3. Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych Panu Przemysławowi Bednarkowi Zaświadczenie o przynależności do Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "3. Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych Panu Przemysławowi Bednarkowi...20 4. Zaświadczenie o przynależności do Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów"

Transkrypt

1 Spis treści OŚWIADCZENIE...4 I. PODSTAWA OPRACOWANIA...5 II. KOTŁOWNIA Opis kotłowni Dane kotłowni Opis projektowanych rozwiązań Wytyczne montażowe Próby ciśnieniowe kotłowni Wytyczne do wykonania zabezpieczeń antykorozyjnych Wytyczne wykonania termoizolacji Zagadnienia p.poż Obsługa, kontrola i sterowanie pracą kotłowni Wytyczne budowlane i instalacyjne Pomieszczenie kotłowni Wykonanie komina Wentylacja kotłowni Wykonanie podłoża Instalacja gazowa Zasilanie Zalecenia wykonawcze Zabezpieczenie antykorozyjne instalacji gazowej Wytyczne branży elektrycznej i AKPiA...10 III. OBLICZENIA I DOBÓR URZĄDZEŃ DOBÓR NACZYŃ WZBIORCZYCH DOBÓR ZAWORU BEZPIECZEŃSTWA DLA KOTŁA ZBIORNIKI CWU ZABEZPIECZENIE ZAWORAMI BEZPIECZEŃSTWA...13 IV. INFORMACJA DOTYCZĄCA B.I.O.Z WG DZ.U. 120 Z 2003 R...14 V ZESTAWIENIA MATERIAŁÓW ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW KOTŁOWNIA...16 VI. SPIS RYSUNKÓW MAPA SYTUACYJNO WYSOKOŚCIOWA -1: SCHEMAT KOTŁOWNI GAZOWEJ NA POTZREBY CWU O MOCY 240 kw -/ RZUT I PRZEKRÓJ KOTŁOWNI GAZOWEJ NA POTZREBY CWU O MOCY 240 kw -1: VI. ZAŁĄCZNIKI Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych Panu Wojciechowi Norberciakowi Zaświadczenie o przynależności do Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa Pana Wojciecha Norberciaka

2 3. Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych Panu Przemysławowi Bednarkowi Zaświadczenie o przynależności do Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa Pana Przemysława Bednarka

3 Kolonia Borek 2Lipiec 2009 rok OŚWIADCZENIE Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (Dz.U. 207 z 2003r., poz z późn. zmianami) oświadczamy, że projekt budowlany termodernizacji z wymianą zewnętrznej elewacji obiektów na terenie samodzielnego publicznego Szpitala Klinicznego nr 5 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach przy ul. Ceglanej 35 Kotłownia gazowa wraz z wewnętrzną instalacją gazową na potrzeby CWU został wykonany zgodnie z obowiązującym prawem i zasadami wiedzy technicznej. Projektant Sprawdzający 4

4 I. PODSTAWA OPRACOWANIA Podstawę opracowania stanowi: Umowa z Inwestorem Ustalenia z Inwestorem Obowiązujące normy i normatywy Archiwalny projekt architektoniczny II. KOTŁOWNIA 1. Opis kotłowni 1.1. Dane kotłowni Wymagana moc kotłowni wynosi:300kw Ciepło do przygotowania ciepłej wody (zasobnik dwa zasobniki 5000l) Q c.ow.u. =300 kw 1.2. Opis projektowanych rozwiązań Pomieszczenie kotłowni wydzielono z części węzła w osobnym pomieszczeniu. Zapotrzebowanie ciepła do przygotowania c.w.u kw. Na pokrycie zapotrzebowania ciepła do przygotowania c.w.u. przewidziano kaskadę trzech kotłów Vitodens kW. Kubatura kotłowni wynosząca 128 m3 Do celowo jako źródło ciepła przewidziano trzy kotły kondensacyjne w zabudowie kompaktowej Vitodens kW zabudowane w kaskadzie Vitomoduł 200 typ 3KD o wydajności Q k =300 kw, Zakres regulacji mocy kotłowni wynosi od 30 do 300 kw (modulowana moc palnika gazowego w każdym kotle). Sterownie kotłownią za pomocą regulatora pogodowego dostarczonego wraz z kaskadą kotłów przez producenta. Modułowy układ kotłów wyposażony jest w zawory bezpieczeństwa dla każdego kotła, ogranicznik poziomu wody, zawory odcinające, strzegło hydrauliczne. Układ kotłowy jest rozdzielony od obiegu pojemnościowego podgrzewacza c.w.u. poprzez sprzęgło hydrauliczne. Cyrkulacja wody w poszczególnych obiegu wymuszona będzie przy pomocy pomp. Spaliny odprowadzane będą poprzez indywidualny system spalinowy o średnicy przyłącza ø 110 wyprowadzonym ponad dach po elewacji budynku. Neutralizacja skroplin 5

5 (kondensatu) z kotła i komina odbywać się będzie w neutralizatorze firmy Viessmann. Wentylację kotłowni zaprojektowano zgodnie z wytycznymi dot. wentylacji kotłowni: Nawiew powietrza -grawitacyjny przez niezamykalny otwór nawiewny o wymiarach 500 X 300 mm. Wywiew grawitacyjny: kratkę wywiewną 600x125 mm W kotłowni przewiduje się zabudowę aktywnego systemu bezpieczeństwa instalacji gazowej typ GX w którego skład wchodzi :DEX/FA- detektor gazu o konstrukcji przeciwwybuchowej (ATEX), MD-2, z moduł alarmowy, sterujący pracą systemu, MAG-3 zawór odcinający klapowy pełnoprzelotowy. Instalacja CWU posiada przegrzew termiczny realizowany przez automatykę kotła. Okresowo należy wykonać przegrzew do temperatury 70 o C w celu dezynfekcji całej instalacji CWU. ZASILANIE KOTŁOWNI W GAZ NIE WCHODZI W TO OPRACOWANIE 1.3. Wytyczne montażowe Projektowaną instalację należy wykonać zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych cz.ii - Instalacje Sanitarne i Przemysłowe oraz Warunków technicznych wykonania i odbioru kotłowni na paliwa gazowe i olejowe. Prace prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP. Do montażu należy stosować materiały podane w wykazie materiałów Próby ciśnieniowe kotłowni Instalacje technologiczne po montażu i płukaniu należy poddać wodnej próbie ciśnieniowej na ciśnienie próbne 0,6 MPa. Instalację uważa się za szczelną o ile ciśnienie mierzone od 10 minut po napełnieniu przez 1 godzinie jest niezmienne. Po pozytywnym wykonaniu próby szczelności, należy wykonać próbę zadziałania zaworu bezpieczeństwa zabudowanego na kotle na ciśnienie 0,3 MPa. Próbę ciśnieniową instalacji technologicznej przeprowadzić przy odłączonym kotle i naczyniu wzbiorczym. Z przeprowadzonych prób szczelności należy sporządzić protokół Wytyczne do wykonania zabezpieczeń antykorozyjnych Wszystkie elementy stalowe nieocynkowane projektowanej kotłowni jak: przewody, podpory, uchwyty itp. należy zabezpieczyć przed korozją. Przy wykonywaniu zabezpieczeń antykorozyjnych obowiązuje zasada, że malowanie podkładowe wykonuje się na warsztacie, na montażu należy wykonywać malowanie podkładowe uzupełniające oraz malowanie właściwe. Przed przystąpieniem do malowania należy rurociągi w czasie przygotowania warsztatowego oczyścić zgodnie z normą PN-ISO :1996 a następnie zabezpieczyć przeciw korozji przez malowanie. Wymaganą łączną grubość powłoki malarskiej wykonać zgodnie z zaleceniem producenta farby. 6

6 1.6. Wytyczne wykonania termoizolacji Rurociągi technologiczne w kotłowni o temperaturze pracy powyżej 60 C należy zaizolować termicznie. Izolację rurociągów wykonać z otuliny PUR STEINOWORM Zalecane grubości izolacji Średnica rurociągu grubość izolacji [mm] DN25 25 DN32 32 DN50 50 DN80 80 Warunki odbioru i wykonania termoizolacji wg. PN-77/M i PN-85/B Dopuszcza się stosowanie innej technologii wykonywania izolacji termicznej przy zachowaniu dla rurociągów technologicznych wymaganego współczynnika λ [W/mK] dla izolacji bezpiecznej i izolacji ekonomicznej dla rurociągów Zagadnienia p.poż. Projektowana kotłownia nie stwarza zagrożenia pożarowego. Parametry układu grzewczego 70/50 o C. Układ zabezpieczeń kotła będzie wyposażony zgodnie z aktualnymi normami i przepisami. Przegrody wewnętrzne budowlane kotłowni powinny spełniać założenia dotyczące wytrzymałości ogniowej stawiane takiego typu obiektom EI 60. Do kotłowni przewidziano drzwi o odporności ogniowej EI 30. Dodatkowo wszystkie przejścia instalacyjne przez ściany zewnętrzne kotłowni do pomieszczeń wewnętrznych należy wykonać jako przejścia wypełnione materiałami ogniochronnymi. Dla rur stalowych należy zastosować ogniochronną elastyczną masę typ CP 601S Hilti. Dla rur palnych z tworzywa sztucznego o średnicy do 25 mm należy zastosować ogniochronną pęczniejącą masę uszczelniającą typ CP 611A Hilti. Dla rur palnych o większych średnicach należy zastosować osłony ogniochronne typ CP 643 Hilti razem z pianką ogniochronną CP 620 Hilti. Pomieszczenie kotłowni nie jest zagrożone wybuchem i nie mają zastosowań przepisy Instalację elektryczną należy wykonać tak jak dla pomieszczeń zagrożonych pożarem (hermetyczne nie iskrzące). Na zewnątrz kotłowni przed wejściem należy zamontować wyłącznik przeciw pożarowy i wyłącznik główny. Wszystkie stalowe elementy tj. kotły, zbiorniki, rury itp. powinny być uziemione. Projektowaną instalację gazową należy zabezpieczyć przed prądami błądzącymi i wykonać instalację zabezpieczającą zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej 7

7 i Budownictwa z Pomieszczenie kotłowni wyposażyć w podręczny sprzęt gaśniczy, tj. jedną gaśnicę proszkową GP-4x/ABC 12kg oraz w aktywny system bezpieczeństwa instalacji gazowej typ GX. Pomieszczenie kotłowni jest wentylowane grawitacyjnie. Nie dopuszcza się zastosowania wentylacji mechanicznej. Należy wykonać instrukcję p.poż. w której należy określić zasady eksploatacji i postępowania w sytuacjach normalnej pracy kotłowni jak i w warunkach zagrożenia. Instrukcję tę należy przekazać osobą kompetentnym i przeprowadzić szkolenie w zakresie czynności zawartych w instrukcji. W kotłowni należy oznaczyć drogi ewakuacyjne, miejsce usytuowania sprzętu p.poż., wyłącznika prądu, głównego kurka gazowego. Kotłownie mogą obsługiwać osoby przeszkolone posiadające odpowiednie uprawnienia do obsługi kotłowni gazowych Obsługa, kontrola i sterowanie pracą kotłowni Przebieg pracy kotłowni sterowany jest automatycznie. Do zadań obsługi należeć będzie okresowa kontrola wskazań przyrządów pomiarowych. Usuwanie sygnalizowanych nieprawidłowości działania urządzeń należy zlecić osobom uprawnionym. Należy wykonać dwa przeglądy w ciągu roku przez uprawniony serwis Wytyczne budowlane i instalacyjne Pomieszczenie kotłowni Pomieszczenie kotłowni powinno być oddzielone od pozostałych pomieszczeń przegrodą budowlaną o odporności ogniowej EI60. Kotłownię należy wyposażyć w drzwi otwierające się na zewnątrz z zamkiem antypanicznym. Rozmiar drzwi powinien umożliwić wprowadzenie kotła i niezbędnych urządzeń do kotłowni, jednak nie powinien być mniejszy jak 100x200cm. Odporność ogniowa drzwi wewnętrznych powinna wynosić minimum EI30. Posadzka kotłowni powinna być odwodniona poprzez kratki ściekowe podłączone do kanalizacji ogólnej. Posadzka i ściany do wysokości 1,6 metra wykonać jako zmywalne ( glazura) a powyżej wraz sufitem w wykonaniu niepylącym (np. malowanie emulsyjne) Wykonanie komina Do odprowadzenia spalin i doprowadzenia powietrza do kotła przewiduje się montaż trzech kominów połączenia z kotłami odbywają sie za pomocą przewodów o średnicy ø 110 produkcji firmy Jeramias lub innej firmy posiadającej dopuszczenia. 8

8 Wentylacja kotłowni Wymagana powierzchnia kanałów nawiewnego - minimum 0,1m 2. Wymagana powierzchnia wyciągowa 0,05m Wykonanie podłoża Podłoże na którym zostanie ustawiony moduł kotłowy musi być wypoziomowane, a wytrzymałość jego powinna uwzględniać masę kotła. Masa kotła: G = 500 kg Instalacja gazowa Zasilanie Instalacja gazowa przewidziana jest dla zasilania kotła. Szafka z kurkiem głównym oraz zaworem elektromagnetycznym przewidziana została na ścianie wewnętrznej budynku. Podłączenie przyłącza z instalacją gazową dokonuje dostawca paliwa. Do kotłowni oraz kotła zostanie doprowadzony gaz GZ50 przewodem rurowym, w kotłowni przewidziano bufor gazu o średnicy Dn Prowadzenie przewodów gazowych Wewnętrzną instalację gazową należy wykonać z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN80/H Przewody należy prowadzić wzdłuż ścian wewnątrz budynku. Przejścia przez ściany wykonać z zabezpieczeniem tulejami ochronnymi uszczelnionymi elastyczną masą typ CP 601S Hilti. Na podejściu do rury przyłączeniowej kotłów przewiduje się zabudowanie kurka kulowego odcinającego dopływ gazu. Kurek ten musi być dopuszczony do stosowania w instalacjach gazowych. Ponadto dla kotłowni przewidziano elektromagnetyczny zawór odcinający zabudowany na rurociągu na zewnętrznej ścianie kotłowni, który połączony jest z aktywnym systemem bezpieczeństwa instalacji gazowej typu GX Zalecenia wykonawcze Wszelkie prace instalacyjne mogą być wykonywane jedynie przez osoby mające odpowiednie uprawnienia. Przed pomalowaniem rurociągów należy dokonać dwukrotnie próby szczelności. Pierwszą próbę szczelności instalacji należy dokonać przed podłączeniem rurociągów gazowych do odbiorników, drugą z podłączonymi odbiornikami do rurociągu. Pierwszą próbę szczelności instalacji należy przeprowadzić sprężonym powietrzem o ciśnieniu 0,05 MPa. Instalację należy uważać za szczelną jeżeli wytworzone ciśnienie 0,05 MPa pozostanie niezmienione w ciągu 30 min. Druga próbę szczelności należy wykonać po podłączeniu urządzeń na ciśnienie 0,015 MPa. Odbiór instalacji gazowych może być przeprowadzony po wykonaniu pozytywnych prób szczelności instalacji. Napełnianie instalacji gazem przez otwarcie dopływu gazu i usunięcie z rurociągu powietrza może nastąpić dopiero po sprawdzeniu instalacji i dokonaniu odbioru. 9

9 Zabezpieczenie antykorozyjne instalacji gazowej Po dokonaniu próby szczelności instalacji, przewody oczyścić do II stopnia czystości i zabezpieczyć przed korozją. Rurociągi należy pomalować podkładową CEKOR-R, a następnie emalią ftalową nawierzchniową stosowaną do metali koloru żółtego. Temperatura w czasie malowania nie może być niższa niż +5ºC. Warstwa farby powinna być równa, gładka i bez zacieków Wytyczne branży elektrycznej i AKPiA Należy doprowadzić zasilanie do: Vitomoduł 200 typ3kd i regulatorów obiegów grzewczych Pompy obiegowej stacje uzdatniania wody Ponadto: - Kotłownie wyposażyć w aktywny system bezpieczeństwa instalacji gazowej - Czujnik temperatury zewnętrznej wskazane jest umieścić na północnej ścianie budynku - Zabudować w pomieszczeniu kotłowni: 1 gniazdo wtykowe 220V - Pomieszczenie kotłowni wyposażyć w oświetlenie ogólne sztuczne o średnim natężeniu nie mniejszym niż 300Lx - Wyposażyć kotłownie w instalację zabezpieczenia przeciwporażeniowego różnicowo - prądowego. - Kotłownię wyposażyć w sygnalizację stanów awaryjnych: a) niskiego ciśnienia wody układu grzewczego (poniżej 0,1Mpa) b) przekroczenia temperatury dopuszczanej 95 o C 10

10 III. OBLICZENIA I DOBÓR URZĄDZEŃ 1. DOBÓR NACZYŃ WZBIORCZYCH DOBÓR NACZYNIA WZBIORCZEGO CO Dobór naczynia wzbiorczego dokonano w oparciu o program komputerowy Reflex. Dobrano naczynie wzbiorcze N80. DOBÓR NACZYNIA WZBIORCZEGO ZASOBNIKA CWU Dobór naczynia wzbiorczego dokonano w oparciu o program komputerowy Reflex. Dobrano naczynie wzbiorcze Refix DT5' 800 z 'flowjet 1 1/4''. Zawór bezpieczeństwa do zasobnika CWU dobrano DOBÓR ZAWORU BEZPIECZEŃSTWA DLA KOTŁA DOBÓR ZAWORU BEZPIECZEŃSTWA WYMIENNIKA CIEPŁA PARAMETRY 138/65 O C zawór SYR 2115 Ciśnienie otwarcia zaworu 1 MPa Maksymalna wydajność cieplna wymiennika Q = 105 kw Max. temperatura wody na wyjściu z t 1 = 70 o C wymiennika ciepła Dopuszczalne ciśnienie robocze p d =1 MPa Pojemność glikolowa V = 0,35 m 3 Entalpia parowania r = 2733 kj/kg Przepustowość zaworu bezpieczeństwa dla kotła wodnego, wg.dt-uc-90-kw/04 pkt. 1.2, odniesiona do pary nasyconej o ciśnieniu dopuszczalnym POWINNA Być nie mniejsza niż to wynika z wzoru. m 3600 Q r [kg/h] A więc wymagana przepustowość zaworu bezpieczeństwa wyniesie m = 3600( 100/2733 ) = 131 [ kg /h ] Przepustowość dobranego sprężynowego, pełno skokowego zaworu bezpieczeństwa SYR 2115 określona jest zgodnie z przepisami 11

11 DT-UC-90/WO-A/01 pkt. 9.1, 9.2 i 9.3 zależnością m z = 10 K 1 K 2 α A ( p 1 + 0,1 ) [kg/h] gdzie: p 1 - ciśnienie zrzutowe, MPa p 1 = 1,1 p d p d = 1 [MPa] α - współczynnik wypływu zaworu α = 0,55 A - obliczeniowa powierzchnia przekroju kanału dopływowego zaworu A = π d 2 / 4 = 962,2 [mm 2 ] K 1 - współczynnik poprawkowy uwzględniający właściwości czynnika roboczego i jego parametry przed zaworem wg. pkt 9.2 WO-A/01 K 1 = F(p 1, t 1 ) = 0,53 K 2 - współczynnik poprawkowy uwzględniający wpływ stosunku ciśnień przed i za zaworem wg. pkt. 9.3 WO-A/01 K 2 = f( β, χ ) = 1,0 ponieważ β < β kr = 0,546 Obliczona dla powyższych warunków przepustowość zaworu bezpieczeństwa SYR /4 m = 10 x 0,53 x 1,0 x 0,55 x 962,2 (1 + 0,1) m z = 3085 [kg/h] Obliczona przepustowość zaworu m z = 3085> 134 [kg/h] co oznacza, że zawór został dobrany poprawnie i pokrywa się to z wymaganiami DIN 4757 T1 12

12 1.4. ZBIORNIKI CWU ZABEZPIECZENIE ZAWORAMI BEZPIECZEŃSTWA W układach instalacji grzewczych, i przygotowania CWU, zabezpieczonych naczyniem wzbiorczym, przeponowym typu zamkniętego należy stosować zawór bezpieczeństwa. Zawór montowany jest bezpośrednio za wymiennikiem lub zbiornikiem na przewodzie wylotowym czynnika gorącego. Na odcinku przewodu między urządzeniem a zaworem bezpieczeństwa niedopuszczalne jest instalowanie zaworów odcinających, zasuw lub jakiejkolwiek armatury. Na bojlerach C.W.U. zawory montowane są na wejściu zimnej wody lub na zbiorniku. Między bojlerem a zaworem bezpieczeństwa nie wolno montować żadnych zawieradeł. Maksymalna wydajność cieplna wymiennika Q =300kW Max temperatura wody na wyjściu z wymiennika t 1 = 90 o C Dopuszczalne ciśnienie robocze p d = 0,6 MPa Pojemność wodna V = 0,75 m 3 Entalpia parowania r = 2108,4 kj/kg Moc 240kW na podstawie UDT 43 - C /04-imp. 13

13 IV. INFORMACJA DOTYCZĄCA B.I.O.Z WG DZ.U. 120 Z 2003 R INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku Dziennik Ustaw Nr 120 z 2003 roku poz Nazwa i adres obiektu budowlanego: BUDYNKI SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SZPITALA KLINICZNEGOŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO Z SIEDZIBĄ: KATOWICE, UL. CEGLANA 35 Nazwa i adres inwestora bezpośredniego: SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 5 ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO Z SIEDZIBĄ: KATOWICE, UL. CEGLANA 35 Imię Nazwisko i adres projektanta: 14

14 Część opisowa informacji B.I.O.Z. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów: Zakres robót to budowa instalacji kotłowni. Wykaz istniejących obiektów budowlanych: Budynek biurowy Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: Montaż rur z rusztowań o wysokości powyżej 1 m nad poziomem podłogi. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce ich wystąpienia: Praca na rusztowaniach o wysokości ponad 1 m Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych: Praca z zachowaniem ogólnych zasad prowadzenia robót budowlanych. Kierownik budowy winien sprawdzić czy realizujący montaż pracownicy posiadają aktualne badania lekarskie, czy posiadają odpowiednie kwalifikacje do pracy na wysokości Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń: Miejsce montażu zabezpieczyć taśmami, barierkami i tablicami ostrzegawczymi w sposób uniemożliwiający przedostanie się osób nieupoważnionych w strefę zagrożenia. Używać wyłącznie sprawnych i atestowanych narzędzi i urządzeń. Stosować środki indywidualnej ochrony zdrowia i zabezpieczeń (kaski, pasy asekuracyjne, atestowane rusztowania itp.). Sprawną komunikację należy zabezpieczyć wraz z całą organizacją budowy. Całość robót prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 15

15 V ZESTAWIENIA MATERIAŁÓW 1. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW KOTŁOWNIA Nr Produkt Ilość 1 Podgrzewacz CWU ELBI BF litrów 2 2 Kaskada Vitomoduł 200 3x105 kw 1 3 Regulator kaskadowy Vitotronic 300-K MW2 1 4 Wymiennik z projektu węzła para woda 1 5 Pompa Grundfos Magna 50-60F 1 6 Zawór odcinający DN Filtr siatkowy DN Zawór zwrotny DN SEPARATOR POWIETRZA ZEPARO-PNEUMATEX DN Naczynie przeponowe reflex N 80 litrów + servitec magcontrol Naczynie przeponowe refix DT5' 800 z 'flowjet 1 1/4'' 1 12 Stacja uzdatniania wody AQUASET 500 EPURO 1 13 Zawór odcinający DN Zawór odcinający DN Filtr siatkowy DN Pompa Grundfos UPE B Zawór bezpieczeństwa SYR MPa 7 18 Zawór termostatyczny CALEFFI /4" 1 19 Zawór antyskażeniowy Danfoss BA 296 DN Zawór odcinający DN Neutralizator kondensatu 1 22 Aktywny system bezpieczeństwa instalacji gazowej typ GX 1 23 MAG-3 zawór odcinający klapowy pełnoprzelotowy Zawór bezpieczeństwa dostarczany wraz z węzłem 1 25 Zawór ze złączką do węża 2 26 Manometr z kurkiem i rurką manometryczną zakres 0-.06MPa 8 27 Zawór zwrotny DN40 1 Kanał Zetowy 3m 500x300 1 Kolano 500x o 2 Kratka 500x300 2 Komin Jaremias ze stali nierdzewnej 30m 3 16

16 Kolano ze stai nierdzewnej 90 o 6 Komin wyciągowy Jaremias Dn m 1 Kanał prostokątny 600x125 1,5m Kratka 600x125 1 Rura gazowa Dn 65 12m Bufor gazu Dn 200 1,5m Rura CO Dn 80 Kolano Co Dn o Rura Co Dn50 15m 14m 3m Woda zimna Dn 25 Woda Ciepła Dn 80 Woda Ciepła Dn 50 Woda Ciepła Dn 40 Woda Ciepła Dn 32 Woda Ciepła Dn 25 6m 10m 20m 10m 10m 6m VI. SPIS RYSUNKÓW 1. MAPA SYTUACYJNO WYSOKOŚCIOWA -1: SCHEMAT KOTŁOWNI GAZOWEJ NA POTZREBY CWU O MOCY 240 kw -/- 3. RZUT I PRZEKRÓJ KOTŁOWNI GAZOWEJ NA POTZREBY CWU O MOCY 240 kw -1:50 4. RZUT I PRZEKRÓJ KOTŁOWNI GAZOWEJ NA POTZREBY CWU O MOCY 240 kw -1:50 17

17 18

SPIS TREŚCI. Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA. Część II AUTOMATYKA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY

SPIS TREŚCI. Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA. Część II AUTOMATYKA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI 1.2. Cel i zakres opracowania 1.1. Podstawa opracowania 1.3. Bilans cieplny węzła 1.4. Projektowany węzeł cieplny 1.5. Rurociągi i armatura 1.6.

Bardziej szczegółowo

IV. INSTALACJA GAZOWA DLA POTRZEB KOTŁOWNI I KUCHNI

IV. INSTALACJA GAZOWA DLA POTRZEB KOTŁOWNI I KUCHNI 1 IV. INSTALACJA GAZOWA DLA POTRZEB KOTŁOWNI I KUCHNI Autorzy opracowania Imię i Nazwisko Nr uprawnień Data Podpis Projektował mgr inŝ. Piotr Ćwiek SWK/0088/PWOS/08 12-2009 Opracował Ryszard Susło GT.V-63/138/75

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości opracowania: 2. Rysunki: Schemat węzła co cwu Meibes HW AF T-H Rzut pomieszczenia węzła. Strona we 2

Spis zawartości opracowania: 2. Rysunki: Schemat węzła co cwu Meibes HW AF T-H Rzut pomieszczenia węzła. Strona we 2 Spis zawartości opracowania: 1. Opis techniczny Str we1-we33 2. Rysunki: Schemat węzła co cwu Meibes HW 50-35 AF T-H Rys nr-we1 Rzut pomieszczenia węzła Rys nr-we2 Strona we 2 WĘZEŁ CIEPLNY Zakres opracowania

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ARCHITEX Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 78/116 04-175 Warszawa tel./fax 613-94-52 NIP 113-21-55-208 Regon 016003291 Warszawa, dnia 15.12.2007 r DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Nazwa i adres Inwestora: Miasto Stołeczne

Bardziej szczegółowo

Radom, styczeń 2015r. Tom II instalacja gazu. Inwestor: Gmina Białobrzegi Pl. Zygmunta Starego 9 26 800 Białobrzegi

Radom, styczeń 2015r. Tom II instalacja gazu. Inwestor: Gmina Białobrzegi Pl. Zygmunta Starego 9 26 800 Białobrzegi Projekt budowlany przebudowy istniejącej kotłowni gazowej w budynku Gimnazjum Publicznego na działce nr ew. 1235/17, przy ul. Reymonta 13, 26 800 Białobrzegi Tom II instalacja gazu Inwestor: Gmina Białobrzegi

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - KOTŁOWNIA GAZOWA, INSTALACJA GAZU. Produkt Wielkość Ilość Jednostka. Zawór kulowy DN szt. Zawór kulowy DN 20 8 szt.

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - KOTŁOWNIA GAZOWA, INSTALACJA GAZU. Produkt Wielkość Ilość Jednostka. Zawór kulowy DN szt. Zawór kulowy DN 20 8 szt. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - KOTŁOWNIA GAZOWA, INSTALACJA GAZU ZAŁĄCZNIK NR 9 Produkt Wielkość Ilość Jednostka Zestawienie materiałów - kotłownia gazowa Kocioł i automatyka Kocioł kondensacyjny jednofunkcyjny

Bardziej szczegółowo

B. KOTŁOWNIA GAZOWA Z POMPĄ CIEPŁA

B. KOTŁOWNIA GAZOWA Z POMPĄ CIEPŁA B. KOTŁOWNIA GAZOWA Z POMPĄ CIEPŁA 1. Dane ogólne Projektuje kotłownie gazową o maksymalnych parametrach czynnika grzewczego 70/55ºC. Zbilansowane zapotrzebowanie ciepła wynosi; 1. instalacja c.o grzejnikowa

Bardziej szczegółowo

Kosztorys nakładczy. Wartość kosztorysowa Słownie:

Kosztorys nakładczy. Wartość kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Słownie: Kosztorys nakładczy Kod CPV 45000000-7 - Roboty budowlane Budowa Budynek Urzędu Gminy w Krzęcinie, dz. nr 143/1 ul. Tylna 7 Inwestor Urząd Gminy w Krzęcinie Biuro kosztorysowe

Bardziej szczegółowo

NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330

NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330 Tel. (033)8149821 Tel. kom. 501659782 INSTAL-PROJEKT mgr inż. Adam Wilczek 43-300 BIELSKO-BIAŁA ul. Poniatowskiego 4a/17 NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330 Inwestor: Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: 2.1. Technologia kotłowni instalacja gazu rys. nr Aksonometryczne rozwinięcie instalacji gazu rys. nr 2.

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: 2.1. Technologia kotłowni instalacja gazu rys. nr Aksonometryczne rozwinięcie instalacji gazu rys. nr 2. ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: 1. Opis techniczny 2. Rysunki : 2.1. Technologia kotłowni instalacja gazu rys. nr 1. 2.2. Aksonometryczne rozwinięcie instalacji gazu rys. nr 2. 3. Umowa nr 11193/3087/2006 4. Uprawnienia

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA MODERNIZACJI KOTŁOWNI W BUDYNKU GŁÓWNYM URZĘDU MIEJSKIEGO W OPOCZNIE przy ul. Staromiejskiej 6

DOKUMENTACJA TECHNICZNA MODERNIZACJI KOTŁOWNI W BUDYNKU GŁÓWNYM URZĘDU MIEJSKIEGO W OPOCZNIE przy ul. Staromiejskiej 6 DOKUMENTACJA TECHNICZNA MODERNIZACJI KOTŁOWNI W BUDYNKU GŁÓWNYM URZĘDU MIEJSKIEGO W OPOCZNIE przy ul. Staromiejskiej 6 INWESTOR: GMINA OPOCZNO ul. Staromiejska 6 26-300 Opoczno AUTOR OPRACOWANIA: Marzena

Bardziej szczegółowo

b) wywiew Ilość powietrza: V W = 0,5 x 260 = 130m 3 /h = 0,036 m 3 /s Powierzchnia otworu wywiewnego: F W = 0,023 x 1,0-1 = 0,023 m 2

b) wywiew Ilość powietrza: V W = 0,5 x 260 = 130m 3 /h = 0,036 m 3 /s Powierzchnia otworu wywiewnego: F W = 0,023 x 1,0-1 = 0,023 m 2 OŚWIADCZENIE Oświadczam, Ŝe projekt wykonawczy wewnętrznej instalacji gazowej do kotłowni grzewczej c.o. i c.w.u. i wentylacji w projektowanym budynku PWSZ Centrum Dydaktyczne Badań Kół Zębatych przy ul.

Bardziej szczegółowo

Przedszkole Miejskie nr 14, przy ul. Maya 6/8 w Tomaszowie Mazowieckim

Przedszkole Miejskie nr 14, przy ul. Maya 6/8 w Tomaszowie Mazowieckim Spis treści 1. Przedmiot i zakres opracowania... 2 2. Podstawa opracowania... 2 3. Stan istniejący... 2 4. Stan projektowany...... 2 5. Dobór urządzeń... 3 5.1 Rozdzielacze c.o. i c.t.... 3 5.2 Pompa cyrkulacyjna...3

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA... 2

Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA... 2 Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA... 2 3. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE... 2 4. INSTALACJA C.O... 3 4.1. ŹRÓDŁO CIEPŁA... 3 4.2. ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPŁO... 3 4.3. OPIS

Bardziej szczegółowo

Węzeł przygotowania cwu - przedszkole Urząd Gminy Jeleśnia Strona 1

Węzeł przygotowania cwu - przedszkole Urząd Gminy Jeleśnia Strona 1 1. Spis treści... 1 2. Spis rysunków i załączników... 2 3. Opis techniczny... 3-4 3.1. Dane ogólne... 3 3.2. Pompa ciepła opis rozwiązania... 3 4 3.3. Wytyczne budowlane... 4 3.4. Wytyczne elektryczne...

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania I Część ogólna 1. Przedmiot opracowania 2. Zakres opracowania dokumentacji technicznej 3. Podstawa opracowania II Opis techniczny projektowanych instalacji 1. Instalacja gazowa III.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Projektant : inż. Jan Skrzyszowski... L.p. Nazwa załącznika Nr str. Nr rys.

PROJEKT BUDOWLANY. Projektant : inż. Jan Skrzyszowski... L.p. Nazwa załącznika Nr str. Nr rys. EGZ.4 PROJEKT BUDOWLANY Obiekt : BUDYNEK URZĘDU GMINY INSTALACJA GAZOWA Adres : SKOŁYSZYN 12 Inwestor: GMINA SKOŁYSZYN. Adres : SKOŁYSZYN 12 Projektant : inż. Jan Skrzyszowski... Uprawnienia nr: 110S/01

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY INSTALACJI GAZOWEJ

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY INSTALACJI GAZOWEJ PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY INSTALACJI GAZOWEJ NAZWA I ADRES INWESTYCJI: REMONT I TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ IM. KS. PRAŁATA STANISŁAWA SUDOŁA W DZIKOWCU DZIKOWIEC, DZ. NR 1229, 1230. INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

PIOTR PASZENDA Ruda Śląska, ul Kolberga 4 NIP: tel PROJEKT

PIOTR PASZENDA Ruda Śląska, ul Kolberga 4 NIP: tel PROJEKT PIOTR PASZENDA 41-710 Ruda Śląska, ul Kolberga 4 NIP: 641-210-98-73 e-mail: paszenda.piotr@wp.pl tel. 697 562 960 maj 2014 r. PROJEKT Temat: Część: Projekt termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory www.pdffactory.pl/ 1. Ilość ciepła na potrzeby c.w.u.

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory www.pdffactory.pl/ 1. Ilość ciepła na potrzeby c.w.u. 1. Ilość ciepła na potrzeby c.w.u. a) Średni dobowy strumień ciepła na potrzeby c.w.u. n liczba użytkowników, n70 osób, q j jednostkowe dobowe zapotrzebowanie na ciepłą wodę dla użytkownika, q j 20 dm

Bardziej szczegółowo

Zuzia (C) DataComp (lic ) strona nr: 1. Przedmiar robót

Zuzia (C) DataComp (lic ) strona nr: 1. Przedmiar robót strona nr: 1 Przedmiar robót 1 Instalacja C.O. 1.1 KNRW 215/404/1 (1) zgrzewanych, na ścianach w budynkach, Fi 16 mm 445,000 m 1.2 KNRW 215/404/1 (1) zgrzewanych, na ścianach w budynkach, Fi 20 mm 240,000

Bardziej szczegółowo

OBIEKT : Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego. Wiślica 34. TREŚĆ : Projekt techniczny inst. C.O. BRANŻA : Instalacje sanitarne

OBIEKT : Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego. Wiślica 34. TREŚĆ : Projekt techniczny inst. C.O. BRANŻA : Instalacje sanitarne OBIEKT : Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego. Wiślica 34 TREŚĆ : Projekt techniczny inst. C.O. BRANŻA : Instalacje sanitarne INWESTOR : ZARZĄD BUDYNKÓW MIEJSKICH 43-430 Skoczów ul.krzywa 4 PROJEKTOWAŁ:

Bardziej szczegółowo

BRANŻA : INSTALACJE SANITARNE

BRANŻA : INSTALACJE SANITARNE BRANŻA : INSTALACJE SANITARNE OBIEKT: RODZAJ INWESTYCJI: Budynek mieszkalny wielorodzinny Szczecin, ul. Budziszyńska 42/2 dz. 18/2,Obr:76-1076 Remont lokalu mieszkalnego z przebudową oraz ogrzewanie elektryczne

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE ZAWIERA:

OPRACOWANIE ZAWIERA: OPRACOWANIE ZAWIERA: CZĘŚĆ OPISOWA: 1. Opis techniczny 2. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 3. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego CZĘŚĆ GRAFICZNA: S_1 Instalacja C.W.U. rzut parteru skala

Bardziej szczegółowo

Pracownia Projektowa MONO ART Monika Kucharczyk Rumunki Głodowskie 25 87-600 Lipno PROJEKT BUDOWLANY

Pracownia Projektowa MONO ART Monika Kucharczyk Rumunki Głodowskie 25 87-600 Lipno PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: Budynek Domu Kultury w Ostrowitem. Adres: Ostrowite dz. nr: 194/10. gm. Brzuze. INWESTOR: Gmina Brzuze, Brzuze 62. PROJEKT BUDOWLANY Wewnętrzna instalacja c.o. w wydzielonych zespołów sanitarnych

Bardziej szczegółowo

REMONT INSTALACJI HYDRANTOWEJ

REMONT INSTALACJI HYDRANTOWEJ STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY 1 TYTUŁ PROJEKTU: REMONT INSTALACJI HYDRANTOWEJ W BUDYNKU INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 1 W BYCHAWIE BRANŻA: Sanitarna INWESTOR: ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 1 ul. Władysława

Bardziej szczegółowo

Obliczenia dotyczące kotłowni

Obliczenia dotyczące kotłowni VII Obliczenia dotyczące kotłowni Dobór przeponowego naczynia wzbiorczego co. Pojemność instalacji ogrzewania wodnego V =,2 * Q Całk.) = 344,344 [m 3 ] Pojemność użytkowa naczynia V u = V * ρ * ν = ν =

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. Opis Techniczny. 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Opis projektowanej instalacji. 3.1. Projektowane wyposażenie w przybory gazowe. 3.2. Zużycie gazu. 3.3. Rozprowadzenie

Bardziej szczegółowo

1. ZAKRES OPRACOWANIA.

1. ZAKRES OPRACOWANIA. 15 O P I S T E C H N I C Z N Y INSTALACJI GAZOWEJ DLA BUDYNKU ZIPR, NA TERENIE INSTYTUTU TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZEGO W KŁUDZIENKU DZ.EW.NR 1/78 ORAZ DZ.EW.NR 1/79 1. ZAKRES OPRACOWANIA. Niniejszy projekt

Bardziej szczegółowo

Produkt Wielkość Ilość Jednostka

Produkt Wielkość Ilość Jednostka Produkt Wielkość Ilość Jednostka Zestawienie materiałów - kotłownia gazowa Kocioł i automatyka 1 Kocioł wiszący, kondensacyjny jednofunkcyjny z zamkniętą komorą spalania o mocy 110 kw; sprawność znormalizowana

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. do projektu technicznego technologii kotłowni grzewczej w budynku świetlicy wiejskiej w Przytocznicy

OPIS TECHNICZNY. do projektu technicznego technologii kotłowni grzewczej w budynku świetlicy wiejskiej w Przytocznicy , ul.bolesława Śmiałego 6 tel. 62 586 14 95, e-mail: intech 1@interia.pl OPIS TECHNICZNY do projektu technicznego technologii kotłowni grzewczej w budynku świetlicy wiejskiej w Przytocznicy 1. Podstawa

Bardziej szczegółowo

K A R T A T Y T U Ł O W A

K A R T A T Y T U Ł O W A K A R T A T Y T U Ł O W A OBIEKT : Budynek mieszkalny wielorodzinny. Skoczów ul. Ks. Mocko 3/14 TREŚĆ : Projekt techniczny instalacji c.o. BRANŻA : Inst. Sanitarne. INWESTOR : ZARZĄD BUDYNKÓW MIEJSKICH

Bardziej szczegółowo

Pielęgnacyjno-Opiekuńczy. IS - instalacyjna. ul. Jana Pawła II 1A. Samodzielny Publiczny Zakład. mgr inż. Maria Czeszejko-Sochacka nr upr.

Pielęgnacyjno-Opiekuńczy. IS - instalacyjna. ul. Jana Pawła II 1A. Samodzielny Publiczny Zakład. mgr inż. Maria Czeszejko-Sochacka nr upr. Temat opracowania: Projekt kotłowni gazowej dla celów centralnego ogrzewania i cieplej wody użytkowej w budynku Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego Zakres opracowania: Projekt budowlano - wykonawczy Branża:

Bardziej szczegółowo

Dobrano drugi kocioł gazowy firmy: Hoval. Model: 300 Moc nominalna: 272,0 kw Pojemność wodna: 420,0 dm 3 Średnica króćców:

Dobrano drugi kocioł gazowy firmy: Hoval. Model: 300 Moc nominalna: 272,0 kw Pojemność wodna: 420,0 dm 3 Średnica króćców: 1 III. OBLICZENIA Obiekt: Budynek 4- główna kotłownia ( bud 1,2,3,4,5,6,7) ver. 1.28 1.0 Dobór urządzeń kotłowni 1.1 Zapotrzebowanie na moc cieplną wg PN-EN 12828:2006 ObciąŜenia cieplne instalacji ogrzewania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Gmina Gostyń 63-800 Gostyń; Rynek 2. Świetlica 63-800 Gostyń ul. Górna

PROJEKT BUDOWLANY. Gmina Gostyń 63-800 Gostyń; Rynek 2. Świetlica 63-800 Gostyń ul. Górna PROJEKT BUDOWLANY Inwestor : Obiekt : Gmina Gostyń 63-800 Gostyń; Rynek 2 Świetlica 63-800 Gostyń ul. Górna Temat : Kotłownia grzewcza c.o. + c.w.u. o mocy 55kW na paliwo gazowe BranŜe : SANITARNA - technologia

Bardziej szczegółowo

LOKALIZACJA: OPOLE UL. REYMONTA 8 INSTALACJA PARY I KONDENSATU. Tychy, czerwiec 2010r.

LOKALIZACJA: OPOLE UL. REYMONTA 8 INSTALACJA PARY I KONDENSATU. Tychy, czerwiec 2010r. STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY LOKALIZACJA: OPOLE UL. REYMONTA 8 BRANŻA: INSTALACJA PARY I KONDENSATU PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Tomasz Dobrowolski Tychy, czerwiec 2010r. ` 2 Opis techniczny spis treści: 1. Cel

Bardziej szczegółowo

ZABEZPIECZENIE INSTALACJI C.O.

ZABEZPIECZENIE INSTALACJI C.O. POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA ZAKŁAD KLIMATYZACJI I OGRZEWNICTWA mgr inż. Zenon Spik ZABEZPIECZENIE INSTALACJI C.O. Warszawa, kwiecień 2009 r. Kontakt: zenon_spik@is.pw.edu.pl www.is.pw.edu.pl/~zenon_spik

Bardziej szczegółowo

Spis treści: OŚWIADCZENIE

Spis treści: OŚWIADCZENIE Spis treści: 1. Informacja bezpieczeństwa i ochrony zdrowia strona 2 2. Podstawa opracowania strona 2 3. Zakres opracowania strona 2 4. Stan istniejący strona 3 5. Projektowane instalacje strona 3 5.1.

Bardziej szczegółowo

1. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego wraz z zaświadczeniem o przynależności

1. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego wraz z zaświadczeniem o przynależności ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego wraz z zaświadczeniem o przynależności do Izby Inżynierów 2. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego o poprawności i kompletności opracowania

Bardziej szczegółowo

I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE II. OPIS SZCZEGÓŁOWY. 1. Instalacja gazowa

I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE II. OPIS SZCZEGÓŁOWY. 1. Instalacja gazowa 1 II. OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji gazowej realizacji stanu wykończeniowego budynku administracyjno - gastronomicznego PZŁ Olsztyn zlokalizowanego przy ulicy Leśnej 3N działka nr. 1/110 w Olsztynie.

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA:

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA: SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA: SZATNIE A. Część opisowa 1. Opis techniczny instalacji sanitarnych wod-kan. B. Część rysunkowa 1/wks Plan sytuacyjno-wysokościowy skala 1:500 2/wks Rzut piwnic. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 7. 1.1. Podstawa opracowania... 7. 1.2. Cel opracowania... 7. 1.3. Zakres opracowania... 7. Opis stanu istniejącego... 7

Wstęp... 7. 1.1. Podstawa opracowania... 7. 1.2. Cel opracowania... 7. 1.3. Zakres opracowania... 7. Opis stanu istniejącego... 7 I ZAŁĄCZNIKI 1. Uprawnienia projektanta. 2. Zaświadczenie opłacenia składki OC projektanta. 3. Zaświadczenie opłacenia składki OC sprawdzającego. 4. Uprawnienia sprawdzającego. II OPIS TECHNICZNY Wstęp....

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania 1. Strona tytułowa 2. Zawartość opracowania 3. Opis techniczny str. 3-5 4. Obliczenia i zestawienie podstawowych materiałów str. 6 5. Załączniki : warunki techniczne ZG Lublin oświadczenie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI SANITARNYCH

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI SANITARNYCH PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI SANITARNYCH Temat: Przebudowa i nadbudowa części budynku szpitala wraz ze zmianą sposobu użytkowania części poddasza nieużytkowego z przeznaczeniem na komunikację oraz pomieszczenia

Bardziej szczegółowo

1. PODSTAWA OPRACOWANIA. zlecenie Inwestora, wizja lokalna, obowiązujące przepisy i normy.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA. zlecenie Inwestora, wizja lokalna, obowiązujące przepisy i normy. A. KOTŁOWNIA GAZOWA I. OPIS TECHNICZNY do projektu budowlano - wykonawczego kotłowni lokalnej gazowej w budynku użytkowym w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 248, nr ewid. działki 3/2, arkusz 38, obręb Junikowo.

Bardziej szczegółowo

OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH

OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH 1. DANE OGÓLNE Inwestycja obejmuje przebudowę i remont budynku OSP w piotrowicach, dla prawidłowego funkcjonowania zaprojektowano wewnętrzne instalację C.O. oraz instalację

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Andrzej Maj nr upr. GP-III-7342/29/91

mgr inż. Andrzej Maj nr upr. GP-III-7342/29/91 PROJEKT WYKONAWCZY KOTŁOWNI C.O. INWESTYCJI: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ Z ŁĄCZNIKIEM, Z ZAPLECZEM SZATNIOWYM PRZY ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W CISIU, GMINA HALINÓW INWESTOR: Urząd Gminy w Halinowie Ul.

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości. Rysunki: Załączniki: - Karta katalogowa automatu wrzutowego - Instrukcja montażu automatu wrzutowego

Spis zawartości. Rysunki: Załączniki: - Karta katalogowa automatu wrzutowego - Instrukcja montażu automatu wrzutowego Spis zawartości. Strona tytułowa Spis treści Opis techniczny Informacja do Bioz Rysunki: - Projekt instalacji elektrycznej rzut parteru E-1 Załączniki: - Karta katalogowa automatu wrzutowego - Instrukcja

Bardziej szczegółowo

METRYKA PROJEKTU NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ UL. KONSTRUKTORSKA 3A 02-673 WARSZAWA

METRYKA PROJEKTU NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ UL. KONSTRUKTORSKA 3A 02-673 WARSZAWA COREMATIC 44-100 Gliwice ul. Lipowa 12 tel./fax 0 (prefix) 32-2311626 e-mail: biuro@corematic.net www.corematic.net METRYKA PROJEKTU INWESTOR: INWESTYCJA: NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A. 2. Uprawnienia projektanta i zaświadczenie o przynależności do

Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A. 2. Uprawnienia projektanta i zaświadczenie o przynależności do Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A 1. Uprawnienia projektanta i zaświadczenie o przynależności do Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa - projektant 2. Uprawnienia projektanta i zaświadczenie

Bardziej szczegółowo

STRONA TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań Temat nr : 789-001-001 KOBRA wer. 11 PRZEDMIAR ROBÓT. Modernizacja kotłowni gazowej w Gimnazjum nr 1 w Nisku

STRONA TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań Temat nr : 789-001-001 KOBRA wer. 11 PRZEDMIAR ROBÓT. Modernizacja kotłowni gazowej w Gimnazjum nr 1 w Nisku STRONA TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań PRZEDMIAR ROBÓT OPIS ROBÓT WYMIANA PALNIKA Z ZABEZPIECZENIEM TEMPERATURY POWROTU KOTŁA W kotle należy wymienić istniejący, awaryjny palnik kotła i zainstalować nowy,

Bardziej szczegółowo

ZAWATROŚĆ OPRACOWANIA

ZAWATROŚĆ OPRACOWANIA 1 ZAWATROŚĆ OPRACOWANIA OPIS TECZNICZNY do projektu budowlanego wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku przy ul. Kładki nr 24. Podstawa opracowania. Zakres opracowania.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO PLACÓWKI POCZTY POLSKIEJ. Rzeszów ul. Matuszczaka 6 SPIS TREŚCI

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO PLACÓWKI POCZTY POLSKIEJ. Rzeszów ul. Matuszczaka 6 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI A. Oświadczenia.... 2 B. Uprawnienia Projektanta i Sprawdzającego... 3 C. Zaświadczenia Izby Inżynierów... 5 D. Opis techniczny... 6 1. Podstawa opracowania... 6 2. Założenia.... 6 3. Instalacja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTERZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH: WODNO-KANALIZACYJNYCH CENTRALNEGO OGRZEWANIA. Projekt instalacji sanitarnych

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTERZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH: WODNO-KANALIZACYJNYCH CENTRALNEGO OGRZEWANIA. Projekt instalacji sanitarnych Stadium: PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTERZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH: WODNO-KANALIZACYJNYCH CENTRALNEGO OGRZEWANIA Adres inwestycji: Kraczkowa dz. nr 1560/5 Nazwa i adres inwestora: Gmina Łańcut z siedzibą:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA MAŁOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA MAŁOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO Temat: PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA Stadium: PROJEKT BUDOWLANY Inwestor: MAŁOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO Adres Inwestora: OS. XXX-V LECIA PRL 9, KARNIOWICE, 32-082 BOLECHOWICE Adres

Bardziej szczegółowo

Projekt kotłowni gazowej w budynku Domu Dziecka w Orzeszu. IS - instalacyjna. Starostwo Powiatowe w Mikołowie ul. Żwirki i Wigury 4a Mikołów

Projekt kotłowni gazowej w budynku Domu Dziecka w Orzeszu. IS - instalacyjna. Starostwo Powiatowe w Mikołowie ul. Żwirki i Wigury 4a Mikołów Temat opracowania: Projekt kotłowni gazowej w budynku Domu Dziecka w Orzeszu Zakres opracowania: Projekt budowlano - wykonawczy Branża: IS - instalacyjna Lokalizacja obiektu: Orzesze ul. Wawrzyńca 87 Inwestor:

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji solarnej i modernizacji kotłowni w budynku Pogotowia Ratunkowego. SPZOZ Rejonowe Pogotowie Ratunkowe ul. Czarna Sosnowiec

Projekt instalacji solarnej i modernizacji kotłowni w budynku Pogotowia Ratunkowego. SPZOZ Rejonowe Pogotowie Ratunkowe ul. Czarna Sosnowiec Temat opracowania: Projekt instalacji solarnej i modernizacji kotłowni w budynku Pogotowia Ratunkowego Lokalizacja obiektu: ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 93 Zawiercie Stadium dokumentacji: Projekt budowlano

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Zakres opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Opis stanu istniejącego

OPIS TECHNICZNY. 1. Zakres opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Opis stanu istniejącego OPIS TECHNICZNY 1. Zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Opis stanu istniejącego 4. Opis projektowanego rozwiązania 4.1. Instalacja wody 4.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej 5. Próba szczelności,

Bardziej szczegółowo

Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ

Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie Inwestor: Powiat Rzeszowski Rzeszów ul. Grunwaldzka 15 Instalacje: Instalacja c.o. ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ L.p. Branża, opracowanie Projektant

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 3. Uprawnienia budowlane projektanta 4. Zaświadczenie o opłaceniu składek projektanta 5

Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 3. Uprawnienia budowlane projektanta 4. Zaświadczenie o opłaceniu składek projektanta 5 SPIS TREŚCI: Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 3 Uprawnienia budowlane projektanta 4 Zaświadczenie o opłaceniu składek projektanta 5 Uprawnienia budowlane sprawdzającego 6 Zaświadczenie o opłaceniu

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE

ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA.... 105 2. OBLICZENIE ILOŚCI POWIETRZA WENTYLACYJNEGO I DOBÓR URZĄDZEŃ.... 105 2.1. BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie

Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie Inwestor: Powiat Rzeszów Instalacje: Instalacja solarna dla podgrzewu ciepłej wody ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ L.p. Branża, opracowanie Projektant

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty instalacyjne w budynkach Instalowanie kotłów

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty instalacyjne w budynkach Instalowanie kotłów Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane "Ekobud" s.c. Ewa i Remigiusz Owczarek 93-312 Łódź ul. Tuszyńska 155 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45300000-0 Roboty instalacyjne

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do kotłowi gazowej

OPIS TECHNICZNY do kotłowi gazowej OPIS TECHNICZNY do kotłowi gazowej 1. Zakres opracowania Dokumentacja obejmuje opracowanie projektu nowej kotłowni gazowej zasilającej w ciepło istniejący budynek. Zasilanie kotła c.o. z sieci gazowej,

Bardziej szczegółowo

Biuro Budowlane KOSZT-BUD Tadeusz Gruchała PROJEKT WYKONAWCZY

Biuro Budowlane KOSZT-BUD Tadeusz Gruchała PROJEKT WYKONAWCZY Biuro Budowlane KOSZT-BUD Tadeusz Gruchała 63-500 Ostrzeszów, ul. Łaziebna 1a Tel. 0-62 730-46-54, tel. kom. 0608 298 720 NIP 622-157-64-86 PROJEKT WYKONAWCZY 1. Nazwa zamówienia : WYMIANA INSTALACJI CENTRALNEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU KOTŁOWNI

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU KOTŁOWNI SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU KOTŁOWNI SPECYFIKACJA TECHNICZNA Kod CPV 45330000-9 1.1 Przedmiot opracowania - Kotłownia w budownictwie ogólnym Warunki podane w niniejszym rozdziale dotyczą

Bardziej szczegółowo

Inwestor: Zarząd Mienia m. st. Warszawa, Warszawa ul. Jana Kazimierza.

Inwestor: Zarząd Mienia m. st. Warszawa, Warszawa ul. Jana Kazimierza. A. CZĘŚĆ OPISOWA. I. Opis techniczny 1. Zakres opracowania 2. Podstawa opracowania. Opis projektowanej zabudowy 4. Opis projektowanego rozwiązania 4.1. Przyłącz gazu 4.2. Instalacja gazowa 4.. Obliczenia

Bardziej szczegółowo

Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze. Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie

Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze. Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie PROJEKT WYKONAWCZY OBIEKT: Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze ADRES: Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie BRANŻA: instalacje sanitarne INWESTOR: Urząd Gminy Cedry Wielkie, ul.

Bardziej szczegółowo

BRANŻA : INSTALACJE SANITARNE

BRANŻA : INSTALACJE SANITARNE BRANŻA : INSTALACJE SANITARNE TEMAT: Remont lokalu mieszkalnego z przebudową: wydzielenie łazienki z części kuchni oraz c.o. gazowe w mieszkaniu przy Jagiellońskiej 69/13 w Szczecinie. ADRES INWESTYCJI:

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny. II. Część rysunkowa.

SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny. II. Część rysunkowa. 0 SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny II. Część rysunkowa. 1. Rzut przyziemia instalacja wod-kan, p. poż 1: 100 2. Rzut przyziemia kanalizacja deszczowa 1: 100 3. Rzut poziomu górnego instalacja

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji centralnego ogrzewania Przedszkole Publiczne w Bobrownikach

Projekt instalacji centralnego ogrzewania Przedszkole Publiczne w Bobrownikach Temat opracowania: Projekt instalacji centralnego ogrzewania w budynku Przedszkola Publicznego w Bobrownikach Lokalizacja obiektu: Przedszkole Publiczne w Bobrownikach ul. 1-go Maja 73a Stadium dokumentacji:

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA BRANŻY INSTALACYJNEJ AGENCJA BUDOWLANO-HANDLOWA CYBA PROJEKT BUDOWLANY Kotlin ul. Powstańców Wielkopolskich 3

PRACOWNIA PROJEKTOWA BRANŻY INSTALACYJNEJ AGENCJA BUDOWLANO-HANDLOWA CYBA PROJEKT BUDOWLANY Kotlin ul. Powstańców Wielkopolskich 3 PRACOWNIA PROJEKTOWA BRANŻY INSTALACYJNEJ AGENCJA BUDOWLANO-HANDLOWA CYBA 63-400 Ostrów Wielkopolski ul. Raszkowska 12 tel. 062/736-83-14 fax. 062/736-83-14 tel. kom. 0602/31-79-80 NIP 622-010-09-88 REGON

Bardziej szczegółowo

1. OPIS TECHNICZNY 2. OBLICZENIA KOTŁOWNI GAZOWEJ 3. SPECYFIKACJA PODSTAWOWYCH ELEMENTÓW KOTŁOWNI GAZOWEJ 4. ZAŁĄCZNIKI

1. OPIS TECHNICZNY 2. OBLICZENIA KOTŁOWNI GAZOWEJ 3. SPECYFIKACJA PODSTAWOWYCH ELEMENTÓW KOTŁOWNI GAZOWEJ 4. ZAŁĄCZNIKI 1. OPIS TECHNICZNY 2. OBLICZENIA KOTŁOWNI GAZOWEJ 3. SPECYFIKACJA PODSTAWOWYCH ELEMENTÓW KOTŁOWNI GAZOWEJ 4. ZAŁĄCZNIKI ZAŁĄCZNIK NR 1 OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO ZAŁĄCZNIK NR 2 UPRAWNIENIA

Bardziej szczegółowo

Inwestor : POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM OD- DZIAŁ TERENOWY W KONINIE. Adres budowy : SOKÓŁKI GM. KAZIMIERZ BISKUPI DZ.

Inwestor : POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM OD- DZIAŁ TERENOWY W KONINIE. Adres budowy : SOKÓŁKI GM. KAZIMIERZ BISKUPI DZ. Stadium dokumentacji : PROJEKT BUDOWLANY Nazwa zadania inwestycyjnego : ROZBUDOWA ZAKŁADU AKTYWNO- ŚCI ZAWODOWEJ Obiekt budowlany ROZBUDOWA ZAKŁADU AKTYWNO- ŚCI ZAWODOWEJ Branża Sanitarna Egzemplarz 1

Bardziej szczegółowo

USŁUGI PROJEKTOWE NADZORY BUDOWLANE HELMUT KOTYSZ ul. Braci Gierymskich 13/34, Bielsko-Biała, tel , NIP

USŁUGI PROJEKTOWE NADZORY BUDOWLANE HELMUT KOTYSZ ul. Braci Gierymskich 13/34, Bielsko-Biała, tel , NIP USŁUGI PROJEKTOWE NADZORY BUDOWLANE HELMUT KOTYSZ ul. Braci Gierymskich 13/34, 43-300 Bielsko-Biała, tel. 033-8150515, NIP 547-141-21-47. Inwestor : Akademia Techniczno-Humanistyczna 43-300 Bielsko-Biała,

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T T E C H N I C Z N Y

P R O J E K T T E C H N I C Z N Y P R O J E K T T E C H N I C Z N Y S P I S T R E Ś C I : 1. Dane ogólne 1.1. Podstawa opracowania 1.2. Opis ogólny 2. Warunki techniczne 3. Opis techniczny wraz z doborem urządzeń 4. Wykaz urządzeń i osprzętu

Bardziej szczegółowo

1.Informacje ogólne 3. 3.Instalacja wentylacyjna 4. 4.Instalacja ogrzewania 5 5.Instalacja wod.-kan dla budynku socjalno-technicznego.

1.Informacje ogólne 3. 3.Instalacja wentylacyjna 4. 4.Instalacja ogrzewania 5 5.Instalacja wod.-kan dla budynku socjalno-technicznego. 1 1 Spis treści 1.Informacje ogólne 3 1.1Przedmiot i zakres opracowania 3 1.2Podstawa opracowania 3 2.Założenia projektowe 3 2.1Charakterystyka obiektu 3 2.2Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego

Bardziej szczegółowo

- PROJEKT BUDOWLANY -

- PROJEKT BUDOWLANY - - PROJEKT BUDOWLANY - OBIEKT: BUDYNEK MIESZKALNY wielorodzinny ADRES OBIEKTU: Leszno ul. Nowy Rynek 3/2 INWESTOR: MZBK Leszno ul. Dekana 10 TEMAT OPRACOWANIA: Projekt budowlany wewnętrznej instalacji gazu.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PRACOWNIA PROJEKTOWA egz. Nr 1 mgr inż. Zbigniew Świerzy 33-300 Nowy Sącz ul. Konstanty 15 tel./fax 0-18 442-67-62, NIP 734-149-53-48 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Obiekt: Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKT BUDOWLANY ------------------------------------------------------------------------ PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: MONTAŻ REDUKTORA CIŚNIENIA WODY ZIMNEJ W ISTNIEJACY UKŁAD SOLARNY DLA POTRZEB PRZYGOTOWANIA CIEPŁEJ WODY

Bardziej szczegółowo

1) Bilans całkowitego zapotrzebowania na CWU dla części socjalnej:

1) Bilans całkowitego zapotrzebowania na CWU dla części socjalnej: Montaż układu solarnego 8. OBLICZENIA 8.1. Obieg na potrzeby c.w.u 1) Bilans całkowitego zapotrzebowania na CWU dla części socjalnej: Ilość osób korzystająca z sanitariatów - 25 Ilość CWU na minutę korzystania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: REMONT ŚWIETLICY W KIEŁCZEWIE. LOKALIZACJA: Kiełczew, Gmina Małkinia Górna

PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: REMONT ŚWIETLICY W KIEŁCZEWIE. LOKALIZACJA: Kiełczew, Gmina Małkinia Górna PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: REMONT ŚWIETLICY W KIEŁCZEWIE LOKALIZACJA: Kiełczew, Gmina Małkinia Górna RODZAJ OPRACOWANIA Instalacje sanitarne wewnętrzne INWESTOR: Gmina Małkinia Górna ul. Przedszkolna 1,

Bardziej szczegółowo

Str. 1. Obiekt:budynek uŝyteczności publicznej Bełchatów. Inwestor: Temat: Węzeł cieplny PROJEKT BUDOWLANY

Str. 1. Obiekt:budynek uŝyteczności publicznej Bełchatów. Inwestor: Temat: Węzeł cieplny PROJEKT BUDOWLANY Str. 1 Obiekt:budynek uŝyteczności publicznej Bełchatów Inwestor: Temat: Węzeł cieplny PROJEKT BUDOWLANY Str. 2 SPIS TREŚCI: 1. wstęp...3 1.1. Przedmiot i zakres opracowania...3 1.2. ZałoŜenia...3 1.3.

Bardziej szczegółowo

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego kompleksowej termomodernizacji. Budynek ul. Dominikańska 10A w Łęczycy.

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego kompleksowej termomodernizacji. Budynek ul. Dominikańska 10A w Łęczycy. Ekoprodet Zbigniew Grabarkiewicz Os. Rusa 45/1, 61-245 Poznań tel./fax 618740681/616496960, biuro@ekoprodet.pl Nazwa inwestycji Inwestor Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego

Bardziej szczegółowo

III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I. Spis zawartości 1.1. Straty ciepła dla budynku 1.2. Instalacja centralnego ogrzewania 1.3. Przewody i rozprowadzenie instalacji 1.4. Próby, montaż, izolacja termiczna

Bardziej szczegółowo

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego kompleksowej termomodernizacji. Budynek ul. M. Konopnickiej 3 w Łęczycy.

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego kompleksowej termomodernizacji. Budynek ul. M. Konopnickiej 3 w Łęczycy. Ekoprodet Zbigniew Grabarkiewicz Os. Rusa 45/1, 61-245 Poznań tel./fax 618740681/616496960, biuro@ekoprodet.pl Nazwa inwestycji Inwestor Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego

Bardziej szczegółowo

Sanitarna BRANŻA. PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż. Teresa Świetlikowska-Pupiałło, Gdańsk ul. Pilotów 10C/31

Sanitarna BRANŻA. PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż. Teresa Świetlikowska-Pupiałło, Gdańsk ul. Pilotów 10C/31 PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż. Teresa Świetlikowska-Pupiałło, 80-460 Gdańsk ul. Pilotów 10C/31 TYTUŁ: Instalacje wod-kan i gazowa w modernizowanych laboratoriach nr 3, 6 i 104 LOKALIZACJA: WYDZIAŁ CHEMII

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH KOTŁOWNIA OLEJOWA CPV

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH KOTŁOWNIA OLEJOWA CPV SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH KOTŁOWNIA OLEJOWA CPV 45331110-0 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST. Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

TEMAT : PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI GAZU ZIEMNEGO NA POTRZEBY KOTŁOWNI GAZOWEJ WBUDOWANEJ DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO przy ul.brylowskiej 4, WARSZAWA

TEMAT : PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI GAZU ZIEMNEGO NA POTRZEBY KOTŁOWNI GAZOWEJ WBUDOWANEJ DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO przy ul.brylowskiej 4, WARSZAWA TEMAT : PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI GAZU ZIEMNEGO NA POTRZEBY KOTŁOWNI GAZOWEJ WBUDOWANEJ DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO przy ul.brylowskiej 4, WARSZAWA FAZA BRANŻA INWESTOR PROJEKT WYKONAWCZY SANITARNA ZAKŁAD

Bardziej szczegółowo

INWESTOR: GMINA SIEROSZEWICE ul. Ostrowska 65, Sieroszewice

INWESTOR: GMINA SIEROSZEWICE ul. Ostrowska 65, Sieroszewice OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego wewn. instalacji gazowej w ramach Modernizacji Budynku Sali wiejskiej w Parczewie dz. nr 4/9, gmina Sieroszewice INWESTOR: GMINA SIEROSZEWICE ul. Ostrowska 65, 6-405

Bardziej szczegółowo

S P I S T R E Ś C I. 1. Strona tytułowa str. nr 1. 2. Spis treści str. nr 2. 3. Opis techniczny str. nr 3-5. 4. Informacja bioz str.

S P I S T R E Ś C I. 1. Strona tytułowa str. nr 1. 2. Spis treści str. nr 2. 3. Opis techniczny str. nr 3-5. 4. Informacja bioz str. FIRMA PROJEKTOWA USŁUGOWO HANDLOWA H A W A R inż. Włodzimierz Warkocz 63-700 Krotoszyn ul. Ceglarska 40 tel./ fax (0-62) 725-75-05, 606718614 P R O J E K T B U D O W L A N Y INSTALACJA WOD-KAN, C.O. I

Bardziej szczegółowo

Projekt Budowlany instalacji c.o. Budynek przy ul. 3 Maja 15 w Czerwionce - Leszczynach. Urząd Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny

Projekt Budowlany instalacji c.o. Budynek przy ul. 3 Maja 15 w Czerwionce - Leszczynach. Urząd Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny 44-200 Rybnik, ul. Jankowicka 23/25, tel. 32/ 755-94-72, fax. 32/ 423-86-60 www.energosystemrybnik.pl, e-mail: biuro@energosystemrybnik.pl TYTUŁ OPRACOWANIA: NAZWA I ADRES OBIEKTU: Projekt Budowlany instalacji

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA.

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. I. OPIS TECHNICZNY Str. 2 II. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Str. 5 III. ZAŁĄCZNIKI Str. 7 Z-1- Zaświadczenie opracowującego o przynależności do Lubuskiej

Bardziej szczegółowo

BUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ DLA POTRZEB ZESPOŁU SZKÓŁ W LUBIANIE PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJA GAZOWA. Zespół Szkół w Lubianie Lubiana 6, 73-260 Pełczyce

BUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ DLA POTRZEB ZESPOŁU SZKÓŁ W LUBIANIE PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJA GAZOWA. Zespół Szkół w Lubianie Lubiana 6, 73-260 Pełczyce Biuro Projektów SAN-Technika mgr inż. JOLANTA SKOWRON ul. Kręta 11a 74-320 Barlinek Tel. 95 746 10 24; e-mail: san-technika@wp.pl TYTUŁ: BUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ DLA POTRZEB ZESPOŁU SZKÓŁ W LUBIANIE PROJEKT

Bardziej szczegółowo

. 1 PROJEKT BUDOWLANY Obiekt : PRZEBUDOWA KOTŁOWNI WĘGLOWEJ NA KOTŁOWNIĘ OPALANĄ GAZEM ZIEMNYM W BUDYNKU URZĘDU GMINY W SKOŁYSZYNIE Adres : SKOŁYSZYN. Tytuł : KOTŁOWNIA WODNA C.O. OPALANA GAZEM ZIEMNYM

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne VITODENS 200-W. Gazowy wiszący kocioł kondensacyjny 30 do 105 kw jako instalacja wielokotłowa do 420 kw.

Dane techniczne VITODENS 200-W. Gazowy wiszący kocioł kondensacyjny 30 do 105 kw jako instalacja wielokotłowa do 420 kw. Gazowy wiszący kocioł kondensacyjny jako instalacja wielokotłowa do 420 kw Vitodens 200-W Typ WB2B Gazowy, wiszący kocioł kondensacyjny z modulowanym, cylindrycznym palnikiem MatriX ze stali szlachetnej,

Bardziej szczegółowo

EGZ. 6 NR. PROJEKTU: 2011-7/2 OBIEKT : WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ I ŚWIETLICA DZIENNEGO POBYTU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

EGZ. 6 NR. PROJEKTU: 2011-7/2 OBIEKT : WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ I ŚWIETLICA DZIENNEGO POBYTU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH EGZ. 6 NR. PROJEKTU: 2011-7/2 OBIEKT : WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ I ŚWIETLICA DZIENNEGO POBYTU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ADRES : LUBIN, UL. KUKUCZKI 39 INWESTOR : STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2 2. PRZEDMIOT, ZAKRES I CEL DO OPRACOWANIA 2 3. LOKALIZACJA OBIEKTÓW 2 4. OPIS PROJEKTOWANYCH INSTALACJI 3

Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2 2. PRZEDMIOT, ZAKRES I CEL DO OPRACOWANIA 2 3. LOKALIZACJA OBIEKTÓW 2 4. OPIS PROJEKTOWANYCH INSTALACJI 3 Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2 2. PRZEDMIOT, ZAKRES I CEL DO OPRACOWANIA 2 3. LOKALIZACJA OBIEKTÓW 2 4. OPIS PROJEKTOWANYCH INSTALACJI 3 5. UWAGI OGÓLNE 5 6. SPIS RYSUNKÓW. 6 7. OŚWIADCZENIE 7 8.

Bardziej szczegółowo

Kotły z zamkniętą komorą spalania. Rozwiązania instalacji spalinowych. Piotr Cembala Stowarzyszenie Kominy Polskie

Kotły z zamkniętą komorą spalania. Rozwiązania instalacji spalinowych. Piotr Cembala Stowarzyszenie Kominy Polskie Kotły z zamkniętą komorą spalania. Rozwiązania instalacji spalinowych Piotr Cembala Stowarzyszenie Kominy Polskie Dwufunkcyjny kocioł z zamkniętą komorą spalania i zasobnikiem ciepła 1-dopływ powietrza,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Inwestor : Gmina Przyłęk Przyłęk woj. Mazowieckie

PROJEKT BUDOWLANY. Inwestor : Gmina Przyłęk Przyłęk woj. Mazowieckie PROJEKT BUDOWLANY instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotłownią w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Grabowie n/wisłą, gm. Przyłęk działka nr ew.109/1, 110/1, 110/2, 110/3 obręb Grabów. Inwestor

Bardziej szczegółowo