FAZA PROJEKTU Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "FAZA PROJEKTU Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych"

Transkrypt

1 ST 00 - SPECYFIKACJA OGÓLNA Jednostka projektowa: PetroNova Jan Ostaszewski Szczecin, ul. Braniborska 2, tel/fax / , INWESTOR OBIEKT, ADRES Zarz d Budynków i Lokali Komunalnych Zak adów Bud etowych Szczecin ul. Mariacka 25 ul. Stanis awa Kostki 7 m 5, Szczecin dz. nr 246 obr. geod. 2076m. Szczecin FAZA PROJEKTU Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych PROJEKTANT mgr in. Jan Ostaszewski nr upr. B /23/87 DATA Szczecin, maj

2 ST 00 - SPECYFIKACJA OGÓLNA 1. WST P 1.1. Przedmiot ST ST Wymagania Ogólne odnosi si do wymaga wspólnych dla poszczególnych wymaga technicznych dotycz cych wykonania i odbioru robót budowlanych, które zostan wykonane w ramach przedsi wzi cia p.n.: Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania w lokalu mieszkalnym w budynku wielorodzinnym 1.2. Zakres stosowania ST Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstaw jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt Inwestor: Zarz d Budynków i Lokali Komunalnych Zak ad Bud etowy ul. Mariacka Szczecin Opis funkcji i podstawowe dane: Szczecin, obr b 2076 m. Szczecin, powiat Szczecin, dz. nr 246, ul. Stanis awa Kostki 7 m 5. Opracowanie odnosi si do przebudowy instalacji centralnego ogrzewania, przebudowy instalacji wentylacji grawitacyjnej kuchni, budowy instalacji wentylacji grawitacyjnej w azience, pod czenia instalacji gazowej, ciep ej i zimnej do nowego kot a gazowego. 1.3 Zakres robót obj tych ST Spis dzia ów specyfikacji wraz z klasyfikacj wg Wspólnego S ownika Zamówie (CPV). Wymagania ogólne zawarte w ST dotycz wszystkich robót budowlanych i nale y je stosowa w powi zaniu z ni ej wymienionymi szczegó owymi specyfikacjami technicznymi (SST): ST 1.0 ROBOTYPRZYGOTOWAWCZE SST 1.1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE KOD CPV ST 2.0 ROBOTY ZWI ZANE Z WYKONANIEM OBIEKTU SST 2.1 INSTALOWANIE CENTRALNEGO OGRZEWANIA KOD CPV SST 2.2 INSTALOWANIE KOT OWNI KOD CPV SST 2.5 INSTALOWANIE WENTYLACJI KOD CPV Okre lenia podstawowe 2

3 ST 00 - SPECYFIKACJA OGÓLNA Okre lenia i nazewnictwo u yte w niniejszej specyfikacji technicznej ST s zgodne z obowi zuj cymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego 1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót Wykonawca jest odpowiedzialny za jako wykonanych robót, bezpiecze stwo wszelkich czynno ci na terenie budowy, metody u yte przy budowie oraz za ich zgodno z dokumentacj projektow, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Przekazanie terenu budowy Zamawiaj cy w terminie okre lonym w dokumentach kontraktowych przeka e Wykonawcy wylesiony teren budowy, dziennik budowy oraz dokumentacj projektow i ST Dokumentacja projektowa Dokumentacja projektowa b dzie zawiera opis techniczny rysunki obiektów, sytuacj szczegó ow, przekroje konstrukcyjne, przedmiar robót i ST. Zgodno robót z dokumentacj projektow i ST Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowi za czniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w cho by jednym z nich s obowi zuj ce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte by y w ca ej dokumentacji. W przypadku rozbie no ci w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowi zuje kolejno ich wa no ci wymieniona w Ogólnych warunkach umowy. Wykonawca nie mo e wykorzystywa b dów lub opuszcze w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbie no ci podane na rysunku wielko ci liczbowe wymiarów s wa niejsze od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materia y maj by zgodne z dokumentacj projektow i ST. Wielko ci okre lone w dokumentacji projektowej i w ST b uwa ane za warto ci docelowe, od których dopuszczalne s odchylenia w ramach okre lonego przedzia u tolerancji. Cechy materia ów i elementów budowli musz by jednorodne i wykazywa zgodno z okre lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mog przekracza dopuszczalnego przedzia u tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materia y lub wykonane roboty nie b zgodne z dokumentacj projektow lub ST i maj wp yw na niezadowalaj jako elementu budowli, to takie materia y zostan zast pione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy Zabezpieczenie terenu budowy Wykonawca umie ci w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru tablice informacyjne, których tre i forma b zgodne z obowi zuj cymi, w tym zakresie, przepisami. Tablice informacyjne b utrzymywane przez Wykonawc w dobrym stanie przez ca y okres realizacji robót. Wykonawca jest zobowi zany do 3

4 ST 00 - SPECYFIKACJA OGÓLNA zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu a do zako czenia i odbioru ostatecznego robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr bnej zap acie i przyjmuje si, e jest w czony w cen umown Ochrona przeciwpo arowa Wykonawca b dzie przestrzega przepisy ochrony przeciwpo arowej. Wykonawca b dzie utrzymywa sprawny i wa ny sprz t przeciwpo arowy, wymagany odpowiednimi przepisami. Materia y atwopalne b sk adowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dost pem osób trzecich. Wykonawca dzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po arem wywo anym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy Materia y szkodliwe dla otoczenia Materia y, które w sposób trwa y s szkodliwe dla otoczenia, nie b dopuszczone do u ycia Ochrona w asno ci publicznej i prywatnej Wykonawca odpowiada za ochron obiektów, instalacji i urz dze zlokalizowanych na terenie obj tym pracami budowlanymi. Wykonawca zapewni w ciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urz dze w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzw ocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowanych u ytkowników oraz b dzie z nimi wspó pracowa, dostarczaj c wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca b dzie odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dzia ania uszkodzenia instalacji wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiaj cego Bezpiecze stwo i higiena pracy Podczas realizacji robót wykonawca b dzie przestrzega przepisów dotycz cych bezpiecze stwa i higieny pracy. W szczególno ci wykonawca ma obowi zek zadba, aby personel nie wykonywa pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spe niaj cych odpowiednich wymaga sanitarnych. Wykonawca zapewni i b dzie utrzymywa wszelkie urz dzenia zabezpieczaj ce, socjalne oraz sprz t i odpowiedni odzie dla ochrony ycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpiecze stwa publicznego. Uznaje si, e wszelkie koszty zwi zane z wype nieniem wymaga okre lonych powy ej nie podlegaj odr bnej zap acie i s uwzgl dnione w cenie umownej. Wykonawca zobowi zany jest do przedstawienia Inspektorowi Nadzoru w ci gu tygodnia od czasu przekazania placu budowy Plany bezpiecze stwa i ochrony zdrowia, zwany Planem BIOZ 4

5 Ochrona i utrzymanie robót ST 00 - SPECYFIKACJA OGÓLNA Wykonawca b dzie odpowiada za ochron robót i za wszelkie materia y i urz dzenia u ywane do robót od daty rozpocz cia robót do daty ostatecznego odbioru robót i przekazania drogi Zamawiaj cemu Stosowanie si do prawa i innych przepisów Wykonawca zobowi zany jest zna wszelkie przepisy wydane przez organy administracji pa stwowej i samorz dowej, które s w jakikolwiek sposób zwi zane z robotami i b dzie w pe ni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze nia 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpiecze stwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). Wykonawca b dzie przestrzega praw patentowych i b dzie w pe ni odpowiedzialny za wype nienie wszelkich wymaga prawnych odno nie wykorzystania opatentowanych urz dze lub metod i w sposób ci y b dzie informowa Inspektora Nadzoru o swoich dzia aniach, przedstawiaj c kopie zezwole i inne odno ne dokumenty. 2. MATERIA Y 2.1. ród a uzyskania materia ów Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia, szczegó owe informacje dotycz ce proponowanego ród a zakupu materia ów oraz wiadectwa jako ci, lub inny dokument stwierdzaj cy przydatno tych materia ów. Materia y budowlane powinny spe nia wymagania jako ciowe okre lone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegó owych Specyfikacjach Technicznych (SST) Materia y nie odpowiadaj ce wymaganiom jako ciowym Materia y nie odpowiadaj ce wymaganiom jako ciowym zostan przez Wykonawc wywiezione z terenu budowy, b o one w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. K dy rodzaj robót, w którym znajduj sie nie zbadane i nie zaakceptowane materia y, Wykonawca wykonuje na w asne ryzyko, licz c si z jego nieprzyj ciem i niezap aceniem Przechowywanie i sk adowanie materia ów Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sk adowane materia y, do czasu gdy b one potrzebne do robót, by y zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowa y swoj jako i w ciwo do robót i by y dost pne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sk adowania materia ów b zlokalizowane w obr bie terenu budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawc i uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru Wariantowe stosowanie materia ów Je li dokumentacja projektowa lub ST przewiduj mo liwo wariantowego zastosowania rodzaju materia ów do wykonywania poszczególnych elementów robót, 5

6 ST 00 - SPECYFIKACJA OGÓLNA Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru i projektanta o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materia u. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materia u nie mo e by pó niej zamieniany bez zgody Inspektora Nadzoru i projektanta. 3. SPRZ T Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie takiego sprz tu, który nie spowoduje niekorzystnego wp ywu na jako wykonywanych robót. Sprz t u ywany do robót powinien by zgodny z ofert Wykonawcy i powinien odpowiada pod wzgl dem typów i jako ci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jako ci lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajno sprz tu b dzie gwarantowa przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami okre lonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umow. Sprz t b cy w asno ci Wykonawcy lub wynaj ty do wykonania robót ma by utrzymywany w dobrym stanie i gotowo ci do pracy. Musi by zgodny z normami ochrony rodowiska i przepisy dotycz ce jego u ytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzaj cych dopuszczenie sprz tu do u ytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Je eli dokumentacja projektowa lub ST przewiduj mo liwo wariantowego u ycia sprz tu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj przed u yciem sprz tu. Wybrany sprz t, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie mo e by pó niej zmieniany bez jego zgody. 4. TRANSPORT Wykonawca jest zobowi zany do stosowania jedynie takich rodków transportu, które nie wp yn niekorzystnie na jako wykonywanych robót i w ciwo ci przewo onych materia ów. 5. WYKONANIE ROBÓT Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jako zastosowanych materia ów i wykonywanych robót, za ich zgodno z dokumentacj projektow oraz wymaganiami ST i Inspektora Nadzoru, Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by wykonywane przez Wykonawc w czasie okre lonym przez Inspektora pod gro zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytu u poniesie Wykonawca. 6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 6.1. Zasady kontroli jako ci robót Celem kontroli robót b dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osi gn za on jako robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pe kontrol robót i jako ci materia ów. Wykonawca b dzie przeprowadza pomiary robót z cz stotliwo ci zapewniaj stwierdzenie, e roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST W razie potrzeby Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres i sposób kontroli jest konieczny, aby zapewni wykonanie robót zgodnie z umow. 6

7 6.2. Dokumenty budowy ST 00 - SPECYFIKACJA OGÓLNA Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowi zuj cym Zamawiaj cego i Wykonawc w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do ko cowego odbioru robót lub odbioru ewentualnych usterek. Odpowiedzialno za prowadzenie dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy. Dziennik budowy zostanie wydany przez Zamawiaj cego. Zapisy w dzienniku budowy b dokonywane na bie co i b dotyczy przebiegu robót, stanu bezpiecze stwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Ka dy zapis w dzienniku budowy b dzie opatrzony dat jego dokonania, podpisem osoby, która dokona a zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska s bowego. Zapisy b czytelne, dokonane trwa technik, w porz dku chronologicznym, bezpo rednio jeden pod drugim, bez przerw. Do dziennika budowy nale y wpisywa w szczególno ci: - dat przekazania Wykonawcy terenu budowy, - terminy rozpocz cia i zako czenia poszczególnych elementów robót, przebieg robót, trudno ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, - uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru. - daty zarz dzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, - zg oszenia i daty odbiorów robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu z za czonymi wynikami pomiarów kontrolnych i obmiarów. - zg oszenia cz ciowych i ko cowych odbiorów robót, - wyja nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, - inne istotne informacje o przebiegu robót. Propozycje, uwagi i wyja nienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy b przed one Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania si. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca przyjmuje do wykonania podpisem lub podpisuje z zaj ciem stanowiska. Pozosta e dokumenty budowy Do dokumentów budowy zalicza si, oprócz w/w nast puj ce dokumenty: a) protoko y przekazania terenu budowy, b) protoko y prób ci nieniowych c) rekontrola kominiarska d) protoko y odbioru robót Przechowywanie dokumentów budowy Dokumenty budowy b przechowywane przez Wykonawc. Zagini cie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy b zawsze dost pne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgl du na yczenie Zamawiaj cego. 7. OBMIAR ROBÓT 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót Obmiar robót b dzie okre la faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacj projektow i ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze i kosztorysie. 7

8 ST 00 - SPECYFIKACJA OGÓLNA Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru b po akceptacji Inspektora Nadzoru za czone do dziennika budowy. Jakikolwiek b d lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo ciach podanych w lepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowi zku uko czenia wszystkich robót. B dne dane zostan poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru w Dzienniku Budowy Zasady okre lania ilo ci robót i materia ów Zasady okre lania ilo ci robót podane s w odpowiednich specyfikacjach technicznych i/lub w KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny by zgodne z jednostkami okre lonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej przedmiarze robót Czas przeprowadzenia obmiaru Obmiary b prowadzone przed cz ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a tak e w przypadku wyst powania d szych przerw w robotach. Obmiar robót zanikaj cych przeprowadza si w czasie ich wykonywania, robót podlegaj cych zakryciu przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia b wykonane w sposób zrozumia y i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub obj to ci uzupe niane odpowiednimi szkicami, umieszczonymi w ksi dze obmiarów. W razie braku miejsca szkice mog by do czone w formie oddzielnego za cznika do ksi gi obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony w Inspektorem Nadzoru. 8. ODBIÓR ROBÓT 8.1. Rodzaje odbiorów robót W zale no ci od ustale odpowiednich ST, roboty podlegaj nast puj cym etapom odbioru: a) odbiorowi robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu, b) odbiorowi cz ciowemu, c) odbiorowi ostatecznemu, d) odbiorowi pogwarancyjnemu Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo ci i jako ci wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegn zakryciu. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu b dzie dokonany w czasie umo liwiaj cym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego post pu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru Odbiór cz ciowy Odbiór cz ciowy polega na ocenie ilo ci i jako ci wykonanych cz ci robót. Odbioru cz ciowego robót dokonuje si wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru lub wg ustale umownych Zamawiaj cego Odbiór ostateczny robót Zasady odbioru ostatecznego robót 8

9 ST 00 - SPECYFIKACJA OGÓLNA Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilo ci, jako ci i warto ci. Ca kowite zako czenie robót oraz gotowo do odbioru ostatecznego b dzie stwierdzona przez Wykonawc wpisem do dziennika budowy z bezzw ocznym powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiór ostateczny robót nast pi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licz c od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiaj cego w obecno ci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbieraj ca roboty dokona ich oceny jako ciowej na podstawie przed onych dokumentów, wyników bada i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodno ci wykonania robót z dokumentacj projektow i ST. W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna si z realizacj ustale przyj tych w trakcie odbiorów robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu, zw aszcza w zakresie wykonania robót uzupe niaj cych i robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupe niaj cych komisja przerwie swoje czynno ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisj, e jako wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacj projektow i ST z uwzgl dnieniem tolerancji i nie ma wi kszego wp ywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpiecze stwo ruchu, komisja dokona potr ce, oceniaj c pomniejszon warto wykonywanych robót w stosunku do wymaga przyj tych w dokumentach i umowie. Komisja mo e odebra wykonan drog i ustali termin na usuni cie usterek i niedoróbek. O usuni ciu usterek opisanych w protokóle odbioru ko cowego Wykonawca informuje Zamawiaj cego na pi mie Dokumenty do odbioru ostatecznego Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokó odbioru ostatecznego robót sporz dzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj cego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowi zany przygotowa nast puj ce dokumenty: 1. dokumentacj projektow podstawow oraz dokumentacj dodatkow, je li zosta a sporz dzona w trakcie realizacji umowy, 2. szczegó owe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupe niaj ce lub zamienne), 3. dziennik budowy (orygina ), z protokó ami odbioru i wynikami pomiarów 4. deklaracje zgodno ci lub certyfikaty zgodno ci wbudowanych materia ów zgodnie z ST Odbiór pogwarancyjny Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót zwi zanych z usuni ciem wad stwierdzonych i zaistnia ych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny b dzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzgl dnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 Odbiór ostateczny robót. 9. PODSTAWA P ATNO CI 9.1. Ustalenia ogólne Podstaw p atno ci jest cena rycza towa skalkulowana przez Wykonawc w ofercie na podstawie kosztorysu opartego na cenach jednostkowych. 9

10 ST 00 - SPECYFIKACJA OGÓLNA Cena jednostkowa lub kwota rycza towa pozycji kosztorysowej b dzie uwzgl dnia wszystkie czynno ci, wymagania i badania sk adaj ce si na jej wykonanie, okre lone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty rycza towe robót b obejmowa : - robocizn bezpo redni wraz z towarzysz cymi kosztami, - warto zu ytych materia ów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków, kosztami transportu na teren budowy oraz ewentualnymi kosztami naprawy lokalnych dróg dojazdowych po których b dowo one materia y. - warto pracy sprz tu wraz z towarzysz cymi kosztami, - koszty po rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, Do cen jednostkowych nie nale y wlicza podatku VAT. 10. PRZEPISY ZWI ZANE Ustawy Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 690 z pózn. zm.). Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177). Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpo arowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229). Ustawa z dnia 21 grudnia r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz z pózn. zm.). Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pózn. zm.). Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004r. Nr 204, poz.2086). Rozporz dzenia Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemów oceny zgodno ci wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779). Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie okre lenia polskich jednostek organizacyjnych upowa nionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780). Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Spo ecznej z dnia 26 wrze nia 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpiecze stwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz.1650) Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotycz cej bezpiecze stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze stwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze nia 2004 r. w sprawie 10

11 ST 00 - SPECYFIKACJA OGÓLNA szczegó owego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-u ytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041). Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniaj ce rozporz dzenie w sprawie dziennika budowy, monta u i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz og oszenia zamawiaj cego dane dotycz ce bezpiecze stwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042). Inne dokumenty i instrukcje Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta owych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady, Warszawa Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa

12 STT ROBOTY ROZBIÓRKOWE KOD CPV SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST -1.1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE KOD CPV INWESTOR: Zarz d Budynków i Lokali Komunalnych Zak ad Bud etowy Szczecin ul. Mariacka 25 NAZWA INWESTYCJI: ADRES INWESTYCJI; Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania w lokalu mieszkalnym w budynku wielorodzinnym ul. Stanis awa Kostki 7 m 5 Szczecin, obr b 2076 m. Szczecin, powiat Szczecin, dz. nr 246, 12

13 STT ROBOTY ROZBIÓRKOWE KOD CPV CZ OGÓLNA 1.1. Nazwa zamówienia. Szczegó owa specyfikacja techniczna SST-1.1 Roboty rozbiórkowe" odnosi si do wymaga technicznych dotycz cych wykonania demonta u instalacji centralnego ogrzewania wraz z dwufunkcyjnym kot em gazowym i przewodami odprowadzenia spalin i wentylacyjnym w zadaniu inwestycyjnym p.n. Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania w lokalu mieszkalnym w budynku wielorodzinnym Szczecin, obr b 2076 m. Szczecin, powiat Szczecin, dz. nr 246, ul. Stanis awa Kostki 7 m Przedmiot i zakres stosowania Szczegó owej Specyfikacji Technicznej (SST). Szczegó owa Specyfikacja Techniczna jest cz ci Dokumentacji Przetargowej w odniesieniu do zlecenia wykonania zadania opisanego w pkt Zakres robót obj tych SST Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmuj wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na celu wykonanie robót zwi zanych z: - Demonta em wisz cego dwufunkcyjnego kot a gazowego - Demonta em przewodu spalinowego i wentylacji wywiewnej kuchni - Demonta em grzejników - Demonta em armatury i przewodów instalacji centralnego ogrzewania kre lenia podstawowe Okre lenia podane w niniejszej SST s zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych oraz okre leniami podanymi w ST-00 Wymagania ogólne" punkt Centralne ogrzewanie - ogrzewanie, w którym ciep o potrzebne do ogrzewania zespo u pomieszcze otrzymywane jest z jednego ród a ciep a i jest doprowadzane do ogrzewanych pomieszcze za pomoc czynnika grzejnego Czynnik grzejny - p yn (woda) przenosz cy ciep o. Pod poj ciem woda" jako czynnik grzejny rozumiany jest równie roztwór substancji zapobiegaj cych korozji lub obni aj cych temperatur zamarzania wody Instalacja (centralnego) ogrzewania - zespó urz dze, elementów i przewodów cych do: - wytwarzania czynnika grzejnego o wymaganej temperaturze i ci nieniu lub przetwarzania tych parametrów ( ród o ciep a) - doprowadzenia czynnika grzejnego do ogrzewanego obiektu (cz zewn trzna instalacji) - rozdzia u i rozprowadzania czynnika grzejnego w ogrzewanym budynku i przekazania ciep a w pomieszczeniu (cz wewn trzna instalacji) Woda instalacyjna - woda wype niaj ca instalacje centralnego ogrzewania gólne wymagania dotycz ce robót 13

14 STT ROBOTY ROZBIÓRKOWE KOD CPV Wykonawca jest odpowiedzialny za jako wykonania robót, bezpiecze stwo wszelkich czynno ci na terenie budowy Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w ST-00 Wymagania ogólne" punkt MATERIA Y 2.1. Wymagania ogólne Materia y nie wyst puj 3. SPRZ T Wykonawca przyst puj cy do robót zwi zanych pracami demonta owymi winien wykaza si mo liwo ci korzystania z nast puj cych maszyn i sprz tu gwarantuj cych jako robót - pilarka posuwowa - szlifierka k towa - narz dzia r czne do demonta y - rodek transportowy do 3,5 t - palnik gazowy do lutowania 4.0. TRANSPORT. Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST Transport materia ów. Materia y mog by przewo one dowolnymi rodkami transportu. Za adunek, transport jak i wy adunek materia ów z rozbiórek musi odbywa si z zachowaniem wszelkich rodków ostro no ci i bezpiecze stwa ludzi pracuj cych przy robotach rozbiórkowych. Zdemontowane elementy nale y przewie w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST-0 "Wymagania ogólne" punkt WYKONANIE ROBÓT 5.1. Wymagania ogólne Ogólne wymagania dotycz ce wykonania robót podano w ST-00 "Wymagania ogólne" punkt Szczegó owe zasady wykonania robót Demonta kot a - zamkn dop yw mediów do kot a, odwodni kocio - roz czy na rubunkach instalacje po czone z kot em - od czy przewód spalinowy - odkr ci ruby monta owe i zdj kocio ze ciany Demonta grzejników - odwodni grzejniki 14

15 STT ROBOTY ROZBIÓRKOWE KOD CPV od czy grzejniki na rubunkach zabezpieczy przed wyp yni ciem pozosta ci wody grzewczej z grzejników Demonta przewodów - odwodni instalacj - przeci przewody za pomoc szlifierki k towej, lub pilarki posuwowej - wypi przewody z uchwytów - zdemontowa uchwyty cienne 6.0. KONTROLA JAKO CI ROBÓT. Zgodnie z wymogami ogólnymi ST oraz PB. Kontrola jako ci robót podlega na wizualnej ocenie kompletno ci wykonania robót rozbiórkowych. 7.0 OBMIAR ROBÓT Ogólne wymagania dotycz ce obmiaru podano w ST Obmiar ten powinien by wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyj tymi w kosztorysowaniu mi dzy innymi: - d ugo przewodu nale y mierzy wzd jego osi - do ogólnej d ugo ci przewodu nale y wliczy d ugo armatury czonej na gwint i czników - Grzejniki, armatura odcinaj ca, kocio jednostka miary sztuka - Przewód wentylacyjny i kominowy jednostka miary - m ODBIÓR ROBÓT Wszystkie roboty podlegaj zasadom odbioru robót zanikaj cych. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie wizualnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilo ci, jako ci i warto ci. 9.PODSTAWA P ATNO CI Ogólne wymagania dotycz ce podstawy p atno ci podano w ST-00 "Wymagania ogólne" punkt 9. P aci si za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez In yniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie PRZEPISY ZWI ZANE - Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia r. W sprawie ogólnych przepisów bezpiecze stwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz. 844) - Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, monta u i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz og oszenia zawieraj cego dane dotycz ce bezpiecze stwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108. poz. 953) - Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. (Dz. U. Nr 47 poz. 401). 15

16 STT 2.1 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA KOD CPV Instalowanie centralnego ogrzewania INWESTOR : NAZWA INWESTYCJI : ADRES INWESTYCJI; Zarz d Budynków i Lokali Komunalnych Zak ad Bud etowy Szczecin ul. Mariacka 25 Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania w lokalu mieszkalnym w budynku wielorodzinnym ul. Stanis awa Kostki 7 m 5 Szczecin, obr b 2076 m. Szczecin, powiat Szczecin, dz. nr 246, 16

K O Z I C K I. KAROL KOZICKI 19-300 EŁK, ul. W. Polskiego 54/13 tel./fax.:(87)6100107 NIP: 848-166-86-54 tel. kom. 516 026 308

K O Z I C K I. KAROL KOZICKI 19-300 EŁK, ul. W. Polskiego 54/13 tel./fax.:(87)6100107 NIP: 848-166-86-54 tel. kom. 516 026 308 K O Z I C K I USŁUGI PROJEKTOWO- WYKONAWCZE INśYNIERII SANITARNEJ K. KOZICKI KAROL KOZICKI 19-300 EŁK, ul. W. Polskiego 54/13 tel./fax.:(87)6100107 NIP: 848-166-86-54 tel. kom. 516 026 308 REGON: 280232437

Bardziej szczegółowo

Instalacja elektryczna KOD CPV 45311000-0; 45311100; 45311200

Instalacja elektryczna KOD CPV 45311000-0; 45311100; 45311200 Specyfikacja Techniczna Instalacja elektryczna KOD CPV 45311000-0; 45311100; 45311200 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wymiany

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Docieplenie budynku Publicznego Przedszkola nr 3 z grupą żłobkową Niezapominajka ul. Spokojna 2, 58-160 Świebodzice DOCIEPLENIE STROPODACHU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa i adres obiektu: BUDYNEK USŁUGOWY UL. STRAŻACKA 1 44-264 ŚWIERKLANY Nazwa i adres zamawiającego: URZĄD GMINY ŚWIERKLANY UL. ŚWIERKLAŃSKA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYRÓWNANIE POŁACI DACHU ORAZ WYMIANA POKRYCIA DACOWEGO Z ETERNITU NA BLACHĘ TRAPEZOWĄ SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE (SST) WYKONANIA I ODBORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1. WSTĘP 1.1.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH B.01.15. Roboty lusarskie kod CPV 45421100-5 1 Spis tre ci 1. Wst p....3 1.1. Przedmiot SST 3 1.2 Zakres stosowania SST..3 1.3

Bardziej szczegółowo

ST- 01.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY GEODEZYJNE. Specyfikacje techniczne ST-01.00 Roboty geodezyjne

ST- 01.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY GEODEZYJNE. Specyfikacje techniczne ST-01.00 Roboty geodezyjne 41 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST- 01.00 ROBOTY GEODEZYJNE 42 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 43 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)...43 1.2. Zakres stosowania ST...43 1.3. Zakres Robót objętych ST...43

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU (WYMIANY) POKRYCIA DACHU BUDYNKU SĄDU OKRĘGOWEGO W KATOWICACH PRZY Ul. ANDRZEJA 16/18 SEGMENT WSCHODNI

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU (WYMIANY) POKRYCIA DACHU BUDYNKU SĄDU OKRĘGOWEGO W KATOWICACH PRZY Ul. ANDRZEJA 16/18 SEGMENT WSCHODNI Nr: 1114/02/12 Zadanie: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Temat: PROJEKT BUDOWLANY REMONTU (WYMIANY) POKRYCIA DACHU BUDYNKU SĄDU OKRĘGOWEGO W KATOWICACH PRZY Ul. ANDRZEJA 16/18 SEGMENT

Bardziej szczegółowo

Wymiana nawierzchni chodników oraz dróg dojazdowych wokół budynku, rozbiórka i ponowny montaż prefabrykowanego muru oporowego

Wymiana nawierzchni chodników oraz dróg dojazdowych wokół budynku, rozbiórka i ponowny montaż prefabrykowanego muru oporowego Istotne postanowienia umowy ------------------------------------------------- W dniu. r w Jastrzębiu Zdroju pomiędzy ZLO dla Dzieci BETLEJEM zwanym dalej Zamawiającym w imieniu którego działa s. Jadwiga

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Roboty ciesielskie SST 13.0 KOD CPV 45422000-1

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Roboty ciesielskie SST 13.0 KOD CPV 45422000-1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Roboty ciesielskie SST 13.0 KOD CPV 45422000-1 TEMAT OPRACOWANIA: Modernizacja i adaptacja kompleksu Sali Wielkiej w Centrum Kultury "Zamek"

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 45421000-4 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 45421000-4 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 45421000-4 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP str. 3 2. MATERIAŁY str. 3 3. SPRZĘT str. 4 4.TRANSPORT str. 4 5. WYKONANIE

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych CPV 45310000-3 Branża elektryczna

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych CPV 45310000-3 Branża elektryczna Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych CPV 45310000-3 Branża elektryczna OBIEKT: Budynki 20 i 21 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku ADRES: Gdańsk, Al. Zwycięstwa

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Bartosz Kowalczyk MAZ/0515/ POOS/06

mgr inż. Bartosz Kowalczyk MAZ/0515/ POOS/06 NAZWA: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INWESTOR: GMINA STANISŁAWÓW 05-304 STANISŁAWÓW, UL. RYNEK 32 BRANŻA INSTALACJA GAZOWA GMINA STANISŁAWÓW 05-304 STANISŁAWÓW, UL. RYNEK

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWA INSTALACJI WEWNĘTRZNEJ GAZU W BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH W ZABOROWIE PRZY UL. STOŁECZNEJ 182 KOD CPV 45333000-0 instalacje gazowe;

Bardziej szczegółowo

STWiOR GAZY MEDYCZNE 1.1. KODY CPV

STWiOR GAZY MEDYCZNE 1.1. KODY CPV 1. SPECYFIK ACJ A TECHNI CZNA WYKONAN IA I O D BIORU ROBÓT 1.1. KODY CPV INSTALACJE GAZÓW MEDYCZNYCH 45215140-0 Obiekty Szpitalne 45215142-4 Oddziały Intensywnej Opieki 45231112-6 Sale Zabiegowe 28861000-5

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZYCHODNI ZDROWIA WRAZ Z APTEKĄ ORAZ POMIESZCZENIAMI STRAŻY MIEJSKIEJ

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZYCHODNI ZDROWIA WRAZ Z APTEKĄ ORAZ POMIESZCZENIAMI STRAŻY MIEJSKIEJ SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZYCHODNI ZDROWIA WRAZ Z APTEKĄ ORAZ POMIESZCZENIAMI STRAŻY MIEJSKIEJ LOKALIZACJA: INWESTOR: BRANŻA: PROJEKTOWAŁ: SPRAWDZIŁ: 43-170 Łaziska Górne, Plac Ratuszowy URZĄD

Bardziej szczegółowo

Development Design Sp. z o.o. PRACE RENOWACYJNO REMONTOWE POMIESZCZEŃ RATUSZA MIEJSKIEGO

Development Design Sp. z o.o. PRACE RENOWACYJNO REMONTOWE POMIESZCZEŃ RATUSZA MIEJSKIEGO OBIEKT: RATUSZ MIEJSKI TEMAT: BRANŻA: PRACE RENOWACYJNO REMONTOWE POMIESZCZEŃ RATUSZA OGÓLNOBUDOWLANA STADIUM: KOSZTORYS INWESTOR: ADRES : GMINA MIEJSKA SŁUPSK ul. Plac Zwycięstwa 3 76 200 Słupsk ul. Plac

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST 06. ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE KONSTRUKCJI STALOWYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST 06. ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE KONSTRUKCJI STALOWYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST 06. ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE KONSTRUKCJI STALOWYCH SPIS TREŚCI 6. SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-06. Zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji stalowych...64 6.1. Wstęp...64 6.1.1

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNCZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWALNYCH WRAZ Z PRZEDMIAREM ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNCZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWALNYCH WRAZ Z PRZEDMIAREM ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNCZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWALNYCH WRAZ Z PRZEDMIAREM ROBÓT DLA ZADANIA: INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ KOMORY POMIAROWEJ(OBIEKT NR 10) TEREN OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW WARTA CZĘSTOCHOWA,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU MODERNIZACJA SALI WIDOWISKOWO-KONFERENCYJNEJ PRZY URZEDZIE GMINY WIELISZEW

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU MODERNIZACJA SALI WIDOWISKOWO-KONFERENCYJNEJ PRZY URZEDZIE GMINY WIELISZEW SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU MODERNIZACJA INWESTOR: GMINA WIELISZEW 05-135 Wieliszew ul. Modlińska 1 OPRACOWAŁ: mgr inż. Marcin Wielgosz DATA OPRACOWANIA: lipiec 2012r. 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT: Zagospodarowanie centrum wsi Śmiłowo na cele sportoworekreacyjne. INWESTOR: Miasto i Gmina Szamotuły, ul. Dworcowa 26, 64-500 Szamotuły

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU PIWNIC BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO W BYTOMIU PRZY UL. PIEKARSKIEJ 1.

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU PIWNIC BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO W BYTOMIU PRZY UL. PIEKARSKIEJ 1. Nr: 829/09/08 Zadanie: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Temat: PROJEKT BUDOWLANY REMONTU PIWNIC BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO W BYTOMIU PRZY UL. PIEKARSKIEJ 1. ST 1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE Inwestor:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Budowa ogrodzenia przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim ST 1.0

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Budowa ogrodzenia przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim ST 1.0 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Budowa ogrodzenia przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim ST 1.0 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji 1.2 Określenia podstawowe 1.3

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: Część opisowa Projektu budowlanego instalacji c.o 1. INFORMACJE OGÓLNE:... 2 1.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 2 1.2 DANE OGÓLNE... 2 1.3 PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 1.4 DANE OBIEKTU...

Bardziej szczegółowo

D - 05.03.11 FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO 1. WST P... 2 2. MATERIA Y... 2 3. SPRZ T... 2 4. TRANSPORT... 3 5. WYKONANIE ROBÓT...

D - 05.03.11 FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO 1. WST P... 2 2. MATERIA Y... 2 3. SPRZ T... 2 4. TRANSPORT... 3 5. WYKONANIE ROBÓT... D - 05.03.11 FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO SPIS TRE CI 1. WST P... 2 2. MATERIA Y... 2 3. SPRZ T... 2 4. TRANSPORT... 3 5. WYKONANIE ROBÓT... 3 6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT... 4 7. OBMIAR ROBÓT...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST 03 Instalacje elektryczne OBIEKT / TEMAT: Przebudowa Hali Sportowej Działki o nr ewid. 116/62; 116/63 obręb 0004 Śródmieście ul. Wojska Polskiego 6

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.01.01.01 GEODEZYJNA OBSŁUGA BUDOWY

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.01.01.01 GEODEZYJNA OBSŁUGA BUDOWY GEODEZYJNA OBSŁUGA BUDOWY 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z geodezyjną obsługą w związku z wykonaniem

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z okresowej kontroli stanu technicznego przewodów kominowych

PROTOKÓŁ z okresowej kontroli stanu technicznego przewodów kominowych PI 15/NNI33/2014 ZAŁĄCZNIK NR 2. PROTOKÓŁ z okresowej kontroli stanu technicznego przewodów kominowych Podstawa prawna Art. 62 ust. 1 pkt 1 c ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2010

Bardziej szczegółowo

Zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: Filmoteką Narodową z siedzibą przy ul. Puławskiej 61, 00-975 Warszawa, NIP:, REGON:.. reprezentowaną przez:

Zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: Filmoteką Narodową z siedzibą przy ul. Puławskiej 61, 00-975 Warszawa, NIP:, REGON:.. reprezentowaną przez: Załącznik nr 6 Nr postępowania: 30/2010 UMOWA Nr... Zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: Filmoteką Narodową z siedzibą przy ul. Puławskiej 61, 00-975 Warszawa, NIP:, REGON:.. reprezentowaną przez:..

Bardziej szczegółowo

KOD CPV 45.34.30.00 INSTALACJE PPOś

KOD CPV 45.34.30.00 INSTALACJE PPOś SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST 00.01 KOD CPV 45.34.30.00 INSTALACJE PPOś str.1 2 Specyfikacja zawiera: 1. Część ogólna... 3 1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej....

Bardziej szczegółowo

NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA

NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA Kraków 31.01.2014 Dział Techniczny: ul. Pasternik 76, 31-354 Kraków tel. +48 12 379 37 90~91 fax +48 12 378 94 78 tel. kom. +48 665 001 613

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Stanisław Mazur RP-Upr.194/93 MAP/IE/2167/01

mgr inż. Stanisław Mazur RP-Upr.194/93 MAP/IE/2167/01 INWESTOR: MAŁOPOLSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA 31-053 Kraków, ul. Ciemna 6 OBIEKT: Budynek biurowy Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Kraków, ul. Sokołowskiego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY ZATWIERDZAM... Dyrektor OReg WAM Kraków PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Opracowanie projektu technicznego i wymiana instalacji c.o. na ogrzewanie indywidualne w mieszkaniu przy ul. Reymonta

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ ODBIORU KOŃCOWEGO ROBÓT BUDOWLANYCH

PROTOKÓŁ ODBIORU KOŃCOWEGO ROBÓT BUDOWLANYCH PROTOKÓŁ ODBIORU KOŃCOWEGO ROBÓT BUDOWLANYCH Załącznik nr 8 do umowy polegających na modernizacji sieci kanalizacyjnej, ogrodzenia i nawierzchni na terenie posesji Zakładu Ochron Osobistych CIOP-PIB w

Bardziej szczegółowo

Kod 45430000 - IZOLACJE. Oznaczenie kodu wed ug Wspólnego S ownika Zamówie (CPV) Kod 45432130. WYKONANIE IZOLACJI z papy zgrzewalnej

Kod 45430000 - IZOLACJE. Oznaczenie kodu wed ug Wspólnego S ownika Zamówie (CPV) Kod 45432130. WYKONANIE IZOLACJI z papy zgrzewalnej Kod 45430000 - IZOLACJE Oznaczenie kodu wed ug Wspólnego S ownika Zamówie (CPV) Kod 45432130 WYKONANIE IZOLACJI z papy zgrzewalnej SPIS TRE CI 1. WST P... 3 2. MATERIA Y... 3 3. SPRZ T... 3 4. TRANSPORT...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Instalacja centralnego ogrzewania

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Instalacja centralnego ogrzewania SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Instalacja centralnego ogrzewania ST 0.1 Kod CPV: 45331100-7 1. Wstęp 2. Materiały 3. Transport i składowanie. 4. Sprzęt 5. Wykonanie robót 6. Kontrola

Bardziej szczegółowo

TOM II ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY. Opis przedmiotu zamówienia opis techniczny + schematy przedmiar robót

TOM II ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY. Opis przedmiotu zamówienia opis techniczny + schematy przedmiar robót TOM II ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY Rozdział 1 Rozdział 2 Wzór umowy Opis przedmiotu zamówienia opis techniczny + schematy przedmiar robót R O Z D Z I A Ł 1 Wzór umowy WZÓR UMOWY U M O W A NR.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Remont i modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Piaskach 1. Rozbiórka pokrycia z papy - CPV 45111100-9 2. Wykonanie pokrycia z blachodachówki

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Zał. nr 4 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa zadania: Wykonanie metodą lekko - mokrą elewacji budynków Zamawiającego w Warszawie, przy ul. Łuckiej 17/23. Inwestor: Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 02 Kod CPV 45 262 100-2 RUSZTOWANIA. 1. PRZEDMIOT i ZAKRES stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 02 Kod CPV 45 262 100-2 RUSZTOWANIA. 1. PRZEDMIOT i ZAKRES stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 02 Kod CPV 45 262 100-2 RUSZTOWANIA 1. PRZEDMIOT i ZAKRES stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 1.1. Przedmiot specyfikacji Przedmiotem niniejszej SST

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Roboty budowlane - instalacja sygnalizacyjna p.poż. w Domu Dziennego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych w Łodzi, ul. Rojna 18a - na I p. (II

Bardziej szczegółowo

- PROJEKT BUDOWLANY -

- PROJEKT BUDOWLANY - - PROJEKT BUDOWLANY - OBIEKT: BUDYNEK MIESZKALNY wielorodzinny ADRES OBIEKTU: Leszno ul. B. Chrobrego 25/6 INWESTOR: MZBK Leszno ul. Dekana 10 TEMAT OPRACOWANIA: Projekt budowlany wewnętrznej instalacji

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST - 05.03.11 RECYKLING

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST - 05.03.11 RECYKLING SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST - 05.03.11 RECYKLING Jednostka opracowująca: SPIS SPECYFIKACJI SST - 05.03.11 RECYKLING FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Podłoża pod posadzki ST 12

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Podłoża pod posadzki ST 12 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Podłoża pod posadzki ST 12 1 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót ST 12 SPIS TREŚCI Przebudowa istniejącego stadionu żużlowego w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

D-01.01.01. wysokościowych

D-01.01.01. wysokościowych D-01.01.01 Odtworzenie nawierzchni i punktów wysokościowych 32 Spis treści 1. WSTĘP... 34 1.1. Przedmiot SST... 34 1.2. Zakres stosowania SST... 34 1.3. Zakres robót objętych SST... 34 1.4. Określenia

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Remont dachu, przebudowa wentylacji mechanicznej w centralnym laboratorium, remont pomieszczeń i korytarza oraz remont klatki schodowej w budynku Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach

Bardziej szczegółowo

REMONT POMIESZCZEŃ SĄDU REJONOWEGO POZNAŃ STARE MIASTO PRZY UL. DOŻYNKOWEJ 9H W POZNANIU. IV. INFORMACJA BIOZ

REMONT POMIESZCZEŃ SĄDU REJONOWEGO POZNAŃ STARE MIASTO PRZY UL. DOŻYNKOWEJ 9H W POZNANIU. IV. INFORMACJA BIOZ IV. INFORMACJA BIOZ Inwestor: SĄD REJONOWY POZNAŃ STARE MIASTO ul. Młyńska 1a 61-729 Poznań Projekt budowy dla inwestycji : REMONT POMIESZCZEŃ SĄDU REJONOWEGO POZNAŃ STARE MIASTO PRZY UL. DOŻYNKOWEJ 9H

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Konstrukcje drewniane

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Konstrukcje drewniane SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Konstrukcje drewniane ST 14.0 OBIEKT: Budowa Przedszkola nr 10 na os. Kombatantów 22 w Jarosławiu INWESTOR: Gmina Miejska Jarosław ul. Rynek 1, 37-500

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1/6 BUDOWLANYCH BARIERKI STALOWE OBIEKT: Projekt zjazdu drogowego oraz parkingu wraz niezbędną infrastrukturą na dz. 306/1, Ozorków ul. Lipowa INWESTOR: Gmina Miasta Ozorków ul. Wigury 1 95-035 Ozorków

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE INSTALACJA ODGROMOWA - PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 5 UL. ŚIKORSKIEGO 126 Specyfikacje techniczne spis treści SPIS TREŚCI ST-00.00.00 Wymagania ogólne ST-0001 Instalacje odgromowe,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 451-1 GEODEZJA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 451-1 GEODEZJA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 451-1 GEODEZJA 16 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 18 1.1. Przedmiot ST... 18 1.2. Zakres stosowania ST... 18 1.3. Określenia podstawowe... 18 1.4.

Bardziej szczegółowo

M.20.03.01. ZABEZPIECZENIE POWIERZCHNI BETONOWYCH POWŁOKĄ NA BAZIE ŻYWIC AKRYLOWYCH

M.20.03.01. ZABEZPIECZENIE POWIERZCHNI BETONOWYCH POWŁOKĄ NA BAZIE ŻYWIC AKRYLOWYCH M.20.03.01. ZABEZPIECZENIE POWIERZCHNI BETONOWYCH POWŁOKĄ NA BAZIE ŻYWIC AKRYLOWYCH 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są

Bardziej szczegółowo

Umowa o prace projektowe Nr

Umowa o prace projektowe Nr Umowa o prace projektowe Nr zawarta w dniu pomiędzy: 1.., reprezentowanym przez, zwanym dalej m a 2..., reprezentowanym przez, zwanym dalej Jednostką projektowania. W wyniku postępowania określonego w

Bardziej szczegółowo

D.01.01.01. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH

D.01.01.01. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH D.01.01.01. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 1. WSTĘP 1.1.Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Instalacja wentylacji INWESTOR : Urząd Skarbowy w Krapkowicach ul. Opolska 96a, 47-300 Krapkowice OBIEKT: Urząd Skarbowy w Krapkowicach ul. Opolska 96a,

Bardziej szczegółowo

Nr... Przedmiot umowy

Nr... Przedmiot umowy Umowa o usługę nadzoru budowlanego /projekt/ Nr... Zawarta w dniu...we Włoszczowie pomiędzy: Biblioteką Publiczną NIP REGON.z siedzibą ul. Kościuszki 11, 29-100 Włoszczowa reprezentowaną przez: Annę Adamczyk

Bardziej szczegółowo

SST - 03 - SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE.

SST - 03 - SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE. SST - 03 - SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE. H 03.00.00 Roboty Umocnieniowe kod CPV 45 200000-9 H 03.01.00 Układanie geowłókniny SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 148 2.MATERIAŁY 148-149 3. SPRZĘT... 149 4. TRANSPORT...149

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów I. Postanowienia ogólne 1.Cel PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO w Urzędzie Gminy Mściwojów Przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego ma na celu: Załącznik A Zarządzenia oceny ryzyka zawodowego monitorowanie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZAMIARZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKU

INFORMACJA O ZAMIARZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKU INFORMACJA O ZAMIARZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKU 1. Nazwa i adres Sprzedającego: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kaliszu Sp. z o.o. ul. Wrocławska 30-38 62-800 Kalisz NIP: 618 004 15 28 REGON:

Bardziej szczegółowo

IS - instalacyjna. Starostwo Powiatowe w Mikołowie ul. Żwirki i Wigury 4a Mikołów. mgr inż. Maria Czeszejko-Sochacka nr upr. 80/84. Sierpień 2012r.

IS - instalacyjna. Starostwo Powiatowe w Mikołowie ul. Żwirki i Wigury 4a Mikołów. mgr inż. Maria Czeszejko-Sochacka nr upr. 80/84. Sierpień 2012r. Temat opracowania: Projekt wewnętrznej instalacji gazu w budynku Domu Dziecka w Orzeszu Zakres opracowania: Projekt budowlano - wykonawczy Branża: IS - instalacyjna Lokalizacja obiektu: Orzesze ul. Wawrzyńca

Bardziej szczegółowo

System centralnego ogrzewania

System centralnego ogrzewania System centralnego ogrzewania Zadaniem systemu ogrzewania jest zapewnienie odpowiedniej temperatury powietrza wewnątrz pomieszczeń w okresie zimy. Ogrzewanie wodne Ciepło dostarczane jest do budynku (instalacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PROJEKT BUDOWLANY WENTYLACJI KUCHNI W PRZEDSZKOLU NR 18 W RYBNIKU 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Przedmiotem Specyfikacji Technicznej Wykonania i

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 10.03.01 TYMCZASOWE NAWIERZCHNIE Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 10.03.01 TYMCZASOWE NAWIERZCHNIE Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH 84 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 10.03.01 TYMCZASOWE NAWIERZCHNIE Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH D-10.03.01 Tymczasowe nawierzchnie z elementów prefabrykowanych 85 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Zawarta dnia... w Kielcach w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym EKOM/15/2013 z 17.05.2013r.

UMOWA. Zawarta dnia... w Kielcach w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym EKOM/15/2013 z 17.05.2013r. Załącznik nr 2 UMOWA Zawarta dnia... w Kielcach w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym EKOM/15/2013 z 17.05.2013r. pomiędzy: Zamawiającym: EKOM Maciejczyk spółka jawna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

STALACJA KLIMATYZACJI FREONOWEJ SPIS TRE CI:

STALACJA KLIMATYZACJI FREONOWEJ SPIS TRE CI: ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU KOMUNALNEGO NA POTRZEBY SZKOŁY PODSTAWOWEJ KLAS 1-3 W IMIELINIE PRZY ul. DOBRA 2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CZĘŚĆ INSTALACJE SANITARNE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Prace konstrukcyjne CPV 45453000-7 ST-1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Prace konstrukcyjne CPV 45453000-7 ST-1 Prace konstrukcyjne ST-1/ 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Prace konstrukcyjne CPV 45453000-7 ST-1 Prace konstrukcyjne ST-1/ 2 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Pabianice, dnia 12.03.2013 r.

Pabianice, dnia 12.03.2013 r. Pabianice, dnia 12.03.2013 r. Dotyczy przetargu nieograniczonego na Przebudowę drogi gminnej nr 108258E II Etap odcinek Piątkowisko Petrykozy dł. 1.421,87 mb. Nr ogłoszenia 78366 2013; data zamieszczenia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA REMONT TOALET IV PIĘTRA W BUDYNKU STAROSTWA STALOWOWOLSKIEGO UL. PODLESNA 15 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA REMONT TOALET IV PIĘTRA W BUDYNKU STAROSTWA STALOWOWOLSKIEGO UL. PODLESNA 15 INSTALACJE ELEKTRYCZNE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA TEMAT: REMONT TOALET IV PIĘTRA W BUDYNKU STAROSTWA STALOWOWOLSKIEGO UL. PODLESNA 15 INSTALACJE ELEKTRYCZNE Grupa klasa, kategoria robót wg wspólnego słownika zamówień

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Zakład Techniki Komunalnej i Melioracyjnej MEKOM Michał Glura 64-100 Leszno, ul. Machnikowskiego 12/5 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INWESTOR: GMINA PIASKI UL. 6 STYCZNIA 1 63-820 PIASKI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST ZT 02 OGRODZENIE KOD CPV 45342000-6 Ogrodzenie boisk 1 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... (projekt)

UMOWA Nr... (projekt) zał. nr 3 do SIWZ 4/2008 UMOWA Nr... (projekt) Dnia... w Kowali pomiędzy Gminą Kowala z siedzibą w Kowali, Kowala 105A, 26-624 Kowala, działającym w imieniu i na rzecz Gminy Kowala, zwanym w dalszej części

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania instalacji elektrycznych

Specyfikacja techniczna wykonania instalacji elektrycznych Specyfikacja techniczna wykonania instalacji elektrycznych Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny segment A Inwestor: Augustowskie TBS KODREM sp. z o.o. ul. Komunalna 2 16-300 Augustów Adres: Augustów

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ IX SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST- 08 ROBOTY W ZAKRESIE ODTWORZENIA OGRODZEŃ (45342000-6)

CZĘŚĆ IX SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST- 08 ROBOTY W ZAKRESIE ODTWORZENIA OGRODZEŃ (45342000-6) CZĘŚĆ IX SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST- 08 ROBOTY W ZAKRESIE ODTWORZENIA OGRODZEŃ (45342000-6) Nazwy i kody robót według kodu numerycznego słownika głównego Wspólnego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT E-01.00. LINIE KABLOWE SN-15kV oraz nn-0,4kv

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT E-01.00. LINIE KABLOWE SN-15kV oraz nn-0,4kv SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT E-01.00. LINIE KABLOWE SN-15kV oraz nn-0,4kv 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

5. Źródła i sposoby finansowania

5. Źródła i sposoby finansowania Załącznik nr 1 do uchwały Nr..../.. /09 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia. 2009 r. 5. Źródła i sposoby finansowania Źródłem finansowania na 2009 rok będzie Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Bardziej szczegółowo

IZOLACJE CIEPLNE DLA INSTALACJI RUROWYCH

IZOLACJE CIEPLNE DLA INSTALACJI RUROWYCH IZOLACJE CIEPLNE DLA INSTALACJI RUROWYCH 1.0. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru izolacji cieplnych

Bardziej szczegółowo

Zamawiający potwierdza, że zapis ten należy rozumieć jako przeprowadzenie audytu z usług Inżyniera.

Zamawiający potwierdza, że zapis ten należy rozumieć jako przeprowadzenie audytu z usług Inżyniera. Pytanie nr 1 Bardzo prosimy o wyjaśnienie jak postrzegają Państwo możliwość przeliczenia walut obcych na PLN przez Oferenta, który będzie składał ofertę i chciał mieć pewność, iż spełnia warunki dopuszczające

Bardziej szczegółowo

Wzór. Umowa nr... na wykonanie prac remontowych w budynku Nr 35 Instytutu

Wzór. Umowa nr... na wykonanie prac remontowych w budynku Nr 35 Instytutu Wzór Umowa nr... na wykonanie prac remontowych w budynku Nr 35 Instytutu Zał. Nr 6 W dniu...w Warszawie pomiędzy Instytutem Chemii i Techniki Jądrowej z siedzibą w Warszawie przy ul. Dorodna 16, zwanym

Bardziej szczegółowo

Umowa o powierzanie przetwarzania danych osobowych

Umowa o powierzanie przetwarzania danych osobowych Załącznik numer 3 do wzoru Umowy pomiędzy Umowa o powierzanie przetwarzania danych osobowych zawarta w dniu.. 2016r., w Warszawie Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wybrzeże Kościuszkowski

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1a do siwz SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Załącznik nr 1a do siwz SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Załącznik nr 1a do siwz SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Inwestycja: Wymiana stolarki okiennej drewnianej na stolarkę z tworzyw sztucznych Adres: 66-400 Gorzów Wlkp. Inwestor:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. D.02.01.01h.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. D.02.01.01h. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D.02.01.01h. WZMOCNIENIE PODŁOŻA GRUNTOWEGO 111 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST. Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

D- 10.03.01 TYMCZASOWE NAWIERZCHNIE Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH

D- 10.03.01 TYMCZASOWE NAWIERZCHNIE Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH D- 10.03.01 TYMCZASOWE NAWIERZCHNIE Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH SPIS TREŚCI. 1. WSTĘP 2. MATERIAŁY 3. SPRZĘT 4. TRANSPORT 5. WYKONANIE ROBÓT 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 7. OBMIAR ROBÓT 8. ODBIÓR ROBÓT 9.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. inwestor. obiekt. branża. wewnętrzne instalacja gazu. temat. mgr inż. Piotr Peregudowski. projektant

PROJEKT BUDOWLANY. inwestor. obiekt. branża. wewnętrzne instalacja gazu. temat. mgr inż. Piotr Peregudowski. projektant FANTOM Tomasz Mikrut 48-300 Nysa ul. Rynek 36N PROJEKT BUDOWLANY inwestor obiekt branża temat projektant opracowanie Gmina Nysa - Urząd Miejski w Nysie 48-300 Nysa Ul. Kolejowa 15 Modernizacja ogrzewania

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) zawarta w dniu... w Płaskiej, pomiędzy: Gminą Płaska, Płaska 53, 16-326 Płaska, NIP 846-159-32-61, REGON 790671001,

UMOWA (wzór) zawarta w dniu... w Płaskiej, pomiędzy: Gminą Płaska, Płaska 53, 16-326 Płaska, NIP 846-159-32-61, REGON 790671001, UMOWA (wzór) zawarta w dniu... w Płaskiej, pomiędzy: Gminą Płaska, Płaska 53, 16-326 Płaska, NIP 846-159-32-61, REGON 790671001, reprezentowaną przez Wójta Gminy Płaska Wiesława Gołaszewskiego zwaną w

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO SIŁOWNI TERENOWEJ

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO SIŁOWNI TERENOWEJ OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO SIŁOWNI TERENOWEJ 1 Dane wyjściowe 1.1 Przedmiot i podstawa opracowania Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa budowy siłowni terenowej na dz. nr ewid.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/21/15 RADY GMINY W KUNICACH. z dnia 23 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR III/21/15 RADY GMINY W KUNICACH. z dnia 23 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR III/21/15 RADY GMINY W KUNICACH z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dofinansowania zadań z zakresu usuwania, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest z terenu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONTOWO - BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONTOWO - BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONTOWO - BUDOWLANYCH TYTUŁ : Rozbiórka budynku gospodarczego OBIEKT : Budynek gospodarczy w Szczecinie przy ul: Liściasta 10 INWESTOR : Zarząd Budynków

Bardziej szczegółowo

z dnia 6 lutego 2009 r.

z dnia 6 lutego 2009 r. Pieczęć podłuŝna o treści Burmistrz Lądka Zdroju ZARZĄDZENIE NR 19 /09 Burmistrza Lądka Zdroju z dnia 6 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia programu przeprowadzania szkoleń pracowników Urzędu Miasta i Gminy

Bardziej szczegółowo

ST - NR 01 Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE

ST - NR 01 Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE KLONOWA 4 ST - NR 01 Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE SPORZĄDZONA DLA CELÓW WYKONANIE ROBÓT REMONTOWYCH BUDYNKU OCZYSZCZALNIŚCIEKÓW CKR STARE lubiejewo, UL. 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 UMOWA nr... (wzór)

Załącznik Nr 5 UMOWA nr... (wzór) Załącznik Nr 5 UMOWA nr... (wzór) W dniu...pomiędzy Gminą Klonowa, ul. Ks. Józefa Dalaka 2, 98-273 Klonowa, NIP 827-22-34-443 zwanym dalej Zamawiającym, którego reprezentuje: Stanisław Rył Wójt a... z

Bardziej szczegółowo

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 w celu wszczęcia postępowania i zawarcia umowy opłacanej ze środków publicznych 1. Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 144/2015 Wójta Gminy Tczew z dnia 27.08.2015 r.

Zarządzenie Nr 144/2015 Wójta Gminy Tczew z dnia 27.08.2015 r. Zarządzenie Nr 144/2015 Wójta Gminy Tczew z dnia 27.08.2015 r. Tczew. w sprawie wprowadzenia zasad utrzymania placów zabaw stanowiących własność Gminy Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

ST 000 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYMAGANIA OGÓLNE

ST 000 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYMAGANIA OGÓLNE ST 000 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYMAGANIA OGÓLNE Spis tre ci 000.1 Dane ogólne 000.1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 000.1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 000.1.3. Zakres robót obj tych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA TECHNOLOGIA KOTŁOWNI GRZEWCZEJ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA TECHNOLOGIA KOTŁOWNI GRZEWCZEJ SPECYFIKACJA TECHNICZNA TECHNOLOGIA KOTŁOWNI GRZEWCZEJ NAZWA ZADANIA: BUDOWA ZADASZONEGO KORTU TENISOWEGO WRAZ Z BOISKIEM WIELOFUNKCYJNYM ORAZ ZAPLECZEM SOCJALNYM INWESTOR: PWSZ IM. PREZYDENTA STANISŁAWA

Bardziej szczegółowo

Nazwa postępowania: Wymiana okien i drzwi w budynku gminnym w miejscowości Rokszyce I.

Nazwa postępowania: Wymiana okien i drzwi w budynku gminnym w miejscowości Rokszyce I. ... Pieczęć zamawiającego Wola Krzysztoporska dnia 31.07.2012 r. UZP.271.49P.2011 Zapytanie Ofertowe Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, zwracam się z zapytaniem ofertowym o cenę

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA STI 01.07 ZASYPANIE WYKOPÓW WRAZ Z ZAGĘSZCZENIEM Kod według Wspólnego Słownika Zamówień

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA STI 01.07 ZASYPANIE WYKOPÓW WRAZ Z ZAGĘSZCZENIEM Kod według Wspólnego Słownika Zamówień 1. WSTĘ P 1.1. Przedmiot STWiOR. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA STI 01.07 ZASYPANIE WYKOPÓW WRAZ Z ZAGĘSZCZENIEM Kod według Wspólnego Słownika Zamówień kody CPV 45213314-7, 45111200-0 Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

SST-S3 W ZE CIEPLNY. 1.Wst p 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej SST

SST-S3 W ZE CIEPLNY. 1.Wst p 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej SST Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót zwi zanych z budow budynku Laboratorium Badawczego dla Politechniki Rzeszowskiej realizowanego w ramach Podkarpackiego Parku Naukowo-Technicznego II etap

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO-MONTAśOWYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO-MONTAśOWYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO-MONTAśOWYCH Budowa instalacji gazu. dla zadania Adaptacja pomieszczeń w Ośrodku Zdrowia w Sączowie na lokale mieszkalne wraz z termomodernizacją

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 2. PRACE GEODEZYJNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 2. PRACE GEODEZYJNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA 2. PRACE GEODEZYJNE 27 SPIS TREŚCI 2. PRACE GEODEZYJNE... 27 1. WSTĘP... 29 1.1.Przedmiot ST... 29 1.2. Zakres stosowania Specyfikacji technicznej... 29 1.3. Zakres robót objętych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT TYTUŁ OPRACOWANIA: Wymiana okien i drzwi w Hali Sportowej LOKALIZACJA INWESTYCJI: Łódź, ul. Północna 36 INWESTOR: Klub Sportowy Społem 91-045 Łódź, ul.

Bardziej szczegółowo