PROJEKT BUDOWLANY ŚWIETLICA WIEJSKA W MĘCINIE WIELKIEJ ROZBUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ. PROJEKTANT: inŝ. Jan Skrzyszowski uprawnienia nr 110/01

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT BUDOWLANY ŚWIETLICA WIEJSKA W MĘCINIE WIELKIEJ ROZBUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ. PROJEKTANT: inŝ. Jan Skrzyszowski uprawnienia nr 110/01"

Transkrypt

1 1 PROJEKT BUDOWLANY NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: ŚWIETLICA WIEJSKA W MĘCINIE WIELKIEJ ROZBUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ ADRES: SĘKOWA, MĘCINA WIELKA 47 INWESTOR : URZĄD GMINY SĘKOWA SĘKOWA PROJEKTANT: inŝ. Jan Skrzyszowski uprawnienia nr 110/01 JASŁO SIERPIEŃ 2010

2 SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU L.p. Nazwa załącznika Nr str. Nr rys Strona tytułowa Spis zawartości projektu Podstawa opracowania Dane ogólne Opis techniczny instalacji wewnętrznej Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Oświadczenie Zaświadczenie z Polskiej Izby InŜynierów Budownictwa Warunki przyłączenia do sieci gazowej Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych Obliczenie strat ciśnienia Rysunki: Instalacja gazowa-rzut parteru - Aksonometria instalacji gazowej S-0.1 S-0.2 Świetlica Wiejska w Męcinie Wielkiej. Rozbudowa instalacji gazowej 2

3 PROJEKT BUDOWLANY Rozbudowy instalacji gazowej w Świetlicy Wiejskiej w Męcinie Wielkiej Adres: Męcina Wielka 47, Sękowa I. Podstawa opracowania. Przedmiotowy projekt został wykonany w oparciu o: - Umowa, uzgodnienia i ustalenia dokonane z Inwestorem, - Warunki przyłączenia do sieci gazowej przez Karpacką Spółkę Gazowniczą Sp. z o.o. w Tarnowie, Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle, Rejon Dystrybucji Gazu Gorlice adres: ul. Kolejowa 2, Gorlice - Ustawy, Rozporządzenia, normy i przepisy branŝowe (wykaz): - Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414) z uwzględnieniem późniejszych nowelizacji i aktów wykonawczych, - Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia r. - w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz. U. Nr 97 z dnia r. poz. 1055), - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690) w sprawie warunków technicznych, wykonania i odbioru robót budowlanych, oraz programu funkcjonalno uŝytkowego (Dz. Nr 202, poz. 2072), - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. (Dz. U. Nr 74 poz. 836) w sprawie warunków technicznych uŝytkowania budynków mieszkalnych, - Wytyczne do projektowania i wiedza z zakresu przedmiotu, - PN-EN :2000 Rury stalowe przewodowe dla mediów palnych Rury o klasie wymagań A, - Polska Norma nr: PN-C E, - Polska Norma nr: PN-EN 1775 z lipca 2009 r., - K. Bąkowski Projektowanie sieci gazowych. - Pomiary w terenie. 1.1.Dane ogólne Niniejszy projekt został opracowany w oparciu o warunki techniczne przyłączenia wydane przez Karpacką Spółkę Gazowniczą Sp. z o.o. w Tarnowie, Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle, Rejon Dystrybucji Gazu Gorlice adres: ul. Kolejowa 2, Gorlice Świetlica Wiejska w Męcinie Wielkiej. Rozbudowa instalacji gazowej 3

4 2.0. OPIS TECHNICZNY INSTALACJI WEWNĘTRZNEJ Stan istniejący Punkt redukcyjno pomiarowy Q = <10 Nm3/h, PN 0,5 MPa Istniejący punkt redukcyjno pomiarowy z następującymi elementami składowymi 1. Reduktor gazu typ R-10, Q=10m 3 /h szt.1 2. Kurek kulowy ф 15 PN 1,0 MPa 1 szt. (kurek główny istniejący) 3. Gazomierz miechowy typ G4 1 szt. Pozostaje bez zmian. Doprowadzenie gazu do kuchenek gazowych czteropalnikowych pozostaje bez zmian Stan projektowany Projektuje się doprowadzenie gazu do projektowanego kotła gazowego wiszącego jednofunkcyjnego z zamkniętą komorą spalania o mocy 13 kw, zlokalizowanego w pomieszczeniu kuchennym. Wywiew kratką wywiewną zamontowaną w kanale ф140 mm. Z instalacji gazowej ф 25 w pomieszczeniu korytarza wykonane zostanie włączenie odcinka rurociągu doprowadzającego gaz do kotła jednofunkcyjnego z zamkniętą komorą spalania Wytyczne realizacji wewnętrznej instalacji gazowej. Projektowaną wewnętrzną instalację gazową wykonać z rur stalowych przewodowych dla mediów palnych, spełniających wymogi normy PN-EN Połączenie poszczególnych odcinków rur stalowych naleŝy wykonać poprzez spawanie. Przewody gazowe prowadzić nad tynkiem w odl. 2cm od ścian lub pod tynkiem w specjalnych bruzdach wypełnionych chudą zaprawą cementową. Natomiast w piwnicach i kotłowniach wyłącznie po wierzchu ścian w odl. 3cm. mocowane uchwytami na odcinkach pionowych co 2,5m, a na odcinkach poziomych co 1,5m. Zaprawy gipsowe i wapienne są niedopuszczalne! Przewody gazowe naleŝy prowadzić od innych instalacji wewnętrznych w następujących odległościach: - od poziomych przewodów centralnego ogrzewania -15cm - od równoległych i pionowych przewodów wod-kan i c.o. - 10cm - od równoległych pionowych i poziomych przewodów telekom. 20cm - od nieszczelnych puszek instalacji elektrycznej - 10cm - od elektrycznych urządzeń iskrzących - 60cm Armaturę odcinającą (posiadającą znak jakości B ) oraz inne elementy wyposaŝenia instalacji, naleŝy tak sytuować, aby zapewnić ich łatwy dostęp. - Po wykonaniu prób szczelności, instalację naleŝy zabezpieczyć przed korozją, nakładając pokrycie malarskie A1-L-A0 wg normy BN-76/ w kolorze Ŝółtym. Prowadzenie instalacji, średnice oraz usytuowanie przyborów gazowych pokazano na rzucie budynku i rozwinięciu aksonometrycznym instalacji. Całość robót instalacyjnych naleŝy wykonać zgodnie z postanowieniem rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie /Dz. U. Nr 15 z lutego 1999r./. Świetlica Wiejska w Męcinie Wielkiej. Rozbudowa instalacji gazowej 4

5 2.4. Przybory gazowe. Przewiduje się podłączenie przyborów gazowych odpowiadających wymogom Zarz. Gł. Insp. Gosp. Energ. z dnia 20.VII. 1984r. / M.P. Nr 20 / 84 poz. 139 w sprawie uzgodnienia, produkcji i importu urządzeń energetycznych oraz nabycia za granicą licencji na ich produkcję posiadających znak B. Wszystkie przybory gazowe winny być połączone z instalacją na sztywno przy pomocy dwuzłączki. Przed kaŝdym przyborem gazowym zainstalować kurek gazowy kulowy. Zamontowane urządzenia gazowe powinny odpowiadać warunkom normy PN-86/M Do instalacji w budynku projektuje się podłączenie niŝej wymienionych przyborów gazowych, które powinny posiadać oznaczenia znaków stwierdzających uzyskanie atestu energetycznego oraz świadectwa kwalifikacji i znak bezpieczeństwa B. Zgodnie z załączonymi Warunkami technicznymi zostaną zainstalowane niŝej wymienione przybory gazowe do celów socjalnych: - kocioł gazowy atestowany 1,6 [m 3 /h]. 1 szt - kuchenka gazowa cztero-palnikowa 1.2 [m 3 /h]. 2 szt Razem: 4,0 [m 3 /h] 2.5. Roboty montaŝowe Rury i kształtki stalowe naleŝy łączyć na styk czołowy poprzez spawanie elektryczne (Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe Dz.U ). Przygotowanie brzegów do spawania wg PN-EN ISO :2002. Spoiny winny być wykonane przez wytwórcę uprawnionego na podstawie kart operacyjnych spawania. Prace spawalnicze przy budowie rurociągów winien prowadzić i nadzorować kwalifikowany personel spawalniczy według zatwierdzonych technologii spawania przez KSG Sp. z o.o. w Tarnowie Oddział Zakład Gazowniczy w Sandomierzu. Technologia spawania wg PN-EN 12732, kryteria odbioru spoin wg PN-EN Materiał ze stali niskostopowej spawać elektrodami klasa E422 MnMoB, a ze stali węglowej E352RA wg PN-EN ISO 2560:2006. Zaleca się aby ściegi przetopowe w połączeniach spawanych wykonać metodą TIG (141 wg EN). Wytyczne doboru wymagań dotyczących jakości i stosowania spawania metali podano w PN- EN ISO :2007, ponadto naleŝy spełniać wymagania norm PN-EN ISO :2007; PN-EN ISO :2007; PN-EN ISO :2007. Podwykonawca powinien wykonać swoje prace według zamówienia i na odpowiedzialność wytwórcy oraz powinien spełnić wszystkie odpowiednie wymagania normy PN-EN ISO :2007. Wszyscy spawacze i operatorzy powinni mieć aktualne uprawnienia po zdaniu egzaminu zgodnie z zaleceniami odpowiedniej części normy PN-EN 287 lub PN-EN Wszystkie świadectwa powinny być aktualne. Urządzenia do spawania powinny być utrzymywane w sprawności. Spawanie powinno odbywać się zgodnie z zachowaniem właściwej techniki spawalniczej. Wytwórca powinien zapewnić stosowanie właściwych materiałów dodatkowych do spawania oraz ich odpowiednie przechowywanie zgodnie z zaleceniami dostawcy. Wytwórca powinien zapewnić dostateczny nadzór nad produkcją spawalniczą, aby zapewnić, Ŝe spawanie jest prowadzone w sposób zgodny z regułami sztuki. Wytwórca powinien prowadzić kontrolę i badania zgodnie z ustaleniami umowy. Wytwórca powinien zapewnić odpowiednich przewodników dla strony trzeciej przeprowadzającej, gdy to jest wymagane, badania i kontrolę. Wytwórca powinien dysponować wystarczającą liczbą kompetentnych Świetlica Wiejska w Męcinie Wielkiej. Rozbudowa instalacji gazowej 5

6 pracowników do planowania, sprawowania nadzoru i kontroli, gdy wymaga się takich prac. Personel przeprowadzający badania nieniszczące powinien mieć uprawnienia zgodnie z PN- EN 473. NaleŜy przewidzieć nadzór nad poszczególnymi elementami, aŝeby wykluczyć moŝliwość nieumyślnego zastosowania elementów nie spełniających wymagań. Na wszystkich stanowiskach pracy, gdzie wytwórca wykonuje naprawy i poprawki, powinny być dostępne odpowiednie procedury. Po wykonaniu poprawek lub naprawy naleŝy ponownie przeprowadzić wszystkie badania niezbędne do sprawdzenia zgodności z pierwotnymi wymaganiami. Zapisy dotyczące jakości naleŝy przechowywać przez co najmniej pięć lat, jeśli inne przepisy nie stanowią inaczej. Do spawania elementów objętych niniejszym projektem dopuszcza się dwie metody spawania: - (111) łukowe ręczne elektrodami otulonymi, - (141) elektrodą nietopliwą TIG, Liczby w nawiasach oznaczają metody spawania i odnoszą się one do numerów porządkowych podanych w normie PN-EN ISO 4063:2002. Wytyczne dotyczące spawania łukowego są zawarte w PN-EN :2001. Dopuszcza się technologię obejmującą kilka metod spawania przy zastosowaniu uznanych materiałów dodatkowych do wykonania całej spoiny. W technologii, w której stosuje się kilka metod spawania, uznanie jest waŝne tylko wówczas, gdy metody spawania są stosowane w kolejności podanej w uznaniu. Wykonawca zobowiązany jest zakwalifikowania technologii spawania. Opracowanie wstępnej instrukcji technologicznej spawania (pwps) i instrukcji technologicznej spawania (WPS) naleŝy wykonywać zgodnie z normami: PN-EN ISO 15607:2007; PN-EN ISO :2007; PN- EN ISO :2005; PN-EN ISO :2005; PN-EN ISO :2005; PN-EN ISO :2005; PN-EN ISO :2006; PN-EN ISO :2005. Proces uznawania WPS z wyłączeniem napraw naleŝy prowadzić zgodnie z wymaganiami PN-EN ISO 15607:2007. Wymagania dotyczące technologii spawania metali i jej uznanie podane są w normach PN-EN ISO 15607:2007; PN-EN ISO :2007; PN-EN ISO :2005; PN-EN ISO :2005; PN-EN ISO :2005; PN-EN ISO :2005; PN-EN ISO :2006; PN-EN ISO :2005. Dla połączeń spawanych czołowych ustala się jako równorzędne badania: ultradźwiękowe wg PN-EN 1417:2002, radiograficzne wg PN-EN 1435:2001. Według PN-EN ISO 5817:2007 ustala się poziom jakości niezgodności spawalniczych występujących w złączach spawanych B (wymagania ostre). Graniczne wartości niezgodności spawalniczych podaje PN-EN ISO 5817:2007. Badania wizualne złączy spawanych naleŝy przeprowadzić zgodnie z PN-EN 970:1999. Badaniom naleŝy poddać 100% złączy spawanych doczołowych na całej długości rurociągu. Wszystkie złącza krzyŝujące się, występujące w przypadku łączenia rur ze szwem, naleŝy poddać 100% badań nieniszczących. Wyroby hutnicze winny posiadać świadectwo odbioru 3.1 wg PN-EN Wyroby hutnicze winny posiadać udarność w temp. -20 C, udarność ta powinna być co najmniej równa gwarantowanej podanej w normach Odprowadzenie spalin i wentylacja. Przewody spalinowe i wentylacyjne wykonać wg PN-B Kotłownie wbudowane na paliwa gazowe o gęstości względnej mniejszej niŝ 1 oraz projektu kotłowni. W projekcie wyszczególniono kanały nawiewne, kanały wywiewne, oraz przewody kominowe. Urządzenia gazowe wyposaŝone w odprowadzenie spalin naleŝy połączyć na stałe z przewodem spalinowym. Połączenie powinno spełniać wymogi Rozdziału 5 wyŝej wymienionego rozporządzenia MGPiB z r. Sprawność przewodów kominowych powinna być potwierdzona pozytywną opinią kominiarską. Świetlica Wiejska w Męcinie Wielkiej. Rozbudowa instalacji gazowej 6

7 W pomieszczeniu gdzie zlokalizowany jest kocioł zostanie zamontowana wentylacja nawiewna kratka 200x125 mm. Wywiew realizowany będzie projektowanym kanałem wywiewnym ф 140mm Próba szczelności instalacji. Dla instalacji gazowej od punktu redukcyjno-pomiarowego do budynku wykonać próbę szczelności, spręŝonym powietrzem pod ciśnieniem 0,4 MPa przez okres 1 godziny. Wynik próby uznaje się za pozytywny, gdy spadek ciśnienia jest mniejszy niŝ 4 kpa. Do pomiaru ciśnienia próby naleŝy uŝyć manometru o dokładności nie mniejszej niŝ 0,6%. Z przeprowadzonych prób i badań naleŝy sporządzić protokoły, próbę szczelności przeprowadzi wykonawca przy udziale Inwestora i przedstawiciela Zakładu Gazowniczego w Jaśle. Przed uruchomieniem punktu redukcyjno-pomiarowego po jego napełnieniu paliwem gazowym naleŝy sprawdzić wszystkie przewody, połączenia skręcane i spawane przy pomocy środków pianotwórczych. Otwarcia dopływu gazu dokonuje tylko dostawca gazu. Świetlica Wiejska w Męcinie Wielkiej. Rozbudowa instalacji gazowej 7

8 5. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego dla opracowania PLANU B I O Z (na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. Dz. U. Nr 120 z dnia 10 lipca 2003 r. poz. 1126) 1. Zakres robót dla zamierzonego zadania inwestycyjnego do uwzględnienia w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia obejmuje: - budowę instalacji gazowej - prace na wysokości do 3,0 m nad poziomem posadzki. - wykonanie izolacji antykorozyjnej (malowanie) prace na wysokości jw. 2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych: istniejący budynek 3. Wskazanie elementów zagospodarowania, które mogą stwarzać zagroŝenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: - wykonanie instalacji gazowej 4. Wskazanie przewidywanych zagroŝeń podczas realizacji robót budowlanych, skalę i rodzaje zagroŝeń oraz miejsce i czas ich występowania: - PoraŜenie prądem elektrycznym w przypadku uszkodzenia uŝywanych narzędzi zasilanych prądem elektrycznym. Czas występowania: od chwili powstania uszkodzenia do momentu jego usunięcia. - Zatrucia, poparzenia przy pracy z materiałami łatwopalnymi i szkodliwymi (farby, rozpuszczalniki). Czas występowania zagroŝenia: podczas wykonywania robót malarskich. - Prace prowadzone na wysokości powyŝej 3,0 m nad poziomem terenu. Czasokres prac prowadzonych na wysokości jw. -ZagroŜenie wybuchowe gazu ziemnego w przypadku prowadzenia robót gazoniebezpiecznych. 5. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom w trakcie wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagroŝenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie: Podczas wykonywania robót budowlano montaŝowych naleŝy stosować się do przywołanych w projekcie przypisów oraz przestrzegać zasad BHP. 6. Wskazanie zapewnienia sprawnej komunikacji dla potrzeb ewakuacji w przypadku poŝaru, awarii i innych zagroŝeń: - Dla celów ewakuacji przewiduje się wykorzystanie istniejących ciągów komunikacyjnych budynku. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Plan BIOZ), sporządzony przez Wykonawcę robót winien spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 z dnia r.) OPRACOWAŁ: Jan Skrzyszowski Świetlica Wiejska w Męcinie Wielkiej. Rozbudowa instalacji gazowej 8

9 ZADANIE INWESTYCYJNE: OBIEKT: ŚWIETLICA WIEJSKA W MĘCINIE WIELKIEJ ROZBUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ OŚWIADCZENIE Ja niŝej podpisany, jako projektant w rozumieniu art. 20 i 21 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( tekst jedn. Dz.U. z 2003r. Nr207 poz z póŝniejszymi zmianami ) oświadczam Ŝe projekt budowlany został opracowany i sprawdzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej nr dowodu osobistego AGP wydany przez Burmistrz Miasta Jasła Autor opracowania: Świetlica Wiejska w Męcinie Wielkiej. Rozbudowa instalacji gazowej 9

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI , P R A C O W N I A P R O J E K T O W A W O D M E T A L Z.U.H. WODMETAL Krystyna Niewelt 44-314 Radlin ul. K. Napierskiego 15 tel. 032/455-82-83 fax. 032/456-73-67 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE Nazwa inwestycji PRZEBUDOWA BUDYNKU SĄDU W ZGORZELCU Adres inwestycji 59-900 Zgorzelec, ul.armii Krajowej 104 Inwestor instalacje sanitarne Projektant Sprawdzający

Bardziej szczegółowo

INWESTOR : UNIWERSYTET PRZYRODNICZY, UL. NORWIDA 25, WROCŁAW

INWESTOR : UNIWERSYTET PRZYRODNICZY, UL. NORWIDA 25, WROCŁAW Zakład Ogólnobudowlany 50-251 WROCŁAW NIP 895-000-23-77 UL. Św. Wincentego 35 REGON 006046233 PRACOWNIA PROJEK TOWA INWESTOR : UNIWERSYTET PRZYRODNICZY, UL. NORWIDA 25, WROCŁAW PRZEDSIĘWZIĘCIE: przebudowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Część ogólna Tytuł zadania : Budowa wiaty nad składowiskiem soli na terenie MPO Sp. z o.o. Lokalizacja : Toruń ul. Grudziądzka 159 dz. Nr 296/1,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU BIURO PROJEKTÓW arch. Piotr Bartkiewicz ul. Staromostowa 1/6, 30-506 Kraków, tel. 501 782 268, p.bartkiewicz@o2.pl OBIEKT: WYDZIAŁ OGRODNICZY U.R. ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE: PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ LABORATORIUM

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA

SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA 1 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA SPIS TREŚCI 4. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA SPRAWNOŚCI INSTALACJI BRANśY SANITARNEJ 5. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 5.1. INSTALACJA WODY

Bardziej szczegółowo

Tom III: Wymagania Zamawiającego

Tom III: Wymagania Zamawiającego Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o. PL 20-407 Lublin, al. J. Piłsudskiego 15 NIP: 712-015-02-95, Regon: 430981982, kapitał zakładowy: 261 851 400,00 PLN SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Sieć wodociągowa z przyłączami w m-c Majdy - Kręsk. Majdy, Kręsk - działki o numerach geodezyjnych:

Sieć wodociągowa z przyłączami w m-c Majdy - Kręsk. Majdy, Kręsk - działki o numerach geodezyjnych: A. planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: Sieć wodociągowa z przyłączami w m-c Majdy - Kręsk ADRES: Majdy, Kręsk - działki o numerach geodezyjnych: obręb:7 Majdy Oznaczonej jako

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków Budynek A0 Gmach Główny

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków Budynek A0 Gmach Główny OBIEKT: ADRES: INWESTOR: TEMAT : STADIUM: BRANśA: Budynek A0 AGH Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków Budynek A0 Gmach Główny Akademia Górniczo

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJE SANITARNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJE SANITARNE Załącznik nr 1b do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJE SANITARNE CPV 45330000-9 roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne Malbork luty 2014 1 1. WSTĘP

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Załącznik nr 10 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Zadanie: Kotłownia na biomasę przy Szkole Podstawowej w Cieplicach Branża: Technologia kotłowni Obiekt: Szkoła Podstawowa w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WYMAGANIA OGÓLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WYMAGANIA OGÓLNE KONTRAPUNKT a r c h i t e k t u r a - k o n s t r u k c j a - t e c h n o l o g i a K O N T R A P U N K T V - P R O J E K T Z E S P Ó Ł P R O J E K T O W O - I N W E S T Y C Y J N Y u l. Z a b ł o c i

Bardziej szczegółowo

S. 00.08.03. Odbiory instalacji i urządzeń technicznych... 17 S. 00.08.04. Odbiór częściowy i odbiór etapowy... 17 S. 00.08.05.

S. 00.08.03. Odbiory instalacji i urządzeń technicznych... 17 S. 00.08.04. Odbiór częściowy i odbiór etapowy... 17 S. 00.08.05. SPECYFIKACJA techniczna wykonania i odbioru robót instalacji sanitarnych w budynku usługowym (przeznaczonym m.in. na wypożyczalnię nart biegowych oraz rowerów, z pomieszczeniem socjalnym i gospodarczym)

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚC OPRACOWANIA

ZAWARTOŚC OPRACOWANIA 2 ZAWARTOŚC OPRACOWANIA 1. OŚWIADCZENIE o zgodności z przepisami... 3 2. UPRAWNIENIA BUDOWLANE... 4 3. CZĘŚĆ OPISOWA... 7 OPIS TECHNICZNY... 8 3.1. Zakres opracowania... 8 3.2. Podstawy opracowania...

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Rozbudowa i nadbudowa budynku usługowego - biura obsługi klienta dla cmentarza komunalnego przy ul. Panewnickiej w Katowicach Ligocie, na działce nr 26,

Bardziej szczegółowo

FIRMA PROJEKTOWO-USŁUGOWA

FIRMA PROJEKTOWO-USŁUGOWA FIRMA PROJEKTOWO-USŁUGOWA Liliana Wojciechowska-Zgraja ul. Niemcewicza 1/7 58-100 Świdnica tel/fax 0 74 857 41 75 ; tel. kom.604 112 845 NIP 886-112-41-33 e-mail: lilianazgraja@wp.pl http://www.lilianazgraja.info-net.com.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH Temat: Przebudowa budynku ZOZ w Łowiczu Adres inwestycji: 99-400 Łowicz ul. Ułańska 28 Projekt : Wewnętrzne instalacje sanitarne Branża : Sanitarna

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Nazwa zamówienia Nazwa i adres obiektu budowlanego Nazwa i adres Inwestora Jednostka projektowania Rozbudowa i przebudowa infrastruktury ciepła technologicznego na terenie SPSK nr 1 przy ul. Unii Lubelskiej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Sanitarna Pracownia Projektowa mgr inż. Gerard Pobłocki 8 7-1 0 0 T o r u ń, u l. W ł o c ł a w s k a 2 8 7 N I P 9 5 6-1 0 1-1 8-0 4 R e g o n 8 7 1 2 0 6 3 4 2 tel. : 0048 56 654 61 47 e-mail : gerard@sappgp.pl

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYSOWANIE, PROJEKTOWANIE, NADZORY BUDOWLANE Aleksy Bajer 61-695 Poznań ul. Piekałkiewicza 79 REGON 630725965 NIP 782-122-98-07

KOSZTORYSOWANIE, PROJEKTOWANIE, NADZORY BUDOWLANE Aleksy Bajer 61-695 Poznań ul. Piekałkiewicza 79 REGON 630725965 NIP 782-122-98-07 EGZ. NR 1 KOSZTORYSOWANIE, PROJEKTOWANIE, NADZORY BUDOWLANE Aleksy Bajer 61-695 Poznań ul. Piekałkiewicza 79 REGON 630725965 NIP 782-122-98-07 Projekt budowlany Zadanie : Wykonanie oraz montaŝ dwóch szlabanów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: INWESTOR: Gminny Ośrodek Kultury Silnica 77, 97-532 Żytno Egzemplarz nr SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: OBIEKT: Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury z Żytnie,

Bardziej szczegółowo

Piotr Fortuna Architekci 81310 Gdynia, ul. Śląska 33/85, NIP 9581179501, REGON 220773482 tel. 0 507 21 33 76, email: fortuna@fogoarchitekci.

Piotr Fortuna Architekci 81310 Gdynia, ul. Śląska 33/85, NIP 9581179501, REGON 220773482 tel. 0 507 21 33 76, email: fortuna@fogoarchitekci. Piotr Fortuna Architekci 81310 Gdynia, ul. Śląska 33/85, NIP 9581179501, REGON 220773482 tel. 0 507 21 33 76, email: fortuna@fogoarchitekci.pl PROJEKT BUDOWLANY BRANśY ELEKTRYCZNEJ REMONTU SAL KONFERENCYJNCY

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV): GRUPA

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV): GRUPA SPIS TREŚCI. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych dla tematu: Zasilanie w energię elektryczną budynku techniczno-socjalnego MSK w Imielinie przy ul. Wandy 44D przyłącze oraz instalacja

Bardziej szczegółowo

Sieć wod kan Dąbie Boćwinka, gmina Gołdap.

Sieć wod kan Dąbie Boćwinka, gmina Gołdap. SPECYFIIKACJA TECHNIICZNA OBIEKT: Sieć wod kan Dąbie Boćwinka, gmina Gołdap. ADRES: Gmina Gołdap, działki o numerach geodezyjnych: Obręb Główka: 171/27; 18/4; 168/20; 171/26; 27; 25; 16/1; 15/3; 26/6;

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie terenu pod budowę 001 Prace przygotowawcze i rozbiórkowe

Przygotowanie terenu pod budowę 001 Prace przygotowawcze i rozbiórkowe Zakres opracowania: I. Ogólna specyfikacja techniczna (ST) II. Szczegółowe specyfikacje techniczne (SST) Grupa 451 Przygotowanie terenu pod budowę 001 Prace przygotowawcze i rozbiórkowe Grupa 452 Roboty

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na montażu kompletnych instalacji solarnych w ramach projektu: Gmina Naturalnie Słoneczna - montaż instalacji

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 74 poz. 836 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

Dz.U. 1999 Nr 74 poz. 836 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1999 Nr 74 poz. 836 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych.

Bardziej szczegółowo

Remont i wyposażenie Wiejskiego Ośrodka Kultury w Wałdowie. Wałdowo, gm. Sępólno Krajeńskie, działka nr 51

Remont i wyposażenie Wiejskiego Ośrodka Kultury w Wałdowie. Wałdowo, gm. Sępólno Krajeńskie, działka nr 51 Przedsiębiorstwo Usługowe Ilona Ignalewska Inwestycja Remont i wyposażenie Wiejskiego Ośrodka Kultury w Wałdowie Adres inwestycji Wałdowo, gm. Sępólno Krajeńskie, działka nr 51 Inwestor Centrum Kultury

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA WODY, KANALIZACJI, ENERGII ELEKTRYCZNEJ ORAZ ODCIĄGÓW MIEJSCOWYCH Z DIGESTORIÓW I SZAF CHEMICZNYCH

INSTALACJA WODY, KANALIZACJI, ENERGII ELEKTRYCZNEJ ORAZ ODCIĄGÓW MIEJSCOWYCH Z DIGESTORIÓW I SZAF CHEMICZNYCH Biuro Projektowo-Usługowe PROJTERM Beata Sromek 44-100 Gliwice ul. Złota 74 ZADANIE INWESTYCYJNE: INSTALACJA WODY, KANALIZACJI, ENERGII ELEKTRYCZNEJ ORAZ ODCIĄGÓW MIEJSCOWYCH Z DIGESTORIÓW I SZAF CHEMICZNYCH

Bardziej szczegółowo

Wspólny słownik zamówień : 45332000-3, 45331100-7, 45331210-1, 45232410-9.

Wspólny słownik zamówień : 45332000-3, 45331100-7, 45331210-1, 45232410-9. SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA WOD-KAN., CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WENTYLACJI ORAZ PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ - BUDYNEK SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE - W JANIKOWIE, NA DZIAŁKACH NR 192, 198/2

Bardziej szczegółowo