STWiOR SS I-01 SS I-07; INSTALACJE SANITARNE, CO, WENTYLACJA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STWiOR SS I-01 SS I-07; INSTALACJE SANITARNE, CO, WENTYLACJA"

Transkrypt

1 AR STUDIO projekt mgr inż. arch. Arkadiusz Hasny ul. Matejki 4/3; Kędzierzyn-Koźle tel SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT STWiOR SS I-01 SS I-07; INSTALACJE SANITARNE, CO, WENTYLACJA NAZWA ZAMÓWIENIA: Remont budynku Urzędu Gminy w Pawłowiczkach wraz z przystosowaniem pomieszczeń budynku Urzędu Gminy (2 piętro) na salę posiedzeń NAZWY I KODY ROBÓT BUDOWLANYCH: Grupa robót: Klasa robót: Kategoria robót: Roboty w zakresie instalacji budowlanych Hydraulika i roboty sanitarne Roboty budowlane w zakresie budynków Izolacja cieplna Instalacja cieplna, wentylacyjna i konfekcjonowania powietrza Roboty w zakresie burzenia Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne, Instalowanie centralnego ogrzewania OBIEKT: Budynek Urzędu Gminy w Pawłowiczkach LOKALIZACJA: Pawłowiczki; Plac Jedności Narodu 1 dz. nr 501/2 ZAMAWIAJĄCY: Urząd Gminy w Pawłowiczkach Pawłowiczki; Plac Jedności Narodu 1 OPRACOWAŁ: mgr inż. Kazimierz Wojdyła AUTOR PROJEKTU: mgr inż. Kazimierz Wojdyła nr upr. 63/02/Op marzec 2009 r. 1

2 WSTĘP Przedmiot Specyfikacji Technicznej Specyfikacja techniczna SS I-01 wykonanie instalacji sanitarnych związanych z realizacją remontu budynku Urzędu Gminy w Pawłowiczkach wraz z przystosowaniem pomieszczeń urzędu gminy 2 piętro na sale posiedzeń. Wykonanie instalacji sanitarnych odnosi się do wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót związanych z realizacją zadania: REMONT BUDYNKU URZĘDU GMINY W PAWŁOWICZKACH WRAZ Z PRZYSTOSOWANIEM POMIESZCZEŃ URZĘDU GMINY 2 PIĘTRO NA SALE POSIEDZEŃ Zakres stosowania ST Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. Zakres zagadnień objętych specyfikacją szczegółową - wymagania ogólne dla robót sanitarnych, - roboty rozbiórkowe dla robót sanitarnych, - roboty konstrukcyjno-budowlane odtworzeniowe dla robót sanitarnych, - roboty antykorozyjne i izolacyjne dla zakresu robót sanitarnych, - roboty montażowe instalacji wodno-kanalizacyjnych, - roboty montażowe instalacyjne centralnego ogrzewania, - instalacja wentylacji. Wymagania szczegółowe należy rozumieć i stosować w powiązaniu wymaganiami ogólnymi i wszystkimi specyfikacjami technicznymi szczegółowymi wymienionymi w Specyfikacji Technicznej Ogólnej. 2

3 STWOiR SS I-01 Wymagania ogólne związane z wykonaniem instalacji sanitarnych związanych z realizacją remontu budynku Urzędu Gminy w Pawłowiczkach wraz z przystosowaniem pomieszczeń urzędu gminy 2 piętro na sale posiedzeń 1.1. Przedmiot specyfikacji Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z rozbiórką, wyburzeniami i demontażem drobnych elementów budowlanych, wykończeniowych i fragmentów instalacji robót związanych z wykonaniem instalacji sanitarnych związanych z realizacją remontu budynku Urzędu Gminy w Pawłowiczkach wraz z przystosowaniem pomieszczeń urzędu gminy 2 piętro na sale posiedzeń. Specyfikacja techniczna (SS I-01) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót Obowiązki Inwestora - Przekazanie dokumentacji - Inwestor przekaże wykonawcy 2 egzemplarze dokumentacji projektowej oraz dziennik budowy - Przekazanie placu budowy - Inwestor przekaże plac budowy we fragmentach i w czasie przedstawionym przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez Inwestora zgodnie z projektem zagospodarowania placu budowy zgodnie z zakresem robót instalacji sanitarnych związanych z realizacją realizacją remontu budynku Urzędu Gminy w Pawłowiczkach wraz z przystosowaniem pomieszczeń urzędu gminy 2 piętro na sale posiedzeń. - Ustanowienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Zawiadomienie właściwych organów: Inwestora Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu oraz projektanta branży sanitarnej Kazimierza 3

4 Wojdyły co najmniej na 7 dni przed właściwym rozpoczęciem robót dołączając oświadczenie kierownika budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o przejęciu obowiązków j. w. - Ze względu na specyfikę obiektu (obiekt użyteczności publicznej):przy prowadzeniu robót instalacji sanitarnych związanych z realizacją remontu budynku Urzędu Gminy w Pawłowiczkach wraz z przystosowaniem pomieszczeń urzędu gminy 2 piętro na sale posiedzeń należy zastosować wszelkie środki ostrożności i procedury, które obowiązują na takich czynnych obiektach użyteczności publicznej Obowiązki Wykonawcy - Opracowanie projektu zagospodarowania placu budowy, projektu organizacji i zabezpieczenia robót w czasie trwania budowy. Stosownie do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu dla zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników budynku szkolnego i osób zatrudnionych na terenie budowy, Wykonawca instaluje tymczasowe urządzenia zabezpieczające oraz harmonogram i terminarz wykonania robót - zaakceptowany przez Inwestora - Przejęcie placu budowy, zabezpieczenie i oznakowanie zgodnie z wymogami prawa budowlanego. Treść tablic i miejsce ustawienia należy uzgodnić z Inwestorem. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za utrzymanie placu budowy, od momentu przejęcia placu budowy do odbioru końcowego. W miarę postępu robót, plac budowy powinien być porządkowany, usuwane zbędne materiały, sprzęt i zanieczyszczenia. - Zorganizowanie terenu budowy - Zabezpieczenie dostawy mediów - Ochrona środowiska na placu budowy i poza jego obrębem powinna polegać na zabezpieczeniach przed: A) Zanieczyszczeniem gleby przed szkodliwymi substancjami, a w szczególności: paliwem, olejem, chemikaliami. 4

5 B) Zanieczyszczeniem powietrza gazami i pyłami C) Możliwością powstania pożaru D) Niszczeniem drzewostanu na terenie budowy i na terenie przyległym - Ochrona istniejących urządzeń podziemnych i naziemnych. Przed rozpoczęciem robót budowlanych Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć wszelkie sieci i instalacje przed uszkodzeniem. - Pełna odpowiedzialność za opiekę nad wykonywanymi robotami, materiałami oraz sprzętem znajdującym się na placu budowy (od przejęcia placu budowy do odbioru końcowego robót). - Odpowiedzialność za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia własności publicznej i prywatnej. - W przypadku natrafienia w czasie wykopów na przedmioty mogące mieć wartość zabytkową lub archeologiczną Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć te przedmioty, przerwać roboty i niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Inwestora, projektanta i władze konserwatorskie. Wznowić roboty stosownie do dalszych decyzji. - Zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza socjalno-sanitarnego, nie dopuszczać do pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia. - Przygotowanie dokumentacji powykonawczej i kompletnej dokumentacji odbiorowej umożliwiającej pozytywne załatwienie odbiorów przez wszystkie upoważnione do kontroli instytucje takie jak np. Państwowa Straż Pożarna, Państwowa Inspekcja Pracy, Urząd Dozoru Technicznego, Państwowa Inspekcja Sanitarna itp. - Wyposażenie pomieszczeń sanitarnych i elementy wyposażenia np. gaśnice niezbędne do jej dalszego bezpiecznego użytkowania przez Inwestora. - Opracowanie i zatwierdzenie projektów organizacji ruchu na czas realizacji robót w pasach drogowych. - Załatwienie formalnych zajęć pasów drogowych wraz z uiszczeniem stosowych opłat za zajęcie pasa drogowego. 5

6 1.4. Materiały i sprzęt Materiały stosowane do wykonywania robót powinny być zgodne z dokumentacją projektową i obowiązującymi normami, posiadać odpowiednie atesty i świadectwa dopuszczenia do użycia, oraz akceptację inspektora nadzoru Przechowywanie i składowanie materiałów - w sposób zapewniający ich właściwą jakość i przydatność do robót Składanie materiałów według asortymentu z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa i umożliwieniem pobrania reprezentatywnych próbek Sprzęt stosowany do wykonywania robót powinien gwarantować jakość robót określoną w dokumentacji projektowej, PN i warunkach technicznych i S.T. Dobór sprzętu wymaga akceptacji Inwestora Transport Dobór środków transportu, wymaga akceptacji Inwestora. Każdorazowo powinny posiadać odpowiednie wyposażenie stosownie do przewożonego ładunku, stosując się do ograniczeń obciążeń osi pojazdów Wykonywanie robót Wszystkie roboty objęte kontraktem powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami, dokumentacją projektową, udzielonymi pozwoleniami na budowę i uzgodnieniami konserwatorskimi, a także wymaganiami technicznymi dla poszczególnych rodzajów robót wyszczególnionych w ślepym kosztorysie. Odpowiedzialność za jakość wykonywania wszystkich rodzajów robót wchodzących w skład zadania w całości ponosi Wykonawca. Wykonawca ustanawia Kierownika budowy posiadającego przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (do kierowania, nadzoru i kontroli robót budowlanych). Ze względu na specyfikę robót w trakcie realizacji całości zadania - wymagane jest ustanowienie kierownika robót sanitarnych w zakresie instalacji i sieci sanitarnych. 6

7 1.7. Dokumenty budowy W trakcie realizacji Kontraktu Wykonawca jest zobowiązany prowadzić, przechowywać i zabezpieczyć następujące dokumenty budowy: dziennik budowy, księgę obmiarów, dokumenty badań i oznaczeń laboratoryjnych, atestów jakościowych wbudowanych elementów konstrukcyjnych, dokumenty pomiarów cech geometrycznych, protokołów odbiorów robót, Pomiary i wyniki badań powinny być prowadzone na odpowiednich formularzach, podpisywanych przez Inwestora i Wykonawcę. Dziennik budowy powinien być prowadzony ściśle wg. wymogów obowiązującego Prawa Budowlanego, przez Kierownika budowy. Prawo do dokonywania zapisów w dzienniku budowy oprócz Kierownika i Inspektora nadzoru inwestorskiego przysługuje także: przedstawicielom państwowego nadzoru budowlanego, autorowi projektu, stosownym służbom do tego uprawnionym, osobom wchodzącym w skład personelu wykonawczego - tylko w zakresie bezpieczeństwa wykonywania robót budowlanych. Księga obmiaru jest dokumentem budowy, w którym dokonuje się okresowych wyliczeń i zestawień wykonanych robót w układzie asortymentowym zgodnie z kosztorysem ślepym. Księgę obmiaru prowadzi Kierownik budowy, a pisemne potwierdzenie obmiarów przez Inwestora stanowią podstawę do obliczeń Kontrola jakości robót Za jakość wykonywanych robót oraz zastosowanych elementów i materiałów - odpowiedzialny jest Wykonawca robót. W zakresie jego obowiązków przed przejęciem terenu budowy jest opracowanie i przedstawienie do akceptacji Inwestora projektu organizacji robót zawierającego: możliwości techniczne, 7

8 kadrowe i organizacyjne oraz zamierzony sposób wykonania robót zgodnie z projektem i sztuką budowlaną. Projekt organizacji robót powinien zawierać: terminy i sposób prowadzenia robót, organizację ruchu na budowie, oznakowanie placu budowy (zgodnie z BHP), wykaz maszyn i urządzeń oraz ich charakterystykę, wykaz środków transportu, wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych robót, wykaz zespołów roboczych z podaniem ich kwalifikacji i przygotowania praktycznego, opis sposobu i procedury kontroli wewnętrznej dostarczanych na budowę materiałów, sprawdzania i cechowania sprzętu podczas prowadzenia robót, sposób postępowania z materiałami nie odpowiadającymi wymaganiom. W zakresie jakości materiałów Wykonawca ma obowiązek : wyegzekwować od dostawcy materiały odpowiedniej jakości, przestrzegać warunków transportu i przechowywania materiałów dla zachowania odpowiedniej ich jakości, określić i uzgodnić warunki dostaw dla rytmiczności robót, prowadzić bieżące kontrole jakości otrzymywanych materiałów, wszystkie roboty i materiały powinny być zgodne z projektem lub ich zmiana uzgodniona z projektantem. Badania kontrolne - mogą być przeprowadzone w przypadku zakwestionowania przez Inwestora wyników badań jako niewiarygodnych. Koszty obciążają Inwestora jeśli wyniki potwierdzają się i spełniają wymogi PN. W przeciwnym wypadku koszty ponosi Wykonawca Obmiar robót Obmiar robót polega na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych robót i wbudowanych materiałów. Obmiar robót wykonuje Wykonawca i wyniki zamieszcza w księdze obmiarów. Obmiar obejmuje roboty zawarte w kontrakcie 8

9 oraz roboty dodatkowe. Roboty są podane w jednostkach zgodnych z kosztorysem ślepym. Obmiar powinien być wykonany w sposób jednoznaczny i zrozumiały, dla robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania, dla robót zakrywanych - przed ich zakryciem. Obmiary skomplikowanych powierzchni i kubatur powinny być uzupełnione szkicami w księdze obmiarów lub dołączone do niej w formie załącznika Odbiór robót Celem odbioru jest sprawdzenie zgodności wykonania robót z umową oraz określenie ich wartości technicznej. Odbiór robót zanikających - jest to ocena ilości i jakości robót, które po zakończeniu podlegają zakryciu, przed ich zakryciem, lub po zakończeniu robót, które w dalszym procesie realizacji zanikają. Odbiory częściowe - jest to ocena ilości i jakości, które stanowią zakończony element całego zadania, wyszczególniony w harmonogramie robót. Odbiór końcowy - jest to ocena ilości i jakości całości wykonanych robót wchodzących w zakres zadania budowlanego oraz końcowe rozliczenie finansowe. Odbiór ostateczny - (pogwarancyjny) - jest to ocena zachowania wymaganej jakości poszczególnych elementów robót w okresie gwarancyjnym oraz prac związanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie Dokumenty do odbioru robót Do odbiorów częściowych i do odbioru końcowego Wykonawca przygotowuje następujące dokumenty: Dokumentację projektową Receptury i ustalenia technologiczne Dziennik budowy i księgi obmiaru Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych Atesty jakościowe wbudowanych elementów konstrukcyjnych 9

10 Ocenę stanu faktycznego - sporządzoną na podstawie wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru oraz oględzin podczas odbioru Sprawozdanie techniczne Dokumentację powykonawczą Operat kalkulacyjny Sprawozdanie techniczne powinno zawierać: przedmiot, zakres i lokalizację wykonanych robót, zestawienie zmian wprowadzonych do pierwotnej, zatwierdzonej dokumentacji projektowej oraz formalną zgodę Inwestora na dokonywane zmiany, uwagi dotyczące warunków realizacji robót, datę rozpoczęcia i zakończenia robót Tok postępowania przy odbiorze Roboty do odbioru Wykonawca zgłasza zapisem w Dzienniku budowy i jednocześnie przekazuje Inwestorowi kalkulację kosztową w zakresie zgłoszonych robót przy odbiorach częściowych i kompletny operat kalkulacyjny (końcową kalkulacją kosztów) przy odbiorze końcowym. Odbioru końcowego dokonuje komisja powołana przez Inwestora. Ilość i jakość zakończonych robót komisja stwierdza na podstawie operatu kalkulacyjnego oraz oceny stanu faktycznego i oceny wizualnej. Komisja stwierdza zgodność wykonanych robót z dokumentacją projektową oraz z protokołami dotyczącymi wprowadzanych zmian. W przypadku stwierdzenia przez Komisję nieznacznych odstępstw od dokumentacji projektowej w granicach tolerancji i nie mających większego wpływu na cechy eksploatacyjne - dokonuje się odbioru. W przypadku stwierdzenia większych odstępstw, mających wpływ na cechy eksploatacyjne dokonuje się potrąceń jak za wady trwałe. Jeśli Komisja stwierdzi, że jakość robót znacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowej - to roboty te wyłącza z odbioru. 10

11 Rozliczenie robót następuje na zasadach określonych w Umowie i w Harmonogramie rzeczowo-finansowym. Roboty dodatkowe zaakceptowane formalnie w odpowiednich protokołach, rozliczane są na podstawie ilości wykonanych faktycznie robót i ceny jednostkowej określonej dla poszczególnych rodzajów robót w kosztorysie. Cechy obejmują wszystkie czynności konieczne do prawidłowego wykonania robót zgodnie z PN sztuką budowlaną obowiązującymi przepisami. 11

12 STWOiR SS I-02 Roboty rozbiórkowe związane z wykonaniem instalacji sanitarnych związanych z realizacją remontu budynku Urzędu Gminy w Pawłowiczkach wraz z przystosowaniem pomieszczeń urzędu gminy 2 piętro na sale posiedzeń 2.1. Przedmiot Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z rozbiórką, wyburzeniami i demontażem drobnych elementów budowlanych, wykończeniowych i fragmentów instalacji związanych z wykonaniem instalacji sanitarnych przy realizacji remontu budynku Urzędu Gminy w Pawłowiczkach wraz z przystosowaniem pomieszczeń urzędu gminy 2 piętro na sale posiedzeń. Specyfikacja techniczna (SS I-02) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót Zakres robót Demontaż fragmentów istniejących rurociągów wodnych, kanalizacyjnych i cieplnych, wraz z izolacjami, armaturą i grzejnikami w rejonie adaptowanych pomieszczeń. Demontaż fragmentów posadzki w rejonie w rejonie adaptowanych pomieszczeń pod kątem umożliwienia wykonania ułożenia nowych przewodów sanitarnych i demontażu starych orurowań. Wykonanie przejść z nowymi instalacjami przez istniejące elementy budowlane. Transport gruzu z terenu rozbiórki. Wywiezienie gruzu na składowisko odpadów. 12

13 2.3. Materiały pochodzące z rozbiórki Gruz ceglany, gruz betonowy, elementy metalowe (złom stalowy i kolorowy), odpady izolacji cieplnej (łupki z pianki poliuretanowej) 2.4. Sprzęt Łomy, kilofy, wiertarki, wiertnice, oskardy, młoty, łopaty, szufle, wiadra, taczki, piły do metalu i drewna, żuraw samojezdny, wciągarki ręczne, pomosty wewnętrzne. Zestaw butli acetylenowo-tlenowych z palnikami i wężami, szlifierki kątowe z tarczami do cięcie metalu i betonu Transport Samochód wywrotka. Odwiezienie złomu, gruzu i odpadów z izolacji termicznych na odpowiednie składowiska. Nie należy używać gruzu do ponownego zużycia podłożu posadzek Wykonanie robót Prace rozbiórkowe wykonywać ręcznie. Przy rozległych rozbiórkach konstrukcyjnych należy bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP i wykonać stosowne zabezpieczenia Kontrola jakości Polega na sprawdzeniu kompletności dokonanej rozbiórki i sprawdzeniu braku zagrożeń na miejscu 2.8. Jednostka obmiaru Powierzchnia (m 2 ) - muru, okładzin, posadzek, tynków. Dla rurociągów i izolacji mb. Dla elementów instalacji szt. Dla rozbieranych konstrukcji murowanych, betonowych i żelbetowych m 3. 13

14 2.9. Odbiór robót Inspektor na podstawie zapisów w dzienniku budowy Podstawa płatności Zapisane w dzienniku budowy m 2, szt., mb., m 3 po odbiorze robót Przepisy związane Szczegółowe przepisy z zakresu warunków BHP przy robotach rozbiórkowych - Rozp. Min. Bud. i Przemysłu Mat. Bud. z dnia Dz. U. Nr. 13 poz. 93 z późniejszymi zmianami. 14

15 STWOiR SS I-03 Roboty konstrukcyjno-budowlane związane z wykonaniem instalacji sanitarnych związanych z realizacją remontu budynku Urzędu Gminy w Pawłowiczkach wraz z przystosowaniem pomieszczeń urzędu gminy 2 piętro na sale posiedzeń 3.1. Przedmiot Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót konstrukcyjno-budowlanych związanych z wykonaniem instalacji sanitarnych przy realizacji remontu budynku Urzędu Gminy w Pawłowiczkach wraz z przystosowaniem pomieszczeń urzędu gminy 2 piętro na sale posiedzeń. Specyfikacja techniczna (SS I-04) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót Zakres robót Wykonanie odtworzenia posadzek po montażu pod nimi rurociągów Wykonanie uzupełnienia konstrukcji ściennych po wykonaniu przejść przez nie przewodami sanitarnymi Wykonanie obudów z płyt kartonowo-gipsowych na ruszcie z izolacja akustyczna z wełny mineralnej projektowanych rurociągów wodnokanalizacyjnych. Malowanie obudów rurociągów wraz z przygotowaniem powierzchni do malowania Materiały Beton konstrukcyjny klasy B 25, stal zbrojeniowa klasy A-II, A-I, stal konstrukcyjna niestopowa znak St3S, ST3SY, papa izolacyjna, Drewno budowlane, Cegła ceramiczna pełna kl. 15, zaprawa cementowo-wapienna marki Rz = 3 MPa, 15

16 Kątownik stalowy, Blacha stalowa grubości 5 mm, Zaprawa cementowo-wapienna, Płyty kartonowo-gipsowe, Materiały do malowanie obudów rurociagów wraz z przygotowaniem powierzchni do malowania Sprzęt Skrzynia do zaprawy, wiadra, kielnie murarskie, czerpak blaszany, poziomice, szczotki stalowe, pędzle, (sprzęt prosty), betoniarka elektryczna, spawarki, gwintownice, rusztowania systemowe, wciągniki, szlifierki kątowe Transport Samochód ciężarowy, rozładunek ręczny lub mechaniczny, wózek widłowy, taczki, wciągarka ręczna 3.6. Wykonanie robót Nowe elementy konstrukcji betonowych, poprzedzone wcześniejszymi wyburzeniami należy wykonywać ze szczególną ostrożnością i zabezpieczeniami. Prace kontynuować w koordynacji z robotami ziemnymi, robotami izolacyjnymi oraz branżowymi Kontrola jakości Sprawdzenie prawidłowości wykonania konstrukcji murowych, betonowych i ściennych bruzd, przewiązek, mocowań w trakcie odbiorów częściowych przed zakryciem, sprawdzenie jakości materiałów i elementów, zachowanie zaleceń technologicznych i zgodności z projektem. Sprawdzenie jakości cegieł, pustaków ceramicznych należy przeprowadzać pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy i innych dokumentów stwierdzających zgodność cech użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z odnośnymi normami. Sprawdzenie jakości materiałów 16

17 stosowanych do zapraw, betonu, oraz ustalić wymagane recepty laboratoryjne. Sprawdzenia konsystencji zaprawy należy przeprowadzić według stożka pomiarowego. Sprawdzenie efektu ostatecznego kontrola największych odchyłek wymiarów murów zgodnie z PN. Sprawdzenie sposobu zamocowania kątowników otokowych w przebudowywanych komorach ciepłowniczych. Sprawdzenie dokładności dopasowania blach pokrywowych komór grzewczych w budynku szkoły i kotłowni Jednostka obmiaru Powierzchnia wylewek betonowych (m 3 ), długości, typy, ilość i jakość elementów wbudowywanych. Powierzchnia odtworzonych ścian wylewek z cegły i tynków (m 3 lub m 2 ), długości, typy, ilość i jakość elementów wbudowywanych Odbiór Odbiór końcowy, po odbiorach częściowych Podstawa płatności Po obmiarach i po sprawdzeniu zapisów w dzienniku budowy Przepisy związane PN-84/B Konstrukcje betonowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie PN-63/B Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne BN-73/ Beton zwykły. Metody badań. PN-65/B Zaprawy budowlane cementowo-wapienne PN-68/B Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze PN-69/B Wapno suchogaszone do celów budowlanych PN- 74/B-3000 Cement Portlandzki 17

18 STWOiR SS I-04 Roboty montażowe antykorozyjne i izolacyjne związane z wykonaniem instalacji sanitarnych związanych z realizacją remontu budynku Urzędu Gminy w Pawłowiczkach wraz z przystosowaniem pomieszczeń urzędu gminy 2 piętro na sale posiedzeń 4.1. Przedmiot Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót antykorozyjnych i izolacyjnych związanych z wykonaniem instalacji sanitarnych przy realizacji remontu budynku Urzędu Gminy w Pawłowiczkach wraz z przystosowaniem pomieszczeń urzędu gminy 2 piętro na sale. Specyfikacja techniczna (SS I-04) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót Zakres Zakres robót objętych S.T. obejmuje: Przygotowanie podłoża pod powłoki antykorozyjne na wszystkich elementach rurociągów i elementach instalacji wymagających wykonanie powłok antykorozyjnych, Wykonanie właściwej powłoki antykorozyjnej na wszystkich elementach rurociągów i elementach instalacji wymagających wykonania takich powłok antykorozyjnych, Wykonanie izolacji ciepłochronnej na wszystkich elementach rurociągów i elementach instalacji wymagających wykonania takich izolacji cieplnych (tj. przewodach instalacji grzewczej, instalacji ciepłej wody użytkowej.) Wykonanie izolacji ciepłochronnej na wszystkich elementach rurociągów instalacji wentylacyjnej. 18

19 4.3. Materiały Farba antykorozyjna przeznaczona dla rur cieplnych CEKOR R. Izolacja cieplna z pianki polietylenowej typu TERMAFLEX o grubości 20 mm. Izolacja cieplna (łupki do izolacji rurociągów instalacji centralnego ogrzewania) z pianki poliuretanowej w osłonie z folii PCW o grubości izolacji nie mniejszej niż 20 mm. Izolacja cieplna przewodów wentylacyjnych z wełny mineralnej w oplocie z folii aluminiowej Sprzęt Szczotka druciana do czyszczenia powierzchni metalowych. Pędzle i wałki malarskie. Nożyki monterskie do izolacji Transport Samochodowy i ręczny 4.6. Wykonanie robót Przygotowanie podłoża pod powłoki antykorozyjne na wszystkich elementach rurociągów i elementach instalacji wymagających wykonanie powłok antykorozyjnych, Wykonanie właściwej powłoki antykorozyjnej na wszystkich elementach rurociągów i elementach instalacji wymagających wykonania takich powłok antykorozyjnych, Wykonanie izolacji ciepłochronnej na wszystkich elementach rurociągów i elementach instalacji, Wykonanie izolacji cieplnej przewodów wentylacyjnych z wełny mineralnej w oplocie z folii aluminiowej. 19

20 4.7. Kontrola jakości Polega na sprawdzeniu dokładności oczyszczenia podłoża pod powłoki antykorozyjne, szczelności pokrycia, prawidłowości wykonania powłoki antykorozyjnej, prawidłowości doboru i wykonania izolacji cieplnych. 4.8 Jednostka obmiaru (m 2 ) przygotowania podłoża, powłoki antykorozyjnej, mb zaizolowanych rurociągów z podziałem na średnice 4.9. Odbiór Dokonuje lnspektor Nadzoru na podstawie wizji lokalnej, zapisów w dzienniku budowy i kontroli z dokumentacją projektową Podstawa płatności Za (m 2 ) przygotowania podłoża, powłoki antykorozyjnej za (mb) zaizolowanego rurociągu danej średnicy Przepisy związane PN EN (U) Ochrona metali przed korozją Ryzyko korozji w warunkach atmosferycznych Klasyfikacja, określenie i ocena korozyjności atmosfery. PN EN Farby i lakiery Próba odrywania do oceny przyczepności. PN EN ISO Farby i lakiery Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich. Część 2: Klasyfikacja środowisk. PN EN ISO Farby i lakiery Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich. Część 4: Rodzaje powierzchni i sposoby przygotowania powierzchni. PN EN ISO Farby i lakiery Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich. Część 7: Wykonywanie i nadzór prac malarskich. 20

21 PN ISO Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów Wzrokowa ocena czystości powierzchni Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania niebezpiecznych podłoży stalowych oraz podłoży stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej nałożonych powłok. PN 79/H Malowanie konstrukcji stalowych w celu ich ochrony przed korozją. PN 74/C Wyroby lakierowe. Nieniszczący pomiar grubości powłok PN 79/C Wyroby lakierowe. Określeni stopnia wyschnięcia i czasu wyschnięcia PN 72/C Wyroby lakierowe. Wstępne próby techniczne PN 81/C Określenie przyczepności powłok do podłoża oraz przyczepności między powłokami. PN 77/M Izolacja cieplna urządzeń energetycznych. BN 90/ Bloki i płyty z pianki poliuretanowej. PN B 02421: 2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. PN EN ISO 12241: 2001 Izolacja cieplna wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych. Warunki techniczne wykonania i odbioru kotłowni na paliwa gazowe i olejowe. Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji. Warszawa

22 STWOiR SS I-05 Roboty montażowe realizacyjne instalacji wodno-kanalizacyjnych związane z wykonaniem instalacji sanitarnych związanych z realizacją remontu budynku Urzędu Gminy w Pawłowiczkach wraz z przystosowaniem pomieszczeń urzędu gminy 2 piętro na sale posiedzeń 5.1. Przedmiot Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót montażowych instalacji wodno-kanalizacyjnych związanych z wykonaniem instalacji sanitarnych przy realizacji remontu budynku Urzędu Gminy w Pawłowiczkach wraz z przystosowaniem pomieszczeń urzędu gminy 2 piętro na sale. Specyfikacja techniczna (SS I-05) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót Zakres robót Montaż zbiornikowych podgrzewaczy elektrycznych o pojemności 5 i 10 Montaż armatury odcinającej. Montaż armatury regulacyjnej. Montaż rur i kształtek instalacji wody zimnej i ciepłej wody użytkowej z rur stalowych ocynkowanych lub rur PP. Montaż armatury wodnej. Montaż rur i kształtek kanalizacyjnych z PCW. Montaż natrysków wraz z bateriami. Montaż umywalek wraz z bateriami. Montaż zaworów napowietrzająco-odpowietrzających. Montaż ubikacji typu GEBERIT wraz z podłączeniami wody i odpływu kanalizacji. Wykonanie rur wywiewnych na końcówkach instalacji kanalizacyjnych. 22

23 5.3. Materiały Zbiornikowe podgrzewacze elektryczne o pojemności 5 i 10 litrów. Zawory odcinające. Zawory regulacyjne. Rury i kształtki instalacji wody zimnej i ciepłej wody użytkowej z rur stalowych ocynkowanych lub rur PP. Armatura wodna. Rury i kształtki kanalizacyjne z PCW. Natryski wraz z bateriami. Umywalki wraz z bateriami. Ubikacje typu GEBERIT wraz z podłączeniami wody i odpływu kanalizacji. Rury wywiewne. 5.4 Sprzęt Szlifierka kątowa, klucze, klucze do rur, poziomica, pion. 5.5 Transport Dostawa - samochodem ciężarowym, rozładunek ręczny, transport ręczny lub za pomocą ręcznej lub elektrycznej wciągarki 5.6 Wykonanie robót Zbiornikowych podgrzewaczy elektrycznych o pojemności 5 i 10 litrów. Montaż armatury odcinającej Montaż armatury regulacyjnej. Montaż rur i kształtek instalacji wody zimnej i ciepłej wody użytkowej z rur stalowych ocynkowanych lub rur PP. Montaż armatury wodnej. Montaż rur i kształtek kanalizacyjnych z PCW. Montaż brodzika natryskowego wraz z baterią. Montaż umywalek wraz z bateriami. 23

24 Montaż ubikacji - typu GEBERIT wraz z podłączeniami wody i odprowadzenia ścieków. Wykonanie rur wywiewnych. 5.7 Kontrola jakości Polega na sprawdzaniu bieżącym prawidłowości zastosowanych elementów i urządzeń wyposażenia pomieszczenia podgrzewaczy wody oraz kontroli jakości zastosowanych materiałów i urządzeń. Badania prawidłowości kształtu i wymiarów głównych konstrukcji, prawidłowości oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementów składowych, badania prawidłowości wykonania złączy między poszczególnymi elementami uzbrojenia wodno-kanalizacyjnego oraz sprawdzenie szczelności przewodów i urządzeń, próba układu na zimno i na gorąco. 5.8 Jednostka obmiaru Ilości elementów i urządzeń (szt.) metrów rurociągów wodnych i kanalizacyjnych w pogrupowaniu na średnice (mb) 5.9 Odbiór Odbiory częściowe przed zakryciem, zapisy w dzienniku budowy - odbiera Inspektor Nadzoru Podstawa płatności Po odbiorze końcowym, według zapisów w dzienniku budowy 5.11 Przepisy związane Warunki i badania przy odbiorze PN-91/B Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania 24

GMINA LEWIN BRZESKI 49-340 Lewin Brzeski ul. Rynek 1

GMINA LEWIN BRZESKI 49-340 Lewin Brzeski ul. Rynek 1 GMINA LEWIN BRZESKI 49-340 Lewin Brzeski ul. Rynek 1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU WYPOCZYNKU LETNIEGO Lewin Brzeski ul. Nysańska dz. nr 414/57, 414/45, 404 CPV-45212221-1 Roboty w zakresie budowy boisk sportowych

Bardziej szczegółowo

Remont i wyposażenie Wiejskiego Ośrodka Kultury w Wałdowie. Wałdowo, gm. Sępólno Krajeńskie, działka nr 51

Remont i wyposażenie Wiejskiego Ośrodka Kultury w Wałdowie. Wałdowo, gm. Sępólno Krajeńskie, działka nr 51 Przedsiębiorstwo Usługowe Ilona Ignalewska Inwestycja Remont i wyposażenie Wiejskiego Ośrodka Kultury w Wałdowie Adres inwestycji Wałdowo, gm. Sępólno Krajeńskie, działka nr 51 Inwestor Centrum Kultury

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REMONTU DOMU STUDENTA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ANEKSÓW SANITARNYCH W CZĘŚCI POKOI MIESZKALNYCH

PROJEKT REMONTU DOMU STUDENTA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ANEKSÓW SANITARNYCH W CZĘŚCI POKOI MIESZKALNYCH JEDNOSTKA PROJEKTOWA FAZA TEMAT PROJEKT REMONTU DOMU STUDENTA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ANEKSÓW SANITARNYCH W CZĘŚCI POKOI MIESZKALNYCH NAZWA I ADRES OBIEKTU Budynek Domu Studenta PARNAS przy ul. Krasińskiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. Remont klatek schodowych znajdujących się w Muzeum Wojsk Lądowych przy ul. Czerkaskiej 2 w Bydgoszczy; działka nr 13/2, obręb

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWA HALI TARGOWEJ, BUDYNEK HANDLOWO-USŁUGOWO-ADMINISTRACYJNY Z MASZTEM ANTENOWYM, I WIATY TARGOWISKA MIEJSKIEGO W ŁOMŻY CPV 45213140-3 Adres:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE Specyfikacja Techniczna ST-450.0.00 - Wymagania Ogólne SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE 1. WSTĘP 1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej 1.1.1. Specyfikacja Techniczna ST-450.0.00 Wymagania

Bardziej szczegółowo

Budowa czytelni oraz kuchni przy sali widowiskowej w Osiecznej. Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Osiecznej. Mgr inż.

Budowa czytelni oraz kuchni przy sali widowiskowej w Osiecznej. Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Osiecznej. Mgr inż. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT, ADRES INWESTOR BRANŻA OPRACOWAŁ Budowa czytelni oraz kuchni przy sali widowiskowej w Osiecznej. Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Osiecznej.

Bardziej szczegółowo

S. 00.08.03. Odbiory instalacji i urządzeń technicznych... 17 S. 00.08.04. Odbiór częściowy i odbiór etapowy... 17 S. 00.08.05.

S. 00.08.03. Odbiory instalacji i urządzeń technicznych... 17 S. 00.08.04. Odbiór częściowy i odbiór etapowy... 17 S. 00.08.05. SPECYFIKACJA techniczna wykonania i odbioru robót instalacji sanitarnych w budynku usługowym (przeznaczonym m.in. na wypożyczalnię nart biegowych oraz rowerów, z pomieszczeniem socjalnym i gospodarczym)

Bardziej szczegółowo

1. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

1. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ZAMAWIAJĄCY Gmina Andrzejewo 07-305 Andrzejewo ul. Warszawska 36 1. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1. WYMAGANIA OGÓLNE dla "Remontu świetlicy wiejskiej w Zarębach

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Wrocławski, Pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Uniwersytet Wrocławski, Pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV 45330000-9 INSTALACJE SANITARNE ST 1.0 S 45331230-7 Instalacja chłodnicza 45331200-8 Instalacja wentylacji i klimatyzacji 45332000-3

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY W RYBNIKU. I. SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-00.00 Wymagania ogólne

URZĄD SKARBOWY W RYBNIKU. I. SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-00.00 Wymagania ogólne PROJEKT JR USŁUGI PROJEKTOWE I BUDOWLANE S.C. Eugeniusz KOLANOWSKI i Józef ŚWIERCZEK 44-200 RYBNIK ul. 3-go Maja tel./fax.:0-32/7558834, 4228162 w.383 e-mail: projektjr@wp.pl nr ident.: P-272158078 NIP:

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SWIZ OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYMAGANIA OGÓLNE dla "PRZEBUDOWY I REMONTU KINO-TEATRU ZDROWIE W SOKOŁOWSKU ETAP I " WSTĘP część ogólna str.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH Do projektu remontu klatki schodowej południowo-zachodniej

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH Do projektu remontu klatki schodowej południowo-zachodniej SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH Do projektu remontu klatki schodowej południowo-zachodniej BRANŻA: INSTALACJE SANITARNE INWESTOR: Ministerstwo Edukacji Narodowej Al. J. Ch.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTNIEJĄCEJ PRZYBUDÓWKI HALI WARSZTATOWO-USŁUGOWEJ NA POMIESZCZENIE BIUROWE KOD CPV 45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT NAZWA ZAMÓWIENIA: REMONT POKRYCIA DACHOWEGO Z PAPY WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI BUDYNKU SZKOŁY ZESPOŁU SZKÓŁ Nr 2 w MŁAWIE. ul. Zuzanny Morawskiej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (SST)

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (SST) generalny projektant: ATΞLIΞR XXI PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA KRZYSZTOF KALERT 7 0 5 3 5 S Z C Z E C I N UL. OSIEK 1 / 4 N I P 8 5 1 1 1 9 2 1 0 5 T 048 9 1 4 6 4 3 7 6 3 M 6 9 5 4 2 6 8 1 0 E atelier_xxi@wp.pl

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA - NR CPV 45000000-0 ROZBUDOWA I MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ DZ. NR 213/5 W JESZKOWICACH PRZY UL. GŁÓWNEJ, GMINA CZERNICA. INWESTOR: Urząd Gminy Czernica ul. Kolejowa nr 2;

Bardziej szczegółowo

Kozienickie Centrum Kultury, Rekreacji i Sportu im. Bogusława Klimczuka

Kozienickie Centrum Kultury, Rekreacji i Sportu im. Bogusława Klimczuka Załącznik Nr 7 do SIWZ Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych Temat : Wykonanie modernizacji instalacji wentylacyjnej dla krytej pływalni DELFIN w Kozienickim Centrum Kultury, Rekreacji

Bardziej szczegółowo

REMONT PODŁOGI HOLU BUDYNKU B CeTA (PARTER, HALA KONWIARZA)

REMONT PODŁOGI HOLU BUDYNKU B CeTA (PARTER, HALA KONWIARZA) SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONT PODŁOGI HOLU BUDYNKU B CeTA (PARTER, HALA KONWIARZA) KOD CPV 45453000-7 ROBOTY REMONTOWE I RENOWACYJNE ADRES INWESTCJI: UL. WYSTAWOWA 1; 51-618

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WYKAZ SZCZEGÓŁOWYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH

SPIS TREŚCI WYKAZ SZCZEGÓŁOWYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH Lp. Budowa krytej strzelnicy garnizonowej typu B w Powidzu, kompleks 6015, jednostka wojskowa 3293 SPIS TREŚCI WYKAZ SZCZEGÓŁOWYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH Numer specyfikacji Nazwa specyfikacji Strona

Bardziej szczegółowo

HALA SPORTOWA. LEGIONOWO, UL. CHROBREGO Dz. nr ew. 49/33 GMINA MIASTO LEGIONOWO 05-120 LEGIONOWO

HALA SPORTOWA. LEGIONOWO, UL. CHROBREGO Dz. nr ew. 49/33 GMINA MIASTO LEGIONOWO 05-120 LEGIONOWO NAZWA INWESTYCJI: ADRES INWESTYCJI: LEGIONOWO, UL. CHROBREGO Dz. nr ew. 49/33 NAZWA INWESTORA: GMINA MIASTO LEGIONOWO ADRES INWESTORA: UL. PIŁSUDSKIEGO 3 05-120 LEGIONOWO SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Bardziej szczegółowo

GMINA LINIEWO. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Budowa zbiornika retencyjnego

GMINA LINIEWO. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Budowa zbiornika retencyjnego 1 GMINA LINIEWO 83-420 Liniewo ul. Dworcowa 3 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych Budowa zbiornika retencyjnego SST.O1.O3 ROBOTY BUDOWLANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU UTWARDZONEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRZEBUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO INWESTOR: 81-006 Gdynia, ul. Morska 200A, działka nr 983, KM 22 Nadleśnictwo Gdańsk z siedzibą w Gdyni ul. Morska 200 81-006 Gdynia SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU

Bardziej szczegółowo

Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Czempiń Czempiń, 24 Stycznia 25

Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Czempiń Czempiń, 24 Stycznia 25 Projektowanie Doradztwo Techniczne Zbigniew Grabarkiewicz Os. Rusa 45/1, 61-245 Poznań tel./fax 48 61/prefiks/8740681 Nazwa inwestycji Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Czempiń Czempiń, 24

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7. Roboty budowlane

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7. Roboty budowlane PRACOWNIA PROJEKTOWA REGON: 634453564 64-600 OBORNIKI ul. Kowanowska 55 tel.: 603-963-110 ; 603-963-121 www. anmarprojekt.pl ; e-mail: anmarprojekt@wp.pl SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Grupa projektowa SKALA Krzysztof Guszcza ul. Legionowa 9/1 lok. 120 15-281 Białystok tel. 604-191-835 e-mail: kguszcza@piasta.pl Przedmiot opracowania: OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OST D.00.00.00 OGÓLNA SPECYFIKACJA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OST D.00.00.00 OGÓLNA SPECYFIKACJA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OST D.00.00.00 OGÓLNA SPECYFIKACJA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są

Bardziej szczegółowo

Wspólny słownik zamówień : 45332000-3, 45331100-7, 45331210-1, 45232410-9.

Wspólny słownik zamówień : 45332000-3, 45331100-7, 45331210-1, 45232410-9. SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA WOD-KAN., CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WENTYLACJI ORAZ PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ - BUDYNEK SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE - W JANIKOWIE, NA DZIAŁKACH NR 192, 198/2

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA: BUDOWA STRZELNICY SNAJPERSKIEJ WRAZ Z JEJ ELEMENTAMI SKŁADOWYMI W

OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA: BUDOWA STRZELNICY SNAJPERSKIEJ WRAZ Z JEJ ELEMENTAMI SKŁADOWYMI W OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA: BUDOWA STRZELNICY SNAJPERSKIEJ WRAZ Z JEJ ELEMENTAMI SKŁADOWYMI W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM 8627 W ZIELONCE DLA POTRZEB JEDNOSTKI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNAWYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STWiORB)

SPECYFIKACJA TECHNICZNAWYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STWiORB) 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNAWYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STWiORB) NAZWA TEMATU: Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej Etap I NAZWA INWESTORA: Zakład Gospodarki Komunalnej w Grębocicach

Bardziej szczegółowo