INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE"

Transkrypt

1 INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE TEMAT: Rozbudowa istniejącego budynku magazynowo biurowego o halę produkcyjną w Toruniu przy ul. Kałamarskiego PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 1.1. Przedmiot specyfikacji Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące realizacji robót elektrycznych przewidzianych do wykonania w ramach robót budowlanych przy przebudowie i rozbudowie istniejącego budynku magazynowo biurowego w Toruniu przy ul. Kałamarskiego Nazwy i kody robót Instalowanie urządzeń regulacji gazu; Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne; Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych; Instalowanie kotłów; Instalowanie centralnego ogrzewania; Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne Określenia podstawowe Wszystkie określenia użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne lub równoważne z: Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych Tom II instalacje sanitarne i przemysłowe 1998 Warunki wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych. Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych Ustawa o Zamówieniach Publicznych (Dz. U. 76/94 z późniejszymi zmianami) Dz. U. Nr 75/2002 r. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury W sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późniejszymi zmianami Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z późniejszymi zmianami Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 80/2003) wraz z późniejszymi zmianami Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)

2 Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163) wraz z późniejszymi zmianami Dz.U. Nr 243/10 poz Ustawa z dnia "Prawo Budowlane" tekst jednolity. Ustawa z dn r. Prawo Budowlane ( tekst jednolity Dz. U. nr 156 poz z 2006 roku). Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48). PN-B Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze PN-EN ISO Współczynnik strat ciepła przez przenikanie. Metoda obliczeń PN-84/B Centralne ogrzewanie. Oznaczenia na rysunkach. PN-92/B Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. PN-EN 1610: Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. PN-87/B Sieć kanalizacyjna zewnętrzna, obiekty i elementy wyposażenia terminologia. PN-92/B Studzienki kanalizacyjne. PN-B-10725:1997- Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania. PN 81/B Wodociągi. Próby szczelności przewodów. PN-B-10720: Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach wodociągowych. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-92/B-1706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. PN-EN 1717: Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających zanieczyszczaniu przez przepływ zwrotny. PN-B-10736: Roboty ziemne Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych Warunki techniczne wykonania. PN-B-06050: 1999 Geotechnika. Roboty ziemne budowlane. Wymagania ogólne. PN-83/B Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. PN-73/B Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania. PN80/H rury stalowe czarne. PN-92-M-54832/02 Gazomierze miechowe. Wymagania i badania. PN-92-M-54832/01 Gazomierze. Ogólne wymagania i badania. PN-B :1999 Kotłownie wbudowane na paliwo gazowe o gęstości względnej mniejszej niż 1. Wymagania". 2. MATERIAŁY Do wykonywania wszystkich instalacji mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. W przypadku realizacji robót z funduszów Unii Europejskiej wymagane jest świadectwo, że użyte materiały i urządzenia pochodzą z krajów należących do Unii Europejskiej. Wszystkie materiały użyte do wykonywania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację inspektora nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami Instalacja centralnego ogrzewania Zapotrzebowanie ciepła na cełe c.o. wynosi 129kW w tym dla nowej hali wyliczono zapotrzebowanie ciepła na 70kW. 40 kw są to straty przez przenikanie a 30 kw straty na ogrzewanie powietrza wentylacyjnego.

3 Instalację centralnego ogrzewania zaprojektowano jako wodną, dwururową. Źródłem ciepła będzie kocioł gazowy o mocy grzewczej 140kW i parametrach Tz/Tp = 80/60 o C. Do ogrzewania powietrza dobrano aparaty grzewcze typu LEO FB15M oraz grzewczo wentylacyjne z komorą mieszania typu LEO KFMB25M prod. Flowair. Nagrzewnice wyposażone w układ sterowania proponowany przez producenta typu VNT LCD. Regulacja mocy nagrzewnic poprzez nastawnik prędkości obrotowej wentylatora. Dodatkowo przed nagrzewnicami należy zamontować zawory odcinające oraz zawory regulacyjne typu MSV - B prod. Danfoss. Nastawy zaworów przedstawione w części rysunkowej. Grzejniki z zasilaniem typu Ventil Compact są wyposażone we wkładkę zaworową typu RA-N, natomiast na gałązkach przy grzejnikach zasilanych z boku typu Compact oraz łazienkowych należy zainstalować zawory termostatyczne RAN-k oraz zawory powrotne RLV-k ze spustem. Na przewodach powrotnych z grzejników dolno zasilających zawory odcinające RLV-k ze spustem. Odcinające zawory kątowe wyposażone w końcówkę spustową, umożliwiającą opróżnienie grzejnika i powtórne napełnienie, bez oddziaływania na pozostałe grzejniki w instalacji. Wszystkie grzejniki należy wyposażyć w głowice termostatyczne gazowe, umożliwiające ręczną i automatyczną regulację temperatury z wykorzystaniem wbudowanego czujnika temperatury. Kiedy temperatura w danym pomieszczeniu osiągniecie pożądany poziom, głowica automatycznie ograniczy przepływ ciepłej wody przez grzejnik. Nie dopuszcza się obniżenia temperatury poniżej 16 0 C w pomieszczeniach o temperaturze obliczeniowej 20 0 C i wyższej. Dodatkowo instalacja centralnego ogrzewania będzie wyposażona w automatykę pogodową, regulacja pracą pompy c.o. oraz zaworu trójdrogowego poprzez czujnik temperatury zlokalizowany na ścianie zewnętrznej kotłowni. W najwyższych punktach instalacji zamontować odpowietrzniki. Przewody Przewody rozprowadzające czynnik grzejny do poszczególnych odbiorników zaprojektowano z rur stalowych, czarnych ze szwem o połączeniach gwintowanych. Przewody należy prowadzić pod stropem do poszczególnych odbiorników. Przewody montować do ścian i stopów za pomocą uchwytów. Przejścia przez ściany i stropy oddzielenia ppoż. wykonać w masach uszczelniających ppoż o odporności ogniowej min. EI 60 np. poprzez zastosowanie opaski typu CP 648. Izolacja Przewody zasilające poszczególne odbiorniki należy zaizolować pianką PE Thermaflex gr. 20mm., dla DN20, 30mm., dla DN 25mm. I 40mm dla DN40 pod płaszczem z folii aluminiowej (w obrębie kotłowni - płaszcz z PCV) 2.2. Wewnętrzna instalacja wod-kan Instalacja wodociągowa Instalacja będzie dostarczała wodę do celów bytowo-gospodarczych dla potrzeb użytkowników, do nowoprojektowanych przyborów sanitarnych w pomieszczeniach na poziomie przyziemia. Projektowane przewody wody zimnej należy włączyć w kotłowni w miejscu poprzednich przewodów rozprowadzających wodę do samych pomieszczeń. Na trasie przyłącza, w projektowanej studni wodomierzowej należy umieścić wodomierz oraz zawór zwrotny antyskażeniowy zgodnie z załączonym do projektu. Dobrano wodomierz skrzydełkowy JS 4-0,2 DN 20.

4 Za wodomierzem należy umieścić zawór zwrotny antyskażeniowy typu EA DN 271. Zapotrzebowanie ciepła na cele c.w.u. wynosi 2 kw a dla całego budynku 4kW. Podgrzewanie ciepłej wody będzie się odbywać z kotła gazowego, poprzez pojemnościowy zasobnik ciepłej wody użytkowej typu Vitocell V o pojemności 160l. Prod. Vissman. Przybory, odbiorniki i armatura Projektuje się doprowadzenie wody zimnej lub zimnej i ciepłej do następujących przyborów sanitarnych: umywalka szt. 4 zlewozmywak jednokomorowy szt. 1 ustępy wiszący szt. 1 pisuar szt. 1 zawór czerpalny ze złączka do węża dn15 szt. 1 Wszystkie baterie projektuje się jako baterie stojące z podejściem dolnym i z mieszaczami. Przybory sanitarne montować na stelażach podtynkowych. Przewody Przewody rozprowadzające wodę ciepłą i zimną zaprojektowano z rur TECEflex, które należy prowadzić do odbiorników w bruzdach ściennych. Przejścia przez ściany i stropy oddzielenia ppoż. wykonać w masach uszczelniających ppoż o odporności ogniowej min. EI 60 np. poprzez zastosowanie opaski typu CP 648 Przejścia przez ściany wykonać w tulejach ochronnych. Prowadzenie przewodów wody cieplej równolegle z przewodami wody zimnej. Przewody wody ciepłej muszą być odporne na temperaturę dezynfekcji instalacji min. 70 o C. Izolacje Przewody wody ciepłej i cyrkulacji należy zaizolować otuliną z pianki PE (współczynnik lambda 0,038 W/mK) o grubości 20 mm. Przewody prowadzące czynnik solarny wewnątrz budynku izolować w systemie Steinonorm 300 gr. 20 mm, na zewnątrz budynku w systemie NMC Isotube 040 (izolacja łupkowa) o grubości 20 mm pod płaszczem z blachy aluminiowej Instalacja kanalizacji sanitarnej Instalację kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur kanalizacyjnych, kielichowych PVC. Podejścia odpływowe z przyborów sanitarnych prowadzić w bruzdach, w ścianie i posadce, podejścia o średnicy powyżej o50 obudować. Podejścia prowadzić ze spadkiem, wzdłuż ścian, w kierunku istniejących pionów. Zaprojektowano następujące średnice podejść do poszczególnych przyborów: umywalka o50 zlewozmywak o50 pisuar o50 miska ustępowa o110 wpust podłogowy o50

5 Wszystkie przybory połączyć z instalacją poprzez syfony Instalacja wentylacji mechanicznej. Dla całego budynku, poza kotłownią, przewidziano wentylację mechaniczną nawiewnowywiewną. Do obliczenia ilości powietrza świeżego założono krotność wymiany powietrza na poziomie 0,25wym/h. Nawiew powietrza świeżego do pomieszczenia realizowany za pomocą dwóch aparatów grzewczo - wentylacyjnych z komorą mieszania typu LEOKFMB 25M prod. FLOWAIR. Łączna ilość powietrza świeżego wynosi 4500m3/h. W pomieszczeniu pracować będzie 20 osób, ilość Świerzego powietrza przypadająca na 1 osobę wynosi 225m3/h. Odzysk ciepła realizowany poprzez komorę mieszania, stopień recyrkulacji powietrza wynosi 50%, całkowita ilość powietrza wentylacyjnego 9000m3/h. Wymagana temperatura powietrza nawiewanego 18st. C. Nagrzewnice wyposażone w układ sterowania proponowany przez producenta typu VNT LCD. Regulacja mocy nagrzewnic poprzez nastawnik prędkości obrotowej wentylatora. Sterownik wyposażony w termostat pomieszczeniowy. Dodatkowo przed nagrzewnicami należy zamontować zawory odcinające oraz zawory regulacyjne typu MSV - B prod. Danfoss. Nastawy zaworów przedstawione są w części rysunkowej. Regulacja pracy komory mieszania poprzez zestaw sterujący typu KTS dostarczony przez producenta nagrzewnic. Wywiew powietrza z pomieszczenia magazynu za pomocą 4 wentylatorów dachowych typu Das-315 producent Uniwersal o wydatku 1125m3/h. każdy. Do instalacji wywiewu należy wykorzystać istniejące otwory w dachu - zgodnie z rysunkiem. Nie wykorzystane otwory należy zaślepić. Wentylatory należy posadowić na dachu na podstawach dachowych typu BI na 20cm. Cokołach stalowych. Wentylatory wyciągowe i nagrzewnice z komorą mieszania muszą załączać się jednocześnie. Wentylacja pomieszczenia kotłowni W pomieszczeniu kotłowni zaprojektowano wentylację grawitacyjną. Nawiew powietrza do pomieszczenia realizowany przy pomocy kanału typu Z o wymiarach 25x30 cm. Kratkę nawiewną należy zlokalizować nie wyżej niż 30 cm od poziomu posadzki, czerpnię na ścianie zewnętrznej na wysokości 30cm powyżej poziomu dachu. Wywiew powietrza z kotłowni poprzez kratki wyciągowe zlokalizowane w istniejącym kominie murowanym Instalacja gazu Projektowana instalacja będzie zaopatrywać w gaz kocioł o mocy 140 kw. Szafkę gazową natynkową o wymiarach 1000x1000x400 zlokalizowano na ścianie zewnętrznej projektowanego budynku. W szafce został umieszczony gazomierz miechowy G-16, zawór główny kulowy dn 50, zawór klapowy MAG-3 DN50. Instalacja została dobrana ze względu na maksymalne obciążenie maksymalny pobór gazu wyniesie 16,56 m3/h. Od kurka głównego do kotła gazowego należy poprowadzić przewód stalowy czarnych b/s wg PN-82/H łączony przez spawanie. Przed kotłem należy zainstalować zawór odcinający.

6 Przejścia przewodów przez ściany wewnętrzne wykonywać w tulejach ochronnych o średnicach o 2 cm większych od średnic rury gazowej i uszczelnić szczeliwem. Przejście przewodu przez ścianę zewnętrzna wykonać jako gazoszczelne. Przy prowadzeniu przewodów gazowych równolegle z innymi przewodami należy zachować odległość min. 15 cm, przy czym przewody gazowe należy prowadzić ponad przewodami wody zimnej i poniżej przewodów wody cieplej. Przewody poziome instalacji gazowej wewnątrz budynku należy prowadzić na powierzchni ścian. System detekcji gazu W kotłowni pod stropem, należy zlokalizować detektor gazu typu DEX12 oraz centralkę sterowniczą MD-2z, którą należy połączyć przewodami z detektorem, sygnalizatorem FL21 zlokalizowanym w pomieszczeniu służby oraz zaworem odcinającym MAG-3, zlokalizowanym na ścianie, po zewnętrznej stronie budynku, obok skrzynki gazowej. W przypadku ulatniania gazu detektor przekaże sygnał do centralki, co spowoduje uruchomienie sygnalizatora oraz zamkniecie dopływu gazu. 3. SPRZĘT Rusztowania Butla z gazem technicznym w zestawie Dźwig do montażu jednostek na dachu Wiertarki, przecinarki tarczowe, komplet narzędzi monterskich robót instalacyjnych Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakości i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez zarządzającego realizacją umowy. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót. Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania. Jeżeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywaniu robót, wykonawca przedstawi wybrany sprzęt do akceptacji przez zarządzającego realizacją umowy. Nie może być później zmieniany bez jego zgody. Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Na środkach transportu przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i układane zgodnie z

7 warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą usunięte z terenu budowy na polecenie zarządzającego realizacją umowy. Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy Rury Rury w wiązkach musza być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu przeładunku i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia. Rury stalowe należy przechowywać w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od szkodliwych par i gazów. Rury luzem układać należy na gładkim i czystym podłożu w stosach o wysokości do 0,5 m. Nie należy wsuwać rur o mniejszych średnicach do większych. Niedopuszczalne jest wleczenie rur po podłożu. Kształtki i złączki powinny być składowane w sposób uporządkowany Elementy wyposażenia Transport elementów do białego montażu powinien odbywać się krytymi środkami transportu. Zaleca się transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposażenia należy przechowywać w magazynach lub w pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach Armatura Transport elementów armatury powinien odbywać się krytymi środkami transportu. Zaleca się transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Dostarczoną na budowę armaturę sprawdzić na szczelność. Armaturę należy składować w magazynach zamkniętych Grzejniki Transport grzejników powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się transportowanie grzejników na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na każdej palecie powinny być pakowane grzejniki jednego typu i wielkości. Palety z grzejnikami powinny być ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu środka transportu nie nastąpiło ich przemieszczanie i uszkodzenie grzejników. Dopuszcza się transportowanie grzejników luzem, ułożonych w warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem i uszkodzeniem Urządzenia i kanały wentylacyjne Urządzenia będą dostarczane na plac budowy transportem samochodowym. Podczas rozładunku elementów instalacji, takich jak: wentylatory, kratki, nawietrzaki, podstawy, czerpnie, wyrzutnie, należy zachować szczególną ostrożność, aby ich nie uszkodzić, pamiętając jednocześnie o zachowaniu wszelkich wymagań bhp. Składowanie wszelkich elementów instalacji wentylacji i klimatyzacji może się odbywać tylko w warunkach uniemożliwiających zmianę własności, uszkodzenie. Na terenie budowy przewiduje się transport ręczny. Transport na terenie budowy musi spełniać wymagania zawarte w części ogólnej specyfikacji technicznej.

8 4.6. Izolacja termiczna Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone krytymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywać w pomieszczeniach krytych i suchych. Należy unikać dłuższego działania promieni słonecznych na otuliny z PE, ponieważ materiał ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe, Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny i krawędzie nie uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów produkcyjnych powinny zawierać się w granicach tolerancji określonej w odpowiednich normach przedmiotowych. 5. WYKONANIE ROBÓT WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH Z PODANIEM SPOSOBU WYKOŃCZENIA POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW, TOLERANCJI WYMIAROWYCH, SZCZEGÓŁÓW TECHNOLOGICZNYCH ORAZ INFORMACJE DOTYCZĄCE ODCINKÓW ROBÓT BUDOWLANYCH, RZERW I OGRANICZEŃ A TAKŻE WYMAGANIA SPECJALNE Montaż instalacji w budynku powinien być wykonany zgodnie z dokumentacją. Podczas wykonywania robót należy przestrzegać obowiązujących przepisów BHP Roboty ziemne Wykopy ręczne prowadzone w budynku do 1.0 m pod przewód kanalizacyjny; Wykopy ręczne pod przewód kanalizacyjny na zewnątrz budynku do studzienki kanalizacyjnej; Ewentualne rozmoczone i naruszone warstwy gruntu rodzimego należy wybrać ręcznie i zastąpić chudym betonem; Warstwę przykrywającą rurociąg (od 0.3 m. do 1.0 m. nad poziomem rury) należy zagęszczać przy użyciu zagęszczarek wibracyjnych średniej wielkości o max ciężarze roboczym 0.6 kn lub za pomocą zagęszczarek płytowych wstrząsowych o max ciężarze roboczym do 5 kn; W strefie rury do 60 % wysokości średnicy materiał zasypowy musi być zagęszczony do 90 % wg standardu Proctor; Zasypkę wykopów do wysokości 0.3 m. ponad wierzch rury należy wykonywać ręcznie, gruntem sypkim bez kamieni; Pozostałą część zasypki może stanowić grunt rodzimy jeżeli nadaje się do zagęszczenia; Przy zasypce rurociągu należy uwzględnić wymagania producenta rur, odnośnie rodzaju gruntu i sposobu prowadzenia zasypki Roboty demontażowe Przed przystąpieniem do robót montażowych należy zdemontować istniejące przewody instalacji c.o., wod-kan i gazu wraz z uchwytami montażowymi i izolacjami oraz grzejniki i wszelkie urządzenia sanitarne. Roboty demontażowe należy przeprowadzić w sposób powodujący jak najmniejsze zniszczenia. Wszystkie otwory po przejściach demontowanych przewodów, a nie wykorzystywane dla nowej instalacji, przez stropy i ściany, należy zabetonować lub zamurować, jeżeli to konieczne to uzupełnić warstwy izolacyjne na stropach. Roboty demontażowe zostaną wykonane w zakresie własnym Inwestora.

9 5.3. Roboty montażowe Instalacja centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego i kotłowni Przewody Przewody rozprowadzające czynnik grzejny do poszczególnych odbiorników montować przy pomocy systemowych podparć i uchwytów. Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć przeszkody (możliwe do wyeliminowania), mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy zaprawy betonowej i muru). Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać. Kolejność wykonywania robót: wyznaczenie miejsca ułożenia rur, wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, przecinanie rur, gięcie rur, założenie tulei ochronnych, ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym, wykonanie połączeń. Wykonanie uszczelnień przy przejściu przez stropy i przegrody. Rurociągi poziome należy prowadzić ze spadkiem wynoszącym co najmniej 0,3% w kierunku źródła ciepła. Poziome odcinki muszą być wykonane ze spadkami zabezpieczającymi odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie całego pionu. W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim materiałem termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie możliwość osiowego ruchu przewodu. Tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy wewnętrznej co najmniej o 2 cm większej od średnicy zewnętrznej rury przewodu przy przejściu przez przegrody pionowe, co najmniej 1 cm przy przejściu przez strop W tulei ochronnej nie może znajdować się żadne połączenie rury. Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 5 cm z każdej strony, a przy przejściu przez strop powinna wystawać około 2 cm powyżej posadzki. Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinien być wykonany w sposób zapewniający przepustowi odpowiednią klasę odporności ogniowej (szczelności ogniowej E, izolacyjności ogniowej I) wymaganych dla tych elementów, zgodnie z rozwiązaniami szczegółowymi przedstawionymi w projekcie technicznym. Grzejniki Grzejniki montowane przy ścianie należy ustawić w płaszczyźnie równoległej do powierzchni ściany lub wnęki. Odległość grzejnika od podłogi i od parapetu powinna wynosić co najmniej 110 mm. Kolejność wykonywania robót:

10 wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytów, wykonanie otworów i osadzenie uchwytów, zawieszenie grzejnika, podłączenie grzejnika z rurami przyłącznymi. Grzejniki należy montować w opakowaniu fabrycznym. Jeżeli instalacja centralnego ogrzewania uruchamiana jest, aby ogrzewać budynek podczas prac wykończeniowych, lub by go osuszać, grzejnik powinien być zapakowany. Jeżeli opakowanie zostało zniszczone, grzejnik należy w inny sposób zabezpieczyć przed zabrudzeniem. Zaleca się, aby opakowanie było zdejmowane dopiero po zakończeniu wszystkich prac wykończeniowych. Gałązki grzejnika powinny być tak ukształtowane, aby po połączeniu z grzejnikiem i skręceniu złączek w grzejniku nie następowały żadne naprężenia. Niedopuszczalne są działania mogące powodować deformację grzejnika lub zniszczenie powłoki lakierniczej. Armatura i osprzęt Montaż armatury i osprzętu ma być wykonany zgodnie z instrukcjami producentów i dostawców. Materiały i urządzenia stosowane w kotłowni i mające kontakt z ciepła wodą użytkową powinny posiadać Atest Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny dopuszczający je do kontaktu z wodą pitną. Zabezpieczenie, przy użyciu zaworów bezpieczeństwa, przed przekroczeniem dopuszczalnego ciśnienia powinno być realizowane zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych PN-B-02414, PN-B-02416, PN-B Nastawa zaworów bezpieczeństwa w kotłowni powinna być o 10% wyższa od ciśnienia roboczego przewidzianego dokumentacją techniczną w danym punkcie usytuowania. Urządzenia Montaż urządzeń ma być wykonany zgodnie z instrukcjami producenta, DTR urządzeń oraz dokumentacją techniczną. Uzupełnienie wody w zładzie projektuje się do rozdzielacza powrotnego. Wodę do napełniania zładu instalacji c.o. oraz jego uzupełniania należy przygotować przez zastosowanie stacji uzdatniania wody dla kotłowni wyposażony w zestaw przyłączeniowy. Dobrano zmiękczacz typu AZP oraz filtr wstępny typu FHPR 34. W celu zabezpieczenia instalacji wodociągowej przed zwrotnym przepływem wody zastosowano zawór zwrotny kulowy. Regulacja kotłowni Celem wykonania regulacji i pomiarów kontrolnych jest uzyskanie pewności, że instalacja osiąga parametry projektowe i wielkości zadane zgodnie z wymaganiami. W tym celu należy dokonać nastaw na zaworach regulacyjnych. Nastawy regulacji montażowej armatury regulacyjnej należy wykonać zgodnie z wytycznymi przedstawionymi w projekcie. Regulacja kotłowni obejmuje: Obieg C.W. kontrola nastaw temperatur, sprawdzanie sprawności i skuteczność działania; Obieg C.O. kontrola nastaw temperatur, sprawdzanie skuteczności działania, sprawność oraz eksploatacyjne zmiany nastaw (po zgłoszeniu potrzeb przez użytkownika). Siłownik z zaworem automatyki C.O.- kontrola sprawności i skuteczność działania;

11 Obieg C.T. kontrola nastaw temperatur, sprawdzanie skuteczności działania, sprawność oraz eksploatacyjne zmiany nastaw (po zgłoszeniu potrzeb przez użytkownika). Siłownik z zaworem automatyki C.T.- kontrola sprawności i skuteczność działania; Regulator automatyki sprawdzanie i ewentualna regulacja parametrów pracy kotłów; Czujki temperatur (wewnętrzne i zewnętrzne) sterujących automatyką kontrola sprawności i skuteczność działania, kalibracja; Czyszczenie i regulacja palników (według potrzeb), wykonywanie analizy spalin oraz sporządzanie protokołów z ich wykonania; Kontrola pracy pomp obiegowych instalacji C.O., C.T., C.W. sprawdzanie sprawności, zdolności ruchu, szczelności; Manometry i termometry sprawdzanie czytelności i jakości wskazań; Naczynia przeponowe kontrola ciśnień, sprawdzanie szczelności; Rurociągi sprawdzanie stopnia zużycia, drożności, szczelności połączeń; Uzupełnianie wody sieciowej w instalacji c.o., c.t. w razie stwierdzenia ubytków; Montaż czopucha Podczas montażu należy zwrócić uwagę na: wcześniejsze nałożenie uszczelki na jeden z łączonych elementów; wciśnięcie wzajemnie łączonych elementów do uzyskania wymaganego połączenia kielichowego; przesunięcie uszczelki we właściwe położenie; zaciśnięcie opaski zaciskowej. Montaż kanały wentylacji nawiewnej W pomieszczeniu kotłowni zaprojektowano wentylację grawitacyjną. Nawiew powietrza do pomieszczenia realizowany przy pomocy kanału typu Z o wymiarach 20x20 cm. wykonanego z blachy stalowej ocynkowanej. Kratkę nawiewną należy zlokalizować nie wyżej niż 30 cm od poziomu posadzki, czerpnię na ścianie zewnętrznej na wysokości 2.1 m powyżej poziomu terenu. Wywiew powietrza poprzez kratkę wyciągową o wymiarach 15x15 cm zlokalizowaną pod stropem pomieszczenia w kanale murowanym. Montaż przewodu nawiewnego wykonać identycznie jak montaż pozostałych przewodów instalacji wentylacji mechanicznej Instalacja wody ciepłej i zimnej Przewody Przewody wody zimnej i ciepłej montować przy pomocy systemowych podparć i uchwytów. Rury prowadzić w bruzdach ściennych. Przewody ciepłej wody w izolacji z pianki PE o grubości 20 mm. Otuliny muszą posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie wydana przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. Rurociągi łączone będą kształtkami systemowymi. Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć możliwe do wyeliminowania przeszkody, mogące powodować uszkodzenie przewodów, wykuć bruzdy. Przed zamontowaniem należy również sprawdzić czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać. Kolejność wykonywania robót:

12 wyznaczenie miejsca ułożenia rur, wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, przecinanie rur, założenie tulei ochronnych, ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym, wykonanie połączeń. W miejscach przejść przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną przestrzeń miedzy zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim materiałem termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie możliwość osiowego ruchu przewodu. Tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy wewnętrznej co najmniej o 2 cm większej od średnicy zewnętrznej rury przewodu przy przejściu przez przegrody pionowe, co najmniej 1 cm przy przejściu przez strop. Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 5 cm z każdej strony, a przy przejściu przez strop powinna wystawać około 2 cm powyżej posadzki. Przewody pionowe należy mocować do ścian za pomocą uchwytów umieszczonych co najmniej co 3,0 m dla rur o średnicy mm. Wszystkie zamocowania muszą zawierać ochronę antykorozyjną i akustyczną. Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinien być wykonany w sposób zapewniający przepustowi odpowiednią klasę odporności ogniowej (szczelności ogniowej E, izolacyjności ogniowej I) wymaganych dla tych elementów, zgodnie z rozwiązaniami szczegółowymi przedstawionymi w projekcie technicznym. Armatura Montaż armatury i osprzętu ma być wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy Instalacja kanalizacyjna Instalację należy wykonać według tras podanych na rysunkach. Rozmieszczenie pionów oraz lokalizacja urządzeń według dokumentacji. Przewody pionowe prowadzić zgodnie z dokumentacją, przewody montować do przegród budowlanych przy pomocy systemowych złączek i uchwytów. Przewody poziome (podejścia do urządzeń) należy prowadzić przy ścianach, montować do ścian przy pomocy systemowych uchwytów, spadki podane na rysunkach. Przewody łączone kielichowo z uszczelką. Wszystkie przejścia rurociągów kanalizacji podposadzkowej pod przeszkodami, m.in. fundamentami układać należy w stalowych rurach ochronnych. Przejścia rur przez przeszkody, w szczególności posadzkę należy dylatować. Piony kanalizacyjne wyprowadzone ponad dach należy zaopatrzyć w rewizje. Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinien być wykonany w sposób zapewniający przepustowi odpowiednią klasę odporności ogniowej (szczelności ogniowej E, izolacyjności ogniowej I) wymaganych dla tych elementów, zgodnie z rozwiązaniami szczegółowymi przedstawionymi w projekcie technicznym Instalacja wentylacji mechanicznej Wymiary przewodów o przekroju prostokątnym i kołowym powinny odpowiadać wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506; Szczelność przewodów wentylacyjnych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B 76001; Wykonanie przewodów prostych i kształtek z blachy powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-03434; Połączenia przewodów wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadać wymaganiom

13 normy PN-B-76002; Instalacje wentylacji mechanicznej należy wykonać z okrągłych kanałów i kształtek z blachy ocynkowanej. Powierzchnie stykowe kanałów wentylacyjnych i urządzeń powinny być do siebie dopasowane i równoległe. Należy zagwarantować szczelność kanałów przez stosowanie uszczelek gumowych na całym obwodzie kołnierza. Rozstaw podpór pod kanały nie może powodować ugięcia kanałów pomiędzy sąsiednimi podporami większego niż 2 cm. Śruby skręcające kołnierze należy zakładać z jednej strony i nie może śruba wystawać z nakrętki więcej niż 0,5 wysokości nakrętki. Montaż urządzeń musi być prowadzony ściśle wg instrukcji producenta. Należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby w trakcie prac nie doszło do uszkodzenia ani zanieczyszczenia montowanych elementów instalacji bądź innych elementów budynku. Wszelkie otwarte zakończenia przewodów (zarówno przewodów rurowych, jak i kanałów wentylacyjnych) należy na czas budowy zabezpieczyć odpowiednimi zaślepkami lub osłonami. Należy dopilnować, aby wnętrze przewodów wolne było od wszelkich zanieczyszczeń bądź ciał obcych. Wszelkie elementy instalacji, które mogą być narażone na uszkodzenie należy odpowiednio zabezpieczyć lub czasowo (na czas robót, które mogą spowodować ich uszkodzenie) zdemontować i przechować do czasu ponownego montażu w odpowiednio zabezpieczonym pomieszczeniu. Wszelkie przejścia przewodów przez przegrody budowlane należy odpowiednio do rodzaju przewodu uszczelnić oraz zabezpieczyć przed przenoszeniem drgań i hałasów (należy zastosować odpowiednie przejścia instalacyjne). Przejście przewodów w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinien być wykonany w sposób zapewniający przepustowi odpowiednią klasę odporności ogniowej (szczelności ogniowej E, izolacyjności ogniowej I) wymaganych dla tych elementów, zgodnie z rozwiązaniami szczegółowymi przedstawionymi w projekcie technicznym. Wszelkie punkty styku instalacji z budynkiem muszą być wykonane w sposób uniemożliwiający powstawanie hałasu i przenoszenie drgań z instalacji na budynek. Wszystkie urządzenia mechaniczne należy odseparować od budynku oraz od instalacji w sposób uniemożliwiający powstawanie hałasu oraz przenoszenie drgań. Elementy instalacji wymagające obsługi należy w miarę możliwości lokalizować poza pomieszczeniami, w obszarach ogólnie dostępnych. Wszelkie domiary urządzeń oraz wymiary budynku należy w czasie robót na bieżąco sprawdzać w naturze. Montaż urządzeń musi odbywać się ściśle wg wytycznych producentów i przez uprawnione do tego firmy. Pomiary kontrolne Celem pomiarów kontrolnych jest uzyskanie pewności, że instalacja osiągaj parametry projektowe i wielkości zadane zgodnie z wymaganiami. W czasie oceny wyników pomiarów w klimatyzowanym pomieszczeniu zaleca się wzięcie pod uwagę wpływu właściwości fizycznych budynku. Przed rozpoczęciem wykonywania pomiarów kontrolnych należy określić położenie punktów pomiarowych, uzgodnić metody pomiarów i rodzaj przyrządów pomiarowych, a informacje te podać w dokumentach odbioru instalacji. W pomieszczeniach o powierzchni nie większej niż 20 m 2 wymaga się przyjęcia co najmniej

14 jednego punktu pomiarowego; w przypadku większych pomieszczeńzaleca się odpowiedni ich podział. Zaleca się, aby punkty pomiarowe były wybierane w strefie przebywania ludzi i w miejscach, w których oczekuje się występowania najbardziej niekorzystnych warunków. Podczas doboru przyrządów pomiarowych należy wziąć pod uwagę niepewność pomiaru. Należy używać wzorcowanych przyrządów. Czynniki wpływające na jakość powietrza wewnętrznego oraz strumienie powietrza, charakterystyki cieplne, chłodnicze i wilgotnościowe, charakterystyki elektryczne i inne wielkości projektowe powinny były mierzone w warunkach zapewnienia projektowanej wielkości strumienia powietrza instalacji. Części składowe pomiarów: Pomiar strumienia powietrza; Pomiar prędkości powietrza w pomieszczeniu; Określenie średniej temperatury powietrza i średniej temperatury promieniowania oraz temperatury odczuwalnej; Pomiar wilgotności powietrza; Pomiar poziomu dźwięku hałasu; Pomiar poboru prądu; Pomiary towarzyszące. W celu określenia warunków pracy instalacji podczas kontroli działania należy zarejestrować następujące dane: temperaturę i wilgotność powietrza zewnętrznego; temperaturę wody grzejnej lub chłodzącej w rozdzielaczu lub w podgrzewaczu wody i urządzeniu chłodniczym; strumiewody w rurociągu wody grzejnej i chłodzącej; przyrost ciśnienia w pompach. Całość wykonać zgodnie z PN-EN Wentylacja budynków. Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji Instalacja gazu Przejście przewodu przez ścianę umieścić w rurze ochronnej o średnicy o 2 cm większej od średnicy rury, uszczelnionej gazoszczelnie. Tuleja powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 5 cm z każdej strony. Przewody gazowe wewnątrz budynku należy prowadzić w odległościach nie mniejszych niż: 15 cm od poziomych rurociągów wodociągowych i kanalizacyjnych, umieszczając je nad tymi rurociągami; 15 cm od rurociągów cieplnych, umieszczając je pod rurociągami cieplnymi; 10 cm od pionowych instalacji innych rurociągów z wyłączeniem przewodów elektrycznych; 20 cm od przewodów telekomunikacyjnych prowadzonych równolegle; 10 cm od nieuszczelnionych puszek z rozgałęźnymi zaciskami instalacji elektrycznej, w przypadku rurociągów z gazem o ciężarze względnym równym 1 lub mniejszym należy prowadzić nad tymi puszkami, a z gazem o ciężarze większym od 1 pod tymi puszkami. 60 cm od urządzeń elektrycznych iskrzących, jak włączniki, łączniki, bezpieczniki, przekaźniki, gniazdka wtykowe itp.

15 Armatura Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji, w której jest zainstalowana. Przed instalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna być instalowana tak, żeby była dostępna do obsługi i konserwacji. Armaturę na przewodach należy tak instalować, żeby kierunek przepływu był zgodny z oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze. Urządzenia Gazomierz należy umieścić na ścianie zewnętrznej budynku, w podtynkowej szafce gazowej, w miejscu łatwo dostępnym dla obsługi i kontroli, zgodnie z projektem technicznym. Gazomierz należy łączyć z rurociągiem za pomocą połączeń gwintowanych. Montaż gazomierza należy wykonać ściśle wg instrukcji producenta. Głowicę z zaworem odcinającym można montować na rurociągach poziomych i pionowych. Niedopuszczalne jest montowanie w pozycji pionowej odwrotnej. W usytuowaniu głowicy z zaworem odcinającym uwzględniony musi być dogodny i bezpieczny dostęp do obsługi. W montażu zaworu odcinającego należy zapewnić właściwą sztywność instalacji, pozbawioną dodatkowych naprężeń przez zastosowanie odpowiednich podpór, obejm, wsporników. Nie wolno zaworu umieścić w miejscu narażonym na bezpośredni wpływ warunków atmosferycznych Próby szczelności i płukanie Instalacja c.o. Po zakończeniu montażu, a przed położeniem izolacji termicznej, instalację należy poddać próbie szczelności na zimno i gorąco. Próbę ciśnieniową na zimno przeprowadzić przy ciśnieniu 0,6 MPa. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku próby na zimno instalację należy dwukrotnie przepłukać wodą nieuzdatnioną, a następnie napełnić wodą uzdatnioną i przeprowadzić próbę na gorąco doprowadzając obieg do maksymalnej temperatury pracy przy maksymalnym ciśnieniu pracy. Całość wykonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, część II-Instalacje Sanitarne i Przemysłowe. Rozruch instalacji 72 godzinny Instalacja wodociągowa Po zamontowaniu wody zimnej należy przeprowadzić próbę szczelności na ciśnienie 6 bar. Wynik próby można uznać za pozytywny, jeżeli wskazania manometru kontrolnego nie ulegną zmianie w ciągu t = 30 min. Projektowany rurociąg wody zimnej i ogrzanej w podgrzewaczu należy przepłukać i zdezynfekować roztworem podchlorynu sodu a po dezynfekcji dokonać badania laboratoryjnego na fizyko chemiczne właściwości wody. Próbkę należy pobrać przed istniejącym zasobnikiem ciepłej wody znajdującym się w kotłowni. Zaprojektowano okresową dezynfekcję termiczną sieci c.w.u. raz w tygodniu przegrzewanie instalacji do 70 o C. Dezynfekcję przeprowadzić wodą chlorową, zawierającą co najmniej 50 mg Cl2/dm3 przez okres 24 godzin Instalacja wentylacji mechanicznej

16 Po zakończeniu prac przeprowadzić próby ruchowe urządzeń wraz z przedmuchaniem kanałów wentylacyjnych. Następnie przeprowadzić rozruch próbny wraz z regulacją instalacji dla zadanych wartości przepływu powietrza oraz zadanych wartości parametrów temperaturowych powietrza. Należy wykonać pomiary równoważnego poziomu dźwięku ( hałasu ) zgodnie z PN-87/B /02 dla wszystkich pomieszczeń. Próby szczelności kanałów wykonać na ciśnienie 500 Pa. W końcowych czynnościach pomiarowych winien uczestniczyć przedstawiciel Inwestora ( Użytkownika ). Z przeprowadzonych rozruchów i prób wykonawca jest zobowiązany sporządzić protokół dla Inwestora oraz dokonać zapisu w Dzienniku Budowy. Wszystkie czynności należy przeprowadzić zgodnie z PN-78/B "Urządzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze." Do odbioru końcowego wykonawca jest zobowiązany przygotować komplet dokumentów ruchowo-eksploatacyjnych urządzeń wentylacji wraz ze schematami sterowniczymi dla Użytkownika Instalacja gazowa Po wykonaniu instalacji gazowej przed napełnieniem paliwem gazowym, należy przeprowadzić następujące próby szczelności: główną próbę szczelności (próba szczelności I rodzaju); próbę szczelności przed napełnieniem paliwem gazowym (próba szczelności II rodzaju); Nie dotyczy to instalacji gazowej usytuowanej poza obrysem budynku i położonej poniżej poziomu terenu oraz przechodzącej przez zewnętrzne przegrody budowlane poniżej poziomu terenu, której próby szczelności powinny być przeprowadzane zgodnie z wymaganiami zawartymi w Polskich Normach i przepisach dotyczących gazociągów (sieci gazowych). Główna próba szczelności Instalację gazową uznaje się za przygotowaną do przeprowadzenia głównej próby szczelności (próby szczelności I rodzaju), jeżeli jest zmontowana, oczyszczona, końce zaślepione, a kurki pozostają w pozycji otwartej. W instalacji nie powinny być zamontowane urządzenia gazowe. W miejsce gazomierzy możliwe jest zamontowanie odcinków łączących. Można przeprowadzić główną próbę szczelności odrębnie dla części instalacji przed i za gazomierzami. Główną próbę szczelności przeprowadza się przed pomalowaniem instalacji gazowej lub nałożeniem izolacji. Oprócz nowo wykonanej instalacji głównej próbie szczelności podlega instalacja przebudowana, dobudowana, remontowana lub instalacja, która została wyłączona z eksploatacji na okres dłuższy niż 6 miesięcy. Stanowisko pomiarowe powinno być wyposażone w manometr o odpowiedniej klasie dokładności, posiadający zatwierdzenie typu i uwierzytelnienie (legalizację). Ciśnienie głównej próby szczelności powinno wynosić 50 kpa. Jeżeli przewody instalacji gazowych prowadzone są przez pomieszczenia mieszkalne lub pomieszczenia zakwalifikowane jako zagrożone wybuchem, to próbę należy wykonać pod ciśnieniem 100 kpa (1 bar). Przed próbą szczelności należy instalację gazową przedmuchać sprężonym powietrzem wolnym od zanieczyszczeń i oleju lub gazem obojętnym np. azotem, dwutlenkiem węgla

17 w celu usunięcia ewentualnych zanieczyszczeń i sprawdzenia, czy przewód nie jest zatkany. Nie wolno do tego celu używać tlenu. Następnie, po szczelnym zaślepieniu końców, instalację napełnić czynnikiem próbnym - powietrzem lub gazem obojętnym (jak wyżej). Jeżeli w czasie 30 minut, po ustabilizowaniu się ciśnienia i temperatury czynnika próby, nie nastąpi spadek ciśnienia, wynik głównej próby szczelności należy uznać za pozytywny. Główną próbę szczelności przeprowadza wykonawca instalacji w obecności przedstawiciela inwestora. Z przeprowadzonej próby należy sporządzić protokół podpisany przez przedstawiciela inwestora i wykonawcy. Próba szczelności instalacji gazowej przed napełnieniem jej paliwem gazowym Próbie szczelności przed napełnieniem paliwem gazowym (próbie szczelności II rodzaju) podlega instalacja gazowa zgłoszona dostawcy paliwa gazowego przez Inwestora. Po pozytywnym wyniku z przeprowadzonej głównej próby szczelności wykonuje się próbę szczelności Il-go rodzaju w obecności dostawcy gazu. Instalację gazową uznaje się za przygotowaną do przeprowadzenia próby szczelności II rodzaju, jeżeli jest całkowicie zmontowana i przygotowana do napełnienia paliwem gazowym, a kurki są w pozycji otwartej. W uzasadnionych przypadkach w instalacji gazowej mogą być niezamontowane gazomierze i (lub) urządzenia gazowe. Wówczas odpowiednie doprowadzenia muszą być bezwzględnie zaślepione. Stanowisko pomiarowe powinno być wyposażone w jeden z dwóch niżej wymienionych przyrządów pomiarowych z zatwierdzeniem typu i uwierzytelnieniem: manometr charakteryzujący się odpowiednią klasą dokładności, przepływomierz z wbudowanym manometrem. Ciśnienie próby szczelności II rodzaju powinno wynosić150% ciśnienia nominalnego paliwa gazowego (danego rodzaju grupy i podgrupy) przed urządzeniami gazowymi. Instalację z zamontowanym w dowolnym punkcie manometrem napełnia się czynnikiem próbnym do ciśnienia próby. Jeżeli po upływie 5 minut od momentu ustabilizowania się ciśnienia próby nie nastąpi spadek ciśnienia, wynik próby szczelności II rodzaju należy uznać za pozytywny. Instalację z zamontowanym przepływomierzem napełnia się czynnikiem próbnym (sposób zamontowania oraz szybkość napełniania instalacji powinny być zgodne z zasadami określonymi przez producenta przepływomierza). Jeżeli w czasie 5 minut od ustabilizowania się ciśnienia próby przepływomierz nie wykaże przepływu czynnika próbnego, wynik próby uznaje się za pozytywny. Z przeprowadzonej próby szczelności instalacji gazowej, przed napełnieniem paliwem gazowym, należy sporządzić protokół podpisany przez przedstawiciela wykonawcy i dostawcy paliwa gazowego, uczestniczących w wykonywanej próbie. Należy przedstawić protokóły z pozytywnie przeprowadzonych prób szczelności: głównej próby szczelności (próba szczelności I rodzaju), Próbie szczelności przed napełnieniem paliwem gazowym (próba szczelności II rodzaju) próby szczelności przed napełnieniem paliwem gazowym (próba szczelności II rodzaju) Próbie szczelności, zwanej próbą odbiorczą podlegają wszystkie odcinki instalacji od kurka głównego do urządzeń gazowych. Pomiar ciśnienia podczas próby należy wykonać z zastosowaniem manometru, takzwanej "U-rurki" lub manometru jednosłupowego, napełnionego rtęcią. Dopuszczalne jest stosowanie innego typu urządzenia pod warunkiem, że posiada ono aktualne świadectwo legalizacji i gwarantuje dokładność pomiaru wymaganą dla tego typu badania. Do próby szczelności instalacji nie należy przystępować bezpośrednio po napełnieniu instalacji powietrzem lub gazem obojętnym, ponieważ temperatura sprężonego powietrza jest wyższa od temperatury otoczenia. Stabilizacja temperatury następuje po pewnym czasie od zakończenia sprężania powietrza, zależnym od objętości przewodów poddawanych

18 próbie oraz temperatury otoczenia. Ze względu na możliwość wystąpienia wahań temperatury powietrza wewnątrz przewodów a tym samym zmian ciśnienia, prób szczelności nie można również wykonywać w warunkach, gdy część instalacji podlega wpływom promieniowania słonecznego. Rozpoczęcie właściwej próby szczelności (dokonywania pomiaru) jest możliwe wówczas, gdy urządzenie do pomiaru ciśnienia będzie wykazywało jego stabilność. Instalację gazową uznaje się za szczelną i nadającą się do uruchomienia, jeżeli podczas próby szczelności nie zostanie stwierdzony spadek ciśnienia przez urządzenie pomiarowe. W przypadku, gdy podczas próby instalacja gazowa okaże się nie szczelna, należy usunąć przyczyny tej nieszczelności i próbę wykonać powtórnie. Trzykrotnie wykonana próba szczelności instalacji z wynikiem negatywnym kwalifikuje ją do rozebrania i powtórnego wykonania Roboty antykorozyjne Zabezpieczenie antykorozyjne dotyczy przewodów rurowych i innych urządzeń stalowych wchodzących w skład instalacji. Zabezpieczenie antykorozyjne obejmuje powłoki malarskie elementów znajdujących się w pomieszczeniach zamkniętych, w przestrzeni otwartej. Zabezpieczenie antykorozyjne należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, obowiązującymi normami i przepisami.n Przed malowaniem należy usunąć z powierzchni zgorzeliny, rdzę, oleje i smary, żużle i topnik z procesu spawania, wilgoć oraz inne zanieczyszczenia. Powierzchnie należy przygotować przez mechaniczne usunięcie nierówności i zadziorów, zaokrąglenie krawędzi i wyrównanie spoin. Powierzchnie należy czyścić bezpośrednio przed malowaniem. Oczyszczone powierzchnie należy zabezpieczyć powłoką ochrony okresowej lub zagruntować w nieprzekraczalnym czasie 6 godzin. Zastosowany grunt należy dobrać do przewidywanego zestawu malarskiego. Oczyszczenie powierzchni ręcznie należy wykonywać za pomocą metalowych szczotek ręcznych lub mechanicznych, szlifierek ręcznych, młotków mechanicznych. Oleje i smary, których nie usunięto metodami mechanicznymi, należy usunąć metodami odtłuszczania za pomocą rozpuszczalnika (benzyny, trójchloroetylenu lub czterochloroetylenu). Odtłuszczanie za pomocą przecierania szczotką, pędzlem lub szmatą jest dopuszczalne przed oczyszczeniem mechanicznym. Przed malowaniem należy z powierzchni oczyszczonej mechanicznie usunąć pył. Na powierzchnię oczyszczoną do 1 2 stopnia, gdy okres składowania lub montażu oczyszczonych elementów przekracza 2 doby, należy nałożyć powłokę ochrony okresowej. Warstwa gruntu ochrony okresowej powinna stanowić podkład pod następne warstwy, które muszą być użyte w przewidzianej liczbie i ustalonym zestawie. Gruntów do ochrony okresowej nie należy stosować, jeśli instalacje są bezpośrednio po oczyszczeniu malowane farbami podkładowymi zwykłego typu i tak dostarczone do malowania nawierzchniowego Izolacja Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu próby szczelności i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru. Powierzchnia rurociągu lub urządzenia powinna być czysta i sucha. Nie dopuszcza się wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemią, cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z niecałkowicie wyschniętą lub uszkodzoną powłoką antykorozyjną.

19 Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być suche, czyste i nie uszkodzone, a sposób składowania materiałów na stanowisku pracy powinien wykluczać możliwość ich zawilgocenia lub uszkodzenia. Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdłużne elementów następnej warstwy nie powinny pokrywać odpowiednich styków elementów warstwy dolnej. Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy użyciu konwencjonalnych narzędzi. 6. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ORAZ KONTROLA JAKOŚCI Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe. Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości producenta. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie Sprawdzenie kompletności wykonania prac Celem sprawdzenia kompletności wykonanych prac jest wskazanie, że w pełni wykonano wszystkie prace związane z montażem instalacji, oraz stwierdzenie zgodności ich wykonania z obowiązującymi przepisami technicznymi. Powyższe sprawdzenie obejmuje następujące czynności kontrolne: porównanie wszystkich elementów wykonanej instalacji ze specyfikacją projektów, zarówno w zakresie materiałów, jak i ilości oraz, jeśli jest to wymagane, w zakresie właściwości i części zamiennych; sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z obowiązującymi przepisami oraz zasadami technicznymi; sprawdzenie dostępności dla obsługi instalacji ze względu na działanie, czyszczenie i obsługi; sprawdzenie kompletności dokumentów niezbędnych do eksploatacji instalacji Dokumenty do przekazania inwestorowi Dokumentacja powykonawcza zawierająca: Spis dokumentacji z podaniem wymagatechnicznych dotyczących wszystkich części składowych instalacji rysunki powykonawcze w uzgodnionej skali, pokolorowane; schematy instalacji klimatyzacji uwzględniające elementy wyposażenia regulacji automatycznej; schematy regulacyjne zawierające schemat połączeńelektrycznych i schemat rurociągów (schemat oprzewodowania odbiorników); schematy blokowe wszystkich układów regulacji zawierające schematy oprzewodowania odbiorników;

20 certyfikaty dopuszczające do stosowania w budownictwie specjalnych urządzeńi elementów (na przykład klap pożarowych); raport wykonawcy instalacji dotyczący nadzoru nad montażem. Dokumenty dotyczące eksploatacji i obsługi raport potwierdzający odpowiednie przeszkolenie służb eksploatacyjnych (jeżeli istnieją); podręcznik obsługi i wykrywania usterek w działaniu; instrukcje obsługi wszystkich części składowych instalacji; zestawienie części zamiennych zawierające wszystkie części podlegające normalnemu zużyciu w eksploatacji; wykaz części składowych pełnego wyposażenia urządzeńregulacji automatycznej (czujniki, urządzenia sterujące, regulatory, styczniki, wyłączniki); dokumentacja związana z oprogramowaniem systemów regulacji automatycznej i cyfrowych. 7. OBMIAR ROBÓT Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Część Ogólna. Jednostką obmiarową w przypadku robót instalacyjnych jest: 1 mb dla przewodów rurowych; 1 m 2 dla przewodów wentylacyjnych, izolacji, płaszczy ochronnych; 1 szt. dla urządzeń i armatury. 8. ODBIÓR ROBÓT Odbioru robót polegających na wykonaniu instalacji należy dokonać zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe. W stosunku do następujących robót należy przeprowadzić odbiory częściowe: Przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów); Bruzdy w ścianach wymiary, czystość bruzd, zgodność z pionem i zgodność z kierunkiem w przypadku minimalnych spadków odcinków poziomych; Poszczególne etapy robót powinny być odebrane i zaakceptowane Przed uruchomieniem urządzeń wentylacyjnych należy sprawdzić działanie. Próbny rozruch układu powinien trwać 72 godziny. Należy dokonać pomiarów skuteczności wentylacji przy włączonych wentylatorach. Pomiary muszą być wykonane anemometrem posiadającym atest. Pomiarów powinna dokonać firma posiadająca odpowiednie uprawnienia. Potwierdzeniem poprawności działania układu powinien być pozytywny protokół skuteczności wentylacji. Z odbiorów częściowych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu; Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać końcowego odbioru technicznego instalacji; Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: - powykonawcza dokumentacja techniczna z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnienia w trakcie wykonywania robót, - dziennik budowy, - dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJI WODNO - KANALIZACYJNEJ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJI WODNO - KANALIZACYJNEJ STWiOR- roboty instalacji wod kan SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJI WODNO - KANALIZACYJNEJ Nazwa zamówienia Zabudowa balkonów w budynku przy ul Śniadeckich 10 w Krakowie Klinika Leczenia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Instalacja centralnego ogrzewania CPV: 45330000-9. 1. Wstęp

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Instalacja centralnego ogrzewania CPV: 45330000-9. 1. Wstęp SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Instalacja centralnego ogrzewania CPV: 45330000-9 1. Wstęp 1.1.Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI GAZOWEJ

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI GAZOWEJ SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI GAZOWEJ 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1. Instalacja gazu KOD CPV 45333000-0 1.1. Wstęp -Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA . 3 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Obiekt : WEWNĘTRZNA INSTALACJA GAZOWA W BUDYNKU URZĘDU GMINY W SKOŁYSZYNIE Adres : SKOŁYSZYN 12 Inwestor : GMINA SKOŁYSZYN. Projektant : inż. Jan Skrzyszowski Jasło,

Bardziej szczegółowo

IV. INSTALACJA GAZOWA DLA POTRZEB KOTŁOWNI I KUCHNI

IV. INSTALACJA GAZOWA DLA POTRZEB KOTŁOWNI I KUCHNI 1 IV. INSTALACJA GAZOWA DLA POTRZEB KOTŁOWNI I KUCHNI Autorzy opracowania Imię i Nazwisko Nr uprawnień Data Podpis Projektował mgr inŝ. Piotr Ćwiek SWK/0088/PWOS/08 12-2009 Opracował Ryszard Susło GT.V-63/138/75

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 04 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 04 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 04 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 19 Contents 1. Wstęp... 21 1.1 Przedmiot ST... 21 1.2. Zakres stosowania ST... 21 1.3. Zakres robót objętych

Bardziej szczegółowo

Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze. Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie

Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze. Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie PROJEKT WYKONAWCZY OBIEKT: Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze ADRES: Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie BRANŻA: instalacje sanitarne INWESTOR: Urząd Gminy Cedry Wielkie, ul.

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE. Projektant: mgr inż. Arkadiusz Burnicki. upr. POM/0227/POOS/10. Sprawdzający: mgr inż. Adam Szymborski. upr.

OŚWIADCZENIE. Projektant: mgr inż. Arkadiusz Burnicki. upr. POM/0227/POOS/10. Sprawdzający: mgr inż. Adam Szymborski. upr. OŚWIADCZENIE Oświadczam, że dokumentacja projektu wykonawczego branży sanitarnej dotycząca remontu i modernizacji pomieszczeń informatorium w Urzędzie Statystycznym przy Ul Danusi.4 w Gdańsku jest wykonana

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA WODOCIĄGOWA I KANALIZACYJNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA WODOCIĄGOWA I KANALIZACYJNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA WODOCIĄGOWA I KANALIZACYJNA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania I Część ogólna 1. Przedmiot opracowania 2. Zakres opracowania dokumentacji technicznej 3. Podstawa opracowania II Opis techniczny projektowanych instalacji 1. Instalacja gazowa III.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 2. MATERIAŁY 3. SPRZĘT 4. TRANSPORT 5. WYKONANIE ROBÓT 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 7.

Bardziej szczegółowo

OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH

OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH 1. DANE OGÓLNE Inwestycja obejmuje przebudowę i remont budynku OSP w piotrowicach, dla prawidłowego funkcjonowania zaprojektowano wewnętrzne instalację C.O. oraz instalację

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-4. Nazwa zadania. Adaptacja budynku na potrzeby Dziennego Domu Senior-Wigor

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-4. Nazwa zadania. Adaptacja budynku na potrzeby Dziennego Domu Senior-Wigor SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-4 Nazwa zadania Adaptacja budynku na potrzeby Dziennego Domu Senior-Wigor INSTALACJA GAZOWA (Kod CPV 45333000-0) 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1 Nazwa

Bardziej szczegółowo

III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I. Spis zawartości 1.1. Straty ciepła dla budynku 1.2. Instalacja centralnego ogrzewania 1.3. Przewody i rozprowadzenie instalacji 1.4. Próby, montaż, izolacja termiczna

Bardziej szczegółowo

6.1. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA WODOCIĄGOWA I KANALIZACYJNA 1. WSTĘP

6.1. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA WODOCIĄGOWA I KANALIZACYJNA 1. WSTĘP 6.1. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA WODOCIĄGOWA I KANALIZACYJNA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej

Bardziej szczegółowo

ST-23 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

ST-23 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA Specyfikacja Techniczna - ST-23 Instalacja centralnego ogrzewania 244 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-23 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA Specyfikacja Techniczna - ST-23

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA MONTAŻU WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAWIEWNO WYWIEWNEJ W SALI AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PISZU

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA MONTAŻU WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAWIEWNO WYWIEWNEJ W SALI AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PISZU SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA MONTAŻU WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAWIEWNO WYWIEWNEJ W SALI AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PISZU CPV Grupa - 45300000-0 Klasa - 45331200-8 Kategoria -

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Podstawa opracowania Zlecenie Inwestora, Uzgodnienia z Inwestorem, Obowiązujące normy i przepisy.

OPIS TECHNICZNY. 1. Podstawa opracowania Zlecenie Inwestora, Uzgodnienia z Inwestorem, Obowiązujące normy i przepisy. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania Zlecenie Inwestora, P.B. -,,Architektura, opracowany przez mgr inż. arch. Jacka Najbara, Uzgodnienia z Inwestorem, Obowiązujące normy i przepisy. 2. Zakres opracowania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI SANITARNYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI SANITARNYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI SANITARNYCH 1. Budowa : Budowa warsztatu Szkolnego z Salą Wykładową. Plomba pomiędzy istniejącym budynkiem szkoły a salą gimnastyczną

Bardziej szczegółowo

1.Temat opracowania. 2.Podstawa opracowania. - wizja lokalna - uzgodnienia z Inwestorem - normy i przepisy branżowe

1.Temat opracowania. 2.Podstawa opracowania. - wizja lokalna - uzgodnienia z Inwestorem - normy i przepisy branżowe OPIS TECHNICZNY DLA MODERNIZACJI INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACYJNEJ ORAZ CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACJI W BUDYNKU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ w GARBATCE ul. Spacerowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Branża instalacyjna kod CPV 45332000-3, 45331000-6

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Branża instalacyjna kod CPV 45332000-3, 45331000-6 1. Wstęp SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1.1 Przedmiot specyfikacji Branża instalacyjna kod CPV 45332000-3, 45331000-6 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR PODLEŚNICTWO KRUSZYNA. ROMAN SOBOLEWSKI nr upr. AN/8346 708/86. MIASTKO, MAJ 2008r.

PROJEKT BUDOWLANY NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR PODLEŚNICTWO KRUSZYNA. ROMAN SOBOLEWSKI nr upr. AN/8346 708/86. MIASTKO, MAJ 2008r. PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNEJ I C.O. BUDYNKU MIESZKALNEGO W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ W KRUSZYNIE (Nadleśnictwo Leśny Dwór; Podleśnictwo Kruszyna). INWESTOR: NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR

Bardziej szczegółowo

SST6-SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

SST6-SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA SST6-SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Instalacja hydrantowa w budynku A Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. 01-673 Warszawa, ul. Podleśna 61 GRUPA 45300000-0 Roboty w zakresie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI. REMONT S Z A T N I W ZESPOLE SZKÓŁ Nr 20

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI. REMONT S Z A T N I W ZESPOLE SZKÓŁ Nr 20 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI REMONT S Z A T N I W ZESPOLE SZKÓŁ Nr 20 CPV 45330000-9 CPV - 45331100-1 HYDRAULIKA I ROBOTY SANITARNE CENTRALNE OGRZEWANIE WARSZAWA MARZEC

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 3. Źródło zasilania Zasilanie w wodę budynku przyszkolnej sali gimnastycznej nastąpi z istniejącego przyłącza wodociągowego,

OPIS TECHNICZNY. 3. Źródło zasilania Zasilanie w wodę budynku przyszkolnej sali gimnastycznej nastąpi z istniejącego przyłącza wodociągowego, OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. Zlecenie Inwestora, P.B. -,,Architektura, Projekt budowlano-wykonawczy instalacji wod-kan, wykonany przez firmę- Usługi Techniczne ETA Sp. z o.o. - Nowy Sącz, 10.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA S.02.00.00 Instalacja centralnego ogrzewania

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA S.02.00.00 Instalacja centralnego ogrzewania SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA S.02.00.00 Instalacja centralnego ogrzewania 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE SANITARNE. mgr inż. Beata Rycerz. Data: II 2009 r

INSTALACJE SANITARNE. mgr inż. Beata Rycerz. Data: II 2009 r INSTALACJE SANITARNE Sporządził Podpis mgr inż. Beata Rycerz Data: II 2009 r 36 INSTALACJE SANITARNE WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ GRUPY ROBÓT: 452, 453 KLASY: 4523, 4533 KATEGORIE: 45231, 45232, 45332

Bardziej szczegółowo

Wymiana instalacji c.o. w budynku Szkoły Podstawowej w Libuszy

Wymiana instalacji c.o. w budynku Szkoły Podstawowej w Libuszy Wymiana instalacji c.o. w budynku Szkoły Podstawowej w Libuszy SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót budowlanych Podstawa Prawna: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r.

Bardziej szczegółowo

Instalacja c.o., c.t., oraz wod.-kan. - Sala Konferencyjna W-M Urząd Wojewódzki w Olsztynie OPIS TECHNICZNY

Instalacja c.o., c.t., oraz wod.-kan. - Sala Konferencyjna W-M Urząd Wojewódzki w Olsztynie OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego i wykonawczego instalacji c.o., c.t., instalacji wod.-kan. w modernizowanych pomieszczeniach Sali Konferencyjnej wraz z zapleczem w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny. II. Część rysunkowa.

SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny. II. Część rysunkowa. 0 SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny II. Część rysunkowa. 1. Rzut przyziemia instalacja wod-kan, p. poż 1: 100 2. Rzut przyziemia kanalizacja deszczowa 1: 100 3. Rzut poziomu górnego instalacja

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE

ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA.... 105 2. OBLICZENIE ILOŚCI POWIETRZA WENTYLACYJNEGO I DOBÓR URZĄDZEŃ.... 105 2.1. BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE SANITARNE. mgr inż. Diana Pijanowska. Data: II 2010 r

INSTALACJE SANITARNE. mgr inż. Diana Pijanowska. Data: II 2010 r INSTALACJE SANITARNE Sporządził Podpis mgr inż. Diana Pijanowska Data: II 2010 r 45 INSTALACJE SANITARNE WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ GRUPY ROBÓT: 452, 453 KLASY: 4523, 4533 KATEGORIE: 45231, 45232,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYMIANY INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKU SZKOŁY ZESPOŁU SZKÓŁ BUDOWLANYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W BIŁGORAJU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYMIANY INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKU SZKOŁY ZESPOŁU SZKÓŁ BUDOWLANYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W BIŁGORAJU INWESTOR: ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W BIŁGORAJU 23-400 BIŁGORAJ UL. CEGIELNIANA 24 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYMIANY INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKU SZKOŁY ZESPOŁU SZKÓŁ BUDOWLANYCH

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY. I. Dane ogólne. 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania.

SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY. I. Dane ogólne. 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY. I. Dane ogólne. 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. II. Instalacja wod. kan. 1. Instalacja wody zimnej. 2. Instalacja wody ciepłej. 3. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz wentylacji dla budynków modernizowanej oczyszczalni ścieków, Wielki Klincz, dz.

Projekt budowlany instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz wentylacji dla budynków modernizowanej oczyszczalni ścieków, Wielki Klincz, dz. Projekt budowlany instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz wentylacji dla budynków modernizowanej oczyszczalni ścieków, Wielki Klincz, dz. nr 372/3 STRONA 1 1 SPIS TREŚCI 1 Spis treści... 1 2 Spis rysunków...

Bardziej szczegółowo

POLSKI ZWIĄZEK ŁOWIECKI W OLSZTYNIE

POLSKI ZWIĄZEK ŁOWIECKI W OLSZTYNIE Temat: SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGÓLNA K-1 INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI Obiekt: POLSKI ZWIĄZEK ŁOWIECKI W OLSZTYNIE Opracował: mgr inż. Robert Błażek upr. nr 199/94/OL 2 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY REGIONALNE TOWARZYSTWO RPLNO-PRZEMYSŁOWE,,DOLINA STRUGU BŁAZOWA UL. MYŚLIWSKA 16

PROJEKT WYKONAWCZY REGIONALNE TOWARZYSTWO RPLNO-PRZEMYSŁOWE,,DOLINA STRUGU BŁAZOWA UL. MYŚLIWSKA 16 USŁUGI PROJEKTOWE Bober Mieczysław 35-036 Rzeszów, ul. Dąbrowskiego 31a/20; tel. 509 669938, e-mail: mietekbober@wp.pl PROJEKT WYKONAWCZY INWESTYCJA: BUDOWA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO Z CZĘŚCIĄ SOCJALNĄ NA DZIAŁCE

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany. istniejącej studni wierconej znajdującej się na terenie posesji inwestora.

OPIS TECHNICZNY. Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany. istniejącej studni wierconej znajdującej się na terenie posesji inwestora. 2 1. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY - Zlecenie inwestora - Warunki Techniczne Przyłączenia - Normy i normatywy techniczne 2. Zakres opracowania Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany - Przyłącza

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OBJĘTYCH PROJEKTEM INSTALACJA GAZU W KUCHNI

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OBJĘTYCH PROJEKTEM INSTALACJA GAZU W KUCHNI SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OBJĘTYCH PROJEKTEM INSTALACJA GAZU W KUCHNI Zawartość dokumentacji: 1. WSTĘP 1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 1.2 Zakres stosowania Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST-46)

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST-46) SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST-46) PRZEWODY WENTYLACYJNE I ICH UZBROJENIE str. 1 PRZEWODY WENTYLACYJNE I ICH UZBROJENIE SST-46. Spis treści: 1. WSTĘP... 3 2. MATERIAŁY... 3 3. SPRZĘT... 3 4.

Bardziej szczegółowo

S Z C Z E G Ó Ł O W A S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A

S Z C Z E G Ó Ł O W A S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A S Z C Z E G Ó Ł O W A S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A INSTALACJA KLIMATYZATORA OBIEKT : ZMJANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA KLASY CHEMICZNEJ NA PRACOWNIĘ KOMPUTEROWĄ ADRES : 63-700 Krotoszyn Pl. Jana

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WENTYLACJ MECHANICZNEJ DLA SALI GIMNASTYCZNEJ W GIMNAZIUM NR 1 W SŁUPSKU UL. DEOTYMY 15A

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WENTYLACJ MECHANICZNEJ DLA SALI GIMNASTYCZNEJ W GIMNAZIUM NR 1 W SŁUPSKU UL. DEOTYMY 15A SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WENTYLACJ MECHANICZNEJ DLA SALI GIMNASTYCZNEJ W GIMNAZIUM NR 1 W SŁUPSKU UL. DEOTYMY 15A 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej

Bardziej szczegółowo

REMONT CENTRALNEGO OGRZEWANIA W PAWILONACH 7 i 8 W MIEJSKIM SCHRONISKU DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT

REMONT CENTRALNEGO OGRZEWANIA W PAWILONACH 7 i 8 W MIEJSKIM SCHRONISKU DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT FIRMA PROJEKTOWO-WYKONAWCZA Inżynier Małgorzata Łukasik 40-406 Katowice ul. Leśnego Potoku 65/1 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

1. PWiK Sp. z o.o. Gliwice nr TT66/1172/2006/4349 z dnia 20.09.2006 r.

1. PWiK Sp. z o.o. Gliwice nr TT66/1172/2006/4349 z dnia 20.09.2006 r. 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. I. Opis techniczny. 1.1. Zakres opracowania. 1.2. Podstawa opracowania. 1.3. Dane ogólne. 1.4. Odbiornik ścieków. 1.5. Źródło wody. 1.6. Dobór wodomierza. 1.7. Instalacja wody

Bardziej szczegółowo

ADRES PRACOWNI PROJEKTOWEJ : UL.. OTWOCKA 14, 03-759 WARSZAWA, TEL./FAX

ADRES PRACOWNI PROJEKTOWEJ : UL.. OTWOCKA 14, 03-759 WARSZAWA, TEL./FAX ZAMAWIAJĄCY: Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie Ul. Ratuszowa 1/3 03-461Warszawa SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJE SANITARNE INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ Grupa robót

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA. Część II AUTOMATYKA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY

SPIS TREŚCI. Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA. Część II AUTOMATYKA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI 1.2. Cel i zakres opracowania 1.1. Podstawa opracowania 1.3. Bilans cieplny węzła 1.4. Projektowany węzeł cieplny 1.5. Rurociągi i armatura 1.6.

Bardziej szczegółowo

OBIEKT : Remont, rozbudowa i przebudowa budynku Centrum Kultury Akademickiej PWSZ

OBIEKT : Remont, rozbudowa i przebudowa budynku Centrum Kultury Akademickiej PWSZ TEMAT : Projekt budowlany instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej OBIEKT : Remont, rozbudowa i przebudowa budynku Centrum Kultury Akademickiej PWSZ ADRES : ul. Czarnieckiego 15 INWESTOR : Państwowa Wyższa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT STI 05.00 : REGULACJA INSTALACJI C.O.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT STI 05.00 : REGULACJA INSTALACJI C.O. 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT STI 05.00 : REGULACJA INSTALACJI C.O. OBIEKT : DOM POMOCY SPOŁECZNEJ ADRES : LISÓWKI UL. LEŚNE ZACISZE 2, 62-070 DOPIEWO 4521521-02 Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330

NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330 Tel. (033)8149821 Tel. kom. 501659782 INSTAL-PROJEKT mgr inż. Adam Wilczek 43-300 BIELSKO-BIAŁA ul. Poniatowskiego 4a/17 NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330 Inwestor: Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA

INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA 1. Wstęp 1.1. Przedmiot specyfikacji Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru instalacji wod-kan dla celu realizacji zadania: Przebudowa pomieszczeń pływalni

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót klimatyzacji sali wystawienniczej w Pałacu Scheiblera Muzeum Kinematografii w Łodzi, Pl. Zwycięstwa 1 (dz. nr ewid. 48 obr. M. Łódź Widzew 25) Spis treści:

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. Zlecenie Inwestora, PB,,Architektura, Obowiązujące normy i przepisy, Katalogi urządzeń, Uzgodnienia z inwestorem. 2. Zakres opracowania Projekt obejmuje rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacja K2 B.9. Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych

Kwalifikacja K2 B.9. Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych Kwalifikacja K2 B.9. Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych 1. Przykłady zadań do części pisemnej egzaminu dla wybranych umiejętności z kwalifikacji B.9. Wykonywanie

Bardziej szczegółowo

OBIEKT : Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego. Wiślica 34. TREŚĆ : Projekt techniczny inst. C.O. BRANŻA : Instalacje sanitarne

OBIEKT : Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego. Wiślica 34. TREŚĆ : Projekt techniczny inst. C.O. BRANŻA : Instalacje sanitarne OBIEKT : Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego. Wiślica 34 TREŚĆ : Projekt techniczny inst. C.O. BRANŻA : Instalacje sanitarne INWESTOR : ZARZĄD BUDYNKÓW MIEJSKICH 43-430 Skoczów ul.krzywa 4 PROJEKTOWAŁ:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INWESTYCJA: Przebudowy apteki szpitalnej, Gdynia, ul. Wójta Radtkego 1, Działka nr 868/321 S 1. INSTALACJE SANITARNE 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne

Bardziej szczegółowo

1.3. NAZWY I KODY ROBÓT BUDOWLANYCH 1. CZĘŚĆ OGÓLNA. 1.1. PRZEDMIOT i ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH 1.2. INFORMACJA O TERENIE BUDOWY

1.3. NAZWY I KODY ROBÓT BUDOWLANYCH 1. CZĘŚĆ OGÓLNA. 1.1. PRZEDMIOT i ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH 1.2. INFORMACJA O TERENIE BUDOWY Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru Instalacji wewnętrznej wod-kan., wentylacji mechanicznej, klimatyzacji i centralnego ogrzewania w budynku administracji. 1. CZĘŚĆ OGÓLNA INWESTOR: ZAKŁAD INŻYNIERII

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT TEMAT: Remont sanitariatów dla osób niepełnosprawnych na pododdziale urologii OBIEKT: Budynek Szpitala Miejskiego w Rzeszowie LOKALIZACJA INWESTYCJI: ul.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI NA SALĘ KONFERENCYJNO- MULTIMEDIALNĄ ORAZ SIŁOWNIĘ

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI NA SALĘ KONFERENCYJNO- MULTIMEDIALNĄ ORAZ SIŁOWNIĘ BIURO PROJEKTOWO - INWESTYCYJNE ANDRZEJ ZARZYCKI 18-400 ŁOMŻA UL.ŁĄKOWA 2A TEL/FAX (0-86) 215-19-71 REGON-200090043 NIP 718-000-44-62 PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI NA SALĘ KONFERENCYJNO-

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - INSTALACJE SANITARNE WOD-KAN

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - INSTALACJE SANITARNE WOD-KAN SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - INSTALACJE SANITARNE WOD-KAN l. Wstęp. 1.1. Przedmiot SST. Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

4.1 Założenia do obliczeń strat ciepła: 4.2 Prowadzenie przewodów: 4.3Elementy grzejne 4.4Armatura i regulacja hydrauliczna instalacji

4.1 Założenia do obliczeń strat ciepła: 4.2 Prowadzenie przewodów: 4.3Elementy grzejne 4.4Armatura i regulacja hydrauliczna instalacji OPIS TECHNICZNY do projektu budowlano-wykonawczego wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w łączniku budynku Urzędu Miasta w Ząbkach przy ul. Wojska Polskiego 10. 1. Podstawa opracowania. - zlecenie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 1/12/2007

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 1/12/2007 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 1/12/2007 ROBÓT BUDOWLANYCH - MODERNIZACJA INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ PRZECIWOŻAROWEJ W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ POD BRZOZAMI" PRZY UL. BOHATERÓW 46/48 W WARSZAWIE Kod

Bardziej szczegółowo

4.SPECYFIKACJA TECHNICZNA

4.SPECYFIKACJA TECHNICZNA 4.SPECYFIKACJA TECHNICZNA WEWNĘTRZNA INSTALACJA GAZOWA Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 45350000-5 Opracowała : mgr inż. Sylwia Chełpa Spis zawartości opracowania 1. WSTĘP 1.1.

Bardziej szczegółowo

KRYTA PŁYWALNIA W LIMANOWEJ

KRYTA PŁYWALNIA W LIMANOWEJ Opracowanie Nr KP/949/J/08-PW KRYTA PŁYWALNIA W LIMANOWEJ Branża J- INSTALACJE CENTRALNEGO OGRZEWANIA PROJEKT WYKONAWCZY Zespół autorski : mgr inż. Artur Banachiewicz upr. proj. nr MAP/0068/PWOS/03 mgr

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGÓLNA W-1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGÓLNA W-1 USŁUGI BUDOWLANE mgr inż. Janusz Ejsmont 11-500 Giżycko, ul. Daszyńskiego 7/8 SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGÓLNA W-1 INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ W BUDYNKU PRALNI W ZAKŁADZIE AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ przy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Instalacja wod. kan. w budynku A Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. 01-673 Warszawa, ul. Podleśna 61 GRUPA 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA WOD-KAN. Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji wod-kan w budynku garażu przy ul.skłodowskiej- Curie 1 dz nr 106/8

INSTALACJA WOD-KAN. Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji wod-kan w budynku garażu przy ul.skłodowskiej- Curie 1 dz nr 106/8 Spis zawartości opracowania: 1. Opis techniczny Str 1-9 2. Rysunki: Instalacja wod-kan rzut garażu Instalacja wod-kan - Rozwinięcie instalacji kanalizacji sanitarnej Rys nr-s1 Rys nr-s5 1 INSTALACJA WOD-KAN

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż. Paweł Jankowski 55-002 Kamieniec Wrocławski ul. Szkolna 12, tel 0-71 318-56-27, kom 606-249-467 NIP 697-132-57-07 REGON 932935410 PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

ST2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

ST2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA Wykonawca: Nadzory Budowlane Doradztwo Techniczne Zdzisław Kasprowicz Jelenia Góra 58-560 ul. Izerska 14 Zamawiający: Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia im. Janiny Garści w Jeleniej Górze przy ul. Staromiejskiej

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 1 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV 45331100 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

Inwestor : POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM OD- DZIAŁ TERENOWY W KONINIE. Adres budowy : SOKÓŁKI GM. KAZIMIERZ BISKUPI DZ.

Inwestor : POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM OD- DZIAŁ TERENOWY W KONINIE. Adres budowy : SOKÓŁKI GM. KAZIMIERZ BISKUPI DZ. Stadium dokumentacji : PROJEKT BUDOWLANY Nazwa zadania inwestycyjnego : ROZBUDOWA ZAKŁADU AKTYWNO- ŚCI ZAWODOWEJ Obiekt budowlany ROZBUDOWA ZAKŁADU AKTYWNO- ŚCI ZAWODOWEJ Branża Sanitarna Egzemplarz 1

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE C.O. SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGÓLNA NA ROBOTY REMONTOWE INSTALACJI C.O. DLA INWESTYCJI:

INSTALACJE C.O. SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGÓLNA NA ROBOTY REMONTOWE INSTALACJI C.O. DLA INWESTYCJI: INSTALACJE C.O. SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGÓLNA NA ROBOTY REMONTOWE INSTALACJI C.O. DLA INWESTYCJI: REMONT I PRZEBUDOWA INSTALACJI SANITARNYCH W BUDYNKU WIELOFUNKCYJNEJ PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ

Bardziej szczegółowo

4.3. Instalacja ciepłej wody uŝytkowej i cyrkulacji.

4.3. Instalacja ciepłej wody uŝytkowej i cyrkulacji. OPIS TECHNICZNY do projektu wewnętrznych instalacji sanitarnych wod-kan, wentylacji i c.o dla przebudowy części budynku Ośrodka Zdrowia w Opalenicy przy ul.powstańców Wlkp. 1a 1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. INSTALACJA WOD-KAN, INSTALACJA CO, INSTALACJA GAZOWA, INSTALACJA WENTYLACJI

SPECYFIKACJA TECHICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. INSTALACJA WOD-KAN, INSTALACJA CO, INSTALACJA GAZOWA, INSTALACJA WENTYLACJI WAKPRO PROJEKTOWANIE KOORDYNACJA NADZORY 42-400 ZAWIERCIE UL. IGNACEGO PADEREWSKIEGO 51 T TEL.: (0 32) 67 15661-2 ; FAX.: (0 32) 67 15663; TEL.KOM.: 0 501 315 007 SPECYFIKACJA TECHICZNA WYKONANIA I ODBIORU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH ST-I-02.01. INSTALACJE C.O. Grupa robót:453 100000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych Klasa robót:453 30000-9 Hydraulika i roboty

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA BRANŻA SANITARNA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1.0. Strona tytułowa str. 45 2.0. Zawartość opracowania str. 46 3.0. Uprawnienia projektanta str. 47 4.0. Zaświadczenie z Izby Inżynierów str. 48 5.0. Oświadczenie

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - KOTŁOWNIA GAZOWA, INSTALACJA GAZU. Produkt Wielkość Ilość Jednostka. Zawór kulowy DN szt. Zawór kulowy DN 20 8 szt.

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - KOTŁOWNIA GAZOWA, INSTALACJA GAZU. Produkt Wielkość Ilość Jednostka. Zawór kulowy DN szt. Zawór kulowy DN 20 8 szt. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - KOTŁOWNIA GAZOWA, INSTALACJA GAZU ZAŁĄCZNIK NR 9 Produkt Wielkość Ilość Jednostka Zestawienie materiałów - kotłownia gazowa Kocioł i automatyka Kocioł kondensacyjny jednofunkcyjny

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: 2.1. Technologia kotłowni instalacja gazu rys. nr Aksonometryczne rozwinięcie instalacji gazu rys. nr 2.

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: 2.1. Technologia kotłowni instalacja gazu rys. nr Aksonometryczne rozwinięcie instalacji gazu rys. nr 2. ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: 1. Opis techniczny 2. Rysunki : 2.1. Technologia kotłowni instalacja gazu rys. nr 1. 2.2. Aksonometryczne rozwinięcie instalacji gazu rys. nr 2. 3. Umowa nr 11193/3087/2006 4. Uprawnienia

Bardziej szczegółowo

Przebudowa i remont stacji uzdatniania wody w miejscowości Drozdówka,Gm Uścimów dz.nr 628/1

Przebudowa i remont stacji uzdatniania wody w miejscowości Drozdówka,Gm Uścimów dz.nr 628/1 PRACOWANIA PROJEKTOWA mgr inż.maria Grzybek 20-129 Lublin ul..kalinowszczyzna 22/1 tel. (fax) 0 81 444 44 43 Przebudowa i remont stacji uzdatniania wody w miejscowości Drozdówka,Gm Uścimów dz.nr 628/1

Bardziej szczegółowo

Roboty budowlane polegające na modernizacji/przebudowie budynku Orle Gniazdo -odrębna cz.b-kondygnacja parter, piętro

Roboty budowlane polegające na modernizacji/przebudowie budynku Orle Gniazdo -odrębna cz.b-kondygnacja parter, piętro SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Roboty budowlane polegające na modernizacji/przebudowie budynku Orle Gniazdo -odrębna cz.b-kondygnacja parter, piętro INSTALACJE WODOCIĄGOWE

Bardziej szczegółowo

1. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1. Strona tytułowa. 2. Opis techniczny. 3. Część rysunkowa :

1. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1. Strona tytułowa. 2. Opis techniczny. 3. Część rysunkowa : Wewnętrznej instalacji wod-kan i c.w.u. 1. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Strona tytułowa 2. Opis techniczny 3. Część rysunkowa : Nr.S1 - Rzut przyziemia - Wewnętrzna instalacja wody zimnej, ciepłej oraz kanalizacji

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI. Rys. IS-1 Instalacja c.o. Rzut II piętra Skala 1:50. Rys. IS-2 Przekrój A-A, Szczegół podłączenia grzejników Skala 1:50

SPIS ZAWARTOŚCI. Rys. IS-1 Instalacja c.o. Rzut II piętra Skala 1:50. Rys. IS-2 Przekrój A-A, Szczegół podłączenia grzejników Skala 1:50 SPIS ZAWARTOŚCI CZĘŚĆ OPISOWA Informacje ogólne... 2 CZĘŚĆ A INSTALACJA C.O.... 3 1.0 Instalacja centralnego ogrzewania... 3 CZĘŚĆ RYSUNKOWA Rys. IS-1 Instalacja c.o. Rzut II piętra Skala 1:50 Rys. IS-2

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA AS - Inwestim Inwestor: Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych ul. Chorzowska 5 44-100 Gliwice SPECYFIKACJA TECHNICZNA 45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne 45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OBIEKT : BUDYNKI ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH ADRES : GRZYBNO. STI Instalacja wodociągowa

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OBIEKT : BUDYNKI ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH ADRES : GRZYBNO. STI Instalacja wodociągowa 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OBIEKT : BUDYNKI ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH ADRES : GRZYBNO STI 02.00 Instalacja wodociągowa KOD CPV 45300000-0, 453 32400-7 2 1.0. W S T Ę P 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA WODY DLA BUDYNKU ZAKŁADU USŁUG POGRZEBOWYCH I CMENTARNYCH ZLOKALIZOWANEGO W RZESZOWIE PRZY UL.

PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA WODY DLA BUDYNKU ZAKŁADU USŁUG POGRZEBOWYCH I CMENTARNYCH ZLOKALIZOWANEGO W RZESZOWIE PRZY UL. PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA WODY DLA BUDYNKU ZAKŁADU USŁUG POGRZEBOWYCH I CMENTARNYCH ZLOKALIZOWANEGO W RZESZOWIE PRZY UL.CIENISTEJ 3 ADRES INWESTYCJI: RZESZÓW ul. CIENISTA dz. nr. 632/2; 633; 634 obr.218

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ETAP I, II

PROJEKT WYKONAWCZY ETAP I, II PROJEKTOWANIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ROZBUDOWA I MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM PROJEKT WYKONAWCZY ETAP I, II WENTYLACJA, OGRZEWANIE OB. NR 3 BUDYNEK OCZYSZCZALNI MECHANICZNEJ, KLIMATYZACJA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA S.04.00.00 Instalacja c.o. KODY CPV: 45300000-0 roboty instalacyjne w budynkach 45331000-6 instalacje urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 45332000-3

Bardziej szczegółowo

Kosztorys nakładczy. Wartość kosztorysowa Słownie:

Kosztorys nakładczy. Wartość kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Słownie: Kosztorys nakładczy Kod CPV 45000000-7 - Roboty budowlane Budowa Budynek Urzędu Gminy w Krzęcinie, dz. nr 143/1 ul. Tylna 7 Inwestor Urząd Gminy w Krzęcinie Biuro kosztorysowe

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE ZAWIERA:

OPRACOWANIE ZAWIERA: OPRACOWANIE ZAWIERA: CZĘŚĆ OPISOWA: 1. Opis techniczny 2. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 3. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego CZĘŚĆ GRAFICZNA: S_1 Instalacja C.W.U. rzut parteru skala

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. I. Opis techniczny. II. Rysunki:

SPIS TREŚCI. I. Opis techniczny. II. Rysunki: SPIS TREŚCI I. Opis techniczny II. Rysunki: 1 Plan sytuacyjny przyłącza gazu, kanalizacji sanitarnej i deszczowej 1:500 2 Profil podłużny instalacji gazu prowadzonej na zewnątrz budynku do istniejącej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH Temat: Przebudowa pomieszczeń parteru budynku Urzędu Miasta w Sochaczewie Adres inwestycji: 96-500 Sochaczew ul. 1Maja 16 Projekt : Wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 7. 1.1. Podstawa opracowania... 7. 1.2. Cel opracowania... 7. 1.3. Zakres opracowania... 7. Opis stanu istniejącego... 7

Wstęp... 7. 1.1. Podstawa opracowania... 7. 1.2. Cel opracowania... 7. 1.3. Zakres opracowania... 7. Opis stanu istniejącego... 7 I ZAŁĄCZNIKI 1. Uprawnienia projektanta. 2. Zaświadczenie opłacenia składki OC projektanta. 3. Zaświadczenie opłacenia składki OC sprawdzającego. 4. Uprawnienia sprawdzającego. II OPIS TECHNICZNY Wstęp....

Bardziej szczegółowo

Projekt Budowlany instalacji c.o. Budynek przy ul. 3 Maja 15 w Czerwionce - Leszczynach. Urząd Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny

Projekt Budowlany instalacji c.o. Budynek przy ul. 3 Maja 15 w Czerwionce - Leszczynach. Urząd Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny 44-200 Rybnik, ul. Jankowicka 23/25, tel. 32/ 755-94-72, fax. 32/ 423-86-60 www.energosystemrybnik.pl, e-mail: biuro@energosystemrybnik.pl TYTUŁ OPRACOWANIA: NAZWA I ADRES OBIEKTU: Projekt Budowlany instalacji

Bardziej szczegółowo

1. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego wraz z zaświadczeniem o przynależności

1. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego wraz z zaświadczeniem o przynależności ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego wraz z zaświadczeniem o przynależności do Izby Inżynierów 2. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego o poprawności i kompletności opracowania

Bardziej szczegółowo

SST 031 S - SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

SST 031 S - SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA SST 031 S - SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania

Bardziej szczegółowo

IR SANIT Usługi Projektowe Ireneusz Piotrowski 20 857 Lubin, ul. Króla Rogera 8/10 tel: 508 41 40 02, e-mail: irekpiotrowski@wp.pl

IR SANIT Usługi Projektowe Ireneusz Piotrowski 20 857 Lubin, ul. Króla Rogera 8/10 tel: 508 41 40 02, e-mail: irekpiotrowski@wp.pl BRANŻA SANITARNA Temat projektu: PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA ZAPLECZA DYDAKTYCZNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ IM. M. KOPERNIKA Adres inwestycji: ul. Wilczyńskiego 98 Bełżyce Inwestor:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - KLIMATYZACJA.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - KLIMATYZACJA. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - KLIMATYZACJA. Nazwa inwestycji: Dostawa i montaż klimatyzacji dla pomieszczenia Sali Widowiskowej Centrum Kultury w Knurowie przy ulicy Niepodległości

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Instalacja Klimatyzacji

Specyfikacja Techniczna Instalacja Klimatyzacji Specyfikacja Techniczna Instalacja Klimatyzacji Spis treści instalacja klimatyzacji 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST 1.1.1. Zakres robót. 1.1.2. Charakterystyka techniczna robót związanych z wykonaniem instalacji.

Bardziej szczegółowo

B. KOTŁOWNIA GAZOWA Z POMPĄ CIEPŁA

B. KOTŁOWNIA GAZOWA Z POMPĄ CIEPŁA B. KOTŁOWNIA GAZOWA Z POMPĄ CIEPŁA 1. Dane ogólne Projektuje kotłownie gazową o maksymalnych parametrach czynnika grzewczego 70/55ºC. Zbilansowane zapotrzebowanie ciepła wynosi; 1. instalacja c.o grzejnikowa

Bardziej szczegółowo