1. WSTĘP. 1.1 Przedmiot i zakres robót budowlanych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. WSTĘP. 1.1 Przedmiot i zakres robót budowlanych"

Transkrypt

1 Rozbudowa budynku Ośrodka Szkoleniowo-Rehabilitacyjnego Transgraniczne Centrum Współpracy Stowarzyszenia Integracyjnego Magnum Bonum w Krasnymstawie, ul. Krasickiego 4a Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót instalacji sanitarnych w zakresie wykonania technologii kotłowni gazowej, rozbudowy instalacji gazowej oraz instalacji grzewczych na potrzeby basenu rehabilitacyjnego (zasilenie wymiennika ciepła, wody basenowej i nagrzewnicy wentylacyjnej) Kod CPV

2 1. WSTĘP 1.1 Przedmiot i zakres robót budowlanych Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót sanitarnych Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne Instalowanie centralnego ogrzewania Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych Roboty instalacyjne gazowe Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków Roboty budowlane w zakresie gazociągów 1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji instalacji wodno- kanalizacyjnej związanej z rozbudową budynku Ośrodka Szkoleniowo-Rehabilitacyjnego Transgraniczne Centrum Współpracy Stowarzyszenia Integracyjnego Magnum Bonum w Krasnymstawie, ul. Krasickiego 4a, na działkach o nr 94/4 i 94/5. Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz ewentualne dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora Wykonawcy stanowią część kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie instalacji sanitarnej w zakresie wykonania technologii kotłowni gazowej, rozbudowy instalacji gazowej oraz instalacji grzewczych na potrzeby basenu rehabilitacyjnego (zasilenie wymiennika ciepła, wody basenowej i nagrzewnicy wentylacyjnej), przy użyciu materiałów odpowiadających wymaganiom norm, certyfikatów lub aprobat technicznych. 1.4 Określenia podstawowe Określenia podstawowe użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w Ogólnej Specyfikacji (OST) pkt Ogólne wymagania dotyczące robót Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Ogólnej Specyfikacji w punkcie MATERIAŁY 2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów Ogólne wymagania dotyczące materiałów określone zostały w Ogólnej Specyfikacji w pkt 2 Materiały do budowy instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej powinny być zgodne z odpowiednimi normami lub posiadać świadectwo dopuszczenia do powszechnego stosowania w budownictwie. Wszystkie elementy instalacji wodociągowych, które mogą stykać się bezpośrednio z wodą powinny być wykonane z materiałów posiadających świadectwo (atest) stwierdzające, że nie pogarszają jakości wody. W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 2.2 Rodzaj materiałów Rura st.typ S inst.cz.fi 42,4/3,2(32) mm 2

3 Uchwyt do rurociąg.fi mm Acetylen rozpuszczony techniczny Tlen sprężony techniczny Farba poliwinyl.grunt.og.stos.szara Farba poliwinyl.chemoodporna szara Rozcieńczalnik do wyrobów celulozowych ogólnego stosowania Papier ścierny Otulina z pianki poliur.gr.30mm d:40mm Otulina z pianki poliur.gr.20mm d:32mm Zawory przelotowe proste mosiężne o śr. nominalnej 32 mm Zaprawa cementowa M-20 Rury stalowe ze szwem przewodowe czarne o śr.nom. 40 mm Uchwyt do rurociąg.fi mm Kurek gazowy przelot.żeliwny fi 40 mm Tuleje kołnierzowe z PE d:50mm Dedektor gazu ziemnego, np. typ DEX-12 Rura stal.typ S instal.ze szwem gwintow.czarna Dn:15 mm Zawór prosty przelotowy mosiężny d:15 mm Zawór zwrotny przelotowy mosiężny wodny Dn:15 mm Łącznik z żeliwa ciągl.czarny Dn:15 mm Kocioł, np. Buderus GB KW, wymiennik ciepła w technologii, np. ALU Plus, aluminiowe rury ożebrowane, sprawność cieplna do 110%, zakres modulacji od 20 do 100%, kaskady do 800kW, kaskada do 400kW na 1m2 powierzchni podłogi kotłowni, parametry cichej pracy i oszczędności prądu nie gorsze niż technologii FLOW plus i ETA plus Rury spalinowe ze stali kwasoodpornej d:131mm Rura stalowa bez szwu czarna d:33.7/4.0 mm Uchwyt dla rur typ B d: mm Acetylen techniczny rozpuszczony Tlen techniczny gat.i % Rura stal.s inst.czarne d:48,3/3,2(40)mm Łuki gładkie 2.5 MPa R=2-4D d:40-65mm Uchwyt do rur Rozdzielacz z rur stalowych Kołnierz przysp.stal.1,0-1,6 MPa d:80 mm Uszczelka azbestowo-kauczukowa gr.2 mm d:50 mm Śruby stal.zgrubne z łbem 6-kąt.z gw.na całej dł.bez nakr.i podkł.m12.dł.80 mm Nakrętki stal.6-kątne zgrubne M12 Podkładki stal.okrągłe M12 Elektrody stal.do stali węgl.i niskost.d: 2.5x350mm Uchwyty do rurociągów pionowych ze stali kształt. Uchwyty do rurociągów poziomych ze stali kształt.d:50mm Zwrotnica hydrauliczna typ - SPRZĘGŁO HYDRAULICZNE Dn=40 Naczynie wzbiorcze przeponowe V=50 l Zawór bezpieczeństwa, np. SYR 2115 d=1" Zawór przel.do wody gorącej d:50 mm Filtr siatkowy o połączeniach gwintowanych o Dn: 50 mm Zawór przel.prosty mosiężny Filtr siatkowy o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 32 mm Zawór mieszaj.do wody 3-drog.mos.do 110st.C z sił.elektr.24 V D=32 mm Zawór fi 20 mm Manometr Kurek manometr.mos.gwint.1,0 MPa 525 d:4mm Termometr przemysłowy prosty i kątowy Odpowietrznik automat.(z zaworem stopowym) do inst.c.o. mosiężny Złączka nakrętna z żel.ciągl.czarna d:15 mm Pompa obiegowa wentylacji i wymiennika ciepła wody basenowej. np. VILO Stratos 25/1-6 PN 10, Regulowana elektronicznie. Możliwość zastosowania we wszystkich instalacjach (od -10 C do +110 C). Ze zintegrowanym, elektronicznym układem regulacji wydajności dla stałej/zmiennej różnicy ciśnień. 3

4 Wyposażona w moduł obsługi ręcznej za pomocą jednego przycisku do sterowania. Pompa wł./wył. Wybór rodzaju regulacji. Automatyczna praca w trybie obniżenia nocnego (funkcja samoucząca). Ustawianie wartości zadanej lub prędkości obrotowej. Silnik synchroniczny zgodny z technologią, np. ECM o najwyższym stopniu sprawności i wysokim rozruchowym momencie obrotowym, z automatyczną funkcją zabezpieczenia przed zablokowaniem i wbudowanym pełnym zabezpieczeniem silnika. Świetlna sygnalizacja awarii, bezpotencjałowa zbiorcza sygnalizacji awarii, złącze na podczerwień do komunikacji bezprzewodowej za pomocą urządzenia kontrolno-serwisowego, np. Wilo-IR-Monitor/-Stick. Zawór kulowy gwintowany mosiężny wodny d:15mm Konstrukcja wsporcza o masie do 2 kg Benzyna do ekstrakcji Farba ftal.do grunt.przeciwrdzewna miniowa 60% Benzyna do lakierów Otuliny ze spienion.pe gr.20mm d:40mm Przewód went.a/ii mm z bl.czarnej Podpora typ A dla przew.went. do 600 mm Uszczelka gumowa do przew. do fi 300 mm Śruba stalowa zgrubna M 8 długość do 60mm Kratki wentylacyjne, typ A - 24x24 cm Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych, prostokątnych Kratki wentylacyjne, typ A - 21x14 cm Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych, prostokątnych 3. SPRZĘT 3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu Ogólne wymagania dotyczące sprzętu określone zostały w Ogólnej Specyfikacji w pkt Sprzęt do wykonania instalacji Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. Sprzęt niezbędny do wykonania zakresu prac objętych szczegółową specyfikacja techniczną to: - spawarka elektryczna spawarka gazowa zestawy hydrauliczne, wyciąg hydrauliczny, lub linowy - koparka 0.6 m3 - samochód samowyładowczy - samochód ciężarowy - dźwig samochodowy - zagęszczacz do gruntu - zgrzewarka elektrooporowa do rur PE Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na właściwości wykonywanych robót montażowych jak i przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Liczba jednostek wydajności sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej w terminie przewidzianym umową. Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. 4. TRANSPORT 4.1 Wymagania ogólne Ogólne wymagania dotyczące transportu określone zostały w Ogólnej Specyfikacji w pkt Transport i składowanie Rury można przewozić dowolnymi środkami transportu wyłącznie w położeniu poziomym. Rury powinny być ładowane obok siebie na całej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem się przez podklinowanie lub inny sposób. Rury w czasie transportu nie powinny stykać się z ostrymi przedmiotami, mogącymi spowodować uszkodzenia mechaniczne. Podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać, a szczególną ostrożność należy zachować przy przeładunku rur 4

5 z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0 C i niższej. Transport rur i przewodów środkami transportu dostosowanymi do rozmiarów rur i przewodów, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. Przewóz rur i przewodów w pozycji poziomej, ułożonej wzdłuż środka transportu. Przy wielowarstwowym układaniu rur i przewodów górna warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu powyżej 1/3 średnicy zewnętrznej rury i przekroju kanału transport armatury powinien odbywać się krytymi środkami transportu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Armatura drobna powinna być pakowana w skrzynie lub paczki. Transport urządzeń i przyborów sanitarnych powinien odbywać się krytymi i otwartymi środkami transportu. Uszczelki, podkładki amortyzacyjne i śruby pakować w skrzynie. Urządzenia transportować w skrzyniach i pudłach zabezpieczających przed uszkodzeniem mechanicznym i opadami atmosferycznymi. 5. WYKONANIE ROBÓT 5.1 Wymagania ogólne Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w Ogólnej Specyfikacji w pkt Ogólne warunki wykonania robót Całość prac wykonać zgodnie z Polskim Prawem Budowlanym, Polskimi Normami oraz Warunkami technicznymi Wykonania i Odbioru robót instalacyjnych COBRTI INSTAL zalecanych przez Ministerstwo Infrastruktury. Dla wszystkich robót związanych z wykonaniem instalacji Wykonawca zobowiązany jest sporządzić dokumentację warsztatową zawierającą min. obliczenia, rysunki całościowe oraz plany rozmieszczenia i rysunki szczegółowe niezbędne do wykonania tej instalacji, zgodnie z dokumentacją projektową w oparciu o produkty i elementy jakie będą wbudowane i z uwzględnieniem robót wykonawców pozostałych branż. Poza tym Wykonawca musi obowiązkowo dołączyć do swojej dokumentacji informacje odnośnie charakterystyki i marki wszystkich urządzeń lub wyposażenia wraz z dokumentacją techniczną producenta. 5.3 Roboty przygotowawcze Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć przeszkody, mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy zaprawy betonowej)., Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń, Elementów pękniętych, lub w inny sposób uszkodzonych, nie wolno używać, Przejścia przewodów przez przegrody budowlane zabezpieczyć nie dopuszczając do bezpośredniego kontaktu przewodu z przegrodą, Kolejność wykonywania robót: Wytyczenie trasy przewodów na ścianach budynku, Lokalizacja armatury i urządzeń, Wykonanie przekuć przez przegrody, 5.4 Roboty montażu instalacji Do wykonania instalacji mogą być zastosowanie jedynie nowe elementy i komponenty (rury, kształtki etc.). Wewnętrzna ich powierzchnia musi być czysta - wolna od brudu, obcych elementów i trzymać wymagany wymiar. Przed wykonaniem połączenia należy usunąć pozostałości po obcięciu rury, następnie końcówki rur oczyścić z obcych materiałów. Przeznaczonych do montażu przewodów nigdy nie wystawiać na działanie wody. W przypadku stosowania rur wstępnie zabezpieczonych powłoką antykorozyjną bezpośrednio po wykonaniu połączenia spawanego w warsztacie spawalniczym (spawanie na budowie jest niedozwolone) należy odtworzyć 1 warstwę powłoki antykorozyjnej. Na połączenia rowkowane dla przewodów, PN 16, wymagana jest aprobata CNBOP. Należy stosować połączenia rowkowe sztywne - typu rigid lub zero flex. Dla każdego odcinka prostego przewodu głównego, którego długość przekracza 30 m w jego geometrycznym środku należy zastosować połączenie sztywne z konstrukcją budynku zwane punktem stałym. Wszystkie przewody muszą być zamocowane do elementów stałych konstrukcji budynku. Wszystkie podwieszenia na pręcie gwintowanym oprócz nakrętki regulującej muszą być wyposażone w przeciwnakrętkę dla zablokowania możliwości powstania luzów w wyniku ruchów i wibracji rurociągów. W szczególnych przypadkach dopuszcza się zasyfonowania na trasie przewodów, ale każde zasyfonowanie rurociągu musi być wyposażone w odwodnienie - korek z trójnika. Wszystkie zamocowania rur muszą być wyrobami oryginalnymi fabrycznymi z aprobatami CNBOP, nie wolno 5

6 stosować zamocowań modyfikowanych np. gwintowanych czy wyginanych na budowie. W przypadku braku możliwości umocowania do trwałej konstrukcji budynku danego odcinka instalacji należy wykonać odpowiednią dodatkową konstrukcję stalową przenoszącą obciążenia z zamocowania rurociągu na konstrukcję budynku. Instalacja wody zimnej i ciepłej. Instalacje należy wykonać z rur PEX/al/PEX oraz stalowych ocynkowanych dla wykonawstwa instalacji wody zimnej, łączonych przy użyciu łączników gwintowanych i systemowych. Materiały winny mieć świadectwo Państwowego Zakładu Higieny o dopuszczeniu do kontaktu z wodą do picia. Zawory kulowe sferyczne ćwierćobrotowe. Zawory czerpalne ze złączką do węża ćwierćobrotowe. Zawory odcinające mufowe. Izolację rurociągów z pianki poliuretanowej. Przewody zimnej i ciepłej wody prowadzić w bruzdach ścian, oraz w przestrzeni międzystropowej. Przewody zarówno wody zimnej jak i ciepłej muszą być izolowane izolacją, np. Thermaflex A/C, gr. 12 mm. Instalacja gazowa (wewnętrzna i zewnętrzna). Instalację gazową wewnętrzną wykonać rurami typu czarnego bez szwu, łączonymi za pomocą spawania zgodnie z opisem technicznym. Instalację zewnętrzną wykonać rurami PE 100, Sdr 11. Na ścianie budynku w szafkach zamontować kurek główny i zawór samozamykający. Armatura zawory kulowe o połączeniach gwintowanych. 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji w pkt Badania i kontrola instalacji Badania przed przystąpieniem do robót Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania mające na celu: określenie stanu konstrukcji (obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy do prowadzenia robót instalacyjnych), stwierdzenie, że elementy budowlano konstrukcyjne, mające wpływ na montaż urządzeń instalacji wodociągowo- kanalizacyjnych i ciepłej wody, odpowiadają założeniom projektowym, ustalenie sposobu zabezpieczenia konstrukcji przed zniszczeniem, ustalenie sposobu wykonywania mocowań, ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy Kontrola, pomiary i badania w czasie robót sprawdzenie jakości urządzeń i materiałów, sprawdzenie szczelności instalacji, sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem, sprawdzenie usunięcia wszystkich usterek, sprawdzenie jakości zastosowanych materiałów uszczelniających, instalację wodociągową należy poddać badaniom na szczelność na ciśnienie 0.9 MPa, instalację uważa się za szczelną, jeśli manometr w ciągu 20 minut nie wykazuje spadku ciśnienia, badania szczelności należy wykonywać w temperaturze powietrza wewnętrznego powyżej 0 C, po przeprowadzeniu badań ciśnieniowych całą instalację należy dwukrotnie przepłukać wodą i przeprowadzić dezynfekcję, w czasie próby należy sprawdzić szczelność zamykania zaworów, kurków oraz połączeń. Z przeprowadzonych prób szczelności instalacji wodociągowej należy spisać protokół stwierdzający spełnienie wymaganych warunków. 7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT Ogólne zasady obmiaru robót Obmiaru ilości robót dokonuje się zgodnie z zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji w pkt 7. 6

7 8. ODBIÓR ROBÓT 8.1 Wymagania ogólne Odbioru robót dokonuje się zgodnie z ogólnymi zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji w pkt 8. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania komplety obliczeń dotyczących przekazywanych instalacji, które winny być zaktualizowane o dokumentację wykonawczą, w oparciu o produkty i elementy jakie będą wbudowane. Wykonawca ma obowiązek wykonać instrukcje obsługi i eksploatacji obiektów, instalacji i urządzeń związanych z obiektem dla wszystkich branż instalacyjnych (w rozumieniu nie tylko instrukcji eksploatacji poszczególnych urządzeń ale dla całego systemu). Wykonawca ma obowiązek wykonać instrukcję postępowania na wypadek powstania pożaru, klęsk żywiołowych lub innego miejscowego zagrożenia. Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia szkolenia personelu Inwestora przejmującego obiekt do eksploatacji, wraz z okresem próbnym wspólnej eksploatacji obiektu Wykonawcy i służb Inwestora przejmujących eksploatację obiektu. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia pisemnych protokołów dotyczących przejęcia przez Inwestora obiektu do eksploatacji. 8.2 Zgodność robót z dokumentacją Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywny wynik. 8.3 Odbiory częściowe Odbioru częściowego robót dokonuje się zgodnie z ogólnymi zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji (OST) pkt 8.3. Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez Inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli umowa taką formę przewiduje. 8.4 Odbiór końcowy. Odbioru częściowego robót dokonuje się zgodnie z ogólnymi zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji (OST) pkt 8.4. Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową oraz szczegółową specyfikację techniczną. Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez Zamawiającego, na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót, dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych materiałów i wyrobów budowlanych, protokoły odbioru robót ulegających zakryciu, protokoły odbiorów częściowych, instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. Roboty powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny roboty nie powinny być przyjęte. W takim wypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności. i przedstawić roboty ponownie do odbioru. jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika, nie uniemożliwiają poprawnej eksploatacji posadzek oraz nie ograniczają ich trwałości, Zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 7

8 w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania Wykonawca zobowiązany jest usunąć wadliwie wykonane roboty, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Protokół powinien zawierać: ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, ocenę wyników badań, wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem. Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 8.5 Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu robót stanowiących przedmiot niniejszej SST po użytkowaniu w okresie gwarancji i rękojmi oraz ocena wykonywanych w tym czasie ewentualnych robót poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej, z uwzględnieniem zasad opisanych w Ogólnej Specyfikacji w pkt Odbiór ostateczny (końcowy). Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady w wykonanych robotach. 9. ROZLICZENIE ROBÓT Ogólne zasady rozliczenia robót i płatności za ich wykonanie podane są w Ogólnej Specyfikacji w pkt 9. Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie szczegółowych ustaleń umownych. 10. DOKUMENTY ODNIESIENIA Podstawowym dokumentem odniesienia jest Dokumentacja projektowa, opisująca przedmiot zamówienia na wykonanie robót budowlanych. Pozostałe dokumenty: 10.1 Ustawy Wykaz podstawowych ustaw zawarto w OST pkt Pozostałe ustawy: Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. nr 63 poz. 322) Rozporządzenia Wykaz podstawowych rozporządzeń zawarto w OST pkt Normy PN-76/ /01 Uchwyty do rurociągów pionowych i poziomych BN-69/ Wsporniki do rur z blachy i stali kształtowej PN-92/B Instalacje kanalizacyjne i wodociągowe. Wymagania w projektowaniu PN-74/H Rury stalowe ocynkowane PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane PN-77/H Próba szczelności PN-74/C Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PN-81/C Rury ciśnieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PN-78/B Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania BN-80/ Rury ciśnieniowe z polipropylenu. Wymagania techniczne PN-B Ochrona przeciwpożarowa budynków Suche piony PN-B Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne. Sieć przeciwpożarowa wodociągowa PN-B-02865:1997 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa 8

9 PN-B/01706/Az1:1999 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu PN-B Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach wodociągowych PN-EN 329:1998 Armatura sanitarna. Zestawy odpływowe do brodzików podprysznicowych. Ogólne wymagania techniczne PN-ISO :1997 Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania PN-ISO Ad1:1997 Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne PN-ISO :1997 Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Metody badań i wyposażenia PN-ISO :1997 Pomiar objętości wody przepływającej w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wodomierze sprzężone. Wymagania PN-ISO :1997 Pomiar objętości wody przepływającej w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wodomierze sprzężone. Wymagania instalacyjne PN-ISO :1997 Pomiar objętości wody przepływającej w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wodomierze sprzężone. Metody badań PN-84/B Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na rysunkach PN-B-02865:1997 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa PN-86/B Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociągowych PN-81/B Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych PN-83/B Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu PN-B-10720:1998 Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach wodociągowych. Wymagania i badania przy odbiorze PN-81/B Stacje hydroforowe. Wymagania i badania przy odbiorze PN-B-73001:1996 Instalacje wodociągowe. Zbiorniki bez ciśnieniowe. Wymagania i badania PN-B-73002:1996 Instalacje wodociągowe. Zbiorniki ciśnieniowe. Wymagania i badania PN-88/M Wodomierze śrubowe z poziomą osią wirnika PN-88/M Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Wymagania i badania PN-88/M Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Osadniki PN-88/M Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Przedłużacze PN-92/M Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Łączniki PN-92/M Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Nakrętki do łączników PN-88/M Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Uszczelki PN-88/M Wodomierze śrubowe z pionową osią wirnika PN-88/M Łączniki kołnierzowe do wodomierzy PN-88/M Wodomierze hydrantowe. PN-74/M Armatura przemysłowa i sieci domowej. Przyłącza kielichowe z gwintem walcowym. Wymiary PN-89/M Armatura przemysłowa. Hydranty nadziemne na ciśnienie nominalne 1 MPa PN-85/M Armatura przepływowa instalacji wodociągowej. Wymagania i badania PN-91/M Złącza z uszczelnieniem płaskim do przewodów elastycznych PN-91/M Końcówki wylotowe do przewodów elastycznych PN-88/M Armatura wypływowa instalacji wodociągowej. Zawory spłukujące ciśnieniowe PN-89/M Armatura instalacji wodociągowej. Głowice wzniosowe 9

10 PN EN :2002 Przepompownie ścieków dla budynków i odpływów wydzielonych. Za-sady budowy i badanie. Przepompownie ścieków zawierających fekalia PN-EN :2002 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzenia nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli - Polietylen (PE) - Część 1. Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu PN-76/B Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej. Wymagania PN-78/B Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania PN-79/B Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki PN-81/B Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustępowe PN-77/B Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki. Instalacje sanitarne Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i zarządzania systemami zapewnienia jakości PN-EN 274:1996 Armatura sanitarna. Zestawy odpływowe umywalek, bidetów i wanien kąpielowych. Ogólne wymagania techniczne PN-B-01440:1998 Technika sanitarna. Istotne wielkości, symbole i jednostki miar PN-B Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. PN-B Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. PN-81/B Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania PN-77/B Urządzenia spłukujące do misek ustępowych i pisuarów. Wspólne wymagania i badania PN-85/B Urządzenia spłukujące do misek ustępowych i pisuarów. Zbiorniki spłukujące. Wymagania i badania PN-77/B Urządzenia spłukujące do misek ustępowych i pisuarów. Zawory spłukujące Wspólne wymagania i badania iś i i PN-83/B Urządzenia spłukujące do misek ustępowych i pisuarów. Rury płuczne z polichlorku winylu nieplastyfikowanego PN-84/B Urządzenia spłukujące do misek ustępowych i pisuarów. Zawory napełniające z tworzyw sztucznych PN-90/B Główne wymiary Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustępowych standardowych. PN-C-73001:1996 Urządzenia sanitarne z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania PN-81/C Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu Zmiany 1 Bl 1/90 poz. 1 PN-80/C Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu Zmiany 1 Bl 1/90 poz. 1 PN-87/H Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania PN-H Włazy kanałowe. Klasa A 15 1:1994 PN-H Włazy kanałowe. Klasy B 125, C 250 2:1994 PN-86/H Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Wpusty ściekowe piwniczne PN-86/H Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Wpusty ściekowe podłogowe PN-55/H Syfon klozetowy z kielichem 100/45o PN-55/H Syfon klozetowy z kielichem 100/70o PN-92/M Armatura sanitarna. Regulatory strumienia. Wymagania ogólne PN-93/M Armatura sanitarna. Zawory wypływowe i baterie mieszające (wielkość nominalna ½) PN 10. Minimalne ciśnienie przepływu 0,05 MPa (0,5 bara). Ogólne wymagania techniczne. 10

11 PN-89/M Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Przelewy i spusty 11

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 01 INSTALACJE WODNA I KANALIZACYJNA

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 01 INSTALACJE WODNA I KANALIZACYJNA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 01 INSTALACJE WODNA I KANALIZACYJNA 2 Contents 1. Wstęp... 4 1.1 Przedmiot ST... 4 1.2. Zakres stosowania ST... 4 1.3. Zakres robót objętych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST I.S. Wewn. BRANŻA SANITARNA - INSTALACJE WEWNĘTRZNE 01. Instalacja centralnego ogrzewania Kody i nazwy robót (CPV): 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 45331100-6 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SD 01 Budowa zbiorników bezodpływowych na ścieki wraz z przyłączem kanalizacyjnym w Goślinowie, dz. nr 39 1. WSTĘP SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA BUDOWY BEZODPŁYWOWYCH

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE SANITARNE. mgr inż. Beata Rycerz. Data: II 2009 r

INSTALACJE SANITARNE. mgr inż. Beata Rycerz. Data: II 2009 r INSTALACJE SANITARNE Sporządził Podpis mgr inż. Beata Rycerz Data: II 2009 r 36 INSTALACJE SANITARNE WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ GRUPY ROBÓT: 452, 453 KLASY: 4523, 4533 KATEGORIE: 45231, 45232, 45332

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Obiekt: Temat: Branża: BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10 ORAZ PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 2 W ŁOMŻY REMONT BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10 ORAZ PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA . 3 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Obiekt : WEWNĘTRZNA INSTALACJA GAZOWA W BUDYNKU URZĘDU GMINY W SKOŁYSZYNIE Adres : SKOŁYSZYN 12 Inwestor : GMINA SKOŁYSZYN. Projektant : inż. Jan Skrzyszowski Jasło,

Bardziej szczegółowo

SSTWiOR INSTALACJE SANITARNE. Kod CPV Grupa, klasa lub kategoria Grupa robót Roboty w zakresie instalacji budowlanych

SSTWiOR INSTALACJE SANITARNE. Kod CPV Grupa, klasa lub kategoria Grupa robót Roboty w zakresie instalacji budowlanych SSTWiOR 02.01.02 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT Kompleksowa termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych, ul. Jagiellońska w Sosnowcu INSTALACJE

Bardziej szczegółowo

WYSZCZEGÓLNIENIE DOKUMENTACJI 1. SST - INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 2. SST - INSTALACJA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ

WYSZCZEGÓLNIENIE DOKUMENTACJI 1. SST - INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 2. SST - INSTALACJA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ 1 WYSZCZEGÓLNIENIE DOKUMENTACJI 1. SST - INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 2. SST - INSTALACJA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ 2 Spis treści SST 1 Instalacja centralnego ogrzewania. 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST

Bardziej szczegółowo

Wymiana instalacji c.o. w budynku Szkoły Podstawowej w Libuszy

Wymiana instalacji c.o. w budynku Szkoły Podstawowej w Libuszy Wymiana instalacji c.o. w budynku Szkoły Podstawowej w Libuszy SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót budowlanych Podstawa Prawna: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 04 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 04 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 04 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 19 Contents 1. Wstęp... 21 1.1 Przedmiot ST... 21 1.2. Zakres stosowania ST... 21 1.3. Zakres robót objętych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA S - 1.02.2007 INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO

SPECYFIKACJA TECHNICZNA S - 1.02.2007 INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO PZŁ Olsztyn ul. Leśna 3N dz. 1/110 w Olsztynie. SPECYFIKACJA TECHNICZNA S - 1.02.2007 INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY WYPOCZYNKOWYCH, SPORTOWYCH,

Bardziej szczegółowo

Roboty budowlane polegające na modernizacji/przebudowie budynku Orle Gniazdo -odrębna cz.b-kondygnacja parter, piętro

Roboty budowlane polegające na modernizacji/przebudowie budynku Orle Gniazdo -odrębna cz.b-kondygnacja parter, piętro SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Roboty budowlane polegające na modernizacji/przebudowie budynku Orle Gniazdo -odrębna cz.b-kondygnacja parter, piętro INSTALACJE KANALIZACYJNE

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE SANITARNE. mgr inż. Diana Pijanowska. Data: II 2010 r

INSTALACJE SANITARNE. mgr inż. Diana Pijanowska. Data: II 2010 r INSTALACJE SANITARNE Sporządził Podpis mgr inż. Diana Pijanowska Data: II 2010 r 45 INSTALACJE SANITARNE WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ GRUPY ROBÓT: 452, 453 KLASY: 4523, 4533 KATEGORIE: 45231, 45232,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA GAZOWA. Kuchnia przy Szkole Podstawowej nr 9. Łomża ul. Księżnej Anny 18

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA GAZOWA. Kuchnia przy Szkole Podstawowej nr 9. Łomża ul. Księżnej Anny 18 SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA GAZOWA Kuchnia przy Szkole Podstawowej nr 9 Łomża ul. Księżnej Anny 18 Spis treści 1 WSTĘP 3 1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej ( ST) 3 1.2 Zakres robót objętych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Instalacja hydrantowa w budynku A Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. 01-673 Warszawa, ul. Podleśna 61 GRUPA 45300000-0 Roboty w zakresie

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ PROJEKTU. PRACOWNIA PROJEKTOWA EKO-SANEL Egz. Nr 1 ul. UNITÓW PODLASKICH 11/ SIEDLCE

TYTUŁ PROJEKTU. PRACOWNIA PROJEKTOWA EKO-SANEL Egz. Nr 1 ul. UNITÓW PODLASKICH 11/ SIEDLCE PRACOWNIA PROJEKTOWA EKO-SANEL Egz. Nr 1 ul. UNITÓW PODLASKICH 11/64 08-110 SIEDLCE INWESTOR GMINA MOKOBODY PLAC CHREPTOWICZA 25 O8-124 MOKOBODY TYTUŁ PROJEKTU REMONT BUDYNKU ŚWIETLICY INSTALACJE WEWNĘTRZNE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-03 WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI SANITARNEJ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-03 WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI SANITARNEJ SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-03 WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI SANITARNEJ NAZWA ZADANIA: SALA SPORTOWA PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5, UL. GRANICZNA 1, 63-800 GOSTYŃ INWESTOR: URZĄD GMINY W GOSTYNIU RYNEK nr 2, 93-800

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ODPROWADZENIA WÓD DESZCZOWYCH Z KOMPLEKSU SPORTOWEGO ORAZ PRZEBUDOWY KANALIZACJI SANITARNEJ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ODPROWADZENIA WÓD DESZCZOWYCH Z KOMPLEKSU SPORTOWEGO ORAZ PRZEBUDOWY KANALIZACJI SANITARNEJ IR SANIT Usługi Projektowe Ireneusz Piotrowski 20 857 Lubin, ul. Króla Rogera 8/10 tel: 508 41 40 02, e-mail: irekpiotrowski@wp.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ODPROWADZENIA WÓD DESZCZOWYCH

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) CZĘŚCIOWA WYMIANA URZĄDZEŃ i OSPRZĘTU w KOTŁOWNI GAZOWEJ. ROBOTY REMONTOWE w BUDYNKU PAŃSKA 99 w WARSZAWIE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) CZĘŚCIOWA WYMIANA URZĄDZEŃ i OSPRZĘTU w KOTŁOWNI GAZOWEJ. ROBOTY REMONTOWE w BUDYNKU PAŃSKA 99 w WARSZAWIE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) CZĘŚCIOWA WYMIANA URZĄDZEŃ i OSPRZĘTU w KOTŁOWNI GAZOWEJ ROBOTY REMONTOWE w BUDYNKU PAŃSKA 99 w WARSZAWIE Inwestor : Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE SANITARNE. mgr inż. Diana Pijanowska. Data: II 2010 r

INSTALACJE SANITARNE. mgr inż. Diana Pijanowska. Data: II 2010 r INSTALACJE SANITARNE Sporządził Podpis mgr inż. Diana Pijanowska Data: II 2010 r 45 INSTALACJE SANITARNE WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ GRUPY ROBÓT: 452, 453 KLASY: 4523, 4533 KATEGORIE: 45231, 45232,

Bardziej szczegółowo

Roboty budowlane polegające na modernizacji/przebudowie budynku Orle Gniazdo -odrębna cz.b-kondygnacja parter, piętro

Roboty budowlane polegające na modernizacji/przebudowie budynku Orle Gniazdo -odrębna cz.b-kondygnacja parter, piętro SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Roboty budowlane polegające na modernizacji/przebudowie budynku Orle Gniazdo -odrębna cz.b-kondygnacja parter, piętro INSTALACJE WODOCIĄGOWE

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI GAZOWEJ

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI GAZOWEJ SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI GAZOWEJ 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 1/12/2007

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 1/12/2007 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 1/12/2007 ROBÓT BUDOWLANYCH - MODERNIZACJA INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ PRZECIWOŻAROWEJ W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ POD BRZOZAMI" PRZY UL. BOHATERÓW 46/48 W WARSZAWIE Kod

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna ST-01 - Instalacja wodno-kanalizacyjna i wewnętrzna instalacja hydrantowa

Specyfikacja techniczna ST-01 - Instalacja wodno-kanalizacyjna i wewnętrzna instalacja hydrantowa Str. 1 Specyfikacja techniczna ST-01 - Instalacja wodno-kanalizacyjna i wewnętrzna instalacja hydrantowa KODY CPV: 45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne 45332200-5 Instalacje wodociągowe z tworzyw sztucznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH i INSTALACYJNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH i INSTALACYJNYCH Specyfikacja Techniczna Przebudowa lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym 59-700 Bolesławiec ul. Jeleniogórska nr 7 m.7 i 6 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-4. Nazwa zadania. Adaptacja budynku na potrzeby Dziennego Domu Senior-Wigor

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-4. Nazwa zadania. Adaptacja budynku na potrzeby Dziennego Domu Senior-Wigor SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-4 Nazwa zadania Adaptacja budynku na potrzeby Dziennego Domu Senior-Wigor INSTALACJA GAZOWA (Kod CPV 45333000-0) 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1 Nazwa

Bardziej szczegółowo

Przedmia robót Budynek sali gimnastycznej z zapleczem socjalno technicznym i infrastrukturą techniczną Kotłownia wbudowana

Przedmia robót Budynek sali gimnastycznej z zapleczem socjalno technicznym i infrastrukturą techniczną Kotłownia wbudowana 1 1 KNR 21-5I 0403-0401-040 Rurociąg z rur stalowych instalacyjnych o połączeniach spawanych,na ścianach budynku,rury o średnicy nominalnej 50 18,00 m 18,00 r-g 0,6158 11,0844 2. 1540000-033 kg 0,0160

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT (CPV , , )

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT (CPV , , ) SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ URZĘDU POCZTOWEGO UL.SZAMOCKA WARSZAWIE Instalacja wewnętrzna wodno-kanalizacyjna, instalacja hydrantowa (CPV 45 332 400-7, 45 332

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Usługi Inżynieryjne NOVUMINś NOVUMINś Piotr Witkowski 87-300 Brodnica, ul. Wiejska 11A tel./fax (56)649-83-04 tel. 509-165-181 e-mail:novuminz@vp.pl SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNEGO WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA:

SPECYFIKACJA TECHNICZNEGO WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA: SPECYFIKACJA TECHNICZNEGO WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA: PRZEBUDOWY INSTALACJI WOD-KAN W BUDYNKU MUZEUM W LĘBORKU PRZY UL. MŁYNARSKIEJ 14/15 OBR. LĘBORK 8 BRANśA SANITARNA ADRES: ul. Młynarska 14/15 dz.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Instalacja wod. kan. w budynku A Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. 01-673 Warszawa, ul. Podleśna 61 GRUPA 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ROBÓT BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ PRZY ZABYTKOWYM ZAKŁADZIE HUTNICZYM W MALEŃCU SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ROBÓT CPV 45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie sprzętu sanitarnego CPV 45331100-7 instalowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY INSTALACJI SANITARNYCH KLIMATYZACJA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY INSTALACJI SANITARNYCH KLIMATYZACJA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY INSTALACJI SANITARNYCH KLIMATYZACJA 1. Wstęp 1.1. Przedmiot Specyfikacji Przedmiotem specyfikacji jest zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych przy wykonywaniu:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1. Instalacja gazu KOD CPV 45333000-0 1.1. Wstęp -Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Drenaż odsączający

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Drenaż odsączający SPECYFIKACJA TECHNICZNA Drenaż odsączający 1 1.0 WSTĘP. SPECYFIKACJA TECHNICZNA CPV 45232460-4 1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Branża instalacyjna kod CPV ,

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Branża instalacyjna kod CPV , SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Branża instalacyjna kod CPV 45332000-3, 45331000-6 1. Wstęp 1.1 Przedmiot specyfikacji Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1. Specyfikacja techniczna 2. Przedmiot specyfikacji 3.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Instalowanie wentylacji (Kod CPV 45331210-1)

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Instalowanie wentylacji (Kod CPV 45331210-1) SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Instalowanie wentylacji (Kod CPV 45331210-1) ST S3 Remont i przebudowa sanitariatów w Olsztyńskim Teatrze Lalek INWESTOR: Olsztyński Teatr Lalek

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Montaż balustrad schodowych. Kod CPV 45421160-3

Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Montaż balustrad schodowych. Kod CPV 45421160-3 Rozbudowa Ośrodka Szkoleniowo-Rehabilitacyjnego Transgraniczne Centrum Współpracy Stowarzyszenia Integracyjnego Magnum Bonum w Krasnymstawie, ul. Krasickiego 4a Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Część 02 PRZEBUDOWA I REMONT LOKALU MIESZKALNEGO NA POTRZEBY ODDZIAŁU SZKOLNEGO NAUCZANIA POCZĄTKOWEGO W BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 7 INSTALACJE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Branża instalacyjna kod CPV 45332000-3, 45331000-6

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Branża instalacyjna kod CPV 45332000-3, 45331000-6 1. Wstęp SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1.1 Przedmiot specyfikacji Branża instalacyjna kod CPV 45332000-3, 45331000-6 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH Nazwa inwestycji : INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ W BUDYNKU DOMU DZIECKA W TARNOWIE OPOLSKI Inwestor

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT wymiany instalacji c.o. w sali gimnastycznej i łączniku w budynku Gimnazjum nr 42 w Łodzi przy ul. Dubois 7/9. 1. Dane ogólne 1.1 Przedmiot specyfikacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH Temat: Przebudowa pomieszczeń parteru budynku Urzędu Miasta w Sochaczewie Adres inwestycji: 96-500 Sochaczew ul. 1Maja 16 Projekt : Wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WW-02 BUDOWA INSTALACJI KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH W BUDYNKACH MIESZKALNYCH

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WW-02 BUDOWA INSTALACJI KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH W BUDYNKACH MIESZKALNYCH WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WW-02 BUDOWA INSTALACJI KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH W BUDYNKACH MIESZKALNYCH NAZWA ZAMÓWIENIA: SŁONECZNE PIEKARY MONTAŻ UKŁADÓW SOLARNYCH I FOTOOGNIW W PIEKARACH

Bardziej szczegółowo

D Układanie rur ochronnych z PVC

D Układanie rur ochronnych z PVC STWiORB D-10.02.01 Układanie rur ochronnych PVC 178 D 10.02.01 Układanie rur ochronnych z PVC STWiORB D-10.02.01 Układanie rur ochronnych PVC 179 1.CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Sprawdzający:

Przedmiar. Sprawdzający: Przedmiar Data: 2016-06-22 Budowa: Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w pomieszczeniu kotłowni Obiekt: Szkoła Policji w Katowicach 40-684 Katowice Piotrowice ul. gen. Jankego 276 Sprawdzający:...

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 2. MATERIAŁY 3. SPRZĘT 4. TRANSPORT 5. WYKONANIE ROBÓT 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 7.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU KOTŁOWNI

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU KOTŁOWNI SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU KOTŁOWNI SPECYFIKACJA TECHNICZNA Kod CPV 45330000-9 1.1 Przedmiot opracowania - Kotłownia w budownictwie ogólnym Warunki podane w niniejszym rozdziale dotyczą

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJE C.O. K-02.00

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJE C.O. K-02.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJE C.O. K-02.00 Przebudowa z rozbudowa istniejącego budynku na szatnie i świetlicę 72 WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Rewizja D INWESTYCJA: Pomieszczenie repozytorium cyfrowego Biblioteka Narodowa budynek B ul. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa działka nr:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI WOD - KAN

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI WOD - KAN SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI WOD - KAN CPV 45330000-9 Pawilony handlowe na targowisku miejskim nr 1 w Pile 64-920 Piła, ul. Rynkowa 42 nr działki 304/33 Inwestor: TARPIL

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE WODNO-KANALIZACYJNE CPV

INSTALACJE WODNO-KANALIZACYJNE CPV PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO BUDOWLANE STRUKTON ARCH. JAKUB DĄBROWSKI 40-759 KATOWICE, UL.OGRODOWA 24 tel./fax.: (0-32) 202-20-80, kom.: 0-601-470-380 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DO

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST-46)

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST-46) SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST-46) PRZEWODY WENTYLACYJNE I ICH UZBROJENIE str. 1 PRZEWODY WENTYLACYJNE I ICH UZBROJENIE SST-46. Spis treści: 1. WSTĘP... 3 2. MATERIAŁY... 3 3. SPRZĘT... 3 4.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJI WODNO - KANALIZACYJNEJ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJI WODNO - KANALIZACYJNEJ STWiOR- roboty instalacji wod kan SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJI WODNO - KANALIZACYJNEJ Nazwa zamówienia Zabudowa balkonów w budynku przy ul Śniadeckich 10 w Krakowie Klinika Leczenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-2. INSTALACJE WEWNĘTRZNE Wodno kanalizacyjna, centralnego ogrzewania i wentylacyjna.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-2. INSTALACJE WEWNĘTRZNE Wodno kanalizacyjna, centralnego ogrzewania i wentylacyjna. ST-2 instalacje wewnętrzne.doc SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-2 INSTALACJE WEWNĘTRZNE Wodno kanalizacyjna, centralnego ogrzewania i wentylacyjna. Adaptacja pomieszczenia na łazienkę dostosowaną dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

ADRES PRACOWNI PROJEKTOWEJ : UL.. OTWOCKA 14, 03-759 WARSZAWA, TEL./FAX

ADRES PRACOWNI PROJEKTOWEJ : UL.. OTWOCKA 14, 03-759 WARSZAWA, TEL./FAX ZAMAWIAJĄCY: Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie Ul. Ratuszowa 1/3 03-461Warszawa SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJE SANITARNE INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ Grupa robót

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEBUDOWA INSTALACJI ODGROMOWEJ BUDYNKU ZAPLECZA SANITARNEGO SALI GIMNASTYCZNEJ SP NR 6

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEBUDOWA INSTALACJI ODGROMOWEJ BUDYNKU ZAPLECZA SANITARNEGO SALI GIMNASTYCZNEJ SP NR 6 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ELSYSTEM PRZEBUDOWA INSTALACJI ODGROMOWEJ BUDYNKU ZAPLECZA SANITARNEGO SALI GIMNASTYCZNEJ SP NR 6 1. WSTĘP Grupa robót : Prace budowlane dotyczące budowy instalacji

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Wykonanie remontu pomieszczeń nr 419 i 420 budynku 17-1 instytutu M-8 Wydziały Mechanicznego Politechniki Krakowskiej Al. Jana Pawła II 37. CPV 45453000-7 1.0 PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OBIEKT : BUDYNKI ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH ADRES : GRZYBNO. STI Instalacja wodociągowa

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OBIEKT : BUDYNKI ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH ADRES : GRZYBNO. STI Instalacja wodociągowa 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OBIEKT : BUDYNKI ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH ADRES : GRZYBNO STI 02.00 Instalacja wodociągowa KOD CPV 45300000-0, 453 32400-7 2 1.0. W S T Ę P 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI SANITARNYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI SANITARNYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI SANITARNYCH 1. Budowa : Budowa warsztatu Szkolnego z Salą Wykładową. Plomba pomiędzy istniejącym budynkiem szkoły a salą gimnastyczną

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE S INSTALACJE SANITARNE WEWNĘTRZNE INSTALACJE WOD - KAN 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE S INSTALACJE SANITARNE WEWNĘTRZNE INSTALACJE WOD - KAN 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE S 02.00.00. INSTALACJE SANITARNE WEWNĘTRZNE INSTALACJE WOD - KAN 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT TECHNOLOGIA KOTŁOWNI KODY CPV , ,

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT TECHNOLOGIA KOTŁOWNI KODY CPV , , SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT TECHNOLOGIA KOTŁOWNI KODY CPV - 45331000-6, 45331110-0, 45317100-3 OPRACOWAŁ: inż. Tadeusz Stelmach nr uprawnień: 94/83/B B mgr inż. Ryszard Chrząścik

Bardziej szczegółowo

STOLARKA OKIENNA i DRZWIOWA (Kod CPV 45420000-7)

STOLARKA OKIENNA i DRZWIOWA (Kod CPV 45420000-7) SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH STOLARKA OKIENNA i DRZWIOWA (Kod CPV 45420000-7) obiekt : Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP adres : Ząbkowice Śląskie, ul. Cukrownicza 8 inwestor

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA MONTAŻU WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAWIEWNO WYWIEWNEJ W SALI AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PISZU

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA MONTAŻU WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAWIEWNO WYWIEWNEJ W SALI AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PISZU SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA MONTAŻU WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAWIEWNO WYWIEWNEJ W SALI AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PISZU CPV Grupa - 45300000-0 Klasa - 45331200-8 Kategoria -

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Wymiana instalacji wodnej w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym przy ul. Kamiennej 13 w Zamościu. Kod CPV: Inwestor: 45000000-7 Roboty budowlane; 45300000-0

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 453-1 INSTALACJE WOD.-KAN. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 1.1. Przedmiot specyfikacji Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 452 2.1 MONTAŻ KONSTRUKCJI STALOWYCH I WYPOSAŻENIA TECHNOLOGICZNEGO NA BUDOWIE CVP 45248000-7

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 452 2.1 MONTAŻ KONSTRUKCJI STALOWYCH I WYPOSAŻENIA TECHNOLOGICZNEGO NA BUDOWIE CVP 45248000-7 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 452 2.1 MONTAŻ KONSTRUKCJI STALOWYCH I WYPOSAŻENIA TECHNOLOGICZNEGO NA BUDOWIE CVP 45248000-7 1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI. 1.1. Przedmiot specyfikacji.

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA

INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 2. MATERIAŁY 2.1.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH KOTŁOWNIA OLEJOWA CPV

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH KOTŁOWNIA OLEJOWA CPV SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH KOTŁOWNIA OLEJOWA CPV 45331110-0 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST. Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany. istniejącej studni wierconej znajdującej się na terenie posesji inwestora.

OPIS TECHNICZNY. Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany. istniejącej studni wierconej znajdującej się na terenie posesji inwestora. 2 1. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY - Zlecenie inwestora - Warunki Techniczne Przyłączenia - Normy i normatywy techniczne 2. Zakres opracowania Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany - Przyłącza

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. INSTALACJA WOD-KAN, INSTALACJA CO, INSTALACJA GAZOWA, INSTALACJA WENTYLACJI

SPECYFIKACJA TECHICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. INSTALACJA WOD-KAN, INSTALACJA CO, INSTALACJA GAZOWA, INSTALACJA WENTYLACJI WAKPRO PROJEKTOWANIE KOORDYNACJA NADZORY 42-400 ZAWIERCIE UL. IGNACEGO PADEREWSKIEGO 51 T TEL.: (0 32) 67 15661-2 ; FAX.: (0 32) 67 15663; TEL.KOM.: 0 501 315 007 SPECYFIKACJA TECHICZNA WYKONANIA I ODBIORU

Bardziej szczegółowo

1. PWiK Sp. z o.o. Gliwice nr TT66/1172/2006/4349 z dnia 20.09.2006 r.

1. PWiK Sp. z o.o. Gliwice nr TT66/1172/2006/4349 z dnia 20.09.2006 r. 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. I. Opis techniczny. 1.1. Zakres opracowania. 1.2. Podstawa opracowania. 1.3. Dane ogólne. 1.4. Odbiornik ścieków. 1.5. Źródło wody. 1.6. Dobór wodomierza. 1.7. Instalacja wody

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJA WODOCIĄGOWA I KANALIZACYJNA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE SANITARNE

INSTALACJE SANITARNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWA SYSTEMU WENTYLACYJNEGO I KLIMATYZACJI W SALI WIEJSKIEJ W ŚWIĘCIECHOWIE INSTALACJE SANITARNE Adres obiektu: ul. Strzelec, 64-115 Święciechowa,

Bardziej szczegółowo

4.SPECYFIKACJA TECHNICZNA

4.SPECYFIKACJA TECHNICZNA 4.SPECYFIKACJA TECHNICZNA WEWNĘTRZNA INSTALACJA GAZOWA Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 45350000-5 Opracowała : mgr inż. Sylwia Chełpa Spis zawartości opracowania 1. WSTĘP 1.1.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁÓWA

SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁÓWA OBIEKT: ADRES: INWESTOR: TEMAT OPRACOWA- NIA: PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WOD-KAN DLA OBIEKTU SALI GIMNASTYCZNEJ Z ZAPLECZEM SOCJALNO-ADMINISTRACYJNYM 41-500 CHORZÓW UL. ODLEGŁA 41-500 CHORZÓW UL.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Montaż schodów drewniano-metalowych. Kod CPV 45421000-4

Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Montaż schodów drewniano-metalowych. Kod CPV 45421000-4 Rozbudowa Ośrodka Szkoleniowo-Rehabilitacyjnego Transgraniczne Centrum Współpracy Stowarzyszenia Integracyjnego Magnum Bonum w Krasnymstawie, ul. Krasickiego 4a Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania

Bardziej szczegółowo

Obiekt sanitarno - socjalny-branża sanitarna

Obiekt sanitarno - socjalny-branża sanitarna Inwestor: Miejski Zakład Komunikacyjny w Bielsku-Białej ul. Długa 50 43-309 Bielsko-Biała Projektant wiodący: Temat: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Obiekt sanitarno - socjalny

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA WODOCIĄGOWA I KANALIZACYJNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA WODOCIĄGOWA I KANALIZACYJNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA WODOCIĄGOWA I KANALIZACYJNA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów CPV 45232150-8 CPV 45332200-5 1.WSTĘP 1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej

Bardziej szczegółowo

Zbiór: DOMOSLAWICE - instalacja wod-kan - aktualizacja Zuzia (C) DataComp /03/09. Przedmiar Robót

Zbiór: DOMOSLAWICE - instalacja wod-kan - aktualizacja Zuzia (C) DataComp /03/09. Przedmiar Robót Przedmiar Robót 1 INSTALACJA WOD-KAN 1.001 KNRW 215/112/1 1.002 KNRW 215/112/2 1.003 KNRW 215/112/3 1.004 KNRW 215/112/4 1.005 KNRW 215/112/5 1.006 KNRW 215/112/6 na ścianach w budynkach niemieszkalnych,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA. Część II AUTOMATYKA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY

SPIS TREŚCI. Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA. Część II AUTOMATYKA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI 1.2. Cel i zakres opracowania 1.1. Podstawa opracowania 1.3. Bilans cieplny węzła 1.4. Projektowany węzeł cieplny 1.5. Rurociągi i armatura 1.6.

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Stadion Sportowy - Budynek zaplecza - Instalacja gazu wraz z kotłownią

Przedmiar robót. Stadion Sportowy - Budynek zaplecza - Instalacja gazu wraz z kotłownią Przedmiar robót Stadion Sportowy - Budynek zaplecza Budowa: Ustroń ul. Sportowa 5 Obiekt lub rodzaj robót: Roboty instalacyjne Lokalizacja: Ustroń ul. Sportowa 5 Inwestor: Miasto Ustroń 43-450 Ustroń ul.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - KLIMATYZACJA.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - KLIMATYZACJA. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - KLIMATYZACJA. Nazwa inwestycji: Dostawa i montaż klimatyzacji dla pomieszczenia Sali Widowiskowej Centrum Kultury w Knurowie przy ulicy Niepodległości

Bardziej szczegółowo

Tomasz Paszczak USŁUGI PROJEKTOWE Szczecin ul. Jasna 51/29 tel kom

Tomasz Paszczak USŁUGI PROJEKTOWE Szczecin ul. Jasna 51/29 tel kom Tomasz Paszczak USŁUGI PROJEKTOWE 70-777 Szczecin ul. Jasna 1/29 tel. 91-464-24-86 kom. 02-097- 329 Zadanie: Remont lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym Inwestor: Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJE SANITARNE WEWNĘTRZNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJE SANITARNE WEWNĘTRZNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJE SANITARNE WEWNĘTRZNE NAZWA ZADANIA: BUDOWA ZADASZONEGO KORTU TENISOWEGO WRAZ Z BOISKIEM WIELOFUNKCYJNYM ORAZ ZAPLECZEM SOCJALNYM INWESTOR: PWSZ IM. PREZYDENTA STANISŁAWA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 03.01.01 WYKONANIE SIECI WODOCIĄGOWEJ Temat projektu: Przebudowa ulicy Portowej we Władysławowie Miejscowość: WŁADYSŁAWOWO Zleceniodawca: GMINA MIASTO WŁADYSŁAWOWO

Bardziej szczegółowo

EKO projekt. Zewnętrzna instalacja cieplna preizolowana ST 01

EKO projekt. Zewnętrzna instalacja cieplna preizolowana ST 01 EKO projekt Przedsiębiorstwo Usług Projektowo-Montażowych Spółka z o.o. 21-500 Biała Podlaska, ul. Prosta 7 tel/fax (0-83) 343 64 74 NIP 537-10-08-398 email:ekoprojekt.bp@wp.pl Zewnętrzna instalacja cieplna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJA WODOCIĄGOWA WODY ZIMNEJ I CIEPŁEJ DO CELÓW SOCJALNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJA WODOCIĄGOWA WODY ZIMNEJ I CIEPŁEJ DO CELÓW SOCJALNYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJA WODOCIĄGOWA WODY ZIMNEJ I CIEPŁEJ DO CELÓW SOCJALNYCH 34 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 36 1.1. Przedmiot ST... 36 1.2. Zakres stosowania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA INWESTYCJI Zmiana sposobu użytkowania parteru budynku na pomieszczenia biurowe w Lubszy, dz. nr 440/1 KOD CPV: 45330000-9 DZIAŁ: D-1.3

Bardziej szczegółowo

Systemy Inżynierskie PROJEKTANT

Systemy Inżynierskie PROJEKTANT Systemy Inżynierskie PROJEKTANT 46-100 Namysłów, Plac Wolności 6c/3, tel./fax +48 077 4039325 M E T R Y K A INWESTYCJA: Remont i termomodernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Świerczowie ADRES: 46-112 Świerczów,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI. REMONT S Z A T N I W ZESPOLE SZKÓŁ Nr 20

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI. REMONT S Z A T N I W ZESPOLE SZKÓŁ Nr 20 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI REMONT S Z A T N I W ZESPOLE SZKÓŁ Nr 20 CPV 45330000-9 CPV - 45331100-1 HYDRAULIKA I ROBOTY SANITARNE CENTRALNE OGRZEWANIE WARSZAWA MARZEC

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO- MONTAŻOWYCH W ZAKRESIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA INWESTOR: ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH 38-460 JEDLICZE UL. TOKARSKICH 5 TEMAT

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA CZĘŚCI PRZEDSZKOLA NR 28 w GDYNI GDYNIA, UL. NARCYZOWA 3. mgr inż. Grażyna Jeśman - Smużyńska upr. nr 4141 Gd / 89

PRZEBUDOWA CZĘŚCI PRZEDSZKOLA NR 28 w GDYNI GDYNIA, UL. NARCYZOWA 3. mgr inż. Grażyna Jeśman - Smużyńska upr. nr 4141 Gd / 89 PRZEBUDOWA CZĘŚCI PRZEDSZKOLA NR 28 w GDYNI GDYNIA, UL. NARCYZOWA 3. BRANŻA: SANITARNA INWESTOR: Przedszkole nr 28 ul. Narcyzowa 3, Gdynia. OPRACOWAŁ: mgr inż. Grażyna Jeśman - Smużyńska upr. nr 4141 Gd

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót klimatyzacji sali wystawienniczej w Pałacu Scheiblera Muzeum Kinematografii w Łodzi, Pl. Zwycięstwa 1 (dz. nr ewid. 48 obr. M. Łódź Widzew 25) Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Instalacje sanitarne wewnętrzne

Instalacje sanitarne wewnętrzne SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST-04 Instalacje sanitarne wewnętrzne Kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) DZIAŁ - 45 - Roboty budowlane GRUPA ROBÓT - 452 - Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U.01.05.01 KONSTRUKCJA STALOWA

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U.01.05.01 KONSTRUKCJA STALOWA WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH KONSTRUKCJA STALOWA 1. Wstęp 1.1 Określenia podstawowe Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami. 1.2 Wymogi

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEBUDOWA RUROCIĄGÓW TECHNOLOGICZNYCH, BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEBUDOWA RUROCIĄGÓW TECHNOLOGICZNYCH, BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ. 1. WSTĘP SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEBUDOWA RUROCIĄGÓW TECHNOLOGICZNYCH, BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ. 1.1. PRZEDMIOT SZCZEGÓŁOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ Przedmiotem niniejszej Szczegółowej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST-07 INSTALACJA WODNA I KANALIZACYJNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST-07 INSTALACJA WODNA I KANALIZACYJNA Załącznik nr 10 SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST-07 INSTALACJA WODNA I KANALIZACYJNA GRUPA 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych KLASA 45330000-9 Hydraulika i roboty

Bardziej szczegółowo