I. CZYNNOŚCI ADMINISTRACYJNE 1. Obsługa administracyjna i eksploatacyjna zasobów lokalowych oraz najemców 1. Codzienne odbieranie korespondencji w

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I. CZYNNOŚCI ADMINISTRACYJNE 1. Obsługa administracyjna i eksploatacyjna zasobów lokalowych oraz najemców 1. Codzienne odbieranie korespondencji w"

Transkrypt

1 I. CZYNNOŚCI ADMINISTRACYJNE 1. Obsługa administracyjna i eksploatacyjna zasobów lokalowych oraz najemców 1. Codzienne odbieranie korespondencji w siedzibie Zamawiającego oraz dostarczanie poprzez wrzucenie do skrzynki pocztowej zawiadomień o zmianie wysokości opłat i rozliczeń z tytułu używania lokalu w ciągu 7 dni od dnia otrzymania dokumentów od Zamawiającego. 2. Przeprowadzanie odczytów układów pomiarowych (wodomierzy, gazomierzy, ciepłomierzy podliczników i liczników pomiaru energii elektrycznej) zainstalowanych w lokalach i pomieszczeniach wspólnych w zakresie dostawy mediów. Przekazywanie odczytów układów pomiarowych Zamawiającemu w formie elektronicznej i papierowej w terminie 7 dni od momentu odczytu. Odczyty muszą być bezwzględnie przeprowadzane osobiście w lokalach, przynajmniej raz w roku, na ostatni dzień roku kalendarzowego. Odczyt w trakcie roku może być uzyskany na podstawie informacji przekazanej przez najemcę lokalu. Odczyt odbywa się w obecności najemcy i jest przez niego podpisany. W przypadku nieobecności najemcy podczas pierwszej wizyty, Wykonawca dokona powtórnej próby niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni. 3. Prowadzenie ewidencji oraz udział w odczytach urządzeń pomiarowych, liczników (z MPEC-em, Zakładem Energetycznym, Zakładem Gazowniczym, Wodociągami). 4. Kontrola raz w miesiącu temperatury cw w węzłach ciepłowniczych, obsługiwanych przez MPEC. Wyniki kontroli przedstawić w ciągu 3 dni Zamawiającemu. 5. W budynkach, w których znajdują się systemy alarmowe, Wykonawca odpowiedzialny jest za otwarcie i zamknięcie obiektów w uzgodnieniu z osobami posiadającymi tytuł prawny do lokalu. 6. Wyrażanie zgody na pełnienie funkcji kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu dłużnika w postępowaniu sądowym lub egzekucyjnym. 7. Prowadzenie rejestru skarg i wniosków. 8. Sporządzanie dokumentów dotyczących szkód w administrowanych nieruchomościach dla potrzeb firm ubezpieczeniowych. 9. Wywieszanie aktualnych i usuwanie zbędnych ogłoszeń i plakatów wewnątrz i na zewnątrz budynków oraz na terenie przyległym. 10. Wywieszenie harmonogramu sprzątania klatek schodowych na tablicach informacyjnych w administrowanych nieruchomościach i stosowanie się do niego. 11. Wywieszanie i zdejmowanie flag na administrowanych nieruchomościach w uzgodnieniu z Zamawiającym. Flagi zakupuje Wykonawca. 12. Natychmiastowe informowanie Zamawiającego o: a) wynajmowaniu, podnajmowaniu lub oddaniu do bezpłatnego używania lokalu lub jego części osobom trzecim, b) lokalach niezamieszkałych, c) samowolnym zajęciu lokalu, d) zgonie najemcy wraz z informacjami adresowymi rodziny zmarłego, e) dewastacji lokali, użytkowaniu lokali niezgodnie z przeznaczeniem, dokonywaniu samowoli budowlanej, f) samowolnie umieszczanych reklamach i szyldach w obrębie administrowanych nieruchomości, przekazywanie powyższych informacji Zamawiającemu w formie pisemnej z podaniem numeru budynku i lokalu (dot. ppkt a, b, c, d, e) na 3 dni przed końcem każdego miesiąca. 13. Skuteczne i szczegółowe przeprowadzanie wizji w lokalach komunalnych i socjalnych obejmujące również lokale w sąsiedztwie. 14. Minimum raz na pół roku dokonywanie sprawdzenia prawidłowości oznaczenia pomieszczeń przynależnych do lokali (czy nr piwnicy/składówki odpowiada nr lokalu) oraz przesłanie protokołu do Zamawiającego. a) w przypadku stwierdzenia braku zabezpieczenia pomieszczenia piwnicznego/składówki, tymczasowo zabezpieczyć pomieszczenie i niezwłocznie poinformować pisemnie Zamawiającego, b) w przypadku nie zabezpieczenia pomieszczenia piwnicznego/składówki przynależnej do lokalu stanowiącego pustostan, znajdujące się w niej ruchomości Wykonawca wywiezie na własny koszt. 15. Uczestniczenie i podpisywanie protokołu zdawczo-odbiorczego, przy przejęciu lokalu mieszkalnego wraz z pomieszczeniem przynależnym, również w przypadku zgonu lub porzuceniu lokalu przez najemcę.

2 16. Natychmiastowe, doraźne zabezpieczenie, przed dostępem osób trzecich, pustostanów (dotyczy wykwaterowanych lokali i budynków) w przypadku wystąpienia zdarzeń losowych, takich jak: pożar, włamanie, dewastacja, uszkodzenie istniejącego zabezpieczenia itp. Z podjętych czynności należy sporządzić protokół i niezwłocznie przekazać go Zamawiającemu. 2. Czynności utrzymania czystości i porządku w budynkach : 1. Codzienne sprzątanie i usuwanie śmieci, odpadów z obiektu budowlanego przeznaczonego do wspólnego użytkowania (klatki schodowe, korytarze piwniczne, pralnie, suszarnie, wózkarnie, strychy itp.) oraz gromadzenie tych śmieci i odpadów w miejscach na ten cel przeznaczonych zgodnie z Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r. poz z późn. zm.) oraz prawem miejscowym. 2. Opróżnianie z nieczystości gabarytowych i nietypowych, ruchomości oraz wszelkich śmieci z lokali opuszczonych przez najemców (dotyczy także lokali wykwaterowanych, pustostanów), pomieszczeń przynależnych oraz pomieszczeń przeznaczonych do wspólnego użytkowania poprzez wynoszenie, załadunek i transport do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na zgłoszenie Zamawiającego w terminie do 3 dni. 3. Mycie zgodnie z przedłożonym przez Wykonawcę harmonogramem: - okien na klatkach schodowych, lamperii, naświetli w pomieszczeniach wspólnego użytkowania nie rzadziej niż cztery razy do roku (raz na kwartał), - klatek schodowych co 7 dni, - drzwi do wiatrołapów i piwnic co 7 dni, - skrzynek pocztowych raz w miesiącu, - zsypów na śmieci raz w miesiącu. 4. Usuwanie na bieżąco pajęczyn w pomieszczeniach wspólnego użytkowania, pomieszczeniach technicznych. 5. Usuwanie gniazd os, pszczół, szerszeni itp. oraz: a) oczyszczanie stropodachu z nieczystości, b) wstawianie siatek do otworów wentylacyjnych, c) wykonanie dezynsekcji stropodachu w razie potrzeby. 6. Przeprowadzanie dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji budynków (dotyczy pomieszczeń wspólnego użytku oraz zsypów) na zgłoszenie Zamawiającego. 7. Dezynsekcja i dezynfekcja lokali mieszkalnych i użytkowych (np. pustostany, lokale po eksmisji, zgonach itp.) na zgłoszenie Zamawiającego. 8. Niezwłoczne oczyszczanie miejsc i pomieszczeń wspólnego użytku po wystąpieniu zanieczyszczeń zagrażających bezpieczeństwu stanu sanitarnego budynku. 9. Usuwanie na bieżąco śniegu, nawisów śnieżnych i lodu z dachów, sopli z rynien i gzymsów z obiektów będących przedmiotem umowy. 3. Czynności utrzymania porządku, czystości oraz zieleni na terenach przyległych do budynków: 1. Utrzymanie czystości i porządku wokół miejsc ustawienia pojemników na nieczystości stałe; powiadamianie Zamawiającego oraz Spółki Lech o nieprawidłowościach w wywozie nieczystości przez firmy wywozowe. 2. Transport gabarytów przez Wykonawcę do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych poza terminem wywozów przez firmy zbierające odpady komunalne. 3. Codzienne sprzątanie i usuwanie śmieci, odpadów, gruzu z nieruchomości przyległej. W przypadku budynków wykwaterowanych wywóz nieczystości we własnym zakresie. 4. Konserwacja terenów zielonych poprzez: - koszenie traw w miesiącach IV-X nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie wraz z wywozem pokosu do gminnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, - usuwanie chwastów, dzikich zarośli w okresie IV-X nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, - grabienie liści w okresie IX-XI nie rzadziej niż raz na tydzień wraz z transportem do gminnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, - pielęgnację (przycinanie i prześwietlanie) drzew, krzewów ozdobnych i żywopłotów, wraz z transportem do gminnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, - wycinkę drzew i krzewów, na które nie wymagane jest zezwolenie (w uzgodnieniu z Zamawiającym) wraz z transportem do gminnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, - plantowanie i uzupełnianie czarnoziemu,

3 - uzupełniające siewy traw, - dosadzanie drzew, krzewów, kwiatów jednorocznych w uzgodnieniu z Zamawiającym (koszt zakupu pokrywa Zamawiający), - podlewanie zieleńców i trawników w okresie letnim według potrzeb, - pielenie cztery razy w sezonie wegetacji, - wymiana i uzupełnienie piasku w piaskownicach przydomowych co najmniej 2 razy w roku na wniosek Zamawiającego w maju i lipcu, 5. Uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników, zatok położonych wzdłuż nieruchomości jak również dróg wewnątrzosiedlowych, usuwanie śliskości z chodników (posypywanie piaskiem, usuwanie oblodzenia), również w dni wolne od pracy oraz niedziele i święta według potrzeb. 6. Uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego bezpośrednio przy granicy nieruchomości zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r. poz z późn. zm.) 7. Odśnieżanie nie później niż dwie godziny po ustaniu opadów. Utrzymanie porządku i czystości chodników, placów, ulic na terenach przyległych do administrowanych nieruchomości, w tym także chodników położonych wzdłuż tych nieruchomości. Czynności utrzymania czystości i porządku Medialnego Centrum Informacji Turystycznej w Białymstoku przy ul. Kilińskiego 1 w okresie od kwietnia do października z częstotliwością 2 razy w tygodniu: 1. Sprzątanie studzien. 2. Sprzątanie pomieszczeń znajdujących się w Bramie Wielkiej Pałacu Branickich. 3. Sprzątanie schodów prowadzących na wieże zegarową. 4. Czyszczenie podłóg. 5. Czyszczenie i dezynfekcja łazienki zlokalizowanej pod wieżą zegarową. 6. Mycie okien w pomieszczeniach Medialnego Centrum Informacji Turystycznej co najmniej raz w sezonie. II. Techniczna obsługa obiektów i zasobów lokalowych. 1. Uczestnictwo w realizacji zadań remontowych i inwestycjach zlecanych przez Zamawiającego, tj.: a) wprowadzanie wykonawcy na obiekt przy udziale Zamawiającego, b) udział w odbiorach wykonywanych robót, c) kontrola i interwencja podczas wykonywania prac remontowych w celu eliminowania uciążliwości dla mieszkańców podczas realizacji robót remontowych i budowlanych (nadmierny hałas, zapylenie, zanieczyszczenie pomieszczeń itp.) w tym zapewnienie dojścia do budynków i pomieszczeń, d) zgłaszanie usterek gwarantowi (wykonawcy robót zlecanych przez Zamawiającego) w okresie trwania gwarancji na wykonane roboty budowlano-remontowe i inwestycyjne w oparciu o zgłoszenia użytkowników, a w częściach wspólnych na podstawie własnych przeglądów oraz nadzór nad ich realizacją. 2. Dokonywanie przeglądu stanu pokryć dachowych do końca kwietnia i października danego roku, wyłazów dachowych, ław kominowych, rynien, rur spustowych, koryt i koszy ściekowych, uszkodzeń obróbek blacharskich, daszków, gzymsów, pasów podrynnowych, parapetów zewnętrznych i innych występujących na elewacji i dachu oraz stanu zamocowania instalacji odgromowych oraz informowanie Zamawiającego o konieczności przeprowadzenia remontu. 3. Dokonywanie wszelkich przeglądów wynikających z rozdziału 6 ustawy Prawo Budowlane z dnia 07 lipca 1994r. (Dz. U. z 2010r. nr 243 poz.1623 ze zmianami). Protokoły z przeglądów, o których mowa, należy niezwłocznie przekazywać Zamawiającemu. 4. Przechowywanie dokumentacji technicznej (w tym notatki służbowe z usunięcia awarii, wykonania napraw konserwatorskich, usunięciu usterek z datą i nazwą firmy) administrowanych budynków oraz prowadzenie książek obiektu budowlanego. 5. Dokonywanie przeglądu stanu wyposażenia technicznego lokalu wskazanego przez Zamawiającego. 6. Prowadzenie ewidencji zgłoszeń konserwacyjnych oraz niezwłoczne powiadamianie faxem Zamawiającego o ich realizacji w ciągu 24 godzin.

4 7. Podejmowanie wszelkich działań niezbędnych do likwidacji awarii instalacji, urządzeń, elementów budowlanych budynków oraz budowli przynależnych (wiaty śmietnikowe, pomieszczenia gospodarcze, chlewki itp.), uszkodzeń drzew na administrowanym terenie, w zakresie przekraczającym zakres robót konserwacyjnych, natychmiast po stwierdzeniu awarii lub uszkodzenia. 8. Natychmiastowe powiadamianie Zamawiającego o zaistniałej awarii (w tym rozmrożenie wodomierzy głównych), niezwłoczne podejmowanie w niezbędnym zakresie robót związanych z zabezpieczeniem miejsc wystąpienia awarii oraz informowanie Zamawiającego o przewidywanych kosztach i sposobie jej usunięcia. 9. Natychmiastowe zabezpieczenie miejsc, w których powstało zagrożenie dla bezpieczeństwa życia, zdrowia lub mienia użytkowników budynków i posesji przynależnej do budynku. 10. Przesyłanie do 15 listopada każdego roku informacji do Zamawiającego o kończących się terminach legalizacji wodomierzy i ciepłomierzy w lokalach mieszkalnych i użytkowych, dla których ważność cechy legalizacyjnej kończy się w przyszłym roku. 11. Wykonywanie wszystkich czynności związanych z eksmisją z lokali i pomieszczeń do nich przynależnych takich jak piwnica, składówka, bokówka, chlewek itp. (m.in. zabezpieczenie transportu, wejścia do lokalu i jego zamknięcia poprzez wymianę zamka/wkładki w drzwiach wejściowych, usunięcia ruchomości z lokalu i pomieszczeń przynależnych lub przewiezienie ruchomości do lokalu wskazanego przez Zamawiającego). 12. Zabezpieczenie wolnych niezamieszkiwanych lokali i pomieszczeń do nich przynależnych takich jak piwnica, chlewek itp. przed dostępem osób niepowołanych oraz zabezpieczenie tych lokali przed możliwością powstania awarii ( np. rozmrożenie instalacji wod.-kan.). 13. Otwieranie, wymiana zamków w zwolnionych lokalach mieszkalnych i użytkowych oraz pomieszczeniach przynależnych na prośbę Zamawiającego. 14. Po zmianie najemcy przeprowadzenie próby szczelności instalacji gazowej wraz z kuchenką. 15. Sprawdzenie instalacji elektrycznej w mieszkaniu przed zasiedleniem i złożenie stosownego oświadczenia do PGE w celu podpisania umowy na dostawę energii elektrycznej. 16. W przypadku konieczności, dokonanie pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia oraz przechowywanie tych pomiarów. 17. Oznakowanie w administrowanych budynkach miejsc, w których znajdują się wodomierze główne, główne wyłączniki prądu oraz zawory odcinające wodę i gaz. III. Roboty Konserwacyjne zasady ogólne wykonywania konserwacji i drobnych napraw. 1. Konserwacja i drobne naprawy są zabiegami mającymi na celu utrzymanie obiektów, instalacji i urządzeń technicznych w stałej sprawności użytkowej. 2. Roboty i czynności objęte stawką ryczałtową za 1 m² powierzchni oczynszowanej budynku, tj.: 1) instalacja elektryczna, odgromowa zakres konserwacji i drobnych napraw. Do zakresu rzeczowego należą: a) wymiana lub uzupełnienie żarówek w oprawach w pomieszczeniach wspólnego użytkowania, przed wejściami do budynku, w oprawach zamontowanych na zewnętrznych ścianach budynków, na osiedlowych słupach oświetleniowych zasilanych energią elektryczną pobieraną przez Zamawiającego z sieci Zakładu Energetycznego Białystok, wymiana lamp na osiedlowych słupach oświetleniowych lub na ścianach budynków w ciągu 24 godzin. Koszt lamp pokrywa Zamawiający. b) usuwanie awarii oświetlenia zewnętrznego osiedlowego w terminie 3 dni: - ustalenie lokalizacji w razie uszkodzenia kabla - wykonanie pomiarów elektrycznych, c) naprawa i wymiana opraw, wyłączników, przycisków oświetleniowych w pomieszczeniach wspólnego użytkowania (hole, korytarze, klatki schodowe piwnice, wc) w ciągu 24 godzin, (koszt opraw pokrywa Zamawiający), d) wymiana bezpieczników i główek bezpiecznikowych oraz wyłączników instalacyjnych tablicowych, małogabarytowych typu S-191 i S-193 przeciążeniowo zwarciowych w obwodzie administracyjnym danego budynku, wymiana wszelkiego typu wyłączników, odłączników w tablicach rozdzielczych oraz włączników różnicowoprądowych (jeżeli takie są zainstalowane) w ciągu 24 godzin, e) wymiana gniazd bezpiecznikowych w obwodzie administracyjnym budynku w ciągu 24 godzin, f) uzupełnianie brakujących dekli w puszkach elektrycznych, telefonicznych w ciągu 24 godzin,

5 g) ciągłe utrzymywanie w czystości i sprawności technicznej skrzynek rozdzielczych, tablic elektrycznych piętrowych i głównych, tabliczkach słupów oświetleniowych, zabezpieczanie ich przed dostępem osób niepowołanych, sprawdzenie i ewentualna naprawa umocowania przewodów elektrycznych, h) natychmiastowe wykrywanie i likwidacja nielegalnych podłączeń do obwodów administracyjnych i obwodów zasilających, i) wyszukiwanie przerw i zwarć w instalacji elektrycznej oraz usuwanie przyczyn wraz z wymianą uszkodzonych końcówek w obwodzie administracyjnym i liniach zasilających budynku oraz tablicach i rozdzielniach osiedlowego oświetlenia ulicznego, dokonywanie okresowych pomiarów instalacji wewnętrznych, WLZ oraz instalacji odgromowej, j) naprawa domofonów w administrowanych budynkach (koszty materiałów pokrywa Zamawiający na podstawie faktury zakupu), k) usuwanie uszkodzeń instalacji odgromowej budynku bez wymiany poszczególnych elementów, konserwacja, prowadzenie pomiarów okresowych i metryki urządzenia. l) wymiana listew zaciskowych w słupach oświetleniowych m) zabezpieczenie przed korozją słupów oświetleniowych wysięgników, drzwiczek n) wymiana dławików, kondensatorów, zapłonników, w oprawach oświetleniowych o) oznakowanie tablic rozdzielczych i opisanie bezpieczników zasilających poszczególne lokale p) naprawianie, regulowanie automatów schodowych, zmierzchowych, czujek ruchu i zegarów sterujących w oświetleniu zewnętrznym w ciągu 24 godz. q) prowadzenie badań okresowych (instalacji elektrycznej w mieszkaniach, lokalach użytkowych, wewnętrznej linii zasilających, zewnętrznych linii kablowych, obwodów administracyjnych i na polecenie Zamawiającego) r) konserwacja i naprawa anten zbiorczych na administrowanych nieruchomościach Konserwacji i drobnym naprawom podlega wewnętrzne zasilanie w energię od złącza kablowego Zakładu Energetycznego do licznika energii elektrycznej odbiorcy. 2) instalacja centralnego ogrzewania i węzły cieplne w sezonie grzewczym. Zakres konserwacji i drobnych napraw w poszczególnych okresach użytkowania instalacji, urządzeń i węzłów cieplnych: a) kontrolowanie parametrów pracy instalacji c.o. w celu zapobiegania niedogrzewaniom lub przegrzewaniom lokali w terminie 3 dni od daty zawiadomienia przez Zamawiającego bądź użytkownika lokalu; b) usuwanie przyczyn niedogrzewania lokali: odpowietrzanie grzejników, wykonywanie regulacji instalacji c.o. oraz innych czynności niezbędnych do prawidłowej pracy instalacji w terminie 3 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego bądź użytkownika lokalu; c) sprawdzanie prawidłowości działania układów pomiarowo-rozliczeniowych oraz zgłaszanie ewentualnych awarii urządzeń do Zamawiającego lub bezpośrednio do firm rozliczeniowych (dotyczy podzielników); d) konserwacja instalacji i urządzeń c.o.: - uszczelnianie i wymiana niesprawnych zaworów grzejnikowych, podpionowych odpowietrzających i pozostałych na instalacji c.o., z zaworami odcinającymi i odwodnieniami na rozdzielaczach włącznie na podstawie własnych przeglądów bądź w przypadku zgłoszenia Zamawiającego w terminie do 3 dni od zawiadomienia, - uzupełnianie izolacji przewodów c.o. do 3 mb w 1 miejscu na podstawie własnych przeglądów bądź w przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego w terminie do 7 dni od zgłoszenia; e) usuwanie przecieków na instalacji c.o. i rozdzielaczach w ciągu 24 godzin, sprawowanie kontroli nad prawidłowością robót wykonywanych we własnym zakresie przez najemców za zgodą Zamawiającego w szczególności dotyczy wymiany grzejników z żeliwnych na stalowe płytowe oraz prawidłowości montażu grzejników łazienkowych drabinkowych; z odbioru wykonanych robót Administrator sporządza protokół, którego kopię przekazuje Zamawiającemu; f) współpraca z MPEC-em w celu wykonania napraw i remontów wymagających spuszczenia i napełnienia instalacji wodą instalacyjną, g) uzupełnianie i napełnianie instalacji wodą w budynkach zasilanych z węzłów grupowych MPEC w uzasadnionych przypadkach, h) nadzór nad uruchomieniem instalacji na początku sezonu grzewczego oraz każdorazowym jej napełnieniem; 3) instalacja wodno kanalizacyjna - zakres konserwacji i drobnych napraw obejmuje:

6 a) sprawdzanie prawidłowości działania wodomierza głównego (przy udziale Wodociągów Białostockich); b) uszczelnienie i utrzymanie technicznej sprawności wszystkich zaworów wodnych, oraz wymiana niesprawnych zaworów, łącznie z zaworami odcinającymi na odejściach od pionów w lokalach przed wodomierzami na podstawie własnych przeglądów bądź w przypadku zgłoszenia Zamawiającego w terminie do 3 dni od zawiadomienia, c) usuwanie przecieków na pionach, leżakach, instalacji wody zimnej, ciepłej oraz odcinkach wewnętrznej instalacji wodnej w lokalach (poza nieszczelnościami baterii i zaworów czerpalnych) i na pionach kanalizacyjnych, łącznie z koniecznością wymiany rurociągów do 3 mb w ciągu 24 godzin, d) odmrażanie instalacji w okresach zimowych dotyczy także lokali niezamieszkałych, przez które przebiega instalacja wodna, której zamarznięcie powoduje brak wody w lokalach zamieszkałych w ciągu 24 godzin; w przypadku braku możliwości odmrożenia instalacji z przyczyn niezależnych (np. część instalacji przebiega przez lokal zasiedlony, do którego stwierdzono brak dostępu) wykonanie zastępczej instalacji zasilającej dany lokal w wodę w czasie 24 godz. od zgłoszenia zakres robót i sposób rozliczenia każdorazowo uzgodnić z Zamawiającym), e) kontrolowanie i regulacja parametrów pracy instalacji ciepłej wody i cyrkulacji w celu utrzymywania normatywnej temperatury c.w.u. w terminie 3 dni od daty zawiadomienia przez Zamawiającego bądź użytkownika lokalu, f) odczytywanie wodomierzy dwa razy w roku (30 czerwca i 31 grudnia), plombowanie wodomierzy oraz powiadamianie Zamawiającego o konieczności ich legalizacji (zgodnie z częścią II pkt. 9), g) uzupełnianie izolacji na rurociągach wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji do 3 mb w jednym miejscu na podstawie własnych przeglądów bądź w przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego w terminie do 7 dni od zgłoszenia, h) oczyszczanie i udrażnianie pionów i poziomów kanalizacyjnych do pierwszej studni w ciągu 24 godzin; i) udrażnianie wywiewek kanalizacji sanitarnej w ciągu 24 godzin, j) uzupełnianie i wymiana brakujących lub uszkodzonych pokryw i rusztów żeliwnych w osadnikach deszczowych oraz studzienkach kanalizacyjnych na odpływach z budynków (koszt zakupu pokryw oraz rusztów ponosi Zamawiający); do czasu uzupełnienia brakującej pokrywy Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć miejsce awarii przed dostępem osób niepowołanych; k) natychmiastowe zgłaszanie Zamawiającemu niedrożności przyłączy kanalizacji sanitarnej i deszczowej od budynku do sieci miejskiej, Wykonawca zleci udrożnienie firmie specjalistycznej oraz będzie sprawować nadzór nad realizacją, jak również usunie skutki wystąpienia w/w awarii (np. sprzątanie pomieszczeń, w których nastąpi wyciek ścieków); Wykonawca po likwidacji awarii dostarczy do Zamawiającego, wraz z re fakturą, protokół udrożnienia kanalizacji podpisany przez firmę specjalistyczną (Wykonawcę robót) i Wykonawcę, który będzie stanowił podstawę zapłaty za wykonaną usługę; l) okresowe czyszczenie separatorów kanalizacji parkingów i korytek odwodnień liniowych, m) podejmowanie natychmiastowych działań w momencie zgłoszenia o zalewaniu części wspólnej budynku oraz przesłanie do Zamawiającego kopii notatki z opisem zaistniałej sytuacji i podjętych działaniach; 4) instalacja p.poż. utrzymywanie sprawności instalacji i urządzeń: a) usuwanie ewentualnych nieszczelności na instalacji i armaturze p.poż., b) zgłaszanie konieczności wymiany elementów uszkodzonych lub brakujących oraz ich wymiana lub uzupełnienie (koszty materiałów zwraca Zamawiający), c) zlecanie dokonywania okresowych przeglądów instalacji i urządzeń p.poż. specjalistycznej firmie, kopię protokołu przekazać do Zamawiającego do 15 maja danego roku. 5) instalacja gazowa - zakres rzeczowy konserwacji i drobnych napraw obejmuje: a) dokonywanie oględzin i sprawdzanie instalacji gazowej w budynku wraz z lokalizacją i usunięciem ewentualnych nieszczelności, - przeprowadzanie prób szczelności instalacji lub jej części w razie podejrzeń o nieszczelność oraz w przypadku wyłączenia instalacji w lokalu z użytkowania przez okres ponad 6-ciu miesięcy

7 (dotyczy również lokali w budynkach nowo oddanych do użytku) z wystawieniem protokołu próby szczelności niezbędnej do zamontowania gazomierza w terminie do 3 dni od zgłoszenia Zamawiającego; b) doszczelnienie instalacji gazowej w lokalach pojedynczych w przypadku stwierdzenia nieszczelności i wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego, c) okresowe kontrolowanie stanu technicznego kurka gazowego głównego znajdującego się w piwnicy budynku oraz zaworów odcinających przed urządzeniami, a także układu pomiarowo-redukcyjnego w szafce oraz instalacji gazowej na całej długości z leżakami i pionami włącznie, e) w przypadku stwierdzenia korzystania w budynku (lokalu) z gazu propan-butan niezgodnie z przepisami informowanie o tym niezwłocznie Zamawiającego i egzekwowanie od lokatorów wykonania zaleceń wskazanych przez Zamawiającego polegających na wykonaniu zgodnej z przepisami wentylacji pomieszczeń bądź zlikwidowania podłączenia w/w gazu; 6) zsypy: - bieżące zapewnienie drożności kanałów zsypowych między innymi poprzez przetykanie, naprawę i konserwację drzwiczek klap zsypowych i kanałów; 7) przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne: a) kontrola i czyszczenie przewodów spalinowych, wentylacyjnych i dymowych minimum dwa razy w roku, tj. przed rozpoczęciem i po zakończeniu sezonu grzewczego; b) zakres rzeczowy napraw obejmuje czynności ujęte w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów - za wyjątkiem robót o charakterze remontowym bądź awaryjnym; 8) rynny i rury spustowe: bieżące utrzymanie czystości, drożności, szczelności rynien i rur spustowych oraz ich połączeń i mocowań ; - utrzymywanie w sprawności technicznej urządzeń grzewczych rynien i rur spustowych, 9) konserwacja ogólnobudowlana, pokrycia dachowe, elewacje, stolarka, elementy budowlane pomieszczeń i części wspólnych budynku mała architektura, pomieszczenia gospodarcze: a) miejscowa likwidacja przecieków pokrycia dachowego - niezwłocznie, b) naprawa poprzez prostowanie, mocowanie i lutowanie uszkodzeń obróbek blacharskich: daszków, gzymsów, pasów podrynnowych i nadrynnowych, parapetów zewnętrznych, kominów, ogniomurów i innych obróbek blacharskich występujących na elewacji i dachu w terminie 7 dni po stwierdzeniu konieczności naprawy (w przypadku wymiany koszt materiałów ponosi Zamawiający), c) zabezpieczenie wyłazów dachowych przed dostępem nieupoważnionych osób oraz ich naprawa, naprawa drabin, klamer itp. w ciągu 24 godzin, d) naprawa stolarki okiennej i drzwiowej w pomieszczeniach wspólnego użytkowania w tym naprawa, regulacja, oliwienie mechanizmów stolarki, w przypadku konieczności wymiana zamków (wymiana nie dotyczy zamków służących do domofonów), wkładek patentowych, klamek uchwytów, okuć, olistwowania, wstawienie łat w terminie 3 dni. Regulacji i oliwienia mechanizmów stolarki okiennej i drzwiowej należy dokonywać według potrzeb, co zostanie potwierdzone protokołem z przeprowadzenia czynności konserwacyjnych. e) wymiana w przypadku konieczności istniejących samozamykaczy sprężynowych, regulacja, konserwacja samozamykaczy hydraulicznych, f) uzupełnienie szyb w pomieszczeniach wspólnego użytkowania do 0,5 m 2, g) naprawa elementów ślusarki i stolarki w pomieszczeniach wspólnego użytkowania i w obszarze bezpośrednio przed budynkiem: balustrad, barierek, poręczy, wycieraczek, uchwytów, parapetów (w przypadku konieczności wstawienia nowych elementów Zleceniodawca zwróci koszty materiałów), h) naprawa pochwytów poręczy schodowych w terminie 3 dni, i) uzupełnienie drobnych elementów osprzętu (kratki wentylacyjne itp.) w pomieszczeniach wspólnych i na elewacji w terminie 3 dni, j) naprawa, uzupełnienie posadzek, podłóg w pomieszczeniach wspólnego użytkowania o powierzchni do 1,0 m² w terminie 3 dni; k) usuwanie graffiti z elewacji budynku oraz ścian klatek schodowych i pomieszczeń wspólnego użytkowania (w przypadku zamalowywania używając farby w kolorze zbliżonym do koloru elewacji bądź ściany w terminie 3 dni), l) uzupełnianie, naprawa i szklenie gablot informacyjnych.

8 10) drogi i chodniki oraz znaki drogowe w obrębie administrowanych zasobów: a) naprawa uszkodzonych znaków drogowych i tablic informacyjnych, w przypadku konieczności wymiana na nowe na drogach wewnętrznych objętych administrowaniem, b) uzupełnienie, w przypadku konieczności wymiana numerów budynków wraz z nazwami ulic; 11) urządzenia dźwigowe: w przypadku awarii Wykonawca zobowiązany jest natychmiast zawiadomić konserwatora urządzenia dźwigowego oraz Zamawiającego; Wykonawca sprawuje nadzór nad przeprowadzeniem czynności konserwacyjnych urządzeń dźwigowych i potwierdza ich wykonanie w rejestrze. 12) urządzenia zabawowe i sportowe: konserwacja urządzeń placów zabaw: a) 1 x w roku (marzec-kwiecień) dokonanie obowiązkowej konserwacji urządzeń placów zabaw i siłowni zewnętrznych, b) utrzymanie w należytym stanie technicznym urządzeń zabawowych i siłowni zewnętrznych, c) bieżąca naprawa urządzeń zabawowych i siłowni zewnętrznych wraz z wymianą poszczególnych elementów (koszt materiałów na naprawy lub wymianę pokrywa Zamawiający, na podstawie faktury zakupu), d) dokonywanie przeglądów 5-letnich i rocznych wszystkich urządzeń znajdujących się na placach zabaw zgodnie z obowiązującymi przepisami, e) przedłożenie Zamawiającemu protokołów z przeprowadzonych przeglądów. 13) pogotowie techniczne: utrzymywanie pogotowia technicznego w godz w dni robocze oraz całodobowo w dni wolne od pracy i święta w zakresie instalacji c.o., c.c.w., wod.-kan., elektrycznej, gazowej; 14) zbiorniki retencyjne: konserwacja zbiornika retencyjnego wód opadowych i gruntowych przez: a) czyszczenie zbiornika, b) udrażnianie odpływu i dopływu ze zbiornika c) wykaszanie trawy wokół zbiornika. 3. Wykonawca ma obowiązek wykonania robót wymienionych poniżej w ramach konserwacji w przypadku zlecenia ich przez Zamawiającego. Ich rozliczenie nastąpi na podstawie kosztorysów powykonawczych w oparciu o średnie ceny netto materiałów, robocizny, pracy sprzętu dla stolicy województwa podlaskiego oraz czynników cenotwórczych: koszty ogólne, koszty zakupu, zysk - opublikowanych w aktualnych zeszytach SEKOCENBUD, tj.: 1) naprawa, a w razie konieczności odbudowa części kominów znajdujących się powyżej pokrycia dachowego (uzupełnienie tynku, naprawa lub odtworzenie czapy kominowej, przemurowanie w całości), 2) wymiana części leżaków lub pionów instalacji wod.-kan., c.w.u., cyrkulacji i c.o. łącznie z grzejnikami w terminie do 7 dni; w przypadku, gdy powstała awaria uniemożliwia najemcom korzystanie z instalacji wodnej, c.o. bądź kanalizacyjnej w terminie do 24 godz. od zgłoszenia zakres i koszt wykonania robót każdorazowo uzgodniony z Zamawiającym, 3) wymiana wywiewek kanalizacji sanitarnej w terminie 7 dni, 4) uzupełnienie brakujących szyb w pomieszczeniach wspólnego użytkowania o powierzchni powyżej 0,5 m², 5) naprawa, w razie konieczności wymiana drzwi wejściowych do pomieszczeń wspólnego użytkowania, wymiana samozamykaczy hydraulicznych, 6) usuwanie skutków awarii w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym nie ujętym w punkcie 3, p.p.2, 7) usuwanie zbędnych reklam z budynków, 8) naprawa przyłączy kanalizacyjnych wraz ze studzienkami, wpustami i rewizjami deszczowymi oraz naprawa lokalnych zapadnięć nawierzchni drogowych i terenu - zakres, termin i koszt wykonania robót każdorazowo uzgodniony z Zamawiającym. Ewidencja urządzeń pomiarowych. 1. Wykonawca prowadzi ewidencję urządzeń pomiarowych znajdujących się w lokalach wraz z dowodami legalizacji i okresami ważności dowodów legalizacji poszczególnych rodzajów przyrządów pomiarowych zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym ustawą Prawo o miarach. 2. Wykonawca zobowiązany jest posiadać urządzenia służące do kontroli stanu instalacji w lokalach oraz do dokonywania pomiarów np.: detektor do wykrywania obecności gazu,

9 urządzenie do wykrywania metalu, urządzenie do pomiaru temperatury ciepłej wody i temperatury w pomieszczeniach, dalmierz. Urządzenia te winny spełniać wymogi określone przepisami prawa.

Zamawiający wyznacza do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami:

Zamawiający wyznacza do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia pod nazwą: Bieżące remonty, naprawy i konserwacja zasobu lokalowego roboty ogólnobudowlane, elektryczne oraz sanitarne w lokalach i budynkach

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 24/2013 Rady Nadzorczej SBM Ateńska z dnia 17.12.2013 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu Gospodarki Zasobami SBM Ateńska

Uchwała nr 24/2013 Rady Nadzorczej SBM Ateńska z dnia 17.12.2013 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu Gospodarki Zasobami SBM Ateńska Uchwała nr 24/2013 Rady Nadzorczej SBM Ateńska z dnia 17.12.2013 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu Gospodarki Zasobami SBM Ateńska Działając na podstawie 55 pkt 18 litera f) Statutu SBM Ateńska i 3 ust.

Bardziej szczegółowo

Miejscowość: Kod pocztowy: Województwo: Nowa Wieś Ełcka 19-321

Miejscowość: Kod pocztowy: Województwo: Nowa Wieś Ełcka 19-321 Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.portal.uzp.gov.pl FORMULARZ ZP-400 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Zamieszczenie obowiązkowe OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku ul. Medyczna 19 09-400 Płock www.wszplock.pl

Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku ul. Medyczna 19 09-400 Płock www.wszplock.pl Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku ul. Medyczna 19 09-400 Płock www.wszplock.pl Załącznik nr 1 do SIWZ. (Załącznik nr 1 do umowy) SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Rozdział I - RAMOWY ZAKRES KONSERWACJI

Bardziej szczegółowo

Usługę konserwacji w budynku mieszkalnym położonym w Radomiu przy ul. Planowej 17

Usługę konserwacji w budynku mieszkalnym położonym w Radomiu przy ul. Planowej 17 ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGĘ KONSERWACJI W BUDYNKU MIESZKALNYM POŁOŻONYM W RADOMIU PRZY ULICY PLANOWEJ 17 1. Zamawiający Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Wspólnej położonej w Radomiu przy ulicy Planowej

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia są: Usługi konserwacyjno-naprawcze w branżach elektrycznej, sanitarnej, ślusarsko stolarskiej, ogólnobudowlanej oraz

Bardziej szczegółowo

Samorządowa Instytucja Kultury Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy Toruń, ul. Władysława Łokietka 5, Telefon (56) 690 49 90 http://centrumnowo.kei.

Samorządowa Instytucja Kultury Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy Toruń, ul. Władysława Łokietka 5, Telefon (56) 690 49 90 http://centrumnowo.kei. Samorządowa Instytucja Kultury Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy Toruń, ul. Władysława Łokietka 5, Telefon (56) 690 49 90 http://centrumnowo.kei.pl/ Załącznik nr 1 do SIWZ I. Do zakresu przedmiotu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 74 poz. 836 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

Dz.U. 1999 Nr 74 poz. 836 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1999 Nr 74 poz. 836 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych.

Bardziej szczegółowo

I. W ramach usługi administrowania Wykonawca będzie obowiązany do:

I. W ramach usługi administrowania Wykonawca będzie obowiązany do: Załącznik Nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług: administrowania oraz obsługi technicznej w zakresie bieżącej konserwacji, napraw awaryjnych i przeglądów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN używania lokali i zasad porządku domowego w Osiedlach WSM

REGULAMIN używania lokali i zasad porządku domowego w Osiedlach WSM Załącznik nr 7 do Zasad ponoszenia i rozliczania kosztów GZM uchwalony 18.01.2010 r. REGULAMIN używania lokali i zasad porządku domowego w Osiedlach WSM Budynki, ich otoczenie oraz wszelkie urządzenia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA załącznik nr 2 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dotyczy obiektu położonego w Warszawie przy ul. Terespolskiej 15A; 03-830 Warszawa. Rozdział I. Dane techniczne obiektu. Kompleks sądowy powstał w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN EKSPLOATACJI ZASOBÓW RYBNICKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

REGULAMIN EKSPLOATACJI ZASOBÓW RYBNICKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ REGULAMIN EKSPLOATACJI ZASOBÓW RYBNICKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ Zatwierdzony Uchwałą Rady Nadzorczej nr 5/19/2013 z dnia 26.11.2013r. zawiera zapisy Aneksu nr 1 zatwierdzonego uchwałą Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

Spółdzielnia Mieszkaniowa Tylżycka Potok Warszawa 01-656, ul. Tylżycka 11/112

Spółdzielnia Mieszkaniowa Tylżycka Potok Warszawa 01-656, ul. Tylżycka 11/112 Spółdzielnia Mieszkaniowa Tylżycka Potok Warszawa 01-656, ul. Tylżycka 11/112 Regulamin Porządku domowego na terenie nieruchomości Spółdzielni Mieszkaniowej Tylżycka Potok w Warszawie Załącznik do uchwały

Bardziej szczegółowo

1. TERMINOLOGIA i PODSTAWY PRAWNE 2. DOKUMENTACJA TECHNICZNA OBIEKTU 3. PRZEGLĄDY TECHNICZNE OBIEKTÓW 4. PRZEGLĄDY TECHNICZNE URZĄDZEŃ

1. TERMINOLOGIA i PODSTAWY PRAWNE 2. DOKUMENTACJA TECHNICZNA OBIEKTU 3. PRZEGLĄDY TECHNICZNE OBIEKTÓW 4. PRZEGLĄDY TECHNICZNE URZĄDZEŃ 1 1. TERMINOLOGIA i PODSTAWY PRAWNE 2. DOKUMENTACJA TECHNICZNA OBIEKTU 3. PRZEGLĄDY TECHNICZNE OBIEKTÓW 4. PRZEGLĄDY TECHNICZNE URZĄDZEŃ 2 obiekt budowlany - należy przez to rozumieć: a) budynek wraz z

Bardziej szczegółowo

Regulamin porządku domowego i zasad utrzymania stanu technicznego budynków w MGSM PERSPEKTYWA

Regulamin porządku domowego i zasad utrzymania stanu technicznego budynków w MGSM PERSPEKTYWA Regulamin porządku domowego i zasad utrzymania stanu technicznego budynków w MGSM PERSPEKTYWA Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady utrzymania stanu technicznego i porządku domowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin porządku domowego obowiązującego Mieszkańców w Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej OSIEDLE AUTORÓW w Warszawie, ul. Grzegorza Fitelberga 18

Regulamin porządku domowego obowiązującego Mieszkańców w Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej OSIEDLE AUTORÓW w Warszawie, ul. Grzegorza Fitelberga 18 Regulamin porządku domowego obowiązującego Mieszkańców w Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej OSIEDLE AUTORÓW w Warszawie, ul. Grzegorza Fitelberga 18 I. Postanowienia ogólne 1 1. Postanowienia regulaminu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZASAD USTALANIA I ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI

REGULAMIN ZASAD USTALANIA I ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR 6/14 RN PRZYCZÓŁEK GROCHOWSKI Z 28 KWIETNIA 2014R REGULAMIN ZASAD USTALANIA I ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W SPÓŁDZIELNI

Bardziej szczegółowo

(Tekst ujednolicony przez Zarząd Spółdzielni)

(Tekst ujednolicony przez Zarząd Spółdzielni) REGULAMIN ZASAD USTALANIA I ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI, OPŁAT ZA UŻYTKOWANIE LOKALI ORAZ TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZY REMONTOWYCH Na podstawie Statutu Spółdzielni, w związku

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1/2012. Uchwała nr 2/2012

Uchwała nr 1/2012. Uchwała nr 2/2012 Uchwała nr 1/2012 Wspólnoty Mieszkaniowej Smolna 13A w Poznaniu z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie: zatwierdzenia nazwy oraz powierzenia zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej. wchodzących w skład nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Rozdział I przepisy ogólne

Rozdział I przepisy ogólne REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami lokalowymi oraz ustalania opłat za używanie lokali w Tarnobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Tarnobrzegu Podstawa prawna: ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Biuro Zamówień Publicznych tel.: (22) 592-64-20, 592-65-67 e-mail:bzp@krus.gov.pl Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Zakres czynności wykonywanych w ramach usługi: Zarządzanie i administrowanie nieruchomością Poznań, Saperska 32B,C

Zakres czynności wykonywanych w ramach usługi: Zarządzanie i administrowanie nieruchomością Poznań, Saperska 32B,C Zakres czynności wykonywanych w ramach usługi: Zarządzanie i administrowanie nieruchomością Poznań, Saperska 32B,C 1. Reprezentowanie Właściciela nieruchomości (SPÓŁKA) : a. reprezentowanie SPÓŁKI przed

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY WIĄZOWNA. Rozdział I Przepisy ogólne

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY WIĄZOWNA. Rozdział I Przepisy ogólne Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego Nr 251 7387 UCHWAŁA Nr 101/XIII/07 RADY GMINY WIĄZOWNA z dnia 25 września 2007 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY ZAŁĄCZNIK nr 8 do SIWZ

WZÓR UMOWY ZAŁĄCZNIK nr 8 do SIWZ WZÓR UMOWY ZAŁĄCZNIK nr 8 do SIWZ 1. NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO: ZARZĄDZANIE I ADMINISTROWANIE OBIEKTAMI SPORTOWO-REKREACYJNYMI PRZY UL. KŁODZKIEJ 16 Numer sprawy: MK.271.01.2013/AP 2.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Zarządu SM Mistrzejowice-Północ w Krakowie za 2009r

Sprawozdanie z działalności Zarządu SM Mistrzejowice-Północ w Krakowie za 2009r Kraków dnia, 2010-5-2625 marzec 2010r Sprawozdanie z działalności Zarządu SM Mistrzejowice-Północ w Krakowie za 2009r Spółdzielnia w roku 2009 zgodnie ze swoim przedmiotem działalności zarządzała mieniem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. o wartości powyżej wyrażonej w złotych równowartości 200 000 Euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. o wartości powyżej wyrażonej w złotych równowartości 200 000 Euro SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości powyżej wyrażonej w złotych równowartości 200 000 Euro Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Obsługa Infrastruktury Technicznej oraz Administrowanie Obiektów i Nieruchomości Stadion Narodowy w Warszawie

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Obsługa Infrastruktury Technicznej oraz Administrowanie Obiektów i Nieruchomości Stadion Narodowy w Warszawie Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Obsługa Infrastruktury Technicznej oraz Administrowanie Obiektów i Nieruchomości Stadion Narodowy w Warszawie Narodowe Centrum Sportu Sp. z o.o. Al. Ks. J. Poniatowskiego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NIERUCHOMOŚCI DLA KREDYTOBIORCÓW KREDYTÓW HIPOTECZNYCH Banku DnB NORD Polska S.A.

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NIERUCHOMOŚCI DLA KREDYTOBIORCÓW KREDYTÓW HIPOTECZNYCH Banku DnB NORD Polska S.A. Generali T.U. S.A. ul. Postępu 15B 02-676 Warszawa tel. 22 543 05 00 fax 22 543 08 99 www.generali.pl SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NIERUCHOMOŚCI DLA KREDYTOBIORCÓW KREDYTÓW HIPOTECZNYCH Banku DnB NORD

Bardziej szczegółowo

3. Termin realizacji przedmiotu zamówienia. Usługa będzie wykonywana przez okres jednego roku, licząc od dnia 1.06.2007r.

3. Termin realizacji przedmiotu zamówienia. Usługa będzie wykonywana przez okres jednego roku, licząc od dnia 1.06.2007r. Zatwierdzam /-/ Zbigniew Wojciechowski 24.04.2007r. Sygnatura: GP IPN -11/2007/RMZP 1. Zamawiający: Gospodarstwo Pomocnicze Instytutu Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu,

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Rada Miejska w Głubczycach UCHWAŁA Nr XLIV/ 415 /10 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 17 czerwca 2010r. w sprawie: uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo