Skierniewice, ul. CICHA 1 tel.(046) NIP PROJEKT BUDOWLANY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "96-100 Skierniewice, ul. CICHA 1 tel.(046) 833 90 43 NIP 836-104-81-04 PROJEKT BUDOWLANY"

Transkrypt

1 KRYS STUDIO PROJEKTÓW TECHNICZNYCH Krzysztof Broniarek Skierniewice, ul. CICHA 1 tel.(046) NIP PROJEKT BUDOWLANY Branża: Miejscowość: Obiekt: Sanitarna Łowicz Wykonanie w istniejącym budynku mieszkalnym wielorodzinnym kotłowni gazowej wraz z instalacją doziemną i wewnętrzną gazu do i w tym budynku Adres budowy: ul. Jana Pawła II 169 dz. 4023/ Łowicz Inwestor: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu ul. Kaliska Łowicz Instalacje sanitarne: Projektant: mgr inż. Krzysztof Broniarek Sprawdzający: mgr inż. Sławomir Łuczywek marzec 2015 r.

2 SPIS TREŚCI 1.Opis techniczny... 3 Informacja bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Oświadczenie projektanta Wpis do izby i uprawnienia Warunki przyłączenia do sieci gazowej RYSUNKI 2

3 OPIS TECHNICZNY do projektu technicznego kotłowni gazowej i instalacji wewnętrznej i doziemnej gazu od i w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Jana Pawła II 169, dz. nr ew. 4023/3 w Łowiczu. 1.Podstawa opracowania - zlecenie Inwestora - PB architektury ww. budynku - uzgodnienia z Inwestorem - obowiązujące przepisy i normy 2.Dane ogólne instalacji c.o. Obecnie budynek ogrzewany jest kotłem na paliwo stałe o mocy 50 kw. Ciepło na potrzeby c.w.u. przygotowywane jest w podgrzewaczu wody o pojemności 300 l. Istniejące urządzenia w kotłowni należy zdemontować. Istniejący budynek podlegał będzie termomodernizacji i dla nowego zapotrzebowania na energię cieplną zaprojektowano nową kotłownię gazową zlokalizowaną w miejscu istniejącej kotłowni. Kotłownia będzie pokrywała zapotrzebowanie cieplne na potrzeby instalacji c.o. i c.w.u. 3. Kotłownia gazowa. Opis stanu istniejącego. Kotłownia gazowa projektowana jest w miejsce istniejącego kotła na paliwo stałe w celu dostarczenia ciepła do instalacji grzewczych i wody ciepłej. Opis przyjętych rozwiązań. W projekcie zaproponowano kocioł kondensacyjny gazowy 45 kw Instalację przyjęto jako zamkniętą. Pomieszczenie kotłowni. Pomieszczenie kotłowni zlokalizowane jest w piwnicy budynku. Wysokość pomieszczenia 2,2m, powierzchnia 12,2 m 2, kubatura 26,84 m 3. 3

4 Oświetlenie kotłowni. Oświetlenie kotłowni sztuczne i naturalne przez projektowane otwory okienne. Dobór kotła i podgrzewacza wody Dla pokrycia zapotrzebowania zgodnie z wytycznymi Inwestora i zamówioną ilością gazu dobrano kocioł kondensacyjny gazowy 45 kw, na potrzeby c.w.u. dobrano podgrzewacz wody o pojemności 300 l. Dopuszczalne ciśnienie robocze 4 bar Regulacja pracy kotłów. Kotły wyposażony będzie w automatykę. Regulator realizuje pracę kotłów i instalacji w układzie pogodowym. Zapotrzebowanie ciepła. Obliczone zapotrzebowanie ciepła dla budynku po termomodernizacji wynosi odpowiednio: - część obsługiwana grzejnikami - 24 kw - wymagana moc na potrzeby c.w.u kw Dobór armatury zabezpieczającej. Dobór zaworu bezpieczeństwa Membranowy zaworów bezpieczeństwa 1 ciśnienie otwarcia zaworu 3 bar na kotle 1 szt. Membranowy zaworów bezpieczeństwa 11/4 ciśnienie otwarcia zaworu 2,5 bar na uzupełnianiu. Naczynia przeponowe: 1szt. 50 dm 3 - zabezpieczające instalację; 1 szt. 25 dm 3 - zabezpieczenie zasobnika c.w.u. Rura łącząca instalację z naczyniem 1 4

5 Odprowadzenie spalin. Odprowadzenie spalin odbywać się będzie kominem powietrzno spalinowym fasadowym) prowadzony na zewnątrz budynku) z blachy nierdzewnej dn 80/125. Komin składa się poziomego przewodu spalinowo- powietrznego i komina. Przewód ten należy układać ze spadkiem 5% w kierunku kotła. Wentylacja w kotłowni. Kotłownia gazowa powinna być wyposażona w sprawnie działającą instalację nawiewno wywiewną, zapewniającą dostarczenie powietrza potrzebnego do spalania gazu i przewietrzania pomieszczenia. Zaprojektowano pobór powietrza potrzebnego do procesu spalania w kotle poprzez system kominowy (powietrzno-spalinowy) z zasysaniem powietrza z zewnętrz. Dla przewietrzania pomieszczenia wykonać nawiew 20x20cm. Kotły z zamkniętą komorą spalania pobierające powietrze z zewnątrz nie wymagają dodatkowej wentylacji. Wymagana jest tylko wentylacja pomieszczenia ze względu na instalację gazową przynajmniej 14x14 cm. Zaprojektowano wentylację wywiewną 14x14 cm. Zabezpieczenia gazowe Ze względu na wymogi p-poż kotłownię należy wyposażyć w zestaw zabezpieczający przed wybuchem gazu (2 -czujniki gazu typu DEX umieszczone nad kotłem połączony z centralą MD). Urządzenie MD połączone jest z zaworem elektromagnetycznym, który automatycznie zamyka dopływ gazu do kotłowni i uruchamia alarm dźwiękowoświetlny. Zawór elektromagnetyczny będzie umieszczony na zewnętrznej ścianie budynku. Czujniki montować zgodnie z zaleceniami w zależności od użytego gazu. Montaż instalacji. Przed przystąpieniem do montażu należy wszystkie rury i kolana oczyścić z rdzy i innych zanieczyszczeń oraz przygotować do spawania. Należy przestrzegać prawidłowości spadków w celu zachowania niezawodności odpowietrzenia i odwodnienia. Po zmontowaniu instalacje trzeba kilkakrotnie przepłukać. Termometry i czujniki temperatury wody montować w tulejach termometrycznych. 5

6 Próby hydrauliczne kotłowni. Instalację przed malowaniem i położeniem izolacji należy poddać próbie szczelności i ciśnienia na zimno i gorąco zgodnie z obowiązującymi Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano -montażowych część II. Instalacje sanitarne i Przemysłowe. Podczas próby ciśnieniowej należy odciąć przeponowe naczynie wzbiorcze. Badania szczelności należy przeprowadzić przez napełnienie instalacji wodą i podniesienie ciśnienia do wartości 0,6 MPa. Ciśnienie próbne należy utrzymać co najmniej 30 min.,dokonując wszystkich połączeń. Zabezpieczenie antykorozyjne. Rurociągi należy oczyścić do II stopnia czystości zgodnie z PN-70/H i zabezpieczyć przez malowanie następującymi zestawem farb: 2 x farba ftalowa do gruntowania przeciwrdzewna miniowa 60% o symbolu SWA x emalia ftalowa ogólnego stosowania o symbolu SWA Izolacja Po zakończeniu robót montażowych i prób hydraulicznych rurociągi i rozdzielacze należy zaizolować zgodnie z PN-85/B Jako materiał izolacyjny proponuje się zastosowanie pianki poliuretanowej typu Elastopor H 4055, otulin termoizolacyjnych systemu STEINNORM 300 lub spienionej pianki polietylenowej typu Polting. Na płaszczyznach izolacji należy wprowadzić oznaczenia przepływowe. Izolacja cieplna przewodów rozdzielczych i komponentów w instalacjach centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej (w tym przewodów cyrkulacyjnych), instalacji chłodu i ogrzewania powietrznego powinna spełniać następujące wymagania minimalne określone w poniższej tabeli: Wymagania izolacji cieplnej przewodów i komponentów L.p. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubość izolacji cieplnej (materiał 0,035 W/(m K)1) 1 Średnica wewnętrzna do 22 mm 20 mm 2 Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm 30 mm 3 Średnica wewnętrzna od 35 do 100 równa średnicy wewnętrznej rury mm 4 Średnica wewnętrzna ponad 100 mm 100 mm 5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzące przez ściany lub stropy, skrzyżowania przewodów ½ wymagań z poz Przewody ogrzewań centralnych wg poz. 1-4, ułożone w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami różnych użytkowników ½ wymagań z poz

7 7 Przewody wg poz. 6 ułożone w podłodze 8 Przewody ogrzewania powietrznego (ułożone wewnątrz izolacji cieplnej budynku) 9 Przewody ogrzewania powietrznego (ułożone na zewnątrz izolacji cieplnej budynku) 10 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnątrz budynku2) 11 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnątrz budynku2) 6 mm 40 mm 80 mm 50% wymagań z poz % wymagań z poz. 1-4 Ochrona przeciwpożarowa i wytyczne BHP. Wytyczne p/poż Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 75 z dnia 15 czerwca 2002 r.) rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia r. w sprawie ochrony p/poż budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Charakterystyka pożarowa obiektu. Jest budynkiem niskim (paragraf 8 rozporządzenie MGPiB z r.) Wymagana klasa odporności pożarowej budynku E do 2 kondygnacji oraz D trzy kondygnacyjne. Część budynku w której występuje pomieszczenie kotłowni powinna być wykonana w C klasie odporności pożarowej tj.: główna konstrukcja nośna oraz strop powinny mieć klasę odporności ogniowej 60 min. ścianki działowe klasę 15 min odporności ogniowej. wszystkie elementy budowlane powinny być z materiałów nierozprzestrzeniających ognia. Wymagania przeciwpożarowe przy projektowaniu w obiektach zamieszkania zbiorowego - niskich w części podziemnej pomieszczeń: Kotłowni ściany i stropy wydzielające kotłownię powinny mieć odporność ogniową co najmniej 60 min., w ścianie zewnętrznej odległość między otworami okiennymi w pionie powinna wynosić co najmniej 0,8 m palenisko powinno być umieszczone na podłożu niepalnym o grubości co najmniej 0,5 m; 7

8 palenisko otwarte o może być stosowane tylko w pomieszczeniu w którym nie występuje zagrożenie wybuchem; palenisko powinno być odległe co najmniej 0,6 m od łatwo zapalnych części budynku; rury przyłączeniowe oraz otwory do czyszczenia powinny być oddalone od łatwo zapalnych części konstrukcyjnych budynku co najmniej 0,6m.; obudowa przewodów spalinowych powinna mieć odporność ogniową co najmniej 60 minut dopuszcza się wykonanie obudowy z cegły polnej, grubości 12 cm, murowanej na zaprawie cementowo-wapniowej z zewnętrznym tynkiem lub spoinowaniem; palne okładziny przewodów wentylacyjnych i klimaty akcyjnych mogą być stosowane jedynie na zewnątrz tych przewodów; przewody wentylacyjne prowadzone przez pomieszczenia których, nie obsługują powinny być obudowane elementami o klasie odporności ogniowej minimum 15 min; odległości nie izolowanych przewodów wentylacyjnych od materiałów palnych powinna wynosić co najmniej 0,5 m; w budynkach o kategorii zagrożenia ludzi stosowanie przewodów wentylacyjnych z materiałów palnych jest zabronione; drzwiczki rewizyjne stosowane w kanałach i przewodach wentylacyjnych powinny być wykonane z materiałów niepalnych; w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem należy stosować przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne oddzielne dla każdego pomieszczenia oraz wentylatory wywiewne nie wywołujące iskier mogących spowodować zapalenie substancji palnych; przewody wentylacyjne przechodzące przez ściany i stropy oddzieleń p.poż. powinny mieć co najmniej połowę odporności ogniowej oddzielania p.poż. lub posiadać klapę odcinającą w klasie 1/2 odporności oddzielenia p.poż. Zgodnie z paragrafem13 ust. 32 w/w. rozporządzenia ustala się zaopatrzenie kotłowni w następujący sprzęt gaśniczy: koc gaśniczy 1 szt. gaśnica proszkowa GP-6 2szt. Kotłownię wyposażyć w instrukcję przeciwpożarową, oznaczyć wyjścia ewakuacyjne i miejsce usytuowania podręcznego sprzętu gaśniczego. Gaśnice umieścić w miejscu łatwo dostępnym na ścianie przy wejściu do kotłowni. Kotłownię winna obsługiwać załoga przeszkolona zarówno pod względem BHP jak i działania jej poszczególnych elementów. 4.Zalecenia do branży budowlanej i elektrycznej W istniejącym pomieszczeniu kotłowni należy wykonać następujące prace: Wykonać odwodnienia z zaworów bezpieczeństwa i spustów 8

9 Na pasadzce ułożyć terakotę wraz z cokolikiem wys. 15 cm Wykonać lamperię olejną do wys. 1.8 m Wymalować farbą emulsyjną ściany i sufi W pomieszczeniu projektowanej kotłowni zamontować okno o powierzchni min. 0.9 m 2 Przystosować istniejącą instalację elektryczna zgodnie z przepisami. Wykonać odpowiednią ilość gniazd, gniazdo 24V, oświetlenie awaryjne, rozdzielnicę TK wykonać na zewnątrz kotłowni, wyłącznik p-poż wykonać na zewnątrz kotłowni. Instalacje połączeń wyrównawczych uzupełnić płaskownikiem FeZn 25x4 układanym na wysokości 1,2 m od posadzki. Do szyny wyrównawczej przyłączyć metalowe rury instalacji. Pomieszczenie wyposażyć w oprawy oświetleniowe o stopniu ochrony IP65. 5.Opis instalacji gazowej 5.1. Instalacja doziemna W celu zasilenia odbiorników w budynku projektuje się odcinek instalacji doziemnej (od punktu redukcyjno - pomiarowego na budynku wg odrębnego opracowania) wykonany z rur PE 100 PE 40 SDR 11 ułożonych w ziemi na głębokości nie mniejszej niż 0,6 m oraz nie głębiej niż 1,5m. Przed podejściem do szafek na kurek sferyczny na budynku (w odległości min. 0,5 m) wykonać podejście rurą stalową z przejściem PE/stal. Rurę stalową zaizolować taśmą polietylenową i sprawdzić powłokę poroskopem iskrowym. Instalacje należy układać w wykopie na podsypce z piasku o grubości warstwy 10cm i należy je zasypać piaskiem o grubości warstwy 10 cm oraz oznakować przewodem lokalizacyjnym oraz taśmą ostrzegawczą o szerokości 20cm z folii w kolorze żółtym ułożoną 40 cm nad instalacją. Przejście z rur polietylenowych na rury stalowe przy użyciu tulei PE/stal Podejście do punktu pomiarowego i kurka odcinającego. Instalacja gazowa musi być chroniona (na odcinku między ziemią, a szafką na gazomierz, reduktor i kurek odcinający ) przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz przed wpływem promieni słonecznych - rurą stalową ocynkowaną izolowaną taśmą antykorozyjną polietylenową i PCV (pod szafkę na zawór odcinający) Próba szczelności instalacji doziemnej. Próbę szczelności wykonać tak jak dla przyłącza przez okres 1 godziny pod ciśnieniem 0,21. Do próby użyć sprężonego powietrza. Instalację przed zasypaniem należy zgłosić do inwentaryzacji powykonawczej do uprawnionej służby geodezyjnej. 9

10 Instalacja powinna być wybudowana zgodnie z: -Rozporządzeniem nr 1055 Ministra Gospodarki z dn r (Dz.U. nr 97/2001 z dn r.) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe. -wytycznymi wydanie I Sieci gazowe polietylenowe. - Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690) z poźn. zmianami Instalacja gazowa wewnątrz budynku Instalacja zasilała będzie kocioł gazowy o mocy 45 kw zlokalizowany w pom. kotłowni. Ze względu na wymogi p-poż należy instalację wyposażyć w zawór MAG wraz z szafką sterującą i dwoma czujnikami gazu. Projektuje się zawór MAG3 dn 32 zlokalizowany w szafce na ścianie kotłowni wg rysunku i karty katalogowej. Instalację gazową w budynku należy wykonać z rur stalowych bez szwu walcowanych na gorąco, produkowanych zgodnie z PN-80/H-74219, łączonych przy pomocy spawania. Odbiorniki gazowe połączyć z projektowaną instalacją gazową przy pomocy łączników gwintowanych. Pomieszczenia, w których będą zainstalowane odbiorniki gazowe muszą posiadać sprawnie działającą instalację nawiewną i wentylacyjną grawitacyjną potwierdzoną aktualną opinią kominiarską.odprowadzenie spalin z pieca gazowego musi spełniać wymogi zawarte w obowiązujących przepisach. Dobór wielkości komina, otworów nawiewnych i wentylacyjnych, parametry pomieszczenia kotłowni wg projektu kotłowni wg odrębnego opracowania. Wysokość pomieszczenia winna wynosić minimum h- 2,2 m. Przewody poziome instalacji prowadzić ze spadkiem 4 %o w kierunku pionu. Przy przejściach przez ściany i stropy stosować tuleje ochronne wystające po 3cm z każdej strony. Przewody prowadzić na tynku z prześwitem 3cm w pomieszczeniach wilgotnych i 2cm w pozostałych pomieszczeniach. Poziome odcinki instalacji w odległości min. 0,1m powyżej innych przewodów instalacyjnych. W miejscach skrzyżowań przewodów gazowych z innymi przewodami instalacyjnymi zachować odległość min. 20cm. Przewody instalacji gazowej należy prowadzić na powierzchni ścian. Po wykonaniu prac montażowych instalację należy poddać próbie ciśnieniowej na ciśnienie równe 0,1 MPa. Do próby użyć sprężonego powietrza.instalację należy zabezpieczyć przed 10

11 korozją przez dokładne oczyszczenie z rdzy i brudu oraz pomalowanie nie później niż po 4 godz. od oczyszczenia - farbą podkładową chlorokauczukową. Po wyschnięciu farby podkładowej nałożyć warstwę farby nawierzchniowej. Prace te należy prowadzić przy temperaturze min. 10o C i wilgotności max. 75%. Całość instalacji w budynku wykonać zgodnie z przepisami zawartymi w: - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych,dz. U. nr 74/99, poz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690) z poźn. zmianami. - PN 91/E-05009/701 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Pomieszczenia wyposażone wannę lub/i basen natryskowy 5.5. Ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest budowa instalacji doziemnej gazu do budynku w m. Łowicz. 2. Cel opracowania Celem oceny jest rozpoznanie warunków geotechnicznych posadowienia oraz rozpoznanie budowy podłoża gruntowego i występujących w tym podłożu warunków hydrogeologicznych dla ww. budowy 3. Charakterystyka inwestycji Instalacja doziemna gazu wykonana będzie z rur PE Wyniki dotychczasowych badań Inwestor nie dysponuje żadnymi wynikami badań geologicznych przeprowadzonych na tym terenie. 5. Położenie geograficzne Pod względem geograficznym badany teren stanowi środkową część Mazowsza. 6. Budowa geologiczna Na podstawie literatury geologicznej, map geologicznych, dokonanej odkrywki oraz w oparciu o dane rozmowy z inwestorami stwierdzono, że podłoże gruntowe zbudowane jest z utworów czwartorzędowych. 7. Warunki hydrologiczne W podłożu wykonanych odkrywek nie stwierdzono występowanie ciągłego poziomu 11

12 wody podziemnej. 8. Wnioski W miejscu dokonanych odkrywek bezpośrednio pod powierzchnia terenu do głębokości około 1.0 m występują piaski z małą domieszką żwirów i glino dobrych właściwościach nośnych. Wobec powyższego zgodnie z paragrafem 4 ust.3 pkt 1 Rozporządzenia MTBiGM z dnia r ustala się pierwszą kategorię geotechniczną. Stopień skomplikowania warunków gruntowych stosownie do paragrafu 4 ust.2 ww. Rozporządzenia to warunki gruntowe proste. Jeżeli w wyniku wykopów stwierdzi się w innych miejscach inne warunki gruntowe to należy jeszcze raz ustosunkować się do nośności podłoża Zestawienie podstawowych materiałów rura PE 40 - SDR 11 - taśma ostrzeg. przewód lokalizacyjny. podejście stalowe dn 32 z przejściem PE/stal kurek sferyczny 32 Filtr gazu 32 szafka zaworowa rura stalowa 32 6.Uwagi końcowe 23,5 m 23,5 m 25 m 2 szt. 3 szt. 1 szt. 1 szt. 16 m Montaż instalacji należy prowadzić zgodnie z : "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru w/w robót ; Niniejszym projektem; Instrukcją i zaleceniami producenta systemu; Projektowana instalację mogą wykonać wykonawcy znający ww. technologię. Dopuszcza się zastosowanie materiałów innych niż w projekcie po warunkiem zachowania porównywalnych parametrów. Instalację c.w.u. wraz z zasobnikami okresowo przegrzewać przeciw legionelli. Zastosowane materiały muszą posiadać odpowiednie dopuszczenia i certyfikaty. 12

13 Wykaz materiałów podstawowych kotłowni LP Wyszczególnienie szt. Producent H1 kocioł gazowy kondensacyjny 45kW 1 H2 Zestaw przyłączeniowy pompy do kotłów (pompa kotłowa V=2,6 1 m 3/h, H=2m ) H3 Zawór bezpieczeństwa 3 bar 1 1 H4 Sterownik kotła pracujący w układzie pogodowym, obsługujący 1 sprzęgło hydrauliczne, obieg grzewczy z mieszaczem, obieg c.w.u., pompę cyrkulacyjną H5 Czujnik c.w.u. 1 H6 Podgrzewacz pojemnościowy 300 dm 3 1 U1 Neutralizator kondensatu 1 U2 Naczynie przeponowe 50 dm 3 + oprzyrządowanie 1 U3 Zawór bez. 1 ¼ 3 bar 1 U4 U5 Zestaw szybkiego montażu RK 2/32/32+WM2S+HKV 2/32/32 lub inny o podobnych parametrach Sprzęgło hydrauliczne WHY 120/80 lub inne o podobnych parametrach G1 Zestaw pompowy z pompą obiegowa V=2,6 m 3/h, H=3m ) 1 i zaworem trójdrogowym dn 32 z siłownikem G2 Zestaw pompowy z pompą obiegowa (V=2,6 m 3 /h, H=2m ) 1 bez mieszacza P3 Pompa cyrkulacyjna (V=1,5 m 3 /h, H=2m) 1 Z1 Zawór kulowy gwintowany dn 15 5 Z2 Zawór kulowy gwintowany dn 25 4 F1 Filtr siatkowy gw. dn 25 1 W1 Zawór kulowy gwintowany dn 15 3 W2 Zawór kulowy gwintowany dn 20 3 W3 Zawór kulowy gwintowany dn 25 8 W4 Zawór kulowy gwintowany dn 25 2 W5 Zawór kulowy gwintowany dn 25 ze zł. do węża 2 W6 Zawór zwrotny gwintywany dn 20 2 W7 Zawór zwrotny gwintywany dn 25 1 W8 Zawór GA dn 25 1 W9 Zawór GA dn 25 1 W10 Filtr do wody z płukaniem wstecznym 1 W11 Zmiękczacz wody W12 Zawór bez. 1 6 bar 1 W13 Naczynie przeponowe c.w.u. 25dm3 1 W14 Wodomierz JS 1.5 m3/h dn 15 1 W15 Reduktor ciśnienia 1 W16 Zawór zabezp. Przed poparzeniem TM S1 Zawór SU 1 2 Odpowietrznik automatyczny 2 M. Manometr 12 T Termometr

14 Informacja bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego - Przedmiotem opracowania informacji w zakresie Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia jest: - budowa instalacji gazu, z kotłownią gazową w budynku. 2.Kolejność realizacji poszczególnych obiektów Realizację budowy wykonywać w następujących etapach: wykonanie zabezpieczeń w miejscach kolizji poprzecznych z uzbrojeniem (instalacje elektryczne) montaż instalacji montaż uzbrojenia(biały montaż, urządzenia grzewcze itp.) dokonanie niezbędnych połączeń odbiory częściowe przywrócenie terenu w miejscu prowadzenia robót do stanu pierwotnego 3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. W pobliżu projektowanego budynku zlokalizowane są budynki. Ponadto występuje istniejące uzbrojenie podziemne w postaci linii energetycznych niskiego napięcia, oświetleniowych, sieci telefonicznych, sieci wodociągowej. 4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót. Skala zagrożenia Rodzaj zagrożenia Miejsce wystąpienia Czas wystąpienia Prace szczególnie niebezpieczne Prace kierowców przewożących materiały niebezpieczne Prace związane z używaniem otwartego ognia w pomieszczeniach zamkniętych i miejscach zagrożonych wybuchem Prace w wykopach o głębokościach większych niż 1 m Prace przy nieosłoniętych urządzeniach elektroenergetycznych pod napięciem Dowóz gazów do spawania Roboty spawalnicze, technologiczne roboty ziemne i technologiczne zgrzewanie i spawanie rurociągów, roboty technologiczne Okres realizacji robót budowy instalacji Skala zagrożenia Rodzaj zagrożenia Miejsce wystąpienia Czas wystąpienia Prace wymagające szczególnej sprawności Prace kierowców przewożących materiały niebezpieczne dowóz materiałów na plac budowy Okres realizacji robót budowy psychofizycznej Prace z użyciem materiałów łatwopalnych: benzyna, rozpuszczalniki, roboty izolacyjne instalacji Prace, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby Prace, przy których wymagane są dodatkowe kwalifikacje Prace związane z używaniem otwartego ognia w pomieszczeniach zamkniętych i miejscach zagrożonych wybuchem Prace w wykopach o głębokościach większych niż 1 m Prace przy nieosłoniętych urządzeniach elektroenergetycznych pod napięciem Prace związane z obsługą sprężarek powietrznych Prace związane z obsługą i eksploatacją urządzeń elektroenergetycznych i energetycznych Prace związane z przewozem materiałów niebezpiecznych, Prace spawalnicze, roboty spawalnicze, technologiczne roboty ziemne, zgrzewanie i spawanie rurociągów, roboty technologiczne roboty technologiczne, roboty technologiczne, demontażowe i montażowe, dowóz materiałów na plac budowy roboty technologiczne Okres realizacji robót budowy instalacji Okres realizacji robót budowy instalacji 5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. Instruktaż na stanowisku pracy według wymagań zawartych w: - Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40, poz. 470 z dnia 19 maja 2000 r.). - Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z r. w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz.U. nr 62 poz. 285, 288 z 1 czerwca 1996 r.). - Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Nr 80, poz. 912 z dnia 8 października 1999 r.). Celem instruktażu jest zapoznanie pracowników z zagrożeniami występującymi przy określonych pracach, sposobami ochrony przed zagrożeniami oraz metodami bezpiecznego wykonywania robót. Powinien być przeprowadzony przed dopuszczeniem do wykonywania robót oraz każdorazowo przed rozpoczęciem każdego dnia roboczego. Czas trwania instruktażu powinien być uzależniony od przygotowania zawodowego pracowników, dotychczasowego stażu pracy oraz rodzaju robót i występujących zagrożeń. Przeprowadza go osoba kierująca pracownikami, wyznaczona przez pracodawcę, posiadająca odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe. Zakończony powinien być sprawdzeniem wiadomości, stanowiącymi podstawę dopuszczenia pracowników do wykonywania określonych prac, a także potwierdzony przez pracownika na piśmie wraz z odnotowaniem tego w aktach osobowych. 14

15 Skierniewice marzec 2015r. OŚWIADCZENIE Oświadczam, że projekt : Branża: Miejscowość: Obiekt: Sanitarna Łowicz Wykonanie w istniejącym budynku mieszkalnym wielorodzinnym kotłowni gazowej wraz z instalacją doziemną i wewnętrzną gazu do i w tym budynku Adres budowy: ul. Jana Pawła II 169 dz. 4023/ Łowicz Inwestor: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu ul. Kaliska Łowicz sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22

23

24

25

26

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE Nazwa inwestycji PRZEBUDOWA BUDYNKU SĄDU W ZGORZELCU Adres inwestycji 59-900 Zgorzelec, ul.armii Krajowej 104 Inwestor instalacje sanitarne Projektant Sprawdzający

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA

SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA 1 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA SPIS TREŚCI 4. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA SPRAWNOŚCI INSTALACJI BRANśY SANITARNEJ 5. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 5.1. INSTALACJA WODY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONT KOTŁOWNI GAZOWO-OLEJOWEJ NR 2 W OBIEKCIE ZLU GRYF W POŁCZYNIE ZDROJU PRZY UL. SOLANKOWEJ 8

PROJEKT BUDOWLANY REMONT KOTŁOWNI GAZOWO-OLEJOWEJ NR 2 W OBIEKCIE ZLU GRYF W POŁCZYNIE ZDROJU PRZY UL. SOLANKOWEJ 8 PROJEKT BUDOWLANY REMONT KOTŁOWNI GAZOWO-OLEJOWEJ NR 2 W OBIEKCIE ZLU GRYF W POŁCZYNIE ZDROJU PRZY UL. SOLANKOWEJ 8 OBIEKT : Budynek ZLU Gryf ul. Solankowa 8, 78-320 Połczyn Zdrój INWETOR : Uzdrowisko

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA - NR CPV 45000000-0 ROZBUDOWA I MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ DZ. NR 213/5 W JESZKOWICACH PRZY UL. GŁÓWNEJ, GMINA CZERNICA. INWESTOR: Urząd Gminy Czernica ul. Kolejowa nr 2;

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Strzeleckim Gaju, 64-840 Budzyń.

Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Strzeleckim Gaju, 64-840 Budzyń. PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACYJNO INWESTYCYJNE ul. Ogrodowa 3 64-800 Chodzież tel. 602 82 82 81 Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34, www.biagb.pl biuro@biagb.pl PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TEMAT LOKALIZACJA INWESTOR

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI , P R A C O W N I A P R O J E K T O W A W O D M E T A L Z.U.H. WODMETAL Krystyna Niewelt 44-314 Radlin ul. K. Napierskiego 15 tel. 032/455-82-83 fax. 032/456-73-67 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

INWESTOR : UNIWERSYTET PRZYRODNICZY, UL. NORWIDA 25, WROCŁAW

INWESTOR : UNIWERSYTET PRZYRODNICZY, UL. NORWIDA 25, WROCŁAW Zakład Ogólnobudowlany 50-251 WROCŁAW NIP 895-000-23-77 UL. Św. Wincentego 35 REGON 006046233 PRACOWNIA PROJEK TOWA INWESTOR : UNIWERSYTET PRZYRODNICZY, UL. NORWIDA 25, WROCŁAW PRZEDSIĘWZIĘCIE: przebudowa

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do projektowania, wykonania i montażu kotłowni gazowych będących własnością Spółek Grupy GPEC

Wytyczne do projektowania, wykonania i montażu kotłowni gazowych będących własnością Spółek Grupy GPEC Strona 1 z 9 Definicje 1. Spółka GPEC, Orchis Energia Sopot, STAR-PEC, ZEC TCZEW. 2. Wykonawca GPEC Serwis. Przepisy, normy i standardy: Kotłownia gazowa musi spełniać wymagania normy PN-B-02431-1;1999

Bardziej szczegółowo

I. Opis techniczny. III. Część graficzna. SAN- 1.0 Rzut piętra. Instalacja wod-kan. 1:500 SAN- 1.2 Rzut piętra III. Instalacja wod-kan.

I. Opis techniczny. III. Część graficzna. SAN- 1.0 Rzut piętra. Instalacja wod-kan. 1:500 SAN- 1.2 Rzut piętra III. Instalacja wod-kan. I. Opis techniczny A. Instalacja wodociągowa i kanalizacji sanitarnej B. Instalacja wentylacji i klimatyzacji C. Instalacja centralnego ogrzewania II. Załączniki Karta katalogowa ogrzewacza wentylacyjnego

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III SIWZ Specyfikacja Zamawianego Sprzętu SPECYFIKACJA ZAMAWIANEGO SPRZĘTU

CZĘŚĆ III SIWZ Specyfikacja Zamawianego Sprzętu SPECYFIKACJA ZAMAWIANEGO SPRZĘTU CZĘŚĆ III SIWZ Specyfikacja Zamawianego Sprzętu SPECYFIKACJA ZAMAWIANEGO SPRZĘTU dla zadania Zakup i instalacja solarnych systemów grzewczych ciepłej wody użytkowej dla budynków mieszkalnych i obiektów

Bardziej szczegółowo

FIRMA PROJEKTOWO-USŁUGOWA

FIRMA PROJEKTOWO-USŁUGOWA FIRMA PROJEKTOWO-USŁUGOWA Liliana Wojciechowska-Zgraja ul. Niemcewicza 1/7 58-100 Świdnica tel/fax 0 74 857 41 75 ; tel. kom.604 112 845 NIP 886-112-41-33 e-mail: lilianazgraja@wp.pl http://www.lilianazgraja.info-net.com.pl

Bardziej szczegółowo

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY na Kompleksową realizację zadania p.n. Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Lotyniu w ramach formuły zaprojektuj i wybuduj Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury Pracownia Architektury Mariusz C. Stepaniuk 15-689 Białystok, ul.pietkiewicza 9 m.34 Pracownia: 15-399 Białystok, ul.hurtowa 13 Tel./fax. +85 745 90-88, kom. 0-603-755-221 E-mail: marcer@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków Budynek A0 Gmach Główny

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków Budynek A0 Gmach Główny OBIEKT: ADRES: INWESTOR: TEMAT : STADIUM: BRANśA: Budynek A0 AGH Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków Budynek A0 Gmach Główny Akademia Górniczo

Bardziej szczegółowo

Projektowanie, kosztorysowanie i nadzór w budownictwie mgr inż. Benedykt Stecki

Projektowanie, kosztorysowanie i nadzór w budownictwie mgr inż. Benedykt Stecki PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE 1 I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Benedykt Stecki 87-300 Brodnica ul. Poprzeczna 15 tel. 603 037 614 PROJEKT BUDOWLANY REMONTU I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

WewnÊTRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WODY, KANALIZACJI I WENTYLACJI W DOMU POGRZEBOWYM w zakresie bran y sanitarnej

WewnÊTRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WODY, KANALIZACJI I WENTYLACJI W DOMU POGRZEBOWYM w zakresie bran y sanitarnej DOM POGRZEBOWY, RAKONIEWICE S-1 WewnÊTRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WODY, KANALIZACJI I WENTYLACJI W DOMU POGRZEBOWYM w RAKONIEWICACH, ul.zamkowa w zakresie bran y sanitarnej DOM POGRZEBOWY,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Rozbudowa i nadbudowa budynku usługowego - biura obsługi klienta dla cmentarza komunalnego przy ul. Panewnickiej w Katowicach Ligocie, na działce nr 26,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJE SANITARNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJE SANITARNE Załącznik nr 1b do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJE SANITARNE CPV 45330000-9 roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne Malbork luty 2014 1 1. WSTĘP

Bardziej szczegółowo

B. SPIS ZAWARTOŚCI. A. STRONA TYTUŁOWA... str. 1. B SPIS ZAWARTOŚCI... str. 2

B. SPIS ZAWARTOŚCI. A. STRONA TYTUŁOWA... str. 1. B SPIS ZAWARTOŚCI... str. 2 - 2 - B. SPIS ZAWARTOŚCI SPECYFIKACJA : INSTALACJE SANITARNE A. STRONA TYTUŁOWA... str. 1 B SPIS ZAWARTOŚCI... str. 2 1. WYMAGANIA OGÓLNE str. nr 3-6 2. PRZYŁĄCZE WODY..str. nr 7-11 3. INSTALACJA WODNA..str.

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Wrocławski, Pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Uniwersytet Wrocławski, Pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV 45330000-9 INSTALACJE SANITARNE ST 1.0 S 45331230-7 Instalacja chłodnicza 45331200-8 Instalacja wentylacji i klimatyzacji 45332000-3

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3)

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ w SUWAŁKACH Spółka z o.o. OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) Opracowali Marek Ciężkowski Artur Rejterada

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WOD-KAN I CENTRALNEGO OGRZEWANIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WOD-KAN I CENTRALNEGO OGRZEWANIA Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych PROJEKT ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ 111 i 112 W SPKSO W WARSZAWIE INSTALACJA WOD-KAN I CENTRALNEGO OGRZEWANIA BRANŻA :INSTALACJE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Załącznik nr 10 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Zadanie: Kotłownia na biomasę przy Szkole Podstawowej w Cieplicach Branża: Technologia kotłowni Obiekt: Szkoła Podstawowa w

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob.

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob. PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz nr 47 ob 50305) inwestor: NARODOWE CENTRUM KULTURY ul Płocka 13, 01-231 Warszawa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. K.I. Gałczyńskiego w Otwocku

PROJEKT NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. K.I. Gałczyńskiego w Otwocku PROJEKT NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. K.I. Gałczyńskiego w Otwocku Luty 2013r. 1 PROJEKT NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY 1. Podstawa opracowania. - Podkłady architektoniczno-budowlane. - Inwentaryzacja budowlana wykonana przez biuro architektoniczne - Polskie normy budowlane. - Wizja w terenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO dla budynku Wydział Fizyki (CeNT II) Uniwersytetu Warszawskiego ul. Pasteura 5, Warszawa

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO dla budynku Wydział Fizyki (CeNT II) Uniwersytetu Warszawskiego ul. Pasteura 5, Warszawa INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO dla budynku Wydział Fizyki (CeNT II) Uniwersytetu Warszawskiego ul. Pasteura 5, Warszawa Zatwierdził: Opracował zespół pod kierownictwem: Warszawa, grudzień 2013 SPIS

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Dotyczy programu: Montaż instalacji kolektorów słonecznych dla obiektów mieszkalnych, obiektów mieszkalnych komunalnych oraz komunalnych obiektów użyteczności publicznej na

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Sanitarna Pracownia Projektowa mgr inż. Gerard Pobłocki 8 7-1 0 0 T o r u ń, u l. W ł o c ł a w s k a 2 8 7 N I P 9 5 6-1 0 1-1 8-0 4 R e g o n 8 7 1 2 0 6 3 4 2 tel. : 0048 56 654 61 47 e-mail : gerard@sappgp.pl

Bardziej szczegółowo