Zarządzenie Nr 35/2014 Dyrektora Miejskiego Zarządu Budynków w Raciborzu z dnia 2 lipca 2014 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarządzenie Nr 35/2014 Dyrektora Miejskiego Zarządu Budynków w Raciborzu z dnia 2 lipca 2014 r."

Transkrypt

1 Zarządzenie Nr 35/2014 Dyrektora Miejskiego Zarządu Budynków w Raciborzu z dnia 2 lipca 2014 r. w sprawie przejęcia, zakresu remontu i kosztów odnowienia lokalu Na podstawie 6 ust. 1 Statutu Miejskiego Zarządu Budynków w Raciborzu zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXIII/464/2013 Rady Miasta Racibórz z dnia 30 października 2013 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Zarządowi Budynków w Raciborzu zarządzam, co następuje: 1 Niniejszym wprowadzam do stosowania przez pracowników Miejskiego Zarządu Budynków w Raciborzu zwanego dalej MZB opisane poniżej: 1) zasady i tryb postępowania przy protokolarnym odbiorze lokalu mieszkalnego od dotychczasowego lokatora, 2) zasady i tryb rozliczania i obciążania lokatora z tytułu zużycia elementów wyposażenia technicznego lokalu oraz zasady rozliczania wpłaconej kaucji mieszkaniowej i zatrzymanych ulepszeń, 3) zasady i tryb postępowania przy przeprowadzaniu remontów mieszkań wolnostojących, 2 1. Użyte w niniejszym zarządzeniu zwroty, skróty oznaczają: 1) Pracownik DTI - rozumie się pracownika odpowiedzialnego za rozliczenie zużycia elementów wyposażenia technicznego lokalu i kosztów jego odnowienia, 2) Inspektor rozumie się przez to pracownika DTI pełniącego obowiązki inspektora nadzoru, 3) WL rozumie się przez to Wydział Lokalowy Urzędu Miasta, 4) Lokator rozumie się przez to Lokatora w rozumieniu art.2 ust. pkt 1) Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego oraz inną osobę zajmującą lokal, 5) Wynajmujący rozumie się przez to MZB, z którym wiąże lokatora stosunek prawny, uprawniający go do używania lokalu, 6) Ulepszenia rozumie się przez to w szczególności nakłady dokonane przez lokatora, które w chwili wydania lokalu Wynajmującemu zwiększają jego wartość lub podnoszą dotychczasowy standard użytkowy, jak również modernizacje mające wpływ na zwiększenie wartości czynszu dla następnego lokatora, wykonane zgodnie z warunkami technicznymi. 7) Ustawa - rozumie się przez to Ustawę z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatora, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. 2. Pozostałe skróty wyjaśnione zostały w Regulaminie Organizacyjnym MZB

2 PRZEJĘCIE I ROZLICZENIE LOKALU 3 1. Przejęcie lokalu (socjalnego, komunalnego, pomieszczenia tymczasowego, użytkowego) następuje w związku z: 1.1. zakończeniem najmu lokalu, 1.2. eksmisją lokatora przez Komornika Sądowego, 1.3. porzuceniem lokalu przez lokatora, 1.4. zgonem lokatora. 2. Przed przyjęciem lokalu Technik ustala obowiązki lokatora i zakres remontu, który powinien zrealizować lokator przy zdaniu lokalu. 3. Przejęcia lokalu (socjalnego, komunalnego, pomieszczenia tymczasowego, użytkowego) dokonuje Technik, sporządzając protokół zdawczo-odbiorczy lokalu wraz z dokumentacją fotograficzną. Stosuje przy tym fachowe nazewnictwo, posługuje się jednostkami miary SI, wypełnia protokół w sposób czytelny (komputerowo, jeśli istnieje taka możliwość), z zachowaniem należytej staranności, nie pozostawiając pustych rubryk, bądź wierszy. W razie potrzeby dołącza kolejne kartki lub załączniki do protokołu. Wzór protokołu stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia. 4. Protokół zdawczo-odbiorczy odzwierciedla stan techniczny elementów i wyposażenia lokalu, takich jak ścian, podłóg, sufitów, stolarki drzwiowej, okiennej, instalacji, urządzeń technicznych będących na stałym wyposażeniu lokalu oraz dodatkowo zawiera zapisy dotyczące przynależnej piwnicy (numeru, czy jest opróżniona i uporządkowana, wyposażona w instalację elektryczną, ewentualnie białkowana), odczyty liczników wody, podzielników ciepła, ewentualnych zobowiązań finansowych lokatora. 5. Przy sporządzaniu protokołu Technik odnosi się do protokołu archiwalnego przekazania lokalu w użytkowanie. Na podstawie jego zapisów i wizji w lokalu określa procentowy stopień zużycia elementów wyposażenia lokalu. 6. Przy określeniu stanu technicznego w zakresie wyposażenia lokalu, Technik dokonuje dwustopniowej oceny: 6.1. I stopień sprowadza się do oceny, czy poszczególne elementy wyposażenia technicznego lokalu mogą zostać dopuszczone do dalszej eksploatacji przez kolejnego lokatora, czy też nie. Urządzenia (elementy wyposażenia technicznego) nie dopuszczone do dalszej eksploatacji otrzymują kwalifikację do demontażu oraz 100 % zużycia II stopień to określenie wartości procentowego zużycia elementów wyposażenia technicznego lokalu, dopuszczonych do dalszej eksploatacji. 7. Procentowe zużycie elementów wyposażenia technicznego stanowi podstawę do wyliczenia amortyzacji. 8. Lokatora obciąża tylko ta część amortyzacji, która nie wynika z prawidłowego użytkowania lokalu. Do normalnego użytkowania nie zalicza się m.in. uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego użytkowania, mechanicznych uszkodzeń, niedbalstwa, braku konserwacji. 9. Jeżeli protokół archiwalny nie określa procentowego zużycia lub procentowej wartości urządzeń, a jedynie opisuje ich stan, pracownik posługuje się właściwymi odpowiednikami określonymi w tabeli nr Protokół kończy się zapisami dotyczącymi wysokości i terminu ewentualnych rozliczeń finansowych z tytułu zaległości czynszowych, amortyzacji i odnowienia lokalu oraz zapisem nie wnoszę uwag, potwierdzonym przez stronę podpisującą protokół, z zastrzeżeniem ust

3 W przypadku odmowy podpisania protokołu przez stronę zdającą lokal, klauzulę o odmowie umieszcza się w protokole. Tabela nr 1. Lp Klasyfikacja stanu technicznego elementu Procentowe zużycie elementu 1 Bardzo dobry 0% 2. Dobry 30% 3 Średni 50% 3. Dostateczny 70% 4. Zły 100% Kryterium oceny Element lokalu (lub rodzaj konstrukcji, wykończenia, wyposażenia) jest dobrze utrzymany, konserwowany, nie wykazuje zużycia i uszkodzeń. Elementy lokalu utrzymane należycie. Celowy jest remont bieżący polegający na drobnych naprawach, uzupełnieniach: konserwacja, impregnacja. W elementach występują niewielkie uszkodzenia i ubytki, wynikające z prawidłowego korzystania z wyposażenia lokalu. Cechy i właściwości wbudowanych materiałów mają obniżoną klasę. Wymagany jest remont częściowy. W elementach występują znaczne uszkodzenia i ubytki, wymagany jest remont gruntowny Element lokalu (lub rodzaj konstrukcji, wykończenia, wyposażenia) nie nadaje się do użytku 11. Dopuszcza się sporządzenie protokołu jednostronnego w szczególności, gdy przejęcie lokalu następuje po zgonie lokatora, podrzuceniu kluczy, porzuceniu lokalu, wejściu komisyjnym do lokalu, wydaniu lokalu przez Komornika Sądowego. 12. Tak sporządzony protokół Technik niezwłocznie przekazuje Administratorowi, który w terminie 3 dni sprawdza, czy i kiedy oraz w jakiej wysokości została wpłacona przez zdającego kaucja mieszkaniowa: dokonuje jej przeliczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami, podaje dokument źródłowy, w którym została zaewidencjonowana (np. rejestr kaucji mieszkaniowych) podając rok oraz z numerem pozycji. 13. Przeliczona kaucja mieszkaniowa pomniejszona o koszty odnowienia lokalu, amortyzację oraz należności czynszowe, zostaje zwrócona przez DFK osobie uprawnionej do jej pobrania w terminie jednego miesiąca od dnia zdania lokalu mieszkalnego. 14. Informację o kaucji mieszkaniowej wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym Administrator niezwłocznie przekazuje Pracownikowi DTI, który w ciągu 14 dni od daty otrzymania dokumentów sporządza: uproszczony kosztorys robót, niezbędnych do wykonania w zdawanym lokalu a obciążających zdającego wyliczenie amortyzacji nie będącej następstwem prawidłowego użytkowania, posiłkując się normatywami określonymi w tabeli nr 2. Wielkość tą ustala się jako różnicę pomiędzy zużyciem faktycznym a zużyciem normatywnym wyliczenie wartości zatrzymanych przez Wynajmującego ulepszeń, z zastrzeżeniem ust.15,16,17, Zatrzymane ulepszenia, wprowadzone przez najemcę bez zgody Wynajmującego, rozliczane są na pisemny wniosek lokatora. Wartość ulepszenia określa się po uwzględnieniu stopnia zużycia według stanu na dzień opróżnienia lokalu. 16. Ulepszenia dokonane za zgodą Wynajmującego na podstawie pisemnej umowy, rozliczane są na warunkach i zasadach określonych w tej umowie, dotyczy to również zgody wyrażonej na piśmie

4 17. Jeden egzemplarz rozliczenia pracownik DTI przekazuje za pośrednictwem GK do DOW celem obciążenia lokatora. Drugi egzemplarz przekazuje do Administratora, celem dołączenia do akt sprawy, a trzeci jest podstawą wpisu do powadzonej w DTI, ewidencji. 18. Pracownik DTI przy wyliczeniu kosztów odnowienia lokalu i wyliczeniu amortyzacji oraz ulepszeń posługuje się kosztorysem wskaźnikowym remontu lokalu, stosując ceny określone w katalogu cen zakładowych lub aktualnych Katalogach Nakładów Rzeczowych Sekocenbud. Tabela nr 2. NORMATYWY MINIMALNEGO OKRES TRWAŁOŚCI URZĄDZEŃ TECHNICZNO-SANITARNYCH PRZY PRAWIDŁOWYM UŻYTKOWANIU RZECZY DO CELÓW ROZLICZEŃ AMORTYZACJI W LOKALAU L.p. Urządzenie kpl./szt. Okres trwałości Średnioroczn e zużycie [lat] [%] 1. Zlewozmywak dwukomorowy ,67 2. Zlewozmywak jednokomorowy ,67 3. Zlew ,67 4. Bateria zlewozmywakowa ,50 5. Kran czerpalny (zawór czerpalny) ,50 6. Kran czerpalny (zawór czerpalny) z ruchomą wylewką ,50 7. Szafka zlewozmywakowa ,50 8. Umywalka ,00 9. Bateria umywalkowa , Wanna , Bateria wannowa , Kabina natryskowa z brodzikiem , Brodzik , Bateria natryskowa , Muszla , Spłuczka , Sedes , Kuchenka gazowa 4-palnikowa z piekarnikiem , Kuchnia gazowa 4-palnikowa (kuchnia nastawna) , Kuchnia gazowa 2-palnikowa (kuchnia nastawna) , Kuchnia gazowa 1-palnikowa (kuchnia nastawna) , Kuchenka elektryczna 4-płytowa z piekarnikiem , Kuchenka gazowo-elektryczna 4-palnikowa z ,00 piekarnikiem 23. Kuchnia elektryczna 2-płytowa (kuchnia nastawna) , Kuchnia elektryczna 1-płytowa (kuchnia nastawna) , Piecyk gazowy kąpielowy (junkers) , Przepływowy podgrzewacz wody (elektryczny) , Bojler elektryczny , Trzon kuchenny kaflowy , Piec kuchenny przenośny - na nóżkach , Piec kuchenny przenośny obudowany , Piec kaflowy pokojowy ,00-4 -

5 19. Katalog cen zakładowych jest wprowadzany w życie odrębnym zarządzeniem Dyrektora raz na pół roku, w oparciu o jego projekt, opracowany przez DTI. 20. Katalog, o którym mowa w ust. 19 zawiera szczególności: stawkę roboczogodziny pracownika GRK według kalkulacji podanej przez GK, ceny wyposażenia i pozycje kosztorysowe robót stosowane w typowych rozliczeniach pomiędzy MZB a lokatorami, wskazanie źródła pochodzenia cen i sposób kalkulacji. 21. Obciążeniu kosztami podlega każda osoba nie wywiązująca się z obowiązku odnowienia lokalu. Kosztami nie obciąża się lokatorów, którzy uzyskali od Wynajmującego pisemne zwolnienie z obowiązku odnowienia lokalu. 22. Amortyzacji nie nalicza się, jeżeli w protokole zdawczo- odbiorczym sporządzonym przed dniem r. nie określono wartości lub nie opisano stanu elementów wyposażenia technicznego. Natomiast w przypadku, gdy protokół sporządzony po tym dniu nie określa wartości elementów wyposażenia technicznego, amortyzację nalicza się przyjmując, że elementy wyposażenia technicznego przekazane zostały Najemcy w stanie dobrym stosownie do art K.c. 23. W przypadku, gdy lokal odzyskano w związku ze zgonem lokatora, Technik, Administrator i pracownik DTI postępują analogicznie jak powyżej z zastrzeżeniem, że DOW wszczyna i przeprowadza postępowanie wyjaśniające celem obciążenia osoby zobowiązanej do pokrycia kosztów wynikających z odnowienia lokalu, rozliczenia amortyzacji oraz ulepszeń, bądź spisania ich w straty zakładu. ZAKRES REMONTU 4 1. Technik określa zakres remontu lokalu, niezbędny do wykonania ze szczegółowym zwymiarowaniem każdej pozycji (szt., mb.,m 2, m 3, %), na podstawie wytycznych odrębnych dla lokali socjalnych, zawartych w 7 i lokali mieszkalnych zawartych w 8. Zakres ten obejmuje wszystkie remonty niezbędne do wykonania w lokalu warunkujące zasiedlenie. 2. Zakres rzeczowy robót remontowych podlega kalkulacji kosztów niezbędnych do ich wykonania według zasad określonych w 3 pkt Zakres remontu sporządzany jest przy współudziale elektryka, posiadającego uprawnienia w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1 kv oraz instalatora, posiadającego uprawnienia do eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci gazowych oraz aparatury kontrolno-pomiarowej urządzeń i instalacji gazowych. 4. Zakres remontu podzielony jest na dwie grupy: 4.1. do obowiązkowego wykonania przez MZB, który obejmuje sprawdzenie i naprawę podstawowych instalacji i urządzeń: instalacji gazowej (protokół szczelności), instalacji elektrycznej (protokół badania skuteczności zerowania i rezystencji izolacji), instalacji grzewczej (opinia kominiarska), instalacji wodno-kanalizacyjnej, remont (przebudowa) pieców pokojowych, z tym że zlecony zostaje dopiero po uzyskaniu decyzji przyszłego Najemcy, że nie będzie zmieniał systemu ogrzewania na etażowe, większe roboty budowlane (np: w zakresie murarskim, stolarsko ciesielskim); (w/w zakres remontu wykonywany jest niezwłocznie po przejęciu lokalu), - 5 -

6 4.2. do wykonania przez przyszłego Najemcę w zamian za zwolnienie z kaucji mieszkaniowej (lub w przypadku deklaracji jej wpłaty, przez MZB), który może obejmować naprawę lub wymianę podłóg, stolarki drzwiowej, okiennej, roboty posadzkowe, naprawę tynków, malowanie, itp. (w/w zakres remontu wykonywany jest po decyzji przyszłego Najemcy w sprawie wykonania remontu). 5. Technik przekazuje Protokół zdawczo-odbiorczy lokalu oraz ustalony zakres remontu, Administratorowi. WYKAZANIE LOKALU 5 1. Administrator, po otrzymaniu Protokołu zdawczo-odbiorczego oraz zakresu remontu sporządza do WL wykaz, w którym oprócz ogólnych danych dotyczących lokalu (adres, data i przyczyna przejęcia lokalu, powierzchnia, ilość pomieszczeń, wyposażenie techniczne, wysokość kaucji, udział Gminy w nieruchomości Wspólnoty Mieszkaniowej, itp.) wpisuje ogólny zakres remontu. 2. W wykazie opisuje się kryteria określone w Zarządzeniu Prezydenta ułatwiające podjęcie decyzji w sprawie najmu bądź sprzedaży lokalu. Informacje szczegółowe stanowią załącznik do wykazu i służą do wewnętrznego użytku oraz są podstawą do negocjacji z przyszłym Najemcą warunków wykonania remontu. 3. Wykaz przekazuje się do WL niezwłocznie po przejęciu lokalu, jednak nie dłużej niż 14 dni roboczych od dnia jego przejęcia, z zastrzeżeniem ust W przypadku kiedy w lokalu pozostawiono ruchomości, wykazanie lokalu następuję po opróżnieniu lokalu nie później jednak niż w terminie 3 miesięcy od daty wejścia w posiadanie lokalu. Za opróżnienie lokalu odpowiada Administrator, który podejmuje działania mające na celu uzyskanie zrzeczenia się prawa do ruchomości pozostawionych w lokalu i przynależnym pomieszczeniu w w/w terminie. W przypadku nie uzyskania zrzeczenia w w/w terminie, Administrator organizuje opróżnienie lokalu i przynależnego pomieszczenia. Pozostawione ruchomości zostają spisane komisyjnie wraz z dokumentacją fotograficzną przez Administratora i przewiezione do Magazynu depozytów MZB. 5. Po zakończeniu remontu w podstawowym zakresie, jeżeli Najemca: 5.1. zobowiązuje się do wykonania remontu we własnym zakresie Administrator, po otrzymaniu skierowania z WL, przygotowuje umowę najmu, do której wpisuje zakres ustalonego remontu wraz z warunkami technicznymi, terminem jego rozpoczęcia i zakończenia, 5.2. decyduje się wpłacić kaucję mieszkaniową, Administrator poleca Technikowi zlecenie remontu. REMONTY PUSTOSTANÓW 6 1. Niezwłocznie po sporządzeniu protokołu przejęcia lokalu, Technik zleca do GRK wykonanie podstawowego zakresu remontu, leżącego po stronie MZB lub pełnego zakresu remontu lokalu socjalnego. Nie dotyczy to lokali przeznaczonych do sprzedaży. 2. Technik, postępuje analogicznie w przypadku otrzymania informacji od Administratora o konieczności wykonania remontu mieszkania komunalnego w pełnym zakresie. 3. W przypadku, kiedy zakres prac przewyższa możliwości GRK, Kierownik GRK przekazuje zakres wraz z wyceną do DOR, celem zlecenia robót podmiotowi zewnętrznemu, informując o tym kierownika OGM

7 4. O zawarciu umowy z podmiotem zewnętrznym DOR informuje Technika zlecającego remont, wskazując wykonawcę robót oraz termin ich rozpoczęcia i zakończenia. 5. Realizacja robót w pustostanach odbywa się przy ścisłym współdziałaniu Technika i GRK, a w przypadku zlecenia remontu na zewnątrz Technika i Wykonawcy, a wszelkie problemy techniczne są rozwiązywane na bieżąco w trakcie robót. 6. Technik zlecający remont jest koordynatorem śledzącym przebieg robót na bieżąco aż do momentu odbioru końcowego i osobą uprawnioną do zmiany lub korekty określonego zakresu robót. 7. W przypadkach wykonywania robót skomplikowanych i wymagających wiedzy osoby uprawnionej, na wniosek Technika, kierownik OGM wyznacza do współpracy Inspektora nadzoru. 8. Inspektor zajmuje się bieżącym nadzorem nad wykonaniem robót oraz sprawdza pod względem merytorycznym przedstawiony kosztorys powykonawczy. 9. Po zakończeniu remontu, Technik przekazuje Administratorowi informację, że lokal jest gotowy do zasiedlenia. 10. Administrator pisemnie informuje WL o zdatności lokalu do zasiedlenia. 11. Po otrzymaniu skierowania z WL, Administrator sporządza na podstawie protokołu zdawczo odbiorczego, przygotowanego przez Technika umowę najmu z przyszłym Najemcą. WYTYCZNE DO TYPOWANIA ROBÓT REMONTOWYCH W LOKALACH SOCJALNYCH I POMIESZCZENIACH TYMCZASOWYCH Założenia ogólne Lokale socjalne, z założenia mają obniżony standard wyposażenia w urządzenia techniczne w stosunku do lokali mieszkalnych, co nie oznacza obniżonego standardu wykonania robót remontowych, a jedynie mniejszy ich zakres. 2. Przy planowaniu robót remontowych w pustostanach zakłada się minimalny zakres robót, który jest wystarczający do zamieszkania ze względów użytkowych i bezpieczeństwa, tj. zapewniona jest sprawność podstawowych instalacji. 3. Sprawdza się i naprawia instalacje oraz urządzenia, wymienione w 4 ust. 4 pkt Zakres niezbędnych napraw (wymian) sprowadza się do stanu zapewniającego bezpieczne korzystanie z instalacji. 5. Sprawdza się, czy lokal wyposażony jest w podstawowe urządzenia, przy czym względy estetyczne mają tu mniejsze znaczenie. 6. Standard lokalu socjalnego zawarty jest w Ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. Wytyczne szczegółowe 1. URZĄDZENIA TECHNICZNE Zlewozmywaki (zlewy) oceniamy pod kątem możliwości dalszego użytkowania. Istniejące pozostawiamy jeżeli nie są przedziurawione, pogięte lub wyszczerbione

8 Zlewozmywaki (zlewy) zanieczyszczone, powierzchniowo porysowane, lekko poobijane, lecz sprawne nie przewidujemy do wymiany, lecz do wyczyszczenia, wymycia, wydezynfekowania. Syfon do udrożnienia, uszczelnienia, w razie braku możliwości do wymiany. W wypadku, gdy zlewozmywak (zlew) nie nadaje się do użytku przewidujemy w pierwszej kolejności wyposażenie kuchni w zlewozmywak używany (z odzysku). Zakup nowego zlewozmywaka (zlewu) w lokalu socjalnym jest uzasadniony po wyczerpaniu możliwości opisanych wyżej Szafki pod zlewozmywak pozostawiamy istniejące po doczyszczeniu, lub naprawie. Tam gdzie jest możliwe zlewozmywak (zlew) przewidujemy do zawieszenia na wspornikach metalowych Muszle ustępowe i spłuczki postępujemy podobnie jak w przypadku zlewozmywaków. Tylko muszle pęknięte, nadbite i nadmiernie zakamienione kwalifikujemy do wymiany. Powyższe dotyczy również urządzeń spłukujących, ze szczególnym zwróceniem uwagi na ich szczelność. W przypadku uszkodzenie automatu odcinającego, wymieniamy spłuczkę Deski sedesowe niespękane, posiadające sprawne mocowania do muszli przewidujemy jedynie do wyczyszczenia, ewentualnie dezynfekcji. Wymianie podlegają tylko sedesy uszkodzone fizycznie, spękane, nienadające się do dalszego użytku. 2. PIECE (trzony kuchenne) Dokładnie sprawdzamy stan techniczny pieca, paleniska, rury odprowadzającej, blachy przypiecowej. Tam gdzie jest to konieczne wymieniamy ruszt na nowy (jeśli jest wypalony). Do przebudowy kwalifikujemy tylko piece wyeksploatowane, nie gwarantujące bezpiecznego funkcjonowania. W razie wątpliwości, co do jego stanu posługujemy się opinią zakładu kominiarskiego i zduńskiego. Przy trzonach kuchennych należy w każdym przypadku rozważyć najpierw wymianę rusztu, płyt (blach) grzewczych i oprzyrządowania. Uzasadnione jest przeprowadzenie prób funkcjonowania pieca przez Konserwatora GRK na zlecenie Technika, celem upewnienia się co, do prawidłowości podjętej decyzji. 3. PODŁOGI Podłogi z desek (najczęściej malowane farbą olejną) - jeżeli brak jest ubytków desek, nadmiernych szpar, podłoga nie jest miejscowo wypalona, bądź przegnita i nadaje się do użytku, należy wyczyścić i pozostawić. W przypadku częściowego zniszczenia, przegnicia, na ile to jest możliwe przewidzieć do miejscowej wymiany. Podłóg z desek nie przykrywamy, a jedynie konserwujemy Podłogi (PCW) (rulonowe lub z płytek) - jeżeli nie są całkowicie przetarte, dziurawe, wypalone, pocięte, przykrywają całą powierzchnię podłogi, a podłoże nie jest zapadnięte i w ocenie Technika nadają się do użytku, pozostawiamy w stanie istniejącym, a jedynie kwalifikujemy do wyczyszczenia. Podłogi z miejscowym ubytkiem należy przewidzieć do uzupełnienia poprzez wstawienie (wklejenie) łaty. Wykładziny miejscowo odklejone przewidzieć do podklejenia, podobnie z listwami przyściennymi Podłogi drewniane parkiety - trzymające się podłoża - przewidzieć jedynie do wyczyszczenia. Przy szparach nadmiernych, wyszpachlować, wyczyścić. Parkiety rozeschnięte (luźne), posiadające ubytki (nie gwarantujące bezpiecznego użytkowania) przewidzieć do rozebrania i po wyrównaniu podłoża ułożyć wykładzinę podłogową (PCW)

9 4. ŚCIANY I SUFITY. 4.1.Tynki.- ubytki tynków należy uzupełnić. Po zaawansowanych zagrzybieniach oraz wykwitach, spowodowanych długotrwałym zamoczeniem lub wilgocią, tynki należy skuć, osuszyć i wykonać nowe. Co do zasady przyjmuje się tynki zatarte na ostro. Wykończenie tynków nie wymaga stosowania gładzi gipsowych. W przypadku odpadania tynków na sufitach trzcinowych przewidzieć ich naprawy przy zastosowaniu siatki Rabitza. 4.2.Malowanie - ściany i sufity czyste, nie wymagające malowania należy obmieść, odkurzyć, i o ile nie posiadają ubytków tynków, pozostawić bez malowania. Ściany i sufity, wymagające odnowienia, należy po likwidacji ubytków tynków, odświeżyć. Odświeżenie polega na pomalowaniu sufitów i ścian farbą emulsyjną, w kolorze zbliżonym do istniejącego. W przypadku występowania nalotów pleśni lub mocnych zabrudzeń należy je przed malowaniem usunąć przez zeskrobanie, bądź odgrzybienie środkiem grzybobójczym. Przydatność tapet do dalszego użytkowania indywidualnie ocenia Technik, podejmując decyzje co do ich usunięcia lub malowania. W przypadku dobrego stanu tapet, pozostawiamy je. 4.3.Inne okładziny ścienne Boazerie, płytki ścienne i inne okładziny, jeżeli są trwale przymocowane i w ocenie Technika, nie stanowią zagrożenia dla zdrowia przyszłego Najemcy oraz nie są rażąco szpecące, pozostawiamy je. 5. STOLARKA DRZWIOWA Drzwi zewnętrzne, jak i wewnętrzne należy generalnie pozostawić w stanie istniejącym, przewidując jedynie ich oczyszczenie, regulację, uzupełnienie szyb w skrzydłach przeszkolonych, naprawę, wymianę zamka, czy klamek. Jedynie drzwi zupełnie zniszczone, wypaczone, nie zamykające się, wyszczerbione należy przewidzieć do wymiany na nowe. Do malowania farbą podkładową przewidujemy jedynie drzwi i ościeżnice po naprawach, uzupełnieniach, itp. W przypadku braku skrzydeł drzwiowych, jeżeli jest to uzasadnione, typujemy ich uzupełnienie, jeżeli natomiast ościeżnica jest starego typu i brak jest możliwości montażu skrzydła należy drzwi wstawić wraz z ościeżnicą. 6. STOLARKA OKIENNA Jedynie skrzydła okna przegniłe lub spróchniałe stwarzają podstawę do wymianę okien. W każdym innym przypadku należy przewidywać remont, regulację czy konserwację, jak również uzupełnienie okitowania szyb w całym oknie. Parapety przegniłe, spróchniałe, mocno spękane przewidywać do wymiany. Pozostałe naprawić i konserwować. Okna wcześniej właściwie konserwowane, w dobrym stanie należy jedynie wyczyścić i umyć; jeżeli od zewnątrz nie były malowane, należy je pomalować. Podobnie postępuje się w przypadku parapetów. Okucia brakujące uzupełnić, skrzydła okienne dopasować. W każdym przypadku należy ocenić, czy stolarka nadaje się do dalszego użytkowania. Nieszczelności i ubytki między parapetem zewnętrznym a oknem należy wypełnić silikonem. Otworom podokiennym nawiewnym należy przywrócić funkcję, jaką mają spełniać i uzupełnić brakujące kratki. Tam gdzie brakuje nawiewu dla dostarczenia tlenu w ilości niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania pieca, należy przewidzieć wykonanie otworu nawiewnego

10 7. KRATKI WENTYLACYJNE W każdym przypadku zlecić sprawdzenie działania wentylacji, odblokowanie kanałów zaślepionych wraz z oczyszczeniem kratek. 8. OGRZEWANIE ETAŻOWE W przypadku gdy nie ma możliwości odbudowania pieców, przewiduje się wykonanie ogrzewania etażowego węglowego; wówczas należy uwzględnić zamontowanie bojlera z wymiennikiem ciepłej wody, bez funkcji grzałki elektrycznej. W takim przypadku wyposażamy lokal w kuchenkę gazową, lub elektryczną do przygotowywania posiłków, bez piekarnika. WYTYCZNE DO TYPOWANIA ROBÓT REMONTOWYCH W LOKALACH MIESZKALNYCH (KOMUNALNYCH) 8 Założenia ogólne 1. Zakłada się wyższy standard wyposażenia lokalu w stosunku do lokali socjalnych, starając się jednocześnie nie wykraczać poza zakres robót niezbędnych do wykonania, umożliwiających prawidłowe funkcjonowanie i korzystanie z lokalu. Przyjmuje się zastosowanie materiałów i urządzeń w standardzie średnim. Lokal mieszkalny ma być czysty, schludny, odświeżony i posiadać wyposażenie określone stosownymi przepisami prawa. Wytyczne szczegółowe 2. Urządzenia techniczne, takie jak zlewozmywak, muszla ustępowa, deska sedesowa, w przypadku zużycia technicznego: zakwalifikowane do dalszej eksploatacji - pozostawia się na wyposażeniu lokalu, przy utracie funkcji użytkowych, zakwalifikowane do demontażu podlegają złomowaniu (utylizacji). 3. Szafki pod zlewozmywak nie wstawia się do lokalu (najczęściej przyszły lokator montuje zlewozmywak we własnych meblach). 4. Piece, trzony kuchenne sposób kwalifikacji do remontu jest analogiczny jak w przypadku lokali socjalnych. 5. Podłogi. 4.1 Podłogi z desek oceniamy i kwalifikujemy podobnie, jak przy lokalach socjalnych, z tą różnicą że podłogi z fragmentami uzupełnionymi, lub wymienionymi przykrywamy płytami wiórowymi i wykładziną podłogową grb mm, lub płytami OSB. 4.2 Podłogi PCV (rulonowe, lub z płytek) podłogi w stanie dobrym, a jedynie odklejone miejscowo, lub na stykach przewidujemy do podklejenia i wyczyszczenia. W przypadku podłóg mechanicznie uszkodzonych, przeciętych, nadpalonych bądź przedziurawionych nie uzupełniamy, lecz przewidujemy ich wymianę. W przypadku ubytków w podłogach z płytek PCV należy przewidzieć ich zerwanie i ułożenie wykładziny rulonowej. 4.3 Podłogi drewniane parkiety postępujemy analogicznie, jak przy typowaniu tego rodzaju robót w lokalach socjalnych. 6. Ściany i sufity. 5.1.Tynki do wymiany przewidzieć tynki po długotrwałych zagrzybieniach, zawilgoceniach, wykwitach i pleśni, jak również tynki głuche, odpadające i odparzone. Jako standard wykonania należy przyjąć tynki cementowo-wapienne zacierane na ostro. W przypadku

11 remontu tynków na sufitach sposób postępowania przy typowaniu robót jest identyczny, jak w lokalach socjalnych. 5.2.Malowanie. Podobnie, jak w przypadku lokali socjalnych, w przypadku występowania na ścianach nalotów pleśni, lub mocnych zabrudzeń należy je przed malowaniem usunąć, lub odgrzybić. Zakładamy malowanie ścian i sufitów po uprzednim przygotowaniu powierzchni polegającym na zeskrobaniu starych łuszczących się powłok malarskich farbą emulsyjną w kolorach jasnych, zbliżonych do istniejących. 7. Stolarka drzwiowa. Drzwi wewnętrzne, jak i zewnętrzne zniszczone mechanicznie, obwisłe, nie domykające się, zużyte - należy przewidzieć do wymiany. Drzwi prawidłowo działające, lecz częściowo zużyte, nie wymagające znaczących nakładów robocizny i materiałów przewidujemy do remontu. Drzwi w stanie technicznym dobrym, bez śladów uszkodzeń przewidujemy do odświeżenia poprzez malowanie farbą nawierzchniową. Drzwi po remoncie, wymianie elementów, porysowane należy poddać dwukrotnemu malowaniu (warstwa podkładowa plus nawierzchniowa). 8. Stolarka okienna. Ocena i kwalifikacja zakresu robót analogiczna, jak w przypadku lokali socjalnych. Jedynie w budynkach, gdzie znaczna większość okien jest już wymieniona, a koszt robót naprawczych okien w lokalu mieszkalnym przekracza 40 % kosztów wymiany okna na nowe, decydujemy się na jego wymianę. Okna wcześniej wymienione, nie posiadające nawiewników, należy wyposażyć w nawiewniki. 9. Kratki wentylacyjne. Postępujemy analogicznie jak w przypadku lokali socjalnych. REJESTR LOKALI 9 1. Przejęcie lokalu niezwłocznie wpisywane jest przez Administratora do prowadzonego w OGM rejestru lokali, nie później niż 3 dni robocze. 2. Rejestr lokali zawiera następujące informacje: adres lokalu, dane osobowe dotychczasowego Najemcy, datę przejęcia lokalu, przyczynę i formę jego przejęcia, rodzaj lokalu (socjalny, komunalny, użytkowy) datę zlecenia wykonania remontu i jego zakończenia, datę wykazania lokalu do WL, datę skierowania do zawarcia nowej umowy, datę jej zawarcia i rzetelne prowadzenie rejestru w części dotyczącej administrowanych nieruchomości. KARTA REMONTU LOKALU Dla każdego lokalu Technik prowadzi Kartę remontu. 2. Karta remontu znajduje się w aktach lokalu i zawiera informacje dotyczące: daty wykonania remontu, zakresu, kosztu, określenia na czyj koszt remont został wykonany. 3. Karty są zakładane sukcesywnie i wpisuje się do nich znaną historię remontu lokalu Kierownik OGM określi wzory dokumentów dla procedur typowych, tak aby Zespoły Administracyjne stosowały je jednolicie

12 2. Wykonanie niniejszego Zarządzenia powierzam kierownikowi OGM i DOR wg wskazań opisanych w niniejszym zarządzeniu i zakresu obowiązków opisanych w Regulaminie Organizacyjnym MZB. 12 Nadzór nad realizacją niniejszego Zarządzenia będę sprawował osobiście Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 4. Traci moc Zarządzenie Nr 24/2011 Dyrektora Miejskiego Zarządu Budynków w Raciborzu z dnia r. w sprawie rozliczenia nakładów ponoszonych w związku z odbiorem lokalu mieszkalnego w stanie nieodnowionym oraz Zarządzenie NR 3 /2013 Dyrektora Miejskiego Zarządu Budynków w Raciborzu z dnia r. w sprawie wprowadzenia zasad i trybu postępowania przy przeprowadzaniu remontów mieszkań

4 Naprawy, o których mowa w 3 finansowane są z funduszu remontowego.

4 Naprawy, o których mowa w 3 finansowane są z funduszu remontowego. R E G U L A M I N określający obowiązki Spółdzielni i członków w zakresie napraw wewnątrz lokali oraz zasady rozliczeń Spółdzielni z członkami zwalniającymi lokale w Puławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin podziału obowiązków Spółdzielni i członków w zakresie napraw wewnątrz lokali

Regulamin podziału obowiązków Spółdzielni i członków w zakresie napraw wewnątrz lokali Regulamin podziału obowiązków Spółdzielni i członków w zakresie napraw wewnątrz lokali REGULAMIN PODZIAŁU OBOWIĄZKÓW SPÓŁDZIELNI I CZŁONKÓW W ZAKRESIE NAPRAW WEWNĄTRZ LOKALI 1. Naprawami w rozumieniu niniejszych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 246/2009 BURMISTRZA DZIERŻONIOWA z dnia 26 maja 2009 roku

ZARZĄDZENIE Nr 246/2009 BURMISTRZA DZIERŻONIOWA z dnia 26 maja 2009 roku ZARZĄDZENIE Nr 246/2009 BURMISTRZA DZIERŻONIOWA z dnia 26 maja 2009 roku w sprawie przyjęcia regulaminu remontów gminnych lokali mieszkalnych Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1053/2016 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 2 listopada 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 1053/2016 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 2 listopada 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 1053/2016 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie oddania w najem w drodze bezprzetargowej wolnego lokalu użytkowego nr 2 położonego w Raciborzu przy ul. ks. Londzina

Bardziej szczegółowo

REMONT LOKALU MIESZKALNEGO PRZY UL. KRÓTKIEJ 5 NR 3 W PŁOCKU 1.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

REMONT LOKALU MIESZKALNEGO PRZY UL. KRÓTKIEJ 5 NR 3 W PŁOCKU 1.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA REMONT LOKALU MIESZKALNEGO PRZY UL. KRÓTKIEJ 5 NR 3 W PŁOCKU 1.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu lokalu mieszkalnego przy ulicy Krótkiej 5 nr 3 w Płocku w celu przygotowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Spółdzielni Mieszkaniowej w Wąbrzeźnie w zakresie napraw wnętrz lokali.

REGULAMIN Spółdzielni Mieszkaniowej w Wąbrzeźnie w zakresie napraw wnętrz lokali. REGULAMIN Spółdzielni Mieszkaniowej w Wąbrzeźnie w zakresie napraw wnętrz lokali. 1 Naprawami w rozumieniu niniejszego Regulaminu są roboty konserwacyjne i remontowe. 2 Do obowiązków Spółdzielni w zakresie

Bardziej szczegółowo

LOKALU MIESZKALNEGO ORAZ WYKONYWANIA W LOKALU MIESZKLANYM NAPRAW PRZEZ NAJEMCĘ W ZAKRESIE OBCIĄŻAJACYM WYNAJMUJĄCEGO

LOKALU MIESZKALNEGO ORAZ WYKONYWANIA W LOKALU MIESZKLANYM NAPRAW PRZEZ NAJEMCĘ W ZAKRESIE OBCIĄŻAJACYM WYNAJMUJĄCEGO REGULAMIN POZNAŃSKIEGO TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z O.O. W POZNANIU OKRESLAJACY PRAWA I OBOWIĄZKI STRON UMOWY W PRZYPADKU PRZEJMOWANIA i PRZEKAZYWANIA LOKALU MIESZKALNEGO ORAZ WYKONYWANIA

Bardziej szczegółowo

DATA OPRACOWANIA : 12,06,2013. Poziom cen : II kw Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie: Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

DATA OPRACOWANIA : 12,06,2013. Poziom cen : II kw Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie: Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu Przedmiar robót NAZWA INWESTYCJI : Remont pustostanu ADRES INWESTYCJI : Warszawa ul, Deotymy 58 m 62 INWESTOR : Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy ADRES INWESTORA :

Bardziej szczegółowo

Regulamin. II. Podział napraw wewnątrz lokali na obciążające Spółdzielnię oraz użytkowników.

Regulamin. II. Podział napraw wewnątrz lokali na obciążające Spółdzielnię oraz użytkowników. Regulamin określający obowiązki Spółdzielni i użytkowników lokali w zakresie napraw wewnątrz lokali oraz zasady rozliczeń Spółdzielni z użytkownikami zwalniającymi lokale. I. Podstawa prawna. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Zakres remontu do wykonania w lokalu wolnym w Żarach przy ul. Witosa 38/15

Zakres remontu do wykonania w lokalu wolnym w Żarach przy ul. Witosa 38/15 Żary, dnia 24.07.2012 r. O G Ł O S Z E N I E 1. Zamawiający: ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ Sp. z o.o. 68-200 Żary, ul. Zakopiańska 7 adres do korespondencji w postępowaniu: email:zgmzary@zgmzary.pl 2.

Bardziej szczegółowo

II ZAKRES REMONTU DO WYKONANIA W LOKALU (zmieniony w związku z brakiem zainteresowania wynajęciem lokalu):

II ZAKRES REMONTU DO WYKONANIA W LOKALU (zmieniony w związku z brakiem zainteresowania wynajęciem lokalu): ZAŁĄCZNIK NR 3 DO WYKAZU LOKALI MIESZKALNYCH PRZEZNACZONYCH DO REMONTU PRZEZ PRZYSZŁEGO NAJEMCĘ Z DNIA 02.05.2016r. I. DANE ADRESOWE: Racibórz, ul. Wileńska 17/6 I. INFORMACJE DOTYCZĄCE POZYSKANEGO LOKLU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZEŃ FINANSOWYCH SPÓŁDZIELNI Z UŻYTKOWNIKAMI ZWALNIAJACYMI LOKALE DO DYSPOZYCJI SPÓŁDZIELNI

REGULAMIN ROZLICZEŃ FINANSOWYCH SPÓŁDZIELNI Z UŻYTKOWNIKAMI ZWALNIAJACYMI LOKALE DO DYSPOZYCJI SPÓŁDZIELNI REGULAMIN ROZLICZEŃ FINANSOWYCH SPÓŁDZIELNI Z UŻYTKOWNIKAMI ZWALNIAJACYMI LOKALE DO DYSPOZYCJI SPÓŁDZIELNI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejszy regulamin określa zasady rozliczeń finansowych spółdzielni z

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY TARNAWATKA NA LATA

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY TARNAWATKA NA LATA Załącznik do Uchwały Nr XIII/92/2016 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 13 czerwca 2016 roku WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY TARNAWATKA NA LATA 2016-2020 Opracowanie Wieloletniego

Bardziej szczegółowo

ST (CPV ; CPV ; CPV )

ST (CPV ; CPV ; CPV ) 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST. ST (CPV 45400000-1; CPV 45320000-3; CPV 45320000-9) Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót polegających

Bardziej szczegółowo

Kalisz, dnia 30.09.2015r. WSSM.7135.1. 117.2015

Kalisz, dnia 30.09.2015r. WSSM.7135.1. 117.2015 Kalisz, dnia 30.09.2015r. WSSM.7135.1. 117.2015 Wykaz lokali przeznaczonych do remontu zgodnie z 28a Uchwały Nr XV/198/2004 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 5 lutego 2004 r. w sprawie ustalania zasad wynajmowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NAPRAW I ZASAD ROZLICZEŃ

REGULAMIN NAPRAW I ZASAD ROZLICZEŃ TEKST JEDNOLITY REGULAMIN NAPRAW I ZASAD ROZLICZEŃ Określający obowiązki Spółdzielni i jej Członków w zakresie napraw wewnątrz i na zewnątrz lokali oraz zasad rozliczeń Spółdzielni z osobami zwalniającymi

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO

OPIS TECHNICZNY DO KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO OPIS TECHNICZNY DO KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO INWESTYCJA: INWESTOR: Prace remontowe w Budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Brzesku ul. Kościuszki 7 Miejski Ośrodek Kultury pl. Targowy 10 32-800 Brzesko

Bardziej szczegółowo

Spółdzielnia Mieszkaniowa Michałów w Radomiu

Spółdzielnia Mieszkaniowa Michałów w Radomiu Załącznik do uchwały nr 4 Rady Nadzorczej SM Michałów z dnia 27.02.2007r. Spółdzielnia Mieszkaniowa Michałów w Radomiu Regulamin korzystania z lokali użytkowych i garaży 2 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Niniejsza umowa zostaje zawarta na podstawie skierowania z dnia znak:

Niniejsza umowa zostaje zawarta na podstawie skierowania z dnia znak: U M O W A najmu lokalu mieszkalnego zawarta...pomiędzy Gminą Olsztyn reprezentowaną przez Prezydenta Olsztyna, w imieniu którego działa na podstawie pełnomocnictwa Zbigniew Karpowicz - Dyrektor Zakładu

Bardziej szczegółowo

WYKAZ WOLNYCH GARAŻY

WYKAZ WOLNYCH GARAŻY WYKAZ WOLNYCH GARAŻY Przeznaczenie lokalu Stan techniczny lokalu wraz z wyszczególnieniem BOK ŚRÓDMIEŚCIE ul. 1 Maja 35 1. 1 Maja 15 18,75 Garaż Wolny od 03.11.2008r. 2. Nowy Świat 5c 32,60 Garaż Wolny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NAJMU I UŻYWANIA LOKALI UŻYTKOWYCH I GARAŻY

REGULAMIN NAJMU I UŻYWANIA LOKALI UŻYTKOWYCH I GARAŻY LOKATORSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W KRAKOWIE 30-428 KRAKÓW, UL. ZDUNÓW 18A/1 REGULAMIN NAJMU I UŻYWANIA LOKALI UŻYTKOWYCH I GARAŻY KRAKÓW, STYCZEŃ 2010r. 1 REGULAMIN NAJMU I UŻYWANIA LOKALI UŻYTKOWYCH

Bardziej szczegółowo

WZÓR PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA/PRZYJĘCIA LOKALU MIESZKALNEGO

WZÓR PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA/PRZYJĘCIA LOKALU MIESZKALNEGO Dziennik Ustaw Nr 64 4085 Poz. 340 WZÓR PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA/PRZYJĘCIA LOKALU MIESZKALNEGO Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 marca 2011 r. (poz. 340) Załącznik

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. Regulamin tworzony jest na podstawie 159 i 163 Statutu Spółdzielni. I. Postanowienia ogólne

R E G U L A M I N. Regulamin tworzony jest na podstawie 159 i 163 Statutu Spółdzielni. I. Postanowienia ogólne R E G U L A M I N podziału obowiązków Spółdzielni oraz użytkowników lokali w zakresie napraw wewnątrz lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży oraz zasad rozliczeń z członkami zwalniającymi lokale mieszkalne

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 335/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 13 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 335/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 13 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 335/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego na wysokość miesięcznego czynszu najmu lokalu mieszkalnego nr 4 położonego

Bardziej szczegółowo

ZAKRES RZECZOWY remont mieszkania z ruchu ludności b.m. ul.sikorskiego 110 m 13

ZAKRES RZECZOWY remont mieszkania z ruchu ludności b.m. ul.sikorskiego 110 m 13 ZAKRES RZECZOWY remont mieszkania z ruchu ludności b.m. ul.sikorskiego 110 m 13 POKÓJ I 1. zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian i sufitu 6. malowanie dwukrotnie farbą emulsyjną ścian 7. malowanie

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI ZGN w Dzielnicy Wola m.st.warszawy Warszawa ul. Bema 70 KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : Remont pustostanu - obciążający m. st.warszawy kod CPV 45453000-7 ADRES INWESTYCJI : ul. Brożka 2b INWESTOR

Bardziej szczegółowo

Regulamin napraw lokali mieszkalnych i użytkowych Spółdzielni Mieszkaniowej Bałtyk w Gdyni

Regulamin napraw lokali mieszkalnych i użytkowych Spółdzielni Mieszkaniowej Bałtyk w Gdyni Regulamin napraw lokali mieszkalnych i użytkowych Spółdzielni Mieszkaniowej Bałtyk w Gdyni W oparciu o postanowienia 112 pkt. 1 ust.11 Statutu Rada Nadzorcza uchwala zasady dokonywania napraw lokali mieszkalnych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA ZASAD USTALANIA STOPNIA ZUŻYCIA TECHNICZNEGO BUDYNKÓW I BUDOWLI ORAZ WYPOSAŻENIA I URZADZEŃ TECHNICZNYCH

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA ZASAD USTALANIA STOPNIA ZUŻYCIA TECHNICZNEGO BUDYNKÓW I BUDOWLI ORAZ WYPOSAŻENIA I URZADZEŃ TECHNICZNYCH Załącznik do Uchwały Nr 5 Zarządu Wojskowego TBS KWATERA Sp. z o.o. z dnia 24.01.2013 r. INSTRUKCJA DOTYCZĄCA ZASAD USTALANIA STOPNIA ZUŻYCIA TECHNICZNEGO BUDYNKÓW I BUDOWLI ORAZ WYPOSAŻENIA I URZADZEŃ

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N OBOWIĄZKI SPÓŁDZIELNI W ZAKRESIE NAPRAW, PRZEGLĄDÓW I INNYCH CZYNNOŚCI WEWNĄTRZ LOKALI

R E G U L A M I N OBOWIĄZKI SPÓŁDZIELNI W ZAKRESIE NAPRAW, PRZEGLĄDÓW I INNYCH CZYNNOŚCI WEWNĄTRZ LOKALI R E G U L A M I N określający obowiązki Spółdzielni i Członków w zakresie napraw wewnątrz lokalu oraz zasad rozliczeń Spółdzielni z członkami zwalniającymi lokale w Spółdzielni Mieszkaniowej "Wspólnota

Bardziej szczegółowo

dokonywania ulepszeń w postaci wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w lokalach gminnego zasobu mieszkaniowego

dokonywania ulepszeń w postaci wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w lokalach gminnego zasobu mieszkaniowego Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 12/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. Regulamin dokonywania ulepszeń w postaci wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w lokalach gminnego zasobu mieszkaniowego Zakładu Usług

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI FUNDUSZU REMONTOWEGO W MIĘDZYZAKŁADOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PRZY UL

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI FUNDUSZU REMONTOWEGO W MIĘDZYZAKŁADOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PRZY UL REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI FUNDUSZU REMONTOWEGO W MIĘDZYZAKŁADOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PRZY UL. 11 LISTOPADA 81D/15 58-302 WAŁBRZYCHU PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa z dnia 15 grudnia

Bardziej szczegółowo

ST (CPV 45400000-1; CPV 45320000-3; CPV 45320000-9)

ST (CPV 45400000-1; CPV 45320000-3; CPV 45320000-9) 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST. ST (CPV 45400000-1; CPV 45320000-3; CPV 45320000-9) Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót polegających

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1831/2012 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2012-07-06

ZARZĄDZENIE NR 1831/2012 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2012-07-06 0b8003a4-f932-4f24-972c-f88cf1e8b085 ZARZĄDZENIE NR 1831/2012 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2012-07-06 w sprawie najmu pomieszczeń w budynkach samorządowych szkół podstawowych i gimnazjów na prowadzenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I. PODSTAWA PRAWNA

REGULAMIN I. PODSTAWA PRAWNA Załącznik nr 4 REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA DO BUDYNKÓW ORAZ DOKONYWANIA ROZLICZEŃ Z WŁAŚCICIELAMI LOKALI ZA CENTRALNE OGRZEWANIE I PODGRZANIE WODY W BUDYNKU WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ W KWIDZYNIE

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. ZGN w Dzielnicy Wola m.st.warszawy Warszawa ul. Bema 70

Przedmiar robót. ZGN w Dzielnicy Wola m.st.warszawy Warszawa ul. Bema 70 ZGN w Dzielnicy Wola m.st.warszawy Warszawa ul. Bema 70 Nazwa inwestycji : Remont pustostanu kod CPV 45453000-7 Adres inwestycji : Antka Rozpylacza 3 0 Inwestor : Administracja Koło Adres inwestora : ul.

Bardziej szczegółowo

W wyniku przeprowadzonego konkursu na najem lokalu z przeznaczeniem na działalność twórczą zawarto umowę najmu o następującej treści:

W wyniku przeprowadzonego konkursu na najem lokalu z przeznaczeniem na działalność twórczą zawarto umowę najmu o następującej treści: Załącznik nr 2 UMOWA NAJMU (najemcą jest osoba fizyczna) Zawarta w dniu. w Białogardzie pomiędzy: Miastem Białogard - Białogardzki Zarząd Nieruchomości z siedzibą przy ul. Dąbrowszczaków 18 w Białogardzie,

Bardziej szczegółowo

Określenia użyte w regulaminie

Określenia użyte w regulaminie R E G U L A M I N rozliczania kosztów zużycia zimnej i ciepłej wody, ustalania opłat za wodę oraz montażu wodomierzy w Myszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej P O D S T A W A P R A W N A : Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REMONTU pomieszczeń Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ w Lublinie o. Włodawa

PROJEKT REMONTU pomieszczeń Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ w Lublinie o. Włodawa biuro projektowe m.kwadrat Tomasz Chudzik 22-200 Włodawa ul. Jasna 1 tel.: 722-262-722 e-mail: m.kwadrat@o2.pl PROJEKT REMONTU pomieszczeń Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ w Lublinie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI NR XXVIII/204/09

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI NR XXVIII/204/09 UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI NR XXVIII/204/09 z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy i Miasta Gryfów Śląski na lata

Bardziej szczegółowo

II. OBOWIĄZKI SPÓŁDZIELNI

II. OBOWIĄZKI SPÓŁDZIELNI R E G U L A M I N w sprawie określenia obowiązków Spółdzielni Mieszkaniowej przy Politechnice Śląskiej i Członków tej Spółdzielni w zakresie napraw wewnątrz mieszkań I. PRZEPISY OGÓLNE 1. 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Zakres remontu budynku położonego w Wieliczce przy ul. Daniłowicza 12 Opis do kosztorysu inwestorskiego w-2 cz. 1 pom. 0.

Zakres remontu budynku położonego w Wieliczce przy ul. Daniłowicza 12 Opis do kosztorysu inwestorskiego w-2 cz. 1 pom. 0. 1 Zakres remontu budynku położonego w Wieliczce przy ul. Daniłowicza 12 Opis do kosztorysu inwestorskiego w-2 cz. 1 Zestawienie robót przewidzianych do wykonania ujęto w układzie poszczególnych pomieszczeń.

Bardziej szczegółowo

Zasady wymiany stolarki okiennej w zasobach mieszkaniowych Zakładu Gospodarki Lokalowej w Mikołowie

Zasady wymiany stolarki okiennej w zasobach mieszkaniowych Zakładu Gospodarki Lokalowej w Mikołowie Zasady wymiany stolarki okiennej w zasobach mieszkaniowych Zakładu Gospodarki Lokalowej w Mikołowie I. Awaryjna wymiana stolarki okiennej 1. Okna w stanie awaryjnym są to okna, których aktualny stan techniczny

Bardziej szczegółowo

Regulamin. w sprawie zasad wynajmu lokali użytkowych, dzierżawy terenu. oraz instalowania reklam w zasobach SM Janowo.

Regulamin. w sprawie zasad wynajmu lokali użytkowych, dzierżawy terenu. oraz instalowania reklam w zasobach SM Janowo. Regulamin w sprawie zasad wynajmu lokali użytkowych, dzierżawy terenu oraz instalowania reklam w zasobach SM Janowo. I. Postanowienia ogólne. 1 Niniejszy regulamin ustalony został między innymi w celu:

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU LOKALU MIESZKALNEGO

UMOWA NAJMU LOKALU MIESZKALNEGO UMOWA NAJMU LOKALU MIESZKALNEGO Zawarta w dniu... w....pomiędzy:.............. (w przypadku osoby fizycznej należy podać imię, nazwisko osoby, adres zameldowania, numer i rodzaj dowodu tożsamości; w przypadku

Bardziej szczegółowo

Spółdzielnia Mieszkaniowa ENERGETYK

Spółdzielnia Mieszkaniowa ENERGETYK REGULAMIN OKREŚLAJĄCY OBOWIĄZKI SPÓŁDZIELNI I UŻYTKOWNIKÓW LOKALI W ZAKRESIE NAPRAW LOKALI ORAZ ROZLICZEŃ Z UŻYTKOWNIKAMI LOKALI ZWALNIAJĄCYMI LOKALE I. PODSTAWA PRAWNA 1 Niniejszy Regulamin opracowano

Bardziej szczegółowo

2. Osoby wymienione w ust. 1 zwane są w dalszej części regulaminu użytkownikami lokali.

2. Osoby wymienione w ust. 1 zwane są w dalszej części regulaminu użytkownikami lokali. REGULAMIN określający obowiązki Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko- Własnościowej Jedność w Ostródzie i członków w zakresie napraw wewnątrz lokali oraz zasad rozliczeń Spółdzielni z członkami zwalniającymi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO BUDYNKÓW MIESZKALNYCH W ZASOBACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MAKOSZOWIANKA W ZABRZU

REGULAMIN PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO BUDYNKÓW MIESZKALNYCH W ZASOBACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MAKOSZOWIANKA W ZABRZU REGULAMIN PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO BUDYNKÓW MIESZKALNYCH W ZASOBACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MAKOSZOWIANKA W ZABRZU 2 I. WPROWADZENIE 1. Przedmiot, cel i zakres opracowania. Przedmiotem opracowania jest

Bardziej szczegółowo

Na podstawie Statutu Spółdzielni Rada Nadzorcza uchwala niniejszy regulamin w brzemieniu następującym :

Na podstawie Statutu Spółdzielni Rada Nadzorcza uchwala niniejszy regulamin w brzemieniu następującym : R E G U L A M I N W SPRAWIE OKREŚLENIA OBOWIĄZKÓW SPÓŁDZIELNI I CZŁONKÓW W ZAKRESIE NAPRAW WEWNĄTRZ LOKALI ORAZ ZASAD ROZLICZEŃ SPÓŁDZIELNI Z CZŁONKAMI ZWALNIAJĄCYMI LOKALE W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

Bardziej szczegółowo

Zasady rozliczenia opłat z tytułu zużycia wody w LWSM WRZESZCZ

Zasady rozliczenia opłat z tytułu zużycia wody w LWSM WRZESZCZ Zasady rozliczenia opłat z tytułu zużycia wody w LWSM WRZESZCZ I. Postanowienia ogólne: 1. W niniejszych zasadach opisana jest metoda rozliczania kosztów zużycia wody w budynkach LWSM Wrzeszcz. 2. Niniejsze

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. DEFINICJE

ROZDZIAŁ I. DEFINICJE REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI FUNDUSZU REMONTOWEGO W MIĘDZYZAKŁADOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PRZY UL. 11 LISTOPADA 81D/15 58-302 WAŁBRZYCHU PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa z dnia 15 grudnia

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU LOKALU MIESZKALNEGO. zawarta w dniu w Łodzi pomiędzy:... z siedzibą w Łodzi przy ul... reprezentowana/y przez

UMOWA NAJMU LOKALU MIESZKALNEGO. zawarta w dniu w Łodzi pomiędzy:... z siedzibą w Łodzi przy ul... reprezentowana/y przez UMOWA NAJMU LOKALU MIESZKALNEGO zawarta w dniu w Łodzi pomiędzy:...... zwanym w dalszej treści umowy Wynajmującym, a Miastem Łódź, w imieniu którego działa (administracja nieruchomościami / zakład gospodarki

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Oferent:

KOSZTORYS OFERTOWY. Oferent: Oferent: KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI: ADRES INWESTYCJI: INWESTOR: ADRES INWESTORA: Wymiana stolarki okiennej oraz ułożenie płytek ceramicznych w kuchni i obieralni ul. Sulechowska 2, 66-200 Świebodzin

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 764/2016 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 2 maja 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 764/2016 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 2 maja 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 764/2016 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 2 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na wysokość miesięcznego czynszu najmu wolnego lokalu użytkowego

Bardziej szczegółowo

ogrzewanie budynki dzielą się na: Nowy Bocianek. opomiarowania budynków. 1. Ze względu na sposób rozliczania kosztów ciepła za centralne

ogrzewanie budynki dzielą się na: Nowy Bocianek. opomiarowania budynków. 1. Ze względu na sposób rozliczania kosztów ciepła za centralne Regulamin rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i sposobu ustalania opłat za ogrzewanie mieszkań i lokali użytkowych w Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek w Kielcach. I. Postanowienia ogólne. 1 Koszty

Bardziej szczegółowo

16 października (środa): października (czwartek): Kalisz, dnia 30 września 2013 r. WSSM

16 października (środa): października (czwartek): Kalisz, dnia 30 września 2013 r. WSSM Kalisz, dnia 30 września 2013 r. WSSM.7135.1.97.2013 INFORMACJA Osoby zainteresowane lokalami do remontu na koszt przyszłego najemcy w dniach 16 i 17 października 2013 r. (środa i czwartek) będą mogły

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. ZGN w Dzielnicy WOLA WARSZAWA ul. BEMA 70

PRZEDMIAR ROBÓT. ZGN w Dzielnicy WOLA WARSZAWA ul. BEMA 70 ZGN w Dzielnicy WOLA WARSZAWA ul. BEMA 70 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Remont pustostanu ADRES INWESTYCJI : Płocka 50 m33 INWESTOR : ZGN Warszawa Wola Administracja "Młynów" ADRES INWESTORA : ul.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I. PODZIAŁ OBOWIĄZKÓW W ZAKRASIE NAPRAW

REGULAMIN I. PODZIAŁ OBOWIĄZKÓW W ZAKRASIE NAPRAW REGULAMIN obowiązków w zakresie napraw wewnątrz lokali oraz zasad rozliczeń finansowych z członkami zwalniającymi lokale w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Górnik w Katowicach. I. PODZIAŁ OBOWIĄZKÓW

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA KOSZTORYSOWA

DOKUMENTACJA KOSZTORYSOWA DOKUMENTACJA KOSZTORYSOWA Dla obiektu: Szczecin ul. Czesława 9 Zadanie: Remont pomieszczeń nr 2.8 do 2.17 (I piętro) Inwestor: Miejski Zakład Obsługi Gospodarczej Zakład Budżetowy 71-504 Szczecin ul. Czesława

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 5 września 2014 r. Poz UCHWAŁA NR 438/2014 RADY MIASTA ZGORZELEC. z dnia 26 sierpnia 2014 r.

Wrocław, dnia 5 września 2014 r. Poz UCHWAŁA NR 438/2014 RADY MIASTA ZGORZELEC. z dnia 26 sierpnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 5 września 2014 r. Poz. 3698 UCHWAŁA NR 438/2014 RADY MIASTA ZGORZELEC z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania

Bardziej szczegółowo

Umowa najmu lokalu mieszkalnego Nr

Umowa najmu lokalu mieszkalnego Nr Umowa najmu lokalu mieszkalnego Nr zawarta w dniu. w Bydgoszczy pomiędzy: Agencją Mienia Wojskowego w Warszawie Oddziałem Regionalnym Agencji Mienia Wojskowego w Bydgoszczy ul. Gdańska 163 A, 85-915 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/37/15 RADY GMINY ŻAGAŃ. z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Żagań

UCHWAŁA NR VII/37/15 RADY GMINY ŻAGAŃ. z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Żagań UCHWAŁA NR VII/37/15 RADY GMINY ŻAGAŃ z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Żagań Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAJMOWANIA LOKALI MIESZKALNYCH W SŁUPSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ CZYN W SŁUPSKU

REGULAMIN WYNAJMOWANIA LOKALI MIESZKALNYCH W SŁUPSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ CZYN W SŁUPSKU 1 SŁUPSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA C Z Y N 76-200 SŁUPSK, ul. S.Leszczyńskiego 7 tel. ( 0-59 ) 843-25-16 fax ( 0-59 ) 843-21-22 www.czyn.slupsk.pl ********************************************************************************

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH / Remonty wolnych lokali mieszkalnych /

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH / Remonty wolnych lokali mieszkalnych / SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH / Remonty wolnych lokali mieszkalnych / Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. 68 200 Żary ul. Zakopiańska 7 1. Nazwa zamówienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU REMONTOWEGO

REGULAMIN FUNDUSZU REMONTOWEGO REGULAMIN FUNDUSZU REMONTOWEGO Spółdzielni Mieszkaniowej Diament z siedzibą w Piekarach Śląskich Niniejszy regulamin został opracowany w oparciu o: 1. Ustawę Prawo spółdzielcze z dnia 16.09.1982 r ( Dz.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 817/2016 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 1 czerwca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 817/2016 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 1 czerwca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 817/2016 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na wysokość miesięcznego czynszu najmu wolnego lokalu użytkowego

Bardziej szczegółowo

Wykonanie punktów instalacji elektrycznej (bez materiałów) Instalacja domofonu lub videofonu. Instalacja gniazda komputerowego

Wykonanie punktów instalacji elektrycznej (bez materiałów) Instalacja domofonu lub videofonu. Instalacja gniazda komputerowego Wykonanie punktów instalacji elektrycznej (bez materiałów) Instalacja domofonu lub videofonu 200 zł/szt. Instalacja gniazda antenowego 15 zł/szt. Instalacja gniazda elektrycznego Instalacja gniazda komputerowego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. ul. Bema 70, Warszawa. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy

PRZEDMIAR ROBÓT. ul. Bema 70, Warszawa. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy ul. Bema 70, Warszawa NAZWA INWESTYCJI : Remont pustostanu ADRES INWESTYCJI : Wolska 54 m 30 PRZEDMIAR ROBÓT SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE: REGULAMIN ROZDZIAŁU OBOWIĄZKÓW MIĘDZY SPÓŁDZIELNIĄ A MIESZKAŃCAMI I UŻYTKOWNIKAMI LOKALI W ZAKRESIE REMONTÓW DOTYCZĄCYCH BUDYNKÓW ORAZ ZASADY TWORZENIA I WYKORZYSTYWANIA FUNDUSZY NA REMONTY ROZDZIAŁ I.

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA arch. EMILIA RODZIŃSKA

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA arch. EMILIA RODZIŃSKA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA arch. EMILIA RODZIŃSKA 51-682 WROCŁAW, Ul.Mierosławskiego 10/1, tel./fax 372 86 17, tel. 0601 58 08 63, emirod@poczta.onet.pl PROGRAM FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNY TEMAT: REMONT

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA LOKALI UŻYTKOWYCH WŁASNOŚCIOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ JASIEŃ W GDAŃSKU

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA LOKALI UŻYTKOWYCH WŁASNOŚCIOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ JASIEŃ W GDAŃSKU REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA LOKALI UŻYTKOWYCH WŁASNOŚCIOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ JASIEŃ W GDAŃSKU Gdańsk 2012 1 PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa z dnia 16.09.1982 roku Prawo Spółdzielcze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. obowiązków LWSM Wrzeszcz i członków w zakresie napraw wewnątrz lokali oraz zasad rozliczeń spółdzielni z członkami zwalniającymi lokale.

REGULAMIN. obowiązków LWSM Wrzeszcz i członków w zakresie napraw wewnątrz lokali oraz zasad rozliczeń spółdzielni z członkami zwalniającymi lokale. REGULAMIN obowiązków LWSM Wrzeszcz i członków w zakresie napraw wewnątrz lokali oraz zasad rozliczeń spółdzielni z członkami zwalniającymi lokale. 1. Naprawami w rozumieniu niniejszego Regulaminu są remonty,

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N NAJMU LOKALI MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ KORMORAN W OLSZTYNIE

R E G U L A M I N NAJMU LOKALI MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ KORMORAN W OLSZTYNIE R E G U L A M I N NAJMU LOKALI MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ KORMORAN W OLSZTYNIE R O Z D Z I A Ł I Ogólne zasady kwalifikowania lokali mieszkalnych i użytkowych do najmu 1. Spółdzielnia

Bardziej szczegółowo

UMOWA O NAJEM LOKALU SOCJALNEGO NR...

UMOWA O NAJEM LOKALU SOCJALNEGO NR... UMOWA O NAJEM LOKALU SOCJALNEGO NR... Dnia... pomiędzy PGKIM Sp. z o.o. w Aleksandrowie Łódzkim ulica 1-go Maja 28/30, reprezentowaną przez : Prezesa Zarządu Głównego Specjalistę d /s Gospodarki Komunalnej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z okresowej pięcioletniej kontroli stanu technicznego budynku

PROTOKÓŁ z okresowej pięcioletniej kontroli stanu technicznego budynku Załącznik nr 3 PROTOKÓŁ z okresowej pięcioletniej kontroli budynku Podstawa prawna Art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 roku Nr 156, poz. 1118 z p. zm.) ZAKRES

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYCIA WODY

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYCIA WODY REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYCIA WODY I. Podstawy prawne: 1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zmianami), 2. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Najmu lokali mieszkalnych w Spółdzielni Mieszkaniowej Przodownik w Tomaszowie Mazowieckim

REGULAMIN Najmu lokali mieszkalnych w Spółdzielni Mieszkaniowej Przodownik w Tomaszowie Mazowieckim 1 REGULAMIN Najmu lokali mieszkalnych w Spółdzielni Mieszkaniowej Przodownik w Tomaszowie Mazowieckim Regulamin niniejszym został opracowany na podstawie 20 oraz 101 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej Przodownik

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV.15.2015 RADY GMINY KOLSKO. z dnia 23 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR IV.15.2015 RADY GMINY KOLSKO. z dnia 23 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR IV.15.2015 RADY GMINY KOLSKO z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Kolsko na lata 2015-2019 Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr L/275/2010 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 9 czerwca 2010 r.

UCHWAŁA Nr L/275/2010 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 9 czerwca 2010 r. 1574 UCHWAŁA Nr L/275/2010 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 9 czerwca 2010 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Stare Juchy na lata 2010-2014. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODAROWANIA ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ USTALANIA OPŁAT ZA UŻYTKOWANIE LOKALI W MSM CZECHNICA

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODAROWANIA ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ USTALANIA OPŁAT ZA UŻYTKOWANIE LOKALI W MSM CZECHNICA REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODAROWANIA ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ USTALANIA OPŁAT ZA UŻYTKOWANIE LOKALI W MSM CZECHNICA ROZDZIAŁ I Zasady ogólne 1. Celem rozliczania kosztów gospodarowania zasobami

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne.

I. Postanowienia ogólne. Regulamin obowiązków Spółdzielni oraz użytkowników lokali w zakresie napraw wewnętrznych lokali oraz zasady rozliczeń Spółdzielni z osobami zwalniającymi lokale. I. Postanowienia ogólne. 1 Podstawę opracowania

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. indywidualnego rozliczania kosztów energii cieplnej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Bieżanów

R E G U L A M I N. indywidualnego rozliczania kosztów energii cieplnej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Bieżanów R E G U L A M I N indywidualnego rozliczania kosztów energii cieplnej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Bieżanów Ilekroć w regulaminie mowa jest o: 1 Spółdzielni rozumie się przez to Spółdzielnię

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Określający obowiązki Spółdzielni Mieszkaniowej Mamry w Giżycku i jej członków w zakresie napraw wewnątrz lokali.

REGULAMIN. Określający obowiązki Spółdzielni Mieszkaniowej Mamry w Giżycku i jej członków w zakresie napraw wewnątrz lokali. REGULAMIN Określający obowiązki Spółdzielni Mieszkaniowej Mamry w Giżycku i jej członków w zakresie napraw wewnątrz lokali. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. 1. Postanowienia niniejszego regulaminu opracowane zostały

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZEŃ. Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej SSM Nr.30/2005 z dnia 26 października 2005r.

REGULAMIN ROZLICZEŃ. Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej SSM Nr.30/2005 z dnia 26 października 2005r. REGULAMIN ROZLICZEŃ Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej SSM Nr.30/2005 z dnia 26 października 2005r. kosztów energii cieplnej na cele centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej z zastosowaniem indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 12/2012 Prezesa Zarządu Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świdwinie z dnia r.

Zarządzenie Nr 12/2012 Prezesa Zarządu Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świdwinie z dnia r. Zarządzenie Nr 12/2012 Prezesa Zarządu Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świdwinie z dnia 28.12.2012r. w sprawie: zasad dokonywania ulepszeń w postaci wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w lokalach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 987/2016 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 15 września 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 987/2016 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 15 września 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 987/2016 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 15 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego na wysokość miesięcznego czynszu najmu lokalu mieszkalnego nr 4a położonego

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 10/2009 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Górczewska" z dnia 24.03.2009 r.

Uchwała nr 10/2009 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Górczewska z dnia 24.03.2009 r. Uchwała nr 10/2009 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Górczewska" z dnia 24.03.2009 r. w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu rozliczania kosztów dostawy wody w SM Górczewska" Rada Nadzorcza działając

Bardziej szczegółowo

PRAWO LOKALOWE. Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, problemy z lokatorami i właścicielami.

PRAWO LOKALOWE. Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, problemy z lokatorami i właścicielami. PRAWO LOKALOWE Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, problemy z lokatorami i właścicielami. SPOSOBY ZABEZPIECZANIA WIERZYTELNOŚCI 1. kaucja, 2. gwarancja zapłaty, 3.poręczenie, 4. przewłaszczenie na zabezpieczenie,

Bardziej szczegółowo

WSSM Kalisz, dnia 28 marca 2013 r.

WSSM Kalisz, dnia 28 marca 2013 r. WSSM. 7135.1.25.2013 Kalisz, dnia 28 marca 2013 r. Wykaz lokali przeznaczonych do remontu zgodnie z 28a. ust. 2 Uchwały nr XV/198/2004 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 5 lutego 2004 r., (t.j. Dz. Urz. Woj.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O KOMUNALNYCH LOKALACH UŻYTKOWYCH wytypowanych do przetargu ustnego na stawkę czynszu netto

INFORMACJA O KOMUNALNYCH LOKALACH UŻYTKOWYCH wytypowanych do przetargu ustnego na stawkę czynszu netto INFORMACJA O KOMUNALNYCH LOKALACH UŻYTKOWYCH wytypowanych do przetargu ustnego na stawkę czynszu netto Przetarg odbędzie się 30 października (piątek) 2015 roku o godz. 10 00 w Urzędzie Miasta Jelenia Góra

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: r.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: r. Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 1091-2016 z dnia 2016-01-08 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Gliwice Zgodnie z numeracja SIWZ: 3.1 Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie remontów mieszkań socjalnych i

Bardziej szczegółowo

1. W mieszkaniowym zasobie Gminy pozostaje, wg stanu na dzień 31.12.2013 r., 10 060 lokali mieszkalnych, w tym 917 lokali socjalnych.

1. W mieszkaniowym zasobie Gminy pozostaje, wg stanu na dzień 31.12.2013 r., 10 060 lokali mieszkalnych, w tym 917 lokali socjalnych. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miasta Chorzów z dnia...2014 r. I Prognoza dotycząca wielkości oraz stanu technicznego mieszkaniowego zasobu Gminy 1. W mieszkaniowym zasobie Gminy pozostaje, wg stanu

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany. Remont sanitariatu i sal w Przedszkolu w Gołuchowie

Projekt budowlany. Remont sanitariatu i sal w Przedszkolu w Gołuchowie Projekt budowlany Remont sanitariatu i sal w Przedszkolu w Gołuchowie Obiekt: Przedszkole i Szkoła Podstawowa w Gołuchowie Inwestor: Zespół Szkolno Przedszkolny w Gołuchowie Adres obiektu: ul. Juliusza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Rozdział 1. Zasady ogólne

REGULAMIN. Rozdział 1. Zasady ogólne Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 42/211/2008 Rady Nadzorczej z dnia 21 maja 2008r. REGULAMIN rozliczania kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków oraz eksploatacji wodomierzy w Siedleckiej Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

I. Podział obowiązków napraw wewnątrz lokali na Spółdzielnię oraz użytkowników lokali mieszkalnych i użytkowych.

I. Podział obowiązków napraw wewnątrz lokali na Spółdzielnię oraz użytkowników lokali mieszkalnych i użytkowych. Załącznik do Uchwały Nr 19/2012 RN LSM z dnia 11 grudnia 2012 r. ------------------------------------------- R E G U L A M I N NAPRAW WEWNĄTRZ LOKALI ORAZ DOKONYWANIA ROZLICZEŃ Z OSOBAMI ZAMIESZKUJĄCYMI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Remontu w lokalach mieszkalnych przy ul. Koreańskiej 1/417

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Remontu w lokalach mieszkalnych przy ul. Koreańskiej 1/417 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Remontu w lokalach mieszkalnych przy ul. Koreańskiej 1/417 Wyszczególnienie robót: 1. Roboty ogólnobudowlane KOD CPV: 45453000-7. 2. Roboty

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY ZŁOTY STOK W LATACH 2009 2013

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY ZŁOTY STOK W LATACH 2009 2013 UCHWAŁA RADY MIEJKSIEJ W ZŁOTYM STOKU NR XXIV/159/09 z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Złoty Stok Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

suma ilości wody pobranej przez - ilość wody pobranej wg wodomierza głównego woda gospodarcza stawka ryczałtowa cena wody

suma ilości wody pobranej przez - ilość wody pobranej wg wodomierza głównego woda gospodarcza stawka ryczałtowa cena wody Regulamin rozliczania kosztów dostawy wody zimnej i odprowadzania ścieków z lokali mieszkalnych, lokali użytkowych i pomieszczeń gospodarczych w Spółdzielni Mieszkaniowej KLONOWA. 1. Rozliczanie kosztów

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH / Remonty wolnych lokali mieszkalnych /

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH / Remonty wolnych lokali mieszkalnych / Załącznik nr 6 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH / Remonty wolnych lokali mieszkalnych / Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. 68 200 Żary ul. Zakopiańska 7

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYCIA CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ENERGETYK.

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYCIA CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ENERGETYK. REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYCIA CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY W SPÓŁDZIELNI CZĘŚĆ OGÓLNA. MIESZKANIOWEJ ENERGETYK. 1 Koszt zużycia ciepłej i zimnej wody, odprowadzania ścieków obliczany jest w przeliczeniu

Bardziej szczegółowo

I Regulamin rozliczeń kosztów energii cieplnej na cele centralnego ogrzewania w lokalach

I Regulamin rozliczeń kosztów energii cieplnej na cele centralnego ogrzewania w lokalach I Regulamin rozliczeń kosztów energii cieplnej na cele centralnego ogrzewania w lokalach ROZDZIAŁ I Postanowienia wstępne 1. Podstawę prawną w zakresie rozliczania za zużycie energii cieplnej stanowią

Bardziej szczegółowo