ST INSTALACJE SANITARNE. INSTALACJA WODY ZIMNEJ i CIEPŁEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ST.01.02 INSTALACJE SANITARNE. INSTALACJA WODY ZIMNEJ i CIEPŁEJ"

Transkrypt

1 ST INSTALACJE SANITARNE ST INSTALACJA WODY ZIMNEJ i CIEPŁEJ 1.0 Wstęp 1.1 Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej szczegółowe specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem instalacji wody zimnej i ciepłej. 1.2 Zakres zastosowania ST Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie Zakres robót objętych ST Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie instalacji wodociągowej w budynku. - demontaż instalacji wody zimnej i ciepłej sanitariatów - demontaż nadumywalkowych podgrzewaczy wody ciepłej - ułożenie rurociągów z rur stalowych o połączeniach gwintowanych - montaż przepływowych podgrzewaczy wody - montaż pojemnościowych podgrzewaczy wody - podłączenie do przyborów, - próby szczelności instalacji wodociągowej, - płukanie i dezynfekcja przewodów wodociągowych, - izolacja rurociągów - usunięcie ewentualnych usterek, - wykonanie niezbędnych przebić i bruzd w przegrodach budowlanych 1.4 Podstawowe określenia Podstawowe określenia dotyczące instalacji są zgodne z Polskimi Normami i Normami Branżowymi Zjednoczonego Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych "INSTAL" - Komisja Koordynacji Branżowej. 1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową i poleceniami projektanta. 2.0 Materiały 2.1 Materiały dotyczące instalacji wody zimnej i ciepłej - Rury stalowe ocynkowane wg PN-81/H dla wody zimnej - Rury stalowe ocynkowane wg TWT-2 (ZN-72/ dla wody ciepłej - Zawory kulowe wg katalogu producenta wykonane zgodnie z normą PN- 82/H Bateria umywalkowa stojąca jednouchwytowa - Bateria zlewozmywakowa ścienna jednouchwytowa - Bateria zlewozmywakowa stojąca jednouchwytowa - Zaworki odcinające w podejściach do baterii umywalkowej, zlewozmywakowej

2 - Zawór spłukujący pisuarowy sterowany elektronicznie. Zasilenie baterią 9 V. - Przepływowy podgrzewacz wody MT460 AEG - Przepływowy podgrzewacz wody DCL6 - Pojemnościowy podgrzewacz wody V=80l Podgrzewacz z zaworem bezpieczeństwa i zaworem zwrotnym - Zawory hydrantowe Dn25/PN10 - Szafki hydrantowe z pełnym wyposażeniem. Wąż półsztywny,prądownica. Szafka z miejscem na gaśnicę 2.2 Odbiór materiałów na budowie Wyżej wymienione materiały należy dostarczyć na budowę ze świadectwami jakości i kartami gwarancyjnymi. Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi technicznymi wytwórcy. Przeprowadzić oględziny stanu materiałów (pęknięcia, ubytki, zgniecenia). 2.3 Składowanie materiałów Armaturę i rury należy składować w zamykanych magazynach. 3.0 Sprzęt 3.1 Sprzęt do wykonania instalacji wodociągowej - wiertarki, - rusztowanie przesuwne lekkie. 4.0 Transport Przewiduje się przewóz urządzeń dla wszystkich instalacji od Producenta na plac budowy lub z hurtowni i magazynów na plac budowy. Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu rozmieszczone równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczone przed spadaniem lub przesuwaniem. 5.0 Wykonanie robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty związane z wykonaniem instalacji wodociągowej w budynku. Roboty instalacyjne należy wykonać zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania robót budowlano-montażowych". 5.1 Roboty przygotowawcze - instalacja wodociągowa - Wytyczenie trasy prowadzenia przewodów na ścianach budynku. - Zlokalizowanie miejsc podejść dopływowych 5.2 Roboty montażowe instalacji wodociągowej Wszystkie przewody należy układać z rur stalowych ocynkowanych.połączenia rur gwintowane. Przejścia przewodów przez ściany i stropy należy prowadzić w tulejach ochronnych. Zmiany kierunku prowadzenia przewodów wykonać wyłącznie przy użyciu łączników. Odległości pomiędzy punktami mocowania rur wg przepisowych odległości. Wszystkie rury zaizolować izolacją z pianki PE o grubości 10 mm. Rury prowadzone w bruzdach zaizolować otulinami z powłoką ochronną np. Thermacompact S.

3 6.0 Kontrola jakości i odbiór robót 6.1 Instalacja wodociągowa - sprawdzenie jakości materiałów i urządzeń użytych do budowy instalacji, - sprawdzenie szczelności instalacji, - sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem,, - sprawdzenie usunięcia wszystkich usterek, - sprawdzenie jakości zastosowanych materiałów uszczelniających. 6.2 Próby szczelności instalacji wodociągowej Instalację wodociągową należy poddać badaniom na szczelność na ciśnienie 0,9 MPa. Instalację uważa się za szczelną, jeżeli manometr w ciągu 20 minut nie wykazuje spadku ciśnienia. Po przeprowadzeniu badań ciśnieniowych całą sieć należy kilkakrotnie przepłukać czystą wodą aż do stwierdzenia wypływu nie zanieczyszczonej. Oddanie do użytku może nastąpić po dezynfekcji oraz przeprowadzeniu bakteriologicznej próby wody. Z przeprowadzonych prób szczelności instalacji wodociągowej należy spisać protokół stwierdzający spełnienie wymaganych warunków. Dla hydrantów p-poż wykonawca jest zobowiązany wykonać próby wydajności hydrantów zgodnie z aktualnymi przepisami i normami. 7.0 Obmiar robót Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu robót, oraz podanie rzeczywistych ilości zużytych materiałów. Obmiar robót obejmuje roboty objęte umową oraz ewentualne dodatkowe i nieprzewidziane, których konieczność wykonania uzgodniona będzie w trakcie trwania robót, pomiędzy wykonawcą a Inżynierem. Jednostką obmiarową jest dla urządzeń 1 szt., lub 1 komplet. Dla przewodów wodociągowych 1 m. Dla robót izolacyjnych 1 m izolacji. Obmiaru robót dokonuje wykonawca, w sposób określony w warunkach kontraktu. Sporządzony obmiar robót wykonawca uzgadnia z Inżynierem w trybie ustalonym w umowie. Wyniki obmiaru robót należy porównać z dokumentacją techniczno-kosztorysową, w celu określenia ewentualnych rozbieżności i ilościach robót. 8.0 Odbiór robót Odbioru robót dokonuje zespół powołany przez Inwestora, z udziałem Inżyniera po całkowitym zakończeniu prac i dokonaniu prób i pomiarów skuteczności działania instalacji wodociągowej z przyłączem w budynkach. Przyjęcie robót może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prób i pomiarów, jak również wykonania prac zgodnie z dokumentacją projektową i obowiązującymi normami oraz przepisami. 9.0 Podstawa płatności Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa 1 m rurociągów. Podstawą płatności za montaż armatury jest 1 szt. Podstawą płatności za montaż urządzeń jest 1 kpl. Ceny obejmują: materiał, dowóz i montaż zgodnie z dokumentacją techniczną Normy, katalogi i dokumenty związane z opracowaniem dokumentacji przetargowej 10.1 Katalogi Katalogi armatury przemysłowej.

4 Katalog armatury zaporowej kulowej. Katalog wyrobów branży instalacji przemysłowych i sanitarnych. Katalog sprzętu instalacyjno-sanitarnego Normy PN-76/ /01 BN-69/ PN-82/M PN-92/B PN-77/H PN-92/B PN-78/B Uchwyty do rurociągów pionowych i poziomych. Wsporniki do rur z blachy i stali kształtowej Własności mechaniczne zaworów kulowych. Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. Próba szczelności. Instalacje kanalizacyjne i wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania. 1.0 Wstęp ST INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ 1.1 Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej szczegółowe specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku. 1.2 Zakres zastosowania ST Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie Zakres robót objętych ST Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie instalacji kanalizacji w budynku. - demontaż istniejącej instalacji kanalizacji sanitarnej - demontaż istniejących podejść odpływowych - wykonanie nowej kanalizacji sanitarnej sanitariatów - wykonanie niezbędnych przebić i bruzd w przegrodach budowlanych 1.4 Podstawowe określenia Podstawowe określenia dotyczące instalacji są zgodne z Polskimi Normami i Normami Branżowymi Zjednoczonego Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych "INSTAL" - Komisja Koordynacji Branżowej. 1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową i poleceniami projektanta. 2.0 Materiały

5 2.1 Materiały dotyczące instalacji kanalizacji sanitarnej - Rury i kształtki kanalizacyjne HT z polipropylenu PP Ř 40 mm Ř 50 mm Ř 75 mm Ř 110 mm - zawór kanalizacyjny napowietrzający - Umywalka fajansowa 50x42 cm z otworem - Umywalka fajansowa 60x48 cm - Umywalka fajansowa wpuszczana w blat 56x45 cm - Umywalka 65x56 dla niepełnosprawnych - Syfon umywalkowy podtynkowy do umywalki dla n/p sprawnych - Stelaż H112. do zawieszenia umywalki dla n/p sprawnych - Syfon umywalkowy PVC - Syfon umywalkowy - chrom - Zlewozmywak z bl/nierdzewnej jednokomorowy - Zlewozmywak z bl/nierdzewnej jednokomorowy z ociekaczem - Zlew stalowy z blachy nierdzewnej 60x60 cm - Syfon zlewozmywakowy - Syfon zlewowy PVC - Miska ustępowa wisząca - Deska sedesowa - Stelaż do wc z wspornikami dystansowymi i przyciskiem spłukującym - Miska ustępowa dla niepełnosprawnych, wisząc - stelaż do wc wiszącego dla n/p sprawnych - Deska sedesowa do miski dla n/p sprawnych - Pisuar ceramiczny - Stelaż Gebert Duofix do zawieszenia pisuaru - Wpust podłogowy Dn50 - Wpust podłogowy Dn100 - Pompa kanalizacyjna zatapialna V-1,5l/s 2.2 Odbiór materiałów na budowie Wyżej wymienione materiały należy dostarczyć na budowę ze świadectwami jakości i kartami gwarancyjnymi. Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi technicznymi wytwórcy. Przeprowadzić oględziny stanu materiałów (pęknięcia, ubytki, zgniecenia). 2.3 Składowanie materiałów Podłoże, na którym składuje się rury musi być równe, rura musi być podparta na całej długości. Wysokość stosu nie może przekraczać 1,0 m. Armaturę i rury należy składować w zamykanych magazynach. 3.0 Sprzęt 3.1 Sprzęt do wykonania instalacji kanalizacji - piłki elektryczne tarczowe, - wiertarki 4.0 Transport

6 Przewiduje się przewóz urządzeń dla wszystkich instalacji od Producenta na plac budowy lub z hurtowni i magazynów na plac budowy. Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu rozmieszczone równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczone przed spadaniem lub przesuwaniem. 5.0 Wykonanie robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty związane z wykonaniem instalacji kanalizacji w budynku. Roboty instalacyjne należy wykonać zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania robót budowlano-montażowych" 5.1 Roboty przygotowawcze instalacji kanalizacji - demontaż zbędnych instalacji i przyborów - wytyczenie trasy przebiegu przewodów na ścianach budynku, - ustalenie miejsca wykonania podejść odpływowych od poszczególnych urządzeń, - ustalenie miejsca pionów kanalizacyjnych. 5.2 Roboty montażowe instalacji kanalizacji Przewody kanalizacyjne HT z polipropylenu PP kielichowe należy łączyć przy użyciu pierścienia gumowego o średnicy dostosowanej do zewnętrznej średnicy rury. Odgałęzienia przewodów odpływowych (poziomów) powinny być wykonane za pomocą trójników o kącie nie większym niż 45. Przewody należy montować do elementów konstrukcji budynku za pomocą uchwytów lub wsporników. Podejścia do urządzeń łączyć metodą wciskową. Pomiędzy przewodem a obejmą należy stosować podkładki elastyczne. Obejmy powinny mocować rurę pod kielichem. Piony należy wyposażyć w czyszczaki posiadające szczelne zamknięcia. Przybory i urządzenia łączone z urządzeniami kanalizacyjnymi należy wyposażyć w indywidualne zamknięcia wodne (syfony). 6.0 Kontrola jakości i odbiór robót 6.1 Instalacja kanalizacji - sprawdzenie jakości materiałów i urządzeń użytych do budowy instalacji, - sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem, - sprawdzenie usunięcia wszystkich usterek, - sprawdzenie jakości zastosowanych materiałów uszczelniających, - sprawdzenie szczelności podejść kanalizacyjnych w czasie swobodnego przepływu przez nie wody, - sprawdzenie szczelności poziomów kanalizacyjnych, - sprawdzenie spadków przewodów, - sprawdzenie prawidłowości wykonania odpowietrzeń, - prawidłowość zainstalowania przyborów sanitarnych. 6.2 Próby szczelności instalacji kanalizacji Próba szczelności instalacji kanalizacji powinna odpowiadać warunkom: - pionowe przewody wewnętrzne poddawać próbie na szczelność przez zalanie ich wodą na całej wysokości, - podejścia i przewody spustowe kanalizacji należy sprawdzić szczelność w czasie swobodnego przepływu przez nie wody, - przewody poziome kanalizacji sprawdza się na szczelność po napełnieniu wodą powyżej kolana łączącego pion z poziomem poprzez oględziny. 7.0 Obmiar robót

7 Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu robót, oraz podanie rzeczywistych ilości zużytych materiałów. Obmiar robót obejmuje roboty objęte umową oraz ewentualne dodatkowe i nieprzewidziane, których konieczność wykonania uzgodniona będzie w trakcie trwania robót, pomiędzy wykonawcą a Inżynierem. Jednostką obmiarową dla urządzeń 1 szt., lub 1 komplet. Dla przewodów kanalizacyjnych 1 m. Obmiaru robót dokonuje wykonawca, w sposób określony w warunkach kontraktu. Sporządzony obmiar robót wykonawca uzgadnia z Inżynierem w trybie ustalonym w umowie. Wyniki obmiaru robót należy porównać z dokumentacją techniczno-kosztorysową, w celu określenia ewentualnych rozbieżności i ilościach robót. 8.0 Odbiór robót Odbioru robót dokonuje zespół powołany przez Inwestora, z udziałem Inżyniera po całkowitym zakończeniu prac i dokonaniu prób i pomiarów skuteczności działania instalacji kanalizacyjnej. Przyjęcie robót może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prób i pomiarów, jak również wykonania prac zgodnie z dokumentacją projektową i obowiązującymi normami oraz przepisami. 9.0 Podstawa płatności Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa 1 m rur kanalizacyjnych. Podstawą płatności za montaż armatury jest 1 szt. Podstawą płatności za montaż urządzeń jest 1 kpl. Ceny obejmują: materiał, dowóz i montaż zgodnie z dokumentacją techniczną Normy, katalogi i dokumenty związane z opracowaniem dokumentacji przetargowej 10.1 Katalogi Katalog wyrobów branży instalacji przemysłowych i sanitarnych. Katalog sprzętu instalacyjno-sanitarnego producenta Rury, kształtki i sprzęt kanalizacyjny - katalog Normy PN-76/ /01 BN-69/ PN-92/B PN-92/B PN-78/B Uchwyty do rurociągów pionowych i poziomych. Wsporniki do rur z blachy i stali kształtowej Przewody kanalizacyjne. Instalacje kanalizacyjne i wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania. ST INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

8 1.0 Wstęp 1.1 Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej szczegółowe specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z robotami zmian w instalacji centralnego ogrzewania modernizowanego budynku Prokuratury Rejonowej 1.2 Zakres zastosowania ST Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie Zakres robót objętych ST Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie instalacji centralnego ogrzewania. W zakres robót wchodzą: - demontaż istniejącej instalacji c.o. -wykonanie nowej instalacji c.o. - próby szczelności instalacji c.o. usunięcie ewentualnych usterek, - płukanie instalacji - regulacja instalacji 1.4 Podstawowe określenia Podstawowe określenia dotyczące instalacji są zgodne z normami branżowymi Zjednoczonego Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych "INSTAL" Komisja Koordynacji Branżowej. 1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową i poleceniami projektanta Materiały 2.1 Materiały dotyczące instalacji centralnego ogrzewania - Rury i kształtki z polipropylenu PP o połączeniach zgrzewanych 2.2 Odbiór materiałów na budowie Wyżej wymienione materiały należy dostarczyć na budowę ze świadectwami jakości i kartami gwarancyjnymi. Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi technicznymi wytwórcy. Przeprowadzić oględziny stanu materiałów (pęknięcia, ubytki, zgniecenia). 2.3 Składowanie materiałów Podłoże, na którym składuje się rury musi być równe, rura musi być podparta na całej długości. Wysokość stosu rur nie może przekraczać 1,0 m. 3.0 Sprzęt 3.1 Sprzęt do wykonania instalacji c.o. - zgrzewarka do połączeń rur - wiertarka

9 4.0 Transport Przewiduje się przewóz urządzeń dla wszystkich instalacji od Producenta na plac budowy lub z hurtowni i magazynów na plac budowy. Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu rozmieszczone równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczone przed spadaniem lub przesuwaniem. 5.0 Wykonanie robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty związane z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania. Roboty instalacyjne należy wykonać zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania robót budowlano-montażowych" cz.ii Instalacje sanitarne i przemysłowe. 5.1 Roboty przygotowawcze - spuszczenie wody z istniejącej instalacji - wytyczenie tras prowadzenia przewodów, 5.2 Roboty montażowe instalacji c.o. Technologia układania przewodów powinna zapewnić utrzymanie trasy i spadków. Rury należy łączyć poprzez zgrzewanie. 6.0 Kontrola jakości i odbiór robót 6.1 Instalacja centralnego ogrzewania - sprawdzenie jakości materiałów i urządzeń użytych do budowy instalacji, - sprawdzenie zamontowanych urządzeń i orurowania z projektem, - sprawdzenie jakości robót i ich zgodności z warunkami technicznymi, - sprawdzenie szczelności instalacji, - sprawdzenie rysunków powykonawczych przedłożonych przez wykonawcę, -- - sprawdzenie usunięcia wszystkich wad, - sprawdzić rodzaje oraz wykonania podpór ruchomych, 6.2 Próby szczelności instalacji c.o. Próbę szczelności na zimno należy przeprowadzić w temperaturze powyżej 0 o C. W czasie próby muszą być otwarte wszystkie zawory, a zład musi być odpowietrzony. Próbę szczelności na gorąco przeprowadzić na parametry robocze instalacji. Ciśnienie próbne dla instalacji wewnętrznej wynosi 0,6 MPa. W razie wykrycia w czasie próby hydraulicznej nieszczelności połączeń spawanych, zabrania się ich naprawy przez zaklepywanie doszczelniające - wykryte miejsca wadliwe należy wyciąć, oczyścić i zaspawać na nowo, a następnie przeprowadzić powtórną próbę hydrauliczną po czym instalację należy przepłukać wodą. Z przeprowadzonych prób szczelności instalacji c.o. należy spisać protokół stwierdzający spełnienie wymaganych warunków. Próbie podlega całość instalacji (łącznie z częścią istniejącą ) 7.0 Obmiar robót Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu robót, oraz podanie rzeczywistych ilości zużytych materiałów. Obmiar robót obejmuje roboty objęte umową oraz ewentualne dodatkowe i nieprzewidziane, których konieczność wykonania uzgodniona będzie w trakcie trwania robót, pomiędzy wykonawcą a Inżynierem.

10 Dla przewodów centralnego ogrzewania 1 m. Obmiaru robót dokonuje wykonawca, w sposób określony w warunkach kontraktu. Sporządzony obmiar robót wykonawca uzgadnia z Inżynierem w trybie ustalonym w umowie. Wyniki obmiaru robót należy porównać z dokumentacją techniczno-kosztorysową, w celu określenia ewentualnych rozbieżności i ilościach robót. 8.0 Odbiór robót Odbioru robót dokonuje zespół powołany przez Inwestora, z udziałem Inżyniera po całkowitym zakończeniu prac i dokonaniu prób i pomiarów skuteczności działania instalacji centralnego ogrzewania i w budynku. Przyjęcie robót może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prób i pomiarów, jak również wykonania prac zgodnie z dokumentacją projektową i obowiązującymi normami oraz przepisami. 9.0 Podstawa płatności Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Wymagania ogólne. Płatności za wykonaną i odebraną instalację należy przyjmować na podstawie obmiaru i oceny jakości wykonanych Robót. Ceny jednostkowe obejmują: - prace pomiarowe i przygotowawcze, - oznakowanie robót, - zakup, dostawę i montaż wszystkich niezbędnych materiałów, - przekucia i przewierty przez przegrody - ułożenie przewodów wraz z uzbrojeniem na instalacji - mocowanie przewodów - wykonanie prób, - wykonanie rozruchu z regulacją instalacji - wykonanie dokumentacji powykonawczej, - dostosowanie kolorystyki i estetyki do wymagań architektonicznych - przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej, regulację, płukanie i próbę szczelności rurociągów - odwodnienia i odpowietrzenia rurociągów Rurociąg - rura wraz ze wszystkimi niezbędnymi kształtkami, złączkami, elementami przyłączeniowymi, uszczelnieniami 10.0 Przepisy związane Normy PN-80/H Rury stalowe instalacyjne t=100 C PN=0.6MPa, PN-76/ /01. Uchwyty do rurociągów pionowych i poziomych. BN-69/ Wsporniki do rur z blachy i stali kształtowej. PN-64/B Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i badania przy odbiorze PN-B Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. Wymagania i badania przy odbiorze. Heating and PN-EN-729-4:1997. Spawanie metali. Podstawowe wymagania dotyczące jakości w spawalnictwie. PN-EN ISO 12241, luty 2001, Izolacja cieplna wyposażenia budynków i instalacji

11 przemysłowych. Zasady obliczania. PN-91/B Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania. PN-93/C Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości wody. Water in heating systems Przepisy prawne Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Dz.U.47/2003 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz.U. 75/2002 wraz z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn r., w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Dz.U.129/97 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn r., w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Dz.U. 121/2003. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn r, w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych.dz.u. 80/ Literatura Warunki Techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych - tom II, ARKADY 1988 r. Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania. COBRTI INSTAL, zeszyt 2, 2001 r. 1.0 Wstęp ST INSTALACJA WENTYLACJI i KLIMATYZACJI 1.1 Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej szczegółowe specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem instalacji wentylacji 1.2 Zakres zastosowania ST Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie Zakres robót objętych ST Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie instalacji wentylacji W zakres robót wchodzą: - montaż wentylatorów wywiewnych

12 - montaż wentylatorów osiowych - montaż przewodów wentylacyjnych - montaż uzbrojenia kanałów wentylacyjnych - montaż jednostek wewnętrznych klimatyzatorów - montaż jednostek zewnętrznych klimatyzatorów - wykonanie instalacji freonowej wraz z izolacją z otulinami kauczukowymi. - wykonanie instalacji odprowadzenia skroplin do kanalizacji sanitarnej. - rozruch i regulacja wentylacji i klimatyzacji - wykonanie niezbędnych bruzd i przekuć przez przegrody budowlane 1.4 Podstawowe określenia Podstawowe określenia dotyczące instalacji są zgodne z normami branżowymi Zjednoczonego Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych "INSTAL" - komisja koordynacji branżowej. 1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową i poleceniami projektanta. 2.0 Materiały 2.1 Materiały dotyczące instalacji wentylacji - Wentylator KVKE Wentylator KVK Wentylator KVK Regulator obrotów REU1,5 - Kratka wywiewna 250x250 mm - Anemostat wywiewny EFF D100, D125, D160 - Wentylator łazienkowy ECA piano - Kanały i kształtki wentylacyjne typ A/I z blachy stalowej ocynkowanej wykonane zgodnie z normą BN-70/ , BN-70/ Kanały okrągłe z blachy oc. typu Spiro D160 - Przewody elastyczne tłumiące np. Sonodec - Tłumik okrągły LDC D Tłumik okrągły LDC D Przepustnica IRYS D160, D200 - Klapy p-poż EI60 D160, D200 - Klimatyzator grzewczo-chłodzący o mocy chłodniczej 5,5 kw. Jednostka wewnętrzna typu kasetonowego z czterostronnym nawiewem - Klimatyzator chłodzący o mocy chłodniczej 2,5 kw. Jednostka wewnętrzna typu ściennego. Praca klimatyzatora całoroczna do -20 o C. - Rury miedziane dla instalacji freonowej - Izolacja rur freonowych otulinami kauczukowymi - Odprowadzenie skroplin rury PE lup PP 2.2 Odbiór materiałów na budowie Wyżej wymienione materiały należy dostarczyć na budowę ze świadectwami jakości i kartami gwarancyjnymi. Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi technicznymi wytwórcy. Przeprowadzić oględziny stanu materiałów (pęknięcia, ubytki, zgniecenia). 2.3 Składowanie materiałów

13 Wentylatory, kanały z osprzętem, klimatyzatory należy składować w zamykanych magazynach. 3.0 Sprzęt 3.1 Sprzęt do wykonania instalacji wentylacji - szlifierka kątowa, - wiertarka zwykła, - rusztowanie przesuwne lekkie. 4.0 Transport Przewiduje się przewóz urządzeń dla wszystkich instalacji od Producenta na plac budowy lub z hurtowni i magazynów na plac budowy. Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu rozmieszczone równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczone przed spadaniem lub przesuwaniem. 5.0 Wykonanie robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty związane z wykonaniem instalacji wentylacji w budynkach. Roboty instalacyjne należy wykonać zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania robót budowlano-montażowych" 5.1 Roboty przygotowawcze - wytyczenie tras kanałów wentylacyjnych - wykonanie niezbędnych przekuć, bruzd w ścianach i stropach 5.2 Roboty montażowe instalacji wentylacji Montaż wentylatorów i klimatyzatorów wykonywać zgodnie z warunkami technicznymi montażu i uruchomienia wg producenta danego urządzenia. 5.3 Zabezpieczenie przed korozją Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej malowane w kolorze ścian. 6.0 Kontrola jakości i odbiór robót W czasie próbnego ruchu urządzeń należy dokonać regulacji oraz pomiarów ilości wywiewanego powietrza. 7.0 Obmiar robót Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu robót, oraz podanie rzeczywistych ilości zużytych materiałów. Obmiar robót obejmuje roboty objęte umową oraz ewentualne dodatkowe i nieprzewidziane, których konieczność wykonania uzgodniona będzie w trakcie trwania robót, pomiędzy wykonawcą a Inżynierem. Jednostką obmiarową dla instalacji wentylacji i klimatyzacji jest: dla urządzeń 1 szt. Dla kanałów wentylacyjnych m 2 blachy. Obmiaru robót dokonuje wykonawca, w sposób określony w warunkach kontraktu. Sporządzony obmiar robót wykonawca uzgadnia z Inżynierem w trybie ustalonym w umowie. Wyniki obmiaru robót należy porównać z dokumentacją techniczno-kosztorysową, w celu określenia ewentualnych rozbieżności i ilościach robót. 8.0 Odbiór robót Odbioru robót dokonuje zespół powołany przez Inwestora, z udziałem Inżyniera po całkowitym zakończeniu prac i dokonaniu prób i pomiarów skuteczności działania instalacji wentylacji w

14 budynkach. Przyjęcie robót może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prób i pomiarów, jak również wykonania prac zgodnie z dokumentacją projektową i obowiązującymi normami oraz przepisami. 9.0 Podstawa płatności Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa 1 m 2 blachy ocynkowanej. Podstawą płatności za montaż urządzeń jest 1 kpl. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Wymagania ogólne. Płatności za wykonaną i odebraną instalację należy przyjmować na podstawie - prace pomiarowe i przygotowawcze, - oznakowanie robót, - zakup, dostawę i montaż wszystkich niezbędnych materiałów, - przekucia i przewierty przez przegrody - montaż wentylatorów i klimatyzatorów wraz z osprzętem - ułożenie przewodów wentylacyjnych wraz z uzbrojeniem na instalacji - ułożenie przewodów freonowych wraz z uzbrojeniem na instalacji - mocowanie przewodów - wykonanie prób, - wykonanie rozruchu z regulacją instalacji wentylacyjnej - wykonanie rozruchu z regulacją instalacji klimatyzacyjnej - zabezpieczenia antykorozyjne - wykonanie izolacji ciepłochronnej i zimnochronnej - wykonanie dokumentacji powykonawczej, - dostosowanie kolorystyki i estetyki do wymagań architektonicznych - przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej, regulację, płukanie i próbę szczelności rurociągów Podstawą płatności za montaż urządzeń jest 1 kpl Normy, katalogi i dokumenty związane z opracowaniem dokumentacji przetargowej 10.1 Katalogi Katalogi wentylatorów i akcesoria firmy Systemair 10.2 Normy PN-69/ PN-70/ BN-70/ BN-88/ BN-73/ BN-70/ Wsporniki do rur z blachy i stali kształtowej Kanały i kształtki wentylacyjne. Kanały i kształtki wentylacyjne. Kanały i kształtki wentylacyjne. Kratki wentylacyjne nawiewne i wywiewne. Wyrzutnie ścienne.

Systemy Inżynierskie PROJEKTANT

Systemy Inżynierskie PROJEKTANT Systemy Inżynierskie PROJEKTANT 46-100 Namysłów, Plac Wolności 6c/3, tel./fax +48 077 4039325 M E T R Y K A OBIEKT : Zespół Sportowy Orlik 2012. ADRES : 48-318 Łambinowice ul.powstańcó Śląskich nr działki

Bardziej szczegółowo

BUDYNEK ZAPLECZA CPV 45111200-0 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA WODOCIĄGOWA

BUDYNEK ZAPLECZA CPV 45111200-0 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA WODOCIĄGOWA BUDYNEK ZAPLECZA CPV 45111200-0 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA WODOCIĄGOWA 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJE SANITARNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJE SANITARNE Załącznik nr 1b do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJE SANITARNE CPV 45330000-9 roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne Malbork luty 2014 1 1. WSTĘP

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA - NR CPV 45000000-0 ROZBUDOWA I MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ DZ. NR 213/5 W JESZKOWICACH PRZY UL. GŁÓWNEJ, GMINA CZERNICA. INWESTOR: Urząd Gminy Czernica ul. Kolejowa nr 2;

Bardziej szczegółowo

INWESTOR : UNIWERSYTET PRZYRODNICZY, UL. NORWIDA 25, WROCŁAW

INWESTOR : UNIWERSYTET PRZYRODNICZY, UL. NORWIDA 25, WROCŁAW Zakład Ogólnobudowlany 50-251 WROCŁAW NIP 895-000-23-77 UL. Św. Wincentego 35 REGON 006046233 PRACOWNIA PROJEK TOWA INWESTOR : UNIWERSYTET PRZYRODNICZY, UL. NORWIDA 25, WROCŁAW PRZEDSIĘWZIĘCIE: przebudowa

Bardziej szczegółowo

IV. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYMAGANIA W ZAKRESIE WYKONANIA INSTALACJI BUDOWLANYCH ST-04.00.

IV. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYMAGANIA W ZAKRESIE WYKONANIA INSTALACJI BUDOWLANYCH ST-04.00. IV. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYMAGANIA W ZAKRESIE WYKONANIA INSTALACJI BUDOWLANYCH ST-04.00.00 dla PONIEC - przedszkole ul. Kościuszki Przebudowa rewitalizacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU BIURO PROJEKTÓW arch. Piotr Bartkiewicz ul. Staromostowa 1/6, 30-506 Kraków, tel. 501 782 268, p.bartkiewicz@o2.pl OBIEKT: WYDZIAŁ OGRODNICZY U.R. ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE: PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ LABORATORIUM

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WOD-KAN I CENTRALNEGO OGRZEWANIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WOD-KAN I CENTRALNEGO OGRZEWANIA Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych PROJEKT ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ 111 i 112 W SPKSO W WARSZAWIE INSTALACJA WOD-KAN I CENTRALNEGO OGRZEWANIA BRANŻA :INSTALACJE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST 12. INSTALACJE SANITARNE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST 12. INSTALACJE SANITARNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST 12. INSTALACJE SANITARNE Spis treści 12. SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-11 Instalacje sanitarne...117 12.1. Wstęp...117 12.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej...117 12.1.2 Zakres

Bardziej szczegółowo

B. SPIS ZAWARTOŚCI. A. STRONA TYTUŁOWA... str. 1. B SPIS ZAWARTOŚCI... str. 2

B. SPIS ZAWARTOŚCI. A. STRONA TYTUŁOWA... str. 1. B SPIS ZAWARTOŚCI... str. 2 - 2 - B. SPIS ZAWARTOŚCI SPECYFIKACJA : INSTALACJE SANITARNE A. STRONA TYTUŁOWA... str. 1 B SPIS ZAWARTOŚCI... str. 2 1. WYMAGANIA OGÓLNE str. nr 3-6 2. PRZYŁĄCZE WODY..str. nr 7-11 3. INSTALACJA WODNA..str.

Bardziej szczegółowo

I. Opis techniczny. III. Część graficzna. SAN- 1.0 Rzut piętra. Instalacja wod-kan. 1:500 SAN- 1.2 Rzut piętra III. Instalacja wod-kan.

I. Opis techniczny. III. Część graficzna. SAN- 1.0 Rzut piętra. Instalacja wod-kan. 1:500 SAN- 1.2 Rzut piętra III. Instalacja wod-kan. I. Opis techniczny A. Instalacja wodociągowa i kanalizacji sanitarnej B. Instalacja wentylacji i klimatyzacji C. Instalacja centralnego ogrzewania II. Załączniki Karta katalogowa ogrzewacza wentylacyjnego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH przebudowy pomieszczeń w budynku biurowym Prokuratury przy ul. Krasińskiego 65 w Warszawie Inwestor : Prokuratura Okręgowa w Warszawie 00-791

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST 02.01. INSTALACJA WODOCIĄGOWA WEWNĘTRZNA - MONTAŻ. 45232460 4 Roboty sanitarne

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST 02.01. INSTALACJA WODOCIĄGOWA WEWNĘTRZNA - MONTAŻ. 45232460 4 Roboty sanitarne SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST 02.01. INSTALACJA WODOCIĄGOWA WEWNĘTRZNA - MONTAŻ 45232460 4 Roboty sanitarne NAJWAŻNIEJSZE OZNACZENIA I SKRÓTY ST Specyfikacja Techniczna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Instalacje sanitarne Nr IS 01.01 rozdział III INWEOR : AROWO POWIATOWE W LUBLIŃCU 42-700 Lubliniec Ul. Paderewskiego 7 Rozbudowa ZSZ w Lublińcu ul. Klonowej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJE SANITARNE mgr inż.bogna Tomaszewska 1 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem Specyfikacji Technicznych są

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH Temat: Przebudowa budynku ZOZ w Łowiczu Adres inwestycji: 99-400 Łowicz ul. Ułańska 28 Projekt : Wewnętrzne instalacje sanitarne Branża : Sanitarna

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 3 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH im KRÓLA KAZIMIERZA WIELKIEGO Instalacja wody zimnej i ciepłej ADRES: ul. Szkolna 21A 38-200 Jasło INWESTOR : ZESPÓŁ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE Nazwa inwestycji PRZEBUDOWA BUDYNKU SĄDU W ZGORZELCU Adres inwestycji 59-900 Zgorzelec, ul.armii Krajowej 104 Inwestor instalacje sanitarne Projektant Sprawdzający

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Wrocławski, Pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Uniwersytet Wrocławski, Pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV 45330000-9 INSTALACJE SANITARNE ST 1.0 S 45331230-7 Instalacja chłodnicza 45331200-8 Instalacja wentylacji i klimatyzacji 45332000-3

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH Do projektu remontu klatki schodowej południowo-zachodniej

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH Do projektu remontu klatki schodowej południowo-zachodniej SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH Do projektu remontu klatki schodowej południowo-zachodniej BRANŻA: INSTALACJE SANITARNE INWESTOR: Ministerstwo Edukacji Narodowej Al. J. Ch.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 2 /IV./s

SPIS TREŚCI. 2 /IV./s SPIS TREŚCI 1. CZEŚĆ OGÓL A...3 1.1. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH:...3 1.2. NAZWY I KODY (CPV)....3 1.3. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ...3 1.4. ORGANIZACJA BUDOWY....3 1.5. ZABEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBÓT SANITARNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBÓT SANITARNYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBÓT SANITARNYCH D.M.00.00.02 INSTALACJA WODOCIĄGOWO-KANALIZCYJNA I INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA; WĘZŁA CIEPLNEGO; INSTALCJI GAZU KOD CPV 45330000-9; 45331000-6 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

6.2. ODBIÓR TECHNICZNY KO

6.2. ODBIÓR TECHNICZNY KO Warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodów do powierzchni terenu, Zagęszczenia gruntu, Usytuowanie w planie, rzędnych i głębokości ułoŝenia, Jakości wbudowanych materiałów oraz ich zgodności z wymogami

Bardziej szczegółowo

S. 00.08.03. Odbiory instalacji i urządzeń technicznych... 17 S. 00.08.04. Odbiór częściowy i odbiór etapowy... 17 S. 00.08.05.

S. 00.08.03. Odbiory instalacji i urządzeń technicznych... 17 S. 00.08.04. Odbiór częściowy i odbiór etapowy... 17 S. 00.08.05. SPECYFIKACJA techniczna wykonania i odbioru robót instalacji sanitarnych w budynku usługowym (przeznaczonym m.in. na wypożyczalnię nart biegowych oraz rowerów, z pomieszczeniem socjalnym i gospodarczym)

Bardziej szczegółowo

Projekt aktualizacji projektu istniejącego budynku dla psów słuŝbowych StraŜy Granicznej na Drogowym Przejściu Granicznym w Grzechotkach S - 2

Projekt aktualizacji projektu istniejącego budynku dla psów słuŝbowych StraŜy Granicznej na Drogowym Przejściu Granicznym w Grzechotkach S - 2 Projekt aktualizacji projektu istniejącego budynku dla psów słuŝbowych StraŜy Granicznej na Drogowym Przejściu Granicznym w Grzechotkach S - 2 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE INSTALACJA WODOCIĄGOWA

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Strzeleckim Gaju, 64-840 Budzyń.

Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Strzeleckim Gaju, 64-840 Budzyń. PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACYJNO INWESTYCYJNE ul. Ogrodowa 3 64-800 Chodzież tel. 602 82 82 81 Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

S.O. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH

S.O. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH S.O. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH S.O. I. WSTĘP 1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych (ST) Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych (ST) są wymagania techniczne wykonania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO-INSTALACYJNYCH OBIEKT REMNONT CZEŚCI PARTERU BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO-INSTALACYJNYCH OBIEKT REMNONT CZEŚCI PARTERU BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO-INSTALACYJNYCH OBIEKT REMNONT CZEŚCI PARTERU BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO ADRES INWESTYCJI Mosina ul. Krotowskiego INWESTOR GMINA MOSINA PL. 20

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYKONANIE ROBÓT REMONTOWO-BUDOWLANYCH W BUDYNKU MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE 41-947 Piekary Śląskie, ul. Bpa Nankera 103 Inwestor : Miejski

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III SIWZ Specyfikacja Zamawianego Sprzętu SPECYFIKACJA ZAMAWIANEGO SPRZĘTU

CZĘŚĆ III SIWZ Specyfikacja Zamawianego Sprzętu SPECYFIKACJA ZAMAWIANEGO SPRZĘTU CZĘŚĆ III SIWZ Specyfikacja Zamawianego Sprzętu SPECYFIKACJA ZAMAWIANEGO SPRZĘTU dla zadania Zakup i instalacja solarnych systemów grzewczych ciepłej wody użytkowej dla budynków mieszkalnych i obiektów

Bardziej szczegółowo