ROZBUDOWA INSTALACJI WOD - KAN

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROZBUDOWA INSTALACJI WOD - KAN"

Transkrypt

1 F.U.H. Instal Projekt Sebastian Laska BRZESKO ul. Ogrodowa 11/21 [ (0-14) È (0) , 1 PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWA INSTALACJI WOD - KAN OBIEKT: PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY i MODERNIZACJI ODDZIAŁU ANESTEZJOLOGII i INTENSYWNEJ TERAPII w SP ZOZ w Brzesku ROZBUDOWA INSTALACJI WOD - KAN INWESTOR: SP Z.O.Z. BRZESKO BRZESKO ul. Kościuszki 68 ADRES BUDOWY: Brzesko ul. Kościuszki 68 BRANŻA: ROZBUDOWA INSTALACJI WOD - KAN. Opracował: Projektował: Brzesko luty 2008 r.

2 BUDYNEK SP Z.O. S. BRZESKO ul Kościuszki 68 2 OPIS TECHNICZNY do projektu wewnętrznej instalacji wod-kan. 1. Podstawa opracowania: - zlecenie inwestora, - podkłady budowlane - obowiązujące normy i przepisy - katalogi producentów. 2. Dane techniczne obiektu i zakres opracowania: Projektowany budynek zlokalizowano w miejscowości Brzesko przy ul Kościuszki 68. Budynek posida podłączenie wody do istniejącej instalacji wodociągowej budynku. oraz odprowadzenie ścieków do istniejącej kanalizacji wewnętrznej budynku. Przedmiotową rozbudowę zaprojektowano w technologii tradycyjnej murowanej. 3. Zapotrzebowanie wody zimnej: Ilość wody zimnej jaka winna być dostarczona do budynku na potrzeby bytowo gospodarcze przy założeniu że woda wodociągowa doprowadzona jest do budynku wyposażonego w zlew, spłukiwany ustęp, ciepłą wodę, kanalizację lokalną lub sieciową wynosi: - ilość osób 20 osób - średnie dobowe zapotrzebowanie na wodę wynosi 30 l [ Md ] - współczynniki nierównomierności rozbioru wody : Dobowy Nd = 1,30 Godzinowy Ng = 4,2 Q dśr. = q x M : [ m 3 /d ] Q dśr. = 20 x 30 / = 0,6m 3 /d Q max. = 0,6 x 1,30 = 0,78 m 3 /d Q gmax. = 5 xq dmax x Ng /24 [ m 3 /d ] Qgmax. = = 325 l/h = 0,325 m 3 /h Niezbędne ciśnienie dyspozycyjne winno wynosić 3,0 bara 4. Instalacja wody zimnej i ciepłej Wewnętrzną instalację wodociągową zaprojektowano w oparciu o rury systemu BOR plus firmy Uponor alternatywnie można stosować rury miedziane posiadające atest do wody pitnej. Rozprowadzenie przewodów na ścianach i w ścianach działowych w izolacji ciepłochronnej o współczynniku l= 0,045 w/m 2. Przygotowanie ciepłej wody poprzez kocioł centralnego ogrzewania Rozprowadzenie i średnice przewodów podane są na rzutach i rozwinięciu projektu. Ustalenia BN-82/ odnośnie próby szczelności rurociągów nie odbiegają w zasadzie od ustaleń PN-81/B Dla przeprowadzenia próby szczelności znajomość ww. norm jest nieodzowna.

3 BUDYNEK SP Z.O. S. BRZESKO ul Kościuszki Zapotrzebowanie wody zimnej dla celów P. Poż. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. Dz. U. Z dnia 11 lipca 2003 r wynosi: 1 hydrant wewnętrzny = 1,0 l/s. Przyłącz wody należy zaprojektować dla przepływu 1,0 l/sek. Niezbędne ciśnienie dyspozycyjne winno wynosić 3,0 bara Prędkość przepływu w przyłączu wodociągowym winna wynosić 1,0 2,0 [ m/s ] Przyjęto z nomogramu dla rur PE przyłącz o średnicy 40 x3,2 mm. Obiekt posiada zainstalowane hydranty p. poż. Dn 25 mm na każdej kondygnacji. 6. Dobór wodomierza: Obiekt posiada zainstalowany wodomierz JS G 32 mm, o przepływie 6,0 m 3 /h, f-my Po Wogaz S.A. 8. Woda ciepła. Dla zapewnienia ciepłej wody zaprojektowano podłączenie projektowanej rozbudowy do istniejącej instalacji wody ciepłej i cyrkulacji. PŁUKANIE I DEZYNFEKCJA. Rurociągi z miedzi PP lub PE, przed oddaniem ich do eksploatacji podlegają dokładnemu przepłukaniu czystą wodą, przy szybkości dostatecznej dla wypłukania wszystkich zanieczyszczeń mechanicznych. Przewody z rur PP lub PE po ich dokładnym przepłukaniu czystą wodą nie wymagają zasadniczo dezynfekcji. W szczególnych przypadkach, na wyraźne żądanie inwestora lub użytkownika dokonuje się dezynfekcji przewodu. Po stwierdzeniu, że woda z przepłukanego przewodu nie odpowiada pod względem bakteriologicznym warunkom wody do picia, konieczna jest dezynfekcja. Dezynfekcję przeprowadza się wodą chlorową (ze zmieszania gazowego chloru z wodą) lub wodą chlorową powstałą z rozpuszczenia związków chloru, tzn. podchlorynu wapnia lub sodu, zawierającą co najmniej 50 mg Cl 2 /dm 3, przy czasie kontaktu wynoszącym 24 godziny. Dezynfekcję przeprowadza się dawkując roztwór środka dezynfekującego przy powolnym napełnianiu przewodu. Pozostałość chloru w wodzie po tym okresie powinna wynosić 10mgCl 2 /dm 3. Po przeprowadzeniu dezynfekcji przewód należy ponownie przepłukać wodą wodociągową jak poprzednio. Po dokładnej dezynfekcji i przepłukaniu powinna być dokonana analiza bakteriologiczna wody w laboratorium Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Szczegółowe warunki prowadzenia płukania, a w szczególności dezynfekcji należy uzgodnić z odnośnym Zakładem Wodociągowym przejmującym wykonany odcinek do eksploatacji. 9. Wewnętrzna instalacja kanalizacji Ilość odprowadzanych ścieków sanitarnych wyniesie: Ilość ścieków wyniesie: 20 osób * 30 l = 600 l/d Kanalizację wewnętrzna wykonać z rur PP lub PVC o średnicach podanych na rzutach i rozwinięciach projektu. Minimalny spadek Przewodów odpływowych o śred. 110 mm nie może wynosić mniej niż 2% i nie więcej niż 15%. Średnice pojedynczych podejść odpływowych dla podanych przyborów winny wynosić: - umywalka, bidet 40 mm

4 BUDYNEK SP Z.O. S. BRZESKO ul Kościuszki zlewozmywak, zmywarka do naczyń zlew, pralka automatyczna 50 mm - miska ustępowa 110 mm - natrysk, umywalka do nóg 50 mm - wanna podłączona bezpośrednio do pionu 50 mm - wanna podłączona bezpośrednio podejście o długości do 1,0 m prowadzone nad stropem 40 mm - wanna przy długości podejścia ponad 2,0 m 75 mm Poziomy kanalizacji prowadzone pod posadzkami i pod stropami na ścianach. Piony kanalizacji prowadzone we wnękach ścian. Na pionach zainstalować wyczystki oraz wywietrzniki nad dachem budynku. Długość podejść poziomych pod przybory max do 3,0 m. 10. WYTYCZNE WYKONANIA I ODBIORU. - Całość robót wykonać zgodnie z Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru robót w budownictwie mieszkaniowym, użyteczności publicznej i przemysłowym opracowanych przez zespół autorów pod redakcją Adama Ujmy na podstawie najnowszych Polskich Norm i Norm UE. Wydanych przez wydawnictwo Verlag Dashofer Sp.zo.o Warszawa Wykonanie całości robót winno być zgodne z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nt 75 z 2002 r. poz 690 ) Plus zmiany ( Dz. U,poz z dnia 7 kwietnia 2004 r. UWAGI KOŃCOWE. Dla instalacji wod - kan należy opracować projekt wykonawczy. OPRACOWAŁ: PROJEKTOWAŁ:

5 BUDYNEK SP Z.O. S. BRZESKO ul Kościuszki 68 5 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Rozbudowa wewnętrznej instalacji wod kan LOKALIZACJA: BRZESKO ul. Kościuszki 68 - Podstawa opracowania: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r. ) INWESTOR: SP Z.O.Z. BRZESKO PROJEKTANT: Józef Zbigniew LASKA Zamieszkały: Brzesko ul. Ogrodowa 11/21 1. ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO: Opracowanie projektu wewnętrznej instalacji wody zimnej i ciepłej. Opracowanie projektu wewnętrznej kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem ścieków do istniejącej wewnętrznej kanalizacji sanitarnej. 2. Wykaz i charakterystyka oólna istniejących obiektów budowlanych w obrębie opracowania Na mapie sytuacyjnej na działce gdzie zlokalizowany jest budynek istnieje sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna o śr., do której można podłączyć projektowaną rozbudowę. 3. Elementy zagospodarowania mogące stwarzać zagrożenie - Brak zagrożeń 4. Przewidywane zagrożenia w czasie prowadzenia robót budowlanych - Roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z zasadami bhp, przez przeszkolonych i wykwalifikowanych pracowników. - Prace budowlane przy budowie instalacji gazowej nie należą do robót skomplikowanych. - Przy wykonywaniu robót związanych z budową wewnętrznej instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej, przestrzegać warunki zawarte w: Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz. U. Nr.129 poz 843 i 844 z 1997 r. z uzupełnieniem Dz. u. Nr. 91 poz 811 z 2002 r.

6 BUDYNEK SP Z.O. S. BRZESKO ul Kościuszki Instruktaż pracowników Przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych pracowników należy poinstruować ustnie jak mają się zachować, by nie stwarzać sytuacji zagrażających bezpieczeństwu, a także przeszkolić z obsługi sprzętu mechanicznego. Instruktaż przeprowadza kierownik budowy lub wykwalifikowany majster budowy. Obowiązujące przepisy i normy: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać Budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 ze zmianami tekst jednolity Dz.U. nr 156, poz z 2006 r. - Całość robót wykonać zgodnie z Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru robót w budownictwie mieszkaniowym, użyteczności publicznej i przemysłowym opracowanych przez zespół autorów pod redakcją Adama Ujmy na podstawie najnowszych Polskich Norm i Norm UE. Wydanych przez wydawnictwo Verlag Dashofer Sp.zo.o Warszawa 2004 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia r. w sprawie Warunków Technicznych Użytkowania Budynków Mieszkalnych (Dz.U. Nr 74, Poz. 836) rozdział 13 (43-46). PN 92/ B Instalacje wodociągowe, wymagania wg projektowaniu wraz ze Zmianą PN-B : 1992/Az 1:1999 PN B : 1988 Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach wodociągowych. Wymagana i badania przy odbiorze. PN EN : 2002 System kanalizacji grawitacyjnej wewnętrznej budynku, część 1: posadowienia ogólne i wymagania PN EN :2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynku. Część 5: Montaż i badania, instrukcje działania, użytkowania i eksploatacji. PN IEC :1999 r. Instalację wykonaną z zastosowaniem przewodów metalowych, a także metalową armaturę oraz urządzenia w instalacji wykonanej z materiałów nie przewodzących prądu elektrycznego należy objąć elektrycznymi połączeniami wyrównawczymi. Zgodnie z wymogami normy PN IEC : PN - 92/B 01706/Az1: Zawór antyskażeniowy. 6. Środki techniczne zapobiegające niebzpieczeństwom - Przy prowadzeniu budowy zgodnie z zasadami bhp nie powinny wystąpić sytuacje szczególnie niebezpieczne. Pracowników należy wyposażyć w odzież ochronną i sprzęt zabezpieczający. - Teren robót oznakować i wyłączyć z ruchu zgodnie z obowiązującymi przepisami. - Uwagę należy zwrócić na pozostawienie czystej i nie zatarasowanej drogi ewakuacyjnej na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. Na budowie należy trwale oznakować drogi ewakuacyjne. Dla pracowników należy zabezpieczyć dostęp do węzła sanitarnego i możliwość korzystania z pomieszczenia socjalnego dla przygotowania i spożycia posiłku. Projektował:

ZAWARTOŚC OPRACOWANIA

ZAWARTOŚC OPRACOWANIA 2 ZAWARTOŚC OPRACOWANIA 1. OŚWIADCZENIE o zgodności z przepisami... 3 2. UPRAWNIENIA BUDOWLANE... 4 3. CZĘŚĆ OPISOWA... 7 OPIS TECHNICZNY... 8 3.1. Zakres opracowania... 8 3.2. Podstawy opracowania...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE Nazwa inwestycji PRZEBUDOWA BUDYNKU SĄDU W ZGORZELCU Adres inwestycji 59-900 Zgorzelec, ul.armii Krajowej 104 Inwestor instalacje sanitarne Projektant Sprawdzający

Bardziej szczegółowo

Modernizacja linii kolejowej E 65 na odcinku Warszawa - Gdynia, etap I w Polsce w ramach umowy FS 2004/PL/16/C/PT/006-04. km 26.

Modernizacja linii kolejowej E 65 na odcinku Warszawa - Gdynia, etap I w Polsce w ramach umowy FS 2004/PL/16/C/PT/006-04. km 26. Modernizacja linii kolejowej E 65 na odcinku Warszawa - Gdynia, etap I w Polsce w ramach umowy FS 2004/PL/16/C/PT/006-04 LCS GDYNIA od km 8.300 do km 26.310 linii 202 km 26.310 linii 202 E 65 E 59 km 8.300

Bardziej szczegółowo

FIRMA PROJEKTOWO-USŁUGOWA

FIRMA PROJEKTOWO-USŁUGOWA FIRMA PROJEKTOWO-USŁUGOWA Liliana Wojciechowska-Zgraja ul. Niemcewicza 1/7 58-100 Świdnica tel/fax 0 74 857 41 75 ; tel. kom.604 112 845 NIP 886-112-41-33 e-mail: lilianazgraja@wp.pl http://www.lilianazgraja.info-net.com.pl

Bardziej szczegółowo

Sieć wodociągowa z przyłączami w m-c Majdy - Kręsk. Majdy, Kręsk - działki o numerach geodezyjnych:

Sieć wodociągowa z przyłączami w m-c Majdy - Kręsk. Majdy, Kręsk - działki o numerach geodezyjnych: A. planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: Sieć wodociągowa z przyłączami w m-c Majdy - Kręsk ADRES: Majdy, Kręsk - działki o numerach geodezyjnych: obręb:7 Majdy Oznaczonej jako

Bardziej szczegółowo

B. SPIS ZAWARTOŚCI. A. STRONA TYTUŁOWA... str. 1. B SPIS ZAWARTOŚCI... str. 2

B. SPIS ZAWARTOŚCI. A. STRONA TYTUŁOWA... str. 1. B SPIS ZAWARTOŚCI... str. 2 - 2 - B. SPIS ZAWARTOŚCI SPECYFIKACJA : INSTALACJE SANITARNE A. STRONA TYTUŁOWA... str. 1 B SPIS ZAWARTOŚCI... str. 2 1. WYMAGANIA OGÓLNE str. nr 3-6 2. PRZYŁĄCZE WODY..str. nr 7-11 3. INSTALACJA WODNA..str.

Bardziej szczegółowo

Przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami wody w ul. Oleśnickiej w m. Twardogóra

Przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami wody w ul. Oleśnickiej w m. Twardogóra Zawartość teczki 1. STRONA TYTUŁOWA. 2. SPIS TREŚCI. 1 3. OPIS TECHNICZNY. 2 3.1. Część ogólna. 2 3.1.1. Inwestor. 2 3.1.2. UŜytkownik. 2 3.1.3. Wykonawca robót. 2 3.1.4. Podstawa opracowania. 2 3.1.5.

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA - NR CPV 45000000-0 ROZBUDOWA I MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ DZ. NR 213/5 W JESZKOWICACH PRZY UL. GŁÓWNEJ, GMINA CZERNICA. INWESTOR: Urząd Gminy Czernica ul. Kolejowa nr 2;

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Strzeleckim Gaju, 64-840 Budzyń.

Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Strzeleckim Gaju, 64-840 Budzyń. PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACYJNO INWESTYCYJNE ul. Ogrodowa 3 64-800 Chodzież tel. 602 82 82 81 Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA

SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA 1 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA SPIS TREŚCI 4. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA SPRAWNOŚCI INSTALACJI BRANśY SANITARNEJ 5. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 5.1. INSTALACJA WODY

Bardziej szczegółowo

INWESTOR : UNIWERSYTET PRZYRODNICZY, UL. NORWIDA 25, WROCŁAW

INWESTOR : UNIWERSYTET PRZYRODNICZY, UL. NORWIDA 25, WROCŁAW Zakład Ogólnobudowlany 50-251 WROCŁAW NIP 895-000-23-77 UL. Św. Wincentego 35 REGON 006046233 PRACOWNIA PROJEK TOWA INWESTOR : UNIWERSYTET PRZYRODNICZY, UL. NORWIDA 25, WROCŁAW PRZEDSIĘWZIĘCIE: przebudowa

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE ZAWIERA. 2. Zakres opracowania. Str.1

OPRACOWANIE ZAWIERA. 2. Zakres opracowania. Str.1 OPRACOWANIE ZAWIERA I Opis techniczny. 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Opis stanu istniejącego. 4. Opis przyjętych rozwiązań przyłącza kanalizacyjnego. 5. Załączniki II. Rysunki : -

Bardziej szczegółowo

I. Opis techniczny. III. Część graficzna. SAN- 1.0 Rzut piętra. Instalacja wod-kan. 1:500 SAN- 1.2 Rzut piętra III. Instalacja wod-kan.

I. Opis techniczny. III. Część graficzna. SAN- 1.0 Rzut piętra. Instalacja wod-kan. 1:500 SAN- 1.2 Rzut piętra III. Instalacja wod-kan. I. Opis techniczny A. Instalacja wodociągowa i kanalizacji sanitarnej B. Instalacja wentylacji i klimatyzacji C. Instalacja centralnego ogrzewania II. Załączniki Karta katalogowa ogrzewacza wentylacyjnego

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Zakres opracowania 3. Uwagi ogólne 4. Instalacja wody zimnej i ciepłej

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Zakres opracowania 3. Uwagi ogólne 4. Instalacja wody zimnej i ciepłej OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania a) projekt architektoniczny opracowany przez Biuro Architektury i Urbanistyki Akcent b) własne pomiary inwentaryzacyjne c) wytyczne inwestora i użytkownika d) obowiązujące

Bardziej szczegółowo

Projektowanie, kosztorysowanie i nadzór w budownictwie mgr inż. Benedykt Stecki

Projektowanie, kosztorysowanie i nadzór w budownictwie mgr inż. Benedykt Stecki PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE 1 I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Benedykt Stecki 87-300 Brodnica ul. Poprzeczna 15 tel. 603 037 614 PROJEKT BUDOWLANY REMONTU I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany przyłączy wodociągowych

Projekt budowlany przyłączy wodociągowych EGZ. NR 1 Projekt budowlany przyłączy wodociągowych Obiekt: Przyłącza wodociągowe Adres: Leśna Podl., 21-542 Leśna Podlaska dz. nr ewid. 14/5, 14/7, 15, 16/20, 16/21, 178,14/6,17 Branża: Sanitarna Inwestor:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJE SANITARNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJE SANITARNE Załącznik nr 1b do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJE SANITARNE CPV 45330000-9 roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne Malbork luty 2014 1 1. WSTĘP

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI WOD-KAN

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI WOD-KAN DOKUMENTACJA Tom 3 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI WOD-KAN ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE Remont i przebudowa budynku przy ul. 3-go Maja 23 w Zabrzu na potrzeby Zespołów Kuratorskich Służb Sądowych przy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH przebudowy pomieszczeń w budynku biurowym Prokuratury przy ul. Krasińskiego 65 w Warszawie Inwestor : Prokuratura Okręgowa w Warszawie 00-791

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34, www.biagb.pl biuro@biagb.pl PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TEMAT LOKALIZACJA INWESTOR

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Rozbudowa i nadbudowa budynku usługowego - biura obsługi klienta dla cmentarza komunalnego przy ul. Panewnickiej w Katowicach Ligocie, na działce nr 26,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 2 /IV./s

SPIS TREŚCI. 2 /IV./s SPIS TREŚCI 1. CZEŚĆ OGÓL A...3 1.1. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH:...3 1.2. NAZWY I KODY (CPV)....3 1.3. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ...3 1.4. ORGANIZACJA BUDOWY....3 1.5. ZABEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3)

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ w SUWAŁKACH Spółka z o.o. OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) Opracowali Marek Ciężkowski Artur Rejterada

Bardziej szczegółowo

WewnÊTRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WODY, KANALIZACJI I WENTYLACJI W DOMU POGRZEBOWYM w zakresie bran y sanitarnej

WewnÊTRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WODY, KANALIZACJI I WENTYLACJI W DOMU POGRZEBOWYM w zakresie bran y sanitarnej DOM POGRZEBOWY, RAKONIEWICE S-1 WewnÊTRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WODY, KANALIZACJI I WENTYLACJI W DOMU POGRZEBOWYM w RAKONIEWICACH, ul.zamkowa w zakresie bran y sanitarnej DOM POGRZEBOWY,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI , P R A C O W N I A P R O J E K T O W A W O D M E T A L Z.U.H. WODMETAL Krystyna Niewelt 44-314 Radlin ul. K. Napierskiego 15 tel. 032/455-82-83 fax. 032/456-73-67 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD OBSŁUGI INWESTYCYJNEJ Sp. z o.o. w RZESZOWIE ODDZIAŁ ROPCZYCE ul. Kazimierza Wielkiego 5 Tel. 017-22-18-504 PROJEKT BUDOWLANY

ZAKŁAD OBSŁUGI INWESTYCYJNEJ Sp. z o.o. w RZESZOWIE ODDZIAŁ ROPCZYCE ul. Kazimierza Wielkiego 5 Tel. 017-22-18-504 PROJEKT BUDOWLANY ZAKŁAD OBSŁUGI INWESTYCYJNEJ Sp. z o.o. w RZESZOWIE ODDZIAŁ ROPCZYCE ul. Kazimierza Wielkiego 5 Tel. 017-22-18-504 PROJEKT BUDOWLANY Przyłącze wodociągowe OBIEKT: Rozbudowa Zespołu Szkół o salę gimnastyczną

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA DOKUMENTACJA WYKONAWCZA przebudowy poddasza nieużytkowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele biurowe w budynku administracyjno-biurowym NFZ w Łodzi, położonym przy ul. Kopcińskiego 58, dz. nr 17/18,

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y JEDNOSTKA AUTORSKA: MIEJSCE I DATA OPRACOWANIA: STADIUM OPRACOWANIA: Pracownia Projektowa inż. Jadwiga Łuczak 75-456 Koszalin, ul. Lelewela 21/3 Koszalin maj 2010 r. P R O J E K T B U D O W L A N Y OPRACOWANIE:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU BIURO PROJEKTÓW arch. Piotr Bartkiewicz ul. Staromostowa 1/6, 30-506 Kraków, tel. 501 782 268, p.bartkiewicz@o2.pl OBIEKT: WYDZIAŁ OGRODNICZY U.R. ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE: PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ LABORATORIUM

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania, materiały wyj ciowe. 2. Stan istniej cy. 3. Projektowany zakres opracowania, opis rozwi zania technicznego.

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania, materiały wyj ciowe. 2. Stan istniej cy. 3. Projektowany zakres opracowania, opis rozwi zania technicznego. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania, materiały wyjściowe.... 3 2. Stan istniejący.... 3 3. Projektowany zakres opracowania, opis rozwiązania technicznego.... 3 4. Charakterystyka kanalizacji, dane

Bardziej szczegółowo