Rozdział 3- Specyfikacje Techniczne- Instalacje

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozdział 3- Specyfikacje Techniczne- Instalacje"

Transkrypt

1 Rozdział 3- Specyfikacje Techniczne- Instalacje ST Wentylacja miejscu mocowania. Winny być one wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podkładek z materiałów elastycznych. Elementy zamocowania podpór lub podwieszeń do konstrukcji budowlanej winny mieć współczynnik bezpieczeństwa równy co najmniej 3 w stosunku do obliczeniowego obciążenia. Pionowe elementy podwieszeń oraz poziome elementy podpór powinny mieć współczynnik bezpieczeństwa równy co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastyczności pod wpływem obliczeniowego obciążenia Przewody wentylacyjne, Przewody o przekroju prostokątnym. Przewody wentylacyjne wykonać należy z blachy stalowej, ocynkowanej w klasie Z275 wg PN-89/H o grubości min. 0,55mm i pozostałych wymiarach zgodnych z zestawieniem zawartym w dokumentacji projektowej, spełniających wymagania PN-B Powierzchnia blachy ocynkowanej powinna być równa, gładka i powleczona obustronnie ocynkiem Z275 w sposób ciągły, Wszystkie przewody i kształtki winny spełniać wymagania normy PN-B-03434, a połączenia PN-B Przewody należy wykonać w klasie wykonania N odpowiadającej normie PN-B i klasie szczelności A odpowiadającej normie PN-B Nawiewniki i wywiewniki (wymiary zgodne z dokumentacją projektową) Kratki wentylacyjne (nawiewne i wywiewne) do okrągłych przewodów wentylacyjnych wraz z nastawną szczelinową przepustnicą regulacyjną np. RGI lub równoważne. Kratki z blachy stalowej malowanej proszkowo (lakierowanej) na kolor biały (RAL 9010) Anemostaty (kratki) sufitowe. Wykonane ze stali malowanej proszkowo na kolor biały (RAL9010) Nawiewniki wykonane ze stali malowanej na kolor biały Czerpnie ścienne i dachowe oraz wyrzutnie dachowe z podstawą dachową. Czerpnie i wyrzutnie, wykonane z blachy stalowej ocynkowanej *1 spełniającej wymagania PN-89/H Otwory wyrzutni zabezpieczyć siatką stalową o oczkach 5x5mm. Czerpnią ścienna od wewnątrz winna posiadać ruchomą żaluzję - pióra poziome, osadzone pod kątem 45 z możliwością obrotu. Od strony zewnętrznej wykończone siatką stalową ocynkowaną o oczkach max.5x5mm i osłoną przeciwdeszczową. Zakończone profilem do podłączenia jako zakończenie przewodu wentylacyjnego. Kanał dolotowy z labiryntem tłumiącym hałas Elastyczna masa uszczelniająca do uszczelniania przejść przez przegrody

2 Rozdział 3- Specyfikacje Techniczne- Instalacje ST Wentylacja wewnętrzne w budynkach przeznaczonych na czasowy pobyt ludzi Blacha stalowa ocynkowana wg PN-61/B-10245, PN-EN do obróbek blacharskich o grubości minimum 0,5mm. Powierzchnia blachy ocynkowanej powinna być równa, gładka i powleczona obustronnie ocynkiem Z275 w sposób ciągły. Materiał powinien być jednorodny, bez wżerów i wad walcowniczych Izolacja termiczna z otuliny PE do izolacji termicznej, akustycznej i przeciwkondensacyjnej kanałów wentylacyjnych Wentylatory dachowe Wentylator dachowy typu DAS obr./min. Podstawowe dane techniczne: - wydajność : wg dokumentacji projektowej i DTR-ki wentylatora - Wyposażony we wbudowany włącznik kontrolny (serwisowy), - Wentylator wyposażony w skrzynkę zacisków elektrycznych - przygotowany do podłączenia z instalacją elektryczną, - Obudowa z blachy stalowej, pokrywa z tworzywa sztucznego, odporna na wodę - Rama podstawy z ocynkowanej blachy stalowej do montażu na cokole, z tłumikiem dźwięku - Siatka ochronna w przekroju wywiewnym - Wentylator wyposażyć w cokół ze stali ocynkowanej (podstawę dachową)

3 Rozdział 3- Specyfikacje Techniczne- Instalacje ST Wentylacja 2.3. Warunki przechowywania i składowania. Wszystkie materiały powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z instrukcją producenta oraz odpowiednią Aprobatą Techniczną Wariantowe stosowanie materiałów: Podany powyżej materiał stanowi propozycję projektanta lub zamawiającego. Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych Wykonawca ma prawo zastosować każdy inny równoważny co do cech techniczno-jakościowych wyrób. Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobów nieznanego pochodzenia. 3. SPRZĘT Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu oraz środków transportu podano w ST Wymagania ogólne Rodzaje sprzętu używanego do robót instalacyjnych pozostawia się do uznania wykonawcy Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów bhp zostaną przez zamawiającego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 4. TRANSPORT Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu oraz środków transportu podano w ST Wymagania ogólne Wszystkie materiały do wykonania instalacji wentylacyjnej mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu dostosowanymi do rodzaju, długości i ciężaru przewożonych materiałów i nie wpływających niekorzystnie na ich właściwości Wszystkie wentylatory należy transportować w opakowaniach fabrycznych, aż do czasu montażu Urządzenia należy chronić przed uszkodzeniem i kurzem Elementy wentylacyjne ocynkowane winny być przewożone bez kontaktu z innymi materiałami, które mogłyby spowodować uszkodzenia mechaniczne lub uszkodzenie powłoki. Przewody, kształtki wentylacyjne i elementy połączeń wentylacyjnych należy chronić przed opadami atmosferycznymi. Materiał izolacyjny należy transportować i przechowywać w sposób zabezpieczający go przed uszkodzeniem i zawilgoceniem. 5. WYKONANIE ROBÓT Ogólne warunki wykonania robót podano w ST Wymagania ogólne Montaż central wentylacyjnych

4 Rozdział 3- Specyfikacje Techniczne- Instalacje ST Wentylacja Centralę wewnętrzną należy zamontować na ramie na wspornikach mocowanych do konstrukcji wsporczej wg projektu konstrukcyjnego. Montaż, uruchomienie central oraz regulację hydrauliczną instalacji należy zrealizować przez uprawniony serwis producenta, aby zachować prawa gwarancyjne. Centrale należy przyłączyć do kanałów wentylacyjnych za pomocą króćców elastycznych. Działanie wentylatorów central nie powinno powodować nadmiernych drgań i hałasu. Bezpieczeństwo mechaniczne winno być zapewnione wg normy EN 1886 pkt.10. Całość prac montażowych winna zostać wykonana zgodnie z DTR-ką urządzenia. Uruchomienie należy wykonać przez autoryzowany serwis dostawcy Montaż elementów instalacji wentylacyjnej Montaż kanałów wentylacyjnych. Montaż kształtek i kanałów wentylacyjnych z blachy należy wykonać zgodnie z wymaganiami zawartymi w PN-B Montaż obejmuje ich ustawienie, zamocowanie i wykonanie połączeń spełniających wymagania PN-B Połączenia blach na ściankach kanałów do grubości l,5mm należy wykonywać na zamek blacharski. Powierzchnie stykowe kołnierzy powinny leżeć w płaszczyźnie prostopadłej do osi otworu. Płaszczyzny styku kołnierzy powinny być do siebie równoległe. Kanały wentylacyjne należy mocować na wspornikach lub podwieszeniach spełniających wymagania normy PN-EN oraz w sposób nie niszczący powłoki ochronnej przewodu. Technologiczne ubytki powłoki należy zabezpieczyć trwałymi środkami antykorozyjnymi. Rozstawienie zamocowań powinno być takie, aby ugięcie kanału pomiędzy sąsiednimi punktami nie przekraczało 2cm. W czasie montażu należy przestrzegać trasowania instalacji w celu uniknięcia kolizji. Każdorazowo po zamontowaniu fragmentu instalacji, należy ją przedmuchać oraz zaślepić folią. Przejścia przewodów przez przegrody budynku należy wykonać w otworach, których wymiary są od 50 do loomm większe od wymiarów zewnętrznych przewodów z izolacją. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania w sposób przejrzysty, elastyczny i trwały oznakowań na kanałach wentylacyjnych (kierunki przepływu, oznaczenia przewodów itp.) Izolacją kanałów. Izolacja winna spełniać wymagania PN-B Prace izolacyjne należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta materiału izolacyjnego, przy temperaturze otoczenia nie niższej niż 10 C. W czasie montażu izolacji należy zachować czystość i suchość powierzchni otulin oraz powierzchni izolowanych przewodów. Krawędzie styków poszczególnych odcinków warstw nośnych mat należy dokładnie ze sobą skleić. Maty powinny być dokładnie dopasowane do kształtu izolowanego elementu Montaż urządzeń i elementów wentylacyjnych. Urządzenia i elementy wentylacyjne powinny być zamontowane zgodnie z instrukcją producenta w sposób uniemożliwiający przenoszenie drgań z urządzeń do konstrukcji. Połączenia rozłączne poszczególnych elementów i urządzeń winny być szczelne, a powierzchnie stykowe dopasowane. Szczelność połączeń urządzeń z przewodami powinna odpowiadać wymaganiom szczelności tych przewodów. Montaż nawiewników, wywiewników i wentylatorów wraz z ich podłączeniem do instalacji wentylacyjnej należy przeprowadzić zgodnie z instrukcją producenta. Elementy ruchome nawiewników powinny być osadzone bez luzów, ale z możliwością ich przestawiania. Połączenie z przewodem winno być trwałe. Nawiewników nie należy umieszczać w pobliżu przegród zakłócających kształt i zasięg strumienia powietrza. Mechanizmy napędu przepustnic powinny umożliwiać łatwą zmianę położenia w pełnym zakresie regulacyjnym. Przepustnice winny mieć wyraźnie oznaczenie położenia otwartego i zamkniętego. Anemostaty mocować zgodnie z instrukcją producenta: przy użyciu odpowiedniej poprzeczki montażowej (do montażu w suficie podwieszanym, lub w przewodzie wentylacyjnym) lub z zastosowaniem skrzynki rozprężnej (wyposażonej w przepustnice.

5 Rozdział 3- Specyfikacje Techniczne- Instalacje ST Wentylacja Należy zapewnić łatwy dostęp do urządzeń wentylacyjnych w celu ich obsługi, konserwacji lub wymiany Montaż czerpni ściennych. W ścianie zewnętrznej należy wykonać otwór w który zostanie osadzona czerpnią i przez który zostanie poprowadzony kanał wentylacyjny. Montaż czerpni obejmuje ustawienie jej w otworze ściany, wypoziomowanie i zamocowanie. Montaż kształtek i kanałów wentylacji nawiewnej obejmuje ich ustawienie, zamocowanie, dopasowanie uszczelek i wykonanie połączeń. Kanał należy zakotwić do przekutej ściany. Wlot do kanału nawiewnego wyprowadzić na wysokość ok. l,5m nad teren oraz 0,2m nad posadzkę. Szczeliny pomiędzy ścianą i kanałem należy uszczelnić za pomocą poliuretanowej pianki montażowej, obustronnie ubytki w tynku - uzupełnić. W ścianie, w której znajduje się kanał wentylacyjny należy osadzić kratkę wentylacyjną- poprzez przykręcenie jej do ściany Montaż wentylatorów Wentylatory należy zamontować zgodnie z ich DTR-ką, zgodnie ze strzałką wskazującą kierunek przepływu powietrza. Wentylator należy zainstalować w bezpieczny sposób nie powodujący wibracji oraz możliwości odłączenia od instalacji. Instalacja winna umożliwiać łatwy i bezpieczny dostęp serwisu i obsługi. Podłączenie elektryczne należy wykonać wg schematów załączonych do instrukcji montażowej przy zastosowaniu wszystkich niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania akcesoriów elektrycznych. Przed pierwszym uruchomieniem należy upewnić się, czy napięcie zasilające nie przekracza wartości podanej na tabliczce znamionowej, materiały montażowe usunięto z wnętrza wentylatora, poprawnie wykonano podłączenia elektryczne i czy pracy wentylatora nie towarzyszą nienaturalne dźwięki Próby i odbiory. W celu sprawdzenia poprawności wykonania instalacji wentylacyjnej należy wykonać rozruch instalacji wentylacyjnej, regulację wydajności nawiewników i próbę szczelności kanałów wentylacyjnych. W celu przeprowadzenia odbioru końcowego robót należy wykonać zgodnie z PN-EN 12599: sprawdzenie kompletności wykonanych prac, kontrolę działania urządzeń i instalacji oraz pomiary kontrolne. Zamawiający nie wymaga pomiarów specjalnych o których mowa w normie PN-EN Należy przeprowadzić kontrolę działania wszystkich elementów instalacji (central, wywiewników, nawiewników, wentylatorów itd.) o zakresie badań ustalonym na poziomie A. Liczbę parametrów podlegających pomiarom kontrolnym oraz umiejscowienie punktów kontrolnych określi inspektor nadzoru. Zakres pomiarów kontrolnych oraz instrukcje i procedury czynności kontrolnych zawiera norma PN-EN Przyrządy pomiarowe winny być wzorcowane. Informacje dotyczące metod i urządzeń pomiarowych zawiera norma PN-EN Odbiór i pomiary instalacji zasilającej urządzenia elektryczne wykonać zgodnie z ST -instalacje elektryczne. 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST Wymagania ogólne Kontrola jakości materiałów polega na sprawdzeniu zgodności zastosowanych materiałów z wymaganiami określonymi Dokumentacji projektowej oraz przez Zamawiającego w ST Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z opisem przedmiotu zamówienia, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Zamawiającego oraz wytycznymi montażowymi producenta central wentylacyjnych Kontroli jakości podlega wykonanie: - sprawdzenie jakości zastosowanych materiałów i urządzeń

6 Rozdział 3- Specyfikacje Techniczne- Instalacje ST Wentylacja - zgodność wykonanej instalacji z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami oraz zasadami technicznymi, - sprawdzenie prawidłowości montażu elementów instalacji wentylacyjnej ; o rozmieszczenie elementów instalacji zgodnie z dokumentacją, o jakość połączeń elementów wentylacyjnych zgodnie z PN-B : miejsca połączeń, uszczelnienie połączeń, o sposób wykonania mocowań, podwieszeń i podparć zgodnie z PN-EN w sposób nie przenoszący drgań, o zabezpieczenie antykorozyjne podparć i podwieszeń, o wykonanie przejść przez przeszkody, - kontrola działania instalacji i urządzeń Kontrola działania powinna postępować w kolejności od pojedynczych urządzeń i części składowych instalacji poprzez poszczególne układy do całej instalacji.w pomieszczeniach o powierzchni nie większej niż 20m 2 należy przyjąć co najmniej 1 punkt pomiarowy, większe winny być odpowiednio podzielone. - wynik próby szczelności zgodnie z PN-B-76001, - zgodność osiągniętych parametrów pracy urządzeń i instalacji z projektem. o Parametry/dopuszczalne odchyłki od wartości projektowanych : Strumień objętości powietrza w pomieszczeniu : ±20% Strumień objętości powietrza w całej instalacji : ±15% Temperatura powietrza nawiewanego: ±2 C Prędkość powietrza w strefie przebywania ludzi: ±0,05m/s Temperatura powietrza w strefie przebywania ludzi: ±1,5 C Poziom dźwięku A w pomieszczeniu: ±3 dba - sprawdzenie dostępności urządzeń dla obsługi ze względu na możliwość konserwacji, czyszczenia i obsługi, - sprawdzenie kompletności dokumentacji powykonawczej niezbędnej do obsługi i konserwacji instalacji, - głośność zainstalowanych urządzeń Kontrola jakości robót pod względem estetyki obejmuje: - zamocowanie kanałów oraz osadzenie kratek wentylacyjnych z zachowaniem zasad prostoliniowości mocowania, - właściwe zabezpieczenie przed korozją elementów urządzeń i instalacji narażonych na wpływ czynników atmosferycznych, - estetyka przejść przez przeszkody, - czystość instalacji (urządzeń i systemu rozprowadzenia powietrza), - oznakowanie elementów instalacji wentylacyjnej, - jakość połączeń przewodów wentylacyjnych i mocowań nawiewników Jeśli wszystkie wykonane badania dadzą wynik pozytywny, to roboty należy uznać za wykonane prawidłowo. W przypadku niespełnienia któregokolwiek z wymagań, zostanie określony rodzaj prac i materiałów oraz sposób doprowadzenia do zgodności robót z wymaganiami, a następnie zostanie dokonana ponowna kontrola wykonanych robót. 7. OBMIAR ROBÓT 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Wymagania ogólne Jednostka obmiarowa Jednostką obmiaru jest : - mb - dla rurociągu bez odliczania długości łączników, - szt. lub kpi. - dla urządzeń, - mb rurociągów - dla próby szczelności. Jednostka obmiarowa dla pozostałych robót jest jednostka miary podana w przedmiarze robót dla danej pozycji kosztorysowej Szczegółowe zasady obmiaru podane są w katalogach określających jednostkowe nakłady rzeczowe dla robót objętych niniejsza specyfikacją np. KNR, KNRR itp.

7 Rozdział 3- Specyfikacje Techniczne- Instalacje ST Wentylacja 8. ODBIÓR ROBÓT 8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Wymagania ogólne Odbiór wykonanej instalacji wentylacji należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami normy PN- EN a urządzeń wentylacyjnych zgodnie z PN-78/B Odbiorowi końcowemu robót instalacyjnych będzie podlegało: - sprawdzenie kompletności instalacji na podstawie zestawienia zainstalowanych urządzeń i zgodności w stosunku do ich wymagań technicznych, - zakończenie i kompletność wykonanych prac tj. wykonanie wszystkich prac związanych z montażem instalacji oraz prac porządkowych, - działanie instalacji, - wyniki pomiarów kontrolnych wg PN-EN 12599, - dostępność dla obsługi instalacji ze względu na działanie, czyszczenie i konserwację, - sprawdzenie czystości instalacji (urządzeń i systemu rozprowadzania powietrza), - sprawdzenie kompletności oznakowania, - sprawdzenie kompletności dokumentacji powykonawczej ( w tym dokumentów niezbędnych do eksploatacji), - uzyskanie wymaganych parametrów pracy wentylatorów i central wentylacyjnych zgodnych z wymaganiami projektowymi oraz PN-EN 12599, - odbiór jakościowy zgodnie z wymaganiami ust Instalacja wentylacyjna zostanie odebrana jeśli wszystkie wyniki sprawdzeń i badań jakościowych będą pozytywne. Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny, instalacja nie będzie odebrana Przygotowanie do odbioru oraz wykonanie wszelkich prób i odbiorów instalacji wentylacyjnej wymaganych przepisami prawa spoczywa na Wykonawcy Przed oddaniem instalacji wentylacyjnej do eksploatacji należy przeprowadzić odbiory robót ulegających zakryciu, odbiory częściowe oraz odbiór końcowy Odbiorom częściowym podlegają : - kompletność dostawy central wentylacyjnych od producenta, - odbiory wykonanych instalacji elektrycznych zgodnie z ST (protokół pomiarów skuteczności zerowania instalacji elektrycznej oraz badania rezystencji izolacji obwodów i urządzeń ) Z każdego odbioru częściowego lub robót ulegających zakryciu powinien być sporządzony protokół w formie pisemnej lub dokonany wpis do dziennika budowy, zawierający ocenę wykonania robót oraz ewentualne zalecenia, które winny zostać wykonane przed podjęciem dalszych prac Odbiór częściowy oraz odbiór robót ulegających zakryciu ma na celu jakościowe i ilościowe sprawdzenie wykonanych robót Do odbioru końcowego robót Wykonawca winien dostarczyć: - pisemne zgłoszenie (na adres Zamawiającego) do odbioru końcowego instalacji wentylacyjnej z równoczesnym wpisem do dziennika budowy, - dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami w stosunku do dokumentacji projektowej jakie zostały wykonane w wyniku robót wykonawczych, - protokoły badań, prób i pomiarów, - protokoły odbiorów częściowych, - protokół uruchomienia serwisowego wszystkich urządzeń dla których zachowanie praw gwarancyjnych wymaga takiego uruchomienia, - dziennik budowy z adnotacjami dotyczącymi kontroli robót międzyoperacyjnych, - dokumenty poświadczające użycie materiałów dopuszczonych do obrotu w budownictwie (atesty, deklaracje zgodności itd.), itp., instrukcje użytkowania, DTR-ki zamontowanych urządzeń, dokumentację techniczno-ruchową w języku polskim, - instrukcję obsługi i konserwacji urządzeń w języku polskim itd., - pisemne oświadczenie Wykonawcy o zakończeniu robót, gotowości instalacji wentylacyjnej do eksploatacji i zgodności jej wykonania z projektem, oraz obowiązującymi przepisami.

8 Rozdział 3- Specyfikacje Techniczne- Instalacje ST Wentylacja Wykonawca jest zobowiązany do uczestniczenia w czynnościach odbiorowych. Komisja odbiorowa w toku czynności odbiorowych : - zbada aktualność i kompletność dokumentacji powykonawczej, - przeprowadzi oględziny armatury i wszystkich pozostałych elementów instalacji wentylacyjnej z punktu widzenia zgodności z dokumentacją użytych materiałów, sposobów ich montażu i rozmieszczenia, oraz zgodności z umową, ST i obowiązującymi normami i pozostałymi przepisami, - zbada wyniki przeprowadzonych badań, - sporządzi protokół odbioru końcowego robót instalacyjnych. Komisja przerwie prace odbiorowe gdy: - prace zostały wykonane niezgodnie z umową, - przedłożona dokumentacja powykonawcza jest niekompletna, - roboty nie zostały zakończone, - wykonana instalacja wykazuje poważne wady, wymagające dużych przeróbek lub ze względu na swoje wady nie nadaje się do bezpiecznego użytkowania Sporządzony protokół odbiorczy zawierać będzie : - ocenę wyników wykonanych badań, - potwierdzenie otrzymania dokumentacji powykonawczej, - stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem, - wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości, sposobu i terminu ich usunięcia, - wynik odbioru - a w przypadku odmowy odbioru, w protokole należy zamieścić uzasadnienie decyzji komisji Czynność odbioru ( bez względu na wynik ) należy odnotować w dzienniku budowy. Protokół winien zostać podpisany przez wszystkich członków komisji zamawiającego oraz przez przedstawiciela wykonawcy (kierownika robót sanitarnych) Roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami należy poprawić i przedstawić do ponownego odbioru Po zgłoszeniu przez wykonawcę usunięcia wad wymienionych w protokole, zamawiający dokonuje komisyjnego sprawdzenia robót, potwierdzając fakt usunięcia usterek oddzielnym protokołem oraz równoczesnym wpisem do dziennika budowy. 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 9.1.Ogólne wymagania dotyczące płatności. Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST Wymagania ogólne. Płatność należy przyjmować zgodnie z oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów i prób. Terminy i wielkości płatności określa wzór umowy. 9.2.Cena wykonania robót. Podstawą płatności jest cena ofertowa skalkulowana przez Wykonawcę i zaoferowana Zamawiającemu w ofercie przetargowej dla danej pozycji kosztorysowej. Przyjęte pozycje kosztorysowe obejmują wszelkie roboty, czynności, wymagania i badania niezbędne do wykonania w celu osiągnięcia zakładanej jakości danego elementu, uwzględniając wszelkie roboty wynikające z wiedzy technicznej oraz technologii. Cena jest wartością uśrednioną i obejmuje: - zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, - wewnętrzny transport materiałów i urządzeń oraz narzędzi, - montaż i demontaż sprzętu pomocniczego, - ustawienie, przestawienie, przenoszenie i rozebranie niezbędnych do montażu podparć i rusztowań, - założenie tulei ochronnych przy przejściach przez stropy, - wykonanie i zamurowanie bruzd i przekuć dla rurociągów, - montaż kanałów wraz z łącznikami: wyznaczenie miejsca ułożenia, obsadzenie mocowań lub podparć, cięcie, uszczelnienie, itd. - montaż urządzeń: wyznaczenie miejsca montażu, osadzenie na ścianie lub w stropie, na konstrukcji stalowej, uzbrojenie, podłączenie do instalacji i zasilania, - serwisowe uruchomienie i rozruch wszystkich zainstalowanych urządzeń,

9 Rozdział 3- Specyfikacje Techniczne- Instalacje ST Wentylacja - prace porządkowe, - wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów i sprawdzeń i prób, - uprzątnięcie i unieszkodliwienie wywiezienie odpadów, - pozostałe roboty określone w pkt Cena uwzględnia również : - nieuniknione odpady, ubytki i straty materiałowe, - ilości materiałów potrzebnych do wykonania niezbędnych poprawek w toku prowadzenia robót, - postoje sprzętu spowodowane procesem technologicznym oraz wynikłe z przestawiania sprzętu. Płatności będą realizowane zgodnie z ceną ofertową w oparciu o protokoły odbioru zgodne zapisami we wzorze umowy. 10. PRZEPISY ZWIĄZANE 10.1 Normy. PN-B oraz ISO 3258 Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia. PN-EN 1886 Wentylacja budynków. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne. Właściwości mechaniczne. PN-B Wentylacja. Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych blaszanych. PN-B Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelność. Wymagania i badania. PN-EN Instalacje ziębnicze i pompy ciepła. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Część2; Projektowanie, budowanie, sprawdzanie, znakowanie i dokumentowanie. PN-61/B Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-B Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze. PN-EN ISO 8497 Izolacja cieplna. Określenie właściwości w zakresie przepływu ciepła w stanie ustalonym przez izolacje cieplne przewodów rurowych. PN-89/H Stal. Blachy i taśmy ocynkowane. PN-EN Wentylacja budynków. Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji. PN-EN 1505 Wentylacja budynków. Sieć przewodów. Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju prostokątnym. Wymiary. PN-EN 1506 Wentylacja budynków. Sieć przewodów. Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju kołowym. Wymiary. PN-EN 1507 Wentylacja budynków. Sieć przewodów. Wytrzymałość i szczelność. Badania i wymagania. PN-EN Wentylacja budynków. Podwieszenia i podpory przewodów wentylacyjnych. Wymagania wytrzymałościowe wieszaków przewodów. PN-EN Wentylacja w budynkach. Nawiewniki i wywiewniki. Badania aerodynamiczne i wzorcowanie urządzeń wentylacyjnych końcowych o stałym i zmiennym strumieniu powietrza PN-EN Wentylacja budynków. Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji PN-EN Wentylacja budynków. Symbole, terminologia i oznaczenia na rysunkach PN-EN Wentylacja w budynkach. Elementy końcowe. Badanie właściwości krat żaluzjowych w warunkach symulowanego deszczu PN-EN Wentylacja budynków. Badanie właściwości elementów/wyrobów do wentylacji budynków mieszkalnych. Część 1: Elementy doprowadzające i odprowadzające powietrze montowane w przegrodach zewnętrznych i wewnętrznych PN-EN Wentylacja budynków. Metody obliczeniowe do określenia przepływów powietrza w pomieszczeniach PN-EN Badanie odporności ogniowej instalacji użytkowych. Część 1. Przewody wentylacyjne. PN-EN Badanie odporności ogniowej instalacji użytkowych. Część 2. Przeciwpożarowe klapy odcinające. PN-EN Badanie odporności ogniowej instalacji użytkowych. Część 3. Uszczelnienia przejść instalacji. PN-EN Badanie odporności ogniowej instalacji użytkowych. Część 8. Przewody oddymiające. PN-EN Wentylacja budynków. Sieć przewodów. Pomiar pola powierzchni sieci przewodów PN-89/B Wentylacja i klimatyzacja. Rysunek techniczny. Zasady wykonywania i oznaczenia PN-B Wentylacja. Wymiary poprzeczne przewodów wentylacyjnych. PN-76/B Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego PN-73/B Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania PN-67/B Wentylacja. Wentylacja naturalna w budownictwie przemysłowym. Wymagania techniczne PN-67/B Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania. PN-EN Wentylacja budynków. Podwieszenia i podpory przewodów wentylacyjnych. Wymagania wytrzymałościowe PN-EN Wentylacja budynków. Badanie właściwości elementów/wyrobów do wentylacji budynków mieszkalnych. Część 1: Elementy doprowadzające i odprowadzające powietrze montowane w przegrodach zewnętrznych i wewnętrznych PN-78/B Urządzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

10 Rozdział 3- Specyfikacje Techniczne- Instalacje ST Wentylacja PN-EN 1751 Wentylacja budynków. Urządzenia wentylacyjne końcowe. Badania aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykających. PN-ISO Budownictwo. Terminy ogólne, PN-ISO Budownictwo. Terminy stosowane w umowach PN-EN Stal. Blacha najcieńsza w kręgach walcowana na zimno przeznaczona do produkcji wyrobów ocynowanych lub elektrolitycznie powlekanych powłoką chrom/tlenek chromu PrPN-EN Wentylacja budynków. Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji Inne. - Wymagania techniczne COBRI Instal Zeszyt 5. Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych. - Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe. Wydawnictwo Arkady- Warszawa 1988, - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz.U ) - Rozporządzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 w sprawie ogólnych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz.U ) - Rozporządzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Społecznej z dnia w sprawie bezpieczeństwa Ministra higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych ( Dz.U )y - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych ( Dz.U )

11 ST Instalacja odprowadzania spalin SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST INSTALACJA ODPROWADZANIA SPALIN l.wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru instalacji odprowadzania spalin związanych z budową kotłowni gazowej na potrzeby hali widowiskowej w Wińsku Zakres stosowania ST Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i załącznik do Umowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót w zakresie wewnętrznej instalacji wentylacyjnej i odprowadzenia spalin wynikających z zakresu prac przewidzianych w branżowym projekcie instalacyjnym kotłowni. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem, oraz wykończeniem i odbiorami robót Zakres robót objętych ST Zakres robót obejmuje wykonanie instalacji odprowadzenia spalin z kotła gazowego na podstawie Dokumentacji Projektowej dostarczonej przez Zamawiającego. Ogólny zakres prac określono w ST Wymagania ogólne. Zakres prac obejmuje : - zakup, dostarczenie na miejsce robót i wbudowanie wszystkich materiałów i urządzeń niezbędnych do prawidłowego wykonania robót, - wyładunek materiałów i sprzętu na terenie robót, - montaż i demontaż sprzętu na miejscu pracy, - transport sprzętu i materiałów na stanowiska pracy, - wykonanie przekuć w elementach betonowych i murowych dla przeprowadzenia elementów instalacji, - zamurowanie wykonanych przekuć z zaszpachlowaniem i pomalowaniem przegród, - roboty montażowe instalacji kominowej i wentylacyjnej, - uszczelnienie przejść instalacji przez przegrody budowlane ( stropy i ściany), - opracowanie dokumentacji powykonawczej, - wykonanie niezbędnych pomiarów i prób; próba szczelności, odbiór kominiarski - prace porządkowe, - wywóz lub utylizacja odpadów pobudowlanych, - uczestniczenie w czynnościach odbiorowych. Rzeczowy zakres robót: - montaż komina dwuściennego 0250/400 z czopuchem przyłączeniowym do kotła, - montaż komina wentylacyjnego dwuściennego 0200/ Określenia podstawowe Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z określeniami podanymi w ST Wymagania ogólne oraz z PN-ISO Budownictwo. Terminy ogólne, PN-ISO Budownictwo. Terminy stosowane w umowach, a także w przywołanych normach przedmiotowych.

12 ST Instalacja odprowadzania spalin 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót i zastosowanych materiałów oraz ich zgodność z dokumentacja projektową, ST i poleceniami Zamawiającego. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST Wymagania ogólne Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie zastąpienia zaprojektowanych materiałów przez inne materiały o identycznych charakterystykach technicznych i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych wykonywanej roboty, ani zmniejszenia jej trwałości eksploatacyjnej. 2. MATERIAŁY Materiały do wykonania robót technologicznych należy stosować zgodnie z Dokumentacją Projektową - opisem technicznym i rysunkami. Wszystkie materiały dla których PN lub BN przewidują posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone w taki dokument System kominowy wykonany ze stali kwasoodpornej do indywidualnego odprowadzenia spalin z urządzeń energetycznych opalanych paliwem gazowym, dwuścienny o przekroju wewnętrznym 0 250/400 i wysokości 12m. Wykonanie układu odprowadzania spalin być zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami budowlanymi. Przewody spalinowe powinny być tak dobrane, by zapewniały na całej długości komina temperaturę spalin wyższą od punktu rosy dla spalin z danego urządzenia grzewczego System kominowy wykonany ze stali kwasoodpornej do wentylacji, dwuścienny o przekroju wewnętrznym 0 200/300 i wysokości 12m oraz instalacji odprowadzenia spalin 0 250/350 i wysokości 12m. Elementy systemu określonego w ust i 2.2. winny być wykonane z następujących materiałów: - komin z blachy kwasoodpornej chromowo-niklowo-molibdenowej o grubości min. 0,6 w gatunku odpowiednik stali 00H17 N14 M2 - izolacja termiczna ze specjalnej wełny mineralnej grubości min.50mm o gęstości od 50 do 80 kg/cm3 lub innego materiału izolacji termicznej zalecanego przez PN 88/B lub należącego do klasy materiałów niepalnych - płaszcz zewnętrzny z blachy kwasoodpornej chromoniklowej o grubości min. 0,6 w gatunku odpowiednik stali 0H18 N9 Nazwa materiału Stal nierdzewna i kwasoodporna Stal nierdzewna i kwasoodporna Gatunek stali wg PN 00H17N14M2 0H18N9 Gatunek stali wg DIN Wytrzymałość na rozciąganie (N/mm2) Przydatność do standardowego spawania dobra dobra Przydatność do utwardzania ograniczona ograniczona Klasa obróbki skrawaniem (1-10) 5 6 Skład chemiczny C max. 0,03 max. 0,07 max. 0,07 Mn max. 2,0 max. 2,0 max. 2,0 Si ,5-1,7

13 ST Instalacja odprowadzania spalin Cr 16,5-18,5 17,0-19,0 19,0-21,0 Ni 11,0-14,0 8,5-10,5 11,0-13,0 Mo 2,0-2,5... 2,0-2,5 Komin powinien być wyposażony w następujące elementy: otwór wyczystny (rewizyjny) umieszczony poniżej podłączenia czopucha; otwór wyczystny powinien być szczelnie zamknięty, zamknięciem wykonanym z materiału z którego wykonano wkład, element kończący komin z osłoną przeciwdeszczową, w stopie komina powinien znajdować się odstojnik kondensatu wraz z odprowadzeniem skroplin. Połączenia elementów użytych do budowy komina muszą być szczelne - nie może to być komin "uszczelniony" rękawem z folii aluminiowej. Materiały użyte do wykonania instalacji odprowadzania spalin powinny być dopuszczone do stosowania w budownictwie w zakresie parametrów ciśnienia, temperatury i wilgoci występujących w warunkach eksploatacji. Wkład winien posiadać atest Państwowego Instytutu Górnictwa, Nafty i Gazownictwa Czopuch dwuścienny, izolowany. Czopuch wykonany ze stali kwasoodpornej - elementy czopucha winny być wykonane z następujących materiałów: - płaszcz wewnętrzny z blachy kwasoodpornej chromowo-niklowo-molibdenowej o grubości min. 0,6 mm w gatunku odpowiednik stali 00H17 N14 M2 - płaszcz zewnętrzny o grubości min. 0,6 mm z blachy kwasoodpornej chromoniklowej w gatunku odpowiednik stali 0H18 N9 - izolacja termiczna ze specjalnej wełny mineralnej grubości min.50mm o gęstości od 50 do 80 kg/cm3 lub innego materiału izolacji termicznej zalecanego przez PN 88/B lub należącego do klasy materiałów niepalnych Połączenia elementów użytych do budowy czopucha muszą być szczelne. Materiały użyte do wykonania czopucha powinny być dopuszczone do stosowania w budownictwie w zakresie parametrów ciśnienia, temperatury i wilgoci występujących w warunkach eksploatacji. 3. SPRZĘT 3.1. Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu oraz środków transportu podano w ST Wymagania ogólne Rodzaje sprzętu używanego do robót instalacyjnych pozostawia się do uznania wykonawcy Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom technologicznym robót Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów bhp zostaną przez zamawiającego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 4. TRANSPORT Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu oraz środków transportu podano w ST Wymagania ogólne Wszystkie materiały do wykonania instalacji wentylacyjnej mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu dostosowanymi do rodzaju, długości i ciężaru przewożonych materiałów i nie wpływających niekorzystnie na ich właściwości. 5. WYKONANIE ROBÓT 5.1. Wymagania ogólne.

14 ST Instalacja odprowadzania spalin Ogólne warunki wykonania robót podano w ST Wymagania ogólne Sposób i warunki wykonania robót technologicznych 5.1-l.Warunki przystąpienia do robót Przed przystąpieniem do robót należy odbyć wizje lokalną na terenie inwestycji w celu weryfikacji rzeczywistych warunków i utrudnień przy wykonania robót Montaż komina spalinowego i wentylacyjnego Montaż komina należy wykonać przy zachowaniu następujących zasad: Przewody kominowe powinny być szczelne i drożne. Kominy muszą wykazywać na całej wysokości przekrój jednolity, co do kształtu i powierzchni. Czyszczenie i sprawdzanie swobodnego przelotu w przekroju komina musi być zapewnione (w przekroju komina nie wolno umieszczać żadnych elementów). Ścianki przewodu dymowego komina nie mogą być przerwane przez elementy budowlane, np. stropy. Otwory w ścianach przewodu dymowego są dopuszczalne tylko dla urządzeń przyłączeniowych i czyszczących. Rozwiązanie konstrukcyjne przewodu spalinowego powinno być takie, aby przeciwdziałać zawilgoceniu na całej jego długości. Łatwopalne elementy budowlane oraz zabudowy muszą być oddalone min. 40 cm od otworu drzwiczek wyczystnych. Jeżeli zostanie zastosowana osłona niepalna to wystarczy odległość min. 20 cm. Podłogi z materiałów łatwopalnych muszą być osłonięte pod otworem wyczystnym materiałem niepalnym na długości min. 50 cm przed otworem i min. 20 cm na obie strony licząc od krawędzi otworu. W miejscach gdzie kominy sąsiadują z dużymi powierzchniami z elementów łatwopalnych, należy zapewnić odstęp min. 5 cm od nich przy czym przestrzeń ta musi mieć zagwarantowaną cyrkulację powietrza. Belki stropowe lub konstrukcji dachowej, które sąsiadują z kominem niewielką powierzchnią muszą być oddalone od zewnętrznej powierzchni komina o min. 5 cm. Dolne drzwiczki wyczystne muszą być zamontowane min. 20 cm poniżej przyłącza spalin oraz powinny być tak zamontowane by zapewnić kominiarzowi łatwy dostęp. Przewody kominowe powinny być prowadzone pionowo. Dopuszcza się odchylenie od pionu nie większe niż 30 na odcinku nie dłuższym niż 2 m. Kominy powinny być wyprowadzone ponad dach zgodnie z normą PN-89/B na wysokość zależną od kąta nachylenia i rodzaju pokrycia połaci dachowej lub przeszkody znajdującej się w odległości mniejszej niż 10 m. Przy dachu płaskim niezależnie od pokrycia i przy dachach o kącie nachylenia mniejszym niż 12 m jak również przy dachach stromych o kącie większym niż 12 o pokryciu łatwo zapalnym na wysokość 0,60 m powyżej poziomu kalenicy. Przy dachach stromych o kącie nachylenia połaci większym niż 12 i pokryciu niepalnym na wysokość min. 0,30 m powyżej połaci i w odległości co najmniej 1,0 m mierzonej w kierunku poziomym do tej powierzchni. Przy usytuowaniu komina w promieniu do 10 m od przeszkody wylot komina powinien znajdować się: a. co najmniej 0,30 m powyżej górnej krawędzi przeszkody dla kominów usytuowanych w odległości mniejszej niż 1,5 m od tej przeszkody, b. co najmniej na poziomie górnej krawędzi przeszkody dla kominów usytuowanych w odległości większej niż 1,5 do 3,0 m od tej przeszkody, c. ponad płaszczyzną wyprowadzoną pod kątem 12 w dół od poziomu przeszkody dla kominów położonych w odległości od 3,0 do 10,0 m od tej przeszkody. Montaż wewnętrznej instalacji odprowadzania spalin oraz wentylacji polega na zamontowaniu wszystkich niezbędnych elementów komina i spełnieniu wymagań określonych powyżej. W tym celu należy w pierwszej kolejności wykonać przejścia przez wszystkie stropy budynku.

15 ST Instalacja odprowadzania spalin Przewód spalinowy w dolnej części powinien się składać z zbiornika z odpływem kondensatu, wyczystki z drzwiczkami oraz z trójnika. Od górnej krawędzi trójnika instaluje się elementy długościowe, a ich ilość zależna jest od wysokości komina. Każdy element montowany powyżej trójnika powinien być wykonany w sposób umożliwiający swobodne wydłużenie komina stalowego z uwagi na rozszerzalność cieplną stali - elementy łączone są wtykowo, a ich ilość uzależniona jest od wysokości komina. Komin stalowy zakończony jest pokrywą dachową i daszkiem zabezpieczającym przed przedostawaniem się nadmiaru opadów atmosferycznych do komina, lub ustnikiem. Czopuch komina winien być prowadzony po najkrótszej drodze z minimalnym spadkiem 5% w kierunku kotła. Zaleca się aby połączenie czopucha z kominem było wykonane pod kątem 45. Długość czopucha nie może przekroczyć 1 A efektywnej wysokości komina oraz być nie dłuższa niż 7m. Na wszystkich załamaniach czopucha wykonanych pod kątem 90 należy montować otwór rewizyjny. Elementy zewnętrzne i wewnętrzne komina łączone są obejmami, dla zapewnienia szczelności i dodatkowej stabilności. W przypadku znacznych wysokości komina niezbędne jest zainstalowanie podpór pośrednich przejmujących obciążenie elementów zainstalowanych powyżej podpory. Elementy długościowe montowane są do ściany (konstrukcji) przy pomocy uchwytów. Umieszcza się je wzdłuż ściany (konstrukcji) jedna pod drugą. Kominy montowane wewnątrz budynków muszą być wyprowadzone na zewnątrz przez strop lub połać dachu (należy uwzględnić minimalny odstęp od materiałów łatwopalnych loomm). Wykonanie przejścia przez połać dachową wykonać zgodnie z zasadami sztuki dekarskiej Próby. Instalację odprowadzenia spalin oraz komin wentylacyjny należy poddać odbiorowi kominiarskiemu przez uprawnionego mistrza kominiarskiego. 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT i MATERIAŁÓW Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST Wymagania ogólne. Kontrola jakości materiałów polega na sprawdzeniu zgodności zastosowanych materiałów z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w ST. Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z opisem przedmiotu zamówienia, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Zamawiającego oraz wytycznymi montażowymi producentów. Kontroli jakości podlega wykonanie: - sprawdzenie jakości materiałów, - zgodność wykonanych robót z dokumentacją projektową, - sprawdzenie prawidłowości montażu instalacji: wyznaczenie miejsc montażu, obsadzenie mocowań i podparć, uszczelnienie połączeń, - wykonanie i obróbka przejść przez przeszkody, - sprawdzenie zgodności wykonanych robót z warunkami technicznymi. Jeśli wszystkie wykonane badania dadzą wynik pozytywny, to roboty należy uznać za wykonane prawidłowo. W przypadku niespełnienia któregokolwiek z wymagań, zostanie określony rodzaj prac i materiałów oraz sposób doprowadzenia do zgodności robót z wymaganiami, a następnie zostanie dokonana ponowna kontrola wykonanych robót. 7. OBMIAR ROBÓT 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Wymagania ogólne Jednostka obmiarowa Jednostką obmiaru jest : Jednostką obmiaru jest : - szt. lub kpi. - dla systemu kominowego Jednostka obmiarowa dla pozostałych robót jest jednostka miary podana w przedmiarze robót dla danej pozycji kosztorysowej.

16 ST Instalacja odprowadzania spalin 7.3. Szczegółowe zasady obmiaru podane są w katalogach określających jednostkowe nakłady rzeczowe dla robót objętych niniejsza specyfikacją np. KNR, KNRR itp. 8. ODBIÓR ROBÓT 8.1.Ogólne zasady odbioru robót Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Wymagania ogólne. Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych Szczegółowe zasady odbioru robót. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Wymagania ogólne. Odbiorowi końcowemu robót wentylacyjnych i instalacji odprowadzenia spalin będzie podlegało: - zakończenie i kompletność wykonanych robót tj. wykonanie wszystkich prac wykonawczych, - sprawdzenie czystości instalacji, - sprawdzenie kompletności dokumentacji powykonawczej, - uzyskanie wymaganych parametrów pracy zgodnych z wymaganiami projektowymi. Przygotowanie do odbioru oraz wykonanie wszelkich prób i odbiorów instalacji wymaganych przepisami prawa spoczywa na Wykonawcy. Wykonawca przeprowadzi odbiór końcowy instalacji odprowadzenia spalin przez uprawnionego mistrza kominiarskiego, a protokół z powyższego odbioru przekaże zamawiającemu. Odbiór końcowy instalacji odbędzie się łącznie z końcowym odbiorem kotłowni. Do odbioru końcowego robót Wykonawca winien dostarczyć: - pisemne zgłoszenie (na adres Zamawiającego) do odbioru końcowego instalacji z równoczesnym wpisem do dziennika budowy, - dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami w stosunku do dokumentacji projektowej jakie zostały wykonane w wyniku robót wykonawczych, - protokoły badań, prób i pomiarów (w tym protokół odbioru kominiarskiego podpisany przez uprawnionego mistrza kominiarskiego), - dokumenty poświadczające użycie materiałów dopuszczonych do obrotu w budownictwie (atesty, deklaracje zgodności itd.), itp., dokumentację techniczno-ruchową w języku polskim, - pisemne oświadczenie Wykonawcy o zakończeniu robót, gotowości instalacji wentylacyjnej do eksploatacji i zgodności jej wykonania z projektem, oraz obowiązującymi przepisami. Wykonawca jest zobowiązany do uczestniczenia w czynnościach odbiorowych. Komisja odbiorowa w toku czynności odbiorowych : - zbada aktualność i kompletność dokumentacji powykonawczej, - przeprowadzi oględziny wszystkich elementów instalacji wentylacyjnej i spalinowej z punktu widzenia zgodności z dokumentacją użytych materiałów, sposobów ich montażu i rozmieszczenia, oraz zgodności z umową, ST i obowiązującymi normami i pozostałymi przepisami, - zbada wyniki przeprowadzonych badań, - sporządzi protokół odbioru końcowego robót instalacyjnych. Komisja przerwie prace odbiorowe gdy: - prace zostały wykonane niezgodnie z umową, - przedłożona dokumentacja powykonawcza jest niekompletna, - roboty nie zostały zakończone, - wykonana instalacja wykazuje poważne wady, wymagające dużych przeróbek lub ze względu na swoje wady nie nadaje się do bezpiecznego użytkowania. Sporządzony protokół odbiorczy zawierać będzie : - ocenę wyników wykonanych badań, - potwierdzenie otrzymania dokumentacji powykonawczej, - stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem,

17 ST Instalacja odprowadzania spalin - wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości, sposobu i terminu ich usunięcia, - wynik odbioru - a w przypadku odmowy odbioru, w protokole należy zamieścić uzasadnienie decyzji komisji. Czynność odbioru (bez względu na wynik) należy odnotować w dzienniku budowy. Protokół winien zostać podpisany przez wszystkich członków komisji zamawiającego oraz przez przedstawiciela wykonawcy (kierownika robót instalacyjnych). Roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami mogą być odebrane - z jednoczesnym obniżeniem ich ceny, pod warunkiem, że odstępstwa nie obniżają właściwości użytkowych i bezpieczeństwa ich użytkowania. W przeciwnym wypadku należy poprawić i przedstawić do ponownego odbioru. Po zgłoszeniu przez wykonawcę usunięcia wad wymienionych w protokole, zamawiający dokonuje komisyjnego sprawdzenia robót, potwierdzając fakt usunięcia usterek oddzielnym protokołem oraz równoczesnym wpisem do dziennika budowy. W ramach odbioru końcowego komisja dokona również sprawdzenia, czy w czasie pomiędzy odbiorami jakiekolwiek elementy robót lub materiałów nie uległy destrukcji. 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 9.1.Ogólne wymagania dotyczące płatności Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST Wymagania ogólne. Płatność należy przyjmować zgodnie z oceną jakości robót, w oparciu o wynik odbioru. 9.2.Cena wykonania robót obejmuje: Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę i zaoferowana Zamawiającemu w ofercie przetargowej. Cena uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na wykonanie wycenianej roboty. Cena obejmuje: - zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, - wewnętrzny transport materiałów i urządzeń oraz narzędzi, - montaż i demontaż sprzętu pomocniczego, - ustawienie, przestawienie, przenoszenie i rozebranie niezbędnych do montażu podparć i rusztowań, - wykonanie i zamurowanie bruzd i przekuć dla dla montażu instalacji w elementach betonowych i murowych,, - obsadzenie mocowań lub podparć, cięcie kanałów, uszczelnienie, itd. - osadzenie konstrukcji służących do montażu elementów instalacji, - montaż urządzeń: wyznaczenie miejsca montażu, osadzenie na ścianie lub w stropie, uzbrojenie, podłączenie do instalacji, - prace porządkowe, - wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów i sprawdzeń i prób, - uprzątnięcie i wywiezienie odpadów, - utylizacja odpadów niebezpiecznych. Cena uwzględnia również : - nieuniknione odpady, ubytki i straty materiałowe, - ilości materiałów potrzebnych do wykonania niezbędnych poprawek w toku prowadzenia robót, - postoje sprzętu spowodowane procesem technologicznym oraz wynikłe z przestawiania sprzętu. Płatności będą realizowane zgodnie z ceną ofertową w oparciu o protokoły odbioru zgodne zapisami we wzorze umowy. 10. PRZEPISY ZWIĄZANE 10.1 Normy. PN-EN 1443 (U) Kominy. Wymagania ogólne. PN-EN 1856 (U) Komin. Wymagania dla kominów metalowych. El. Elementy systemu kominowego. PN-EN (U) Kominy. Kominy metalowe. Metody badań. PN-93/B Konstrukcje stalowe. Kominy. Obliczenia statyczne i projektowanie.

18 ST Instalacja odprowadzania spalin PN-EN (U) Kominy. Metody obliczeń cieplnych i przepływowych. Cz.l. Kominy z podłączonym jednym paleniskiem. PN-89/B Przewody spalinowe i wentylacyjne murowe z cegły. Wymiary i badania przy odbiorze. PN-61/B Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-ISO Budownictwo. Terminy ogólne, PN-ISO Budownictwo. Terminy stosowane w umowach PN-EN Stal. Blacha najcieńsza w kręgach walcowana na zimno przeznaczona do produkcji wyrobów ocynowanych lub elektrolitycznie powlekanych powłoką chrom/tlenek chromu 10.2 Inne. - Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe. Wydawnictwo Arkady- Warszawa 1988, - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu oznakowania ich znakiem budowlanym - Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 24 sierpnia 2004 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodności - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2004 w sprawie europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek upoważnionych do ich wydawania - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowaniem CE, - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 14 marca 2000r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych

19 ST Wewnętrzna instalacja gazowa SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST ROBOTY TECHNOLOGICZNE WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ Kod CPV Opis robót Roboty instalacyjne gazowe Instalacja rurociągów Roboty budowlane w zakresie qazociąqów Instalowanie sprzętu regulacji gazu 1.WSTĘP 1.1.Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wewnętrznej instalacji gazowej związanej z budową kotłowni gazowej zlokalizowanej w budynku Sali sportowej w Wińsku. 1.2 Zakres stosowania ST Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i załącznik do Umowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót w zakresie wewnętrznej instalacji gazowej, wynikających z zakresu prac przewidzianych w branżowym projekcie instalacyjnym. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem, oraz wykończeniem i odbiorami robót. 1.3.Zakres robót objętych ST Zakres robót obejmuje wykonanie instalacji gazowej dla kotłowni o mocy llokw na podstawie Dokumentacji Projektowej sporządzonej przez Pracownię Projektowo-Kosztorysową BUD-KOSZT, ul. Akacjowa 15, Rawicz. Ogólny zakres prac określono w ST Wymagania ogólne. Zakres prac obejmuje : - roboty przygotowawcze, - zakup wszystkich materiałów i urządzeń niezbędnych do prawidłowego wykonania robót, - dostarczenie na miejsce robót wszystkich materiałów i urządzeń, sprzętu, narzędzi niezbędnych do prawidłowego wykonania robót, - wyładunek materiałów i sprzętu na terenie robót, - rozpakowanie urządzeń, przegląd i segregacja, - oczyszczenie materiałów z zanieczyszczeń i smarów konserwacyjnych, - wbudowanie wszystkich materiałów i urządzeń niezbędnych do prawidłowego wykonania robót: wyznaczenie miejsca ułożenia, ustawienie we właściwym miejscu, wypoziomowanie, sposób podparcia, cięcie rur, montaż poszczególnych elementów, regulacja ustawienia i dopasowanie, uszczelnienie połączeń, - wykonanie zabezpieczeń antykorozyjnych rurociągów,

20 ST Wewnętrzna instalacja gazowa - zabezpieczenie wylotów podejść przed zanieczyszczeniem do czasu zamontowania armatury i urządzeń oraz zakorkowanie końców rur przy wykonywaniu prób na ciśnienie, - sprawdzenie poprawności montażu, - montaż i demontaż sprzętu pomocniczego i montażowego na miejscu pracy, - osadzenie konstrukcji służących do montażu elementów wyposażenia i urządzeń, - wykonanie przekuć w elementach betonowych i murowych dla przeprowadzenia elementów instalacji, - zamurowanie wykonanych przekuć z zaszpachlowaniem i pomalowaniem ścian, - uszczelnienie przejść instalacji przez przegrody budowlane (stropy i ściany), założenie tulei ochronnych, - dokonanie regulacji urządzeń, armatury i instalacji oraz przeprowadzenie prób w zakresie podanym w fabrycznej instrukcji montażowej zainstalowanych materiałów i urządzeń, - wykonanie niezbędnych pomiarów i prób, w tym próba szczelności instalacji gazowej, sprawdzenie zadziałania systemu wykrywania nieszczelności, - prace porządkowe, - unieszkodliwienie odpadów pobudowlanych, - opracowanie dokumentacji powykonawczej, - przygotowanie wykonanych robót do odbioru i uczestniczenie w czynnościach odbiorowych Rzeczowy zakres robót obejmuje: - montaż rurociągów, - montaż zaworów/kurków i filtrów gazowych, - montaż skrzynki gazowej, - montaż gazomierza, - montaż systemu aktywnej ochrony przed wyciekiem gazu. 1.4.Określenia podstawowe Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z określeniami podanymi w ST Wymagania ogólne oraz z PN-ISO Budownictwo. Terminy ogólne, PN-ISO Budownictwo. Terminy stosowane w umowach, a także w przywołanych normach przedmiotowych. 1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz ich zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Zamawiającego. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST Wymagania ogólne. 2.MATERIAŁY 2.1. Wymagania ogólne. Materiały do wykonania robót technologicznych należy stosować zgodnie z Dokumentacją Projektową - opisem technicznym i rysunkami oraz wymaganiami niniejszej specyfikacji. Wszystkie materiały dla których PN lub BN przewidują posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone w taki dokument Wymagania szczegółowe System bezpieczeństwa instalacji gazowej Stacjonarny system bezpieczeństwa instalacji gazowej w skład którego wchodzą : a) moduł sterujący pracą systemu bezpieczeństwa instalacji gazowej, która odbiera sygnały z podłączonych głowic detekcyjnych i na ich podstawie steruje podłączonymi urządzeniami wykonawczymi takimi jak ; zawór odcinający, zewnętrzny sygnalizator akustyczno-optyczny, układy wykonawcze, itp.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-452.9.10. POKRYCIE DACHOWE oraz OBRÓBKI BLACHARSKIE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-452.9.10. POKRYCIE DACHOWE oraz OBRÓBKI BLACHARSKIE SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-452.9.10 POKRYCIE DACHOWE oraz OBRÓBKI BLACHARSKIE Kod CPV Opis robót 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty 45261000-4

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Wrocławski, Pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Uniwersytet Wrocławski, Pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV 45330000-9 INSTALACJE SANITARNE ST 1.0 S 45331230-7 Instalacja chłodnicza 45331200-8 Instalacja wentylacji i klimatyzacji 45332000-3

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WOD-KAN I CENTRALNEGO OGRZEWANIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WOD-KAN I CENTRALNEGO OGRZEWANIA Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych PROJEKT ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ 111 i 112 W SPKSO W WARSZAWIE INSTALACJA WOD-KAN I CENTRALNEGO OGRZEWANIA BRANŻA :INSTALACJE

Bardziej szczegółowo

INWESTOR : UNIWERSYTET PRZYRODNICZY, UL. NORWIDA 25, WROCŁAW

INWESTOR : UNIWERSYTET PRZYRODNICZY, UL. NORWIDA 25, WROCŁAW Zakład Ogólnobudowlany 50-251 WROCŁAW NIP 895-000-23-77 UL. Św. Wincentego 35 REGON 006046233 PRACOWNIA PROJEK TOWA INWESTOR : UNIWERSYTET PRZYRODNICZY, UL. NORWIDA 25, WROCŁAW PRZEDSIĘWZIĘCIE: przebudowa

Bardziej szczegółowo

I. Opis techniczny. III. Część graficzna. SAN- 1.0 Rzut piętra. Instalacja wod-kan. 1:500 SAN- 1.2 Rzut piętra III. Instalacja wod-kan.

I. Opis techniczny. III. Część graficzna. SAN- 1.0 Rzut piętra. Instalacja wod-kan. 1:500 SAN- 1.2 Rzut piętra III. Instalacja wod-kan. I. Opis techniczny A. Instalacja wodociągowa i kanalizacji sanitarnej B. Instalacja wentylacji i klimatyzacji C. Instalacja centralnego ogrzewania II. Załączniki Karta katalogowa ogrzewacza wentylacyjnego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS)

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS) SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS) Dla inwestycji: Budowa systemu emisji i rejestracji audio-video w Teatrze Wielkim-Operze Narodowej na dz. działkach o Nr:

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA WODY, KANALIZACJI, ENERGII ELEKTRYCZNEJ ORAZ ODCIĄGÓW MIEJSCOWYCH Z DIGESTORIÓW I SZAF CHEMICZNYCH

INSTALACJA WODY, KANALIZACJI, ENERGII ELEKTRYCZNEJ ORAZ ODCIĄGÓW MIEJSCOWYCH Z DIGESTORIÓW I SZAF CHEMICZNYCH Biuro Projektowo-Usługowe PROJTERM Beata Sromek 44-100 Gliwice ul. Złota 74 ZADANIE INWESTYCYJNE: INSTALACJA WODY, KANALIZACJI, ENERGII ELEKTRYCZNEJ ORAZ ODCIĄGÓW MIEJSCOWYCH Z DIGESTORIÓW I SZAF CHEMICZNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJE SANITARNE mgr inż.bogna Tomaszewska 1 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem Specyfikacji Technicznych są

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST 02.01. INSTALACJA WODOCIĄGOWA WEWNĘTRZNA - MONTAŻ. 45232460 4 Roboty sanitarne

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST 02.01. INSTALACJA WODOCIĄGOWA WEWNĘTRZNA - MONTAŻ. 45232460 4 Roboty sanitarne SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST 02.01. INSTALACJA WODOCIĄGOWA WEWNĘTRZNA - MONTAŻ 45232460 4 Roboty sanitarne NAJWAŻNIEJSZE OZNACZENIA I SKRÓTY ST Specyfikacja Techniczna

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 2 /IV./s

SPIS TREŚCI. 2 /IV./s SPIS TREŚCI 1. CZEŚĆ OGÓL A...3 1.1. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH:...3 1.2. NAZWY I KODY (CPV)....3 1.3. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ...3 1.4. ORGANIZACJA BUDOWY....3 1.5. ZABEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJE SANITARNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJE SANITARNE Załącznik nr 1b do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJE SANITARNE CPV 45330000-9 roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne Malbork luty 2014 1 1. WSTĘP

Bardziej szczegółowo

S. 00.08.03. Odbiory instalacji i urządzeń technicznych... 17 S. 00.08.04. Odbiór częściowy i odbiór etapowy... 17 S. 00.08.05.

S. 00.08.03. Odbiory instalacji i urządzeń technicznych... 17 S. 00.08.04. Odbiór częściowy i odbiór etapowy... 17 S. 00.08.05. SPECYFIKACJA techniczna wykonania i odbioru robót instalacji sanitarnych w budynku usługowym (przeznaczonym m.in. na wypożyczalnię nart biegowych oraz rowerów, z pomieszczeniem socjalnym i gospodarczym)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Instalacje sanitarne ST 02.01

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Instalacje sanitarne ST 02.01 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Instalacje sanitarne ST 02.01 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru instalacji

Bardziej szczegółowo

B. SPIS ZAWARTOŚCI. A. STRONA TYTUŁOWA... str. 1. B SPIS ZAWARTOŚCI... str. 2

B. SPIS ZAWARTOŚCI. A. STRONA TYTUŁOWA... str. 1. B SPIS ZAWARTOŚCI... str. 2 - 2 - B. SPIS ZAWARTOŚCI SPECYFIKACJA : INSTALACJE SANITARNE A. STRONA TYTUŁOWA... str. 1 B SPIS ZAWARTOŚCI... str. 2 1. WYMAGANIA OGÓLNE str. nr 3-6 2. PRZYŁĄCZE WODY..str. nr 7-11 3. INSTALACJA WODNA..str.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REMONTU DOMU STUDENTA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ANEKSÓW SANITARNYCH W CZĘŚCI POKOI MIESZKALNYCH

PROJEKT REMONTU DOMU STUDENTA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ANEKSÓW SANITARNYCH W CZĘŚCI POKOI MIESZKALNYCH JEDNOSTKA PROJEKTOWA FAZA TEMAT PROJEKT REMONTU DOMU STUDENTA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ANEKSÓW SANITARNYCH W CZĘŚCI POKOI MIESZKALNYCH NAZWA I ADRES OBIEKTU Budynek Domu Studenta PARNAS przy ul. Krasińskiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH przebudowy pomieszczeń w budynku biurowym Prokuratury przy ul. Krasińskiego 65 w Warszawie Inwestor : Prokuratura Okręgowa w Warszawie 00-791

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST 12. INSTALACJE SANITARNE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST 12. INSTALACJE SANITARNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST 12. INSTALACJE SANITARNE Spis treści 12. SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-11 Instalacje sanitarne...117 12.1. Wstęp...117 12.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej...117 12.1.2 Zakres

Bardziej szczegółowo

IV. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYMAGANIA W ZAKRESIE WYKONANIA INSTALACJI BUDOWLANYCH ST-04.00.

IV. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYMAGANIA W ZAKRESIE WYKONANIA INSTALACJI BUDOWLANYCH ST-04.00. IV. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYMAGANIA W ZAKRESIE WYKONANIA INSTALACJI BUDOWLANYCH ST-04.00.00 dla PONIEC - przedszkole ul. Kościuszki Przebudowa rewitalizacja

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA - NR CPV 45000000-0 ROZBUDOWA I MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ DZ. NR 213/5 W JESZKOWICACH PRZY UL. GŁÓWNEJ, GMINA CZERNICA. INWESTOR: Urząd Gminy Czernica ul. Kolejowa nr 2;

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH Temat: Przebudowa budynku ZOZ w Łowiczu Adres inwestycji: 99-400 Łowicz ul. Ułańska 28 Projekt : Wewnętrzne instalacje sanitarne Branża : Sanitarna

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III SIWZ Specyfikacja Zamawianego Sprzętu SPECYFIKACJA ZAMAWIANEGO SPRZĘTU

CZĘŚĆ III SIWZ Specyfikacja Zamawianego Sprzętu SPECYFIKACJA ZAMAWIANEGO SPRZĘTU CZĘŚĆ III SIWZ Specyfikacja Zamawianego Sprzętu SPECYFIKACJA ZAMAWIANEGO SPRZĘTU dla zadania Zakup i instalacja solarnych systemów grzewczych ciepłej wody użytkowej dla budynków mieszkalnych i obiektów

Bardziej szczegółowo

Systemy Inżynierskie PROJEKTANT

Systemy Inżynierskie PROJEKTANT Systemy Inżynierskie PROJEKTANT 46-100 Namysłów, Plac Wolności 6c/3, tel./fax +48 077 4039325 M E T R Y K A OBIEKT : Zespół Sportowy Orlik 2012. ADRES : 48-318 Łambinowice ul.powstańcó Śląskich nr działki

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA:

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA: SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA: Modernizacja parku rehabilitacyjno - rekreacyjnego, poprawa funkcjonalności pomieszczeń poddasza budynku nr 1 oraz

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNAWYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STWiORB)

SPECYFIKACJA TECHNICZNAWYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STWiORB) 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNAWYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STWiORB) NAZWA TEMATU: Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej Etap I NAZWA INWESTORA: Zakład Gospodarki Komunalnej w Grębocicach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SŁUŻĄCA DO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH - REMONTOWYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SŁUŻĄCA DO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH - REMONTOWYCH 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SŁUŻĄCA DO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH - REMONTOWYCH NAZWA ZADANIA : Roboty dekarskie, naprawa kominów i muru

Bardziej szczegółowo

Bielsko-Biała kwiecień 2010 2 SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 3 1.1.Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego... 3 1.2.Przedmiot ST... 3 1.3.Zakres stosowania ST... 3 1.4.Przedmiot i zakres robót objętych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH Do projektu remontu klatki schodowej południowo-zachodniej

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH Do projektu remontu klatki schodowej południowo-zachodniej SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH Do projektu remontu klatki schodowej południowo-zachodniej BRANŻA: INSTALACJE SANITARNE INWESTOR: Ministerstwo Edukacji Narodowej Al. J. Ch.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Kody CPV: 45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45312100-8 - Instalowanie przeciwpożarowych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYKONANIE ROBÓT REMONTOWO-BUDOWLANYCH W BUDYNKU MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE 41-947 Piekary Śląskie, ul. Bpa Nankera 103 Inwestor : Miejski

Bardziej szczegółowo

6.2. ODBIÓR TECHNICZNY KO

6.2. ODBIÓR TECHNICZNY KO Warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodów do powierzchni terenu, Zagęszczenia gruntu, Usytuowanie w planie, rzędnych i głębokości ułoŝenia, Jakości wbudowanych materiałów oraz ich zgodności z wymogami

Bardziej szczegółowo