SPIS WARUNKÓW TECHNICZNYCH Na roboty branŝy sanitarnej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPIS WARUNKÓW TECHNICZNYCH Na roboty branŝy sanitarnej"

Transkrypt

1 2 SPIS WARUNKÓW TECHNICZNYCH Na roboty branŝy sanitarnej S 01 WYMAGANIA OGÓLNE 3 7 strony S 02 ROBOTY INFRASTRUKTURY SANITAREJ 8 12 Przyłącze wodociągowe CPV Przyłącze kanalizacji sanitarnej CPV Przyłącze kanalizacji technologicznej CPV Przyłącze kanalizacji deszczowej CPV Zewnętrzne instalacje grzewcze CPV S 03 ROBOTY INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH Instalacja wodociągowa wody zimnej, ciepłej i ppoŝ. CPV Instalacja kanalizacji sanitarnej CPV Instalacja centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego CPV Kotłownia gazowa CPV Wentylacja mechaniczna CPV Instalacja chłodnicza CPV

2 3 S 01 WYMAGANIA OGÓLNE 1.0 WSTĘP 1.1 Przedmiot WT Przedmiotem niniejszych Warunków Technicznych są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót przyłączy wod.-kan., przyłączy cieplnych, zewnętrznej instalacji gazowej, wewnętrznych instalacji wod.-kan. i ppoŝ., instalacji centralnego ogrzewania, kotłowni gazowej, wewnętrznej instalacji gazowej, wentylacji mechanicznej oraz instalacji chłodniczej dla przebudowy oraz zmiany sposobu uŝytkowania wraz z infrastrukturą towarzyszącą na cele edukacyjno kulturalne zabytkowego zespołu pałacowo - parkowego oraz budowy ogrodzenia na działkach nr ewid. 940/1, 358/9 i części działek nr ewid. 359 i 972 we wsi Chrzęsne przy ul. Pałacowej, ul. Sulejowskiej i ul. Zamkowej, gmina Tłuszcz. 1.2 Zakres stosowania ST Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt Zakres robót objętych ST Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych szczegółowymi specyfikacjami, dla poszczególnych asortymentów robót branŝy sanitarnej. 1.4 Dane ogólne Zakres opracowania obejmuje wykonanie instalacji sanitarnych dla przebudowy oraz zmiany sposobu uŝytkowania wraz z infrastrukturą towarzyszącą na cele edukacyjno kulturalne zabytkowego zespołu pałacowo - parkowego oraz budowy ogrodzenia. Inwestycja zlokalizowana jest w kompleksie pałacowo parkowym ogrdzenia na działkach nr ewid. 940/1, 358/9 i części działek nr ewid. 359 i 972 we wsi Chrzęsne przy ul. Pałacowej, ul. Sulejowskiej i ul. Zamkowej, gmina Tłuszcz. 1.5 Określenia podstawowe UŜyte w ST wymienione poniŝej określenia naleŝy rozumieć w kaŝdym przypadku następująco; Przyłącze wodociągowe rurociąg do zaopatrzenia wodnego dla celów bytowo gospodarczych i ppoŝ. do budynku Przyłącze kanalizacji sanitarnej rurociąg do odprowadzenia ścieków z budynku Zewnętrzna instalacja cieplna - rurociągi do zaopatrywania instalacji grzewczych w budynkach wchodzących w skład kompleksu w czynnik grzewczy o temperaturze pracy do 75/55C uzyskiwany w gazowej kotłowni zlokalizowanej w budynku pałacu Zewnętrzna instalacja gazowa - rurociągi doprowadzające gaz ziemny od punktu pomiarowego w lini ogrodzenia do ściany zewnętrznej budynku Instalacja wodociągowa wody zimnej i ciepłej rurociągi do rozprowadzenia wody do urządzeń czerpalnych w budynku Instalacja kanalizacji sanitarnej rurociągi do odprowadzenia ścieków od urządzeń sanitarnych w budynku Instalacja kanalizacji technologicznej rurociągi do odprowadzenia ścieków od urządzeń kuchennych w budynku Instalacja kanalizacji deszczowej rurociągi do odprowadzenia wód deszczowych z dachu budynku Instalacja centralnego ogrzewania rurociągi i urządzenia grzejne do wytwarzania ciepła w budynku Wewnętrzna instalacja gazowa - rurociągi zaopatrujące kotłownię gazową w gaz ziemny Wentylacja mechaniczna kanały oraz urządzenia do rozprowadzania, oczyszczania i ogrzewania powietrza dostarczanego do budynku z zewnątrz Instalacja chłodnicza rurociągi oraz urządzenia do chłodzenia powietrza obiegowego w pomieszczeniach Dziennik budowy dziennik wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami przez właściwy organ administracyjny, stanowiący urzędowy dokument o przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót Kierownik budowy osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŝniona do kierowania robotami i występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

3 Rejestr obmiarów akceptowany przez inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami słuŝący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez inspektora nadzoru budowlanego Materiały wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 1.6 Ogólne wymagania dotyczące robót Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Przekazanie terenu budowy Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaŝe Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej Dokumentacja projektowa JeŜeli w trakcie robót okaŝe się koniecznym uzupełnienie dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiającego, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i ST na własny koszt w 4 egzemplarzach i przedłoŝy je Inspektorowi do zatwierdzenia Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne z dokumentacją projektową i ST. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy Zabezpieczenie terenu budowy O przystąpieniu do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem uzgodniony termin z Inwestorem oraz umieścić tablice informacyjne, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony w cenę umowną Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego Ochrona przeciwpoŝarowa Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpoŝarowej i utrzymywać sprawny sprzęt p-poŝ. Odpowiedzialny jest równieŝ za wszelkie straty spowodowane poŝarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy Materiały szkodliwe dla otoczenia Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do uŝycia. Nie dopuszcza się uŝycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stęŝeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały uŝyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko Bezpieczeństwo i higiena pracy Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odzieŝ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 2.0 MATERIAŁY 2.1 Źródła uzyskania materiałów Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące zamawiania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań. Inspektor moŝe dopuścić tylko te materiały, które posiadają; certyfikat na znak bezpieczeństwa określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych. 4

4 5 deklaracji zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeŝeli nie są certyfikację określoną, które spełniają wymogi ST. 2.2 Materiały nie odpowiadające wymaganiom Materiały te zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złoŝone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i zwrotem poniesionych kosztów. 2.3 Przechowywanie i składowanie materiałów Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoja jakość i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 3.0 SPRZĘT Wykonawca jest zobowiązany do uŝywania takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŝywany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, lub w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca dostarczy dla Inspektora Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uŝytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 4.0 TRANSPORT Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŝonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umową. Wykonawca będzie usuwać na bieŝąco, na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 5.0 WYKONANIE ROBÓT Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi poleceniami na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takŝe w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalne występujące przy produkcji i przy badaniu materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozwaŝną kwestię. Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niŝ w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 6.0 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 6.1 Zasady kontroli jakości robót Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć załoŝoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę i jakość materiałów i zapewnia odpowiedni system kontroli włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek wody i ścieków i badań laboratoryjnych oraz robót. 6.2 Badania i pomiary

5 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymogami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować moŝna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 6.3 Raporty z badań Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej. 6.4 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna pomoc do tego celu ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 7.0 OBMIAR ROBÓT 7.1 Ogólne zasady obmiaru robót Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 7.2 Czas przeprowadzenia obmiaru Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a takŝe w przypadku wystąpienia dłuŝszej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 8.0 ODBIÓR ROBÓT 8.1 Rodzaje odbiorów robót W zaleŝności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają etapom odbioru: odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorowi robót częściowych, odbiorowi ostatecznemu, odbiorowi pogwarancyjnemu. 8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu Odbiór zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie umoŝliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednocześnie powiadamia Inspektora Nadzoru, a odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niŝ 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 8.3 Odbiór częściowy Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg. zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 8.4 Odbiór ostateczny Zasady odbioru ostatecznego Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzana przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 6

6 7 podstawie przedłoŝonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonanych robót z dokumentacją projektową i ST. W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego Dokumenty do odbioru ostatecznego Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg. wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ewentualnie uzupełniające lub zamienne), 3. badania jakościowe wody z wynikiem pozytywnym, 4. próby ciśnieniowe na zimno i gorąco z wynikiem pozytywnym. 5. protokoły odbiorów robót zanikających i częściowych, 6. protokóły odbioru robót (oryginały) przy udziale przez; Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, Zakłady Gazownicze, Spółdzielnie Kominiarskie w zakresie odprowadzenia spalin i wentylacji nawiewnej oraz przekazanie robót zewnętrznych właścicielom urządzeń. 7. dziennik budowy i rejestry obmiarów (oryginały) 8. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST, 9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełoŝenie sieci podziemnej) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 10. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 11. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznacza komisja. 8.5 Odbiór pogwarancyjny Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałym w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonywany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad w punkcie 8.4 "Odbiór ostateczny robót". 9.0 PODSTAWA PŁATNOŚCI 9.1 Ustalenia ogólne Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenianych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość ( kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować; robociznę bezpośrednią wraz towarzyszącymi kosztami wartość zuŝytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnie ubytków i transportu na teren budowy, wartość pracy i sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami Do cen jednostkowych nie naleŝy wliczać podatku VAT.

7 S 02 ROBOTY INFRASTRUKTURY SANITARNEJ 1.0 WSTĘP 1.1 Przedmiot ST Przedmiotem niniejszych Warunków Technicznych są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót przyłączy wod.-kan., zewnętrznej instalacji cieplnej, zewnętrznej instalacji gazowej, dla przebudowy oraz zmiany sposobu uŝytkowania wraz z infrastrukturą towarzyszącą na cele edukacyjno kulturalne zabytkowego zespołu pałacowo - parkowego oraz budowy ogrodzenia na działkach nr ewid. 940/1, 358/9 i części działek nr ewid. 359 i 972 we wsi Chrzęsne przy ul. Pałacowej, ul. Sulejowskiej i ul. Zamkowej, gmina Tłuszcz. 1.2 Zakres stosowania ST Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt Zakres robót objętych ST Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót wyszczególnionych w pkt DANE OGÓLNE Inwestycja zlokalizowana jest w kompleksie pałacowo parkowym ogrdzenia na działkach nr ewid. 940/1, 358/9 i części działek nr ewid. 359 i 972 we wsi Chrzęsne przy ul. Pałacowej, ul. Sulejowskiej i ul. Zamkowej, gmina Tłuszcz. 3.0 ROBOTY ZIEMNE, BUDOWLE I KOLIZJE 1. Roboty budowlane wykonać zgodnie z obowiązującymi normami Dz.Urz.Nr 4/89, Zarządzenie 47 oraz BN-81/ Zabezpieczenie ścian wykopów zgodnie z normą PN-68/B i warunkami B.H.P. 3. Zachować szczególną ostroŝność na istniejące podziemne i nadziemne uzbrojenia. 4. Oprócz naniesionych kolizji mogą wystąpić takŝe kolizje z uzbrojeniem podziemnym nie zinwentaryzowanym. 3.1 Uwagi dodatkowe Przed przystąpieniem do robót ziemnych naleŝy zawiadomić zainteresowane instytucje i uŝytkowników o terminie rozpoczęcia robót, których urządzenia kolidują z trasami rurociągów. Przy budowie rurociągów stosować się do uwag zawartych w uzgodnieniach z uŝytkownikami uzbrojenia. Zachować szczególną ostroŝność przy zbliŝeniach z kablami telefonicznymi i energetycznymi. Wszystkie roboty w bezpośredniej strefie kabli wykonać ręcznie. Przed rozpoczęciem wykopów trasa rurociągów w terenie winna być geodezyjnie wytrasowana. Przed zasypaniem wykopów naleŝy wykonać inwentaryzację trasy i rzędnych ułoŝenia rurociągów. Istniejące lokalne systemy melioracyjne lub opaski odwadniające naleŝy doprowadzić do stanu pierwotnego w przypadku ich uszkodzenia. Po zakończeniu robót ziemnych naleŝy naprawić uszkodzone nawierzchnie asfaltowe, chodniki i trawniki i doprowadzić do stanu pierwotnego. Wszelkie napotkane nie zinwentaryzowane rurociągi lub kable traktować jako czynne powiadamiając o ich odkryciu ewentualnych uŝytkowników i uzgodnić z nimi sposób zabezpieczenia lub likwidacji. 3.2 Odwodnienie wykopów Poziom wody gruntowej występuje generalnie powyŝej rzędnych posadowienia projektowanego uzbrojenia, moŝe wystąpić jako lokalne sączenie wody lub napływ wód powierzchniowych i opadowych. W zaistniałej sytuacji naleŝy wzdłuŝ jednej ze ścian wykopu wykonać rowek o głębokości 20 cm i ułoŝyć dren kamionkowy d=100 mm ze spadkiem w kierunku studzienki zbiorczej z kręgów betonowych d= 0,6 m i głębokości 1.0 m skąd wodę naleŝy wypompować pompką elektryczna lub spalinową tzw. "śabką". Dalsze odprowadzanie wód naleŝy organizować tymczasowymi rurociągami zrzutowymi na powierzchni trenu lub do kanalizacji deszczowej. Dodatkowe pompowania wody w wyniku zaistniałych opadów deszczowych naleŝy rozliczać w trybie nadzoru budowlanego. 4.0 PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE DO BUDYNKU 8

8 9 4.1 Opis przyłącza wody do budynku Zasilenie w wodę uŝytkową dla budynku odbywać się będzie za pomocą projektowanego przyłącza wody 63PE. 4.2 Układ pomiarowy NaleŜy zastosować opomiarowanie zespołu budynków za pomocą wspólnego wodomierza na wspólnym odcinku przyłącza wodociągowego. W studni wodomierzowej Ø1500mm zlokalizowanej w terenie zielonym zamontować wodomierz sprzęŝony typu MW/JS 50/2,5-S dn50 firmy PoWoGaz lub Sensus lub inny równowaŝny. Przed i za wodomierzem zasuwy kołnierzowe typu E2 DN50 nr kat firmy Hawle lub firmy Jafar lub inne równowaŝne z uszczelnieniem miękkim. Za zestawem wodomierzowym zawór zwrotny antyskaŝeniowy typu EA DN50 nr kat. 370 firmy Hawle lub firmy Jafar lub inny równowaŝny. Zachowanie normatywnych odległości przed i za wodomierzem wykonać za pomocą króćców dwukołnieŝowych typu FF DN50 L=250 i L=100 nr kat. 530 firmy Hawle lub firmy Jafar lub innych równowaŝnych. Przejścia stal/pe za i przed zestawem wodomierzowym za pomocą połączeń kołnierzowych do rur PE 50/63 nr kat firmy Hawle lub firmy Jafar lub innych równowaŝnych. 4.3 Wykonanie przyłącza wodociągowego Przyłącze wykonać naleŝy z rur 63PE PN 10 bar. Podłączenie do istniejącej instalacji wykonać naleŝy za pomocą trójnika kielichowo kołnierzowego PVC 110/50. Włączenie do istniejącej sieci wykonać za pomocą nasuwki 110PVC. Za trójnikiem naleŝy zamontować zasuwę kołnierzową DN50 z uszczelnieniem miękkim typu E2 z obudową teleskopową lub sztywną firmy HAWLE lub firmy JAFAR lub inną równowaŝną. Zwieńczenie zasuwy stanowić będzie skrzynka uliczna typu 2051K firmy HAWLE lub firmy JAFAR lub inna równowaŝna. Przejście stal/pe za pomocą połączenia kołnierzowego do rur PE 50/63 nr kat firmy Hawle lub firmy Jafar lub innego równowaŝnego. Lokalizację zasuwy oznakować tabliczką orientacyjną dla zasuw dla wodociągów wg PN-86/B zamontowaną na stałym elemencie zagospodarowania lub na słupku stalowym. Rurociąg w wykopie układać naleŝy na podsypce piaskowej o grubości 15 cm. Po ułoŝeniu rurociągu wykonać obsypkę i nasypkę z piasku o grub. 20 cm. Na wyrównanej i ubitej nasypce ułoŝyć folię ostrzegawczą o szerokości 20 cm, a następnie zasypać wykop do poziomu terenu. Trasę przyłącza i lokalizację hydrantu zewnętrznego dn80 przedstawiono na planie sytuacyjnym. Przed zasypaniem przyłącza wykonać próbę ciśnieniową, dezynfekcję oraz wykonać inwentaryzację geodezyjną powykonawczą. Na czas budowy, pobór wody odbywać się będzie za pomocą istniejącego przyłącza wodociągowego z istniejącym wodomierzem. 4.4 Układ nawadniania zieleni W miejscach wskazanych na projekcie zagospodarowania terenu zamontować skrzynki polipropylenowe typu VBA firmy Rainbird lub inne równowaŝne z zaworami czerpalnymi dn25. W rabatach i nasadzeniach przy których zlokalizowano zawory czerpalne zastosować nawadnianie za pomocą linii kroplującej Ø16mm typu Dripline z wbudowanymi emiterami firmy RainBird lub innych równowaŝnych. Sterowanie pracą nawadniania za pomocą sterownika typu STP6 zlokalizowanego w pomieszczeniu przedsionka w budynku administracyjnym firmy Rainbird lub innego równowaŝnego. Sterownik umoŝliwiać będzie zaprogramowanie w trybie tygodniowo godzinowym harmonogramu podlewania zieleni. W celu pominięcia uruchomienia układu podlewania podczas opadów atmosferycznych zamontować czujnik deszczu współpracujący ze strerownikiem. Czujnik deszczu zamontować na budynku administracyjnym w sposób nie powodujący przysłonięcia go przez elementy dachu lub drzewa rosnące w pobliŝu. Sterownik otwierać będzie elektrozawór typu 100DV firmy Rainbird lub inny równowaŝny zlokalizowany w studzience odwadniającej. W celu umoŝliwienia odwodnienia na okres zimowy układu nawadniania zieleni rurociągi zasilające naleŝy układać w gruncie ze spadkiem w kierunku studzienki spustowej. W studzience odwadniającej zamontować zawór spustowy. Odprowadzenie wody ze studzienki odwadniającej za pomocą pompy zatapialnej lub za pomocą naczynia czerpalnego (wiadro), które musi znaleźć się na wyposaŝeniu stałym obiektu. 5.0 PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ Ścieki sanitarne z zespołu budynków zostaną odprowadzone grawitacyjnie do projektowanego zbiornika bezodpływowego o pojemności całkowitej 50m3.

9 5.1 Opis przyłącza Odprowadzenie ścieków sanitarnych odbywać się będzie za pomocą istn. przyłącza kanalizacji sanitarnej. NaleŜy wykonać wymianę odcinków od budynku do istniejących studzienek na sieci kanalizacji sanitarnej (pierwszych licząc od budynku). 5.2 Wykonanie przyłącza Odcinek przyłączy od budynków i do zbiornika wykonać z rur PCV 160mm klasy S łączonych na uszczelkę gumową. Przejście rur przez ściany studzienek betonowych wykonać w tulejach ochronnych krótkich. Na przyłączu zaprojektowano studzienki betonowe z kręgów Ø1200. Rurociągi w wykopie naleŝy układać na podsypce piaskowej o grubości 15 cm. Po ułoŝeniu rurociągu wykonać obsypkę i nasypkę z piasku o grubości 20 cm, a następnie zasypać wykop gruntem rodzimym do poziomu terenu. Przy zasypaniu grunt ubijać warstwami. Prowadzenie przyłącza z podaniem rzędnych i spadków podano na załączonej sytuacji i profilu w PT. Próby szczelności wykonać zgodnie z warunkami technicznymi podanymi na końcu specyfikacji. 5.3 Bezodpływowy zbiornik na ścieki NaleŜy zastosować zbiornik z GRP firmy Amitech lub inny równowaŝny, podziemny, poziomy, zamknięty, pojemności Vc=50m3, o wymiarach: Dw=2400mm, Lc=11500mm. WyposaŜenie zbiornika stanowią króćce: wlot - 90 mm PVC, wlot 160PVC, właz d=800mm - 1 szt, długości 1m,wywiewka, pokrywa z GRP (do lokalizacji w "terenach zielonych"), 6.0 PODZIEMNY ODCINEK INSTALACJI GAZOWEJ Szafka na gazomierz miechowy G10N i reduktor gazowy MIX25 zlokalizowaną w linii ogrodzenia stanowi odrębne opracowanie. Odcinek podziemny instalacji gazowej włączyć w szafce gazowej w linii ogrodzenia za gazomierzem: poprzez złączkę PE/stal 63/50. Odcinek podziemny instalacji gazowej wykonać z rur polietylenowych PE 80 szeregu SDR 11 o średnicy 63PE dla ciśnień roboczych do 0,4 MPa. Kształtki, króćce PE oraz połączenia PE/stal do zgrzewania elektrooporowego zastosowano produkcji firmy Wavin Metalplast-Buk lub firmy GAMRAT lub innej równowaŝnej. Przed budynkiem w odległości 0,5 m. od ściany budynku zamontować kształtkę przejściową PE/stal 50/40 wykonując dalszy odcinek do budynku z rury stalowej bez szwu, izolowanej, DN-40 wg PN-80/ H Przejście przez ścianę zewnętrzną budynku wykonać w uszczelnionej rurze ochronnej DN 65 w wykonaniu zwykłym, z wypełnieniem ZW wg BN-88/ Przykrycie przewodu 0,8 m. Dno wykopu oczyścić z kamieni, korzeni i innych części stałych. Pod odcinek podziemny instalacji gazowej wykonać podsypkę z piasku grub. min. 5 cm, nadsypkę min. 10 cm. Na podsypce obok rurociągu ułoŝyć przewód lokalizacyjny Cu DY 1,5 mm2. Nad instalacją z rur PE umieścić Ŝółtą folię ostrzegawczą szerokości 0,1-0,2 m. Zasypywać sypkim gruntem rodzimym pozbawionym kamieni. Po wykonaniu odcinek podziemny instalacji gazu naleŝy przedmuchać spręŝonym powietrzem i wykonać próbę szczelności pod ciśnieniem Ppr. 0,4 MPa przez okres 24 godzin wg PN-92 M Psz.p.p. = 6,0 : 0,9 = 6,7 bara Po uzyskaniu pozytywnego wyniku próby oraz zainwentaryzowaniu instalacji z rur PE przez słuŝbę geodezyjną, moŝna przystąpić da zasypywania 7.0 ZEWNĘTRZNE INSTALACJE CIEPLNE Odcinki podłączeń cieplnych układanych w gruncie pomiedzy kotłownią w budynku administracyjnym a Pałacem i Spichlerzem wykonać z elementów preizolowanych systemu SYNCOPEX za pomocą poczwórnego rurociągu. Do Pałacu doprowadzić rurociąg składajacy się z czterech rur przewodowych tj.: 2x50 EVALPEX (c.o.), 1x40 PEXa (c.w.), 1x20 PEXa (cyrk.), natomiast do Spichlerza odpowiednio: 2x40 EVALPEX (c.o.), 1x32 PEXa (c.w.), 1x20 PEXa (cyrk.). Rury pokryte są powłoką antydyfuzyjną zapobiegającą przenikaniu cząstek tlenu do instalacji i zatopione są w izolacji ze spienionego polietylenu w karbowanym płaszczu z PEHD. Średnica zewnętrzna karbowanego płaszcza izolacji rurociągu czteroprzewodowego wynosi odpowiednio 235 mm i 200 mm. 10

10 11 Przejścia przez ściany budynków naleŝy wykonać za pomocą pierścieni karobowanych zabezpieczonych rękawami termokurczliwymi. Połączenia rur PEX z rurociągami stalowymi naleŝy wykonać za pomocą kształtek przejściowych Wipex a rurociąg preizolowany zakończyć zaślepkami wciskowymi. 8.0 OBMIAR ROBÓT 8.1 Wykonanie robót winno być zgodne z zakresem robót ujętych w przedmiarze i (ST) oraz obowiązującymi przepisami i normami, których wykaz przedstawiono na końcu rozdziału. 8.2 Roboty ujęte w Specyfikacji Technicznej (ST) odpowiadają układowi przedmiaru robót wykonanego wg. KNR w kosztorysie ślepym. 8.3 Jednostki obmiarów robót ; m 3 (metr sześcienny) wykonanych i odebranych robót ziemnych wraz z wywozem na dalsze odległości i dowozem pospółki, drewno i stemple, zaprawy i mieszanki betonowe m 2 (metr kwadratowy) wykonanych i odebranych umocnień ścian wykopów, nawierzchnie asfaltowe, chodniki, powierzchnie gruntowania studzien. t. (ton) grodzice stalowe, tłuczeń kamienny, mieszanka mineralno asfaltowa, cement, kg. ( kilogram) rozpory i podłuŝnice stalowe, roztwór asfaltowy Abizol R i P, lepik asfaltowy, nasiona traw, m-g ( motogodziny) praca koparki, spycharki, transportu, wibromłotów, pompy odwadniającej, agregat prądotwórczy, spręŝarki powietrza, równiarki, zrywarka i walca statycznego samojezdnego, skrapiarka i rozkładarka mas bitumicznych. m. (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji, krawęŝniki, obrzeŝa chodnikowe. kpl.(komplet) wykonanych i odebranych studzienek rewizyjnych i wpustów ściekowych szt. (sztuk) włazy Ŝeliwne, wpusty ściekowe, kręgi betonowe, pierścienie odciąŝające, uszczelki gumowe, r-g (roboczogodzina) wykonanych i odebranych robót ręcznych i mechanicznych. 9.0 ODBIÓR ROBÓT 9.1 Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu podlegają; roboty montaŝowe wykonania sieci wodociągowej + przyłącza roboty montaŝowe wykonania bloków oporowych do prób ciśnieniowych roboty montaŝowe wykonania kanalizacji sanitarnej i deszczowej + przyłącza wykonanie prób ciśnieniowych wodociągowych i kanalizacyjnych wykonanie normatywnej podsypki, obsypki i nasypki sieci wodociągowej i kanalizacyjnych + przyłącza wykonane studzienki ściekowe i kanalizacyjne wykonana izolacja studzienek zasypany zagęszczony wykop Odbiór robót zanikających powinien być wykonany, w czasie umoŝliwiającym dokonanie korekt i poprawek, bez hamowania robót. Długość odcinka robót ziemnych poddanych odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 m lub obejmować całość robot PRZEPISY ZWIĄZANE 10.1 Normy PN B Kruszywa mineralne do betonu PN B 1111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. świr i mieszanka PN B 1112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych. BN 83/ Roboty ziemne, wykopy otwarte pod przewody wod-kan. PN 69/B Zabezpieczenie ścian wykopów PN 92/B Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. BN 86/ Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i Ŝelbetowe. PN 88/B Beton zwykły BN 81/ Roboty budowlane PN 92/B Studzienki kanalizacyjne

11 PN 94/H Włazy kanałowe klasy B.C.D. PN 94/H Włazy kanałowe klasa 50 kn PN 64/H Stopnie Ŝeliwne do studzienek kontrolnych PN C Roztwór asfaltowy ABIZOL R i P DIN Rury kanalizacyjne zewnętrzne PVC klasy N 8 kn/m2 DIN Włazy Ŝeliwne sferoidalne typ cięŝki typ PURATOR POLSKA DIN Wpusty ściekowe Ŝeliwne sferoidalne typ cięŝki typ PURATOR PN 74/C Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PN 85/C Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PN 81/C Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PN 87/B Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposaŝenia PN 81/B Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze. PN 74/B Wodociągi. Przewody ciśnieniowe z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania przy odbiorze. PN 74/C Rury ciśnieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PN 76/C Kształtki ciśnieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu ZN 71/MPCH/G-Sa-9 Gumowe pierścienie uszczelniające do rur z PVC do połączeń ciśnieniowych. BN 74/ /04 Rury polietylenowe typ 50 Wymagania techniczne i wymiary BN 81/ Wodociągi. Bloki oporowe, wymiary i warunki stosowania. DIN EN ISO 9001 System zapewnienia jakości przy produkcji rur Wavin Inne dokumenty Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montaŝowych. Instalacje sanitarne i przemysłowe. Tom II Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych wydawca Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji Warszawa 1994 r Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut Techniki Budowlanej Warszawa 1986 r Instrukcja montaŝowa układania w gruncie rurociągów z rur PVC produkowanych przez Wavin Buk Instrukcja montaŝowa układania w gruncie rurociągów z rur PE produkowanych przez Wavin Buk COB RTI "INSTAL" Aprobata Techniczna 12

12 13 S 03 ROBOTY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI BUDYNKU 1.0 WSTĘP 1.1 Przedmiot ST Przedmiotem niniejszych Warunków Technicznych są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót przyłączy wod.-kan., przyłączy cieplnych, zewnętrznej instalacji gazowej, wewnętrznych instalacji wod.-kan. i ppoŝ., instalacji centralnego ogrzewania, kotłowni gazowej, wewnętrznej instalacji gazowej, wentylacji mechanicznej oraz instalacji chłodniczej dla przebudowy oraz zmiany sposobu uŝytkowania wraz z infrastrukturą towarzyszącą na cele edukacyjno kulturalne zabytkowego zespołu pałacowo - parkowego oraz budowy ogrodzenia na działkach nr ewid. 940/1, 358/9 i części działek nr ewid. 359 i 972 we wsi Chrzęsne przy ul. Pałacowej, ul. Sulejowskiej i ul. Zamkowej, gmina Tłuszcz. 1.2 Zakres stosowania ST Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt Zakres robót objętych ST Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót wyszczególnionych w pkt DANE OGÓLNE Inwestycja zlokalizowana jest w kompleksie pałacowo parkowym ogrdzenia na działkach nr ewid. 940/1, 358/9 i części działek nr ewid. 359 i 972 we wsi Chrzęsne przy ul. Pałacowej, ul. Sulejowskiej i ul. Zamkowej, gmina Tłuszcz. Instalacje wewnętrzne tego budynku podłączone będą do istniejących i projektowanych instalacji zewnętrznych wyszczególnionych w rozdziale S INSTALACJA WODOCIĄGOWA WODY ZIMNEJ, CIEPŁEJ I PPOś 3.1 MontaŜ instalacji W budynku administracyjnym główne poziomy zimnej wody wykonać z rur stalowych ocynkowanych wg.pn-84/h łączonych na gwint, natomiast wody ciepłej i cyrkulacyjnej z rur stalowych podwójnie ocynkowanych wg.pn-84/h W budynku spichlerza oraz w budynku pałacu wszystkie rurociągi instalacji wodociągowej oraz rozprowadzenie przewodów w węzłach sanitarnych w budynku administracyjnym do przyborów wykonać z rur wielowarstwowych firmy KAN-therm lub firmy TECEflex lub innej równowaŝnej z warstwą antydyfuzyjną EVOH typu PE-RT/Al/PE-HD MultiUniversal lub inny równowaŝny o zbliŝonych lecz nie gorszych parametrach z polietylenu o podwyŝszonej odporności termicznej DOWLEX 2388 E o połączeniach mechanicznych typu Push za pomocą kształtek z tworzywa PPSU i pierścieni mosięŝnych typu A. Przewody rozprowadzające w węzłach sanitarnych prowadzić w bruzdach ściennych i w posadzce. Główne poziomy wodociągowe w budynku administracyjnym prowadzić pod stropem parteru w miejscowych obudowach lub w przestrzeni sufitu podwieszonego. W budynku pałacu i spichlerza główne poziomy wodociągowe prowadzić w warstwie posadzkowej. Przejścia rur przez ściany i stropy wykonać w rurach osłonowych. Do mocowania przewodów stosować uchwyty z wkładką gumową. Odległości mocowania uchwytów wg wytycznych producenta stosowanych rur. Rozprowadzenia instalacyjne wody zimnej i ciepłej prowadzone będą w posadzkach w warstwie izolacyjnej ze styropianu. Są to odcinki od pionów rozbiorczych do urządzeń czerpalnych w węzłach sanitarnych. Przewody naleŝy montować do elementów konstrukcji budynku za pomocą uchwytów lub wsporników. Pomiędzy przewodem a obejmą uchwytu lub wspornika naleŝy stosować podkładki elastyczne. Konstrukcja uchwytów stosowanych do mocowania przewodów poziomych powinna zapewniać swobodne przesuwanie się rur. 3.2 Armatura instalacji wodociągowej Armaturę na instalacji wodociągowej na odgałęzieniach do pionów wodociągowych stanowią zawory kulowe z kurkiem opróŝniającym typu TA400 firmy TAHydronics lub firmy Heimeier lub inne

13 równowaŝne. Dwuczęściowy korpus z mosiądzu, niklowany, pełnoprzekrojowy, element kulowy z mosiądzu, chromowany, z uszczelnieniem z PTFE, trzpień z mosiądzu, z podwójnym uszczelnieniem o-ring z FKM. Dwa otwory opróŝniające G ¼ z jednej strony wkręcona zaślepka, z drugiej zaworek opróŝniający. Zaworek opróŝniający z obrotowym spustem. Zawory posiadają uchywt zamykający w kolorze niebieskim dla rurociągów z.w. oraz czerwonym dla rurociągów c.w. 3.3 Instalacja ppoŝ. Instalację ppoŝ. wykonać z rur stalowych ocynkowanych średnich wg. PN-84/H łączonych na gwint. W budynku pałacu i spichlerza zamontować hydranty przeciwpoŝarowe dn25 z węŝami półsztywnymi o długości min. 25m. W celu uniknięcia zastoju wody w instalacji ppoŝ. wykonać przepływ do najbliŝszego przyboru sanitarnego z najdalszego punktu instalacji ppoŝ. Hydranty naleŝy montować w szafkach metalowych w miejscach przedstawionych w części graficznej PT. Opcjonalnie szafki mogą być wyposaŝone w gaśnicę proszkową. Szczegóły montaŝu i typów szafek hydrantowych w części architektonicznej. 3.4 Izolacje termiczne Wszystkie rurociągi wodociągowe zarówno poziome jak i pionowe naleŝy zaizolować termicznie otulinami z pianki polietylenowej typu typ Thermacompact IS o współczynniku λ=0,038w/mk laminowane folią ochronną z PE firmy THERMAFLEX lub firmy NMC lub inne równowaŝne o zbliŝonych lecz nie gorszych parametrach o grubości 13 mm dla wody ciepłej i 9 mm dla wody zimnej. Przewody poziome oraz pionowe wykonane z rur polietylenowych powinny posiadać kompensację wykonaną zgodnie z wytycznymi producenta rur. 3.5 Zabezpieczenie ppoŝ. Instalacji wodociągowej W miejscu przejścia przewodami instalacji wodociągowej przez strefy oddzielenia przeciwpoŝarowego (wprowadzenie przewodów wodociągowych do pomieszczenia kotłowni gazowej w budynku administracyjnym) rurociągi niepalne w przejściach przez przegrody zabezpieczyć za pomocą otulin niepalnych Rocklit Alu firmy Rockwool lub firmy Hilti lub innych równowaŝnych. 3.6 Próby ciśnieniowe i dezynfekcja instalacji Po zmontowaniu instalacji bez armatury naleŝy ją zakorkować i wykonać próbę ciśnieniową wodną do 10 bar. Wynik próby uznaje się za pozytywny jeŝeli w czasie 20 minut nie wykazuje spadku ciśnienia. Badanie instalacji ciepłej wody naleŝy wykonać dwukrotnie: raz napełniając instalację wodą zimna, drugi raz wodą o temperaturze C. Po wykonaniu próby ciśnieniowej instalacje naleŝy zachlorować przez 24 godziny i następnie przepłukać kilka razy aŝ znikną właściwości chloru w wodzie. Następnie przeprowadzić badania bakteriologiczne wody zlecając wykonanie specjalistycznym laboratoriom. 3.7 MontaŜ armatury i urządzeń pomiarowych Armaturę czerpalną przyjęto stojącą kulową standardową. Do baterii i zaworów czerpalnych stojących naleŝy stosować łączniki elastyczne, ograniczające rozchodzenie się hałasu i drgań powodowanych działaniem jej armatury. Przed łącznikiem elastycznym zamontować zawory odcinające kulowe. 4.0 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ 4.1 MontaŜ instalacji kan. sanitarnej i technologicznej Kanalizację z urządzeń sanitarnych bytowo gospodarczych naleŝy włączyć do projektowanych przykanalików kanalizacji sanitarnej 160PVC. Rozprowadzenia w sanitariatach oraz piony wraz z podejściami do urządzeń sanitarnych i kuchennych naleŝy wykonać z rur kanalizacyjnych HT/PVC o odporności termicznej przy przepływie ciągłym/chwilowym 75/95 C zgodnych z aprobatą techniczną AT /2007, łączonych na uszczelki gumowe z elastomeru EPDM twardości 60+/-5 Shore A klasy N firmy Wavin lub firmy Gamrat lub innej równowaŝnej. Kanalizację sanitarną oraz technologiczną prowadzoną w gruncie naleŝy wykonać z rur kanalizacyjnych HT/PVC o odporności termicznej przy przepływie ciągłym/chwilowym 75/95 C zgodnych z aprobatą techniczną AT /2007, łączonych na uszczelki gumowe z elastomeru EPDM twardości 60+/-5 Shore A klasy S firmy Wavin lub firmy Gamrat lub innej równowaŝnej. Bosy koniec rury, naleŝy sfazować pod kątem i następnie wsunąć do kielicha przy uŝyciu pasty poślizgowej, tak aby odległość między nimi i podstawą kielicha wynosiła cm. Na kaŝdym pionie w najniŝszym punkcie na parterze oraz na kondygnacji piwnicznej naleŝy 14

14 15 zamontować czyszczak rewizyjny z PVC. Piony naleŝy wyprowadzić ponad dach i zakończyć rurami wywiewnymi. Odpływ z urządzeń kuchennych oczyszczany będzie z substancji tłuszczowych w separatorze tłuszczy. Szczegółowy opis wg opisu przyłącza kanalizacji technologicznej. Minimalne średnice poziomów kanalizacyjnych określono w projekcie i powinny wynosić; 100 mm od pojedynczych misek ustępowych, wpustów piwnicznych, 150 mm od 2 i więcej misek ustępowych, wpustów podwórzowych Minimalne średnice pionowych przewodów spustowych i ich podejść do przyborów sanitarnych powinny wynosić; 50 mm od pojedynczego zlewu, zmywaka, zlewozmywaka, wanny, umywalki, pisuaru, wpustu podłogowego. 75 mm od kilku zlewów, zmywaków, zlewozmywaków, wanien, pisuarów, umywalek, wpustów podłogowych, 100 mm od pojedynczej lub kilku misek ustępowych. Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewodów kanalizacyjnych w zaleŝności od średnicy przewodu wynoszą; dla przewodu o średnicy 100 mm 2.0 % jak wyŝej 150 mm 1.5 % jak wyŝej 200 mm 1.0 % Dopuszczalne odchylenia od spadków przewodów poziomych załoŝonych w projekcie mogą wynosić 10%. Przewody naleŝy mocować do elementów konstrukcji budynku za pomocą uchwytów lub wsporników. Konstrukcja uchwytów lub wsporników powinna zapewniać odizolowanie przewodów od przegród budowlanych i ograniczenia drgań i hałasów w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiędzy przewodem a obejmą naleŝy stosować podkładki elastyczne. Obejmy uchwytów powinny mocować rurę pod kielichem. Na przewodach spustowych (pionach) naleŝy stosować na kaŝdej kondygnacji co najmniej jedno mocowanie stałe, zapewniające przenoszenie obciąŝeń rurociągów, a dla przewodów z PVC i PP dodatkowo co najmniej jedno takie mocowanie przesuwne. Wszystkie elementy przewodów spustowych powinny być mocowane niezaleŝnie. Kompensacja wydłuŝeń termicznych przewodów z PVC i PP łączonych za pomocą połączeń rozłączalnych powinna być rozwiązana przez pozostawienie w kielichach w czasie montaŝu rur i kształtek luzu kompensacyjnego oraz przez właściwą lokalizację mocowań stałych i przesuwnych. Maksymalne rozstawy uchwytów dla przewodów poziomych wynoszą; dla rur z PVC i PP średnicy od 50 do 110 mm 1.0 m, dla rur z PVC i PP średnicy powyŝej 110 mm 1.25 m, dla rur z pozostałych materiałów 2.0 m. Przewody kanalizacyjne w ziemi pod posadzką naleŝy układać na podsypce z piasku o grubości cm; dno wykopów powinno znajdować się w gruncie rodzimym lub powinno być wysłane warstwą odpowiedniego materiału zabezpieczającego przed osiadaniem trasy kanalizacyjnej. W gruntach kat. I IV przewody moŝna układać bez podsypki piaskowej. 4.2 MontaŜ przyborów i urządzeń Jako urządzenia odbiorcze kanalizacyjne zastosować; umywalki fajansowe miski ustępowe fajansowe standardowe typu kompakt, zlewozmywaki z blachy stalowej nierdzewnej dwukomorowe z syfonem umoŝliwiającym podłączenie zmywarki do montaŝu na szafce. Brodziki pogłębiony z obudową akrylową i kabiną natryskową ze szkła hartowanego. Szczegółowe parametry urządzeń wchodzące w skład kuchni lub przygotowalni posiłków wg opracowania technologii kuchni. Przybory i urządzenia łączone z urządzeniem kanalizacyjnym powinny wyposaŝone w indywidualne zamknięcia wodne(syfony). Wysokość zamknięcia wodnego powinna gwarantować niemoŝność wysycania wody z syfonu podczas spływu wody z innych przyborów oraz przenikania zapachów z instalacji do pomieszczeń. Wysokość zamknięć wodnych dla przyborów sanitarnych powinna wynosić co najmniej; przy miskach ustępowych, pisuarach, zlewozmywakach, umywalkach, bidetach, wannach, automatycznych pralkach, wpustach piwnicznych itp. 75 mm

15 przy wpustach podłogowych 50 mm przy przewodach spustowych deszczowych 100 mm Umywalki naleŝy umieszczać na wysokości m. Szczegółowe parametry oraz typu urządzeń wg opracowania wykończenia wnętrz lub wg wytycznych inwestora. 4.3 Badania szczelności instalacji kanalizacyjnej pionowe przewody deszczowe wewnętrzne poddać próbie na szczelność przez zlanie ich wodą na całej wysokości, podejścia i przewody spustowe (piony) kanalizacji ścieków bytowo-gospodarczych naleŝy sprawdzić na szczelność w czasie swobodnego przepływu przez nie wody, kanalizacyjne przewody odpływowe (poziomy) odprowadzające ścieki bytowo- gospodarcze sprawdza się na szczelność po napełnieniu wodą powyŝej kolana łączącego pion z poziomem poprzez oględziny. 4.4 Zabezpieczenie ppoŝ. instalacji kanalizacji sanitarnej i technologicznej W miejscu przejścia przewodami palnymi instalacji przez strefy oddzielenia przeciwpoŝarowego naleŝy rurociągi w przejściach przez przegrody zabezpieczyć za pomocą otulin niepalnych Conlit firmy Rockwool lub firmy Hilti lub innych równowaŝnych. Dodatkowo przepust uszczelnić wełną mineralną i szpachlówką ogniochronną typu BMK firmy Rockwool lub firmy Hilti lub innych równowaŝnych. Rurociągi palne o średnicach zewnętrznych większych niŝ 110mm naleŝy zabezpieczyć poprzez nałoŝenie na nie opasek ogniochronnych Firelit Unifox firmy Rockwool lub firmy Hilti lub innych równowaŝnych zgodnie z zasadą: ściana obustronnie, strop od spodu przegrody. 5.0 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO 5.1 Wytwarzanie czynnika grzejnego Czynnikiem grzejnym będzie woda o parametrach 75/55 C z projektowanej kotłowni gazowej zlokalizowanej na w budynku administracyjnym na kondygnacji przyziemia. Rozdział czynnika grzewczego na obiegi instalacji c.o. dla poszczególnych budynków rozdzielaczami rurowymi zlokalizowanym w kotłowni gazowej w budynku administracyjnym. 5.2 MontaŜ instalacji rurociągowej Wszystkie rurociągi instalacji c.o. we wszystkich budynkach wykonać z rur wielowarstwowych z warstwą antydyfuzyjną EVOH typu PE-RT/Al/PE-HD MultiUniversal lub inny równowaŝny o zbliŝonych lecz nie gorszych parametrach z polietylenu o podwyŝszonej odporności termicznej DOWLEX 2388 E o połączeniach mechanicznych typu Push za pomocą kształtek z tworzywa PPSU i pierścieni mosięŝnych typu A. Nastawy zaworów regulacyjnych i termostatycznych przedstawiono w PT. 5.3 Odbiorniki ciepła instalacji c.o. W budynku do odbioru ciepła naleŝy zamontować grzejniki firmy KERMI lub firmy Vogel & Noot lub inne równowaŝne o zbliŝonych lecz nie gorszych parametrach. Lakierowane wg DIN FWA na kolor RAL9001. W pomieszczeniach łazienek w budynku pałacu zastosować grzejniki rurowe łazienkowe typu B24- S lub inne równowaŝne. W pozostałych pomieszczeniach wszystkich budynków zastosować grzejniki stalowe członowe typu ARBONIA o podłączeniu dolnym lub inne równowaŝne. Poszczególne człony grzejników zespawane. Człony składają się z głowic (wytłaczanych z taśm stalowych) oraz okrągłych precyzyjnych rur stalowych 25mm. Poszczególne człony są ze sobą zespawane tworząc bloki radiatorów. Przygotowane do montaŝu przez zastosowanie 4 gwintów króćcowych przeznaczonych do podłączenia zasilania i powrotu oraz odpowietrznika i spustu. Wszystkie krawędzie grzejnika zaokrąglone Rmin=2mm. 5.4 Armatura grzejnikowa Grzejniki członowe zintegrowane posiadają wbudowaną wkładkę zaworową V3KS i ręczny odpowietrznik. Podłączenia grzejników dolnozasilanych do instalacji wykonać za pomocą podwójnych przyłączy grzejnikowych typu Vekolux firmy Heimeier lub firmy TA Hydronics lub innej równowaŝnej z funkcją odcinania i opróŝniania. Wbudowany trzpień do równoległego odcinania zasilania i powrotu podczas jednej operacji. Zawór opróŝniający zintegrowany w trzpieniu. Uszczelnienie na trzpieniu i grzybkach za pomocą o-ringów z EPDM. Korpus wykonany jest z 16

16 17 niklowanego brązu odpornego na korozję. Złącze od strony rury G 3/4 ze złączkami zaciskowymi gwintowanymi do rur z tworzywa sztucznego, miedzi, stali cienkościennej i zespolonych. Regulacja grzejników łazienkowych za pomocą zaworów termostatycznych typu V-exakt firmy Heimeier lub firmy TA Hydronics lub innej równowaŝnej ze zintegrowaną dokładną nastawą wstępną. Zakresy przepływu nastawy wstępnej moŝna łatwo i precyzyjnie nastawiać za pomocą klucza. Ustawioną wartość moŝna odczytać na czołowej stronie głowicy zaworowej. Tylko odpowiednio wykwalifikowana osoba moŝe dokonywać zmian ustawień za pomocą klucza. Trzpień ze stali nierdzewnej posiada podwójne uszczelnienie typu o-ring. O-ring zewnętrzny moŝna wymieniać pod ciśnieniem. Korpus wykonany z brązu odpornego na korozję jest przystosowany do połączenia z rurą gwintowaną, lub teŝ w połączeniu ze złączkami zaciskowymi gwintowanymi z rurą miedzianą, stalowa rurą ze stali cienkościennej lub zespoloną (tylko DN 15). Wersja z gwintem zewnętrznym przy zastosowaniu odpowiednich złączek zaciskowych gwintowanych umoŝliwia dodatkowo połączenie z rurami z tworzywa sztucznego. Do termostatycznych zaworów grzejnikowych stosować wyłącznie odpowiednio oznaczone złączki zaciskowe gwintowane. Na wszystkich wkładkach zaworowych grzejników zintegrowanych oraz zaworach termostatycznych grzejników łazienkowych zamontować głowice termostatyczne grzejnikowe typu DX firmy Heimeier lub firmy TA Hydronics lub innej równowaŝne z wbudowanym czujnikiem cieczowym, gwint nakrętki M 30 x 1,5. Termostat wypełniony cieczą. Kosz głowicy całkowicie zamknięty. Zakres regulacji od 6 C do 28 C. Zabezpieczenie przed nadmiernym skokiem. Skala w zakresie 1 do 5. Zabezpieczenie przed zamarzaniem 6 C. Histereza 0.3 K. Wpływ róŝnicy temperatury 0.9 K. Wpływ róŝnicy ciśnienia 0.3 K. Czas zamykania 24 min. 5.5 Armatura odpowietrzająca Odpowietrzenie instalacji realizowane będzie przez automatyczne odpowietrzniki na pionach z zaworem stopowym typu Zeparo Top ZUT firmy Pneumatex lub firmy TA Hydronics lub innej równowaŝnej i ręczne odpowietrzniki grzejnikowe. 5.6 Armatura regulacyjno równowaŝąca instalacji c.t. Na działkach zasilających poszczególne nagrzewnice instalacji wentylacyjnej zamontować zawory równowaŝące regulacyjno pomiarowe PN20 typu typ STAD firmy TA Hydronics lub firmy Heimeier lub inne równowaŝne. Max. temperatura pracy: 120 C. Średnice DN z gładkimi zakończeniami. Min. temperatura pracy: -20 C. Zawory wykonane ze stopu AMETAL odpornego na odcynkowanie. Uszczelnienie gniazda za pomocą grzybka z o-ringami z EPDM. Uszczelnienie trzpienia zaworu o-ringami z EPDM. Pokrętło wykonane z poliamidu. Armaturę regulacyjną naleŝy zabezpieczyć przed zanieczyszczeniami filtrem siatkowym typu STR640 firmy TA Hydronics lub firmy Heimeier lub innym równowaŝnym o średnicy działki na której jest zamontowany. Lokalizacja zaworów, ich średnice oraz nastawy zostały przedstawione na rysunkach w PT. Moc, pojemność oraz spadek ciśnienia czynnika grzewczego w nagrzewnicach wodnych wentylacyjnych wg danych techniczno rozruchowych jednostek wentylacji mechanicznej. 5.7 Wytyczne do montaŝu instalacji centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego - w przejściach przez ściany i stropy przewody miedziane montować w tulejach ochronnych z rur PCV o średnicy wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej przewodu o dwie dymencje większe przy przejściu przez przegrody pionowe i poziome. - przestrzeń między rurą przewodu a tuleją ochronną wypełnić kitem trwaleelastycznym odpornym na temperaturę w instalacji, umoŝliwiając swobodne przesuwanie się przewodu w tulei - w tulei ochronnej nie moŝe znajdować się Ŝadne połączenie rury - przy wykonywaniu instalacji z rur miedzianych zastosować kompensację naturalną (załamania oraz odsadzki). Nie wolno pozwolić na pozostawienie odcinka prostego przewodów o długości większej niŝ 5 m. - grzejniki w poziomie naleŝy montować z uwzględnieniem moŝliwości jego odpowietrzenia - grzejniki płytowe stalowe oraz drabinkowe naleŝy montować zgodnie z instrukcją producenta - grzejniki naleŝy zabezpieczyć przez zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do czasu zakończenia robót wykończeniowych - przed instalowaniem armatury naleŝy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne zanieczyszczenia - armatura, po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna być instalowana tak, Ŝeby była dostępna do obsługi i konserwacji

17 - armaturę na przewodach naleŝy tak instalować, Ŝeby kierunek przepływu wody instalacyjnej był zgodny z oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze 5.8 Badanie szczelności na zimno i gorąco Po zmontowaniu instalacji naleŝy wykonać dwukrotne płukanie wodą zgodnie z instrukcją KOR 3A. Badanie szczelności naleŝy przeprowadzać przed zakryciem bruzd i kanałów, przed pomalowaniem elementów instalacji oraz przed wykonaniem izolacji termicznej. Przed przystąpieniem do badania szczelności instalacje skutecznie przepłukać. Próbę ciśnieniową wodną naleŝy wykonać na ciśnienie min. 0.4 MPa. W tym okresie naleŝy dokonać starannego przeglądu wszystkich elementów oraz skontrolować szczelność połączeń przewodów, dławic zaworów itp. Próbę szczelności zładu na gorąco naleŝy przeprowadzić po uruchomieniu źródła ciepła, w miarę moŝliwości przy najwyŝszych parametrach czynnika grzejnego, lecz nie przekraczających parametrów obliczeniowych. Przed przystąpieniem do próby działania instalacji w stanie gorącym budynek powinien być ogrzewany w ciągu co najmniej 72 godzin. Podczas próby instalacji na gorąco naleŝy dokonać oględzin wszystkich połączeń, uszczelnień, dławic itp. Wszystkie zauwaŝone nieszczelności i inne usterki naleŝy usunąć. Wynik próby uwaŝa się za pozytywny, jeśli cała instalacja nie wykazuje przecieków ani roszenia a po ochłodzeniu stwierdzono brak uszkodzeń i trwałych odkształceń. Instalację taką moŝna uznać za spełniającą wymagania szczelności eksploatacyjnej, jeŝeli w czasie 3 dobowej obserwacji niezbędne uzupełnienie wody w zładzie nie przekroczy 0.1% pojemności zładu. 5.9 Zabezpieczenie antykorozyjne i izolacje cieplne. Po zmontowaniu instalacji naleŝy wykonać dwukrotne płukanie wodą zgodnie z instrukcją KOR 3A i następnie przeprowadzić próbę hydrauliczną na zimno i gorąco na ciśnienie 4 bar. Po wykonaniu próby hydraulicznej wykonać naleŝy izolację ciepłochronną na instalacji c.o. oraz ciepła technologicznego. Izolacje zaprojektowano wykonać otulinami z polietylenu grubości 25 mm typ Thermacompact IS o współczynniku λ=0,038w/mk laminowane folią ochronną z PE firmy THERMAFLEX lub firmy NMC lub inne równowaŝne o zbliŝonych lecz nie gorszych parametrach Zabezpieczenie przeciwpoŝarowe instalacji C.O. W miejscu przejścia przewodami instalacji c.o. przez strefy oddzielenia przeciwpoŝarowego (wprowadzenie przewodów przez ścianę wewnętrzną do pomieszczenia kotłowni gazowej w budynku administracyjnym) naleŝy rurociągi niepalne w przejściach przez przegrody zabezpieczyć za pomocą otulin niepalnych Rocklit Alu firmy Rockwool lub firmy Hilti lub innych równowaŝnych. Dodatkowo przepust uszczelnić wełną mineralną i szpachlówką ogniochronną typu BMK firmy Rockwool lub firmy Hilti lub innych równowaŝnych. Miejsce stosowania zabezpieczenia przeciwpoŝarowego zostało pokazane w części rysunkowej PT. 6.0 KOTŁOWNIA GAZOWA 6.1 MontaŜ urządzeń technologii kotłowni. a) Układ dwóch kotłów gazowych z zamkniętą komorą spalania typu MC65, zamontowanych w kaskadzie systemowej typu LV (do ustawienia na podłodze) firmy DeDietrich lub firmy Viessmann lub innej równowaŝnej. Łączna moc maksymalna kaskady kotłów wynosi 130kW. b) Układ regulowany będzie przez regulator typu Diematic3 firmy DeDietrich lub firmy Viessmann lub inny równowaŝny. c) Rozdział czynnika grzewczego rozdzielaczami rurowymi Ø100 o długości L=1,0m. Na rozdzielaczu zamontować manometry (0-6bar) oraz termometry (zakres do 120 C). Na rozdzielaczu powrotnym zamontować zawór do napełniania instalacji dn15 firmy Pneumatex lub firmy Reflex typu PLENO PI lub inny równowaŝny d) Do pobudzania czynnika grzejnego zastosować pompy firmy Wilo lub firmy LFP Leszno lub innej równowaŝnej ze sterowaniem elektronicznym e) Instalację grzewczą oraz kaskadę kotłów zabezpieczyć naczyniem wzbiorczym ciśnieniowymprzeponowym (workowym) firmy Pneumatex lub firmy Reflex lub innej równowaŝnej typ Statico SU o pojemności całkowitej 200dm3. 18

18 19 f) Ciepła woda przygotowana będzie za pośrednictwem podgrzewacza ciepłej wody z podwójną węŝownicą przystosowany do podłączenia kolektorów słonecznych typ BSC500E o pojemności 500 litrów firmy DeDietrich lub firmy Viessmann lub innego równowaŝnego. g) podgrzewacz wyposaŝony jest w naczynie przeponowe do zabezpieczenia obiegu solarnego i regulator układu solarnego. h) Na dachu budynku zamontować 4 płyty solarne płaskie o łącznej powierzchni absorbera 8,4m2 typu Dietrosol Pro firmy DeDietrich lub firmy Viessmann lub inne równowaŝne. i) Do zabezpieczenia układu c.w.u. zastosować naczynie przeponowe przepływowe firmy Pneumatex lub firmy Reflex lub innej równowaŝnej typ ADF25.10 o pojemności 25 litrów. j) Do zabezpieczenia układu kolektorów słonecznych dobrano naczynie przeponowe o pojemności całkowitej 33dm3 zamontowane w zestawie na zasobniku ciepłej wody. k) Spaliny z kaskady kotłów odprowadzane będą za pomocą zbiorczego układu odprowadzania spalin firmy DeDietrich lub firmy Viessmann lub innego równowaŝnego. l) Wodę do napełniania zładu doprowadzić ze stacji uzdatniania wody typ Aquaset 500 firmy Viessmann lub firmy De Dietrich lub innej równowaŝnej. Stację zaprojektowano zasilić z sieci wodociągowej. m) Drzwi zewnętrzne do kotłowni muszą być klasy odporności ogniowej EI30. Ściany i strop winny mieć odporność ogniową co najmniej EI60. dla kotłowni n) W kotłowni zamontować rozdzielnię elektryczną, która wyposaŝona będzie na zewnątrz pomieszczenia w awaryjny wyłącznik dopływu prądu "AWP" do natychmiastowego wyłączenia prądu w kotłowni. o) armatura odcinająca kołnierzowa i gwintowana, Wytwórcy urządzeń jak w dokumentacji, zamienniki o parametrach technicznych równowaŝnych. Rurocią gi technologii kotłowni. - rurociągi grzewcze obiegu kotłowni z rur i kształtek stalowych łączonych przez spawanie, montowane na ścianach lub konstrukcjach wsporczych, - rurociągi obiegów inst. c.o. z rur i kształtek stalowych łączonych przez spawanie, montowane na ścianach lub na konstrukcjach wsporczych w obrębie pomieszczenia kotłowni, - rurociągi wody wodociągowej z rur stalowych ocynkowanych i (lub) PP łączonych za pośrednictwem złączek i kształtek Ŝeliwnych ocynk., dla rur stalowych i (lub) zgrzewanych dla rur PP, montowane na ścianach lub na konstrukcjach wsporczych w obrębie pomieszczenia kotłowni, - armatura zaporowa i specjalistyczna zawory odcinające - kulowe kołnierzowe i gwintowane, zawory zwrotne klapowe i spręŝynowe miedzy-kołnierzowe i gwintowane. Materiały i urządzenia zgodne z normami PN i EN, parametry techniczne pracy armatury wg opracowanej dokumentacji technicznej lub równowaŝne. 6.2 Komin Spaliny z kaskady kotłów odprowadzane będą za pomocą zbiorczego spalinowego układu odprowadzania spalin firmy DeDietrich lub firmy Viessmann lub innego równowaŝnego. Zamontować rurę spalinowej Ø150, stalową z blachy nierdzewnej kwasoodpornej systemową przystosowaną do odprowadzenia spalin z układu kaskadowego zaprojektowanych kotłów. KaŜdy z kotłów grzewczych zamontowanych w kaskadzie króćcem Ø100 włączany będzie do zbiorczego kolektora spalinowego.na kaŝdym króćcu odprowadzającym spaliny z kotła zamontować klapę spalinową odcinającą w przypadku wystąpienia zaniku ciągu. Za pomocą regulatora w klapie odcinającej w przypadku braku ciągu wyłączany jest kocioł gazowy. W pomieszczeniu kotłowni w najniŝszym punkcie naleŝy zamontować otwór rewizyjno-inspekcyjny (wyczystka) oraz kształtkę kotwiącą komin wyposaŝoną w kurek do odprowadzania skroplin z komina firmy DeDietrich lub firmy RAAB lub innej równowaŝnej. Odprowadzenie skroplin za pomocą neutralizatora kondensatu typu ENI I25 firmy RAAB lub firmy Jeremias lub innej równowaŝnej. Włączenie z kształtki do odrowadzenia skroplin do neutralizatora za pomocą systemowego syfonu typu ESE firmy RAAB lub firmy Jeremias lub innej równowaŝnej. Z neutralizatora kondensatu skropliny odprowadzone zostaną do instalacji kanalizacji sanitarnej za pomocą wpustu podłogowego w pomieszczeniu. 6.3 Instalacja kolektorów słonecznych Na dachu budynków zamontować 4 płyty solarne płaskie o łącznej powierzchni absorbera 8,4m2 typu Dietrosol Pro firmy DeDietrich lub firmy Viessmann lub inne równowaŝne.

19 Kolektory zasilać będą podgrzewacz ciepłej wody uŝytkowej z dwoma węŝownicami grzewczymi (kotłowa i dla układu solarnego) typu BSC500E o pojemności 500dm3 firmy De Dietrich lub firmy Viessmann lub inny równowaŝny zlokalizowany w pomieszczeniu kotłowni gazowej. Układ wyposaŝony jest w kompaktową stację pompową posiadającą pompę obiegową kolektorów oraz naczynie wzbiorcze. Kolektory naleŝy zamontować na dachu budynku na systemowych mocowaniach montaŝowych firmy De Dietrich lub firmy Viessmann lub innych równowaŝnych. Sterowanie układem kolektorów słonecznych za pomocą regulatora solarnego zamontowanego na zasobniku. Odpowietrzenie układu solarnego za pomocą odpowietrznika automatycznego typu Zeparo Top ZUTS firmy Pneumatex lub firmy TA Hydronics lub innej równowaŝnej. Z uwagi na to iŝ kierunek ustawienia budynku i jego połacie skierowane są ku kierunkowi wschodniemu i zachodniemu, nie ma moŝliwości zamontowania kolektorów ku kierunkowi południowemu. Z uwagi na to, iŝ w pobliŝu budynku od strony wschodniej znajdują się wysokie drzewa, mogące zacieniać powierzchnie absorbujące płyt solarnych, projektuje się zamontowanie kolektorów słonecznych na połaci dachu skierowanej ku zachodowi. Miejsce i kierunek montaŝu kolektorów wg części graficznej PT. 6.4 Instalacja gazowa kotłowni. a) rurociągi i armatura z rur i kształtek stalowych łączonych przez spawanie zmontowanych na terenie kotłowni (podłączenie palnika), b) montaŝ zaworu alarmowego typ MAG DN40, w szafce w lini ogrodzenia podłączony do detektora gazu ziemnego typu DEX-11 zamontowanego na stropie nad kaskadą kotłów. c) próby i odbiory i uruchomienie wykonanej instalacji przez dostawce gazu (MSGAZ). 6.5 Wentylacja kotłowni. a) montaŝ czopucha kotła z elementów prefabrykowanych (rur i kształtek) ze stali kwasoodpornej, b) podłączenie czopuch do istniejącego komina po wyposaŝeniu go we wkładkę ze stali kwasoodpornej. c) kanał wentylacji nawiewnej zamontować kanał nawiewny typu o przekroju 0,3 m 0,25 m = 0,075 m2 z blachy stalowej ocynkowanej zamontowany w ścianie zewnętrznej na wysokości 50cm nad posadzką. W celu umoŝliwienia regulacji nawiewu, naleŝy od wewnątrz zamontować Ŝaluzje zapewniające ograniczenie przekroju przepływowego nie więcej jednak niŝ 50%. d) kanał wentylacji wywiewnej kanał wentylacyjny wywiewny w postaci kanału okrągłego z blachy stalowej ocynkowanej, wyprowadzony ponad dach, zakończony kominkiem wentylacyjnym o wymiarze Ø200mm i przekroju Fk = 0,031 m 2 Materiały i urządzenia zgodne z normami PN, parametry techniczne pracy materiałów wg opracowanej dokumentacji technicznej lub równowaŝne. 6.6 Układy zabezpieczeń systemu grzewczego Instalacja centralnego ogrzewania Kocioł oraz instalację zabezpieczyć zgodnie z normą PN-B Zastosować naczynie przeponowe typ Statico SU200.6 firmy Pneumatex lub firmy Reflex lub inne równowaŝne oraz zawór bezpieczeństwa typu DSV 25-3,5 DGH firmy Pneumatex lub firmy Syr lub innej równowaŝnej dn 20/25, psv= 3,5 bar Instalacja ciepłej wody Zastosować dla podgrzewacza 500 dm 3 jedno naczynie przeponowe przepływowe typ ADF25.10 o całkowitej pojemności 25dm 3 firmy Pneumatex lub firmy Reflex lub innej równowaŝnej oraz zawór bezpieczeństwa typ DSV 25-6,0 DGH firmy Pneumatex lub firmy Syr lub inny równowaŝny dn25, po= 6,0 bar Instalacja kolektorów słonecznych Zastosować naczynie przeponowe typ Solar 33 o pojemności całkowitej 33 litry firmy DeDietrich lub firmy Reflex lub inne równowaŝne oraz zawór bezpieczeństwa typu DSV 25-5,5 DGH firmy Pneumatex lub firmy Syr lub innej równowaŝnej dn 20/25, psv = 5,5 bar. Parametry techniczne pracy stosowanych urządzeń zabezpieczających wg opracowanej dokumentacji technicznej lub równowaŝne, zawory bezpieczeństwa naczynia wzbiorcze systemu zamkniętego muszą posiadać aktualne świadectwo dopuszczenia. 6.7 Dobór pomp 20

20 21 Kaskada kotłów posiada własne pompy obiegowe dla kaŝdego kotła dlatego zrezygnowano z doboru pompy głównej obiegowej Pompa obiegu c.o. budynku administracyjnego P1 a/ wydajność układu G pco = 0,86 m 3 /h b/ wysokość podnoszenia układu H p = 1,49 mh 2O Dla powyŝszych zastosować dobrano pompę typ Stratos ECO 25/1-3 firmy WILO lub firmy Grundfos lub inną równowaŝną Pompa obiegu c.o. budynku pałacu P2 a/ wydajność układu G pco = 2,80 m 3 /h b/ wysokość podnoszenia układu H p = 2,94 mh 2 O Dla powyŝszych parametrów zastosować pompę typ Stratos 30/1-6 firmy WILO lub firmy Grundfos lub inną równowaŝną Pompa obiegu c.o. budynku spichlerza P3 a/ wydajność układu G pco = 1,47 m 3 /h b/ wysokość podnoszenia układu H p = 2,57 mh 2 O Dla powyŝszych parametrów zastosować pompę typ Stratos Eco 25/1-5 firmy WILO lub firmy Grundfos lub inną równowaŝną Pompa obiegu ładowania zasobnika C.W.-P4 Wydajność układu Gp = 1,61 m 3 /h wysokość podnoszenia układu H p = 1,59 mh 2 O Dla powyŝszych parametrów zastosować pompę typ Stratos ECO 25/1-3 firmy WILO lub firmy Grundfos lub inną równowaŝną Pompa cyrkulacyjna C.W.-P5 Gp = 1,4m 3 /h H p = 16,3 1,2 = 19,56 kpa = 1,99 mh 2O Zastosować pompę typ Stratos ECO-Z 25/1-5 firmy WILO lub firmy Grundfos lub inną równowaŝną. 6.8 Zabezpieczenia antykorozyjne i izolacja termiczna. - oczyszczenie rur i konstrukcji stalowych ze stali czarnej z nalotu rdzy do II stopnia czystości a następnie pomalować farba podkładowa antykorozyjna. Powłoka zewnętrzna (dwuwarstwowa) z farby chlorokauczukowej, - izolacja termiczna rurociągów otulinami z pianki PE lub PU w płaszczu ochronnym z PVC lub równowaŝnym, dla rurociągów c.o. grub. 25mm, dla zimnej wody grub. 9mm oraz dla ciepłej wody uŝytkowej grub. 13mm. - izolacja termiczna urządzeń - matami z wełny mineralnej w płaszczu ochronnym z blachy stalowej ocynkowanej lub równowaŝnym, Właściwości fizykochemiczne stosowanych materiałów musza być zgodne z opracowana dokumentacja techniczna lub równowaŝne. 6.9 Instalacja automatyki. - automatyka kotła i palnika wyposaŝenie wg specyfikacji dostawy, instalowanie zgodnie instrukcjami montaŝu i uruchomienia producentów poszczególnych elementów. - automatyka obiegów grzewczych wyposaŝenie wg specyfikacji dostawy, instalowanie zgodnie instrukcjami montaŝu i uruchomienia producentów poszczególnych elementów. System regulacji i automatycznych zabezpieczeń zgodny parametrami technicznymi i uŝytkowymi opracowanej dokumentacji technicznej (technologicznej i elektrycznej) 6.10 Specyfikacja elementów kotłowni gazowej Lp. Ozn. Wyszczególnienie J.m. ilość A Kaskada 2 kotłów INNOVENS MC65 o łącznej mocy 130kW firmy DeDietrich kpl. 1,0 2 B Podgrzewacz wody typ BESC500, poj. 500 dm 3 z podwójną węŝownicą grzewczą z wbudowaną stacją pompową układu solarnego, naczyniem przeponowymm o pojemności 33dm3 i regulatorem kpl. 1,0 3 Klapa spalin 100mm kpl. 1,0 4 PS Płyta solarna typu DietrosolPro firmy Viessmann kpl. 4,0

Specyfikacja techniczna sieci wodociągowej z przyłączami dla msc. Podgórze, Czerwona, Antoniów, Bielany, Pasieki etap II-gi

Specyfikacja techniczna sieci wodociągowej z przyłączami dla msc. Podgórze, Czerwona, Antoniów, Bielany, Pasieki etap II-gi Specyfikacja techniczna sieci wodociągowej z przyłączami dla msc. Podgórze, Czerwona, Antoniów, Bielany, Pasieki etap II-gi Inwestor: Gmina Ciepielów 27 310 Ciepielów ul. Czachowskiego 1 Kod specyfikacji:

Bardziej szczegółowo

- 3 - OPIS TECHNICZNY

- 3 - OPIS TECHNICZNY - 3 - OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wod-kan, oraz cwu w adaptowanych pomieszczeń w Szkole Podstawowej połoŝonej w Mszanie przy ul. Sportowej 3, dz. 1809/119;

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany. istniejącej studni wierconej znajdującej się na terenie posesji inwestora.

OPIS TECHNICZNY. Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany. istniejącej studni wierconej znajdującej się na terenie posesji inwestora. 2 1. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY - Zlecenie inwestora - Warunki Techniczne Przyłączenia - Normy i normatywy techniczne 2. Zakres opracowania Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany - Przyłącza

Bardziej szczegółowo

TEMAT: INSTALACJA WOD-KAN

TEMAT: INSTALACJA WOD-KAN TEMAT: INSTALACJA WOD-KAN strona1 I. Część opisowa 1. Opis techniczny. II. Część rysunkowa Spis rysunków: Skala: 1. Rzut piwnicy instalacja wod-kan 1 : 100 2. Rzut parteru instalacja wod-kan 1 : 100 3.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR PODLEŚNICTWO KRUSZYNA. ROMAN SOBOLEWSKI nr upr. AN/8346 708/86. MIASTKO, MAJ 2008r.

PROJEKT BUDOWLANY NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR PODLEŚNICTWO KRUSZYNA. ROMAN SOBOLEWSKI nr upr. AN/8346 708/86. MIASTKO, MAJ 2008r. PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNEJ I C.O. BUDYNKU MIESZKALNEGO W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ W KRUSZYNIE (Nadleśnictwo Leśny Dwór; Podleśnictwo Kruszyna). INWESTOR: NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Podstawa opracowania Zlecenie Inwestora, Uzgodnienia z Inwestorem, Obowiązujące normy i przepisy.

OPIS TECHNICZNY. 1. Podstawa opracowania Zlecenie Inwestora, Uzgodnienia z Inwestorem, Obowiązujące normy i przepisy. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania Zlecenie Inwestora, P.B. -,,Architektura, opracowany przez mgr inż. arch. Jacka Najbara, Uzgodnienia z Inwestorem, Obowiązujące normy i przepisy. 2. Zakres opracowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRZEBUDOWY PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO DLA BUDYNKU INTERNATU PRZY SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM W CIECHANOWIE, ul. Sienkiewicza 13 KOD CPV 45231100-8

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. do projektu instalacji wod-kan. i c.c.w.

OPIS TECHNICZNY. do projektu instalacji wod-kan. i c.c.w. OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji wod-kan. i c.c.w. dla części budynku ośrodka kultury Acherówka przebudowanego na potrzeby przedszkola ul. Walerego Sławka 2, Warszawa dz. ewid. nr 13/1, obręb 2-11-14

Bardziej szczegółowo

ZAMEK SP. Z O.O. ul. Kościuszki 66 42-440 Ogrodzieniec PROJEKT BUDOWLANY

ZAMEK SP. Z O.O. ul. Kościuszki 66 42-440 Ogrodzieniec PROJEKT BUDOWLANY ZAMEK SP. Z O.O. ul. Kościuszki 66 42-440 Ogrodzieniec PROJEKT BUDOWLANY Rozbudowa i przebudowa budynku usługowego BONER w Podzamczu, ul.wojska Polskiego, dz. Nr 1403/5 WEWNĘTRZNE INSTALACJE SANITARNE:

Bardziej szczegółowo

IV. INSTALACJA GAZOWA DLA POTRZEB KOTŁOWNI I KUCHNI

IV. INSTALACJA GAZOWA DLA POTRZEB KOTŁOWNI I KUCHNI 1 IV. INSTALACJA GAZOWA DLA POTRZEB KOTŁOWNI I KUCHNI Autorzy opracowania Imię i Nazwisko Nr uprawnień Data Podpis Projektował mgr inŝ. Piotr Ćwiek SWK/0088/PWOS/08 12-2009 Opracował Ryszard Susło GT.V-63/138/75

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO

OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO ADRES BUDOWY: ul. Przemysłowa 1, 42-700 Lubliniec dz. nr 3767/134, 3764/137, 3765/137, 3766/137, 465/137 TEMAT PROJEKTU I TEREN INWESTYCJI:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁÓWA

SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁÓWA OBIEKT: ADRES: INWESTOR: TEMAT OPRACOWA- NIA: PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WOD-KAN DLA OBIEKTU SALI GIMNASTYCZNEJ Z ZAPLECZEM SOCJALNO-ADMINISTRACYJNYM 41-500 CHORZÓW UL. ODLEGŁA 41-500 CHORZÓW UL.

Bardziej szczegółowo

OBIEKT : Remont, rozbudowa i przebudowa budynku Centrum Kultury Akademickiej PWSZ

OBIEKT : Remont, rozbudowa i przebudowa budynku Centrum Kultury Akademickiej PWSZ TEMAT : Projekt budowlany instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej OBIEKT : Remont, rozbudowa i przebudowa budynku Centrum Kultury Akademickiej PWSZ ADRES : ul. Czarnieckiego 15 INWESTOR : Państwowa Wyższa

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 3. Źródło zasilania Zasilanie w wodę budynku przyszkolnej sali gimnastycznej nastąpi z istniejącego przyłącza wodociągowego,

OPIS TECHNICZNY. 3. Źródło zasilania Zasilanie w wodę budynku przyszkolnej sali gimnastycznej nastąpi z istniejącego przyłącza wodociągowego, OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. Zlecenie Inwestora, P.B. -,,Architektura, Projekt budowlano-wykonawczy instalacji wod-kan, wykonany przez firmę- Usługi Techniczne ETA Sp. z o.o. - Nowy Sącz, 10.

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania I. Część ogólna 1. Wstęp 2. Podstawa opracowania 3. Zabudowa zasuwy burzowej w studni na wylocie kanalizacji deszczowej II. Spis rysunków Rys. 1 Projekt zagospodarowania terenu skala

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REMONT DACHU URZĘDU POCZTOWEGO W M. WISZNIA MAŁA UL. WROCŁAWSKA 27

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REMONT DACHU URZĘDU POCZTOWEGO W M. WISZNIA MAŁA UL. WROCŁAWSKA 27 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REMONT DACHU URZĘDU POCZTOWEGO W M. WISZNIA MAŁA UL. WROCŁAWSKA 27 CPV : 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 1. WSTĘP... 1 2. MATERIAŁY...

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA BRANŻA SANITARNA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1.0. Strona tytułowa str. 45 2.0. Zawartość opracowania str. 46 3.0. Uprawnienia projektanta str. 47 4.0. Zaświadczenie z Izby Inżynierów str. 48 5.0. Oświadczenie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna ST-01 - Instalacja wodno-kanalizacyjna i wewnętrzna instalacja hydrantowa

Specyfikacja techniczna ST-01 - Instalacja wodno-kanalizacyjna i wewnętrzna instalacja hydrantowa Str. 1 Specyfikacja techniczna ST-01 - Instalacja wodno-kanalizacyjna i wewnętrzna instalacja hydrantowa KODY CPV: 45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne 45332200-5 Instalacje wodociągowe z tworzyw sztucznych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Kosztorys

PRZEDMIAR ROBÓT. Kosztorys PRZEDMIAR ROBÓT Kosztorys Data: 2013-08-23 Budowa: Sieć wodociągowa z przyłączami Obiekt/Rodzaj robót: Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w rejonie ul. Głowackiego w Łańcucie. Zamawiający: Łańcucki

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDOWY ODWODNIENIA TERENU ZEWNĘTRZNEGO PRZY PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU NR 3 W BRZEGU PRZY UL.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDOWY ODWODNIENIA TERENU ZEWNĘTRZNEGO PRZY PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU NR 3 W BRZEGU PRZY UL. SPECYFIKACJA TECHNICZNA PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDOWY ODWODNIENIA TERENU ZEWNĘTRZNEGO PRZY PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU NR 3 W BRZEGU PRZY UL. ZIELONEJ 23 DZIAŁ: INSTALACJE SANITARNE INWESTOR: GMINA MIASTO BRZEG

Bardziej szczegółowo

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Budowa : SIEĆ WODOCIĄGOWA Z PRZYŁĄCZAMI W UTRÓWCE Obiekt : Sieć wodociągowa z przyłączami w Utrówce Adres : m. Utrówka gm. Międzyrzec Podlaski Inwestor : Gmina Międzyrzec

Bardziej szczegółowo

Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze. Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie

Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze. Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie PROJEKT WYKONAWCZY OBIEKT: Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze ADRES: Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie BRANŻA: instalacje sanitarne INWESTOR: Urząd Gminy Cedry Wielkie, ul.

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE SANITARNE. mgr inż. Diana Pijanowska. Data: II 2010 r

INSTALACJE SANITARNE. mgr inż. Diana Pijanowska. Data: II 2010 r INSTALACJE SANITARNE Sporządził Podpis mgr inż. Diana Pijanowska Data: II 2010 r 45 INSTALACJE SANITARNE WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ GRUPY ROBÓT: 452, 453 KLASY: 4523, 4533 KATEGORIE: 45231, 45232,

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA B. CZĘŚĆ RYSUNKOWA A. CZĘŚĆ OPISOWA. 1.0 Informacje ogólne. 1.1 Przedmiot opracowania 1.2 Podstawa opracowania

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA B. CZĘŚĆ RYSUNKOWA A. CZĘŚĆ OPISOWA. 1.0 Informacje ogólne. 1.1 Przedmiot opracowania 1.2 Podstawa opracowania SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1 A. CZĘŚĆ OPISOWA 1.0 Informacje ogólne. 1.1 Przedmiot opracowania 1.2 Podstawa opracowania 2.0 Wewnętrzne instalacje wod-kan i c.w. 2.1. Instalacja wody zimnej 2.2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

InŜynieria sanitarna - przyłącze kanalizacji deszczowej - drenaŝ

InŜynieria sanitarna - przyłącze kanalizacji deszczowej - drenaŝ Egz. arch. Rodzaj opracowania : Projekt budowlany BranŜa : InŜynieria sanitarna - przyłącze kanalizacji deszczowej - drenaŝ Obiekt : Inwestor : Budowa boiska piłkarskiego wraz z budową drogi przy ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE SANITARNE. mgr inż. Beata Rycerz. Data: II 2009 r

INSTALACJE SANITARNE. mgr inż. Beata Rycerz. Data: II 2009 r INSTALACJE SANITARNE Sporządził Podpis mgr inż. Beata Rycerz Data: II 2009 r 36 INSTALACJE SANITARNE WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ GRUPY ROBÓT: 452, 453 KLASY: 4523, 4533 KATEGORIE: 45231, 45232, 45332

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny. II. Część rysunkowa.

SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny. II. Część rysunkowa. 0 SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny II. Część rysunkowa. 1. Rzut przyziemia instalacja wod-kan, p. poż 1: 100 2. Rzut przyziemia kanalizacja deszczowa 1: 100 3. Rzut poziomu górnego instalacja

Bardziej szczegółowo

Projektowany budynek posiadać będzie niezależne wejście z zewnątrz do budynku oraz wejście wewnętrzne z istniejącego budynku szpitala.

Projektowany budynek posiadać będzie niezależne wejście z zewnątrz do budynku oraz wejście wewnętrzne z istniejącego budynku szpitala. 1 II. OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji wod kan., p.poż. i c.w. dla budynku Pracowni Pozytonowej Emisyjnej Tomografii Tomografii Komputerowej PET- CT w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Olsztynie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNEGO WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA:

SPECYFIKACJA TECHNICZNEGO WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA: SPECYFIKACJA TECHNICZNEGO WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA: PRZEBUDOWY INSTALACJI WOD-KAN W BUDYNKU MUZEUM W LĘBORKU PRZY UL. MŁYNARSKIEJ 14/15 OBR. LĘBORK 8 BRANśA SANITARNA ADRES: ul. Młynarska 14/15 dz.

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania Opis techniczny 1. Wstęp 2. Podstawa opracowania 3. Zakres opracowania 4. Instalacja centralnego ogrzewania 5. Uwagi końcowe Rysunki Rys. 1 Instalacja c.o. Rzut przyziemia skala 1:100

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA WODY DLA BUDYNKU ZAKŁADU USŁUG POGRZEBOWYCH I CMENTARNYCH ZLOKALIZOWANEGO W RZESZOWIE PRZY UL.

PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA WODY DLA BUDYNKU ZAKŁADU USŁUG POGRZEBOWYCH I CMENTARNYCH ZLOKALIZOWANEGO W RZESZOWIE PRZY UL. PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA WODY DLA BUDYNKU ZAKŁADU USŁUG POGRZEBOWYCH I CMENTARNYCH ZLOKALIZOWANEGO W RZESZOWIE PRZY UL.CIENISTEJ 3 ADRES INWESTYCJI: RZESZÓW ul. CIENISTA dz. nr. 632/2; 633; 634 obr.218

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa rysunku Skala Nr rysunku 1 Rzut parteru instalacja wod-kan i c.o. 1:50 Is-01 2 Rozwinięcie proj. instalacji wod-kan i c.o.

Lp. Nazwa rysunku Skala Nr rysunku 1 Rzut parteru instalacja wod-kan i c.o. 1:50 Is-01 2 Rozwinięcie proj. instalacji wod-kan i c.o. II. ZAWARTOŚĆ PROJEKTU I. Strona tytułowa II. Zawartość projektu III. Opis techniczny: 1. Dane ogólne 2. Przedmiot i zakres opracowania 3. Podstawa opracowania A. Opis do wewnętrznej instalacji wod-kan

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót

SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót Plac zabaw "Radosna Szkoła" w miejscowości BORKI gmina Gąbin woj. mazowieckie Opracował: mgr inż. Joanna Domagała 1 WSTĘP 1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA WOD-KAN. Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji wod-kan w budynku garażu przy ul.skłodowskiej- Curie 1 dz nr 106/8

INSTALACJA WOD-KAN. Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji wod-kan w budynku garażu przy ul.skłodowskiej- Curie 1 dz nr 106/8 Spis zawartości opracowania: 1. Opis techniczny Str 1-9 2. Rysunki: Instalacja wod-kan rzut garażu Instalacja wod-kan - Rozwinięcie instalacji kanalizacji sanitarnej Rys nr-s1 Rys nr-s5 1 INSTALACJA WOD-KAN

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. I. Instalacja wod - kan

Opis techniczny. I. Instalacja wod - kan Spis rysunków: S1 Rzut parteru instalacja wod-kan S2 Rzut 1 piętra instalacja wod-kan S3 Rzut 2 piętra instalacja wod-kan S4 Aksonometria zimnej i ciepłej wody S5 Rozwinięcie kanalizacji sanitarnej Opis

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Z ZAPLECZEM i INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

PROJEKT WYKONAWCZY. Z ZAPLECZEM i INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ PROJEKT WYKONAWCZY TEMAT: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY WRAZ Z ZAPLECZEM i INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ADRES: Dębica dz. nr 351/4, 352/1 obr. 1 ZAKRES: PROJEKT BUDOWLANY PRZEŁOŻENIA ODCINKA SIECI

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Kosztorysowanie Robót Budowlanych Dariusz Paradowski 04-674 Warszawa, ul. Lebiodowa 27C, PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : Instalacje sanitarne ADRES

Bardziej szczegółowo

III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I. Spis zawartości 1.1. Straty ciepła dla budynku 1.2. Instalacja centralnego ogrzewania 1.3. Przewody i rozprowadzenie instalacji 1.4. Próby, montaż, izolacja termiczna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST S SIECI I INSTALACJE SANITARNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST S SIECI I INSTALACJE SANITARNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST S SIECI I INSTALACJE SANITARNE Roboty konserwacyjno naprawcze budynku portierni Centrum Logistyki w Zamościu. ul. Namysłowskiego 6, 22-400

Bardziej szczegółowo

OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH

OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH 1. DANE OGÓLNE Inwestycja obejmuje przebudowę i remont budynku OSP w piotrowicach, dla prawidłowego funkcjonowania zaprojektowano wewnętrzne instalację C.O. oraz instalację

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2 2. PRZEDMIOT, ZAKRES I CEL DO OPRACOWANIA 2 3. LOKALIZACJA OBIEKTU 2 4. OPIS PROJEKTOWANYCH PRZYŁĄCZY 3

Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2 2. PRZEDMIOT, ZAKRES I CEL DO OPRACOWANIA 2 3. LOKALIZACJA OBIEKTU 2 4. OPIS PROJEKTOWANYCH PRZYŁĄCZY 3 Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2 2. PRZEDMIOT, ZAKRES I CEL DO OPRACOWANIA 2 3. LOKALIZACJA OBIEKTU 2 4. OPIS PROJEKTOWANYCH PRZYŁĄCZY 3 5. UWAGI OGÓLNE 6 6. SPIS RYSUNKÓW. 6 7. OŚWIADCZENIE 7 8.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY REGIONALNE TOWARZYSTWO RPLNO-PRZEMYSŁOWE,,DOLINA STRUGU BŁAZOWA UL. MYŚLIWSKA 16

PROJEKT WYKONAWCZY REGIONALNE TOWARZYSTWO RPLNO-PRZEMYSŁOWE,,DOLINA STRUGU BŁAZOWA UL. MYŚLIWSKA 16 USŁUGI PROJEKTOWE Bober Mieczysław 35-036 Rzeszów, ul. Dąbrowskiego 31a/20; tel. 509 669938, e-mail: mietekbober@wp.pl PROJEKT WYKONAWCZY INWESTYCJA: BUDOWA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO Z CZĘŚCIĄ SOCJALNĄ NA DZIAŁCE

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. Zlecenie Inwestora, PB,,Architektura, Obowiązujące normy i przepisy, Katalogi urządzeń, Uzgodnienia z inwestorem. 2. Zakres opracowania Projekt obejmuje rozwiązania

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA

INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA 1. Wstęp 1.1. Przedmiot specyfikacji Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru instalacji wod-kan dla celu realizacji zadania: Przebudowa pomieszczeń pływalni

Bardziej szczegółowo

1. PWiK Sp. z o.o. Gliwice nr TT66/1172/2006/4349 z dnia 20.09.2006 r.

1. PWiK Sp. z o.o. Gliwice nr TT66/1172/2006/4349 z dnia 20.09.2006 r. 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. I. Opis techniczny. 1.1. Zakres opracowania. 1.2. Podstawa opracowania. 1.3. Dane ogólne. 1.4. Odbiornik ścieków. 1.5. Źródło wody. 1.6. Dobór wodomierza. 1.7. Instalacja wody

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 2. MATERIAŁY 3. SPRZĘT 4. TRANSPORT 5. WYKONANIE ROBÓT 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 7.

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Cecylia Dzielińska

mgr inż. Cecylia Dzielińska Rodzaj projektu: Projekt budowlany Branża: Instalacje Sanitarne Temat: Przyłącze kanalizacji zaplecza socjalnokuchennego budynku GOK w Janowie ul. Przasnyska 51 Adres: 13-113 Janowo ul. Przasnyska 51 Inwestor:

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ Ul. Kościelna 34 59-150 Grębocice

OPIS TECHNICZNY. ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ Ul. Kościelna 34 59-150 Grębocice Opis techniczny - instalacje sanitarne 1 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU INSTALACJI SANITARNYCH DLA REMONTU MIESZKANIA SOCJALNEGO W BUDYNKU WIELORODZINNYM W MIEJSCOWOŚCI TRZĘSÓW 4a, NA DZIAŁCE NR EWID. 66/2.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D 03. 02. 01. Modernizacja kanalizacji deszczowej 1. Część ogólna 1.1. Nazwa nadana przez zamawiającego Przebudowa ulic: Kluczborska, Kościelna,

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE ZAWIERA:

OPRACOWANIE ZAWIERA: OPRACOWANIE ZAWIERA: I. Opis techniczny. II. Rysunki: Plan sytuacyjno wysokościowy Rzut przyziemia inst. wod kan. Rzut przyziemia instalacja co. - rys.nr.1 - rys.nr.wk.1 - rys.nr.wk.2 - rys.nr.wk.3 - rys.nr.wk.4

Bardziej szczegółowo

28-9 Gdański Park Nauk.Techn. bud. A - instalacje strona nr: 1. Przedmiar

28-9 Gdański Park Nauk.Techn. bud. A - instalacje strona nr: 1. Przedmiar 28-9 Gdański Park NaukTechn bud A - instalacje strona nr: 1 Przedmiar 1 Nr ST 030202 Kanalizacja sanitwewnętrzna 11 KNR 215/205/4 Rurociągi z PCW, na ścianach, łączone metodą wciskową, Fi 110 mm 76,00

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Instalacja wod. kan. w budynku A Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. 01-673 Warszawa, ul. Podleśna 61 GRUPA 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA INWESTYCJI Zmiana sposobu użytkowania parteru budynku na pomieszczenia biurowe w Lubszy, dz. nr 440/1 KOD CPV: 45330000-9 DZIAŁ: D-1.3

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY - BRANŻA SANITARNA

OPIS TECHNICZNY - BRANŻA SANITARNA OPIS TECHNICZNY - BRANŻA SANITARNA 1. Instalacje i urządzenia sanitarne: 1.1 Instalacja wody zimnej i ciepłej 1.1.1 Dane ogólne Projektuje się wykonanie instalacji wodociągowej wody zimnej i ciepłej z

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Wewnętrznych instalacji wod-kan. Koszalin grudzień 2006r. INWESTOR: Zarząd Obiektów Sportowych Sp. z o.o. Koszalin, ul.

PROJEKT WYKONAWCZY. Wewnętrznych instalacji wod-kan. Koszalin grudzień 2006r. INWESTOR: Zarząd Obiektów Sportowych Sp. z o.o. Koszalin, ul. Koszalin grudzień 2006r. PROJEKT WYKONAWCZY Wewnętrznych instalacji wod-kan OBIEKT: Hala JUDO INWESTOR: Zarząd Obiektów Sportowych Sp. z o.o. Koszalin, ul. Jedności 4 ADRES: Koszalin ul. Fałata 34 dz.

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE. Projektant: mgr inż. Arkadiusz Burnicki. upr. POM/0227/POOS/10. Sprawdzający: mgr inż. Adam Szymborski. upr.

OŚWIADCZENIE. Projektant: mgr inż. Arkadiusz Burnicki. upr. POM/0227/POOS/10. Sprawdzający: mgr inż. Adam Szymborski. upr. OŚWIADCZENIE Oświadczam, że dokumentacja projektu wykonawczego branży sanitarnej dotycząca remontu i modernizacji pomieszczeń informatorium w Urzędzie Statystycznym przy Ul Danusi.4 w Gdańsku jest wykonana

Bardziej szczegółowo

Egz. arch. InŜynieria sanitarna - przebudowa przyłącza gazowego niskiego ciśnienia

Egz. arch. InŜynieria sanitarna - przebudowa przyłącza gazowego niskiego ciśnienia Egz. arch. Rodzaj opracowania : Projekt budowlany BranŜa : InŜynieria sanitarna - przebudowa przyłącza gazowego niskiego ciśnienia Obiekt : Inwestor : Budowa boiska piłkarskiego wraz z budową drogi przy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA S - 1.02.2007 INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO

SPECYFIKACJA TECHNICZNA S - 1.02.2007 INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO PZŁ Olsztyn ul. Leśna 3N dz. 1/110 w Olsztynie. SPECYFIKACJA TECHNICZNA S - 1.02.2007 INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY WYPOCZYNKOWYCH, SPORTOWYCH,

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. PN-EN 1452-5:2002 Systemy przewodów z tworzyw sztucznych. Systemy przewodów z niezmiękczonego

OPIS TECHNICZNY. PN-EN 1452-5:2002 Systemy przewodów z tworzyw sztucznych. Systemy przewodów z niezmiękczonego OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania Zlecenie Inwestora, P.B.. -,,Architektura, opracowany przez: "ETA" - Spółka z o.o. Nowy Sącz, ul. Śniadeckich 8, tel.444-26-05 Uzgodnienia z Inwestorem. Obowiązujące

Bardziej szczegółowo

Ogólna Specyfikacja Techniczna wykonania termomodernizacji budynku Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi r 18. w Warszawie przy ul. Angorskiej 2.

Ogólna Specyfikacja Techniczna wykonania termomodernizacji budynku Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi r 18. w Warszawie przy ul. Angorskiej 2. 1 Ogólna Specyfikacja Techniczna wykonania termomodernizacji budynku Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi r 18 w Warszawie przy ul. Angorskiej 2. Branża : ogólnobudowlana Inwestor i Zleceniodawca: Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

1.Temat opracowania. 2.Podstawa opracowania. - wizja lokalna - uzgodnienia z Inwestorem - normy i przepisy branżowe

1.Temat opracowania. 2.Podstawa opracowania. - wizja lokalna - uzgodnienia z Inwestorem - normy i przepisy branżowe OPIS TECHNICZNY DLA MODERNIZACJI INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACYJNEJ ORAZ CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACJI W BUDYNKU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ w GARBATCE ul. Spacerowa

Bardziej szczegółowo

S Kolizje z istniejącym uzbrojeniem terenu

S Kolizje z istniejącym uzbrojeniem terenu S-04.01.02 KOLIZJE Z ISTNIEJĄCYM UZBROJENIEM TERENU 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące. wykonania i odbioru robót związanych z przejściem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 04 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 04 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 04 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 19 Contents 1. Wstęp... 21 1.1 Przedmiot ST... 21 1.2. Zakres stosowania ST... 21 1.3. Zakres robót objętych

Bardziej szczegółowo

METRYKA PROJEKTU BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO

METRYKA PROJEKTU BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO METRYKA PROJEKTU TEMAT: BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO ADRES: PRZEMYŚL DZIAŁKI NR 181,182,183,184,187,180 OBR 214 CZĘŚĆ: FAZA: INWESTOR: INSTALACJE SANITARNE- INSTALACJA C.O. PROJEKT WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

TEMAT : Remont i przebudowa pomieszczeń w Domu Pomocy Społecznej w Sandomierzu.

TEMAT : Remont i przebudowa pomieszczeń w Domu Pomocy Społecznej w Sandomierzu. P R O J E K T B U D O W L A N Y TEMAT : Remont i przebudowa pomieszczeń w Domu Pomocy Społecznej w Sandomierzu. ADRES : 27-600 Sandomierz ul. Czyżewskiego 1 INWESTOR : Dom Pomocy Społecznej 27-600 Sandomierz

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Przebudowa istniejącego wodociągu w ul. Nowodworskiej w Lubartowie

Przedmiar. Przebudowa istniejącego wodociągu w ul. Nowodworskiej w Lubartowie Przedmiar Obiekt Kod CPV 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków Budowa Inwestor Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 21-100 Lubartów

Bardziej szczegółowo

ST-IS2 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA

ST-IS2 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA Instalacja wodno kanalizacyjna 1. Wstęp Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest projekt wykonawczy instalacji wodno kanalizacyjnej modernizacji dachu Domu Pomocy Społecznej Zameczek w Kuźni Nieborowickiej

Bardziej szczegółowo

ST-03 Instalacje sanitarne wewnętrzne

ST-03 Instalacje sanitarne wewnętrzne BUDYNEK MIESZKALNY, KOMUNALNY UL. GODEBSKIEGO 1, RASZYN SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CPV 45332200-5 Hydraulika CPV 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania CPV 45331110-0

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PRACOWNIA PROJEKTOWA egz. Nr 1 mgr inż. Zbigniew Świerzy 33-300 Nowy Sącz ul. Konstanty 15 tel./fax 0-18 442-67-62, NIP 734-149-53-48 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Obiekt: Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ślepy ofertowy

Kosztorys ślepy ofertowy Wartość kosztorysowa Cena kosztorysowa Słownie: Zatwierdzam: Kosztorys ślepy ofertowy KANALIZACJA DESZCZOWA Obiekt Kod CPV 45232130-2 Budowa Kętrzyn, powiat Kętrzyn Inwestor Powiat Kętrzyn, 11-400 Kętrzyn

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI

SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI 2 SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI OPIS TECHNICZNY 1.0 Wstęp str.3 1.1 Podstawa i zakres opracowania. str.3 1.2. Parametry obliczeniowe zapotrzebowania energii cieplne. str.3 1.3. Charakterystyka energetyczna budynku.

Bardziej szczegółowo

Zawartość dokumentacji

Zawartość dokumentacji Zawartość dokumentacji 1. Część opisowa 2. Część rysunkowa - Plan sytuacyjny rys. 1 - Rzut piwnic rys. 2 - Rzut przyziemia rys. 3 - Rzut I piętra rys. 4 - Aksonometria instalacji wodociągowej rys. 5 -

Bardziej szczegółowo

ROZBUDOWA SZPITALA W SZCZECIN ZDROJACH. SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ZDROJE Inwestor / Użytkownik

ROZBUDOWA SZPITALA W SZCZECIN ZDROJACH. SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ZDROJE Inwestor / Użytkownik BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW SŁUŻBY ZDROWIA Spółka z o. o. 71-602 SZCZECIN UL. KAPITAŃSKA 3A Tel. (091) 43 43 066 Fax. (091) 43 46 610 ROZBUDOWA SZPITALA W SZCZECIN ZDROJACH Nazwa przedsięwzięcia - zadania

Bardziej szczegółowo

ul. Wolności Kalisz Pomorski

ul. Wolności Kalisz Pomorski mgr inŝ. Arnold Kraska 78-500 Drawsko Pomorskie ul. Łąkowa 39a tel. 094-3634183 Stadium dokumentacji: ZADANIE: SIEĆ WODOCIĄGOWA ADRES : DZ. 268; 187/1; 189/2; 265/1; 48; 244 OBRĘB DĘBSKO 78-540 Kalisz

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany i wykonawczy

Projekt budowlany i wykonawczy Faza opracowania: Projekt budowlany i wykonawczy Nazwa obiektu budowlanego: Przyłącze wodociągowe Numery ewidencyjne działek: Kijany, gm. Bejsce, dz. nr ew. 109, 104, 682 Nazwa i adres inwestora: Gmina

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Kosztorys

Przedmiar robót. Kosztorys Przedmiar robót Data: 2008-02-20 Budowa: OŚRODEK ZDROWIA W KAMIENIU. Obiekt: MODERNIZACJA INSTALACJI C.O.,WOD-KAN I WENTYLACJI MECHANICZNEJ Zamawiający: URZĄD GMINY W KAMIENIU opracowali: inż. Stefan Tur,...

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTÓW architektura konstrukcja instalacje Chojnice ul. Młyńska 4 tel./fax. (0-52)

PRACOWNIA PROJEKTÓW architektura konstrukcja instalacje Chojnice ul. Młyńska 4 tel./fax. (0-52) PRACOWNIA PROJEKTÓW architektura konstrukcja instalacje Chojnice ul. Młyńska 4 tel./fax. (0-52) 397-29-19 P R O J E K T B U D O W L A N Y PRZEDMIOT OPRACOWANIA: Przyłącze wodociągowe i kanalizacji sanitarnej.

Bardziej szczegółowo

Mocowanie przewodów do przegród budowlanych powinno nie dopuszczać do powstania i rozchodzenia hałasu i drgań. Poziom dżwięku od instalacji nie powini

Mocowanie przewodów do przegród budowlanych powinno nie dopuszczać do powstania i rozchodzenia hałasu i drgań. Poziom dżwięku od instalacji nie powini Olsztyn.kwiecień.2014r SPECYFIKACJA TECHNICZNA -------------------------------------------- DLA INSTALACJI WOD-KAN, C.W.U. DOTYCZY MODERNIZACJI NA POTRZEBY STOWARZYSZENIA REGIONALNEGO OŚRODKA INFORMACJI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-03 ROBOTY PODZIEMNE INNE NIś DOTYCZĄCE TUNELI, SZYBÓW I KOLEI PODZIEMNEJ - PRZECISKI (45221250-9) Nazwy i kody robót według kodu numerycznego

Bardziej szczegółowo

KARTA TYTUŁOWA. OBIEKT: Remont pokoi bursy szkolnej przy ul. 3 Maja 35 w Płocku. ADRES OBIEKTU: Płock, ul. 3 Maja 35. Ul. Przemysłowa 33.

KARTA TYTUŁOWA. OBIEKT: Remont pokoi bursy szkolnej przy ul. 3 Maja 35 w Płocku. ADRES OBIEKTU: Płock, ul. 3 Maja 35. Ul. Przemysłowa 33. KARTA TYTUŁOWA OBIEKT: Remont pokoi bursy szkolnej przy ul. 3 Maja 35 w Płocku ADRES OBIEKTU: Płock, ul. 3 Maja 35 INWESTOR: ZUM Muniserwis Ul. Przemysłowa 33 09-400 Płock STADIUM: Projekt wykonawczy BRANŻA:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Część 02 PRZEBUDOWA I REMONT LOKALU MIESZKALNEGO NA POTRZEBY ODDZIAŁU SZKOLNEGO NAUCZANIA POCZĄTKOWEGO W BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 7 INSTALACJE

Bardziej szczegółowo

REMONT CENTRALNEGO OGRZEWANIA W PAWILONACH 7 i 8 W MIEJSKIM SCHRONISKU DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT

REMONT CENTRALNEGO OGRZEWANIA W PAWILONACH 7 i 8 W MIEJSKIM SCHRONISKU DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT FIRMA PROJEKTOWO-WYKONAWCZA Inżynier Małgorzata Łukasik 40-406 Katowice ul. Leśnego Potoku 65/1 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJI WOD-KAN W BUDYNKU SANITARNO- SZATNIOWYM ZAPLECZA SPORTOWEGO W ZAKLICZYNIE KOD CPV

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJI WOD-KAN W BUDYNKU SANITARNO- SZATNIOWYM ZAPLECZA SPORTOWEGO W ZAKLICZYNIE KOD CPV SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJI WOD-KAN W BUDYNKU SANITARNO- SZATNIOWYM ZAPLECZA SPORTOWEGO W ZAKLICZYNIE KOD CPV 45332400-7 Inwestor; Urząd Gminy w Sieprawiu Wykonał ; mgr inŝ.

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD USŁUG CIEPŁOWNICZYCH TERMUS S.C. B. I H. BREGUŁA UL. OLESKA 20, 42 700 LUBLINIEC TEL.: 34 351 11 03 E-MAIL: TERMUS@TERMUS.

ZAKŁAD USŁUG CIEPŁOWNICZYCH TERMUS S.C. B. I H. BREGUŁA UL. OLESKA 20, 42 700 LUBLINIEC TEL.: 34 351 11 03 E-MAIL: TERMUS@TERMUS. SPIS TREŚCI 1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA.... 3 2.0 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA.... 3 3.0 CEL OPRACOWANIA.... 3 4.0 INSTALACJA WOD. KAN.... 3 A. URZĄDZENIA SANITARNE... 3 B. PRZEWODY... 4 C. INSTALACJA KANALIZACJI...

Bardziej szczegółowo

III INSTALACJE SANITARNE

III INSTALACJE SANITARNE WILLA OKSZA Remont willi Oksza wraz ze zmianą sposobu użytkowania obiektu na Galerię Sztuki XX wieku III INSTALACJE SANITARNE Projektował: mgr inż. Maria Raczko nr upraw. 551/94 Opracował: mgr inż. Monika

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y Inwestor: Powiat Rzeszów Rzeszów ul. Grunwaldzka 15 Nazwa projektu: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU SPECJALNEGO OSRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO NA DZ. NR 2704/1 W MROWLI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI WOD.-KAN. W NADBUDOWYWANYM I ROZBUDOWYWANYM BUDYNKU MIESZKALNYM (SOCJALNYM)

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI WOD.-KAN. W NADBUDOWYWANYM I ROZBUDOWYWANYM BUDYNKU MIESZKALNYM (SOCJALNYM) TEMAT: PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI WOD.-KAN. W NADBUDOWYWANYM I ROZBUDOWYWANYM BUDYNKU MIESZKALNYM (SOCJALNYM) ADRES: INWESTOR: Olsztynek, ul. Wilcza 14a dz. nr 17/52 obr. Olsztynek Gmina

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA PRZEDMIOT, ZAKRES I CEL OPRACOWANIA LOKALIZACJA OBIEKTÓW OPIS PROJEKTOWANYCH INSTALACJI...

Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA PRZEDMIOT, ZAKRES I CEL OPRACOWANIA LOKALIZACJA OBIEKTÓW OPIS PROJEKTOWANYCH INSTALACJI... Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 2. PRZEDMIOT, ZAKRES I CEL OPRACOWANIA...2 3. LOKALIZACJA OBIEKTÓW...2 4. OPIS PROJEKTOWANYCH INSTALACJI...2 4.1. INSTALACJA WODY PITNEJ, C.W.U. I CYRKULACJI...2

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji wod-kan

Projekt instalacji wod-kan Stadium dokumentacji Projekt budowlany Branża Sanitarna Temat Projekt instalacji wod-kan Obiekt Remont budynku nr 1/3962 z przeznaczeniem na potrzeby Wydziału Żandarmerii Wojskowej w Łasku Łask, ul. 9

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany przyłączy wod-kan. ORLIK 2012 ZESPÓŁ BOISK SPORTOWYCH Przy IILO Zduńska Wola ul. Komisji Edukacji Narodowej 6

Projekt budowlany przyłączy wod-kan. ORLIK 2012 ZESPÓŁ BOISK SPORTOWYCH Przy IILO Zduńska Wola ul. Komisji Edukacji Narodowej 6 Projekt budowlany przyłączy wod-kan. ORLIK 2012 ZESPÓŁ BOISK SPORTOWYCH Przy IILO Zduńska Wola ul. Komisji Edukacji Narodowej 6 Projektant Izabela Drobnik-Kamińska Strona 1 SPIS TREŚCI. 1. Podstawa opracowania....

Bardziej szczegółowo

TOM V INSTALACJE SANITARNE WEWNĘTRZNE - C.O. I C.T.

TOM V INSTALACJE SANITARNE WEWNĘTRZNE - C.O. I C.T. TOM V INSTALACJE SANITARNE WEWNĘTRZNE - C.O. I C.T. 1 SPIS TREŚCI. 1 SPIS TREŚCI. 1 2 PODSTAWA OPRACOWANIA. 2 3 ZAKRES OPRACOWANIA. 2 4 OPIS OGÓLNY BUDYNKU. 2 5 OPIS TECHNICZNY. 2 5.1 OPIS STANU

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY PRACOWNIA USŁUGOWO PROJEKTOWA T A D E U S Z P R Z Y B Y Ł tel/fax 67-26-85-405 tel. kom. 601-261-123 PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY BRANŻA : INSTALACJE SANITARNE OBIEKT : Przebudowa drogi gminnej w Szczodrochowie

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Budowa wodociągu Zębowo - II etap Inwestor : Gmina Lwówek ul. Ratuszowa 2, 64-310 Lwówek Wykonawca : Zostanie wyłoniony w drodze przetargu?

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Branża instalacyjna kod CPV 45332000-3, 45331000-6

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Branża instalacyjna kod CPV 45332000-3, 45331000-6 1. Wstęp SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1.1 Przedmiot specyfikacji Branża instalacyjna kod CPV 45332000-3, 45331000-6 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Instalacja hydrantowa w budynku A Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. 01-673 Warszawa, ul. Podleśna 61 GRUPA 45300000-0 Roboty w zakresie

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE 4 I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Benedykt Stecki 87-300 Brodnica ul. Poprzeczna 15 tel.

PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE 4 I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Benedykt Stecki 87-300 Brodnica ul. Poprzeczna 15 tel. PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE 4 I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Benedykt Stecki 87-300 Brodnica ul. Poprzeczna 15 tel. 603 037 614 PROJEKT BUDOWLANY Przyłącze do sieci kanalizacji sanitarnej dla zmiany

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI SANITARNYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI SANITARNYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI SANITARNYCH 1. Budowa : Budowa warsztatu Szkolnego z Salą Wykładową. Plomba pomiędzy istniejącym budynkiem szkoły a salą gimnastyczną

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIKI 1. Warunki techniczne wykonania sieci wydane przez Zakład Wodociągów,Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków sp. z o.o. w Mławie 2.

ZAŁĄCZNIKI 1. Warunki techniczne wykonania sieci wydane przez Zakład Wodociągów,Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków sp. z o.o. w Mławie 2. 1 SPIS TREŚCI 1.0. Podstawa opracowania projektu przyłącza wod-kan :...2 2.0. Przyłącze i wewnętrzna sieć wodociągowa....2 2.1. Roboty ziemne i rozbiórkowe:...2 2.2. Wykonanie wcinki w rurociąg istniejący

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Ofertowy. Lp. Kod Pozycji Nr specyfikacji Wyszczególnienie elementów robót Jednostka Cena Jednostkowa (zł)

Kosztorys Ofertowy. Lp. Kod Pozycji Nr specyfikacji Wyszczególnienie elementów robót Jednostka Cena Jednostkowa (zł) Kosztorys Ofertowy Wykonanie robót związanych z budową kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz przyłącza wodociągowego do budynku przedszkola Lp. Kod Pozycji Nr specyfikacji Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Zestawienie sprzętu Strona 8/8

Zestawienie sprzętu Strona 8/8 Zestawienie sprzętu Strona 8/8 Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość 1 Samochód dostawczy do 0,9t m-g 2,896 2 Samochód skrzyniowy 5t m-g 0,292 3 Środek transportowy m-g 0,579 Razem 3,767 Zestawienie materiałów

Bardziej szczegółowo