REMONT KOTŁOWNI WRAZ Z INSTALACJĄ C.O. DLA BUDYNKU GIMNAZJUM I SALI GIMNASTYCZNEJ W RZUCHOWEJ OBRĘB RZUCHOWA GMINA PLEŚNA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REMONT KOTŁOWNI WRAZ Z INSTALACJĄ C.O. DLA BUDYNKU GIMNAZJUM I SALI GIMNASTYCZNEJ W RZUCHOWEJ OBRĘB RZUCHOWA 33-171GMINA PLEŚNA"

Transkrypt

1 Zakład Usług Projektowych i Wykonawstwa Instalacji Sanitarnych PRO-IN-MAT NIP : REGON : Tarnów ul.ujejskiego 12 tel.(0-14) fax w SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: REMONT KOTŁOWNI WRAZ Z INSTALACJĄ C.O. DLA BUDYNKU GIMNAZJUM I SALI GIMNASTYCZNEJ W RZUCHOWEJ OBRĘB RZUCHOWA GMINA PLEŚNA OBIEKT BUDOWLANY : KOTŁOWNIA C.O., INSTALACJA C.O., INSTALACJE SANITARNE, INSTALACJE ELEKTRYCZNE, PAB - BRANśA ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCYJNA IS - BRANśA INSTALACJI SANITARNYCH IE - BRANśA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH EKS - EKSPERTYZA BUDOWLANA BIOZ- INFORMACJA BEZPIECZIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INWESTOR: GMINA PLEŚNA PLEŚNA 240 JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA : PRO-IN-MAT TARNÓW UL. UJEJSKIEGO 12 TEL w KLAUZULA KOMPLETNOŚCI PROJEKT NINIEJSZY ZOSTAŁ OPRACOWANY ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM BUDOWLANYM, NORMAMI TECHNICZNYMI, PRZEPISAMI, WARUNKAMI DO PROJEKTOWANIA, ZARZĄDZENIAMI, WYTYCZNYMI, NAJLEPSZĄ WIEDZĄ TECHNICZNĄ I JEST KOMPLETNY Z PUNKTU WIDZENIA CELU JAKIEMU MA ON SŁUśYĆ. mgr inŝ. Marek Matyjewicz BUA-8346/132 i 169/ BranŜa instalacji sanitarnych STWiOR ZAWIERA.. PONUMEROWANYCH STRON MIEJSCE I DATA OPRACOWANIA: TARNÓW NR. PROJEKTU: 7/04/2009 Kopiowanie, przerysowywanie, powielanie itp. bez zgody autorów stanowi naruszenie Ustawy o ochronie praw autorskich DYREKTOR ZAKŁADU : MGR INś. MAREK MATYJEWICZ PROJEKTOWANIE * OPINIE * EKSPERTYZY * REALIZACJA * KOMPLEKSOWA DOSTAWA * NADZORY INWESTORSKIE * ROZRUCHY OCZYSZCZALNI I STACJI UZDATNIANIA 1

2 Zakład Usług Projektowych i Wykonawstwa Instalacji Sanitarnych PRO-IN-MAT NIP : REGON : Tarnów ul.ujejskiego 12 tel.(0-14) fax w CZĘŚĆ OPISOWA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1. WSTĘP Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną Ogólne wymagania Materiały Wymagania podstawowe Materiały dostawa na budowę Materiały do instalacji wod-kan Materiały do instalacji gazowej Materiały do instalacji elektrycznej i AKPiA Materiały do robót adaptacyjno-budowlanych SPRZĘT TRANSPORT I SKŁADOWANIE WYKONANIE ROBÓT Elementy podstawowe Roboty demontaŝowe Roboty ziemne Roboty montaŝowe technologii kotłowni Roboty montaŝowe instalacji gazowej Roboty montaŝowe instalacji wod-kan Roboty montaŝowe instalacji AKPiA KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT Ogólne zasady Kontrola jakości materiałów Kontrola jakości wykonania robót Zasady postępowania z wadami wykonanych robót Dokumenty budowy OBMIAR ROBÓT ODBIÓR ROBÓT Rodzaje odbiorów robót Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu Odbiór częściowy...40 PROJEKTOWANIE * OPINIE * EKSPERTYZY * REALIZACJA * KOMPLEKSOWA DOSTAWA * NADZORY INWESTORSKIE * ROZRUCHY OCZYSZCZALNI I STACJI UZDATNIANIA 2

3 8.4.Ostateczny odbiór robót Odbiór pogwarancyjny PODSTAWA PŁATNOŚCI PRZEPISY ZWIĄZANE PAB BRANśA ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCYJNA PRZEZNACZENIE I PROGRAM UśYTKOWY FORMA ARCHITEKTONICZNA I FUNKCJA OBIEKTU UKŁAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU BUDOWLANEGO ZAKRES PRAC REMONTOWYCH SPOSÓB ZAPEWNIENIA KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE PODSTAWOWE DANE TECHNOLOGICZNE ROZWIĄZANIA BUDOWLANE I TECHNICZNO INSTALACYJNE ROZWIĄZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTÓW WYPOSAśENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO ROZWIĄZANIA I SPOSÓB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH URZĄDZEŃ INST. TECHNICZNYCH CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO WPŁYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ŚRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SĄSIEDNIE OCHRONA PRZECIWPOśAROWA IS BRANśA INSTALACJI SANITARNYCH PRZEZNACZENIE I PROGRAM UśYTKOWY FORMA ARCHITEKTONICZNA I FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO UKŁAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU BUDOWLANEGO SPOSÓB ZAPEWNIENIA WARUNKÓW NIEZBĘDNYCH DO KORZYSTANIA Z TEGO OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE PODSTAWOWE DANE TECHNOLOGICZNE DOBÓR KOTŁÓW DOBÓR POMP ZABEZPIECZENIA KOTŁOWNI ODPROWADZENIE SPALIN

4 5.5. WENTYLACJA KOTŁOWNI UZUPEŁNIANIE WODY KOTŁOWEJ ODPROWADZENIE SKROPLIN INSTALACJA C.O INSTALACJA GAZOWA AKTYWNY SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA INSTALACJI GAZOWEJ ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW ROZWIĄZANIA BUDOWLANE I TECHNICZNO-INSTALACYJNE OBIEKTÓW LINIOWYCH ROZWIĄZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTÓW WYPOSAśENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO ROZWIĄZANIA I SPOSÓB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH URZĄDZEŃ INSTALACJI TECHNICZNYCH PRZEMYSŁOWYCH CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO WPŁYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ŚRODOWISKO ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SĄSIEDNIE WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOśAROWEJ IE BRANśA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH PODSTAWA OPRACOWANIA PRZEDMIOT OPRACOWANIA ZAKRES OPRACOWANIA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU SZAFKA ZASILAJĄCO-STEROWNICZA SZS OPIS INSTALACJI AKPIA DLA KOTŁOWNI UKŁAD SYGNALIZACJI WYCIEKU GAZU ATS OCHRONA OD PORAśEŃ UWAGI KOŃCOWE EKS EKSPERTYZA BUDOWLANA PODSTAWA OPRACOWANIA WIZJA TERENOWA

5 3. OPIS ARCHITEKTONICZNY OPIS KONSTRUKCYJNY ANALIZA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU GIMNAZJUM I SALI GIMNASTYCZNEJ BIOZ INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA ZAKRES ROBÓT ISTNIEJĄCE OBIEKTY BUDOWLANE PRZEWIDYWANE ZAGROśENIA PODCZAS REALIZACJI ROBÓT INSTRUKTAś PRACOWNIKÓW PRZY REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM PRZEPISY ZWIĄZANE UWAGI

6 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT TEMAT: NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: REMONT KOTŁOWNI WRAZ Z INSTALACJĄ C.O. DLA BUDYNKU GIMNAZJUM I SALI GIMNASTYCZNEJ W RZUCHOWEJ-OBRĘB RZUCHOWA GMINA PLEŚNA OBIEKT BUDOWLANY : KOTŁOWNIA C.O., INSTALACJA C.O., INSTALACJE SANITARNE, INSTALACJE ELEKTRYCZNE, PAB - BRANśA ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCYJNA IS - BRANśA INSTALACJI SANITARNYCH IE - BRANśA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH EKS - EKSPERTYZA BUDOWLANA BIOZ- INFORMACJA BEZPIECZIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INWESTOR: GMINA PLEŚNA PLEŚNA 1. Wstęp 1.1.Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie budowlanym i technologicznym w związku z : REMONT KOTŁOWNI WRAZ Z INSTALACJĄ C.O. DLA BUDYNKU GIMNAZJUM I SALI GIMNASTYCZNEJ W RZUCHOWEJ-OBRĘB RZUCHOWA 1.2.Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną. Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŝliwiające i mające na celu wykonanie nowej instalacji technologicznej kotłowni gazowej, c.o. po wierzchu ścian i c.w.u. wraz z towarzyszącymi instalacjami i robotami słuŝących do zasilania w czynnik grzewczy pomieszczeń przedmiotowego budynku. Ponadto w zakres niniejszej specyfikacji wchodzi wykonanie robót rozbiórkowo- budowlanych w obrębie kotłowni, kanałów c.o., pionów c.o. w bruzdach, izolacji cieplnej. Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niŝej wymienionych robót zgodnie z dołączonymi projektami budowlano technicznymi(na końcu specyfikacji): 6

7 - demontaŝ instalacji technologicznych istniejącej kotłowni oraz istniejących kominów stalowych wykonanie robót adaptacyjno-budowlanych budynku: Projektowanymi elementami konstrukcyjnymi są nadproŝa drzwiowe. - montaŝ nowego układu technologicznego - montaŝ rurociągów i armatury - montaŝ urządzeń technologicznych, - wykonanie instalacji nawiewnej, wywiewnej oraz systemu spalinowego - wykonanie konstrukcji stalowej wsporczej dla przewodów spalinowych - wykonanie instalacji gazowej w budynku - wykonanie instalacji wod-kan w budynku kotłowni - wykonanie instalacji elektrycznej i AKPiA w pomieszczeniu kotłowni i zbiorników cwu - wykonanie izolacji termicznej, - wykonanie robót rozbiórkowych i budowlanych w obrębie kotłowni - badania, próby i uruchomienie i regulacja działania instalacji kotłowni gazowej i instalacji co i cwu wykonanie niezbędnych robót mających na celu utrzymanie ciągłości dostawy ciepła i cwu do odbiorców W obrębie prac remontowych naleŝy wykonać: - poszerzenie otworu drzwiowego do kotłowni - wykonanie wzmocnienia nadproŝa nad nowymi drzwiami projektuje się wzmocnienie nadproŝa z dwuteowników IPE200 w ilości 3szt. Dwuteowniki naleŝy oprzeć na ścianach po 20cm z kaŝdej strony. - montaŝ drzwi przeciw poŝarowych w kotłowni wejściowe dwuskrzydłowe o wymiarach: szer. 150cm wys: 200cm i 288x200cm. Odporność ogniowa drzwi EI60. Wszystkie drzwi kotłowni otwierane na zewnątrz. - projektuje się wykończenie posadzki w kotłowni z płytek gresowych. Wykończenie ścian: do wysokości 2.0m nad posadzką płytki ceramiczne ścienne, powyŝej malowanie farbą emulsyjną. Malowanie sufitu farbą emulsyjną. - zaprojektowano dodatkowy kanał wentylacyjny o wymiarach 14x27cm, wykonany z blachy stalowej ocynk. gr. 0.55mm, z kratką wentylacyjną zabudowaną pod stropem kotłowni i wyprowadzony nad dach budynku. Kanał izolować wełną mineralną gr. 5cm w osłonie z blachy stalowej, pomalowanej na kolor elewacji budynku. 7

8 - obudowę rur instalacji c.o. w piwnicy naleŝy wykonać wg rys. PAB4 i PAB5. Obudowę rur biegnących pod sufitem naleŝy wykonać z płyt GK wodoodpornych na ruszcie stalowym systemowym do płyt GK. Obudowę naleŝy pomalować na taki sam kolor jak ściany pomieszczeń. W miejscu gdzie są zawory naleŝy wykonać zabudowę umoŝliwiającą dostęp do zaworów. MoŜna to wykonać np. z nieprzeźroczystej płyty PVC mocowanej na śrubach do rusztu stalowego. Obudowę rur biegnących nad posadzką naleŝy wykonać z płyty meblowej gr. 18mm na ruszcie z kątowników stalowych L30x30x4mm. Na zewnętrznej krawędzi obudowy naleŝy zamontować ochronny kątownik aluminiowy o wym. 20x20mm. W miejscu gdzie są zawory naleŝy wykonać zabudowę umoŝliwiającą dostęp do zaworów z nieprzeźroczystej płyty PVC mocowanej na śrubach do rusztu stalowego. wykonanie niŝej przedstawionego zakresu szczegółowego TECHNOLOGICZNEGO : - kotłownia 8

9 9

10 - komin z blachy stalowej k/ gr. 1.0mm, łączenie na uszczelki daszek ustnik Dn200 rura L=1.0m Dn200 rura L=1.0m Dn150 wyczystka Dn200 wyczystka Dn150 kolano 90 o Dn200 kolano 45 o Dn200 kolano 90 o Dn150 kolano 45 o Dn150 redukcja Dn200/150 2 szt. 2 szt. 26 szt. 3 szt. 1 szt. 1 szt. 5 szt. 2 szt. 2 szt. 1 szt. 1 szt. - wentylacja kotłowni z blachy stalowej ocynk. gr. 0.55mm nawiew kanał wentylacyjny stalowy 60x25cm 2 mb kolano stalowe 90 o 60x25cm 2 szt. kratki wentylacyjne stalowe do montaŝu na kanale 2 szt. wywiew kanał wentylacyjny stalowy 14x27cm 11 mb kolano stalowe 90 o 27x14cm 1 szt. kolano stalowe 45 o 27x14cm 2 szt. kratki wentylacyjne 1 szt. daszek przeciwdeszczowy 1 szt. wełna mineralna gr. 5cm 7.5 m 2 obudowa z blachy stal. gr. 0.55mm lakierowanej pod kolor elewacji 7.5 m 2 - instalacja gazowa rury stalowe czarne bez szwu wg PN-EN :2000 Dn32 4.5mb Dn25 5.6mb zawory odcinające kulowe do gazu 0.4MPa Dn25 2szt. - aktywny system bezpieczeństwa instalacji gazowej zawór elektromagnetyczny MAG-3 Dn32 z korpusem ZBk-50 szafka na zawór elektromagnetyczny 400x500x250mm detektor gazu DEX-1 moduł sterujący MD-2.Z sygnalizator SL-21 1 szt. 1 szt. 2 kpl. 1 kpl. 1 kpl. - instalacja c.o. budynek gimnazjum rury miedziane twarde do kapilarnych połączeń lutowanych Dn[mm] L [m] Razem

11 Izolacja Thermacompact S gr. 13mm na: Dn[mm] L [m] Thermaflex FRZ Razem Kolana miedziane 90 [szt.] Dn Dn Dn15 40 Dn18 16 Dn22 16 Dn35 6 Razem 518 Obejścia miedziane [szt.] Dn10 44 Dn12 18 Dn15 2 Dn18 1 Dn22 3 Dn28 9 Dn35 6 Razem 83 Grzejniki stalowe płytowe Radson Compact o wys. 0.6m L [m] sztuk KOMPAKT 11K KOMPAKT 11K KOMPAKT 11K KOMPAKT 11K KOMPAKT 11K KOMPAKT 11K KOMPAKT 21S KOMPAKT 21S KOMPAKT 21S KOMPAKT 22K KOMPAKT 22K KOMPAKT 22K KOMPAKT 22K KOMPAKT 22K KOMPAKT 22K Zawory termostatyczne kątowe z nastawą wstępną, typ RTD-N-UK Dn10 85szt. Głowice termostatyczne typ RTD Dn10 zabezpieczona przed manipulacją przez osoby niepowołane 85szt. Zawór odcinający kątowy, typ RLV-S, montowany na gałązkach powrotnych 85szt. Zawory odcinające typ ASV-I-G Dn15 z płynną nastawą wstępną, z moŝliwością pomiaru przepływu, napełniania i opróŝniania instalacji 17szt. Regulatory róŝnicy ciśnienia typ ASV-PV-G Dn15 17szt. Zawory odpowietrzające na pionach Dn10 18szt. Podpory stałe na rurociągi Dn35 6szt. Dn28 4szt. Dn22 4szt. - instalacja c.o. sala gimnastyczna z pomieszczeniami przyległymi 11

12 rury miedziane twarde do kapilarnych połączeń lutowanych Dn[mm] L [m] Razem Izolacja Thermacompact S gr. 13mm na: Dn[mm] L [m] Razem 62.6 Obudowa z blachy lakierowanej na kolor ścian gr. 0.55mm, szer. 0.66m mb Kolana miedziane 90 [szt.] Dn10 28 Dn12 11 Dn15 32 Dn18 30 Dn22 8 Dn28 20 Dn35 34 Dn42 12 Razem 173 Obejścia miedziane [szt.] Dn10 1 Dn15 4 Razem 5 Grzejniki stalowe płytowe Radson Compact o wys. 0.6m L [m] sztuk: KOMPAKT 11K KOMPAKT 11K KOMPAKT 11K KOMPAKT 21S KOMPAKT 21S KOMPAKT 21S KOMPAKT 21S KOMPAKT 21S KOMPAKT 22K KOMPAKT 22K KOMPAKT 33K KOMPAKT 33K KOMPAKT 33K KOMPAKT 33K Zawory termostatyczne kątowe z nastawą wstępną, typ RTD-N-UK Dn10 8szt. Dn15 14szt. Głowice termostatyczne typ RTD zabezpieczona przed manipulacją przez osoby niepowołane 22szt. Zawór odcinający kątowy, typ RLV-S, montowany na gałązkach powrotnych Zawory odpowietrzające na pionach Dn15 2szt. Podpory stałe na rurociągi Dn42 2szt. Dn35 2szt. Dn28 4szt. Dn10 8szt. Dn15 14szt. 12

13 Dn22 2szt. Podpory przesuwne na rurociągi Dn42 2szt. Dn35 4szt Ogólne wymagania Informacje Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaŝowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe. Arkady, Warszawa Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie zmian nieistotnych lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów w przypadku niemoŝliwości ich uzyskania przez inne materiały lub elementy o zbliŝonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniŝenia wartości funkcjonalnych i uŝytkowych kotłowni oraz instalacji towarzyszących, a jeŝeli dotyczą zmiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montaŝowe naleŝy realizować zgodnie z,,warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaŝowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe, polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji Informacje o pracach towarzyszących W ramach projektowanych prac remontowych nie przewiduje się konieczności wykonania prac towarzyszących i robót tymczasowych za wyjątkiem: - robót niezbędnych dla właściwego zabezpieczenia budynku i mienia się w nim znajdującego; - utrzymanie ciągłości dostaw ciepła i cwu do budynku w okresach wymagający jego podania, wynikający z panujących warunków atmosferycznych w czasie prowadzenia robót (do czasu przekazania kotłowni do eksploatacji), wyjątek stanowią okresy przepięć technologicznych Informacje o terenie budowy Działka, na której znajduje się budynek Zamawiającego jest działką ogrodzoną. Na terenie działki nie występują utrudnienia mogące wpłynąć na przebieg prac budowlano-montaŝowych. Dostęp do energii elektrycznej i wody niezbędny do prowadzenia prac remontowych z instalacji wewnętrznych znajdujących się w budynku. PowyŜsze instalacje są sprawne w stopniu wystarczającym do przeprowadzenia planowanych prac. 13

14 Przedmiotowa przebudowa, w której będą prowadzone prace instalacyjne zlokalizowana jest na działkach Gminy Wojnicz. Kotłownia znajduje się w budynku szkoły, źródła ciepła zlokalizowane będą w obecnym pomieszczeniu. W sąsiedztwie działki znajdują się budynki mieszkalne wielorodzinne. Dojazd na plac budowy odbywać się będzie z drogi publicznej Organizacja robót, przekazanie placu budowy. Zamawiający przekaŝe Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie określonym w umowie o wykonanie robót. Zamawiający nakłada na Wykonawcę obowiązek przeprowadzenia prac budowlano montaŝowych zgodnie z zasadami określonymi w przepisach polskiego prawa, zgodnie z Polskimi Normami, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, z warunkami wykonania i odbioru robót budowlanych, z przestrzeganiem przepisów BHP i P.PoŜ. Z chwilą przekazania placu budowy, odpowiedzialność za powierzony zakres budynku (pomieszczeń) spoczywa na Wykonawcy. Prace w większości prowadzone będą w pomieszczeniu kotłowni i pomieszczeniach lekcyjnych, robotami adaptacyjno-budowlanymi, systemem spalinowym i demontaŝem instalacji do naczynia wzbiorczego wraz z istniejącym kominem. Prace poza pomieszczeniem kotłowni i salami lekcyjnymi, naleŝy prowadzić w taki sposób, aby nie powodować utrudnień ruchu pieszym i kołowym poza terenem działki. Formę i czas ewentualne koniecznych uciąŝliwych prac naleŝy uzgodnić z właściwymi Instytucjami i Stronami Zabezpieczenie interesów osób trzecich. Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. Wykonawca zobowiązany jest do szczegółowego zabezpieczania instalacji i urządzeń przed uszkodzeniem, a takŝe do natychmiastowego powiadamiania Zamawiającego, Inspektora Nadzoru, właściciela instalacji i urządzeń, jeŝeli zostanie przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urządzeniach w trakcie realizacji robót Wymagania dotyczące ochrony środowiska Wykonawca będzie podejmował wszystkie niezbędne działania, aby stosować się do przepisów i normatywów z zakresu ochrony środowiska na placu budowy i będzie unikał szkodliwych działań, szczególnie w zakresie zanieczyszczenia powietrza, wód gruntowych, nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników powodowanych działalnością przy wykonywaniu robót budowlanych. W ramach zaplanowanego programu przebudowy nie przewiduje się wykonywania robót szczególnie szkodliwych dla środowiska. W związku z powyŝszym nie nakłada się na Wykonawcę specjalnych, szczególnych wymagań dotyczących ochrony środowiska, które wynikałyby ze specyfiki robót. Ewentualne odpady 14

15 powstałe w wyniku prowadzonych prac budowlano-montaŝowych Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie lub wywiezie na wysypisko śmieci lub złomu Warunki bezpieczeństwa prac i ochrona przeciwpoŝarowa na budowie W trakcie prowadzenia prac Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących przepisów BHP w budownictwie. W szczególności Wykonawca powinien wykluczy pracę swojego personelu w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposaŝenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa, a takŝe zapewni wyposaŝenie w urządzenia socjalne oraz odzieŝ wymaganą dla osób zatrudnionych na placu budowy. Kierownik budowy, zgodnie z art. 21 Prawa Budowlanego jest zobowiązany sporządzić przed rozpoczęciem robót Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. W trakcie prowadzenia prac budowlano-montaŝowych Wykonawca powinien przestrzegać obowiązujących przepisów ochrony przeciwpoŝarowej. Wykonawca będzie stale utrzymywał wyposaŝenie przeciwpoŝarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisów bezpieczeństwa przeciwpoŝarowego. Przed rozpoczęciem prac Wykonawca we własnym zakresie przeprowadzi InstruktaŜ stanowiskowy dla wszystkich pracowników zatrudnionych przy realizacji zamówienia. Sposób przeprowadzenia InstruktaŜu i udokumentowania jego przeprowadzenia omówiony jest w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz. U. Nr. 180, poz 1860). Wszyscy pracownicy zatrudnieni w trakcie robót budowlanych muszą posiadać aktualne wyniki badań lekarskich dopuszczające ich do pracy na zajmowanym stanowisku. W związku z prowadzeniem prac na wysokościach personel wykonujący zakres w/w robót powinien posiadać odpowiednie uprawnienia. Zasięg prac urządzeń dźwigowych naleŝy wydzielić i zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych na czas prowadzenia robót Warunki dotyczące organizacji ruchu Ze względu na zakres prac oraz lokalizację placu budowy Wykonawca nie jest zobowiązany do opracowywania i uzgadniania z Zarządem dróg projektu organizacji ruchu w rejonie budowy. Z uwagi na publiczny charakter obiektu wymagane jest od Wykonawcy zabezpieczenie ciągu pieszo-jezdnego i oznakowanie pasa prac inŝynieryjnych w obręb prowadzonych prac, jak równieŝ zapewnienie ciągłości przejścia i przejazdu. W przypadku prac na wysokościach, zabezpieczenia ciągów komunikacyjnych przed ewentualnym upadkiem materiałów z góry (w szczególności przy remoncie istniejącego komina oraz montaŝu konstrukcji wsporczej stalowej dla projek- 15

16 towanych przewodów stalowych), Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość i właściwości przewoŝonych towarów. Środki transportu wjeŝdŝające na drogę publiczną z budowy nie mogą jej zanieczyszczać. Koła samochodów, naleŝy oczyścić z zanieczyszczeń np. błota. Wszystkie materiały muszą być transportowane zgodnie zaleceniami producenta. Według zaleceń producentów rur z tworzyw sztucznych przewóz powinien odbywać się przy temperaturze otoczenia 0oC do 30oC Ogrodzenie placu budowy Działka jest ogrodzona. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania porządku w obrębie placu budowy i w jego bezpośrednim sąsiedztwie szczególnie przy wjeździe na plac, na placu manewrowym i sąsiedztwie budynku mieszkalnego (od strony zachodniej budynku kotłowni). Wykonawca jest zobowiązany do właściwego składowania materiałów i elementów budowlanych. W porozumieniu z Inwestorem zostanie wyznaczone pomieszczenie do składowania urządzeń i materiałów Uwagi końcowe Wykonawca nie moŝe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inspektora, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieŝności opis wymiarów waŝniejszy jest od odczytów ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. Dane określone w Dokumentacji projektowej i w ST będą uwaŝane za wartości docelowe, wszelkie odchylenia wymagają uzyskania pozytywnej opinii Inspektora. Cechy materiałów, urządzeń i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliskość zgodności z określonymi wymaganiami. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji zarys metodologii robót i harmonogram robót, uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane instalację i montaŝ urządzeń. Wykonanie robót powinno być, jak określono w specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone zostanie przez Inspektora nadzoru. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę, nie później niŝ w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Przed rozpoczęciem montaŝu Kierownik robót powinien stwierdzić, Ŝe obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy do prowadzenia robót instalacyjnych oraz elementy budowlano-konstrukcyjne mające wpływ na montaŝ instalacji odpowiadają załoŝeniom projektowym. 16

17 Określenia podstawowe Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami: Inspektor osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upowaŝniona do nadzoru nad realizacją Robót i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. Kierownik budowy osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŝniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. Materiały wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora. Polecenie Inspektora wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. Projektant uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem Dokumentacji Projektowej. Przedmiar robót wykaz Robót z podaniem ich ilości. Centralne ogrzewanie ogrzewanie, w którym ciepło potrzebne do ogrzewania zespołu pomieszczeń otrzymywane jest z jednego źródła ciepła i jest doprowadzane do ogrzewanych pomieszczeń za pomocą czynnika grzejnego. Czynnik grzejny płyn (woda) przenoszący ciepło. Pod pojęciem woda jako czynnik grzejny rozumiany jest równieŝ roztwór substancji zapobiegających korozji lub obniŝających temperaturę zamarzania wody. Instalacja (centralnego) ogrzewania zespół urządzeń, elementów i przewodów słuŝących do wytwarzania czynnika grzejnego o wymaganej temperaturze i ciśnieniu lub przetwarzania tych parametrów (źródło ciepła) doprowadzenia czynnika grzejnego do ogrzewanego obiektu (część zewnętrzna instalacji) rozdziału i rozprowadzania czynnika grzejnego w ogrzewanym budynku i przekazania ciepła w pomieszczeniu (część wewnętrzna instalacji). Źródło ciepła (w instalacji centralnego ogrzewania) kotłownia. Kotłownia zespół urządzeń, w których, dzięki spalaniu paliw wytwarzany jest czynnik grzejny o wymaganej temperaturze i ciśnieniu, znajdujących się w odrębnym pomieszczeniu (budynku) lub wydzielonej jego części. W skład zespołu wchodzą takŝe urządzenia do pomiaru i regulacji parametrów czynnika grzejnego i ewentualnej ich rejestracji oraz urządzenia zabezpieczające proces spalania i wytwarzania czynnika grzejnego. Woda instalacyjna woda wypełniająca instalację centralnego ogrzewania. 17

18 Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego na zasileniu najwyŝsza temperatura czynnika grzejnego, przyjęta do obliczeń instalacji w warunkach obliczeniowych temperatur powietrza na zewnątrz budynków (wg PN-82/B-02403). Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego (wody instalacyjnej) na powrocie temperatura powrotnej wody instalacyjnej przyjęta do obliczeń instalacji w warunkach obliczeniowych temperatur powietrza na zewnątrz budynków (wg PN- 82/B-02403). Ciśnienie dopuszczalne najwyŝsza wartość nadciśnienia statycznego czynnika grzejnego, która nie moŝe być przekroczona w Ŝadnym punkcie instalacji. Ciśnienie robocze najwyŝsza wartość nadciśnienia statycznego czynnika grzejnego w instalacji podczas krąŝenia wody. Ciśnienie spoczynkowe najwyŝsza wartość nadciśnienia statycznego wody instalacji ogrzewania wodnego przy braku krąŝenia wody. Kotłownia wodna kotłownia, w której otrzymanym w kotle czynnikiem grzejnym jest woda. Instalacja ogrzewania wodnego niskotemperaturowa instalacja ogrzewania wodnego, w której czynnikiem grzejnym jest woda instalacyjna o temperaturze obliczeniowej nie przekraczającej 100 C. Instalacja ogrzewania wodnego systemu zamkniętego instalacja, której przestrzeń wodna nie ma swobodnego połączenia z atmosferą. Instalacja ogrzewania wodnego z obiegiem wymuszonym (pompowa) instalacja, w której krąŝenie wody, wywołane jest pracą pompy. Urządzenia zabezpieczające urządzenia, które zabezpieczają instalację ogrzewania wodnego przed przekroczeniem dopuszczalnych ciśnień i temperatur. Naczynie wzbiorcze przeponowe zbiornik ciśnieniowy z elastyczną przeponą oddzielającą przestrzeń wodną od przestrzeni gazowej, przejmujący zmiany objętości wody wywołane zmianami jej temperatury w instalacji ogrzewania wodnego. Urządzenia stabilizujące urządzenia, które utrzymują ciśnienie w instalacjach ogrzewań wodnych w określonych granicach. Urządzenia kontrolno-pomiarowe urządzenia wskazujące lub rejestrujące poszczególne parametry w ustalonych miejscach instalacji ogrzewania. Urządzenia alarmowe urządzenia sygnalizujące w sposób optyczny lub optyczno-akustyczny osiągnięcie parametrów granicznych (dopuszczalnych). Odpowietrzenie miejscowe zespół urządzeń odpowietrzających bezpośrednio poszczególne elementy instalacji ogrzewania (np. grzejniki) Instalacja odpowietrzająca zespół poziomych i pionowych rur i urządzeń przeznaczonych do oddzielania i usuwania powietrza z całej instalacji ogrzewania wodnego lub z jej części. 18

19 2. Materiały 2.1. Wymagania podstawowe Wszystkie materiały uŝyte w trakcie robót winne posiada świadectwo dopuszczenia ich do stosowania w budownictwie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r O wyrobach budowlanych. Wszystkie zastosowane materiały muszą być zgodne z wymogami Ustawy o wyrobach budowlanych, wg której materiał nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, jeŝeli jest oznakowany znakiem CE albo umieszczony jest przez Komisję Europejską w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej albo jest oznakowany znakiem budowlanym (B). Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne, jeŝeli producent, mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonał oceny zgodności i wydał, na swoją wyłączną odpowiedzialność, krajową deklarację zgodności z Polską Normą wyrobu albo aprobatą techniczną. Ocena zgodności obejmuje właściwości uŝytkowe wyrobu budowlanego, odpowiednio do jego przeznaczenia, mające wpływ na spełnienie przez obiekt budowlany wymagań podstawowych. Dla materiałów oznakowanych znakiem CE przewidzianych do zastosowania na zewnątrz budynku naleŝy udokumentować dostosowanie ich do polskich warunków klimatycznych. Do materiałów i urządzeń nie posiadających oznaczeń (B) lub (CE) naleŝy załączy aprobaty techniczne potwierdzające przydatność wyrobu budowlanego do zamierzonego zastosowania. W przypadku zaŝądania przez Inspektora przedstawienia próbek materiałów lub kart katalogowych i DTR, Wykonawca przedstawi je do zatwierdzenia przed dostawą na teren budowy. Inspektor w ciągu trzech dni roboczych od otrzymania powyŝszych dokumentów powiadomi Wykonawcę o dopuszczeniu bądź zdyskwalifikowaniu materiałów bądź urządzeń. W przypadku dyskwalifikacji Inspektor uzasadni pisemnie swoją decyzje. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z postanowieniem Kontraktu. Wszystkie materiały uŝyte do budowy, powinny być zgodne z oznaczeniami na rysunkach i wykazach materiałowych oraz muszą spełniać standardy określone w przytoczonych normach. Powinny posiadać odpowiednie certyfikaty i aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz uzyskać aprobatę Inspektora nadzoru. KaŜdy rodzaj robót, w których znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. Rury z PE i PVC naleŝy chronić przed promieniami słonecznymi. 19

20 2.2. Materiały dostawa na budowę Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i od wewnątrz, bez widocznych wŝerów, ubytków spowodowanych korozją lub uszkodzeniami np. pęknięcia. PodłoŜe na którym składuje się rury musi być równe, tak aby rura była podparta na całej długości, wysokość stosu nie przekraczać 1,0 m. Rury o róŝnych średnicach winny być składowane odrębnie. Dostarczoną na budowę armaturę uprzednio naleŝy sprawdzić na szczelność. Przed zamontowaniem armatury naleŝy sprawdzić czy: na korpusie nie występują widoczne pory, pęknięcia lub inne uszkodzenia, wrzeciona zaworów nie są skrzywione, armatura jest wewnątrz czysta a zawieradło dochodzi do połoŝenia zamknięcia, uszczelnienie odpowiada przewidywanym warunkom pracy. Armaturę naleŝy składować w magazynie zamkniętym. Otwory armatury dostarczonej na budowę bez indywidualnego opakowania powinny być zaślepione. Szczeliwo, łączniki i inne materiały pomocnicze naleŝy przechowywać w magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych w skrzyniach lub pojemnikach. Wykonawca zobowiązany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestów, świadectw jakości, specyfikacji, paszportów, instrukcji obsługi i DTR, kart gwarancyjnych, rysunków montaŝowych. Inspektor Nadzoru jest zobowiązany to sprawdzenia zgodności wbudowywanych materiałów z wyŝej wymienionymi dokumentami. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. Ilość materiałów jest podana w przedmiarze, a opis w projekcie budowlanym. Materiały zastosowane do instalacji wodociągowej muszą być wytrzymałe na 10 bar. Wszystkie materiały nie mogą ukazywać oznak wszelkiego rodzaju uszkodzeń. Materiały i urządzenia zastosowane w instalacji c.o i w kotłowni powinny być odporne na temp. 100OC. 2.3.Materiały do instalacji wod-kan Rury stalowe ze szwem gwintowane o parametrach i wymiarach zgodnych z normą PN-74/H Rury stalowe ze szwem gwintowane ocynkowane gatunek OC1. Rury miedziane typ miękki i twardy Rury polietylenowych Tmax = 95 o C i Pmax = 0.6MPa np. systemu Bor Plus, Herz Pexc/Al/Pexc. Obiegi kotłowe projektuje się z rur stalowych ze szwem wg PN-74/H

Wspólny słownik zamówień : 45332000-3, 45331100-7, 45331210-1, 45232410-9.

Wspólny słownik zamówień : 45332000-3, 45331100-7, 45331210-1, 45232410-9. SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA WOD-KAN., CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WENTYLACJI ORAZ PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ - BUDYNEK SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE - W JANIKOWIE, NA DZIAŁKACH NR 192, 198/2

Bardziej szczegółowo

S. 00.08.03. Odbiory instalacji i urządzeń technicznych... 17 S. 00.08.04. Odbiór częściowy i odbiór etapowy... 17 S. 00.08.05.

S. 00.08.03. Odbiory instalacji i urządzeń technicznych... 17 S. 00.08.04. Odbiór częściowy i odbiór etapowy... 17 S. 00.08.05. SPECYFIKACJA techniczna wykonania i odbioru robót instalacji sanitarnych w budynku usługowym (przeznaczonym m.in. na wypożyczalnię nart biegowych oraz rowerów, z pomieszczeniem socjalnym i gospodarczym)

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 3 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH im KRÓLA KAZIMIERZA WIELKIEGO Instalacja wody zimnej i ciepłej ADRES: ul. Szkolna 21A 38-200 Jasło INWESTOR : ZESPÓŁ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBÓT SANITARNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBÓT SANITARNYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBÓT SANITARNYCH D.M.00.00.02 INSTALACJA WODOCIĄGOWO-KANALIZCYJNA I INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA; WĘZŁA CIEPLNEGO; INSTALCJI GAZU KOD CPV 45330000-9; 45331000-6 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WOD-KAN I CENTRALNEGO OGRZEWANIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WOD-KAN I CENTRALNEGO OGRZEWANIA Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych PROJEKT ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ 111 i 112 W SPKSO W WARSZAWIE INSTALACJA WOD-KAN I CENTRALNEGO OGRZEWANIA BRANŻA :INSTALACJE

Bardziej szczegółowo

6.2. ODBIÓR TECHNICZNY KO

6.2. ODBIÓR TECHNICZNY KO Warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodów do powierzchni terenu, Zagęszczenia gruntu, Usytuowanie w planie, rzędnych i głębokości ułoŝenia, Jakości wbudowanych materiałów oraz ich zgodności z wymogami

Bardziej szczegółowo

B. SPIS ZAWARTOŚCI. A. STRONA TYTUŁOWA... str. 1. B SPIS ZAWARTOŚCI... str. 2

B. SPIS ZAWARTOŚCI. A. STRONA TYTUŁOWA... str. 1. B SPIS ZAWARTOŚCI... str. 2 - 2 - B. SPIS ZAWARTOŚCI SPECYFIKACJA : INSTALACJE SANITARNE A. STRONA TYTUŁOWA... str. 1 B SPIS ZAWARTOŚCI... str. 2 1. WYMAGANIA OGÓLNE str. nr 3-6 2. PRZYŁĄCZE WODY..str. nr 7-11 3. INSTALACJA WODNA..str.

Bardziej szczegółowo

Projekt aktualizacji projektu istniejącego budynku dla psów słuŝbowych StraŜy Granicznej na Drogowym Przejściu Granicznym w Grzechotkach S - 2

Projekt aktualizacji projektu istniejącego budynku dla psów słuŝbowych StraŜy Granicznej na Drogowym Przejściu Granicznym w Grzechotkach S - 2 Projekt aktualizacji projektu istniejącego budynku dla psów słuŝbowych StraŜy Granicznej na Drogowym Przejściu Granicznym w Grzechotkach S - 2 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE INSTALACJA WODOCIĄGOWA

Bardziej szczegółowo

INWESTOR : UNIWERSYTET PRZYRODNICZY, UL. NORWIDA 25, WROCŁAW

INWESTOR : UNIWERSYTET PRZYRODNICZY, UL. NORWIDA 25, WROCŁAW Zakład Ogólnobudowlany 50-251 WROCŁAW NIP 895-000-23-77 UL. Św. Wincentego 35 REGON 006046233 PRACOWNIA PROJEK TOWA INWESTOR : UNIWERSYTET PRZYRODNICZY, UL. NORWIDA 25, WROCŁAW PRZEDSIĘWZIĘCIE: przebudowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Część ogólna Tytuł zadania : Budowa wiaty nad składowiskiem soli na terenie MPO Sp. z o.o. Lokalizacja : Toruń ul. Grudziądzka 159 dz. Nr 296/1,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJE SANITARNE mgr inż.bogna Tomaszewska 1 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem Specyfikacji Technicznych są

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Instalacje sanitarne Nr IS 01.01 rozdział III INWEOR : AROWO POWIATOWE W LUBLIŃCU 42-700 Lubliniec Ul. Paderewskiego 7 Rozbudowa ZSZ w Lublińcu ul. Klonowej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót budowlanych

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót budowlanych Piotr Czyszczoń, Renata Półtorak S.C. 28-136 Nowy Korczyn, ul. Farna 6 tel./fax 41 377-11-53 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót budowlanych BranŜa SANITARNA Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Nazwa inwestycji: Przebudowa boiska sportowego w ramach programu Moje boisko ORLIK 2012 Adres inwestycji: 59-950 Ruszów, działka nr 379, 200 Inwestor: Opracował: Gmina i Miasto

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Nazwa inwestycji: Przebudowa boiska sportowego w ramach programu Moje boisko ORLIK 2012 Adres inwestycji: 59-600 Lwówek Śląski, ul. Parkowa, działka nr 223/31 Inwestor: Powiat Lwówecki

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA, BEZPIECZEŃSTWA, OCHRONY,KONTROLI I ODBIORU 1. WSTĘP 1.1.Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ogólne (STO ) są wymagania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 1 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Kulczyński Architekt

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNAWYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STWiORB)

SPECYFIKACJA TECHNICZNAWYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STWiORB) 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNAWYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STWiORB) NAZWA TEMATU: Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej Etap I NAZWA INWESTORA: Zakład Gospodarki Komunalnej w Grębocicach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT IZOL Sp. z o.o. Konto: PKO BP S.A. Oddział 1 Włocławek Nr 36 1020 5170 0000 1302 0070 8552 NIP 888-286-26-17 REGON 340035038 Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy ul. Łęgska 51b 87-800 Włocławek

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDWLANYCH MODERNIZACJA STACJI PALIW PŁYNNYCH NA DZIAŁACH NR EW.206/3, 235 POŁOśONYCH PRZY UL. WJAZDOWEJ W RADOMIU FUNDAMENTY POD URZĄDZENIA

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA - NR CPV 45000000-0 ROZBUDOWA I MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ DZ. NR 213/5 W JESZKOWICACH PRZY UL. GŁÓWNEJ, GMINA CZERNICA. INWESTOR: Urząd Gminy Czernica ul. Kolejowa nr 2;

Bardziej szczegółowo

Tom III: Wymagania Zamawiającego

Tom III: Wymagania Zamawiającego Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o. PL 20-407 Lublin, al. J. Piłsudskiego 15 NIP: 712-015-02-95, Regon: 430981982, kapitał zakładowy: 261 851 400,00 PLN SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Sieć wod kan Dąbie Boćwinka, gmina Gołdap.

Sieć wod kan Dąbie Boćwinka, gmina Gołdap. SPECYFIIKACJA TECHNIICZNA OBIEKT: Sieć wod kan Dąbie Boćwinka, gmina Gołdap. ADRES: Gmina Gołdap, działki o numerach geodezyjnych: Obręb Główka: 171/27; 18/4; 168/20; 171/26; 27; 25; 16/1; 15/3; 26/6;

Bardziej szczegółowo

INWESTOR OBIEKT TEMAT STADIUM. BRANśA ADRES INWESTYCJI. Gmina Kamieniec Ząbkowicki 57-230 Kamieniec Ząbkowicki, ul. Ząbkowicka 26

INWESTOR OBIEKT TEMAT STADIUM. BRANśA ADRES INWESTYCJI. Gmina Kamieniec Ząbkowicki 57-230 Kamieniec Ząbkowicki, ul. Ząbkowicka 26 Candela Biuro InŜynierskie ul. Wróblewskiego 29/2, 51-627 Wrocław tel. (0-71) 3728045, 3487589, 3482687 fax (0-71) 3482691 www.candelabi.pl, e-mail: projekty@candelabi.pl P R O J E K T O W A N I E I N

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU BIURO PROJEKTÓW arch. Piotr Bartkiewicz ul. Staromostowa 1/6, 30-506 Kraków, tel. 501 782 268, p.bartkiewicz@o2.pl OBIEKT: WYDZIAŁ OGRODNICZY U.R. ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE: PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ LABORATORIUM

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WYMAGANIA OGÓLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WYMAGANIA OGÓLNE KONTRAPUNKT a r c h i t e k t u r a - k o n s t r u k c j a - t e c h n o l o g i a K O N T R A P U N K T V - P R O J E K T Z E S P Ó Ł P R O J E K T O W O - I N W E S T Y C Y J N Y u l. Z a b ł o c i

Bardziej szczegółowo

san plus PROJEKT Waldemar Wojszel ul. Prypecka 20, 15-161 Białystok NIP 542 011 08 38 REGON 200691890 tel. 603371700, e-mail w58w@wp.

san plus PROJEKT Waldemar Wojszel ul. Prypecka 20, 15-161 Białystok NIP 542 011 08 38 REGON 200691890 tel. 603371700, e-mail w58w@wp. san plus PROJEKT Waldemar Wojszel ul. Prypecka 20, 15-161 Białystok NIP 542 011 08 38 REGON 200691890 tel. 603371700, e-mail w58w@wp.pl TEMAT: Budowa sieci kanalizacji deszczowej w miejscowości Brzóski

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA OBIEKT: Sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej Krzemianka-Prudziszki, Gmina Jeleniewo Sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej Szelment-Leszczewo-Suchodoły-Prudziszki-Suwałki, Gmina Jeleniewo,

Bardziej szczegółowo

Sieć wodociągowa z przyłączami w m-c Majdy - Kręsk. Majdy, Kręsk - działki o numerach geodezyjnych:

Sieć wodociągowa z przyłączami w m-c Majdy - Kręsk. Majdy, Kręsk - działki o numerach geodezyjnych: A. planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: Sieć wodociągowa z przyłączami w m-c Majdy - Kręsk ADRES: Majdy, Kręsk - działki o numerach geodezyjnych: obręb:7 Majdy Oznaczonej jako

Bardziej szczegółowo

WERNER. Pełnowymiarowa Hala Sportowa przy Szkole Podstawowej nr 11

WERNER. Pełnowymiarowa Hala Sportowa przy Szkole Podstawowej nr 11 WERNER - ENTERPRISE mgr inŝ. Jan Jacek Werner ul. Kiepury 35/4; 64-100 Leszno tel. 039 900 17 64; kom. 607 344 114 e-mail.: werner@it.pl http://www.werner.it.pl NIP 697-168-84-91 Regon 410378043; nr ew./14037/99

Bardziej szczegółowo