Regulamin w sprawie określenia obowiązków Spółdzielni i użytkowników lokali w zakresie technicznego utrzymania zasobów mieszkaniowych.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin w sprawie określenia obowiązków Spółdzielni i użytkowników lokali w zakresie technicznego utrzymania zasobów mieszkaniowych."

Transkrypt

1 SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA ROZSTAJE UL. LESZCZYŃSKICH 4 Regulamin w sprawie określenia obowiązków Spółdzielni i użytkowników lokali w zakresie technicznego utrzymania zasobów mieszkaniowych. 1 Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 1. budynku - należy przez to rozumieć wielorodzinny budynek mieszkalny lub mieszkalnousługowy, a także inny obiekt, w którym mieszkańcy i użytkownicy lokali wspólnie korzystają ze znajdujących się w nim pomieszczeń lub urządzeń oraz terenu na którym jest położony, 2. lokalu- należy przez to rozumieć odrębny lokal mieszkalny wchodzący w skład budynku. 3. nieruchomości Spółdzielni - należy przez to rozumieć budynki wraz z przynależnym im terenem i urządzeniami zarządzanymi przez Spółdzielnię bez względu na to, czy jest ona ich jedynym właścicielem, współwłaścicielem czy też nieruchomości są własnością innych osób i są przez Spółdzielnię zarządzane w oparciu o umowę z tymi osobami. 4. nieruchomości wspólnej - należy przez to rozumieć grunt oraz te części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku użytkowników lokali (ściany nośne, fundamenty, dach, klatka schodowa, piony wodno-kanalizacyjne, winda, instalacja domofonowa, gazowa, centralnego ogrzewania itp.). 5. pomieszczeniach i urządzeniach wspólnego (ogólnego) użytku - należy przez to rozumieć: klatki schodowe, pralnie, suszarnie, piwnice pomieszczenia węzła cieplnego oraz powierzchnie komunikacyjne. 6. mieszkańcach- należy przez to rozumieć wszystkie osoby posiadające tytuł prawny do lokali mieszkalnych oraz inne osoby, które faktyczne władają lokalami mieszkalnymi oraz osoby faktycznie zamieszkałe w lokalach mieszkalnych, 7. użytkownikach - należy przez to rozumieć wszystkie osoby posiadające tytuł prawny do lokali mieszkalnych oraz inne osoby, które faktyczne takimi lokalami władają oraz osoby faktycznie zamieszkałe. 8. naprawach - należy przez to rozumieć roboty: a) konserwacyjne, b) remontowe, c) wymiana zużytych lub uszkodzonych elementów wykończenia i wyposażenia wnętrz lokali, d) przeglądy i pomiary ochronne instalacji elektrycznej a także przeglądy instalacji gazowej i wentylacyjnej wynikające z przepisów Prawa Budowlanego. 9. wnętrzu lokalu - należy przez to rozumieć przestrzeń między zewnętrzną stroną drzwi wejściowych do lokalu, zewnętrzną stroną stolarki okiennej wraz z powierzchnią loggii, balkonu i balustrad balkonowych Do obowiązków SPÓŁDZIELNI w zakresie technicznego utrzymania zasobów mieszkaniowych wewnątrz lokali należy: 1.1. Naprawa całej instalacji centralnego ogrzewania( piony i gałązki do zaworów 1

2 grzejnikowych), 1.2. Naprawa instalacji elektrycznej w pionie do zacisków prądowych licznika energii elektrycznej w tablicy mieszkaniowej. Ustala się granicę odpowiedzialności Spółdzielni do zacisków licznika wewnątrz lokalu, 1.3. Wykonanie okresowej kontroli stanu ochrony od porażeń i oporności izolacji instalacji elektrycznej zgodnie z wymogami Prawa budowlanego W przypadku wystawienia podczas kontroli zaleceń pokontrolnych i nie wykonania ich przez użytkownika w wyznaczonym terminie, prace te łącznie z powtórnym badaniem zostaną wykonane przez Spółdzielnię na jego koszt W razie stwierdzenia nieodpowiedniego stanu technicznego wewnętrznej instalacji lokalu, mogącego spowodować zagrożenie bezpieczeństwa życia lub zdrowia ludzi bądź uszkodzenia instalacji elektrycznej budynku, Spółdzielnia zastrzega sobie prawo przeprowadzenia w każdym terminie kontroli lub żądania przedstawienia ekspertyzy. Kosztami przeprowadzonej kontroli obciąży się użytkownika lokalu zalecając jednocześnie niezwłoczne usunięcie nieprawidłowości Sprawdzenie technicznej sprawności elementów budynku (lokalu), instalacji gazowych i przewodów kominowych (wentylacyjnych) zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego (zakres odpowiedzialności Spółdzielni kończy się na zaworze odcinającym przed urządzeniem odbiorczym gazowym kuchni gazowej) Naprawa i remont instalacji wewnętrznej wodno-kanalizacyjnej gdzie zakres odpowiedzialności Spółdzielni kończy się na : w instalacji wodociągowej piony zimnej wody, ciepłej wody i cyrkulacji łącznie z pierwszym zaworem odcinającym przed wodomierzem (z wyłączeniem podłączenia osprzętu i urządzeń sanitarnych) w instalacji kanalizacyjnej pion kanalizacyjny łącznie z trójnikiem (z wyłączeniem podłączenia osprzętu i urządzeń sanitarnych) Wymiana, naprawa oraz legalizacja wodomierzy Naprawa ścian i sufitów lokalu w przypadku uszkodzeń wynikłych nie z winy użytkownika Naprawa instalacji telewizyjno-internetowej, przy czym jako granicę odpowiedzialności Spółdzielni ustala się Gniazdo Sieciowe (patrz Regulamin Świadczenia Usługi Telewizji Kablowej... ) Naprawa polegająca na usuwaniu uszkodzeń powstałych wewnątrz lokalu (nie z winy użytkownika ) na skutek nie wykonania napraw należących do obowiązków Spółdzielni (np. usunięcie zacieków powstałych na skutek nieszczelności dachu). Przez usunięcie uszkodzeń rozumie się także pokrycie (zwrot) kosztów zgodnie z kosztorysem sporządzonym przez Spółdzielnię lub pokrycie (zwrot) regresów ubezpieczeniowych Naprawa i modernizacja instalacji domofonowej od wspólnej kasety do wejścia do lokalu Spółdzielnia zastrzega sobie prawo dostępu do szachtu instalacyjnego (wod-kan, co., cw., inst. teletechn.) w celu zlokalizowania awarii i dokonania napraw. W momencie pierwszego zasiedlenia, szachty były zaślepione w kuchniach lekką ścianką z płyty wiórowej łatwą do demontażu i tak stan powinien pozostać w wypadku trwałej zabudowy tego miejsca dostępu do szachtu użytkownik zobowiązany jest zezwolić przedstawicielom Spółdzielni na wybicie otworu dostępowego w miejscu wynikającym z uwarunkowań technicznych. 1.2 po dokonaniu naprawy pracownicy mają obowiązek zamurowania szachtu i posprzątania po sobie, natomiast w gestii użytkownika pozostaje 2

3 uzupełnienie wystroju wnętrza (glazura, boazeria, itp.) 4 1. Techniczne utrzymanie zasobów mieszkaniowych wewnątrz lokali, o których mowa w 2 Regulaminu będą finansowane z eksploatacji podstawowej technicznego utrzymania zasobów Spółdzielni zgodnie z zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą planem finansowym. 2. Naprawy wewnątrz lokali nie zaliczone do obowiązków Spółdzielni obciążają użytkowników zajmujących te lokale. 3. Spółdzielnia nie partycypuje w kosztach wymiany stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych. 5 Techniczne utrzymanie nieruchomości wspólnej należy do obowiązków Spółdzielni Do podstawowych obowiązków mieszkańców i użytkowników należy utrzymanie w należytym stanie techniczno-sanitarnym pomieszczeń mieszkalnych. 2. Lokal mieszkalny musi być użytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem. 3. Do obowiązków, o których mowa w ust. 1 należy w szczególności: 3.1. należyta konserwacja zajmowanego lokalu i innych przydzielonych pomieszczeń oraz dokonywanie napraw urządzeń technicznych i wyposażenia tego lokalu w zakresie objętym niniejszym Regulaminem, 3.2. przestrzeganie zakazu dokonywania jakichkolwiek zmian w układzie funkcjonalno-przestrzennym, konstrukcyjnym oraz w zakresie mającym wpływ na wygląd nieruchomości, w tym elewacji, 3.3. przestrzeganie zakazu instalowania krat zewnętrznych w oknach i na balkonach bez zgody Spółdzielni, 3.4. przestrzeganie zakazu trwałej zabudowy balkonów bez zgody Spółdzielni, 3.5. przestrzeganie zakazu instalowania wygrodzeń korytarzy bez zgody Spółdzielni, 3.6. przestrzeganie zakazu umieszczania na elewacjach budynków gablot, tablic reklamowych oraz innych przedmiotów i urządzeń bez zgody Spółdzielni, 3.7. przestrzeganie zakazu ingerowania w działanie i konstrukcję instalacji: gazowych, elektrycznych, c.o, wodociągowych, domofonowych i innych w lokalach bez zgody Spółdzielni - o wszelkich poważniejszych uszkodzeniach urządzeń i instalacji w lokalu należy niezwłocznie powiadomić Spółdzielnię lub firmę świadczącą usługi Pogotowia Technicznego, 3.8. przestrzeganie zakazu zabudowy wymienionych powyżej instalacji w sposób trwały.w przypadku konieczności dostania się do tych instalacji koszty związane z demontażem zabudowy ponosi mieszkaniec lub użytkownik lokalu, 3.9. przestrzegania zakazu instalowania anten radiowych i telewizyjnych na dachach, balkonach, oknach, ścianach budynku bez zgody Spółdzielni, odnawianie lokalu polegające na: malowaniu ścian i sufitów z częstotliwością wynikającą z właściwości techniczno-estetycznych powłok ścian z jednoczesną naprawą tynków (uzupełnianie ubytków, pęknięć, uszczelnianie od wewnątrz złączy ścian budynku) malowaniu drewnianych drzwi i okien, wbudowanych mebli, ścian i podłóg przeznaczonych do malowania oraz grzejników i innych urządzeń malowanych dla zabezpieczenia przed korozją - w miarę potrzeby ze względu na zużycie lub odpadnięcie farby chroniącej je przed 3

4 zniszczeniem dokonywaniu konserwacji stolarki okiennej i drzwiowej wraz z ewentualną wymianą stolarki okiennej lub oszklenia stolarki, w przypadku wymiany okien w lokalu wymienione okna powinny być zgodne z aktualnie obowiązującą polską normą i posiadać regulowane nawiewniki powietrza, w przypadku wymiany okien w lokalu do obowiązku użytkownika należy dostosowanie ich wyglądu do architektury zewnętrznej budynku w zakresie : - koloru stolarki okiennej / białej/ - ujednoliconego podziału okna naprawa urządzeń technicznych w lokalu, łącznie z wymianą tych urządzeń dbanie o urządzenia sanitarne oraz instalację wodociągowo-kanalizacyjną poprzez : dbałość o szczelność urządzeń sanitarnych oraz instalacji wewnętrznej wodociągowo-kanalizacyjnej, (między innymi: dokonywanie wymiany uszczelek w urządzeniach czerpalnych oraz uszczelek zapewniających szczelną pracę urządzeń sanitarnych) dokonywanie napraw, udrożnień instalacji wewnętrznej wod.- kan. na odcinku od urządzenia sanitarnego do trójnika w pionie kanalizacyjnym oraz wymiana armatury sanitarnej, dbałość o urządzenia pomiarowe wchodzące w skład wyposażenia lokalu, (podzielniki kosztów c.o, wodomierze, głowice termostatyczne) naprawa i wymiana podłóg oraz naprawa posadzek łącznie z podłożem betonowym wewnątrz lokali dbanie o czystość palników, dysz i kurków kuchni gazowej, w tym dokonywanie przez osoby uprawnione konserwacji i przeglądów urządzeń gazowych tych kuchni oraz wymiany kuchni gazowych. Zabrania się korzystania z butli gazowych w lokalach, w których występuje instalacja gazowa naprawa i wymiana słuchawki domofonowej konserwacja, obsługa, naprawa i wymiana elementów wewnętrznej instalacji elektrycznej. Przez powyższe rozumie się, że do obowiązków użytkownika należy: nie przeciążanie instalacji elektrycznej (poprzez włączanie dodatkowych odbiorników) ponad znamionowe wartości zabezpieczeń w tablicach licznikowych, zgłaszanie do administracji Spółdzielni wszelkich wad lub zdarzeń w instalacji elektrycznej, wymiana osprzętu instalacji elektrycznej oraz wymiana kuchenek elektrycznych, wymiana i naprawa instalacji elektrycznej wewnętrznej - wymiana przewodów, konserwacja i naprawa kuchni elektrycznych oraz innych odbiorników i urządzeń elektrycznych podłączonych do instalacji elektrycznej lokalu, konserwacja i naprawa oraz wymiana (po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody Spółdzielni) tablicy licznikowej w lokalu, przy czym tablica musi być demontowalna, aby w razie awarii można było dostać się do instalacji elektrycznych i teletechnicznych znajdujących się w szachcie wykonanie, po każdej dokonanej naprawie, przeróbce i/lub wymianie elementów instalacji wewnętrznej, pomiarów stanu ochrony od porażeń i oporności izolacji instalacji elektrycznej zgodnie z wymogami Prawa budowlanego na koszt użytkownika lokalu. 4

5 3.17. zachowanie prawidłowej wentylacji nawiewnej w lokalu poprzez: - udrożnienie kratek wentylacyjnych - montaż kratek wentylacyjnych bez żaluzji przestrzeganie zakazu montażu w kominach wentylacyjnych wentylatorów elektrycznych i pochłaniaczy zachowanie prawidłowej wentylacji w lokalu w celu uniknięcia zagrzybień poprzez : - nie dopuszczanie do długotrwałych wyziębień lokali, - częste i intensywnie wietrzenie oraz powodowanie przeciągów przy zamkniętych termozaworach, - nie dopuszczanie do rozprzestrzeniania się pary wodnej z kuchni i łazienki po powierzchni całego lokalu Wszelkie uszkodzenia wewnątrz lokalu powstałe z winy użytkownika lub osób korzystających z lokalu, jak również wynikłe z samowolnie dokonywanych przeróbek (instalacji gazowej, elektrycznej, telewizyjno-internetowej, wodno-kanalizacyjnej i innych), które spowodują uszkodzenia w tym lokalu czy też w innych pomieszczeniach, obciążają użytkownika lokalu, w którym powstało uszkodzenie. 2. Prace remontowe polegające na usunięciu ze ścian i sufitów pleśni w przypadku stwierdzenia nieprawidłowej wentylacji, obciążać będą użytkownika lokalu. 3. Wszelka przebudowa instalacji gazowej winna być uprzednio uzgodniona ze Spółdzielnią, dotyczy to wszelkiego rodzaju zabudów szachtu instalacyjnego oraz instalacji wewnętrznej, zmiany trasy instalacji gazowej wymagają sporządzenia projektu technicznego przez uprawnionego projektanta. 8 Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2011 r. 9 Traci moc Regulamin przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej nr 22/2002 z dnia r. 10 Ilekroć w regulaminach wewnętrznych Spółdzielni jest mowa o Regulaminie w sprawie określenia obowiązków Spółdzielni i członków w zakresie napraw wewnętrznych lokali mieszkalnych bądź Regulaminie napraw wewnątrz lokali stosuje się odpowiednie przepisy niniejszego regulaminu. 5

REGULAMIN EKSPLOATACJI ZASOBÓW RYBNICKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

REGULAMIN EKSPLOATACJI ZASOBÓW RYBNICKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ REGULAMIN EKSPLOATACJI ZASOBÓW RYBNICKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ Zatwierdzony Uchwałą Rady Nadzorczej nr 5/19/2013 z dnia 26.11.2013r. zawiera zapisy Aneksu nr 1 zatwierdzonego uchwałą Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 24/2013 Rady Nadzorczej SBM Ateńska z dnia 17.12.2013 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu Gospodarki Zasobami SBM Ateńska

Uchwała nr 24/2013 Rady Nadzorczej SBM Ateńska z dnia 17.12.2013 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu Gospodarki Zasobami SBM Ateńska Uchwała nr 24/2013 Rady Nadzorczej SBM Ateńska z dnia 17.12.2013 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu Gospodarki Zasobami SBM Ateńska Działając na podstawie 55 pkt 18 litera f) Statutu SBM Ateńska i 3 ust.

Bardziej szczegółowo

Regulamin porządku domowego i zasad utrzymania stanu technicznego budynków w MGSM PERSPEKTYWA

Regulamin porządku domowego i zasad utrzymania stanu technicznego budynków w MGSM PERSPEKTYWA Regulamin porządku domowego i zasad utrzymania stanu technicznego budynków w MGSM PERSPEKTYWA Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady utrzymania stanu technicznego i porządku domowego

Bardziej szczegółowo

Spółdzielnia Mieszkaniowa ENERGETYK

Spółdzielnia Mieszkaniowa ENERGETYK REGULAMIN OKREŚLAJĄCY OBOWIĄZKI SPÓŁDZIELNI I UŻYTKOWNIKÓW LOKALI W ZAKRESIE NAPRAW LOKALI ORAZ ROZLICZEŃ Z UŻYTKOWNIKAMI LOKALI ZWALNIAJĄCYMI LOKALE I. PODSTAWA PRAWNA 1 Niniejszy Regulamin opracowano

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. technicznym nieruchomości i lokali oraz zasad

REGULAMIN. technicznym nieruchomości i lokali oraz zasad REGULAMIN określający obowiązki Spółdzielni i właścicieli lokali w zakresie utrzymania w naleŝytym stanie technicznym nieruchomości i lokali oraz zasad rozliczeń z członkami zwalniającymi lokale w Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

Spółdzielnia Mieszkaniowa Tylżycka Potok Warszawa 01-656, ul. Tylżycka 11/112

Spółdzielnia Mieszkaniowa Tylżycka Potok Warszawa 01-656, ul. Tylżycka 11/112 Spółdzielnia Mieszkaniowa Tylżycka Potok Warszawa 01-656, ul. Tylżycka 11/112 Regulamin Porządku domowego na terenie nieruchomości Spółdzielni Mieszkaniowej Tylżycka Potok w Warszawie Załącznik do uchwały

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN używania lokali i zasad porządku domowego w Osiedlach WSM

REGULAMIN używania lokali i zasad porządku domowego w Osiedlach WSM Załącznik nr 7 do Zasad ponoszenia i rozliczania kosztów GZM uchwalony 18.01.2010 r. REGULAMIN używania lokali i zasad porządku domowego w Osiedlach WSM Budynki, ich otoczenie oraz wszelkie urządzenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin porządku domowego obowiązującego Mieszkańców w Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej OSIEDLE AUTORÓW w Warszawie, ul. Grzegorza Fitelberga 18

Regulamin porządku domowego obowiązującego Mieszkańców w Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej OSIEDLE AUTORÓW w Warszawie, ul. Grzegorza Fitelberga 18 Regulamin porządku domowego obowiązującego Mieszkańców w Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej OSIEDLE AUTORÓW w Warszawie, ul. Grzegorza Fitelberga 18 I. Postanowienia ogólne 1 1. Postanowienia regulaminu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZASAD USTALANIA I ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI

REGULAMIN ZASAD USTALANIA I ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR 6/14 RN PRZYCZÓŁEK GROCHOWSKI Z 28 KWIETNIA 2014R REGULAMIN ZASAD USTALANIA I ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W SPÓŁDZIELNI

Bardziej szczegółowo

(Tekst ujednolicony przez Zarząd Spółdzielni)

(Tekst ujednolicony przez Zarząd Spółdzielni) REGULAMIN ZASAD USTALANIA I ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI, OPŁAT ZA UŻYTKOWANIE LOKALI ORAZ TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZY REMONTOWYCH Na podstawie Statutu Spółdzielni, w związku

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 74 poz. 836 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

Dz.U. 1999 Nr 74 poz. 836 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1999 Nr 74 poz. 836 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych.

Bardziej szczegółowo

1. TERMINOLOGIA i PODSTAWY PRAWNE 2. DOKUMENTACJA TECHNICZNA OBIEKTU 3. PRZEGLĄDY TECHNICZNE OBIEKTÓW 4. PRZEGLĄDY TECHNICZNE URZĄDZEŃ

1. TERMINOLOGIA i PODSTAWY PRAWNE 2. DOKUMENTACJA TECHNICZNA OBIEKTU 3. PRZEGLĄDY TECHNICZNE OBIEKTÓW 4. PRZEGLĄDY TECHNICZNE URZĄDZEŃ 1 1. TERMINOLOGIA i PODSTAWY PRAWNE 2. DOKUMENTACJA TECHNICZNA OBIEKTU 3. PRZEGLĄDY TECHNICZNE OBIEKTÓW 4. PRZEGLĄDY TECHNICZNE URZĄDZEŃ 2 obiekt budowlany - należy przez to rozumieć: a) budynek wraz z

Bardziej szczegółowo

Rozdział I przepisy ogólne

Rozdział I przepisy ogólne REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami lokalowymi oraz ustalania opłat za używanie lokali w Tarnobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Tarnobrzegu Podstawa prawna: ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin porządku domowego Spółdzielni Mieszkaniowej KOŁO w Warszawie (Tekst jednolity po uzupełnieniach)

Regulamin porządku domowego Spółdzielni Mieszkaniowej KOŁO w Warszawie (Tekst jednolity po uzupełnieniach) Spółdzielnia Mieszkaniowa KOŁO ul. Jana Brożka 4 01-442 Warszawa Regulamin porządku domowego Spółdzielni Mieszkaniowej KOŁO w Warszawie (Tekst jednolity po uzupełnieniach) Warszawa, listopad 2014 I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1/2012. Uchwała nr 2/2012

Uchwała nr 1/2012. Uchwała nr 2/2012 Uchwała nr 1/2012 Wspólnoty Mieszkaniowej Smolna 13A w Poznaniu z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie: zatwierdzenia nazwy oraz powierzenia zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej. wchodzących w skład nieruchomości

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne.

I. Postanowienia ogólne. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr /07 Rady Nadzorczej SMW JEDNOŚĆ z dnia 11 czerwca 2007r. Regulamin porządku domowego uwzględniający zasady użytkowania lokali, użytkowania garażu oraz zasady współżycia mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Zamawiający wyznacza do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami:

Zamawiający wyznacza do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia pod nazwą: Bieżące remonty, naprawy i konserwacja zasobu lokalowego roboty ogólnobudowlane, elektryczne oraz sanitarne w lokalach i budynkach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY ŚWILCZA

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY ŚWILCZA ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W ŚWILCZY ŚWILCZA 168 REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY ŚWILCZA Świlcza, listopad 2005 r. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Usługę konserwacji w budynku mieszkalnym położonym w Radomiu przy ul. Planowej 17

Usługę konserwacji w budynku mieszkalnym położonym w Radomiu przy ul. Planowej 17 ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGĘ KONSERWACJI W BUDYNKU MIESZKALNYM POŁOŻONYM W RADOMIU PRZY ULICY PLANOWEJ 17 1. Zamawiający Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Wspólnej położonej w Radomiu przy ulicy Planowej

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA RAZEM ŁAZISKA GÓRNE

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA RAZEM ŁAZISKA GÓRNE SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA RAZEM ŁAZISKA GÓRNE REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CENTRALNEGO OGRZEWANIA I PODGRZANIA WODY ORAZ USTALANIA OPŁAT Z TEGO TYTUŁU DLA UŻYTKOWNIKÓW LOKALI SM RAZEM Łaziska

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DOM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DOM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DOM I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1.1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., zwane dalej Link4, zawiera umowę ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Rada Miejska w Głubczycach UCHWAŁA Nr XLIV/ 415 /10 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 17 czerwca 2010r. w sprawie: uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA "BEZPIECZNY DOM" I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BEZPIECZNY DOM I. POSTANOWIENIA OGÓLNE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA "BEZPIECZNY DOM" I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia "Bezpieczny Dom" zwane dalej OWU, mają zastosowanie do umów ubezpieczenia mienia od ognia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR L/820/10 RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO. z dnia 28 kwietnia 2010 r.

UCHWAŁA NR L/820/10 RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO. z dnia 28 kwietnia 2010 r. UCHWAŁA NR L/820/10 RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Na podstawie: art. 18 ust.2 pkt 15 i art. 40

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N tworzenia funduszu remontowego, ustalania wpłat wydatkowania środków na remonty Spółdzielni Mieszkaniowej Nasz Dom w Gdyni.

R E G U L A M I N tworzenia funduszu remontowego, ustalania wpłat wydatkowania środków na remonty Spółdzielni Mieszkaniowej Nasz Dom w Gdyni. R E G U L A M I N tworzenia funduszu remontowego, ustalania wpłat wydatkowania środków na remonty Spółdzielni Mieszkaniowej Nasz Dom w Gdyni. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Ilekroć w regulaminie jest mowa

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku ul. Medyczna 19 09-400 Płock www.wszplock.pl

Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku ul. Medyczna 19 09-400 Płock www.wszplock.pl Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku ul. Medyczna 19 09-400 Płock www.wszplock.pl Załącznik nr 1 do SIWZ. (Załącznik nr 1 do umowy) SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Rozdział I - RAMOWY ZAKRES KONSERWACJI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY WIĄZOWNA. Rozdział I Przepisy ogólne

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY WIĄZOWNA. Rozdział I Przepisy ogólne Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego Nr 251 7387 UCHWAŁA Nr 101/XIII/07 RADY GMINY WIĄZOWNA z dnia 25 września 2007 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków Załącznik do Uchwały Rady Gminy Kamienna Góra Nr. V/30/03 z dnia 27.02.2003r Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Celem niniejszego regulaminu jest: 1.

Bardziej szczegółowo

Samorządowa Instytucja Kultury Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy Toruń, ul. Władysława Łokietka 5, Telefon (56) 690 49 90 http://centrumnowo.kei.

Samorządowa Instytucja Kultury Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy Toruń, ul. Władysława Łokietka 5, Telefon (56) 690 49 90 http://centrumnowo.kei. Samorządowa Instytucja Kultury Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy Toruń, ul. Władysława Łokietka 5, Telefon (56) 690 49 90 http://centrumnowo.kei.pl/ Załącznik nr 1 do SIWZ I. Do zakresu przedmiotu zamówienia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/15/2006 Rady Miejskiej w Zbąszynku. z dnia 27 kwietnia 2006 roku

UCHWAŁA NR XXXVI/15/2006 Rady Miejskiej w Zbąszynku. z dnia 27 kwietnia 2006 roku UCHWAŁA NR XXXVI/15/2006 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 27 kwietnia 2006 roku w sprawie : uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Zbąszynek. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo