Utrzymanie obiektów budowlanych w świetle obowiązujących przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity z 2006 r. Dz. U.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Utrzymanie obiektów budowlanych w świetle obowiązujących przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity z 2006 r. Dz. U."

Transkrypt

1 Utrzymanie obiektów budowlanych w świetle obowiązujących przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity z 2006 r. Dz. U. Nr 156 poz z późn. zm. )

2 Ogólne warunki użytkowania obiektu budowlanego. Art. 5. Dla każdego obiektu budowlanego wymaganiami podstawowymi są: a) bezpieczeostwo konstrukcji b) bezpieczeostwo pożarowe c) bezpieczeostwo użytkowania d) zapewnienie odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska e) ochrona przez hałasem i drganiami f) oszczędnośd energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród Oprócz spełnienia wymagao podstawowych obiekt budowlany musi spełniad warunki użytkowe zgodnie z przeznaczeniem obiektu, w szczególności w zakresie: 1) zaopatrzenia w wodę, energię elektryczną i ciepło 2) odprowadzenie ścieków, wody opadowej i odpadów 3) możliwości utrzymania właściwego stanu technicznego 4) niezbędnych warunków do korzystania przez osoby niepełnosprawne (w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich) z budynków użyteczności publicznej i budownictwa wielorodzinnego 5) warunków bezpieczeostwa i higieny pracy 6) ochrony ludności, zgodnie z wymogami obrony cywilnej 7) ochrony obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów objętych ochroną konserwatorską.

3 Art Obiekt budowlany należy użytkowad w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywad w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej, w szczególności w zakresie związanym z wymaganiami, o których mowa w ust. 1 pkt 1-7.

4 Od 1 stycznia 2009 r. wprowadzone zostały ustawą z dnia 19 września 2007 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2007 r. Nr 191 poz. 1373) przepisy dotyczące obowiązku sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej. Dla budynku oddawanego do użytkowania oraz dla budynku, lokalu mieszkalnego, a także części budynku stanowiącej samodzielną całośd techniczno-użytkową, w przypadkach umów, na podstawie których następuje: 1) przeniesienie własności: a) budynku, b) lokalu mieszkalnego, z wyjątkiem przeniesienia własności lokalu na podstawie umowy zawartej między osobą, której przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu, a spółdzielnią mieszkaniową lub c) będącej nieruchomością części budynku stanowiącej samodzielną całośd techniczno-użytkową, albo 2) zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu - zbywca przekazuje nabywcy odpowiednie świadectwo charakterystyki energetycznej; 3) powstanie stosunku najmu budynku, lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całośd techniczno-użytkową (wynajmujący udostępnia najemcy odpowiednie świadectwo charakterystyki energetycznej). dokonuje się oceny charakterystyki energetycznej w formie świadectwa charakterystyki energetycznej zawierającego określenie wielkości energii w kwh/m 2 /rok niezbędnej do zaspokojenia różnych potrzeb związanych z użytkowaniem budynku, a także wskazanie możliwych do realizacji robót budowlanych, mogących poprawid pod względem opłacalności ich charakterystykę energetyczną. Świadectwo charakterystyki energetycznej ważne jest 10 lat. W budynkach zasilanych z sieci ciepłowniczej oraz w budynkach z instalacją centralnego ogrzewania zasilaną ze źródła w budynku lub poza nim, świadectwo charakterystyki energetycznej lokalu mieszkalnego może byd opracowane na podstawie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku. W takim przypadku właściciel lub zarządca budynku ma obowiązek uzyskania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku i przekazania jego kopii nieodpłatnie właścicielowi lokalu mieszkalnego lub osobie, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia złożenia przez niego wniosku w tej sprawie. Przepisu nie stosuje się do lokali mieszkalnych posiadających własne instalacje ogrzewcze.

5 Nie podlegają obowiązkowi sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej budynki: 1) podlegających ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami; 2) używanych jako miejsca kultu i do działalności religijnej; 3) przeznaczonych do użytkowania w czasie nie dłuższym niż 2 lata; 4) niemieszkalnych służących gospodarce rolnej; 5) przemysłowych i gospodarczych o zapotrzebowaniu na energię nie większym niż 50 kwh/m 2 /rok; 6) mieszkalnych przeznaczonych do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku; 7) wolnostojących o powierzchni użytkowej poniżej 50 m 2.

6 Zgodnie z art. 5 ust. 8 Prawa budowlanego świadectwo charakterystyki energetycznej może sporządzad osoba, która: 1.posiada pełną zdolnośd do czynności prawnych; 2. ukooczyła, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, co najmniej: a/ studia magisterskie albo b/ studia inżynierskie na kierunkach: architektura, budownictwo, inżynieria środowiska, energetyka lub pokrewnych; 3. nie była karana za przestępstwo przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwo skarbowe; 4. posiada uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej, konstrukcyjnobudowlanej lub instalacyjnej albo odbyła szkolenie i złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin przed ministrem właściwym do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej. Za równorzędne z odbyciem szkolenia oraz złożeniem egzaminu, uznaje się ukooczenie nie mniej niż rocznych, studiów podyplomowych na kierunkach: architektura, budownictwo, inżynieria środowiska, energetyka lub pokrewne w zakresie audytu energetycznego na potrzeby termomodernizacji oraz oceny energetycznej budynków.

7 Ogólne warunki użytkowania budynku mieszkalnego Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Rozporządzeniem z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. z 1999 r. Nr 74 poz. 836) określił warunki techniczne użytkowania budynków mieszkalnych wraz ze związanymi z nimi instalacjami i urządzeniami technicznymi. 2. Rozporządzenie określa warunki, które mają zapewnid: 1) utrzymanie stanu technicznego budynku na poziomie zapewniającym bezpieczeostwo ludzi i mienia w okresie jego użytkowania, 2) ochronę zdrowia i życia w pomieszczeniach budynku, 3) utrzymanie wymaganego stanu estetycznego budynku, a w przypadku wpisania budynku do rejestru zabytków zachowanie jego wartości podlegającej ochronie konserwatorskiej, 4) zgodne z przeznaczeniem użytkowanie budynku i znajdujących się w nim pomieszczeo oraz urządzeo związanych z budynkiem, a w szczególności warunki w zakresie zaopatrzenia w wodę, gaz. Energię cieplną, energię elektryczną, ochronę przeciwpożarową oraz odprowadzanie ścieków i usuwania odpadów stałych, 5) możliwośd racjonalizacji zużycia wody i nośników energii zgodnie z wymaganiami użytkowników lokali, lecz w sposób nie naruszający interesów osób trzecich i nie powodujący pogorszenia właściwości użytkowych i technicznych budynku i związanych z nim urządzeo, 6) racjonalne wykorzystanie energii, 7) ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich.

8 Ogólne zasady użytkowania budynku: 1. Dokumentacja użytkowania budynku powinna byd systematycznie gromadzona i przechowywana przez okres istnienia budynku. Dokumentację tą stanowią: - całośd dokumentacji budowy i dokumentacja powykonawcza (w tym pozwolenie na użytkowanie lub potwierdzenie przyjęcia obiektu do użytkowania) oraz w razie potrzeby instrukcje obsługi i eksploatacji obiektu, instalacji i urządzeo związanych z tym obiektem, którą zgodnie z art. 60 Pb inwestor oddając do użytkowania obiekt budowlany jest zobowiązany przekazad właścicielowi lub zarządcy obiektu - książka obiektu budowlanego wraz z dołączonymi protokołami z przeglądów okresowych - ekspertyzy, orzeczenia i opinie techniczne dotyczące budynku lub elementów jego wyposażenia - dokumentacja eksploatacyjna instalacji i urządzeo - inne dokumenty związane z eksploatacją budynku. 2. Pomieszczenia w budynku przeznaczone do wspólnego użytkowania oraz elementy i urządzenia stanowiące wyposażenie budynku użytkowane intensywnie lub narażone na uszkodzenie powinny byd objęte przeglądami co najmniej dwa razy w roku (częstotliwośd przeglądów ustala właściciel) oraz poddawane odpowiedniej konserwacji, której zakres ustalany jest na podstawie wyników przeglądów oraz potrzeb zgłaszanych przez użytkowników. 3. Pomieszczenia oraz urządzenia przeznaczone do wspólnego użytkowania mieszkaoców powinny byd utrzymywane w stanie technicznym, higieniczno-sanitarnym i estetycznym zapewniającym właściwe spełnianie założonych funkcji przez cały okres użytkowania. Naprawa uszkodzeo w budynku, powstałych z winy osoby korzystającej z lokalu znajdującego się w tym budynku, obciąża użytkownika tego lokalu. 4. Pomieszczenia techniczne w budynku, piwnice, strychy oraz inne pomieszczenia nie przewidziane do użytkowania przez osoby trzecie, powinny byd zabezpieczone przed dostępem tych osób. 5. Warunki i sposób użytkowania urządzeo technicznych i instalacji oraz wyroby użyte do ich napraw i konserwacji nie mogą powodowad pogorszenia właściwości użytkowych czynnika dostarczanego za pomocą tych urządzeo i instalacji. 6. Budynki powinny byd użytkowane przy zapewnieniu bezpieczeostwa pożarowego zgodnie z zasadami określonymi w przepisach szczegółowych.

9 Użytkowanie lokali. Zakres praw i obowiązków najemcy (użytkownika) lokalu powinien wynikad z umowy najmu. O ile zasady te nie zostały szczegółowo określone należy stosowad przepisy Rozdziału 5 Rozporządzenia MSWiA z 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych. 15. Lokal powinien byd użytkowany w sposób zapewniający: 1) zachowanie wymogów bezpieczeostwa, 2) utrzymanie wymaganego stanu technicznego, 3) utrzymanie stanu higieniczno-sanitarnego określonego odrębnymi przepisami, 4) prawidłowe funkcjonowanie wspólnych instalacji i urządzeo znajdujących się w tym lokalu.

10 Sposób użytkowania instalacji i urządzeo stanowiących wyposażenie lokalu powinien: 1) byd zgodny z założeniami projektu oraz instrukcjami użytkowania tych instalacji i urządzeo, 2) zapewniad ochronę elementów budynku i jego wyposażenia. 2. W czasie użytkowania instalacji i urządzeo należy: 1) zapewniad ich ochronę przed uszkodzeniem, 2) wykonywad zabiegi konserwacyjne i naprawy przewidziane instrukcją użytkowania, 3) likwidowad przecieki z instalacji, w zakresie obciążającym użytkownika lokalu, niezwłocznie po ich pojawieniu się, 4) dokonywad napraw i wymiany uszkodzonych lub zużytych elementów instalacji i wyposażenia lokalu w zakresie obciążającym użytkownika, 5) informowad właściciela budynku o wszelkich uszkodzeniach instalacji, których naprawa należy do jego obowiązków 3. W przypadku wystąpienia uszkodzeo lub zakłóceo w funkcjonowaniu instalacji i urządzeo należy niezwłocznie wstrzymad ich eksploatację, jeżeli dalsze ich użytkowanie może spowodowad zagrożenie bezpieczeostwa osób i mienia albo skażenia środowiska. Należy przy tym podkreślid, że użytkownik lokalu powierzad może wykonanie napraw i konserwacji instalacji gazowej, elektrycznej oraz przewodów kominowych tylko osobom posiadającym stosowne kwalifikacje potwierdzone świadectwem kwalifikacyjnym określone odrębnymi przepisami. Wszelkie zmiany instalacji w lokalu dokonywane w czasie jego użytkowania wymagają pisemnej zgody właściciela budynku ( 15). Po dokonaniu zmian prawidłowośd ich wykonania powinna byd potwierdzona protokołem z przeglądu dokonanego przez osobę uprawnioną.

11 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 27 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205 poz. 1584) " 14a. 1. Budynek mieszkalny wielorodzinny powinien byd użytkowany w sposób zapewniający nieograniczanie oświetlenia dziennego mieszkao. 2. Na budynku mieszkalnym wielorodzinnym mogą byd instalowane urządzenia związane z użytkowaniem budynku lub mieszkania, jak: kraty, żaluzje, rolety, zabudowy balkonów i loggii. 3. Na budynku mieszkalnym wielorodzinnym mogą byd instalowane urządzenia i nośniki reklamowe oraz inne urządzenia niezwiązane z użytkowaniem budynku lub mieszkania, o ile nie ograniczają oświetlenia dziennego mieszkania. 4. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadku wykonywania robót budowlanych dotyczących elewacji tego budynku.". 2. Do urządzeo i nośników reklamowych oraz innych urządzeo niezwiązanych z użytkowaniem budynku lub mieszkania, zainstalowanych na budynku mieszkalnym wielorodzinnym przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe, nie dłużej jednak niż przez 18 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

12 Roboty budowlane prowadzone w użytkowanych obiektach.

13 Art Roboty budowlane można rozpocząd jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, z zastrzeżeniem art Stronami w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę są: inwestor oraz właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania obiektu. 3. Przepisu art. 31 Kodeksu postępowania administracyjnego nie stosuje się w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę. 4. Przepisów ust. 2 i 3 nie stosuje się w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę wymagającym udziału społeczeostwa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeostwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. W tym przypadku stosuje się przepisy art. 44 ustawy, o której mowa w zdaniu pierwszym.

14 Nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę, ale podlega zgłoszeniu właściwemu organowi administracji architektoniczno- budowlanej wykonywanie robót budowlanych polegających na: 1. remoncie istniejących obiektów budowlanych i urządzeo budowlanych, z wyjątkiem obiektów wpisanych do rejestrów zabytków; 2. docieplenie budynków o wysokości do 12 m; 3. instalowaniu tablic i urządzeo reklamowych, z wyjątkiem usytuowanych na obiektach wpisanych do rejestru zabytków oraz z wyjątkiem reklam świetlnych i podświetlanych usytuowanych poza obszarem zabudowanym w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym; 4. przebudowie sieci elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych 5. przebudowie dróg, torów i urządzeo kolejowych; 6. instalowaniu krat na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego oraz obiektach wpisanych do rejestru zabytków; 7. instalowaniu urządzeo powyżej 3 m na obiektach budowlanych

15 W zgłoszeniu należy określid rodzaj, zakres i sposób wykonania robót oraz termin ich rozpoczęcia. Do zgłoszenia należy dołączyd oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, w zależności od potrzeb szkice i rysunki, a także pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami. Prowadzenie robót jest możliwe, jeżeli w terminie 30 dni od dnia dokonania zgłoszenia właściwy organ nie zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji i nie później niż przed upływem 2 lat od daty wskazanej w zgłoszeniu jako termin przystąpienia do robót.

16 Plan bezpieczeostwa i ochrony zdrowia na budowie sporządza się, jeżeli: 1) w trakcie budowy wykonywany będzie przynajmniej jeden z następujących rodzajów robót budowlanych: - których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeostwa i zdrowia ludzi, a w szczególności przysypania ziemią lub upadku z wysokości; - przy prowadzeniu których występują działania substancji chemicznych lub czynników biologicznych zagrażających bezpieczeostwu i zdrowiu ludzi; - stwarzających zagrożenie promieniowaniem jonizującym; - prowadzonych w pobliżu linii wysokiego napięcia lub czynnych linii komunikacyjnych; - stwarzających ryzyko utonięcia pracowników; - prowadzonych w studniach, pod ziemią i w tunelach; - wykonywanych przez kierujących pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych; - wykonywanych w kesonach, z atmosferą wytwarzaną ze sprężonego powietrza; - wymagających użycia materiałów wybuchowych; - prowadzonych przy montażu i demontażu ciężkich elementów prefabrykowanych. 2) przewidywane roboty budowlane mają trwad dłużej niż 30 dni roboczych i jednocześnie będzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracowników lub pracochłonnośd planowanych robót będzie przekraczad 500 osobodni.

17 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeostwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401) w odniesieniu do robót realizowanych w budynkach i obiektach poddawanych remontowi i przebudowie rozdział 5 Rozporządzenie Ministrów Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczeostwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót drogowych i mostowych (Dz. U. z 1977 r. Nr 7 poz. 30). Organem właściwym do kontroli prowadzenia robót zgodnie z zasadami bezpieczeostwa i higieny pracy w wypadku prowadzenia robót przez wykonawcę przedsiębiorstwo jest Paostwowa Inspekcja Pracy. W sytuacji, gdy roboty są prowadzone w sposób mogący spowodowad zagrożenie bezpieczeostwa ludzi lub mienia bądź zagrożenie środowiska właściwy organ nadzoru budowlanego może na podstawie art. 50 ust. 1 pkt ustawy Prawo budowlane wstrzymad prowadzone roboty i przeprowadzid postępowanie naprawcze w trybie art. 51 Pb dla doprowadzenia robót do stanu zgodnego z prawem poprzez nakazanie wykonania w określonym przez organ terminie odpowiednich robót, które usuną stan zagrożenia

18 Kontrole okresowe obiektów budowlanych

19 Art.61 Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany: 1) utrzymywad i użytkowad obiekt zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 5 ust. 2; 2) zapewnid, dochowując należytej staranności, bezpieczne użytkowanie obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych oddziaływujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury, takich jak: wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, osuwiska ziemi, zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, pożary lub powodzie, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodowad zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeostwa mienia lub środowiska.

20 Art Obiekty budowlane powinny byd w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli: 1) okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego: a) elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu, b) instalacji i urządzeo służących ochronie środowiska, c) instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych); 2) okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno byd objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeo, osprzętu, zabezpieczeo i środków ochrony od porażeo, oporności izolacji przewodów oraz uziemieo instalacji i aparatów; 3) okresowej w zakresie, o którym mowa w pkt 1, co najmniej dwa razy w roku, w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada, w przypadku budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej m 2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej m 2 ; osoba dokonująca kontroli jest obowiązana bezzwłocznie pisemnie zawiadomid właściwy organ o przeprowadzonej kontroli; 4) bezpiecznego użytkowania obiektu każdorazowo w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 61 pkt 2; 5) okresowej, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego kotłów, z uwzględnieniem efektywności energetycznej kotłów oraz ich wielkości do potrzeb użytkowych: a) co najmniej raz na 2 lata - opalanych nieodnawialnym paliwem ciekłym lub stałym o efektywnej nominalnej wydajności ponad 100 kw, b) co najmniej raz na 4 lata - opalanych nieodnawialnym paliwem ciekłym lub stałym o efektywnej nominalnej wydajności 20 kw do 100 kw oraz kotłów opalanych gazem; 6) okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na ocenie efektywności energetycznej zastosowanych urządzeo chłodniczych w systemach klimatyzacji, ich wielkości w stosunku do wymagao użytkowych o mocy chłodniczej nominalnej większej niż 12 kw.

21 1a. W trakcie kontroli, o której mowa w ust. 1, należy dokonad sprawdzenia wykonania zaleceo z poprzedniej kontroli. 1b. Instalacje ogrzewcze z kotłami o efektywnej nominalnej wydajności powyżej 20 kw użytkowanymi co najmniej 15 lat, licząc od daty zamieszczonej na tabliczce znamionowej kotła, powinny byd poddane przez właściciela lub zarządcę obiektu budowlanego jednorazowej kontroli obejmującej ocenę efektywności energetycznej i doboru wielkości kotła, a także ocenę parametrów instalacji oraz dostosowania do funkcji, jaką ma ona spełniad. Kontrolę tę przeprowadza się w roku następnym po roku, w którym upłynęło 15 lat użytkowania kotła, a kontrolę kotłów, które z dniem 31 grudnia 2009 r. użytkowane są już ponad 15 lat, przeprowadza się do dnia 31 grudnia 2010 r. Z obowiązku kontroli okresowej, o której mowa jest w art. 62 ust. 1 pkt 1 a, zwolnieni są właściciele i zarządcy budynków jednorodzinnych, obiektów budownictwa zagrodowego i letniskowego oraz obiektów wymienionych w art. 29 ust. 1 Prawa budowlanego tj. tych na których wzniesienie nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę.

22 W/w kontrole okresowe polegające na sprawdzeniu stanu technicznego elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania oraz na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia - powinny byd dokonywane wyłącznie przez osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności i odpowiednim zakresie oraz legitymujące się aktualnym na dzieo dokonywania kontroli zaświadczeniem o przynależności do izby samorządu zawodowego. Kontrole stanu technicznego instalacji elektrycznych i piorunochronnych oraz gazowych mogą przeprowadzad wyłącznie osoby posiadające wymagane kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeo, instalacji i sieci instalacji elektrycznych lub gazowych (bez znaczenia jest fakt posiadania uprawnieo budowlanych) potwierdzone zaświadczeniem wydanym na podstawie przepisów o dozorze technicznym i energetyce przez Urząd Regulacji Energetyki. Dla terenu Małopolski takie zaświadczenia kwalifikacyjne wydaje Południowo Wschodni Oddział Terenowy z siedzibą w Krakowie ul. Juliusza Lea 114 (tel , fax , e- mail: Kontrole stanu technicznego przewodów kominowych w odniesieniu do przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych mogą dokonywad osoby wykazujące kwalifikacje mistrza w zawodzie kominiarskim lub osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności tj. uprawnienia budowlane do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno- budowlanej lub instalacyjne w zależności od zakresu posiadanych uprawnieo. Osoby posiadające uprawnienia budowlane w tych specjalnościach w ograniczonym zakresie mogą dokonywad kontroli okresowych w obiektach wchodzących w zakres tych uprawnieo. Kontrole stanu technicznego przewodów kominowych i kominów, w których ciąg jest wymuszony pracą urządzeo mechanicznych, kominów przemysłowych, kominów wolnostojących mogą byd dokonywane wyłącznie przez osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności.

23 Kontrole okresowe stanu kotłów powinny wykonywad osoby posiadające uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej. Natomiast do przeprowadzenia jednorazowej kontroli instalacji grzewczej z kotłem obejmującej ocenę efektywności kotła upoważnione są jedynie osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy dokonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeo, instalacji oraz sieci elektroenergetycznych i gazowych, czyli uprawnienia wynikające z przepisów o dozorze technicznym i energetyce. Każdorazowo dokonujący kontroli okresowej winien zapoznad się z ustaleniami kontroli poprzedniej i wykonaniem jej zaleceo, zgłoszeniami użytkowników lokali dotyczącymi usterek, wad, uszkodzeo lub zniszczeo elementów budynku.

24 W toku kontroli okresowej rocznej budynku szczególnym sprawdzeniem należy objąd stan techniczny: 1) zewnętrznych warstw przegród zewnętrznych (warstwa fakturowa), elementów ścian zewnętrznych(attyki, filary, gzymsy), balustrad, loggii i balkonów, 2) urządzeo zamocowanych do ścian i dachu budynku 3) elementów odwodnienia budynku oraz obróbek blacharskich, 4) pokryd dachowych, 5) instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, 6) urządzeo stanowiących zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku, 7) elementów instalacji kanalizacyjnej odprowadzających ścieki z budynku 8) przejśd przyłączy instalacyjnych przez ściany budynku. Zakresem kontroli okresowej - pięcioletniej, o której mowa w art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy należy objąd sprawdzenie stanu sprawności technicznej i wartości użytkowej elementów budynku, które podlegają kontroli rocznej oraz wszystkie pozostałe elementy budynku, a także estetykę budynku i jego otoczenia.

25 Protokoły sporządzane w wyniku kontroli powinny zawierad określenie: 1) stanu technicznego elementów budynku objętych kontrolą 2) rozmiarów zużycia lub uszkodzenia tych elementów 3) zakresu robót remontowych i kolejności ich wykonania 4) metod i środków użytkowania elementów narażonych na szkodliwe działanie wpływów atmosferycznych i niszczące działanie innych czynników 5) zakresu nie wykonanych robót remontowych zaleconych do realizacji w protokołach z poprzednich kontroli W razie potrzeby do protokołu należy dołączyd dokumentację graficzną lub fotograficzną wykonaną w toku kontroli. Zakres kontroli, o której mowa w art. 62 ust. 1 pkt 3 pokrywa się z zakresem dotychczasowej kontroli rocznej. Z powyższego wynika, że każdy właściciel lub zarządca takiego obiektu jest zobligowany do przeprowadzenia dodatkowej kontroli w tym samym zakresie, z tym, że pierwsza musi byd przeprowadzona w danym roku do 31 maja, natomiast druga do 30 listopada. Przeprowadzenia w danym roku kalendarzowym kontroli okresowej pięcioletniej, która obejmuje swym zakresem również elementy kontroli okresowej rocznej, nie zwalnia właściciela lub zarządcy budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m 2 oraz innych obiektów o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m 2 z obowiązku przeprowadzenia dodatkowej kontroli w terminie do dnia 31 maja lub 30 listopada (w zależności od terminu dokonania kontroli pięcioletniej). Każdorazowo protokołem potwierdzane jest przeprowadzenie kontroli, a fakt jego sporządzenia odnotowywany jest w książce obiektu budowlanego.

26 Wzór protokołu PROTOKÓŁ Nr z kontroli okresowej rocznej obiektu budowlanego w myśl przepisów art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz z późniejszymi zmianami) przeprowadzonej w dniu. przez (imię i nazwisko nr upr. bud.) nazwa obiektu: Budynek mieszkalny wielorodzinny adres obiektu:. właściciel obiektu: (imię i nazwisko adres zamieszkania) rok budowy:, remont z przebudową., zmiana sposobu użytkowania wymiary w rzucie:.. powierzchnia lokali mieszkalnych:..m 2 ilośd.mieszkao ilośd kondygnacji. w tym nadziemne, podziemne. ilośd klatek schodowych: budynek podpiwniczony: lokalizacja: - wodomierz szt. (w piwnicy) licznik elektryczny szt.. kurek główny gazowy szt... (we wnęce w ścianie frontowej) wyjście na dach szt. Ostatni przegląd okresowy pięcioletni przeprowadzony został w dniu przez Zalecenia z protokołu kontroli okresowej nr.. z dnia. dotyczące. zostały wykonane/ nie wykonane (w jakim stopniu i w jaki sposób) co zostało potwierdzone.. Ostatni przegląd okresowy roczny przeprowadzony został w dniu przez. Zalecenia z protokołu kontroli okresowej nr. z dnia.. dotyczące. zostały wykonane (w jakim stopniu) co potwierdzono protokołem

27 CHARAKTERYSTYKA I STAN TECHNICZNY ELEMENTÓW OBIEKTU : Stan techniczny: - dobry element nie wymaga naprawy - zadawalający - nieznaczne uszkodzenie nie wpływające na wytrzymałośd elementu i jego przydatnośd użytkową wymagana niewielka naprawa i konserwacja - mierny pęknięcia i deformacje elementu wymagające natychmiastowej naprawy - zły jego dalsze użytkowanie zagraża bezpieczeostwu obiektu wymagana pilna wymiana lub wzmocnienie Elementy narażone na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działanie czynników występujących podczas użytkowania 1) zewnętrzne warstwy przegród zewnętrznych (warstwa fakturowa) rodzaj, stan 2) elementy ścian zewnętrznych(attyki, filary, gzymsy) rodzaj, stan 3) balustrady, loggie i balkony rodzaj, stan 4) urządzenia zamocowane do ścian i dachu budynku rodzaj, stan 5) elementy odwodnienia budynku oraz obróbek blacharskich rodzaj, stan 6) pokrycie dachu rodzaj, stan 7) instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej rodzaj, stan 8) urządzenia stanowiące zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku rodzaj, stan 9) przejścia przyłączy instalacyjnych przez ściany budynku rodzaj, stan Elementy instalacji i urządzeo służące ochronie środowiska 1) elementy instalacji kanalizacyjnej odprowadzające ścieki z budynku rodzaj, stan 2) filtry, 3) urządzenia do usuwania odpadów

28 Przewody kominowe: Protokół nr.sporządzony przez (imię i nazwisko, nr upr.) wpisad zalecenia oraz potwierdzenie ich usunięcia protokół nr z dnia sporządzony przez.. Instalacje i urządzenia gazowe: Protokół z przeglądu instalacji gazowej z dnia.. sporządzony przez (imię i nazwisko nr upr. instalacyjnych) wpisad zalecenia z protokołu i określid czy i w jaki sposób zostały wykonane, Obiekt w stanie technicznym nadającym się do dalszej eksploatacji. Zalecane: Do wykonania w trakcie kontroli lub bezpośrednio po niej: Do wykonania w ciągu najbliższego roku: Terminy kolejnych kontroli stanu technicznego obiektu: Roczny do 5-cio letni do Kraków, Sporządził:.

1. TERMINOLOGIA i PODSTAWY PRAWNE 2. DOKUMENTACJA TECHNICZNA OBIEKTU 3. PRZEGLĄDY TECHNICZNE OBIEKTÓW 4. PRZEGLĄDY TECHNICZNE URZĄDZEŃ

1. TERMINOLOGIA i PODSTAWY PRAWNE 2. DOKUMENTACJA TECHNICZNA OBIEKTU 3. PRZEGLĄDY TECHNICZNE OBIEKTÓW 4. PRZEGLĄDY TECHNICZNE URZĄDZEŃ 1 1. TERMINOLOGIA i PODSTAWY PRAWNE 2. DOKUMENTACJA TECHNICZNA OBIEKTU 3. PRZEGLĄDY TECHNICZNE OBIEKTÓW 4. PRZEGLĄDY TECHNICZNE URZĄDZEŃ 2 obiekt budowlany - należy przez to rozumieć: a) budynek wraz z

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/83 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Odnośnik

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/114 Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200, z

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) (tekst ujednolicony przez GUNB) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) (tekst ujednolicony przez GUNB) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.10.243.1623 Dz.U.11.32.159 Dz.U.11.45.235 Dz.U.11.94.551 Dz.U.11.135.789 Dz.U.11.142.829 Dz. U.11.185.1092 Dz.U.11.232.1377 Dz.U.2012.472 Dz.U.2012.951 Dz.U.2012.1256 Dz.U.2013.984 USTAWA z dnia 7

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414. USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414. USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/79 Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa Prawo budowlane, zwana dalej ustawą, normuje działalność obejmującą

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (1) (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (1) (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.2013.1409 2014.01.19 zm. Dz.U.2014.40 art. 57 2014.08.10 zm. Dz.U.2014.768 art. 1 2014.12.25 zm. Dz.U.2014.822 art. 3 2015.01.01 zm. Dz.U.2014.1133 art. 3 2015.02.25 zm. Dz.U.2015.200 art. 2 2015.03.09

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.2013.1409 2014.01.19 zm. Dz.U.2014.40 art. 57 2014.08.10 zm. Dz.U.2014.768 art. 1 2014.12.25 zm. Dz.U.2014.822 art. 3 2015.01.01 zm. Dz.U.2014.1133 art. 3 2015.02.25 zm. Dz.U.2015.200 art. 2 2015.03.09

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Wersja obowiązująca od 9 marca 2015 r. USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa - Prawo budowlane, zwana dalej "ustawą", normuje działalność obejmującą sprawy

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.2013.1409 2015.01.01 zm. Dz.U.2014.1133 art. 3 Istnieją późniejsze wersje tekstu USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa - Prawo budowlane,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity) Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 roku z późniejszymi zmianami Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa - Prawo budowlane, zwana dalej "ustawą",

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118) Rozdział 1. Przepisy ogólne USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa - Prawo budowlane, zwana dalej "ustawą", normuje działalność

Bardziej szczegółowo

USTAWA. Prawo budowlane 1)

USTAWA. Prawo budowlane 1) DZIENNIK USTAW Z 2010 R. NR 243 POZ. 1623 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa - Prawo budowlane, zwana dalej "ustawą", normuje działalność

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.06.156.1118 2006.10.27 zm. Dz.U.2006.170.1217 art. 41 2007.06.20 zm. Dz.U.2007.99.665 art. 1 2007.08.19 zm. Dz.U.2007.88.587 art. 3 2007.09.18 zm. Dz.U.2007.127.880 art. 11 2007.12.29 zm.wyn.z Dz.U.2007.247.1844

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa Prawo budowlane, zwana dalej ustawą, normuje działalność obejmującą sprawy projektowania,

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 74 poz. 836 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

Dz.U. 1999 Nr 74 poz. 836 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1999 Nr 74 poz. 836 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kolor czerwony przepisy, które utraciłyby moc obowiązującą na podstawie ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. Kolor niebieski przepisy, które zostałyby wprowadzone na podstawie ustawy z dnia 12 lutego 2009 r.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (tekst ujednolicony przez GUNB) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (tekst ujednolicony przez GUNB) Rozdział 1. Przepisy ogólne USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst ujednolicony przez GUNB) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa - Prawo budowlane, zwana dalej "ustawą", normuje działalność obejmującą sprawy projektowania,

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414. USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414. USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/49 Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: tj. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, Nr 109, poz. 1157,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (tekst ujednolicony przez GUNB) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (tekst ujednolicony przez GUNB) Rozdział 1. Przepisy ogólne USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst ujednolicony przez GUNB) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.1. Ustawa - Prawo budowlane, zwana dalej ustawą, normuje działalność obejmującą sprawy projektowania,

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH

REALIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH REALIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWA BUDOWLANEGO Prowadzenie: mgr inż. Krzysztof Piątek Styczeń 2012 r. Spis treści: A. Czynności przygotowawcze poprzedzające rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 września 2013 r. Poz. 216. DECYZJA Nr 240/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 30 sierpnia 2013 r.

Warszawa, dnia 2 września 2013 r. Poz. 216. DECYZJA Nr 240/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 30 sierpnia 2013 r. Warszawa, dnia 2 września 2013 r. Poz. 216 Biuro Infrastruktury Specjalnej DECYZJA Nr 240/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia do użytku Zasad utrzymania i ewidencji

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia.. r. Kodeks budowlany DZIAŁ I. Przepisy ogólne

U S T AWA. z dnia.. r. Kodeks budowlany DZIAŁ I. Przepisy ogólne U S T AWA Projekt z dnia 25 maja 2015 r. z dnia.. r. Kodeks budowlany DZIAŁ I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa - Kodeks budowlany, zwana dalej Kodeksem, określa: 1) działalność obejmującą projektowanie i

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli stanu technicznego obiektów użytkowanych przez publiczne zakłady opieki zdrowotnej

Informacja o wynikach kontroli stanu technicznego obiektów użytkowanych przez publiczne zakłady opieki zdrowotnej N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DELEGATURA W LUBLINIE LLU-410-13/09 Nr ewid. 167/2009/P09147/LLU Informacja o wynikach kontroli stanu technicznego obiektów użytkowanych przez publiczne zakłady

Bardziej szczegółowo

Zakłady Chemiczne Police SA. Obsługa Techniczna

Zakłady Chemiczne Police SA. Obsługa Techniczna Aktualizacja nr /data E/14.11.2013 Strona / stron 1/ 20 Karta zmian nr 8 Spis treści: 1. Cel...2 2. Przedmiot...2 3. Zakres...2 4. Odpowiedzialność...2 5. Opis postępowania...3 5.1 Ogólne zasady eksploatacji

Bardziej szczegółowo

Twój pomysł, europejskie pieniądze

Twój pomysł, europejskie pieniądze Twój pomysł, europejskie pieniądze Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTNIEJĄCEJ PRZYBUDÓWKI HALI WARSZTATOWO-USŁUGOWEJ NA POMIESZCZENIE BIUROWE KOD CPV 45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ

Bardziej szczegółowo

ODBIÓR INWESTYCJI BUDOWLANEJ. maj 2013r.

ODBIÓR INWESTYCJI BUDOWLANEJ. maj 2013r. ODBIÓR INWESTYCJI BUDOWLANEJ maj 2013r. 1 Inwestycja budowlana Poprzez proces inwestycyjny rozumie się ogół czynności realizowanych przez inwestora i Urząd, mających na celu umożliwienie rozpoczęcia prac

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WYKAZ SZCZEGÓŁOWYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH

SPIS TREŚCI WYKAZ SZCZEGÓŁOWYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH Lp. Budowa krytej strzelnicy garnizonowej typu B w Powidzu, kompleks 6015, jednostka wojskowa 3293 SPIS TREŚCI WYKAZ SZCZEGÓŁOWYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH Numer specyfikacji Nazwa specyfikacji Strona

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYMAGANIA OGÓLNE Kod CPV 45000000-7 - Roboty budowlane Kod CPV 45100000-8 - Roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowę

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7. Roboty budowlane

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7. Roboty budowlane PRACOWNIA PROJEKTOWA REGON: 634453564 64-600 OBORNIKI ul. Kowanowska 55 tel.: 603-963-110 ; 603-963-121 www. anmarprojekt.pl ; e-mail: anmarprojekt@wp.pl SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I

Bardziej szczegółowo