NR PROJEKTU 14/PW/11 NR UMOWY ---- PROJEKT WYKONAWCZY ROZBUDOWY SZKOŁY PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 9 ZESPOŁU SZKÓŁ DRZEWNYCH I LEŚNYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NR PROJEKTU 14/PW/11 NR UMOWY ---- PROJEKT WYKONAWCZY ROZBUDOWY SZKOŁY PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 9 ZESPOŁU SZKÓŁ DRZEWNYCH I LEŚNYCH"

Transkrypt

1 SŁAWKÓW, ul. WRZOSOWA 44, tel./fax. (032) , kom , NIP: , REGON: , NR KONTA: PKO SA O/KATOWICE NR U 14/PW/11 NR UMOWY ---- WYKONAWCZY ROZBUDOWY SZKOŁY PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 9 W śywcu NA POTRZEBY BUDYNEK INSTALACJA GAZOWA NA GAZ PŁYNNY Z BUTLI 11 kg Inwestor: Obiekt: POWIAT śywiecki śywiec, UL. KRASIŃSKIEGO 13 BUDYNEK SZKOŁY Lokalizacja: śywiec, UL. GRUNWALDZKA 9 Nr ewid. działki: 6458/2, 6459/1, 6459/2, 6459/3, 6459/4 SPIS ZAWARTOŚCI U PATRZ STRONA NR 2 Imię i nazwisko Data Pieczątka Podpis Projektant: Wojciech Ciepliński Sprawdzający: Janusz Piechowicz Kierownik zespołu projektowego: Maciej Kolesiński Sławków, czerwiec 2011r.

2 WYKONAWCZY II. SPIS ZAWARTOŚCI I. STRONA TYTUŁOWA II. III. IV. SPIS ZAWARTOŚCI KARTA USTALEŃ FORMALNO - PRAWNYCH OŚWIADCZENIE ANTÓW V. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW VI. VII. VIII. IX. SPIS RYSUNKÓW SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY ZAŁĄCZNIKI WG SPISU X. RYSUNKI WG SPISU 2

3 WYKONAWCZY III. KARTA USTALEŃ FORMALNO PRAWNYCH 1. Rozwiązania zawarte w niniejszym projekcie stanowią wyłączną własność MACIEJA KOLESIŃSKIEGO właściciela PRACOWNI ARCHITEKTONICZNO URBANISTYCZNEJ ALMA i mogą być stosowane wyłącznie do celu określonego umową zawartą pomiędzy właścicielem Pracowni ALMA i Zamawiającym. Powielanie lub/i udostępnianie rozwiązań osobom trzecim lub/i wykorzystanie projektu do innych celów moŝe nastąpić tylko na podstawie pisemnego zezwolenia Właściciela PRACOWNI ARCHITEKTONICZNO URBANISTYCZNEJ ALMA, z zastrzeŝeniem wszystkich skutków prawnych. 2. Projekt opracowano stosownie do obowiązujących uzgodnień i warunków jego realizacji aktualnych w dniu oddania projektu Zamawiającemu. Realizacja projektu po upływie 18 miesięcy od daty przekazania Zamawiającemu wymagać będzie aktualizacji przyjętych w projekcie uzgodnień i dostosowania rozwiązań projektowych do wymagań aktualnych przepisów oraz do aktualnych warunków wykonawstwa i dostaw. 3. Dokumentacja jest wykonana zgodnie z umową i jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu słuŝy. 3

4 WYKONAWCZY IV. OŚWIADCZENIE ANTÓW Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. Nr 156 z 2006r., poz z pozn. zm.) OŚWIADCZAM, Ŝe WYKONAWCZY ROZBUDOWY SZKOŁY PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 9 W śywcu NA POTRZEBY BUDYNEK INSTALACJA GAZOWA NA GAZ PŁYNNY Z BUTLI 11 kg ZOSTAŁ WYKONANY ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI RAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ Imię i nazwisko Data Pieczątka Podpis Projektant: Wojciech Ciepliński Sprawdzający: Janusz Piechowicz Kierownik zespołu projektowego: Maciej Kolesiński

5 WYKONAWCZY V. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW 1 ZAŁĄCZNIK NR 1 Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych mgr inŝ. Wojciechowi Cieplińskiemu 2 ZAŁĄCZNIK NR 2 Zaświadczenie o wpisie mgr inŝ. Wojciecha Cieplińskiego na listę członków Śląskiej Okręgowej Izby InŜynierów Budownictwa 3 ZAŁĄCZNIK NR 3 Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych mgr inŝ. Januszowi Piechowiczowi 4 ZAŁĄCZNIK NR 4 Zaświadczenie o wpisie mgr inŝ. Janusza Piechowicza na listę członków Śląskiej Okręgowej Izby InŜynierów Budownictwa - 1 strona A4-1 strona A4-1 strona A4-1 strona A4 5

6 WYKONAWCZY VI. SPIS RYSUNKÓW LP TYTUŁ RYSUNKU SKALA NUMER 1 RZYT POMIESZCZEŃ LABORATORIUM 1:100 PW IGP-1 INSTALACJA GAZU PROPAN - BUTAN 2 SCHEMAT INSTALACJI GAZU - PW IGP-2 6

7 WYKONAWCZY VII. SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA PODSTAWA OPRACOWANIA LOKALIZACJA PODKŁADY GEODEZYJNE INFORMACJE O TERENIE DANE DOTYCZĄCE OCHRONY TERENU DANE DOTYCZĄCE WPŁYWU EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ WYMAGANIA TECHNICZNO TECHNOLOGICZNE CHARAKTERYSTYKA PROPANU I OKREŚLENIE PARAMETRÓW POśAROWYCH ROZWIĄZANIE OWE MATERIAŁY, WYTYCZNE MONTAśU I EKSPLOATACJI MONTAś INSTALACJI WYTYCZNE EKSPLOATACJI ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE ODBIÓR TECHNICZNY INSTALACJI GAZOWEJ ZGODNOŚĆ WYKONANIA INSTALACJI GAZOWEJ Z EM TECHNICZNYM KONTROLA JAKOŚCI WYKONANIA INSTALACJI GAZOWEJ KONTROLA SZCZELNOŚCI PRZEWODÓW GAZOWYCH WYTYCZNE BRANśOWE ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

8 WYKONAWCZY VIII. OPIS TECHNICZNY 1. INFORMACJE OGÓLNE. 1.1 Przedmiot i zakres opracowania. Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy ROZBUDOWY SZKOŁY PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 9 W śywcu NA POTRZEBY ZESPOŁU SZKÓŁ DRZEWNYCH I LEŚNYCH. Zakres projektu wykonawczego obejmuje BUDYNEK - INSTALACJA GAZOWA NA GAZ PŁYNNY Z BUTLI 11 kg. 1.2 Podstawa opracowania. Umowa z dnia r. zawarta pomiędzy Inwestorem - Powiatem śywieckim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu śywieckiego a Projektantem mgr inŝ. arch. Maciejem Kolesińskim, właścicielem P.A.-U. ALMA; Ustalenia obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania terenu; Aktualna mapa do celów projektowych w skali 1:500; Projekt budowlany zamienny ROZBUDOWY SZKOŁY PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 9 W śywcu NA POTRZEBY ZESPOŁU SZKÓŁ DRZEWNYCH I LEŚNYCH, wykonany przez P.A.-U. ALMA w czerwcu 2011r. Opinia geotechniczna pod rozbudowę szkoły (...), wykonana w maju 2008r. Uzgodnienia z Inwestorem i UŜytkownikiem obiektu; Wizja lokalna oraz pomiary; Normy i przepisy budowlane. 8

9 WYKONAWCZY 1.3 Lokalizacja. Inwestycja zlokalizowana jest przy ul. Grunwaldzkiej 9 w śywcu, na działkach nr ew. 6458/2, 6459/1, 6459/2, 6459/3, 6459/ Podkłady geodezyjne Aktualna mapa do celów projektowych w skali 1:500 sporządzona przez uprawnionego geodetę, potwierdzona przez Starostwo Powiatowe w śywcu Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. 2. INFORMACJE O TERENIE. 2.1 Dane dotyczące ochrony terenu. Inwestycja zlokalizowana jest poza granicami terenów objętych formami ochrony na mocy przepisów odrębnych. Teren nie jest objęty ochroną na mocy obowiązującego planu miejscowego. 2.2 Dane dotyczące wpływu eksploatacji górniczej. Obszar opracowania nie podlega wpływom eksploatacji górniczej. 3. WYMAGANIA TECHNICZNO TECHNOLOGICZNE 3.1 Charakterystyka propanu i określenie parametrów poŝarowych Gaz płynny propan zakwalifikowany został do materiałów niebezpiecznych w klasie II i klasie wybuchowości IIA o gęstości względem powietrza 1,56 i granicy wybuchowości 2,1 10% wg PN-99/C Mieszanina propanowo powietrzna moŝe być niebezpieczna w tym zakresie przy normalnych wartościach ciśnienia i temperatury. W fazie ciekłej jest to ciecz bezbarwna o wadze w przybliŝeniu stanowiącej połowę wagi wody o tej samej objętości. Gaz płynny jest gazem bezwonnym, który ze względów bezpieczeństwa nawaniany jest poprzez dodanie merkaptanów lub siarczku metylu. Nawanianie pozwala na wykrycie 9

10 WYKONAWCZY obecności gazu przy koncentracji równej piątej granicy zapłonu tj. około 0,4% gazu w powietrzu. Intensywność parowania płynnego propanu powoduje powstanie efektu schładzania otaczającego powietrza i w konsekwencji kondensację wilgoci w rejonie ewentualnych wycieków. 4. ROZWIĄZANIE OWE W zakres projektu wchodzi instalacja gazowa propan butan na potrzeby zasilania palników gazowych zamontowanych na stanowiskach laboratoryjnych oraz na stanowiskach dygestoriów. Instalacja gazowa projektowana jest jako odrębna dla kaŝdego z laboratoriów nr 1, nr 2. W kaŝdym laboratorium gaz propan butan będzie rozprowadzany od butli gazowych11 kg znajdujących się w danym pomieszczeniu w szafce na butle rozmieszczonych wg rysunku nr 1 do punktów podłączenia gazu przy stanowiskach oraz do dygestoriów. Podłączenie gazu bezpośrednio do palników gazowych nastąpi podczas montaŝu stołów laboratoryjnych przez dostawcę urządzeń. Przewody gazowe naleŝy prowadzić pod stropem pomieszczeń. Instalację gazową wykonać naleŝy z rur stalowych czarnych bez szwu zgodnie z normą PN-80/H74219 i BN-81/ łączonych przez spawanie. Na podłączeniu przewodów gazowych do butli oraz na odejściach do punktów odbioru gazu naleŝy zamontować zawory odcinające kulowe. 5. MATERIAŁY, WYTYCZNE MONTAśU I EKSPLOATACJI 5.1 MontaŜ instalacji (armatura). Do montaŝu zastosować materiały podane w wykazie materiałowym. Rury stalowe łączyć poprzez spawanie lub przez połączenia kołnierzowe Minimalne odległości przewodów gazowych od innych instalacji powinny wynosić: 10

11 WYKONAWCZY - od poziomych przewodów wodociągowych, kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania 15cm; - od pionowych przewodów wodociągowych, kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania przy ich równoległym ułoŝeniu 10cm; - od pionowych i poziomych przewodów komunikacyjnych 20cm; - od nieuszczelnionych puszek instalacji elektrycznej 10cm; - od iskrzących urządzeń elektrycznych (bezpieczników, gniazd wtykowych 60cm). 5.2 Wytyczne eksploatacji Wszystkie urządzenia naleŝy konserwować i eksploatować zgodnie z instrukcjami obsługi dostarczonymi wraz z urządzeniami. Do usuwania sygnalizowanych niesprawności oraz do przeprowadzenia okresowych przeglądów i remontów bieŝących urządzeń naleŝy wezwać uprawniony serwis. 5.3 Zabezpieczenie antykorozyjne Po dokonaniu próby szczelności przewody naleŝy oczyścić do II stopnia czystości i zabezpieczyć przed korozją zgodnie z obowiązującą instrukcją KOR-3A. Rurociągi naleŝy pokryć warstwą farby olejnej, podkładowej na pyle cynkowym, przeciwkorozyjną CYNKAL (symbol handlowy 23/61/03). Kolorystyka ostateczna wg PN-70/H kolor Ŝółty. Konserwację powłok antykorozyjnych prowadzić wg przepisów resortowych dokonując oględzin co 6 miesięcy. 6. ODBIÓR TECHNICZNY INSTALACJI GAZOWEJ Przed podłączeniem instalacji gazowej musi być przeprowadzony odbiór techniczny. Sprawdzenia tego dokonuje wykonawca instalacji w obecności przedstawiciela dostawcy gazu oraz właściciela obiektu budowlanego. 11

12 czynności: WYKONAWCZY Odbiór techniczny instalacji gazowej polega na wykonaniu następujących - zgodności wykonania instalacji gazowej z projektem technicznym, - jakości wykonania instalacji, - szczelności wszystkich elementów instalacji. 6.1 Zgodność wykonania instalacji gazowej z projektem technicznym Instalacja gazowa musi być wykonana zgodnie z dokumentacją techniczną, z odpowiednimi normami, przepisami szczególnymi oraz wiedzą techniczną. W trakcie odbioru technicznego instalacji gazowej naleŝy przedstawić następujące dokumenty: - dokumentację techniczną, - dziennik budowy, - protokoły wykonania próby szczelności, - protokół kontroli przewodów odprowadzających spaliny z urządzeń gazowych, - dokument określający prawidłowość funkcjonowania kanałów spalinowych i wentylacyjnych, - atesty i zaświadczenie wydane przez dostawców urządzeń i materiałów podlegających specjalnym odbiorom technicznym, - instrukcja obsługi urządzeń gazowych. W oparciu o powyŝsze dokumenty odbierający stwierdza poprawność wykonani instalacji gazowej i dopuszcza do eksploatacji. 6.2 Kontrola jakości wykonania instalacji gazowej Podczas przeprowadzenia kontroli jakości wykonania instalacji gazowej oraz jej zgodności z projektem naleŝy sprawdzić: 12

13 WYKONAWCZY - wbudowanie właściwych materiałów i urządzeń przewidzianych projektem i posiadających atesty dopuszczające do stosowania w instalacjach gazowych, - prawidłowość wykonania wszystkich połączeń skręcanych i spawanych pomiędzy elementami instalacji gazowej, - sposób prowadzenia przewodów gazowych, w tym trwałość zamocowań, rozstaw podpór, - poprawność wykonania izolacji antykorozyjnej, - odległość przewodów od innych instalacji, - poprawność wykonania przejść przez ściany i stropy, - usytuowanie urządzeń gazowych w pomieszczeniach w stosunku do otworów okiennych i drzwiowych oraz kratek wentylacyjnych. 6.3 Kontrola szczelności przewodów gazowych Próbie szczelności podlegają wszystkie docinki instalacji od kurka głównego do urządzenia gazowych. Próbę szczelności naleŝy wykonać za pomocą spręŝonego powietrza lub gazu obojętnego pod ciśnieniem 50hPa utrzymując je przez 30 minut. Do próby szczelności nie naleŝy przystępować bezpośrednio po napełnieniu instalacji powietrzem, poniewaŝ temperatura spręŝonego powietrza jest wyŝsza od temperatury otoczenia. Stabilizacja temperatury następuje po pewnym okresie czasu, zaleŝnym od objętości przewodów poddanych próbie, oraz temperatury otoczenia. Pomiar ciśnienia podczas próby naleŝy wykonać z zastosowaniem manometru tak zwanej U-rurki lub manometru jednosłupowego napełnionego rtęcią. Instalację gazową uznaje się za szczelną i nadającą się do uruchomienia, jeŝeli podczas próby szczelności nie zostanie stwierdzony spadek ciśnienia przez urządzenia pomiarowe. W przypadku gdy podczas próby instalacja gazowa nie będzie szczelna, naleŝy usunąć przyczyny i próbę wykonać powtórnie. 13

14 WYKONAWCZY 7. WYTYCZNE BRANśOWE 7.1 Wytyczne budowlane: NaleŜy wykonać: - Podwieszenie przewodów gazowych - Szafkę na butlę gazową 11 kg 14

15 WYKONAWCZY 8. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW Wszystkie materiał powinny mieć aktualne dopuszczenia PZH oraz dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Lp. Wyszczególnienie Jedn. miary Iloś ć Producent Rura stalowa czarna bez szwu DN15 wraz z kształtkami 3. Rura stalowa czarna bez szwu DN20 wraz z kształtkami 4. Kurek kulowy kołnierzowy do gazu WKC1 PN16 DN15 5. Kurek kulowy kołnierzowy do gazu WKC1 PN16 DN20 m. 45 PN/H m. 30 PN/H- szt. 10 szt Efar Efar 15

16 WYKONAWCZY IX. ZAŁĄCZNIKI WG SPISU 16

17 WYKONAWCZY X. RYSUNKI WG SPISU 17

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE Nazwa inwestycji PRZEBUDOWA BUDYNKU SĄDU W ZGORZELCU Adres inwestycji 59-900 Zgorzelec, ul.armii Krajowej 104 Inwestor instalacje sanitarne Projektant Sprawdzający

Bardziej szczegółowo

INWESTOR : UNIWERSYTET PRZYRODNICZY, UL. NORWIDA 25, WROCŁAW

INWESTOR : UNIWERSYTET PRZYRODNICZY, UL. NORWIDA 25, WROCŁAW Zakład Ogólnobudowlany 50-251 WROCŁAW NIP 895-000-23-77 UL. Św. Wincentego 35 REGON 006046233 PRACOWNIA PROJEK TOWA INWESTOR : UNIWERSYTET PRZYRODNICZY, UL. NORWIDA 25, WROCŁAW PRZEDSIĘWZIĘCIE: przebudowa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI , P R A C O W N I A P R O J E K T O W A W O D M E T A L Z.U.H. WODMETAL Krystyna Niewelt 44-314 Radlin ul. K. Napierskiego 15 tel. 032/455-82-83 fax. 032/456-73-67 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 74 poz. 836 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

Dz.U. 1999 Nr 74 poz. 836 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1999 Nr 74 poz. 836 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych.

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków Budynek A0 Gmach Główny

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków Budynek A0 Gmach Główny OBIEKT: ADRES: INWESTOR: TEMAT : STADIUM: BRANśA: Budynek A0 AGH Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków Budynek A0 Gmach Główny Akademia Górniczo

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH Do projektu remontu klatki schodowej południowo-zachodniej

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH Do projektu remontu klatki schodowej południowo-zachodniej SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH Do projektu remontu klatki schodowej południowo-zachodniej BRANŻA: INSTALACJE SANITARNE INWESTOR: Ministerstwo Edukacji Narodowej Al. J. Ch.

Bardziej szczegółowo

Sieć wodociągowa z przyłączami w m-c Majdy - Kręsk. Majdy, Kręsk - działki o numerach geodezyjnych:

Sieć wodociągowa z przyłączami w m-c Majdy - Kręsk. Majdy, Kręsk - działki o numerach geodezyjnych: A. planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: Sieć wodociągowa z przyłączami w m-c Majdy - Kręsk ADRES: Majdy, Kręsk - działki o numerach geodezyjnych: obręb:7 Majdy Oznaczonej jako

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTÓW TELECOM NORBERT GÓRZYŃSKI

BIURO PROJEKTÓW TELECOM NORBERT GÓRZYŃSKI BIURO PROJEKTÓW TELECOM NORBERT GÓRZYŃSKI Umowa Nr Obiekt: Branża: Sanitarna 09 402 PŁOCK ul. 3go Maja 12/ 68 TEL. (024) 366 40 48 FAX (024) 366 40 48 e-mail: biuro@bptelecom.pl Egz. nr Ministerstwo Skarbu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU BIURO PROJEKTÓW arch. Piotr Bartkiewicz ul. Staromostowa 1/6, 30-506 Kraków, tel. 501 782 268, p.bartkiewicz@o2.pl OBIEKT: WYDZIAŁ OGRODNICZY U.R. ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE: PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ LABORATORIUM

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Załącznik nr 10 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Zadanie: Kotłownia na biomasę przy Szkole Podstawowej w Cieplicach Branża: Technologia kotłowni Obiekt: Szkoła Podstawowa w

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3)

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ w SUWAŁKACH Spółka z o.o. OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) Opracowali Marek Ciężkowski Artur Rejterada

Bardziej szczegółowo

I. Opis techniczny. III. Część graficzna. SAN- 1.0 Rzut piętra. Instalacja wod-kan. 1:500 SAN- 1.2 Rzut piętra III. Instalacja wod-kan.

I. Opis techniczny. III. Część graficzna. SAN- 1.0 Rzut piętra. Instalacja wod-kan. 1:500 SAN- 1.2 Rzut piętra III. Instalacja wod-kan. I. Opis techniczny A. Instalacja wodociągowa i kanalizacji sanitarnej B. Instalacja wentylacji i klimatyzacji C. Instalacja centralnego ogrzewania II. Załączniki Karta katalogowa ogrzewacza wentylacyjnego

Bardziej szczegółowo

Sieć wod kan Dąbie Boćwinka, gmina Gołdap.

Sieć wod kan Dąbie Boćwinka, gmina Gołdap. SPECYFIIKACJA TECHNIICZNA OBIEKT: Sieć wod kan Dąbie Boćwinka, gmina Gołdap. ADRES: Gmina Gołdap, działki o numerach geodezyjnych: Obręb Główka: 171/27; 18/4; 168/20; 171/26; 27; 25; 16/1; 15/3; 26/6;

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Wrocławski, Pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Uniwersytet Wrocławski, Pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV 45330000-9 INSTALACJE SANITARNE ST 1.0 S 45331230-7 Instalacja chłodnicza 45331200-8 Instalacja wentylacji i klimatyzacji 45332000-3

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-10 Rozruch oczyszczalni ścieków, Wyposażenie BHP, PPOŻ, Szkolenia Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45252200-0 Wyposażenie oczyszczalni ścieków 45252100-9 Roboty

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Część ogólna Tytuł zadania : Budowa wiaty nad składowiskiem soli na terenie MPO Sp. z o.o. Lokalizacja : Toruń ul. Grudziądzka 159 dz. Nr 296/1,

Bardziej szczegółowo

S. 00.08.03. Odbiory instalacji i urządzeń technicznych... 17 S. 00.08.04. Odbiór częściowy i odbiór etapowy... 17 S. 00.08.05.

S. 00.08.03. Odbiory instalacji i urządzeń technicznych... 17 S. 00.08.04. Odbiór częściowy i odbiór etapowy... 17 S. 00.08.05. SPECYFIKACJA techniczna wykonania i odbioru robót instalacji sanitarnych w budynku usługowym (przeznaczonym m.in. na wypożyczalnię nart biegowych oraz rowerów, z pomieszczeniem socjalnym i gospodarczym)

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Nazwa zamówienia Nazwa i adres obiektu budowlanego Nazwa i adres Inwestora Jednostka projektowania Rozbudowa i przebudowa infrastruktury ciepła technologicznego na terenie SPSK nr 1 przy ul. Unii Lubelskiej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Sanitarna Pracownia Projektowa mgr inż. Gerard Pobłocki 8 7-1 0 0 T o r u ń, u l. W ł o c ł a w s k a 2 8 7 N I P 9 5 6-1 0 1-1 8-0 4 R e g o n 8 7 1 2 0 6 3 4 2 tel. : 0048 56 654 61 47 e-mail : gerard@sappgp.pl

Bardziej szczegółowo

Tom III: Wymagania Zamawiającego

Tom III: Wymagania Zamawiającego Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o. PL 20-407 Lublin, al. J. Piłsudskiego 15 NIP: 712-015-02-95, Regon: 430981982, kapitał zakładowy: 261 851 400,00 PLN SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 10/4-POP-4/05/2011 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 10/4-POP-4/05/2011 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Strona 1/3 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania polegającego na zaprojektowaniu, wykonaniu, dostawie, montaŝu, uruchomieniu, optymalizacji, wykonaniu pomiarów gwarancyjnych

Bardziej szczegółowo

POWIAT LUBACZOWSKI. ul. JASNA 1, 37-600 Lubaczów. Tel./fax.:(016) 632-87-00 / 632-87-09 `````````````````````````````````````````````````

POWIAT LUBACZOWSKI. ul. JASNA 1, 37-600 Lubaczów. Tel./fax.:(016) 632-87-00 / 632-87-09 ````````````````````````````````````````````````` POWIAT LUBACZOWSKI ul. JASNA 1, 37-600 Lubaczów Tel./fax.:(016) 632-87-00 / 632-87-09 ````````````````````````````````````````````````` SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA OBIEKT: Sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej Krzemianka-Prudziszki, Gmina Jeleniewo Sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej Szelment-Leszczewo-Suchodoły-Prudziszki-Suwałki, Gmina Jeleniewo,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJE SANITARNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJE SANITARNE Załącznik nr 1b do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJE SANITARNE CPV 45330000-9 roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne Malbork luty 2014 1 1. WSTĘP

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie terenu pod budowę 001 Prace przygotowawcze i rozbiórkowe

Przygotowanie terenu pod budowę 001 Prace przygotowawcze i rozbiórkowe Zakres opracowania: I. Ogólna specyfikacja techniczna (ST) II. Szczegółowe specyfikacje techniczne (SST) Grupa 451 Przygotowanie terenu pod budowę 001 Prace przygotowawcze i rozbiórkowe Grupa 452 Roboty

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia: Laboratorium Psychologii Transportu UKSW przy ul. Wóycickiego 1/3 w formule zaprojektuj i wybuduj.

Nazwa zamówienia: Laboratorium Psychologii Transportu UKSW przy ul. Wóycickiego 1/3 w formule zaprojektuj i wybuduj. PROGRAM FUNKLCJONALNO - UŻYTKOWY Załącznik nr 1 do SIWZ Nazwa zamówienia: Laboratorium Psychologii Transportu UKSW przy ul. Wóycickiego 1/3 w formule zaprojektuj i wybuduj. Adres obiektu budowlanego: Ul.

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA Instalacja klimatyzacji pomieszczenia Serwerowni

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA Instalacja klimatyzacji pomieszczenia Serwerowni DOKUMENTACJA WYKONAWCZA Instalacja klimatyzacji pomieszczenia Serwerowni STADIUM: Dokumentacja wykonawcza INWESTOR: Szpital Psychiatryczny w Toszku, Ul. Gliwicka 5 TEMAT: Adaptacja budynku archiwum na

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA

SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA 1 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA SPIS TREŚCI 4. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA SPRAWNOŚCI INSTALACJI BRANśY SANITARNEJ 5. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 5.1. INSTALACJA WODY

Bardziej szczegółowo

WOJSKOWE BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANYCH Sp. z o.o. 50-961 WROCŁAW, ul. Obornicka 108

WOJSKOWE BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANYCH Sp. z o.o. 50-961 WROCŁAW, ul. Obornicka 108 WOJSKOWE BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANYCH Sp. z o.o. 50-961 WROCŁAW, ul. Obornicka 108 tel. (0-71) 788-22-56 (0-71) 788-22-57 (0-71) 788-22-58 fax: w.30 INWESTOR : Wojskowy Zarząd Infrastruktury 61-716 POZNAŃ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI WOD-KAN

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI WOD-KAN DOKUMENTACJA Tom 3 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI WOD-KAN ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE Remont i przebudowa budynku przy ul. 3-go Maja 23 w Zabrzu na potrzeby Zespołów Kuratorskich Służb Sądowych przy

Bardziej szczegółowo