1. WSTĘP. 1.1 Przedmiot i zakres robót budowlanych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. WSTĘP. 1.1 Przedmiot i zakres robót budowlanych"

Transkrypt

1 Rozbudowa budynku Ośrodka Szkoleniowo-Rehabilitacyjnego Transgraniczne Centrum Współpracy Stowarzyszenia Integracyjnego Magnum Bonum w Krasnymstawie, ul. Krasickiego 4a Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót instalacji sanitarnych w zakresie wykonania technologii kotłowni gazowej, rozbudowy instalacji gazowej oraz instalacji grzewczych na potrzeby basenu rehabilitacyjnego (zasilenie wymiennika ciepła, wody basenowej i nagrzewnicy wentylacyjnej) Kod CPV

2 1. WSTĘP 1.1 Przedmiot i zakres robót budowlanych Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót sanitarnych Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne Instalowanie centralnego ogrzewania Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych Roboty instalacyjne gazowe Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków Roboty budowlane w zakresie gazociągów 1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji instalacji wodno- kanalizacyjnej związanej z rozbudową budynku Ośrodka Szkoleniowo-Rehabilitacyjnego Transgraniczne Centrum Współpracy Stowarzyszenia Integracyjnego Magnum Bonum w Krasnymstawie, ul. Krasickiego 4a, na działkach o nr 94/4 i 94/5. Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz ewentualne dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora Wykonawcy stanowią część kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie instalacji sanitarnej w zakresie wykonania technologii kotłowni gazowej, rozbudowy instalacji gazowej oraz instalacji grzewczych na potrzeby basenu rehabilitacyjnego (zasilenie wymiennika ciepła, wody basenowej i nagrzewnicy wentylacyjnej), przy użyciu materiałów odpowiadających wymaganiom norm, certyfikatów lub aprobat technicznych. 1.4 Określenia podstawowe Określenia podstawowe użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w Ogólnej Specyfikacji (OST) pkt Ogólne wymagania dotyczące robót Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Ogólnej Specyfikacji w punkcie MATERIAŁY 2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów Ogólne wymagania dotyczące materiałów określone zostały w Ogólnej Specyfikacji w pkt 2 Materiały do budowy instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej powinny być zgodne z odpowiednimi normami lub posiadać świadectwo dopuszczenia do powszechnego stosowania w budownictwie. Wszystkie elementy instalacji wodociągowych, które mogą stykać się bezpośrednio z wodą powinny być wykonane z materiałów posiadających świadectwo (atest) stwierdzające, że nie pogarszają jakości wody. W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 2.2 Rodzaj materiałów Rura st.typ S inst.cz.fi 42,4/3,2(32) mm 2

3 Uchwyt do rurociąg.fi mm Acetylen rozpuszczony techniczny Tlen sprężony techniczny Farba poliwinyl.grunt.og.stos.szara Farba poliwinyl.chemoodporna szara Rozcieńczalnik do wyrobów celulozowych ogólnego stosowania Papier ścierny Otulina z pianki poliur.gr.30mm d:40mm Otulina z pianki poliur.gr.20mm d:32mm Zawory przelotowe proste mosiężne o śr. nominalnej 32 mm Zaprawa cementowa M-20 Rury stalowe ze szwem przewodowe czarne o śr.nom. 40 mm Uchwyt do rurociąg.fi mm Kurek gazowy przelot.żeliwny fi 40 mm Tuleje kołnierzowe z PE d:50mm Dedektor gazu ziemnego, np. typ DEX-12 Rura stal.typ S instal.ze szwem gwintow.czarna Dn:15 mm Zawór prosty przelotowy mosiężny d:15 mm Zawór zwrotny przelotowy mosiężny wodny Dn:15 mm Łącznik z żeliwa ciągl.czarny Dn:15 mm Kocioł, np. Buderus GB KW, wymiennik ciepła w technologii, np. ALU Plus, aluminiowe rury ożebrowane, sprawność cieplna do 110%, zakres modulacji od 20 do 100%, kaskady do 800kW, kaskada do 400kW na 1m2 powierzchni podłogi kotłowni, parametry cichej pracy i oszczędności prądu nie gorsze niż technologii FLOW plus i ETA plus Rury spalinowe ze stali kwasoodpornej d:131mm Rura stalowa bez szwu czarna d:33.7/4.0 mm Uchwyt dla rur typ B d: mm Acetylen techniczny rozpuszczony Tlen techniczny gat.i % Rura stal.s inst.czarne d:48,3/3,2(40)mm Łuki gładkie 2.5 MPa R=2-4D d:40-65mm Uchwyt do rur Rozdzielacz z rur stalowych Kołnierz przysp.stal.1,0-1,6 MPa d:80 mm Uszczelka azbestowo-kauczukowa gr.2 mm d:50 mm Śruby stal.zgrubne z łbem 6-kąt.z gw.na całej dł.bez nakr.i podkł.m12.dł.80 mm Nakrętki stal.6-kątne zgrubne M12 Podkładki stal.okrągłe M12 Elektrody stal.do stali węgl.i niskost.d: 2.5x350mm Uchwyty do rurociągów pionowych ze stali kształt. Uchwyty do rurociągów poziomych ze stali kształt.d:50mm Zwrotnica hydrauliczna typ - SPRZĘGŁO HYDRAULICZNE Dn=40 Naczynie wzbiorcze przeponowe V=50 l Zawór bezpieczeństwa, np. SYR 2115 d=1" Zawór przel.do wody gorącej d:50 mm Filtr siatkowy o połączeniach gwintowanych o Dn: 50 mm Zawór przel.prosty mosiężny Filtr siatkowy o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 32 mm Zawór mieszaj.do wody 3-drog.mos.do 110st.C z sił.elektr.24 V D=32 mm Zawór fi 20 mm Manometr Kurek manometr.mos.gwint.1,0 MPa 525 d:4mm Termometr przemysłowy prosty i kątowy Odpowietrznik automat.(z zaworem stopowym) do inst.c.o. mosiężny Złączka nakrętna z żel.ciągl.czarna d:15 mm Pompa obiegowa wentylacji i wymiennika ciepła wody basenowej. np. VILO Stratos 25/1-6 PN 10, Regulowana elektronicznie. Możliwość zastosowania we wszystkich instalacjach (od -10 C do +110 C). Ze zintegrowanym, elektronicznym układem regulacji wydajności dla stałej/zmiennej różnicy ciśnień. 3

4 Wyposażona w moduł obsługi ręcznej za pomocą jednego przycisku do sterowania. Pompa wł./wył. Wybór rodzaju regulacji. Automatyczna praca w trybie obniżenia nocnego (funkcja samoucząca). Ustawianie wartości zadanej lub prędkości obrotowej. Silnik synchroniczny zgodny z technologią, np. ECM o najwyższym stopniu sprawności i wysokim rozruchowym momencie obrotowym, z automatyczną funkcją zabezpieczenia przed zablokowaniem i wbudowanym pełnym zabezpieczeniem silnika. Świetlna sygnalizacja awarii, bezpotencjałowa zbiorcza sygnalizacji awarii, złącze na podczerwień do komunikacji bezprzewodowej za pomocą urządzenia kontrolno-serwisowego, np. Wilo-IR-Monitor/-Stick. Zawór kulowy gwintowany mosiężny wodny d:15mm Konstrukcja wsporcza o masie do 2 kg Benzyna do ekstrakcji Farba ftal.do grunt.przeciwrdzewna miniowa 60% Benzyna do lakierów Otuliny ze spienion.pe gr.20mm d:40mm Przewód went.a/ii mm z bl.czarnej Podpora typ A dla przew.went. do 600 mm Uszczelka gumowa do przew. do fi 300 mm Śruba stalowa zgrubna M 8 długość do 60mm Kratki wentylacyjne, typ A - 24x24 cm Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych, prostokątnych Kratki wentylacyjne, typ A - 21x14 cm Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych, prostokątnych 3. SPRZĘT 3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu Ogólne wymagania dotyczące sprzętu określone zostały w Ogólnej Specyfikacji w pkt Sprzęt do wykonania instalacji Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. Sprzęt niezbędny do wykonania zakresu prac objętych szczegółową specyfikacja techniczną to: - spawarka elektryczna spawarka gazowa zestawy hydrauliczne, wyciąg hydrauliczny, lub linowy - koparka 0.6 m3 - samochód samowyładowczy - samochód ciężarowy - dźwig samochodowy - zagęszczacz do gruntu - zgrzewarka elektrooporowa do rur PE Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na właściwości wykonywanych robót montażowych jak i przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Liczba jednostek wydajności sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej w terminie przewidzianym umową. Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. 4. TRANSPORT 4.1 Wymagania ogólne Ogólne wymagania dotyczące transportu określone zostały w Ogólnej Specyfikacji w pkt Transport i składowanie Rury można przewozić dowolnymi środkami transportu wyłącznie w położeniu poziomym. Rury powinny być ładowane obok siebie na całej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem się przez podklinowanie lub inny sposób. Rury w czasie transportu nie powinny stykać się z ostrymi przedmiotami, mogącymi spowodować uszkodzenia mechaniczne. Podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać, a szczególną ostrożność należy zachować przy przeładunku rur 4

5 z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0 C i niższej. Transport rur i przewodów środkami transportu dostosowanymi do rozmiarów rur i przewodów, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. Przewóz rur i przewodów w pozycji poziomej, ułożonej wzdłuż środka transportu. Przy wielowarstwowym układaniu rur i przewodów górna warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu powyżej 1/3 średnicy zewnętrznej rury i przekroju kanału transport armatury powinien odbywać się krytymi środkami transportu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Armatura drobna powinna być pakowana w skrzynie lub paczki. Transport urządzeń i przyborów sanitarnych powinien odbywać się krytymi i otwartymi środkami transportu. Uszczelki, podkładki amortyzacyjne i śruby pakować w skrzynie. Urządzenia transportować w skrzyniach i pudłach zabezpieczających przed uszkodzeniem mechanicznym i opadami atmosferycznymi. 5. WYKONANIE ROBÓT 5.1 Wymagania ogólne Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w Ogólnej Specyfikacji w pkt Ogólne warunki wykonania robót Całość prac wykonać zgodnie z Polskim Prawem Budowlanym, Polskimi Normami oraz Warunkami technicznymi Wykonania i Odbioru robót instalacyjnych COBRTI INSTAL zalecanych przez Ministerstwo Infrastruktury. Dla wszystkich robót związanych z wykonaniem instalacji Wykonawca zobowiązany jest sporządzić dokumentację warsztatową zawierającą min. obliczenia, rysunki całościowe oraz plany rozmieszczenia i rysunki szczegółowe niezbędne do wykonania tej instalacji, zgodnie z dokumentacją projektową w oparciu o produkty i elementy jakie będą wbudowane i z uwzględnieniem robót wykonawców pozostałych branż. Poza tym Wykonawca musi obowiązkowo dołączyć do swojej dokumentacji informacje odnośnie charakterystyki i marki wszystkich urządzeń lub wyposażenia wraz z dokumentacją techniczną producenta. 5.3 Roboty przygotowawcze Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć przeszkody, mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy zaprawy betonowej)., Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń, Elementów pękniętych, lub w inny sposób uszkodzonych, nie wolno używać, Przejścia przewodów przez przegrody budowlane zabezpieczyć nie dopuszczając do bezpośredniego kontaktu przewodu z przegrodą, Kolejność wykonywania robót: Wytyczenie trasy przewodów na ścianach budynku, Lokalizacja armatury i urządzeń, Wykonanie przekuć przez przegrody, 5.4 Roboty montażu instalacji Do wykonania instalacji mogą być zastosowanie jedynie nowe elementy i komponenty (rury, kształtki etc.). Wewnętrzna ich powierzchnia musi być czysta - wolna od brudu, obcych elementów i trzymać wymagany wymiar. Przed wykonaniem połączenia należy usunąć pozostałości po obcięciu rury, następnie końcówki rur oczyścić z obcych materiałów. Przeznaczonych do montażu przewodów nigdy nie wystawiać na działanie wody. W przypadku stosowania rur wstępnie zabezpieczonych powłoką antykorozyjną bezpośrednio po wykonaniu połączenia spawanego w warsztacie spawalniczym (spawanie na budowie jest niedozwolone) należy odtworzyć 1 warstwę powłoki antykorozyjnej. Na połączenia rowkowane dla przewodów, PN 16, wymagana jest aprobata CNBOP. Należy stosować połączenia rowkowe sztywne - typu rigid lub zero flex. Dla każdego odcinka prostego przewodu głównego, którego długość przekracza 30 m w jego geometrycznym środku należy zastosować połączenie sztywne z konstrukcją budynku zwane punktem stałym. Wszystkie przewody muszą być zamocowane do elementów stałych konstrukcji budynku. Wszystkie podwieszenia na pręcie gwintowanym oprócz nakrętki regulującej muszą być wyposażone w przeciwnakrętkę dla zablokowania możliwości powstania luzów w wyniku ruchów i wibracji rurociągów. W szczególnych przypadkach dopuszcza się zasyfonowania na trasie przewodów, ale każde zasyfonowanie rurociągu musi być wyposażone w odwodnienie - korek z trójnika. Wszystkie zamocowania rur muszą być wyrobami oryginalnymi fabrycznymi z aprobatami CNBOP, nie wolno 5

6 stosować zamocowań modyfikowanych np. gwintowanych czy wyginanych na budowie. W przypadku braku możliwości umocowania do trwałej konstrukcji budynku danego odcinka instalacji należy wykonać odpowiednią dodatkową konstrukcję stalową przenoszącą obciążenia z zamocowania rurociągu na konstrukcję budynku. Instalacja wody zimnej i ciepłej. Instalacje należy wykonać z rur PEX/al/PEX oraz stalowych ocynkowanych dla wykonawstwa instalacji wody zimnej, łączonych przy użyciu łączników gwintowanych i systemowych. Materiały winny mieć świadectwo Państwowego Zakładu Higieny o dopuszczeniu do kontaktu z wodą do picia. Zawory kulowe sferyczne ćwierćobrotowe. Zawory czerpalne ze złączką do węża ćwierćobrotowe. Zawory odcinające mufowe. Izolację rurociągów z pianki poliuretanowej. Przewody zimnej i ciepłej wody prowadzić w bruzdach ścian, oraz w przestrzeni międzystropowej. Przewody zarówno wody zimnej jak i ciepłej muszą być izolowane izolacją, np. Thermaflex A/C, gr. 12 mm. Instalacja gazowa (wewnętrzna i zewnętrzna). Instalację gazową wewnętrzną wykonać rurami typu czarnego bez szwu, łączonymi za pomocą spawania zgodnie z opisem technicznym. Instalację zewnętrzną wykonać rurami PE 100, Sdr 11. Na ścianie budynku w szafkach zamontować kurek główny i zawór samozamykający. Armatura zawory kulowe o połączeniach gwintowanych. 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji w pkt Badania i kontrola instalacji Badania przed przystąpieniem do robót Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania mające na celu: określenie stanu konstrukcji (obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy do prowadzenia robót instalacyjnych), stwierdzenie, że elementy budowlano konstrukcyjne, mające wpływ na montaż urządzeń instalacji wodociągowo- kanalizacyjnych i ciepłej wody, odpowiadają założeniom projektowym, ustalenie sposobu zabezpieczenia konstrukcji przed zniszczeniem, ustalenie sposobu wykonywania mocowań, ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy Kontrola, pomiary i badania w czasie robót sprawdzenie jakości urządzeń i materiałów, sprawdzenie szczelności instalacji, sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem, sprawdzenie usunięcia wszystkich usterek, sprawdzenie jakości zastosowanych materiałów uszczelniających, instalację wodociągową należy poddać badaniom na szczelność na ciśnienie 0.9 MPa, instalację uważa się za szczelną, jeśli manometr w ciągu 20 minut nie wykazuje spadku ciśnienia, badania szczelności należy wykonywać w temperaturze powietrza wewnętrznego powyżej 0 C, po przeprowadzeniu badań ciśnieniowych całą instalację należy dwukrotnie przepłukać wodą i przeprowadzić dezynfekcję, w czasie próby należy sprawdzić szczelność zamykania zaworów, kurków oraz połączeń. Z przeprowadzonych prób szczelności instalacji wodociągowej należy spisać protokół stwierdzający spełnienie wymaganych warunków. 7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT Ogólne zasady obmiaru robót Obmiaru ilości robót dokonuje się zgodnie z zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji w pkt 7. 6

7 8. ODBIÓR ROBÓT 8.1 Wymagania ogólne Odbioru robót dokonuje się zgodnie z ogólnymi zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji w pkt 8. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania komplety obliczeń dotyczących przekazywanych instalacji, które winny być zaktualizowane o dokumentację wykonawczą, w oparciu o produkty i elementy jakie będą wbudowane. Wykonawca ma obowiązek wykonać instrukcje obsługi i eksploatacji obiektów, instalacji i urządzeń związanych z obiektem dla wszystkich branż instalacyjnych (w rozumieniu nie tylko instrukcji eksploatacji poszczególnych urządzeń ale dla całego systemu). Wykonawca ma obowiązek wykonać instrukcję postępowania na wypadek powstania pożaru, klęsk żywiołowych lub innego miejscowego zagrożenia. Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia szkolenia personelu Inwestora przejmującego obiekt do eksploatacji, wraz z okresem próbnym wspólnej eksploatacji obiektu Wykonawcy i służb Inwestora przejmujących eksploatację obiektu. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia pisemnych protokołów dotyczących przejęcia przez Inwestora obiektu do eksploatacji. 8.2 Zgodność robót z dokumentacją Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywny wynik. 8.3 Odbiory częściowe Odbioru częściowego robót dokonuje się zgodnie z ogólnymi zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji (OST) pkt 8.3. Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez Inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli umowa taką formę przewiduje. 8.4 Odbiór końcowy. Odbioru częściowego robót dokonuje się zgodnie z ogólnymi zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji (OST) pkt 8.4. Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową oraz szczegółową specyfikację techniczną. Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez Zamawiającego, na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót, dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych materiałów i wyrobów budowlanych, protokoły odbioru robót ulegających zakryciu, protokoły odbiorów częściowych, instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. Roboty powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny roboty nie powinny być przyjęte. W takim wypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności. i przedstawić roboty ponownie do odbioru. jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika, nie uniemożliwiają poprawnej eksploatacji posadzek oraz nie ograniczają ich trwałości, Zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 7

8 w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania Wykonawca zobowiązany jest usunąć wadliwie wykonane roboty, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Protokół powinien zawierać: ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, ocenę wyników badań, wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem. Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 8.5 Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu robót stanowiących przedmiot niniejszej SST po użytkowaniu w okresie gwarancji i rękojmi oraz ocena wykonywanych w tym czasie ewentualnych robót poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej, z uwzględnieniem zasad opisanych w Ogólnej Specyfikacji w pkt Odbiór ostateczny (końcowy). Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady w wykonanych robotach. 9. ROZLICZENIE ROBÓT Ogólne zasady rozliczenia robót i płatności za ich wykonanie podane są w Ogólnej Specyfikacji w pkt 9. Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie szczegółowych ustaleń umownych. 10. DOKUMENTY ODNIESIENIA Podstawowym dokumentem odniesienia jest Dokumentacja projektowa, opisująca przedmiot zamówienia na wykonanie robót budowlanych. Pozostałe dokumenty: 10.1 Ustawy Wykaz podstawowych ustaw zawarto w OST pkt Pozostałe ustawy: Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. nr 63 poz. 322) Rozporządzenia Wykaz podstawowych rozporządzeń zawarto w OST pkt Normy PN-76/ /01 Uchwyty do rurociągów pionowych i poziomych BN-69/ Wsporniki do rur z blachy i stali kształtowej PN-92/B Instalacje kanalizacyjne i wodociągowe. Wymagania w projektowaniu PN-74/H Rury stalowe ocynkowane PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane PN-77/H Próba szczelności PN-74/C Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PN-81/C Rury ciśnieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PN-78/B Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania BN-80/ Rury ciśnieniowe z polipropylenu. Wymagania techniczne PN-B Ochrona przeciwpożarowa budynków Suche piony PN-B Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne. Sieć przeciwpożarowa wodociągowa PN-B-02865:1997 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa 8

9 PN-B/01706/Az1:1999 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu PN-B Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach wodociągowych PN-EN 329:1998 Armatura sanitarna. Zestawy odpływowe do brodzików podprysznicowych. Ogólne wymagania techniczne PN-ISO :1997 Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania PN-ISO Ad1:1997 Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne PN-ISO :1997 Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Metody badań i wyposażenia PN-ISO :1997 Pomiar objętości wody przepływającej w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wodomierze sprzężone. Wymagania PN-ISO :1997 Pomiar objętości wody przepływającej w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wodomierze sprzężone. Wymagania instalacyjne PN-ISO :1997 Pomiar objętości wody przepływającej w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wodomierze sprzężone. Metody badań PN-84/B Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na rysunkach PN-B-02865:1997 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa PN-86/B Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociągowych PN-81/B Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych PN-83/B Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu PN-B-10720:1998 Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach wodociągowych. Wymagania i badania przy odbiorze PN-81/B Stacje hydroforowe. Wymagania i badania przy odbiorze PN-B-73001:1996 Instalacje wodociągowe. Zbiorniki bez ciśnieniowe. Wymagania i badania PN-B-73002:1996 Instalacje wodociągowe. Zbiorniki ciśnieniowe. Wymagania i badania PN-88/M Wodomierze śrubowe z poziomą osią wirnika PN-88/M Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Wymagania i badania PN-88/M Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Osadniki PN-88/M Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Przedłużacze PN-92/M Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Łączniki PN-92/M Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Nakrętki do łączników PN-88/M Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Uszczelki PN-88/M Wodomierze śrubowe z pionową osią wirnika PN-88/M Łączniki kołnierzowe do wodomierzy PN-88/M Wodomierze hydrantowe. PN-74/M Armatura przemysłowa i sieci domowej. Przyłącza kielichowe z gwintem walcowym. Wymiary PN-89/M Armatura przemysłowa. Hydranty nadziemne na ciśnienie nominalne 1 MPa PN-85/M Armatura przepływowa instalacji wodociągowej. Wymagania i badania PN-91/M Złącza z uszczelnieniem płaskim do przewodów elastycznych PN-91/M Końcówki wylotowe do przewodów elastycznych PN-88/M Armatura wypływowa instalacji wodociągowej. Zawory spłukujące ciśnieniowe PN-89/M Armatura instalacji wodociągowej. Głowice wzniosowe 9

10 PN EN :2002 Przepompownie ścieków dla budynków i odpływów wydzielonych. Za-sady budowy i badanie. Przepompownie ścieków zawierających fekalia PN-EN :2002 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzenia nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli - Polietylen (PE) - Część 1. Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu PN-76/B Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej. Wymagania PN-78/B Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania PN-79/B Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki PN-81/B Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustępowe PN-77/B Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki. Instalacje sanitarne Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i zarządzania systemami zapewnienia jakości PN-EN 274:1996 Armatura sanitarna. Zestawy odpływowe umywalek, bidetów i wanien kąpielowych. Ogólne wymagania techniczne PN-B-01440:1998 Technika sanitarna. Istotne wielkości, symbole i jednostki miar PN-B Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. PN-B Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. PN-81/B Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania PN-77/B Urządzenia spłukujące do misek ustępowych i pisuarów. Wspólne wymagania i badania PN-85/B Urządzenia spłukujące do misek ustępowych i pisuarów. Zbiorniki spłukujące. Wymagania i badania PN-77/B Urządzenia spłukujące do misek ustępowych i pisuarów. Zawory spłukujące Wspólne wymagania i badania iś i i PN-83/B Urządzenia spłukujące do misek ustępowych i pisuarów. Rury płuczne z polichlorku winylu nieplastyfikowanego PN-84/B Urządzenia spłukujące do misek ustępowych i pisuarów. Zawory napełniające z tworzyw sztucznych PN-90/B Główne wymiary Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustępowych standardowych. PN-C-73001:1996 Urządzenia sanitarne z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania PN-81/C Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu Zmiany 1 Bl 1/90 poz. 1 PN-80/C Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu Zmiany 1 Bl 1/90 poz. 1 PN-87/H Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania PN-H Włazy kanałowe. Klasa A 15 1:1994 PN-H Włazy kanałowe. Klasy B 125, C 250 2:1994 PN-86/H Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Wpusty ściekowe piwniczne PN-86/H Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Wpusty ściekowe podłogowe PN-55/H Syfon klozetowy z kielichem 100/45o PN-55/H Syfon klozetowy z kielichem 100/70o PN-92/M Armatura sanitarna. Regulatory strumienia. Wymagania ogólne PN-93/M Armatura sanitarna. Zawory wypływowe i baterie mieszające (wielkość nominalna ½) PN 10. Minimalne ciśnienie przepływu 0,05 MPa (0,5 bara). Ogólne wymagania techniczne. 10

11 PN-89/M Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Przelewy i spusty 11

S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA - NR CPV 45000000-0 ROZBUDOWA I MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ DZ. NR 213/5 W JESZKOWICACH PRZY UL. GŁÓWNEJ, GMINA CZERNICA. INWESTOR: Urząd Gminy Czernica ul. Kolejowa nr 2;

Bardziej szczegółowo

INWESTOR : UNIWERSYTET PRZYRODNICZY, UL. NORWIDA 25, WROCŁAW

INWESTOR : UNIWERSYTET PRZYRODNICZY, UL. NORWIDA 25, WROCŁAW Zakład Ogólnobudowlany 50-251 WROCŁAW NIP 895-000-23-77 UL. Św. Wincentego 35 REGON 006046233 PRACOWNIA PROJEK TOWA INWESTOR : UNIWERSYTET PRZYRODNICZY, UL. NORWIDA 25, WROCŁAW PRZEDSIĘWZIĘCIE: przebudowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WOD-KAN I CENTRALNEGO OGRZEWANIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WOD-KAN I CENTRALNEGO OGRZEWANIA Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych PROJEKT ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ 111 i 112 W SPKSO W WARSZAWIE INSTALACJA WOD-KAN I CENTRALNEGO OGRZEWANIA BRANŻA :INSTALACJE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJE SANITARNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJE SANITARNE Załącznik nr 1b do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJE SANITARNE CPV 45330000-9 roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne Malbork luty 2014 1 1. WSTĘP

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST 12. INSTALACJE SANITARNE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST 12. INSTALACJE SANITARNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST 12. INSTALACJE SANITARNE Spis treści 12. SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-11 Instalacje sanitarne...117 12.1. Wstęp...117 12.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej...117 12.1.2 Zakres

Bardziej szczegółowo

B. SPIS ZAWARTOŚCI. A. STRONA TYTUŁOWA... str. 1. B SPIS ZAWARTOŚCI... str. 2

B. SPIS ZAWARTOŚCI. A. STRONA TYTUŁOWA... str. 1. B SPIS ZAWARTOŚCI... str. 2 - 2 - B. SPIS ZAWARTOŚCI SPECYFIKACJA : INSTALACJE SANITARNE A. STRONA TYTUŁOWA... str. 1 B SPIS ZAWARTOŚCI... str. 2 1. WYMAGANIA OGÓLNE str. nr 3-6 2. PRZYŁĄCZE WODY..str. nr 7-11 3. INSTALACJA WODNA..str.

Bardziej szczegółowo

IV. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYMAGANIA W ZAKRESIE WYKONANIA INSTALACJI BUDOWLANYCH ST-04.00.

IV. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYMAGANIA W ZAKRESIE WYKONANIA INSTALACJI BUDOWLANYCH ST-04.00. IV. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYMAGANIA W ZAKRESIE WYKONANIA INSTALACJI BUDOWLANYCH ST-04.00.00 dla PONIEC - przedszkole ul. Kościuszki Przebudowa rewitalizacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Instalacje sanitarne Nr IS 01.01 rozdział III INWEOR : AROWO POWIATOWE W LUBLIŃCU 42-700 Lubliniec Ul. Paderewskiego 7 Rozbudowa ZSZ w Lublińcu ul. Klonowej

Bardziej szczegółowo

S. 00.08.03. Odbiory instalacji i urządzeń technicznych... 17 S. 00.08.04. Odbiór częściowy i odbiór etapowy... 17 S. 00.08.05.

S. 00.08.03. Odbiory instalacji i urządzeń technicznych... 17 S. 00.08.04. Odbiór częściowy i odbiór etapowy... 17 S. 00.08.05. SPECYFIKACJA techniczna wykonania i odbioru robót instalacji sanitarnych w budynku usługowym (przeznaczonym m.in. na wypożyczalnię nart biegowych oraz rowerów, z pomieszczeniem socjalnym i gospodarczym)

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 3 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH im KRÓLA KAZIMIERZA WIELKIEGO Instalacja wody zimnej i ciepłej ADRES: ul. Szkolna 21A 38-200 Jasło INWESTOR : ZESPÓŁ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJE SANITARNE mgr inż.bogna Tomaszewska 1 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem Specyfikacji Technicznych są

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Wrocławski, Pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Uniwersytet Wrocławski, Pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV 45330000-9 INSTALACJE SANITARNE ST 1.0 S 45331230-7 Instalacja chłodnicza 45331200-8 Instalacja wentylacji i klimatyzacji 45332000-3

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH przebudowy pomieszczeń w budynku biurowym Prokuratury przy ul. Krasińskiego 65 w Warszawie Inwestor : Prokuratura Okręgowa w Warszawie 00-791

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU BIURO PROJEKTÓW arch. Piotr Bartkiewicz ul. Staromostowa 1/6, 30-506 Kraków, tel. 501 782 268, p.bartkiewicz@o2.pl OBIEKT: WYDZIAŁ OGRODNICZY U.R. ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE: PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ LABORATORIUM

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNAWYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STWiORB)

SPECYFIKACJA TECHNICZNAWYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STWiORB) 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNAWYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STWiORB) NAZWA TEMATU: Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej Etap I NAZWA INWESTORA: Zakład Gospodarki Komunalnej w Grębocicach

Bardziej szczegółowo

BUDYNEK ZAPLECZA CPV 45111200-0 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA WODOCIĄGOWA

BUDYNEK ZAPLECZA CPV 45111200-0 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA WODOCIĄGOWA BUDYNEK ZAPLECZA CPV 45111200-0 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA WODOCIĄGOWA 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

Systemy Inżynierskie PROJEKTANT

Systemy Inżynierskie PROJEKTANT Systemy Inżynierskie PROJEKTANT 46-100 Namysłów, Plac Wolności 6c/3, tel./fax +48 077 4039325 M E T R Y K A OBIEKT : Zespół Sportowy Orlik 2012. ADRES : 48-318 Łambinowice ul.powstańcó Śląskich nr działki

Bardziej szczegółowo

Wspólny słownik zamówień : 45332000-3, 45331100-7, 45331210-1, 45232410-9.

Wspólny słownik zamówień : 45332000-3, 45331100-7, 45331210-1, 45232410-9. SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA WOD-KAN., CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WENTYLACJI ORAZ PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ - BUDYNEK SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE - W JANIKOWIE, NA DZIAŁKACH NR 192, 198/2

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH Do projektu remontu klatki schodowej południowo-zachodniej

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH Do projektu remontu klatki schodowej południowo-zachodniej SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH Do projektu remontu klatki schodowej południowo-zachodniej BRANŻA: INSTALACJE SANITARNE INWESTOR: Ministerstwo Edukacji Narodowej Al. J. Ch.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH Temat: Przebudowa budynku ZOZ w Łowiczu Adres inwestycji: 99-400 Łowicz ul. Ułańska 28 Projekt : Wewnętrzne instalacje sanitarne Branża : Sanitarna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO-INSTALACYJNYCH OBIEKT REMNONT CZEŚCI PARTERU BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO-INSTALACYJNYCH OBIEKT REMNONT CZEŚCI PARTERU BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO-INSTALACYJNYCH OBIEKT REMNONT CZEŚCI PARTERU BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO ADRES INWESTYCJI Mosina ul. Krotowskiego INWESTOR GMINA MOSINA PL. 20

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBÓT SANITARNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBÓT SANITARNYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBÓT SANITARNYCH D.M.00.00.02 INSTALACJA WODOCIĄGOWO-KANALIZCYJNA I INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA; WĘZŁA CIEPLNEGO; INSTALCJI GAZU KOD CPV 45330000-9; 45331000-6 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE I NADZÓR INWESTYCJI. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. dla inwestycji:

PROJEKTOWANIE I NADZÓR INWESTYCJI. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. dla inwestycji: PROJEKTOWANIE I NADZÓR INWESTYCJI Kielce, ul. Zagórska 195/3 tel. 601 294 780, tel./ fax 41 343 32 39 email: akawai@wp.pl Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla inwestycji: Budowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST 02.01. INSTALACJA WODOCIĄGOWA WEWNĘTRZNA - MONTAŻ. 45232460 4 Roboty sanitarne

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST 02.01. INSTALACJA WODOCIĄGOWA WEWNĘTRZNA - MONTAŻ. 45232460 4 Roboty sanitarne SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST 02.01. INSTALACJA WODOCIĄGOWA WEWNĘTRZNA - MONTAŻ 45232460 4 Roboty sanitarne NAJWAŻNIEJSZE OZNACZENIA I SKRÓTY ST Specyfikacja Techniczna

Bardziej szczegółowo

I. Opis techniczny. III. Część graficzna. SAN- 1.0 Rzut piętra. Instalacja wod-kan. 1:500 SAN- 1.2 Rzut piętra III. Instalacja wod-kan.

I. Opis techniczny. III. Część graficzna. SAN- 1.0 Rzut piętra. Instalacja wod-kan. 1:500 SAN- 1.2 Rzut piętra III. Instalacja wod-kan. I. Opis techniczny A. Instalacja wodociągowa i kanalizacji sanitarnej B. Instalacja wentylacji i klimatyzacji C. Instalacja centralnego ogrzewania II. Załączniki Karta katalogowa ogrzewacza wentylacyjnego

Bardziej szczegółowo

S.O. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH

S.O. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH S.O. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH S.O. I. WSTĘP 1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych (ST) Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych (ST) są wymagania techniczne wykonania

Bardziej szczegółowo

Projekt aktualizacji projektu istniejącego budynku dla psów słuŝbowych StraŜy Granicznej na Drogowym Przejściu Granicznym w Grzechotkach S - 2

Projekt aktualizacji projektu istniejącego budynku dla psów słuŝbowych StraŜy Granicznej na Drogowym Przejściu Granicznym w Grzechotkach S - 2 Projekt aktualizacji projektu istniejącego budynku dla psów słuŝbowych StraŜy Granicznej na Drogowym Przejściu Granicznym w Grzechotkach S - 2 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE INSTALACJA WODOCIĄGOWA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SIEĆ WODOCIĄGOWA Z PRZYŁĄCZAMI W MIEJSCOWOSCI RZESZÓWEK Oznaczenia kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) Kod CPV 45231300-8 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE Nazwa inwestycji PRZEBUDOWA BUDYNKU SĄDU W ZGORZELCU Adres inwestycji 59-900 Zgorzelec, ul.armii Krajowej 104 Inwestor instalacje sanitarne Projektant Sprawdzający

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYKONANIE ROBÓT REMONTOWO-BUDOWLANYCH W BUDYNKU MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE 41-947 Piekary Śląskie, ul. Bpa Nankera 103 Inwestor : Miejski

Bardziej szczegółowo