SPECYFIKACJA NA WYKONANIE OKRESOWEJ KONTROLI INSTALACJI GAZOWEJ W ZASOBACH SSM CZYN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA NA WYKONANIE OKRESOWEJ KONTROLI INSTALACJI GAZOWEJ W ZASOBACH SSM CZYN"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA NA WYKONANIE OKRESOWEJ KONTROLI INSTALACJI GAZOWEJ W ZASOBACH SSM CZYN Słupsk, marzec 2013r

2 I. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA -2- Postępowanie przetargowe prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Regulaminu zlecania dostaw i usług Obcym Wykonawcom oraz udzielania zamówień na roboty budowlane w Słupskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Czyn w Słupsku zatwierdzonego Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 9 /2012 z dnia r. II. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 1. Przedmiotem zamówienia jest dokonanie okresowej kontroli instalacji gazowej zgodnie z PN M 34507:2002 w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych i użytkowych polegającej na sprawdzeniu stanu jej technicznej sprawności w lokalach mieszkalnych, pomieszczeniach wspólnego użytku, w lokalach użytkowych zlokalizowanych w budynkach wykazanych w poszczególnych nieruchomościach, według poniższego zestawienia: Numer Adres budynku Ilość lokali nieruchomości Słupsk ul. Garncarska Słupsk ul. Nad Śluzami 25, 26, Słupsk ul. Słowiańska Słupsk ul. Mostnika Słupsk ul. Mostnika Słupsk ul. Mikołajska Słupsk ul. Mikołajska Słupsk ul. Garncarska 2, 3, 5, 7; ul. Wiejska 6, 7, Słupsk ul. Wileńska 12, 12A Słupsk ul. Słowackiego Słupsk ul. W. Polskiego Słupsk ul. Pl. Broniewskiego Słupsk ul. Słowiańska 5, Słupsk ul. Nad Śluzami Jezierzyce ul. Szkolna Jezierzyce ul. Parkowa Dębnica Kaszubska ul. Fabryczna 10, 12, 14, Słupsk ul. Szczecińska Słupsk ul. Wiatraczna 4A Słupsk ul. Wiatraczna 4C, 4D Słupsk ul. Wiatraczna 4B, 4E; Rejtana 6, Słupsk ul. A. Gryfitki 1, 2, 3, Słupsk ul. Bogusława X 1, 2, 2A, 3, Słupsk ul. Wazów 2, 4, 6; J. Kazimierza 19, Słupsk ul. Kr. Jadwigi 4, 6, Wazów 3 ul. Władysława IV 1, 3, 5, Słupsk ul. Zyg. Augusta Słupsk ul. Zyg. Augusta 76; Piłsudskiego 1D Słupsk ul. Zyg.Augusta 12, 18, 20; ul. Banacha 7, 9, Słupsk ul. Banacha 1, 3 ; Sobieskiego 7 360

3 -3- Numer Adres budynku Ilość lokali nieruchomości Słupsk ul. Banacha 12B Słupsk ul. Piłsudskiego 1A, 1B, 1C Słupsk Al. 3-go Maja 40, Słupsk Al. 3-go Maja 79, 80, Słupsk ul. Kr. Jadwigi 11, 13 ; Sobieskiego Słupsk ul. Bogusława X Al. 3-go Maja 77 1 Ogółem budynków mieszkalnych 80 Ogółem budynków użytkowych wolnostojących 1 Zakres kontroli: Razem lokali w tym lokali mieszkalnych w tym lokali użytkowych 2 1/Kontrola okresowa obejmuje: a/ instalację gazową od kurka głównego do armatury odcinającej instalację gazową dla odbiorców indywidualnych w budynku wielorodzinnym a w szczególności sprawdzenie: - miejsce kurka głównego wraz z szafką gazową, - złącza izolującego, - poziomów i pionów zarówno w mieszkaniach jak i w części wspólnej budynku, - rur i kształtek, - armatury gazowej, - połączeń gwintowanych, spawanych, lutowanych, - stanu technicznego kratek wentylacyjnych nawiewnych i wywiewnych, - pomieszczenie techniczne gazomierzy zbiorczych. b/ instalację gazowa u odbiorcy indywidualnego w budynku, a w szczególności sprawdzenie stanu technicznej sprawności: - gazomierza, - armatury gazowej, - rur i kształtek, - połączeń gwintowanych, spawanych, lutowanych, - stanu technicznego rur spalinowych oraz kratek wentylacyjnych nawiewnych i wywiewnych, c/ sprawdzenie stanu technicznego odbiorników gazu w lokalach - kuchenek gazowych - przepływowych gazowych podgrzewaczy wody - pieców gazowych na potrzeby c.o. oraz ccwu 2/ Wyniki kontroli odnotować należy na drukach stanowiących załącznik nr A do PN M 34507:2002 z uwzględnieniem oceny stanu technicznego rur spalinowych oraz kratek wentylacyjnych nawiewnych i wywiewnych według załącznika nr 1 i 2 do umowy. Uwagi dodatkowe: 1/ Podstawę wyceny i realizacji stanowi opis przedmiotu zamówienia w SIWZ. 2/ Zamawiający zastrzega sobie prawo rozszerzenia zakresu przedmiotu zamówienia, odstąpienia od realizacji części lub całości przedmiotu zamówienia, przesunięcia terminu realizacji prac. 3/ Zaleca się zapoznanie z miejscem realizacji zamówienia w celu samodzielnego rozpoznania warunków realizacji przedmiotu zamówienia i uzyskania wszelkich informacji koniecznych do przygotowania oferty, prawidłowej oceny zakresu robót i zawarcia umowy. III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Preferowany termin wykonania kontroli i przekazania protokołów rok.

4 IV. CENA OFERTY. 1. Ryczałtowa stawka za kontrolę instalacji gazowej w budynku, w odniesieniu na jeden lokal (mieszkalny lub użytkowy) wynosi: 1/ cena brutto zł./ 1 lokal z 1 urządzeniem gazowym (TYP 1) 2/ cena brutto zł./ 1 lokal z 2 urządzeniami gazowymi (TYP 2) 3/ cena brutto.. zł / 1 lokal wyposażony w instalację zasilaną gazem płynnym z butli (TYP 3) 4/ cena brutto zł./ 1 lokal użytkowy z 1 urządzeniem gazowym (TYP 4) 2. Całkowity koszt brutto będzie wyrażony sumą iloczynów ilość lokali w których przeprowadzono kontrolę x odpowiednia cena brutto kontroli lokalu określonego typu (1, 2, 3 lub 4) 3. Jednostkowa cena brutto podana w ofercie nie może ulec zmianie i będzie określona w umowie w formie ryczałtu. 4. Jednostkowa cena brutto zawiera wszystkie koszty niezbędne do realizacji przedmiotu umowy. V. WYMOGI, KTÓRE MUSI SPEŁNIĆ OFERENT ORAZ WYKAZ DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH WIARYGODNOŚĆ OFERENTA. W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W celu potwierdzenia spełnienia wymaganych warunków i dla uznania ważności, oferta musi zawierać dokumenty ponumerowane wg kolejności: 1. Harmonogram zawierający terminy rozpoczęcia i zakończenia kontroli poszczególnych budynków. 2. Kserokopię dokumentu potwierdzającego wpłacenie wadium. 3. Kserokopię uprawnień współpracującego kierownika robót wraz z aktualnym zaświadczeniem o jego przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa. 4. Niżej wymienione dokumenty poświadczone przez oferenta za zgodność z oryginałem lub w formie oryginału: 4.1. Wyciąg z rejestru sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej stwierdzający uprawnienia do występowania w obrocie prawnym, w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia (wystawiony w ciągu ostatnich 6 miesięcy), 4.2. Zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o nie zaleganiu ze składkami, wystawione w ostatnich 6 miesiącach, poprzedzających wyznaczony termin składania ofert, 4.3. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z podatkami, wystawione w ostatnich 6 miesiącach, poprzedzających wyznaczony termin składania ofert, 4.4. Informacje o firmie: ilość, okres zatrudniania oraz kwalifikacje pracowników,posiadany sprzęt, Kserokopie uprawnień pracowników wskazanych do wykonywania kontroli instalacji gazowej Wykaz zrealizowanych, w okresie ostatnich 3 lat robót równorzędnych lub porównywalnych do przedmiotu zamówienia, potwierdzonych referencjami lub opiniami Zamawiających wg załącznika nr Wykaz przyrządów pomiarowych do wykonania okresowej kontroli instalacji gazowych wraz z kserokopią certyfikatów na znak bezpieczeństwa B dla przyrządu. 6. Oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z treścią i o akceptacji warunków zawartych we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 1 do specyfikacji wg załącznika nr 4. W/w dokumenty powinny być wystawione i podpisane przez osobę upoważnioną, z tą samą datą, co data oferty. Kserokopie lub odpisy winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną (podpisującą ofertę). VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY I TERMIN JEJ ZŁOŻENIA. Oferent ma prawo złożyć tylko jedną ofertę cenową na przedmiot zamówienia określony ofertą. Oferta musi być sporządzona na piśmie w 1 egzemplarzu, w języku polskim zakończona podpisem osoby uprawnionej przez oferenta - wg załącznika nr 2 do specyfikacji. Ofertę umieścić należy w kopercie, zabezpieczonej w sposób uniemożliwiający jej otwarcie przed wyznaczonym terminem i opatrzonej napisem: -4- Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa Czyn ul. Leszczyńskiego 7, Słupsk z dopiskiem Oferta na wykonanie kontroli instalacji gazowej Nie otwierać przed r. do godz

5 VII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie pokój nr 27. Termin składania ofert upływa dnia r. do godz VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM. 1. Warunkiem udziału w przetargu przyjęcia oferty, jest wpłacenie wadium w wysokości zł,- Wadium należy wpłacić na konto Zamawiającego PKO BP I/0 Słupsk Nr Zwrot wadium oferentom, których oferta nie zostanie wybrana, nastąpi przelewem w terminie do 5 dni roboczych od daty podpisania umowy z wybranym wykonawcą. 3. Wniesione na przetarg wadium zostaje zarachowane na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 4. Oferent, którego oferta zostanie wybrana, traci wadium na rzecz Zamawiającego, jeżeli: - odmówi podpisania umowy, na warunkach określonych w niniejszej specyfikacji - załącznik nr 1, - odmówi wniesienia uzupełnienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy do pełnej wysokości, - zawarcie umowy stanie się niemożliwe z winy oferenta. IX. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY. 1.Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia w dniu podpisania umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 3% wartości przyjętej oferty brutto. 2. Forma wnoszenia zabezpieczenia: 1/ w pieniądzu 3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na konto Zamawiającego PKO BP I/0 Słupsk Nr Rozliczenie kwoty wniesionego zabezpieczenia nastąpi na warunkach podanych w umowie stanowiącej załącznik nr 1 do specyfikacji. X. INFORMACJE DOTYCZACE POROZUMIENIA SIĘ. 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. 2. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający obowiązany jest udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert od dnia ogłoszenia przetargu. 3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po terminie składania wniosków, o którym mowa w ust. 2 lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrzenia. 4. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w ust Treść zapytania wraz z wyjaśnieniami Zamawiający jednocześnie przekazuje wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli SIWZ udostępniona była na stronie internetowej - zamieszcza na tej stronie. 6. Zamawiający zastrzega, iż w przypadku wystąpienia konieczności dokonania zmian co do przedmiotu określonego w SIWZ może co najmniej 2 dni przed otwarciem ofert, zmienić SIWZ poprzez jej zawężenie lub rozszerzenie w zakresie niezbędnym co do potrzeb Zamawiającego, informując jednocześnie Wykonawców, którym przekazał SIWZ, a jeżeli SIWZ udostępniona była na stronie internetowej zamieszcza informacji na tej stronie. 7. Pracownikami uprawnionymi ze strony Spółdzielni do wyjaśnień zarówno specyfikacji jak i sposobu przygotowania oferty jest Dominik Kusek, codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach tel od dnia ukazania się ogłoszenia o przetargu. XI. TRYB OTWARCIA OFERT. Przewodniczący Komisji Przetargowej otworzy koperty z ofertami w dniu r. o godz w pokoju nr 23 przy ul. Leszczyńskiego 7. W części jawnej przetargu oferenci mogą być obecni przy otwarciu ofert.

6 Przewodniczący Komisji odczyta nazwy i adres oferentów oraz termin złożenia ofert. Po otwarciu ofert odczyta proponowane przez oferentów ceny brutto ofert oraz potwierdzenie wpłaty wadium. Na tym część jawna zostanie zakończona. XII. KRYTERIA OCENY I WYBORU OFERENTA. 1. Zamawiający udzieli zamówienia oferentom, których oferty spełniają warunki podane w niniejszej specyfikacji i zostaną ocenione jako najkorzystniejsze dla wykonania przedmiotu zamówienia. Na wybór oferty wpływ oprócz ceny mają inne części składowe specyfikacji. 2. Wyniki przetargu będą obowiązywały po ich zatwierdzeniu przez Zarząd Spółdzielni. 3. Informację o wyborze ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej. Zamawiający zastrzega sobie prawo: swobodnego wyboru oferenta z możliwością przeprowadzenia negocjacji cenowych, przeprowadzenia przetargu ustnego w drodze licytacji z wybranymi oferentami, unieważnienia przetargu bez podania przyczyn W przypadku przeprowadzenia przetargu ustnego w drodze licytacji upoważnionymi do czynnego uczestniczenia w nim są ci oferenci, którzy wnieśli wadium na przedmiot licytacji w wysokości określonej w specyfikacji. 2. Nie przybycie oferenta na przetarg ustny oznacza rezygnację w jego udziale i w tym przypadku wniesiona kwota wadium na przetarg ofertowy zwrócona zostanie przelewem na podane w ofercie konto. 3. Przybycie oferenta na przetarg ustny oznacza przyjęcie określonych w zaproszeniu warunków finansowych ze skutkiem przepadku na rzecz Spółdzielni wniesionego całego wadium lub części wadium w razie nie rozstrzygnięcia w całości lub części przetargu. 4. Przetarg ustny przy liczbie oferentów większej niż jeden na przedmiot licytacji, uważa się za ważny, gdy cena wywoławcza zostanie pomniejszona, o co najmniej jedno postąpienie określone w zaproszeniu. Wykaz załączników do specyfikacji: Załącznik nr 1 - wzór umowy Załącznik nr 2 - wzór oferty Załącznik nr 3 - Wykaz zrealizowanych, w okresie ostatnich 3 lat robót równorzędnych lub porównywalnych do przedmiotu zamówienia, potwierdzonych referencjami lub opiniami Zamawiających Załącznik nr 4 - Oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z treścią i o akceptacji warunków zawartych we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 1 do specyfikacji Sporządził: Zatwierdził: Słupsk dnia r. Słupsk dnia

7 - WZÓR Załącznik nr 1 do Specyfikacji UMOWA GZ-T / / 2012 W dniu... pomiędzy Słupską Spółdzielnią Mieszkaniową Czyn z siedzibą w Słupsku przy ul. Leszczyńskiego 7 zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez: a... zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez: zawarta została umowa następującej treści: 1 1. W oparciu o przeprowadzony w dniu... przetarg Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przeprowadzenie kontroli, stanu technicznego instalacji gazowej w obiektach określonych w nieruchomościach, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej umowy. 2. Integralną część niniejszej umowy stanowi: 1/ Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, 2/ przyjęta oferta wykonawcy. Termin realizacji przedmiotu umowy: Obowiązki Wykonawcy : 2 rozpoczęcie... zakończenie Wykonawca zapewni w pełni wykwalifikowany personel do kierowania i wykonywania robót przewidzianych niniejszą umową. 2. Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem umowy zapoznał się z nieruchomościami i otrzymał od Zamawiającego wszelkie informacje i dane, jakie mogą mieć wpływ na ryzyko i okoliczności realizacji przedmiotu umowy. 3. Prace objęte niniejszą umową winny być wykonane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ( Dz. U. Nr 89 poz. 414 art. 62 i 64 z późniejszymi zmianami), Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Polską Normą PN-M z listopada 2002r i innymi obowiązującymi przepisami. 4. Wyniki okresowej kontroli stanu technicznego instalacji gazowej w budynku (lokalach i częściach wspólnych) należy przedstawić w formie protokółu, którego wzór stanowi załącznik nr Wykonawca przeprowadzi kontrolę przy użyciu sprawnych urządzeń z ważnymi certyfikatami na dzień podpisania umowy i na czas realizacji przedmiotu umowy. 1. Ryczałtowa stawka za kontrolę instalacji gazowej w budynku, w odniesieniu na jeden lokal (mieszkalny lub użytkowy) wynosi: 1/ cena brutto zł./ 1 lokal mieszkalny z 1 urządzeniem gazowym (TYP 1) 2/ cena brutto zł./ 1 lokal mieszkalny z 2 urządzeniami gazowymi (TYP 2) 4 3/ cena brutto zł / 1 lokal mieszkalny wyposażony w instalację zasilaną gazem płynnym z butli (TYP 3) 4/ cena brutto zł./ 1 lokal użytkowy z 1 urządzeniem gazowym (TYP 4) 2. Całkowity koszt brutto będzie wyrażony sumą iloczynów: ilość lokali w których przeprowadzono kontrolę x odpowiednia cena brutto kontroli lokalu określonego typu (1, 2, 3 lub 4). 3. Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz przyjętym zakresem prac przez Wykonawcę w drodze przetargu, ryczałtowe ceny jednostkowe brutto określone w ust.1 6 nie podlegają zmianie chociażby

8 w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć kosztów robót objętych zamówieniem wynikłych w trakcie ich prowadzenia a niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy określonego w 1. Wynagrodzenie umowne zawiera ryzyko stosowania ryczałtu W przypadku stwierdzenia wad, usterek lub nieprawidłowości w działaniu przyboru wraz z podejściami w lokalach Wykonawca zobowiązuje się usunąć je na koszt użytkownika. W przypadku odmowy zlecenia tych prac przez użytkownika lokalu, Wykonawca sporządzi na tę okoliczność, w dwóch egzemplarzach nakaz usunięcia usterek (załącznik nr 3 do umowy), którego jeden egzemplarz za pokwitowaniem wręczy użytkownikowi lokalu, a kopię przekaże do Działu Administracji Zasobów Spółdzielni. 2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w części instalacji, której naprawa i konserwacja leży po stronie Zamawiającego (piony, rozprowadzenia instalacje w pomieszczeniach wspólnego użytku: pralnie, suszarnie, pomieszczenia zaworów odcinających itp.), Wykonawca powiadomi: a) telefonicznie Konserwującego zasoby, tj. Zakład Instalatorstwa Sanitarnego, C.O., Instalacje Gazowe i Ślusarstwo, Henryk Golec: - w godz. 7 oo - 15 oo tel. (59) w godz. 15 oo - 7 oo tel. (59) lub całodobowo pod telefonami komórkowymi: lub , b) pisemnie Dział Administracji Zasobów Spółdzielni. 3. W przypadku stwierdzenia zagrożenia bezpieczeństwa użytkownika Wykonawca zobowiązany jest do: a) odcięcia dopływu gazu, b) telefonicznego powiadomienia, o zaistniałej sytuacji, konserwującego zasoby telefon jak wyżej oraz w godzinach pracy spółdzielni Dział Administracji Zasobów Spółdzielni tel. (59) , c) pisemnego powiadomienia, najpóźniej w dniu następnym, o zaistniałym zdarzeniu Dział Administracji Zasobów Spółdzielni. 6 W przypadku spowodowania nieuzasadnionej przerwy w dostawie gazu wszelkie skutki wynikające z tego tytułu ponosi Wykonawca, łącznie z ponownym przywróceniem instalacji do eksploatacji i wznowieniem dostawy gazu. Nie usunięcie przyczyn i skutków jest jednoznaczne ze zleceniem tych robót innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy i rozwiązaniem umowy. 7 Wykonawca przeprowadzi kontrolę przy użyciu sprawnych urządzeń z ważnymi certyfikatami na dzień podpisania umowy i na czas realizacji przedmiotu umowy Wykonawca ma obowiązek kontroli każdego lokalu mieszkalnego w każdym budynku mieszkalnym. Lokale mieszkalne zostaną uznane za niedostępne, w przypadku podjęcia przez Wykonawcę, co najmniej trzech prób wejścia do lokalu w ciągu miesiąca potwierdzonych przez administratora albo współmieszkańców klatki schodowej. 2. Wykonawca we własnym zakresie zorganizuje dostęp do pomieszczeń technicznych i wspólnego użytku, w poszczególnych budynkach mieszkalnych. W przypadku odmowy udostępnienia lokalu, Wykonawca pisemnie powiadomi o tym fakcie Dział Administracji Zasobów Spółdzielni, który podejmie niezbędne działania w celu udostępnienia lokalu lub pomieszczenia dla Wykonawcy. 1. Do kontroli i nadzoru nad robotami w imieniu Zamawiającego upoważniony jest Dominik Kusek. 2. Kierownikiem robót z ramienia Wykonawcy jest Ustala się kary umowne za: 1/ nieterminową realizację: a) w wysokości 0,5% wartości ryczałtowej brutto całego przedmiotu umowy określonej na podstawie 4, za każdy dzień zwłoki (opóźnienia) do 14 dni kalendarzowych od umownego terminu zakończenia robót określonego w 2, b) w wysokości 1% wartości ryczałtowej brutto całego przedmiotu umowy, określonej na podstawie 4, za każdy dzień zwłoki (opóźnienia) powyżej 14 dni kalendarzowych od umownego terminu zakończenia robót określonego w 2. Potrącenie ewentualnych należności z tytułu kar umownych za nieterminową realizację umowy nastąpi z faktury Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 2/ nieterminowe usunięcie usterek w okresie gwarancji :

9 a) w wysokości 0,5% wartości ryczałtowej brutto całego przedmiotu umowy, określonej na podstawie 4 za każdy dzień zwłoki (opóźnienia) do 14 dni kalendarzowych od umownego terminu usunięcia usterek, b) w wysokości 1% wartości ryczałtowej brutto całego przedmiotu umowy, określonej na podstawie 4 za każdy dzień zwłoki (opóźnienia) powyżej 14 dni kalendarzowych od umownego terminu usunięcia usterek. Potrącenie ewentualnych należności z tytułu kar umownych za nieterminową realizację umowy nastąpi z faktury Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę Za odstąpienie Wykonawcy od umowy po jej podpisaniu, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości ,00 zł, słownie złotych : dziesięć tysięcy 00 / W razie zwłoki w przystąpieniu do wykonania przedmiotu umowy, bądź zawinionej przez Wykonawcę przerwy w trakcie realizacji robót, stwarzającej zagrożenie terminowego zakończenia robót, Zamawiający może odstąpić od umowy po 5 dniach zwłoki lub przerwy bez potrzeby wyznaczenia dodatkowego terminu i żądać kary umownej w wysokości ,00 zł, słownie złotych : dziesięć tysięcy 00 / Poza karami umownymi, o których mowa w 10 i 11 umowy Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych za doznane szkody. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo, w oparciu o zapis 15 niniejszej umowy do: 1/ rozszerzenia zakresu przedmiotu umowy. 2/ odstąpienia od realizacji części przedmiotu umowy. 3/ przesunięcia terminu realizacji przedmiotu umowy 12 Nie wykonanie kontroli instalacji w częściach wspólnych budynku będzie traktowane jako odstąpienie od umowy. 1.Strony ustalają : 13 1/ Jednoetapową formę rozliczeń robót, przy zachowaniu zasady: ilość lokali faktycznie objętych kontrolą pomnożona przez stawkę ryczałtową brutto za jeden lokal określonego typu (1, 2, 3 lub 4). 2/ Podstawę do złożenia faktury stanowią protokół odbioru robót i przedłożone przez Wykonawcę potwierdzone podpisami użytkowników lokali protokóły okresowej kontroli. 2. Faktura zapłacona zostanie w terminie.. dni od daty złożenia w siedzibie Zamawiającego, przelewem z konta Zamawiającego, na konto Wykonawcy podane na fakturze Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 3% wartości brutto całego wynagrodzenia umownego tj. kwotę..zł,- słownie złotych 2. W poczet zabezpieczenia zostaje zarachowane wadium w wysokości 500,00 zł,- wniesione przelewem w dniu. 2.1 Uzupełnienie kwoty należytego wykonania przedmiotu umowy w kwocie zł,- nastąpiło przelewem dnia.. 3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu, do momentu jego zwolnienia, podlega oprocentowaniu w wysokości stopy procentowej dla środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych nie oszczędnościowych, płatnych na żądanie, ogłoszonych w tabeli prowizji i opłat bankowych PKO BP S.A. obowiązującej w dniu zwolnienia zabezpieczenia. 4. Zwolnienie zabezpieczenia nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy, po należytym wykonaniu przedmiotu umowy określonego w 1 ust. 1, wraz z odsetkami zgodnie z ust. 3 niniejszego paragrafu. 15 Zmiana postanowień zawartych w umowie może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany. 16 W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz w sprawach procesowych przepisy kodeksu postępowania cywilnego

10 Właściwym do rozpatrzenia sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest właściwy Sąd w miejscu siedziby Zamawiającego. Integralną część umowy stanowią załączniki: 1. Protokół przeglądu instalacji gazowej w budynku załącznik Nr 1 2. Protokół przeglądu instalacji gazowych u odbiorcy indywidualnego załącznik Nr 2 3. Nakaz usunięcia usterek załącznik Nr 3 4. Wykaz obiektów objętych kontrolą, w podziale na nieruchomości załącznik Nr Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: 1 egz. dla Wykonawcy, 1 egz. dla Zamawiającego. PODPIS STRON ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

11 WZÓR -11- Załącznik nr 2 do Specyfikacji OFERTA na wykonania okresowej kontroli instalacji gazowej Wykonawca ( nazwa i siedziba).... NIP... REGON. FAX... Tel. kont.... Zamawiający: Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa Czyn, Słupsk ul. Leszczyńskiego 7 1. W odpowiedzi na ogłoszenie z dnia o przetargu nieograniczonym opublikowanym na łamach Głosu Pomorza, na stronie internetowej Spółdzielni składam ofertę na ww roboty budowlane: 1/ stawkę jednostkową brutto... zł/ 1 lokal mieszkalny z 1 urządzeniem gazowym (TYP 1) 2/ stawkę jednostkową brutto... zł/ 1 lokal mieszkalny z 2 urządzeniami gazowymi (TYP 2) 3/ stawkę jednostkową brutto... zł / 1 lokal mieszkalny zasilany gazem płynnym z butli (TYP 3) 4/ stawkę jednostkową brutto... zł/ 1 lokal użytkowy z 1 urządzeniem gazowym (TYP 4) przy ogólnej ilości lokali przeznaczonych do kontroli Całkowity koszt brutto będzie wyrażony sumą iloczynów ilość lokali w których przeprowadzono kontrolę x odpowiednia cena brutto kontroli lokalu określonego typu (1, 2, 3 lub 4). 2. Oświadczam, że przedmiot zamówienia zrealizuję w terminie : - rozpoczęcie. - zakończenie. 3. Oświadczam, że zadeklarowane ceny jednostkowe ryczałtowe brutto, zawierają wszelkie koszty niezbędne do wykonania niniejszego zamówienia zgodnie z SIWZ, przeprowadzoną wizją lokalną. Zadeklarowane ceny ryczałtowe brutto przez cały okres realizacji umowy nie będą podlegały zmianom. 4. Poświadczam wniesienie wadium w kwocie 500,00 zł (słownie złotych) pięćset 00 / 100. w formie.. ( wpisujemy wymaganą kwotę wadium). 5. Wskazuję nr konta lub adres, na który należy zwrócić wadium w przypadku rozstrzygnięcia przetargu z negatywnym dla mnie skutkiem 6. Oświadczam, że zapoznałem się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnoszę do niej zastrzeżeń oraz że uzyskałem wszelkie informacje konieczne do przygotowania oferty. 7. Oświadczam, że zamówienie przyjmuję do realizacji bez zastrzeżeń i wykonam zakres prac wynikający z specyfikacji istotnych warunków zamówienia za oferowaną cenę ryczałtową brutto. 8. Oświadczam, że wzór umowy został przez przeze mnie zaakceptowany i zobowiązuję się, w przypadku wyboru mojej oferty, do podpisania umowy na warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 9. Oświadczam, że jeżeli moja oferta zostanie wybrana zobowiązuję się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 3% ceny oferowanej brutto w formie pieniężnej. 11. Oświadcza, że zamówienie wykonam siłami własnymi. 12. Oświadczam, że uważam się związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty ostatecznego terminu składania ofert. 13. Osobą do kontaktu w imieniu mojego Zakładu jest ( podać imię, nazwisko, telefon kontaktowy). Zgodnie ze specyfikacją załącznikami do oferty są:

12 -12-. dnia.. ( pieczątka i podpis(y) osób uprawnionych)

13 Załącznik nr 3 do Specyfikacji Oświadczenie o doświadczeniach zawodowych Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie. Dane Wykonawcy: Nazwa firmy:... Adres: Powiat:... Województwo:... REGON:... Tel./fax:... Lp. Zamawiający Przedmiot zamówienia Wartość zamówienia brutto Miejsce wykonania Data wykonania zamówienia..., dnia podpis osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy

14 Załącznik nr 4 do Specyfikacji OŚWIADCZENIE Oświadczam, że zapoznałem się z treścią umowy stanowiącej załącznik nr 1 do specyfikacji i akceptuję warunki w niej zawarte....

15 -20- WYKAZ OBIEKTÓW OBJĘTYCH KONTROLĄ Załącznik nr 4 do umowy nr GZ-T/ /2013 Numer Adres budynku Ilość lokali Termin wykonania nieruchomości Słupsk ul. Garncarska Słupsk ul. Nad Śluzami 25,26, Słupsk ul. Słowiańska Słupsk ul. Mostnika Słupsk ul. Mostnika Słupsk ul. Mikołajska Słupsk ul. Mikołajska Słupsk ul. Garncarska 2,3,5,7; ul. Wiejska 6,7,8 10 Słupsk ul. Wileńska 12, 12A Słupsk ul. Słowackiego Słupsk ul. W. Polskiego Słupsk ul. Pl. Broniewskiego Słupsk ul. Słowiańska 5, Słupsk ul. Nad Śluzami Jezierzyce ul. Szkolna 2 40 Instalacja gazu płynnego 17 Jezierzyce ul. Parkowa 1 50 Instalacja gazu płynnego 18 Dębnica Kaszubska ul. Fabryczna 10,12,14,16 19 Słupsk ul. Szczecińska Słupsk ul. Wiatraczna 4A Słupsk ul. Wiatraczna 4C,4D Słupsk ul. Wiatraczna 4B,4E; Rejtana 6, Słupsk ul. A. Gryfitki 1,2,3, Słupsk ul. Bogusława X 1,2,2A,3, Słupsk ul. Wazów 2,4,6; J. Kazimierza 19,20 26 Słupsk ul. Kr. Jadwigi 4; Kr. Jadwigi 6 Wazów 3; Władysława IV 1,3,5,7 100 Instalacja gazu płynnego Słupsk ul. Zyg. Augusta Słupsk ul. Z. Augusta 76; Piłsudskiego 1D Słupsk ul. Zyg. Augusta 12,18,20; ul. Banacha 7,9, Słupsk ul. Banacha 1,3 ;Sobieskiego Słupsk ul. Banacha 12B Słupsk ul. Piłsudskiego 1A,1B,1C Słupsk Al.3-go Maja 40, Słupsk Al.3-go Maja 79,80, Słupsk ul. Kr. Jadwigi 11,13;Sobieskiego Słupsk ul. Bogusława X Al.3-go Maja 77 BAR GAWEŁ użytkowy 1 Ogółem budynków mieszkalnych 84 Ogółem budynków użytkowych wolnostojących 1 R a z e m lokali w tym lokali mieszkalnych w tym lokali użytkowych 2

Załącznik nr 1 do zaproszenia. O F E R T A na wykonanie projektu budowlanego zadaszeń nad loggiami ostatnich kondygnacji w bm. Al.

Załącznik nr 1 do zaproszenia. O F E R T A na wykonanie projektu budowlanego zadaszeń nad loggiami ostatnich kondygnacji w bm. Al. Wzór oferty Załącznik nr 1 do zaproszenia O F E R T A na wykonanie projektu budowlanego zadaszeń nad loggiami ostatnich kondygnacji w bm. Al. 3-go Maja 40,41 Wykonawca ( nazwa i siedziba)... NIP.. REGON.

Bardziej szczegółowo

IV. WYMAGANIA FORMALNE ORAZ OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

IV. WYMAGANIA FORMALNE ORAZ OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa 55-100 Trzebnica, ul. Obornicka 1 Trzebnica, dnia 23.10.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wykonanie okresowych przeglądów gazowych

Bardziej szczegółowo

KONKURS OFERT na świadczenie usługi (bez obowiązku stosowania ustawy P.z.p.)

KONKURS OFERT na świadczenie usługi (bez obowiązku stosowania ustawy P.z.p.) Nr spr. 44/GM/12 KONKURS OFERT na świadczenie usługi (bez obowiązku stosowania ustawy P.z.p.) Łódź, dnia 10.10.2012r. I. Miasto Łódź Administracja Nieruchomościami Łódź Polesie Zakątna zaprasza do złożenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Spółdzielnia Mieszkaniowa KOLEJARZ w Słupsku ul. Braci Gierymskich 1 76-200 Słupsk SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wykonanie prac związanych z przeprowadzeniem okresowej kontroli przewodów

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy Zał. Nr 7 do SIWZ

Projekt umowy Zał. Nr 7 do SIWZ Projekt umowy Zał. Nr 7 do SIWZ UMOWA NR../ZT/2012. zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy : Miastem Stołecznym Warszawa - Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy z

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR../ZT/2011. 5. W ramach świadczonych usług kominiarskich Wykonawca jest obowiązany jest do:

UMOWA NR../ZT/2011. 5. W ramach świadczonych usług kominiarskich Wykonawca jest obowiązany jest do: Wzór umowy Zał. Nr 7 do SIWZ UMOWA NR../ZT/2011. zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy : Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-808 Warszawa, ul. Grębałowska

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR../ZT/2013. Zamierzenie 1

UMOWA NR../ZT/2013. Zamierzenie 1 Załącznik nr 7 do SIWZ projekt umowy UMOWA NR../ZT/2013 zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy : Miastem Stołecznym Warszawa - Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy

Bardziej szczegółowo

1. Zgodnie z wynikiem postępowania Nr 40/ZT/10 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,

1. Zgodnie z wynikiem postępowania Nr 40/ZT/10 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA NR /ZT/2010 zawarta w Warszawie w dniu 2010 r. pomiędzy : Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 7 do SIWZ

Załącznik Nr 7 do SIWZ Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA NR /ZT/2011 zawarta w Warszawie w dniu 2011 r. pomiędzy : Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA WARUNKÓW PRZETARGU

SPECYFIKACJA WARUNKÓW PRZETARGU SPECYFIKACJA WARUNKÓW PRZETARGU Zamawiający: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Wadowicach, 34-100 Wadowice, os. M. Kopernika 10, tel. 033-82-349-22, 033-82-335-43, fax 033-82-349-22. REGON 000486340; NIP 551-00-70-38

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. 1 Przedmiot umowy i zobowiązanie Zamawiającego

UMOWA Nr.. 1 Przedmiot umowy i zobowiązanie Zamawiającego UMOWA Nr.. zawarta w dniu... 2015r. w Szczecinie pomiędzy: Województwem Zachodniopomorskim - Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego, reprezentowanym przez Dyrektora - Dorotę Janicką,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA OPRACOWANIE AUDYTÓW ENERGETYCZNYCH BUDYNKÓW W ZASOBACH S.M. POJEZIERZE W OLSZTYNIE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA OPRACOWANIE AUDYTÓW ENERGETYCZNYCH BUDYNKÓW W ZASOBACH S.M. POJEZIERZE W OLSZTYNIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA OPRACOWANIE AUDYTÓW ENERGETYCZNYCH BUDYNKÓW W ZASOBACH S.M. POJEZIERZE W OLSZTYNIE 1. Zamawiający Spółdzielnia Mieszkaniowa Pojezierze w Olsztynie, ul. Kołobrzeska

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYMIANĘ ODPOWIETRZNIKÓW NA PIONACH C.O.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYMIANĘ ODPOWIETRZNIKÓW NA PIONACH C.O. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYMIANĘ ODPOWIETRZNIKÓW NA PIONACH C.O. Słupsk 16.07.2013 r. - 2 - I. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Postępowanie przetargowe prowadzone jest w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WYKONANIE KONCEPCJI, PROGRAMU FUNKCJONALNO UŻYTKOWEGO, STUDIUM WYKONALNOŚCI Z ZADANIA: BUDOWA SZEROKOPASMOWEJ SIECI TELEINFORMATYCZNEJ W

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) ... 2. ... ...

UMOWA (wzór) ... 2. ... ... Załącznik nr 5 do SIWZ Nr: MOS - 1/2011. UMOWA (wzór) na wykonanie zadania pn.: MODERNIZACJA KOTŁOWNI GAZOWEJ W SANDOMIERSKIM ZAMKU zawarta w dniu... r.w Sandomierzu pomiędzy Muzeum Okręgowym w Sandomierzu

Bardziej szczegółowo

U M O W A. W dniu w Warszawie pomiędzy: Robotniczą Spółdzielnią Mieszkaniową Praga 03 748 Warszawa, ul. Białostocka 11, którą reprezentują:

U M O W A. W dniu w Warszawie pomiędzy: Robotniczą Spółdzielnią Mieszkaniową Praga 03 748 Warszawa, ul. Białostocka 11, którą reprezentują: Załącznik nr 2 Draft/Wzór U M O W A W dniu w Warszawie pomiędzy: Robotniczą Spółdzielnią Mieszkaniową Praga 03 748 Warszawa, ul. Białostocka 11, którą reprezentują: 1... - Z-ca Prezesa ds. Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZEPROWADZENIA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZEPROWADZENIA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZEPROWADZENIA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: ROBOTY BUDOWLANE Remont ekranów osłonowych i stropów loggii budynków Spółdzielni przy: ul.

Bardziej szczegółowo

Potencjał kadrowy (wzór) niezbędny do wykonania zamówienia

Potencjał kadrowy (wzór) niezbędny do wykonania zamówienia Załącznik nr 2 Potencjał kadrowy (wzór) niezbędny do wykonania zamówienia Wykaz osób z uprawnieniami wymaganymi przepisami, które będą wykonywać zamówienie oraz ich kwalifikacjami, oraz pozostali pracownicy

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR Gminą Sławno. z siedzibą Sławno, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31, Sławno

UMOWA NR Gminą Sławno. z siedzibą Sławno, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31, Sławno Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór umowy UMOWA NR 272.... 2014 zawarta w dniu.. pomiędzy reprezentowaną przez: Gminą Sławno z siedzibą Sławno, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31, 26-332 Sławno Wójta Gminy Sławno

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA. Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy:

Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA. Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy: UMOWA Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy: Miejskim Zarządem Oświaty w Tychach, al. Piłsudskiego 12, 43-100 Tychy, NIP: 646-10-33-710, REGON 272068487 reprezentowanym przez: Dorotę Gnacik Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Załącznik nr 6

Wzór umowy. Załącznik nr 6 Załącznik nr 6 Wzór umowy zawarta w dniu... roku w..., pomiędzy:....., reprezentowanym przez:... zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM a..., reprezentowanym przez:... Zwanym dalej WYKONAWCĄ W wyniku rozstrzygnięcia

Bardziej szczegółowo

W rezultacie dokonania przez ZAMAWIAJĄCEGO wyboru oferty WYKONAWCY została zawarta umowa o następującej treści :

W rezultacie dokonania przez ZAMAWIAJĄCEGO wyboru oferty WYKONAWCY została zawarta umowa o następującej treści : Załącznik nr 8 UMOWA NR / 2015 WZÓR Z dnia -2015 r. pomiędzy Miejskim Zakładem Budynków Komunalnych w Lesznie reprezentowanym przez: - Jana Szafranka Dyrektora z siedzibą w Lesznie przy ul. Dekana 10 i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYMIANĘ 2 DŹWIGÓW OSOBOWYCH W BUDYNKU MIESZKALNYM PRZY ULICY Królowej Jadwigi 1 klatka E, F W SŁUPSKU. Słupsk, wrzesień 2013 r. 2 I TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. 2. Terminy 1. Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień:... 2011 roku. 2. Termin zakończenia robót ustala się na dzień: 31.10.2011 roku.

UMOWA Nr. 2. Terminy 1. Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień:... 2011 roku. 2. Termin zakończenia robót ustala się na dzień: 31.10.2011 roku. Załącznik Nr 6 do SIWZ Wzór umowy UMOWA Nr Zawarta w dniu pomiędzy Szkołą Podstawową Nr...,...-... Łódź, ul...., NIP..., regon... reprezentowaną przez:... Dyrektora Szkoły... Głównego księgowego Szkoły

Bardziej szczegółowo

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści:

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści: Umowa nr WUP/.. /2015 zawarta w dniu.... 2015 r. dotyczy wniosku.. pomiędzy: Województwem Zachodniopomorskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚĆI PONIŻEJ EURO NA

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚĆI PONIŻEJ EURO NA OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚĆI PONIŻEJ 30 000 EURO NA DPS.DAG.333.4.2015 MALOWANIE POMIESZCZEŃ W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBUCZEWIE 1. Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie, Lubuczewo 29A,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA DOSTAWĘ Nr CRU/13/... Zastępca Prezydenta Miasta Dyrektora Wydziału Inwestycji Miejskich zwaną dalej w treści umowy Zamawiającym

UMOWA NA DOSTAWĘ Nr CRU/13/... Zastępca Prezydenta Miasta Dyrektora Wydziału Inwestycji Miejskich zwaną dalej w treści umowy Zamawiającym UMOWA NA DOSTAWĘ Nr CRU/13/... Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w dniu... r. w Szczecinie pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, w imieniu, której działają: Zastępca Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr...

Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr... Identyfikator:ZSNr1.ZP.271.2.2014 Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr... Zawarta w dniu... 2014 roku we Wronkach pomiędzy Zespołem Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich,

Bardziej szczegółowo

(Projekt) UMOWA NR. W wyniku przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości

(Projekt) UMOWA NR. W wyniku przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości Załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Gmina Kołaczkowo (Projekt) UMOWA NR zawarta w Kołaczkowie w dniu 2015 roku pomiędzy: Gminą Kołaczkowo Plac Reymonta 3, 62-306 Kołaczkowo,

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 Załącznik Nr 2 do SIWZ (wzór umowy) U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 zawarta w dniu 2016 r. w Ożarowie Mazowieckim pomiędzy Energetyką Ożarów Mazowiecki z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133

Bardziej szczegółowo

Umowa. zawarta w dniu... w rezultacie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr... pomiędzy:

Umowa. zawarta w dniu... w rezultacie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr... pomiędzy: Umowa zawarta w dniu... w rezultacie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr... pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawą w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Transportu

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY NA ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH I SPECJALISTYCZNYCH

WZÓR UMOWY NA ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH I SPECJALISTYCZNYCH Znak sprawy MOPS / 341 / 4/ 2010 Załącznik nr... do oferty UWAGA: PO PODPISANIU NALEŻY D O Ł Ą C Z Y Ć D O O F E R T Y! WZÓR UMOWY NA ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH I SPECJALISTYCZNYCH Zawarta w dniu...r

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 do SIWZ Znak sprawy: UKS2091/DO/2411/26/14

Załącznik nr 8 do SIWZ Znak sprawy: UKS2091/DO/2411/26/14 Załącznik nr 8 do SIWZ Znak sprawy: UKS2091/DO/2411/26/14 (miejscowość i data) (nazwa i adres Wykonawcy) OŚWIADCZENIE o braku przynależności do grupy kapitałowej Przystępując do postępowania o udzielenie

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej Zamawiającym zwanym dalej Wykonawcą, o następującej treści :

zwanym dalej Zamawiającym zwanym dalej Wykonawcą, o następującej treści : WZÓR UMOWY Zawarta w dniu w Kowarach pomiędzy Wspólnotą Mieszkaniową przy ul. 1Maja 12-14 w Kowarach posiadająca numer identyfikacyjny NIP 6112568329 Regon 231228916reprezentowaną przez zarządcę Gminę

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. a:... z siedzibą w... ul... reprezentowanym przez:...

UMOWA NR. a:... z siedzibą w... ul... reprezentowanym przez:... Załącznik Nr 2 UMOWA NR zawarta w Kołaczkowie w dniu...... 2013 roku pomiędzy Gminą Kołaczkowo Plac Reymonta 3, 62-306 Kołaczkowo, NIP 789-170-73-30 reprezentowaną przez: Wójta Gminy Kołaczkowo Wojciecha

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ PŁYT DROGOWYCH

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ PŁYT DROGOWYCH OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ PŁYT DROGOWYCH 1. Nazwa i siedziba organizatora przetargu: RECYKLING Wojkowice Sp. z o.o. ul. Długosza 27 42-580 Wojkowice tel./fax 32 7696850 2. Miejsce i

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr SM-WPR-0830-./15 zawarta w dniu... w Warszawie, pomiędzy: Strażą Miejską Miasta Stołecznego Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Młynarskiej 43/45, 01 170

Bardziej szczegółowo

2 Zobowiązania Wykonawcy

2 Zobowiązania Wykonawcy Istotne postanowienia umowy nr.( wzór) Załącznik nr 4 do SWZ W dniu.. 2014 roku w Turku pomiędzy Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Turku, zarejestrowanym w Sądzie Rejestrowym

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. NIP.. Regon zwanym w dalszej treści Wykonawcą.

WZÓR UMOWY. NIP.. Regon zwanym w dalszej treści Wykonawcą. Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta w dniu... 2014 r. pomiędzy: Zespołem Obsługi Szkół z siedzibą w Harasiukach, 37 413 Harasiuki, Harasiuki 112 A, NIP 865 206 39 53, REGON 830229740, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WYKONANIE PRAC GEODEZYJNYCH ZWANA W DALSZEJ CZĘŚCI "UMOWĄ"

UMOWA O WYKONANIE PRAC GEODEZYJNYCH ZWANA W DALSZEJ CZĘŚCI UMOWĄ UMOWA O WYKONANIE PRAC GEODEZYJNYCH ZWANA W DALSZEJ CZĘŚCI "UMOWĄ" - WZÓR - zawarta w Opolu, dnia... pomiędzy Powiatem Opolskim, ul. 1 Maja 29, 45-068 Opole zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Umowa sprzedaży

PROJEKT Umowa sprzedaży PROJEKT Umowa sprzedaży NR z dnia roku W dniu w Olsztynie pomiędzy: Agencją Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie, ul. Głowackiego 6, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez: a, NIP,

Bardziej szczegółowo

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Nr postępowania: CAZ.9800/01/MF/2011 1.Nazwa i adres Zamawiającego. ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP BIUREK - WYPOSAŻENIA BIUROWEGO Zamawiającym jest Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie Adres: ul. 1-go Maja 2,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:..,

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:.., UMOWA Nr (WZÓR) Zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, reprezentowanym przez Wojewodę Mazowieckiego, w imieniu którego, na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Remont balkonów w budynku mieszkalnym przy ul. Chałubińskiego 36 w Kielcach. Wzór umowy

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Remont balkonów w budynku mieszkalnym przy ul. Chałubińskiego 36 w Kielcach. Wzór umowy Wzór umowy Druk nr 5 Zawarta w dniu r. w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce - Miejskim Zarządem Budynków 25-004 Kielce, ul. Paderewskiego 20 zwanym dalej Zamawiającym, którego reprezentuje: Dyrektor mgr inŝ.

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy na dostawę, montaż i ustawienie mebli

Wzór umowy na dostawę, montaż i ustawienie mebli Wzór umowy na dostawę, montaż i ustawienie mebli Umowa zawarta dnia.. r. po przeprowadzeniu postępowania w trybie przetargu zawarta w dniu. w Warszawie, w wyniku postępowania o zamówienie publiczne, w

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. dalej zwanym Wykonawcą

UMOWA NR.. dalej zwanym Wykonawcą SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy mebli biurowych nabywane na podstawie umowy sprzedaży, na potrzeby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla oferentów postępowania przy zamówieniu o wysokości do 14.000 euro

Instrukcja dla oferentów postępowania przy zamówieniu o wysokości do 14.000 euro Zarząd Eksploatacji Zasobów Komunalnych 58-530 Kowary ul. Dworcowa 11 tel. (075) 71823-08 NIP 611-02-04-391 Regon 230505414 Instrukcja dla oferentów postępowania przy zamówieniu o wysokości do 14.000 euro

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych)

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych) ZAŁĄCZNIK NR II FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do zaproszenia dotyczącego wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na dostawę drobnego sprzętu medycznego i materiałów opatrunkowych składamy naszą ofertę.

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 26/2015

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 26/2015 Nysa, 18.03.2015 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 26/2015 na Dostawę oprogramowania SiteKiosk. 1. Zamawiający. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie, ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa. NIP: 7532127420

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczące zamówienia o wartości przekraczającej 1000 euro do wartości nieprzekraczającej 30000 euro

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczące zamówienia o wartości przekraczającej 1000 euro do wartości nieprzekraczającej 30000 euro .271..2015 Mielec, 06.02.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące zamówienia o wartości przekraczającej 1000 euro do wartości nieprzekraczającej 30000 euro 1. Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 21/2015

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 21/2015 Nysa, 25.02.2015 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 21/2015 na Dostawę 2 sztuk fabrycznie nowych telewizorów Samsung RM48D. 1. Zamawiający. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie, ul. Armii Krajowej

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR (Wzór) Załącznik Nr 4 UMOWA NR zawarta w dniu.. w Żarach pomiędzy: Gminą Żary o statusie miejskim w imieniu której działa Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku w Żarach ul. Telemanna 1, 68 200

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy oznaczenie sprawy GE.2710.1.2012 ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ WZÓR UMOWY (...) zawarta w dniu... w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa:......

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego. Umowa nr...

Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego. Umowa nr... Załącznik Nr 11 do SIWZ Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego Umowa nr... zawarta w dniu... w Borzęcinie pomiędzy Gmina Borzęcin reprezentowaną przez: 1. Pana mgr Janusza Kwaśniaka Wójta Gminy zwaną

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY NR......

PROJEKT UMOWY NR...... Załącznik nr 2 PROJEKT UMOWY NR... W dniu.. w Świdnicy pomiędzy Gminą Świdnica ul. Długa 38, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez Adama Jaskulskiego -Wójta Gminy przy kontrasygnacie Pani Marii

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy Nr RAP/45.1/2011

Wzór Umowy Nr RAP/45.1/2011 Załącznik nr 5a Wzór Umowy Nr RAP/45.1/2011 Zawarta w dniu... 2011 r. we Wrocławiu pomiędzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław NIP: 896-000-53-54

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Wartość zamówienia nie przekracza 14 tys. euro ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się.

ZAPYTANIE OFERTOWE Wartość zamówienia nie przekracza 14 tys. euro ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się. Numer sprawy: ZPpp-13A/2013 1 ZAMAWIAJĄCY: MIEJSKI ZAKŁAD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH Spółka z o.o., siedziba: 42-500 Będzin, ul. Krakowska 16, tel.: (32) 729-52-21; (32) 729-51-62; faks: (32) 729-57-74 Regon:

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. 1. 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.:

UMOWA Nr. 1. 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: UMOWA Nr Druk nr 5 (wzór umowy) z dnia r. zawarta w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce - Miejskim Zarządem Budynków 25-004 Kielce, ul. Paderewskiego 20 NIP 9591844609 REGON 260269284 zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

ZGM/OZ /2015. FORMULARZ OFERTOWY Dane dotyczące Wykonawcy Dane dotyczące Zamawiającego: Zobowiązania Wykonawcy:

ZGM/OZ /2015. FORMULARZ OFERTOWY Dane dotyczące Wykonawcy Dane dotyczące Zamawiającego: Zobowiązania Wykonawcy: Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTOWY Dane dotyczące Wykonawcy: Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Strona internetowa:... Numer telefonu:... Numer faksu:... Numer REGON:... Numer NIP:...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla oferentów postępowania przy zamówieniu o wysokości do euro

Instrukcja dla oferentów postępowania przy zamówieniu o wysokości do euro Zarząd Eksploatacji Zasobów Komunalnych 58-530 Kowary ul. Dworcowa 11 tel. (75) 71823-08 NIP 611-02-04-391 Regon 230505414 Instrukcja dla oferentów postępowania przy zamówieniu o wysokości do 30.000 euro

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Specyfikacjii Istotnych Warunków Zamówienia - Gmina Kołaczkowo. (Projekt) UMOWA NR. Reymonta 3, Kołaczkowo,

Załącznik nr 2 do Specyfikacjii Istotnych Warunków Zamówienia - Gmina Kołaczkowo. (Projekt) UMOWA NR. Reymonta 3, Kołaczkowo, Załącznik nr 2 do Specyfikacjii Istotnych Warunków Zamówienia - Gmina Kołaczkowo (Projekt) UMOWA NR zawarta w Kołaczkowie w dniu 2016 roku pomiędzy: Gminą Kołaczkowo, Plac Reymonta 3, 62-306 Kołaczkowo,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA nr... na dostawę materiałów budowlanych zawarta w dniu 2014 r. w Łasku pomiędzy: a 1) Skarbem Państwa Jednostką Wojskową 1158 w Łasku a) z siedzibą: 98 100 Łask, ul. 9-go Maja

Bardziej szczegółowo

Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy:

Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy: Załącznik nr 2 Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy: Wspólnotą Mieszkaniową ul. Żymierskiego 81 w Jastrowiu z siedzibą: 64-915 Jastrowie, ul. Kieniewicza 9 NIP: 767-165-33-59,

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE INSTALACJI SYSTEMU PRZECIWPOŻAROWEGO W PAWILONIE A I B DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W BISKUPICACH

WYKONANIE INSTALACJI SYSTEMU PRZECIWPOŻAROWEGO W PAWILONIE A I B DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W BISKUPICACH P R O J E K T ZAŁĄCZNIK NR 2 U M O W A N R D P S Z P 3 2 0 0 / 7 / 2 0 0 8 W SPRAWIE: WYKONANIE INSTALACJI SYSTEMU PRZECIWPOŻAROWEGO W PAWILONIE A I B DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W BISKUPICACH Zawarta w dniu

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 2 Umowa zostaje zawarta na okres od daty podpisania umowy do 23 grudnia 2016 r.

UMOWA. 2 Umowa zostaje zawarta na okres od daty podpisania umowy do 23 grudnia 2016 r. UMOWA zawarta w Warszawie w dniu... r. w rezultacie udzielenia zamówienia publicznego nr.w trybie przetargu nieograniczonego - podstawa prawna: Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy Projekt / wzór umowy do SIWZ UMOWA NR. /2013 zawarta w dniu.. pomiędzy spółką Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Zbigniewa Sawickiego Prezesa Zarządu zwanym

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU W RYKACH

ZARZĄD POWIATU W RYKACH ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA: OKREŚLANIE WARTOŚCI POJAZDÓW USUNIĘTYCH Z DRÓG W TRYBIE ART. 130A USTAWY PRAWO O RUCHU DROGOWYM- ZNAK SPRAWY: RM.272.5.2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO POWIAT RYCKI

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 2 Wzór UMOWY. zawarta w dniu 2011 r. pomiędzy:

ZAŁĄCZNIK 2 Wzór UMOWY. zawarta w dniu 2011 r. pomiędzy: ZAŁĄCZNIK 2 Wzór UMOWY zawarta w dniu 2011 r. pomiędzy: Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli z siedzibą w Toruniu, Aleja Solidarności 3, NIP 9562012912, reprezentowanym przez: 1. Annę Jurewicz

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: DAM-282-27/12 Formularz ofertowy Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie. -PROJEKT- UMOWA nr

Nr sprawy: DAM-282-27/12 Formularz ofertowy Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie. -PROJEKT- UMOWA nr Nr sprawy: DAM-282-27/12 Formularz ofertowy Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie Załącznik nr 6 do SIWZ -PROJEKT- UMOWA nr Zawarta w dniu... 2012r. po przeprowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne

Bardziej szczegółowo

(Projekt umowy) Umowa nr... zawarta w dniu... w...pomiędzy:

(Projekt umowy) Umowa nr... zawarta w dniu... w...pomiędzy: Załącznik nr 3 do SIWZ (Projekt umowy) Umowa nr... zawarta w dniu... w...pomiędzy: Szpitalem Uniwersyteckim nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy z siedzibą przy ul. Kornela Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

4 Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową i zasadami wiedzy technicznej. 5 Wykonawca oświadcza, że z

4 Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową i zasadami wiedzy technicznej. 5 Wykonawca oświadcza, że z Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE (wzór) Nr.../2006 zawarta w dniu... r. w Szczecinie pomiędzy: Dziennym Domem Pomocy Społecznej (Szczecin, ul. Łukaszewicza 6) reprezentowany przez kierownika

Bardziej szczegółowo

AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO

AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO UMOWA (projekt) Zawarta w dniu.. w Starachowicach pomiędzy FUNDACJĄ AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO, w imieniu której działa Prezes -Ryszard Nosowicz, 27-200 Starachowice, ul. Mickiewicza 1A, NIP:664-00-12-038

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Dostawa papieru do drukarek, kserografów i faksów. dla Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Dostawa papieru do drukarek, kserografów i faksów. dla Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku Załącznik nr 1 do zapytania cenowego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa papieru do drukarek, kserografów i faksów dla Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku Lp. Asortyment Jedn.

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.:

Wzór umowy Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: Wzór umowy Druk nr 6 z dnia zawarta w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce - Miejskim Zarządem Budynków 25-004 Kielce, ul. Paderewskiego 20 NIP: 959-18-44-609 Regon:260269284 zwanym dalej Zamawiającym, którego

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający: Spółdzielnia Mieszkaniowa BUDOWLANI ul. T. Boya Żeleńskiego 1 85-858 Bydgoszcz.

1. Zamawiający: Spółdzielnia Mieszkaniowa BUDOWLANI ul. T. Boya Żeleńskiego 1 85-858 Bydgoszcz. Bydgoszcz, dnia 19.08.2010r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW Zawory przetargu nieograniczonego na montaż zaworów podpionowych stabilizujących przepływ nośnika ciepła w instalacji centralnego ogrzewania

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści :

UMOWA NR. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści : Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA NR. w dniu. w Lesznie pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Lesznie, mającym siedzibę przy ul. Strzeleckiej 7, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY NR.2014

UMOWA DOSTAWY NR.2014 Zał. nr 4 do SIWZ UMOWA DOSTAWY NR.2014 W dniu..2014 roku w Woli Rafałowskiej pomiędzy Zakładem Aktywności Zawodowej Towarzystwa Przeciwdziałania Uzależnieniom Trzeźwa Gmina w Chmielniku, 36-017 Błędowa

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2015. zawarta w dniu. 2015 roku w Gdańsku, pomiędzy:

UMOWA NR /2015. zawarta w dniu. 2015 roku w Gdańsku, pomiędzy: Załącznik Nr 2 UMOWA NR /2015 zawarta w dniu. 2015 roku w Gdańsku, pomiędzy: 1. Zakładem Poprawczym, ul. Polanki 122, 80 308 Gdańsk, NIP 584-27-02-751, REGON- 221075350 reprezentowanym przez mgr Janusza

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Strona 1 Załącznik nr 3 do siwz ZP 20/2012/CSW UMOWA Umowa nr RARR/CSW/ /2012 Zawarta w dniu... 2012 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy :

UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy : Załącznik Nr 3 UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy : Strażą Miejską w Białymstoku z siedzibą 15-399 Białystok, ul. Składowa 11, NIP 542-305-98-42, REGON 200175012, którą reprezentuje:

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR DZ/86/2014 - wzór -

UMOWA NR DZ/86/2014 - wzór - Ogłoszenie numer DZ/86/2014: załącznik nr 5 UMOWA NR DZ/86/2014 - wzór - zawarta w Bielsku-Białej w dniu... zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy - prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj: Dz.

Bardziej szczegółowo

W Z Ó R. UMOWY nr zawarta w dniu...w Stróżach

W Z Ó R. UMOWY nr zawarta w dniu...w Stróżach Załącznik nr 4 do SIWZ W Z Ó R UMOWY nr zawarta w dniu...w Stróżach pomiędzy: Fundacją Pomocy Osobom Niepełnosprawnym, 33-331 Stróże 413 wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000028676 reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWA nr zawarta w Giżycku dnia...

WZÓR UMOWA nr zawarta w Giżycku dnia... Załącznik nr 5 do SWZ WZÓR UMOWA nr zawarta w Giżycku dnia... pomiędzy: Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe z siedzibą przy ul. Nadbrzeżnej 15 w Giżycku zwane dalej Zamawiającym reprezentowane przez:....

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr RRiGN/1/2014

Zapytanie ofertowe nr RRiGN/1/2014 Liniewo, 22.07.2014 r. Zapytanie ofertowe nr RRiGN/1/2014 Rodzaj zamówienia: usługa Tryb udzielenia zamówienia: zapytanie o wartości nie przekraczającej kwoty 30000 Euro na podstawie art. 4 ust 8 przepisów

Bardziej szczegółowo

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY Załącznik nr... do SIWZ Wzór umowy do części III zamówienia UMOWA Nr... zawarta w dniu.. r. w Prażmowie, pomiędzy: GMINĄ PRAŻMÓW z siedzibą w Prażmowie przy ul. Piotra Czołchańskiego 1, 05-505 Prażmów,

Bardziej szczegółowo

UMOWA o wykonanie robót budowlanych

UMOWA o wykonanie robót budowlanych UMOWA o wykonanie robót budowlanych Projekt Zawarta w dniu... 2006 roku pomiędzy Gminą Chełmiec z siedzibą 33-395 Chełmiec ul. Papieska 2, zwaną w dalszym ciągu umowy Zamawiającym reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Adres wykonawcy:... ... NIP:... Regon:... ... numer rachunku bankowego ... Dostawa soli drogowej dla ZGK Świebodzice Sp. z o. o..

OFERTA. Adres wykonawcy:... ... NIP:... Regon:... ... numer rachunku bankowego ... Dostawa soli drogowej dla ZGK Świebodzice Sp. z o. o.. Załącznik nr 1 do SIWZ OFERTA Nazwa firmy (Wykonawcy):... Adres wykonawcy:...... NIP:... Regon:...... numer rachunku bankowego...... numer telefonu numer faksu Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczy: cyklinowania i lakierowania parkietu w sali gimnastycznej

Zapytanie ofertowe dotyczy: cyklinowania i lakierowania parkietu w sali gimnastycznej Płock, 7.02.2014r Szkoła Podstawowa im. Druha Wacława Milke w Płocku 09-402 Płock ul. 1 Maja 11 Telefon: 24/2624015 NIP 774-26-62-473 www.sp6plock.pl Zapytanie ofertowe dotyczy: cyklinowania i lakierowania

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. /Przedmiot umowy/

Umowa nr.. /Przedmiot umowy/ Umowa nr.. na dostawę produktów reklamowych i materiałów konferencyjnych promujących projekt pn. Przebudowa Nabrzeża Szwedzkiego w Porcie Gdynia. zawarta w Gdyni w dniu... roku pomiędzy: Zarządem Morskiego

Bardziej szczegółowo

istotne postanowienia umowy

istotne postanowienia umowy załącznik nr 5 istotne postanowienia umowy W dniu w Żarach pomiędzy Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Żarach wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

dnia (pieczątka firmowa wykonawcy) NIP... REGON... fax... tel...

dnia (pieczątka firmowa wykonawcy) NIP... REGON... fax... tel... FORMULARZ OFERTY Załącznik Nr 1 do SIWZ dnia (pieczątka firmowa wykonawcy) NIP... REGON... fax... tel.... I. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu na leasing ambulansu ratunkowego typu C dla SP ZOZ w Obornikach

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWA nr zawarta w Giżycku dnia...

WZÓR UMOWA nr zawarta w Giżycku dnia... Treść po zmianie z 15.09.2011 Załącznik nr 4 do SWZ WZÓR UMOWA nr zawarta w Giżycku dnia... pomiędzy: Mazurskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Wodne z siedzibą przy ul. Nadbrzeżnej 15 w Giżycku zwane dalej

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ZP Załącznik nr 12 Umowa nr ZP/.../2013

Nr sprawy: ZP Załącznik nr 12 Umowa nr ZP/.../2013 Nr sprawy: ZP.271.58.2013 Załącznik nr 12 Umowa nr ZP/.../2013 W dniu.. pomiędzy Miastem Suwałki, 16-400 Suwałki, ul. Mickiewicza 1, NIP: 844-215-51-52, Regon: 790671030, zwaną dalej w skrócie Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. /wyciąg/

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. /wyciąg/ Uwaga: warunkiem uczestnictwa w postępowaniu jest zakup pełnej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia /SIWZ/ w siedzibie Morskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Gdyni przy ul. Wincentego Pola 14. SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... na dostarczenie produktów spożywczych

UMOWA NR... na dostarczenie produktów spożywczych ZAŁĄCZNIK NR 3 (projekt) UMOWA NR... na dostarczenie produktów spożywczych Zawarta w dniu w Gostyninie pomiędzy: Szkołą Podstawową nr 1 im. Armii Krajowej w Gostyninie, ul. Ozdowskiego 2 a zwanym w treści

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr.../ri/ugb/2010

U M O W A nr.../ri/ugb/2010 U M O W A nr.../ri/ugb/2010 Gminą Biskupice zawarta w dniu...2010 r. w Tomaszkowicach pomiędzy: Tomaszkowice 455, 32-020 Wieliczka, NIP 683-15-73-055 reprezentowaną przez:... zwaną dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zaproszenie do składania ofert

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zaproszenie do składania ofert ZAPYTANIE OFERTOWE Zapraszam do złożenia oferty na remont pomieszczenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim. Wartość zamówienia poniżej 14 tys. euro. Zamawiający: Miejski Ośrodek

Bardziej szczegółowo

... dnia... ... i Urządzeń Wodnych 15-399 Białystok ul. Handlowa 6. OFERTA

... dnia... ... i Urządzeń Wodnych 15-399 Białystok ul. Handlowa 6. OFERTA ... dnia...... Pieczęć Wykonawcy Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych 15-399 Białystok ul. Handlowa 6. OFERTA Odpowiadając na zapytanie cenowe na dostawę bonów towarowych dla pracowników WZM

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu z siedzibą al. Niepodległości 16/18, Poznań Zamawiającym Wykonawcą

WZÓR UMOWY Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu z siedzibą al. Niepodległości 16/18, Poznań Zamawiającym Wykonawcą Załącznik nr 3 do SIWZ WZÓR UMOWY W wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta w dniu... umowa pomiędzy: Wielkopolskim Urzędem

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY NR DZP /2016/I WZÓR

UMOWA SPRZEDAŻY NR DZP /2016/I WZÓR UMOWA SPRZEDAŻY NR DZP-362-28/2016/I WZÓR W dniu... w Warszawie pomiędzy: Uniwersytetem Warszawskim, 00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, zwanym dalej Odbiorcą, posiadającym nr NIP: 525-001-12-66,

Bardziej szczegółowo