1. WSTĘP. 1.1 Przedmiot i zakres robót budowlanych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. WSTĘP. 1.1 Przedmiot i zakres robót budowlanych"

Transkrypt

1 Rozbudowa budynku Ośrodka Szkoleniowo-Rehabilitacyjnego Transgraniczne Centrum Współpracy Stowarzyszenia Integracyjnego Magnum Bonum w Krasnymstawie, ul. Krasickiego 4a Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót instalacji sanitarnych w zakresie wykonania technologii kotłowni gazowej, rozbudowy instalacji gazowej oraz instalacji grzewczych na potrzeby basenu rehabilitacyjnego (zasilenie wymiennika ciepła, wody basenowej i nagrzewnicy wentylacyjnej) Kod CPV

2 1. WSTĘP 1.1 Przedmiot i zakres robót budowlanych Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót sanitarnych Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne Instalowanie centralnego ogrzewania Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych Roboty instalacyjne gazowe Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków Roboty budowlane w zakresie gazociągów 1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji instalacji wodno- kanalizacyjnej związanej z rozbudową budynku Ośrodka Szkoleniowo-Rehabilitacyjnego Transgraniczne Centrum Współpracy Stowarzyszenia Integracyjnego Magnum Bonum w Krasnymstawie, ul. Krasickiego 4a, na działkach o nr 94/4 i 94/5. Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz ewentualne dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora Wykonawcy stanowią część kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie instalacji sanitarnej w zakresie wykonania technologii kotłowni gazowej, rozbudowy instalacji gazowej oraz instalacji grzewczych na potrzeby basenu rehabilitacyjnego (zasilenie wymiennika ciepła, wody basenowej i nagrzewnicy wentylacyjnej), przy użyciu materiałów odpowiadających wymaganiom norm, certyfikatów lub aprobat technicznych. 1.4 Określenia podstawowe Określenia podstawowe użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w Ogólnej Specyfikacji (OST) pkt Ogólne wymagania dotyczące robót Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Ogólnej Specyfikacji w punkcie MATERIAŁY 2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów Ogólne wymagania dotyczące materiałów określone zostały w Ogólnej Specyfikacji w pkt 2 Materiały do budowy instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej powinny być zgodne z odpowiednimi normami lub posiadać świadectwo dopuszczenia do powszechnego stosowania w budownictwie. Wszystkie elementy instalacji wodociągowych, które mogą stykać się bezpośrednio z wodą powinny być wykonane z materiałów posiadających świadectwo (atest) stwierdzające, że nie pogarszają jakości wody. W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 2.2 Rodzaj materiałów Rura st.typ S inst.cz.fi 42,4/3,2(32) mm 2

3 Uchwyt do rurociąg.fi mm Acetylen rozpuszczony techniczny Tlen sprężony techniczny Farba poliwinyl.grunt.og.stos.szara Farba poliwinyl.chemoodporna szara Rozcieńczalnik do wyrobów celulozowych ogólnego stosowania Papier ścierny Otulina z pianki poliur.gr.30mm d:40mm Otulina z pianki poliur.gr.20mm d:32mm Zawory przelotowe proste mosiężne o śr. nominalnej 32 mm Zaprawa cementowa M-20 Rury stalowe ze szwem przewodowe czarne o śr.nom. 40 mm Uchwyt do rurociąg.fi mm Kurek gazowy przelot.żeliwny fi 40 mm Tuleje kołnierzowe z PE d:50mm Dedektor gazu ziemnego, np. typ DEX-12 Rura stal.typ S instal.ze szwem gwintow.czarna Dn:15 mm Zawór prosty przelotowy mosiężny d:15 mm Zawór zwrotny przelotowy mosiężny wodny Dn:15 mm Łącznik z żeliwa ciągl.czarny Dn:15 mm Kocioł, np. Buderus GB KW, wymiennik ciepła w technologii, np. ALU Plus, aluminiowe rury ożebrowane, sprawność cieplna do 110%, zakres modulacji od 20 do 100%, kaskady do 800kW, kaskada do 400kW na 1m2 powierzchni podłogi kotłowni, parametry cichej pracy i oszczędności prądu nie gorsze niż technologii FLOW plus i ETA plus Rury spalinowe ze stali kwasoodpornej d:131mm Rura stalowa bez szwu czarna d:33.7/4.0 mm Uchwyt dla rur typ B d: mm Acetylen techniczny rozpuszczony Tlen techniczny gat.i % Rura stal.s inst.czarne d:48,3/3,2(40)mm Łuki gładkie 2.5 MPa R=2-4D d:40-65mm Uchwyt do rur Rozdzielacz z rur stalowych Kołnierz przysp.stal.1,0-1,6 MPa d:80 mm Uszczelka azbestowo-kauczukowa gr.2 mm d:50 mm Śruby stal.zgrubne z łbem 6-kąt.z gw.na całej dł.bez nakr.i podkł.m12.dł.80 mm Nakrętki stal.6-kątne zgrubne M12 Podkładki stal.okrągłe M12 Elektrody stal.do stali węgl.i niskost.d: 2.5x350mm Uchwyty do rurociągów pionowych ze stali kształt. Uchwyty do rurociągów poziomych ze stali kształt.d:50mm Zwrotnica hydrauliczna typ - SPRZĘGŁO HYDRAULICZNE Dn=40 Naczynie wzbiorcze przeponowe V=50 l Zawór bezpieczeństwa, np. SYR 2115 d=1" Zawór przel.do wody gorącej d:50 mm Filtr siatkowy o połączeniach gwintowanych o Dn: 50 mm Zawór przel.prosty mosiężny Filtr siatkowy o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 32 mm Zawór mieszaj.do wody 3-drog.mos.do 110st.C z sił.elektr.24 V D=32 mm Zawór fi 20 mm Manometr Kurek manometr.mos.gwint.1,0 MPa 525 d:4mm Termometr przemysłowy prosty i kątowy Odpowietrznik automat.(z zaworem stopowym) do inst.c.o. mosiężny Złączka nakrętna z żel.ciągl.czarna d:15 mm Pompa obiegowa wentylacji i wymiennika ciepła wody basenowej. np. VILO Stratos 25/1-6 PN 10, Regulowana elektronicznie. Możliwość zastosowania we wszystkich instalacjach (od -10 C do +110 C). Ze zintegrowanym, elektronicznym układem regulacji wydajności dla stałej/zmiennej różnicy ciśnień. 3

4 Wyposażona w moduł obsługi ręcznej za pomocą jednego przycisku do sterowania. Pompa wł./wył. Wybór rodzaju regulacji. Automatyczna praca w trybie obniżenia nocnego (funkcja samoucząca). Ustawianie wartości zadanej lub prędkości obrotowej. Silnik synchroniczny zgodny z technologią, np. ECM o najwyższym stopniu sprawności i wysokim rozruchowym momencie obrotowym, z automatyczną funkcją zabezpieczenia przed zablokowaniem i wbudowanym pełnym zabezpieczeniem silnika. Świetlna sygnalizacja awarii, bezpotencjałowa zbiorcza sygnalizacji awarii, złącze na podczerwień do komunikacji bezprzewodowej za pomocą urządzenia kontrolno-serwisowego, np. Wilo-IR-Monitor/-Stick. Zawór kulowy gwintowany mosiężny wodny d:15mm Konstrukcja wsporcza o masie do 2 kg Benzyna do ekstrakcji Farba ftal.do grunt.przeciwrdzewna miniowa 60% Benzyna do lakierów Otuliny ze spienion.pe gr.20mm d:40mm Przewód went.a/ii mm z bl.czarnej Podpora typ A dla przew.went. do 600 mm Uszczelka gumowa do przew. do fi 300 mm Śruba stalowa zgrubna M 8 długość do 60mm Kratki wentylacyjne, typ A - 24x24 cm Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych, prostokątnych Kratki wentylacyjne, typ A - 21x14 cm Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych, prostokątnych 3. SPRZĘT 3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu Ogólne wymagania dotyczące sprzętu określone zostały w Ogólnej Specyfikacji w pkt Sprzęt do wykonania instalacji Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. Sprzęt niezbędny do wykonania zakresu prac objętych szczegółową specyfikacja techniczną to: - spawarka elektryczna spawarka gazowa zestawy hydrauliczne, wyciąg hydrauliczny, lub linowy - koparka 0.6 m3 - samochód samowyładowczy - samochód ciężarowy - dźwig samochodowy - zagęszczacz do gruntu - zgrzewarka elektrooporowa do rur PE Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na właściwości wykonywanych robót montażowych jak i przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Liczba jednostek wydajności sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej w terminie przewidzianym umową. Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. 4. TRANSPORT 4.1 Wymagania ogólne Ogólne wymagania dotyczące transportu określone zostały w Ogólnej Specyfikacji w pkt Transport i składowanie Rury można przewozić dowolnymi środkami transportu wyłącznie w położeniu poziomym. Rury powinny być ładowane obok siebie na całej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem się przez podklinowanie lub inny sposób. Rury w czasie transportu nie powinny stykać się z ostrymi przedmiotami, mogącymi spowodować uszkodzenia mechaniczne. Podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać, a szczególną ostrożność należy zachować przy przeładunku rur 4

5 z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0 C i niższej. Transport rur i przewodów środkami transportu dostosowanymi do rozmiarów rur i przewodów, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. Przewóz rur i przewodów w pozycji poziomej, ułożonej wzdłuż środka transportu. Przy wielowarstwowym układaniu rur i przewodów górna warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu powyżej 1/3 średnicy zewnętrznej rury i przekroju kanału transport armatury powinien odbywać się krytymi środkami transportu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Armatura drobna powinna być pakowana w skrzynie lub paczki. Transport urządzeń i przyborów sanitarnych powinien odbywać się krytymi i otwartymi środkami transportu. Uszczelki, podkładki amortyzacyjne i śruby pakować w skrzynie. Urządzenia transportować w skrzyniach i pudłach zabezpieczających przed uszkodzeniem mechanicznym i opadami atmosferycznymi. 5. WYKONANIE ROBÓT 5.1 Wymagania ogólne Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w Ogólnej Specyfikacji w pkt Ogólne warunki wykonania robót Całość prac wykonać zgodnie z Polskim Prawem Budowlanym, Polskimi Normami oraz Warunkami technicznymi Wykonania i Odbioru robót instalacyjnych COBRTI INSTAL zalecanych przez Ministerstwo Infrastruktury. Dla wszystkich robót związanych z wykonaniem instalacji Wykonawca zobowiązany jest sporządzić dokumentację warsztatową zawierającą min. obliczenia, rysunki całościowe oraz plany rozmieszczenia i rysunki szczegółowe niezbędne do wykonania tej instalacji, zgodnie z dokumentacją projektową w oparciu o produkty i elementy jakie będą wbudowane i z uwzględnieniem robót wykonawców pozostałych branż. Poza tym Wykonawca musi obowiązkowo dołączyć do swojej dokumentacji informacje odnośnie charakterystyki i marki wszystkich urządzeń lub wyposażenia wraz z dokumentacją techniczną producenta. 5.3 Roboty przygotowawcze Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć przeszkody, mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy zaprawy betonowej)., Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń, Elementów pękniętych, lub w inny sposób uszkodzonych, nie wolno używać, Przejścia przewodów przez przegrody budowlane zabezpieczyć nie dopuszczając do bezpośredniego kontaktu przewodu z przegrodą, Kolejność wykonywania robót: Wytyczenie trasy przewodów na ścianach budynku, Lokalizacja armatury i urządzeń, Wykonanie przekuć przez przegrody, 5.4 Roboty montażu instalacji Do wykonania instalacji mogą być zastosowanie jedynie nowe elementy i komponenty (rury, kształtki etc.). Wewnętrzna ich powierzchnia musi być czysta - wolna od brudu, obcych elementów i trzymać wymagany wymiar. Przed wykonaniem połączenia należy usunąć pozostałości po obcięciu rury, następnie końcówki rur oczyścić z obcych materiałów. Przeznaczonych do montażu przewodów nigdy nie wystawiać na działanie wody. W przypadku stosowania rur wstępnie zabezpieczonych powłoką antykorozyjną bezpośrednio po wykonaniu połączenia spawanego w warsztacie spawalniczym (spawanie na budowie jest niedozwolone) należy odtworzyć 1 warstwę powłoki antykorozyjnej. Na połączenia rowkowane dla przewodów, PN 16, wymagana jest aprobata CNBOP. Należy stosować połączenia rowkowe sztywne - typu rigid lub zero flex. Dla każdego odcinka prostego przewodu głównego, którego długość przekracza 30 m w jego geometrycznym środku należy zastosować połączenie sztywne z konstrukcją budynku zwane punktem stałym. Wszystkie przewody muszą być zamocowane do elementów stałych konstrukcji budynku. Wszystkie podwieszenia na pręcie gwintowanym oprócz nakrętki regulującej muszą być wyposażone w przeciwnakrętkę dla zablokowania możliwości powstania luzów w wyniku ruchów i wibracji rurociągów. W szczególnych przypadkach dopuszcza się zasyfonowania na trasie przewodów, ale każde zasyfonowanie rurociągu musi być wyposażone w odwodnienie - korek z trójnika. Wszystkie zamocowania rur muszą być wyrobami oryginalnymi fabrycznymi z aprobatami CNBOP, nie wolno 5

6 stosować zamocowań modyfikowanych np. gwintowanych czy wyginanych na budowie. W przypadku braku możliwości umocowania do trwałej konstrukcji budynku danego odcinka instalacji należy wykonać odpowiednią dodatkową konstrukcję stalową przenoszącą obciążenia z zamocowania rurociągu na konstrukcję budynku. Instalacja wody zimnej i ciepłej. Instalacje należy wykonać z rur PEX/al/PEX oraz stalowych ocynkowanych dla wykonawstwa instalacji wody zimnej, łączonych przy użyciu łączników gwintowanych i systemowych. Materiały winny mieć świadectwo Państwowego Zakładu Higieny o dopuszczeniu do kontaktu z wodą do picia. Zawory kulowe sferyczne ćwierćobrotowe. Zawory czerpalne ze złączką do węża ćwierćobrotowe. Zawory odcinające mufowe. Izolację rurociągów z pianki poliuretanowej. Przewody zimnej i ciepłej wody prowadzić w bruzdach ścian, oraz w przestrzeni międzystropowej. Przewody zarówno wody zimnej jak i ciepłej muszą być izolowane izolacją, np. Thermaflex A/C, gr. 12 mm. Instalacja gazowa (wewnętrzna i zewnętrzna). Instalację gazową wewnętrzną wykonać rurami typu czarnego bez szwu, łączonymi za pomocą spawania zgodnie z opisem technicznym. Instalację zewnętrzną wykonać rurami PE 100, Sdr 11. Na ścianie budynku w szafkach zamontować kurek główny i zawór samozamykający. Armatura zawory kulowe o połączeniach gwintowanych. 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji w pkt Badania i kontrola instalacji Badania przed przystąpieniem do robót Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania mające na celu: określenie stanu konstrukcji (obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy do prowadzenia robót instalacyjnych), stwierdzenie, że elementy budowlano konstrukcyjne, mające wpływ na montaż urządzeń instalacji wodociągowo- kanalizacyjnych i ciepłej wody, odpowiadają założeniom projektowym, ustalenie sposobu zabezpieczenia konstrukcji przed zniszczeniem, ustalenie sposobu wykonywania mocowań, ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy Kontrola, pomiary i badania w czasie robót sprawdzenie jakości urządzeń i materiałów, sprawdzenie szczelności instalacji, sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem, sprawdzenie usunięcia wszystkich usterek, sprawdzenie jakości zastosowanych materiałów uszczelniających, instalację wodociągową należy poddać badaniom na szczelność na ciśnienie 0.9 MPa, instalację uważa się za szczelną, jeśli manometr w ciągu 20 minut nie wykazuje spadku ciśnienia, badania szczelności należy wykonywać w temperaturze powietrza wewnętrznego powyżej 0 C, po przeprowadzeniu badań ciśnieniowych całą instalację należy dwukrotnie przepłukać wodą i przeprowadzić dezynfekcję, w czasie próby należy sprawdzić szczelność zamykania zaworów, kurków oraz połączeń. Z przeprowadzonych prób szczelności instalacji wodociągowej należy spisać protokół stwierdzający spełnienie wymaganych warunków. 7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT Ogólne zasady obmiaru robót Obmiaru ilości robót dokonuje się zgodnie z zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji w pkt 7. 6

7 8. ODBIÓR ROBÓT 8.1 Wymagania ogólne Odbioru robót dokonuje się zgodnie z ogólnymi zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji w pkt 8. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania komplety obliczeń dotyczących przekazywanych instalacji, które winny być zaktualizowane o dokumentację wykonawczą, w oparciu o produkty i elementy jakie będą wbudowane. Wykonawca ma obowiązek wykonać instrukcje obsługi i eksploatacji obiektów, instalacji i urządzeń związanych z obiektem dla wszystkich branż instalacyjnych (w rozumieniu nie tylko instrukcji eksploatacji poszczególnych urządzeń ale dla całego systemu). Wykonawca ma obowiązek wykonać instrukcję postępowania na wypadek powstania pożaru, klęsk żywiołowych lub innego miejscowego zagrożenia. Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia szkolenia personelu Inwestora przejmującego obiekt do eksploatacji, wraz z okresem próbnym wspólnej eksploatacji obiektu Wykonawcy i służb Inwestora przejmujących eksploatację obiektu. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia pisemnych protokołów dotyczących przejęcia przez Inwestora obiektu do eksploatacji. 8.2 Zgodność robót z dokumentacją Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywny wynik. 8.3 Odbiory częściowe Odbioru częściowego robót dokonuje się zgodnie z ogólnymi zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji (OST) pkt 8.3. Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez Inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli umowa taką formę przewiduje. 8.4 Odbiór końcowy. Odbioru częściowego robót dokonuje się zgodnie z ogólnymi zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji (OST) pkt 8.4. Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową oraz szczegółową specyfikację techniczną. Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez Zamawiającego, na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót, dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych materiałów i wyrobów budowlanych, protokoły odbioru robót ulegających zakryciu, protokoły odbiorów częściowych, instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. Roboty powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny roboty nie powinny być przyjęte. W takim wypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności. i przedstawić roboty ponownie do odbioru. jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika, nie uniemożliwiają poprawnej eksploatacji posadzek oraz nie ograniczają ich trwałości, Zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 7

8 w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania Wykonawca zobowiązany jest usunąć wadliwie wykonane roboty, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Protokół powinien zawierać: ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, ocenę wyników badań, wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem. Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 8.5 Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu robót stanowiących przedmiot niniejszej SST po użytkowaniu w okresie gwarancji i rękojmi oraz ocena wykonywanych w tym czasie ewentualnych robót poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej, z uwzględnieniem zasad opisanych w Ogólnej Specyfikacji w pkt Odbiór ostateczny (końcowy). Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady w wykonanych robotach. 9. ROZLICZENIE ROBÓT Ogólne zasady rozliczenia robót i płatności za ich wykonanie podane są w Ogólnej Specyfikacji w pkt 9. Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie szczegółowych ustaleń umownych. 10. DOKUMENTY ODNIESIENIA Podstawowym dokumentem odniesienia jest Dokumentacja projektowa, opisująca przedmiot zamówienia na wykonanie robót budowlanych. Pozostałe dokumenty: 10.1 Ustawy Wykaz podstawowych ustaw zawarto w OST pkt Pozostałe ustawy: Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. nr 63 poz. 322) Rozporządzenia Wykaz podstawowych rozporządzeń zawarto w OST pkt Normy PN-76/ /01 Uchwyty do rurociągów pionowych i poziomych BN-69/ Wsporniki do rur z blachy i stali kształtowej PN-92/B Instalacje kanalizacyjne i wodociągowe. Wymagania w projektowaniu PN-74/H Rury stalowe ocynkowane PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane PN-77/H Próba szczelności PN-74/C Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PN-81/C Rury ciśnieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PN-78/B Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania BN-80/ Rury ciśnieniowe z polipropylenu. Wymagania techniczne PN-B Ochrona przeciwpożarowa budynków Suche piony PN-B Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne. Sieć przeciwpożarowa wodociągowa PN-B-02865:1997 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa 8

9 PN-B/01706/Az1:1999 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu PN-B Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach wodociągowych PN-EN 329:1998 Armatura sanitarna. Zestawy odpływowe do brodzików podprysznicowych. Ogólne wymagania techniczne PN-ISO :1997 Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania PN-ISO Ad1:1997 Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne PN-ISO :1997 Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Metody badań i wyposażenia PN-ISO :1997 Pomiar objętości wody przepływającej w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wodomierze sprzężone. Wymagania PN-ISO :1997 Pomiar objętości wody przepływającej w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wodomierze sprzężone. Wymagania instalacyjne PN-ISO :1997 Pomiar objętości wody przepływającej w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wodomierze sprzężone. Metody badań PN-84/B Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na rysunkach PN-B-02865:1997 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa PN-86/B Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociągowych PN-81/B Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych PN-83/B Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu PN-B-10720:1998 Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach wodociągowych. Wymagania i badania przy odbiorze PN-81/B Stacje hydroforowe. Wymagania i badania przy odbiorze PN-B-73001:1996 Instalacje wodociągowe. Zbiorniki bez ciśnieniowe. Wymagania i badania PN-B-73002:1996 Instalacje wodociągowe. Zbiorniki ciśnieniowe. Wymagania i badania PN-88/M Wodomierze śrubowe z poziomą osią wirnika PN-88/M Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Wymagania i badania PN-88/M Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Osadniki PN-88/M Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Przedłużacze PN-92/M Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Łączniki PN-92/M Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Nakrętki do łączników PN-88/M Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Uszczelki PN-88/M Wodomierze śrubowe z pionową osią wirnika PN-88/M Łączniki kołnierzowe do wodomierzy PN-88/M Wodomierze hydrantowe. PN-74/M Armatura przemysłowa i sieci domowej. Przyłącza kielichowe z gwintem walcowym. Wymiary PN-89/M Armatura przemysłowa. Hydranty nadziemne na ciśnienie nominalne 1 MPa PN-85/M Armatura przepływowa instalacji wodociągowej. Wymagania i badania PN-91/M Złącza z uszczelnieniem płaskim do przewodów elastycznych PN-91/M Końcówki wylotowe do przewodów elastycznych PN-88/M Armatura wypływowa instalacji wodociągowej. Zawory spłukujące ciśnieniowe PN-89/M Armatura instalacji wodociągowej. Głowice wzniosowe 9

10 PN EN :2002 Przepompownie ścieków dla budynków i odpływów wydzielonych. Za-sady budowy i badanie. Przepompownie ścieków zawierających fekalia PN-EN :2002 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzenia nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli - Polietylen (PE) - Część 1. Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu PN-76/B Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej. Wymagania PN-78/B Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania PN-79/B Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki PN-81/B Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustępowe PN-77/B Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki. Instalacje sanitarne Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i zarządzania systemami zapewnienia jakości PN-EN 274:1996 Armatura sanitarna. Zestawy odpływowe umywalek, bidetów i wanien kąpielowych. Ogólne wymagania techniczne PN-B-01440:1998 Technika sanitarna. Istotne wielkości, symbole i jednostki miar PN-B Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. PN-B Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. PN-81/B Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania PN-77/B Urządzenia spłukujące do misek ustępowych i pisuarów. Wspólne wymagania i badania PN-85/B Urządzenia spłukujące do misek ustępowych i pisuarów. Zbiorniki spłukujące. Wymagania i badania PN-77/B Urządzenia spłukujące do misek ustępowych i pisuarów. Zawory spłukujące Wspólne wymagania i badania iś i i PN-83/B Urządzenia spłukujące do misek ustępowych i pisuarów. Rury płuczne z polichlorku winylu nieplastyfikowanego PN-84/B Urządzenia spłukujące do misek ustępowych i pisuarów. Zawory napełniające z tworzyw sztucznych PN-90/B Główne wymiary Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustępowych standardowych. PN-C-73001:1996 Urządzenia sanitarne z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania PN-81/C Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu Zmiany 1 Bl 1/90 poz. 1 PN-80/C Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu Zmiany 1 Bl 1/90 poz. 1 PN-87/H Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania PN-H Włazy kanałowe. Klasa A 15 1:1994 PN-H Włazy kanałowe. Klasy B 125, C 250 2:1994 PN-86/H Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Wpusty ściekowe piwniczne PN-86/H Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Wpusty ściekowe podłogowe PN-55/H Syfon klozetowy z kielichem 100/45o PN-55/H Syfon klozetowy z kielichem 100/70o PN-92/M Armatura sanitarna. Regulatory strumienia. Wymagania ogólne PN-93/M Armatura sanitarna. Zawory wypływowe i baterie mieszające (wielkość nominalna ½) PN 10. Minimalne ciśnienie przepływu 0,05 MPa (0,5 bara). Ogólne wymagania techniczne. 10

11 PN-89/M Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Przelewy i spusty 11

INSTALACJE SANITARNE. mgr inż. Beata Rycerz. Data: II 2009 r

INSTALACJE SANITARNE. mgr inż. Beata Rycerz. Data: II 2009 r INSTALACJE SANITARNE Sporządził Podpis mgr inż. Beata Rycerz Data: II 2009 r 36 INSTALACJE SANITARNE WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ GRUPY ROBÓT: 452, 453 KLASY: 4523, 4533 KATEGORIE: 45231, 45232, 45332

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 04 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 04 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 04 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 19 Contents 1. Wstęp... 21 1.1 Przedmiot ST... 21 1.2. Zakres stosowania ST... 21 1.3. Zakres robót objętych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA . 3 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Obiekt : WEWNĘTRZNA INSTALACJA GAZOWA W BUDYNKU URZĘDU GMINY W SKOŁYSZYNIE Adres : SKOŁYSZYN 12 Inwestor : GMINA SKOŁYSZYN. Projektant : inż. Jan Skrzyszowski Jasło,

Bardziej szczegółowo

Wymiana instalacji c.o. w budynku Szkoły Podstawowej w Libuszy

Wymiana instalacji c.o. w budynku Szkoły Podstawowej w Libuszy Wymiana instalacji c.o. w budynku Szkoły Podstawowej w Libuszy SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót budowlanych Podstawa Prawna: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA S - 1.02.2007 INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO

SPECYFIKACJA TECHNICZNA S - 1.02.2007 INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO PZŁ Olsztyn ul. Leśna 3N dz. 1/110 w Olsztynie. SPECYFIKACJA TECHNICZNA S - 1.02.2007 INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY WYPOCZYNKOWYCH, SPORTOWYCH,

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE SANITARNE. mgr inż. Diana Pijanowska. Data: II 2010 r

INSTALACJE SANITARNE. mgr inż. Diana Pijanowska. Data: II 2010 r INSTALACJE SANITARNE Sporządził Podpis mgr inż. Diana Pijanowska Data: II 2010 r 45 INSTALACJE SANITARNE WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ GRUPY ROBÓT: 452, 453 KLASY: 4523, 4533 KATEGORIE: 45231, 45232,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Instalacja hydrantowa w budynku A Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. 01-673 Warszawa, ul. Podleśna 61 GRUPA 45300000-0 Roboty w zakresie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-03 WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI SANITARNEJ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-03 WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI SANITARNEJ SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-03 WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI SANITARNEJ NAZWA ZADANIA: SALA SPORTOWA PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5, UL. GRANICZNA 1, 63-800 GOSTYŃ INWESTOR: URZĄD GMINY W GOSTYNIU RYNEK nr 2, 93-800

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 1/12/2007

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 1/12/2007 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 1/12/2007 ROBÓT BUDOWLANYCH - MODERNIZACJA INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ PRZECIWOŻAROWEJ W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ POD BRZOZAMI" PRZY UL. BOHATERÓW 46/48 W WARSZAWIE Kod

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna ST-01 - Instalacja wodno-kanalizacyjna i wewnętrzna instalacja hydrantowa

Specyfikacja techniczna ST-01 - Instalacja wodno-kanalizacyjna i wewnętrzna instalacja hydrantowa Str. 1 Specyfikacja techniczna ST-01 - Instalacja wodno-kanalizacyjna i wewnętrzna instalacja hydrantowa KODY CPV: 45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne 45332200-5 Instalacje wodociągowe z tworzyw sztucznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-4. Nazwa zadania. Adaptacja budynku na potrzeby Dziennego Domu Senior-Wigor

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-4. Nazwa zadania. Adaptacja budynku na potrzeby Dziennego Domu Senior-Wigor SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-4 Nazwa zadania Adaptacja budynku na potrzeby Dziennego Domu Senior-Wigor INSTALACJA GAZOWA (Kod CPV 45333000-0) 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1 Nazwa

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI GAZOWEJ

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI GAZOWEJ SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI GAZOWEJ 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

Przedmia robót Budynek sali gimnastycznej z zapleczem socjalno technicznym i infrastrukturą techniczną Kotłownia wbudowana

Przedmia robót Budynek sali gimnastycznej z zapleczem socjalno technicznym i infrastrukturą techniczną Kotłownia wbudowana 1 1 KNR 21-5I 0403-0401-040 Rurociąg z rur stalowych instalacyjnych o połączeniach spawanych,na ścianach budynku,rury o średnicy nominalnej 50 18,00 m 18,00 r-g 0,6158 11,0844 2. 1540000-033 kg 0,0160

Bardziej szczegółowo

Roboty budowlane polegające na modernizacji/przebudowie budynku Orle Gniazdo -odrębna cz.b-kondygnacja parter, piętro

Roboty budowlane polegające na modernizacji/przebudowie budynku Orle Gniazdo -odrębna cz.b-kondygnacja parter, piętro SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Roboty budowlane polegające na modernizacji/przebudowie budynku Orle Gniazdo -odrębna cz.b-kondygnacja parter, piętro INSTALACJE WODOCIĄGOWE

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1. Instalacja gazu KOD CPV 45333000-0 1.1. Wstęp -Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Instalacja wod. kan. w budynku A Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. 01-673 Warszawa, ul. Podleśna 61 GRUPA 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Instalowanie wentylacji (Kod CPV 45331210-1)

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Instalowanie wentylacji (Kod CPV 45331210-1) SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Instalowanie wentylacji (Kod CPV 45331210-1) ST S3 Remont i przebudowa sanitariatów w Olsztyńskim Teatrze Lalek INWESTOR: Olsztyński Teatr Lalek

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNEGO WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA:

SPECYFIKACJA TECHNICZNEGO WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA: SPECYFIKACJA TECHNICZNEGO WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA: PRZEBUDOWY INSTALACJI WOD-KAN W BUDYNKU MUZEUM W LĘBORKU PRZY UL. MŁYNARSKIEJ 14/15 OBR. LĘBORK 8 BRANśA SANITARNA ADRES: ul. Młynarska 14/15 dz.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Usługi Inżynieryjne NOVUMINś NOVUMINś Piotr Witkowski 87-300 Brodnica, ul. Wiejska 11A tel./fax (56)649-83-04 tel. 509-165-181 e-mail:novuminz@vp.pl SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY INSTALACJI SANITARNYCH KLIMATYZACJA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY INSTALACJI SANITARNYCH KLIMATYZACJA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY INSTALACJI SANITARNYCH KLIMATYZACJA 1. Wstęp 1.1. Przedmiot Specyfikacji Przedmiotem specyfikacji jest zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych przy wykonywaniu:

Bardziej szczegółowo

D Układanie rur ochronnych z PVC

D Układanie rur ochronnych z PVC STWiORB D-10.02.01 Układanie rur ochronnych PVC 178 D 10.02.01 Układanie rur ochronnych z PVC STWiORB D-10.02.01 Układanie rur ochronnych PVC 179 1.CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Montaż balustrad schodowych. Kod CPV 45421160-3

Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Montaż balustrad schodowych. Kod CPV 45421160-3 Rozbudowa Ośrodka Szkoleniowo-Rehabilitacyjnego Transgraniczne Centrum Współpracy Stowarzyszenia Integracyjnego Magnum Bonum w Krasnymstawie, ul. Krasickiego 4a Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Część 02 PRZEBUDOWA I REMONT LOKALU MIESZKALNEGO NA POTRZEBY ODDZIAŁU SZKOLNEGO NAUCZANIA POCZĄTKOWEGO W BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 7 INSTALACJE

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH Nazwa inwestycji : INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ W BUDYNKU DOMU DZIECKA W TARNOWIE OPOLSKI Inwestor

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Branża instalacyjna kod CPV 45332000-3, 45331000-6

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Branża instalacyjna kod CPV 45332000-3, 45331000-6 1. Wstęp SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1.1 Przedmiot specyfikacji Branża instalacyjna kod CPV 45332000-3, 45331000-6 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH Temat: Przebudowa pomieszczeń parteru budynku Urzędu Miasta w Sochaczewie Adres inwestycji: 96-500 Sochaczew ul. 1Maja 16 Projekt : Wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 2. MATERIAŁY 3. SPRZĘT 4. TRANSPORT 5. WYKONANIE ROBÓT 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 7.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST-46)

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST-46) SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST-46) PRZEWODY WENTYLACYJNE I ICH UZBROJENIE str. 1 PRZEWODY WENTYLACYJNE I ICH UZBROJENIE SST-46. Spis treści: 1. WSTĘP... 3 2. MATERIAŁY... 3 3. SPRZĘT... 3 4.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJI WODNO - KANALIZACYJNEJ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJI WODNO - KANALIZACYJNEJ STWiOR- roboty instalacji wod kan SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJI WODNO - KANALIZACYJNEJ Nazwa zamówienia Zabudowa balkonów w budynku przy ul Śniadeckich 10 w Krakowie Klinika Leczenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-2. INSTALACJE WEWNĘTRZNE Wodno kanalizacyjna, centralnego ogrzewania i wentylacyjna.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-2. INSTALACJE WEWNĘTRZNE Wodno kanalizacyjna, centralnego ogrzewania i wentylacyjna. ST-2 instalacje wewnętrzne.doc SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-2 INSTALACJE WEWNĘTRZNE Wodno kanalizacyjna, centralnego ogrzewania i wentylacyjna. Adaptacja pomieszczenia na łazienkę dostosowaną dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

ADRES PRACOWNI PROJEKTOWEJ : UL.. OTWOCKA 14, 03-759 WARSZAWA, TEL./FAX

ADRES PRACOWNI PROJEKTOWEJ : UL.. OTWOCKA 14, 03-759 WARSZAWA, TEL./FAX ZAMAWIAJĄCY: Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie Ul. Ratuszowa 1/3 03-461Warszawa SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJE SANITARNE INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ Grupa robót

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI WOD - KAN

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI WOD - KAN SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI WOD - KAN CPV 45330000-9 Pawilony handlowe na targowisku miejskim nr 1 w Pile 64-920 Piła, ul. Rynkowa 42 nr działki 304/33 Inwestor: TARPIL

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA MONTAŻU WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAWIEWNO WYWIEWNEJ W SALI AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PISZU

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA MONTAŻU WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAWIEWNO WYWIEWNEJ W SALI AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PISZU SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA MONTAŻU WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAWIEWNO WYWIEWNEJ W SALI AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PISZU CPV Grupa - 45300000-0 Klasa - 45331200-8 Kategoria -

Bardziej szczegółowo

STOLARKA OKIENNA i DRZWIOWA (Kod CPV 45420000-7)

STOLARKA OKIENNA i DRZWIOWA (Kod CPV 45420000-7) SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH STOLARKA OKIENNA i DRZWIOWA (Kod CPV 45420000-7) obiekt : Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP adres : Ząbkowice Śląskie, ul. Cukrownicza 8 inwestor

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OBIEKT : BUDYNKI ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH ADRES : GRZYBNO. STI Instalacja wodociągowa

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OBIEKT : BUDYNKI ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH ADRES : GRZYBNO. STI Instalacja wodociągowa 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OBIEKT : BUDYNKI ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH ADRES : GRZYBNO STI 02.00 Instalacja wodociągowa KOD CPV 45300000-0, 453 32400-7 2 1.0. W S T Ę P 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE S INSTALACJE SANITARNE WEWNĘTRZNE INSTALACJE WOD - KAN 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE S INSTALACJE SANITARNE WEWNĘTRZNE INSTALACJE WOD - KAN 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE S 02.00.00. INSTALACJE SANITARNE WEWNĘTRZNE INSTALACJE WOD - KAN 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI SANITARNYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI SANITARNYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI SANITARNYCH 1. Budowa : Budowa warsztatu Szkolnego z Salą Wykładową. Plomba pomiędzy istniejącym budynkiem szkoły a salą gimnastyczną

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany. istniejącej studni wierconej znajdującej się na terenie posesji inwestora.

OPIS TECHNICZNY. Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany. istniejącej studni wierconej znajdującej się na terenie posesji inwestora. 2 1. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY - Zlecenie inwestora - Warunki Techniczne Przyłączenia - Normy i normatywy techniczne 2. Zakres opracowania Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany - Przyłącza

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 452 2.1 MONTAŻ KONSTRUKCJI STALOWYCH I WYPOSAŻENIA TECHNOLOGICZNEGO NA BUDOWIE CVP 45248000-7

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 452 2.1 MONTAŻ KONSTRUKCJI STALOWYCH I WYPOSAŻENIA TECHNOLOGICZNEGO NA BUDOWIE CVP 45248000-7 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 452 2.1 MONTAŻ KONSTRUKCJI STALOWYCH I WYPOSAŻENIA TECHNOLOGICZNEGO NA BUDOWIE CVP 45248000-7 1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI. 1.1. Przedmiot specyfikacji.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA INWESTYCJI Zmiana sposobu użytkowania parteru budynku na pomieszczenia biurowe w Lubszy, dz. nr 440/1 KOD CPV: 45330000-9 DZIAŁ: D-1.3

Bardziej szczegółowo

4.SPECYFIKACJA TECHNICZNA

4.SPECYFIKACJA TECHNICZNA 4.SPECYFIKACJA TECHNICZNA WEWNĘTRZNA INSTALACJA GAZOWA Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 45350000-5 Opracowała : mgr inż. Sylwia Chełpa Spis zawartości opracowania 1. WSTĘP 1.1.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁÓWA

SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁÓWA OBIEKT: ADRES: INWESTOR: TEMAT OPRACOWA- NIA: PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WOD-KAN DLA OBIEKTU SALI GIMNASTYCZNEJ Z ZAPLECZEM SOCJALNO-ADMINISTRACYJNYM 41-500 CHORZÓW UL. ODLEGŁA 41-500 CHORZÓW UL.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 453-1 INSTALACJE WOD.-KAN. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 1.1. Przedmiot specyfikacji Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. INSTALACJA WOD-KAN, INSTALACJA CO, INSTALACJA GAZOWA, INSTALACJA WENTYLACJI

SPECYFIKACJA TECHICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. INSTALACJA WOD-KAN, INSTALACJA CO, INSTALACJA GAZOWA, INSTALACJA WENTYLACJI WAKPRO PROJEKTOWANIE KOORDYNACJA NADZORY 42-400 ZAWIERCIE UL. IGNACEGO PADEREWSKIEGO 51 T TEL.: (0 32) 67 15661-2 ; FAX.: (0 32) 67 15663; TEL.KOM.: 0 501 315 007 SPECYFIKACJA TECHICZNA WYKONANIA I ODBIORU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH KOTŁOWNIA OLEJOWA CPV

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH KOTŁOWNIA OLEJOWA CPV SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH KOTŁOWNIA OLEJOWA CPV 45331110-0 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST. Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

1. PWiK Sp. z o.o. Gliwice nr TT66/1172/2006/4349 z dnia 20.09.2006 r.

1. PWiK Sp. z o.o. Gliwice nr TT66/1172/2006/4349 z dnia 20.09.2006 r. 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. I. Opis techniczny. 1.1. Zakres opracowania. 1.2. Podstawa opracowania. 1.3. Dane ogólne. 1.4. Odbiornik ścieków. 1.5. Źródło wody. 1.6. Dobór wodomierza. 1.7. Instalacja wody

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Montaż schodów drewniano-metalowych. Kod CPV 45421000-4

Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Montaż schodów drewniano-metalowych. Kod CPV 45421000-4 Rozbudowa Ośrodka Szkoleniowo-Rehabilitacyjnego Transgraniczne Centrum Współpracy Stowarzyszenia Integracyjnego Magnum Bonum w Krasnymstawie, ul. Krasickiego 4a Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA WODOCIĄGOWA I KANALIZACYJNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA WODOCIĄGOWA I KANALIZACYJNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA WODOCIĄGOWA I KANALIZACYJNA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - KLIMATYZACJA.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - KLIMATYZACJA. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - KLIMATYZACJA. Nazwa inwestycji: Dostawa i montaż klimatyzacji dla pomieszczenia Sali Widowiskowej Centrum Kultury w Knurowie przy ulicy Niepodległości

Bardziej szczegółowo

Tomasz Paszczak USŁUGI PROJEKTOWE Szczecin ul. Jasna 51/29 tel kom

Tomasz Paszczak USŁUGI PROJEKTOWE Szczecin ul. Jasna 51/29 tel kom Tomasz Paszczak USŁUGI PROJEKTOWE 70-777 Szczecin ul. Jasna 1/29 tel. 91-464-24-86 kom. 02-097- 329 Zadanie: Remont lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym Inwestor: Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót klimatyzacji sali wystawienniczej w Pałacu Scheiblera Muzeum Kinematografii w Łodzi, Pl. Zwycięstwa 1 (dz. nr ewid. 48 obr. M. Łódź Widzew 25) Spis treści:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI. REMONT S Z A T N I W ZESPOLE SZKÓŁ Nr 20

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI. REMONT S Z A T N I W ZESPOLE SZKÓŁ Nr 20 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI REMONT S Z A T N I W ZESPOLE SZKÓŁ Nr 20 CPV 45330000-9 CPV - 45331100-1 HYDRAULIKA I ROBOTY SANITARNE CENTRALNE OGRZEWANIE WARSZAWA MARZEC

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA. Część II AUTOMATYKA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY

SPIS TREŚCI. Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA. Część II AUTOMATYKA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI 1.2. Cel i zakres opracowania 1.1. Podstawa opracowania 1.3. Bilans cieplny węzła 1.4. Projektowany węzeł cieplny 1.5. Rurociągi i armatura 1.6.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów CPV 45232150-8 CPV 45332200-5 1.WSTĘP 1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEBUDOWA RUROCIĄGÓW TECHNOLOGICZNYCH, BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEBUDOWA RUROCIĄGÓW TECHNOLOGICZNYCH, BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ. 1. WSTĘP SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEBUDOWA RUROCIĄGÓW TECHNOLOGICZNYCH, BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ. 1.1. PRZEDMIOT SZCZEGÓŁOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ Przedmiotem niniejszej Szczegółowej

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U.01.05.01 KONSTRUKCJA STALOWA

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U.01.05.01 KONSTRUKCJA STALOWA WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH KONSTRUKCJA STALOWA 1. Wstęp 1.1 Określenia podstawowe Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami. 1.2 Wymogi

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 454-1 INSTALACJE WOD-KAN Spis treści 1 WSTĘP... 109 1.1 Przedmiot ST... 109 1.2 Zakres stosowania ST... 109 1.3 Zakres robót objętych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO- MONTAŻOWYCH W ZAKRESIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA INWESTOR: ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH 38-460 JEDLICZE UL. TOKARSKICH 5 TEMAT

Bardziej szczegółowo

Przebudowa i remont stacji uzdatniania wody w miejscowości Drozdówka,Gm Uścimów dz.nr 628/1

Przebudowa i remont stacji uzdatniania wody w miejscowości Drozdówka,Gm Uścimów dz.nr 628/1 PRACOWANIA PROJEKTOWA mgr inż.maria Grzybek 20-129 Lublin ul..kalinowszczyzna 22/1 tel. (fax) 0 81 444 44 43 Przebudowa i remont stacji uzdatniania wody w miejscowości Drozdówka,Gm Uścimów dz.nr 628/1

Bardziej szczegółowo

Leszno, marzec 2008 r.

Leszno, marzec 2008 r. SPECYFIKACJA PROJEKT BUDOWY TECHNICZNA ŚWIETLICY BUDOWLANYCH WYKONANIA WIEJSKIEJ Z ZAPLECZEM I ODBIORU DLA OSP ROBÓT Inwestor: Adres CPV obiektu: INSTALACJE Mierzejewo, działka nr ewid. SANITARNE CPV Urząd

Bardziej szczegółowo

453-2 INSTALACJA HYDRANTOWA

453-2 INSTALACJA HYDRANTOWA TYTUŁ OPRACOWANIA DOPROWADZENIE OBIEKTU 02 SZKOŁY GŁÓWNEJ SŁUŻBY POŻARNICZEJ W WARSZAWIE DO ZGODNOŚCI Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI W ZWIĄZKU Z PRZEBUDOWĄ SAL DYDAKTYCZNYCH NA POKOJE MIESZKALNE DLA STUDENTÓW

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 3. Źródło zasilania Zasilanie w wodę budynku przyszkolnej sali gimnastycznej nastąpi z istniejącego przyłącza wodociągowego,

OPIS TECHNICZNY. 3. Źródło zasilania Zasilanie w wodę budynku przyszkolnej sali gimnastycznej nastąpi z istniejącego przyłącza wodociągowego, OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. Zlecenie Inwestora, P.B. -,,Architektura, Projekt budowlano-wykonawczy instalacji wod-kan, wykonany przez firmę- Usługi Techniczne ETA Sp. z o.o. - Nowy Sącz, 10.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST1-10 ŚLUSARKA

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST1-10 ŚLUSARKA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST1-10 ŚLUSARKA 1 SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW... 3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Instalacja centralnego ogrzewania CPV: 45330000-9. 1. Wstęp

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Instalacja centralnego ogrzewania CPV: 45330000-9. 1. Wstęp SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Instalacja centralnego ogrzewania CPV: 45330000-9 1. Wstęp 1.1.Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

S Z C Z E G Ó Ł O W A S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A

S Z C Z E G Ó Ł O W A S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A S Z C Z E G Ó Ł O W A S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A INSTALACJA KLIMATYZATORA OBIEKT : ZMJANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA KLASY CHEMICZNEJ NA PRACOWNIĘ KOMPUTEROWĄ ADRES : 63-700 Krotoszyn Pl. Jana

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA

INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA 1. Wstęp 1.1. Przedmiot specyfikacji Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru instalacji wod-kan dla celu realizacji zadania: Przebudowa pomieszczeń pływalni

Bardziej szczegółowo

Pracownia Projektowa MONO ART Monika Kucharczyk Rumunki Głodowskie Lipno PROJEKT BUDOWLANY

Pracownia Projektowa MONO ART Monika Kucharczyk Rumunki Głodowskie Lipno PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: Budynek Domu Kultury w Ostrowitem. Adres: Ostrowite dz. nr: 194/10. gm. Brzuze. INWESTOR: Gmina Brzuze, Brzuze 62. PROJEKT BUDOWLANY Instalacja wewnętrzna wod-kan w wydzielonych zespołach sanitarnych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI GAZÓW MEDYCZNYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI GAZÓW MEDYCZNYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI GAZÓW MEDYCZNYCH 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są warunki

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - KOTŁOWNIA GAZOWA, INSTALACJA GAZU. Produkt Wielkość Ilość Jednostka. Zawór kulowy DN szt. Zawór kulowy DN 20 8 szt.

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - KOTŁOWNIA GAZOWA, INSTALACJA GAZU. Produkt Wielkość Ilość Jednostka. Zawór kulowy DN szt. Zawór kulowy DN 20 8 szt. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - KOTŁOWNIA GAZOWA, INSTALACJA GAZU ZAŁĄCZNIK NR 9 Produkt Wielkość Ilość Jednostka Zestawienie materiałów - kotłownia gazowa Kocioł i automatyka Kocioł kondensacyjny jednofunkcyjny

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST B 12 INSTALACJE WODOCIĄGOWE I KANALIZACYJNE CPV 45332000-3 Instalacja wodociągowa i kanalizacyjna 1 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT MODERNIZACJA ISTNIEJĄCEJ HALI SPORTOWEJ WENTYLACJA I KLIMATYZACJA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT MODERNIZACJA ISTNIEJĄCEJ HALI SPORTOWEJ WENTYLACJA I KLIMATYZACJA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT MODERNIZACJA ISTNIEJĄCEJ HALI SPORTOWEJ WENTYLACJA I KLIMATYZACJA 1. WSTĘP 1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej ST są wymagania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Instalacja sprężonego powietrza

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Instalacja sprężonego powietrza SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Instalacja sprężonego powietrza INWESTOR: Gmina Miasto Puławy, Puławy ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy INWESTYCJA: Opracowanie dokumentacji projektowej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY REGIONALNE TOWARZYSTWO RPLNO-PRZEMYSŁOWE,,DOLINA STRUGU BŁAZOWA UL. MYŚLIWSKA 16

PROJEKT WYKONAWCZY REGIONALNE TOWARZYSTWO RPLNO-PRZEMYSŁOWE,,DOLINA STRUGU BŁAZOWA UL. MYŚLIWSKA 16 USŁUGI PROJEKTOWE Bober Mieczysław 35-036 Rzeszów, ul. Dąbrowskiego 31a/20; tel. 509 669938, e-mail: mietekbober@wp.pl PROJEKT WYKONAWCZY INWESTYCJA: BUDOWA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO Z CZĘŚCIĄ SOCJALNĄ NA DZIAŁCE

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Kosztorys

Przedmiar robót. Kosztorys Przedmiar robót Data: 2008-02-20 Budowa: OŚRODEK ZDROWIA W KAMIENIU. Obiekt: MODERNIZACJA INSTALACJI C.O.,WOD-KAN I WENTYLACJI MECHANICZNEJ Zamawiający: URZĄD GMINY W KAMIENIU opracowali: inż. Stefan Tur,...

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA SST PRZYŁĄCZE GAZOWE. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne 1 Instalacje Sanitarne gaz

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA SST PRZYŁĄCZE GAZOWE. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne 1 Instalacje Sanitarne gaz Szczegółowe Specyfikacje Techniczne 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I SST PRZYŁĄCZE GAZOWE Szczegółowe Specyfikacje Techniczne 2 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZYŁĄCZE GAZU 1.0. Wstęp 1.1. Przedmiot SST

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE SANITARNE

INSTALACJE SANITARNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH PROJEKT BUDOWY SALIGIMNASTYCZNEJ Z ZAPLECZEM INSTALACJE SANITARNE Adres obiektu: Gm. Osieczna, Świerczyna, działka nr ewid. 316 Inwestor: Urząd

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Instalacje sanitarne

Przedmiar robót. Instalacje sanitarne Przedmiar robót Instalacje sanitarne Obiekt Kod CPV 45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne Budowa ul.narutowicza 10A, 70-231 Szczecin Inwestor Jednostka Woskowa 4340 ul.narutowicza 10A, 70-231 Szczecin

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT TEMAT: Remont sanitariatów dla osób niepełnosprawnych na pododdziale urologii OBIEKT: Budynek Szpitala Miejskiego w Rzeszowie LOKALIZACJA INWESTYCJI: ul.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY SPIS TREŚCI I.

PROJEKT BUDOWLANY SPIS TREŚCI I. Str. 2 PROJEKT BUDOWLANY SPIS TREŚCI I. SST-001 ZABEZPIECZEŃ P.POŻ. INSTALACJI WENTYLACJI ORAZ PRZEPUSTOW INSTALACYJNYCH... 3 I.1. Przedmiot SST... 3 I.2. Zakres robót... 3 I.3. Charakterystyka techniczna

Bardziej szczegółowo

POLSKI ZWIĄZEK ŁOWIECKI W OLSZTYNIE

POLSKI ZWIĄZEK ŁOWIECKI W OLSZTYNIE Temat: SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGÓLNA K-1 INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI Obiekt: POLSKI ZWIĄZEK ŁOWIECKI W OLSZTYNIE Opracował: mgr inż. Robert Błażek upr. nr 199/94/OL 2 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

- Instalacje wodociągowe

- Instalacje wodociągowe Pracownia Architektoniczna SST SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REMONT I DOSTOSOWANIE DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW ŁAZIENEK, SZATNI I WENTYLATORNI NA POZIOMIE WYSOKICH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST S SIECI I INSTALACJE SANITARNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST S SIECI I INSTALACJE SANITARNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST S SIECI I INSTALACJE SANITARNE Roboty konserwacyjno naprawcze budynku portierni Centrum Logistyki w Zamościu. ul. Namysłowskiego 6, 22-400

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA BUDOWY INSTALACJI GAZOWEJ

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA BUDOWY INSTALACJI GAZOWEJ SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA BUDOWY INSTALACJI GAZOWEJ 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

arch. Jerzy Solarek SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJI WODY CIEPŁEJ, ZIMNEJ I KANALIZACJI Budynek mieszkalny wielorodzinny Nr 2

arch. Jerzy Solarek SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJI WODY CIEPŁEJ, ZIMNEJ I KANALIZACJI Budynek mieszkalny wielorodzinny Nr 2 SOL-AR arch. Jerzy Solarek PRACOWNIA ARCHITEKTURY I URBANISTYKI P R O J E K T Y N A D Z O R Y W Y K O N A W S T W O 02-816 Warszawa tel/fax 022 643-76 -77 ul. Rajskich Ptaków 17 sol-ar@qdnet.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania I Część ogólna 1. Przedmiot opracowania 2. Zakres opracowania dokumentacji technicznej 3. Podstawa opracowania II Opis techniczny projektowanych instalacji 1. Instalacja gazowa III.

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. wewnętrzna instalacja wod-kan

Kosztorys. wewnętrzna instalacja wod-kan Kosztorys Budowa: Błądzikowo, ul. Pucka Obiekt: budynek B Zamawiający: PUCKA GOSPODARKA KOMUNALNA SP. Z O.O. UL. ZAMKOWA 6 84-100 PUCK Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:...... strona nr: 2 Przedmiar

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OBJĘTYCH PROJEKTEM INSTALACJA GAZU W KUCHNI

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OBJĘTYCH PROJEKTEM INSTALACJA GAZU W KUCHNI SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OBJĘTYCH PROJEKTEM INSTALACJA GAZU W KUCHNI Zawartość dokumentacji: 1. WSTĘP 1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 1.2 Zakres stosowania Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: ROZDZIAŁ V Wymiana wewnętrznej instalacji wod. kan. oraz instalacji ciepłej wody użytkowej. 1. Ogólne zasady wykonania robót 2. Warunki szczegółowe wykonania robót 84 1. Ogólne zasady

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa obiektu: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków. Zamawiający: Gmina Zębowice. Data opracowania specyfikacji: maj 2014 r. I. Zawartość

Bardziej szczegółowo

S Z C Z E G Ó Ł O W A S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A

S Z C Z E G Ó Ł O W A S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A S Z C Z E G Ó Ł O W A S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A INSTALACJA WODNO KANALIZACYJNA OBIEKT : BUDOWA WINDY SZPITALNEJ ADRES : 63-700 Krotoszyn ul. Bolewskiego 14 INWESTOR : Samodzielny Publiczny

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY REMONTU WĘZŁÓW SANITARNYCH W GIMNAZJUM NR 3 PRZY UL. BOROWEJ 123 W TYCHACH.

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY REMONTU WĘZŁÓW SANITARNYCH W GIMNAZJUM NR 3 PRZY UL. BOROWEJ 123 W TYCHACH. INNY WYMIAR Pracownia Architektoniczna Jarosław Stelmaszyk Ul. Wojewódzka 50/8A 40-026 Katowice NIP 634 247 00 60 Tel. 604 320 166 Temat : PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY REMONTU WĘZŁÓW SANITARNYCH W GIMNAZJUM

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-7 Instalacja hydrantowa KOD CPV 45332000-3 1. Wstęp 1.1 Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. 1. KNR [ST-0001] Wykopy liniowe ręczne. Głęb.wykopu do 1,5 m.. Szerokość wykopu 0,8 Jednostka: 100m3 0,0770

Przedmiar robót. 1. KNR [ST-0001] Wykopy liniowe ręczne. Głęb.wykopu do 1,5 m.. Szerokość wykopu 0,8 Jednostka: 100m3 0,0770 PPU 18-400 Łomża Identyfikator: 2/10 Data utworzenia: 2009-11-30 Remont świetlicy wiejskiej w Rogienicach Wielkich Przedmiar robót Opis robót Dział nr 1. Instalacja zewnętrzna i wewnętrzna wod.-kan. [CPV:

Bardziej szczegółowo

OBIEKT : Remont, rozbudowa i przebudowa budynku Centrum Kultury Akademickiej PWSZ

OBIEKT : Remont, rozbudowa i przebudowa budynku Centrum Kultury Akademickiej PWSZ TEMAT : Projekt budowlany instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej OBIEKT : Remont, rozbudowa i przebudowa budynku Centrum Kultury Akademickiej PWSZ ADRES : ul. Czarnieckiego 15 INWESTOR : Państwowa Wyższa

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE SANITARNE

INSTALACJE SANITARNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH PROJEKT ROZBUDOWY BUDYNKU GARAŻOWEGO DLA WOZÓW BOJOWYCH Z POMIESZCZENIAMI SOCJALNYMI INSTALACJE SANITARNE Adres obiektu: Gm. Lipno, Wilkowice,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI SANITARNYCH,WENTYLACJI

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI SANITARNYCH,WENTYLACJI EGZEMPLARZ INWESTOR OBIEKT LOKALIZACJA INWESTYCJI NUMERY DZIAŁEK STADIUM Szkolne schronisko młodzieżowe ul. Żołnierska 13b,10-558 Olsztyn Szkolne schronisko młodzieżowe ul. Żołnierska 13b,10-558 Olsztyn

Bardziej szczegółowo

Nr Nazwa Jednostka miary Ilość

Nr Nazwa Jednostka miary Ilość Nazwa Firmy Kosztorysowanie FORTE 6.01 Prawa autorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK budynek nr 2-stała baza noclegowa wewnętrzna inst.wod-kan i c.w. Identyfikator kosztorysu: budynek nr 2-stała baza noclegowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT FANTOM Tomasz Mikrut 48-300 Nysa ul. Rynek 36N SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT inwestor obiekt branża temat projektant opracowanie Gmina Nysa - Urząd Miejski w Nysie 48-300 Nysa Ul. Kolejowa

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Instalacja elektrycznego ogrzewania, instalacji wod-kan i p.poŝ. Nazwa zamówienia:

PRZEDMIAR ROBÓT. Instalacja elektrycznego ogrzewania, instalacji wod-kan i p.poŝ. Nazwa zamówienia: PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: Instalacja elektrycznego ogrzewania, instalacji wod-kan i p.poŝ. Adres inwestycji: Zamawiającyr: Wodociągowa wieŝa ciśnień w PISZU Gmina Pisz ul.gizewiusza 5, 12-200 Pisz

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 02 INSTALACJA WENTYLACJI

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 02 INSTALACJA WENTYLACJI SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 02 INSTALACJA WENTYLACJI 9 Contents 1. Wstęp... 11 1.1 Przedmiot ST... 11 1.2. Zakres stosowania ST... 11 1.3. Zakres robót objętych ST...

Bardziej szczegółowo