SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZMIANY SPOSOBU UśYTKOWANIA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU OŚWIATOWEGO NA BUDYNKACH USŁUGOWO-MAGAZYNOWY, BUDOWA BUDYNKU GARAśOWO-MAGAZYNOWEGO WRAZ Z TOWARZYSZĄCĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ Z PLACEM PARKINGOWO- MANEWROWYM W BYSTRZYCY DOLNEJ Spis Specyfikacji: Część I Wewnętrzne instalacje sanitarne ST-02/I.01. Wewnętrzna instalacja gazu ST-02/I.02. Wewnętrzna instalacja centralnego ogrzewania wraz z kotłownią i klimatyzacją ST-02/I Wewnętrzna instalacja wody, kanalizacji sanitarnej i cyrkulacji Opracował: inŝ. bud. Andrzej Nowak

2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZMIANY SPOSOBU UśYTKOWANIA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU OŚWIATOWEGO NA BUDYNKACH USŁUGOWO-MAGAZYNOWY, BUDOWA BUDYNKU GARAśOWO-MAGAZYNOWEGO WRAZ Z TOWARZYSZĄCĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ Z PLACEM PARKINGOWO- MANEWROWYM W BYSTRZYCY DOLNEJ Część I Instalacje sanitarne ST-02/I.01. WEWNĘTRZNA INSTALACJA GAZU ( KOD CPV ) Opracował: inŝ. bud. Andrzej Nowak Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Część I Instalacje sanitarne I-1 Dla naszych opracowań, w tym opisów, rysunków oraz wszystkich załączników zastrzegamy sobie wszystkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Bez naszej uprzedniej pisemnej zgody nie mogą one być odpowiednio wykorzystane, powielane ani udostępniane osobom trzecim z wyjątkiem osób zwyczajowo uprawnionych.

3 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Części I.01 są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót rozbiórkowych w ramach Zmiana sposobu użytkowania z przebudową budynku oświatowego na budynek usługowo-magazynowy, budowa budynku garażowo-magazynowego wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną z placem parkingowo-manewrowym w Bystrzycy Dolnej 1.2. Zakres stosowania ST Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie Zakres robót objętych ST Specyfikacja Techniczna Część ST-02/I.01 Wewnętrzna instalacja gazu Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŝliwiające i mające na celu wykonanie nowej instalacji gazowej. Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niŝej wymienionych robót: - montaŝ przewodów z rur stalowych czarnych łączonych przez spawanie, na odcinku od przyłącza gazowego do odbiornika gazu (kotła ) zlokalizowanego w kotłowni gazowej wraz ze wszystkimi niezbędnymi robotami towarzyszącymi, - montaŝ systemu zabezpieczającego instalację gazową wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi (podłączenie, regulacje), - montaŝ armatury i urządzeń, - rozruch i badanie instalacji, - zabezpieczenia antykorozyjne Określenia podstawowe Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i Część G - Wymagania ogólne." 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Części G - Wymagania ogólne." 2. MATERIAŁY Do wykonania instalacji gazowej mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. - Wszystkie materiały uŝyte do wykonania instalacji gazowej muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom i Normom BranŜowym. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonany według wymagań i w sposób określony obowiązującymi normami. - Dopuszczalne jest stosowanie zamienników w stosunku do wymienionych rodzajów materiałów pod warunkiem, Ŝe stosowane zamienniki mają parametry nie gorsze od parametrów odpowiednich materiałów wymienionych powyŝej. Zamiana wymaga uzyskania akceptacji Projektanta i Inspektora Nadzoru. Wprowadzona zmiana nie moŝe pogorszyć jakości wykonywanych robót, obniŝyć ich trwałości, estetyki i uŝyteczności oraz nie moŝe stwarzać zagroŝenia w trakcie prowadzenia robót oraz w późniejszej eksploatacji obiektu. 2.1 Przewody Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Część I Instalacje sanitarne I-2 Dla naszych opracowań, w tym opisów, rysunków oraz wszystkich załączników zastrzegamy sobie wszystkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Bez naszej uprzedniej pisemnej zgody nie mogą one być odpowiednio wykorzystane, powielane ani udostępniane osobom trzecim z wyjątkiem osób zwyczajowo uprawnionych.

4 - Instalacja gazowa w budynku wykonana będzie z rur stalowych PN-80/H łączonych przez spawanie - Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez widocznych ubytków spowodowanych uszkodzeniami. 2.2 Armatura i uzbrojenie NaleŜy zamontować skrzynkę gazową oraz system zabezpieczenia instalacji gazowej. 2.3 Materiały do wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego - Materiały do wykonania robót malarskich antykorozyjnych powinny odpowiadać wymaganiom określonym w normach przedmiotowych. 3. SPRZĘT Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w Części G Wymagania ogólne. bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora Nadzoru. 4. TRANSPORT Ogólne wymagania dotyczące stosowania środków transportu podano w Części G Wymagania ogólne. Rury stalowe naleŝy przechowywać w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od szkodliwych par i gazów. Rury luzem układać naleŝy na gładkim i czystym podłoŝu. Nie naleŝy wsuwać rur o mniejszych średnicach do większych. Niedopuszczalne jest wleczenie rur po podłoŝu. Kształtki i złączki powinny być składowane w sposób uporządkowany. Warunki ogólne stosowania transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST). Wykonawca powinien dysponować sprawnym technicznie samochodem dostawczym do 0,9 t. Materiały przewoŝone powinny być zabezpieczone przed przypadkowym przesunięciem i uszkodzeniem w czasie transportu. 4.1 Rury Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Wyładunek rur w wiązkach wymaga uŝycia podnośnika widłowego z płaskimi widełkami lub dźwignią z belką umoŝliwiającą zaciskanie w wiązce. Rury i urządzenia naleŝy chronić przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoŝa, na którym są przewoŝone, zawiesi transportowych, stosowania niewłaściwych narzędzi i metod przeładunku. Kształtki naleŝy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur i złączek naleŝy unikać ich zanieczyszczenia. 4.2 Armatura Dostarczoną na budowę armaturę naleŝy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę naleŝy składować w magazynach zamkniętych. Armatura specjalna powinna być dostarczona w oryginalnych opakowaniach producenta. Armaturę łączniki i materiały pomocnicze naleŝy przechowywać w magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych. 5. WYKONANIE ROBÓT Przed rozpoczęciem montaŝu Kierownik robót powinien stwierdzić, Ŝe: - obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy do prowadzenia robót instalacyjnych - elementy budowlano-konstrukcyjne mające wpływ na montaŝ instalacji odpowiadają załoŝeniom projektowym. 5.1 MontaŜ rurociągów Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Część I Instalacje sanitarne I-3 Dla naszych opracowań, w tym opisów, rysunków oraz wszystkich załączników zastrzegamy sobie wszystkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Bez naszej uprzedniej pisemnej zgody nie mogą one być odpowiednio wykorzystane, powielane ani udostępniane osobom trzecim z wyjątkiem osób zwyczajowo uprawnionych.

5 Rurociągi z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-80/H-74219, łączonych przez spawanie, montowanych na ścianach na uchwytach. Przed układaniem przewodów naleŝy sprawdzić trasę oraz usunąć przeszkody (moŝliwe do wyeliminowani mogące powodować uszkodzenie przewodów np. pręty, wystające elementy zaprawy betonowej i elementów muru. Przed zamontowaniem naleŝy sprawdzić czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery, i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno uŝywać. Kolejność wykonywania robót: - Wyznaczenie miejsca ułoŝenia rur, - Wykonanie gniazd i obsadzenie uchwytów, - Przecinanie rur, - Gięcie rur stalowych w budynku, - ZałoŜenie tulei ochronnych, - UłoŜenie rur - Przewody rozprowadzające w budynku prowadzić pod stropem przyziemia i w wentylowanym stropie podwieszonym - Przewody poziome powinny być prowadzone ze spadkiem w kierunku odbiorników, - Przewody poziome prowadzone przy ścianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywać na podporach stałych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstępach nie mniejszych niŝ wynika to z wymagań dla materiału z którego wykonane są rury. - W miejscach przejść przewodów przez ściany nie wolno wykonywać Ŝadnych połączeń. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejkach ochronnych o średnicy wewnętrznej większej o co najmniej 2cm od średnicy zewn. rury przewodu. Wolną przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei naleŝy wypełnić odpowiednim materiałem termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie moŝliwość osiowego ruchu przewodu. Długość tulei powinna być większa o 5cm od grubość ściany. Przy przejściach przez dylatację tuleje wykonać z rur stalowych, a przestrzeń między przewodem a tuleją wypełnić wełną mineralną lub innym materiałem izolacyjnym nie działającym korozyjnie na rurę, umoŝliwiającym jej wzdłuŝne przemieszczanie się. Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpoŝarowego powinien być wykonany w sposób zapewniający przepustowi odpowiednią klasę odporności ogniowej. - Rurociągi łączone będą z armaturą gwintowaną oraz przyrządami kontrolnymi za pomocą połączeń gwintowych z zastosowaniem kształtek. Połączenia gwintowane tylko przy kurkach odcinających. Złączki gwintowane stosować wyłącznie do podłączenia urządzeń gazowych z instalacją. - Połączenia gwintowane uszczelnić z pomocą konopi lub pasty. - Trasy przewodów powinny być zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej powykonawczej. Przewody pionowe naleŝy prowadzić tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyło 1 cm na kondygnację. Przewody naleŝy prowadzić w sposób umoŝliwiający zabezpieczenie ich przed dewastacją. Przewody gazowe wewnątrz budynków naleŝy prowadzić w odległościach nie mniejszych niŝ: - 15 cm od poziomych rurociągów wodociągowych i kanalizacyjnych, umieszczając je nad tymi rurociągami, - 15 cm od rurociągów cieplnych, umieszczając je pod rurociągami cieplnymi, - 10 cm od pionowych instalacji innych rurociągów z wyłączeniem przewodów elektrycznych, - 20 cm od przewodów telekomunikacyjnych prowadzonych równolegle, - 10 cm od nieuszczelnionych puszek z rozgałęźnymi zaciskami instalacji elektrycznej, w przypadku rurociągów z gazem o cięŝarze względnym równym 1 lub mniejszym naleŝy prowadzić nad tymi puszkami, a z gazem o cięŝarze większym od 1 pod tymi puszkami, - 60 cm od urządzeń elektrycznych iskrzących, jak wyłączniki, łączniki, bezpieczniki, przekaźniki, gniazda wtykowe itp. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Część I Instalacje sanitarne I-4 Dla naszych opracowań, w tym opisów, rysunków oraz wszystkich załączników zastrzegamy sobie wszystkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Bez naszej uprzedniej pisemnej zgody nie mogą one być odpowiednio wykorzystane, powielane ani udostępniane osobom trzecim z wyjątkiem osób zwyczajowo uprawnionych.

6 5.2 MontaŜ armatury i osprzętu Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji, w której jest zainstalowana. Przed instalowaniem armatury naleŝy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna być instalowana tak, Ŝeby była dostępna do obsługi i konserwacji. Armaturę na przewodach naleŝy tak instalować, Ŝeby kierunek przepływu był zgodny z oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze. Armatura na przewodach powinna być zamocowana do przegród lub konstrukcji wsporczych przy uŝyciu odpowiednich wsporników, uchwytów lub innych trwałych podparć, zgodnie z projektem technicznym. - Rurociągi łączone będą z armaturą i osprzętem z zastosowaniem kształtek. - Na przewodach poziomych armaturę naleŝy w miarę moŝliwości ustawić w takim połoŝeniu by wrzeciono było skierowane do góry i leŝało w płaszczyźnie pionowej przechodzącej przez oś przewodu. 5.3 Badanie i uruchomienie instalacji - Badania szczelności instalacji na zimno naleŝy przeprowadzić przy temperaturze zewnętrznej powyŝej 0*C - Próbę szczelności i wytrzymałości naleŝy wykonać - spręŝonym powietrzem o ciśnieniu instalacji 0,1 MPa - Do pomiaru ciśnień próbnych naleŝy uŝywać manometru, który pozwala na bezbłędny odczyt zmian ciśnienia o 0,1 bara. Powinien on być umieszczony w moŝliwie najniŝszym punkcie instalacji - Wyniki badań szczelności naleŝy uznać za pozytywne, jeŝeli w ciągu 60 min nie stwierdzono spadku ciśnienia - Z próby ciśnieniowej naleŝy sporządzić protokół 5.4 Zabezpieczenie antykorozyjne Zabezpieczenie antykorozyjne dotyczy przewodów rurowych i innych urządzeń stalowych wchodzących w skład instalacji. Zabezpieczenie antykorozyjne obejmuje powłoki malarskie elementów znajdujących się w pomieszczeniach zamkniętych, w przestrzeni otwartej. - Zabezpieczenie antykorozyjne naleŝy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. - Przed malowaniem naleŝy usunąć z powierzchni zgorzeliny, rdzę, oleje i smary, ŜuŜle i topnik z procesu spawania, wilgoć oraz inne zanieczyszczenia. - Powierzchnie naleŝy przygotować przez mechaniczne usunięcie nierówności i zadziorów, zaokrąglenie krawędzi i wyrównanie spoin. - Powierzchnie naleŝy czyścić bezpośrednio przed malowaniem. Oczyszczone powierzchnie naleŝy zabezpieczyć powłoką ochrony okresowej lub zagruntować w nieprzekraczalnym czasie 6 godzin. Zastosowany grunt naleŝy dobrać do przewidywanego zestawu malarskiego. - Oczyszczenie powierzchni ręcznie naleŝy wykonywać za pomocą metalowych szczotek ręcznych lub mechanicznych, szlifierek ręcznych, młotków mechanicznych. - Oleje i smary, których nie usunięto metodami mechanicznymi, naleŝy usunąć metodami odtłuszczania za pomocą rozpuszczalnika (benzyny, trójchloroetylenu lub czterochloroetylenu). - Odtłuszczanie za pomocą przecierania szczotką, pędzlem lub szmatą jest dopuszczalne przed oczyszczeniem mechanicznym. Przed malowaniem naleŝy z powierzchni oczyszczonej mechanicznie usunąć pył. - Na powierzchnię oczyszczoną do 1 2 stopnia, gdy okres składowania lub montaŝu oczyszczonych elementów przekracza 2 doby, naleŝy nałoŝyć powłokę ochrony okresowej. - Warstwa gruntu ochrony okresowej powinna stanowić podkład pod następne warstwy, które muszą być uŝyte w przewidzianej liczbie i ustalonym zestawie. Gruntów do ochrony okresowej nie naleŝy stosować, jeśli instalacje są bezpośrednio po oczyszczeniu malowane farbami podkładowymi zwykłego typu i tak dostarczone do malowania nawierzchniowego. Warunki prowadzenia prac malarskich - Wilgotność względna powietrza nie moŝe przekraczać 75%. - Temperatura powietrza nie moŝe być niŝsza niŝ 5 C. - Niedopuszczalne jest malowanie instalacji ogrzanych powyŝej 40 C. - Pokrycie nawierzchniowe naleŝy nakładać po dokonaniu przeglądu powłoki podkładowej. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Część I Instalacje sanitarne I-5 Dla naszych opracowań, w tym opisów, rysunków oraz wszystkich załączników zastrzegamy sobie wszystkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Bez naszej uprzedniej pisemnej zgody nie mogą one być odpowiednio wykorzystane, powielane ani udostępniane osobom trzecim z wyjątkiem osób zwyczajowo uprawnionych.

7 - Pokrycie podkładowe uszkodzone lub zniszczone w czasie magazynowania, transportu lub montaŝu naleŝy poddać renowacji. 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Części G Wymagania ogólne - pkt 6. Kontroli polega substancja obiektu po dokonaniu prac rozbiórkowych i demontaŝach. 7. OBMIAR ROBÓT Zasady obmiaru robót podano w Części G Warunki ogólne pkt 7. Jednostką obmiarową robót rozbiórkowych są m3, m2, m, tona, szt. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 8. ODBIÓR ROBOT Ogólne zasady odbioru robót podano w Części G Warunki ogólne pkt Kontrola jakości robót Warunki przystąpienia do badań Badania naleŝy przeprowadzić w następujących fazach: a) przed zamurowaniem przejść przewodów przez przegrody budowlane b) po ukończeniu montaŝu i po dokonaniu regulacji c) w okresie gwarancyjnym Badanie przewodów NaleŜy sprawdzić prawidłowość prowadzenia przewodów, zastosowany rodzaj rur i ich średnic i porównać wyniki z dokumentacją; połączenia gwintowane i kołnierzowe naleŝy wykonać przez wyrywkowe oględziny zewnętrzne, sprawdzenie odległości połączeń względem podpór, oględziny zewnętrzne wykonania spoin, sprawdzenie ich połoŝenia względem podpór. Sprawdzenie rozmieszczenia podpór stałych i ruchomych; sprawdzenie spadków przewodów, sprawdzenie przejść przewodów przez ściany i stropy, połoŝenia połączeń kołnierzowych, sprawdzenie odległości przewodów względem przegród budowlanych oraz względem siebie, sprawdzenie prawidłowości łączenia pionów z przewodami poziomymi Badanie armatury obejmuje Badanie typu armatury, badanie prawidłowości umieszczenia, wyrywkowe badanie prawidłowości działania poszczególnych elementów, sprawdzenie cech legalizacji Badanie szczelności Badanie szczelności, zwanej próbą odbiorową podlegają wszystkie odcinki instalacji od kurka głównego do urządzeń gazowych. W zaleŝności od przyjętych rozwiązań technicznych instalacji gazowej, próby odbiorowe mogą być wykonane częściami, szczególnie wówczas, gdy jest kilka przyłączy zakończonych kurkami głównymi. Badanie szczelności instalacji naleŝy wykonać za pomocą spręŝonego powietrza lub gazu obojętnego pod ciśnieniem 100 kpa, utrzymywanego przez 60 minut. Do wykonania próby szczelności niedopuszczalne jest stosowanie gazów palnych. Do próby szczelności instalacji nie naleŝy przystępować bezpośrednio po napełnieniu instalacji powietrzem lub gazem obojętnym, poniewaŝ temperatura spręŝonego powietrza jest wyŝsza od temperatury otoczenia. Stabilizacja temperatury następuje po pewnym okresie czasu, zaleŝnym od objętości przewodów poddawanych próbie oraz temperatury otoczenia. Ze względu na moŝliwość wystąpienia wahań temperatury powietrza wewnątrz przewodów i tym samym zmian ciśnienia, prób szczelności nie moŝna teŝ wykonywać w warunkach, gdy Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Część I Instalacje sanitarne I-6 Dla naszych opracowań, w tym opisów, rysunków oraz wszystkich załączników zastrzegamy sobie wszystkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Bez naszej uprzedniej pisemnej zgody nie mogą one być odpowiednio wykorzystane, powielane ani udostępniane osobom trzecim z wyjątkiem osób zwyczajowo uprawnionych.

8 część instalacji podlega wpływom promieniowania słonecznego. Przeprowadzenie próby odbiorowej jest moŝliwe wówczas, gdy urządzenie do pomiaru ciśnienia będzie wykazywało jego stabilność. Pomiar ciśnienia podczas próby naleŝy wykonać z zastosowaniem manometru, tak zwanej U-rurki manometru jednosłupowego, napełnionego rtęcią. Dopuszczalne jest stosowanie innego typu urządzenia pod warunkiem, Ŝe posiada ono aktualne świadectwo legalizacji i gwarantuje dokładność pomiaru wymaganą dla tego typu badania. Instalacje gazową uznaje się za szczelną i nadającą się do uruchomienia, jeŝeli podczas próby szczelności nie zostanie stwierdzony spadek ciśnienia przez urządzenie pomiarowe. W przypadku, gdy podczas próby instalacja gazowa nie będzie szczelna, naleŝy usunąć przyczyny i próbę wykonać powtórnie. Odbiór naleŝy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - MontaŜowych. 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 9.1. Ogólne wymagania Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w Części G Wymagania ogólne" Płatności Zgodnie z Dokumentacją naleŝy wykonać zakres robót wymieniony w p niniejszej ST. Płatność naleŝy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów. Cena jednostkowa wykonania robót oprócz kosztów określonych w Części G Wymagania ogólne" obejmuje równieŝ: - prace pomiarowe, przygotowawcze i pomocnicze, ogrodzenie, - zabezpieczenie elementów sąsiadujących przed zniszczeniem, - składowanie części materiałów, segregowanie, układanie w stosy, - załadunek na środki transportu, - dostarczenie niezbędnych czynników produkcji - oczyszczenie podłoŝa - oczyszczenia stanowiska pracy i usunięcie materiałów rozbiórkowych poza granice obiektu. - uporządkowanie miejsca prowadzenia robót. - wykonanie niezbędnych zabezpieczeń dla osób trzecich, - koszty pomiarów i odbiorów, - wykonanie wszystkich koniecznych badań potwierdzonych protokołami zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, - wykonanie protokołów pomiarów, odbiorów - przywrócenie terenu do stanu pierwotnego i uporządkowanie miejsc prowadzonych robót. 10. PRZEPISY ZWIĄZANE Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN). Do wykonania robót objętych ST mają zastosowanie w szczególności niŝej wymienione przepisy i normy. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Część I Instalacje sanitarne I-7 Dla naszych opracowań, w tym opisów, rysunków oraz wszystkich załączników zastrzegamy sobie wszystkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Bez naszej uprzedniej pisemnej zgody nie mogą one być odpowiednio wykorzystane, powielane ani udostępniane osobom trzecim z wyjątkiem osób zwyczajowo uprawnionych.

9 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz.U. Nr 47 poz. 401 z dn r.) - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-MontaŜowych tom 1. - Prawo budowlane Dz.U. Nr 106/2000, poz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Część I Instalacje sanitarne I-8 Dla naszych opracowań, w tym opisów, rysunków oraz wszystkich załączników zastrzegamy sobie wszystkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Bez naszej uprzedniej pisemnej zgody nie mogą one być odpowiednio wykorzystane, powielane ani udostępniane osobom trzecim z wyjątkiem osób zwyczajowo uprawnionych.

10 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Zmiana sposobu użytkowania z przebudową budynku oświatowego na budynek usługowo-magazynowy, budowa budynku garażowo-magazynowego wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną z placem parkingowo-manewrowym w Bystrzycy Dolnej Część I - INSTALACJE SANITARNE ST-02/I INSTALOWANIE CENTRALNEGO OGRZEWANIA (Kod CPV ) Opracował: inż. bud. Andrzej Nowak SEKOspec SEKOspec Specyfikacja została sporządzona w systemie na podstawie standardowej specyfikacji technicznej OWEOB opracowanej Promocja przez Sp. z OWEOB o.o. 2005Promocja Sp. z o.o. 1

11 SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 10. DOKUMENTY ODNIESIENIA Najważniejsze oznaczenia i skróty: ST Specyfikacja Techniczna SST Szczegółowa Specyfikacja Techniczna ITB Instytut Techniki Budowlanej PZJ Program Zabezpieczenia Jakości SEKOspec SEKOspec Specyfikacja została sporządzona w systemie na podstawie standardowej specyfikacji technicznej OWEOB opracowanej Promocja przez Sp. z OWEOB o.o. 2005Promocja Sp. z o.o. 2

12 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego Zmiana sposobu użytkowania z przebudową budynku oświatowego na budynek usługowo-magazynowy, budowa budynku garażowo-magazynowego wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną z placem parkingowo-manewrowym w Bystrzycy Dolnej 1.2. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót przy wykonywaniu instalacji centralnego ogrzewania wodnego w budownictwie mieszkalnym, użyteczności publicznej, rolniczym i przemysłowym, eksploatowanych w warunkach nie narażonych na destrukcyjne oddziaływanie środowiska korozyjnego. Ta specyfikacja techniczna (ST) nie dotyczy wykonywania instalacji wykonywanych w energetyce cieplnej, a także innych instalacji ogrzewczych i technologicznych, eksploatowanych w warunkach odbiegających znacznie od warunków występujących w budownictwie mieszkaniowym i ogólnym. Nie obejmuje także montażu kotłów i wykonania węzłów ciepłowniczych Zakres stosowania ST Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2., a objętych zamówieniem określonym w pkt Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzględnieniu przepisów bhp Przedmiot i zakres robót objętych ST Specyfikacja dotyczy wykonania instalacji centralnego ogrzewania eksploatowanych w warunkach nie narażonych na destrukcyjne działanie środowiska korozyjnego i obejmuje wykonanie następujących czynności: układanie rurociągów i armatury zasilających instalację i poszczególne odbiorniki ciepła, montaż odbiorników ciepła. Instalacja kotłowni gazowej montaż kotłów gazowych z elementami automatyki a) montaż systemów kominowych ze stali szlachetnej b) montaż zasobników c.w.u. c) montażrurociągów z rur stalowych czarnych łączonych przez spawanie d) montaż armatury e) montaż urządzeń zabezpieczających f) rozruch i regulacja kotłown Instalacja klimatyzacji: a) montaż przewodów wentylacyjnych, kształtek, czerpni powietrza b) montaż anemostatów nawiewnych i wywiewnych c) montaż izolacji d) montaż przepustnic regulacyjnych e) montaż centrali wentylacyjnej f) montaż wentylatorów wywiewnych g) monta klimatyzatorów h) montaż instalacji czynnika chłodniczego i skroplin Przedmiotem specyfikacji jest także określenie wymagań odnośnie właściwości SEKOspec SEKOspec Specyfikacja została sporządzona w systemie na podstawie standardowej specyfikacji technicznej OWEOB opracowanej Promocja przez Sp. z OWEOB o.o. 2005Promocja Sp. z o.o. 3

13 materiałów wykorzystywanych do robót przy wykonywaniu instalacji centralnego ogrzewania wodnego, kotłowni i wentylacji oraz wymagań dotyczących wykonania i odbiorów wykonanych instalacji Określenia podstawowe Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w ST Wymagania ogólne Kod CPV , pkt 1.4., a także zdefiniowanymi poniżej: Plac budowy jest to miejsce udostępnione przez Zamawiającego dla wykonania zleconych robót oraz inne miejsca wymienione w umowie. Teren budowy jest to miejsce (część placu budowy) wykonywania poszczególnych robót. Zabezpieczenie placu budowy Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia placu budowy przed dostępem osób nieupoważnionych i utrzymanie na nim należytego porządku od momentu przekazania do dnia końcowego odbioru robót. Warunki środowiskowe w zależności od stopnia narażenia instalacji na zawilgocenie rozróżnia się pięć klas środowiska (zgodnie z PN-B-03002): klasa 1: środowisko suche, np. wnętrza budynków mieszkalnych i biurowych, a także nie podlegające zawilgoceniu wewnętrzne warstwy ścian szczelinowych, klasa 2: środowisko wilgotne wewnątrz pomieszczeń, np. w pralni lub środowisko zewnętrzne, w którym element nie jest wystawiony na działanie mrozu, łącznie z elementami znajdującymi się w nieagresywnym gruncie lub wodzie, klasa 3: środowisko wilgotne z występującym mrozem, klasa 4: środowisko wody morskiej elementy pogrążone całkowicie lub częściowo w wodzie morskiej, elementy położone w strefie bryzgów wodnych lub znajdujące się w powietrzu nasyconym solą, klasa 5: środowisko agresywne chemicznie (gazowe, płynne lub stałe). Plan BIOZ plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia wykonany na podstawie Rozp. Min. Infrastruktury z dnia w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz ze zmianami). Instalacja ogrzewcza wodna układ połączonych przewodów napełnionych wodą instalacyjną, wraz z armaturą, pompami obiegowymi i innymi urządzeniami (w tym grzejnikami, wymiennikami do przygotowania wody ciepłej, nagrzewnicami wentylacyjnymi itp.), oddzielony zaworami od źródła ciepła. Źródło ciepła kotłownia, węzeł ciepłowniczy (indywidualny lub grupowy), układ z pompą ciepła, układ z kolektorami słonecznymi, działające samodzielnie lub w zaprogramowanej współpracy. Kocioł jednofunkcyjny przeznaczony wyłącznie do centralnego ogrzewania, może współpracować z zasobnikami c.w.u. dla przygotowania ciepłej wody użytkowej. Kocioł dwufunkcyjny przeznaczony do centralnego ogrzewania oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej [pobór c.w.u. z kilku punktów]. Kocioł dwufunkcyjny z wbudowanym zasobnikiem jest to kocioł wytwarzający ciepłą wodę zarówno do centralnego ogrzewania, jak i do zasilania instalacji ciepłej wody użytkowej [pobór c.w.u. z większej ilości punktów]. Pompa cyrkulacyjna pompa wymuszająca obieg wody w instalacji c.o. Ogrzewanie podłogowe system ogrzewania, w którym czynnik grzewczy płynie rurami ułożonymi w podłodze przy prawidłowo zaprojektowanej instalacji oddawanie ciepła do pomieszczenia jest równomiernie na całej powierzchni podłogi. Rury można układać tworząc meandry lub spiralnie. Regulator pogodowy regulator ze zdalnym czujnikiem temperatury zewnętrznej, regulujący temperaturę z kotła na wyjściu do c.o., w zależności od temperatury zewnętrznej (przy niższej temperaturze zewnętrznej wyższa temperatura zasilania c.o. i odwrotnie). SEKOspec SEKOspec Specyfikacja została sporządzona w systemie na podstawie standardowej specyfikacji technicznej OWEOB opracowanej Promocja przez Sp. z OWEOB o.o. 2005Promocja Sp. z o.o. 4

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WOD-KAN I CENTRALNEGO OGRZEWANIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WOD-KAN I CENTRALNEGO OGRZEWANIA Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych PROJEKT ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ 111 i 112 W SPKSO W WARSZAWIE INSTALACJA WOD-KAN I CENTRALNEGO OGRZEWANIA BRANŻA :INSTALACJE

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 3 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH im KRÓLA KAZIMIERZA WIELKIEGO Instalacja wody zimnej i ciepłej ADRES: ul. Szkolna 21A 38-200 Jasło INWESTOR : ZESPÓŁ

Bardziej szczegółowo

S. 00.08.03. Odbiory instalacji i urządzeń technicznych... 17 S. 00.08.04. Odbiór częściowy i odbiór etapowy... 17 S. 00.08.05.

S. 00.08.03. Odbiory instalacji i urządzeń technicznych... 17 S. 00.08.04. Odbiór częściowy i odbiór etapowy... 17 S. 00.08.05. SPECYFIKACJA techniczna wykonania i odbioru robót instalacji sanitarnych w budynku usługowym (przeznaczonym m.in. na wypożyczalnię nart biegowych oraz rowerów, z pomieszczeniem socjalnym i gospodarczym)

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA - NR CPV 45000000-0 ROZBUDOWA I MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ DZ. NR 213/5 W JESZKOWICACH PRZY UL. GŁÓWNEJ, GMINA CZERNICA. INWESTOR: Urząd Gminy Czernica ul. Kolejowa nr 2;

Bardziej szczegółowo

INWESTOR : UNIWERSYTET PRZYRODNICZY, UL. NORWIDA 25, WROCŁAW

INWESTOR : UNIWERSYTET PRZYRODNICZY, UL. NORWIDA 25, WROCŁAW Zakład Ogólnobudowlany 50-251 WROCŁAW NIP 895-000-23-77 UL. Św. Wincentego 35 REGON 006046233 PRACOWNIA PROJEK TOWA INWESTOR : UNIWERSYTET PRZYRODNICZY, UL. NORWIDA 25, WROCŁAW PRZEDSIĘWZIĘCIE: przebudowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST 02.01. INSTALACJA WODOCIĄGOWA WEWNĘTRZNA - MONTAŻ. 45232460 4 Roboty sanitarne

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST 02.01. INSTALACJA WODOCIĄGOWA WEWNĘTRZNA - MONTAŻ. 45232460 4 Roboty sanitarne SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST 02.01. INSTALACJA WODOCIĄGOWA WEWNĘTRZNA - MONTAŻ 45232460 4 Roboty sanitarne NAJWAŻNIEJSZE OZNACZENIA I SKRÓTY ST Specyfikacja Techniczna

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Wrocławski, Pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Uniwersytet Wrocławski, Pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV 45330000-9 INSTALACJE SANITARNE ST 1.0 S 45331230-7 Instalacja chłodnicza 45331200-8 Instalacja wentylacji i klimatyzacji 45332000-3

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBÓT SANITARNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBÓT SANITARNYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBÓT SANITARNYCH D.M.00.00.02 INSTALACJA WODOCIĄGOWO-KANALIZCYJNA I INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA; WĘZŁA CIEPLNEGO; INSTALCJI GAZU KOD CPV 45330000-9; 45331000-6 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Projekt aktualizacji projektu istniejącego budynku dla psów słuŝbowych StraŜy Granicznej na Drogowym Przejściu Granicznym w Grzechotkach S - 2

Projekt aktualizacji projektu istniejącego budynku dla psów słuŝbowych StraŜy Granicznej na Drogowym Przejściu Granicznym w Grzechotkach S - 2 Projekt aktualizacji projektu istniejącego budynku dla psów słuŝbowych StraŜy Granicznej na Drogowym Przejściu Granicznym w Grzechotkach S - 2 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE INSTALACJA WODOCIĄGOWA

Bardziej szczegółowo

IV. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYMAGANIA W ZAKRESIE WYKONANIA INSTALACJI BUDOWLANYCH ST-04.00.

IV. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYMAGANIA W ZAKRESIE WYKONANIA INSTALACJI BUDOWLANYCH ST-04.00. IV. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYMAGANIA W ZAKRESIE WYKONANIA INSTALACJI BUDOWLANYCH ST-04.00.00 dla PONIEC - przedszkole ul. Kościuszki Przebudowa rewitalizacja

Bardziej szczegółowo

6.2. ODBIÓR TECHNICZNY KO

6.2. ODBIÓR TECHNICZNY KO Warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodów do powierzchni terenu, Zagęszczenia gruntu, Usytuowanie w planie, rzędnych i głębokości ułoŝenia, Jakości wbudowanych materiałów oraz ich zgodności z wymogami

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH przebudowy pomieszczeń w budynku biurowym Prokuratury przy ul. Krasińskiego 65 w Warszawie Inwestor : Prokuratura Okręgowa w Warszawie 00-791

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Instalacje sanitarne Nr IS 01.01 rozdział III INWEOR : AROWO POWIATOWE W LUBLIŃCU 42-700 Lubliniec Ul. Paderewskiego 7 Rozbudowa ZSZ w Lublińcu ul. Klonowej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJE SANITARNE mgr inż.bogna Tomaszewska 1 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem Specyfikacji Technicznych są

Bardziej szczegółowo

I. Opis techniczny. III. Część graficzna. SAN- 1.0 Rzut piętra. Instalacja wod-kan. 1:500 SAN- 1.2 Rzut piętra III. Instalacja wod-kan.

I. Opis techniczny. III. Część graficzna. SAN- 1.0 Rzut piętra. Instalacja wod-kan. 1:500 SAN- 1.2 Rzut piętra III. Instalacja wod-kan. I. Opis techniczny A. Instalacja wodociągowa i kanalizacji sanitarnej B. Instalacja wentylacji i klimatyzacji C. Instalacja centralnego ogrzewania II. Załączniki Karta katalogowa ogrzewacza wentylacyjnego

Bardziej szczegółowo

B. SPIS ZAWARTOŚCI. A. STRONA TYTUŁOWA... str. 1. B SPIS ZAWARTOŚCI... str. 2

B. SPIS ZAWARTOŚCI. A. STRONA TYTUŁOWA... str. 1. B SPIS ZAWARTOŚCI... str. 2 - 2 - B. SPIS ZAWARTOŚCI SPECYFIKACJA : INSTALACJE SANITARNE A. STRONA TYTUŁOWA... str. 1 B SPIS ZAWARTOŚCI... str. 2 1. WYMAGANIA OGÓLNE str. nr 3-6 2. PRZYŁĄCZE WODY..str. nr 7-11 3. INSTALACJA WODNA..str.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJE SANITARNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJE SANITARNE Załącznik nr 1b do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJE SANITARNE CPV 45330000-9 roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne Malbork luty 2014 1 1. WSTĘP

Bardziej szczegółowo

Wspólny słownik zamówień : 45332000-3, 45331100-7, 45331210-1, 45232410-9.

Wspólny słownik zamówień : 45332000-3, 45331100-7, 45331210-1, 45232410-9. SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA WOD-KAN., CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WENTYLACJI ORAZ PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ - BUDYNEK SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE - W JANIKOWIE, NA DZIAŁKACH NR 192, 198/2

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU BIURO PROJEKTÓW arch. Piotr Bartkiewicz ul. Staromostowa 1/6, 30-506 Kraków, tel. 501 782 268, p.bartkiewicz@o2.pl OBIEKT: WYDZIAŁ OGRODNICZY U.R. ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE: PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ LABORATORIUM

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYKONANIE ROBÓT REMONTOWO-BUDOWLANYCH W BUDYNKU MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE 41-947 Piekary Śląskie, ul. Bpa Nankera 103 Inwestor : Miejski

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III SIWZ Specyfikacja Zamawianego Sprzętu SPECYFIKACJA ZAMAWIANEGO SPRZĘTU

CZĘŚĆ III SIWZ Specyfikacja Zamawianego Sprzętu SPECYFIKACJA ZAMAWIANEGO SPRZĘTU CZĘŚĆ III SIWZ Specyfikacja Zamawianego Sprzętu SPECYFIKACJA ZAMAWIANEGO SPRZĘTU dla zadania Zakup i instalacja solarnych systemów grzewczych ciepłej wody użytkowej dla budynków mieszkalnych i obiektów

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE WODOCIĄGOWE, OGRZEWCZE I GAZOWE NA PALIWO GAZOWE, WYKONANE Z RUR MIEDZIANYCH. WYTYCZNE STOSOWANIA I PROJEKTOWANIA

INSTALACJE WODOCIĄGOWE, OGRZEWCZE I GAZOWE NA PALIWO GAZOWE, WYKONANE Z RUR MIEDZIANYCH. WYTYCZNE STOSOWANIA I PROJEKTOWANIA INSTALACJE WODOCIĄGOWE, OGRZEWCZE I GAZOWE NA PALIWO GAZOWE, WYKONANE Z RUR MIEDZIANYCH. WYTYCZNE STOSOWANIA I PROJEKTOWANIA Autorzy: dr. inż. Andrzej Górecki mgr inż. Zbigniew Fedorczyk mgr inż. Joanna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SIEĆ WODOCIĄGOWA Z PRZYŁĄCZAMI W MIEJSCOWOSCI RZESZÓWEK Oznaczenia kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) Kod CPV 45231300-8 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Część ogólna Tytuł zadania : Budowa wiaty nad składowiskiem soli na terenie MPO Sp. z o.o. Lokalizacja : Toruń ul. Grudziądzka 159 dz. Nr 296/1,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO-INSTALACYJNYCH OBIEKT REMNONT CZEŚCI PARTERU BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO-INSTALACYJNYCH OBIEKT REMNONT CZEŚCI PARTERU BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO-INSTALACYJNYCH OBIEKT REMNONT CZEŚCI PARTERU BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO ADRES INWESTYCJI Mosina ul. Krotowskiego INWESTOR GMINA MOSINA PL. 20

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków Budynek A0 Gmach Główny

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków Budynek A0 Gmach Główny OBIEKT: ADRES: INWESTOR: TEMAT : STADIUM: BRANśA: Budynek A0 AGH Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków Budynek A0 Gmach Główny Akademia Górniczo

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Remont toalet wraz z wymianą instalacji wod.-kan. w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku ul. Kostrogaj 1 CZĘŚĆ OGÓLNA 2 Wstęp 1. Przedmiot Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE

INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ROZBUDOWA I MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI CHOCZEWO GMINA CHOCZEWO INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE (Kod CPV 45315100-9) LINIE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE Nazwa inwestycji PRZEBUDOWA BUDYNKU SĄDU W ZGORZELCU Adres inwestycji 59-900 Zgorzelec, ul.armii Krajowej 104 Inwestor instalacje sanitarne Projektant Sprawdzający

Bardziej szczegółowo

Bielsko-Biała kwiecień 2010 2 SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 3 1.1.Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego... 3 1.2.Przedmiot ST... 3 1.3.Zakres stosowania ST... 3 1.4.Przedmiot i zakres robót objętych

Bardziej szczegółowo