FAZA PROJEKTU Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "FAZA PROJEKTU Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych"

Transkrypt

1 ST 00 - SPECYFIKACJA OGÓLNA Jednostka projektowa: PetroNova Jan Ostaszewski Szczecin, ul. Braniborska 2, tel/fax / , INWESTOR OBIEKT, ADRES Zarz d Budynków i Lokali Komunalnych Zak adów Bud etowych Szczecin ul. Mariacka 25 ul. Stanis awa Kostki 7 m 5, Szczecin dz. nr 246 obr. geod. 2076m. Szczecin FAZA PROJEKTU Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych PROJEKTANT mgr in. Jan Ostaszewski nr upr. B /23/87 DATA Szczecin, maj

2 ST 00 - SPECYFIKACJA OGÓLNA 1. WST P 1.1. Przedmiot ST ST Wymagania Ogólne odnosi si do wymaga wspólnych dla poszczególnych wymaga technicznych dotycz cych wykonania i odbioru robót budowlanych, które zostan wykonane w ramach przedsi wzi cia p.n.: Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania w lokalu mieszkalnym w budynku wielorodzinnym 1.2. Zakres stosowania ST Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstaw jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt Inwestor: Zarz d Budynków i Lokali Komunalnych Zak ad Bud etowy ul. Mariacka Szczecin Opis funkcji i podstawowe dane: Szczecin, obr b 2076 m. Szczecin, powiat Szczecin, dz. nr 246, ul. Stanis awa Kostki 7 m 5. Opracowanie odnosi si do przebudowy instalacji centralnego ogrzewania, przebudowy instalacji wentylacji grawitacyjnej kuchni, budowy instalacji wentylacji grawitacyjnej w azience, pod czenia instalacji gazowej, ciep ej i zimnej do nowego kot a gazowego. 1.3 Zakres robót obj tych ST Spis dzia ów specyfikacji wraz z klasyfikacj wg Wspólnego S ownika Zamówie (CPV). Wymagania ogólne zawarte w ST dotycz wszystkich robót budowlanych i nale y je stosowa w powi zaniu z ni ej wymienionymi szczegó owymi specyfikacjami technicznymi (SST): ST 1.0 ROBOTYPRZYGOTOWAWCZE SST 1.1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE KOD CPV ST 2.0 ROBOTY ZWI ZANE Z WYKONANIEM OBIEKTU SST 2.1 INSTALOWANIE CENTRALNEGO OGRZEWANIA KOD CPV SST 2.2 INSTALOWANIE KOT OWNI KOD CPV SST 2.5 INSTALOWANIE WENTYLACJI KOD CPV Okre lenia podstawowe 2

3 ST 00 - SPECYFIKACJA OGÓLNA Okre lenia i nazewnictwo u yte w niniejszej specyfikacji technicznej ST s zgodne z obowi zuj cymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego 1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót Wykonawca jest odpowiedzialny za jako wykonanych robót, bezpiecze stwo wszelkich czynno ci na terenie budowy, metody u yte przy budowie oraz za ich zgodno z dokumentacj projektow, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Przekazanie terenu budowy Zamawiaj cy w terminie okre lonym w dokumentach kontraktowych przeka e Wykonawcy wylesiony teren budowy, dziennik budowy oraz dokumentacj projektow i ST Dokumentacja projektowa Dokumentacja projektowa b dzie zawiera opis techniczny rysunki obiektów, sytuacj szczegó ow, przekroje konstrukcyjne, przedmiar robót i ST. Zgodno robót z dokumentacj projektow i ST Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowi za czniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w cho by jednym z nich s obowi zuj ce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte by y w ca ej dokumentacji. W przypadku rozbie no ci w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowi zuje kolejno ich wa no ci wymieniona w Ogólnych warunkach umowy. Wykonawca nie mo e wykorzystywa b dów lub opuszcze w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbie no ci podane na rysunku wielko ci liczbowe wymiarów s wa niejsze od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materia y maj by zgodne z dokumentacj projektow i ST. Wielko ci okre lone w dokumentacji projektowej i w ST b uwa ane za warto ci docelowe, od których dopuszczalne s odchylenia w ramach okre lonego przedzia u tolerancji. Cechy materia ów i elementów budowli musz by jednorodne i wykazywa zgodno z okre lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mog przekracza dopuszczalnego przedzia u tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materia y lub wykonane roboty nie b zgodne z dokumentacj projektow lub ST i maj wp yw na niezadowalaj jako elementu budowli, to takie materia y zostan zast pione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy Zabezpieczenie terenu budowy Wykonawca umie ci w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru tablice informacyjne, których tre i forma b zgodne z obowi zuj cymi, w tym zakresie, przepisami. Tablice informacyjne b utrzymywane przez Wykonawc w dobrym stanie przez ca y okres realizacji robót. Wykonawca jest zobowi zany do 3

4 ST 00 - SPECYFIKACJA OGÓLNA zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu a do zako czenia i odbioru ostatecznego robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr bnej zap acie i przyjmuje si, e jest w czony w cen umown Ochrona przeciwpo arowa Wykonawca b dzie przestrzega przepisy ochrony przeciwpo arowej. Wykonawca b dzie utrzymywa sprawny i wa ny sprz t przeciwpo arowy, wymagany odpowiednimi przepisami. Materia y atwopalne b sk adowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dost pem osób trzecich. Wykonawca dzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po arem wywo anym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy Materia y szkodliwe dla otoczenia Materia y, które w sposób trwa y s szkodliwe dla otoczenia, nie b dopuszczone do u ycia Ochrona w asno ci publicznej i prywatnej Wykonawca odpowiada za ochron obiektów, instalacji i urz dze zlokalizowanych na terenie obj tym pracami budowlanymi. Wykonawca zapewni w ciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urz dze w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzw ocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowanych u ytkowników oraz b dzie z nimi wspó pracowa, dostarczaj c wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca b dzie odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dzia ania uszkodzenia instalacji wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiaj cego Bezpiecze stwo i higiena pracy Podczas realizacji robót wykonawca b dzie przestrzega przepisów dotycz cych bezpiecze stwa i higieny pracy. W szczególno ci wykonawca ma obowi zek zadba, aby personel nie wykonywa pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spe niaj cych odpowiednich wymaga sanitarnych. Wykonawca zapewni i b dzie utrzymywa wszelkie urz dzenia zabezpieczaj ce, socjalne oraz sprz t i odpowiedni odzie dla ochrony ycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpiecze stwa publicznego. Uznaje si, e wszelkie koszty zwi zane z wype nieniem wymaga okre lonych powy ej nie podlegaj odr bnej zap acie i s uwzgl dnione w cenie umownej. Wykonawca zobowi zany jest do przedstawienia Inspektorowi Nadzoru w ci gu tygodnia od czasu przekazania placu budowy Plany bezpiecze stwa i ochrony zdrowia, zwany Planem BIOZ 4

5 Ochrona i utrzymanie robót ST 00 - SPECYFIKACJA OGÓLNA Wykonawca b dzie odpowiada za ochron robót i za wszelkie materia y i urz dzenia u ywane do robót od daty rozpocz cia robót do daty ostatecznego odbioru robót i przekazania drogi Zamawiaj cemu Stosowanie si do prawa i innych przepisów Wykonawca zobowi zany jest zna wszelkie przepisy wydane przez organy administracji pa stwowej i samorz dowej, które s w jakikolwiek sposób zwi zane z robotami i b dzie w pe ni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze nia 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpiecze stwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). Wykonawca b dzie przestrzega praw patentowych i b dzie w pe ni odpowiedzialny za wype nienie wszelkich wymaga prawnych odno nie wykorzystania opatentowanych urz dze lub metod i w sposób ci y b dzie informowa Inspektora Nadzoru o swoich dzia aniach, przedstawiaj c kopie zezwole i inne odno ne dokumenty. 2. MATERIA Y 2.1. ród a uzyskania materia ów Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia, szczegó owe informacje dotycz ce proponowanego ród a zakupu materia ów oraz wiadectwa jako ci, lub inny dokument stwierdzaj cy przydatno tych materia ów. Materia y budowlane powinny spe nia wymagania jako ciowe okre lone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegó owych Specyfikacjach Technicznych (SST) Materia y nie odpowiadaj ce wymaganiom jako ciowym Materia y nie odpowiadaj ce wymaganiom jako ciowym zostan przez Wykonawc wywiezione z terenu budowy, b o one w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. K dy rodzaj robót, w którym znajduj sie nie zbadane i nie zaakceptowane materia y, Wykonawca wykonuje na w asne ryzyko, licz c si z jego nieprzyj ciem i niezap aceniem Przechowywanie i sk adowanie materia ów Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sk adowane materia y, do czasu gdy b one potrzebne do robót, by y zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowa y swoj jako i w ciwo do robót i by y dost pne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sk adowania materia ów b zlokalizowane w obr bie terenu budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawc i uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru Wariantowe stosowanie materia ów Je li dokumentacja projektowa lub ST przewiduj mo liwo wariantowego zastosowania rodzaju materia ów do wykonywania poszczególnych elementów robót, 5

6 ST 00 - SPECYFIKACJA OGÓLNA Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru i projektanta o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materia u. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materia u nie mo e by pó niej zamieniany bez zgody Inspektora Nadzoru i projektanta. 3. SPRZ T Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie takiego sprz tu, który nie spowoduje niekorzystnego wp ywu na jako wykonywanych robót. Sprz t u ywany do robót powinien by zgodny z ofert Wykonawcy i powinien odpowiada pod wzgl dem typów i jako ci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jako ci lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajno sprz tu b dzie gwarantowa przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami okre lonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umow. Sprz t b cy w asno ci Wykonawcy lub wynaj ty do wykonania robót ma by utrzymywany w dobrym stanie i gotowo ci do pracy. Musi by zgodny z normami ochrony rodowiska i przepisy dotycz ce jego u ytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzaj cych dopuszczenie sprz tu do u ytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Je eli dokumentacja projektowa lub ST przewiduj mo liwo wariantowego u ycia sprz tu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj przed u yciem sprz tu. Wybrany sprz t, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie mo e by pó niej zmieniany bez jego zgody. 4. TRANSPORT Wykonawca jest zobowi zany do stosowania jedynie takich rodków transportu, które nie wp yn niekorzystnie na jako wykonywanych robót i w ciwo ci przewo onych materia ów. 5. WYKONANIE ROBÓT Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jako zastosowanych materia ów i wykonywanych robót, za ich zgodno z dokumentacj projektow oraz wymaganiami ST i Inspektora Nadzoru, Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by wykonywane przez Wykonawc w czasie okre lonym przez Inspektora pod gro zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytu u poniesie Wykonawca. 6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 6.1. Zasady kontroli jako ci robót Celem kontroli robót b dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osi gn za on jako robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pe kontrol robót i jako ci materia ów. Wykonawca b dzie przeprowadza pomiary robót z cz stotliwo ci zapewniaj stwierdzenie, e roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST W razie potrzeby Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres i sposób kontroli jest konieczny, aby zapewni wykonanie robót zgodnie z umow. 6

7 6.2. Dokumenty budowy ST 00 - SPECYFIKACJA OGÓLNA Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowi zuj cym Zamawiaj cego i Wykonawc w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do ko cowego odbioru robót lub odbioru ewentualnych usterek. Odpowiedzialno za prowadzenie dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy. Dziennik budowy zostanie wydany przez Zamawiaj cego. Zapisy w dzienniku budowy b dokonywane na bie co i b dotyczy przebiegu robót, stanu bezpiecze stwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Ka dy zapis w dzienniku budowy b dzie opatrzony dat jego dokonania, podpisem osoby, która dokona a zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska s bowego. Zapisy b czytelne, dokonane trwa technik, w porz dku chronologicznym, bezpo rednio jeden pod drugim, bez przerw. Do dziennika budowy nale y wpisywa w szczególno ci: - dat przekazania Wykonawcy terenu budowy, - terminy rozpocz cia i zako czenia poszczególnych elementów robót, przebieg robót, trudno ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, - uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru. - daty zarz dzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, - zg oszenia i daty odbiorów robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu z za czonymi wynikami pomiarów kontrolnych i obmiarów. - zg oszenia cz ciowych i ko cowych odbiorów robót, - wyja nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, - inne istotne informacje o przebiegu robót. Propozycje, uwagi i wyja nienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy b przed one Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania si. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca przyjmuje do wykonania podpisem lub podpisuje z zaj ciem stanowiska. Pozosta e dokumenty budowy Do dokumentów budowy zalicza si, oprócz w/w nast puj ce dokumenty: a) protoko y przekazania terenu budowy, b) protoko y prób ci nieniowych c) rekontrola kominiarska d) protoko y odbioru robót Przechowywanie dokumentów budowy Dokumenty budowy b przechowywane przez Wykonawc. Zagini cie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy b zawsze dost pne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgl du na yczenie Zamawiaj cego. 7. OBMIAR ROBÓT 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót Obmiar robót b dzie okre la faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacj projektow i ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze i kosztorysie. 7

8 ST 00 - SPECYFIKACJA OGÓLNA Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru b po akceptacji Inspektora Nadzoru za czone do dziennika budowy. Jakikolwiek b d lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo ciach podanych w lepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowi zku uko czenia wszystkich robót. B dne dane zostan poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru w Dzienniku Budowy Zasady okre lania ilo ci robót i materia ów Zasady okre lania ilo ci robót podane s w odpowiednich specyfikacjach technicznych i/lub w KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny by zgodne z jednostkami okre lonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej przedmiarze robót Czas przeprowadzenia obmiaru Obmiary b prowadzone przed cz ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a tak e w przypadku wyst powania d szych przerw w robotach. Obmiar robót zanikaj cych przeprowadza si w czasie ich wykonywania, robót podlegaj cych zakryciu przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia b wykonane w sposób zrozumia y i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub obj to ci uzupe niane odpowiednimi szkicami, umieszczonymi w ksi dze obmiarów. W razie braku miejsca szkice mog by do czone w formie oddzielnego za cznika do ksi gi obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony w Inspektorem Nadzoru. 8. ODBIÓR ROBÓT 8.1. Rodzaje odbiorów robót W zale no ci od ustale odpowiednich ST, roboty podlegaj nast puj cym etapom odbioru: a) odbiorowi robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu, b) odbiorowi cz ciowemu, c) odbiorowi ostatecznemu, d) odbiorowi pogwarancyjnemu Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo ci i jako ci wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegn zakryciu. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu b dzie dokonany w czasie umo liwiaj cym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego post pu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru Odbiór cz ciowy Odbiór cz ciowy polega na ocenie ilo ci i jako ci wykonanych cz ci robót. Odbioru cz ciowego robót dokonuje si wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru lub wg ustale umownych Zamawiaj cego Odbiór ostateczny robót Zasady odbioru ostatecznego robót 8

9 ST 00 - SPECYFIKACJA OGÓLNA Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilo ci, jako ci i warto ci. Ca kowite zako czenie robót oraz gotowo do odbioru ostatecznego b dzie stwierdzona przez Wykonawc wpisem do dziennika budowy z bezzw ocznym powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiór ostateczny robót nast pi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licz c od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiaj cego w obecno ci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbieraj ca roboty dokona ich oceny jako ciowej na podstawie przed onych dokumentów, wyników bada i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodno ci wykonania robót z dokumentacj projektow i ST. W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna si z realizacj ustale przyj tych w trakcie odbiorów robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu, zw aszcza w zakresie wykonania robót uzupe niaj cych i robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupe niaj cych komisja przerwie swoje czynno ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisj, e jako wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacj projektow i ST z uwzgl dnieniem tolerancji i nie ma wi kszego wp ywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpiecze stwo ruchu, komisja dokona potr ce, oceniaj c pomniejszon warto wykonywanych robót w stosunku do wymaga przyj tych w dokumentach i umowie. Komisja mo e odebra wykonan drog i ustali termin na usuni cie usterek i niedoróbek. O usuni ciu usterek opisanych w protokóle odbioru ko cowego Wykonawca informuje Zamawiaj cego na pi mie Dokumenty do odbioru ostatecznego Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokó odbioru ostatecznego robót sporz dzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj cego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowi zany przygotowa nast puj ce dokumenty: 1. dokumentacj projektow podstawow oraz dokumentacj dodatkow, je li zosta a sporz dzona w trakcie realizacji umowy, 2. szczegó owe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupe niaj ce lub zamienne), 3. dziennik budowy (orygina ), z protokó ami odbioru i wynikami pomiarów 4. deklaracje zgodno ci lub certyfikaty zgodno ci wbudowanych materia ów zgodnie z ST Odbiór pogwarancyjny Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót zwi zanych z usuni ciem wad stwierdzonych i zaistnia ych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny b dzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzgl dnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 Odbiór ostateczny robót. 9. PODSTAWA P ATNO CI 9.1. Ustalenia ogólne Podstaw p atno ci jest cena rycza towa skalkulowana przez Wykonawc w ofercie na podstawie kosztorysu opartego na cenach jednostkowych. 9

10 ST 00 - SPECYFIKACJA OGÓLNA Cena jednostkowa lub kwota rycza towa pozycji kosztorysowej b dzie uwzgl dnia wszystkie czynno ci, wymagania i badania sk adaj ce si na jej wykonanie, okre lone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty rycza towe robót b obejmowa : - robocizn bezpo redni wraz z towarzysz cymi kosztami, - warto zu ytych materia ów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków, kosztami transportu na teren budowy oraz ewentualnymi kosztami naprawy lokalnych dróg dojazdowych po których b dowo one materia y. - warto pracy sprz tu wraz z towarzysz cymi kosztami, - koszty po rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, Do cen jednostkowych nie nale y wlicza podatku VAT. 10. PRZEPISY ZWI ZANE Ustawy Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 690 z pózn. zm.). Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177). Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpo arowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229). Ustawa z dnia 21 grudnia r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz z pózn. zm.). Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pózn. zm.). Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004r. Nr 204, poz.2086). Rozporz dzenia Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemów oceny zgodno ci wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779). Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie okre lenia polskich jednostek organizacyjnych upowa nionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780). Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Spo ecznej z dnia 26 wrze nia 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpiecze stwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz.1650) Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotycz cej bezpiecze stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze stwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze nia 2004 r. w sprawie 10

11 ST 00 - SPECYFIKACJA OGÓLNA szczegó owego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-u ytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041). Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniaj ce rozporz dzenie w sprawie dziennika budowy, monta u i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz og oszenia zamawiaj cego dane dotycz ce bezpiecze stwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042). Inne dokumenty i instrukcje Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta owych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady, Warszawa Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa

12 STT ROBOTY ROZBIÓRKOWE KOD CPV SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST -1.1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE KOD CPV INWESTOR: Zarz d Budynków i Lokali Komunalnych Zak ad Bud etowy Szczecin ul. Mariacka 25 NAZWA INWESTYCJI: ADRES INWESTYCJI; Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania w lokalu mieszkalnym w budynku wielorodzinnym ul. Stanis awa Kostki 7 m 5 Szczecin, obr b 2076 m. Szczecin, powiat Szczecin, dz. nr 246, 12

13 STT ROBOTY ROZBIÓRKOWE KOD CPV CZ OGÓLNA 1.1. Nazwa zamówienia. Szczegó owa specyfikacja techniczna SST-1.1 Roboty rozbiórkowe" odnosi si do wymaga technicznych dotycz cych wykonania demonta u instalacji centralnego ogrzewania wraz z dwufunkcyjnym kot em gazowym i przewodami odprowadzenia spalin i wentylacyjnym w zadaniu inwestycyjnym p.n. Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania w lokalu mieszkalnym w budynku wielorodzinnym Szczecin, obr b 2076 m. Szczecin, powiat Szczecin, dz. nr 246, ul. Stanis awa Kostki 7 m Przedmiot i zakres stosowania Szczegó owej Specyfikacji Technicznej (SST). Szczegó owa Specyfikacja Techniczna jest cz ci Dokumentacji Przetargowej w odniesieniu do zlecenia wykonania zadania opisanego w pkt Zakres robót obj tych SST Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmuj wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na celu wykonanie robót zwi zanych z: - Demonta em wisz cego dwufunkcyjnego kot a gazowego - Demonta em przewodu spalinowego i wentylacji wywiewnej kuchni - Demonta em grzejników - Demonta em armatury i przewodów instalacji centralnego ogrzewania kre lenia podstawowe Okre lenia podane w niniejszej SST s zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych oraz okre leniami podanymi w ST-00 Wymagania ogólne" punkt Centralne ogrzewanie - ogrzewanie, w którym ciep o potrzebne do ogrzewania zespo u pomieszcze otrzymywane jest z jednego ród a ciep a i jest doprowadzane do ogrzewanych pomieszcze za pomoc czynnika grzejnego Czynnik grzejny - p yn (woda) przenosz cy ciep o. Pod poj ciem woda" jako czynnik grzejny rozumiany jest równie roztwór substancji zapobiegaj cych korozji lub obni aj cych temperatur zamarzania wody Instalacja (centralnego) ogrzewania - zespó urz dze, elementów i przewodów cych do: - wytwarzania czynnika grzejnego o wymaganej temperaturze i ci nieniu lub przetwarzania tych parametrów ( ród o ciep a) - doprowadzenia czynnika grzejnego do ogrzewanego obiektu (cz zewn trzna instalacji) - rozdzia u i rozprowadzania czynnika grzejnego w ogrzewanym budynku i przekazania ciep a w pomieszczeniu (cz wewn trzna instalacji) Woda instalacyjna - woda wype niaj ca instalacje centralnego ogrzewania gólne wymagania dotycz ce robót 13

14 STT ROBOTY ROZBIÓRKOWE KOD CPV Wykonawca jest odpowiedzialny za jako wykonania robót, bezpiecze stwo wszelkich czynno ci na terenie budowy Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w ST-00 Wymagania ogólne" punkt MATERIA Y 2.1. Wymagania ogólne Materia y nie wyst puj 3. SPRZ T Wykonawca przyst puj cy do robót zwi zanych pracami demonta owymi winien wykaza si mo liwo ci korzystania z nast puj cych maszyn i sprz tu gwarantuj cych jako robót - pilarka posuwowa - szlifierka k towa - narz dzia r czne do demonta y - rodek transportowy do 3,5 t - palnik gazowy do lutowania 4.0. TRANSPORT. Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST Transport materia ów. Materia y mog by przewo one dowolnymi rodkami transportu. Za adunek, transport jak i wy adunek materia ów z rozbiórek musi odbywa si z zachowaniem wszelkich rodków ostro no ci i bezpiecze stwa ludzi pracuj cych przy robotach rozbiórkowych. Zdemontowane elementy nale y przewie w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST-0 "Wymagania ogólne" punkt WYKONANIE ROBÓT 5.1. Wymagania ogólne Ogólne wymagania dotycz ce wykonania robót podano w ST-00 "Wymagania ogólne" punkt Szczegó owe zasady wykonania robót Demonta kot a - zamkn dop yw mediów do kot a, odwodni kocio - roz czy na rubunkach instalacje po czone z kot em - od czy przewód spalinowy - odkr ci ruby monta owe i zdj kocio ze ciany Demonta grzejników - odwodni grzejniki 14

15 STT ROBOTY ROZBIÓRKOWE KOD CPV od czy grzejniki na rubunkach zabezpieczy przed wyp yni ciem pozosta ci wody grzewczej z grzejników Demonta przewodów - odwodni instalacj - przeci przewody za pomoc szlifierki k towej, lub pilarki posuwowej - wypi przewody z uchwytów - zdemontowa uchwyty cienne 6.0. KONTROLA JAKO CI ROBÓT. Zgodnie z wymogami ogólnymi ST oraz PB. Kontrola jako ci robót podlega na wizualnej ocenie kompletno ci wykonania robót rozbiórkowych. 7.0 OBMIAR ROBÓT Ogólne wymagania dotycz ce obmiaru podano w ST Obmiar ten powinien by wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyj tymi w kosztorysowaniu mi dzy innymi: - d ugo przewodu nale y mierzy wzd jego osi - do ogólnej d ugo ci przewodu nale y wliczy d ugo armatury czonej na gwint i czników - Grzejniki, armatura odcinaj ca, kocio jednostka miary sztuka - Przewód wentylacyjny i kominowy jednostka miary - m ODBIÓR ROBÓT Wszystkie roboty podlegaj zasadom odbioru robót zanikaj cych. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie wizualnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilo ci, jako ci i warto ci. 9.PODSTAWA P ATNO CI Ogólne wymagania dotycz ce podstawy p atno ci podano w ST-00 "Wymagania ogólne" punkt 9. P aci si za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez In yniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie PRZEPISY ZWI ZANE - Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia r. W sprawie ogólnych przepisów bezpiecze stwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz. 844) - Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, monta u i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz og oszenia zawieraj cego dane dotycz ce bezpiecze stwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108. poz. 953) - Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. (Dz. U. Nr 47 poz. 401). 15

16 STT 2.1 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA KOD CPV Instalowanie centralnego ogrzewania INWESTOR : NAZWA INWESTYCJI : ADRES INWESTYCJI; Zarz d Budynków i Lokali Komunalnych Zak ad Bud etowy Szczecin ul. Mariacka 25 Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania w lokalu mieszkalnym w budynku wielorodzinnym ul. Stanis awa Kostki 7 m 5 Szczecin, obr b 2076 m. Szczecin, powiat Szczecin, dz. nr 246, 16

Uwagi! Remont i adaptacja dwóch garay na cele magazynowe w budynku oficynowym Pałacu Pusłowskich przy ul.westerplatte 10 w Krakowie.

Uwagi! Remont i adaptacja dwóch garay na cele magazynowe w budynku oficynowym Pałacu Pusłowskich przy ul.westerplatte 10 w Krakowie. Uwagi! Remont i adaptacja dwóch garay na cele magazynowe w budynku oficynowym Pałacu Pusłowskich przy ul.westerplatte 10 w Krakowie. Zakres zlecenia: Zakres zlecenia okrela załczony projekt. W zakresie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJE DLA WYKONAWCÓW Z ZA CZNIKAMI

INSTRUKCJE DLA WYKONAWCÓW Z ZA CZNIKAMI BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W ZLEWNI O.. MILICZ - CZ I (9 miejscowo ci: Czatkowice, Duchowo, Gogo owice, Grabownica, Kaszowo, Mi ochowice, Ruda Milicka, Stawiec, wi toszyn) Nr ref. ZP-11/2012 CZ

Bardziej szczegółowo

Z INSTALACJAMI, INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Z INSTALACJAMI, INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH strona 1/217 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45236220-8 Kształtowanie terenu ogrodów zoologicznych Nazwa inwestycji: WYBIEG

Bardziej szczegółowo

ST-XI.5 CPV 45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne

ST-XI.5 CPV 45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne ST-XI.5 CPV 45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne ZAMAWIAJ CY ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY AL. PIASTÓW17, 70-310 SZCZECIN OBIEKT, ADRES CENTRUN DYDAKTYCZNO-BADAWCZE NANOTECHNOLOGII

Bardziej szczegółowo

Instrukcja monta u ruroci gów z polietylenu (PE)

Instrukcja monta u ruroci gów z polietylenu (PE) Przedsi biorstwo Barbara Kaczmarek Spó ka Jawna INSTRUKCJA monta u ruroci gów z polietylenu (PE) Malewo 2008 3 Spis tre ci WPROWADZENIE... 5 1.1 UWAGI WST PNE... 5 1.2 ZAKRES STOSOWANIA INSTRUKCJI... 5

Bardziej szczegółowo

Wspólny słownik zamówień : 45332000-3, 45331100-7, 45331210-1, 45232410-9.

Wspólny słownik zamówień : 45332000-3, 45331100-7, 45331210-1, 45232410-9. SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA WOD-KAN., CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WENTYLACJI ORAZ PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ - BUDYNEK SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE - W JANIKOWIE, NA DZIAŁKACH NR 192, 198/2

Bardziej szczegółowo

Przebudowa ulicy Kopernika w Bra sku.

Przebudowa ulicy Kopernika w Bra sku. Przebudowa ulicy Kopernika w Bra sku. STADIUM : PROJEKT BUDOWLANY RODZAJ OPRACOWANIA: Projekt architektoniczno budowlany (br. sanitarna) ADRES: Bra sk, ul. Kopernika DZIA KI OBJ TE INWESTYCJ : 1312, 1381,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OGÓLNE I SZCZEGÓŁOWE

WYMAGANIA OGÓLNE I SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYMAGANIA OGÓLNE I SZCZEGÓŁOWE dotyczące zadania: Roboty remontowe elewacyjne budynku warsztatowo-biurowo-socjalnego i budynku hali pomp. Inwestor:

Bardziej szczegółowo

REMONT PODŁOGI HOLU BUDYNKU B CeTA (PARTER, HALA KONWIARZA)

REMONT PODŁOGI HOLU BUDYNKU B CeTA (PARTER, HALA KONWIARZA) SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONT PODŁOGI HOLU BUDYNKU B CeTA (PARTER, HALA KONWIARZA) KOD CPV 45453000-7 ROBOTY REMONTOWE I RENOWACYJNE ADRES INWESTCJI: UL. WYSTAWOWA 1; 51-618

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH NR 011/ZSCKR/04/2012 WYMAGANIA OGÓLNE. (Kod CPV 45000000-7 Roboty budowlane)

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH NR 011/ZSCKR/04/2012 WYMAGANIA OGÓLNE. (Kod CPV 45000000-7 Roboty budowlane) SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH NR 011/ZSCKR/04/2012 WYMAGANIA OGÓLNE (Kod CPV 45000000-7 Roboty budowlane) Warszawa 2012 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP.3 1.1Przedmiot ST..3 1.2 Zakres stosowania ST 3 1.3 Zakres robót objętych ST...3

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INWESTOR Zakład Poprawczy w Trzemesznie ul. A. Mickiewicza 35 62-240 Trzemeszno SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST-00.00 WYMAGANIA OGÓLNE KOD CPV 45000000-7 1 SPIS TREŚCI: 1 WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYMAGANIA OGÓLNE Kod CPV 45000000-7 - Roboty budowlane Kod CPV 45100000-8 - Roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowę

Bardziej szczegółowo

Należy stosować zapisy zawarte w punktach które mają faktyczne zastosowanie ze względu na zakres faktycznie wykonywanych prac objętych przetargiem.

Należy stosować zapisy zawarte w punktach które mają faktyczne zastosowanie ze względu na zakres faktycznie wykonywanych prac objętych przetargiem. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Wymagania ogólne Część architektoniczno-budowlana Nazwa obiektu : ROZBUDOWA I MODERNIZACJA HALI SPORTOWEJ K.S. START Temat opracowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE 1 SPIS TREŚCI SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1. WSTĘP... 3 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. WYMAGANIA OGÓLNE OST nr.b.00.00.00

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. WYMAGANIA OGÓLNE OST nr.b.00.00.00 OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYMAGANIA OGÓLNE OST nr.b.00.00.00 1 SPIS TRESCI 1. 1.WSTEP... 3 1.1. Przedmiot OST... 3 1.2. Zakres stosowania OST... 3 1.3. Zakres

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU WARSZTATU-ZAPLECZA TECHNICZNEGO STRAŻNICY KP PSP W GŁUBCZYCACH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU WARSZTATU-ZAPLECZA TECHNICZNEGO STRAŻNICY KP PSP W GŁUBCZYCACH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU WARSZTATU-ZAPLECZA TECHNICZNEGO STRAŻNICY KP PSP W GŁUBCZYCACH PRZY UL. KOŁŁĄTAJA 4 Opole, maj 2013 1 SPIS TREŚCI WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Rzeszów, dnia 13. 11. 2009 r. NO-223/XXI/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na:,, Dostaw serwera oraz modernizacja infrastruktury sprz towej wraz z us ug migracji systemowej bazy danych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWY SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W STOJADŁACH gm.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWY SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W STOJADŁACH gm. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWY SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W STOJADŁACH gm. MIŃSK MAZOWIECKI Kod wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV : 45212222-8 - ROBOTY

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTNIEJĄCEJ PRZYBUDÓWKI HALI WARSZTATOWO-USŁUGOWEJ NA POMIESZCZENIE BIUROWE KOD CPV 45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONT POMIESZCZEŃ W HALI GARAśOWEJ WRAZ Z PODCIENIEM WIELKOPOLSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W POZNANIU KOD CPV 45000000-7 Roboty budowlane 45400000-1 Roboty

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7. Roboty budowlane

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7. Roboty budowlane PRACOWNIA PROJEKTOWA REGON: 634453564 64-600 OBORNIKI ul. Kowanowska 55 tel.: 603-963-110 ; 603-963-121 www. anmarprojekt.pl ; e-mail: anmarprojekt@wp.pl SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I

Bardziej szczegółowo

WERNER. Pełnowymiarowa Hala Sportowa przy Szkole Podstawowej nr 11

WERNER. Pełnowymiarowa Hala Sportowa przy Szkole Podstawowej nr 11 WERNER - ENTERPRISE mgr inŝ. Jan Jacek Werner ul. Kiepury 35/4; 64-100 Leszno tel. 039 900 17 64; kom. 607 344 114 e-mail.: werner@it.pl http://www.werner.it.pl NIP 697-168-84-91 Regon 410378043; nr ew./14037/99

Bardziej szczegółowo

Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE

Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI ul. Gołdapska 22/15 19-400 Olecko Remont dachu Hali Sportowej zlokalizowanej przy publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Białej Piskiej SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH Do projektu remontu klatki schodowej południowo-zachodniej

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH Do projektu remontu klatki schodowej południowo-zachodniej SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH Do projektu remontu klatki schodowej południowo-zachodniej BRANŻA: INSTALACJE SANITARNE INWESTOR: Ministerstwo Edukacji Narodowej Al. J. Ch.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych ETAP / BRANŻA: PROJEKT BUDOWLANY DATA: SZCZECIN, VII. 2012 TECZKA: 1 TOM: 1 NAZWA OPRACOWANIA PROJEKT OSUSZENIA I IZOLACJI ŚCIAN PIWNICZNYCH I FUNDAMENTOWYCH W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 48 PRZY ul. 9-go

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE, BRANśA BUDOWLANA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE, BRANśA BUDOWLANA Str. 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE, BRANśA BUDOWLANA Remont hali warsztatowej MZK Piła z przebudową kanałów naprawczych Piła ul. Łączna

Bardziej szczegółowo

APA AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY MAŁGORZATY ZAKRZEWSKIEJ TEMAT: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

APA AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY MAŁGORZATY ZAKRZEWSKIEJ TEMAT: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH APA AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY MAŁGORZATY ZAKRZEWSKIEJ TEMAT: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWY HALI SPORTOWEJ wraz z zapleczem przy I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM im.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYMAGANIA OGÓLNE [dotyczące wszystkich Specyfikacji Technicznych (ST) i wszystkich Szczegółowych Specyfikacji Technicznych (SST) dla obiektów

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 lipca 2002 r.

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 lipca 2002 r. ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym musz odpowiada kasy rejestruj ce, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników. Spis tre

Bardziej szczegółowo