PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY"

Transkrypt

1 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY instalacji centralnej ciepłej wody użytkowej OBIEKT: ADRES: INWESTOR: Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Szymanowskiego 13-14, Słupsk Spółdzielnia Mieszkaniowa Kolejarz ul. Braci Gierymskich 1, Słupsk Zgodnie z wymogiem art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. nr 207, poz z późn. zmianami) oświadczam, że projekt budowlano-wykonawczy instalacji centralnej ciepłej wody użytkowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Szymanowskiego sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Projektował: mgr inż. Joachim Kijewski Opracował: mgr inż. Tomasz Mularczyk Słupsk, czerwiec 2011

2 Spis treści: 1. Strona tytułowa. 2. Opis techniczny. 3. Część rysunkowa: Instalacja ciepłej wody użytkowej rzut piwnic rys. nr 1 Instalacja ciepłej wody użytkowej rzut kondygnacji powtarzalnej rys. nr 2 Instalacja ciepłej wody użytkowej aksonometria poziomów i pionów rys. nr 3 Instalacja ciepłej wody użytkowej aksonometria kondygnacji powtarzalnej rys. nr 4 Schemat przejścia przez przegrodę w tulei ochronnej rys. nr 5 2

3 1.1. Cel i zakres opracowania. Celem opracowania jest projekt techniczny budowy instalacji centralnej ciepłej wody użytkowej w istniejącym budynku mieszkalnym przy ul. Szymanowskiego w Słupsku. Zakres opracowania obejmuje instalację ciepłej wody od ściany wskazanej przez Inwestora zlokalizowanej w pomieszczeniu piwnicznym wymiennikowni instalacji ciepłej wody do miejsca włączenia w istniejącą instalację wody ciepłej w poszczególnych mieszkaniach Dane ogólne. Budynek 5-kondygnacyjny w systemie tradycyjnym, całkowicie podpiwniczony, 2-klatkowy liczący 60 mieszkań. Mieszkania wyposażone są w gazowe podgrzewacze ciepłej wody zlokalizowane w łazienkach. Podgrzewacze te ze względu na planowaną budowę instalacji ciepłej wody należy zdemontować. Zaprojektowano instalację z rur stalowych podwójnie ocynkowanych TWT-2 łączonych za pomocą kształtek skręcanych Opis rozwiązań projektowych. Instalację wykonać z rur stalowych podwójnie ocynkowanych TWT-2 łączonych za pomocą kształtek skręcanych. Przedtem należy zdemontować podgrzewacze gazowe oraz część instalacji gazowej doprowadzającą do nich gaz zachowując wszelkie środki bezpieczeństwa, zwłaszcza p.poż. Roboty demontażowe powinna wykonywać doświadczona firma, po uprzednim zamknięciu kurka głównego i usunięciu z rur gazu za pomocą sprężonego powietrza. Przebieg i średnice instalacji pokazano w części rysunkowej. Poziomy prowadzić należy w pomieszczeniach piwnicznych, po stropem, piony w klatkach schodowych, rozprowadzenia do mieszkań i w nich prowadzić również pod stropem. Rury mocować przy pomocy uchwytów kompatybilnych z systemem rur i kształtek. Przejścia przez przegrody w piwnicach oraz przez stropy wykonać w tulejach ochronnych stalowych o średnicach większych o dwie średnice od rury przewodowej wypełnionej kitem plastycznym. Na podejściach do pionów montować kulowe zawory odcinające dn 32 na wodzie ciepłej i dn 15 na cyrkulacji. Na podejściach do mieszkań na klatce schodowej na przewodzie cyrkulacyjnym zamontować zawory regulacyjne z nastawą temperatury typu TA-therm dn 15 z nastawą 55 C. Pomiar zużycia wody odbywał się będzie poprzez wodomierze zlokalizowane w mieszkaniach przed miejscem włączenia do istniejącej instalacji wody ciepłej. Zastosować wodomierze skrzydełkowe typu JS 1,0 dn 15 z odczytem radiowym. Przy wodomierzu zastosować półśrubunek z zaworem zwrotnym. Przed wodomierzem zamontować kulowy zawór odcinający dn 15. Piony i podejścia do mieszkań znajdujące się na klatce schodowej zabudować płytami kartonowo-gipsowymi. W miejscu gdzie znajdują się zawory regulacyjne TA-therm zainstalować drzwiczki umożliwiające regulację lub ewentualną ich wymianę. Drzwiczki pomalować na kolor uzgodniony z Inwestorem na etapie budowy. Przy prowadzeniu przewodów należy zachować minimalne odległości od pozostałych instalacji: 0,1 m przy prowadzeniu przewodów wzdłuż oraz 0,02 m przy skrzyżowaniach. 3

4 Próby wytrzymałości i szczelności instalacji. Próby ciśnieniowe prowadzić należy w dwóch etapach: na zimno i na gorąco. Próbę na zimno przeprowadzić należy na ciśnienie 0,9 Mpa. Jeżeli ciśnienie w przeciągu 30 minut nie zmniejszy się można wynik próby uznać za pozytywny. Czas 30 min. liczony jest od całkowitego ustabilizowania ciśnienia w badanych przewodach. Próbę na gorąco należy wykonać w czasie 30 min. również po całkowitym ustabilizowaniu się ciśnieniu w badanych przewodach. Po stwierdzeniu, że instalacja jest szczelna należy przeprowadzić jej uruchomienie poprzez sprawdzenie w każdym lokalu mieszkalnym ciśnienia i czasu uzyskania odpowiedniej temperatury wody Izolacje termiczne instalacji. Po wykonaniu pozytywnej próby szczelności, instalację należy zabezpieczyć termicznie. Przewody w piwnicy grubość izolacji 30 mm, piony 30 mm, rozprowadzenia do mieszkań 20 mm. Projektuje się izolację z poliuretanu. w płaszczu z PE Wytyczne realizacji. W trakcie realizacji należy przestrzegać postanowień zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75/02 poz. 690) Przewody poziome prowadzić pod stropem, nad instalacją elektryczną telekomunikacyjną i inną zachowując minimalne odległości od innych instalacji i urządzeń: od poziomych przewodów wodociągowych, kanalizacyjnych, c.o., piorunochronnych, elektrycznych, telefonicznych, kabli telewizyjnych-10 cm od pionowych przewodów wodociągowych, kanalizacyjnych, c.o., piorunochronnych, elektrycznych, telefonicznych, kabli telewizyjnych-10 cm od puszek elektrycznych-10 cm od gniazd elektrycznych-50 cm Przestrzegać zasad BHP. Do wykonania otworów w przegrodach budowlanych używać wiertnicy Uwagi końcowe. Roboty instalacyjne wykonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (część II- Roboty instalacji sanitarnych i przemysłowych. Wykonawca robót powinien posiadać kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania instalacji. Przed oddaniem instalacji do użytkowania Wykonawca winien sporządzić dokumentację odbiorową zawierającą co najmniej: dokumentację powykonawczą, protokoły z prób i sprawdzeń, pozytywny protokół z badań bakteriologicznych wody, certyfikaty i atesty higieniczne dla zamontowanych materiałów, protokół z uruchomienia instalacji, protokół odbioru końcowego. 4

5 1.6. Obliczenia. PION 1, 4 Ilość mieszkań ΣN Q [dm 3 /s] Średnica 1 0,22 0,2050 dn ,44 0,3313 dn ,88 0,5039 dn ,32 0,6328 dn ,76 0,7396 dn ,20 0,8325 dn 32 PION 2, 3 Ilość mieszkań ΣN Q [dm 3 /s] Średnica 1 0,22 0,2050 dn ,88 0,5039 dn ,76 0,7396 dn ,64 0,9156 dn ,52 1,0615 dn ,40 1,1884 dn 32 POZIOMY Odcinek ΣN Q [dm 3 /s] Średnica 1-2 2,20 0,8325 dn 32 2-W 6,60 1,4543 dn ,4 1,1884 dn 32 3-W 6,60 1,4543 dn 32 W+W 13,20 2,0379 dn 40 5

6 KIJEWSKI INSTALACJE SANITARNE, UL. POPRZECZNA 2, SŁUPSK INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA OBIEKT: ADRES: INWESTOR: Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Szymanowskiego 13-14, Słupsk Spółdzielnia Mieszkaniowa Kolejarz ul. Braci Gierymskich 1, Słupsk Projektant: Joachim Kijewski 6

7 Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia: 1.1. Zakres robót zamierzenia budowlanego: Zakres zamierzenia budowlanego obejmuje budowę instalacji ciepłej wody użytkowej od ściany wskazanej przez Inwestora zlokalizowanej w pomieszczeniu piwnicznym wymiennikowni instalacji ciepłej wody do miejsca włączenia w istniejącą instalację wody ciepłej w poszczególnych mieszkaniach w istniejącym budynku mieszkalnym przy ul. Szymanowskiego w Słupsku Wykaz istniejących instalacji w budynku: - instalacja wodociągowa, - instalacja kanalizacyjna, - instalacja centralnego ogrzewania, - instalacja elektryczna, - instalacje teletechniczne - instalacja gazowa, 1.3. Wskazanie elementów mogących stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: - nie występują, 1.4. Wskazanie przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania: - nie występują, 1.5. Wskazanie sposobu prowadzenie instruktażu pracowników przed przystąpieniem do robót szczególnie niebezpiecznych: - bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na budowie sprawuje kierownik budowy, - przeszkolenie ogólne i stanowiskowe pracowników w zakresie BHP i Ppoż., - przeszkolenie BHP pracowników w przypadku wystąpienia awarii istniejących instalacji i sposobu jej likwidacji, 7

8 1.6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z prowadzenia robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację na wypadek pożaru, awarii lub innych zagrożeń: - stosowanie środków ochrony indywidualnej, - zapewnienie sprzętu ratunkowego, - zapewnienie środków ochrony przeciwpożarowej - koce gaśnicze i gaśnice, - kontrola właściwego stosowania sprzętu budowlanego, - roboty wykonywać tylko pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności, - prace wykonywać mogą tylko pracownicy odpowiednio przeszkoleni w zakresie BHP i Ppoż, oraz o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.. Budowa instalacji ciepłej wody użytkowej objęta niniejszym opracowaniem zgodnie z rozporządzeniem ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) nie wymaga sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 8

9 SPECYFIKACJA TECHNICZNA (OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWA) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH instalacji centralnej ciepłej wody użytkowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Szymanowskiego w Słupsku Opracował: mgr inż. Joachim Kijewski

10 I. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1. Określenie przedmiotu zamówienia 1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia. Przedmiotem zamówienia jest budowa instalacji centralnej ciepłej wody użytkowej w istniejącym budynku mieszkalnym przy ul. Szymanowskiego w Słupsku Uczestnicy procesu inwestycyjnego: 1) Zamawiający, 2) Instytucja finansująca inwestycję, 3) Organ nadzoru budowlanego, 4) Kierownik robót Wykonawcy Charakterystyka przedsięwzięcia Przeznaczenie obiektów i rozwiązania funkcjonalno-użytkowe. Budowana instalacja służyć będzie dostarczaniu ciepłej wody do wszystkich lokali zlokalizowanych w budynku od wymiennikowni, będącej przedmiotem odrębnego zamówienia Ogólny zakres robót. W zakres robót wchodzi montaż rurociągów od ścian węzła cieplnego (poziomy, piony i rozprowadzenia mieszkaniowe) do włączenia w istniejącą instalację ciepłej wody w poszczególnych lokalach, montaż zaworów odcinających i regulacyjnych, wodomierzy oraz izolacji termicznych. Do Wykonawcy należy również wykonanie otworów w przejściach przez ściany i założenie tulei ochronnych, a także wykonanie obudowy przewodów Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca podstawę do realizacji robót: Projekt techniczny wykonania instalacji ciepłej wody użytkowej w budynku mieszkalnym przy ul. Szymanowskiego w Słupsku Niniejsza Specyfikacja Techniczna Przedmiar Robót Zgodność robót z dokumentacją techniczną. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją kontraktową i techniczną, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy. Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej dokumentacji technicznej. Jeśli jednak w czasie realizacji robót okaże się, że dokumentacja projektowa dostarczona przez zamawiającego wymaga uzupełnień wykonawca przygotuje na własny koszt niezbędne rysunki i przedłoży je w czterech kopiach do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy. 2

11 1.5. Definicje i skróty. Plac Budowy tereny zajęte pod Roboty oraz zaplecza i dojazdy do Budowy udostępnione przez Zamawiającego dla wykonania Robót a także inne miejsca wymienione w Umowie, jako część Placu Budowy. Budowa należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, przebudowę obiektu budowlanego. Droga wyznaczony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postojów pojazdów oraz pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. Pas drogowy wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do umieszczenia w nim drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze. Budowa należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, przebudowę obiektu budowlanego. Roboty pomiarowe należy przez to rozumieć czynności związane z pomiarami tras, powierzchni i niwelacji terenu jakie występują przy robotach liniowych drogowych i robotach powierzchniowych. Roboty Budowlane należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. Urządzenia Budowlane należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne. Dokumentacja Budowy należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektu metoda montażu także dziennik montażu. Pozwolenie na Budowę należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. Dokumentacja Projektowa wszelkie informacje techniczne potrzebne do prawidłowego wykonania Umowy zawarte w rysunkach, obliczeniach, przedmiarach, normach, wzorach, modelach, instrukcjach i specyfikacjach technicznych dostarczone Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru zgodnie z Umową jak również przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Dokumentacja Powykonawcza należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 3

12 Dziennik Budowy należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. Kierownik Budowy osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzone roboty budowlane. Laboratorium laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru, służące do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z realizacją Umowy oraz oceną jakości materiałów i robót. Materiały wszelkie surowce i produkty niezbędne do wykonywania robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Biuro Projektowe uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. Siła Wyższa działanie takich sił natury, których doświadczony Wykonawca, dochowując należytej staranności, nie mógł przewidzieć lub im przeciwdziałać. Aprobata techniczna dokument potwierdzający pozytywną oceną techniczną wyrobu stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez jednostkę upoważnioną do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujących zestawiony jest w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r, w sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. poz 48, rozdział 2). Jeśli chodzi o Europejskie aprobaty techniczne, lista jednostek upoważnionych do och wydawania jest wspomniana w Dyrektywie Rady o produktach budowlanych z roku 1989 (informacja, Komisja Europejska, DG Enterprise, Bruksela). Certyfikat zgodności dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano wyrób, proces i usługa są zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, art. 10) certyfikat zgodności wykazuje, że zapewniono zgodność wyrobu z PN lub aprobatą techniczną (w przypadku wyrobów, dla których nie ustalono PN). Znak zgodności zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania iż dany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi. Projektant osoba fizyczna posiadająca stosowne uprawnienia i będąca członkiem Izby, która jest autorem projektu budowlanego lub innej dokumentacji projektowej. Rejestr Obmiarów należy przez to rozumieć akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. 4

13 Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru budowlanego. Odpowiednia Zgodność należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót z dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. Polecenie Inspektora Nadzoru należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z wykonywaniem robót budowlanych. Przedmiar Robót należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania robót według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych. Wyceniony Przedmiar Robót Przedmiar robót wyceniony przez Wykonawcę i stanowiący część jego oferty. Ustalenia Techniczne należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i specyfikacjach technicznych. 2. Prowadzenie robót 2.1. Ogólne zasady wykonania robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej, wynikającymi ze stanu istniejącego budynku lub przekazanymi na piśmie przez zarządzającego realizacją umowy. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót, jeśli wymagać tego będzie zarządzający realizacją umowy, zostaną poprawione przez wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez zarządzającego realizacją umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie, Projekcie Technicznym, Specyfikacjach Technicznych, oraz normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji zarządzający realizacją umowy uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później, niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca. 5

14 2.2. Teren budowy Charakterystyka terenu budowy. Terenem budowy jest budynek w swoim zewnętrznym obrysie oraz zaplecze budowy wraz z Zapleczem socjalno-bytowym i miejscem składowania materiałów. Zaplecze budowy Wykonawca wykona na podstawie odrębnej umowy z Zamawiającym Przekazanie terenu budowy. Zamawiający w terminie określonym w warunkach Umowy przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz z pozwoleniem na budowę, Dziennikiem Budowy oraz egzemplarzem Dokumentacji Projektowej i komplet Specyfikacji Technicznych. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu pomieszczeń do chwili odbioru końcowego Robót. Zamawiający wskaże możliwość korzystania z mediów będących w jego dyspozycji oraz określi sposób ich rozliczania. W przypadku, gdy Zamawiający nie dysponuje określonym medium niezbędnym do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia przedmiotowego medium od właściwego dostawce na koszt własny. W czasie przekazania terenu zamawiający przekazuje wykonawcy: 1) dokumentacje techniczną określoną w p i , 2) kopię decyzji o pozwoleniu na budowę, 3) kopie uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania robót do realizacji przez zamawiającego dla umożliwienia prowadzenia robót Ochrona i utrzymanie terenu budowy. Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób satysfakcjonujący zarządzającego realizacją umowy. Może on wstrzymać realizację robót jeśli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne. W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery. Przed rozpoczęciem robót wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych użytkowników terenu w sposób ustalony z zarządzającym realizacją umowy. Wykonawca umieści, w miejscach i ilościach określonych przez zarządzającego, tablice podające informacje o zawartej umowie, terminach prowadzenia robót i utrudnieniach z nich wynikających Ochrona własności i urządzeń. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi, kable etc. Przed rozpoczęciem robót wykonawca potwierdzi u Zamawiającego przebieg i rozmieszczenie urządzeń. Wykonawca spowoduje, aby te instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót. W przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować zarządzającego realizacją umowy o zamiarze rozpoczęcia takiej pracy. Wykonawca natychmiast poinformuje zarządzającego realizacją umowy o każdym 6

15 przypadkowym uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia. Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego działania, w instalacjach naziemnych i podziemnym Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót. W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne kroki żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, że koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną. Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. Jakikolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót muszą być poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem takich materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji robót. Zgodnie z umową w ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych robót, wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania zarządzającemu realizacją umowy do akceptacji następujących dokumentów: 1) projekt organizacji robót, 2) szczegółowy harmonogram robót i finansowania, 7

16 3) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 4) program zapewnienia jakości Projekt organizacji robót. Opracowany przez wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób realizacji robót, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewnią realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy oraz harmonogramem robót. Powinien zawierać: 1) organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 2) projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy, 3) organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg, 4) wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 5) wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót Szczegółowy harmonogram robót i finansowania. Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania wynikające z dokumentacji projektowej ustaleń zawartych w umowie. Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie. Wykonawca przestawi zarządzającemu realizacją umowy do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i płatności, opracowany zgodnie z wymaganiami warunków umowy. Harmonogram winien wyraźnie przedstawiać w etapach tygodniowych proponowany postęp robót w zakresie głównych obiektów i zadań kontraktowych. Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram będzie w miarę potrzeb korygowany w trakcie realizacji robót Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy, program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić, żeby personel nie pracował w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają odpowiednich wymagań sanitarnych Program zapewnienia jakości. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót. W tym celu przygotuje program zapewnienie jakości i uzyska jego zatwierdzenie przez zarządzającego realizacją umowy. Program zapewnienia jakości będzie zawierał: a) część ogólną opisującą: - system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 8

17 - wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub wytypowanego do wykonania badań zleconych przez wykonawcę), - sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, - ustawienia mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji zarządzającemu realizacją umowy, b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: - wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia do magazynowania i załadunku materiałów, - sposób zabezpieczenia i ochrony materiałów i urządzeń przed utratą ich właściwości w czasie transportu i przechowywania na budowie, - sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość badań, pobieranie próbek legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, - wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczególnych elementów robót, - sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom umowy Dokumenty budowy Dziennik budowy. Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy aż do zakończenia robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn ). Zapisy do dziennika budowy będą czynione na bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp robót, stan bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan techniczny i wszystkie kwestie związane z zarządzaniem budową. Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne i dokonywane w porządku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiając pustych między nimi, w sposób uniemożliwiający wprowadzanie późniejszych dopisków. Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być przejrzyście numerowane, oznaczane i datowane przez zarówno wykonawcę jak i zarządzającego realizacją umowy. W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące informacje: - data przejęcia przez wykonawcę placu budowy, - dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiającego, - zatwierdzenie przez zarządzającego realizacją umowy dokumentów wymaganych w p.2.3.1, przygotowanych przez wykonawcę, - daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót, - postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót, - daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach, - komentarze i instrukcje zarządzającego realizacją umowy, - daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót 9

18 z polecenia zarządzającego realizacją umowy, - daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, odrzucenia lub wykonania robót zamiennych, - wyjaśnienia, komentarze i sugestie wykonawcy, - warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robót mające wpływ na czasowe ich ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymagań wynikających z warunków klimatycznych, - dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie, - dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone i pobrane, - wyniki poszczególnych badań z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone, - inne istotne informacje o postępie robót. Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez wykonawcę powinny być na bieżąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji zarządzającemu realizacją umowy. Wszystkie decyzje zarządzającego realizacją umowy wpisane do dziennika budowy, muszą być podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, który je akceptuje lub się do nich odnosi. Zarządzający realizacją umowy jest także zobowiązany przedstawić swoje stanowisko na temat każdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego Książka obmiaru robót. Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp każdego elementu realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione są na bieżąco i zapisywane do książki obmiaru robót, wykorzystując opis pozycji i jednostki użyte w wycenionym przez wykonawcę i wyceniony przedmiar robót, stanowiący załącznik do umowy Inne istotne dokumenty budowy. Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punktach i dokumenty budowy zawierają też: a) dokumenty wchodzące w skład umowy, b) pozwolenie na budowę, c) protokoły przekazania placu budowy wykonawcy, d) umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilnoprawne, e) instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad na budowie, f) protokoły odbioru robót, g) opinie ekspertów i konsultantów, h) korespondencja dotycząca budowy Przechowywanie dokumentów budowy. Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale dostępne do wglądu zarządzającego realizacją umowy zarządzającego realizacją umowy oraz 10

19 upoważnionych przedstawicieli zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy Informacje ogólne. W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany do dostarczania na polecenie zarządzającego realizacją umowy następujących dokumentów: 1) rysunki robocze, 2) aktualizacja harmonogramu robót i finansowania, 3) dokumentacja powykonawcza, 4) instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń, 5) dokumenty składane zarządzającemu realizacją umowy winny być wyraźnie oznaczone nazwą przedsięwzięcia i zaadresowane do Zamawiającego. Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność z dokumentami wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie harmonogramów, rysunków roboczych, wykazów materiałów oraz procedur złożonych lub wnioskowanych przez wykonawcę nie będą miały wpływu na kwotę kontraktu i wszelkie wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez wykonawcę Rysunki robocze. Elementy, urządzenia i materiały, dla których zarządzający realizacją umowy wyda polecenie przedłożenia wykazów, rysunków lub opisów nie będą wykonywane, używane ani instalowane dopóki nie otrzyma on niezbędnych dokumentów oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunków roboczych. Zarządzający realizacją umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogólnych warunków projektowania i w żadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialności za omyłki lub braki w nich zawarte. Zarządzający realizacją umowy zajmie się przedłożonymi materiałami możliwie jak najszybciej, zatwierdzi i przekaże je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwłoka wynikająca z ewentualnej konieczności ponownego składania dokumentów nie powoduje przedłużenia terminów określonych w umowie. Wykonawca przedkłada zarządzającemu realizacją umowy do sprawdzenia po cztery egzemplarze wszystkich dokumentów w formacie A4 lub A3. W przypadku większych rysunków, które nie mogą być łatwo reprodukowane przy użyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca złoży trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze będą przedkładane zarządzającemu realizacją umowy w odpowiednim terminie tak, by zapewnić mu nie mniej niż 10 zwykłych dni roboczych na ich przeanalizowanie. Dostarczanie rysunków roboczych elementów i urządzeń współzależnych ze sobą, należy koordynować w taki sposób, aby zarządzający realizacją umowy otrzymał wszystkie rysunki na czas, tak, aby mógł poza przeanalizowaniem poszczególnych elementów, dokonać przeglądu ich wzajemnych powiązań. Rysunki robocze powinny być dokładne, wyraźne i kompletne. Powinny zawierać wszelkie niezbędne informacje, w tym dokładne oznaczenie elementów w odniesieniu do projektu wykonawczego i szczegółowych specyfikacji technicznych. Składanym dokumentom każdorazowo powinno towarzyszyć pismo przewodnie, zawierające następujące informacje: 1) nazwa inwestycji, 2) nr umowy, 11

20 3) ilość egzemplarzy każdego składanego dokumentu, 4) tytuł dokumentu, 5) numer dokumentu lub rysunku, 6) określenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy. 7) numer rozdziału i pozycji w specyfikacji, w którym omówione jest dane urządzenie, materiał lub element, 8) data przekazania. O ile zarządzający realizacją umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze składane będą przez wykonawcę, który potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym lub w inny uzgodniony sposób, że Wykonawca sprawdził je i zatwierdził oraz, że roboty w nich przedstawione są zgodne z warunkami umowy i zostały sprawdzone pod względem wymiarów i powiązań z wszelkimi innymi elementami. Zarządzający realizacją umowy, w uzasadnionych przypadkach, może wymagać akceptacji składanych dokumentów przez nadzór autorski Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania. Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w p Wykonawca we wstępnej fazie robót przestawia do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miarę postępu robót może być aktualizowany przez wykonawcę i zaczyna obowiązywać po zatwierdzeniu przez zarządzającego realizacją umowy Dokumentacja powykonawcza. Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na komplecie rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkładać zarządzającemu realizacją umowy aktualizowane na bieżąco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesiącu, w celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków zostanie przekazany zarządzającemu realizacją umowy Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń. Wykonawca dostarczy przed zakończeniem robót cztery egzemplarze kompletnych instrukcji w zakresie eksploatacji i konserwacji dla każdego urządzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostaną poinformowani ich producenci i/lub dostawcy zaś wynikające stąd koszty zostaną uwzględnione w koszcie dostarczenia urządzenia lub systemu. Instrukcje te winny być dostarczone przed uruchomieniem płatności dla wykonawcy za wykonane roboty przekraczające poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez zarządzającego realizacją umowy w dostarczonych instrukcjach zostaną uzupełnione przez Wykonawcę w ciągu 14 dni kalendarzowych następujących po zawiadomieniu przez zarządzającego realizacją umowy o stwierdzonych brakach. Każda instrukcja powinna zawierać m.in. następujące informacje: 1. strona tytułowa zawierająca tytuł instrukcji, nazwę inwestycji, datę wykonania urządzenia, 2. spis treści, 12

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CZĘŚĆ HYDROTECHNICZNA Nazwa i adres obiektu budowlanego: ZBIORNIK RETENCYJNY Z WYKORZYSTANIEM REKREACYJNYM W MIEJSCOWOSCI CZYśEW OSADA Numery

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ROZBUDOWY ZESPOŁU SZKÓŁ O CZĘŚĆ REHABILITACYJNO REWALIDACYJNO - SPORTOWĄ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ROZBUDOWY ZESPOŁU SZKÓŁ O CZĘŚĆ REHABILITACYJNO REWALIDACYJNO - SPORTOWĄ BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH INFO - PROJEKT 47-440 Górki Śląskie ul. Ofiar Oświęcimskich 63 tel. ( 032 ) 418 73 24 0604 149 000 e-mail: lin_inf@poczta.onet.pl 6041490 00@eranet.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH:

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH: SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH: MODERNIZACJA BASENU WEWNĘTRZNEGO W ODDZIALE LECZNICZO REHABILITACYJNYM DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W JAWORZU ULICA WAPIENICKA 142 Sierpień 2011

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TEHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWA DODATKOWEJ DROGI DOJAZDOWEJ DO HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ W ŁAZISKACH GÓRNYCH

SPECYFIKACJA TEHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWA DODATKOWEJ DROGI DOJAZDOWEJ DO HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ W ŁAZISKACH GÓRNYCH SPECYFIKACJA TEHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia Nazwa inwestycji: BUDOWA DODATKOWEJ DROGI DOJAZDOWEJ

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. KA-Projekt Adam Kościecha Ul. Startowa 15a/7 80-461 Gdańsk Tel: 502-723-665

Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. KA-Projekt Adam Kościecha Ul. Startowa 15a/7 80-461 Gdańsk Tel: 502-723-665 OBIEKT TEMAT INWESTOR Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych - montaż urządzeń rekreacyjnych do ćwiczeń na wolnym powietrzu dla Placu Sportów Miejskich przy ul. Morskiej w Gdyni Leszczyki na działkach

Bardziej szczegółowo

BUDOWA BOISKA PIŁKARSKIEGO WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU NA ZAPLECZE SANITARNO SZATNIOWE PRZY ULICY STARTOWEJ 9 W GDAŃSKU

BUDOWA BOISKA PIŁKARSKIEGO WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU NA ZAPLECZE SANITARNO SZATNIOWE PRZY ULICY STARTOWEJ 9 W GDAŃSKU SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWA BOISKA PIŁKARSKIEGO WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU NA ZAPLECZE SANITARNO SZATNIOWE PRZY ULICY STARTOWEJ 9 W GDAŃSKU

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie terenu pod budowę 001 Prace przygotowawcze i rozbiórkowe

Przygotowanie terenu pod budowę 001 Prace przygotowawcze i rozbiórkowe Zakres opracowania: I. Ogólna specyfikacja techniczna (ST) II. Szczegółowe specyfikacje techniczne (SST) Grupa 451 Przygotowanie terenu pod budowę 001 Prace przygotowawcze i rozbiórkowe Grupa 452 Roboty

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE Specyfikacja Techniczna ST-450.0.00 - Wymagania Ogólne SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE 1. WSTĘP 1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej 1.1.1. Specyfikacja Techniczna ST-450.0.00 Wymagania

Bardziej szczegółowo

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie 35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie 35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51 1 Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie 35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Budowa Budynku Hali nr 1 wraz z niezbędną

Bardziej szczegółowo

HALA SPORTOWA. LEGIONOWO, UL. CHROBREGO Dz. nr ew. 49/33 GMINA MIASTO LEGIONOWO 05-120 LEGIONOWO

HALA SPORTOWA. LEGIONOWO, UL. CHROBREGO Dz. nr ew. 49/33 GMINA MIASTO LEGIONOWO 05-120 LEGIONOWO NAZWA INWESTYCJI: ADRES INWESTYCJI: LEGIONOWO, UL. CHROBREGO Dz. nr ew. 49/33 NAZWA INWESTORA: GMINA MIASTO LEGIONOWO ADRES INWESTORA: UL. PIŁSUDSKIEGO 3 05-120 LEGIONOWO SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych CZEGEKO CZEGEKO Sp. z O.O. 31-115 Kraków Pl. gen. Wł. Sikorskiego 2 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla projektów wielobranżowych, budowlano-wykonawczych; Budowa szklarni

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP.3 1.1Przedmiot ST..3 1.2 Zakres stosowania ST 3 1.3 Zakres robót objętych ST...3

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (SST)

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (SST) generalny projektant: ATΞLIΞR XXI PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA KRZYSZTOF KALERT 7 0 5 3 5 S Z C Z E C I N UL. OSIEK 1 / 4 N I P 8 5 1 1 1 9 2 1 0 5 T 048 9 1 4 6 4 3 7 6 3 M 6 9 5 4 2 6 8 1 0 E atelier_xxi@wp.pl

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYMAGANIA OGÓLNE Kod CPV 45000000-7 - Roboty budowlane Kod CPV 45100000-8 - Roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowę

Bardziej szczegółowo

Należy stosować zapisy zawarte w punktach które mają faktyczne zastosowanie ze względu na zakres faktycznie wykonywanych prac objętych przetargiem.

Należy stosować zapisy zawarte w punktach które mają faktyczne zastosowanie ze względu na zakres faktycznie wykonywanych prac objętych przetargiem. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Wymagania ogólne Część architektoniczno-budowlana Nazwa obiektu : ROZBUDOWA I MODERNIZACJA HALI SPORTOWEJ K.S. START Temat opracowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INWESTOR Zakład Poprawczy w Trzemesznie ul. A. Mickiewicza 35 62-240 Trzemeszno SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST-00.00 WYMAGANIA OGÓLNE KOD CPV 45000000-7 1 SPIS TREŚCI: 1 WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE 1 SPIS TREŚCI SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1. WSTĘP... 3 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Przykładowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiOR.

Przykładowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiOR. Przykładowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiOR. Wykonujemy: Kosztorysy inwestorskie Kosztorysy ofertowe Kosztorysy powykonawcze Kosztorysy zamienne Przedmiary robót

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OGÓLNE I SZCZEGÓŁOWE

WYMAGANIA OGÓLNE I SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYMAGANIA OGÓLNE I SZCZEGÓŁOWE dotyczące zadania: Roboty remontowe elewacyjne budynku warsztatowo-biurowo-socjalnego i budynku hali pomp. Inwestor:

Bardziej szczegółowo

REMONT PODŁOGI HOLU BUDYNKU B CeTA (PARTER, HALA KONWIARZA)

REMONT PODŁOGI HOLU BUDYNKU B CeTA (PARTER, HALA KONWIARZA) SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONT PODŁOGI HOLU BUDYNKU B CeTA (PARTER, HALA KONWIARZA) KOD CPV 45453000-7 ROBOTY REMONTOWE I RENOWACYJNE ADRES INWESTCJI: UL. WYSTAWOWA 1; 51-618

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Zarząd Dróg ul. Sygietyńskiego 20 43-200 Pszczyna

Powiatowy Zarząd Dróg ul. Sygietyńskiego 20 43-200 Pszczyna Powiatowy Zarząd Dróg ul. Sygietyńskiego 20 43-200 Pszczyna Szczegółowa Specyfikacja Techniczna na roboty: BUDOWA MAGAZYNU DO SKLADOWANIA MATERIAŁÓW SYPKICH D - M - 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE...2 D-01.01.01

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU WARSZTATU-ZAPLECZA TECHNICZNEGO STRAŻNICY KP PSP W GŁUBCZYCACH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU WARSZTATU-ZAPLECZA TECHNICZNEGO STRAŻNICY KP PSP W GŁUBCZYCACH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU WARSZTATU-ZAPLECZA TECHNICZNEGO STRAŻNICY KP PSP W GŁUBCZYCACH PRZY UL. KOŁŁĄTAJA 4 Opole, maj 2013 1 SPIS TREŚCI WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. WYMAGANIA OGÓLNE OST nr.b.00.00.00

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. WYMAGANIA OGÓLNE OST nr.b.00.00.00 OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYMAGANIA OGÓLNE OST nr.b.00.00.00 1 SPIS TRESCI 1. 1.WSTEP... 3 1.1. Przedmiot OST... 3 1.2. Zakres stosowania OST... 3 1.3. Zakres

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7. Roboty budowlane

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7. Roboty budowlane PRACOWNIA PROJEKTOWA REGON: 634453564 64-600 OBORNIKI ul. Kowanowska 55 tel.: 603-963-110 ; 603-963-121 www. anmarprojekt.pl ; e-mail: anmarprojekt@wp.pl SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE FONTANNY NA MAŁYM RYNECZKU W ZDZIESZOWICACH

WYKONANIE FONTANNY NA MAŁYM RYNECZKU W ZDZIESZOWICACH Biuro Projektowe ECO-UNIT mgr inż. Marek Klyk ul. Cygana 4/213, 45-131 Opole tel. 77 442-81-18 fax. 77 442-81-19 kom. 606 101 958 NIP 754-242-14-40 REGON 532303190 http: www.eco-unit.pl e-mail: m.klyk@eco-unit.pl

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Środowiskowy Dom Samopomocy w Żegocinie rozbudowa i przebudowa

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Środowiskowy Dom Samopomocy w Żegocinie rozbudowa i przebudowa Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych Środowiskowy Dom Samopomocy w Żegocinie rozbudowa i przebudowa Adres budowy: Żegocina, dz. nr ew. 1136/3 Inwestor: Gmina Żegocina, 32-731 Żegocina

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA w go kuzwa VERTIKAL Błażej Binienda ul. Droga Hrabska 8d 05-090 Falenty Nowe NIP 558-100-12-09 Inwestor: Leśny Park Kultury i Wypoczynku MYŚLĘCINEK Spółka z o.o. ul. Gdańska 173-175 85-674 Bydgoszcz SZCZEGÓŁOWA

Bardziej szczegółowo

ul. Janickiego 20B, 60-542 Poznań, tel./fax: (061)843-28-01/03

ul. Janickiego 20B, 60-542 Poznań, tel./fax: (061)843-28-01/03 ul. Janickiego 20B, 60-542 Poznań, tel./fax: (061)843-28-01/03 Lokalizacja: Inwestycja: Opracowanie: Inwestor: Jednostka projektowa: Autor: Data opracowania: Budynek Urzędu Miejskiego i Szkoły nr 2, ul.

Bardziej szczegółowo

1. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

1. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ZAMAWIAJĄCY Gmina Andrzejewo 07-305 Andrzejewo ul. Warszawska 36 1. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1. WYMAGANIA OGÓLNE dla "Remontu świetlicy wiejskiej w Zarębach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTNIEJĄCEJ PRZYBUDÓWKI HALI WARSZTATOWO-USŁUGOWEJ NA POMIESZCZENIE BIUROWE KOD CPV 45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ

Bardziej szczegółowo