3. Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych Panu Przemysławowi Bednarkowi Zaświadczenie o przynależności do Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "3. Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych Panu Przemysławowi Bednarkowi...20 4. Zaświadczenie o przynależności do Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów"

Transkrypt

1 Spis treści OŚWIADCZENIE...4 I. PODSTAWA OPRACOWANIA...5 II. KOTŁOWNIA Opis kotłowni Dane kotłowni Opis projektowanych rozwiązań Wytyczne montażowe Próby ciśnieniowe kotłowni Wytyczne do wykonania zabezpieczeń antykorozyjnych Wytyczne wykonania termoizolacji Zagadnienia p.poż Obsługa, kontrola i sterowanie pracą kotłowni Wytyczne budowlane i instalacyjne Pomieszczenie kotłowni Wykonanie komina Wentylacja kotłowni Wykonanie podłoża Instalacja gazowa Zasilanie Zalecenia wykonawcze Zabezpieczenie antykorozyjne instalacji gazowej Wytyczne branży elektrycznej i AKPiA...10 III. OBLICZENIA I DOBÓR URZĄDZEŃ DOBÓR NACZYŃ WZBIORCZYCH DOBÓR ZAWORU BEZPIECZEŃSTWA DLA KOTŁA ZBIORNIKI CWU ZABEZPIECZENIE ZAWORAMI BEZPIECZEŃSTWA...13 IV. INFORMACJA DOTYCZĄCA B.I.O.Z WG DZ.U. 120 Z 2003 R...14 V ZESTAWIENIA MATERIAŁÓW ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW KOTŁOWNIA...16 VI. SPIS RYSUNKÓW MAPA SYTUACYJNO WYSOKOŚCIOWA -1: SCHEMAT KOTŁOWNI GAZOWEJ NA POTZREBY CWU O MOCY 240 kw -/ RZUT I PRZEKRÓJ KOTŁOWNI GAZOWEJ NA POTZREBY CWU O MOCY 240 kw -1: VI. ZAŁĄCZNIKI Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych Panu Wojciechowi Norberciakowi Zaświadczenie o przynależności do Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa Pana Wojciecha Norberciaka

2 3. Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych Panu Przemysławowi Bednarkowi Zaświadczenie o przynależności do Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa Pana Przemysława Bednarka

3 Kolonia Borek 2Lipiec 2009 rok OŚWIADCZENIE Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (Dz.U. 207 z 2003r., poz z późn. zmianami) oświadczamy, że projekt budowlany termodernizacji z wymianą zewnętrznej elewacji obiektów na terenie samodzielnego publicznego Szpitala Klinicznego nr 5 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach przy ul. Ceglanej 35 Kotłownia gazowa wraz z wewnętrzną instalacją gazową na potrzeby CWU został wykonany zgodnie z obowiązującym prawem i zasadami wiedzy technicznej. Projektant Sprawdzający 4

4 I. PODSTAWA OPRACOWANIA Podstawę opracowania stanowi: Umowa z Inwestorem Ustalenia z Inwestorem Obowiązujące normy i normatywy Archiwalny projekt architektoniczny II. KOTŁOWNIA 1. Opis kotłowni 1.1. Dane kotłowni Wymagana moc kotłowni wynosi:300kw Ciepło do przygotowania ciepłej wody (zasobnik dwa zasobniki 5000l) Q c.ow.u. =300 kw 1.2. Opis projektowanych rozwiązań Pomieszczenie kotłowni wydzielono z części węzła w osobnym pomieszczeniu. Zapotrzebowanie ciepła do przygotowania c.w.u kw. Na pokrycie zapotrzebowania ciepła do przygotowania c.w.u. przewidziano kaskadę trzech kotłów Vitodens kW. Kubatura kotłowni wynosząca 128 m3 Do celowo jako źródło ciepła przewidziano trzy kotły kondensacyjne w zabudowie kompaktowej Vitodens kW zabudowane w kaskadzie Vitomoduł 200 typ 3KD o wydajności Q k =300 kw, Zakres regulacji mocy kotłowni wynosi od 30 do 300 kw (modulowana moc palnika gazowego w każdym kotle). Sterownie kotłownią za pomocą regulatora pogodowego dostarczonego wraz z kaskadą kotłów przez producenta. Modułowy układ kotłów wyposażony jest w zawory bezpieczeństwa dla każdego kotła, ogranicznik poziomu wody, zawory odcinające, strzegło hydrauliczne. Układ kotłowy jest rozdzielony od obiegu pojemnościowego podgrzewacza c.w.u. poprzez sprzęgło hydrauliczne. Cyrkulacja wody w poszczególnych obiegu wymuszona będzie przy pomocy pomp. Spaliny odprowadzane będą poprzez indywidualny system spalinowy o średnicy przyłącza ø 110 wyprowadzonym ponad dach po elewacji budynku. Neutralizacja skroplin 5

5 (kondensatu) z kotła i komina odbywać się będzie w neutralizatorze firmy Viessmann. Wentylację kotłowni zaprojektowano zgodnie z wytycznymi dot. wentylacji kotłowni: Nawiew powietrza -grawitacyjny przez niezamykalny otwór nawiewny o wymiarach 500 X 300 mm. Wywiew grawitacyjny: kratkę wywiewną 600x125 mm W kotłowni przewiduje się zabudowę aktywnego systemu bezpieczeństwa instalacji gazowej typ GX w którego skład wchodzi :DEX/FA- detektor gazu o konstrukcji przeciwwybuchowej (ATEX), MD-2, z moduł alarmowy, sterujący pracą systemu, MAG-3 zawór odcinający klapowy pełnoprzelotowy. Instalacja CWU posiada przegrzew termiczny realizowany przez automatykę kotła. Okresowo należy wykonać przegrzew do temperatury 70 o C w celu dezynfekcji całej instalacji CWU. ZASILANIE KOTŁOWNI W GAZ NIE WCHODZI W TO OPRACOWANIE 1.3. Wytyczne montażowe Projektowaną instalację należy wykonać zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych cz.ii - Instalacje Sanitarne i Przemysłowe oraz Warunków technicznych wykonania i odbioru kotłowni na paliwa gazowe i olejowe. Prace prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP. Do montażu należy stosować materiały podane w wykazie materiałów Próby ciśnieniowe kotłowni Instalacje technologiczne po montażu i płukaniu należy poddać wodnej próbie ciśnieniowej na ciśnienie próbne 0,6 MPa. Instalację uważa się za szczelną o ile ciśnienie mierzone od 10 minut po napełnieniu przez 1 godzinie jest niezmienne. Po pozytywnym wykonaniu próby szczelności, należy wykonać próbę zadziałania zaworu bezpieczeństwa zabudowanego na kotle na ciśnienie 0,3 MPa. Próbę ciśnieniową instalacji technologicznej przeprowadzić przy odłączonym kotle i naczyniu wzbiorczym. Z przeprowadzonych prób szczelności należy sporządzić protokół Wytyczne do wykonania zabezpieczeń antykorozyjnych Wszystkie elementy stalowe nieocynkowane projektowanej kotłowni jak: przewody, podpory, uchwyty itp. należy zabezpieczyć przed korozją. Przy wykonywaniu zabezpieczeń antykorozyjnych obowiązuje zasada, że malowanie podkładowe wykonuje się na warsztacie, na montażu należy wykonywać malowanie podkładowe uzupełniające oraz malowanie właściwe. Przed przystąpieniem do malowania należy rurociągi w czasie przygotowania warsztatowego oczyścić zgodnie z normą PN-ISO :1996 a następnie zabezpieczyć przeciw korozji przez malowanie. Wymaganą łączną grubość powłoki malarskiej wykonać zgodnie z zaleceniem producenta farby. 6

6 1.6. Wytyczne wykonania termoizolacji Rurociągi technologiczne w kotłowni o temperaturze pracy powyżej 60 C należy zaizolować termicznie. Izolację rurociągów wykonać z otuliny PUR STEINOWORM Zalecane grubości izolacji Średnica rurociągu grubość izolacji [mm] DN25 25 DN32 32 DN50 50 DN80 80 Warunki odbioru i wykonania termoizolacji wg. PN-77/M i PN-85/B Dopuszcza się stosowanie innej technologii wykonywania izolacji termicznej przy zachowaniu dla rurociągów technologicznych wymaganego współczynnika λ [W/mK] dla izolacji bezpiecznej i izolacji ekonomicznej dla rurociągów Zagadnienia p.poż. Projektowana kotłownia nie stwarza zagrożenia pożarowego. Parametry układu grzewczego 70/50 o C. Układ zabezpieczeń kotła będzie wyposażony zgodnie z aktualnymi normami i przepisami. Przegrody wewnętrzne budowlane kotłowni powinny spełniać założenia dotyczące wytrzymałości ogniowej stawiane takiego typu obiektom EI 60. Do kotłowni przewidziano drzwi o odporności ogniowej EI 30. Dodatkowo wszystkie przejścia instalacyjne przez ściany zewnętrzne kotłowni do pomieszczeń wewnętrznych należy wykonać jako przejścia wypełnione materiałami ogniochronnymi. Dla rur stalowych należy zastosować ogniochronną elastyczną masę typ CP 601S Hilti. Dla rur palnych z tworzywa sztucznego o średnicy do 25 mm należy zastosować ogniochronną pęczniejącą masę uszczelniającą typ CP 611A Hilti. Dla rur palnych o większych średnicach należy zastosować osłony ogniochronne typ CP 643 Hilti razem z pianką ogniochronną CP 620 Hilti. Pomieszczenie kotłowni nie jest zagrożone wybuchem i nie mają zastosowań przepisy Instalację elektryczną należy wykonać tak jak dla pomieszczeń zagrożonych pożarem (hermetyczne nie iskrzące). Na zewnątrz kotłowni przed wejściem należy zamontować wyłącznik przeciw pożarowy i wyłącznik główny. Wszystkie stalowe elementy tj. kotły, zbiorniki, rury itp. powinny być uziemione. Projektowaną instalację gazową należy zabezpieczyć przed prądami błądzącymi i wykonać instalację zabezpieczającą zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej 7

7 i Budownictwa z Pomieszczenie kotłowni wyposażyć w podręczny sprzęt gaśniczy, tj. jedną gaśnicę proszkową GP-4x/ABC 12kg oraz w aktywny system bezpieczeństwa instalacji gazowej typ GX. Pomieszczenie kotłowni jest wentylowane grawitacyjnie. Nie dopuszcza się zastosowania wentylacji mechanicznej. Należy wykonać instrukcję p.poż. w której należy określić zasady eksploatacji i postępowania w sytuacjach normalnej pracy kotłowni jak i w warunkach zagrożenia. Instrukcję tę należy przekazać osobą kompetentnym i przeprowadzić szkolenie w zakresie czynności zawartych w instrukcji. W kotłowni należy oznaczyć drogi ewakuacyjne, miejsce usytuowania sprzętu p.poż., wyłącznika prądu, głównego kurka gazowego. Kotłownie mogą obsługiwać osoby przeszkolone posiadające odpowiednie uprawnienia do obsługi kotłowni gazowych Obsługa, kontrola i sterowanie pracą kotłowni Przebieg pracy kotłowni sterowany jest automatycznie. Do zadań obsługi należeć będzie okresowa kontrola wskazań przyrządów pomiarowych. Usuwanie sygnalizowanych nieprawidłowości działania urządzeń należy zlecić osobom uprawnionym. Należy wykonać dwa przeglądy w ciągu roku przez uprawniony serwis Wytyczne budowlane i instalacyjne Pomieszczenie kotłowni Pomieszczenie kotłowni powinno być oddzielone od pozostałych pomieszczeń przegrodą budowlaną o odporności ogniowej EI60. Kotłownię należy wyposażyć w drzwi otwierające się na zewnątrz z zamkiem antypanicznym. Rozmiar drzwi powinien umożliwić wprowadzenie kotła i niezbędnych urządzeń do kotłowni, jednak nie powinien być mniejszy jak 100x200cm. Odporność ogniowa drzwi wewnętrznych powinna wynosić minimum EI30. Posadzka kotłowni powinna być odwodniona poprzez kratki ściekowe podłączone do kanalizacji ogólnej. Posadzka i ściany do wysokości 1,6 metra wykonać jako zmywalne ( glazura) a powyżej wraz sufitem w wykonaniu niepylącym (np. malowanie emulsyjne) Wykonanie komina Do odprowadzenia spalin i doprowadzenia powietrza do kotła przewiduje się montaż trzech kominów połączenia z kotłami odbywają sie za pomocą przewodów o średnicy ø 110 produkcji firmy Jeramias lub innej firmy posiadającej dopuszczenia. 8

8 Wentylacja kotłowni Wymagana powierzchnia kanałów nawiewnego - minimum 0,1m 2. Wymagana powierzchnia wyciągowa 0,05m Wykonanie podłoża Podłoże na którym zostanie ustawiony moduł kotłowy musi być wypoziomowane, a wytrzymałość jego powinna uwzględniać masę kotła. Masa kotła: G = 500 kg Instalacja gazowa Zasilanie Instalacja gazowa przewidziana jest dla zasilania kotła. Szafka z kurkiem głównym oraz zaworem elektromagnetycznym przewidziana została na ścianie wewnętrznej budynku. Podłączenie przyłącza z instalacją gazową dokonuje dostawca paliwa. Do kotłowni oraz kotła zostanie doprowadzony gaz GZ50 przewodem rurowym, w kotłowni przewidziano bufor gazu o średnicy Dn Prowadzenie przewodów gazowych Wewnętrzną instalację gazową należy wykonać z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN80/H Przewody należy prowadzić wzdłuż ścian wewnątrz budynku. Przejścia przez ściany wykonać z zabezpieczeniem tulejami ochronnymi uszczelnionymi elastyczną masą typ CP 601S Hilti. Na podejściu do rury przyłączeniowej kotłów przewiduje się zabudowanie kurka kulowego odcinającego dopływ gazu. Kurek ten musi być dopuszczony do stosowania w instalacjach gazowych. Ponadto dla kotłowni przewidziano elektromagnetyczny zawór odcinający zabudowany na rurociągu na zewnętrznej ścianie kotłowni, który połączony jest z aktywnym systemem bezpieczeństwa instalacji gazowej typu GX Zalecenia wykonawcze Wszelkie prace instalacyjne mogą być wykonywane jedynie przez osoby mające odpowiednie uprawnienia. Przed pomalowaniem rurociągów należy dokonać dwukrotnie próby szczelności. Pierwszą próbę szczelności instalacji należy dokonać przed podłączeniem rurociągów gazowych do odbiorników, drugą z podłączonymi odbiornikami do rurociągu. Pierwszą próbę szczelności instalacji należy przeprowadzić sprężonym powietrzem o ciśnieniu 0,05 MPa. Instalację należy uważać za szczelną jeżeli wytworzone ciśnienie 0,05 MPa pozostanie niezmienione w ciągu 30 min. Druga próbę szczelności należy wykonać po podłączeniu urządzeń na ciśnienie 0,015 MPa. Odbiór instalacji gazowych może być przeprowadzony po wykonaniu pozytywnych prób szczelności instalacji. Napełnianie instalacji gazem przez otwarcie dopływu gazu i usunięcie z rurociągu powietrza może nastąpić dopiero po sprawdzeniu instalacji i dokonaniu odbioru. 9

9 Zabezpieczenie antykorozyjne instalacji gazowej Po dokonaniu próby szczelności instalacji, przewody oczyścić do II stopnia czystości i zabezpieczyć przed korozją. Rurociągi należy pomalować podkładową CEKOR-R, a następnie emalią ftalową nawierzchniową stosowaną do metali koloru żółtego. Temperatura w czasie malowania nie może być niższa niż +5ºC. Warstwa farby powinna być równa, gładka i bez zacieków Wytyczne branży elektrycznej i AKPiA Należy doprowadzić zasilanie do: Vitomoduł 200 typ3kd i regulatorów obiegów grzewczych Pompy obiegowej stacje uzdatniania wody Ponadto: - Kotłownie wyposażyć w aktywny system bezpieczeństwa instalacji gazowej - Czujnik temperatury zewnętrznej wskazane jest umieścić na północnej ścianie budynku - Zabudować w pomieszczeniu kotłowni: 1 gniazdo wtykowe 220V - Pomieszczenie kotłowni wyposażyć w oświetlenie ogólne sztuczne o średnim natężeniu nie mniejszym niż 300Lx - Wyposażyć kotłownie w instalację zabezpieczenia przeciwporażeniowego różnicowo - prądowego. - Kotłownię wyposażyć w sygnalizację stanów awaryjnych: a) niskiego ciśnienia wody układu grzewczego (poniżej 0,1Mpa) b) przekroczenia temperatury dopuszczanej 95 o C 10

10 III. OBLICZENIA I DOBÓR URZĄDZEŃ 1. DOBÓR NACZYŃ WZBIORCZYCH DOBÓR NACZYNIA WZBIORCZEGO CO Dobór naczynia wzbiorczego dokonano w oparciu o program komputerowy Reflex. Dobrano naczynie wzbiorcze N80. DOBÓR NACZYNIA WZBIORCZEGO ZASOBNIKA CWU Dobór naczynia wzbiorczego dokonano w oparciu o program komputerowy Reflex. Dobrano naczynie wzbiorcze Refix DT5' 800 z 'flowjet 1 1/4''. Zawór bezpieczeństwa do zasobnika CWU dobrano DOBÓR ZAWORU BEZPIECZEŃSTWA DLA KOTŁA DOBÓR ZAWORU BEZPIECZEŃSTWA WYMIENNIKA CIEPŁA PARAMETRY 138/65 O C zawór SYR 2115 Ciśnienie otwarcia zaworu 1 MPa Maksymalna wydajność cieplna wymiennika Q = 105 kw Max. temperatura wody na wyjściu z t 1 = 70 o C wymiennika ciepła Dopuszczalne ciśnienie robocze p d =1 MPa Pojemność glikolowa V = 0,35 m 3 Entalpia parowania r = 2733 kj/kg Przepustowość zaworu bezpieczeństwa dla kotła wodnego, wg.dt-uc-90-kw/04 pkt. 1.2, odniesiona do pary nasyconej o ciśnieniu dopuszczalnym POWINNA Być nie mniejsza niż to wynika z wzoru. m 3600 Q r [kg/h] A więc wymagana przepustowość zaworu bezpieczeństwa wyniesie m = 3600( 100/2733 ) = 131 [ kg /h ] Przepustowość dobranego sprężynowego, pełno skokowego zaworu bezpieczeństwa SYR 2115 określona jest zgodnie z przepisami 11

11 DT-UC-90/WO-A/01 pkt. 9.1, 9.2 i 9.3 zależnością m z = 10 K 1 K 2 α A ( p 1 + 0,1 ) [kg/h] gdzie: p 1 - ciśnienie zrzutowe, MPa p 1 = 1,1 p d p d = 1 [MPa] α - współczynnik wypływu zaworu α = 0,55 A - obliczeniowa powierzchnia przekroju kanału dopływowego zaworu A = π d 2 / 4 = 962,2 [mm 2 ] K 1 - współczynnik poprawkowy uwzględniający właściwości czynnika roboczego i jego parametry przed zaworem wg. pkt 9.2 WO-A/01 K 1 = F(p 1, t 1 ) = 0,53 K 2 - współczynnik poprawkowy uwzględniający wpływ stosunku ciśnień przed i za zaworem wg. pkt. 9.3 WO-A/01 K 2 = f( β, χ ) = 1,0 ponieważ β < β kr = 0,546 Obliczona dla powyższych warunków przepustowość zaworu bezpieczeństwa SYR /4 m = 10 x 0,53 x 1,0 x 0,55 x 962,2 (1 + 0,1) m z = 3085 [kg/h] Obliczona przepustowość zaworu m z = 3085> 134 [kg/h] co oznacza, że zawór został dobrany poprawnie i pokrywa się to z wymaganiami DIN 4757 T1 12

12 1.4. ZBIORNIKI CWU ZABEZPIECZENIE ZAWORAMI BEZPIECZEŃSTWA W układach instalacji grzewczych, i przygotowania CWU, zabezpieczonych naczyniem wzbiorczym, przeponowym typu zamkniętego należy stosować zawór bezpieczeństwa. Zawór montowany jest bezpośrednio za wymiennikiem lub zbiornikiem na przewodzie wylotowym czynnika gorącego. Na odcinku przewodu między urządzeniem a zaworem bezpieczeństwa niedopuszczalne jest instalowanie zaworów odcinających, zasuw lub jakiejkolwiek armatury. Na bojlerach C.W.U. zawory montowane są na wejściu zimnej wody lub na zbiorniku. Między bojlerem a zaworem bezpieczeństwa nie wolno montować żadnych zawieradeł. Maksymalna wydajność cieplna wymiennika Q =300kW Max temperatura wody na wyjściu z wymiennika t 1 = 90 o C Dopuszczalne ciśnienie robocze p d = 0,6 MPa Pojemność wodna V = 0,75 m 3 Entalpia parowania r = 2108,4 kj/kg Moc 240kW na podstawie UDT 43 - C /04-imp. 13

13 IV. INFORMACJA DOTYCZĄCA B.I.O.Z WG DZ.U. 120 Z 2003 R INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku Dziennik Ustaw Nr 120 z 2003 roku poz Nazwa i adres obiektu budowlanego: BUDYNKI SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SZPITALA KLINICZNEGOŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO Z SIEDZIBĄ: KATOWICE, UL. CEGLANA 35 Nazwa i adres inwestora bezpośredniego: SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 5 ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO Z SIEDZIBĄ: KATOWICE, UL. CEGLANA 35 Imię Nazwisko i adres projektanta: 14

14 Część opisowa informacji B.I.O.Z. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów: Zakres robót to budowa instalacji kotłowni. Wykaz istniejących obiektów budowlanych: Budynek biurowy Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: Montaż rur z rusztowań o wysokości powyżej 1 m nad poziomem podłogi. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce ich wystąpienia: Praca na rusztowaniach o wysokości ponad 1 m Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych: Praca z zachowaniem ogólnych zasad prowadzenia robót budowlanych. Kierownik budowy winien sprawdzić czy realizujący montaż pracownicy posiadają aktualne badania lekarskie, czy posiadają odpowiednie kwalifikacje do pracy na wysokości Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń: Miejsce montażu zabezpieczyć taśmami, barierkami i tablicami ostrzegawczymi w sposób uniemożliwiający przedostanie się osób nieupoważnionych w strefę zagrożenia. Używać wyłącznie sprawnych i atestowanych narzędzi i urządzeń. Stosować środki indywidualnej ochrony zdrowia i zabezpieczeń (kaski, pasy asekuracyjne, atestowane rusztowania itp.). Sprawną komunikację należy zabezpieczyć wraz z całą organizacją budowy. Całość robót prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 15

15 V ZESTAWIENIA MATERIAŁÓW 1. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW KOTŁOWNIA Nr Produkt Ilość 1 Podgrzewacz CWU ELBI BF litrów 2 2 Kaskada Vitomoduł 200 3x105 kw 1 3 Regulator kaskadowy Vitotronic 300-K MW2 1 4 Wymiennik z projektu węzła para woda 1 5 Pompa Grundfos Magna 50-60F 1 6 Zawór odcinający DN Filtr siatkowy DN Zawór zwrotny DN SEPARATOR POWIETRZA ZEPARO-PNEUMATEX DN Naczynie przeponowe reflex N 80 litrów + servitec magcontrol Naczynie przeponowe refix DT5' 800 z 'flowjet 1 1/4'' 1 12 Stacja uzdatniania wody AQUASET 500 EPURO 1 13 Zawór odcinający DN Zawór odcinający DN Filtr siatkowy DN Pompa Grundfos UPE B Zawór bezpieczeństwa SYR MPa 7 18 Zawór termostatyczny CALEFFI /4" 1 19 Zawór antyskażeniowy Danfoss BA 296 DN Zawór odcinający DN Neutralizator kondensatu 1 22 Aktywny system bezpieczeństwa instalacji gazowej typ GX 1 23 MAG-3 zawór odcinający klapowy pełnoprzelotowy Zawór bezpieczeństwa dostarczany wraz z węzłem 1 25 Zawór ze złączką do węża 2 26 Manometr z kurkiem i rurką manometryczną zakres 0-.06MPa 8 27 Zawór zwrotny DN40 1 Kanał Zetowy 3m 500x300 1 Kolano 500x o 2 Kratka 500x300 2 Komin Jaremias ze stali nierdzewnej 30m 3 16

16 Kolano ze stai nierdzewnej 90 o 6 Komin wyciągowy Jaremias Dn m 1 Kanał prostokątny 600x125 1,5m Kratka 600x125 1 Rura gazowa Dn 65 12m Bufor gazu Dn 200 1,5m Rura CO Dn 80 Kolano Co Dn o Rura Co Dn50 15m 14m 3m Woda zimna Dn 25 Woda Ciepła Dn 80 Woda Ciepła Dn 50 Woda Ciepła Dn 40 Woda Ciepła Dn 32 Woda Ciepła Dn 25 6m 10m 20m 10m 10m 6m VI. SPIS RYSUNKÓW 1. MAPA SYTUACYJNO WYSOKOŚCIOWA -1: SCHEMAT KOTŁOWNI GAZOWEJ NA POTZREBY CWU O MOCY 240 kw -/- 3. RZUT I PRZEKRÓJ KOTŁOWNI GAZOWEJ NA POTZREBY CWU O MOCY 240 kw -1:50 4. RZUT I PRZEKRÓJ KOTŁOWNI GAZOWEJ NA POTZREBY CWU O MOCY 240 kw -1:50 17

17 18

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE Nazwa inwestycji PRZEBUDOWA BUDYNKU SĄDU W ZGORZELCU Adres inwestycji 59-900 Zgorzelec, ul.armii Krajowej 104 Inwestor instalacje sanitarne Projektant Sprawdzający

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONT KOTŁOWNI GAZOWO-OLEJOWEJ NR 2 W OBIEKCIE ZLU GRYF W POŁCZYNIE ZDROJU PRZY UL. SOLANKOWEJ 8

PROJEKT BUDOWLANY REMONT KOTŁOWNI GAZOWO-OLEJOWEJ NR 2 W OBIEKCIE ZLU GRYF W POŁCZYNIE ZDROJU PRZY UL. SOLANKOWEJ 8 PROJEKT BUDOWLANY REMONT KOTŁOWNI GAZOWO-OLEJOWEJ NR 2 W OBIEKCIE ZLU GRYF W POŁCZYNIE ZDROJU PRZY UL. SOLANKOWEJ 8 OBIEKT : Budynek ZLU Gryf ul. Solankowa 8, 78-320 Połczyn Zdrój INWETOR : Uzdrowisko

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do projektowania, wykonania i montażu kotłowni gazowych będących własnością Spółek Grupy GPEC

Wytyczne do projektowania, wykonania i montażu kotłowni gazowych będących własnością Spółek Grupy GPEC Strona 1 z 9 Definicje 1. Spółka GPEC, Orchis Energia Sopot, STAR-PEC, ZEC TCZEW. 2. Wykonawca GPEC Serwis. Przepisy, normy i standardy: Kotłownia gazowa musi spełniać wymagania normy PN-B-02431-1;1999

Bardziej szczegółowo

I. Opis techniczny. III. Część graficzna. SAN- 1.0 Rzut piętra. Instalacja wod-kan. 1:500 SAN- 1.2 Rzut piętra III. Instalacja wod-kan.

I. Opis techniczny. III. Część graficzna. SAN- 1.0 Rzut piętra. Instalacja wod-kan. 1:500 SAN- 1.2 Rzut piętra III. Instalacja wod-kan. I. Opis techniczny A. Instalacja wodociągowa i kanalizacji sanitarnej B. Instalacja wentylacji i klimatyzacji C. Instalacja centralnego ogrzewania II. Załączniki Karta katalogowa ogrzewacza wentylacyjnego

Bardziej szczegółowo

WewnÊTRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WODY, KANALIZACJI I WENTYLACJI W DOMU POGRZEBOWYM w zakresie bran y sanitarnej

WewnÊTRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WODY, KANALIZACJI I WENTYLACJI W DOMU POGRZEBOWYM w zakresie bran y sanitarnej DOM POGRZEBOWY, RAKONIEWICE S-1 WewnÊTRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WODY, KANALIZACJI I WENTYLACJI W DOMU POGRZEBOWYM w RAKONIEWICACH, ul.zamkowa w zakresie bran y sanitarnej DOM POGRZEBOWY,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI , P R A C O W N I A P R O J E K T O W A W O D M E T A L Z.U.H. WODMETAL Krystyna Niewelt 44-314 Radlin ul. K. Napierskiego 15 tel. 032/455-82-83 fax. 032/456-73-67 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. DR TYTUSA CHAŁBIŃSKIEGO, UL. TOCHTERMANA 1, 26-600 RADOM PROJEKT WYKONAWCZY

RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. DR TYTUSA CHAŁBIŃSKIEGO, UL. TOCHTERMANA 1, 26-600 RADOM PROJEKT WYKONAWCZY Kolonia Borek, ul. Przemysłowa 3, 42-262 Poczesna tel.: +34 3735336, tel./fax: +34 3245161 neon@neon.net.pl, www.neon.net.pl Inwestor: RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. DR TYTUSA CHAŁBIŃSKIEGO, UL.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA

SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA 1 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA SPIS TREŚCI 4. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA SPRAWNOŚCI INSTALACJI BRANśY SANITARNEJ 5. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 5.1. INSTALACJA WODY

Bardziej szczegółowo

INWESTOR : UNIWERSYTET PRZYRODNICZY, UL. NORWIDA 25, WROCŁAW

INWESTOR : UNIWERSYTET PRZYRODNICZY, UL. NORWIDA 25, WROCŁAW Zakład Ogólnobudowlany 50-251 WROCŁAW NIP 895-000-23-77 UL. Św. Wincentego 35 REGON 006046233 PRACOWNIA PROJEK TOWA INWESTOR : UNIWERSYTET PRZYRODNICZY, UL. NORWIDA 25, WROCŁAW PRZEDSIĘWZIĘCIE: przebudowa

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA - NR CPV 45000000-0 ROZBUDOWA I MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ DZ. NR 213/5 W JESZKOWICACH PRZY UL. GŁÓWNEJ, GMINA CZERNICA. INWESTOR: Urząd Gminy Czernica ul. Kolejowa nr 2;

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3)

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ w SUWAŁKACH Spółka z o.o. OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) Opracowali Marek Ciężkowski Artur Rejterada

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Strzeleckim Gaju, 64-840 Budzyń.

Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Strzeleckim Gaju, 64-840 Budzyń. PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACYJNO INWESTYCYJNE ul. Ogrodowa 3 64-800 Chodzież tel. 602 82 82 81 Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA Instalacja klimatyzacji pomieszczenia Serwerowni

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA Instalacja klimatyzacji pomieszczenia Serwerowni DOKUMENTACJA WYKONAWCZA Instalacja klimatyzacji pomieszczenia Serwerowni STADIUM: Dokumentacja wykonawcza INWESTOR: Szpital Psychiatryczny w Toszku, Ul. Gliwicka 5 TEMAT: Adaptacja budynku archiwum na

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY HVAC PROJECT Karolina Matej 22-600 Tomaszów Lubelski, ul. Lwowska 17; tel. (0-84) 664-42-24 1 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ STANOWIĄCYCH MIENIE SAMORZĄDÓW:

Bardziej szczegółowo

POWIAT LUBACZOWSKI. ul. JASNA 1, 37-600 Lubaczów. Tel./fax.:(016) 632-87-00 / 632-87-09 `````````````````````````````````````````````````

POWIAT LUBACZOWSKI. ul. JASNA 1, 37-600 Lubaczów. Tel./fax.:(016) 632-87-00 / 632-87-09 ````````````````````````````````````````````````` POWIAT LUBACZOWSKI ul. JASNA 1, 37-600 Lubaczów Tel./fax.:(016) 632-87-00 / 632-87-09 ````````````````````````````````````````````````` SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III SIWZ Specyfikacja Zamawianego Sprzętu SPECYFIKACJA ZAMAWIANEGO SPRZĘTU

CZĘŚĆ III SIWZ Specyfikacja Zamawianego Sprzętu SPECYFIKACJA ZAMAWIANEGO SPRZĘTU CZĘŚĆ III SIWZ Specyfikacja Zamawianego Sprzętu SPECYFIKACJA ZAMAWIANEGO SPRZĘTU dla zadania Zakup i instalacja solarnych systemów grzewczych ciepłej wody użytkowej dla budynków mieszkalnych i obiektów

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34, www.biagb.pl biuro@biagb.pl PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TEMAT LOKALIZACJA INWESTOR

Bardziej szczegółowo

PROJEKT NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. K.I. Gałczyńskiego w Otwocku

PROJEKT NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. K.I. Gałczyńskiego w Otwocku PROJEKT NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. K.I. Gałczyńskiego w Otwocku Luty 2013r. 1 PROJEKT NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob.

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob. PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz nr 47 ob 50305) inwestor: NARODOWE CENTRUM KULTURY ul Płocka 13, 01-231 Warszawa

Bardziej szczegółowo

FIRMA PROJEKTOWO-USŁUGOWA

FIRMA PROJEKTOWO-USŁUGOWA FIRMA PROJEKTOWO-USŁUGOWA Liliana Wojciechowska-Zgraja ul. Niemcewicza 1/7 58-100 Świdnica tel/fax 0 74 857 41 75 ; tel. kom.604 112 845 NIP 886-112-41-33 e-mail: lilianazgraja@wp.pl http://www.lilianazgraja.info-net.com.pl

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Nazwa zamówienia Nazwa i adres obiektu budowlanego Nazwa i adres Inwestora Jednostka projektowania Rozbudowa i przebudowa infrastruktury ciepła technologicznego na terenie SPSK nr 1 przy ul. Unii Lubelskiej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Dotyczy projektu: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na montażu kompletnych instalacji solarnych w ramach projektu: Zakup i montaż kolektorów słonecznych

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚC OPRACOWANIA

ZAWARTOŚC OPRACOWANIA 2 ZAWARTOŚC OPRACOWANIA 1. OŚWIADCZENIE o zgodności z przepisami... 3 2. UPRAWNIENIA BUDOWLANE... 4 3. CZĘŚĆ OPISOWA... 7 OPIS TECHNICZNY... 8 3.1. Zakres opracowania... 8 3.2. Podstawy opracowania...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury Pracownia Architektury Mariusz C. Stepaniuk 15-689 Białystok, ul.pietkiewicza 9 m.34 Pracownia: 15-399 Białystok, ul.hurtowa 13 Tel./fax. +85 745 90-88, kom. 0-603-755-221 E-mail: marcer@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY na Kompleksową realizację zadania p.n. Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Lotyniu w ramach formuły zaprojektuj i wybuduj Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Bardziej szczegółowo

FIZYCZNEGO I SPORTU IM. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO W GDAŃSKU PRZY UL. KAZIMIERZA GÓRSKIEGO

FIZYCZNEGO I SPORTU IM. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO W GDAŃSKU PRZY UL. KAZIMIERZA GÓRSKIEGO OŚWIADCZENIE DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO PROJEKT INSTALACJI SOLARNEJ AKADEMIl WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU IM. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO W GDAŃSKU PRZY UL. KAZIMIERZA GÓRSKIEGO INWESTOR: ADRES BUDOWY: Akademia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY WSPOMAGANIA PODGRZEWU C.W.U SYSTEMEM SOLARNYM

PROJEKT WYKONAWCZY WSPOMAGANIA PODGRZEWU C.W.U SYSTEMEM SOLARNYM SOLARTIME Sp. z o.o. Miłocin 284 36-062 Zaczernie PROJEKT WYKONAWCZY WSPOMAGANIA PODGRZEWU C.W.U SYSTEMEM SOLARNYM Adres inwestycji: Przedszkole Samorządowe 38-460 Jedlicze ul. Rejtana Nazwa i adres inwestora:

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Wrocławski, Pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Uniwersytet Wrocławski, Pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV 45330000-9 INSTALACJE SANITARNE ST 1.0 S 45331230-7 Instalacja chłodnicza 45331200-8 Instalacja wentylacji i klimatyzacji 45332000-3

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y JEDNOSTKA AUTORSKA: MIEJSCE I DATA OPRACOWANIA: STADIUM OPRACOWANIA: Pracownia Projektowa inż. Jadwiga Łuczak 75-456 Koszalin, ul. Lelewela 21/3 Koszalin maj 2010 r. P R O J E K T B U D O W L A N Y OPRACOWANIE:

Bardziej szczegółowo

ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE

ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE PROJEKT WYKONAWCZY REWALORYZACJI WRAZ Z REMONTEM I PRZEBUDOWĄ OBIEKT Budynek nr

Bardziej szczegółowo