I. CZYNNOŚCI ADMINISTRACYJNE 1. Obsługa administracyjna i eksploatacyjna zasobów lokalowych oraz najemców 1. Codzienne odbieranie korespondencji w

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I. CZYNNOŚCI ADMINISTRACYJNE 1. Obsługa administracyjna i eksploatacyjna zasobów lokalowych oraz najemców 1. Codzienne odbieranie korespondencji w"

Transkrypt

1 I. CZYNNOŚCI ADMINISTRACYJNE 1. Obsługa administracyjna i eksploatacyjna zasobów lokalowych oraz najemców 1. Codzienne odbieranie korespondencji w siedzibie Zamawiającego oraz dostarczanie poprzez wrzucenie do skrzynki pocztowej zawiadomień o zmianie wysokości opłat i rozliczeń z tytułu używania lokalu w ciągu 7 dni od dnia otrzymania dokumentów od Zamawiającego. 2. Przeprowadzanie odczytów układów pomiarowych (wodomierzy, gazomierzy, ciepłomierzy podliczników i liczników pomiaru energii elektrycznej) zainstalowanych w lokalach i pomieszczeniach wspólnych w zakresie dostawy mediów. Przekazywanie odczytów układów pomiarowych Zamawiającemu w formie elektronicznej i papierowej w terminie 7 dni od momentu odczytu. Odczyty muszą być bezwzględnie przeprowadzane osobiście w lokalach, przynajmniej raz w roku, na ostatni dzień roku kalendarzowego. Odczyt w trakcie roku może być uzyskany na podstawie informacji przekazanej przez najemcę lokalu. Odczyt odbywa się w obecności najemcy i jest przez niego podpisany. W przypadku nieobecności najemcy podczas pierwszej wizyty, Wykonawca dokona powtórnej próby niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni. 3. Prowadzenie ewidencji oraz udział w odczytach urządzeń pomiarowych, liczników (z MPEC-em, Zakładem Energetycznym, Zakładem Gazowniczym, Wodociągami). 4. Kontrola raz w miesiącu temperatury cw w węzłach ciepłowniczych, obsługiwanych przez MPEC. Wyniki kontroli przedstawić w ciągu 3 dni Zamawiającemu. 5. W budynkach, w których znajdują się systemy alarmowe, Wykonawca odpowiedzialny jest za otwarcie i zamknięcie obiektów w uzgodnieniu z osobami posiadającymi tytuł prawny do lokalu. 6. Wyrażanie zgody na pełnienie funkcji kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu dłużnika w postępowaniu sądowym lub egzekucyjnym. 7. Prowadzenie rejestru skarg i wniosków. 8. Sporządzanie dokumentów dotyczących szkód w administrowanych nieruchomościach dla potrzeb firm ubezpieczeniowych. 9. Wywieszanie aktualnych i usuwanie zbędnych ogłoszeń i plakatów wewnątrz i na zewnątrz budynków oraz na terenie przyległym. 10. Wywieszenie harmonogramu sprzątania klatek schodowych na tablicach informacyjnych w administrowanych nieruchomościach i stosowanie się do niego. 11. Wywieszanie i zdejmowanie flag na administrowanych nieruchomościach w uzgodnieniu z Zamawiającym. Flagi zakupuje Wykonawca. 12. Natychmiastowe informowanie Zamawiającego o: a) wynajmowaniu, podnajmowaniu lub oddaniu do bezpłatnego używania lokalu lub jego części osobom trzecim, b) lokalach niezamieszkałych, c) samowolnym zajęciu lokalu, d) zgonie najemcy wraz z informacjami adresowymi rodziny zmarłego, e) dewastacji lokali, użytkowaniu lokali niezgodnie z przeznaczeniem, dokonywaniu samowoli budowlanej, f) samowolnie umieszczanych reklamach i szyldach w obrębie administrowanych nieruchomości, przekazywanie powyższych informacji Zamawiającemu w formie pisemnej z podaniem numeru budynku i lokalu (dot. ppkt a, b, c, d, e) na 3 dni przed końcem każdego miesiąca. 13. Skuteczne i szczegółowe przeprowadzanie wizji w lokalach komunalnych i socjalnych obejmujące również lokale w sąsiedztwie. 14. Minimum raz na pół roku dokonywanie sprawdzenia prawidłowości oznaczenia pomieszczeń przynależnych do lokali (czy nr piwnicy/składówki odpowiada nr lokalu) oraz przesłanie protokołu do Zamawiającego. a) w przypadku stwierdzenia braku zabezpieczenia pomieszczenia piwnicznego/składówki, tymczasowo zabezpieczyć pomieszczenie i niezwłocznie poinformować pisemnie Zamawiającego, b) w przypadku nie zabezpieczenia pomieszczenia piwnicznego/składówki przynależnej do lokalu stanowiącego pustostan, znajdujące się w niej ruchomości Wykonawca wywiezie na własny koszt. 15. Uczestniczenie i podpisywanie protokołu zdawczo-odbiorczego, przy przejęciu lokalu mieszkalnego wraz z pomieszczeniem przynależnym, również w przypadku zgonu lub porzuceniu lokalu przez najemcę.

2 16. Natychmiastowe, doraźne zabezpieczenie, przed dostępem osób trzecich, pustostanów (dotyczy wykwaterowanych lokali i budynków) w przypadku wystąpienia zdarzeń losowych, takich jak: pożar, włamanie, dewastacja, uszkodzenie istniejącego zabezpieczenia itp. Z podjętych czynności należy sporządzić protokół i niezwłocznie przekazać go Zamawiającemu. 2. Czynności utrzymania czystości i porządku w budynkach : 1. Codzienne sprzątanie i usuwanie śmieci, odpadów z obiektu budowlanego przeznaczonego do wspólnego użytkowania (klatki schodowe, korytarze piwniczne, pralnie, suszarnie, wózkarnie, strychy itp.) oraz gromadzenie tych śmieci i odpadów w miejscach na ten cel przeznaczonych zgodnie z Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r. poz z późn. zm.) oraz prawem miejscowym. 2. Opróżnianie z nieczystości gabarytowych i nietypowych, ruchomości oraz wszelkich śmieci z lokali opuszczonych przez najemców (dotyczy także lokali wykwaterowanych, pustostanów), pomieszczeń przynależnych oraz pomieszczeń przeznaczonych do wspólnego użytkowania poprzez wynoszenie, załadunek i transport do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na zgłoszenie Zamawiającego w terminie do 3 dni. 3. Mycie zgodnie z przedłożonym przez Wykonawcę harmonogramem: - okien na klatkach schodowych, lamperii, naświetli w pomieszczeniach wspólnego użytkowania nie rzadziej niż cztery razy do roku (raz na kwartał), - klatek schodowych co 7 dni, - drzwi do wiatrołapów i piwnic co 7 dni, - skrzynek pocztowych raz w miesiącu, - zsypów na śmieci raz w miesiącu. 4. Usuwanie na bieżąco pajęczyn w pomieszczeniach wspólnego użytkowania, pomieszczeniach technicznych. 5. Usuwanie gniazd os, pszczół, szerszeni itp. oraz: a) oczyszczanie stropodachu z nieczystości, b) wstawianie siatek do otworów wentylacyjnych, c) wykonanie dezynsekcji stropodachu w razie potrzeby. 6. Przeprowadzanie dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji budynków (dotyczy pomieszczeń wspólnego użytku oraz zsypów) na zgłoszenie Zamawiającego. 7. Dezynsekcja i dezynfekcja lokali mieszkalnych i użytkowych (np. pustostany, lokale po eksmisji, zgonach itp.) na zgłoszenie Zamawiającego. 8. Niezwłoczne oczyszczanie miejsc i pomieszczeń wspólnego użytku po wystąpieniu zanieczyszczeń zagrażających bezpieczeństwu stanu sanitarnego budynku. 9. Usuwanie na bieżąco śniegu, nawisów śnieżnych i lodu z dachów, sopli z rynien i gzymsów z obiektów będących przedmiotem umowy. 3. Czynności utrzymania porządku, czystości oraz zieleni na terenach przyległych do budynków: 1. Utrzymanie czystości i porządku wokół miejsc ustawienia pojemników na nieczystości stałe; powiadamianie Zamawiającego oraz Spółki Lech o nieprawidłowościach w wywozie nieczystości przez firmy wywozowe. 2. Transport gabarytów przez Wykonawcę do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych poza terminem wywozów przez firmy zbierające odpady komunalne. 3. Codzienne sprzątanie i usuwanie śmieci, odpadów, gruzu z nieruchomości przyległej. W przypadku budynków wykwaterowanych wywóz nieczystości we własnym zakresie. 4. Konserwacja terenów zielonych poprzez: - koszenie traw w miesiącach IV-X nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie wraz z wywozem pokosu do gminnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, - usuwanie chwastów, dzikich zarośli w okresie IV-X nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, - grabienie liści w okresie IX-XI nie rzadziej niż raz na tydzień wraz z transportem do gminnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, - pielęgnację (przycinanie i prześwietlanie) drzew, krzewów ozdobnych i żywopłotów, wraz z transportem do gminnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, - wycinkę drzew i krzewów, na które nie wymagane jest zezwolenie (w uzgodnieniu z Zamawiającym) wraz z transportem do gminnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, - plantowanie i uzupełnianie czarnoziemu,

3 - uzupełniające siewy traw, - dosadzanie drzew, krzewów, kwiatów jednorocznych w uzgodnieniu z Zamawiającym (koszt zakupu pokrywa Zamawiający), - podlewanie zieleńców i trawników w okresie letnim według potrzeb, - pielenie cztery razy w sezonie wegetacji, - wymiana i uzupełnienie piasku w piaskownicach przydomowych co najmniej 2 razy w roku na wniosek Zamawiającego w maju i lipcu, 5. Uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników, zatok położonych wzdłuż nieruchomości jak również dróg wewnątrzosiedlowych, usuwanie śliskości z chodników (posypywanie piaskiem, usuwanie oblodzenia), również w dni wolne od pracy oraz niedziele i święta według potrzeb. 6. Uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego bezpośrednio przy granicy nieruchomości zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r. poz z późn. zm.) 7. Odśnieżanie nie później niż dwie godziny po ustaniu opadów. Utrzymanie porządku i czystości chodników, placów, ulic na terenach przyległych do administrowanych nieruchomości, w tym także chodników położonych wzdłuż tych nieruchomości. Czynności utrzymania czystości i porządku Medialnego Centrum Informacji Turystycznej w Białymstoku przy ul. Kilińskiego 1 w okresie od kwietnia do października z częstotliwością 2 razy w tygodniu: 1. Sprzątanie studzien. 2. Sprzątanie pomieszczeń znajdujących się w Bramie Wielkiej Pałacu Branickich. 3. Sprzątanie schodów prowadzących na wieże zegarową. 4. Czyszczenie podłóg. 5. Czyszczenie i dezynfekcja łazienki zlokalizowanej pod wieżą zegarową. 6. Mycie okien w pomieszczeniach Medialnego Centrum Informacji Turystycznej co najmniej raz w sezonie. II. Techniczna obsługa obiektów i zasobów lokalowych. 1. Uczestnictwo w realizacji zadań remontowych i inwestycjach zlecanych przez Zamawiającego, tj.: a) wprowadzanie wykonawcy na obiekt przy udziale Zamawiającego, b) udział w odbiorach wykonywanych robót, c) kontrola i interwencja podczas wykonywania prac remontowych w celu eliminowania uciążliwości dla mieszkańców podczas realizacji robót remontowych i budowlanych (nadmierny hałas, zapylenie, zanieczyszczenie pomieszczeń itp.) w tym zapewnienie dojścia do budynków i pomieszczeń, d) zgłaszanie usterek gwarantowi (wykonawcy robót zlecanych przez Zamawiającego) w okresie trwania gwarancji na wykonane roboty budowlano-remontowe i inwestycyjne w oparciu o zgłoszenia użytkowników, a w częściach wspólnych na podstawie własnych przeglądów oraz nadzór nad ich realizacją. 2. Dokonywanie przeglądu stanu pokryć dachowych do końca kwietnia i października danego roku, wyłazów dachowych, ław kominowych, rynien, rur spustowych, koryt i koszy ściekowych, uszkodzeń obróbek blacharskich, daszków, gzymsów, pasów podrynnowych, parapetów zewnętrznych i innych występujących na elewacji i dachu oraz stanu zamocowania instalacji odgromowych oraz informowanie Zamawiającego o konieczności przeprowadzenia remontu. 3. Dokonywanie wszelkich przeglądów wynikających z rozdziału 6 ustawy Prawo Budowlane z dnia 07 lipca 1994r. (Dz. U. z 2010r. nr 243 poz.1623 ze zmianami). Protokoły z przeglądów, o których mowa, należy niezwłocznie przekazywać Zamawiającemu. 4. Przechowywanie dokumentacji technicznej (w tym notatki służbowe z usunięcia awarii, wykonania napraw konserwatorskich, usunięciu usterek z datą i nazwą firmy) administrowanych budynków oraz prowadzenie książek obiektu budowlanego. 5. Dokonywanie przeglądu stanu wyposażenia technicznego lokalu wskazanego przez Zamawiającego. 6. Prowadzenie ewidencji zgłoszeń konserwacyjnych oraz niezwłoczne powiadamianie faxem Zamawiającego o ich realizacji w ciągu 24 godzin.

4 7. Podejmowanie wszelkich działań niezbędnych do likwidacji awarii instalacji, urządzeń, elementów budowlanych budynków oraz budowli przynależnych (wiaty śmietnikowe, pomieszczenia gospodarcze, chlewki itp.), uszkodzeń drzew na administrowanym terenie, w zakresie przekraczającym zakres robót konserwacyjnych, natychmiast po stwierdzeniu awarii lub uszkodzenia. 8. Natychmiastowe powiadamianie Zamawiającego o zaistniałej awarii (w tym rozmrożenie wodomierzy głównych), niezwłoczne podejmowanie w niezbędnym zakresie robót związanych z zabezpieczeniem miejsc wystąpienia awarii oraz informowanie Zamawiającego o przewidywanych kosztach i sposobie jej usunięcia. 9. Natychmiastowe zabezpieczenie miejsc, w których powstało zagrożenie dla bezpieczeństwa życia, zdrowia lub mienia użytkowników budynków i posesji przynależnej do budynku. 10. Przesyłanie do 15 listopada każdego roku informacji do Zamawiającego o kończących się terminach legalizacji wodomierzy i ciepłomierzy w lokalach mieszkalnych i użytkowych, dla których ważność cechy legalizacyjnej kończy się w przyszłym roku. 11. Wykonywanie wszystkich czynności związanych z eksmisją z lokali i pomieszczeń do nich przynależnych takich jak piwnica, składówka, bokówka, chlewek itp. (m.in. zabezpieczenie transportu, wejścia do lokalu i jego zamknięcia poprzez wymianę zamka/wkładki w drzwiach wejściowych, usunięcia ruchomości z lokalu i pomieszczeń przynależnych lub przewiezienie ruchomości do lokalu wskazanego przez Zamawiającego). 12. Zabezpieczenie wolnych niezamieszkiwanych lokali i pomieszczeń do nich przynależnych takich jak piwnica, chlewek itp. przed dostępem osób niepowołanych oraz zabezpieczenie tych lokali przed możliwością powstania awarii ( np. rozmrożenie instalacji wod.-kan.). 13. Otwieranie, wymiana zamków w zwolnionych lokalach mieszkalnych i użytkowych oraz pomieszczeniach przynależnych na prośbę Zamawiającego. 14. Po zmianie najemcy przeprowadzenie próby szczelności instalacji gazowej wraz z kuchenką. 15. Sprawdzenie instalacji elektrycznej w mieszkaniu przed zasiedleniem i złożenie stosownego oświadczenia do PGE w celu podpisania umowy na dostawę energii elektrycznej. 16. W przypadku konieczności, dokonanie pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia oraz przechowywanie tych pomiarów. 17. Oznakowanie w administrowanych budynkach miejsc, w których znajdują się wodomierze główne, główne wyłączniki prądu oraz zawory odcinające wodę i gaz. III. Roboty Konserwacyjne zasady ogólne wykonywania konserwacji i drobnych napraw. 1. Konserwacja i drobne naprawy są zabiegami mającymi na celu utrzymanie obiektów, instalacji i urządzeń technicznych w stałej sprawności użytkowej. 2. Roboty i czynności objęte stawką ryczałtową za 1 m² powierzchni oczynszowanej budynku, tj.: 1) instalacja elektryczna, odgromowa zakres konserwacji i drobnych napraw. Do zakresu rzeczowego należą: a) wymiana lub uzupełnienie żarówek w oprawach w pomieszczeniach wspólnego użytkowania, przed wejściami do budynku, w oprawach zamontowanych na zewnętrznych ścianach budynków, na osiedlowych słupach oświetleniowych zasilanych energią elektryczną pobieraną przez Zamawiającego z sieci Zakładu Energetycznego Białystok, wymiana lamp na osiedlowych słupach oświetleniowych lub na ścianach budynków w ciągu 24 godzin. Koszt lamp pokrywa Zamawiający. b) usuwanie awarii oświetlenia zewnętrznego osiedlowego w terminie 3 dni: - ustalenie lokalizacji w razie uszkodzenia kabla - wykonanie pomiarów elektrycznych, c) naprawa i wymiana opraw, wyłączników, przycisków oświetleniowych w pomieszczeniach wspólnego użytkowania (hole, korytarze, klatki schodowe piwnice, wc) w ciągu 24 godzin, (koszt opraw pokrywa Zamawiający), d) wymiana bezpieczników i główek bezpiecznikowych oraz wyłączników instalacyjnych tablicowych, małogabarytowych typu S-191 i S-193 przeciążeniowo zwarciowych w obwodzie administracyjnym danego budynku, wymiana wszelkiego typu wyłączników, odłączników w tablicach rozdzielczych oraz włączników różnicowoprądowych (jeżeli takie są zainstalowane) w ciągu 24 godzin, e) wymiana gniazd bezpiecznikowych w obwodzie administracyjnym budynku w ciągu 24 godzin, f) uzupełnianie brakujących dekli w puszkach elektrycznych, telefonicznych w ciągu 24 godzin,

5 g) ciągłe utrzymywanie w czystości i sprawności technicznej skrzynek rozdzielczych, tablic elektrycznych piętrowych i głównych, tabliczkach słupów oświetleniowych, zabezpieczanie ich przed dostępem osób niepowołanych, sprawdzenie i ewentualna naprawa umocowania przewodów elektrycznych, h) natychmiastowe wykrywanie i likwidacja nielegalnych podłączeń do obwodów administracyjnych i obwodów zasilających, i) wyszukiwanie przerw i zwarć w instalacji elektrycznej oraz usuwanie przyczyn wraz z wymianą uszkodzonych końcówek w obwodzie administracyjnym i liniach zasilających budynku oraz tablicach i rozdzielniach osiedlowego oświetlenia ulicznego, dokonywanie okresowych pomiarów instalacji wewnętrznych, WLZ oraz instalacji odgromowej, j) naprawa domofonów w administrowanych budynkach (koszty materiałów pokrywa Zamawiający na podstawie faktury zakupu), k) usuwanie uszkodzeń instalacji odgromowej budynku bez wymiany poszczególnych elementów, konserwacja, prowadzenie pomiarów okresowych i metryki urządzenia. l) wymiana listew zaciskowych w słupach oświetleniowych m) zabezpieczenie przed korozją słupów oświetleniowych wysięgników, drzwiczek n) wymiana dławików, kondensatorów, zapłonników, w oprawach oświetleniowych o) oznakowanie tablic rozdzielczych i opisanie bezpieczników zasilających poszczególne lokale p) naprawianie, regulowanie automatów schodowych, zmierzchowych, czujek ruchu i zegarów sterujących w oświetleniu zewnętrznym w ciągu 24 godz. q) prowadzenie badań okresowych (instalacji elektrycznej w mieszkaniach, lokalach użytkowych, wewnętrznej linii zasilających, zewnętrznych linii kablowych, obwodów administracyjnych i na polecenie Zamawiającego) r) konserwacja i naprawa anten zbiorczych na administrowanych nieruchomościach Konserwacji i drobnym naprawom podlega wewnętrzne zasilanie w energię od złącza kablowego Zakładu Energetycznego do licznika energii elektrycznej odbiorcy. 2) instalacja centralnego ogrzewania i węzły cieplne w sezonie grzewczym. Zakres konserwacji i drobnych napraw w poszczególnych okresach użytkowania instalacji, urządzeń i węzłów cieplnych: a) kontrolowanie parametrów pracy instalacji c.o. w celu zapobiegania niedogrzewaniom lub przegrzewaniom lokali w terminie 3 dni od daty zawiadomienia przez Zamawiającego bądź użytkownika lokalu; b) usuwanie przyczyn niedogrzewania lokali: odpowietrzanie grzejników, wykonywanie regulacji instalacji c.o. oraz innych czynności niezbędnych do prawidłowej pracy instalacji w terminie 3 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego bądź użytkownika lokalu; c) sprawdzanie prawidłowości działania układów pomiarowo-rozliczeniowych oraz zgłaszanie ewentualnych awarii urządzeń do Zamawiającego lub bezpośrednio do firm rozliczeniowych (dotyczy podzielników); d) konserwacja instalacji i urządzeń c.o.: - uszczelnianie i wymiana niesprawnych zaworów grzejnikowych, podpionowych odpowietrzających i pozostałych na instalacji c.o., z zaworami odcinającymi i odwodnieniami na rozdzielaczach włącznie na podstawie własnych przeglądów bądź w przypadku zgłoszenia Zamawiającego w terminie do 3 dni od zawiadomienia, - uzupełnianie izolacji przewodów c.o. do 3 mb w 1 miejscu na podstawie własnych przeglądów bądź w przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego w terminie do 7 dni od zgłoszenia; e) usuwanie przecieków na instalacji c.o. i rozdzielaczach w ciągu 24 godzin, sprawowanie kontroli nad prawidłowością robót wykonywanych we własnym zakresie przez najemców za zgodą Zamawiającego w szczególności dotyczy wymiany grzejników z żeliwnych na stalowe płytowe oraz prawidłowości montażu grzejników łazienkowych drabinkowych; z odbioru wykonanych robót Administrator sporządza protokół, którego kopię przekazuje Zamawiającemu; f) współpraca z MPEC-em w celu wykonania napraw i remontów wymagających spuszczenia i napełnienia instalacji wodą instalacyjną, g) uzupełnianie i napełnianie instalacji wodą w budynkach zasilanych z węzłów grupowych MPEC w uzasadnionych przypadkach, h) nadzór nad uruchomieniem instalacji na początku sezonu grzewczego oraz każdorazowym jej napełnieniem; 3) instalacja wodno kanalizacyjna - zakres konserwacji i drobnych napraw obejmuje:

6 a) sprawdzanie prawidłowości działania wodomierza głównego (przy udziale Wodociągów Białostockich); b) uszczelnienie i utrzymanie technicznej sprawności wszystkich zaworów wodnych, oraz wymiana niesprawnych zaworów, łącznie z zaworami odcinającymi na odejściach od pionów w lokalach przed wodomierzami na podstawie własnych przeglądów bądź w przypadku zgłoszenia Zamawiającego w terminie do 3 dni od zawiadomienia, c) usuwanie przecieków na pionach, leżakach, instalacji wody zimnej, ciepłej oraz odcinkach wewnętrznej instalacji wodnej w lokalach (poza nieszczelnościami baterii i zaworów czerpalnych) i na pionach kanalizacyjnych, łącznie z koniecznością wymiany rurociągów do 3 mb w ciągu 24 godzin, d) odmrażanie instalacji w okresach zimowych dotyczy także lokali niezamieszkałych, przez które przebiega instalacja wodna, której zamarznięcie powoduje brak wody w lokalach zamieszkałych w ciągu 24 godzin; w przypadku braku możliwości odmrożenia instalacji z przyczyn niezależnych (np. część instalacji przebiega przez lokal zasiedlony, do którego stwierdzono brak dostępu) wykonanie zastępczej instalacji zasilającej dany lokal w wodę w czasie 24 godz. od zgłoszenia zakres robót i sposób rozliczenia każdorazowo uzgodnić z Zamawiającym), e) kontrolowanie i regulacja parametrów pracy instalacji ciepłej wody i cyrkulacji w celu utrzymywania normatywnej temperatury c.w.u. w terminie 3 dni od daty zawiadomienia przez Zamawiającego bądź użytkownika lokalu, f) odczytywanie wodomierzy dwa razy w roku (30 czerwca i 31 grudnia), plombowanie wodomierzy oraz powiadamianie Zamawiającego o konieczności ich legalizacji (zgodnie z częścią II pkt. 9), g) uzupełnianie izolacji na rurociągach wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji do 3 mb w jednym miejscu na podstawie własnych przeglądów bądź w przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego w terminie do 7 dni od zgłoszenia, h) oczyszczanie i udrażnianie pionów i poziomów kanalizacyjnych do pierwszej studni w ciągu 24 godzin; i) udrażnianie wywiewek kanalizacji sanitarnej w ciągu 24 godzin, j) uzupełnianie i wymiana brakujących lub uszkodzonych pokryw i rusztów żeliwnych w osadnikach deszczowych oraz studzienkach kanalizacyjnych na odpływach z budynków (koszt zakupu pokryw oraz rusztów ponosi Zamawiający); do czasu uzupełnienia brakującej pokrywy Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć miejsce awarii przed dostępem osób niepowołanych; k) natychmiastowe zgłaszanie Zamawiającemu niedrożności przyłączy kanalizacji sanitarnej i deszczowej od budynku do sieci miejskiej, Wykonawca zleci udrożnienie firmie specjalistycznej oraz będzie sprawować nadzór nad realizacją, jak również usunie skutki wystąpienia w/w awarii (np. sprzątanie pomieszczeń, w których nastąpi wyciek ścieków); Wykonawca po likwidacji awarii dostarczy do Zamawiającego, wraz z re fakturą, protokół udrożnienia kanalizacji podpisany przez firmę specjalistyczną (Wykonawcę robót) i Wykonawcę, który będzie stanowił podstawę zapłaty za wykonaną usługę; l) okresowe czyszczenie separatorów kanalizacji parkingów i korytek odwodnień liniowych, m) podejmowanie natychmiastowych działań w momencie zgłoszenia o zalewaniu części wspólnej budynku oraz przesłanie do Zamawiającego kopii notatki z opisem zaistniałej sytuacji i podjętych działaniach; 4) instalacja p.poż. utrzymywanie sprawności instalacji i urządzeń: a) usuwanie ewentualnych nieszczelności na instalacji i armaturze p.poż., b) zgłaszanie konieczności wymiany elementów uszkodzonych lub brakujących oraz ich wymiana lub uzupełnienie (koszty materiałów zwraca Zamawiający), c) zlecanie dokonywania okresowych przeglądów instalacji i urządzeń p.poż. specjalistycznej firmie, kopię protokołu przekazać do Zamawiającego do 15 maja danego roku. 5) instalacja gazowa - zakres rzeczowy konserwacji i drobnych napraw obejmuje: a) dokonywanie oględzin i sprawdzanie instalacji gazowej w budynku wraz z lokalizacją i usunięciem ewentualnych nieszczelności, - przeprowadzanie prób szczelności instalacji lub jej części w razie podejrzeń o nieszczelność oraz w przypadku wyłączenia instalacji w lokalu z użytkowania przez okres ponad 6-ciu miesięcy

7 (dotyczy również lokali w budynkach nowo oddanych do użytku) z wystawieniem protokołu próby szczelności niezbędnej do zamontowania gazomierza w terminie do 3 dni od zgłoszenia Zamawiającego; b) doszczelnienie instalacji gazowej w lokalach pojedynczych w przypadku stwierdzenia nieszczelności i wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego, c) okresowe kontrolowanie stanu technicznego kurka gazowego głównego znajdującego się w piwnicy budynku oraz zaworów odcinających przed urządzeniami, a także układu pomiarowo-redukcyjnego w szafce oraz instalacji gazowej na całej długości z leżakami i pionami włącznie, e) w przypadku stwierdzenia korzystania w budynku (lokalu) z gazu propan-butan niezgodnie z przepisami informowanie o tym niezwłocznie Zamawiającego i egzekwowanie od lokatorów wykonania zaleceń wskazanych przez Zamawiającego polegających na wykonaniu zgodnej z przepisami wentylacji pomieszczeń bądź zlikwidowania podłączenia w/w gazu; 6) zsypy: - bieżące zapewnienie drożności kanałów zsypowych między innymi poprzez przetykanie, naprawę i konserwację drzwiczek klap zsypowych i kanałów; 7) przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne: a) kontrola i czyszczenie przewodów spalinowych, wentylacyjnych i dymowych minimum dwa razy w roku, tj. przed rozpoczęciem i po zakończeniu sezonu grzewczego; b) zakres rzeczowy napraw obejmuje czynności ujęte w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów - za wyjątkiem robót o charakterze remontowym bądź awaryjnym; 8) rynny i rury spustowe: bieżące utrzymanie czystości, drożności, szczelności rynien i rur spustowych oraz ich połączeń i mocowań ; - utrzymywanie w sprawności technicznej urządzeń grzewczych rynien i rur spustowych, 9) konserwacja ogólnobudowlana, pokrycia dachowe, elewacje, stolarka, elementy budowlane pomieszczeń i części wspólnych budynku mała architektura, pomieszczenia gospodarcze: a) miejscowa likwidacja przecieków pokrycia dachowego - niezwłocznie, b) naprawa poprzez prostowanie, mocowanie i lutowanie uszkodzeń obróbek blacharskich: daszków, gzymsów, pasów podrynnowych i nadrynnowych, parapetów zewnętrznych, kominów, ogniomurów i innych obróbek blacharskich występujących na elewacji i dachu w terminie 7 dni po stwierdzeniu konieczności naprawy (w przypadku wymiany koszt materiałów ponosi Zamawiający), c) zabezpieczenie wyłazów dachowych przed dostępem nieupoważnionych osób oraz ich naprawa, naprawa drabin, klamer itp. w ciągu 24 godzin, d) naprawa stolarki okiennej i drzwiowej w pomieszczeniach wspólnego użytkowania w tym naprawa, regulacja, oliwienie mechanizmów stolarki, w przypadku konieczności wymiana zamków (wymiana nie dotyczy zamków służących do domofonów), wkładek patentowych, klamek uchwytów, okuć, olistwowania, wstawienie łat w terminie 3 dni. Regulacji i oliwienia mechanizmów stolarki okiennej i drzwiowej należy dokonywać według potrzeb, co zostanie potwierdzone protokołem z przeprowadzenia czynności konserwacyjnych. e) wymiana w przypadku konieczności istniejących samozamykaczy sprężynowych, regulacja, konserwacja samozamykaczy hydraulicznych, f) uzupełnienie szyb w pomieszczeniach wspólnego użytkowania do 0,5 m 2, g) naprawa elementów ślusarki i stolarki w pomieszczeniach wspólnego użytkowania i w obszarze bezpośrednio przed budynkiem: balustrad, barierek, poręczy, wycieraczek, uchwytów, parapetów (w przypadku konieczności wstawienia nowych elementów Zleceniodawca zwróci koszty materiałów), h) naprawa pochwytów poręczy schodowych w terminie 3 dni, i) uzupełnienie drobnych elementów osprzętu (kratki wentylacyjne itp.) w pomieszczeniach wspólnych i na elewacji w terminie 3 dni, j) naprawa, uzupełnienie posadzek, podłóg w pomieszczeniach wspólnego użytkowania o powierzchni do 1,0 m² w terminie 3 dni; k) usuwanie graffiti z elewacji budynku oraz ścian klatek schodowych i pomieszczeń wspólnego użytkowania (w przypadku zamalowywania używając farby w kolorze zbliżonym do koloru elewacji bądź ściany w terminie 3 dni), l) uzupełnianie, naprawa i szklenie gablot informacyjnych.

8 10) drogi i chodniki oraz znaki drogowe w obrębie administrowanych zasobów: a) naprawa uszkodzonych znaków drogowych i tablic informacyjnych, w przypadku konieczności wymiana na nowe na drogach wewnętrznych objętych administrowaniem, b) uzupełnienie, w przypadku konieczności wymiana numerów budynków wraz z nazwami ulic; 11) urządzenia dźwigowe: w przypadku awarii Wykonawca zobowiązany jest natychmiast zawiadomić konserwatora urządzenia dźwigowego oraz Zamawiającego; Wykonawca sprawuje nadzór nad przeprowadzeniem czynności konserwacyjnych urządzeń dźwigowych i potwierdza ich wykonanie w rejestrze. 12) urządzenia zabawowe i sportowe: konserwacja urządzeń placów zabaw: a) 1 x w roku (marzec-kwiecień) dokonanie obowiązkowej konserwacji urządzeń placów zabaw i siłowni zewnętrznych, b) utrzymanie w należytym stanie technicznym urządzeń zabawowych i siłowni zewnętrznych, c) bieżąca naprawa urządzeń zabawowych i siłowni zewnętrznych wraz z wymianą poszczególnych elementów (koszt materiałów na naprawy lub wymianę pokrywa Zamawiający, na podstawie faktury zakupu), d) dokonywanie przeglądów 5-letnich i rocznych wszystkich urządzeń znajdujących się na placach zabaw zgodnie z obowiązującymi przepisami, e) przedłożenie Zamawiającemu protokołów z przeprowadzonych przeglądów. 13) pogotowie techniczne: utrzymywanie pogotowia technicznego w godz w dni robocze oraz całodobowo w dni wolne od pracy i święta w zakresie instalacji c.o., c.c.w., wod.-kan., elektrycznej, gazowej; 14) zbiorniki retencyjne: konserwacja zbiornika retencyjnego wód opadowych i gruntowych przez: a) czyszczenie zbiornika, b) udrażnianie odpływu i dopływu ze zbiornika c) wykaszanie trawy wokół zbiornika. 3. Wykonawca ma obowiązek wykonania robót wymienionych poniżej w ramach konserwacji w przypadku zlecenia ich przez Zamawiającego. Ich rozliczenie nastąpi na podstawie kosztorysów powykonawczych w oparciu o średnie ceny netto materiałów, robocizny, pracy sprzętu dla stolicy województwa podlaskiego oraz czynników cenotwórczych: koszty ogólne, koszty zakupu, zysk - opublikowanych w aktualnych zeszytach SEKOCENBUD, tj.: 1) naprawa, a w razie konieczności odbudowa części kominów znajdujących się powyżej pokrycia dachowego (uzupełnienie tynku, naprawa lub odtworzenie czapy kominowej, przemurowanie w całości), 2) wymiana części leżaków lub pionów instalacji wod.-kan., c.w.u., cyrkulacji i c.o. łącznie z grzejnikami w terminie do 7 dni; w przypadku, gdy powstała awaria uniemożliwia najemcom korzystanie z instalacji wodnej, c.o. bądź kanalizacyjnej w terminie do 24 godz. od zgłoszenia zakres i koszt wykonania robót każdorazowo uzgodniony z Zamawiającym, 3) wymiana wywiewek kanalizacji sanitarnej w terminie 7 dni, 4) uzupełnienie brakujących szyb w pomieszczeniach wspólnego użytkowania o powierzchni powyżej 0,5 m², 5) naprawa, w razie konieczności wymiana drzwi wejściowych do pomieszczeń wspólnego użytkowania, wymiana samozamykaczy hydraulicznych, 6) usuwanie skutków awarii w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym nie ujętym w punkcie 3, p.p.2, 7) usuwanie zbędnych reklam z budynków, 8) naprawa przyłączy kanalizacyjnych wraz ze studzienkami, wpustami i rewizjami deszczowymi oraz naprawa lokalnych zapadnięć nawierzchni drogowych i terenu - zakres, termin i koszt wykonania robót każdorazowo uzgodniony z Zamawiającym. Ewidencja urządzeń pomiarowych. 1. Wykonawca prowadzi ewidencję urządzeń pomiarowych znajdujących się w lokalach wraz z dowodami legalizacji i okresami ważności dowodów legalizacji poszczególnych rodzajów przyrządów pomiarowych zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym ustawą Prawo o miarach. 2. Wykonawca zobowiązany jest posiadać urządzenia służące do kontroli stanu instalacji w lokalach oraz do dokonywania pomiarów np.: detektor do wykrywania obecności gazu,

9 urządzenie do wykrywania metalu, urządzenie do pomiaru temperatury ciepłej wody i temperatury w pomieszczeniach, dalmierz. Urządzenia te winny spełniać wymogi określone przepisami prawa.

I. CZYNNOŚCI ADMINISTRACYJNE 1. Obsługa administracyjna i eksploatacyjna zasobów lokalowych oraz najemców 1. Codzienne odbieranie korespondencji w

I. CZYNNOŚCI ADMINISTRACYJNE 1. Obsługa administracyjna i eksploatacyjna zasobów lokalowych oraz najemców 1. Codzienne odbieranie korespondencji w I. CZYNNOŚCI ADMINISTRACYJNE 1. Obsługa administracyjna i eksploatacyjna zasobów lokalowych oraz najemców 1. Codzienne odbieranie korespondencji w siedzibie Zamawiającego. 2. Przeprowadzanie odczytów układów

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: ŚWIADCZENIE USŁUGI POGOTOWIA TECHNICZNEGO DLA BUDYNKÓW ZARZĄDZANYCH PRZEZ MIEJSKI ZARZĄD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W MYSŁOWICACH 1. Okres realizacji zamówienia:

Bardziej szczegółowo

UMOWA. NIP prowadzącym działalność na podstawie wpisu do Ewidencji działalności gospodarczej. Zwanym dalej "Wykonawcą", o treści następującej:

UMOWA. NIP prowadzącym działalność na podstawie wpisu do Ewidencji działalności gospodarczej. Zwanym dalej Wykonawcą, o treści następującej: UMOWA zawarta w dniu..2015 r. pomiędzy: Spółdzielnią Mieszkaniową M "Karłowice" we Wrocławiu, ul. Koszarowa 70 reprezentowaną przez: 1.. - Prezes Zarządu 2.. - Członek Zarządu zwaną w dalszej treści umowy

Bardziej szczegółowo

WYKAZ NAPRAW I KONSERWACJI PODLEGAJĄCYCH SPÓŁDZIELNI

WYKAZ NAPRAW I KONSERWACJI PODLEGAJĄCYCH SPÓŁDZIELNI Załącznik Nr 1 do Regulaminu Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi WYKAZ NAPRAW I KONSERWACJI PODLEGAJĄCYCH SPÓŁDZIELNI I. LOKALE. 1. Instalacje centralnego ogrzewania: 1) wymiana uszkodzonych i skorodowanych

Bardziej szczegółowo

Zakres czynności wykonywanych w ramach usługi: Zarządzanie i administrowanie nieruchomością Poznań, Saperska 32B,C

Zakres czynności wykonywanych w ramach usługi: Zarządzanie i administrowanie nieruchomością Poznań, Saperska 32B,C Zakres czynności wykonywanych w ramach usługi: Zarządzanie i administrowanie nieruchomością Poznań, Saperska 32B,C 1. Reprezentowanie Właściciela nieruchomości (SPÓŁKA) : a. reprezentowanie SPÓŁKI przed

Bardziej szczegółowo

Spółdzielnia Mieszkaniowa Michałów w Radomiu

Spółdzielnia Mieszkaniowa Michałów w Radomiu Załącznik do uchwały nr 4 Rady Nadzorczej SM Michałów z dnia 27.02.2007r. Spółdzielnia Mieszkaniowa Michałów w Radomiu Regulamin korzystania z lokali użytkowych i garaży 2 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dpsnwe.fantex.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dpsnwe.fantex.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dpsnwe.fantex.pl Nowa Wieś Ełcka: Usługi konserwacyjno - remontowe, utrzymanie porządku i czystości

Bardziej szczegółowo

Miejscowość: Kod pocztowy: Województwo: Nowa Wieś Ełcka 19-321

Miejscowość: Kod pocztowy: Województwo: Nowa Wieś Ełcka 19-321 Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.portal.uzp.gov.pl FORMULARZ ZP-400 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Zamieszczenie obowiązkowe OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Józefów, ul. Kardynała Wyszyńskiego 1, Józefów, woj. mazowieckie, tel , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Józefów, ul. Kardynała Wyszyńskiego 1, Józefów, woj. mazowieckie, tel , faks POŚ.271.58.2013 Józefów: ROBOTY KONSERWACYJNE, REMONTOWE, PORZĄDKOWE I USŁUGI DORADCZE W BUDYNKACH KOMUNALNYCH ORAZ W ZARZĄDZIE MIASTA JÓZEFOWA ADMINISTROWANYCH PRZEZ TBS W JÓZEFOWIE SP. Z O. O. Numer

Bardziej szczegółowo

POZ. RODZAJ ROBÓT KOSZT PLANOWANY

POZ. RODZAJ ROBÓT KOSZT PLANOWANY PLAN REMONTÓW NA ROK 2014 Tabelaryczny wykaz robót POZ. RODZAJ ROBÓT KOSZT PLANOWANY I. Roboty instalacyjne 295 000,00 II. Budowa stacji podnoszenia ciśnienia wody oraz 50 000,00 instalacji wodociągowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin podziału obowiązków Spółdzielni i członków w zakresie napraw wewnątrz lokali

Regulamin podziału obowiązków Spółdzielni i członków w zakresie napraw wewnątrz lokali Regulamin podziału obowiązków Spółdzielni i członków w zakresie napraw wewnątrz lokali REGULAMIN PODZIAŁU OBOWIĄZKÓW SPÓŁDZIELNI I CZŁONKÓW W ZAKRESIE NAPRAW WEWNĄTRZ LOKALI 1. Naprawami w rozumieniu niniejszych

Bardziej szczegółowo

II. OBOWIĄZKI SPÓŁDZIELNI

II. OBOWIĄZKI SPÓŁDZIELNI R E G U L A M I N w sprawie określenia obowiązków Spółdzielni Mieszkaniowej przy Politechnice Śląskiej i Członków tej Spółdzielni w zakresie napraw wewnątrz mieszkań I. PRZEPISY OGÓLNE 1. 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "PREMIL" w SOSNOWCU.

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PREMIL w SOSNOWCU. REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "PREMIL" w SOSNOWCU. Podstawa prawna: 1. Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15.12.2000r tekst jednolity Dz.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA SPRZĄTANIA

SPECYFIKACJA SPRZĄTANIA Załącznik nr do Umowy z dn.. I. ZAKRES SPRZĄTANIA SPECYFIKACJA SPRZĄTANIA. Zakres sprzątania części wspólnych w budynkach (klatki schodowe, korytarzy, schodów, podesty, wiatrołapy itp. obejmuje: - zamiatanie

Bardziej szczegółowo

ZAKRES KONSERWACJI I POGOTOWIA TECHNICZNEGO:

ZAKRES KONSERWACJI I POGOTOWIA TECHNICZNEGO: ZAŁĄCZNIK NR 1.1 do umowy ZAKRES KONSERWACJI I POGOTOWIA TECHNICZNEGO: Uruchomienie telefonu do przyjmowania zgłoszeń przez całą dobę i umieszczenie informacji na tablicach ogłoszeń w budynkach objętych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. I. Postanowienia ogólne.

REGULAMIN. I. Postanowienia ogólne. REGULAMIN obowiązków Spółdzielni i jej członków oraz użytkowników w zakresie napraw wewnątrz lokali i rozliczeń z członkami zwalniającymi lokale w MSM Zjednoczenie w Krapkowicach. I. Postanowienia ogólne.

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ROBÓT NAPRAWCZYCH W NIERUCHOMOŚCIACH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ LUB WSPÓŁWŁASNOŚĆ SM CENTRUM W ZASOBACH PRZEZ NIĄ ZARZĄDZANYCH:

WYKAZ ROBÓT NAPRAWCZYCH W NIERUCHOMOŚCIACH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ LUB WSPÓŁWŁASNOŚĆ SM CENTRUM W ZASOBACH PRZEZ NIĄ ZARZĄDZANYCH: Załącznik nr 1 do Zapytania o cenę (z dn. 12.09.2014r.) WYKAZ ROBÓT NAPRAWCZYCH W NIERUCHOMOŚCIACH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ LUB WSPÓŁWŁASNOŚĆ SM CENTRUM W ZASOBACH PRZEZ NIĄ ZARZĄDZANYCH: A. W BUDYNKACH MIESZKALNYCH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN remontów i konserwacji w zasobach Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej,,Ruda w Warszawie.

REGULAMIN remontów i konserwacji w zasobach Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej,,Ruda w Warszawie. REGULAMIN remontów i konserwacji w zasobach Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej,,Ruda w Warszawie. (tekst jednolity) Niniejszy regulamin określa obowiązki i uprawnienia SBM,,Ruda, jej członków oraz innych

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E z wykonania robót remontowych w 2014 roku AO-2

S P R A W O Z D A N I E z wykonania robót remontowych w 2014 roku AO-2 S P R A W O Z D A N I E z wykonania robót remontowych w 2014 roku AO-2 Nieruchomość Planowana Wykonanie Roboty Ogółem Wysokość odpisu Saldo na Lp. (wysokość odpisu Zakres robót wartość robót robót planowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. gospodarowania środkami funduszu remontowego w Spółdzielni Mieszkaniowej Krzemionki w Ostrowcu Św.

REGULAMIN. gospodarowania środkami funduszu remontowego w Spółdzielni Mieszkaniowej Krzemionki w Ostrowcu Św. REGULAMIN gospodarowania środkami funduszu remontowego w Spółdzielni Mieszkaniowej Krzemionki w Ostrowcu Św. 1. Spółdzielnia tworzy fundusz remontowy, na który składają się: 1 1) wyodrębnione ewidencyjnie

Bardziej szczegółowo

Utrzymanie terenów zielonych

Utrzymanie terenów zielonych . Pieczęć Wykonawcy SFORMULARZ OFERTY CENOWEJ ZE SZCZEGÓŁOWYM ZAKRESEM OBOWIĄZKÓW WYKONAWCY PRZY REALIZACJI USŁUG W ZAKRESIE UTRZYMANIA TERENÓW ZIELONYCH, SPRZĄTANIA ORAZ ODŚNIEŻANIA NA TERENIE GMINY ADMINISTROWANYM

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr. kontroli okresowej (co najmniej raz na 5 lat) stanu technicznego budynku

PROTOKÓŁ nr. kontroli okresowej (co najmniej raz na 5 lat) stanu technicznego budynku ..,. Miejscowość data PROTOKÓŁ nr. kontroli okresowej (co najmniej raz na 5 lat) stanu technicznego budynku położonego w. przy ul. nr.., I. Osoby dokonujące kontroli: -, posiadająca uprawnienia w zakresie.

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA FUNDUSZEM REMONTOWYM S P R A W O Z D A N I E z wykonania robót remontowych w 2010 roku AO-2

GOSPODARKA FUNDUSZEM REMONTOWYM S P R A W O Z D A N I E z wykonania robót remontowych w 2010 roku AO-2 GOSPODARKA FUNDUSZEM REMONTOWYM S P R A W O Z D A N I E z wykonania robót remontowych w 2010 roku AO-2 Plan Wykonanie Roboty Ogółem Wysokość odpisu Saldo na Lp. Nieruchomość Zakres robót remontów planu

Bardziej szczegółowo

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świdnicy - Wykonanie remontów 2012 rok

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świdnicy - Wykonanie remontów 2012 rok Remonty dachów Waryńskiego 33 Waryńskiego 35 Waryńskiego 41 Waryńskiego 45 Zamenhofa 62 Prądzyńskiego 99-105 Rolnicza 8-10 Kopernika 21-31 Kilińskiego 1-11 Kilińskiego 23-29 Słobódzkiego 35-39 Zamenhofa

Bardziej szczegółowo

Protokół z ogólnej kontroli miesięcznej budynku w zakresie prac konserwacyjnych przy ul.

Protokół z ogólnej kontroli miesięcznej budynku w zakresie prac konserwacyjnych przy ul. Załącznik nr 3 do umowy Protokół z ogólnej kontroli miesięcznej budynku w zakresie prac konserwacyjnych przy ul. WYKONAWCA: Data i Podpis Skontrolowane elementy budynku: Stwierdzony stan techniczny (w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Spółdzielni Mieszkaniowej w Wąbrzeźnie w zakresie napraw wnętrz lokali.

REGULAMIN Spółdzielni Mieszkaniowej w Wąbrzeźnie w zakresie napraw wnętrz lokali. REGULAMIN Spółdzielni Mieszkaniowej w Wąbrzeźnie w zakresie napraw wnętrz lokali. 1 Naprawami w rozumieniu niniejszego Regulaminu są roboty konserwacyjne i remontowe. 2 Do obowiązków Spółdzielni w zakresie

Bardziej szczegółowo

5 LETNI PRZEGLĄD TECHNICZNY

5 LETNI PRZEGLĄD TECHNICZNY Załącznik Nr 11 do SIWZ Strona 1 z 27 5 LETNI PRZEGLĄD TECHNICZNY budynku przy ulicy: w Warszawie KARTA OBIEKTU BUDOWLANEGO BUDYNEK:(mieszkalny / użytkowy / inny) ZARZĄDCA: Zarząd Budynków Komunalnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Określający obowiązki Spółdzielni Mieszkaniowej Mamry w Giżycku i jej członków w zakresie napraw wewnątrz lokali.

REGULAMIN. Określający obowiązki Spółdzielni Mieszkaniowej Mamry w Giżycku i jej członków w zakresie napraw wewnątrz lokali. REGULAMIN Określający obowiązki Spółdzielni Mieszkaniowej Mamry w Giżycku i jej członków w zakresie napraw wewnątrz lokali. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. 1. Postanowienia niniejszego regulaminu opracowane zostały

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I DYSPONOWANIA FUNDUSZEM REMONTOWYM ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH

REGULAMIN TWORZENIA I DYSPONOWANIA FUNDUSZEM REMONTOWYM ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH MŁODZIEŻOWA MIĘDZYZAKŁADOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA WE WŁOCŁAWKU REGULAMIN TWORZENIA I DYSPONOWANIA FUNDUSZEM REMONTOWYM ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH PODSTAWA PRAWNA: 1. Prawo Spółdzielcze z dnia 16.09.1982

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI FUNDUSZU REMONTOWEGO W MIĘDZYZAKŁADOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PRZY UL

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI FUNDUSZU REMONTOWEGO W MIĘDZYZAKŁADOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PRZY UL REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI FUNDUSZU REMONTOWEGO W MIĘDZYZAKŁADOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PRZY UL. 11 LISTOPADA 81D/15 58-302 WAŁBRZYCHU PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa z dnia 15 grudnia

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Konserwacja, naprawa oraz pełnienie dyżurów na instalacji co, cwu, wod-kan, na instalacjach elektrycznych, w kotłowniach. Numer ogłoszenia: 481764-2013; data zamieszczenia: 25.11.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI I ZASAD USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI

REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI I ZASAD USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI I ZASAD USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ENERGETYK W KRAKOWIE Rozdział I PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

Umowa nr./2015 na utrzymanie porządku i czystości Tadeusza Kosiora - Prezesa Zarządu,

Umowa nr./2015 na utrzymanie porządku i czystości Tadeusza Kosiora - Prezesa Zarządu, Umowa nr./2015 na utrzymanie porządku i czystości zawarta w dniu.. 2015r. w Giżycku pomiędzy Spółką ADMINISTRATOR spółka z o. o. z siedzibą w Giżycku przy ul. Pocztowej 3, 11-500 Giżycko, NIP 845 166 68

Bardziej szczegółowo

TEKST UJEDNOLICONY REGULAMIN FUNDUSZU REMONTOWEGO W FORDOŃSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

TEKST UJEDNOLICONY REGULAMIN FUNDUSZU REMONTOWEGO W FORDOŃSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ TEKST UJEDNOLICONY REGULAMIN FUNDUSZU REMONTOWEGO W FORDOŃSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ 1 Zasady funkcjonowania funduszu remontowego określone są na podstawie art. 4 ust. 4 1, art. 6 ust. 3 Ustawy z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN podziału obowiązków w zakresie napraw wewnątrz lokali między użytkowników lokali a Spółdzielnię Mieszkaniową Piaski D" w Warszawie.

REGULAMIN podziału obowiązków w zakresie napraw wewnątrz lokali między użytkowników lokali a Spółdzielnię Mieszkaniową Piaski D w Warszawie. REGULAMIN podziału obowiązków w zakresie napraw wewnątrz lokali między użytkowników lokali a Spółdzielnię Mieszkaniową Piaski D" w Warszawie. I. Część ogólna 1 Niniejszy regulamin działa w oparciu o 40

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO KĄCIK WE WROCŁAWIU. 1. Postanowienia ogólne 1.1 Podstawa prawna:

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO KĄCIK WE WROCŁAWIU. 1. Postanowienia ogólne 1.1 Podstawa prawna: 1 REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ CICHY KĄCIK WE WROCŁAWIU Na podstawie 177 Statutu Spółdzielni i w związku z artykułem 6 ust.

Bardziej szczegółowo

Budynek gminny a budynek wspólnoty mieszkaniowej

Budynek gminny a budynek wspólnoty mieszkaniowej Budynek gminny a budynek wspólnoty mieszkaniowej BUDYNKI Z LOKALAMI ZARZĄDZANYMI PRZEZ SPÓŁKĘ WROCŁAWSKIE MIESZKANIA Spółka WM zarządza budynkami gminnymi oraz lokalami w budynkach wspólnot mieszkaniowych.

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Rozdział I. Postanowienia ogólne REGULAMIN podziału obowiązków pomiędzy Spółdzielnią a użytkownikami lokali w zakresie remontów oraz robót konserwacyjnych w obrębie budynków i lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Radziejowie Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. obowiązków LWSM Wrzeszcz i członków w zakresie napraw wewnątrz lokali oraz zasad rozliczeń spółdzielni z członkami zwalniającymi lokale.

REGULAMIN. obowiązków LWSM Wrzeszcz i członków w zakresie napraw wewnątrz lokali oraz zasad rozliczeń spółdzielni z członkami zwalniającymi lokale. REGULAMIN obowiązków LWSM Wrzeszcz i członków w zakresie napraw wewnątrz lokali oraz zasad rozliczeń spółdzielni z członkami zwalniającymi lokale. 1. Naprawami w rozumieniu niniejszego Regulaminu są remonty,

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, 43-143 Lędziny, woj. śląskie.

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, 43-143 Lędziny, woj. śląskie. Lędziny: Administrowanie budynkami mieszkalnymi na terenie miasta Lędziny Numer ogłoszenia: 355933-2010; data zamieszczenia: 10.12.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 2. Osoby wymienione w ust. 1 zwane są w dalszej części regulaminu użytkownikami lokali.

REGULAMIN. 2. Osoby wymienione w ust. 1 zwane są w dalszej części regulaminu użytkownikami lokali. REGULAMIN - określający obowiązki Spółdzielni Mieszkaniowej PRZYSZŁOŚĆ w Iławie oraz użytkowników lokali w zakresie napraw wewnątrz lokali i zasad rozliczeń Spółdzielni z użytkownikami zwalniającymi lokale.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z okresowej kontroli stanu technicznego przewodów kominowych

PROTOKÓŁ z okresowej kontroli stanu technicznego przewodów kominowych Podstawa prawna PROTOKÓŁ z okresowej kontroli stanu technicznego przewodów kominowych Art. 62 ust. 1 pkt 1 c ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 roku Nr 243, poz. 1623 z p. zm.)

Bardziej szczegółowo

W 2011 roku wykonano szereg robót remontowych i konserwatorskich celem poprawy stanu technicznego budynków.

W 2011 roku wykonano szereg robót remontowych i konserwatorskich celem poprawy stanu technicznego budynków. Piekary Śląskie dn. 09.02.2012 r. Sprawozdanie z wykonania w 2011 roku robót remontowych i konserwatorskich oraz robót inwestycyjnych w zasobach komunalnych i Wspólnot Mieszkaniowych zarządzanych przez

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM tel. 032-227 03 70 faks: 032-219 00 20 e-mail: administracja@ttbs.tychy.pl, www.ttbs.tychy.pl NIP: 646 23 12 814, REGON: 273662488 KRS nr 0000037223: S.R. w Katowicach VIII W. G. KRS OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. Rozdział I. Postanowienia ogólne.

R E G U L A M I N. Rozdział I. Postanowienia ogólne. R E G U L A M I N podziału obowiązków pomiędzy Spółdzielnią a użytkownikami lokali w zakresie remontów oraz robót konserwacyjnych w obrębie budynków i lokali w SM Piast w Katowicach. Rozdział I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU REMONTOWEGO

REGULAMIN FUNDUSZU REMONTOWEGO REGULAMIN FUNDUSZU REMONTOWEGO I. Postanowienia ogólne 1 Spółdzielnia tworzy fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych i lokali stanowiących odrębną własność na podstawie przepisów art. 6 ust 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYCIA WODY

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYCIA WODY REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYCIA WODY I. Podstawy prawne: 1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zmianami), 2. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA -1- SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Nazwa oraz adres zamawiającego. GMINA CHEŁM ŚLĄSKI REPREZENTOWANA PRZEZ WÓJTA GMINY 41-403 Chełm Śląski ul. Konarskiego 2 Regon 272593348 NIP 222-00-24-015

Bardziej szczegółowo

2. Osoby wymienione w ust. 1 zwane są w dalszej części regulaminu użytkownikami lokali.

2. Osoby wymienione w ust. 1 zwane są w dalszej części regulaminu użytkownikami lokali. REGULAMIN określający obowiązki Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko- Własnościowej Jedność w Ostródzie i członków w zakresie napraw wewnątrz lokali oraz zasad rozliczeń Spółdzielni z członkami zwalniającymi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYCIA CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ENERGETYK.

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYCIA CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ENERGETYK. REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYCIA CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY W SPÓŁDZIELNI CZĘŚĆ OGÓLNA. MIESZKANIOWEJ ENERGETYK. 1 Koszt zużycia ciepłej i zimnej wody, odprowadzania ścieków obliczany jest w przeliczeniu

Bardziej szczegółowo

Realizacja wniosków zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni w 2013 roku

Realizacja wniosków zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni w 2013 roku wniosków zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni w 2013 roku. W głosowaniu jawnym do realizacji przyjętych zostało 34 wnioski. Zgodnie z protokołem komisji wnioskowej do realizacji przyjęto

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I. PODSTAWA PRAWNA

REGULAMIN I. PODSTAWA PRAWNA Załącznik nr 4 REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA DO BUDYNKÓW ORAZ DOKONYWANIA ROZLICZEŃ Z WŁAŚCICIELAMI LOKALI ZA CENTRALNE OGRZEWANIE I PODGRZANIE WODY W BUDYNKU WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ W KWIDZYNIE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO BUDYNKÓW MIESZKALNYCH W ZASOBACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MAKOSZOWIANKA W ZABRZU

REGULAMIN PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO BUDYNKÓW MIESZKALNYCH W ZASOBACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MAKOSZOWIANKA W ZABRZU REGULAMIN PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO BUDYNKÓW MIESZKALNYCH W ZASOBACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MAKOSZOWIANKA W ZABRZU 2 I. WPROWADZENIE 1. Przedmiot, cel i zakres opracowania. Przedmiotem opracowania jest

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mzlradom.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mzlradom.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mzlradom.pl Radom: Konserwacja zasobów oraz odnawianie lokali socjalnych i tymczasowych do

Bardziej szczegółowo

WAŁBRZYSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO Sp. z o. o.

WAŁBRZYSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO Sp. z o. o. WAŁBRZYSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO Sp. z o. o. L.dz. WTBS/ /2011 Wałbrzych, dnia 12.04.2011r. WTBS. Sp. z o.o. Zarządca n/w Wspólnot Mieszkaniowych ogłasza nabór ofert na następujące prace

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli pięcioletniej stanu technicznego budynku/obiektu budowlanego

Protokół kontroli pięcioletniej stanu technicznego budynku/obiektu budowlanego miejscowość,.data Protokół kontroli pięcioletniej stanu technicznego budynku/obiektu budowlanego położonego w przy ul. nr, (inne dane identyfikujące obiekt). I. Komisja (zespół) w składzie: 1. Przedstawiciel

Bardziej szczegółowo

KATALOG ZADAŃ ZARZĄDZAJĄCEGO

KATALOG ZADAŃ ZARZĄDZAJĄCEGO Załącznik Nr 4 do umowy o zarządzanie nieruchomościami nr ZP.272..2012 z dn... KATALOG ZADAŃ ZARZĄDZAJĄCEGO Czynności zarządzania I. Czynności prawne. II. Obsługa administracyjna budynku i mieszkańców.

Bardziej szczegółowo

STRATEGIE REMONTOWE NIERUCHOMOŚCI NA LATA 2014-2017 WG STANU NA DZIEŃ 01.12.2015R.

STRATEGIE REMONTOWE NIERUCHOMOŚCI NA LATA 2014-2017 WG STANU NA DZIEŃ 01.12.2015R. STRATEGIE REMONTOWE NIERUCHOMOŚCI NA LATA 2014-2017 WG STANU NA DZIEŃ 01.12.2015R. L.P. ADRES NIERUCHOMOŚCI UCHWAŁA RADY NADZORCZEJ 1. ul. Wieczorka 20 4/2015 31/2015 PYSKOWICE STRATEGIA REMONTOWA NA LATA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Placówka Terenowa KRUS w Łosicach, ul. Kilińskiego 6 1.1. ZAKRES A Sprzątanie lokali - pomieszczenia wewnątrz budynku: powierzchnia ogólna 447,55 m 2 1. Ogólna

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. DEFINICJE

ROZDZIAŁ I. DEFINICJE REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI FUNDUSZU REMONTOWEGO W MIĘDZYZAKŁADOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PRZY UL. 11 LISTOPADA 81D/15 58-302 WAŁBRZYCHU PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa z dnia 15 grudnia

Bardziej szczegółowo

Określenia użyte w regulaminie

Określenia użyte w regulaminie R E G U L A M I N rozliczania kosztów zużycia zimnej i ciepłej wody, ustalania opłat za wodę oraz montażu wodomierzy w Myszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej P O D S T A W A P R A W N A : Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

OBIEKTY KOMUNALNE REMONTY DACHÓW I KOMINÓW NA BUDYNKACH KOMUNALNYCH

OBIEKTY KOMUNALNE REMONTY DACHÓW I KOMINÓW NA BUDYNKACH KOMUNALNYCH OBIEKTY KOMUNALNE Komunalny zasób gminy stanowi 8 budynków mieszkalnych z 36 lokalami mieszkalnymi, z tego 5 lokali socjalnych o obniżonym standardzie, 5 budynków użytkowych oraz 9 budynków gospodarczych

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N OBOWIĄZKI SPÓŁDZIELNI W ZAKRESIE NAPRAW, PRZEGLĄDÓW I INNYCH CZYNNOŚCI WEWNĄTRZ LOKALI

R E G U L A M I N OBOWIĄZKI SPÓŁDZIELNI W ZAKRESIE NAPRAW, PRZEGLĄDÓW I INNYCH CZYNNOŚCI WEWNĄTRZ LOKALI R E G U L A M I N określający obowiązki Spółdzielni i Członków w zakresie napraw wewnątrz lokalu oraz zasad rozliczeń Spółdzielni z członkami zwalniającymi lokale w Spółdzielni Mieszkaniowej "Wspólnota

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usługi kompleksowego sprzątania budynku Lotniskowej Straży Pożarnej (LSP) w pomieszczenia o łącznej powierzchni 2564,18 m² oraz terenu

Bardziej szczegółowo

z okresowej kontroli stanu technicznego przewodów kominowych obiektu

z okresowej kontroli stanu technicznego przewodów kominowych obiektu Podstawa prawna PROTOKÓŁ Zał nr.. z okresowej kontroli stanu technicznego przewodów kominowych obiektu Art. 62 ust. 1 pkt 1 c ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 poz. 1409 z

Bardziej szczegółowo

I. PODSTAWY NORMATYWNE

I. PODSTAWY NORMATYWNE 1 REGULAMIN OKREŚLAJĄCY OBOWIĄZKI SPÓŁDZIELNI I JEJ UŻYTKOWNIKÓW W ZAKRESIE NAPRAW WEWNĄTRZ LOKALI MIESZKALNYCH, UŻYTKOWYCH I GARAŻY W ZASOBACH MIESZKANIOWYCH SM BACIECZKI. I. PODSTAWY NORMATYWNE Ustawa

Bardziej szczegółowo

I. Podział obowiązków napraw wewnątrz lokali na Spółdzielnię oraz użytkowników lokali mieszkalnych i użytkowych.

I. Podział obowiązków napraw wewnątrz lokali na Spółdzielnię oraz użytkowników lokali mieszkalnych i użytkowych. Załącznik do Uchwały Nr 19/2012 RN LSM z dnia 11 grudnia 2012 r. ------------------------------------------- R E G U L A M I N NAPRAW WEWNĄTRZ LOKALI ORAZ DOKONYWANIA ROZLICZEŃ Z OSOBAMI ZAMIESZKUJĄCYMI

Bardziej szczegółowo

Regulamin Funduszu Remontowego Spółdzielni Mieszkaniowej Mistrzejowice Północ w Krakowie

Regulamin Funduszu Remontowego Spółdzielni Mieszkaniowej Mistrzejowice Północ w Krakowie Spółdzielnia Mieszkaniowa Mistrzejowice-Północ Os.Boh.Września 26 Nr. ewid.r/rn/09 Strona/stron 1/6 Spółdzielni Mieszkaniowej Mistrzejowice Północ Zatwierdzono uchwałą Rady Nadzorczej nr 25/2012 z dnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin. II. Podział napraw wewnątrz lokali na obciążające Spółdzielnię oraz użytkowników.

Regulamin. II. Podział napraw wewnątrz lokali na obciążające Spółdzielnię oraz użytkowników. Regulamin określający obowiązki Spółdzielni i użytkowników lokali w zakresie napraw wewnątrz lokali oraz zasady rozliczeń Spółdzielni z użytkownikami zwalniającymi lokale. I. Podstawa prawna. Regulamin

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH MBM 25-364 Kielce ul. Wojska Polskiego 6/6 OFERTA ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIĄ PRZEZ

ZESPÓŁ WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH MBM 25-364 Kielce ul. Wojska Polskiego 6/6 OFERTA ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIĄ PRZEZ ZESPÓŁ WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH MBM 25-364 Kielce ul. Wojska Polskiego 6/6 OFERTA ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIĄ PRZEZ ZESPÓŁ WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH MBM w Kielcach Kielce 2012 Wojska Polskiego 6/6 25-364 Kielce

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z okresowej pięcioletniej kontroli stanu technicznego budynku

PROTOKÓŁ z okresowej pięcioletniej kontroli stanu technicznego budynku Załącznik nr 3 PROTOKÓŁ z okresowej pięcioletniej kontroli budynku Podstawa prawna Art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 roku Nr 156, poz. 1118 z p. zm.) ZAKRES

Bardziej szczegółowo

TEMIDA I BUSINESS CENTER PREZENTACJA PRZESTRZENI BIUROWYCH DO WYNAJĘCIA

TEMIDA I BUSINESS CENTER PREZENTACJA PRZESTRZENI BIUROWYCH DO WYNAJĘCIA TEMIDA I BUSINESS CENTER PREZENTACJA PRZESTRZENI BIUROWYCH DO WYNAJĘCIA UL. TĘCZOWA 11, 53-601 WROCŁAW POWIERZCHNIA DO WYNAJĘCIA: II PIĘTRO MODUŁ 1 MODUŁ 2 MODUŁ 3 MODUŁ 4 MODUŁ 5 MODUŁ 6 185M2 135M2 69M2

Bardziej szczegółowo

załącznik Nr 7 do opisu z wykonania budżetu gminy Cedynia za I półrocze 2011 r.

załącznik Nr 7 do opisu z wykonania budżetu gminy Cedynia za I półrocze 2011 r. załącznik Nr 7 do opisu z wykonania budżetu gminy Cedynia za I półrocze 2011 r. ROZLICZENIE USŁUG ZA I PÓŁROCZE 2011 R. ZREALIZOWANYCH PRZEZ ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W CEDYNI KOTŁOWNIE

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. z okresowej kontroli rocznej stanu technicznego budynku mieszkalnego. Uwaga: Kontrola powinna być przeprowadzona w porze wiosennej

PROTOKÓŁ. z okresowej kontroli rocznej stanu technicznego budynku mieszkalnego. Uwaga: Kontrola powinna być przeprowadzona w porze wiosennej PROTOKÓŁ z okresowej kontroli rocznej stanu technicznego budynku mieszkalnego Uwaga: Kontrola powinna być przeprowadzona w porze wiosennej Podstawa prawna: art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N I. PODSTAWA PRAWNA

R E G U L A M I N I. PODSTAWA PRAWNA R E G U L A M I N zasad rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków w budynkach wielorodzinnych i użytkowych w Spółdzielni Mieszkaniowej GRYF w Dębnie. I. PODSTAWA PRAWNA - Statut Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTYWANIA FUNDUSZU NA REMONTY ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH W OTWOCKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTYWANIA FUNDUSZU NA REMONTY ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH W OTWOCKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTYWANIA FUNDUSZU NA REMONTY ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH W OTWOCKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ Tekst ujednolicony Regulaminu uchwalonego uchwałą Nr 83/2008 z dnia 27.11.2008 uwzględnia

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ SPOŁECZNEJ I KULTURALNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ NOWY DWÓR we Wrocławiu w latach

KIERUNKI ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ SPOŁECZNEJ I KULTURALNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ NOWY DWÓR we Wrocławiu w latach KIERUNKI ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ SPOŁECZNEJ I KULTURALNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ NOWY DWÓR we Wrocławiu w latach 2016-2020 I. TERMORENOWACJA NIERUCHOMOŚCI (KONTYNUACJA). 1. Remont elewacji

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZU REMONTOWEGO

FUNDUSZU REMONTOWEGO REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI FUNDUSZU REMONTOWEGO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ INCO WE WROCŁAWIU. Strona 1 z 6 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin normuje działalność obejmującą utrzymanie

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy. Zawarta w dniu roku w Polkowicach pomiędzy: Polkowickim Towarzystwem Budownictwa Społecznego, Rynek 6, reprezentowanym przez:

Wzór Umowy. Zawarta w dniu roku w Polkowicach pomiędzy: Polkowickim Towarzystwem Budownictwa Społecznego, Rynek 6, reprezentowanym przez: Wzór Umowy Zawarta w dniu roku w Polkowicach pomiędzy: Polkowickim Towarzystwem Budownictwa Społecznego, Rynek 6, reprezentowanym przez: 1. Roberta Adamczyk - Prezesa Zarządu zwaną dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

TEMIDA I BUSINESS CENTER PREZENTACJA PRZESTRZENI BIUROWYCH DO WYNAJĘCIA

TEMIDA I BUSINESS CENTER PREZENTACJA PRZESTRZENI BIUROWYCH DO WYNAJĘCIA TEMIDA I BUSINESS CENTER PREZENTACJA PRZESTRZENI BIUROWYCH DO WYNAJĘCIA UL. TĘCZOWA 11, 53-601 WROCŁAW POWIERZCHNIA DO WYNAJĘCIA: MODUŁ 1 MODUŁ 2 MODUŁ 3,5 MODUŁ 4 MODUŁ 8 MODUŁ 7 MODUŁ 6 135M2 79M2 69M2

Bardziej szczegółowo

PLAN REMONTÓW NA 2012 r BUDYNKI MIESZKALNE

PLAN REMONTÓW NA 2012 r BUDYNKI MIESZKALNE PLAN REMONTÓW NA 2012 r BUDYNKI MIESZKALNE BLOK nr 1 4 (ul. Murarska 1,ul. Murarska 3, ul. Kochanowskiego 5, ul. Kochanowskiego 9) powierzchnia uŝytkowa eksploatowana 13.109,41 m2 L.p. Nr bl. Rodzaj robót

Bardziej szczegółowo

Regulamin w sprawie określenia obowiązków Spółdzielni i użytkowników lokali w zakresie technicznego utrzymania zasobów mieszkaniowych.

Regulamin w sprawie określenia obowiązków Spółdzielni i użytkowników lokali w zakresie technicznego utrzymania zasobów mieszkaniowych. SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA ROZSTAJE UL. LESZCZYŃSKICH 4 Regulamin w sprawie określenia obowiązków Spółdzielni i użytkowników lokali w zakresie technicznego utrzymania zasobów mieszkaniowych. 1 Ilekroć w

Bardziej szczegółowo

- Wzór Umowy - Umowa Nr...

- Wzór Umowy - Umowa Nr... Załącznik Nr 6 - Wzór Umowy - Umowa Nr... zawarta w dniu... pomiędzy Miejskim Zakładem Gospodarki Lokalami w Złotowie przy al. Piasta 15a, NIP 767-000-13-82, reprezentowanym przez: 1. Jarosława Bobek -

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 02/2015 z DNIA 25 marca 2015 r. WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ przy ul. MORENOWE WZGÓRZE 12,14,16,18,20 w GDAŃSKU

UCHWAŁA NR 02/2015 z DNIA 25 marca 2015 r. WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ przy ul. MORENOWE WZGÓRZE 12,14,16,18,20 w GDAŃSKU UCHWAŁA NR 02/2015 z DNIA 25 marca 2015 r. WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ przy ul. MORENOWE WZGÓRZE 12,14,16,18,20 w GDAŃSKU w sprawie zatwierdzenia Planu Gospodarczego na rok 2015 r. Wspólnoty Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. z okresowej kontroli rocznej stanu technicznego obiektu budowlanego

PROTOKÓŁ. z okresowej kontroli rocznej stanu technicznego obiektu budowlanego PROTOKÓŁ z okresowej kontroli rocznej stanu technicznego obiektu budowlanego Podstawa prawna: art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku,

Bardziej szczegółowo

II. POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE. Jednostki rozliczeniowe i podstawowe pojęcia:

II. POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE. Jednostki rozliczeniowe i podstawowe pojęcia: ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 16/2012 RADY NADZORCZEJ Z DNIA 26.03.2012 R. REGULAMIN rozliczania kosztów i opłat z tytułu zużycia wody, ciepła do ogrzewania lokali i podgrzania wody z użytkownikami lokali w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Zamawiający: Urząd Miasta Nowy Sącz, 33-300 Nowy Sącz, Rynek 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa zamówienia: Przegląd i kontrola szczelności instalacji gazowej i aparatów gazowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin. 2. Podział obowiązków pomiędzy Spółdzielnią a najemcami lokali użytkowych i mieszkalnych określa umowa najmu.

Regulamin. 2. Podział obowiązków pomiędzy Spółdzielnią a najemcami lokali użytkowych i mieszkalnych określa umowa najmu. Regulamin określający zasady podziału obowiązków pomiędzy Spółdzielnią a użytkownikami lokali w zakresie remontów, modernizacji i konserwacji, obowiązujący w Spółdzielni Mieszkaniowej w Olecku. 1. Ilekroć

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORZĄDKU DOMOWEGO

REGULAMIN PORZĄDKU DOMOWEGO REGULAMIN PORZĄDKU DOMOWEGO I. PRZEPISY OGÓLNE. 1 Budynki i ich otoczenie oraz wszelkie urządzenia, znajdujące się w zasobach Spółdzielni, są prywatną własnością jej członków. 2 1. Postanowienia regulaminu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. z okresowej kontroli pięcioletniej stanu technicznego budynku mieszkalnego

PROTOKÓŁ. z okresowej kontroli pięcioletniej stanu technicznego budynku mieszkalnego druk nr 65 PROTOKÓŁ z okresowej kontroli pięcioletniej stanu technicznego budynku mieszkalnego Podstawa prawna: art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz. U. nr 156 z 2006

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Znak sprawy: KA-2/097/2009 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Konserwacja techniczna Domów Studenckich nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, hydroforni, oświetlenia terenu Osiedla Studenckiego

Bardziej szczegółowo

8/ użytkownikach należy przez to rozumieć wszystkie osoby posiadające tytuł prawny do lokalu o innym charakterze niż mieszkalny.

8/ użytkownikach należy przez to rozumieć wszystkie osoby posiadające tytuł prawny do lokalu o innym charakterze niż mieszkalny. R E G U L A M I N rozdziału obowiązków między Spółdzielnią Mieszkaniową w Gołdapi a członkami, mieszkańcami i użytkownikami w zakresie napraw i remontów budynków i lokali. Rozdział I. Postanowienia ogólne.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN EKSPLOATACYJNY WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ MEISSNERA 2,2A,2B W POZNANIU

REGULAMIN EKSPLOATACYJNY WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ MEISSNERA 2,2A,2B W POZNANIU REGULAMIN EKSPLOATACYJNY WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ MEISSNERA 2,2A,2B W POZNANIU dot. ustalenia sposobu rozliczania poniesionych kosztów nieruchomości oraz określenia obowiązków właścicieli lokali i wysokości

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI OKRESOWEJ 5 LETNIEJ STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU ( OBIEKTU BUDOWLANEGO )

PROTOKÓŁ KONTROLI OKRESOWEJ 5 LETNIEJ STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU ( OBIEKTU BUDOWLANEGO ) Załącznik nr. do umowy PROTOKÓŁ KONTROLI OKRESOWEJ 5 LETNIEJ STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU ( OBIEKTU BUDOWLANEGO ).. NAZWA OBIEKTU Ulica: Nr:... Miejscowość: 97-200 Tomaszów Maz. Zdjęcie obiektu: Tomaszów

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ w GRODZISKU MAZOWIECKIM. Projekt Umowy zwany dalej Umową

ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ w GRODZISKU MAZOWIECKIM. Projekt Umowy zwany dalej Umową ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ w GRODZISKU MAZOWIECKIM Grodzisk Mazowiecki 05-825, ul. Sportowa 29 Tel. (0-22) 755-52-31 Fax. (0-22) 755-68-12 Znak sprawy: ZGM-TT.473.113.2016 Projekt Umowy zwany dalej

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... (wzór umowy)

UMOWA NR... (wzór umowy) UMOWA NR... (wzór umowy) Zawarta w dniu.. roku pomiędzy:.., KRS., Regon.., NIP.... zwaną dalej ZLECENIOBIRCA w imieniu i na rzecz którego występują: 1... 2... a Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A.,

Bardziej szczegółowo

zadawalający - zuŝycie: 16-30%

zadawalający - zuŝycie: 16-30% PRZEGLĄD ROCZNY PROTOKÓŁ nr z okresowej kontroli (art. 62 ust.1 pkt.1 Prawa Budowlanego) i oceny stanu technicznego elementów budowlanych obiektu przeprowadzonej w dniu...... r........... /Nazwa obiektu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja przetargowa na wykonawstwo robót remontowych w roku 2011 na rzecz Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej Perspektywa

Specyfikacja przetargowa na wykonawstwo robót remontowych w roku 2011 na rzecz Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej Perspektywa Ruda Śląska 30.12.2010r. Specyfikacja przetargowa na wykonawstwo robót remontowych w roku 2011 na rzecz Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej Perspektywa 1. Oferta winna zawierać: a) imię,

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: I - OBOWIĄZKI SPÓŁDZIELNI I UŻYTKOWNIKÓW LOKALI W ZAKRESIE NAPRAW WEWNĄTRZ LOKALI

Podstawa prawna: I - OBOWIĄZKI SPÓŁDZIELNI I UŻYTKOWNIKÓW LOKALI W ZAKRESIE NAPRAW WEWNĄTRZ LOKALI REGULAMIN OKREŚLAJĄCY OBOWIĄZKI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MATYLDA I CZŁONKÓW W ZAKRESIE UTRZYMANIA W NALEŻYTYM STANIE TECHNICZNYM LOKALI MIESZKANIOWYCH I NIERUCHOMOŚCI ORAZ ZASADY ROZLICZEŃ Z CZŁONKAMI

Bardziej szczegółowo

4,79 0, , ,93 0,00 0,00 0, ,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,56 0,42

4,79 0, , ,93 0,00 0,00 0, ,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,56 0,42 mieszkaniowa 10-266 Olsztyn, ul. Okrzei 20 Strona 1 z 2 KOSZTY ZARZĄDU NIERUCHOMOŚCI WSPÓLNEJ w 2017 r. w ujęciu analitycznym Nazwa operacji KOSZTY BIEŻĄCE - SALDO POCZĄTKOWE w dniu 1 I 2017 r. ZALICZKI

Bardziej szczegółowo