SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH pn. ROBOTY BUDOWLANE W NIERUCHOMOŚCIACH POWIATOWEGO ZAKŁADU ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI Inwestor: Powiatowy Zakład Zarządzania Nieruchomościami Adres Inwestora: Wodzisław Śląski, ul. Wyszyńskiego 41 Wspólny Słownik Zamówień CPV Roboty budowlane Wykonywanie instalacji budowlanych Wykonanie instalacji cieplnych, wodnych, wentylacyjnych i gazowych Opracował: Wodzisław Śląski, sierpień 2014r.

2 WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-00 WYMAGANIA OGÓLNE Kod CPV [dotyczące wszystkich Szczegółowych Specyfikacji Technicznych (SST) dla obiektów i robót budowlanych] 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Specyfikację Techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych stanowi opracowanie zawierające zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, własności materiałów, sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót, które są niezbędne do określenia standardu jakości wykonania robót. Specyfikacja Techniczna Wymagania ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zaplanowane zostały do wykonania w ramach zadania Roboty budowlane w nieruchomościach Powiatowego Zakładu Zarządzania Nieruchomościami Zakres stosowania ST Specyfikacja Techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej Zakres robót objętych ST Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót budowlanych objętych w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST) Instalacja centralnego ogrzewania - demontaż rur przyłącznych i zaspawanie króćców, - wykonanie instalacji z rur ze stali węglowej, ocynkowanych łączonych za pomocą kształtek zaciskowych, - montaż kotła gazowego wiszącego dwufunkcyjnego z zamkniętą komorą spalania o mocy 21 kw, - montaż zaworów grzejnikowych; odpowietrzających oraz powrotnych, - wykonanie próby szczelności instalacji Instalacja gazowa - wykonanie wewnętrznej instalacji z rur miedzianych od głównego zaworu gazowego w skrzynce na zewnętrznej ścianie budynku, - wykonanie instalacji z rur miedzianych w środku budynku wraz z podejściem instalacją do odbiorników gazu, - wykonanie próby szczelności instalacji, - zabezpieczenie antykorozyjne stalowych elementów instalacji Określenia podstawowe Ilekroć w ST jest mowa o: Obiekcie budowlanym należy przez to rozumieć wynik całości robót budowlanych w zakresie budownictwa lub inżynierii lądowej i wodnej, który może samoistnie spełniać funkcje gospodarczą lub techniczną. Budynku należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. Budowie należy przez to rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. Robotach budowlanych należy przez to rozumieć wykonanie albo zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 2c lub obiektu budowlanego, a także realizację obiektu budowlanego za pomocą dowolnych środków, zgodnie w wymaganiami określonymi przez Zamawiającego. Remoncie należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym. Urządzeniach budowlanych należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod 2

3 śmietniki. Terenie budowy należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. Pozwoleniu na budowę należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. Dokumentacji budowy należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące do realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu także dziennik montażu. Dokumentacji powykonawczej należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. Wyrobie budowlanym należy przez to rozumieć rzecz ruchomą, bez względu na stopień jej przetworzenia, przeznaczoną do obrotu, wytworzoną w celu zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzoną do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową i mającą wpływ na spełnienie wymagań podstawowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z dnia 2003r. Nr 207, poz oraz z 2004r. Nr 6, poz. 41). Aprobacie technicznej należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną przydatności wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania, uzależnioną od spełnienia wymagań podstawowych przez obiekty budowlane, w których wyrób budowlany jest stosowany. Europejskiej aprobacie technicznej należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną przydatności wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania, uzależnioną, uzależnioną od spełnienia wymagań podstawowych przez obiekty budowlane w których wyrób jest stosowany, wydana zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej. Krajowej deklaracji zgodności należy przez to rozumieć oświadczenie producenta stwierdzające, na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób budowlany jest zgodny z Polską Normą wyrobu albo aprobatą techniczną. Właściwym organie należy przez to rozumieć organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości, określonej w rozdziale 8 ustawy Prawo budowlane. Organie samorządu zawodowego należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwo oraz urbanistów (Dz. U. z 2001r. Nr 5, poz. 42 późn. zm.). Obszarze oddziaływania obiektu należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu terenu. Opłacie należy przez to rozumieć kwotę należności wznoszoną przez zobowiązanego za określoną ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. Dzienniku budowy należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. Kierowniku budowy osoba wyznaczona do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. Rejestrze obmiarów należy przez to rozumieć akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów polegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. Materiałach należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Odpowiedniej zgodności należy przez to rozumieć zgodność wykonywanych robót z dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji mnie zostały określone z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. Przedmiarze robót należy przez to rozumieć zestawienia przewidzianych do wykonania robót według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych. Części obiektu lub etapie wykonania należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji. Inspektorze nadzoru inwestorskiego osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza 3

4 nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robót, bierze udział w sprawdzaniach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. Normach europejskich należy przez to rozumieć normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektronicznej (CENELEC) jako standardy europejskie (EN) lub dokumenty harmonizacyjne (HD), zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. Certyfikacie zgodności dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikacyjną, potwierdzony, że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną. Deklaracji zgodności oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną. Dokumentacji projektowej służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, dla których jest wymagane pozwolenie na budowę składa się z projektu budowlano wykonawczego, przedmiaru robót i informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Europejskie zezwolenie techniczne oznacza aprobującą ocenę techniczną zdolności produktu do użycia, dokonaną w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robót budowlanych przy użyciu własnej charakterystyki produktu oraz określonych warunków jego zastosowania. Grupy, klasy, kategorie robót należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w rozporządzeniu Nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L.340 z dnia r., z póź. zm.) Obmiarze robót - należy przez to rozumieć pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonywanych w celu weryfikacji ich ilości w przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót, albo obliczenia wartości robót dodatkowych, nie objętych przedmiarem. Obmiar częściowy (robót budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających, a także dokonywanie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych. Odbiorem częściowym nazywa się także odbiór części obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadającym się do użytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru całego obiektu budowlanego, który jest traktowany jako odbiór końcowy. Odbiór gotowego obiektu budowlanego formalna nazwa czynności, zwanych też odbiorem końcowym, polegającym na protokolarnym przyjęciu (odbiorze) od Wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobę lub grupę osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczoną przez Inwestora, ale nie będącą Inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu przez kierownika budowy faktu zakończenia robót budowlanych, łącznie z uporządkowaniem terenu budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej. Przedmiar robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. Roboty podstawowe minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem ilości wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia. Wspólny Słownik Zamówień jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określenia przedmiotu zamówienia przez Zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003r. Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od 1 maja 2004r.. Wyrób budowlany należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach budowlanych, wytworzonych w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jak wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną część użytkowa. Zarządzający realizacją umowy jest to osoba prawna lub fizyczna określona w postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie Ogólne wymagania dotyczące robót Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z SST i poleceniami inspektora nadzoru Przekazanie terenu budowy 4

5 Zamawiający, w formie protokołu, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy front robót (pomieszczenia) wraz z kompletem SST Dokumentacja projektowa Dla realizacji przedmiotowego zamówienia została opracowana dokumentacja projektowa służąca do opisu przedmiotu zamówienia Zgodność robót z projektem, ST i normami przedmiotowymi Wykonawca realizuje przedsięwzięcie zgodnie z projektem, ST i normami przedmiotowymi. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w warunkach kontraktu. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów i opuszczeń w kontrakcie, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektowa lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy Zabezpieczenie terenu budowy Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót budowlanych wszystkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W czasie prowadzenia robót Wykonawca w szczególności zapewni dbałość o: - systematyczne ograniczenie zanieczyszczenia powietrza, gleby i wody, - minimalizowanie ilości odpadów oraz ich segregacje, - oszczędne gospodarowanie zasobami naturalnymi Ochrona przeciwpożarowa Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Materiały łatwopalne będą składane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez pracowników Wykonawcy Ochrona własności publicznej i prywatnej Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na terenie budowy, takie jak rurociągi, kable, instalacje c.o., elektryczne itp. zlokalizowana w obrębie prowadzonych prac. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca niezwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw Bezpieczeństwo i higiena pracy Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej Ochrona i utrzymanie robót Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego Stosowanie się do prawa i innych przepisów 5

6 Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 2. MATERIAŁY 2.1. Źródła uzyskania materiałów Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie certyfikaty i aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych i inne dokumenty zgodne z wymaganiami Prawa Budowlanego. Na życzenie Zamawiającego Wykonawca przedstawi także inne informacje o materiałach jak: dane techniczne, skład chemiczny itp. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST, norm, aprobat technicznych w czasie postępu robót Materiały nie odpowiadające wymaganiom Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót, w których znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem Przechowywanie i składowanie materiałów Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru Wariantowe stosowanie materiałów Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót. Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 3. SPRZĘT Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 4. TRANSPORT Wykonawca jest zobowiązany do stosowanie jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewozowych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 5. WYKONANIE ROBÓT Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektowa, wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora nadzoru i innych osób uprawnionych do kontroli budowy. Wprowadzenie jakichkolwiek zmian w trakcie realizacji budowy (w stosunku do rozwiązań przyjętych 6

7 w dokumentacji projektowej) wymaga zgody Inwestora. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy i w SST, a także w normach i wytycznych. Polecenie Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 6.1. Zasady kontroli jakości robót Wykonawca, w celu zapewnienia dobrej jakości, odpowiedzialny jest za kontrolę jakości robót oraz używanych materiałów. Działania kontrolne polegają na sprawdzeniu prawidłowości wykonania robót zgodnie z obowiązującymi normami i wytycznymi zawartymi w zaleceniach producentów materiałów oraz ze SST. W zakresie robót budowlanych dotyczy to w szczególności: kontroli jakości i ilości wbudowanych materiałów, kontroli spadków, kontroli wymagań szczegółowych, wynikających z zastosowanych materiałów lub technologii. Roboty mogą być odebrane jeżeli w wyniku kontroli stwierdzi się spełnienie wszystkich warunków zawartych w SST. Wymagania co do zakresu badań oraz ich ilości określone są w obowiązujących normach polskich oraz Specyfikacji technicznej. 7. OBMIAR ROBÓT 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót Obmiar robót określać będzie faktyczny zakres wykonania robót zgodnie z Dokumentacją projektową oraz Specyfikacją techniczną. Obmiar sporządzony będzie w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót. Obmiaru dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzonych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiarów wpisywane będą do Księgi obmiarów robót. Jakiekolwiek przeoczenie (opuszczenie) lub błąd w ilościach podanych w przedmiarze robót lub specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia tych robót. Błędne dane w obmiarach robót zostaną poprawione przez Inspektora nadzoru (z odpowiednią adnotacją) Czas przeprowadzania obmiaru robót Obmiary robót przeprowadzone będą przed częściowymi oraz ostatecznym odbiorem robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w prowadzeniu robót lub zmiany Wykonawcy robót. Obmiarów robót zanikowych należy dokonać w czasie ich wykonywania, a robót ulegających zakryciu przed ich zakryciem. Obmiarów robót należy dokonywać dla każdej pozycji kosztorysowej w sposób, w jednostkach i z dokładnością podaną w opisie tej pozycji. Urządzenia i sprzęt pomiarowy dostarczone zostaną przez Wykonawcę i będą zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zapewni ważność świadectw legalizacyjnych dla urządzeń tego wymagających. 8. ODBIÓR ROBÓT 8.1. Rodzaje odbiorów robót W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, b) odbiorowi częściowemu, c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), d) odbiorowi po upływie okresu rękojmi, e) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności Płatność za jednostkę obmiarową roboty należy przyjmować zgodnie z postanowieniami umowy, obmiarem robót, oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań. Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla 7

8 danej pozycji kosztorysu. Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego. Cena jednostkowo pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w STWiORB i dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: - robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, - wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, - wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, - koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny, - podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT Cena wykonania robót Cena wykonania robót obejmuje: - dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, - wykonanie niezbędnych drobnych napraw, - montaż i demontaż rusztowań niezbędnych do wykonania robót, - uporządkowanie placu budowy po robotach, - wykonanie badań i prób po montażowych zgodnie z dokumentacją projektową i kosztorysową oraz innymi zaleceniami i warunkami określonymi przez Inwestora. 10. PRZEPISY ZWIĄZANE Ustawy - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz z późn. zm.) - Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177). - Ustawa z dnia 16 kwietna 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). - Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229) - Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz.1321 z późn. zm.). - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.). - Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086) Rozporządzenia - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakiem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779). - Rozporządzenie Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie określenia polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780). - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041). - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042). 8

9 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST-01 WYKONYWANIE INSTALACJI CIEPLNYCH, WODNYCH, WENTYLACYJNYCH, GAZOWYCH Kod CPV , WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót instalacyjnych na zadaniu pn. Roboty budowlane w nieruchomościach Powiatowego Zakładu Zarządzania Nieruchomościami 1.2. Zakres stosowania SST Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie Zakres robót objętych SST Roboty, których dotyczy niniejsza Szczegółowe Specyfikacja Techniczna obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót związanych z budową wewnętrznej instalacji gazowej i wykonanie centralnego ogrzewania wraz z montażem kotła a w szczególności: Instalacja centralnego ogrzewania - demontaż rur przyłącznych i zaspawanie króćców, - wykonanie instalacji z rur ze stali węglowej, ocynkowanych łączonych za pomocą kształtek zaciskowych, - montaż kotła gazowego wiszącego dwufunkcyjnego z zamkniętą komorą spalania o mocy 21 kw, - montaż zaworów grzejnikowych- odpowietrzających oraz powrotnych, - wykonanie próby szczelności instalacji wewnętrznej, Instalacja gazowa - wykonanie wewnętrznej instalacji z rur miedzianych od głównego zaworu gazowego w skrzynce na zewnętrznej ścianie budynku, - wykonanie instalacji z rur miedzianych w środku budynku wraz z podejściem instalacją do odbiorników gazu, - wykonanie próby szczelności instalacji, - zabezpieczenie antykorozyjne stalowych elementów instalacji Określenia podstawowe Określenia podane w niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej SST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w Specyfikacji technicznej ST-00 Wymagania ogólne pkt Określenia dodatkowe Instalacja gazowa układ przewodów za kurkiem głównym, spełniającym wymagania szczelności wraz z urządzeniami do pomiaru zużycia gazu, armaturą i innym wyposażeniem oraz urządzeniami gazowymi wraz z wymaganiami dla danego typu urządzeń przewodami spalinowymi Kurek odcinający urządzenie nie będące kurkiem głównym, montowane na przewodzie instalacji gazowej w celu odcięcia dopływu gazu do części instalacji, gazomierza lub urządzenia gazowego Urządzenie gazowe takie urządzenie, w którym następuje ustabilizowane spalanie mieszaniny paliwa gazowego i powietrza w celu uzyskania odpowiedniej ilości energii cieplnej Kocioł gazowy urządzenie gazowe z komorą spalania paliwa gazowego przeznaczone do wytwarzania ciepła w postaci ogrzanej wody lub pary wodnej Kotłownia gazowa jako element budowlany: pomieszczenie służące do instalowania w nim kotła gazowego (kotłów) spełniające określone wymagania w zakresie kubatury, wysokości, wentylacji, odprowadzania spalin, nawiewu powietrza oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego. - jako element instalacji gazowej: kocioł gazowy (kotły) wraz z zespołem kontrolno-pomiarowym i regulacyjnym Antykorozyjne zabezpieczenie przewodu gazowego powłoka zabezpieczająca stalowy przewód gazowy przed korozją, wykonana po odbiorze technicznym instalacji gazowej Reduktor ciśnienia gazu urządzenie służące do obniżania stabilizacji ciśnienia gazu dostarczonego w wymaganej ilości do instalacji gazowej Rura osłonowa przewód rurowy z materiału niepalnego, chroniący przez oddziaływaniem czynników zewnętrznych, 9

10 którego umieszczony jest przewód instalacji gazowej 1.5. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-00 Wymagania ogólne pkt MATERIAŁY 2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów Ogólne warunki stosowania materiałów podano w Specyfikacji Technicznej ST-00 Wymagania ogólne pkt Stosowane materiały Instalacja c.o. - rury ze stali węglowej - o średnicy zewnętrznej 28,mm, 22mm, 18mm,15mm, - kształtki ze stali węglowej złączki, trójniki o średnicy zewnętrznej 28mm, 22mm, 18mm, 15mm, - tuleje ochronne, uchwyty, - zawory - odpowietrzające do grzejników fi 6mm, powrotne grzejnikowe, przelotowe, - kocioł gazowy c.o. wiszący dwufunkcyjny, z zamkniętą komorą spalania o mocy 21kW z zestawem montażowym, - adapter w postaci kolana koncentrycznego, - regulator pogodowy wewnętrzny, - sonda zewnętrzna, - przewód powietrzno-spalinowy (rury koncentryczne fi 80x125mm, kolano koncentryczne fi 80x125mm, płyta kominowa-dachowa prosta, daszek-kołnierz przeciwdeszczowy fi 80x125mm) - sonda zewnętrzna, - rury stalowe 25mm, Instalacja gazowa - rury miedziane o średnicy zewnętrznej 22mm, - rura stalowa o średnicy nominalnej 25mm, - łączniki redukcyjne do gazomierzy, - łączniki z żeliwa ciągliwego czarne, - kształtki miedziane o średnicy zewnętrznej 22mm, - tuleje ochronne, uchwyty. 3. SPRZĘT 3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00 Wymagania ogólne, pkt Sprzęt stosowany - kompaktowa zaciskarka do rur o średnicy do 28mm włącznie, - piłka do metalu z drobnozębnymi brzeszczotami, - obcinarka krążkowa, - kalibrowniki, - ekspandery, - giętarka ręczna i hydrauliczna z napędem hydraulicznym, - palniki, - sprężarka, klucz grzechotka, pozostałe - młotek, - kombinerki, - okulary ochronne. 4. TRANSPORT 4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00 Wymagania ogólne, pkt Wybór środków transportu Do transportu materiałów rozbiórkowych stosować należy samochody skrzyniowe oraz inne środki transportu dostosowane do aktualnego zakresu wykonywanych robót. 5. WYKONANIE ROBÓT 10

11 5.1. Ogólne warunki wykonania robót Ogólne warunki wykonania robót podano w Specyfikacji technicznej ST-00 Wymagania ogólne, pkt Wykonanie instalacji Przed układanie przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć możliwie do wyeliminowania przeszkody, mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy zaprawy betonowej i muru). Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń. Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać. Kolejność wykonania robót: - wyznaczenie miejsca ułożenia rur, - wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, - przecinanie rur, - założenie tulei ochronnych, - łączenie rur, - wykonanie próby (prób) szczelności instalacji. Instalację c.o. wykonać z rur ze stali węglowej, ocynkowanej z zewnątrz, łączonych za pomocą kształtek zaciskowych - rury o średnicy zewnętrznej 15mm, 18mm, 22mm, 28mm. Przygotowane rury dokładnie oczyszczone wcisnąć w złącze, lekko przykręcając rurę upewniając się czy doszła do końca złączki (ogranicznika). Następnie za pomocą zaciskarki i odpowiedniego rozmiaru szczęk zaciskowych zacisnąć złącze, sprawdzając czy zostało umieszczone w odpowiednim miejscu. Po wykonaniu robót montażowych instalację należy poddać próbie szczelności. Instalację gazową wykonać z rur miedzianych ciągnionych bez szwu wykonanych z miedzi twardej o średnicy zewnętrznej 22mm. Rury miedziane muszą posiadać certyfikat wystawiony przez upoważnioną jednostkę certyfikującą lub deklarację zgodności wyrobu użytego do wykonania instalacji gazowej zgodnie z normą lub innymi dokumentami normatywnymi (wg normy europejskiej EN 45014). Każda rura użyta do budowy instalacji musi być oznakowana i spełniać normy jakościowe i wymiarowe. Do łączenia rur należy używać łączników z miedzi, brązu i mosiądzu. Połączenia nierozłączne (kapilarne) należy wykonać tylko jako połączenia lutowane lutem twardym. Do połączeń instalacji z armaturą i urządzeniami należy używać łączników z końcówką kielichową (bosy koniec) i gwintowana. Jako materiał uszczelniający złączy gwintowanych należy stosować taśmy teflonowe. Odcinki instalacji ułożone na zewnątrz oraz przejścia przez ściany zewnętrzne wykonać z rur i kształtek stalowych. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych, a przestrzeń pomiędzy rurą przewodową i tuleją ochronną wypełnić silikonem. W miejscach przejścia przewodów przez przeszkody budowlane nie wolno stosować żadnych połączeń. Przed odbiornikami gazu, w miejscach łatwo dostępnych zabudować zawory odcinające kulowe. Minimalne odległości przewodów gazowych od przewodów innych instalacji stanowiących wyposażenie budynku należy zachować w sposób zapewniający bezpieczeństwo ich użytkowania. Poziome odcinki instalacji gazowych powinny być usytuowane w odległości, co najmniej 0,1m powyżej innych przewodów instalacyjnych. Przewody instalacji gazowej krzyżujące się z innymi przewodami instalacyjnymi powinny być od nich oddalone, co najmniej 20mm. Przewody instalacji gazowej należy mocować do ścian za pomocą odpowiednich uchwytów. Stosowane uchwyty (łącznie z kołkami) powinny być wykonane z materiałów niepalnych. Zgodnie z normą DIN 1788cz.2. Po wykonaniu robót montażowych instalację należy przedmuchać i poddać próbie szczelności na ciśnienie próbne 100kPa, czas próby 60min. Montaż kotła gazowego Kocioł gazowy należy montować zgodnie z wytycznymi producenta. Kolejność wykonania prac: - wyznaczenie na ścianie miejsca montażu kotła; montaż uchwytów dostarczonych przez producenta, - zawieszenie na ścianie kotła z odpowiednim wypoziomowaniem, - przecięcie rur miedzianych, usunięcie gratu i kalibrowanie, przygotowanie łączników do lutowania i wykonanie lutowania kapilarnego, - uzbrojenie kotła grzewczego i połączenie z doprowadzona instalacją c.o. c.w.u. oraz instalacją gazową, - dopasowanie elementów i montaż koncentrycznego przewodu powietrzno-spalinowego, - uszczelnienie połączeń gwintowanych taśmą teflonową, - napełnienie instalacji wodą i uruchomienie kotła, obserwacja pracy i dokonanie regulacji. Odprowadzenie spalin z kotła gazowego wykonać z zastosowaniem koncentrycznego przewodu powietrzno- 11

12 spalinowego wyprowadzonego przewodem kominowym ponad powierzchnię dachu. Kanały wentylacji grawitacyjnej wyposażyć w kratki bez żaluzji Kocioł montować tylko w pomieszczeniu ogrzewanym. Przy montażu kotła zwracać uwagę na odpowiednią wytrzymałość elementów mocujących. Zwracać uwagę na stabilność ściany, gdyż może dojść do wypływu wody lub gazu. Uważać, aby do kotła nie dostały się żadne zanieczyszczenia (np. z wiercenia), gdyż może to doprowadzić do uszkodzenia kotła. Regulator temperatury posiada możliwość regulowania temperatury za pomocą potencjometru znajdującego się na panelu przednim w zakresie +5ºC do +40ºC. Do poprawnej pracy urządzenie wymaga podłączenia zewnętrznej sondy. Połączenie powinno być wykonane za pomocą dwużyłowego giętkiego przewodu o przekroju 2x0,5mm2 do 1,5mm2 i długości nie większej niż 50m. Podczas wykonywania połączeń elektrycznych kocioł powinien być odłączony od zasilania. Sonda zewnętrzna powinna być zamocowana za pomocą zestawu wkrętów i kołków na ścianie pionowej. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru inwestycyjnego w przypadku działań nie określonych w projekcie technicznym. Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie zastąpienie zaprojektowanych materiałów w przypadku niemożliwości ich uzyskania - przez inne materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zmian materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacji. 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji Technicznej ST-00 Wymagania ogólne, pkt Kontrola jakości robót Roboty podlegają sprawdzeniu pod względem zgodności z projektem, jakości wykonania i szczelności instalacji. W czasie realizacji działania kontrolne powinny w szczególności obejmować: - sprawdzenie dostarczonych urządzeń i materiałów pod względem jakości, kompletności i zgodności z danymi technicznymi i przewidywanym zastosowaniem, - sprawdzenie poprawności wykonania montażu urządzeń i armatury, - sprawdzenie poprawności wykonania połączeń, - sprawdzenie szczelności instalacji, - sprawdzenie zabezpieczeń przed korozją, - sprawdzenie wykonania podpór i zawieszeń. Wszystkie odcinki przewodów gazowych od kurka głównego do urządzeń gazowych (łącznie z urządzeniami gazowymi) powinny być poddane kontroli szczelności. 7. OBMIAR ROBÓT 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót Ogólne zasady obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej ST-00 Wymagania ogólne, pkt Jednostki obmiaru robót Jednostką obmiaru jest dla: - montażu rur m (metr), - montażu kształtek, zaworów, śrubunków szt (sztuka), - montażu kotła gazowego kpl (komplet), - wykonanie próby szczelności instalacji c.o o m (metr), - wykonanie próby szczelności instalacji gazowej (próba (próba). ODBIÓR ROBÓT 8.1. Ogólne zasady odbioru robót Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej ST-00 Wymagania ogólne, pkt Odbiór robót Odbiorowi podlega wykonanie kompletnych prac podanych w niniejszej SST - pkt PODSTAWA PŁATNOŚCI 9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w Specyfikacji Technicznej ST-00 Wymagania ogólne, pkt Cena wykonania robót 12

13 Cena robót obejmuje: - przygotowanie stanowiska roboczego, - dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, - demontaż rur przyłącznych i zaspawanie króćców, - montaż rur i kształtek ze stali węglowej, - montaż zaworów i śrubunków grzejnikowych, - montaż kotła gazowego z zestawem montażowym, - montaż wentylacji grawitacyjnej, - montaż koncentrycznego przewodu powietrzno-nawiewnego, - wykonanie próby szczelności instalacji c.o., - montaż rur i kształtek miedzianych, - wykonanie próby szczelności instalacji gazowej, - oczyszczenia miejsca pracy z resztek materiałów, - likwidacja stanowiska roboczego. 10. PRZEPISY ZWIĄZANE PN-EN 12828:2004 (U) Instalacje grzewcze w budynkach. Projektowanie wodnych systemów grzewczych PN-EN 12171:2003 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Instrukcje eksploatacji, konserwacji i obsługi. Instalacje ogrzewcze, które nie wymagają wykwalifikowanego personelu PN-EN 12170:2004 (U) Instalacje ogrzewcze w budynkach. Instrukcje eksploatacji, konserwacji i obsługi. Instalacje ogrzewcze, które wymagają wykwalifikowanego personelu PN-EN 1333:1998 Elementy rurociągów. Definicje i dobór PN PN-EN ISO 6708:1998 Elementy rurociągów. Definicje i dobór DN (wymiaru nominalnego) PN-80/H Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ze stali węglowej i stopowej do budowy przewodów i konstrukcji PN-76/H Łączniki z żeliwa ciągliwego, stosowane w rurociągach, oznaczenia, wymiary PN-86/M Osprzęt przewodów gazowych niskiego ciśnienia. Wymagania i badania PN-79/H Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne PN-EN 1002:2003 Definicje i klasyfikacja gatunków stali. Norma zawiera klasyfikację wg składu chemicznego oraz ustalenia głównych klas jakościowych PN-EN :2005 Określa europejski system oznaczania stali obejmujący znaki i oznaczenia cyfrowe składające się z symboli głównych (wg zastosowań, właściwości mechanicznych lub fizycznych, bądź wg składu chemicznego)i symboli dodatkowych PN-EN :1004 [31] Określa europejski system oznaczania stali obejmujący znaki i oznaczenia cyfrowe stali BN-71/ Gazownictwo. Ciśnienia. Podział, nazwy, określenia i symbole BN-72/ Przejścia gazociągów przez przegrody budowlane. Rury ochronne PN-86/M Osprzęt przewodów gazowych niskiego ciśnienia. Wymagania i badania 13

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH NR 011/ZSCKR/04/2012 WYMAGANIA OGÓLNE. (Kod CPV 45000000-7 Roboty budowlane)

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH NR 011/ZSCKR/04/2012 WYMAGANIA OGÓLNE. (Kod CPV 45000000-7 Roboty budowlane) SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH NR 011/ZSCKR/04/2012 WYMAGANIA OGÓLNE (Kod CPV 45000000-7 Roboty budowlane) Warszawa 2012 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

REMONT PODŁOGI HOLU BUDYNKU B CeTA (PARTER, HALA KONWIARZA)

REMONT PODŁOGI HOLU BUDYNKU B CeTA (PARTER, HALA KONWIARZA) SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONT PODŁOGI HOLU BUDYNKU B CeTA (PARTER, HALA KONWIARZA) KOD CPV 45453000-7 ROBOTY REMONTOWE I RENOWACYJNE ADRES INWESTCJI: UL. WYSTAWOWA 1; 51-618

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OGÓLNE I SZCZEGÓŁOWE

WYMAGANIA OGÓLNE I SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYMAGANIA OGÓLNE I SZCZEGÓŁOWE dotyczące zadania: Roboty remontowe elewacyjne budynku warsztatowo-biurowo-socjalnego i budynku hali pomp. Inwestor:

Bardziej szczegółowo

Należy stosować zapisy zawarte w punktach które mają faktyczne zastosowanie ze względu na zakres faktycznie wykonywanych prac objętych przetargiem.

Należy stosować zapisy zawarte w punktach które mają faktyczne zastosowanie ze względu na zakres faktycznie wykonywanych prac objętych przetargiem. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Wymagania ogólne Część architektoniczno-budowlana Nazwa obiektu : ROZBUDOWA I MODERNIZACJA HALI SPORTOWEJ K.S. START Temat opracowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP.3 1.1Przedmiot ST..3 1.2 Zakres stosowania ST 3 1.3 Zakres robót objętych ST...3

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE 1 SPIS TREŚCI SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1. WSTĘP... 3 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych ETAP / BRANŻA: PROJEKT BUDOWLANY DATA: SZCZECIN, VII. 2012 TECZKA: 1 TOM: 1 NAZWA OPRACOWANIA PROJEKT OSUSZENIA I IZOLACJI ŚCIAN PIWNICZNYCH I FUNDAMENTOWYCH W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 48 PRZY ul. 9-go

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INWESTOR Zakład Poprawczy w Trzemesznie ul. A. Mickiewicza 35 62-240 Trzemeszno SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST-00.00 WYMAGANIA OGÓLNE KOD CPV 45000000-7 1 SPIS TREŚCI: 1 WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU WARSZTATU-ZAPLECZA TECHNICZNEGO STRAŻNICY KP PSP W GŁUBCZYCACH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU WARSZTATU-ZAPLECZA TECHNICZNEGO STRAŻNICY KP PSP W GŁUBCZYCACH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU WARSZTATU-ZAPLECZA TECHNICZNEGO STRAŻNICY KP PSP W GŁUBCZYCACH PRZY UL. KOŁŁĄTAJA 4 Opole, maj 2013 1 SPIS TREŚCI WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7. Roboty budowlane

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7. Roboty budowlane PRACOWNIA PROJEKTOWA REGON: 634453564 64-600 OBORNIKI ul. Kowanowska 55 tel.: 603-963-110 ; 603-963-121 www. anmarprojekt.pl ; e-mail: anmarprojekt@wp.pl SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE FONTANNY NA MAŁYM RYNECZKU W ZDZIESZOWICACH

WYKONANIE FONTANNY NA MAŁYM RYNECZKU W ZDZIESZOWICACH Biuro Projektowe ECO-UNIT mgr inż. Marek Klyk ul. Cygana 4/213, 45-131 Opole tel. 77 442-81-18 fax. 77 442-81-19 kom. 606 101 958 NIP 754-242-14-40 REGON 532303190 http: www.eco-unit.pl e-mail: m.klyk@eco-unit.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTNIEJĄCEJ PRZYBUDÓWKI HALI WARSZTATOWO-USŁUGOWEJ NA POMIESZCZENIE BIUROWE KOD CPV 45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. WYMAGANIA OGÓLNE OST nr.b.00.00.00

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. WYMAGANIA OGÓLNE OST nr.b.00.00.00 OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYMAGANIA OGÓLNE OST nr.b.00.00.00 1 SPIS TRESCI 1. 1.WSTEP... 3 1.1. Przedmiot OST... 3 1.2. Zakres stosowania OST... 3 1.3. Zakres

Bardziej szczegółowo

Przykładowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiOR.

Przykładowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiOR. Przykładowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiOR. Wykonujemy: Kosztorysy inwestorskie Kosztorysy ofertowe Kosztorysy powykonawcze Kosztorysy zamienne Przedmiary robót

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRZEBUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO INWESTOR: 81-006 Gdynia, ul. Morska 200A, działka nr 983, KM 22 Nadleśnictwo Gdańsk z siedzibą w Gdyni ul. Morska 200 81-006 Gdynia SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYMAGANIA OGÓLNE Kod CPV 45000000-7 - Roboty budowlane Kod CPV 45100000-8 - Roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-00

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-00 Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONT POMIESZCZEŃ W HALI GARAśOWEJ WRAZ Z PODCIENIEM WIELKOPOLSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W POZNANIU KOD CPV 45000000-7 Roboty budowlane 45400000-1 Roboty

Bardziej szczegółowo

MIKPROJ 81-538 GDYNIA. DZ.NR 522/53, KM 69 GDYŃSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI. Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis

MIKPROJ 81-538 GDYNIA. DZ.NR 522/53, KM 69 GDYŃSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI. Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis MIKPROJ MIKPROJ Wioleta Mikulska-Samulak ul. Myśliwskie Wzgórze 21/51, 80-283 Gdańsk, NIP 579-195-62-22 tel. (+48)535-35-90-50, mail: mikproj.biuro@gmail.com Temat: REMONT POMIESZCZEŃ W HALI LA ORAZ W

Bardziej szczegółowo

WERNER. Pełnowymiarowa Hala Sportowa przy Szkole Podstawowej nr 11

WERNER. Pełnowymiarowa Hala Sportowa przy Szkole Podstawowej nr 11 WERNER - ENTERPRISE mgr inŝ. Jan Jacek Werner ul. Kiepury 35/4; 64-100 Leszno tel. 039 900 17 64; kom. 607 344 114 e-mail.: werner@it.pl http://www.werner.it.pl NIP 697-168-84-91 Regon 410378043; nr ew./14037/99

Bardziej szczegółowo

Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE

Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI ul. Gołdapska 22/15 19-400 Olecko Remont dachu Hali Sportowej zlokalizowanej przy publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Białej Piskiej SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWY SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W STOJADŁACH gm.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWY SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W STOJADŁACH gm. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWY SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W STOJADŁACH gm. MIŃSK MAZOWIECKI Kod wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV : 45212222-8 - ROBOTY

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYMAGANIA OGÓLNE [dotyczące wszystkich Specyfikacji Technicznych (ST) i wszystkich Szczegółowych Specyfikacji Technicznych (SST) dla obiektów

Bardziej szczegółowo

san plus PROJEKT Waldemar Wojszel ul. Prypecka 20, 15-161 Białystok NIP 542 011 08 38 REGON 200691890 tel. 603371700, e-mail w58w@wp.

san plus PROJEKT Waldemar Wojszel ul. Prypecka 20, 15-161 Białystok NIP 542 011 08 38 REGON 200691890 tel. 603371700, e-mail w58w@wp. san plus PROJEKT Waldemar Wojszel ul. Prypecka 20, 15-161 Białystok NIP 542 011 08 38 REGON 200691890 tel. 603371700, e-mail w58w@wp.pl TEMAT: Budowa sieci kanalizacji deszczowej w miejscowości Brzóski

Bardziej szczegółowo

APA AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY MAŁGORZATY ZAKRZEWSKIEJ TEMAT: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

APA AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY MAŁGORZATY ZAKRZEWSKIEJ TEMAT: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH APA AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY MAŁGORZATY ZAKRZEWSKIEJ TEMAT: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWY HALI SPORTOWEJ wraz z zapleczem przy I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM im.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE, BRANśA BUDOWLANA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE, BRANśA BUDOWLANA Str. 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE, BRANśA BUDOWLANA Remont hali warsztatowej MZK Piła z przebudową kanałów naprawczych Piła ul. Łączna

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych CZEGEKO CZEGEKO Sp. z O.O. 31-115 Kraków Pl. gen. Wł. Sikorskiego 2 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla projektów wielobranżowych, budowlano-wykonawczych; Budowa szklarni

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV): GRUPA

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV): GRUPA SPIS TREŚCI. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych dla tematu: Zasilanie w energię elektryczną budynku techniczno-socjalnego MSK w Imielinie przy ul. Wandy 44D przyłącze oraz instalacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INWESTOR SĄD REJONOWY POZNAŃ STARE MIASTO 61-729 Poznań ul. Młyńska 1a SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KOD CPV 45000000-7 SPIS TREŚCI: 1 WSTĘP... 3 1 1.1 PRZEDMIOT ST... 3 1.2 ZAKRES

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ROZBUDOWY ZESPOŁU SZKÓŁ O CZĘŚĆ REHABILITACYJNO REWALIDACYJNO - SPORTOWĄ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ROZBUDOWY ZESPOŁU SZKÓŁ O CZĘŚĆ REHABILITACYJNO REWALIDACYJNO - SPORTOWĄ BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH INFO - PROJEKT 47-440 Górki Śląskie ul. Ofiar Oświęcimskich 63 tel. ( 032 ) 418 73 24 0604 149 000 e-mail: lin_inf@poczta.onet.pl 6041490 00@eranet.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo