SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH"

Transkrypt

1 Laszczyński Marek Upr. Bud. ANB 53//3/83 Stabrów 0, Sitno Zamość, tel Tel. kom SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT TEMAT ADRES INWESTOR PROJEKTANT Budynek biurowy Technologia kotłowni i wewnętrzna instalacja gazu ziemnego ul. Przemysłowa 4 Zamość Starostwo Powiatowe w Zamościu ul. Przemysłowa 4, Zamość mgr inż. Marcin Andrzyk Upr. bud. LUB/077/PWOS/09 SPRAWDZAJĄCY inż. Bronisław Franke Upr. bud. ANB 53//2/83 ASYSTENT PROJEKTANTA Marek Laszczyński Upr. bud. ANB 53//3/83 sierpień 203 rok.

2 SPIS TREŚCI. CZĘŚĆ OGÓLNA Nazwa zadania Przedmiot i zakres robót budowlanych Nazwy i kody robót (CPV) Ogólne wymagania dotyczące robót Określenia podstawowe MATERIAŁY Wymogi ogólne dotyczące materiałów i urządzeń Materiały do wykonania technologii kotłowni i wewnętrznej instalacji gazu ziemnego Rury Armatura SPRZĘT Ogólne wymagania dotyczące sprzętu Sprzęt do robót montażowych TRANSPORT Ogólne wymagania dotyczące transportu Transport rur, armatury i urządzeń WYKONYWANIE ROBÓT Montaż rurociągów Montaż urządzeń Montaż armatury Montaż aparatury sterująco-pomiarowej i regulacyjnej Przebicia w ścianach i tuleje ochronne Zabezpieczenie antykorozyjne Izolacja termiczna Próby szczelności, płukanie i próby hydrauliczne Próba szczelności i płukanie instalacji technologii kotłowni Próba szczelności instalacji gazowej KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT Zasady kontroli jakości robót Ocena zgodności wyrobów budowlanych Dokumenty budowy Kontrola jakości wykonania robót Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami OBMIAR ROBÓT Ogólne zasady obmiaru robót Czas przeprowadzenia obmiaru ODBIÓR ROBÓT Rodzaje odbiorów robót Odbiór robót ulegających zakryciu Odbiór częściowy Odbiór ostateczny robót Zasady odbioru ostatecznego robót odbiór końcowy Dokumenty do odbioru ostatecznego Odbiór pogwarancyjny DOKUMENTY ODNIESIENIA... 3

3 . CZĘŚĆ OGÓLNA... Nazwa zadania. Kotłownia gazowa o mocy 20 kw dla potrzeb budynku biurowego Starostwa Powiatowego w Zamościu przy ul. Przemysłowej 4 na dz. Nr Przedmiot i zakres robót budowlanych. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie technologii kotłowni o mocy 20 kw i wewnętrznej instalacji gazu ziemnego na potrzeby c.o. w budynku biurowym Starostwa Powiatowego w Zamościu. W zakres robót, których dotyczy specyfikacja, wchodzą wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie: technologii kotłowni instalacji wod. kan. wewnętrznej instalacji gazu ziemnego. Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót: wykonanie instalacji kotłowej wyposażonej w kotły gazowe, wykonanie instalacji wodnej i kanalizacyjnej w obrębie kotłowni, wykonanie wewnętrznej instalacji gazu ziemnego, wykonanie robót budowlanych w obrębie kotłowni, demontaż urządzeń i rurociągów stalowych wraz z wywozem złomu na miejsce wskazane przez Inwestora, montaż rurociągów, wykonanie izolacji rurociągów, montaż armatury odcinającej i regulacyjnej, wykonanie drobnych prac budowlanych Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót wyżej wymienionych. Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót określonych w Dokumentacji Projektowej stanowiącej część dokumentów przetargowych..3. Nazwy i kody robót (CPV). Grupy Klasy Kategorie Opis Roboty w zakresie instalacji budowlanych Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych Instalowanie centralnego ogrzewania Roboty instalacyjne hydrauliczne Roboty instalacyjne kanalizacyjne

4 .4. Ogólne wymagania dotyczące robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z Ustawą - Prawo Budowlane,,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe., Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi wykonywanych instalacji. Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów przez inne materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zmiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania porządku i zabezpieczenia terenu budowy, od przekazania placu budowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Podczas realizacji robót Wykonawca ma obowiązek przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Wykonawca ma obowiązek przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i socjalnych oraz w magazynach. Materiały łatwopalne powinny być składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Zaplecze budowy Wykonawca zapewni we własnym zakresie..5.określenia podstawowe. Określenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i przepisami. 2. MATERIAŁY. 2.. Wymogi ogólne dotyczące materiałów i urządzeń. Do wykonywania kotłowni mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiały i urządzenia użyte do wykonywania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami.

5 UWAGA: Ewentualnie podane nazwy własne producentów lub wyrobów należy traktować jako przykładowe. Oznacza to, że można zastosować materiały i wyroby podane jako przykładowe lub równoważne, pod warunkiem uzyskania parametrów technicznych równych lub lepszych niż uzyskane poprzez realizację wg wskazań dokumentacji technicznej. Materiały stosowane do wykonania kotłowni powinny mieć: Oznakowanie znakiem CE, co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, lub Deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, lub Oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, że są to wyroby niepodlegające obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za regionalny wyrób budowlany. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru Materiały do wykonania technologii kotłowni i wewnętrznej instalacji gazu ziemnego Rury. - rury stalowe czarne ze szwem, średnie spełniające wymogi normy PN H w zakresie średnic Ø5 Ø25 mm łączone przez spawanie - rury stalowe czarne bez szwu wg PN-80/H-7429 w zakresie średnic Ø5 Ø65 mm, łączone przez spawanie gazowe, połączenia z armaturą i aparatami gazowymi - gwintowane - rury stalowe, ocynkowane ze szwem, gwintowane spełniające wymogi normy PN H 74200:998 w zakresie średnic Ø5 Ø50 mm - rury kanalizacyjne kielichowe z PVC U typ S spełniające wymogi normy PN EN 40 :999 łączone na uszczelkę gumową i wcisk, w zakresie średnic Ø50 Ø60 mm - gwintowane łączniki rurowe z żeliwa ciągliwego (Zmiana A, Poprawka AC) PN EN 0242:999/A: izolacja rur z pianki poliuretanowej PN B 0242:2000

6 Armatura. Nr Nazwa elementu Ilość. Kocioł gazowy kondensacyjny Immergas VICTRIX 90 I o mocy 22,5-90 kw do pracy w kaskadzie z wbudowanym regulatorem pogodowym Kocioł gazowy kondensacyjny Immergas VICTRIX 5 I o mocy 29,5- kw do pracy w kaskadzie z wbudowanym regulatorem pogodowym Termoregulator kaskadowo-strefowy Immergas z panelem montażowym do montażu ściennego Zewnętrzna sonda temperatury Immergas Kontaktowa sonda temperatury Immergas Kolektor hydrauliczny Immergas KS2 dla dwóch kotłów w kaskadzie z dwoma kołnierzami zaślepiającymi do rozdzielaczy T.KS Zestaw przyłączeniowy kotła do kolektora KS Immergas T.ZKS 2 8. Sprzęgło hydrauliczne Immergas T.SH Zestaw neutralizatora kondensatu do kaskady kotłów Immergas Zestaw kolektora spalin śr. 50 mm dla dwóch kotłów w układzie 0. kaskadowym Immergas Zestaw kolektora powietrza do spalania śr. 50 mm dla dwóch kotłów w. układzie kaskadowym z dwoma separatorami powietrzno-spalinowymi 80/25 mm Immergas 2. Zawór bezpieczeństwa SYR 95 śr., 0,3 MPa 3. Pompa obiegowa c.o. Wilo Stratos 65/-9, 230 V, 0.59 kw 4. Filtrodmulnik TERMEN Ter FM DN Naczynie przeponowe REFLEX typ N Złącze samoodcinające REFLEX SU 7. Zabezpieczenie stanu wody SYR Manometr kontaktowy 0-0,4 MPa śr. tarczy Zawór kulowy kołnierzowy DN Zawór kulowy kołnierzowy DN Zawór kulowy kołnierzowy DN Zawór regulacyjny Honeywell Kombi-3 plus niebieski DN Zawór regulacyjny Honeywell Kombi-3 plus niebieski DN Zawór zwrotny kołnierzowy DN Filtr siatkowy kołnierzowy DN Zawór spustowy ze złaczką do węża DN Zawór kulowy do wody zimnej DN Zawór zwrotny do wody zimnej DN Zawór czerpalny do wody zimnej DN Zawór antyskażeniowy typu CA dn 20 Stacja uzdatniania wody Immergas IMMERSOFT 5 z multiblockiem inline 3. i wężami przyłączeniowymi 32. Filtr do wody zimnej dn 25 z wkładem bawełnianym 33. Wodomierz JS,5 DN Zawór napełniający HONEYWELL VF 06-/2A z manometrem MF 26

7 35. Studzienka schładzająca DN 800 H=m 36. Pompa do wody brudnej Wilo Drain TMR 32/8 z osprzętem 37. Kratka kanalizacyjna żeliwna DN Zlew Zawór klapowy do gazu szybkozamykający MAG 3 wg projektu 39. instalacji gazowej 40. Moduł alarmowy Gazex MD-4.Z. 4. Detektor gazu Gazex DEX-2/N Sygnalizator optyczno-akustyczny Gazex SL-2 Kanał nawiewny z blachy stalowej ocynkowanej typu Z 350x300 mm 43. sprowadzony 30 cm nad posadzkę Komin dwupłaszczowy izolowany z blachy kwasoodpornej do pracy 44. w nadciśnieniu (dla kotłów kondensacyjnych) śr. wewn. 200 mm Przewód doprowadzający powietrze do spalania z blachy kwasoodpornej do 45. pracy w nadciśnieniu (dla kotłów kondensacyjnych) śr. 50 mm 3. SPRZĘT. 3.. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt wykorzystywany do wykonania instalacji sanitarnych musi odpowiadać wymaganiom określonym w obowiązujących w Polsce przepisach np. o dozorze technicznym i spełniać wymagania technologiczne wykonania i montażu elementów. Liczba i wydajność sprzętu musi gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt winien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Sprzęt nie gwarantujący zachowania warunków umowy, nie zostanie przez Inspektora nadzoru dopuszczony do robót Sprzęt do robót montażowych. W zależności od potrzeb i przyjętej technologii robót, Wykonawca zapewni sprzęt montażowy: - żuraw samochodowy do 4 t, - spawarka elektryczna wirująca 300A, - giętarka do rur elektryczno-mechaniczna do φ 00 mm, - gwintownica, - zestaw do spawania gazowego.

8 4. TRANSPORT. 4.. Ogólne wymagania dotyczące transportu. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Środki transportowe muszą spełniać wymagania wynikające z obowiązujących w Polsce przepisów, jak również zapewnić bezpieczeństwo użytkowników dróg oraz pracowników na terenie budowy. Ponadto muszą zapewnić warunki prawidłowego transportu materiałów, gwarantujące zachowanie ich wymaganej jakości. Wymagane środki transportu: - samochód dostawczy do 0,9 t, - samochód skrzyniowy do 5 t, - samochód samowyładowczy do 5 t Transport rur, armatury i urządzeń. Transport rur powinien być dostosowany do wielkości rur. Rury należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu powyżej /3 średnicy zewnętrznej rury. Transport armatury powinien odbywać się krytymi środkami transportu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Armatura drobna powinna być pakowana w skrzynie lub paczki. Transport urządzeń i przyborów sanitarnych powinien odbywać się zgodnie z wytycznymi producenta w sposób zabezpieczający je przed wstrząsami powodującymi uszkodzenia. Uszczelki, podkładki amortyzacyjne i śruby pakować w skrzynie. 5. WYKONYWANIE ROBÓT. 5.. Montaż rurociągów. Warunki montażu: - przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć możliwe do wyeliminowania przeszkody, mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty wystające, elementy zaprawy betonowej i muru), - przewody przed montażem należy oczyścić, - zabrania się układania rur uszkodzonych, - wszystkie przewody należy mocować do ścian budynku uchwytami i podporami stałymi i przesuwnymi z zachowaniem odległości miedzy punktami podparcia wg PN- 7/B w miejscach przejść przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń, - przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych, wolną przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim materiałem termoplastycznym, - przewody prowadzić po wierzchu ścian ze spadkiem 5 w kierunku spustów wody, - wydłużenia cieplne przewodów kompensowane zgodnie z wytycznymi producenta rur. Przewody stalowe czarne po udanej próbie ciśnieniowej, oczyścić do II stopnia czystości wg instrukcji KOR-3a, odtłuścić i pomalować farbą przeciwrdzewną podkładową i nawierzchniową.

9 5.2. Montaż urządzeń. Do wykonania technologii stosować urządzenia podane w dokumentacji projektowej. Urządzenia montować zgodnie z ich fabrycznymi dokumentacjami techniczno-ruchowymi. Kotły, pompy, podgrzewacze ciepłej wody, itd. oraz silniki elektryczne powinny mieć trwale przymocowaną tabliczkę znamionową, podającą: - nazwę producenta, - charakterystykę techniczną urządzenia, - datę produkcji i numer kolejny wyrobu, - znak kontroli technicznej Montaż armatury. Armaturę w instalacjach technologicznych należy montować w miejscach dostępnych, umożliwiających personelowi eksploatacyjnemu obsługę i konserwację (powinien być zapewniony swobodny dostęp do pokręteł i dzwigni). Przed montażem należy z armatury usunąć zanieczyszczenia i tłuszcz, zastosowany jako przejściowa ochrona antykorozyjna. Należy usunąć z armatury zaślepienia. Po oczyszczeniu należy sprawdzić, czy wrzeciono jest proste, korpus nie uszkodzony, a pokrętło daje się lekko obracać. Armaturę o masie przekraczającej 30 kg niezależnie od średnicy przewodu należy ustawiać na odpowiednich trwałych podparciach, nie pozwalających na przeciążenie przewodów. Na przewodach poziomych armaturę należy w miarę możliwości ustawić w takim położeniu, by wrzeciono było skierowane do góry i leżało w płaszczyźnie pionowej przechodzącej przez oś przewodu. Armaturę zaporową należy ustawić tak, aby kierunek strzałki na korpusie był zgodny z kierunkiem ruchu czynnika w przewodzie. Gdy średnica armatury jest mniejsza od średnicy przewodu, w którym armatura ma być stosowana, wówczas długość odcinka przewodu między kołnierzem lub kielichem armatury a zwężką, nie może być mniejsza niż,5 średnicy rury. Zawory zwrotne należy montować na przewodach tłocznych bezpośrednio za pompami, przed armaturą zaporową Montaż aparatury sterująco-pomiarowej i regulacyjnej Montaż aparatury powinien być zgodny z warunkami montażu określonymi przez producenta. Dla określonej dokładności pomiarów szczególnej uwagi wymaga miejsce i sposób montażu czujników termometrycznych oraz zachowanie odpowiednich prostych odcinków rurociągów przyłącznych przed i za urządzeniem pomiarowym przepływu, jeśli takie są wymagane przez producenta urządzeń. Pomiar temperatury i ciśnienia powinien być prowadzony na wejściu i wyjściu czynnika grzewczego do i z kotłowni, na kotle. Termometry i manometry umiejscowione na przewodach zasilających, powinny mieć na skali oznaczoną czerwoną kreską wartość dopuszczalnych wartości w tym punkcie pomiarowym Przebicia w ścianach i tuleje ochronne Przy przechodzeniu przewodów przez przegrody budowlane należy je umieszczać w tulejach ochronnych stalowych o średnicy wewnętrznej większej o 2 cm od średnicy zewnętrznej przewodu i o długości większej o 5 cm do grubości przegrody budowlanej pionowej, a przy przejściu przez strop powinna wystawać około 2 cm. Przestrzeń między

10 tuleją a przewodem wypełnić materiałem plastycznym, niedziałającym korozyjnie na rurę, umożliwiającym jej wydłużenie. Przejście rurą w tulei ochronnej przez przegrodę nie powinno być podporą przesuwną tego przewodu. Miejsca po przekuciach należy zamurować używając do tego celu cegieł i zaprawy cementowo-wapiennej. W miejscach zamurowania przebić należy wykonać tynki cementowo-wapienne kl. III. Przejścia przewodów przez przegrody budowlane o wymaganej odporności ogniowej należy wykonać w przepustach o odporności ogniowej takiej jak przegrody Zabezpieczenie antykorozyjne Wszystkie rurociągi i elementy stalowe kotłowni (za wyjątkiem urządzeń malowanych fabrycznie i rur stalowych ocynkowanych) należy zabezpieczyć antykorozyjnie przez: - oczyszczenie do 2-go stopnia czystości, - odtłuszczanie tych powierzchni rozpuszczalnikiem organicznym, - jednokrotne pomalowanie odtłuszczonych powierzchni farbą do gruntowania termoodporną - jednokrotne pomalowanie emalią termoodporną 5.7. Izolacja termiczna Izolację termiczną rurociągów c.o. wykonać po przeprowadzeniu prób szczelności. Izolację wykonać otulinami z pianki poliuretanowej STEINONORM 300 o grubości: - średnica rurociągu do 20 mm grubość izolacji 20 mm - średnica rurociągu od 20 mm do 32 mm grubość izolacji 30 mm - średnica rurociągu od 32 mm do 00 mm grubość izolacji równa średnicy wewnętrznej rury Po wykonaniu izolacji rurociągi oznakować zgodnie z obowiązującymi przepisami Próby szczelności, płukanie i próby hydrauliczne Próba szczelności i płukanie instalacji technologii kotłowni Próbę ciśnieniową należy przeprowadzać przy pomocy zimnej wody zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Instalację kotłowni wraz z kotłami należy poddać próbie na ciśnienie 0,6 Mpa. Przed przystąpieniem do prób instalację w kotłowni należy kilkakrotnie przepłukać. Po wykonaniu próby na zimno wykonaniu izolacji i zamontowaniu urządzeń zabezpieczających kotłownię należy poddać próbie na gorąco. Przed odbiorem końcowym kotłowni należy przeprowadzić rozruch próbny Próba szczelności instalacji gazowej. Rurociągi poddać próbie szczelności właściwej (50kPa = 380mmHg- bez udziału urządzeń) i kontrolnej ( 5 kpa = 38 mmhg z udziałem urządzeń), potwierdzonej protokółem. Próbę uznaje się za udaną gdy nie zanotuje się żadnego spadku ciśnienia powietrza po upływie 30 min.

11 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 6.. Zasady kontroli jakości robót. Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru Ocena zgodności wyrobów budowlanych. Uregulowania dotyczące powyższych kwestii zawarte są w: - ustawie z dnia 6 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, - rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia sierpnia 2004r. w sprawie systemów oceny zgodności wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE, - rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia sierpnia 2004r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobów znakowania ich znakiem budowlanym, - rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 4 maja 2004r. w sprawie kontroli jakości wyrobów budowlanych, - rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 4 października 2004r. w sprawie europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru ważne certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie zamontowanych wyrobów budowlanych. Inspektor nadzoru może nie dopuścić do użycia wyrobów budowlanych nie spełniających wymogów Dokumenty budowy. Do dokumentów budowy zalicza się następujące dokumenty: - pozwolenie na realizację zadania budowlanego, - dziennik budowy, - protokoły przekazania terenu budowy, - umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy, - protokoły odbioru robót, - protokoły z narad i ustaleń, - korespondencję związaną z budową. Dokumenty budowy należy przechowywać na terenie budowy Kontrola jakości wykonania robót. Kontrola jakości wykonywanych robót dokonywana będzie poprzez porównanie wykonania z dokumentacją projektową oraz zgodnością z warunkami technicznymi. W szczególności przeprowadzona zostanie kontrola:

12 a). zgodności wykonanych robót z dokumentacją projektową i wymogami Specyfikacji Technicznych, b). ułożenia przewodów, c). wykonania połączeń i szczelności przewodów, d). zgodności montażu urządzeń z DTR i wytycznymi producentów, e). prawidłowości zainstalowania armatury i urządzeń, f). zabezpieczenia antykorozyjnego przewodów, g). prawidłowości wykonania izolacji termicznej Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami. Wszystkie roboty, które wykażą odchylenia cech od wymagań określonych w odpowiednich przepisach i niniejszej specyfikacji powinny być ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. Na pisemne wystąpienie Wykonawcy Inspektor Nadzoru może uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na eksploatację i ustali zakres oraz wielkość potrąceń za obniżoną jakość materiałów lub wykonanych robót. 7. OBMIAR ROBÓT. 7.. Ogólne zasady obmiaru robót. Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na piśmie Czas przeprowadzenia obmiaru. Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Jednostkami obmiaru wykonanych robót będą jednostki występujące w przedmiarze robót. 8.ODBIÓR ROBÓT. 8.. Rodzaje odbiorów robót. Roboty podlegają następującym etapom odbioru: a) odbiorowi robót ulegających zakryciu, b) odbiorowi częściowemu, c) odbiorowi ostatecznemu, d) odbiorowi pogwarancyjnemu Odbiór robót ulegających zakryciu. Odbiór robót ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

13 Odbiór robót ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy Odbiór częściowy. Odbiór częściowy dokonuje się według zasad jak przy odbiorze końcowym Odbiór ostateczny robót Zasady odbioru ostatecznego robót odbiór końcowy. Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych Dokumenty do odbioru ostatecznego. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: - oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót, - dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, - schematy technologiczne, instrukcję bezpieczeństwa, p.poż., instrukcje obsługi i eksploatacji kotłowni, - protokół sprawdzenia kanałów spalinowych i wentylacji, - protokół z przeszkolenia wyznaczonych pracowników Zamawiającego w zakresie eksploatacji urządzeń kotłowni, - kopie wszystkich dokumentów przekazanych odpowiednim służbom i urzędom zewnętrznym, - protokoły przeprowadzonych prób, badań i rozruchu,

14 - kopie dokumentów potwierdzających dokonanie pozytywnych, bezwarunkowych odbiorów całości robót (włącznie z robotami podwykonawców) przez służby zewnętrzne wymagane do uzyskania pozwolenia na użytkowanie, - dostarczenie DTR, książek gwarancyjnych urządzeń, świadectwa jakości zamontowanych urządzeń, - dzienniki budowy (oryginały), - dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów. Odbiór kotłowni powinien być poprzedzony rozruchem próbnym. O gotowości kotłowni do rozruchu próbnego zawiadamia kierownik budowy wpisem do dziennika budowy. Rozruch próbny powinien być przeprowadzony w zakresie, czasie i obecności osób przewidzianych w przepisach szczególnych. Po pozytywnym zakończeniu rozruchu próbnego, potwierdzonym odpowiednim protokółem i wpisem do dziennika budowy, inwestor określa datę odbioru kotłowni. Odbierający podejmuje decyzję w sprawie dopuszczenia kotłowni do eksploatacji. Niezależnie od DTR i instrukcji obsługi poszczególnych urządzeń oraz innych wymaganych dokumentów, wykonawca przed przekazaniem użytkownikowi kotłowni powinien dostarczyć pełną instrukcję eksploatacyjną kotłowni, zawierającą schemat technologiczny, podstawowe zasady funkcjonowania automatyki, sposób jej programowania i obsługi. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Po wykonaniu odbioru sporządza się protokół z podpisami komisji i wyszczególnieniem zauważonych braków i usterek. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja Odbiór pogwarancyjny. Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 Po wykonaniu odbioru sporządza się protokół z podpisami komisji i wyszczególnieniem zauważonych braków i usterek. 9. DOKUMENTY ODNIESIENIA. PN-H-74200:998 - Rury stalowe ze szwem gwintowane, 2. PN-80/H Rury bez szwu walcowane na gorąco ze stali węglowej i stopowej do budowy przewodów i konstrukcji, 3. PN B 0242: Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze, 4. PN-EN 60 - Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych, 5. PN-75/M Zawory wypływowe ze złączką do węża, 6. PN-93/M Armatura sanitarna zawory, 7. PN 90/M ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i badania,

15 8. PN 9/M Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne Wymagania i badania, 9. PN EN 0242:999/A: Gwintowane łączniki rurowe z żeliwa ciągliwego (Zmiana A, Poprawka AC), 0. PN-EN 253-4: Wpusty ściekowe w budynkach,. PN-B Ogrzewnictwo. Kotłownie wbudowane na paliwa gazowe o gęstości mniejszej niż. Wymagania, 2. PN-9/B Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania, 3. PN 9/B Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania, 4. KB-37.5.(9) - Prostki, łuki i kołnierze przewodów wentylacyjnych - prostokątnych blaszanych, 5. KB-37.6(7) - Kratki wentylacyjne typ A i B, 6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom II. Roboty sanitarne i przemysłowe, 7. Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 kwietnia 2002r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690), 8. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 998 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych, 9. Ustawa z dnia 6 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, 20. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności, 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia sierpnia 2004r. w sprawie systemów oceny zgodności wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE, 22. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia sierpnia 2004r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobów znakowania ich znakiem budowlanym, 23. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 maja 2004r. w sprawie kontroli jakości wyrobów budowlanych, 24. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 października 2004r. w sprawie europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania, 25. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH Do projektu remontu klatki schodowej południowo-zachodniej

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH Do projektu remontu klatki schodowej południowo-zachodniej SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH Do projektu remontu klatki schodowej południowo-zachodniej BRANŻA: INSTALACJE SANITARNE INWESTOR: Ministerstwo Edukacji Narodowej Al. J. Ch.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WOD-KAN I CENTRALNEGO OGRZEWANIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WOD-KAN I CENTRALNEGO OGRZEWANIA Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych PROJEKT ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ 111 i 112 W SPKSO W WARSZAWIE INSTALACJA WOD-KAN I CENTRALNEGO OGRZEWANIA BRANŻA :INSTALACJE

Bardziej szczegółowo

S. 00.08.03. Odbiory instalacji i urządzeń technicznych... 17 S. 00.08.04. Odbiór częściowy i odbiór etapowy... 17 S. 00.08.05.

S. 00.08.03. Odbiory instalacji i urządzeń technicznych... 17 S. 00.08.04. Odbiór częściowy i odbiór etapowy... 17 S. 00.08.05. SPECYFIKACJA techniczna wykonania i odbioru robót instalacji sanitarnych w budynku usługowym (przeznaczonym m.in. na wypożyczalnię nart biegowych oraz rowerów, z pomieszczeniem socjalnym i gospodarczym)

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Wrocławski, Pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Uniwersytet Wrocławski, Pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV 45330000-9 INSTALACJE SANITARNE ST 1.0 S 45331230-7 Instalacja chłodnicza 45331200-8 Instalacja wentylacji i klimatyzacji 45332000-3

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REMONTU DOMU STUDENTA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ANEKSÓW SANITARNYCH W CZĘŚCI POKOI MIESZKALNYCH

PROJEKT REMONTU DOMU STUDENTA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ANEKSÓW SANITARNYCH W CZĘŚCI POKOI MIESZKALNYCH JEDNOSTKA PROJEKTOWA FAZA TEMAT PROJEKT REMONTU DOMU STUDENTA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ANEKSÓW SANITARNYCH W CZĘŚCI POKOI MIESZKALNYCH NAZWA I ADRES OBIEKTU Budynek Domu Studenta PARNAS przy ul. Krasińskiego

Bardziej szczegółowo

INWESTOR : UNIWERSYTET PRZYRODNICZY, UL. NORWIDA 25, WROCŁAW

INWESTOR : UNIWERSYTET PRZYRODNICZY, UL. NORWIDA 25, WROCŁAW Zakład Ogólnobudowlany 50-251 WROCŁAW NIP 895-000-23-77 UL. Św. Wincentego 35 REGON 006046233 PRACOWNIA PROJEK TOWA INWESTOR : UNIWERSYTET PRZYRODNICZY, UL. NORWIDA 25, WROCŁAW PRZEDSIĘWZIĘCIE: przebudowa

Bardziej szczegółowo

Wspólny słownik zamówień : 45332000-3, 45331100-7, 45331210-1, 45232410-9.

Wspólny słownik zamówień : 45332000-3, 45331100-7, 45331210-1, 45232410-9. SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA WOD-KAN., CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WENTYLACJI ORAZ PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ - BUDYNEK SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE - W JANIKOWIE, NA DZIAŁKACH NR 192, 198/2

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT NAZWA ZAMÓWIENIA: REMONT POKRYCIA DACHOWEGO Z PAPY WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI BUDYNKU SZKOŁY ZESPOŁU SZKÓŁ Nr 2 w MŁAWIE. ul. Zuzanny Morawskiej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH przebudowy pomieszczeń w budynku biurowym Prokuratury przy ul. Krasińskiego 65 w Warszawie Inwestor : Prokuratura Okręgowa w Warszawie 00-791

Bardziej szczegółowo

B. SPIS ZAWARTOŚCI. A. STRONA TYTUŁOWA... str. 1. B SPIS ZAWARTOŚCI... str. 2

B. SPIS ZAWARTOŚCI. A. STRONA TYTUŁOWA... str. 1. B SPIS ZAWARTOŚCI... str. 2 - 2 - B. SPIS ZAWARTOŚCI SPECYFIKACJA : INSTALACJE SANITARNE A. STRONA TYTUŁOWA... str. 1 B SPIS ZAWARTOŚCI... str. 2 1. WYMAGANIA OGÓLNE str. nr 3-6 2. PRZYŁĄCZE WODY..str. nr 7-11 3. INSTALACJA WODNA..str.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Nazwa zamówienia Nazwa i adres obiektu budowlanego Nazwa i adres Inwestora Jednostka projektowania Rozbudowa i przebudowa infrastruktury ciepła technologicznego na terenie SPSK nr 1 przy ul. Unii Lubelskiej

Bardziej szczegółowo

Budowa czytelni oraz kuchni przy sali widowiskowej w Osiecznej. Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Osiecznej. Mgr inż.

Budowa czytelni oraz kuchni przy sali widowiskowej w Osiecznej. Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Osiecznej. Mgr inż. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT, ADRES INWESTOR BRANŻA OPRACOWAŁ Budowa czytelni oraz kuchni przy sali widowiskowej w Osiecznej. Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Osiecznej.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Załącznik nr 10 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Zadanie: Kotłownia na biomasę przy Szkole Podstawowej w Cieplicach Branża: Technologia kotłowni Obiekt: Szkoła Podstawowa w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNAWYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STWiORB)

SPECYFIKACJA TECHNICZNAWYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STWiORB) 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNAWYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STWiORB) NAZWA TEMATU: Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej Etap I NAZWA INWESTORA: Zakład Gospodarki Komunalnej w Grębocicach

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY W RYBNIKU. I. SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-00.00 Wymagania ogólne

URZĄD SKARBOWY W RYBNIKU. I. SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-00.00 Wymagania ogólne PROJEKT JR USŁUGI PROJEKTOWE I BUDOWLANE S.C. Eugeniusz KOLANOWSKI i Józef ŚWIERCZEK 44-200 RYBNIK ul. 3-go Maja tel./fax.:0-32/7558834, 4228162 w.383 e-mail: projektjr@wp.pl nr ident.: P-272158078 NIP:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: INWESTOR: Gminny Ośrodek Kultury Silnica 77, 97-532 Żytno Egzemplarz nr SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: OBIEKT: Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury z Żytnie,

Bardziej szczegółowo

REMONT PODŁOGI HOLU BUDYNKU B CeTA (PARTER, HALA KONWIARZA)

REMONT PODŁOGI HOLU BUDYNKU B CeTA (PARTER, HALA KONWIARZA) SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONT PODŁOGI HOLU BUDYNKU B CeTA (PARTER, HALA KONWIARZA) KOD CPV 45453000-7 ROBOTY REMONTOWE I RENOWACYJNE ADRES INWESTCJI: UL. WYSTAWOWA 1; 51-618

Bardziej szczegółowo

Należy stosować zapisy zawarte w punktach które mają faktyczne zastosowanie ze względu na zakres faktycznie wykonywanych prac objętych przetargiem.

Należy stosować zapisy zawarte w punktach które mają faktyczne zastosowanie ze względu na zakres faktycznie wykonywanych prac objętych przetargiem. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Wymagania ogólne Część architektoniczno-budowlana Nazwa obiektu : ROZBUDOWA I MODERNIZACJA HALI SPORTOWEJ K.S. START Temat opracowania

Bardziej szczegółowo

Kozienickie Centrum Kultury, Rekreacji i Sportu im. Bogusława Klimczuka

Kozienickie Centrum Kultury, Rekreacji i Sportu im. Bogusława Klimczuka Załącznik Nr 7 do SIWZ Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych Temat : Wykonanie modernizacji instalacji wentylacyjnej dla krytej pływalni DELFIN w Kozienickim Centrum Kultury, Rekreacji

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WYKAZ SZCZEGÓŁOWYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH

SPIS TREŚCI WYKAZ SZCZEGÓŁOWYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH Lp. Budowa krytej strzelnicy garnizonowej typu B w Powidzu, kompleks 6015, jednostka wojskowa 3293 SPIS TREŚCI WYKAZ SZCZEGÓŁOWYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH Numer specyfikacji Nazwa specyfikacji Strona

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OGÓLNE I SZCZEGÓŁOWE

WYMAGANIA OGÓLNE I SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYMAGANIA OGÓLNE I SZCZEGÓŁOWE dotyczące zadania: Roboty remontowe elewacyjne budynku warsztatowo-biurowo-socjalnego i budynku hali pomp. Inwestor:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTNIEJĄCEJ PRZYBUDÓWKI HALI WARSZTATOWO-USŁUGOWEJ NA POMIESZCZENIE BIUROWE KOD CPV 45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH NR 011/ZSCKR/04/2012 WYMAGANIA OGÓLNE. (Kod CPV 45000000-7 Roboty budowlane)

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH NR 011/ZSCKR/04/2012 WYMAGANIA OGÓLNE. (Kod CPV 45000000-7 Roboty budowlane) SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH NR 011/ZSCKR/04/2012 WYMAGANIA OGÓLNE (Kod CPV 45000000-7 Roboty budowlane) Warszawa 2012 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJE SANITARNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJE SANITARNE Załącznik nr 1b do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJE SANITARNE CPV 45330000-9 roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne Malbork luty 2014 1 1. WSTĘP

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA - NR CPV 45000000-0 ROZBUDOWA I MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ DZ. NR 213/5 W JESZKOWICACH PRZY UL. GŁÓWNEJ, GMINA CZERNICA. INWESTOR: Urząd Gminy Czernica ul. Kolejowa nr 2;

Bardziej szczegółowo

MIKPROJ 81-538 GDYNIA. DZ.NR 522/53, KM 69 GDYŃSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI. Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis

MIKPROJ 81-538 GDYNIA. DZ.NR 522/53, KM 69 GDYŃSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI. Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis MIKPROJ MIKPROJ Wioleta Mikulska-Samulak ul. Myśliwskie Wzgórze 21/51, 80-283 Gdańsk, NIP 579-195-62-22 tel. (+48)535-35-90-50, mail: mikproj.biuro@gmail.com Temat: REMONT POMIESZCZEŃ W HALI LA ORAZ W

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA: BUDOWA STRZELNICY SNAJPERSKIEJ WRAZ Z JEJ ELEMENTAMI SKŁADOWYMI W

OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA: BUDOWA STRZELNICY SNAJPERSKIEJ WRAZ Z JEJ ELEMENTAMI SKŁADOWYMI W OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA: BUDOWA STRZELNICY SNAJPERSKIEJ WRAZ Z JEJ ELEMENTAMI SKŁADOWYMI W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM 8627 W ZIELONCE DLA POTRZEB JEDNOSTKI

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYMAGANIA OGÓLNE Kod CPV 45000000-7 - Roboty budowlane Kod CPV 45100000-8 - Roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowę

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7. Roboty budowlane

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7. Roboty budowlane PRACOWNIA PROJEKTOWA REGON: 634453564 64-600 OBORNIKI ul. Kowanowska 55 tel.: 603-963-110 ; 603-963-121 www. anmarprojekt.pl ; e-mail: anmarprojekt@wp.pl SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III SIWZ Specyfikacja Zamawianego Sprzętu SPECYFIKACJA ZAMAWIANEGO SPRZĘTU

CZĘŚĆ III SIWZ Specyfikacja Zamawianego Sprzętu SPECYFIKACJA ZAMAWIANEGO SPRZĘTU CZĘŚĆ III SIWZ Specyfikacja Zamawianego Sprzętu SPECYFIKACJA ZAMAWIANEGO SPRZĘTU dla zadania Zakup i instalacja solarnych systemów grzewczych ciepłej wody użytkowej dla budynków mieszkalnych i obiektów

Bardziej szczegółowo