A4D Spółka z o.o. Pracownia Projektowa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "A4D Spółka z o.o. Pracownia Projektowa"

Transkrypt

1 faza/ data: PROJEKT BUDOWLANY maj 2012 opracowanie adres/ nr działki BUDOWA HALI PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWEJ Z CZĘSCIĄ SOCJALNO- BIUROWĄ ORAZ SZEŚCIU SILOSÓW Czempiń, ul. Kolejowa, dz. 940/15 inwestor/ adres: SPÓŁDZIELCZA GRUPA PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ "RAZEM-BIS" Czempiń, ul. Kolejowa 36 jednostka projektowa: A4D Spółka z o.o. Pracownia Projektowa ul. Komorowskiego 14/28, Śrem, tel , (61) , fax: (061) , OPRACOWANIE podpis instalacje sanitarne mgr inż. GRZEGORZ SKUPIO WOIIB nr WKP/IS/0343/03 upr. bud. nr / 149/ PW/ 2001; spec. instalacje, sieci i urządzenia, wod.-kan, cieplne, wentylacyjne, gazowe instalacje sanitarne sprawdzający mgr inż. JACEK MACHOWNIA WOIIB: WKP/IS/2951/01 upr. nr 442/87/Pw, 443/87/PW; spec. instalacje, sieci i urządzenia, wod.-kan, cieplne, wentylacyjne, gazowe OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW My wyżej podpisani oświadczamy, że niniejszy projekt został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

2 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP PODSTAWA OPRACOWANIA PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA WYKORZYSTANE MATERIAŁY WYJŚCIOWE ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE ZAŁOŻENIA DO BILANSU CIEPLNEGO OBIEKTU 3 2. PRZYJĘTE ROZWIĄZANIE TECHNICZNE INSTALACJA GAZOWA INSTALACJA GRZEWCZA INSTALACJA WODOCIĄGOWA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ 6 3. WYTYCZNE BRANŻOWE - BRANŻA ELEKTRYCZNA 6 4. UWAGI KOŃCOWE 6 5. KOPIE UPRAWNIEŃ UPRAWNIENIA ZAWODOWE PROJEKTANTA PRZYNALEŻNOŚĆ DO IZBY ZAWODOWEJ UPRAWNIENIA ZAWODOWE SPRAWDZAJĄCEGO PRZYNALEŻNOŚĆ DO IZBY ZAWODOWEJ 14 RYSUNKI rys. nr S-01 Instalacje zewnętrzne plan sytuacyjny 1:500 rys. nr S-02 Pomieszczenie z kotłem rzut (fragment) 1:50 rys. nr S-03 Instalacja gazowa rzut i aksonometria 1:100 rys. nr S-04 Ogrzewanie rzuty 1:100 rys. nr S-05 Wentylacja mechaniczna wywiewna rzuty 1:100 rys. nr S-06 Chłodzenie rzuty 1:100 rys. nr S-07 Instalacja wodociągowa rzuty 1:100 rys. nr S-08 Kanalizacja sanitarna rzuty 1:100 C str. 2

3 1. WSTĘP 1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA Formalną podstawą opracowania niniejszej dokumentacji było zlecenie Inwestora PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 1.3. WYKORZYSTANE MATERIAŁY WYJŚCIOWE W trakcie opracowywania niniejszego projektu wykorzystano następujące dokumentacje i opracowania: projekt budowlany branży architektura: autor mgr inż. arch. Dariusz Chwieralski, obowiązujące przepisy, normy i normatywy dotyczące projektowania instalacji i wentylacji dla budynków, Prawo Budowlane oraz Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Polskie Normy wprowadzone do obowiązkowego stosowania, Wytycznych technicznych do projektowania instalacji gazowych. uzgodnienia z Inwestorem ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE Dla projektowanych instalacji przyjęto następujące założenia wyjściowe: budynek będzie podłączony do miejskich sieci: gazowej, wodociągowej i kanalizacyjnej poprzez przyłącza (poza zakresem niniejszego opracowania), ogrzewane będą wszystkie pomieszczenia części socjalno-biurowej, źródłem ciepła będzie kocioł c.o., w hali lokalnie dogrzewane będą promiennikami stanowiska pracy, chłodzone będą wybrane, wskazane przez Inwestora pomieszczenia, wentylowane mechanicznie będą wybrane, wskazane przez Inwestora pomieszczenia 1.5. ZAŁOŻENIA DO BILANSU CIEPLNEGO OBIEKTU Parametry obliczeniowe do określenia zapotrzebowania energii cieplnej przyjęto zgodnie z tabelami: tabela parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego (PN-76/B-03420) PORA ROKU OBLICZENIOWA TEMPERATURA POWIETRZA ZEWNĘTRZNEGO [ C] OBLICZENIOWA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA POWIETRZA ZEWNĘTRZNEGO [%] LATO ZIMA C str. 3

4 tabela parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego (PN-76/B-03421) PORA ROKU OBLICZENIOWA TEMPERATURA POWIETRZA WEWNĘTRZNEGO [ C] LATO wybrane pomieszczenia pozostałe pomieszczenia - wynikowa ZIMA część biurowo socjalna - 20 magazyn i mieszalnia nie ogrzewane 2 OBLICZENIOWA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA POWIETRZA WEWNĘTRZNEGO [%] wynikowa wynikowa 1 temperatura w pomieszczeniu niższa o 5 C od temperatury zewnętrznej 2 lokalne dogrzewanie stanowisk pracy 2. PRZYJĘTE ROZWIĄZANIE TECHNICZNE 2.1. INSTALACJA GAZOWA Przewody instalacji gazowej. Przewody instalacji gazowej w pomieszczeniu hali wykonać należy z rur czarnych bez szwu wg PN-H łączonych przez spawanie. Przewody gazowe winny mieć spadek min. 4 o / oo w kierunku odbiornika gazowego. Na podłączeniu urządzeń gazowych należy montować kurek gazowy przelotowy o średnicy zalecanej prze producenta urządzenia. Przewody gazowe, w stosunku do przewodów innych instalacji w budynku należy lokalizować w sposób zapewniający bezpieczeństwo ich użytkowania, a odległość między nimi powinna umożliwić wykonywanie prac konserwacyjnych; należy zachować odległość 10 cm od poziomych odcinków instalacji sytuując je powyżej oraz 2 cm przy krzyżowaniu. Instalację gazową po próbach szczelności zabezpieczyć antykorozyjnie. Odbiór techniczny instalacji gazowej. Przed podłączeniem instalacji gazowej do sieci rozdzielczej musi zostać przeprowadzone jej sprawdzenie czyli tzw. odbiór końcowy. Sprawdzenie tego dokonuje wykonawca instalacji. Stroną odbierającą jest właściciel (inwestor) lub upoważniona przez niego osoba. Do odbioru technicznego należy przedłożyć: Projekt techniczny. Opinie kominiarską z oświadczeniem o prawidłowości podłączenia przewodów spalinowych oraz sprawności działania instalacji nawiewnowywiewnej w pomieszczeniach z urządzeniami gazowymi. Decyzję pozwolenia na budowę wydaną przez właściwy organ administracji państwowej. Odbiór techniczny polega na wykonaniu szeregu czynności do których zalicza się przede wszystkim oświadczenie wykonawcy o zgodności C str. 4

5 wykonania instalacji z projektem technicznym z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy, dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji oraz jakości wykonanych robót. Szczelności wszystkich elementów instalacji. Realizacja włączenia nowego urządzenia gazowego może nastąpić po zawarciu umowy o sprzedaż gazu pomiędzy odbiorcą, a przedsiębiorstwem gazowniczym. Uwagi dotyczące instalowania i eksploatacji urządzeń gazowych: Urządzenia gazowe mogą być instalowane wyłącznie przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia. Podczas instalowania urządzeń gazowych oraz ich eksploatacji należy ściśle przestrzegać wskazań zwartych w instrukcji obsługi urządzenia (DTR). Urządzenia gazowe winny posiadać wymagane atesty i dopuszczenia do stosowania na terenie RP. Przyłącze gazowe nie wchodzi w zakres niniejszej dokumentacji i stanowić będzie oddzielne opracowanie INSTALACJA GRZEWCZA Zapotrzebowanie ciepła na cele c.o. i wentylacji obliczono wg PN-EN 12831:2006. Podstawą obliczenia zapotrzebowania ciepła była dokumentacja architektonicznobudowlana. Pełne obliczenia cieplne budynku znajdują się egzemplarzu autorskim CZĘŚĆ BIUROWO-SOCJALNA Jako źródło energii cieplnej dla części biurowo-socjalnej projektuje się dwufunkcyjny kocioł kondensujący z zamkniętą komorą spalania o mocy 28kW. Kocioł zasili grzejniki i przygotuje ciepłą wodę. Nawiew powietrza do kotłowni zapewni kratka wentylacyjna o powierzchni 200 cm 2 a wywiew kanał murowany. Zaprojektowano instalację centralnego ogrzewania dwururową, rozprowadzaną w posadzce, wykonaną w technologii KAN-Therm. W instalacji zamontować grzejniki KERMI z zasilaniem dolnym, wyposażone w odpowietrzniki automatyczne TACO- VENT i zawory grzejnikowe OVENTROP, z garniturami przyłącznymi OVENTROP Combi. Przy grzejnikach zamontować odpowietrzniki automatyczne TACO-Vent. W pomieszczeniach sanitarnych zaprojektowano grzejniki drabinkowe. Trasę przebiegu rurociągu i lokalizację grzejników podano na rysunkach. W wybranych pomieszczeniach projektuje się ogrzewanie podłogowe HALA Magazyn i mieszalnia nie będą ogrzewane. W mieszalni, nad stanowiskami obsługi zaprojektowano lokalne dogrzewanie za pomącą promienników INSTALACJA WODOCIĄGOWA Przyłącze wodociągowe nie wchodzi w zakres niniejszej dokumentacji i stanowić będzie oddzielne opracowanie WEWNĘTRZNA INSTALACJA HYDRANTOWA W miejscach wskazanych na rysunkach zamontować hydranty ppoż. DN52 z wężem i prądownicą. Hydranty ppoż. zasilane będą rurami stalowymi ocynkowanymi łączonymi za pomocą kształtek gwintowanych. C str. 5

6 INSTALACJA WODY PITNEJ Wewnętrzna instalacja wodociągowa wykonana będzie w technologii KAN-therm z rur z tworzywa sztucznego (PEx) rozprowadzanych w posadzce i w ścianach. Ciepła woda przygotowana będzie w podgrzewaczu pojemnościowym. Wszystkie przewody zaizolować pianką polietylenową typu TUBOLIT. Inwestor wybierze armaturę i przybory, które będą montowane w budynku. Należy żądać od dostawcy skompletowania zamawianych urządzeń, wyroby różnych producentów różnią się sposobem montażu i potrzebnymi akcesoriami dodatkowymi. W miejscu włączenia do instalacji hydrantowej zmontować zawór pierwszeństwa (np. HONEYWELL VV300) INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ Kanalizację sanitarną wykonać w całości z rur z PCV. Trasę prowadzenia rur przedstawiono na rysunku. Przewody wewnątrz budynku wykonać z rur klasy N, pod posadzką i poza budynkiem S. Piony kanalizacyjne wyprowadzić ponad dach i zakończyć kształtkami wywiewnymi. Instalacja podłączona będzie do przyłącza. Przyłącze kanalizacji sanitarnej nie wchodzi w zakres niniejszej dokumentacji i stanowić będzie oddzielne opracowanie INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ Przyłącze kanalizacji deszczowej nie wchodzi w zakres niniejszej dokumentacji i stanowić będzie oddzielne opracowanie WODA Z DACHU Część rur spustowych odprowadzać będzie wody deszczowe z dachu na grunt (wskazane na rys. nr S-05 rzut dachu). Pozostałe podłączone będą do zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej odprowadzającej deszczówkę do studni rewizyjnej przyłącza. Wszystkie przewody wykonać z rur PCV klasy S WODA Z WPUSTÓW ULICZNYCH Woda deszczowa zebrana wpustami ulicznymi doprowadzona będzie instalacją zewnętrzną do separatora substancji ropopochodnych i pasku NG10. Po podczyszczeniu deszczówka doprowadzona będzie do studni rewizyjnej przyłącza. 3. WYTYCZNE BRANŻOWE - BRANŻA ELEKTRYCZNA wykonać uziemienie kanałów wentylacyjnych, wykonać zabezpieczenie odgromowe elementów instalacji wyprowadzonych ponad dach (jeżeli jest wymagane), doprowadzić zasilanie elektryczne do odbiorników, 4. UWAGI KOŃCOWE Wszelkie zmiany w projekcie należy uzgodnić z projektantem, C str. 6

7 Przedstawione rozwiązania projektowe zostaną uszczegółowione na etapie projektu wykonawczego, Całość robót wykonać zgodnie w Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót instalacyjnych i przemysłowych; Instalacje sanitarne oraz obowiązującymi przepisami bhp i p-poż. Przed uruchomieniem instalacji całość zładu należy dokładnie przepłukać, Wszystkie przejścia instalacji przez przegrody oddzielenia pożarowego zabezpieczyć elementami ppoż. o odporności REI zgodnej z odpornością przegrody, Po zmontowaniu przeprowadzić próbę ciśnieniową instalacji zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót instalacyjnych i przemysłowych; Instalacje sanitarne, Wykonawca instalacji zobowiązany jest do wykonania inwentaryzacji powykonawczej, instrukcji obsługi oraz przeszkolenia wskazanych przez Inwestora osób. C str. 7

8 5. KOPIE UPRAWNIEŃ 5.1. UPRAWNIENIA ZAWODOWE PROJEKTANTA C str. 8

9 5.2. PRZYNALEŻNOŚĆ DO IZBY ZAWODOWEJ C str. 9

10 5.3. UPRAWNIENIA ZAWODOWE SPRAWDZAJĄCEGO C str. 10

11 C str. 11

12 C str. 12

13 C str. 13

14 5.4. PRZYNALEŻNOŚĆ DO IZBY ZAWODOWEJ C str. 14

SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA

SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA 1 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA SPIS TREŚCI 4. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA SPRAWNOŚCI INSTALACJI BRANśY SANITARNEJ 5. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 5.1. INSTALACJA WODY

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA - NR CPV 45000000-0 ROZBUDOWA I MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ DZ. NR 213/5 W JESZKOWICACH PRZY UL. GŁÓWNEJ, GMINA CZERNICA. INWESTOR: Urząd Gminy Czernica ul. Kolejowa nr 2;

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE Nazwa inwestycji PRZEBUDOWA BUDYNKU SĄDU W ZGORZELCU Adres inwestycji 59-900 Zgorzelec, ul.armii Krajowej 104 Inwestor instalacje sanitarne Projektant Sprawdzający

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków Budynek A0 Gmach Główny

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków Budynek A0 Gmach Główny OBIEKT: ADRES: INWESTOR: TEMAT : STADIUM: BRANśA: Budynek A0 AGH Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków Budynek A0 Gmach Główny Akademia Górniczo

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y JEDNOSTKA AUTORSKA: MIEJSCE I DATA OPRACOWANIA: STADIUM OPRACOWANIA: Pracownia Projektowa inż. Jadwiga Łuczak 75-456 Koszalin, ul. Lelewela 21/3 Koszalin maj 2010 r. P R O J E K T B U D O W L A N Y OPRACOWANIE:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI , P R A C O W N I A P R O J E K T O W A W O D M E T A L Z.U.H. WODMETAL Krystyna Niewelt 44-314 Radlin ul. K. Napierskiego 15 tel. 032/455-82-83 fax. 032/456-73-67 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Strzeleckim Gaju, 64-840 Budzyń.

Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Strzeleckim Gaju, 64-840 Budzyń. PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACYJNO INWESTYCYJNE ul. Ogrodowa 3 64-800 Chodzież tel. 602 82 82 81 Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA 31-053 Kraków, ul. Ciemna 6

MAŁOPOLSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA 31-053 Kraków, ul. Ciemna 6 INWESTOR: MAŁOPOLSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA 31-053 Kraków, ul. Ciemna 6 OBIEKT: Budynek biurowy Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Kraków, ul. Sokołowskiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WOD-KAN I CENTRALNEGO OGRZEWANIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WOD-KAN I CENTRALNEGO OGRZEWANIA Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych PROJEKT ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ 111 i 112 W SPKSO W WARSZAWIE INSTALACJA WOD-KAN I CENTRALNEGO OGRZEWANIA BRANŻA :INSTALACJE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH Temat: Przebudowa budynku ZOZ w Łowiczu Adres inwestycji: 99-400 Łowicz ul. Ułańska 28 Projekt : Wewnętrzne instalacje sanitarne Branża : Sanitarna

Bardziej szczegółowo

INWESTOR : UNIWERSYTET PRZYRODNICZY, UL. NORWIDA 25, WROCŁAW

INWESTOR : UNIWERSYTET PRZYRODNICZY, UL. NORWIDA 25, WROCŁAW Zakład Ogólnobudowlany 50-251 WROCŁAW NIP 895-000-23-77 UL. Św. Wincentego 35 REGON 006046233 PRACOWNIA PROJEK TOWA INWESTOR : UNIWERSYTET PRZYRODNICZY, UL. NORWIDA 25, WROCŁAW PRZEDSIĘWZIĘCIE: przebudowa

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 2 /IV./s

SPIS TREŚCI. 2 /IV./s SPIS TREŚCI 1. CZEŚĆ OGÓL A...3 1.1. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH:...3 1.2. NAZWY I KODY (CPV)....3 1.3. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ...3 1.4. ORGANIZACJA BUDOWY....3 1.5. ZABEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJE SANITARNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJE SANITARNE Załącznik nr 1b do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJE SANITARNE CPV 45330000-9 roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne Malbork luty 2014 1 1. WSTĘP

Bardziej szczegółowo

I. Opis techniczny. III. Część graficzna. SAN- 1.0 Rzut piętra. Instalacja wod-kan. 1:500 SAN- 1.2 Rzut piętra III. Instalacja wod-kan.

I. Opis techniczny. III. Część graficzna. SAN- 1.0 Rzut piętra. Instalacja wod-kan. 1:500 SAN- 1.2 Rzut piętra III. Instalacja wod-kan. I. Opis techniczny A. Instalacja wodociągowa i kanalizacji sanitarnej B. Instalacja wentylacji i klimatyzacji C. Instalacja centralnego ogrzewania II. Załączniki Karta katalogowa ogrzewacza wentylacyjnego

Bardziej szczegółowo

WewnÊTRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WODY, KANALIZACJI I WENTYLACJI W DOMU POGRZEBOWYM w zakresie bran y sanitarnej

WewnÊTRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WODY, KANALIZACJI I WENTYLACJI W DOMU POGRZEBOWYM w zakresie bran y sanitarnej DOM POGRZEBOWY, RAKONIEWICE S-1 WewnÊTRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WODY, KANALIZACJI I WENTYLACJI W DOMU POGRZEBOWYM w RAKONIEWICACH, ul.zamkowa w zakresie bran y sanitarnej DOM POGRZEBOWY,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob.

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob. PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz nr 47 ob 50305) inwestor: NARODOWE CENTRUM KULTURY ul Płocka 13, 01-231 Warszawa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH przebudowy pomieszczeń w budynku biurowym Prokuratury przy ul. Krasińskiego 65 w Warszawie Inwestor : Prokuratura Okręgowa w Warszawie 00-791

Bardziej szczegółowo

Modernizacja linii kolejowej E 65 na odcinku Warszawa - Gdynia, etap I w Polsce w ramach umowy FS 2004/PL/16/C/PT/006-04. km 26.

Modernizacja linii kolejowej E 65 na odcinku Warszawa - Gdynia, etap I w Polsce w ramach umowy FS 2004/PL/16/C/PT/006-04. km 26. Modernizacja linii kolejowej E 65 na odcinku Warszawa - Gdynia, etap I w Polsce w ramach umowy FS 2004/PL/16/C/PT/006-04 LCS GDYNIA od km 8.300 do km 26.310 linii 202 km 26.310 linii 202 E 65 E 59 km 8.300

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Załącznik nr 10 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Zadanie: Kotłownia na biomasę przy Szkole Podstawowej w Cieplicach Branża: Technologia kotłowni Obiekt: Szkoła Podstawowa w

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA DOKUMENTY : ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA [1] Oświadczenie projektantów o zgodności projektu z polskimi normami i obowiązującymi przepisami... [2] Zaświadczenia projektantów : uprawnienia i przynależność do Izb...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34, www.biagb.pl biuro@biagb.pl PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TEMAT LOKALIZACJA INWESTOR

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST 12. INSTALACJE SANITARNE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST 12. INSTALACJE SANITARNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST 12. INSTALACJE SANITARNE Spis treści 12. SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-11 Instalacje sanitarne...117 12.1. Wstęp...117 12.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej...117 12.1.2 Zakres

Bardziej szczegółowo

IV. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYMAGANIA W ZAKRESIE WYKONANIA INSTALACJI BUDOWLANYCH ST-04.00.

IV. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYMAGANIA W ZAKRESIE WYKONANIA INSTALACJI BUDOWLANYCH ST-04.00. IV. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYMAGANIA W ZAKRESIE WYKONANIA INSTALACJI BUDOWLANYCH ST-04.00.00 dla PONIEC - przedszkole ul. Kościuszki Przebudowa rewitalizacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU BIURO PROJEKTÓW arch. Piotr Bartkiewicz ul. Staromostowa 1/6, 30-506 Kraków, tel. 501 782 268, p.bartkiewicz@o2.pl OBIEKT: WYDZIAŁ OGRODNICZY U.R. ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE: PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ LABORATORIUM

Bardziej szczegółowo

FIRMA PROJEKTOWO-USŁUGOWA

FIRMA PROJEKTOWO-USŁUGOWA FIRMA PROJEKTOWO-USŁUGOWA Liliana Wojciechowska-Zgraja ul. Niemcewicza 1/7 58-100 Świdnica tel/fax 0 74 857 41 75 ; tel. kom.604 112 845 NIP 886-112-41-33 e-mail: lilianazgraja@wp.pl http://www.lilianazgraja.info-net.com.pl

Bardziej szczegółowo

Systemy Inżynierskie PROJEKTANT

Systemy Inżynierskie PROJEKTANT Systemy Inżynierskie PROJEKTANT 46-100 Namysłów, Plac Wolności 6c/3, tel./fax +48 077 4039325 M E T R Y K A OBIEKT : Zespół Sportowy Orlik 2012. ADRES : 48-318 Łambinowice ul.powstańcó Śląskich nr działki

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3)

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ w SUWAŁKACH Spółka z o.o. OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) Opracowali Marek Ciężkowski Artur Rejterada

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONT KOTŁOWNI GAZOWO-OLEJOWEJ NR 2 W OBIEKCIE ZLU GRYF W POŁCZYNIE ZDROJU PRZY UL. SOLANKOWEJ 8

PROJEKT BUDOWLANY REMONT KOTŁOWNI GAZOWO-OLEJOWEJ NR 2 W OBIEKCIE ZLU GRYF W POŁCZYNIE ZDROJU PRZY UL. SOLANKOWEJ 8 PROJEKT BUDOWLANY REMONT KOTŁOWNI GAZOWO-OLEJOWEJ NR 2 W OBIEKCIE ZLU GRYF W POŁCZYNIE ZDROJU PRZY UL. SOLANKOWEJ 8 OBIEKT : Budynek ZLU Gryf ul. Solankowa 8, 78-320 Połczyn Zdrój INWETOR : Uzdrowisko

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY 1. Podstawa opracowania. - Podkłady architektoniczno-budowlane. - Inwentaryzacja budowlana wykonana przez biuro architektoniczne - Polskie normy budowlane. - Wizja w terenie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Nazwa zamówienia Nazwa i adres obiektu budowlanego Nazwa i adres Inwestora Jednostka projektowania Rozbudowa i przebudowa infrastruktury ciepła technologicznego na terenie SPSK nr 1 przy ul. Unii Lubelskiej

Bardziej szczegółowo