SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OBIEKT : ROZBUDOWA KOTŁOWNI GAZOWEJ WBUDOWANEJ W BUDYNKU BIUROWYM ADRES : LEGNICA, UL. OKRZEI 16, DZ. NR 634/9 OBRĘB TARNINÓW INWESTOR : WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU UL. JASTRZĘBIA 24, WROCŁAW OPRACOWAŁ: mgr inŝ. Tomasz Wójcik LEGNICA, KWIECIEN 2010R

2 SPECYFIKACJE OGÓLNE WSTĘP Zakres robót Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych Informacje o terenie budowy Nazwy i kody Określenia podstawowe Roboty grzewcze i instalowanie kotłów WSTĘP WYKONANIE ROBÓT Sposób i warunki wykonania robót technologicznych MontaŜ kotła i podgrzewacza c.w.u MontaŜ rurociągów MontaŜ armatury MontaŜ pomp Zabezpieczenie antykorozyjne Roboty izolacyjne rurociągów technologicznych Oznaczenia KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT Kontrola jakości materiałów Kontrola jakości wykonania robót ODBIÓR ROBÓT Szczegółowe zasady odbioru robót Sprawdzenie jakości wykonanych robót Badania odbiorcze Badania w stanie zimnym Badania w stanie gorącym oraz w czasie ruchu próbnego OBMIAR ROBÓT Hydraulika i roboty sanitarne (CPV: ) Instalacje wody zimnej, ciepłej wody uŝytkowej WSTĘP WYMAGANIA Instalacja kanalizacji WSTĘP WYMAGANIA Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne wspólne wymagania przy odbiorze WSTĘP WYMAGANIA Szczelność Instalacja gazu WSTĘP

3 MATERIAŁY WYKONANIE ROBOT KONTROLA JAKOŚCI ROBOT OBMIAR ROBOT ODBIOR ROBOT Roboty izolacyjne (CPV: ) Izolacja cieplna (CPV: ) Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Zakres robót objętych SST Materiały Transport i składowanie Wykonywanie izolacji cieplnych Wymagania odbiorcze WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU Ogólne wymagania dotyczące transportu Rury Armatura i urządzenia OBMIAR ROBÓT OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT SPECYFIKACJE TECHNICZNE SZCZEGÓŁOWE I.A OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO I.B OPIS OGÓLNY PRAC BUDOWLANYCH I.C DOKUMENTY ODNIESIENIA I.D INSTALACJE GRZEWCZE I INSTALOWANIE KOTŁÓW I.E HYDRAULIKA I ROBOTY SANITARNE ( ) I.E.1. Instalacja wody zimnej, ciepłej wody uŝytkowej ( ) I.E.2. Instalacja kanalizacji ściekowej ( ) I.F INSTALACJA GAZU ( )

4 SPECYFIKACJE OGÓLNE 1. WSTĘP Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy istniejącej kotłowni gazowej, polegającej na wymianie istniejącego stojącego kotła gazowego z otwartą komorą spalania na wiszący kocioł kondensacyjny z zamkniętą komorą spalania o takiej samej mocy. W związku z tym zakres projektu obejmie równieŝ zmianę sposobu odprowadzania spalin i doprowadzania powietrza, wymianę całej armatury kotłowni wraz z zabezpieczeniami, wymianę podgrzewacza ciepłej wody uŝytkowej oraz wprowadzenie urządzeń neutralizacji skroplin. Z uwagi na zmianę miejsca montaŝu kotła ze stojącego na wiszący, przebudowy wymaga instalacja gazu w zakresie przebiegu w obrębie kotłowni. PoniewaŜ zapotrzebowanie paliwa nie ulega zmianie, pozostała część instalacji oraz gazomierz pozostaje bez zmian. Istniejący poziomy odcinek przewodu spalinowego o średnicy 200mm przeznacza się do likwidacji. Pionowy odcinek pozostawia się do wykorzystania. Poza kotłem oraz elementami zabezpieczeń, wszystkie elementy wymienić naleŝy na nowe o identycznych parametrach technicznych, montowanych w miejsce istniejących. Elementy zabezpieczeń dobiera się jako nowe, obliczone wg aktualnie obowiązujących przepisów. Zakres opracowania nie obejmuje instalacji elektrycznej. w budynku zlokalizowanym w Legnicy przy ul. Okrzei Zakres robót W zakres robót, których dotyczy specyfikacja, wchodzą wszystkie czynności umoŝliwiające przebudowę kotłowni gazowej. Szczegółowy zakres prac obejmuje : - roboty przygotowawcze, - zakup wszystkich materiałów i urządzeń niezbędnych do prawidłowego wykonania robót, - dostarczenie na miejsce robót wszystkich materiałów i urządzeń, sprzętu, narzędzi niezbędnych do prawidłowego wykonania robót, - wyładunek materiałów i sprzętu na terenie robót, - rozpakowanie urządzeń, przegląd i segregacja, - oczyszczenie urządzeń i armatury z brudu i smarów konserwacyjnych, - wbudowanie wszystkich materiałów i urządzeń niezbędnych do prawidłowego wykonania robót: ustawienie urządzeń we właściwym miejscu, wypoziomowanie, montaŝ poszczególnych podzespołów i elementów, regulacja ustawienia i dopasowanie, - podłączenie urządzeń do instalacji, - sprawdzenie poprawności montaŝu, - odpowiednie oczyszczenie powierzchni przeznaczonej do izolacji (z elementów słabych, nie związanych z podłoŝem, z pozostałości innych materiałów - metodą w dostosowaniu do wymaganej technologii izolacji), - pokrycie powierzchni rurociągów i urządzeń wymagających zabezpieczenia antykorozyjnego powłoką malarską podkładową i wierzchnią, - pokrycie rurociągów i urządzeń elementami izolacyjnymi z płaszczem nawierzchniowym, - montaŝ i demontaŝ sprzętu pomocniczego i montaŝowego na miejscu pracy: montaŝ i demontaŝ niezbędnych rusztowań oraz konstrukcji wsporczych i pomocniczych, - osadzenie konstrukcji słuŝących do montaŝu elementów wyposaŝenia i urządzeń, - wykonanie przekuć i bruzd w elementach betonowych i murowych dla przeprowadzenia elementów instalacji, - zamurowanie wykonanych bruzd i przekuć z zaszpachlowaniem i pomalowaniem ścian w miejscach bruzd, - uszczelnienie przejść instalacji przez przegrody budowlane zgodnie w wymaganiami p.poŝ, - uruchomienie serwisowe zainstalowanych urządzeń, - dokonanie regulacji i przeprowadzenie prób w zakresie podanym w fabrycznej instrukcji montaŝowej (DTRce) kaŝdego z zainstalownych urządzeń, - wykonanie niezbędnych pomiarów i prób, - prace porządkowe, - unieszkodliwienie odpadów pobudowlanych, - opracowanie dokumentacji powykonawczej i instrukcji obsługi kotłowni, - odbiór UDT - przygotowanie wykonanych robót do odbioru, 4

5 - uczestniczenie w czynnościach odbiorowych. Rzeczowy zakres robót: - montaŝ technologii kotłowni gazowej (rurociągi z izolacjami i zabezpieczeniem antykorozyjnym, kotły, armatura, osprzęt), - wykonanie zabezpieczeń antykorozyjnych - podłączenie technologii do istniejących instalacji, - podłączenie kotła do projektowanej instalacji gazowej, - płukanie instalacji, - próby i uruchomienia urządzeń oraz kotłowni, - dokumentacja powykonawcza z instrukcją obsługi kotłowni. 3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych W przedmiocie zamówienia nie przewiduje się wykonywania prac towarzyszących i robót tymczasowych. 4. Informacje o terenie budowy Terenem budowy będzie budynek biurowy w Legnicy przy ul. Okrzei 16. Na terenie wokół budynku istnieje moŝliwość składowania materiałów o duŝych gabarytach. Armatura, urządzenia, narzędzia pracy mogą być składowane w pomieszczeniach zamykanych, udostępnionych wykonawcy na czas prowadzonych robót. UŜytkownik udostępni wykonawcy pomieszczenia przeznaczone na szatnie i na cele socjalne dla pracowników. W budynku moŝna korzystać z WC. Wszystkie pomieszczenia budynku będą dostępne dla wykonywania robót przez cały dzień. Organizacja robót nie będzie ograniczona dostępnością do pomieszczeń, a jej prawidłowość zaleŝeć będzie wyłącznie od wykonawcy. 5. Nazwy i kody Roboty grzewcze Instalowanie kotłów Hydraulika i roboty sanitarne Instalacja rurociągów Izolacja cieplna Roboty instalacyjne gazowe 6. Określenia podstawowe W dokumentacji projektowej nie występują określenia wymagające zdefiniowania, gdyŝ ich określenia moŝna znaleźć w literaturze fachowej. 7. Roboty grzewcze i instalowanie kotłów 7.1. WSTĘP Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót technologicznych kotłowni gazowej na potrzeby wbudowanej kotłowni gazowej w budynku zlokalizowanym w Legnicy przy ul. Okrzei 16. 5

6 7.2. WYKONANIE ROBÓT Sposób i warunki wykonania robót technologicznych Rozmieszenie urządzeń zgodnie z dokumentacją techniczną. Dopuszcza się korektę rozmieszczenia zaprojektowanych urządzeń jeśli wiąŝe się to z optymalizacją rozwiązań lub likwidacją kolizji. Zmiany winny uzyskać akceptację Zamawiającego lub ustanowiownego przez niego Inspektora Nadzoru. Urządzenie winny zostać ustawione w połoŝeniu wymaganym przez DTR-ki producentów urządzeń. Urządzenia wymagające okresowej konserwacji i regulacji powinny być montowane z uwzględnieniem łatwego dostępu i obsługi w tym zakresie MontaŜ kotła i podgrzewacza c.w.u. Odległość przodu kotła od przeciwległej ściany powinna spełniać wymagania producenta dla swobodnego dostępu do palników, oczyszczenia kotła i czynności serwisowych. Odległość tyłu kotła od ściany, boku kotła od ściany, szerokość głównego przejścia za kocioł powinna być zgodna z fabryczną dokumentacją montaŝową kotła. W celu zapewnienia odprowadzania spalin oraz doprowadzenia powietrza do spalania projektuje się przewód powietrzno spalinowy z wykorzystaniem istniejącego przewodu kominowego z blachy kwasoodpornej o średnicy 200mm pełniącego dotychczas funkcję przewodu spalinowego. W tym celu, projektowany przewód spalinowy o średnicy 100mm (zgodnie z wytycznymi producenta kotła) wprowadzić naleŝy do istniejącego przewodu o średnicy 200mm. Powietrze do spalania czerpane będzie przewodem o średnicy 200mm (istniejącym) a spaliny odprowadzane będą przewodem o średnicy 100mm w przeciwprądzie. Poziomy odcinek przewodu wykonać naleŝy jako koncentryczny przewód powietrzno-spalinowy o średnicy 150/100 mm. Punkt połączenia przewodów powietrznych 150 i 200 mm wykonać jako szczelne. Komin wyprowadzić naleŝy min. 0,6m ponad powierzchnię dachu Skropliny odprowadzić do zalecanej przez producenta kotła stacji neutralizacji. U podstawy pionowego odcinka przewodu zabudować drzwiczki rewizyjne. Istniejący poziomy odcinek przewodu o średnicy 200mm przeznacza się do likwidacji. Podgrzewacz naleŝy zamontować w taki sposób, by w przypadku awarii moŝliwa była jego wymiana bez konieczności demontaŝu innych urządzeń. NaleŜy zachować minimalne odległości od ścian i pozostałych urządzeń kotłowni zgodnie z DTR-ką urządzenia MontaŜ rurociągów. Rurociągi naleŝy prowadzić przy ścianach lub przy stropie na wspornikach umieszczonych w ścianie lub stropie. W przypadku gdy konstrukcja ściany lub stropu nie pozwala na takie obciąŝenie, rurociągi naleŝ mocować na konstrukcjach wsporczych wykonanych ze stali profilowej osadzonych w betonowej posadzce pomieszczenia kotłowni. Wszystkie konstrukcje wsporcze winny zapewniać stałość połoŝenia rurociągów. Zawieszenia systemowy winny posiadać atest wytrzymałościowy. Odległość przewodów od ścian nie powinna być mniejsza niŝ 50cm. Odległość między przewodem zasilającym i powrotnym nie powinna być mniejsza niŝ 60cm. Wszystkie rurociągi powinny być prowadzone ze spadkiem w kierunku najniŝszego punktu gdzie znajduje się armatura spustowa. Na konstrukcjach jw. naleŝy mocować takŝe urządzenia kotłowni, których masa i wymiary gabarytowe mogą stwarzać trudności z ich montaŝem i demontaŝem, jak równieŝ mogą powodować nadmierne obciąŝenie rurociągów na których są zamontowane. Wszystkie podstawowe urządzenie kotłowni powinny być łączone z rurociągami w sposób rozłączny, umoŝliwiający łatwy demontaŝ i wymianę poszczególnych elementów bez konieczności demontaŝu innych urządzeń. Połączenia gwintowane stosuje się do połączeń przewodów z armaturą gwintowaną oraz z przyrządami kontrolno-pomiarowymi, których końcówki są gwintowane. Uszczelnienie tych połączeń naleŝy wykonać za pomocą pasty uszczelniającej i taśmy teflonowej. Połączenia rurociągów o średnicach do 50mm dla niskich parametrów wykonać jako gwintowane, a dla wysokich parametrów jako spawane. Połączenia z armaturą o średnicach powyŝej 50mm naleŝy wykonywać za pomocą kołnierzy spawanych, okrągłych, płaskich spełniających wymagania normy PN-ISO Połączenia spawane rurociągów i kształtek powinny być wykonane po przygotowaniu końcówek do spawania zgodnie z wymaganiami przedmiotowej normy PN-ISO 6761, natomiast kształty złączy spawanych, połączeń króćców i odgałęzień powinny być zgodne z normą PN-B Jakość połączeń spawanych powinna 6

7 odpowiadać co najmniej klasie W3 wadliwości złączy spawanych. Wszystkie kolana wykonać o promieniu gięcia 1,5D. Przy przejściach rurą przez przegrodę budowlaną naleŝy stosować tuleje ochronne. W Ŝadnej tulei nie moŝe najdować się połączenie rury. Tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej rury przewodu : co najmniej 2 cm przy przejściu przez przegrodę pionową, i co najmniej o 1 cm przy przejściu przez strop. Tuleja powinna być dłuŝsza niŝ grubość przegrody o ok. 2 cm z kaŝdej strony, a przy przejściu przez strop powinna wystawać ok 2cm powyŝej posadzki i ok. 1 cm poniŝej tynku na stropie. Przestrzeń między tuleją, a rurą przewodu powinna być wypełniona materiałem trwale plastycznym nie działającym korozyjnie na rurę MontaŜ armatury Przed zamontowaniem, kaŝdy egzemplarz armatury naleŝy sprawdzić na szczelność oraz dokonać próby otwarcia i zamknięcia. Po zamontowaniu armatura winna być dostępna do obsługi, konserwacji i remontu (wymiany) oraz umieszczona na rurociągu tak, by kierunek przepływu czynnika był zgodny z oznaczeniem przepływu na armaturze. Kurki i zawory kulowe montować po oczyszczeniu wnętrza rurociągu. Przed ich zainstalowaniem naleŝy usunąć zaślepienia i ewentualne zanieczyszczenia oraz smary konserwujące. Kurek naleŝy montować w pozycji otwarty. Kurek z przyłączami w postaci kielichów gwintowanych naleŝy montować działając kluczem z niezaciskającymi się szczękami, tylko na ten kielich gwintowany do którego wkręcana jest rura. Niedopuszczalne są uszkodzenia przyłącza kurka oraz błędy współosiowości kurka i rurociągu, a takŝe błędy przylg przyłączy kołnierzowych kurka i rurociągu. Armatura znajdująca się na przewodach, powinna być w miarę potrzeby mocowana do przegrody lub konstrukcji wsporczej przy uŝyciu odpowiednich wsporników, uchwytów lub innych trwałych podparć. Zamocowania powinny chronić przed przenoszeniem napręŝeń wynikających z wydłuŝeń cieplnych przewodów na korpus armatury, uniemoŝliwić przemieszczenie przewodu wraz z armaturą, chronić przed przenoszeniem na przewód obciąŝeń wynikających z ręcznej obsługi armatury. Zawory zwrotne naleŝy montować tak, by trzpienie były w połoŝeniu pionowym. Zawory bezpieczeństwa naleŝy montować w miejscach dobrze dostępnych, w pozycji pionowej, zwracając uwagę na kierunek strzałki zaznaczonej na korpusie zaworu. Rurociąg prowadzący od zaworu bezpieczeństwa do zabezpieczanego urządzenia nie moŝe zawierać Ŝadnych zaworów odcinających oraz filtrów. W przypadku zaworów zabezpieczających ogrzewacze wody, naleŝy w widocznym miejscu w pobliŝu zaworu umieścić informację z napisem Nie zamykać wylotu zaworu bezpieczeństwa. Rurociąg wyrzutowy musi być ułoŝony z niewielkim spadkiem. Rury na wylocie z zaworów bezpieczeństwa powinny zabezpieczać obsługę kotłowni przed poparzeniem lub rozpryskiem wody. Do wykonywania próby ciśnieniowej instalacji, zawory bezpieczeństwa naleŝy wymontować ( zabronione jest ich korkowanie). Filtry i filtroodmulniki naleŝy montować na przewodach głównych, w łatwo dostępnych miejscach umoŝliwiających ich kontrolę i czyszczenie nie nad urządzeniami elektrycznymi i elektronicznymi. Minimalną przestrzeń nad filtroodmulnikiem (w celu jego wyjmowania filtra i stosu magnetycznego) określa instrukcja obsługi i montaŝu urządzenia. Filtry osadnikowe naleŝy montować zachowując kierunek przepływu przy skierowaniu siatki ku dołowi. Prawidłowe połoŝenie filtroodmulnika w instalacji umoŝliwia jego tabliczka znamionowa. Odpływ z kaŝdego filtra powinien być połączony przewodem odprowadzającym wodę i kończącym się nad wpustem kanalizacyjnym podłogowym. Zawory regulacyjne sterowane automatycznie powinny być montowane w połoŝeniu zgodnym z instrukcją montaŝu producenta. Zawory z siłownikami elektrycznymi nie powinny być montowane w pozycji z siłownikiem skierowanym do dołu. NaleŜy pamiętać o zachowaniu odpowiedniej odległości pomiędzy zaworem a ścianą. Nie naleŝy montować aparatury i armatury regulacyjnej i pomiarowej pod rurociągami wody zimnej, pod odpowietrznikami automatycznymi, a takŝe w pobliŝu króćców spustowych wody, zaworów bezpieczeństwa itp. Czujnik poziomu wody w kotle zamontować na przewodzie zasilającym. Odpowietrzniki automatyczne montować naleŝy w najwyŝszym punkcie urządzenia lub instalacji grzewczej. Konieczny jest pionowy montaŝ odpowietrznika tak, by przepływ powietrza w okolicach odpowietrznika był swobodny. JeŜeli przy króćcach przyłączeniowych brak jest końcówek do podłączenia manometrów, to naleŝy wbudować krótkie odcinki rurowe, z których te końcówki będzie moŝna wyprowadzić. 7

8 Naczynia przeponowe naleŝy montować do instalacji zgodnie z instrukcją montaŝu i dopiero po wykonaniu próby szczelności i dokładnym wypłukaniu instalacji. Przy instalowaniu naczynia naleŝy brać pod uwagę miejsce, którego nośność wytrzyma całkowite napełnienie naczynia. Naczynie naleŝy zainstalować tak by umoŝliwić kontrolę urządzenia z kaŝdej strony, dostęp do zaworu odcinającego oraz poróŝniającego jak równieŝ odczytanie tabliczki znamionowej. Nie wolno dopuszczać do napręŝania przewodów przy montaŝu MontaŜ pomp Pompy hermetyczne (bezdławicowe) naleŝy instalować na prostych odcinkach przewodów w osi rurociągu tak, by oś silnika była w połoŝeniu poziomym natomiast elektryczna skrzynka przyłączeniowa pompy nie powinna znajdować się pod silnikiem. W przypadku gdy konstrukcja pompy dopuszcza pracę przy pionowym połoŝenia osi, silnik pompy powinien znajdować się nad pompą. Rurociągi przyłączeniowe pompy lub kolektory zestawu pompowego powinny być mocowane do wsporników lub konstrukcji wsporczych uchwytami elastycznymi. MontaŜ pompy wykonać zgodnie z wymaganiami producenta dotyczącymi jej montaŝu. MontaŜ śrubunku przy połączeniu gwintowanym musi umoŝliwiać wymianę pompy. Przewody elektryczne naleŝy zamontować tak, by wykraplająca się woda nie dostawała się po przewodzie do skrzynek zaciskowych. Przed uruchomieniem pomp naleŝy napełnić instalację wodą. Wszystkie elementy regulacyjne wbudowane w instalację, powinny znajdować się na rurociągu tłocznym Zabezpieczenie antykorozyjne Powierzchnie zewnętrzne rurociągów i urządzeń wykonane ze stali nieodpornych na korozję wymagają zabezpieczenia antykorozyjnego. Przygotowanie powierzchni pod zabezpieczenie antykorozyjne wykonywane przez czyszczenie ręczne lub mechaniczne zgodnie z normą PN-H powinno odpowiadać 3 stopniowi czystości wg normy PN-H Tak przygotowane powierzchnie naleŝy odtłuścić. Skluteczność odtłuszczenia sprawdza się poprzez nałoŝenie na badaną powierzchnię 2-3 kropli benzyny ekstrakcyjnej, a po 10 s na badane miejsce nakłada się krąŝek bibuły i przyciska do wsiąknięcia. Obecność plam tłuszczowych na krąŝku świadczy o niewłaściwym odtłuszczeniu. Po prawidłowym odtłuszczeniu, powierzchnie rurociągów powinny być zabezpieczone przy uŝyciu materiałów malarskich ogólnego zastosowania odpornych na maksymalną temperaturę zabezpieczanych powierzchni zgodną z projektem technicznym (np. farbą antykorozyjną odporną na wysokie temperatury zgodną z PN-C Farby i emalie termoodporne) Pokrycie antykorozyjne powinno być dwuwarstwowe ( warstwa gruntowa i nawierzchniowa) o grubości całkowitej µm. NaleŜy nałoŝyć dwie warstwy farby w róŝniących się odcieniach lub kolorach. Drugą warstwę nakłada się po wyschnięciu pierwszej - zgodnie z instrukcją producenta. Powłoki powinny mieć jednolitą barwę bez uszkodzeń, miejsc niepokrytych powłoką, zmarszczeń, pęcherzy, zacieków i ciał obcych w powłoce. Powłoka powinna pokrywać całkowicie podłoŝe - bez prześwitów. Wszystkie powłoki z farb powierzchniowych powinny wytrzymywać próby na wycieranie, na zmywanie wodą, na zarysowanie i na przyczepność do podkładu Roboty izolacyjne rurociągów technologicznych Rurociągi, zawory odcinające i urządzenia o podwyŝszonej temperaturze powierzchni oraz rurociągi wody zimnej w obrębie kotłowni powinny być izolowane cieplnie. Izolacja cieplna powinna być zgodna z projektem technicznym i odpowiadać wymaganiom normy przedmiotowej PN-B Izolacją cieplną nie naleŝy pokrywać tych fragmentów urządzeń na których znajduje się firmowe znakowanie urządzenia ( np. tabliczka znamionowa), które winno być czytelne bez naruszania izolacji. Izolacja winna umoŝliwiać swobodne operowanie pokrętłami lub dźwigniami zaworów oraz zapewniać dostęp do zamontowanych czujników i kryz pomiarowych. Wykonanie izolacji naleŝy rozpocząć po uprzednim przeprowadzeniu i odbiorze wymaganych prób szczelności, oraz wykonaniu i odbiorze zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania. Izolacja winna być wykonana z poliuretanu lub alternatywnie ze sztywnych elementów z wełny mineralnej o grubościach odpowiednich do średnicy rurociągu. Na izolacji wykonać płaszcz przeciwwilgociowy z PCW. Materiały przeznaczone do wykonania izolacji powinny być suche, czyste, nie uszkodzone a sposób ich składowania winien wykluczać moŝliwość ich zawilgocenia lub uszkodzenia. Powierzchnia izolowana powinna być sucha i czysta i ze szczelną powłoką antykorozyjną. Wykonanie izolacji winno być zgodne z technologią producenta materiału izolacyjnego. Zakończenie izolacji powinno być zabezpieczone przed uszkodzeniem i zawilgoceniem. Izolacja winna być wykonana w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie się ognia. 8

9 Oznaczenia Przewody, armatura i urządzenia, po wykonaniu ochrony atykorozyjnej i izolacji cieplnej, naleŝy oznaczyć zgodnie z zasadami oznaczania uwzględnionymi w instrukcji obsługi kotłowni. Oznaczenia naleŝy wykonać na przewodach, armaturze i urządzeniach. Kierunek przepływu czynnika grzejnego naleŝy zaznaczyć na płaszczu osłonowym izolacji: strzałkami w kolorze czerwonym ( dla przewodów zasilających) i niebieskim (dla przewodów powrotnych). Urządzenia i armaturę naleŝy oznakować cyfrowo: zgodnie z oznaczeniami na schemacie technologicznym kotłowni. Wszystkie oznaczenia powinny być wykonane w miejscach dostępu związanych z uŝytkowaniem i obsługą elementów kotłowni KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT Kontrola jakości materiałów Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz muszą posiadać dopuszczenie do obrotu w budownictwie poprzez uzyskanie świadectwa jakości producentów, atestu itp. oraz uzyskać akceptację Zamawiającego Kontrola jakości wykonania robót Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Zamawiającego. Kontroli jakości podlega: - rodzaj i jakość zastosowanych materiałów i urządzeń, - jakość montaŝu kotła gazowego wraz z palnikiem i automatyką, - wykonanie rurociągów technologicznych wraz z armaturą i osprzętem, - sposób wykonania izolacji rurociągów. Jeśli wszystkie wykonane badania dadzą wynik pozytywny, to roboty naleŝy uznać za wykonane prawidłowo. W przypadku niespełnienia któregokolwiek z wymagań, zostanie określony rodzaj prac i materiałów oraz sposób doprowadzenia do zgodności robót z wymaganiami. Następnie zostanie dokonana ponowna kontrola wykonanych prac ODBIÓR ROBÓT Szczegółowe zasady odbioru robót Odbiór kotłowni w zakresie robót technologicznych, gazowych, elektrycznych i akp odbywa się wg następujących etapów: - odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu w zakresie: przygotowania przewodów do malowania, odbiór malowania antykorozyjnego rurociągów. - odbiór próby ciśnieniowej po stronie instalacji gazowej i po stronie czynnika grzewczego oraz szczelności rurociągów wraz z armaturą, - odbiór techniczny kotłowni ( odbiór kotła oraz sprawdzenie poprawności zainstalowania wszystkich wymaganych elementów kotłowni, instalacji elektrycznej oraz wyposaŝenia kontrolno-pomiarowego i zabezpieczeń kotła ), - rozruch i ruch próbny kotłowni, - odbiór końcowy kotłowni. 9

10 Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu odbywają się w toku realizacji robót po zgłaszaniu wykonania w/w robót do inspektora nadzoru Próbę ciśnieniową kotłowni przeprowadza Wykonawca w terminie uzgodnionym z inspektorem nadzoru Po uzyskaniu pozytywnego wyniku próby ciśnieniowej Wykonawca uzgadnia z inspektorem nadzoru termin odbioru technicznego urządzeń kotłowni Wykonawca zgłaszając kotłownię do odbioru technicznego obowiązany jest przedłoŝyć odpowiednio przygotowaną dokumentację techniczną, a w szczególności: 1. Projekt kotłowni z naniesionymi zmianami zaistniałymi w toku budowy opisany jako Dokumentacja powykonawcza. 2. Protokół odbioru próby ciśnieniowej kotłowni. 3. Protokół zagazowania instalacji gazowej wykonanego przez zakład gazowniczy. 4. Dokumentację na urządzenia podlegające Urzędowi Dozoru Technicznego, 5. Dokumentację techniczno-ruchową, eksploatacji i konserwacji urządzeń zamontowanych w kotłowni sporządzoną w języku polskim. 6. Dokumenty techniczne dotyczące instalacji elektrycznej kotłowni oraz protokoły: 1) Protokół pomiarów skuteczności ochrony przeciwporaŝeniowej instalacji i urządzeń elektrycznych, 2) Protokół pomiaru rezystancji uziemień, o ile wymagają tego przepisy PBUE, 3) Protokół sprawdzenia zabezpieczenia przeciwporaŝeniowego róŝnicowo-prądowego Komisja odbiorowa w toku czynności odbiorowych : - zbada zgodność wykonanych robót z dokumentacją powykonawczą, - przeprowadzi oględziny osprzętu, urządzeń i instalacji oraz zakresu wszystkich wykonanych robót z punktu widzenia zgodności z dokumentacją i warunkami umowy uŝytych materiałów, sposobów ich montaŝu i rozmieszczenia, oraz zgodności z umową i warunkami przyłączenia do sieci elektroenergetycznej i gazowej, normami i pozostałymi przepisami, - sprawdzi dostępność urządzeń kotłowni dla obsługi ze względu na konieczność sewisu, remontu, konserwacji i czyszczenia, - sprawdzi czy zamontowane urządzenia i zastosowane materiały posiadają wymagane dopuszczenia, - sporządzi protokół odbioru. Komisja przerwie prace odbiorowe, gdy: - prace zostały wykonane niezgodnie z umową, - przedłoŝona dokumentacja powykonawcza jest niekompletna, - wykonana instalacja wykazuje powaŝne wady, wymagające duŝych przeróbek lub ze względu na swoje wady nie nadaje się do bezpiecznego uŝytkowania Z wyniku odbioru technicznego kotłowni sporządza się protokół. Sporządzony protokół odbiorczy zawierać będzie : - ocenę wyników wykonanych badań, - stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem, - wykaz wad i usterek ze wskazaniem moŝliwości, sposobu i terminu ich usunięcia, - wynik odbioru - a w przypadku odmowy odbioru, w protokole naleŝy zamieścić uzasadnienie decyzji komisji. Warunkiem przyjęcia kotłowni do eksploatacji i jego uruchomienia są między innymi: a) Pozytywne wyniki (potwierdzone protokolarnie) prób, odbiorów częściowych, badań i pomiarów, b) Pozytywne wyniki prób ciśnieniowych i szczelności rurociągów wraz z armaturą, c) Pozytywne wyniki pomiarów elektroenergetycznych, d) Pozytywne wyniki odbioru aparatury kontrolno-pomiarowej, 10

11 e) Zgodność wykonania kotłowni z dokumentacją techniczną /z uwzględnieniem zmian uzgodnionych z Zamawiającym/ specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz warunkami technicznymi przyłączenia Pozytywny odbiór techniczny kotłowni upowaŝnia Wykonawcę do przeprowadzenia rozruchu oraz ruchu próbnego kotłowni zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową kotła dostarczoną przez producenta lub stosowną instrukcją producenta Rozruch oraz ruch próbny kotłowni wykonawca prowadzi z udziałem wyznaczonych przedstawicieli Zamawiającego Z wyniku przeprowadzonego rozruchu lub ruchu próbnego naleŝy sporządzić protokół zawierający osiągnięte parametry, nastawy regulatorów Pozytywny wyniku ruchu próbnego upowaŝnia wykonawcę do zgłoszenia kotłowni do odbioru końcowego. Kotłownia moŝe zostać zgłoszona do odbioru końcowego w przypadku gdy: - zakończono wszystkie roboty montaŝowe łącznie z wykonaniem izolacji cieplnej, - wypłukano, napełniono wodą i odpowietrzono instalację, - dokonano badań odbiorczych z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym, - zakończono uruchamianie kotłowni obejmujące w szczególności regulację montaŝową oraz badanie na gorąco w ruchu ciągłym, - dokonano ruchu próbnego Wraz ze zgłoszeniem kotłowni do odbioru końcowego Wykonawca winien złoŝyć: a) Oryginał wypełnionego dziennika budowy, b) Oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego zgodnie z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę, a) Dokumenty potwierdzające uŝycie materiałów i urządzeń dopuszczonych do obrotu w budownictwie. b) Protokół ruchu próbnego. c) Instrukcję obsługi układu technologicznego z aktualnym schematem technologicznym kotłowni Komisja Odbiorowa dokona odbioru końcowego oraz przyjmie protokolarnie kotłownię do eksploatacji co zostanie potwierdzone właściwym protokołem. Komisja odbiorowa w toku czynności odbiorowych : - zbada zgodność wykonanych robót z dokumentacją powykonawczą, - zbada kompletność dokumentacji powykonawczej, - przeprowadzi oględziny osprzętu, urządzeń i instalacji oraz zakresu wszystkich sprawdzi czy zamontowane urządzenia i zastosowane materiały posiadają wymagane dopuszczenia, - sprawdzi zgodność parametrów pracy zainstalowanych urządzeń z dokumentacją projektową, - sprawdzi czystość urządzeń i instalacji oraz porządzek w pmieszczeniach, w których były wykonywane prace, - zbada wyniki dokonanych odbiorów, - sprawdzi kompletność i zastosowanie się wykonawcy do wpisów w dzienniku budowy, - sporządzi protokół odbioru, Komisja przerwie prace odbiorowe, gdy: - prace zostały wykonane niezgodnie z umową, - przedłoŝona dokumentacja powykonawcza jest niekompletna, - roboty nie zostały zakończone, - wykonane roboty lub zastosowane urządzenia wykazują powaŝne wady, - nie usunięto wad i usterek wskazanych w sporządzonych wcześniej protokołach, 11

12 - wymagające duŝych przeróbek lub ze względu na swoje wady nie nadaje się do bezpiecznego uŝytkowania. Sporządzony protokół odbiorczy zawierać będzie : - ocenę wyników wykonanych badań, - potwierdzenie otrzymania dokumentacji powykonawczej, - stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem, - wykaz wad i usterek ze wskazaniem moŝliwości, sposobu i terminu ich usunięcia, - wynik odbioru - a w przypadku odmowy odbioru, w protokole naleŝy zamieścić uzasadnienie decyzji komisji. Czynność odbioru ( bez względu na wynik ) naleŝy odnotować w dzienniku budowy. Roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami naleŝy poprawić i przedstawić do ponownego odbioru. Po zgłoszeniu przez wykonawcę usunięcia wad wymienionych w protokole, zamawiający dokonuje komisyjnego sprawdzenia robót, potwierdzając fakt usunięcia usterek oddzielnym protokołem oraz równoczesnym wpisem do dziennika budowy. W przypadku zakończenia odbioru stwierdzeniem braku przygotowania kotłowni do uŝytkowania, po usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia naleŝy ponownie zgłosić kotłownię do odbioru i będzie przeprowadzony jej ponowny odbiór. W ramach odbioru końcowego komisja dokona sprawdzenia czy w czasie pomiędzy odbiorami jakiekolwiek elementy kotłowni nie uległy destrukcji. Protokół winien zostać podpisany przez wszystkich członków komisji zamawiającego oraz przez przedstawiciela wykonawcy (kierownika robót ) Sprawdzenie jakości wykonanych robót Sprawdzenie jakości wykonanych robót obejmuje ocenę zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano MontaŜowych Badania odbiorcze Badania w stanie zimnym. Badania szczelności w stanie zimnym naleŝy przeprowadzić przy zamkniętych i zaślepionych głównych zaworach odcinających kotłownię od instalacji odbiorczych zasilanych przez kotłownię. Badania szczelności naleŝy przeprowadzić oddzielnie dla kaŝdego wydzielonego obiegu funkcjonalnego. JeŜeli w układzie zamontowane są urządzenia, których ciśnienie odpowiada ciśnieniu roboczemu w określonym układzie, natomiast obliczeniowe ciśnienie próbne dla tych urządzeń jest niŝsze, wówczas na czas badania szczelności urządzenia te powinny być odcięte od badanego obiegu. JeŜeli nie ma moŝliwości odcięcia tych urządzeń na czas badania szczelności, naleŝy badanie to przeprowadzić dla wartości ciśnienia próbnego odpowiadającego najsłabszemu urządzeniu w układzie, lecz nie niŝszego niŝ 1,25 ciśnienia roboczego tego obiegu kotłowni. Badanie wyregulowania zaworu bezpieczeństwa naleŝy przeprowadzić poprzez powolny wzrost ciśnienia wody powyŝej wartości dopuszczalnej w miejscu jego zamontowania i obserwację manometru związanego z zaworem. Zadziałanie zaworu bezpieczeństwa powinno nastąpić z chwilą przekroczenia dopuszczalnego ciśnienia o 10% Badania w stanie gorącym oraz w czasie ruchu próbnego. a) Badanie zgodności przepływu czynnika grzejnego przez obieg powinien być przeprowadzony przy wykorzystaniu przepływomierza licznika ciepła a polegają na odczycie oraz rejestracji przepływów czynnika grzejnego. b) Badania sprawności działania urządzeń zabezpieczających powinny obejmować: - badanie zachowania nastawy zaworu bezpieczeństwa poprzez spowodowanie wzrostu ciśnienia w obiegu zabezpieczonym przez zawór i odczyt na manometrze ciśnienia przy którym nastąpiło zadziałanie zaworu. Zawór winien zachować nastawę dokonaną na zimno. - kontrolę działania zabezpieczeń termicznych instalacji o ograniczonej odporności termicznej poprzez spowodowanie kontrolowanego wzrostu temperatury czynnika grzejnego wychodzącego do instalacji 12

13 odbiorczej powyŝej temperatury nastawy i obserwację zadziałania oraz utrzymania stanu zabezpieczenia termicznego. c) Badanie szczelności naleŝy prowadzić poprzez obserwację wszystkich połączeń w trakcie ogrzewania i ochładzania układu. d) Badanie działania urządzeń regulacji automatycznej i ręcznej powinno obejmować: - Badanie regulatora i prędkości obrotowej pompy obiegowej c.o przez odczyty na przepływomierzu licznika ciepła i rejestrację przepływów chwilowych podczas stopniowego otwierania do pełnego otwarcia, a następnie zamknięcia zaworu regulacyjnego w obiegu wody grzejnej. Wynik naleŝy uznać za pozytywny jeŝeli maksymalna róŝnica ciśnień czynnika grzejnego nie przekroczy wartości nastawionej o więcej niŝ 5%. e) Badanie działania urządzeń automatycznej regulacji instalacji grzewczej powinno być dokonane przez cykliczny odczyt i rejestrację parametrów temperaturowych czynnika zasilającego instalacją odbiorczą. Ocena wyników badania powinna uwzględniać zgodność wyników badań z nastawą regulatora i utrzymanie temperatury czynnika grzejnego dostarczanego do instalacji odbiorczych w funkcji temperatury powietrza zewnętrznego. f) Badanie działania regulacji ręcznej polega na kontroli ręcznego zamknięcia, otwarcia lub stałej nastawy w dowolnym połoŝeniu zaworów regulacyjnych z siłownikami elektrycznymi. h) Badanie działania regulacji temperatury wlotowej do kotła polega na kontroli utrzymania minimalnego poziomu temperatury wlotowej do kotła w wysokości 50 0 C 7.7. OBMIAR ROBÓT Jednostką obmiaru jest : - dla rurociągów - mb długości licząc łączną długość rurociągów zasilających i powrotnych wzdłuŝ ich osi, bez odliczania długości łączników, i aramtury łączonej na gwint, nie wlicza się do długości rurociągów armatury kołnierzowej, zwęŝki wlicza się do długości rurociągów o większych średnicach, - dla urządzeń - szt. lub kpl. aparatów i urządzeń, - dla rozdzielaczy- mb długości rozdzielacza mierzona w jego osi bez uwzględnienia długości odgałęzień, - dla prób szczelności - mb rurociągów- wlicza się całkowitą długość rurociągów zasilających i powrotnych, - w sztukach dla aparatów grzejnych dla uruchomienia i regulacji instalacji. Jednostka obmiarową dla pozostałych robót jest jednostka miary podana w przedmiarze robót dla danej pozycji kosztorysowej. Szczegółowe zasady obmiaru podane sa w katalogach określających jednostkowe nakłady rzeczowe dla robót objętych niniejsza specyfikacją np. KNR, KNRR itp. 8. Hydraulika i roboty sanitarne (CPV: ) 8.1. Instalacje wody zimnej, ciepłej wody uŝytkowej WSTĘP Przedmiotem ST są wymagania i badania przy odbiorze instalacji wodociągowych w zakresie armatury i przewodów wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych WYMAGANIA Przewody instalacji wodociągowych Prowadzenie przewodów. Przewody poziome instalacji wodociągowych wewnątrz budynku nie powinny być prowadzone powyŝej przewodów centralnego ogrzewania, przewodów gazowych i gołych przewodów elektrycznych. Przewody wody zimnej nie powinny być prowadzone powyŝej przewodów instalacji ciepłej wody. Przewody instalacji wodociągowych w budynkach naleŝy prowadzić tak, aby były zabezpieczone przed uszkodzeniem. MoŜna je prowadzić po ścianach, w kanałach lub szybach instalacyjnych oraz w bruzdach 13

14 ściennych, z pozostawieniem izolacji powietrznej dookoła rur. Zamurowywanie przewodów na stałe w ścianach jest niedopuszczalne. Kierunek prowadzenia przewodów. Wewnętrzne przewody instalacji wodociągowych powinny być układane w kierunku prostopadłym lub równoległym do najbliŝszych ścian. Przewody instalacji wody zimnej, ciepłej powinny być ułoŝone równolegle do siebie. Odchylenie od równoległości i od pionu w granicach 1 kondygnacji nie powinno być większe niŝ ±10 mm. Spadki przewodów powinny zapewnić moŝliwość spuszczania z nich wody w jednym lub kilku punktach oraz moŝliwość odpowietrzenia instalacji przez najwyŝej połoŝone punkty czerpalne wody. Przejścia przewodów przez przegrody budowlane. W miejscach przeprowadzania rur przez przegrody budowlane powinny być załoŝone tuleje, co najmniej o 1 cm dłuŝsze niŝ grubość ściany lub stropu. Przestrzeń między rurą a tuleją powinna być wypełniona materiałem elastycznym. W miejscach przejść przez ściany i stropy nie powinny być wykonywane połączenia rur. Odległość przewodów od ścian i stropów. Odległość przewodu nieotulonego lub otuliny przewodu otulonego od ściany powinna wynosić co najmniej: - dla średnicy rur do 40 mm - 3 cm, - dla średnicy rur powyŝej 40 mm - 5 cm. Te same odległości powinny być zachowane pomiędzy rurami lub ich otulinami, a stropem lub podłogą. Rodzaje rur powinny być zgodne z projektem technicznym. Połączenia przewodów powinny być wykonywane za pomocą gwintowanych łączników ocynkowanych a w przypadkach określonych w projekcie technicznym za pomocą połączeń kołnierzowych. Nie dopuszcza się połączeń spawanych. Mocowanie przewodów. Przewody naleŝy mocować do elementów konstrukcji budynków za pomocą uchwytów lub wsporników. Konstrukcja uchwytów lub wsporników powinna zapewnić łatwy i trwały montaŝ instalacji, odizolowanie od przegród budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania się drgań i hałasów w przewodach. Pomiędzy przewodem a obejmą uchwytu lub wspornika naleŝy stosować podkładki elastyczne. Przewody pionowe powinny mieć uchwyty w odległości co najmniej 2,5 m. Maksymalne odległości pomiędzy punktami mocowania przewodów poziomych podano poniŝej. Średnica nominalna rur w m Odległość między punktami ,5 m ,0 m ,5 m ,0 m Konstrukcja uchwytów stosowanych do mocowania przewodów poziomych powinna zapewniać swobodne przesuwanie się rur Instalacja kanalizacji WSTĘP Przedmiotem ST są wymagania i badania przy odbiorze instalacji kanalizacyjnych, odprowadzających ścieki bytowo-gospodarcze WYMAGANIA Zgodność z projektem technicznym. Instalacje kanalizacyjne powinny być wykonane zgodnie z zatwierdzonym projektem technicznym. Wprowadzenie zmian w zakresie: a) wymiarów średnic przewodów, b) długości podejść kanalizacyjnych, c) spadków kanalizacyjnych przewodów odpływowych (poziomów), d) zastosowanych rur na przewody kanalizacyjne, 14

15 e) dozwolone jest jedynie pod warunkiem uzyskania zgody projektanta. Przewody kanalizacyjne Prowadzenie przewodów. Przewody z rur kielichowych powinny być układane kielichami w kierunku przeciwnym do kierunku przepływu ścieków. Przewody kanalizacyjne naleŝy prowadzić przez pomieszczenie o temperaturze powyŝej 0 C. Zmiany kierunku prowadzenia przewodów powinny być wykonywane za pomocą haków i trójników. Zmiany wymiaru średnicy przewodu powinny być wykonywane jedynie za pomocą specjalnie do tego celu przeznaczonych kształtek kanalizacyjnych. Wymagany jest osiowy montaŝ poszczególnych odcinków przewodów. Usytuowanie przewodów. Przewody kanalizacyjne nie powinny być prowadzone nad przewodami zimnej i ciepłej wody, gazu i centralnego ogrzewania oraz gołymi przewodami elektrycznymi. Minimalna odległość przewodów z PVC lub PP (polipropylen) od przewodów cieplnych powinny wynosić 0,1 m, mierząc od powierzchni rur. W przypadku, gdy odległość ta jest mniejsza, naleŝy zastosować izolację termiczną. Izolację termiczną naleŝy wykonać równieŝ w tych przypadkach, gdy działanie dowolnego źródła ciepła mogłoby spowodować podwyŝszenie temperatury ścianki przewodu z PVC powyŝej +45 C. Przejścia przewodów przez przegrody budowlane. W miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne przechodzą przez ściany lub stropy, pomiędzy ścianką rur a krawędzią otworu w przegrodzie budowlanej, powinna być pozostawiona wolna przestrzeń, wypełniona materiałem utrzymującym stale stan plastyczny. Przejścia przez stropy przewodów z PVC i PP wymagają zastosowania tulei ochronnych wystających około 3 cm powyŝej podłogi. Średnica wewnętrzna tulei powinna być większa o około 5 cm od średnicy zewnętrznej przewodu. Przestrzeń między przewodem a tuleją powinna być wypełniona szczeliwem zapewniającym swobodny przesuw przewodu. Kanalizacyjne przewody odpływowe (poziomy) powinny być w miarę moŝliwości ułoŝone równolegle lub prostopadle do ścian i fundamentów budynku. Przewody te powinny być ułoŝone na takiej głębokości i w takiej odległości, aby nie zagraŝały stateczności konstrukcji budynku. W przypadku braku moŝliwości zachowania odpowiedniego zagłębienia i odległości przewodów od ław fundamentowych naleŝy wykonać dodatkowe konstrukcje zapewniające stateczność budowli. Przewody prowadzone w gruncie pod podłogą pomieszczeń, w których temperatura nie spada poniŝej 0 C powinny być ułoŝone na takiej głębokości, aby odległość liczona od poziomu podłogi do powierzchni rury wynosiła co najmniej 0,3 m dla rur Ŝeliwnych i 0,5 m dla rur z innych materiałów. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się stosowanie mniejszych głębokości pod warunkiem zabezpieczenia przewodu przed uszkodzeniem. Poziomy kanalizacyjne na odcinkach pomiędzy rewizjami naleŝy prowadzić ze stałym spadkiem przewodu. Odgałęzienia przewodów odpływowych (poziomów) powinny być wykonywane za pomocą trójników o kącie rozwarcia nie większym niŝ 45 C. Stosowanie na tych przewodach czwórników jest niedopuszczalne. Dopuszczalne odchylenie od pionu przewodu mierzone na wysokości jednej kondygnacji budynku moŝe wynosić ±10 mm. Mocowanie przewodów. Przewody naleŝy mocować do elementów konstrukcji budynków za pomocą uchwytów lub wsporników. Konstrukcja uchwytów lub wsporników powinna zapewniać łatwy i trwały montaŝ instalacji, odizolowanie przewodów od przegród budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania się drgań i hałasów po przewodach. Pomiędzy przewodem a obejmą naleŝy stosować podkładki elastyczne. Obejmy uchwytów powinny mocować rurę pod kielichem. 15

16 Na przewodach spustowych (pionach) naleŝy stosować na kaŝdej kondygnacji co najmniej jedno mocowanie stałe zapewniające przenoszenie obciąŝeń rurociągów, a dla przewodów z PVC i PP dodatkowo co najmniej jedno mocowanie przesuwne. Konstrukcja obejmy dla mocowań przesuwnych powinna zabezpieczać przed dociskiem rurociągu. Wszystkie elementy przewodów spustowych powinny być mocowane niezaleŝnie. Poziome przewody z PVC i PP łączone za pomocą pierścienia gumowego (typ P) powinny mieć zamocowany przynajmniej co drugi element (kształtkę). Maksymalne rozstawy uchwytów dla przewodów poziomych wynoszą: - dla rur z PVC i PP o średnicy od 50 do 110 mm - 1,0 m, - dla rur z PVC i PP o średnicy powyŝej 110 mm -1,25 m, - dla rur z pozostałych materiałów - 2,0 m. Spadki przewodów poziomych Dopuszczalne odchylenie od spadku załoŝonego w projekcie technicznym wynosi ±10%. Spadki podejść kanalizacyjnych wynikają z zastosowanych trójników łączących podejście kanalizacyjne z przewodem spustowym (pionem) i zasady osiowego montaŝu elementów przewodów. Rewizje zamontowane na przewodach kanalizacyjnych powinny mieć otwory zamykane szczelnymi pokrywami w sposób zabezpieczający przed przedostawaniem się gazów z instalacji do pomieszczeń. Dozwolone jest stosowanie rewizji wprowadzonych do powierzchni podłogi z otworem zamykanym szczelnym korkiem. Rewizji nie naleŝy lokalizować w pomieszczeniach przeznaczonych do produkcji, przetwórstwa i magazynowania środków spoŝywczych. Przybory sanitarne Syfony Przybory sanitarne powinny być zaopatrzone w zamknięcia wodne (syfony) wbudowane w przybór lub zakładane bezpośrednio pod przyborem. Odstępstwo od tego wymagania dopuszcza się jedynie dla przypadków określonych w projekcie technicznym pod warunkiem, Ŝe ścieki odprowadzone są nad inny przybór, zaopatrzony w zamknięcie wodne. Wpusty podłogowe powinny być zamontowane w pobliŝu punktów czerpalnych lub w pobliŝu ścian, fundamentów pod pompy itd. Wpustów tych nie powinno się umieszczać na ciągach (traktach) komunikacyjnych Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne wspólne wymagania przy odbiorze WSTĘP Przedmiot ST Przedmiotem ST są wspólne wymagania i badania przy odbiorze wewnętrznych instalacji wody zimnej i ciepłej przeznaczonej na cele bytowo-gospodarcze oraz wewnętrznych instalacji kanalizacyjnych odprowadzających ścieki bytowo-gospodarcze. Zakres stosowania ST ST dotyczy wewnętrznych instalacji wodociągowych, tj. instalacji wody zimnej i ciepłej oraz instalacji kanalizacyjnych w budownictwie ogólnym i przemysłowym. ST mogą być takŝe stosowane w całości lub w części w przypadku innych zastosowań instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych, z uwzględnieniem dodatkowych wymagań specjalnych WYMAGANIA Wymagania ogólne. Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne przedstawione do badań przy odbiorze powinny spełniać następujące warunki: a) zakończenie wszystkich robót montaŝowych przy instalacjach, b) zakończenie robót budowlanych i wykończeniowych w pomieszczeniach, w których występują elementy instalacji, c) wykonanie w sposób stały i uruchomienie instalacji elektrycznej, doprowadzenie wody do obiektu oraz czynnika grzejnego do urządzeń przygotowujących ciepłą wodę, 16

17 d) wykonanie sprawdzenia działania urządzeń technologicznych i osprzętu instalacji. Dokumenty przy odbiorze Przy odbiorze instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych powinny być przedstawione co najmniej następujące dokumenty: a) projekt techniczny wykonanych instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych z naniesionymi uzgodnieniami i uzasadnionymi zmianami dokonanymi w trakcie wykonywania robót lub dokumentacja powykonawcza; dokumentacja powykonawcza powinna być przedstawiona w przypadku wprowadzenia takiej liczby zmian, Ŝe projekt techniczny staje się mało czytelny, b) dziennik budowy, c) atesty i zaświadczenia, d) protokoły odbiorów częściowych dla tych elementów instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych, które po zakończeniu robót budowlanych zostały zakryte, e) protokoły prób szczelności przewodów f) protokoły odbiorów urządzeń do magazynowania i podwyŝszania ciśnienia wody, g) protokoły odbiorów urządzeń do podgrzewania wody, h) protokoły odbiorów urządzeń do uzdatniania wody, i) protokoły wykonania płukania i dezynfekcji instalacji wodociągowych, j) protokół regulacji instalacji wodociągowych, k) świadectwa badań jakości wody. Zgodność wykonania z projektem technicznym Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne powinny być wykonane zgodnie z zatwierdzonym projektem technicznym, z uwzględnieniem ewentualnych uzasadnionych zmian dokonanych w toku wykonywania robót. Materiały i wyroby gotowe zastosowane do budowy instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych powinny być zgodne z odpowiednimi normami, a w przypadku ich braku, powinny mieć świadectwo dopuszczenia do powszechnego stosowania w budownictwie. Wszystkie elementy instalacji wodociągowych, które mogą stykać się bezpośrednio z wodą powinny być wykonane z materiałów zaopatrzonych w świadectwo (atest) stwierdzające, Ŝe nie pogarszają jakości wody. Materiały zastosowane do budowy instalacji powinny być zabezpieczone przed działaniem korozji. Jakość wody pobieranej z dowolnego punktu poboru wody zimnej lub ciepłej powinna spełniać wymagania obowiązujące dla wody do picia i na potrzeby gospodarcze. Ponadto jakość wody pobieranej z przewodu doprowadzającego wodę do instalacji z komunalnego lub przemysłowego wodociągu lub z lokalnego ujęcia wody powinna odpowiadać w zakresie stopnia jej korozyjności parametrom określonym w projekcie technicznym. Zabezpieczenie przed korozją. Stosowane w instalacjach materiały oraz zabezpieczenia antykorozyjne elementów instalacji powinny być zgodne z zatwierdzonym projektem technicznym oraz obowiązującymi w tym zakresie normami, instrukcjami lub przepisami. Poziom natęŝenia hałasu od urządzeń instalacyjnych, mierzony w pomieszczeniu mieszkalnym lub uŝyteczności publicznej nie powinien przekraczać wartości dopuszczalnych określonych w PN-70/B Szczelność Szczelność instalacji wodociągowych. Instalacje wodociągowe przy ciśnieniu próbnym wyŝszym o 50 % od ciśnienia roboczego, lecz nie mniejszym niŝ 0,9 MPa, nie powinny wykazywać przecieków na przewodach, armaturze przelotowo-regulacyjnej i połączeniach. Podczas badania wg ciśnienie na manometrze kontrolnym nie powinno zmniejszyć się o więcej niŝ 2 %. Szczelność instalacji kanalizacyjnych Przewody kanalizacyjne i ich połączenia nie powinny wykazywać przecieków: a) przy swobodnym przepływie ścieków - w podejściach kanalizacyjnych i przewodach spustowych (pionach) odprowadzających ścieki bytowo-gospodarcze, 17

18 b) przy ciśnieniu próbnym równym najwyŝszemu ciśnieniu statycznemu jakie moŝe powstać w wykonanej instalacji- w prowadzonych wewnątrz budynku przewodach kanalizacji deszczowej, c) przy ciśnieniu próbnym równym 50 kpa- w prowadzonych wewnątrz budynku przewodach odpływowych (poziomach) odprowadzających ścieki bytowo- gospodarcze. Opis badań Sprawdzenie dokumentów przy odbiorze polega na stwierdzeniu, czy przedstawiono wszystkie dokumenty Przedstawione świadectwa kontroli technicznej producenta na elementy instalacji naleŝy porównać z tabliczkami znamionowymi pod względem zgodności numerów fabrycznych. Przedstawione świadectwa badania jakości wody naleŝy sprawdzić na zgodność z wymaganiami Szczegółowy przegląd instalacji polega na sprawdzeniu przez oględziny zewnętrzne lub za pomocą prostych narzędzi i przyrządów, czy są spełnione wymagania w zakresie: a) zgodności wykonania instalacji z projektem technicznym ;naleŝy przy tym szczególnie uwzględnić: - źródła zasilania, systemy i strofowanie instalacji wodociągowych, - rodzaje, wymiary, trasy i spadki przewodów instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych, - typy, wielkości i rozmieszczenie zasadniczych elementów funkcjonalnych i regulacyjnych, - wykonanie przewidzianych w projekcie izolacji ciepłochronnych i zabezpieczeń przeciwkorozyjnych, - inne specjalne wymagania określone w projekcie technicznym, b) zgodności zastosowania materiałów i wyrobów gotowych z odpowiednimi normami i wymaganiami w zakresie zabezpieczenia przed korozją, c) zgodności zabudowy wodomierzy (2.7), d) jakości wykonania robót montaŝowych, zgodnie z wymaganiami podanymi w arkuszach szczegółowych norm, ze szczególnym uwzględnieniem: - usytuowania, spadków, połączeń, kompensacji i mocowania przewodów, - przejść przewodów przez przegrody budowlane, - jakości wykonanych powłok malarskich, antykorozyjnych i izolacji cieplnych, - wysokości ustawienia i dostępu do armatury i przyborów sanitarnych, - szczelności i prawidłowości działania armatury i przyborów sanitarnych. Badanie poziomu natęŝenia hałasu- wg PN-70/B Badanie szczelności Badanie szczelności instalacji wodociągowych. Przewody instalacji naleŝy napełnić wodą, podnieść ciśnienie do 0,9 MPa lub 1,5-krotnej wielkości ciśnienia roboczego, utrzymać to ciśnienie przez 20 min i obserwować przewody i armaturę. Badanie dla instalacji ciepłej wody naleŝy wykonać dwukrotnie: raz napełniając instalację wodą zimną, drugi raz wodą o temperaturze 55 C. Badanie szczelności instalacji kanalizacyjnych. Podejścia i przewody spustowe (piony) kanalizacji ścieków bytowo-gospodarczych naleŝy obserwować podczas przepływu wody odprowadzanej z dowolnie wybranych przyborów sanitarnych. Kanalizacyjne przewody odpływowe (poziomy) odprowadzające ścieki bytowo-gospodarcze naleŝy powyŝej kolana łączącego pion z poziomem napełnić całkowicie wodą i poddać obserwacji. Przewody kanalizacyjne deszczowe prowadzone wewnątrz budynku naleŝy napełnić wodą do poziomu dachu i ocenić na zgodność z wymaganiami opisanymi wyŝej Ocena wyników badań. Wyniki badań naleŝy uznać za dodatnie, jeŝeli zostały spełniane wszystkie wymagania zawarte w normie i jej arkuszach szczegółowych. JeŜeli którekolwiek z badań objętych odbiorem instalacji dało wynik negatywny, instalację naleŝy uznać za niezgodną z wymaganiami ST i po wykonaniu poprawek naleŝy przedstawić do ponownych badań w uzgodnionym terminie. 18

19 8.4. Instalacja gazu WSTĘP Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wewnętrznej instalacji gazowej związanych z budową. technologii kotłowni gazowej w Legnicy MATERIAŁY Materiały do wykonania robot technologicznych naleŝy stosować zgodnie z Dokumentacją. Projektową. - opisem technicznym i rysunkami oraz wymaganiami niniejszej specyfikacji. Wszystkie materiały dla których PN lub BN przewidują posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny by. zaopatrzone w taki dokument Zawory, kurki gazowe, filtry gazowe. Wszystkie zastosowane kurki i zawory muszą. posiadać znak bezpieczeństwa B, dopuszczenie (atest) PGNiG, a takŝe na korpusie oznaczone: nazw. producenta,.średnic. nominalną. oraz ciśnienie nominalne lub maksymalne ciśnienie pracy Rurociąg instalacji gazowej. Rurociągi wewnętrznej instalacji gazowej wykona. z rur stalowych czarnych, bez szwu wyprodukowane wg normy PN-80/H gat.r lub R35, łączone przez spawanie, zastosowane zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami Farby do malowania rurociągów. Materiały malarskie ogólnego zastosowania do zabezpieczeń. antykorozyjnych: jako pierwszą warstwę zastosować farbę miniowa, a druga- farb. olejną(emalię alkidową) ogólnego stosowania o jakości odpowiadającej wymaganiom normy PN-C Do malowania nawierzchniowego zastosować farbę olejną w kolorze Ŝółtym spełniającą wymagania PN-C WYKONANIE ROBOT Warunki przystąpienia do robot Przed przystąpieniem do robot naleŝy odbyć wizję lokalną na terenie inwestycji w celu weryfikacji rzeczywistych warunków wykonania robot MontaŜ rurociągów Rurociągi naleŝy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną Dopuszcza się korektę ich rozmieszczenia jeśli wiąŝe się to z optymalizacją rozwiązań lub likwidacją kolizji. Zmiany winny uzyskać akceptację Zamawiającego. Usytuowanie rurociągów gazowych musi zapewniać minimalną odległość 60cm od urządzeń elektrycznych (gniazdka, łączniki, przewody). Poziome odcinki instalacji gazowych powinny być usytuowane w odległości co najmniej 10cm powyŝej innych przewodów instalacyjnych. Przewody krzyŝujące się z innymi przewodami instalacyjnymi, winny być od nich oddalone co najmniej o 2cm. Rurociągi naleŝy prowadzić na powierzchni ściany lub pod stropem, na wspornikach (hakach). Wszystkie konstrukcje wsporcze winny zapewniać stałość połoŝenia rurociągów. Instalacja gazowa powinna być zabezpieczona przed wpływem prądów błądzących. Połączenia spawane rurociągów i kształtek powinny być wykonane po przygotowaniu końcówek do spawania zgodnie z wymaganiami przedmiotowej normy PN-ISO 6761, natomiast kształty złączy spawanych połączeń króćców i odgałęzień powinny być zgodne z norm. PN-B Jakość połączeń spawanych powinna odpowiadać co najmniej klasie W3 wadliwości złączy spawanych. Do uszczelniania złącz gwintowanych pomiędzy elementami instalacji gazowej moŝna uŝywać wyłącznie mas uszczelniających z atestem dopuszczającym stosowanie uszczelniacza w kontakcie z gazem. 19

20 MontaŜ. armatury Przed zainstalowaniem armatury naleŝy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne zanieczyszczenia. Armatura winna być dostępna do obsługi i konserwacji oraz tak by kierunek przepływu czynnika był zgodny z oznaczeniem przepływu na armaturze. Sposób mocowania armatury znajdującej się na przewodach, która powinna być w miarę potrzeby mocowana do przegrody lub konstrukcji wsporczej przy uŝyciu odpowiednich wsporników, uchwytów lub innych trwałych podparć. Zamocowania powinny chronić przed przenoszeniem napręŝeń wynikających z wydłuŝeń cieplnych przewodów na korpus armatury, uniemoŝliwią przemieszczenie przewodu wraz z armaturą, chronić przed przenoszeniem na przewód obciąŝeń wynikających z ręcznej obsługi armatury. Kurek główny gazu montuje się w odległości co najmniej 0,5m od poziomu terenu oraz najbliŝszej krawędzi okna, drzwi lub innego otworu budynku. Miejsce usytuowania kurka naleŝy jednoznacznie oznakować Zabezpieczenie antykorozyjne Powierzchnie zewnętrzne rurociągów i urządzeń wykonane ze stali nieodpornych na korozję wymagaj. zabezpieczenia antykorozyjnego. Zabezpieczenie wykonuje się po wykonaniu próby szczelności. Przygotowanie powierzchni pod zabezpieczenie antykorozyjne wykonywane przez czyszczenie ręczne zgodnie z norm. PN-H powinno odpowiadać 3 stopniowi czystości wg normy PN-H Pokrycie antykorozyjne powinno by. dwuwarstwowe ( warstwa gruntowa i nawierzchniowa) o grubości całkowitej Ęm. NaleŜy nałoŝy. dwie warstwy farby w róŝniących się odcieniach. Drugą. warstwę (w kolorze Ŝółtym) nakłada się po wyschnięciu pierwszej - zgodnie z instrukcją. producenta farby. Powłoki powinny mieć jednolitą. barwę bez uszkodzeń., zmarszczeń i pęcherzy. Powłoka powinna pokrywać całkowicie podłoŝe- bez prześwitów. Wszystkie powłoki z farb powierzchniowych powinny wytrzymywać próby na wycieranie, na zmywanie wodą, na zarysowanie i na przyczepność do podkładu Oznaczenia Przewody, armatura i urządzenia, po wykonaniu ochrony antykorozyjnej, naleŝy oznaczyć zgodnie z przyjętymi zasadami oznaczania i uwzględnionymi w instrukcji obsługi kotłowni. Oznaczenia naleŝy wykonać na przewodach, armaturze i urządzeniach. Oznaczenia powinny być wykonane w miejscach dostępu związanych z uŝytkowaniem i obsługą tych elementów Próby i pomiary Po zakończeniu robot wykonawczych, przed napełnieniem instalacji paliwem gazowym, naleŝy przeprowadzić próby szczelności : główną próbę szczelności instalacji gazowej na ciśnienie 0,05Mpa oraz prob. szczelności wraz z armatura na ciśnienie 0,015Mpa. Główną probę przeprowadza się przed pomalowaniem instalacji gazowej. Manometr uŝyty do próby powinien spełniać wymagania klasy 0,6 i posiadać.świadectwo legalizacji. Przed próbą naleŝy instalację gazową przedmuchać spręŝonym powietrzem lub gazem obojętnym. Następnie, po szczelnym zaślepieniu końców, instalację naleŝy napełnić czynnikiem próbnym np. powietrzem. JeŜeli w ciągu 30 minut po ustabilizowaniu się ciśnienia i temperatury czynnika próbnego nie nastąpi spadek ciśnienia, wynik głównej próby szczelności naleŝy uznać za pozytywny. Główną próbę szczelności przeprowadza wykonawca w obecności przedstawiciela zamawiającego. Po pozytywnym wyniku z głównej próby szczelności, wykonuje się próbę szczelności przed napełnieniem instalacji paliwem gazowym w obecności dostawcy gazu. Instalację uznaje się za przygotowaną do próby, jeŝeli jest całkowicie zmontowana i przygotowana do napełnienia paliwem gazowym, a kurki są w pozycji otwartej. Instalację. do próby zgłasza Zamawiający za pośrednictwem Wykonawcy. Stanowisko pomiarowe winno być wyposaŝone w jeden z dwóch wymienionych niŝej przyrządów pomiarowych posiadających zatwierdzenie typu i uwierzytelnienie: - manometr klasy co najmniej 1, - przepływomierz z wbudowanym manometrem. 20

IV. INSTALACJA GAZOWA DLA POTRZEB KOTŁOWNI I KUCHNI

IV. INSTALACJA GAZOWA DLA POTRZEB KOTŁOWNI I KUCHNI 1 IV. INSTALACJA GAZOWA DLA POTRZEB KOTŁOWNI I KUCHNI Autorzy opracowania Imię i Nazwisko Nr uprawnień Data Podpis Projektował mgr inŝ. Piotr Ćwiek SWK/0088/PWOS/08 12-2009 Opracował Ryszard Susło GT.V-63/138/75

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR PODLEŚNICTWO KRUSZYNA. ROMAN SOBOLEWSKI nr upr. AN/8346 708/86. MIASTKO, MAJ 2008r.

PROJEKT BUDOWLANY NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR PODLEŚNICTWO KRUSZYNA. ROMAN SOBOLEWSKI nr upr. AN/8346 708/86. MIASTKO, MAJ 2008r. PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNEJ I C.O. BUDYNKU MIESZKALNEGO W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ W KRUSZYNIE (Nadleśnictwo Leśny Dwór; Podleśnictwo Kruszyna). INWESTOR: NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR

Bardziej szczegółowo

- 3 - OPIS TECHNICZNY

- 3 - OPIS TECHNICZNY - 3 - OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wod-kan, oraz cwu w adaptowanych pomieszczeń w Szkole Podstawowej połoŝonej w Mszanie przy ul. Sportowej 3, dz. 1809/119;

Bardziej szczegółowo

7. OBMIAR ROBÓT Ogólne zasady podano w S.T. Wymagania ogólne. Jednostkami obmiaru wykonanych robót są :

7. OBMIAR ROBÓT Ogólne zasady podano w S.T. Wymagania ogólne. Jednostkami obmiaru wykonanych robót są : PN-93/M-35350 Kotły grzewcze gazowe wodne niskotemperaturowe i średniotemperaturowe. Wymagania i badania. PN-92/M.-54832/01 Gazomierze. Ogólne wymagania i badania. PN-92/M.-54832/02 Gazomierze miechowe.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁÓWA

SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁÓWA OBIEKT: ADRES: INWESTOR: TEMAT OPRACOWA- NIA: PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WOD-KAN DLA OBIEKTU SALI GIMNASTYCZNEJ Z ZAPLECZEM SOCJALNO-ADMINISTRACYJNYM 41-500 CHORZÓW UL. ODLEGŁA 41-500 CHORZÓW UL.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna ST-01 - Instalacja wodno-kanalizacyjna i wewnętrzna instalacja hydrantowa

Specyfikacja techniczna ST-01 - Instalacja wodno-kanalizacyjna i wewnętrzna instalacja hydrantowa Str. 1 Specyfikacja techniczna ST-01 - Instalacja wodno-kanalizacyjna i wewnętrzna instalacja hydrantowa KODY CPV: 45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne 45332200-5 Instalacje wodociągowe z tworzyw sztucznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA REMONT KOTŁOWNI GAZOWEJ W BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W PIERZCHNICY. 26-015 PIERZCHNICA, UL. KARD. S. WYSZYŃSKIEGO 5.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA REMONT KOTŁOWNI GAZOWEJ W BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W PIERZCHNICY. 26-015 PIERZCHNICA, UL. KARD. S. WYSZYŃSKIEGO 5. INSTALACJE KOTŁOWNIE OBIEKTY SANITARNE INSTALATOR B I U R O P R O J E K T Ó W I N S T A L A T O R 25-549 Kielce, ul. Toporowskiego 73/81, tel. /0-41/ 331 55 89 jozfla@wp.pl tel. komórkowy 604 225 415 PROJEKTOWANIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Instalacja hydrantowa w budynku A Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. 01-673 Warszawa, ul. Podleśna 61 GRUPA 45300000-0 Roboty w zakresie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Branża instalacyjna kod CPV 45332000-3, 45331000-6

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Branża instalacyjna kod CPV 45332000-3, 45331000-6 1. Wstęp SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1.1 Przedmiot specyfikacji Branża instalacyjna kod CPV 45332000-3, 45331000-6 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania Opis techniczny 1. Wstęp 2. Podstawa opracowania 3. Zakres opracowania 4. Instalacja centralnego ogrzewania 5. Uwagi końcowe Rysunki Rys. 1 Instalacja c.o. Rzut przyziemia skala 1:100

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. Załączniki. Opis techniczny

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. Załączniki. Opis techniczny ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Załączniki 1. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 2. STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO PROJEKTANTA 3. ZAŚWIADCZENIE O CZŁONKOSTWIE W IZBIE BUDWOLANEJ PROJEKTANTA 4. STWIERDZENIE

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 2. MATERIAŁY 3. SPRZĘT 4. TRANSPORT 5. WYKONANIE ROBÓT 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 7.

Bardziej szczegółowo

Wymiana instalacji c.o. w budynku Szkoły Podstawowej w Libuszy

Wymiana instalacji c.o. w budynku Szkoły Podstawowej w Libuszy Wymiana instalacji c.o. w budynku Szkoły Podstawowej w Libuszy SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót budowlanych Podstawa Prawna: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r.

Bardziej szczegółowo

K A R T A T Y T U Ł O W A

K A R T A T Y T U Ł O W A K A R T A T Y T U Ł O W A OBIEKT : Budynek mieszkalny wielorodzinny. Skoczów ul. Ks. Mocko 3/14 TREŚĆ : Projekt techniczny instalacji c.o. BRANŻA : Inst. Sanitarne. INWESTOR : ZARZĄD BUDYNKÓW MIEJSKICH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH STACJA UZDATNIANIA WODYW MIEJSCOWOŚCI GAJ WIELKI GMINA KAŹMIERZ INSTALACJA WEWNĘTRZNA GAZU KOD CPV 45333000-0 instalacje gazowe; Opracował:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA . 3 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Obiekt : WEWNĘTRZNA INSTALACJA GAZOWA W BUDYNKU URZĘDU GMINY W SKOŁYSZYNIE Adres : SKOŁYSZYN 12 Inwestor : GMINA SKOŁYSZYN. Projektant : inż. Jan Skrzyszowski Jasło,

Bardziej szczegółowo

ZAMEK SP. Z O.O. ul. Kościuszki 66 42-440 Ogrodzieniec PROJEKT BUDOWLANY

ZAMEK SP. Z O.O. ul. Kościuszki 66 42-440 Ogrodzieniec PROJEKT BUDOWLANY ZAMEK SP. Z O.O. ul. Kościuszki 66 42-440 Ogrodzieniec PROJEKT BUDOWLANY Rozbudowa i przebudowa budynku usługowego BONER w Podzamczu, ul.wojska Polskiego, dz. Nr 1403/5 WEWNĘTRZNE INSTALACJE SANITARNE:

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE SANITARNE. mgr inż. Diana Pijanowska. Data: II 2010 r

INSTALACJE SANITARNE. mgr inż. Diana Pijanowska. Data: II 2010 r INSTALACJE SANITARNE Sporządził Podpis mgr inż. Diana Pijanowska Data: II 2010 r 45 INSTALACJE SANITARNE WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ GRUPY ROBÓT: 452, 453 KLASY: 4523, 4533 KATEGORIE: 45231, 45232,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI GAZOWEJ

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI GAZOWEJ SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI GAZOWEJ 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJI WOD-KAN W BUDYNKU SANITARNO- SZATNIOWYM ZAPLECZA SPORTOWEGO W ZAKLICZYNIE KOD CPV

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJI WOD-KAN W BUDYNKU SANITARNO- SZATNIOWYM ZAPLECZA SPORTOWEGO W ZAKLICZYNIE KOD CPV SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJI WOD-KAN W BUDYNKU SANITARNO- SZATNIOWYM ZAPLECZA SPORTOWEGO W ZAKLICZYNIE KOD CPV 45332400-7 Inwestor; Urząd Gminy w Sieprawiu Wykonał ; mgr inŝ.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1. Instalacja gazu KOD CPV 45333000-0 1.1. Wstęp -Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Projektant : inż. Jan Skrzyszowski... L.p. Nazwa załącznika Nr str. Nr rys.

PROJEKT BUDOWLANY. Projektant : inż. Jan Skrzyszowski... L.p. Nazwa załącznika Nr str. Nr rys. EGZ.4 PROJEKT BUDOWLANY Obiekt : BUDYNEK URZĘDU GMINY INSTALACJA GAZOWA Adres : SKOŁYSZYN 12 Inwestor: GMINA SKOŁYSZYN. Adres : SKOŁYSZYN 12 Projektant : inż. Jan Skrzyszowski... Uprawnienia nr: 110S/01

Bardziej szczegółowo

Kosztorys nakładczy. Wartość kosztorysowa Słownie:

Kosztorys nakładczy. Wartość kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Słownie: Kosztorys nakładczy Kod CPV 45000000-7 - Roboty budowlane Budowa Budynek Urzędu Gminy w Krzęcinie, dz. nr 143/1 ul. Tylna 7 Inwestor Urząd Gminy w Krzęcinie Biuro kosztorysowe

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania I Część ogólna 1. Przedmiot opracowania 2. Zakres opracowania dokumentacji technicznej 3. Podstawa opracowania II Opis techniczny projektowanych instalacji 1. Instalacja gazowa III.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH I SANITARNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH I SANITARNYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH I SANITARNYCH Nazwa zamówienia Remont instalacji gazowej oraz wymiana pionów kanalizacji sanitarnej, pionów wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości opracowania: 2. Rysunki: Schemat węzła co cwu Meibes HW AF T-H Rzut pomieszczenia węzła. Strona we 2

Spis zawartości opracowania: 2. Rysunki: Schemat węzła co cwu Meibes HW AF T-H Rzut pomieszczenia węzła. Strona we 2 Spis zawartości opracowania: 1. Opis techniczny Str we1-we33 2. Rysunki: Schemat węzła co cwu Meibes HW 50-35 AF T-H Rys nr-we1 Rzut pomieszczenia węzła Rys nr-we2 Strona we 2 WĘZEŁ CIEPLNY Zakres opracowania

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: 2.1. Technologia kotłowni instalacja gazu rys. nr Aksonometryczne rozwinięcie instalacji gazu rys. nr 2.

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: 2.1. Technologia kotłowni instalacja gazu rys. nr Aksonometryczne rozwinięcie instalacji gazu rys. nr 2. ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: 1. Opis techniczny 2. Rysunki : 2.1. Technologia kotłowni instalacja gazu rys. nr 1. 2.2. Aksonometryczne rozwinięcie instalacji gazu rys. nr 2. 3. Umowa nr 11193/3087/2006 4. Uprawnienia

Bardziej szczegółowo

NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330

NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330 Tel. (033)8149821 Tel. kom. 501659782 INSTAL-PROJEKT mgr inż. Adam Wilczek 43-300 BIELSKO-BIAŁA ul. Poniatowskiego 4a/17 NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330 Inwestor: Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-4. Nazwa zadania. Adaptacja budynku na potrzeby Dziennego Domu Senior-Wigor

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-4. Nazwa zadania. Adaptacja budynku na potrzeby Dziennego Domu Senior-Wigor SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-4 Nazwa zadania Adaptacja budynku na potrzeby Dziennego Domu Senior-Wigor INSTALACJA GAZOWA (Kod CPV 45333000-0) 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1 Nazwa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT WYKONAŁ: OBIEKT: Wewnętrzna instalacja gazowa w budynku mieszkalnym wielorodzinnym

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT WYKONAŁ: OBIEKT: Wewnętrzna instalacja gazowa w budynku mieszkalnym wielorodzinnym PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: Wewnętrzna instalacja gazowa w budynku mieszkalnym wielorodzinnym LOKALIZACJA: Gaj Wielki, ul. Nowa 4, dz. nr 77/7, gm. Kaźmierz INWESTOR: LTD Nieruchomości sp. z o.o. ADRES ZAMIESZKANIA:

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA

INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA 1. Wstęp 1.1. Przedmiot specyfikacji Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru instalacji wod-kan dla celu realizacji zadania: Przebudowa pomieszczeń pływalni

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT STI 05.00 : REGULACJA INSTALACJI C.O.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT STI 05.00 : REGULACJA INSTALACJI C.O. 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT STI 05.00 : REGULACJA INSTALACJI C.O. OBIEKT : DOM POMOCY SPOŁECZNEJ ADRES : LISÓWKI UL. LEŚNE ZACISZE 2, 62-070 DOPIEWO 4521521-02 Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

Część B Roboty budowlane ST-01/B.10. OBRÓBKI BLACHARSKIE ( KOD CPV 45261000-4 )

Część B Roboty budowlane ST-01/B.10. OBRÓBKI BLACHARSKIE ( KOD CPV 45261000-4 ) SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ZMIANY SPOSOBU UśYTKOWANIA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU OŚWIATOWEGO NA BUDYNKACH USŁUGOWO-MAGAZYNOWY, BUDOWA BUDYNKU GARAśOWO-MAGAZYNOWEGO WRAZ Z TOWARZYSZĄCĄ

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA BRANŻA SANITARNA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1.0. Strona tytułowa str. 45 2.0. Zawartość opracowania str. 46 3.0. Uprawnienia projektanta str. 47 4.0. Zaświadczenie z Izby Inżynierów str. 48 5.0. Oświadczenie

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WODNO -KANALIZACYJNEJ I CENTRALNEGO OGRZEWANIA.

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WODNO -KANALIZACYJNEJ I CENTRALNEGO OGRZEWANIA. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WODNO -KANALIZACYJNEJ I CENTRALNEGO OGRZEWANIA. 1. Przedmiot opracowania: Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wewnętrznej instalacji sanitarnej

Bardziej szczegółowo

OPINIA TECHNICZNA. BRANśA: SANITARNA REMONT POMIESZCZEŃ PIWNICZNYCH BUDYNKU SZKOLNEGO I ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W JAWORZE OPRACOWAŁA:

OPINIA TECHNICZNA. BRANśA: SANITARNA REMONT POMIESZCZEŃ PIWNICZNYCH BUDYNKU SZKOLNEGO I ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W JAWORZE OPRACOWAŁA: OPINIA TECHNICZNA REMONT POMIESZCZEŃ PIWNICZNYCH BUDYNKU SZKOLNEGO I ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W JAWORZE BRANśA: SANITARNA OPRACOWAŁA:. inŝ. Mariola Kochowska 1. Dane ogólne 1.1.Przedmiot opracowania

Bardziej szczegółowo

NR DZ : 25/5, obręb 70 PRZEBUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ W KOTŁOWNI

NR DZ : 25/5, obręb 70 PRZEBUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ W KOTŁOWNI PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNA AGNIESZKA ROMANOWSKA-TARCZYNSKA 44-100, GLIWICE, UL.BEDNARSKA 4/4 T E L > 0 3 2 2 3 8 9 6 8 5 F A X < 0 3 2 2 3 0 9 6 9 2 K O M : 0 6 0 1 0 6 4 8 9 9 3 D g l i

Bardziej szczegółowo

ST-IS2 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA

ST-IS2 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA Instalacja wodno kanalizacyjna 1. Wstęp Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest projekt wykonawczy instalacji wodno kanalizacyjnej modernizacji dachu Domu Pomocy Społecznej Zameczek w Kuźni Nieborowickiej

Bardziej szczegółowo

Tomasz Paszczak USŁUGI PROJEKTOWE Szczecin ul. Jasna 51/29 tel kom

Tomasz Paszczak USŁUGI PROJEKTOWE Szczecin ul. Jasna 51/29 tel kom Tomasz Paszczak USŁUGI PROJEKTOWE 70-777 Szczecin ul. Jasna 1/29 tel. 91-464-24-86 kom. 02-097- 329 Zadanie: Remont lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym Inwestor: Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót klimatyzacji sali wystawienniczej w Pałacu Scheiblera Muzeum Kinematografii w Łodzi, Pl. Zwycięstwa 1 (dz. nr ewid. 48 obr. M. Łódź Widzew 25) Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Roboty budowlane polegające na modernizacji/przebudowie budynku Orle Gniazdo -odrębna cz.b-kondygnacja parter, piętro

Roboty budowlane polegające na modernizacji/przebudowie budynku Orle Gniazdo -odrębna cz.b-kondygnacja parter, piętro SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Roboty budowlane polegające na modernizacji/przebudowie budynku Orle Gniazdo -odrębna cz.b-kondygnacja parter, piętro INSTALACJE WODOCIĄGOWE

Bardziej szczegółowo

ST-03 Instalacje sanitarne wewnętrzne

ST-03 Instalacje sanitarne wewnętrzne BUDYNEK MIESZKALNY, KOMUNALNY UL. GODEBSKIEGO 1, RASZYN SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CPV 45332200-5 Hydraulika CPV 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania CPV 45331110-0

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA WOD-KAN. Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji wod-kan w budynku garażu przy ul.skłodowskiej- Curie 1 dz nr 106/8

INSTALACJA WOD-KAN. Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji wod-kan w budynku garażu przy ul.skłodowskiej- Curie 1 dz nr 106/8 Spis zawartości opracowania: 1. Opis techniczny Str 1-9 2. Rysunki: Instalacja wod-kan rzut garażu Instalacja wod-kan - Rozwinięcie instalacji kanalizacji sanitarnej Rys nr-s1 Rys nr-s5 1 INSTALACJA WOD-KAN

Bardziej szczegółowo

METRYKA PROJEKTU BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO

METRYKA PROJEKTU BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO METRYKA PROJEKTU TEMAT: BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO ADRES: PRZEMYŚL DZIAŁKI NR 181,182,183,184,187,180 OBR 214 CZĘŚĆ: FAZA: INWESTOR: INSTALACJE SANITARNE- INSTALACJA C.O. PROJEKT WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. ZAKRES ROBÓT

CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. ZAKRES ROBÓT 1 CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Podstawą niniejszego opracowania stanowią: - projekt budowlany; - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r., w sprawie szczegółowego zakresu

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacja K2 B.9. Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych

Kwalifikacja K2 B.9. Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych Kwalifikacja K2 B.9. Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych 1. Przykłady zadań do części pisemnej egzaminu dla wybranych umiejętności z kwalifikacji B.9. Wykonywanie

Bardziej szczegółowo

2010-021 JaworznoKotłP Zuzia (C) DataComp 1994-2006(lic. 12421) Kotłownia olejowa dla Szkoły w Jaworznie-Byczynie przy ul. Nauczycielskiej 12

2010-021 JaworznoKotłP Zuzia (C) DataComp 1994-2006(lic. 12421) Kotłownia olejowa dla Szkoły w Jaworznie-Byczynie przy ul. Nauczycielskiej 12 Przedmiar 1 KOTŁOWNIA OLEJOWA 1 KNNR 4/501/5 (1) Kotły żeliwne wodne do 160kW - Logano G315 140 kw BUDERUS 2 szt 2 Palnik olejowy RG 3d RIELO (kalk. Producenta) 2 kpl 3 KNR 708/301/1 Układ sterowania elektrycznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 04 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 04 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 04 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 19 Contents 1. Wstęp... 21 1.1 Przedmiot ST... 21 1.2. Zakres stosowania ST... 21 1.3. Zakres robót objętych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJI WODNO - KANALIZACYJNEJ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJI WODNO - KANALIZACYJNEJ STWiOR- roboty instalacji wod kan SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJI WODNO - KANALIZACYJNEJ Nazwa zamówienia Zabudowa balkonów w budynku przy ul Śniadeckich 10 w Krakowie Klinika Leczenia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU (WYMIANY) POKRYCIA DACHU BUDYNKU SĄDU OKRĘGOWEGO W KATOWICACH PRZY Ul. ANDRZEJA 16/18 SEGMENT WSCHODNI

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU (WYMIANY) POKRYCIA DACHU BUDYNKU SĄDU OKRĘGOWEGO W KATOWICACH PRZY Ul. ANDRZEJA 16/18 SEGMENT WSCHODNI Nr: 1114/02/12 Zadanie: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Temat: PROJEKT BUDOWLANY REMONTU (WYMIANY) POKRYCIA DACHU BUDYNKU SĄDU OKRĘGOWEGO W KATOWICACH PRZY Ul. ANDRZEJA 16/18 SEGMENT

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Kod CPV 45311100-1 Wymiana instalacji odgromowej w budynku ZGK w Bobrownikach przy ul.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Kod CPV 45311100-1 Wymiana instalacji odgromowej w budynku ZGK w Bobrownikach przy ul. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Kod CPV 45311100-1 Wymiana instalacji odgromowej w budynku ZGK w Bobrownikach przy ul.sienkiewicza 121B 1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA E.06. INSTALACJA ODGROMOWA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI NA SALĘ KONFERENCYJNO- MULTIMEDIALNĄ ORAZ SIŁOWNIĘ

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI NA SALĘ KONFERENCYJNO- MULTIMEDIALNĄ ORAZ SIŁOWNIĘ BIURO PROJEKTOWO - INWESTYCYJNE ANDRZEJ ZARZYCKI 18-400 ŁOMŻA UL.ŁĄKOWA 2A TEL/FAX (0-86) 215-19-71 REGON-200090043 NIP 718-000-44-62 PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI NA SALĘ KONFERENCYJNO-

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PRZEBUDOWY BUDYNKU M NA PORADNIE SPECJALISTYCZNE W RAMACH ZADANIA PN.:ZOZ W LUBACZOWIE-BUDOWA SZPITALA REJONOWEGO W LUBACZOWIE.

PROJEKT PRZEBUDOWY BUDYNKU M NA PORADNIE SPECJALISTYCZNE W RAMACH ZADANIA PN.:ZOZ W LUBACZOWIE-BUDOWA SZPITALA REJONOWEGO W LUBACZOWIE. Nr: 894/06/09 Zadanie: SPECYFIKACJA TECHNICZA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Temat: PROJEKT PRZEBUDOWY BUDYNKU M NA PORADNIE SPECJALISTYCZNE W RAMACH ZADANIA PN.:ZOZ W LUBACZOWIE-BUDOWA SZPITALA REJONOWEGO

Bardziej szczegółowo

Zawartość dokumentacji

Zawartość dokumentacji Zawartość dokumentacji 1. Część opisowa 2. Część rysunkowa - Rzut piwnic poziom rys. 1 - Rzut przyziemia rys. 2 - Rzut I piętra rys. 3 - Rozwinięcie instalacji co rys. 4 Opis do projektu instalacji co

Bardziej szczegółowo

Inwestor : POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM OD- DZIAŁ TERENOWY W KONINIE. Adres budowy : SOKÓŁKI GM. KAZIMIERZ BISKUPI DZ.

Inwestor : POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM OD- DZIAŁ TERENOWY W KONINIE. Adres budowy : SOKÓŁKI GM. KAZIMIERZ BISKUPI DZ. Stadium dokumentacji : PROJEKT BUDOWLANY Nazwa zadania inwestycyjnego : ROZBUDOWA ZAKŁADU AKTYWNO- ŚCI ZAWODOWEJ Obiekt budowlany ROZBUDOWA ZAKŁADU AKTYWNO- ŚCI ZAWODOWEJ Branża Sanitarna Egzemplarz 1

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OBIEKT : BUDYNKI ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH ADRES : GRZYBNO. STI Instalacja wodociągowa

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OBIEKT : BUDYNKI ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH ADRES : GRZYBNO. STI Instalacja wodociągowa 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OBIEKT : BUDYNKI ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH ADRES : GRZYBNO STI 02.00 Instalacja wodociągowa KOD CPV 45300000-0, 453 32400-7 2 1.0. W S T Ę P 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

NR Instalacje sanitarne. KOD CPV

NR Instalacje sanitarne. KOD CPV SPECYFIIKACJA TECHNIICZNA WYKONANIIA II ODBIIORU ROBÓT NR 3 3. Instalacje sanitarne. KOD CPV 45330000-9 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1 CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1 Nazwa zamówienia. 1.2 Przedmiot i zakres robót. 1.3 Prace

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny. II. Część rysunkowa.

SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny. II. Część rysunkowa. 0 SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny II. Część rysunkowa. 1. Rzut przyziemia instalacja wod-kan, p. poż 1: 100 2. Rzut przyziemia kanalizacja deszczowa 1: 100 3. Rzut poziomu górnego instalacja

Bardziej szczegółowo

ADRES PRACOWNI PROJEKTOWEJ : UL.. OTWOCKA 14, 03-759 WARSZAWA, TEL./FAX

ADRES PRACOWNI PROJEKTOWEJ : UL.. OTWOCKA 14, 03-759 WARSZAWA, TEL./FAX ZAMAWIAJĄCY: Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie Ul. Ratuszowa 1/3 03-461Warszawa SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJE SANITARNE INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ Grupa robót

Bardziej szczegółowo

Przedmia robót Budynek sali gimnastycznej z zapleczem socjalno technicznym i infrastrukturą techniczną Kotłownia wbudowana

Przedmia robót Budynek sali gimnastycznej z zapleczem socjalno technicznym i infrastrukturą techniczną Kotłownia wbudowana 1 1 KNR 21-5I 0403-0401-040 Rurociąg z rur stalowych instalacyjnych o połączeniach spawanych,na ścianach budynku,rury o średnicy nominalnej 50 18,00 m 18,00 r-g 0,6158 11,0844 2. 1540000-033 kg 0,0160

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-03 WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI SANITARNEJ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-03 WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI SANITARNEJ SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-03 WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI SANITARNEJ NAZWA ZADANIA: SALA SPORTOWA PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5, UL. GRANICZNA 1, 63-800 GOSTYŃ INWESTOR: URZĄD GMINY W GOSTYNIU RYNEK nr 2, 93-800

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji wod-kan

Projekt instalacji wod-kan Stadium dokumentacji Projekt budowlany Branża Sanitarna Temat Projekt instalacji wod-kan Obiekt Remont budynku nr 1/3962 z przeznaczeniem na potrzeby Wydziału Żandarmerii Wojskowej w Łasku Łask, ul. 9

Bardziej szczegółowo

b) wywiew Ilość powietrza: V W = 0,5 x 260 = 130m 3 /h = 0,036 m 3 /s Powierzchnia otworu wywiewnego: F W = 0,023 x 1,0-1 = 0,023 m 2

b) wywiew Ilość powietrza: V W = 0,5 x 260 = 130m 3 /h = 0,036 m 3 /s Powierzchnia otworu wywiewnego: F W = 0,023 x 1,0-1 = 0,023 m 2 OŚWIADCZENIE Oświadczam, Ŝe projekt wykonawczy wewnętrznej instalacji gazowej do kotłowni grzewczej c.o. i c.w.u. i wentylacji w projektowanym budynku PWSZ Centrum Dydaktyczne Badań Kół Zębatych przy ul.

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R /O B M I A R/ R O B Ó T

P R Z E D M I A R /O B M I A R/ R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R /O B M I A R/ R O B Ó T B u d o w a : Budynek Urzędu Gminy Ostrówek nr geod. dz.170 O b i e k t : Budynek Urzędu Gminy A d r e s : 21-102 Ostrówek nr

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY INSTALACJI GAZOWEJ.

OPIS TECHNICZNY INSTALACJI GAZOWEJ. - 1 - ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA A: CZĘŚĆ OGÓLNA. 1. Przedmiot opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Podstawa opracowania. B: OPIS TECHNICZNY INSTALACJI GAZOWEJ. 1. MontaŜ i prowadzenie przewodów. 2. Roboty

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE. Projektant: mgr inż. Arkadiusz Burnicki. upr. POM/0227/POOS/10. Sprawdzający: mgr inż. Adam Szymborski. upr.

OŚWIADCZENIE. Projektant: mgr inż. Arkadiusz Burnicki. upr. POM/0227/POOS/10. Sprawdzający: mgr inż. Adam Szymborski. upr. OŚWIADCZENIE Oświadczam, że dokumentacja projektu wykonawczego branży sanitarnej dotycząca remontu i modernizacji pomieszczeń informatorium w Urzędzie Statystycznym przy Ul Danusi.4 w Gdańsku jest wykonana

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA BUDYNKU POWIATOWEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W ZAWIERCIU, UL. OBROŃCÓW POCZTY GDAŃSKIEJ 24.

PRZEBUDOWA BUDYNKU POWIATOWEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W ZAWIERCIU, UL. OBROŃCÓW POCZTY GDAŃSKIEJ 24. Nr: 1013/11/10 Zadanie: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Temat: PRZEBUDOWA BUDYNKU POWIATOWEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W ZAWIERCIU, UL. OBROŃCÓW POCZTY GDAŃSKIEJ 24.. Inwestor:

Bardziej szczegółowo

III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I. Spis zawartości 1.1. Straty ciepła dla budynku 1.2. Instalacja centralnego ogrzewania 1.3. Przewody i rozprowadzenie instalacji 1.4. Próby, montaż, izolacja termiczna

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - KOTŁOWNIA GAZOWA, INSTALACJA GAZU. Produkt Wielkość Ilość Jednostka. Zawór kulowy DN szt. Zawór kulowy DN 20 8 szt.

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - KOTŁOWNIA GAZOWA, INSTALACJA GAZU. Produkt Wielkość Ilość Jednostka. Zawór kulowy DN szt. Zawór kulowy DN 20 8 szt. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - KOTŁOWNIA GAZOWA, INSTALACJA GAZU ZAŁĄCZNIK NR 9 Produkt Wielkość Ilość Jednostka Zestawienie materiałów - kotłownia gazowa Kocioł i automatyka Kocioł kondensacyjny jednofunkcyjny

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH KOTŁOWNIA OLEJOWA CPV

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH KOTŁOWNIA OLEJOWA CPV SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH KOTŁOWNIA OLEJOWA CPV 45331110-0 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST. Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY Instalacji wewnętrznej gazu w budynku Kancelarii Leśniczego Leśnictwa Niebylec w Konieczkowej.

PROJEKT BUDOWLANY Instalacji wewnętrznej gazu w budynku Kancelarii Leśniczego Leśnictwa Niebylec w Konieczkowej. P r o j e k t o w a n i e N a d z ó r K i e r o w a n i e robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA. Część II AUTOMATYKA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY

SPIS TREŚCI. Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA. Część II AUTOMATYKA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI 1.2. Cel i zakres opracowania 1.1. Podstawa opracowania 1.3. Bilans cieplny węzła 1.4. Projektowany węzeł cieplny 1.5. Rurociągi i armatura 1.6.

Bardziej szczegółowo

Kotły z zamkniętą komorą spalania. Rozwiązania instalacji spalinowych. Piotr Cembala Stowarzyszenie Kominy Polskie

Kotły z zamkniętą komorą spalania. Rozwiązania instalacji spalinowych. Piotr Cembala Stowarzyszenie Kominy Polskie Kotły z zamkniętą komorą spalania. Rozwiązania instalacji spalinowych Piotr Cembala Stowarzyszenie Kominy Polskie Dwufunkcyjny kocioł z zamkniętą komorą spalania i zasobnikiem ciepła 1-dopływ powietrza,

Bardziej szczegółowo

OBIEKT : Remont, rozbudowa i przebudowa budynku Centrum Kultury Akademickiej PWSZ

OBIEKT : Remont, rozbudowa i przebudowa budynku Centrum Kultury Akademickiej PWSZ TEMAT : Projekt budowlany instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej OBIEKT : Remont, rozbudowa i przebudowa budynku Centrum Kultury Akademickiej PWSZ ADRES : ul. Czarnieckiego 15 INWESTOR : Państwowa Wyższa

Bardziej szczegółowo

-1- CHARAKTERYSTYKA ROBÓT

-1- CHARAKTERYSTYKA ROBÓT 1 CHARAKTERYSTYKA ROBÓT 1. Stan istniejący Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Warszawskiej 44 zasilany jest z sieci cieplnej niskoparametrowej OPECu przyłącze D50 w węźle cieplnym kolektorowym na

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Instalacja wod. kan. w budynku A Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. 01-673 Warszawa, ul. Podleśna 61 GRUPA 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE SANITARNE. mgr inż. Beata Rycerz. Data: II 2009 r

INSTALACJE SANITARNE. mgr inż. Beata Rycerz. Data: II 2009 r INSTALACJE SANITARNE Sporządził Podpis mgr inż. Beata Rycerz Data: II 2009 r 36 INSTALACJE SANITARNE WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ GRUPY ROBÓT: 452, 453 KLASY: 4523, 4533 KATEGORIE: 45231, 45232, 45332

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE WEWNĘTRZNE WODNO-KANALIZACYJNE GMINA HYŻNE 36 024 HYŻNE HYŻNE 103

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE WEWNĘTRZNE WODNO-KANALIZACYJNE GMINA HYŻNE 36 024 HYŻNE HYŻNE 103 STADIUM NAZWA OBIEKT PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE WEWNĘTRZNE WODNO-KANALIZACYJNE Przebudowa części budynku DL w Brzezówce ze zmianą sposobu użytkowania z przeznaczeniem na żłobek ADRES BRZEZÓWKA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO- MONTAŻOWYCH W ZAKRESIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA INWESTOR: ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH 38-460 JEDLICZE UL. TOKARSKICH 5 TEMAT

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNE INSTALACJE SANITARNE

WEWNĘTRZNE INSTALACJE SANITARNE SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY ZAŁĄCZNIKI - oświadczenie projektanta i sprawdzającego o wykonaniu proj. zgodnie z prawem i sztuką budowlaną, - ksero uprawnień projektanta i sprawdzającego wraz z aktualnym

Bardziej szczegółowo

STRONA TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań Temat nr : 789-001-001 KOBRA wer. 11 PRZEDMIAR ROBÓT. Modernizacja kotłowni gazowej w Gimnazjum nr 1 w Nisku

STRONA TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań Temat nr : 789-001-001 KOBRA wer. 11 PRZEDMIAR ROBÓT. Modernizacja kotłowni gazowej w Gimnazjum nr 1 w Nisku STRONA TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań PRZEDMIAR ROBÓT OPIS ROBÓT WYMIANA PALNIKA Z ZABEZPIECZENIEM TEMPERATURY POWROTU KOTŁA W kotle należy wymienić istniejący, awaryjny palnik kotła i zainstalować nowy,

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Podstawa opracowania Zlecenie Inwestora, Uzgodnienia z Inwestorem, Obowiązujące normy i przepisy.

OPIS TECHNICZNY. 1. Podstawa opracowania Zlecenie Inwestora, Uzgodnienia z Inwestorem, Obowiązujące normy i przepisy. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania Zlecenie Inwestora, P.B. -,,Architektura, opracowany przez mgr inż. arch. Jacka Najbara, Uzgodnienia z Inwestorem, Obowiązujące normy i przepisy. 2. Zakres opracowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. WEWNĘTRZEJ INSTALACJI : C.O. I GAZU Obiekt: Adres: Borysów 53, dz. 318, 24-103 Żyrzyn Inwestor: Gmina Żyrzyn Ul. Powstania Styczniowego 10

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD USŁUG CIEPŁOWNICZYCH TERMUS S.C. B. I H. BREGUŁA UL. OLESKA 20, 42 700 LUBLINIEC TEL.: 34 351 11 03 E-MAIL: TERMUS@TERMUS.

ZAKŁAD USŁUG CIEPŁOWNICZYCH TERMUS S.C. B. I H. BREGUŁA UL. OLESKA 20, 42 700 LUBLINIEC TEL.: 34 351 11 03 E-MAIL: TERMUS@TERMUS. SPIS TREŚCI 1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA.... 3 2.0 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA.... 3 3.0 CEL OPRACOWANIA.... 3 4.0 INSTALACJA WOD. KAN.... 3 A. URZĄDZENIA SANITARNE... 3 B. PRZEWODY... 4 C. INSTALACJA KANALIZACJI...

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA SST WEWNĘTRZNA INSTALACJA GAZOWA. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne 1 Instalacje Sanitarne wewnętrzna instalacja gazowa

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA SST WEWNĘTRZNA INSTALACJA GAZOWA. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne 1 Instalacje Sanitarne wewnętrzna instalacja gazowa Szczegółowe Specyfikacje Techniczne 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I SST WEWNĘTRZNA INSTALACJA GAZOWA Szczegółowe Specyfikacje Techniczne 2 I. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WEWNĘTRZNA INSTALACJA GAZOWA

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA Gimnazjum w Teresinie Projekt Instalacji c.w.u. 1 SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA 1. Podstawa opracowania 2. Cel i zakres opracowania 3. Instalacje wody zimnej 4. Instalacje c.w.u. 5. Uwagi końcowe

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNEGO WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA:

SPECYFIKACJA TECHNICZNEGO WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA: SPECYFIKACJA TECHNICZNEGO WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA: PRZEBUDOWY INSTALACJI WOD-KAN W BUDYNKU MUZEUM W LĘBORKU PRZY UL. MŁYNARSKIEJ 14/15 OBR. LĘBORK 8 BRANśA SANITARNA ADRES: ul. Młynarska 14/15 dz.

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE SANITARNE :

INSTALACJE SANITARNE : SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Wewnętrzna instalacja centralnego ogrzewania w Łączniku Szkoły w m Czarna Woda, dz. nr 104, 105 INSTALACJE SANITARNE INWESTOR : GMINA MIEJSKA Czarna Woda

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y Inwestor: Powiat Rzeszów Rzeszów ul. Grunwaldzka 15 Nazwa projektu: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU SPECJALNEGO OSRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO NA DZ. NR 2704/1 W MROWLI

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY instalacji gazowej budynku mieszkalnego Kolbudy, ul. Osiedle Leśników 10, działka nr 64/17

OPIS TECHNICZNY instalacji gazowej budynku mieszkalnego Kolbudy, ul. Osiedle Leśników 10, działka nr 64/17 1 OPIS TECHNICZNY instalacji gazowej budynku mieszkalnego Kolbudy, ul. Osiedle Leśników 10, działka nr 64/17 a. Podstawy do projektowania: - Zlecenie Inwestora - Dokumentacja techniczna budynku - uzgodnienia

Bardziej szczegółowo

TEMAT: INSTALACJA WOD-KAN

TEMAT: INSTALACJA WOD-KAN TEMAT: INSTALACJA WOD-KAN strona1 I. Część opisowa 1. Opis techniczny. II. Część rysunkowa Spis rysunków: Skala: 1. Rzut piwnicy instalacja wod-kan 1 : 100 2. Rzut parteru instalacja wod-kan 1 : 100 3.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ Ul. Kościelna 34 59-150 Grębocice

OPIS TECHNICZNY. ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ Ul. Kościelna 34 59-150 Grębocice Opis techniczny - instalacje sanitarne 1 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU INSTALACJI SANITARNYCH DLA REMONTU MIESZKANIA SOCJALNEGO W BUDYNKU WIELORODZINNYM W MIEJSCOWOŚCI TRZĘSÓW 4a, NA DZIAŁCE NR EWID. 66/2.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 01.02 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 01.02 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 01.02 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys Obiekt Kod CPV Inwestor 45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania SZPITAL SPECJALISTYCZNY W BRZOZOWIE, PODKARPACKI OŚRODEK ONKOLOGICZNY

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH ST-I-02.01. INSTALACJE C.O. Grupa robót:453 100000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych Klasa robót:453 30000-9 Hydraulika i roboty

Bardziej szczegółowo

OBIEKT : Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego. Wiślica 34. TREŚĆ : Projekt techniczny inst. C.O. BRANŻA : Instalacje sanitarne

OBIEKT : Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego. Wiślica 34. TREŚĆ : Projekt techniczny inst. C.O. BRANŻA : Instalacje sanitarne OBIEKT : Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego. Wiślica 34 TREŚĆ : Projekt techniczny inst. C.O. BRANŻA : Instalacje sanitarne INWESTOR : ZARZĄD BUDYNKÓW MIEJSKICH 43-430 Skoczów ul.krzywa 4 PROJEKTOWAŁ:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CZĘŚĆ B ROBOTY BUDOWLANE B.09.00.00 INSTALACJE WENTYLACJI, KLIMATYZACJI I OGRZEWANIA BUDOWA NASTAWNI IŁAWA GŁÓWNA 1 CZĘŚĆ B ROBOTY BUDOWLANE

Bardziej szczegółowo

1.Temat opracowania. 2.Podstawa opracowania. - wizja lokalna - uzgodnienia z Inwestorem - normy i przepisy branżowe

1.Temat opracowania. 2.Podstawa opracowania. - wizja lokalna - uzgodnienia z Inwestorem - normy i przepisy branżowe OPIS TECHNICZNY DLA MODERNIZACJI INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACYJNEJ ORAZ CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACJI W BUDYNKU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ w GARBATCE ul. Spacerowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST S SIECI I INSTALACJE SANITARNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST S SIECI I INSTALACJE SANITARNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST S SIECI I INSTALACJE SANITARNE Roboty konserwacyjno naprawcze budynku portierni Centrum Logistyki w Zamościu. ul. Namysłowskiego 6, 22-400

Bardziej szczegółowo

pracownia projektowa sieci i instalacji sanitarnych

pracownia projektowa sieci i instalacji sanitarnych pracownia projektowa sieci i instalacji sanitarnych 62-800 Kalisz ul. Serbinowska 1a tel/fax (0-62)766-67-07 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT TEMAT : Przebudowa kotłowni grzewczej - budowa

Bardziej szczegółowo