SPECYFIKACJA NA WYKONANIE OKRESOWEJ KONTROLI INSTALACJI GAZOWEJ W ZASOBACH SSM CZYN

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA NA WYKONANIE OKRESOWEJ KONTROLI INSTALACJI GAZOWEJ W ZASOBACH SSM CZYN"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA NA WYKONANIE OKRESOWEJ KONTROLI INSTALACJI GAZOWEJ W ZASOBACH SSM CZYN Słupsk, marzec 2013r

2 I. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA -2- Postępowanie przetargowe prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Regulaminu zlecania dostaw i usług Obcym Wykonawcom oraz udzielania zamówień na roboty budowlane w Słupskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Czyn w Słupsku zatwierdzonego Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 9 /2012 z dnia r. II. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 1. Przedmiotem zamówienia jest dokonanie okresowej kontroli instalacji gazowej zgodnie z PN M 34507:2002 w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych i użytkowych polegającej na sprawdzeniu stanu jej technicznej sprawności w lokalach mieszkalnych, pomieszczeniach wspólnego użytku, w lokalach użytkowych zlokalizowanych w budynkach wykazanych w poszczególnych nieruchomościach, według poniższego zestawienia: Numer Adres budynku Ilość lokali nieruchomości Słupsk ul. Garncarska Słupsk ul. Nad Śluzami 25, 26, Słupsk ul. Słowiańska Słupsk ul. Mostnika Słupsk ul. Mostnika Słupsk ul. Mikołajska Słupsk ul. Mikołajska Słupsk ul. Garncarska 2, 3, 5, 7; ul. Wiejska 6, 7, Słupsk ul. Wileńska 12, 12A Słupsk ul. Słowackiego Słupsk ul. W. Polskiego Słupsk ul. Pl. Broniewskiego Słupsk ul. Słowiańska 5, Słupsk ul. Nad Śluzami Jezierzyce ul. Szkolna Jezierzyce ul. Parkowa Dębnica Kaszubska ul. Fabryczna 10, 12, 14, Słupsk ul. Szczecińska Słupsk ul. Wiatraczna 4A Słupsk ul. Wiatraczna 4C, 4D Słupsk ul. Wiatraczna 4B, 4E; Rejtana 6, Słupsk ul. A. Gryfitki 1, 2, 3, Słupsk ul. Bogusława X 1, 2, 2A, 3, Słupsk ul. Wazów 2, 4, 6; J. Kazimierza 19, Słupsk ul. Kr. Jadwigi 4, 6, Wazów 3 ul. Władysława IV 1, 3, 5, Słupsk ul. Zyg. Augusta Słupsk ul. Zyg. Augusta 76; Piłsudskiego 1D Słupsk ul. Zyg.Augusta 12, 18, 20; ul. Banacha 7, 9, Słupsk ul. Banacha 1, 3 ; Sobieskiego 7 360

3 -3- Numer Adres budynku Ilość lokali nieruchomości Słupsk ul. Banacha 12B Słupsk ul. Piłsudskiego 1A, 1B, 1C Słupsk Al. 3-go Maja 40, Słupsk Al. 3-go Maja 79, 80, Słupsk ul. Kr. Jadwigi 11, 13 ; Sobieskiego Słupsk ul. Bogusława X Al. 3-go Maja 77 1 Ogółem budynków mieszkalnych 80 Ogółem budynków użytkowych wolnostojących 1 Zakres kontroli: Razem lokali w tym lokali mieszkalnych w tym lokali użytkowych 2 1/Kontrola okresowa obejmuje: a/ instalację gazową od kurka głównego do armatury odcinającej instalację gazową dla odbiorców indywidualnych w budynku wielorodzinnym a w szczególności sprawdzenie: - miejsce kurka głównego wraz z szafką gazową, - złącza izolującego, - poziomów i pionów zarówno w mieszkaniach jak i w części wspólnej budynku, - rur i kształtek, - armatury gazowej, - połączeń gwintowanych, spawanych, lutowanych, - stanu technicznego kratek wentylacyjnych nawiewnych i wywiewnych, - pomieszczenie techniczne gazomierzy zbiorczych. b/ instalację gazowa u odbiorcy indywidualnego w budynku, a w szczególności sprawdzenie stanu technicznej sprawności: - gazomierza, - armatury gazowej, - rur i kształtek, - połączeń gwintowanych, spawanych, lutowanych, - stanu technicznego rur spalinowych oraz kratek wentylacyjnych nawiewnych i wywiewnych, c/ sprawdzenie stanu technicznego odbiorników gazu w lokalach - kuchenek gazowych - przepływowych gazowych podgrzewaczy wody - pieców gazowych na potrzeby c.o. oraz ccwu 2/ Wyniki kontroli odnotować należy na drukach stanowiących załącznik nr A do PN M 34507:2002 z uwzględnieniem oceny stanu technicznego rur spalinowych oraz kratek wentylacyjnych nawiewnych i wywiewnych według załącznika nr 1 i 2 do umowy. Uwagi dodatkowe: 1/ Podstawę wyceny i realizacji stanowi opis przedmiotu zamówienia w SIWZ. 2/ Zamawiający zastrzega sobie prawo rozszerzenia zakresu przedmiotu zamówienia, odstąpienia od realizacji części lub całości przedmiotu zamówienia, przesunięcia terminu realizacji prac. 3/ Zaleca się zapoznanie z miejscem realizacji zamówienia w celu samodzielnego rozpoznania warunków realizacji przedmiotu zamówienia i uzyskania wszelkich informacji koniecznych do przygotowania oferty, prawidłowej oceny zakresu robót i zawarcia umowy. III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Preferowany termin wykonania kontroli i przekazania protokołów rok.

4 IV. CENA OFERTY. 1. Ryczałtowa stawka za kontrolę instalacji gazowej w budynku, w odniesieniu na jeden lokal (mieszkalny lub użytkowy) wynosi: 1/ cena brutto zł./ 1 lokal z 1 urządzeniem gazowym (TYP 1) 2/ cena brutto zł./ 1 lokal z 2 urządzeniami gazowymi (TYP 2) 3/ cena brutto.. zł / 1 lokal wyposażony w instalację zasilaną gazem płynnym z butli (TYP 3) 4/ cena brutto zł./ 1 lokal użytkowy z 1 urządzeniem gazowym (TYP 4) 2. Całkowity koszt brutto będzie wyrażony sumą iloczynów ilość lokali w których przeprowadzono kontrolę x odpowiednia cena brutto kontroli lokalu określonego typu (1, 2, 3 lub 4) 3. Jednostkowa cena brutto podana w ofercie nie może ulec zmianie i będzie określona w umowie w formie ryczałtu. 4. Jednostkowa cena brutto zawiera wszystkie koszty niezbędne do realizacji przedmiotu umowy. V. WYMOGI, KTÓRE MUSI SPEŁNIĆ OFERENT ORAZ WYKAZ DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH WIARYGODNOŚĆ OFERENTA. W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W celu potwierdzenia spełnienia wymaganych warunków i dla uznania ważności, oferta musi zawierać dokumenty ponumerowane wg kolejności: 1. Harmonogram zawierający terminy rozpoczęcia i zakończenia kontroli poszczególnych budynków. 2. Kserokopię dokumentu potwierdzającego wpłacenie wadium. 3. Kserokopię uprawnień współpracującego kierownika robót wraz z aktualnym zaświadczeniem o jego przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa. 4. Niżej wymienione dokumenty poświadczone przez oferenta za zgodność z oryginałem lub w formie oryginału: 4.1. Wyciąg z rejestru sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej stwierdzający uprawnienia do występowania w obrocie prawnym, w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia (wystawiony w ciągu ostatnich 6 miesięcy), 4.2. Zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o nie zaleganiu ze składkami, wystawione w ostatnich 6 miesiącach, poprzedzających wyznaczony termin składania ofert, 4.3. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z podatkami, wystawione w ostatnich 6 miesiącach, poprzedzających wyznaczony termin składania ofert, 4.4. Informacje o firmie: ilość, okres zatrudniania oraz kwalifikacje pracowników,posiadany sprzęt, Kserokopie uprawnień pracowników wskazanych do wykonywania kontroli instalacji gazowej Wykaz zrealizowanych, w okresie ostatnich 3 lat robót równorzędnych lub porównywalnych do przedmiotu zamówienia, potwierdzonych referencjami lub opiniami Zamawiających wg załącznika nr Wykaz przyrządów pomiarowych do wykonania okresowej kontroli instalacji gazowych wraz z kserokopią certyfikatów na znak bezpieczeństwa B dla przyrządu. 6. Oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z treścią i o akceptacji warunków zawartych we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 1 do specyfikacji wg załącznika nr 4. W/w dokumenty powinny być wystawione i podpisane przez osobę upoważnioną, z tą samą datą, co data oferty. Kserokopie lub odpisy winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną (podpisującą ofertę). VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY I TERMIN JEJ ZŁOŻENIA. Oferent ma prawo złożyć tylko jedną ofertę cenową na przedmiot zamówienia określony ofertą. Oferta musi być sporządzona na piśmie w 1 egzemplarzu, w języku polskim zakończona podpisem osoby uprawnionej przez oferenta - wg załącznika nr 2 do specyfikacji. Ofertę umieścić należy w kopercie, zabezpieczonej w sposób uniemożliwiający jej otwarcie przed wyznaczonym terminem i opatrzonej napisem: -4- Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa Czyn ul. Leszczyńskiego 7, Słupsk z dopiskiem Oferta na wykonanie kontroli instalacji gazowej Nie otwierać przed r. do godz

5 VII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie pokój nr 27. Termin składania ofert upływa dnia r. do godz VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM. 1. Warunkiem udziału w przetargu przyjęcia oferty, jest wpłacenie wadium w wysokości zł,- Wadium należy wpłacić na konto Zamawiającego PKO BP I/0 Słupsk Nr Zwrot wadium oferentom, których oferta nie zostanie wybrana, nastąpi przelewem w terminie do 5 dni roboczych od daty podpisania umowy z wybranym wykonawcą. 3. Wniesione na przetarg wadium zostaje zarachowane na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 4. Oferent, którego oferta zostanie wybrana, traci wadium na rzecz Zamawiającego, jeżeli: - odmówi podpisania umowy, na warunkach określonych w niniejszej specyfikacji - załącznik nr 1, - odmówi wniesienia uzupełnienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy do pełnej wysokości, - zawarcie umowy stanie się niemożliwe z winy oferenta. IX. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY. 1.Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia w dniu podpisania umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 3% wartości przyjętej oferty brutto. 2. Forma wnoszenia zabezpieczenia: 1/ w pieniądzu 3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na konto Zamawiającego PKO BP I/0 Słupsk Nr Rozliczenie kwoty wniesionego zabezpieczenia nastąpi na warunkach podanych w umowie stanowiącej załącznik nr 1 do specyfikacji. X. INFORMACJE DOTYCZACE POROZUMIENIA SIĘ. 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. 2. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający obowiązany jest udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert od dnia ogłoszenia przetargu. 3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po terminie składania wniosków, o którym mowa w ust. 2 lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrzenia. 4. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w ust Treść zapytania wraz z wyjaśnieniami Zamawiający jednocześnie przekazuje wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli SIWZ udostępniona była na stronie internetowej - zamieszcza na tej stronie. 6. Zamawiający zastrzega, iż w przypadku wystąpienia konieczności dokonania zmian co do przedmiotu określonego w SIWZ może co najmniej 2 dni przed otwarciem ofert, zmienić SIWZ poprzez jej zawężenie lub rozszerzenie w zakresie niezbędnym co do potrzeb Zamawiającego, informując jednocześnie Wykonawców, którym przekazał SIWZ, a jeżeli SIWZ udostępniona była na stronie internetowej zamieszcza informacji na tej stronie. 7. Pracownikami uprawnionymi ze strony Spółdzielni do wyjaśnień zarówno specyfikacji jak i sposobu przygotowania oferty jest Dominik Kusek, codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach tel od dnia ukazania się ogłoszenia o przetargu. XI. TRYB OTWARCIA OFERT. Przewodniczący Komisji Przetargowej otworzy koperty z ofertami w dniu r. o godz w pokoju nr 23 przy ul. Leszczyńskiego 7. W części jawnej przetargu oferenci mogą być obecni przy otwarciu ofert.

6 Przewodniczący Komisji odczyta nazwy i adres oferentów oraz termin złożenia ofert. Po otwarciu ofert odczyta proponowane przez oferentów ceny brutto ofert oraz potwierdzenie wpłaty wadium. Na tym część jawna zostanie zakończona. XII. KRYTERIA OCENY I WYBORU OFERENTA. 1. Zamawiający udzieli zamówienia oferentom, których oferty spełniają warunki podane w niniejszej specyfikacji i zostaną ocenione jako najkorzystniejsze dla wykonania przedmiotu zamówienia. Na wybór oferty wpływ oprócz ceny mają inne części składowe specyfikacji. 2. Wyniki przetargu będą obowiązywały po ich zatwierdzeniu przez Zarząd Spółdzielni. 3. Informację o wyborze ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej. Zamawiający zastrzega sobie prawo: swobodnego wyboru oferenta z możliwością przeprowadzenia negocjacji cenowych, przeprowadzenia przetargu ustnego w drodze licytacji z wybranymi oferentami, unieważnienia przetargu bez podania przyczyn W przypadku przeprowadzenia przetargu ustnego w drodze licytacji upoważnionymi do czynnego uczestniczenia w nim są ci oferenci, którzy wnieśli wadium na przedmiot licytacji w wysokości określonej w specyfikacji. 2. Nie przybycie oferenta na przetarg ustny oznacza rezygnację w jego udziale i w tym przypadku wniesiona kwota wadium na przetarg ofertowy zwrócona zostanie przelewem na podane w ofercie konto. 3. Przybycie oferenta na przetarg ustny oznacza przyjęcie określonych w zaproszeniu warunków finansowych ze skutkiem przepadku na rzecz Spółdzielni wniesionego całego wadium lub części wadium w razie nie rozstrzygnięcia w całości lub części przetargu. 4. Przetarg ustny przy liczbie oferentów większej niż jeden na przedmiot licytacji, uważa się za ważny, gdy cena wywoławcza zostanie pomniejszona, o co najmniej jedno postąpienie określone w zaproszeniu. Wykaz załączników do specyfikacji: Załącznik nr 1 - wzór umowy Załącznik nr 2 - wzór oferty Załącznik nr 3 - Wykaz zrealizowanych, w okresie ostatnich 3 lat robót równorzędnych lub porównywalnych do przedmiotu zamówienia, potwierdzonych referencjami lub opiniami Zamawiających Załącznik nr 4 - Oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z treścią i o akceptacji warunków zawartych we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 1 do specyfikacji Sporządził: Zatwierdził: Słupsk dnia r. Słupsk dnia

7 - WZÓR Załącznik nr 1 do Specyfikacji UMOWA GZ-T / / 2012 W dniu... pomiędzy Słupską Spółdzielnią Mieszkaniową Czyn z siedzibą w Słupsku przy ul. Leszczyńskiego 7 zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez: a... zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez: zawarta została umowa następującej treści: 1 1. W oparciu o przeprowadzony w dniu... przetarg Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przeprowadzenie kontroli, stanu technicznego instalacji gazowej w obiektach określonych w nieruchomościach, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej umowy. 2. Integralną część niniejszej umowy stanowi: 1/ Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, 2/ przyjęta oferta wykonawcy. Termin realizacji przedmiotu umowy: Obowiązki Wykonawcy : 2 rozpoczęcie... zakończenie Wykonawca zapewni w pełni wykwalifikowany personel do kierowania i wykonywania robót przewidzianych niniejszą umową. 2. Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem umowy zapoznał się z nieruchomościami i otrzymał od Zamawiającego wszelkie informacje i dane, jakie mogą mieć wpływ na ryzyko i okoliczności realizacji przedmiotu umowy. 3. Prace objęte niniejszą umową winny być wykonane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ( Dz. U. Nr 89 poz. 414 art. 62 i 64 z późniejszymi zmianami), Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Polską Normą PN-M z listopada 2002r i innymi obowiązującymi przepisami. 4. Wyniki okresowej kontroli stanu technicznego instalacji gazowej w budynku (lokalach i częściach wspólnych) należy przedstawić w formie protokółu, którego wzór stanowi załącznik nr Wykonawca przeprowadzi kontrolę przy użyciu sprawnych urządzeń z ważnymi certyfikatami na dzień podpisania umowy i na czas realizacji przedmiotu umowy. 1. Ryczałtowa stawka za kontrolę instalacji gazowej w budynku, w odniesieniu na jeden lokal (mieszkalny lub użytkowy) wynosi: 1/ cena brutto zł./ 1 lokal mieszkalny z 1 urządzeniem gazowym (TYP 1) 2/ cena brutto zł./ 1 lokal mieszkalny z 2 urządzeniami gazowymi (TYP 2) 4 3/ cena brutto zł / 1 lokal mieszkalny wyposażony w instalację zasilaną gazem płynnym z butli (TYP 3) 4/ cena brutto zł./ 1 lokal użytkowy z 1 urządzeniem gazowym (TYP 4) 2. Całkowity koszt brutto będzie wyrażony sumą iloczynów: ilość lokali w których przeprowadzono kontrolę x odpowiednia cena brutto kontroli lokalu określonego typu (1, 2, 3 lub 4). 3. Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz przyjętym zakresem prac przez Wykonawcę w drodze przetargu, ryczałtowe ceny jednostkowe brutto określone w ust.1 6 nie podlegają zmianie chociażby

8 w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć kosztów robót objętych zamówieniem wynikłych w trakcie ich prowadzenia a niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy określonego w 1. Wynagrodzenie umowne zawiera ryzyko stosowania ryczałtu W przypadku stwierdzenia wad, usterek lub nieprawidłowości w działaniu przyboru wraz z podejściami w lokalach Wykonawca zobowiązuje się usunąć je na koszt użytkownika. W przypadku odmowy zlecenia tych prac przez użytkownika lokalu, Wykonawca sporządzi na tę okoliczność, w dwóch egzemplarzach nakaz usunięcia usterek (załącznik nr 3 do umowy), którego jeden egzemplarz za pokwitowaniem wręczy użytkownikowi lokalu, a kopię przekaże do Działu Administracji Zasobów Spółdzielni. 2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w części instalacji, której naprawa i konserwacja leży po stronie Zamawiającego (piony, rozprowadzenia instalacje w pomieszczeniach wspólnego użytku: pralnie, suszarnie, pomieszczenia zaworów odcinających itp.), Wykonawca powiadomi: a) telefonicznie Konserwującego zasoby, tj. Zakład Instalatorstwa Sanitarnego, C.O., Instalacje Gazowe i Ślusarstwo, Henryk Golec: - w godz. 7 oo - 15 oo tel. (59) w godz. 15 oo - 7 oo tel. (59) lub całodobowo pod telefonami komórkowymi: lub , b) pisemnie Dział Administracji Zasobów Spółdzielni. 3. W przypadku stwierdzenia zagrożenia bezpieczeństwa użytkownika Wykonawca zobowiązany jest do: a) odcięcia dopływu gazu, b) telefonicznego powiadomienia, o zaistniałej sytuacji, konserwującego zasoby telefon jak wyżej oraz w godzinach pracy spółdzielni Dział Administracji Zasobów Spółdzielni tel. (59) , c) pisemnego powiadomienia, najpóźniej w dniu następnym, o zaistniałym zdarzeniu Dział Administracji Zasobów Spółdzielni. 6 W przypadku spowodowania nieuzasadnionej przerwy w dostawie gazu wszelkie skutki wynikające z tego tytułu ponosi Wykonawca, łącznie z ponownym przywróceniem instalacji do eksploatacji i wznowieniem dostawy gazu. Nie usunięcie przyczyn i skutków jest jednoznaczne ze zleceniem tych robót innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy i rozwiązaniem umowy. 7 Wykonawca przeprowadzi kontrolę przy użyciu sprawnych urządzeń z ważnymi certyfikatami na dzień podpisania umowy i na czas realizacji przedmiotu umowy Wykonawca ma obowiązek kontroli każdego lokalu mieszkalnego w każdym budynku mieszkalnym. Lokale mieszkalne zostaną uznane za niedostępne, w przypadku podjęcia przez Wykonawcę, co najmniej trzech prób wejścia do lokalu w ciągu miesiąca potwierdzonych przez administratora albo współmieszkańców klatki schodowej. 2. Wykonawca we własnym zakresie zorganizuje dostęp do pomieszczeń technicznych i wspólnego użytku, w poszczególnych budynkach mieszkalnych. W przypadku odmowy udostępnienia lokalu, Wykonawca pisemnie powiadomi o tym fakcie Dział Administracji Zasobów Spółdzielni, który podejmie niezbędne działania w celu udostępnienia lokalu lub pomieszczenia dla Wykonawcy. 1. Do kontroli i nadzoru nad robotami w imieniu Zamawiającego upoważniony jest Dominik Kusek. 2. Kierownikiem robót z ramienia Wykonawcy jest Ustala się kary umowne za: 1/ nieterminową realizację: a) w wysokości 0,5% wartości ryczałtowej brutto całego przedmiotu umowy określonej na podstawie 4, za każdy dzień zwłoki (opóźnienia) do 14 dni kalendarzowych od umownego terminu zakończenia robót określonego w 2, b) w wysokości 1% wartości ryczałtowej brutto całego przedmiotu umowy, określonej na podstawie 4, za każdy dzień zwłoki (opóźnienia) powyżej 14 dni kalendarzowych od umownego terminu zakończenia robót określonego w 2. Potrącenie ewentualnych należności z tytułu kar umownych za nieterminową realizację umowy nastąpi z faktury Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 2/ nieterminowe usunięcie usterek w okresie gwarancji :

9 a) w wysokości 0,5% wartości ryczałtowej brutto całego przedmiotu umowy, określonej na podstawie 4 za każdy dzień zwłoki (opóźnienia) do 14 dni kalendarzowych od umownego terminu usunięcia usterek, b) w wysokości 1% wartości ryczałtowej brutto całego przedmiotu umowy, określonej na podstawie 4 za każdy dzień zwłoki (opóźnienia) powyżej 14 dni kalendarzowych od umownego terminu usunięcia usterek. Potrącenie ewentualnych należności z tytułu kar umownych za nieterminową realizację umowy nastąpi z faktury Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę Za odstąpienie Wykonawcy od umowy po jej podpisaniu, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości ,00 zł, słownie złotych : dziesięć tysięcy 00 / W razie zwłoki w przystąpieniu do wykonania przedmiotu umowy, bądź zawinionej przez Wykonawcę przerwy w trakcie realizacji robót, stwarzającej zagrożenie terminowego zakończenia robót, Zamawiający może odstąpić od umowy po 5 dniach zwłoki lub przerwy bez potrzeby wyznaczenia dodatkowego terminu i żądać kary umownej w wysokości ,00 zł, słownie złotych : dziesięć tysięcy 00 / Poza karami umownymi, o których mowa w 10 i 11 umowy Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych za doznane szkody. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo, w oparciu o zapis 15 niniejszej umowy do: 1/ rozszerzenia zakresu przedmiotu umowy. 2/ odstąpienia od realizacji części przedmiotu umowy. 3/ przesunięcia terminu realizacji przedmiotu umowy 12 Nie wykonanie kontroli instalacji w częściach wspólnych budynku będzie traktowane jako odstąpienie od umowy. 1.Strony ustalają : 13 1/ Jednoetapową formę rozliczeń robót, przy zachowaniu zasady: ilość lokali faktycznie objętych kontrolą pomnożona przez stawkę ryczałtową brutto za jeden lokal określonego typu (1, 2, 3 lub 4). 2/ Podstawę do złożenia faktury stanowią protokół odbioru robót i przedłożone przez Wykonawcę potwierdzone podpisami użytkowników lokali protokóły okresowej kontroli. 2. Faktura zapłacona zostanie w terminie.. dni od daty złożenia w siedzibie Zamawiającego, przelewem z konta Zamawiającego, na konto Wykonawcy podane na fakturze Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 3% wartości brutto całego wynagrodzenia umownego tj. kwotę..zł,- słownie złotych 2. W poczet zabezpieczenia zostaje zarachowane wadium w wysokości 500,00 zł,- wniesione przelewem w dniu. 2.1 Uzupełnienie kwoty należytego wykonania przedmiotu umowy w kwocie zł,- nastąpiło przelewem dnia.. 3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu, do momentu jego zwolnienia, podlega oprocentowaniu w wysokości stopy procentowej dla środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych nie oszczędnościowych, płatnych na żądanie, ogłoszonych w tabeli prowizji i opłat bankowych PKO BP S.A. obowiązującej w dniu zwolnienia zabezpieczenia. 4. Zwolnienie zabezpieczenia nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy, po należytym wykonaniu przedmiotu umowy określonego w 1 ust. 1, wraz z odsetkami zgodnie z ust. 3 niniejszego paragrafu. 15 Zmiana postanowień zawartych w umowie może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany. 16 W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz w sprawach procesowych przepisy kodeksu postępowania cywilnego

10 Właściwym do rozpatrzenia sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest właściwy Sąd w miejscu siedziby Zamawiającego. Integralną część umowy stanowią załączniki: 1. Protokół przeglądu instalacji gazowej w budynku załącznik Nr 1 2. Protokół przeglądu instalacji gazowych u odbiorcy indywidualnego załącznik Nr 2 3. Nakaz usunięcia usterek załącznik Nr 3 4. Wykaz obiektów objętych kontrolą, w podziale na nieruchomości załącznik Nr Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: 1 egz. dla Wykonawcy, 1 egz. dla Zamawiającego. PODPIS STRON ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

11 WZÓR -11- Załącznik nr 2 do Specyfikacji OFERTA na wykonania okresowej kontroli instalacji gazowej Wykonawca ( nazwa i siedziba).... NIP... REGON. FAX... Tel. kont.... Zamawiający: Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa Czyn, Słupsk ul. Leszczyńskiego 7 1. W odpowiedzi na ogłoszenie z dnia o przetargu nieograniczonym opublikowanym na łamach Głosu Pomorza, na stronie internetowej Spółdzielni składam ofertę na ww roboty budowlane: 1/ stawkę jednostkową brutto... zł/ 1 lokal mieszkalny z 1 urządzeniem gazowym (TYP 1) 2/ stawkę jednostkową brutto... zł/ 1 lokal mieszkalny z 2 urządzeniami gazowymi (TYP 2) 3/ stawkę jednostkową brutto... zł / 1 lokal mieszkalny zasilany gazem płynnym z butli (TYP 3) 4/ stawkę jednostkową brutto... zł/ 1 lokal użytkowy z 1 urządzeniem gazowym (TYP 4) przy ogólnej ilości lokali przeznaczonych do kontroli Całkowity koszt brutto będzie wyrażony sumą iloczynów ilość lokali w których przeprowadzono kontrolę x odpowiednia cena brutto kontroli lokalu określonego typu (1, 2, 3 lub 4). 2. Oświadczam, że przedmiot zamówienia zrealizuję w terminie : - rozpoczęcie. - zakończenie. 3. Oświadczam, że zadeklarowane ceny jednostkowe ryczałtowe brutto, zawierają wszelkie koszty niezbędne do wykonania niniejszego zamówienia zgodnie z SIWZ, przeprowadzoną wizją lokalną. Zadeklarowane ceny ryczałtowe brutto przez cały okres realizacji umowy nie będą podlegały zmianom. 4. Poświadczam wniesienie wadium w kwocie 500,00 zł (słownie złotych) pięćset 00 / 100. w formie.. ( wpisujemy wymaganą kwotę wadium). 5. Wskazuję nr konta lub adres, na który należy zwrócić wadium w przypadku rozstrzygnięcia przetargu z negatywnym dla mnie skutkiem 6. Oświadczam, że zapoznałem się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnoszę do niej zastrzeżeń oraz że uzyskałem wszelkie informacje konieczne do przygotowania oferty. 7. Oświadczam, że zamówienie przyjmuję do realizacji bez zastrzeżeń i wykonam zakres prac wynikający z specyfikacji istotnych warunków zamówienia za oferowaną cenę ryczałtową brutto. 8. Oświadczam, że wzór umowy został przez przeze mnie zaakceptowany i zobowiązuję się, w przypadku wyboru mojej oferty, do podpisania umowy na warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 9. Oświadczam, że jeżeli moja oferta zostanie wybrana zobowiązuję się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 3% ceny oferowanej brutto w formie pieniężnej. 11. Oświadcza, że zamówienie wykonam siłami własnymi. 12. Oświadczam, że uważam się związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty ostatecznego terminu składania ofert. 13. Osobą do kontaktu w imieniu mojego Zakładu jest ( podać imię, nazwisko, telefon kontaktowy). Zgodnie ze specyfikacją załącznikami do oferty są:

12 -12-. dnia.. ( pieczątka i podpis(y) osób uprawnionych)

13 Załącznik nr 3 do Specyfikacji Oświadczenie o doświadczeniach zawodowych Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie. Dane Wykonawcy: Nazwa firmy:... Adres: Powiat:... Województwo:... REGON:... Tel./fax:... Lp. Zamawiający Przedmiot zamówienia Wartość zamówienia brutto Miejsce wykonania Data wykonania zamówienia..., dnia podpis osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy

14 Załącznik nr 4 do Specyfikacji OŚWIADCZENIE Oświadczam, że zapoznałem się z treścią umowy stanowiącej załącznik nr 1 do specyfikacji i akceptuję warunki w niej zawarte....

15 -20- WYKAZ OBIEKTÓW OBJĘTYCH KONTROLĄ Załącznik nr 4 do umowy nr GZ-T/ /2013 Numer Adres budynku Ilość lokali Termin wykonania nieruchomości Słupsk ul. Garncarska Słupsk ul. Nad Śluzami 25,26, Słupsk ul. Słowiańska Słupsk ul. Mostnika Słupsk ul. Mostnika Słupsk ul. Mikołajska Słupsk ul. Mikołajska Słupsk ul. Garncarska 2,3,5,7; ul. Wiejska 6,7,8 10 Słupsk ul. Wileńska 12, 12A Słupsk ul. Słowackiego Słupsk ul. W. Polskiego Słupsk ul. Pl. Broniewskiego Słupsk ul. Słowiańska 5, Słupsk ul. Nad Śluzami Jezierzyce ul. Szkolna 2 40 Instalacja gazu płynnego 17 Jezierzyce ul. Parkowa 1 50 Instalacja gazu płynnego 18 Dębnica Kaszubska ul. Fabryczna 10,12,14,16 19 Słupsk ul. Szczecińska Słupsk ul. Wiatraczna 4A Słupsk ul. Wiatraczna 4C,4D Słupsk ul. Wiatraczna 4B,4E; Rejtana 6, Słupsk ul. A. Gryfitki 1,2,3, Słupsk ul. Bogusława X 1,2,2A,3, Słupsk ul. Wazów 2,4,6; J. Kazimierza 19,20 26 Słupsk ul. Kr. Jadwigi 4; Kr. Jadwigi 6 Wazów 3; Władysława IV 1,3,5,7 100 Instalacja gazu płynnego Słupsk ul. Zyg. Augusta Słupsk ul. Z. Augusta 76; Piłsudskiego 1D Słupsk ul. Zyg. Augusta 12,18,20; ul. Banacha 7,9, Słupsk ul. Banacha 1,3 ;Sobieskiego Słupsk ul. Banacha 12B Słupsk ul. Piłsudskiego 1A,1B,1C Słupsk Al.3-go Maja 40, Słupsk Al.3-go Maja 79,80, Słupsk ul. Kr. Jadwigi 11,13;Sobieskiego Słupsk ul. Bogusława X Al.3-go Maja 77 BAR GAWEŁ użytkowy 1 Ogółem budynków mieszkalnych 84 Ogółem budynków użytkowych wolnostojących 1 R a z e m lokali w tym lokali mieszkalnych w tym lokali użytkowych 2

S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Budowa sieci wodociągowej ul. Paderewskiego

S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Budowa sieci wodociągowej ul. Paderewskiego ZNAK: BI.271.1.5.2012 Lędziny 2.05.2012r. S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIE O ZAMÓWIENIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIE O ZAMÓWIENIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO AKADEMICKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA ul. Focha 7, 80-156 GDAŃSK REGON: 001097964 NIP: 584 03 57 474 tel.: Sekretariat- (58) 306-39-21, Fax (58) 306-39-21, e-mail: asm@asm.gdansk.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica ZP.271.1.14. 2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (Przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Biuro Zamówień Publicznych tel.: (22) 592-64-20, 592-65-67 e-mail:bzp@krus.gov.pl Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia / SIWZ /

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia / SIWZ / Znak sprawy ZP/01/10 Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych dla zadania : Instalacja pompy ciepła w budynku Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. Dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 Radom, ul. Tochtermana 1 Dział Zamówień Publicznych Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia Sekcja Zamówień Publicznych i Funduszy Strukturalnych

Bardziej szczegółowo

V. Termin wykonania zamówienia. 2 miesiące od dnia zawarcia umowy

V. Termin wykonania zamówienia. 2 miesiące od dnia zawarcia umowy O G Ł O S Z E N I E o przetargu nieograniczonym o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60000 euro na Przebudowa części pomieszczeń na III piętrze budynku Dolnośląskiej Biblioteki

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na na przebudowę posadzek kondygnacji parterowej i I piętra

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa elektronicznych kart przedpłaconych dla pracowników Wojewódzkiego. Sądu Administracyjnego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa elektronicznych kart przedpłaconych dla pracowników Wojewódzkiego. Sądu Administracyjnego Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie Jasna 2/4, 00-013 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GK.270. 02.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont sali gimnastycznej oraz przebudowa

Bardziej szczegółowo

Żabno, 13.06.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE :

Żabno, 13.06.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE : Żabno, 13.06.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE : 1. Zamawiający. Zamawiającym jest: Burmistrz Żabna, ul Jagiełly 1, 33-240 Żabno, woj. małopolskie. Adres : Urząd Miejski w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w procedurze właściwej dla wartości zamówienia poniżej 200 000 euro na realizacje zamówienia publicznego pn: ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Gmina Miasto Szczecin Centrum Kształcenia Sportowego 70-424 Szczecin, ul. Mazurska 40 mazurska@cks.szczecin.pl ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU

Bardziej szczegółowo

Nazwa i adres Zamawiającego: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 NIP 526-128-16-38; REGON 000063880 www.minrol.gov.

Nazwa i adres Zamawiającego: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 NIP 526-128-16-38; REGON 000063880 www.minrol.gov. Nazwa i adres Zamawiającego: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 NIP 526-128-16-38; REGON 000063880 www.minrol.gov.pl Warszawa, 17.03.2014 r. Przetarg nieograniczony, znak:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ART. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1 ZP/3/2010 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jagatowo...

Bardziej szczegółowo

EWANGELICKIE STOWARZYSZENIE BETEL Pl. Ignacego Daszyńskiego 12A 12-200 Pisz tel./fax 87 423 22 80 e-mail: pisz@luteranie.pl

EWANGELICKIE STOWARZYSZENIE BETEL Pl. Ignacego Daszyńskiego 12A 12-200 Pisz tel./fax 87 423 22 80 e-mail: pisz@luteranie.pl EWANGELICKIE STOWARZYSZENIE BETEL Pl. Ignacego Daszyńskiego 12A 12-200 Pisz tel./fax 87 423 22 80 e-mail: pisz@luteranie.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na zadanie

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Warszawa, 10 października 2014 r. ZAMAWIAJĄCY: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-030 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu prowadzonym w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. -

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Biuro Zamówień Publicznych tel.: (22) 592-65-67, 592-66-49, e-mail:bzp@krus.gov.pl Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE CRU/../...

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE CRU/../... Załącznik nr 8 do siwz UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr CRU/../... zawarta w dniu... r. w Szczecinie pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin Przedszkolem Publicznym nr 32 ul. Farna 2 w Szczecinie, którą reprezentują:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak sprawy : PZD/T-04/272/02/2012 ZAMAWIAJĄCY : Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku 09-100 Płońsk, ul. Płocka 101 NIP 567-15-41-458 REGON 130382558 tel.(23) 662 20 44 fax (23) 662 20 44 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Zamawiający wyznacza do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami:

Zamawiający wyznacza do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia pod nazwą: Bieżące remonty, naprawy i konserwacja zasobu lokalowego roboty ogólnobudowlane, elektryczne oraz sanitarne w lokalach i budynkach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wrocławski Park Technologiczny S.A. ul. Muchoborska 18 54-424 Wrocław Polska tel. +48 71 798 58 00 fax. +48 71 780 40 34 e-mail: wpt@technologpark.pl Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego WPT/18/2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Sztabin, 15 lipiec 2013 r. OAG.271.5.2013.OZ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO POD NAZWĄ Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż kolektorów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży Przedmiot zamówienia jest częścią projektu "Rozbudowa i

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr postępowania: WPR.341-31/1/2010 Zatwierdzam: Wójt Gminy Chełmiec Bernard Stawiarski SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie

Bardziej szczegółowo

Zamówienie obejmuje również przeniesienie praw autorskich Wykonawcy na Zamawiającego.

Zamówienie obejmuje również przeniesienie praw autorskich Wykonawcy na Zamawiającego. Numer sprawy ZAP-370/4/12 I. ZAMAWIAJĄCY Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Krakowie adres: ul. Pędzichów 27, 31-080 Kraków www.zus.pl II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony. Podstawa

Bardziej szczegółowo