453-1; 453-2; 453-3; 453-4; 453-5

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "453-1; 453-2; 453-3; 453-4; 453-5"

Transkrypt

1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 453-1; 453-2; 453-3; 453-4; BUDOWA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA, KOTŁOWNI GAZOWEJ I INSTALACJI GAZOWEJ ORAZ INSTALACJI WODY I KANALIZACJI SANITARNEJ W KOTŁOWNI GAZOWEJ l. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 1.1. Przedmiot specyfikacji Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót instalacji centralnego ogrzewania, kotłowni gazowej i instalacji gazowej oraz instalacji wody i sanitarnej w kotłowni związanych z realizacją termomodernizacji budynku użyteczności publicznej przy ul. Piastowskiej 40,42 w Piławie Górnej Zakres stosowania specyfikacji Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji w/w robót zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych (Dz.U.nr 19 poz.177 z 2004r.) Zakres robót objętych specyfikacją Instalacje stanowiąca przedmiot zamówienia obejmują następujące roboty budowlane: a/ montaż instalacji wodociągowej (woda zimna w kotłowni) b/ montaż instalacji kanalizacji sanitarnej ( w kotłowni) c/ montaż instalacji gazowej d/ montaż instalacji centralnego ogrzewania d/ montaż instalacji grzewczej i kotła z osprzętem w kotłowni gazowej d/ montaż instalacji odprowadzenia spalin ( czopucha i komina spalinowego) 1.4. Definicje pojęć Określenia podstawowe użyte w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz z określeniami przytoczonymi w obowiązujących ustawach i rozporządzeniach. Podstawowe skróty i pojęcia stosowane w specyfikacji: ST-specyfikacja techniczna BHP- bezpieczeństwo i higiena pracy

2 ITB- Instytut Techniki Budowlanej instalacja c.o.- instalacja centralnego ogrzewania grzejnikowego instalacja w.z. - instalacja wody zimnej znak budowlany - zastrzeżony znak wskazujący zapewnienie odpowiedniego stopnia zaufania, tzn., że wyrób jest zgodny z Polską Normą wyrobu albo aprobatą techniczną aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna przydatności wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania, uzależniona od spełnienia wymagań podstawowych przez obiekty budowlane, w których wyrób jest stosowany deklaracja zgodności- oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela stwierdzające, na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób budowlany jest zgodny z Polską Normą wyrobu albo aprobatą techniczna oznakowanie CE - oznakowanie znakiem CE, zgodnie z odrębnymi przepisami, potwierdzające zgodność materiału lub urządzenia z normami zharmonizowanymi albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi oznakowanie znakiem B - oznakowanie znakiem budowlanym, zgodnie z odrębnymi przepisami, potwierdzającym przydatność materiału lub urządzenia do stosowania w budownictwie właściwy organ- organ nadzoru architektoniczno-budowlanego wykonawca- osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane objęte zamówieniem plan BIOZ - plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, sporządzany zgodnie z przepisami przez kierownika budowy ustanowionego przez wykonawcę realizującego roboty budowlane Roboty towarzyszące Robotami towarzyszącymi są: - organizacja, utrzymanie i likwidacja placu budowy, - organizacja, utrzymanie i likwidacja placu budowy, - działania ochronne związane z warunkami BHP na budowie, - usuwanie odpadów i zanieczyszczeń z terenu budowy, - ubezpieczenie robót do chwili odbioru.

3 1.6. Informacja o terenie budowy Informacja o terenie budowy podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Nazwy i kody 1.Roboty instalacyjne w zakresie sprzętu sanitarnego (Instalacja kanalizacyjna) Kładzenie upustów hydraulicznych (Instalacja wody zimnej) Roboty instalacyjne gazowe Instalowanie centralnego ogrzewania Instalowanie wentylacji Roboty w zakresie burzenia MATERIAŁY 2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.4.. Wykonawca jest zobowiązany do wbudowywania materiałów zgodnych z wymaganiami dokumentacji projektowej, ST, norm i obowiązujących przepisów. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami norm. W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub ST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu całości robót, zostaną one zastąpione innymi, a rozebranie i wykonanie ponowne obciążą Wykonawcę. Wykonawca będzie informował Inspektora nadzoru o rodzaju zamawianych materiałów i urządzeń oraz dostarczał odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych do zatwierdzenia. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę usunięte z terenu budowy.

4 Każdy rodzaj robót, do którego wykonania użyto materiały nie zaakceptowane przez Inspektora nadzoru, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nieprzyjęciem i niezapłaceniem przez Zamawiającego za ich wykonanie. Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. Wykonawca zabezpieczy tymczasowo składowane materiały przed zanieczyszczeniem, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót i dopilnuje, aby zachowały swoją jakość i właściwości umożliwiające ich zastosowanie do robót. Sposób składowania materiałów powinien umożliwiać ich kontrolę przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru. Zgodnie z obowiązującą ustawą o zamówieniach publicznych przewiduje się możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót. Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru Wymagania szczegółowe Do montażu instalacji wod.-kan., gaz oraz c.o. należy zastosować urządzenia technologiczne wyszczególnione w projekcie budowlanym lub inne, przedstawione przez wykonawcę w kosztorysie ofertowym, o parametrach technicznych nie gorszych niż projektowane. W przypadku stosowania innych niż założone w projekcie materiałów i zabezpieczeń p-poż. należy uzyskać dla ich zastosowania akceptację Rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń p-poż. lub innych upoważnionych instytucji. Podstawowe wymagania dla materiałów, które będą zastosowane przy realizacji robót: Rury do montażu instalacji wody zimnej - układane w otulinie z pianki poliuretanowej gr.20 mm, miedziane z łącznikami z miedzi lub mosiądzu, lutowane lutem miękkim Rury do montażu instalacji kanalizacyjnej PVC łączone na uszczelkę Rury do montażu instalacji gazowej - stalowe, instalacyjne przeznaczone do instalacji gazowych, łączone przez spawanie Rury instalacji c.o.- miedziane z łącznikami z miedzi lub mosiądzu, lutowane lutem miękkim, układane w otulinie z pianki poliuretanowej gr.20 mm ( w poziomie piwnicy)

5 oraz układane bez otuliny ( w pozostałej części budynku). Zawory grzejnikowe z głowicami termostatycznymi - we wszystkich pomieszczeniach, Grzejniki- stalowe, płytowe, z podejściem bocznym - zgodnie z dokumentacją projektową Izolacja ciepłochronna rurociągów - otulinie z pianki poliuretanowej gr.20 mm System odprowadzenia spalin - z blachy nierdzewnej gatunku , cienkościennej, posiadającej świadectwo ITB wyrobu niepalnego w wykonaniu szczelnym - dla kotłów gazowych kondensacyjnych ( czopuch podłączony do istniejącego wkładu kominowego). 3. SPRZĘT 3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p. 5. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy. Liczba i wydajność sprzętu musi gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniami Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Sprzęt powinien spełniać normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami Sprzęt niezbędny do wykonania robót - betoniarka 150 dm3 - mieszarka do zapraw 150 dm3 - spawarka elektryczna 300mA - ciągnik kołowy 29-37KW - przyczepa skrzyniowa 4,5t

6 - samochód dostawczy do 0,9t - wyciąg jednomasztowy 0,5t - żuraw okienny 0,5t - rusztowanie warszawskie 1-kolumnowe - palnik gazowy na propan-butan - elektronarzędzia 4. TRANSPORT 4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.6. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość i właściwości przewożonych materiałów Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Materiały przewożone na środkach transportu należy zabezpieczyć przed przesuwaniem się i uszkodzeniem. Sprzęt, będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót, będzie utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. 5. WYKONANIE ROBÓT 5.1. Zasady ogólne wykonania robót Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p Założenia ogólne Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za

7 jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej, a także w normach i wytycznych. W ramach robót objętych zamówieniem wykonywane będą następujące roboty budowlane: - roboty przygotowawcze: bruzdy, przebicia - roboty instalacyjne w zakresie montażu kotłowni gazowej wraz z urządzeniami - montaż instalacji c.o. - montaż czopucha instalacji odprowadzenia spalin - montaż instalacji wody zimnej i kanalizacji sanitarnej ( zlew,wpusty) w kotłowni - roboty izolacyjne rurociągów grzewczych i wody zimnej 5.2. Założenia szczegółowe Roboty przygotowawcze Roboty rozbiórkowe bruzdy, przebicia. Roboty rozbiórkowe instalacyjne demontaż istniejących kotłów, urządzeń, rurociągów i grzejników. Elementy przeznaczone do usunięcia Wykonawca wywiezie na własny koszt Roboty montażowe instalacyjne Roboty montażowe przewidziane w ramach zadania to: - montaż kotła grzewczego gazowego, stojącego, kondensacyjnego, z palnikiem modulowanym o mocy 105 kw wraz z osprzętem, w tym armaturą zabezpieczającą i kontrolno-pomiarową i regulatorami pokojowymi - montaż instalacji czopucha i komina do odprowadzenia spalin z blachy kwasoodpornej - montaż instalacji gazowej do kotła gazowego, - montaż instalacji wody zimnej i kanalizacji sanitarnej w kotłowni montaż instalacji c.o. z grzejnikami stalowymi,płytowymi i zaworami

8 grzejnikowymi z głowicami termostatycznymi Kotły gazowe Kocioł zamontować na fundamencie betonowym w pomieszczeniu kotłowni za pomocą mocowań systemowych. Wykonać montaż urządzeń zabezpieczających i sterujących zgodnie z załączonym schematem technologicznym. Wykonać montaż stacji uzdatniania wody. Zamontować kocioł gazowy, stojący, gazowy, kondensacyjny o mocy 105 kw, z palnikiem gazowym modulowanym. Czerpanie powietrza do spalania z wnętrza kotłowni. Po zakończeniu montażu, rurociągi c.o. poddać próbie szczelności, wyłączając przy tym kocioł i naczynie wzbiorcze, przepłukać wodą i poddać próbie na gorąco. Po uzyskaniu wyników pozytywnych prób potwierdzonych protokołem spisanym w obecności Inspektora nadzoru można przystąpić do robót izolacyjnych rur Instalacja wodociągowa Instalację wodociągową wody zimnej w kotłowni układać w w bruzdach ściennych (do armatury wypływowej) wykonać z rur miedzianych, układane w otulinie z pianki poliuretanowej gr.20 mm, podejście do wodomierza wykonać z rur stal. ocynk. również w izolacji z pianki poliuretanowej gr.20 mm, o średnicach jak w projekcie budowlanym. Zastosowane materiały i połączenia muszą posiadać odpowiednie aprobaty dopuszczające je do bezpośredniego krycia w bruzdach ściennych. Połączenia z armaturą gwintowane. Dopuszcza się zastosowanie innych materiałów np. tworzyw sztucznych. Wszystkie elementy instalacji wodociągowej, które stykają się bezpośrednio z wodą pitną, powinny posiadać świadectwo o dopuszczeniu do stosowania, wydane przez jednostkę do tego upoważnioną. Pomieszczenie kotłowni zaopatrywane będzie w wodę z istniejącej w budynku instalacji wodociągowej o średnicy dn 25 mm. Zestaw wodomierzowy zlokalizowano w pomieszczeniu kotłowni (jak pokazano na rys. rzutu kotłowni). Zaprojektowano wodomierz skrzydełkowy typ JS 1,5 DN = 20 mm firmy "METRON" Toruń lub "POWOGAZ" Poznań. Po obu stronach wodomierzy należy zainstalować zawory. Zestaw wodomierzowy należy umieścić na wysokości 0,4-1,6 m nad posadzką, na konsolach montażowych umocowanych do ściany budynku lub posadzki. Należy pamiętać o tym, aby zabezpieczyć wodomierze przed zniszczeniem (również przed zamarznięciem).

9 W posadzce w pomieszczeniu kotłowni jest zainstalowany wpust podłogowy, które należy wymienić. Podejścia do zaworu czerpalnego i prowadzić pod tynkiem (również w izolacji termicznej jw.) w bruzdach ściennych.. Rura w bruździe winna mieć pewien luz promieniowy i osiowy umożliwiający jej ruch pod wpływem temperatury. Luz ten osiąga się przez założenie otulin termicznych. Uzupełnianie wody do instalacji grzewczej poprzez wąż elastyczny odpowiedniej wytrzymałości na ciśnienie,przez skręcenie złącza gwintowanego na czas napełniania, a następnie musi być rozłączane Instalacja kanalizacyjna Przewiduje się w kotłowni wymianę istniejącego wpustu podłogowego oraz zlewu żeliwnego zgodnie z rysunkiem kotłowni.. Roboty zanikowe podlegają odbiorowi (przed zasypaniem) przez Inspektora nadzoru Instalacja gazowa Niniejszy opis dotyczy wykonania instalacji gazowej od kurka głównego zlokalizowanego w szafce naściennej (wraz z zaworem elektromagnetycznym) do kotła gazowego zlokalizowanego w pomieszczeniu kotłowni. Budynek jest zasilany z istniejącego przyłącza gazu GZ-50 niskiego ciśnienia. Przyłącze gazu zakończone jest szafką gazową naścienną, w której zlokalizowany będzie kurek główny, gazomierz wraz z zaworem elektromagnetycznym i obsługiwać będzie instalację gazową wewnętrzną zasilającą kotłownię. Kotłownie wyposażyć w detektor awaryjnego wypływu gazu, powodujący zamknięcie dopływu gazu za pomocą zaworu elektromagnetycznego. Istniejący gazomierz G25 należy zdemontować i wymienić na mniejszy gazomierz miechowy typ G10. Instalację gazową w całości należy wykonać z rur stalowych czarnych wg PN - EN AC Rury stalowe przewodowe dla mediów palnych, łączonych za pomocą spawania gazowego. Elementy zmieniające średnice gazociągu, takie jak łuki lub odgałęzienia, powinny być wykonane przez zastosowanie kształtek kutych lub ciągnionych. Przewody instalacji gazowej należy prowadzić po ścianach zewnętrznych i

10 wewnętrznych budynku. Zaprojektowano gazomierz miechowy typu G10. W miejscu przejścia przewodów przez ścianę należy zabezpieczyć je rurą ochronną stalową. Urządzenia gazowe montować na połączeniach sztywnych za pomocą dwuzłączki. Przed każdym urządzeniem gazowym oraz przed gazomierzem należy zamontować kurek gazowy umożliwiający odcięcie dopływu gazu. Przewody instalacji gazowej w stosunku do przewodów innych instalacji stanowiących wyposażenie budynku (c.o., woda, kanalizacja, instalacja elektryczna itp.), należy lokalizować w sposób zapewniający bezpieczeństwo ich użytkowania. Odległość między przewodami instalacji gazowej a innymi przewodami powinna umożliwiać wykonywanie prac konserwacyjnych. Poziome odcinki instalacji gazowych powinny być usytuowane w odległości, co najmniej 0,1 m powyżej innych przewodów instalacyjnych. Przewody instalacji gazowej krzyżujące się z innymi przewodami instalacyjnymi powinny być od nich oddalone, co najmniej o 20 mm. Po wykonaniu instalacji gazowej poddać ją próbie szczelności i zabezpieczyć przed korozją poprzez dwukrotne malowanie farbą antykorozyjną Odprowadzenie spalin z kotła i wentylacja kotłowni Spaliny z kotła należy wyprowadzić na zewnątrz budynku ponad dach istniejącym przewodem murowanym zaopatrzonym w przewód ( projektowany wkład z blachy kwasoodpornej) prowadzony w kanale murowanym. Wymiary przekrojów oraz wyposażenie należy dostosować do mocy i typu urządzenia gazowego. W dolnej części przewodu spalinowego zamontować wyczystkę oraz odskraplacz. Pod odskraplaczem zamontować kwasoodporne naczynie na skropliny. Sposób montażu czopucha z blachy kwasoodpornej - ściśle według wytycznych producenta. Wentylacja wywiewna-istniejący kanał murowany wywiewny, wymienić kratkę wywiewna ścienną w kotłowni 14 x 14 cm. Wentylacja nawiewna- kratka nawiewna w dolnej części drzwi wejściowych do

11 kotłowni o wym 40 x 20 cm, żaluzja regulowaną Instalacja centralnego ogrzewania W budynku szkoły projektuje się nową instalację c.o.. Projektowana instalacje c.o. zasilana będą z kotła gazowego kondensacyjnego zlokalizowanego w pomieszczeniu kotłowni, w piwnicy. Instalacja centralnego ogrzewania wykonana zostanie jako instalacja wodna w układzie zamkniętym, pompowym z rozdziałem dolnym o parametrach 70/50. Jako źródło ciepła przyjęto kocioł gazowy (na gaz ziemny sieciowy) niskotemperaturowy kondensacyjny o mocy 105 kw. Czynnik grzewczy rozprowadzany będzie przewodami poziomymi rozdzielczymi, prowadzonymi pod stropem piwnicy, w otulinie cieplnej. Instalację grzewczą montować po wierzchu ścian, z rur miedzianych w izolacji z pianki poliuretanowej gr. 20 mm o średnicach jak w projekcie budowlanym. Zastosowane materiały i połączenia muszą posiadać odpowiednie aprobaty dopuszczające je do bezpośredniego krycia w posadzkach podłóg. Połączenia z armaturą gwintowane. Dopuszcza się zastosowanie innych materiałów np. tworzyw sztucznych. Przewody rozdzielcze prowadzić w izolacji termicznej z pianki poliuretanowej (otulina Thermaflex gr.20 mm) wzdłuż ścian, pod stropem piwnic. Na pozostałej części budynku przewody układać bez izolacji cieplnej. Przejścia przewodów przez ściany i stropy wykonać należy w rurach ochronnych. Przestrzeń pomiędzy rurą przewodową a rurą ochronną należy wypełnić sznurem konopnym i uszczelnić kitem kauczukowym. Na przewodach poziomych stosować kompensacje naturalną Grzejniki zasilane będą z boku. Do ogrzewania pomieszczeń obiektu zaprojektowano grzejniki stalowe płytowe typu C wyposażone w zawory termostatyczne typu RTD-N oraz w moduły montowane na podejściach umożliwiające odcięcie poszczególnych grzejników i spust wody. Wszystkie grzejniki należy umieścić nie niżej niż 10 cm nad podłogą. Instalacja c.o. odpowietrzana będzie odpowietrznikami znajdującymi się przy grzejnikach oraz odpowietrznikami automatycznymi montowanymi na pionach. Po zakończeniu montażu instalacji c.o. układ należy poddać próbie szczelności na ciśnienie 0,4

12 MPa (po odłączeniu kotła z naczyniem przeponowym). Po pozytywnym wyniku próby instalację należy przepłukać. Przewody poziome należy izolować cieplnie otulinami z pianki poliuretanowej o grubości min. 20 mm Próby szczelności Instalację wody zimnej poddać płukaniu a następnie próbie szczelności. Instalację gazową poddać próbie szczelności na ciśnienie 0,5 bara (bez gazomierza). Uruchomienia kotła można dokonać po uzyskaniu pozytywnych wyników z w/w prób szczelności. Uruchomienia może dokonać osoba lub firma posiadającą właściwe przeszkolenie i uprawnienia producenta kotła. 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p Zakres i cel kontroli jakości robót Kontrolą jakości robót objęte będą wszelkie roboty budowlane wykonywane w ramach zamówienia oraz wbudowywane materiały i urządzenia. Celem kontroli jakości będzie osiągnięcie jakości robót założonej w dokumentacji budowy tj. projekcie budowlanym, specyfikacji technicznej, specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz wymagań określonych w odpowiednich normach i przepisach budowlanych. Wykonawca, w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru, zapewni: - właściwą organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, - wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli, posiadające ważną legalizację lub świadectwa kalibracji oraz potwierdzenie zgodności z właściwymi normami. - gromadzenie wyników badań laboratoryjnych, zapisy z pomiarów, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym oraz 6.3. Zasady kontroli jakości robót

13 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do badań materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do częstości i zakresu badań są określone w warunkach technicznych wykonania robót. W przypadku, gdy nie zostały tam określone Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących, sprzętu, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca Badania i pomiary Wszystkie badania, próby i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem do badań Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. Kontrola związana z wykonywaniem robót montażowych kotłowni powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich etapów robót. Wyniki przeprowadzonych badań i kontroli uważa się za dodatnie, jeżeli spełnione zostały wszystkie wymagania ST i projektu budowlanego. Jeżeli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy dany etap robót uznać za niezgodny z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzić badania powtórnie. Kontrola badań w trakcie robót powinna obejmować: Roboty związane z wykonaniem instalacji wod. - kan., gaz i c.o.: - sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową w zakresie porównania

14 wykonywanych bądź już wykonanych robót oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności na podstawie oględzin i pomiarów, - badanie materiałów przeznaczonych do montażu poprzez porównanie ich cech z wymaganiami dokumentacji projektowej, na podstawie dokumentów określających jakość materiałów i porównanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentów bezpośrednio na budowie przez oględziny zewnętrzne, - badanie stanu przygotowania powierzchni rurociągów przeznaczonych do zamontowania w tym ich czyszczenia, odtłuszczania i gruntowania poprzez bezpośrednie oględziny na budowie, - badanie stanu połączeń kształtek i armatury oraz zamocowania rurociągów - badanie szczelności rurociągów na zimno i na gorąco - badanie prawidłowości zamontowania i właściwej regulacji grzejników c.o. - badanie prawidłowości zamontowania urządzeń oraz prawidłowości ich działania, - badanie kompletności kotłów pod względem rodzaju i miejsca montażu armatury kontrolno-pomiarowej oraz w zakresie oceny zakresów pomiarowych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej parametrów pracy, - badanie poprawności zamontowania pomp w zakresie zgodności z kierunkiem przepływu oraz usytuowania armatury odcinającej i kontrolno-pomiarowej, - badanie szczelności instalacji gazowej - badanie skuteczności działania termostatu wyłączającego kocioł - badanie poprawności zamontowania instalacji odprowadzenia spalin oraz skuteczności działania wentylacji przez wykwalifikowanego mistrza kominiarskiego (odbiór kominiarski), - badanie jakości wykonanych prac zabezpieczających rurociągi przed korozją oraz prac malarskich i izolacyjnych rurociągów, - badanie poprawności wykonania instalacji kanalizacji, - badanie pracy kotłów podczas rozruchu próbnego, w zakresie kontroli wymaganych parametrów ciśnienia i temperatury a także sprawności działania poszczególnych urządzeń. - badanie poprawności działania zabezpieczeń kotłów Protokoły i raporty z badań

15 Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań w terminie ustalonym z Inspektorem nadzoru. Wyniki badań /prób (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli na terenie budowy. Wykonawca w tym celu zapewni wszelką potrzebną do tego pomoc. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST i projektu wykonawczego na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę Certyfikaty i deklaracje Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: - są oznakowane znakiem CE - posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa B - znajdują się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone Dokumenty budowy Dziennik budowy Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, w sposób uniemożliwiający dokonywania wstecznego wpisów. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym

16 numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: - datę przekazania Wykonawcy terenu budowy. - datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, - uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów-robót, - terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, - przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, - uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, - daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, - zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót, - wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, - dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, - dane dotyczące jakości materiałów oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, - wyniki prób poszczególnych elementów robót z podaniem, kto je przeprowadzał, - inne istotne informacje o przebiegu robót. Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń wykonawcy robót Pozostałe dokumenty budowy Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych następujące dokumenty: - pozwolenie na budowę,

17 - protokoły przekazania terenu budowy, - umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, - protokoły odbioru robót, - protokoły z narad i ustaleń, - plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Przechowywanie dokumentów budowy Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu uzgodnionym z Inspektorem nadzoru i zabezpieczonym przed wglądem przez osoby niepowołane. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy wymaga jego natychmiastowego odtworzenia w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 7. OBMIAR ROBÓT 7.1. Książka obmiarów Prowadzenie obmiarów robót jest zbędne z uwagi na ryczałtowy charakter umowy Obmiar sprowadzać się będzie do szacunkowego określenia zaawansowania robót dla potrzeb wystawienia ewentualnej faktury przejściowej. Zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p ODBIORY ROBÓT Zasady odbiorów robót określa przede wszystkim umowa jadnakże należy spełnić poniższe zapisy w zakresie nie będącym w sprzeczności z umową Odbiór robót ulegających zakryciu Gotowość do odbioru robót ulegających zakryciu powinna być zgłoszona Inspektorowi nadzoru wpisem do dziennika budowy. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

18 8.2. Odbiór częściowy Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych w tym harmonogramie robót wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru Odbiór końcowy Zasady odbioru ostatecznego robót Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu oraz jakości założonych w projekcie budowlanym oraz ST. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy oraz pisemnym powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego, w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów oraz wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej a także zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych elementach wykończeniowych komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy Dokumenty do odbioru końcowego Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

19 Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: - dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robót wraz z pisemną akceptacją zmian autora projektu, - dziennik budowy - wyniki pomiarów kontrolnych, prób oraz badań zgodne z ST i dokumentacją projektową - deklaracje zgodności dla wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, aprobaty - zgodnie z wymaganiami niniejszej ST - instrukcje obsługi i DTR zamontowanych urządzeń (w języku polskim) - protokoły z przeprowadzonych prób, pomiarów, odbiorów i uruchomień zgodnie z wymogami ST i dokumentacji projektowej - gwarancje na zamontowane urządzenia oraz wykonane roboty - wymagane ustawą Prawo Budowlane oświadczenia W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie Odbiór pogwarancyjny Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie "Odbiór ostateczny robót". 9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA 9.1. Ustalenia ogólne Podstawą płatności jest cena ryczałtowa ustalona na podstawie oferty złożonej przez

20 Wykonawcę w postępowaniu przetargowym i przyjęta przez Zamawiającego. Cena ta jest umieszczona w umowie zawartej pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym. Wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności wymagania i badania składające się na jej wykonanie określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej. Płatności za wykonane roboty odbywać się będą zgodnie z zapisami umowy. 10. DOKUMENTY ODNIESIENIA Projekt budowlany na niniejsze zadanie Normy i normatywy Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i normatywami Przepisy prawne Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakiejkolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót. Najważniejsze z nich to: 1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z późniejszymi zmianami 2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 80/2003) wraz z późniejszymi zmianami 3. Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 póz. 1157) 4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia r. (Dz.U. Nr 30/1989 póz. 163) wraz z późniejszymi zmianami 5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej I Budownictwa z dnia r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, póz. 48).

WYMAGANIA OGÓLNE I SZCZEGÓŁOWE

WYMAGANIA OGÓLNE I SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYMAGANIA OGÓLNE I SZCZEGÓŁOWE dotyczące zadania: Roboty remontowe elewacyjne budynku warsztatowo-biurowo-socjalnego i budynku hali pomp. Inwestor:

Bardziej szczegółowo

Przykładowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiOR.

Przykładowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiOR. Przykładowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiOR. Wykonujemy: Kosztorysy inwestorskie Kosztorysy ofertowe Kosztorysy powykonawcze Kosztorysy zamienne Przedmiary robót

Bardziej szczegółowo

REMONT PODŁOGI HOLU BUDYNKU B CeTA (PARTER, HALA KONWIARZA)

REMONT PODŁOGI HOLU BUDYNKU B CeTA (PARTER, HALA KONWIARZA) SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONT PODŁOGI HOLU BUDYNKU B CeTA (PARTER, HALA KONWIARZA) KOD CPV 45453000-7 ROBOTY REMONTOWE I RENOWACYJNE ADRES INWESTCJI: UL. WYSTAWOWA 1; 51-618

Bardziej szczegółowo

Należy stosować zapisy zawarte w punktach które mają faktyczne zastosowanie ze względu na zakres faktycznie wykonywanych prac objętych przetargiem.

Należy stosować zapisy zawarte w punktach które mają faktyczne zastosowanie ze względu na zakres faktycznie wykonywanych prac objętych przetargiem. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Wymagania ogólne Część architektoniczno-budowlana Nazwa obiektu : ROZBUDOWA I MODERNIZACJA HALI SPORTOWEJ K.S. START Temat opracowania

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych CZEGEKO CZEGEKO Sp. z O.O. 31-115 Kraków Pl. gen. Wł. Sikorskiego 2 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla projektów wielobranżowych, budowlano-wykonawczych; Budowa szklarni

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTNIEJĄCEJ PRZYBUDÓWKI HALI WARSZTATOWO-USŁUGOWEJ NA POMIESZCZENIE BIUROWE KOD CPV 45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP.3 1.1Przedmiot ST..3 1.2 Zakres stosowania ST 3 1.3 Zakres robót objętych ST...3

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE 1 SPIS TREŚCI SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1. WSTĘP... 3 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INWESTOR Zakład Poprawczy w Trzemesznie ul. A. Mickiewicza 35 62-240 Trzemeszno SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST-00.00 WYMAGANIA OGÓLNE KOD CPV 45000000-7 1 SPIS TREŚCI: 1 WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7. Roboty budowlane

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7. Roboty budowlane PRACOWNIA PROJEKTOWA REGON: 634453564 64-600 OBORNIKI ul. Kowanowska 55 tel.: 603-963-110 ; 603-963-121 www. anmarprojekt.pl ; e-mail: anmarprojekt@wp.pl SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I

Bardziej szczegółowo

Wspólny słownik zamówień : 45332000-3, 45331100-7, 45331210-1, 45232410-9.

Wspólny słownik zamówień : 45332000-3, 45331100-7, 45331210-1, 45232410-9. SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA WOD-KAN., CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WENTYLACJI ORAZ PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ - BUDYNEK SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE - W JANIKOWIE, NA DZIAŁKACH NR 192, 198/2

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYMAGANIA OGÓLNE Kod CPV 45000000-7 - Roboty budowlane Kod CPV 45100000-8 - Roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU WARSZTATU-ZAPLECZA TECHNICZNEGO STRAŻNICY KP PSP W GŁUBCZYCACH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU WARSZTATU-ZAPLECZA TECHNICZNEGO STRAŻNICY KP PSP W GŁUBCZYCACH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU WARSZTATU-ZAPLECZA TECHNICZNEGO STRAŻNICY KP PSP W GŁUBCZYCACH PRZY UL. KOŁŁĄTAJA 4 Opole, maj 2013 1 SPIS TREŚCI WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. WYMAGANIA OGÓLNE OST nr.b.00.00.00

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. WYMAGANIA OGÓLNE OST nr.b.00.00.00 OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYMAGANIA OGÓLNE OST nr.b.00.00.00 1 SPIS TRESCI 1. 1.WSTEP... 3 1.1. Przedmiot OST... 3 1.2. Zakres stosowania OST... 3 1.3. Zakres

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH NR 011/ZSCKR/04/2012 WYMAGANIA OGÓLNE. (Kod CPV 45000000-7 Roboty budowlane)

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH NR 011/ZSCKR/04/2012 WYMAGANIA OGÓLNE. (Kod CPV 45000000-7 Roboty budowlane) SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH NR 011/ZSCKR/04/2012 WYMAGANIA OGÓLNE (Kod CPV 45000000-7 Roboty budowlane) Warszawa 2012 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

1. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

1. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ZAMAWIAJĄCY Gmina Andrzejewo 07-305 Andrzejewo ul. Warszawska 36 1. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1. WYMAGANIA OGÓLNE dla "Remontu świetlicy wiejskiej w Zarębach

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych ETAP / BRANŻA: PROJEKT BUDOWLANY DATA: SZCZECIN, VII. 2012 TECZKA: 1 TOM: 1 NAZWA OPRACOWANIA PROJEKT OSUSZENIA I IZOLACJI ŚCIAN PIWNICZNYCH I FUNDAMENTOWYCH W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 48 PRZY ul. 9-go

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE FONTANNY NA MAŁYM RYNECZKU W ZDZIESZOWICACH

WYKONANIE FONTANNY NA MAŁYM RYNECZKU W ZDZIESZOWICACH Biuro Projektowe ECO-UNIT mgr inż. Marek Klyk ul. Cygana 4/213, 45-131 Opole tel. 77 442-81-18 fax. 77 442-81-19 kom. 606 101 958 NIP 754-242-14-40 REGON 532303190 http: www.eco-unit.pl e-mail: m.klyk@eco-unit.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE Specyfikacja Techniczna ST-450.0.00 - Wymagania Ogólne SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE 1. WSTĘP 1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej 1.1.1. Specyfikacja Techniczna ST-450.0.00 Wymagania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REMONTU DOMU STUDENTA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ANEKSÓW SANITARNYCH W CZĘŚCI POKOI MIESZKALNYCH

PROJEKT REMONTU DOMU STUDENTA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ANEKSÓW SANITARNYCH W CZĘŚCI POKOI MIESZKALNYCH JEDNOSTKA PROJEKTOWA FAZA TEMAT PROJEKT REMONTU DOMU STUDENTA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ANEKSÓW SANITARNYCH W CZĘŚCI POKOI MIESZKALNYCH NAZWA I ADRES OBIEKTU Budynek Domu Studenta PARNAS przy ul. Krasińskiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRZEBUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO INWESTOR: 81-006 Gdynia, ul. Morska 200A, działka nr 983, KM 22 Nadleśnictwo Gdańsk z siedzibą w Gdyni ul. Morska 200 81-006 Gdynia SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WYKAZ SZCZEGÓŁOWYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH

SPIS TREŚCI WYKAZ SZCZEGÓŁOWYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH Lp. Budowa krytej strzelnicy garnizonowej typu B w Powidzu, kompleks 6015, jednostka wojskowa 3293 SPIS TREŚCI WYKAZ SZCZEGÓŁOWYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH Numer specyfikacji Nazwa specyfikacji Strona

Bardziej szczegółowo

Budowa czytelni oraz kuchni przy sali widowiskowej w Osiecznej. Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Osiecznej. Mgr inż.

Budowa czytelni oraz kuchni przy sali widowiskowej w Osiecznej. Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Osiecznej. Mgr inż. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT, ADRES INWESTOR BRANŻA OPRACOWAŁ Budowa czytelni oraz kuchni przy sali widowiskowej w Osiecznej. Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Osiecznej.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SWIZ OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYMAGANIA OGÓLNE dla "PRZEBUDOWY I REMONTU KINO-TEATRU ZDROWIE W SOKOŁOWSKU ETAP I " WSTĘP część ogólna str.

Bardziej szczegółowo

HALA SPORTOWA. LEGIONOWO, UL. CHROBREGO Dz. nr ew. 49/33 GMINA MIASTO LEGIONOWO 05-120 LEGIONOWO

HALA SPORTOWA. LEGIONOWO, UL. CHROBREGO Dz. nr ew. 49/33 GMINA MIASTO LEGIONOWO 05-120 LEGIONOWO NAZWA INWESTYCJI: ADRES INWESTYCJI: LEGIONOWO, UL. CHROBREGO Dz. nr ew. 49/33 NAZWA INWESTORA: GMINA MIASTO LEGIONOWO ADRES INWESTORA: UL. PIŁSUDSKIEGO 3 05-120 LEGIONOWO SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNAWYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STWiORB)

SPECYFIKACJA TECHNICZNAWYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STWiORB) 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNAWYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STWiORB) NAZWA TEMATU: Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej Etap I NAZWA INWESTORA: Zakład Gospodarki Komunalnej w Grębocicach

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA: BUDOWA STRZELNICY SNAJPERSKIEJ WRAZ Z JEJ ELEMENTAMI SKŁADOWYMI W

OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA: BUDOWA STRZELNICY SNAJPERSKIEJ WRAZ Z JEJ ELEMENTAMI SKŁADOWYMI W OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA: BUDOWA STRZELNICY SNAJPERSKIEJ WRAZ Z JEJ ELEMENTAMI SKŁADOWYMI W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM 8627 W ZIELONCE DLA POTRZEB JEDNOSTKI

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA w go kuzwa VERTIKAL Błażej Binienda ul. Droga Hrabska 8d 05-090 Falenty Nowe NIP 558-100-12-09 Inwestor: Leśny Park Kultury i Wypoczynku MYŚLĘCINEK Spółka z o.o. ul. Gdańska 173-175 85-674 Bydgoszcz SZCZEGÓŁOWA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH:

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH: SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH: MODERNIZACJA BASENU WEWNĘTRZNEGO W ODDZIALE LECZNICZO REHABILITACYJNYM DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W JAWORZU ULICA WAPIENICKA 142 Sierpień 2011

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (SST)

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (SST) generalny projektant: ATΞLIΞR XXI PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA KRZYSZTOF KALERT 7 0 5 3 5 S Z C Z E C I N UL. OSIEK 1 / 4 N I P 8 5 1 1 1 9 2 1 0 5 T 048 9 1 4 6 4 3 7 6 3 M 6 9 5 4 2 6 8 1 0 E atelier_xxi@wp.pl

Bardziej szczegółowo