- bezpieczna eksploatacja budynków w mieszkalnych. kpt. mgr inż.. Kazimierz Szendera Żory, wrzesień 2013r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "- bezpieczna eksploatacja budynków w mieszkalnych. kpt. mgr inż.. Kazimierz Szendera Żory, wrzesień 2013r."

Transkrypt

1 Bezpieczeństwo pożarowe - bezpieczna eksploatacja budynków w mieszkalnych kpt. mgr inż.. Kazimierz Szendera Żory, wrzesień 2013r.

2 Plan prezentacji: I. Wybrane wymagania przeciwpożarowe dla budynków mieszkalnych II. III. IV. Wymagania dla budynków w mieszkalnych - możliwo liwość prowadzenia działań ratowniczo gaśniczych wymagane urządzenia przeciwpożarowe. Bezpieczne użytkowanie u budynków w mieszkalnych wybrane elementy z uwzględnieniem zagrożenia tlenkiem węgla. w Sankcje karne za nieprzestrzeganie przepisów w z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

3 Wymagania przeciwpożarowe dla budynków mieszkalnych W budynku, na wysokości powyżej 25 m od poziomu terenu, okładzina elewacyjna i jej zamocowanie mechaniczne, a także izolacja cieplna ściany zewnętrznej, powinny być wykonane z materiałów w niepalnych. 3

4 Oddzielenie od palnej konstrukcji i palnego przekrycia dachu poddasza użytkowego wykorzystywanego m.in. na cele mieszkalne w budynkach ZLIV. 4

5 Piwnice powinne być oddzielone od pozostałej częś ęści budynku, z wyjątkiem budynków w ZLIV niskich (N) i średniowysokich (SW) stropami i ścianami o klasie odporności ogniowej co najmniej REI60 i zamknięte drzwiami o klasie odporności ogniowej co najmniej EI30. W budynku wysokim (W) i wysokościowym (WW) piwnice powinny być oddzielone od klatki schodowej przedsionkiem przeciwpożarowym. 5

6 Przedsionek przeciwpożarowy 6

7 Wymagania dla budynków w mieszkalnych - możliwo liwość prowadzenia działań ratowniczo gaśniczych wymagane urządzenia przeciwpożarowe: Droga pożarowa. Droga pożarowa droga o utwardzonej nawierzchni, umożliwiaj liwiająca dojazd pojazdów w jednostek ochrony przeciwpożarowej do obiektu budowlanego o każdej porze roku. Doprowadzenia drogi pożarowej wymagają: : budynki należą żące do grupy wysokości: średniowysoki, wysoki lub wysokościowy, zawierające strefę pożarow arową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZLIV. Za utrzymanie odpowiednie utrzymanie drogi pożarowej oraz oznakowanie odpowiedzialny jest właściciel w lub zarządca budynku. 7

8 W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy spełnienie wymagań dotyczących cych doprowadzenia drogi pożarowej do obiektu budowlanego jest niemożliwe ze względu na lokalne uwarunkowania lub jest uzasadnione przyjęcie innych rozwiąza zań,, na wniosek właściciela w budynku, obiektu budowlanego lub terenu, dopuszcza się stosowanie rozwiąza zań zamiennych zapewniających niepogorszenie warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu, uzgodnionych z właściwym w miejscowo komendantem wojewódzkim Państwowej Straży y Pożarnej 8

9 Wymagane urządzenia przeciwpożarowe w budynkach mieszkalnych: Zawory 52: - umieszczone na pionie nawodnionym w budynkach wysokich i wysokościowych, bez wyposażenia w wążw pożarniczy, powinny być stosowane na wszystkich kondygnacjach budynków w wysokich i wysokościowych Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa musi być zasilana z zewnętrznej sieci wodociągowej przeciwpożarowej lub ze zbiorników o odpowiednim zapasie wody do celów w przeciwpożarowych, bezpośrednio albo za pomocą pompowni przeciwpożarowej. Do zasilania w wodę instalacji wodociągowej przeciwpożarowej w budynkach wysokich i wysokościowych powinien być zapewniony zapas wody zgromadzony o łącznej pojemności nie mniejszej niż 100 m3 w jednym lub kilku zbiornikach przeznaczony wyłą łącznie do tego celu. 9

10 Wymagane urządzenia przeciwpożarowe: cd. Przeciwpożarowy wyłą łącznik prądu elektrycznego, Awaryjne oświetlenie o ewakuacyjne, Urządzenia oddymiające lub służąs żące do usuwania dymu Hydranty zewnętrzne Urządzenia przeciwpożarowe w obiekcie powinny być wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, a warunkiem dopuszczenia do ich użytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego urządzenia prób b i badań,, potwierdzających prawidłowo owość ich działania. ania. Wykaz rzeczoznawców w do spraw zabezpieczeń przeciwpożarwoych znajduje sięna stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży y Pożarnej w Katowicach: 10

11 Bezpieczne użytkowanie u budynków w mieszkalnych - przepisy prawne: - rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 16 sierpnia 1999r. (Dz. U. nr 74 poz. 836) w sprawie warunków technicznych użytkowania u budynków w mieszkalnych. - rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010r. (Dz. U. nr 109 poz. 719) w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów w budowlanych i terenów. 11

12 Potencjalne źródła a czadu w pomieszczeniach mieszkalnych to: - kominki, - gazowe podgrzewacze wody, - piece węglowe, w gazowe lub olejowe, - kuchnie gazowe. Podstawowe przyczyny zatruć: - niepełne ne spalanie, do którego może e dojść np. gdy zbyt szczelnie zamknięte sąs okna, - brak jest właściwej w wentylacji. Powoduje to powstawanie tlenku i utrudnia jego odpływ. 12

13 Podstawowe zasady zapobiegające powstawaniu zatruciom tlenkiem węgla w w mieszkaniach to: - dokonywać okresowych przeglądów w instalacji wentylacyjnej i przewodów w kominowych oraz ich czyszczenia. Gdy do palenia używa u się węgla i drewna należy y to robić nie rzadziej, niż raz na 3 miesiące. Gdy używa u się gazu ziemnego czy oleju opałowego owego nie rzadziej, niż raz na półp roku. Zarządca budynku lub właściciel w ma obowiązek m.in. przeglądu instalacji wentylacyjnej nie rzadziej niż raz w roku, 13

14 Podstawowe zasady zapobiegające powstawaniu zatruciom tlenkiem węgla w w mieszkaniach to: cd. uchylać okno w mieszkaniu, gdy korzysta się z jakiegokolwiek źródła ognia (pieca gazowego z otwartą komorą spalania, kuchenki gazowej lub węglowej) w nie zasłania aniać kratek wentylacyjnych i otworów w nawiewnych, przy instalacji urządze dzeń i systemów w grzewczych korzystać z usług ug wykwalifikowanej osoby, użytkować sprawne technicznie urządzenia, w których odbywa się proces spalania; zgodnie z instrukcją producenta kontrolować stan techniczny urządze dzeń grzewczych, stosować urządzenia posiadające stosowne dopuszczenia w zakresie wprowadzenia do obrotu, w sytuacjach wątpliwych w należy żąda dać okazania wystawionej przez producenta lub importera urządzenia tzw. deklaracji zgodności, tj. dokumentu zawierającego informacje o specyfikacji technicznej oraz przeznaczeniu i zakresie stosowania danego urządzenia, 14

15 Czujki tlenku węgla Podstawową funkcją czujki tlenku węglaw (czadu) jest wykrywanie czadu i generowanie sygnałów alarmowych w sytuacji wykrycia jego nadmiernego stęż ężenia w powietrzu. Podnosi ona poziom bezpieczeństwa w pomieszczeniach, zmniejsza ryzyko zaczadzenia, pozwala na szybką reakcję użytkownika w sytuacji zagrożenia życia. 15

16 BEZPIECZNE UŻYTKOWANIE U GAZOWYCH GRZEJNIKÓW W WODY PRZEPŁYWOWEJ Zainstalowania lub wymiany piecyka gazowego może e dokonać jedynie uprawniony specjalista, zgodnie z instrukcją producenta. Wykonywanie prac instalacyjnych i regulacyjnych przez osobę nieuprawnioną może e stworzyć zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców. Przewody kominowe (dymowe, spalinowe i wentylacyjne) należy y kontrolować zgodnie z obowiązuj zującymi przepisami. Kontrola powinna być przeprowadzona przez osoby uprawnione, a obowiązek poddania obiektu kontroli spoczywa na właścicielu lub zarządcy. Obowiązek utrzymania wymaganego stanu technicznego urządze dzeń gazowych i ich udostępnienia do kontroli nakłada ada na użytkownika u lokalu - 17 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania u budynków w mieszkalnych (Dz. U. Nr 74, poz. 836). 16

17 BEZPIECZNE UŻYTKOWANIE U KOMINÓW Zgodnie z Art. 61. ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. nr 243 z 2010 r. poz tekst jednolity z późniejszymi p zmianami), właściciel lub zarządca obiektu budowlanego ma obowiązek utrzymywać go w należytym stanie technicznym. Art. 62 ustawy Prawo budowlane nakłada ada na właściciela w lub zarządc dcę obiektu budowlanego obowiązek poddawania budynku okresowej kontroli. Co najmniej raz w roku właściciel w lub zarządca ma obowiązek zlecić kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych, dymowych, spalinowych i wentylacyjnych 17

18 Obiekty budowlane podlegają również przepisom rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów w budowlanych i terenów w (Dz. U. nr 109, poz.719). m.in. W zakresie czyszczenia przewodów w kominowych. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków w technicznych użytkowania u budynków w mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836 z 1999 r.) w 19 mówi, że e naprawę i konserwację przewodów w kominowych dymowych, spalinowych i wentylacyjnych można powierzyć wyłą łącznie osobom posiadającym świadectwa kwalifikacyjne określone w odrębnych przepisach. 18

19 Właściwe użytkowanie u lokali mieszkalnych oraz obowiązki lokatorów określa rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków w technicznych użytkowania budynków w mieszkalnych (Dz. U. Nr 74, poz. 836) Rozdział 5 Użytkowanie U lokali 15. Lokal powinien być użytkowany w sposób b zapewniający: 1) zachowanie wymogów w bezpieczeństwa, 4) prawidłowe funkcjonowanie wspólnych instalacji i urządze dzeń znajdujących się w tym lokalu Sposób b użytkowania u instalacji gazowej przez użytkownika u lokalu powinien: 2) eliminować możliwo liwość wydzielania się tlenku węgla w z urządze dzeń gazowych, 3) zapewniać bezpieczeństwo użytkowniku ytkowników w lokalu, 4) zapewniać bezpieczeństwo oraz ochronę interesów w użytkowniku ytkowników innych lokali korzystających z tej instalacji oraz osób b trzecich. 19

20 Sposób b użytkowania u przewodów w i kanałów w dymowych, spalinowych oraz wentylacyjnych powinien: 2) uniemożliwia liwiać ograniczenie lub utratę ich drożno ności i szczelności, ci, 3) zapewniać bezpieczeństwo użytkowniku ytkowników w lokalu, 4) zapewniać bezpieczeństwo oraz ochronę interesów w użytkowniku ytkowników innych lokali, do których przylegają te przewody i kanały. Rozdział 6 Użytkowanie U instalacji i urządze dzeń wentylacyjnych 23. W okresie użytkowania u instalacji i urządze dzeń,, o których mowa w 22 ust. 1 (czyli wentylacyjnych), należy y zapewniać: 1) pełną drożno ność i szczelność przewodów w i urządze dzeń, 2) utrzymywanie pełnego wymaganego przekroju kratek wentylacyjnych. 20

21 Sankcje karne za nieprzestrzeganie ww. przepisów w prawa Ustawa z dnia 20 maja 1971 roku Kodeks wykroczeń w art mówi: Art Kto dokonuje czynności, ci, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się,, utrudnienie prowadzenia działania ania ratowniczego lub ewakuacji, polegających na: 3) używaniu u instalacji, urządze dzeń i narzędzi niepoddanych wymaganej kontroli lub niesprawnych technicznie albo użytkowaniu u ich w sposób niezgodny z przeznaczeniem lub warunkami określonymi przez producenta, jeżeli eli może e się to przyczynić do powstania pożaru, wybuchu lub rozprzestrzeniania ognia podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany 21

22 Ustawa z dnia 20 maja 1971 roku Kodeks wykroczeń w art mówi: 2. Kto, będąc b c obowiązany na podstawie przepisów w o ochronie przeciwpożarowej do zapewnienia warunków w ochrony przeciwpożarowej obiektu lub terenu, nie dopełnia obowiązk zków polegających na: 7) zapewnieniu usuwania zanieczyszczeń z przewodów dymowych i spalinowych, podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany. 22

23 Dziękuj kujęza uwagę 23

NIE dla czadu - informator Państwowej Straży Pożarnej. Jak działa tlenek węgla? Jakie są objawy zatrucia?

NIE dla czadu - informator Państwowej Straży Pożarnej. Jak działa tlenek węgla? Jakie są objawy zatrucia? NIE dla czadu - informator Państwowej Straży Pożarnej Każdy sezon grzewczy, który średnio trwa w Polsce około 5 miesięcy (od listopada do końca marca) to tragiczny bilans ofiar tlenku węgla, nazywanego

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 74 poz. 836 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

Dz.U. 1999 Nr 74 poz. 836 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1999 Nr 74 poz. 836 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO dla budynku Wydział Fizyki (CeNT II) Uniwersytetu Warszawskiego ul. Pasteura 5, Warszawa

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO dla budynku Wydział Fizyki (CeNT II) Uniwersytetu Warszawskiego ul. Pasteura 5, Warszawa INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO dla budynku Wydział Fizyki (CeNT II) Uniwersytetu Warszawskiego ul. Pasteura 5, Warszawa Zatwierdził: Opracował zespół pod kierownictwem: Warszawa, grudzień 2013 SPIS

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO Zespół Budynków Centrum Produkcji Filmowo-Telewizyjnej ATM STUDIO Wał Miedzeszyński 384, Warszawa Opracował: Warszawa, maj 2011 SPIS TREŚCI 1. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA BUDYNKU BIUROWEGO ZARZĄDU MORSKIEGO PORTU GDYNIA S.A. NR INW. 105-0302 ul. Rotterdamska 11 LIPIEC 2015 Imię i nazwisko Podpis Opracował: Specjalista ds. ochrony

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO KRAKÓW, UL. INGARDENA 3. Opracował: Józef Rachtan. Kraków, wrzesień 2010r. (aktualizacja)

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO KRAKÓW, UL. INGARDENA 3. Opracował: Józef Rachtan. Kraków, wrzesień 2010r. (aktualizacja) U N I W E R S Y T E T W Y D Z I A Ł J A G I E L L O Ń S K I C H E M I I KRAKÓW, UL. INGARDENA 3 INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO Opracował: Józef Rachtan Kraków, wrzesień 2010r. (aktualizacja) Przedstawiono

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA MAGAZYNU WYSOKIEGO SKŁADOWANIA Z CZĘŚCIĄ BIUROWĄ ZARZĄDU MORSKIEGO PORTU GDYNIA S.A. NR INW. 104-0633 ul. Kontenerowa 6 SIERPIEŃ 2014 Imię i nazwisko Podpis Opracował:

Bardziej szczegółowo

Inwestuj. w bezpieczeństwo. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA. Wojciech Witkowski

Inwestuj. w bezpieczeństwo. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA. Wojciech Witkowski Inwestuj w bezpieczeństwo. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Wojciech Witkowski Zakres materiału Akty prawne Rodzaje systemów przeciwpożarowych Wymagania dotyczące obiektów Szkolenia z zakresu ppoż. Ewakuacja Kontrola

Bardziej szczegółowo

wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1

wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1 wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 12 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich

Bardziej szczegółowo

1. TERMINOLOGIA i PODSTAWY PRAWNE 2. DOKUMENTACJA TECHNICZNA OBIEKTU 3. PRZEGLĄDY TECHNICZNE OBIEKTÓW 4. PRZEGLĄDY TECHNICZNE URZĄDZEŃ

1. TERMINOLOGIA i PODSTAWY PRAWNE 2. DOKUMENTACJA TECHNICZNA OBIEKTU 3. PRZEGLĄDY TECHNICZNE OBIEKTÓW 4. PRZEGLĄDY TECHNICZNE URZĄDZEŃ 1 1. TERMINOLOGIA i PODSTAWY PRAWNE 2. DOKUMENTACJA TECHNICZNA OBIEKTU 3. PRZEGLĄDY TECHNICZNE OBIEKTÓW 4. PRZEGLĄDY TECHNICZNE URZĄDZEŃ 2 obiekt budowlany - należy przez to rozumieć: a) budynek wraz z

Bardziej szczegółowo

Warunki techniczno - budowlane jakim powinny odpowiadać obiekty ZL II - przedszkola - w zakresie ochrony przeciwpożarowej

Warunki techniczno - budowlane jakim powinny odpowiadać obiekty ZL II - przedszkola - w zakresie ochrony przeciwpożarowej Warunki techniczno - budowlane jakim powinny odpowiadać obiekty ZL II - przedszkola - w zakresie ochrony przeciwpożarowej (materiał przygotowany na spotkanie w KW PSP w Toruniu w dniu 31 maja 2005r.) Wymagania

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM: Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego ul. Licealna 9 65-417 Zielona Góra

ZATWIERDZAM: Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego ul. Licealna 9 65-417 Zielona Góra ZATWIERDZAM: Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego ul. Licealna 9 65-417 Zielona Góra INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska i Wydział Nauk Biologicznych(A-8) Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

UWAGA - CZAD!!! Skąd się bierze czad i dlaczego jest tak niebezpieczny?

UWAGA - CZAD!!! Skąd się bierze czad i dlaczego jest tak niebezpieczny? UWAGA - CZAD!!! Skąd się bierze czad i dlaczego jest tak niebezpieczny? Czad (tlenek węgla) jest gazem silnie trującym, bezbarwnym i bezwonnym, nieco lżejszym od powietrza, co powoduje, że łatwo się z

Bardziej szczegółowo

DALMOR S.A. 81-340 Gdynia, ul. Hryniewickiego 10 I N S T R U K C J A

DALMOR S.A. 81-340 Gdynia, ul. Hryniewickiego 10 I N S T R U K C J A DALMOR S.A., ul. Hryniewickiego 10, 81-340 Gdynia Strona 1 z 16 DALMOR S.A. 81-340 Gdynia, ul. Hryniewickiego 10 I N S T R U K C J A BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-BIUROWEGO NUMER

Bardziej szczegółowo

1.Powierzchni, wysokości oraz kategorię zagrożenia ludzi,

1.Powierzchni, wysokości oraz kategorię zagrożenia ludzi, Zgodnie z zapisami art.3 ustawy z 24.08. 1991 o ochronie p.poż (Dz.U. z 2002r. Nr 147, poz1229 z późń. zm.)-zasadą naczelną jest iż osoba fizyczna, prawna organizacja lub instytucja korzystająca ze środowiska,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego. Spis treści

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego. Spis treści Spis treści 1. Warunki ochrony ppoż., wynikające z przeznaczenia, sposobu użytkowania i warunków technicznych obiektu oraz prowadzonego w nim procesu technologicznego, w tym zagrożenia wybuchem 2 2. Sposób

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 października 2012 r. MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH Biuro Administracyjno-Finansowe

Warszawa, dnia 9 października 2012 r. MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH Biuro Administracyjno-Finansowe MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH Biuro Administracyjno-Finansowe Warszawa, dnia 9 października 2012 r. Znak pisma BAF-VI-2374-1-42/12 WYKONAWCY ubiegający się o zamówienie publiczne prowadzone w trybie

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ DZIAŁANIA SYSTEMÓW TECHNICZNYCH NA WYPADEK POŻARU

SCENARIUSZ DZIAŁANIA SYSTEMÓW TECHNICZNYCH NA WYPADEK POŻARU Rzeczoznawstwo Doradztwo Ppoż. NIP: 795-001-47-18 Regon: 650095810 mgr inż. Lucjan Gładysz PKO BP 78 1020 4274 0000 1902 0002 0131 Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń ppoż. Nr uprawnień 322/95 tel. : 513188167

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2008 r.

Warszawa, październik 2008 r. KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Biuro Rozpoznawania Zagrożeń PROCEDURY organizacyjno-techniczne w sprawie spełnienia wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w inny sposób niż to określono

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTA POŻAROWEGO emes sp. z o.o. sp.k. ul. A. Vetulaniego 1a, p.224 31-227 Kraków INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTA POŻAROWEGO opracowana dla Mostostal Warszawa SA Region Południowy Oddział Kraków Budowa Hala Czyżyny Obiekt: Hala

Bardziej szczegółowo

dla w Poznaniu ul. Wojska Polskiego 28.

dla w Poznaniu ul. Wojska Polskiego 28. Z AT W I E R D Z AM INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO dla BUDYNKU COLLEGIUM MAXIMUM UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO w Poznaniu ul. Wojska Polskiego 28. Opracował: Mł. bryg. poż. w st. spocz. Janusz Łączkowski

Bardziej szczegółowo

Jerzy Antoni ŻURAŃSKI 1

Jerzy Antoni ŻURAŃSKI 1 WARUNKI BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA DOMOWYCH URZĄDZEŃ SPALAJĄCYCH GAZ Jerzy Antoni ŻURAŃSKI 1 1. WPROWADZENIE Gaz jest szeroko rozpowszechnionym nośnikiem energii, stosowanym w gospodarstwach domowych. Użytkowanie

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA

EKSPERTYZA TECHNICZNA w sprawie warunków bezpieczeństwa pożarowego dla budynku szkoleniowego - obiekt nr 10 Akademii Marynarki Wojennej 81-103 Gdynia ul. Śmidowicza 69, w celu usunięcia nieprawidłowości powodujących zagrożenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POśAROWEGO NA WYPADEK POśARU I ZAGROśENIA TERRORYSTYCZNEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POśAROWEGO NA WYPADEK POśARU I ZAGROśENIA TERRORYSTYCZNEGO INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POśAROWEGO NA WYPADEK POśARU I ZAGROśENIA TERRORYSTYCZNEGO Obiekt: Urząd Stanu Cywilnego w Koninie Adres: ul. Westerplatte 2; 62 500 Konin Data opracowania: 23 marzec 2012 r.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA OBIELTU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ KRYTA PYWANIA OŁAWA. ul. 11-go Listopada 1-go Maja,

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA OBIELTU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ KRYTA PYWANIA OŁAWA. ul. 11-go Listopada 1-go Maja, Opis techniczny do instrukcji bezpieczeń stwa poż arowego. Strona 1 INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA OBIELTU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ KRYTA PYWANIA OŁAWA. ul. 11-go Listopada 1-go Maja, Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

stan na maj 2011r. Dział VI. Bezpieczeństwo pożarowe Rozdział 1. Zasady ogólne

stan na maj 2011r. Dział VI. Bezpieczeństwo pożarowe Rozdział 1. Zasady ogólne Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690) z późniejszymi zmianami stan

Bardziej szczegółowo

Vademecum BHP. Ochrona ppoż. w praktyce

Vademecum BHP. Ochrona ppoż. w praktyce Vademecum BHP Ochrona ppoż. w praktyce Praktyczny informator Ochrona ppoż. w praktyce Kierownik Grupy Wydawniczej: Agnieszka Konopacka-Kuramochi Redaktor: Agnieszka Świeboda Menedżer produktu: Rafał Kępka

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 stycznia 2014 r. Poz. 81. Obwieszczenie. z dnia 1 sierpnia 2013 r.

Warszawa, dnia 16 stycznia 2014 r. Poz. 81. Obwieszczenie. z dnia 1 sierpnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 stycznia 2014 r. Poz. 81 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 sierpnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Strona 1 z 12 Załącznik nr 13 do SIWZ 349/06/12/2013/Gdańsk INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy Sp. z o.o. Adres siedziby: ul. Smoluchowskiego 18,

Bardziej szczegółowo

Jak uniknąć zatrucia tlenkiem węgla (CO)

Jak uniknąć zatrucia tlenkiem węgla (CO) Jak uniknąć zatrucia tlenkiem węgla (CO) W okresie trwania sezonu grzewczego nasilają się przypadki zatrucia osób tlenkiem węgla. Małopolscy strażacy w okresie od 1 października 2013 r. do 1 kwietnia 2014

Bardziej szczegółowo