SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZADANIE: Poprawa infrastruktury remiz Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy Żyraków termomodernizacja i remont OSP w Bobrowej Woli, Górze Motycznej i Straszęcinie. CZĘŚĆ I - Termomodernizacja i remont budynku remizy OSP w Bobrowej Woli ADRES: Bobrowa Wola dz. ewid. nr 1620/70, gmina Żyraków. INWESTOR: Gmina Żyraków, Żyraków 137. OPRACOWAŁ: Data opracowania: -sierpień rok

2 I. Wymagania ogólne na roboty budowlane Kod CPV: WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dot. wykonania i odbioru robót budowlanych niezbędnych do przeprowadzenia remontu, termomodernizacji i wymiany pokrycia dachowego na budynku remizy OSP położonym na działce nr ewid. gr. 1620/70 w m. Bobrowa Wola Zakres stosowania ST Specyfikacja Techniczna - oznacz. ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt Zakres robót objętych ST W stanie istniejącym na dz. nr 1620/70 zabudowany jest budynek funkcjonujący jako remiza OSP. Budynek powstał w latach 60-tych, posiada dwie kondygnacje: parter i piętro. Ściany murowane z cegły pełnej, niedocieplone, nieszczelne okna, słaba wydajność ogrzewania spowodowały, że budynek jest zniszczony przez nadmierną wilgotność. Plac wokół budynku nieutwardzony. Teren uzbrojony w niezbędne media (sieć energetyczna, gazowa, wodociąg, kanalizacja).obiekt istniejący i teren nie są objęte strefą podlegającą Służbie Ochrony Zabytków. Obsługa komunikacyjna działki dla użytkowników i służb, z pasa drogowego drogi gminnej. W ramach niniejszego opracowania na wyżej wymienionej działce zaplanowano remont wewnątrz budynku, termomodernizację, wymianę pokrycia dachowego oraz utwardzenie placu. Projektuje się również wejście dla osób niepełnosprawnych - pochylnię. Przy wejściu do lokalu projektuje się wykonanie remontu - wymiany nawierzchni dojść i dojazdów, utwardzone miejsca parkingowe oraz wymianę płytki odbojowej wzdłuż ścian przyległych do budynku. Istniejące uzbrojenie podziemne to: kanalizacja sanitarna, sieci elektryczne, przyłącz wodociągowy oraz gazowy. Istniejące nawierzchnie na działce: nawierzchnia trawiasta Określenia podstawowe Określenia podane w ST są zgodne z odpowiednimi normami Ogólne wymagania dotyczące robót Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z Dokumentacją Techniczną, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami Inwestora (Inwestora Zastępczego lub powołanych Inspektorów Nadzoru). A. Dokumentacja Techniczna, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora Wykonawcy stanowią część umowy (kontraktu), a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji Technicznej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inwestora, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżności opisów wymiarów ważniejszy jest odczyt ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją i S.T. Dane określone w Dokumentacji i S.T. będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. W przypadku gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją lub S.T. i wpłynie to na nie zadawalającą jakość elementu budowli,

3 to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania budowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony Robót. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego w tym szczególnie: utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych przyczyn powstałych w następstwie jego działania. Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inwestora (przedstawiciela zastępczego) i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inwestora i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. B. Proces rozpoczęcia budowy nastąpi z chwilą przekazania placu budowy i podjęcia prac przygotowawczych tj. zagospodarowania terenu budowy wraz z budową tymczasowych obiektów, wykonania przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy. Kierownik budowy jest odpowiedzialny za zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii wynikające z Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne" z dnia 17 maja 1989r. Wykonawca zobowiązany jest w cenie umowy opracować dokumentację: projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót projekt organizacji i harmonogram robót projekt zaplecza technicznego budowy. 2. MATERIAŁY Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań, atesty oraz próbki do zatwierdzenia przez upoważnionego przedstawiciela Inwestora. Wykonawca poniesie wszelkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do Robót. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do Robót i były dostępne do kontroli przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego.

4 3. SPRZĘT Wykonawca zobowiązany jest do użycia tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości wskazanym w projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez Zamawiającego. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 4. TRANSPORT Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska wszelkie niezbędne pozwolenia od władz, co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 5. WYKONANIE ROBÓT Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za och zgodność z Dokumentacją, wymaganiami ST projektu organizacji robót oraz poleceniami upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie obiektu i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Zamawiający poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za dokładność ich wykonania. Decyzje Zamawiającego (Inspektorów) dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający (Inspektor) uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzutu normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważana kwestię. Polecenia Zamawiającego (Inspektora) będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną, jakość robót. Zamawiający (Inspektor) może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: a. Certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,

5 b. Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1. i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczane przez Wykonawcę Zamawiającemu (Inspektorowi). Wykonawca powiadamia pisemnie Inwestora o zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą może kontynuować dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inspektora Nadzoru. Dziennik Budowy. Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Załączone do dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczane kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Zamawiającego. Do Dziennika Budowy najeży wpisywać wszystkie zdarzenia mające wpływ na realizację Robót zgodnie z postanowieniami Prawa Budowlanego. Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym wskazanym w Projekcie Organizacji Placu Budowy. 7. OBMIAR ROBÓT Jednostkami obmiaru są 1 m, 1 m2, 1m3, 1 szt, 1 kpl. Do obliczania należności przyjmuje się wykonanie wszystkich prac niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania wszystkich elementów budynku. 8. ODBIÓR ROBÓT Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu następujące dokumenty: Aktualną Dokumentację Projektową Powykonawczą, Geodezyjną Dokumentację Powykonawczą, Protokoły z dokonanych pomiarów i badań, - Protokół odbioru robót Roboty podlegają następującym etapom odbioru: Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, Odbiorowi częściowemu, Odbiorowi wstępnemu, Odbiorowi końcowemu. 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI Wynagrodzenie jest wypłacane za rzeczywiście wykonaną i odebraną ilość metrów (sztuk, kompletów). Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa ustalona w kosztorysie ofertowym. II. Roboty budowlane Kod CPV: WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dot. wykonania i odbioru robót ogólno budowlanych niezbędnych do przeprowadzenia remontu,

6 termomodernizacji, wymiany pokrycia dachowego oraz utwardzenia placu wokół budynku remizy OSP na dz. ewid. nr 1620/70 w Bobrowej Woli Zakres stosowania ST Specyfikacja Techniczna - oznacz. ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt Zakres robót objętych ST Roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z opracowanym projektem budowlanym. Zakres robót obejmuje remont: Pomieszczeń sanitariatów damskich wraz z przedsionkiem (posadzka, tynki, licowanie ścian płytkami, malowanie częściowe ścian emulsją, biały montaż) Pomieszczeń sanitariatów męskich wraz z przedsionkiem (posadzka, tynki, licowanie ścian płytkami, malowanie częściowe ścian emulsją, biały montaż) Pomieszczenia sanitariatów dla osób niepełnosprawnych (posadzka, tynki, licowanie ścian płytkami, malowanie częściowe ścian emulsją, biały montaż) Pomieszczenia technicznego (remont kotłowni) Pomieszczenia na piętrze (malowanie, remont podłogi) Sali głównej na parterze (wymiana podłogi, malowanie ścian, podwieszenie sufitu) Pomieszczenia świetlicy profilaktycznej na parterze (wymiana podłogi, malowanie ścian) Instalacji elektrycznej (wymiana przewodów o tych samych przekrojach żył, wymiana opraw oświetleniowych o tej samej mocy, wymiana gniazd wtykowych, pod przewody o tym samym przekroju) Instalacji sanitarnych (wymiana rur o tych samych średnicach) Instalacji centralnego ogrzewania (wymiana grzejników) Pokrycia dachowego i utylizacja eternitu bez naruszenia konstrukcji dachowej Obróbek blacharskich i rynien Poprzez wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. Ocieplenie budynku styropianem Cząstkowy kamieniem placu przed budynkiem Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych Zakres szczegółowy wykonywanych robót - zawarty jest w "Projekcie budowlanym" Określenia podstawowe Określenia podane w ST są zgodne z odpowiednimi normami i nazewnictwem użytym w projekcie Ogólne wymagania dotyczące robót Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją projektował poleceniami Inspektora Nadzoru. Roboty należy wykonywać zgodnie z zapisami Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano montażowych" w zeszytach publikowanymi przez Wydawnictwo ARKADY Warszawa 1989r, oraz inne materiały Izby Projektowania Budowlanego i Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie 1.6. Rodzaj robót CPV: roboty rozbiórkowe

7 Przed rozpoczęciem podstawowych robót budowlanych przewiduje się rozbiórkę obiektów i urządzeń kolidujących z remontem budynku. Rozbiórce podlega: nawierzchnia betonowa i z płyt chodnikowych, instalacje wewnętrzne, Rodzaj robót - roboty wykończeniowe CPV: Montaż stolarki okiennej CPV: Montaż stolarki drzwiowej i ślusarki CPV: Tynki i okładziny wewnętrzne CPV: Podłoża i posadzki CPV: Roboty malarskie CPV: Elewacja Wykonanie tynków na ścianach - marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonane mechanicznie. Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu Wg Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych" Tom I Budownictwo Ogólne Część 4 Rozdział 24 Malowanie ścian i sufitów - Woda wg PN-EN 1008:2004, mleko wapienne, spoiwa bez wodną rozcieńczalniki, farby budowlane gotowe wg dokumentacji technicznej i zaleceń inwestora, środki gruntujące Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych Wg Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych" Tom I Budownictwo Ogólne Cześć 4 Rozdział 27 Stolarka okienna i drzwiowa - Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i powłokami malarskimi wg dokumentacji technicznej Wg Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych" Tom I Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera - Budownictwo Ogólne Część 4 Rozdział KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. Zamawiający (Inspektor) może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: Certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1. i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczane przez Wykonawcę Zamawiającemu (Inspektorowi). Dziennik Budowy. Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca Okresu

8 gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Załączone do dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczane kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Zamawiającego. Do Dziennika Budowy należy wpisywać wszystkie zdarzenia mające wpływ na realizację Robót zgodnie z postanowieniami Prawa Budowlanego. Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym wskazanym w Projekcie Organizacji Placu Budowy. 3. OBMIAR ROBÓT Jednostkami obmiaru są: Wykonanie tynków na ścianach i sufitach - m2 Malowanie ścian i sufitów - m2 Wykonanie posadzek z płytek ceramicznych i gresowych - m2 Stolarka okienna i drzwiowa - m2 Obróbki blacharskie - m2 4. ODBIÓR ROBÓT Roboty podlegają następującym etapom odbioru: Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, Odbiorowi częściowemu, Odbiorowi wstępnemu, Odbiorowi końcowemu. III. Instalacje sanitarne Kod CPV WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem mniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dot. wykonania i odbioru wewnętrznych instalacji sanitarnych tj. instalacji wody zimnej i wody ciepłej, kanalizacji sanitarnej, instalacji centralnego ogrzewania i instalacji gazowej w budynku remizy OSP w Bobrowej Woli Zakres stosowania ST Specyfikacja Techniczna - oznacz. ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt Zakres robót objętych ST Roboty, których dotyczy ST obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie instalacji sanitarnych wewnętrznych w budynku remizy OSP w Bobrowej Woli. W zakres prac wchodzą: wykonanie instalacji wodociągowych, wykonanie rurociągu kanalizacji sanitarnej, wykonanie instalacji gazowej, wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, montaż armatury przyborów i urządzeń badania i pomiary instalacji A. INSTALACJE WOD KAN

9 A.l. Roboty ziemne [CPV ] A.1.1. Wykopy Rury układać w wykopach liniowych o ścianach pionowych, umacnianych ażurowo. Przewidziano 100 % wykopów wykonywanych ręcznie. Szerokość wykopu dla średnicy do fi 160 mm - 0,9 m. Ilość ziemi równą podsypce i obsypce rur oraz studzienek kanalizacyjnych, przewidziano do wywiezienia. A Posadowienie rurociągów Posadowienie rurociągów wody stanowić będzie podsypka piaskowa grubości 20 cm, którą należy zagęścić i wyprofilować zgodnie z rzędnymi przedstawionymi na przekroju podłużnym. A1.3. Zasypanie rurociągu i zagęszczenie gruntu Zasypanie wykopu po ułożeniu przewodu składa się z dwóch warstw: warstwy ochronnej o wysokości 10 cm ponad wierzch rury, warstwy do powierzchni terenu lub wymaganej rzędnej Materiałem zasypki warstwy ochronnej powinien być piasek o granulacji 0,5-2,0 mm bez kamieni i grud. Zagęszczenie zasypki warstwy ochronnej powinno być przeprowadzone z zachowaniem szczególnej ostrożności. Warstwa ta musi być starannie ubita z obu stron przewodu. Zasyp i ubijanie w strefie ochronnej należy dokonywać warstwami o grubości 1/3 średnicy rury. Najistotniejsze jest zagęszczenie, podbicie gruntu w tzw. pachach przewodu. W/w podbijanie wykonać należy ubijakami drewnianymi. Zasypkę wykopu powyżej warstwy ochronnej wykonać warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem i ewentualną rozbiórką odeskowań i rozpór ścian wykopu. A.2. Instalacje wodociągowe wewnętrzne [CPV ] A.2.1. Instalacja wody zimnej Lokal będzie zasilany w wodę z istniejącego przyłącza. Zestaw wodomierzowy z wodomierzem 0 20 zaprojektowano w pomieszczeniu świetlicy profilaktycznej na parterze budynku. Główny przewód instalacji wody zimnej (instalacja ppoż. od przyłącza do hydrantów ) projektuje się z rur stalowych ocynkowanych wg PN-80/H typu średniego. Połączenia rur należy wykonywać na gwint za pomocą kształtek ocynkowanych uszczelnionych konopiami nasączonymi pokostem lnianym. Rury prowadzić w bruzdach lub obudować i mocować za pomocą uchwytów do rur w odległościach max. 2.0 m przy średnicach 0 15 i 20 mm. Przewody prowadzone przez stropy i ściany umieszczać w tulejach ochronnych z rur o długości co najmniej 1 cm dłuższej od grubości ścian. W miejscu przejść nie wykonywać połączeń. Przewody po przeprowadzeniu prób ciśnieniowych (9 bar) pomalować farbami chlorokauczukowymi na kolor ścian. Poziome rury biegnące przez pomieszczenia ogrzewane izolować za pomocą izolacji z PVC typu CLIMAFLEX przed poceniem się rur. Izolacje tę nakłada się na rury ocynkowane i łączy klejem. Instalację rozprowadzającą i podejścia projektuje się z rur polietylenu sieciowego WIRSBO-PEX (dopuszczalna zamiana na rury stalowe ocynk.). Instalacja kryta, prowadzenie przewodów systemem rura w rurze" w bruzdach ściennych lub w podłodze. Połączenie rur należy wykonać za pomocą połączeń : Quick& Easy lub złącza zaciskowe skręcane. Podłączenie przyborów w układzie szeregowym z rozprowadzeniem w posadzce i w bruzdach w ścianie. Przewody prowadzone przez stropy i ściany umieszczać w tulejach ochronnych z rur z tworzywa sztucznego o długości co najmniej 1 cm dłuższej od grubości ścian. W miejscu przejść nie wykonywać połączeń. Przestrzeń między tuleją a rurą powinna być wypełniona materiałem plastycznym nie oddziałującym na przewody PEX. Instalacja wyposażona będzie w armaturę odcinającą oraz punkty poboru wody : baterie umywalkowe baterie zlewozmywakowe zawór do płuczki ustępowej

10 zawory ze złączką do węża A.2.2. Instalacja ciepłej wody Ciepła woda przygotowywana będzie w kotle gazowym dwufunkcyjnym z zamkniętą komorą spalania. Rozprowadzenie ciepłej wody w systemie WISBO (odcinek e.w. 1 m od podgrzewacza rura stalowa). Układ szeregowy z rozprowadzeniem w posadzce równolegle do wody zimnej. System montażu rura w rurze ". Przewody prowadzone przez stropy i ściany umieszczać w tulejach ochronnych z rur z tworzywa sztucznego o długości co najmniej I cm dłuższej od grubości ścian. W miejscu przejść nie wykonywać połączeń. Przestrzeń między tuleją a rurą powinna być wypełniona materiałem plastycznym nie oddziałującym na przewody PEX. Ciepła woda doprowadzana będzie do następujących urządzeń : Umywalki - baterie urny wałkowe Zlewozmywaki - baterie zlewozmywakowe A.2.3. Instalacja przeciw pożarowa Zgodnie z PN-97/B oraz Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracji z r ( Dz.U. 80/2006, poz.563 ) budynek ze względu na swoją funkcję kwalifikuje się do klasy C" odporności pożarowej i do kategorii ZL-III zagrożenia ppoż. W budynku zaprojektowano dodatkowo instalację wodną p.poż. Doprowadzenie wody wykonać rurą stalową ocynkowaną o średnicy 0 50 do szafki hydrantowej umieszczonej w korytarzu budynku. Szafki metalowe o wymiarach 530x650x100 mm należy umieścić na ścianie na wysokości max m. od posadzki. Nominalna wydajność hydrantu qpoż = 1.0 l/s przy nadciśnieniu, które musi wynosić p = 0.2 Mpa. A.3. Instalacje kanalizacji sanitarnej wewnętrznej i zewnętrznej [CPV ] A.3.1. Wewnętrzna kanalizacja sanitarna. Kanalizacja sanitarna obejmuje odprowadzenie ścieków o charakterze bytowo gospodarczym z urządzeń sanitarnych zainstalowanych w budynku. Ścieki odprowadzone zostaną do istniejącego szamba poprzez istn. rurociągi zewnętrzne i studzienki kanalizacji sanitarnej. Średnice, spadki oraz sposób prowadzenia przewodów pokazano w części rysunkowej projektu ( rzuty ). Odpowietrzenie pionu nie wyprowadzonego ponad dach należy wykonać przy pomocy automatycznego odpowietrznika kanalizacyjnego z PVC typu DURGO ". Piony kanalizacyjne wyprowadzone ponad dach budynku i należy zakończyć kominkiem wywiewnym z PVC ( WAVIN-BUK ). Rury mocować do ścian za pomocą metalowych uchwytów z wkładką z tworzywa sztucznego. Projektowane włączenie do przyłącza kanalizacji sanitarnej pokazano na rysunku rzutu. Rury kanalizacji sanitarnej z rur o śr m PCV kanałowych typu średniego łączonych na uszczelkę gumową i produkowanych przez ZTS GAMRAT" Jasło. Przejście instalacji przez zewnętrzną ścianę budynku znajdujące się poniżej poziomu terenu, należy wykonać jako przejście szczelne z szczególnym uwzględnieniem i starannym wykonaniem uszczelnienia wokół rury osłonowej aby nie dopuścić do migracji gazu z gruntu do budynku. Studzienkę rewizyjną wykonać jako z tworzywa sztucznego. A.4. Próby i odbiory instalacji wod. - kan. [CPV , CPV , CPV ,CPV ] A.4.1. Próby szczelności instalacji wodociągowej Szczelność instalacji sprawdza się w zależności od jej przeznaczenia na: eksfiltrację - przecieki czynnika na zewnątrz instalacji, lub infiltrację - przecieki medium otaczającego instalację do wewnątrz (najczęściej zasysanie powietrza

11 z zewnątrz) Każda instalacja musi być poddana w pierwszej kolejności obserwacji w celu ujawnienia ewentualnych przecieków zewnętrznych. Ujawnione przy obserwacji i w trakcie następnych prób nieszczelności muszą być usuwane. Po uszczelnieniu i braku widocznych przecieków przeprowadza się próby ciśnieniowe. Warunki i parametry przeprowadzania prób muszą być zgodne z określonymi przez projektanta i instrukcjami montażowymi producenta elementów instalacji. Instalacja przed przystąpieniem do próby ciśnieniowej (nadciśnieniowej) musi być uprzednio przygotowana. A więc muszą być usunięte wszystkie ujawnione wcześniej nieszczelności. Należy odłączyć wszystkie elementy i armaturę, które przy ciśnieniu podwyższonym, powyżej ciśnienia pracy, mogłyby zakłócić próbę (np. zawory bezpieczeństwa), lub ulec uszkodzeniu (np. zawory regulacyjne, czujniki, itp.). Odłączone elementy należy zastąpić zaślepkami lub armaturą, np. zaworami odcinającymi. Do instalacji należy przyłączyć manometr o odpowiednim zakresie pomiarowym z dokładnością odczytu 0.01 MPa. Manometr przyłącza się w miejscu występowania najwyższego ciśnienia (najczęściej będzie to najniższy punkt instalacji). Przygotowaną do próby instalację należy napełnić wodą i dokładnie odpowietrzyć. Dla instalacji podnieść ciśnienie do wartości 1.5-krotnej najwyższego ciśnienia roboczego dla instalacji wody zimnej i wody ciepłej. Ciśnienie to w okresie 30 minut należy dwukrotnie podnosić do pierwotnej wartości, co 10 minut. Po dalszych 30 minutach spadek ciśnienia nie może przekraczać 0,06 MPa. W czasie następnych 120 minut spadek ciśnienia nie powinien przekroczyć 0,02 MPa. W przypadku wystąpienia w trakcie próby przecieków, należy je usunąć i ponownie wykonać całą próbę od początku. Wszystkie próby muszą być przeprowadzone przed zakryciem instalacji. A.4.2. Odbiory instalacji wodociągowej: A Odbiór międzyoperacyjny Odbiorowi międzyoperacyjnemu podlegają: sposób i trasa prowadzenia przewodów, elementy kompensacji, lokalizacja przyborów sanitarnych. A Odbiór częściowy Odbiorowi częściowemu należy poddać te elementy instalacji wodociągowej, które zanikają w wyniku postępu robót, jak na przykład wykonanie bruzd, przebić, wykopów oraz inne, których sprawdzenie jest niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego. Każdorazowo po przeprowadzeniu odbioru częściowego powinien być sporządzony protokół i dokonany zapis w dzienniku budowy. A Odbiór końcowy Przy odbiorze końcowym instalacji wodociągowej należy przedłożyć protokoły odbiorów częściowych, badania szczelności oraz czynności regulacyjnych, a także sprawdzić zgodność stanu istniejącego z dokumentacją techniczną (po uwzględnieniu udokumentowanych odstępstw), oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych. W szczególności należy skontrolować: użycie właściwych materiałów i elementów instalacji, prawidłowość wykonania połączeń, jakość zastosowanych materiałów uszczelniających, wielkość spadków przewodów, odległość przewodów od przegród budowlanych i innych przewodów, prawidłowość wykonania podpór przewodów oraz odległości między podporami, prawidłowość ustawienia wydłużek i armatury, prawidłowość przeprowadzenia wstępnej regulacji, prawidłowość zainstalowania przyborów sanitarnych, jakość wykonania izolacji cieplnej, zgodność wykonania instalacji z dokumentacją techniczną. A.4.3. Badania i próby instalacji kanalizacji sanitarnej Badania szczelności powinny być wykonane przed zakryciem kanałów a mianowicie : - podejścia i przewody spustowe (piony) kanalizacji wewnętrznej należy sprawdzić na szczelność w czasie swobodnego przepływu przez nie wody, kanalizacyjne przewody

12 odpływowe (poziomy) odprowadzające ścieki bytowo-gospodarcze sprawdza się na szczelność poprzez oględziny po napełnieniu wodą instalacji powyżej kolana łączącego pion z poziomem. Przeprowadza się również sprawdzenie zgodności wykonywanych robót z dokumentacją techniczną oraz z zapisami w dzienniku budowy i sprawdza się czy użyte materiały są zgodne z normami. A.4.4. Odbiory instalacji kanalizacji sanitarnej A Odbiory między operacyjne. Odbiory międzyoperacyjne polegają na sprawdzeniu: przebiegu tras kanalizacyjnych, szczelności podłączeń kanalizacyjnych, sposobów prowadzenia przewodów poziomych i pionowych, elementów kompensacji, lokalizacji przyborów sanitarnych. A Odbiór częściowy. Odbiorowi częściowemu należy poddać te elementy urządzeń instalacji, które zanikają w wyniku postępu robót, jak np. przebicia, wykopy i inne, których sprawdzenie jest niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego. A Odbiór końcowy. Przy odbiorze końcowym należy przedłożyć protokoły odbiorów częściowych, badań szczelności, a także sprawdzić zgodność stanu istniejącego z dokumentacją techniczną. Ponadto należy skontrolować: - użycie właściwych materiałów, odległości przewodów kanalizacji wewnętrznej od przewodów cieplnych, prawidłowość wykonania podłączeń, prawidłowość wykonania umocowań punktów stałych i przesuwnych i kompensacji, wielkość spadków przewodów i prawidłowość zainstalowania przyborów sanitarnych. B. INSTALACJE OGRZEWANIA B.l. Instalacja ogrzewania wewnętrznego [CPV ] B.l.l. Instalacja co. System ogrzewania wodno-pompowy, dwururowy z dolnym rozdziałem, parametry 65 / 50 C. Poziomy prowadzone w posadzkach pomieszczeń. Podejścia pod grzejniki od dołu i częściowo podejścia prowadzone w posadzkach. Odpowietrzenie za pomocą automatycznych odpowietrzników pływakowych montowanych na grzejnikach i najwyższych punktach instalacji. Źródłem ciepła dla ogrzewania grzejnikowego będzie kocioł dwufunkcyjny kondensacyjny z zamkniętą komora spalania o mocy 21 kw z regulatorem pogodowym zamontowany w pomieszczeniu gospodarczo- socjalnym biblioteki. Odprowadzenie spalin poprzez przewód spalinowy wyprowadzony z pomieszczenia kotła na zewnątrz - wg projektu instalacji gazowej. B Przewody i Izolacje. Przewody instalacji co. na odcinku od kotła do odbiorników ( poziomy, piony, podejścia do odbiorników) wykonać z rur i kształtek miedzianych. Poziomy prowadzić w posadzkach i bruzdach. Przewody poziome izolować termicznie za pomocą otulin izolacyjnych Thermaflex. Izolację cieplną rurociągów wykonać zgodnie z normą PN B : 2000 " Izolacja cieplna rurociągów, armatury i urządzeń Wymagania i badania ". Na gałązkach montować przed grzejnikami termostatyczne zawory grzejnikowe typ RTD-N. Na gałązkach powrotnych zawory powrotne RLV/ Producent: Danfoss. Spadki gałązek w kierunku przepływu wody. Na przewodach zasilających i powrotnych montować zawory odcinające kulowe. Odpowietrzenie za pomocą automatycznych odpowietrzników pływakowych z zaworem odcinającym, montowanych na pionach zgodnie z normą PN-91/B Instalację w kotłowni należy wykonać z rur stalowych bez szwu wg PN-90/H Rurociągi prowadzić w sposób umożliwiający dostęp do urządzeń oraz bezpieczne przejścia. Armatura kulowa wg wykazu na ciśnienia min. 0.6 MPa i posiadająca atesty do stosowania. Przewody prowadzić ze spadkiem 3 %o w kierunku odwodnień. Montaż armatury kontrolno -

13 pomiarowej należy przeprowadzić po zakończeniu montażu urządzeń, przepłukaniu kotła i wstępnej próbie wodnej instalacji. B Grzejniki Do ogrzania pomieszczeń zaprojektowano grzejniki stalowe typ RETTIG PURMO COMPACT jednorzędowe i dwurzędowe. Grzejniki te montowane w instalacjach hermetycznych napełnionych wodą spełniającą wymagania normy PN-93/C-0407 " Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakości wody.", dobrze odpowietrzone i poprawnie eksploatowane mogą pracować bezawaryjnie przez wiele dziesięcioleci. Nie wolno spuszczać wody z grzejników tylko w wypadku awarii. Instalacja musi być napełniona wodą przez cały czas / nie tylko w sezonie grzewczym/. B.2. Próby i odbiory instalacji ogrzewania [CPV B.2.1. Próby ciśnieniowe instalacji co. Po wykonaniu całości instalacji należy przeprowadzić próby hydrauliczne na zimno na ciśnienie 0.6 MPa oraz próbę na gorąco przy ciśnieniu i temperaturze odpowiadającej warunkom roboczym. W czasie próby należy sprawdzić: szczelność i działanie armatury szczelność grzejników i przewodów Próby wykonać zgodnie z postanowieniami PN-64/B B.2.2. Próba urządzeń kotłowych Instalację wraz z urządzeniami kotła po zmontowaniu winna być poddana próbie hydraulicznej na ciśnienie min 0.4 MPa oraz na gorąco na ciśnienie robocze. Próby instalacji połączyć z płukaniem instalacji przy prędkości wypływu około 1 m/s. B.2.3. Odbiór międzyoperacyjny Odbiorowi międzyoperacyjnemu podlegają: sposób prowadzenia przewodów, elementy kompensacji, lokalizacja grzejników, B.2.4. Odbiór częściowy Odbiorowi częściowemu należy poddać te elementy instalacji centralnego ogrzewania, które zanikają w wyniku postępu robót, jak np. wykonanie bruzd, przebić oraz inne, których sprawdzenie jest niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego. Każdorazowo po przeprowadzeniu odbioru częściowego powinien być sporządzony protokół i dokonany zapis w dzienniku budowy. B.2.5. Odbiór końcowy Przy odbiorze końcowym instalacji centralnego ogrzewania należy przedłożyć protokoły odbiorów częściowych oraz czynności regulacyjnych, a także sprawdzić zgodność stanu istniejącego z dokumentacją techniczną (po uwzględnieniu udokumentowanych odstępstw), oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych. W szczególności należy skontrolować: użycie właściwych materiałów i elementów instalacji, prawidłowość wykonania połączeń, jakość zastosowanych materiałów uszczelniających, wielkość spadków przewodów, odległość przewodów od przegród budowlanych i innych przewodów, prawidłowość wykonania odpowietrzeń, prawidłowość wykonania podpór przewodów oraz odległości między podporami, prawidłowość ustawienia wydłużek i armatury, prawidłowość przeprowadzenia wstępnej regulacji, prawidłowość zainstalowania grzejników, jakość wykonania izolacji cieplnej, zgodność wykonania instalacji z dokumentacją techniczną. B.2.6. Odbiór robót izolacyjnych Należy sprawdzić zgodność wykonania izolacji właściwej z projektem technicznym i wymaganiami w zakresie: rodzaju i gatunku zastosowanego materiału izolacyjnego, grubości izolacji, zamocowania izolacji oraz ogólnego wyglądu zewnętrznego zaizolowanego elementu. Odbiór częściowy powinien być potwierdzony protokołem przy udziale inspektora nadzoru realizowanej inwestycji. Odbiór końcowy powinien być przeprowadzony z udziałem wykonawcy i inwestora. Odbiór końcowy powinien być przeprowadzony protokołem odbioru

14 izolacji sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami. C. INSTALACJA GAZU C.l. Instalacja wewnętrzna gazu [CPV ] Wewnętrzna instalacja gazowa musi spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia r, w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.nr 75, poz 690) ze zmianami ( Dz.U. z 2004 r. Nr 109, poz 1156 ). Od gazomierza prowadzony będzie przewód gazowy 0 25 do kotła. Średnice w/w przewodów zostaną przedstawione na rozwinięciu aksonometrycznym instalacji gazowej. Do wykonania instalacji gazowej należy używać rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-80/H-74219, łączonych przez spawanie. Przewody gazowe z rur stalowych, w stosunku do przewodów innych instalacji stanowiących wyposażenie budynku, należy lokalizować w sposób zapewniający bezpieczeństwo ich użytkowania. Odległości między przewodami instalacji gazowej, a innymi przewodami powinna umożliwiać wykonanie prac konserwacyjnych. Przewody gazowe należy prowadzić w odległości: a)15 cm od poziomych przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych umieszczając je nad tymi przewodami b)15 cm od poziomych przewodów centralnego ogrzewania umieszczając je nad tymi przewodami c)10 cm od pionowych przewodów instalacji j.w. oraz od przewodów innych instalacji z wyjątkiem elektrycznych d)20 cm od przewodów telefonicznych prowadzonych równolegle e)10 cm do uszczelnionych puszek elektrycznych z zaciskami umieszczając je nad tymi puszkami f)60 cm od urządzeń elektrycznych iskrzących ( wyłączniki, gniazdka, itp. ) Przewody gazowe z rur stalowych, po wykonaniu próby szczelności powinny być zabezpieczone przed korozją. Rury gazowe prowadzone po ścianach powinny być mocowane za pomocą uchwytów. Rozstaw uchwytów zależy od średnicy i wynosi 1,5-2,5 m. Nie mogą być mocowane do innych przewodów czy stanowić dla nich wsporników. Nie wolno wykorzystywać rur gazowych jako elementów uziemienia instalacji odgromowych czy przewodów bezpieczeństwa. Przejścia przez ściany wykonywać w rurze stalowej o jedną dymensje większą niż rury gazowe przejście typu PS. Przestrzeń pomiędzy ściankami rury osłonowej a rury gazowej wypełnić pianką poliuretanową lub silikonem S 300 Przewody gazowe należy zabezpieczyć antykorozyjnie. Najpierw oczyścić je ze zgorzeliny, rdzy i tłuszczów do II stopnia czystości wg PN-70/H Następnie pomalować farbą przeciwrdzewną np. poliwinylową o symbolu a następnie pokryć farbą ftalową lub chlorokauczukową żółtą. C.l.l. Instalacja gazowa Do instalacji gazowej przewiduje się zamontowanie następujących przyborów gazowych, które muszą posiadać atest dopuszczający do użytku : kocioł gazowy dwufunkcyjny - 1 szt. Kuchenka gazowa 4- palnikowa - 1 szt Pomieszczenie w których przewiduje się zainstalowanie kotła gazowego winno posiadać wentylacje zapewniającą wymianę powietrza i poziom jego zanieczyszczenia zgodny z przepisami i Polskimi Normami. Wysokość tych pomieszczeń musi mieć min. 2,2 m. Kocioł gazowy będzie połączony na stałe przewodem z indywidualnym kanałem spalinowym. Pionowy odcinek przewodu powinien mieć długość co najmniej 0,22 m, a poziomy długość nie większą niż 2,0 m ze spadkiem 5 % do urządzenia gazowego. Kanał nawiewny typ Z 25x30 cm, sprowadzony 30 cm nad poziom posadzki. Wywiew - poprzez kanał wywiewny

15 14x14 cm. Przed odbiorem instalacji gazowej kanały spalinowe i wentylacyjne powinny być sprawdzone i potwierdzone pozytywną opinią kominiarską. C l.2. Układ redukcyjno pomiarowy. Zespół urządzeń składający się na układ pomiarowy będzie zlokalizowany w szafce gazomierzowej usytuowanej na zewnątrz budynku pokazany na rzucie parteru. W układzie pomiarowym zamontowany będzie układ pomiarowy składający się gazomierza miechowego typ t ;G 6 oraz z reduktora o przepustowości 10 ran7h. Obudowa punktu pomiaru powinna posiadać drzwiczki z otworami wentylacyjnymi wykonanymi w dolnej i górnej części w celu odpowiedniej wentylacji. Pole przekroju otworów powinno wynosić co najmniej 2 % powierzchni przekroju. Całą szafkę należy pomalować w kolorze żółtym i powinna być oznaczona literą G". Odległość szafki układu pomiarowego od krawędzi drzwi i okien, otworu wentylacyjnego lub innego otworu powinna wynosić co najmniej 1.0 m. Układ pomiarowy powinien być tak usytuowany, aby kurek główny znajdował się minimum0,5 m od terenu i nie więcej niż 1,8 m.. Nie należy instalować liczników elektrycznych powyżej punktu pomiarowego. Lokalizacja punktu pomiarowego, rozmieszczenie urządzeń w punkcie, a także szczegóły konstrukcyjne pokazano w części rysunkowej projektu. C.2. Próby i odbiory instalacji gazu [CPV ] C.2.1. Próba szczelności Próbę szczelności instalacji należy wykonać przed pomalowaniem rur w obecności dostawcy gazu. Próba polega na napełnieniu przewodów powietrzem o ciśnieniu 50 kpa. Pomiar spadku ciśnienia manometrem należy rozpocząć po upływie 15 do 30 min od chwili napełnienia przewodów powietrzem. Jeżeli w ciągu 30 min nie zaobserwuje się spadku ciśnienia na manometrze, instalację można uznać za szczelną. Jeżeli trzykrotna próba szczelności da wynik negatywny kwalifikuje się ją do rozebrania i powtórnego wykonania. Instalacja powinna być napełniona gazem w ciągu 6 miesięcy od daty wykonania próby szczelności. Po tym terminie próbę należy przeprowadzić na nowo. Po sprawdzeniu szczelności instalacji gazowej przez wykonawcę powinien nastąpić ostateczny, komisyjny odbiór szczelności przy udziale przedstawicieli dostawcy gazu. Z przeprowadzonej próby szczelności należy sporządzić protokół. Otwarcia dopływu gazu dokonuje tylko dostawca gazu. C.2.2. Odbiór międzyoperacyjny Odbiorowi międzyoperacyjnemu podlegają: sposób prowadzenia przewodów, elementy kompensacji, lokalizacja urządzeń gazowych, C.2.3. Odbiór częściowy Odbiorowi częściowemu należy poddać te elementy instalacji gazu, które zanikają w wyniku postępu robót, jak np. wykonanie bruzd, przebić oraz inne, których sprawdzenie jest niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego. Każdorazowo po przeprowadzeniu odbioru częściowego powinien być sporządzony protokół i dokonany zapis w dzienniku budowy. C.2.4. Odbiór końcowy Przy odbiorze końcowym instalacji gazu należy przedłożyć protokoły odbiorów częściowych, a także sprawdzić zgodność stanu istniejącego z dokumentacją techniczną (po uwzględnieniu udokumentowanych odstępstw), oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych. W szczególności należy skontrolować: użycie właściwych materiałów i elementów instalacji, prawidłowość wykonania połączeń, jakość zastosowanych materiałów uszczelniających, wielkość spadków przewodów, odległość przewodów od przegród budowlanych i innych przewodów, prawidłowość wykonania podpór przewodów oraz odległości między podporami, zgodność wykonania instalacji z dokumentacją techniczną. Zakres szczegółowy wykonywanych robót - zawarty jest w "Projekcie budowlanym" części sanitarnej. 2. MATERIAŁY

16 2.1. Ogólne wymagania. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodne z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i ST. Wykonawca powinien powiadomić Inspektora Nadzoru o proponowanych źródłach otrzymania materiałów przed rozpoczęciem ich dostawy. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego wyboru rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomić Inspektora Nadzoru o swoim wyborze najszybciej jak to możliwe przed użyciem materiału, albo w okresie ustalonym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku nie zaakceptowania materiału ze wskazanego źródła, Wykonawca powinien przedstawić do akceptacji Inspektora Nadzoru materiał z innego źródła. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem za wykonaną pracę Odbiór materiałów na budowie Materiały na budowę należy dostarczać łącznie ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi i protokołami odbioru technicznego. Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi producenta. W razie stwierdzenia wad lub wystąpienia wątpliwości co do jakości materiałów, należy przed ich wbudowaniem poddać je badaniom określonym przez Inspektora Nadzoru Składowanie materiałów na budowie Materiały takie jak: rury, izolacje, urządzenia, przybory itp. mogą być składowane na budowie i przechowywane jedynie w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu, to jest w zamkniętych i suchych. 3. SPRZĘT Wykonawca przystępujący do robót dla zapewnienia właściwej jakości robót powinien wykazać się możliwością korzystania z następujących maszyn i sprzętu: gwintownicy, zgrzewarki, zestawu do spawania acetylenowo- tlenowego, zagęszczarki wibracyjnej spalinowej, rusztowania 4. TRANSPORT 4.1. Ogólne wymagania Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem Transport materiałów i elementów Wykonawca przystępujący do wykonania instalacji elektrycznej powinien wykazać się możliwością korzystania przynajmniej z samochodu dostawczego. Przewożone materiały i elementy powinny być układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę dla poszczególnych materiałów i elementów oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem się na środkach transportu. 5. WYKONYWANIE ROBÓT 5.1 Wymagania ogólne Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty związane z wykonaniem instalacji sanitarnych. 5.2 Trasowanie instalacji Trasowanie należy wykonać uwzględniając konstrukcję budynku oraz zapewniając bezkolizyjność z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna być przejrzysta, prosta

17 i dostępna dla prawidłowej konserwacji i remontów. Wskazane jest, aby przebiegała w liniach prostych poziomych i pionowych. 5.3 Kucie bruzd i układanie rur Bruzdy należy dostosować do średnicy rury (przewodu) z uwzględnieniem rodzaju i grubości tynku. Przy układaniu dwóch lub więcej rur w jednej bruździe szerokość bruzdy powinna być taka, aby odstępy między rurami wynosiły nie mniej niż 5 mm. Rury zaleca się układać jednowarstwowo. Zabrania się wykonywania bruzd w cienkich ścianach działowych w sposób osłabiający ich konstrukcję. Zabrania się kucia bruzd, przebić i przepustów w betonowych elementach konstrukcyjno-budowlanych. Przy przejściach z jednej strony ściany na drugą lub ze ściany na strop cała rura powinna być pokryta tynkiem. Przebicia przez ściany należy wykonywać w taki sposób, aby rurę można było wyginać łagodnymi łukami. Rury w podłodze mogą być układane w warstwach konstrukcyjnych podłogi ale w taki sposób, aby nie były narażone na naprężenia mechaniczne. Mogą być one również zatapiane w warstwie wyrównawczej podłogi. 5.4 Układanie przewodów Postanowienia ogólne Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji powinny być zamocowane do podłoża (ścian, stropów, elementów konstrukcji budynku itp.) w sposób trwały. Wszystkie przejścia rurociągów instalacyjnych przez ściany, stropy itp. (wewnątrz budynku) muszą być chronione przed uszkodzeniami. Przejścia te należy wykonywać w przepustach rurowych. Przejścia między pomieszczeniami o różnych atmosferach powinny być wykonane w sposób szczelny, zapewniające nieprzedostawanie się wyziewów. Rury przechodzące przez podłogi muszą być chronione do wysokości bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako osłony przed uszkodzeniem mechanicznym można stosować rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, kształtownik, korytka blaszane, drewniane itp. Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia. 5.5 Montaż urządzeń i przyborów Urządzenia i przybory należy mocować do podłoża w sposób trwały zapewniające mocne i bezpieczne jego osadzenie. W sanitariatach (łazienkach) należy przestrzegać zasady poprawnego rozmieszczenia sprzętu i osprzętu z uwzględnieniem przestrzeni ochronnych. 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 6.1. Zasady wykonywania kontroli robót Celem kontroli robót jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót. Wykonawca robót ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wykazania Inwestorowi zgodności dostarczanych materiałów i realizacji robót z Dokumentacją Projektową oraz wymaganiami ST. Przed przystąpienia do badania Wykonawca powinien powiadomić Inspektora Nadzoru o rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piśmie wyniki badań do akceptacji. Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora Nadzoru o zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą może kontynuować dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inspektora Nadzoru. 7. OBMIAR ROBÓT Jednostką obmiarową jest 1 m, 1 szt, 1 kpl. Do obliczenia należności przyjmuje się wykonanie wszystkich prac niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania instalacji elektrycznej. 8. ODBIÓR ROBÓT

18 Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu następujące dokumenty: aktualną Dokumentacją Projektową Powykonawczą, geodezyjną Dokumentację Powykonawczą, protokoły z dokonanych pomiarów i badań, protokół odbioru robót. 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI Wynagrodzenie wypłacane jest za rzeczywiście wykonaną i odebraną ilość metrów (sztuk). Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa budowanych urządzeń elektroenergetycznych ustalona w kosztorysie ofertowym. 10. PRZEPISY ZWIĄZANE Projekt Budowlany instalacje elektryczne. Ustawa Prawo Budowlane z dn r. BzJJstaw Nr 89 z dn r. z późniejszymi zmianami. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montażowych. - tom VI Instalacje elektryczne. Obowiązujące normy budowlane. IV. Instalacja elektryczna wewnętrzna Kod CPV: Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dot. wykonania i odbioru wewnętrznych linii zasilających, rozdzielni elektrycznych, instalacji oświetleniowej i gniazd wtykowych, instalacji słaboprądowych (telefonicznej, telewizyjnej) budynku remizy OSP Zakres stosowania ST Specyfikacja Techniczna - oznacz. ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt Zakres robót objętych ST Roboty, których dotyczy ST obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie instalacji elektrycznej wewnętrznej biblioteki. W zakres prac wchodzą: montaż zestawu przyłączeniowego ZP, montaż rozdzielnic elektrycznych, wykonanie instalacji oświetlenia, montaż opraw oświetleniowych, wykonanie instalacji gniazd wtykowych 1- fazowych, wykonanie instalacji gniazd wtykowych 3-fazowych, wykonanie instalacji telefonicznej i internetowej, badania i pomiary instalacji. Zakres szczegółowy wykonywanych robót - zawarty jest w "Projekcie budowlanym" części elektrycznej Określenia podstawowe Określenia podane w ST są zgodne z odpowiednimi normami i nazewnictwem użytym w projekcie Ogólne wymagania dotyczące robót Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową i poleceniami Inspektora Nadzoru. 2. MATERIAŁY 2.1. Ogólne wymagania. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodne z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i ST. Wykonawca powinien powiadomić Inspektora Nadzoru o proponowanych źródłach otrzymania materiałów przed rozpoczęciem ich dostawy. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego wyboru rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomić Inspektora Nadzoru o swoim wyborze najszybciej jak to możliwe przed użyciem materiału, albo w okresie ustalonym przez

19 Inspektora Nadzoru. W przypadku nie zaakceptowania materiału ze wskazanego źródła, Wykonawca powinien przedstawić do akceptacji Inspektora Nadzoru materiał z innego źródła. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem za wykonaną pracę. Materiały elektryczne Kable elektroenergetyczne Przy budowie nowych odcinków linii kablowych należy stosować kable zgodne z Dokumentacją Projektową. Przekrój żył kabla został dobrany na dopuszczalny spadek napięcia, dopuszczalną temperaturę nagrzania kabla przez prądy robocze i zwarciowe, oraz zapewnia wymagania w zakresie ochrony przeciwporażeniowej dodatkowej Przewody Przewody stosować typu: YDYt 3 x 1,5 mm2, YDYt 5 x 2,5 mm2, Przekrój żył przewodów oraz ich ilość powinna być zgodną z Dokumentacją Projektową Oprawy oświetleniowe Zastosowane oprawy oświetleniowe powinny spełniać wymagania norm, ponadto powinny zapewnić: wymagane natężenie oświetlenia, zgodny z normą poziom olśnienia, odpowiedni do warunków pracy (miejsca zainstalowania) stopień ochrony Osprzęt Należy stosować osprzęt podtynkowy do montażu w puszkach o odpowiednim stopniu ochrony IP oraz obciążalności nominalnej nie mniejszej niż 16A Uziemienia Dla wykonania uziomu przewodów uziemiających użyć płaskownik FeZn 25x4mm, a dla zwodów poziomych i przewodów odprowadzających użyć pręta FeZn 8mm Odbiór materiałów na budowie Materiały na budowę należy dostarczać łącznie ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi i protokołami odbioru technicznego. Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi producenta. W razie stwierdzenia wad lub wystąpienia wątpliwości co do jakości materiałów, należy przed ich wbudowaniem poddać je badaniom określonym przez Inspektora Nadzoru Składowanie materiałów na budowie Materiały takie jak: przewody, źródła światła, oprawy oświetleniowe, osprzęt, rozdzielnice elektryczne, itp. mogą być składowane na budowie i przechowywane jedynie w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu, to jest w zamkniętych i suchych. 3. SPRZĘT Wykonawca przystępujący do robót dla zapewnienia właściwej jakości robót powinien wykazać się możliwością korzystania z następujących maszyn i sprzętu: spawarki transformatorowej, zagęszezarki wibracyjnej spalinowej rusztowania 4. TRANSPORT 4.1. Ogólne wymagania Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem.

20 4.2. Transport materiałów i elementów Wykonawca przystępujący do wykonania instalacji elektrycznej powinien wykazać się możliwością korzystania przynajmniej z samochodu dostawczego. Przewożone materiały i elementy powinny być układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę dla poszczególnych materiałów i elementów oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem się na środkach transportu. 5. WYKONYWANIE ROBÓT 5.1 Wymagania ogólne Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty związane z wykonaniem instalacji elektrycznej. 5.2 Trasowanie instalacji Trasowanie należy wykonać uwzględniając konstrukcję budynku oraz zapewniając bezkolizyjność z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji i remontów. Wskazane jest, aby przebiegała w liniach prostych poziomych i pionowych. 5.3 Kucie bruzd i układanie rur Bruzdy należy dostosować do średnicy rury (przewodu) z uwzględnieniem rodzaju i grubości tynku. Przy układaniu dwóch lub więcej rur w jednej bruździe szerokość bruzdy powinna być taka, aby odstępy między rurami wynosiły nie mniej niż 5 mm. Rury zaleca się układać jednowarstwowo. Zabrania się wykonywania bruzd w cienkich ścianach działowych w sposób osłabiający ich konstrukcję. Zabrania się kucia bruzd, przebić i przepustów w betonowych elementach konstrukcyjno-budowlanych. Przy przejściach z jednej strony ściany na drugą lub ze ściany na strop cała rura powinna być pokryta tynkiem. Przebicia przez ściany należy wykonywać w taki sposób, aby rurę można było wyginać łagodnymi łukami. Rury w podłodze mogą być układane w warstwach konstrukcyjnych podłogi ale w taki sposób, aby nie były narażone na naprężenia mechaniczne. Mogą być one również zatapiane w warstwie wyrównawczej podłogi. 5.4 Układanie przewodów Postanowienia ogólne Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji elektrycznych powinny być zamocowane do podłoża (ścian, stropów, elementów konstrukcji budynku itp.) w sposób trwały. Puszki należy osadzać na ścianach (przed ich tynkowaniem) w sposób trwały za pomocą kołków rozporowych lub klejenia. Puszki po zamontowaniu należy przykryć pokrywami montażowymi. Wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. (wewnątrz budynku) muszą być chronione przed uszkodzeniami. Przejścia te należy wykonywać w przepustach rurowych. Przejścia między pomieszczeniami o różnych atmosferach powinny być wykonane w sposób szczelny, zapewniające nieprzedostawanie się wyziewów. Obwody instalacji elektrycznych przechodzące przez podłogi muszą być chronione do wysokości bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako osłony przed uszkodzeniem mechanicznym można stosować rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, kształtownik, korytka blaszane, drewniane itp. Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia. Przy instalacji w wykonaniu szczelnym przewody (kable) należy uszczelnić w sprzęcie, w osprzęcie i w aparatach za pomocą dławic (dławików). Średnica dławicy i otworu uszczelniającego pierścienia powinna być dostosowana do średnicy zewnętrznej przewodu (kabla) Przewody wtynkowe Instalacje wtynkowe należy wykonywać przewodami wtynkowymi lub wielożyłowymi płaskimi. Na podłożu z drewna lub innych materiałów palnych można układać przewody na

PROJEKT BUDOWLANY Instalacji wewnętrznej gazu w budynku Kancelarii Leśniczego Leśnictwa Niebylec w Konieczkowej.

PROJEKT BUDOWLANY Instalacji wewnętrznej gazu w budynku Kancelarii Leśniczego Leśnictwa Niebylec w Konieczkowej. P r o j e k t o w a n i e N a d z ó r K i e r o w a n i e robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 2. MATERIAŁY 3. SPRZĘT 4. TRANSPORT 5. WYKONANIE ROBÓT 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 7.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Instalacja hydrantowa w budynku A Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. 01-673 Warszawa, ul. Podleśna 61 GRUPA 45300000-0 Roboty w zakresie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 04 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 04 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 04 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 19 Contents 1. Wstęp... 21 1.1 Przedmiot ST... 21 1.2. Zakres stosowania ST... 21 1.3. Zakres robót objętych

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny. II. Część rysunkowa.

SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny. II. Część rysunkowa. 0 SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny II. Część rysunkowa. 1. Rzut przyziemia instalacja wod-kan, p. poż 1: 100 2. Rzut przyziemia kanalizacja deszczowa 1: 100 3. Rzut poziomu górnego instalacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Branża instalacyjna kod CPV 45332000-3, 45331000-6

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Branża instalacyjna kod CPV 45332000-3, 45331000-6 1. Wstęp SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1.1 Przedmiot specyfikacji Branża instalacyjna kod CPV 45332000-3, 45331000-6 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR PODLEŚNICTWO KRUSZYNA. ROMAN SOBOLEWSKI nr upr. AN/8346 708/86. MIASTKO, MAJ 2008r.

PROJEKT BUDOWLANY NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR PODLEŚNICTWO KRUSZYNA. ROMAN SOBOLEWSKI nr upr. AN/8346 708/86. MIASTKO, MAJ 2008r. PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNEJ I C.O. BUDYNKU MIESZKALNEGO W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ W KRUSZYNIE (Nadleśnictwo Leśny Dwór; Podleśnictwo Kruszyna). INWESTOR: NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA S - 1.02.2007 INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO

SPECYFIKACJA TECHNICZNA S - 1.02.2007 INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO PZŁ Olsztyn ul. Leśna 3N dz. 1/110 w Olsztynie. SPECYFIKACJA TECHNICZNA S - 1.02.2007 INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY WYPOCZYNKOWYCH, SPORTOWYCH,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Projektant : inż. Jan Skrzyszowski... L.p. Nazwa załącznika Nr str. Nr rys.

PROJEKT BUDOWLANY. Projektant : inż. Jan Skrzyszowski... L.p. Nazwa załącznika Nr str. Nr rys. EGZ.4 PROJEKT BUDOWLANY Obiekt : BUDYNEK URZĘDU GMINY INSTALACJA GAZOWA Adres : SKOŁYSZYN 12 Inwestor: GMINA SKOŁYSZYN. Adres : SKOŁYSZYN 12 Projektant : inż. Jan Skrzyszowski... Uprawnienia nr: 110S/01

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY REGIONALNE TOWARZYSTWO RPLNO-PRZEMYSŁOWE,,DOLINA STRUGU BŁAZOWA UL. MYŚLIWSKA 16

PROJEKT WYKONAWCZY REGIONALNE TOWARZYSTWO RPLNO-PRZEMYSŁOWE,,DOLINA STRUGU BŁAZOWA UL. MYŚLIWSKA 16 USŁUGI PROJEKTOWE Bober Mieczysław 35-036 Rzeszów, ul. Dąbrowskiego 31a/20; tel. 509 669938, e-mail: mietekbober@wp.pl PROJEKT WYKONAWCZY INWESTYCJA: BUDOWA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO Z CZĘŚCIĄ SOCJALNĄ NA DZIAŁCE

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna ST-01 - Instalacja wodno-kanalizacyjna i wewnętrzna instalacja hydrantowa

Specyfikacja techniczna ST-01 - Instalacja wodno-kanalizacyjna i wewnętrzna instalacja hydrantowa Str. 1 Specyfikacja techniczna ST-01 - Instalacja wodno-kanalizacyjna i wewnętrzna instalacja hydrantowa KODY CPV: 45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne 45332200-5 Instalacje wodociągowe z tworzyw sztucznych

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania I Część ogólna 1. Przedmiot opracowania 2. Zakres opracowania dokumentacji technicznej 3. Podstawa opracowania II Opis techniczny projektowanych instalacji 1. Instalacja gazowa III.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1. Instalacja gazu KOD CPV 45333000-0 1.1. Wstęp -Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany. istniejącej studni wierconej znajdującej się na terenie posesji inwestora.

OPIS TECHNICZNY. Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany. istniejącej studni wierconej znajdującej się na terenie posesji inwestora. 2 1. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY - Zlecenie inwestora - Warunki Techniczne Przyłączenia - Normy i normatywy techniczne 2. Zakres opracowania Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany - Przyłącza

Bardziej szczegółowo

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami wytycznymi.

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami wytycznymi. Załącznik nr 12 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA PLACU ZABAW W MIEJSCOWOŚCI JORDANÓW ŚLĄSKI W RAMACH PROJEKTU MODERNIZACJA ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W GMINIE Jordanów Śląski. CPV 37535200-9 - Wyposażenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Wykonanie naprawy chodnika oraz malowanie ogrodzenia przed wejściem do UP Gdańsk 9, ul. Gościnna 6, 80-009 Gdańsk. Wykonanie naprawy chodnika

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT TEMAT: PROJEKT PRZEBUDOWY SIECI nn w m. MOKRE ADRES: MOKRE DZ. NR BRANśA: Elektryczna INWESTOR: URZĄD GMINY W śyrakowie AUTOR OPRACOWANIA: inŝ. Ryszard

Bardziej szczegółowo

Ogólna Specyfikacja Techniczna wykonania termomodernizacji budynku Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi r 18. w Warszawie przy ul. Angorskiej 2.

Ogólna Specyfikacja Techniczna wykonania termomodernizacji budynku Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi r 18. w Warszawie przy ul. Angorskiej 2. 1 Ogólna Specyfikacja Techniczna wykonania termomodernizacji budynku Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi r 18 w Warszawie przy ul. Angorskiej 2. Branża : ogólnobudowlana Inwestor i Zleceniodawca: Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA WOD-KAN. Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji wod-kan w budynku garażu przy ul.skłodowskiej- Curie 1 dz nr 106/8

INSTALACJA WOD-KAN. Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji wod-kan w budynku garażu przy ul.skłodowskiej- Curie 1 dz nr 106/8 Spis zawartości opracowania: 1. Opis techniczny Str 1-9 2. Rysunki: Instalacja wod-kan rzut garażu Instalacja wod-kan - Rozwinięcie instalacji kanalizacji sanitarnej Rys nr-s1 Rys nr-s5 1 INSTALACJA WOD-KAN

Bardziej szczegółowo

IV. INSTALACJA GAZOWA DLA POTRZEB KOTŁOWNI I KUCHNI

IV. INSTALACJA GAZOWA DLA POTRZEB KOTŁOWNI I KUCHNI 1 IV. INSTALACJA GAZOWA DLA POTRZEB KOTŁOWNI I KUCHNI Autorzy opracowania Imię i Nazwisko Nr uprawnień Data Podpis Projektował mgr inŝ. Piotr Ćwiek SWK/0088/PWOS/08 12-2009 Opracował Ryszard Susło GT.V-63/138/75

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA . 3 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Obiekt : WEWNĘTRZNA INSTALACJA GAZOWA W BUDYNKU URZĘDU GMINY W SKOŁYSZYNIE Adres : SKOŁYSZYN 12 Inwestor : GMINA SKOŁYSZYN. Projektant : inż. Jan Skrzyszowski Jasło,

Bardziej szczegółowo

OBIEKT : Remont, rozbudowa i przebudowa budynku Centrum Kultury Akademickiej PWSZ

OBIEKT : Remont, rozbudowa i przebudowa budynku Centrum Kultury Akademickiej PWSZ TEMAT : Projekt budowlany instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej OBIEKT : Remont, rozbudowa i przebudowa budynku Centrum Kultury Akademickiej PWSZ ADRES : ul. Czarnieckiego 15 INWESTOR : Państwowa Wyższa

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA BRANŻA SANITARNA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1.0. Strona tytułowa str. 45 2.0. Zawartość opracowania str. 46 3.0. Uprawnienia projektanta str. 47 4.0. Zaświadczenie z Izby Inżynierów str. 48 5.0. Oświadczenie

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE SANITARNE. mgr inż. Beata Rycerz. Data: II 2009 r

INSTALACJE SANITARNE. mgr inż. Beata Rycerz. Data: II 2009 r INSTALACJE SANITARNE Sporządził Podpis mgr inż. Beata Rycerz Data: II 2009 r 36 INSTALACJE SANITARNE WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ GRUPY ROBÓT: 452, 453 KLASY: 4523, 4533 KATEGORIE: 45231, 45232, 45332

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-4. Nazwa zadania. Adaptacja budynku na potrzeby Dziennego Domu Senior-Wigor

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-4. Nazwa zadania. Adaptacja budynku na potrzeby Dziennego Domu Senior-Wigor SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-4 Nazwa zadania Adaptacja budynku na potrzeby Dziennego Domu Senior-Wigor INSTALACJA GAZOWA (Kod CPV 45333000-0) 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1 Nazwa

Bardziej szczegółowo

OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH

OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH 1. DANE OGÓLNE Inwestycja obejmuje przebudowę i remont budynku OSP w piotrowicach, dla prawidłowego funkcjonowania zaprojektowano wewnętrzne instalację C.O. oraz instalację

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Instalacja wod. kan. w budynku A Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. 01-673 Warszawa, ul. Podleśna 61 GRUPA 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji

Bardziej szczegółowo

D Układanie rur ochronnych z PVC

D Układanie rur ochronnych z PVC STWiORB D-10.02.01 Układanie rur ochronnych PVC 178 D 10.02.01 Układanie rur ochronnych z PVC STWiORB D-10.02.01 Układanie rur ochronnych PVC 179 1.CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST-46)

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST-46) SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST-46) PRZEWODY WENTYLACYJNE I ICH UZBROJENIE str. 1 PRZEWODY WENTYLACYJNE I ICH UZBROJENIE SST-46. Spis treści: 1. WSTĘP... 3 2. MATERIAŁY... 3 3. SPRZĘT... 3 4.

Bardziej szczegółowo

Projektowany budynek posiadać będzie niezależne wejście z zewnątrz do budynku oraz wejście wewnętrzne z istniejącego budynku szpitala.

Projektowany budynek posiadać będzie niezależne wejście z zewnątrz do budynku oraz wejście wewnętrzne z istniejącego budynku szpitala. 1 II. OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji wod kan., p.poż. i c.w. dla budynku Pracowni Pozytonowej Emisyjnej Tomografii Tomografii Komputerowej PET- CT w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Olsztynie

Bardziej szczegółowo

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BRANŻA ELEKTRYCZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BRANŻA ELEKTRYCZNA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BRANŻA ELEKTRYCZNA ZADANIE PN. MODERNIZACJA CIĄGU ULIC: HEYKEGO, SZKOLNA, MAJKOWSKIEGO, ROGALI, SAWICKIEJ, DERDOWSKIEGO, ABRAHAMA, LIPOWA STANOWIĄCYCH

Bardziej szczegółowo

S T W i O R B Nr. 4 - Instalacja elektryczna i odgromowa. S T W i O R B INSTALACJA ELEKTRYCZNA I ODGROMOWA

S T W i O R B Nr. 4 - Instalacja elektryczna i odgromowa. S T W i O R B INSTALACJA ELEKTRYCZNA I ODGROMOWA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT S T W i O R B INSTALACJA ELEKTRYCZNA I ODGROMOWA Budowa budynku szaletów w miejscowości Majdan obręb Żubracze gmina - Cisna, powiat leski, woj. podkarpackie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY. I. Dane ogólne. 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania.

SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY. I. Dane ogólne. 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY. I. Dane ogólne. 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. II. Instalacja wod. kan. 1. Instalacja wody zimnej. 2. Instalacja wody ciepłej. 3. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST-0.10. INSTALACJA ODGROMOWA

SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST-0.10. INSTALACJA ODGROMOWA ST 0.10. Instalacja odgromowa 1 SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST-0.10. INSTALACJA ODGROMOWA ST 0.10. Instalacja odgromowa 2 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...3 2. MATERIAŁY...3 3. SPRZĘT...4 4. TRANSPORT...4 5. WYKONANIE

Bardziej szczegółowo

1.Temat opracowania. 2.Podstawa opracowania. - wizja lokalna - uzgodnienia z Inwestorem - normy i przepisy branżowe

1.Temat opracowania. 2.Podstawa opracowania. - wizja lokalna - uzgodnienia z Inwestorem - normy i przepisy branżowe OPIS TECHNICZNY DLA MODERNIZACJI INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACYJNEJ ORAZ CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACJI W BUDYNKU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ w GARBATCE ul. Spacerowa

Bardziej szczegółowo

ST-IS2 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA

ST-IS2 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA Instalacja wodno kanalizacyjna 1. Wstęp Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest projekt wykonawczy instalacji wodno kanalizacyjnej modernizacji dachu Domu Pomocy Społecznej Zameczek w Kuźni Nieborowickiej

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 3. Źródło zasilania Zasilanie w wodę budynku przyszkolnej sali gimnastycznej nastąpi z istniejącego przyłącza wodociągowego,

OPIS TECHNICZNY. 3. Źródło zasilania Zasilanie w wodę budynku przyszkolnej sali gimnastycznej nastąpi z istniejącego przyłącza wodociągowego, OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. Zlecenie Inwestora, P.B. -,,Architektura, Projekt budowlano-wykonawczy instalacji wod-kan, wykonany przez firmę- Usługi Techniczne ETA Sp. z o.o. - Nowy Sącz, 10.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REMONT DACHU URZĘDU POCZTOWEGO W M. WISZNIA MAŁA UL. WROCŁAWSKA 27

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REMONT DACHU URZĘDU POCZTOWEGO W M. WISZNIA MAŁA UL. WROCŁAWSKA 27 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REMONT DACHU URZĘDU POCZTOWEGO W M. WISZNIA MAŁA UL. WROCŁAWSKA 27 CPV : 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 1. WSTĘP... 1 2. MATERIAŁY...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY wewnętrznej instalacji gazowej

PROJEKT BUDOWLANY wewnętrznej instalacji gazowej PROJEKT BUDOWLANY wewnętrznej instalacji gazowej Budowa Sali gimnastycznej z łącznikiem dobudowa do istniejącego budynku Szkoły Podstawowej Obiekt : Szkoła Podstawowa w m. Markuszowa Adres : Markuszowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH Temat: Przebudowa pomieszczeń parteru budynku Urzędu Miasta w Sochaczewie Adres inwestycji: 96-500 Sochaczew ul. 1Maja 16 Projekt : Wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Podstawa opracowania Zlecenie Inwestora, Uzgodnienia z Inwestorem, Obowiązujące normy i przepisy.

OPIS TECHNICZNY. 1. Podstawa opracowania Zlecenie Inwestora, Uzgodnienia z Inwestorem, Obowiązujące normy i przepisy. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania Zlecenie Inwestora, P.B. -,,Architektura, opracowany przez mgr inż. arch. Jacka Najbara, Uzgodnienia z Inwestorem, Obowiązujące normy i przepisy. 2. Zakres opracowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH SST -015

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH SST -015 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH SST -015 TEMAT: Przebudowa lokali mieszkalnych ul. Urbanowicza 13 w Dęblinie Instalacje elektryczne OBIEKT: Budynek wielorodzinny ADRES:

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE. Projektant: mgr inż. Arkadiusz Burnicki. upr. POM/0227/POOS/10. Sprawdzający: mgr inż. Adam Szymborski. upr.

OŚWIADCZENIE. Projektant: mgr inż. Arkadiusz Burnicki. upr. POM/0227/POOS/10. Sprawdzający: mgr inż. Adam Szymborski. upr. OŚWIADCZENIE Oświadczam, że dokumentacja projektu wykonawczego branży sanitarnej dotycząca remontu i modernizacji pomieszczeń informatorium w Urzędzie Statystycznym przy Ul Danusi.4 w Gdańsku jest wykonana

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE SANITARNE. mgr inż. Diana Pijanowska. Data: II 2010 r

INSTALACJE SANITARNE. mgr inż. Diana Pijanowska. Data: II 2010 r INSTALACJE SANITARNE Sporządził Podpis mgr inż. Diana Pijanowska Data: II 2010 r 45 INSTALACJE SANITARNE WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ GRUPY ROBÓT: 452, 453 KLASY: 4523, 4533 KATEGORIE: 45231, 45232,

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A

S P E C Y F I K A C J A BSCK 213 / 5 / 2006 Załącznik nr 7 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH INSTALACJE KOTŁOWNIE OBIEKTY SANITARNE INSTALATOR ============ B I U R O P R O J E K T Ó W I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa zadania : Remont WC dla personelu w Zakładzie Rehabilitacji w budynku nr 1 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we

Bardziej szczegółowo

III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I. Spis zawartości 1.1. Straty ciepła dla budynku 1.2. Instalacja centralnego ogrzewania 1.3. Przewody i rozprowadzenie instalacji 1.4. Próby, montaż, izolacja termiczna

Bardziej szczegółowo

ZAMEK SP. Z O.O. ul. Kościuszki 66 42-440 Ogrodzieniec PROJEKT BUDOWLANY

ZAMEK SP. Z O.O. ul. Kościuszki 66 42-440 Ogrodzieniec PROJEKT BUDOWLANY ZAMEK SP. Z O.O. ul. Kościuszki 66 42-440 Ogrodzieniec PROJEKT BUDOWLANY Rozbudowa i przebudowa budynku usługowego BONER w Podzamczu, ul.wojska Polskiego, dz. Nr 1403/5 WEWNĘTRZNE INSTALACJE SANITARNE:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje technicznego wykonania i odbioru robót

Specyfikacje technicznego wykonania i odbioru robót Specyfikacje technicznego wykonania i odbioru robót REMONT III PIĘTRA BUDYNKU NR 6 (KOSZAROWY) W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM PRZY UL.SOBIESKIEGO 36 W TORUNIU INWESTOR: J.W. 4620 12 WOG TORUŃ Ul. Okólna 37 87-100

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI GAZOWEJ

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI GAZOWEJ SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI GAZOWEJ 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

S Kolizje z istniejącym uzbrojeniem terenu

S Kolizje z istniejącym uzbrojeniem terenu S-04.01.02 KOLIZJE Z ISTNIEJĄCYM UZBROJENIEM TERENU 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące. wykonania i odbioru robót związanych z przejściem

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO

OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO ADRES BUDOWY: ul. Przemysłowa 1, 42-700 Lubliniec dz. nr 3767/134, 3764/137, 3765/137, 3766/137, 465/137 TEMAT PROJEKTU I TEREN INWESTYCJI:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI WOD.-KAN. W NADBUDOWYWANYM I ROZBUDOWYWANYM BUDYNKU MIESZKALNYM (SOCJALNYM)

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI WOD.-KAN. W NADBUDOWYWANYM I ROZBUDOWYWANYM BUDYNKU MIESZKALNYM (SOCJALNYM) TEMAT: PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI WOD.-KAN. W NADBUDOWYWANYM I ROZBUDOWYWANYM BUDYNKU MIESZKALNYM (SOCJALNYM) ADRES: INWESTOR: Olsztynek, ul. Wilcza 14a dz. nr 17/52 obr. Olsztynek Gmina

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 01.02 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 01.02 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 01.02 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze. Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie

Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze. Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie PROJEKT WYKONAWCZY OBIEKT: Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze ADRES: Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie BRANŻA: instalacje sanitarne INWESTOR: Urząd Gminy Cedry Wielkie, ul.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI NA SALĘ KONFERENCYJNO- MULTIMEDIALNĄ ORAZ SIŁOWNIĘ

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI NA SALĘ KONFERENCYJNO- MULTIMEDIALNĄ ORAZ SIŁOWNIĘ BIURO PROJEKTOWO - INWESTYCYJNE ANDRZEJ ZARZYCKI 18-400 ŁOMŻA UL.ŁĄKOWA 2A TEL/FAX (0-86) 215-19-71 REGON-200090043 NIP 718-000-44-62 PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI NA SALĘ KONFERENCYJNO-

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA. Obiekt : Remont węzłów sanitarnych w Przedszkolu Publicznym Nr 7

INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA. Obiekt : Remont węzłów sanitarnych w Przedszkolu Publicznym Nr 7 INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Obiekt : Remont węzłów sanitarnych w Przedszkolu Publicznym Nr 7 Temat : Adres : Inwestor : Instalacje wod-kan i wentylacji Krotoszyn Oś. Korczaka Urząd Miejski

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE SANITARNE :

INSTALACJE SANITARNE : SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Wewnętrzna instalacja centralnego ogrzewania w Łączniku Szkoły w m Czarna Woda, dz. nr 104, 105 INSTALACJE SANITARNE INWESTOR : GMINA MIEJSKA Czarna Woda

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. Załączniki. Opis techniczny

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. Załączniki. Opis techniczny ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Załączniki 1. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 2. STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO PROJEKTANTA 3. ZAŚWIADCZENIE O CZŁONKOSTWIE W IZBIE BUDWOLANEJ PROJEKTANTA 4. STWIERDZENIE

Bardziej szczegółowo

TEMAT: INSTALACJA WOD-KAN

TEMAT: INSTALACJA WOD-KAN TEMAT: INSTALACJA WOD-KAN strona1 I. Część opisowa 1. Opis techniczny. II. Część rysunkowa Spis rysunków: Skala: 1. Rzut piwnicy instalacja wod-kan 1 : 100 2. Rzut parteru instalacja wod-kan 1 : 100 3.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TOM IV Przebudowa pionów instalacji wodociągowej p.poż. w obrębie klatek schodowych

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TOM IV Przebudowa pionów instalacji wodociągowej p.poż. w obrębie klatek schodowych PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TOM IV Przebudowa pionów instalacji wodociągowej p.poż. w obrębie klatek schodowych INWESTYCJA : DOSTOSOWANIE BUDYNKU C.I.S DO WYMOGÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Wydzielenie

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Projekt zagospodarowania terenu 1 : 500 Rys. 2. Rys. 3. Rys. 4.

Rys. 1. Projekt zagospodarowania terenu 1 : 500 Rys. 2. Rys. 3. Rys. 4. Spis rysunków Rys. 1. Projekt zagospodarowania terenu 1 : 500 Rys. 2. Rys. 3. Rys. 4. Rzut pomieszczenia kotłowni instalacja gazowa. Rozwinięcie instalacji gazowej. Mapa ewidencji gruntów. 1:100 1:100

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: 2.1. Technologia kotłowni instalacja gazu rys. nr Aksonometryczne rozwinięcie instalacji gazu rys. nr 2.

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: 2.1. Technologia kotłowni instalacja gazu rys. nr Aksonometryczne rozwinięcie instalacji gazu rys. nr 2. ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: 1. Opis techniczny 2. Rysunki : 2.1. Technologia kotłowni instalacja gazu rys. nr 1. 2.2. Aksonometryczne rozwinięcie instalacji gazu rys. nr 2. 3. Umowa nr 11193/3087/2006 4. Uprawnienia

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. Opis Techniczny. 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Opis projektowanej instalacji. 3.1. Projektowane wyposażenie w przybory gazowe. 3.2. Zużycie gazu. 3.3. Rozprowadzenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH Temat : Rewitalizacji Skweru Jana Pawła II w Modliborzycach CPV 45232300-5 Spis treści: 1. Wstęp 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST; 1.2. Zakres

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany i wykonawczy

Projekt budowlany i wykonawczy Faza opracowania: Projekt budowlany i wykonawczy Nazwa obiektu budowlanego: Zmiana sposobu użytkowania oraz przebudowa budynku po byłej szkole na świetlicę wiejska Nazwa i adres inwestora: Gmina Skalbmierz

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI SANITARNYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI SANITARNYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI SANITARNYCH 1. Budowa : Budowa warsztatu Szkolnego z Salą Wykładową. Plomba pomiędzy istniejącym budynkiem szkoły a salą gimnastyczną

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WENTYLACJ MECHANICZNEJ DLA SALI GIMNASTYCZNEJ W GIMNAZIUM NR 1 W SŁUPSKU UL. DEOTYMY 15A

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WENTYLACJ MECHANICZNEJ DLA SALI GIMNASTYCZNEJ W GIMNAZIUM NR 1 W SŁUPSKU UL. DEOTYMY 15A SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WENTYLACJ MECHANICZNEJ DLA SALI GIMNASTYCZNEJ W GIMNAZIUM NR 1 W SŁUPSKU UL. DEOTYMY 15A 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: INWESTOR: ADRES: BRANŻA: Kontener socjalny. ZGKiM w Kleczewie. Genowefa, gm. Kleczew. Sanitarna.

PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: INWESTOR: ADRES: BRANŻA: Kontener socjalny. ZGKiM w Kleczewie. Genowefa, gm. Kleczew. Sanitarna. PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: Kontener socjalny INWESTOR: ZGKiM w Kleczewie ADRES: Genowefa, gm. Kleczew BRANŻA: Sanitarna Projektował:. mgr. inż Karol Bryl GP 7342/116A/94 GP 7342/116B/94 Konin, wrzesień

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY instalacji centralnego ogrzewania i kotłowni

PROJEKT BUDOWLANY instalacji centralnego ogrzewania i kotłowni Z A K Ł A D U S Ł U G P R O J E K T O W Y C H Grzegorz Kalamarz ul. Krakowska 5 3 7 2 0 0 P R Z E W O R S K tel./fax 0-16-648-78-36 NIP 794-118-03-11 PROJEKT BUDOWLANY instalacji centralnego ogrzewania

Bardziej szczegółowo

Wymiana instalacji c.o. w budynku Szkoły Podstawowej w Libuszy

Wymiana instalacji c.o. w budynku Szkoły Podstawowej w Libuszy Wymiana instalacji c.o. w budynku Szkoły Podstawowej w Libuszy SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót budowlanych Podstawa Prawna: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Część 02 PRZEBUDOWA I REMONT LOKALU MIESZKALNEGO NA POTRZEBY ODDZIAŁU SZKOLNEGO NAUCZANIA POCZĄTKOWEGO W BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 7 INSTALACJE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Załącznik nr 1do siwz SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT : Pawilony wystawowe oraz budynek toalet ADRES : Marszew 24 gm. Pleszew pow. pleszewski woj. wielkopolskie INWESTOR

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - KLIMATYZACJA.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - KLIMATYZACJA. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - KLIMATYZACJA. Nazwa inwestycji: Dostawa i montaż klimatyzacji dla pomieszczenia Sali Widowiskowej Centrum Kultury w Knurowie przy ulicy Niepodległości

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI. Rzut piwnic instalacja kanalizacji sanitarnej. Rzut piwnic instalacja wodociągowa. Rzut piwnic instalacja c.o.

SPIS ZAWARTOŚCI. Rzut piwnic instalacja kanalizacji sanitarnej. Rzut piwnic instalacja wodociągowa. Rzut piwnic instalacja c.o. SPIS ZAWARTOŚCI 1. Opis techniczny 2. Rysunki: rys nr 1 rys. nr 2 rys nr 3 rys. nr 4 rys nr 5 rys nr 6 rys nr 7 rys nr 8 Rzut piwnic instalacja kanalizacji sanitarnej. Rzut piwnic instalacja wodociągowa.

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA.

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. I. OPIS TECHNICZNY Str. 2 II. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Str. 5 III. ZAŁĄCZNIKI Str. 7 Z-1- Zaświadczenie opracowującego o przynależności do Lubuskiej

Bardziej szczegółowo

Lokalizacja wewnętrznych hydrantów ppoż. zgodnie z częścią architektoniczną UWAGA: ZAKRES: INSTALACJA WOD-KAN SPIS TREŚCI:

Lokalizacja wewnętrznych hydrantów ppoż. zgodnie z częścią architektoniczną UWAGA: ZAKRES: INSTALACJA WOD-KAN SPIS TREŚCI: ZAKRES: INSTALACJA WOD-KAN SPIS TREŚCI: 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 2. ZAKRES OPRACOWANIA... 2 3. INSTALACJA WODOCIĄGOWA... 2 4. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ... 5 4. INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ...

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PŁYTY GIPSOWO - KARTONOWE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PŁYTY GIPSOWO - KARTONOWE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PŁYTY GIPSOWO - KARTONOWE 1. INFORMACJE OGÓLNE. 1.1. Nazwa zamówienia. Niniejsze Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (SST) odnoszą się do wykonania i odbioru robót wykończeniowych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT: ZESPÓŁ SZKÓŁ MIEJSKICH NR 3, GIMNAZJUM NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI im. Ignacego Łukasiewicza w Jaśle

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT: ZESPÓŁ SZKÓŁ MIEJSKICH NR 3, GIMNAZJUM NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI im. Ignacego Łukasiewicza w Jaśle PROJEKT BUDOWLANY WYMIANY CZEŚCIOWEJ - WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA NA POZIOMIE PODPIWNICZENIA ORAZ PARTERU W ZESPOLE SZKÓŁ MIEJSKICH NR 3 W JASLE OBIEKT: ZESPÓŁ SZKÓŁ MIEJSKICH NR 3,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1. WYMAGANIA OGÓLNE 2. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 3. OGRODZENIA TERENU I WIATY ŚMIETNIKOWEJ Sporządził Zb.Tadajewski 1 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa rysunku Skala Nr rysunku 1 Rzut parteru instalacja wod-kan i c.o. 1:50 Is-01 2 Rozwinięcie proj. instalacji wod-kan i c.o.

Lp. Nazwa rysunku Skala Nr rysunku 1 Rzut parteru instalacja wod-kan i c.o. 1:50 Is-01 2 Rozwinięcie proj. instalacji wod-kan i c.o. II. ZAWARTOŚĆ PROJEKTU I. Strona tytułowa II. Zawartość projektu III. Opis techniczny: 1. Dane ogólne 2. Przedmiot i zakres opracowania 3. Podstawa opracowania A. Opis do wewnętrznej instalacji wod-kan

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY - BRANŻA SANITARNA

OPIS TECHNICZNY - BRANŻA SANITARNA OPIS TECHNICZNY - BRANŻA SANITARNA 1. Instalacje i urządzenia sanitarne: 1.1 Instalacja wody zimnej i ciepłej 1.1.1 Dane ogólne Projektuje się wykonanie instalacji wodociągowej wody zimnej i ciepłej z

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Wymiana instalacji elektrycznej w lokalach mieszkalnych gminnych - Zielona 53/2 - Grobla 14/8 - Śląska 9/8 - Przemysłowa 23/5 - Śląska 40/2 - Waryńskiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót

SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót Plac zabaw "Radosna Szkoła" w miejscowości BORKI gmina Gąbin woj. mazowieckie Opracował: mgr inż. Joanna Domagała 1 WSTĘP 1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Bardziej szczegółowo

- 3 - OPIS TECHNICZNY

- 3 - OPIS TECHNICZNY - 3 - OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wod-kan, oraz cwu w adaptowanych pomieszczeń w Szkole Podstawowej połoŝonej w Mszanie przy ul. Sportowej 3, dz. 1809/119;

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH PRACOWNIA USŁUG PROJEKTOWYCH KAMA JOACHIM KRUPA 43-100 TYCHY ul. Słoneczników 43 tel./fax. (32) 227-84-95 NIP 646-182-13-53 TEL KOM. 607-938-634 E mail: joachimkrupa@poczta.onet.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

Roboty budowlane polegające na modernizacji/przebudowie budynku Orle Gniazdo -odrębna cz.b-kondygnacja parter, piętro

Roboty budowlane polegające na modernizacji/przebudowie budynku Orle Gniazdo -odrębna cz.b-kondygnacja parter, piętro SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Roboty budowlane polegające na modernizacji/przebudowie budynku Orle Gniazdo -odrębna cz.b-kondygnacja parter, piętro INSTALACJE WODOCIĄGOWE

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji wod-kan

Projekt instalacji wod-kan Stadium dokumentacji Projekt budowlany Branża Sanitarna Temat Projekt instalacji wod-kan Obiekt Remont budynku nr 1/3962 z przeznaczeniem na potrzeby Wydziału Żandarmerii Wojskowej w Łasku Łask, ul. 9

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż. Paweł Jankowski 55-002 Kamieniec Wrocławski ul. Szkolna 12, tel 0-71 318-56-27, kom 606-249-467 NIP 697-132-57-07 REGON 932935410 PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ PROJEKTU. PRACOWNIA PROJEKTOWA EKO-SANEL Egz. Nr 1 ul. UNITÓW PODLASKICH 11/ SIEDLCE

TYTUŁ PROJEKTU. PRACOWNIA PROJEKTOWA EKO-SANEL Egz. Nr 1 ul. UNITÓW PODLASKICH 11/ SIEDLCE PRACOWNIA PROJEKTOWA EKO-SANEL Egz. Nr 1 ul. UNITÓW PODLASKICH 11/64 08-110 SIEDLCE INWESTOR GMINA MOKOBODY PLAC CHREPTOWICZA 25 O8-124 MOKOBODY TYTUŁ PROJEKTU REMONT BUDYNKU DOMU KULTURY INSTALACJE WEWNĘTRZNE.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Urząd Miejski w Głogówku 48-250 Głogówek Rynek 1

PRZEDMIAR ROBÓT. Urząd Miejski w Głogówku 48-250 Głogówek Rynek 1 PRZEDMIAR ROBÓT na wykonanie: instalacji wodno - kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania oraz wentylacji budynków socjalnych i technologicznych w Głogówku przy ul. Kąpielowej. Kod i nazwa Wspólnego Słownika

Bardziej szczegółowo

S Z C Z E G Ó Ł O W A S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A

S Z C Z E G Ó Ł O W A S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A S Z C Z E G Ó Ł O W A S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A INSTALACJA WODNO KANALIZACYJNA OBIEKT : BUDOWA WINDY SZPITALNEJ ADRES : 63-700 Krotoszyn ul. Bolewskiego 14 INWESTOR : Samodzielny Publiczny

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1.INFORMACJE OGÓLNE. 1.1.Podstwa opracowania

OPIS TECHNICZNY 1.INFORMACJE OGÓLNE. 1.1.Podstwa opracowania OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego budowy przyłącza sieci cieplnej wysokoparametrowej 2 x DN 40 mm do budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Nysie 1.INFORMACJE OGÓLNE 1.1.Podstwa opracowania Projekt

Bardziej szczegółowo

ST (CPV 45400000-1; CPV 45320000-3; CPV 45320000-9)

ST (CPV 45400000-1; CPV 45320000-3; CPV 45320000-9) 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST. ST (CPV 45400000-1; CPV 45320000-3; CPV 45320000-9) Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót polegających

Bardziej szczegółowo

TEMAT : Remont i przebudowa pomieszczeń w Domu Pomocy Społecznej w Sandomierzu.

TEMAT : Remont i przebudowa pomieszczeń w Domu Pomocy Społecznej w Sandomierzu. P R O J E K T B U D O W L A N Y TEMAT : Remont i przebudowa pomieszczeń w Domu Pomocy Społecznej w Sandomierzu. ADRES : 27-600 Sandomierz ul. Czyżewskiego 1 INWESTOR : Dom Pomocy Społecznej 27-600 Sandomierz

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT STI 05.00 : REGULACJA INSTALACJI C.O.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT STI 05.00 : REGULACJA INSTALACJI C.O. 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT STI 05.00 : REGULACJA INSTALACJI C.O. OBIEKT : DOM POMOCY SPOŁECZNEJ ADRES : LISÓWKI UL. LEŚNE ZACISZE 2, 62-070 DOPIEWO 4521521-02 Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI. Rys. IS-1 Instalacja c.o. Rzut II piętra Skala 1:50. Rys. IS-2 Przekrój A-A, Szczegół podłączenia grzejników Skala 1:50

SPIS ZAWARTOŚCI. Rys. IS-1 Instalacja c.o. Rzut II piętra Skala 1:50. Rys. IS-2 Przekrój A-A, Szczegół podłączenia grzejników Skala 1:50 SPIS ZAWARTOŚCI CZĘŚĆ OPISOWA Informacje ogólne... 2 CZĘŚĆ A INSTALACJA C.O.... 3 1.0 Instalacja centralnego ogrzewania... 3 CZĘŚĆ RYSUNKOWA Rys. IS-1 Instalacja c.o. Rzut II piętra Skala 1:50 Rys. IS-2

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA MONTAŻU WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAWIEWNO WYWIEWNEJ W SALI AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PISZU

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA MONTAŻU WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAWIEWNO WYWIEWNEJ W SALI AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PISZU SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA MONTAŻU WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAWIEWNO WYWIEWNEJ W SALI AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PISZU CPV Grupa - 45300000-0 Klasa - 45331200-8 Kategoria -

Bardziej szczegółowo

S P I S T R E Ś C I. 1. Strona tytułowa str. nr 1. 2. Spis treści str. nr 2. 3. Opis techniczny str. nr 3-5. 4. Informacja bioz str.

S P I S T R E Ś C I. 1. Strona tytułowa str. nr 1. 2. Spis treści str. nr 2. 3. Opis techniczny str. nr 3-5. 4. Informacja bioz str. FIRMA PROJEKTOWA USŁUGOWO HANDLOWA H A W A R inż. Włodzimierz Warkocz 63-700 Krotoszyn ul. Ceglarska 40 tel./ fax (0-62) 725-75-05, 606718614 P R O J E K T B U D O W L A N Y INSTALACJA WOD-KAN, C.O. I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa zadania : Przebudowa drogi gminnej dobudowa oświetlenia ulicznego wymiana słupów. Inwestor : Gmina Proszków. Lokalizacja : Winów ul.

Bardziej szczegółowo