KONTROLA OKRESOWA BUDYNKÓW O POWIERZCHNI ZABUDOWY POWYŻEJ 2000 M 2 ORAZ INNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH O POWIERZCHNI DACHU PRZEKRACZAJĄCEJ 1000 M 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KONTROLA OKRESOWA BUDYNKÓW O POWIERZCHNI ZABUDOWY POWYŻEJ 2000 M 2 ORAZ INNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH O POWIERZCHNI DACHU PRZEKRACZAJĄCEJ 1000 M 2"

Transkrypt

1 PODKARPACKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA KONTROLA OKRESOWA BUDYNKÓW O POWIERZCHNI ZABUDOWY POWYŻEJ 2000 M 2 ORAZ INNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH O POWIERZCHNI DACHU PRZEKRACZAJĄCEJ 1000 M 2 Prowadzący: mgr Marian Pędlowski Rzeszów, marzec 2012

2 Spis treści 1. Rodzaje okresowych kontroli stanu technicznego Zakres przedmiotowy okresowych kontroli budynków o powierzchni zabudowy powyżej 2000 m 2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu powyżej 1000 m Osoby uprawnionego do dokonywania okresowych kontroli Protokół z okresowej kontroli Obowiązki właściciela obiektu oraz osoby dokonującej kontroli Odpowiedzialność właściciela obiektu oraz osoby dokonującej kontroli

3 1. Rodzaje okresowych kontroli stanu technicznego. Zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (DZ. U. z 2010 roku Nr 243 poz z p. zm.), właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany: 1) utrzymywać i użytkować obiekt w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywać w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej, w szczególności w zakresie związanym z niżej wymienionymi wymaganiami w celu zapewnienia: 1) spełnienia wymagań podstawowych dotyczących: a) bezpieczeństwa konstrukcji, b) bezpieczeństwa pożarowego, c) bezpieczeństwa użytkowania, d) odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, e) ochrony przed hałasem i drganiami, f) odpowiedniej charakterystyki energetycznej budynku oraz racjonalizacji użytkowania energii; 2) warunków użytkowych zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczególności w zakresie: a) zaopatrzenia w wodę i energię elektryczną oraz, odpowiednio do potrzeb, w energię cieplną i paliwa, przy założeniu efektywnego wykorzystania tych czynników, b) usuwania ścieków, wody opadowej i odpadów; 3) możliwości dostępu do usług telekomunikacyjnych, w szczególności w zakresie szerokopasmowego dostępu do Internetu; 4) możliwości utrzymania właściwego stanu technicznego; 5) niezbędnych warunków do korzystania z obiektów użyteczności publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich; 6) warunków bezpieczeństwa i higieny pracy; 7) ochrony ludności, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej; 8) ochrony obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów objętych ochroną konserwatorską. Art. 62 Prawa budowlanego nakłada na właściciela lub zarządcę obowiązek poddawania obiektów budowlanych w czasie ich użytkowania kontroli: 1) okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego: a) elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu, b) instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska, 3

4 c) instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych). Obowiązek ten nie obejmuje właścicieli i zarządców budynków mieszkalnych jednorodzinnych, obiektów budowlanych budownictwa zagrodowego i letniskowego oraz obiektów, których budowa nie wymaga pozwolenia na budowę, wymienionych w art. 29 ust. 1 Prawa budowlanego - obiekty te podlegają jednak kontroli rocznej w pozostałym zakresie, jeśli posiadają elementy podlegające sprawdzeniom, o których mowa w art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. b i c ustawy - Prawo budowlane (instalacje i urządzenia służące ochronie środowiska oraz instalacje gazowe i przewody kominowe, a także podlegają kontroli pięcioletniej, o której mowa w art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy - Prawo budowlane (sprawdzenie stanu technicznego i przydatności do użytkowania budynku, jego estetyki i otoczenia oraz badanie instalacji elektrycznej). 2) okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów; 3) okresowej, co najmniej dwa razy w roku, w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada, w przypadku budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m 2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m 2. Wymóg dwukrotnego dokonywania kontroli tego rodzaju obiektów został wprowadzony do Prawa budowlanego nowelizacją ustawy Prawo budowlane z 10 maja 2007 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 99 poz. 665), obowiązującej od 20 czerwca 2007 r., która była konsekwencją katastrofy hali na terenie Międzynarodowych Targów Katowickich. Sposób obliczania powierzchni zabudowy zawiera PN-ISO 9836: Właściwości użytkowe w budownictwie - Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych. Przez powierzchnię zabudowy rozumie się powierzchnię terenu zajętą przez budynek w stanie wykończonym. Powierzchnia zabudowy jest wyznaczona przez rzut pionowy zewnętrznych krawędzi budynku na powierzchnię terenu. Do powierzchni zabudowy nie wlicza się: 1) powierzchni obiektów budowlanych ani ich części nie wystających ponad powierzchnię terenu, 2) powierzchni elementów drugorzędnych, np. schodów zewnętrznych, daszków, markiz, występów dachowych, oświetlenia zewnętrznego; 3) powierzchni zajmowanej przez wydzielone obiekty pomocnicze (np. szklarnie, altany). Do powierzchni zabudowy wlicza się portyki, ganki i werandy. Nie wlicza się: podziemnych części budynku oraz takich zewnętrznych części budynku, jak: pochylnie samochodowe, studzienki doświetlające okna piwniczne, schody zewnętrzne, tarasy, a także takie występy architektoniczne, jak 4

5 daszki nad wejściami, gzymsy, okapy, wykusze i wszelkie nadwieszenia wyższych kondygnacji. Nie potrąca się z powierzchni zabudowy zarówno powierzchni bram, prześwitów, loggii i innych wnęk w budynku. Brak jest przepisu lub normy, określającej zasady obliczania powierzchni dachu. Należy stosować reguły matematyczne. 4) okresowej, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego kotłów, z uwzględnieniem efektywności energetycznej kotłów oraz ich wielkości do potrzeb użytkowych: a) co najmniej raz na 2 lata opalanych nieodnawialnym paliwem ciekłym lub stałym o efektywnej nominalnej wydajności ponad 100 kw, b) co najmniej raz na 4 lata - opalanych nieodnawialnym paliwem ciekłym lub stałym o efektywnej nominalnej wydajności 20 kw do 100 kw oraz kotłów opalanych gazem. Ponadto obowiązkiem właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego jest zapewnienie, dochowując należytej staranności, bezpiecznego użytkowanie obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych oddziaływujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury, takich jak: wyładowania atmosferyczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, osuwiska ziemi, zjawiska lodowe na rzekach i zbiornikach wodnych, pożary lub powodzie, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska. Niezależnie od kontroli okresowych, właściciel budynku może przeprowadzać przeglądy robocze mające na celu określenie stanu przygotowania budynku, urządzeń i instalacji do użytkowania w okresie zimowym. Właściwy organ nadzoru budowlanego w razie stwierdzenia nieodpowiedniego stanu technicznego obiektu budowlanego lub jego części, mogącego spowodować zagrożenie: życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska nakazuje przeprowadzenie kontroli, a także może żądać przedstawienia ekspertyzy stanu technicznego obiektu lub jego części. 2. Zakres przedmiotowy okresowych kontroli budynków o powierzchni zabudowy powyżej 2000 m 2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu powyżej 1000 m 2. W polskim systemie prawnym brak jest definicji legalnej pojęcia wielkopowierzchniowy obiekt handlowy. Określenie to zawierała ustawa z dnia 11 maja 2007 r. o tworzeniu i działaniu wielkopowierzchniowych obiektów handlowych. Pod tym pojęciem ustawa rozumiała obiekt 5

6 handlowy o powierzchni sprzedaży przekraczającej 400 m 2, w którym prowadzona jest jakakolwiek działalność handlowa. Z dniem 11 lipca 2008 r. ustawa ta utraciła moc zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 lipca 2008 r. (Dz. U. z 2008 r. Nr 123, poz. 803). W przyjętej nomenklaturze obiekty wielkopowierzchniowe, określane są mianem obiektów o podwyższonym ryzyku użytkowania. Obowiązek przeprowadzania co najmniej dwukrotnych w ciągu roku kontroli okresowych obiektów o tzw. podwyższonym ryzyku, o których mowa w art. 62 ust. 1 pkt 3 ustawy - Prawo budowlane, dotyczy jedynie obiektów budowlanych o parametrach ściśle określonych w tym przepisie, tzn. obowiązkiem tym zostały objęte budynki, które posiadają określoną powierzchnię zabudowy (przekraczającą 2000 m², bez względu na powierzchnię dachu) oraz inne niż budynki, obiekty budowlane o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m². Kwestie okresowych kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych, powinny regulować też przepisy wykonawcze do Prawa budowanego. Warunki techniczne użytkowania obiektów budowlanych, mogli (ale nie było to obowiązkowe) określić, w drodze rozporządzenia: 1) minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej dla budynków mieszkalnych; 2) właściwi ministrowie, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej dla innych obiektów budowlanych. Jedynie dwóch ministrów wydało rozporządzenia dotyczące warunków technicznych użytkowania obiektów budowlanych: 1) MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI z dnia 16 sierpnia 1999 r. dotyczące warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836, zm. Dz.U.2009 Nr 205 poz. 1584), 2) MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 23 października 2006 r. dotyczące warunków technicznych użytkowania oraz szczegółowego zakresu kontroli morskich budowli hydrotechnicznych. Rozporządzenie MINISTERA SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych, określa warunki techniczne użytkowania budynków mieszkalnych, wraz ze związanymi z nimi instalacjami i urządzeniami technicznymi. Zawiera również regulacje w zakresie okresowych kontroli stanu technicznego budynków mieszkalnych. Nie obejmują one innych budynków niż mieszkalne. W odniesieniu do innych budynków np. przemysłowych, handlowych, służby zdrowia, budynków sakralnych, nie zostały wydane warunki ich użytkowania. Z braku regulacji, należy przyjąć zasadę 6

7 analogii i przepisy dotyczące warunków użytkowania budynków mieszkalnych, stosować do innych budynków. Rozporządzenie określa warunki, które mają zapewnić: 1) utrzymanie stanu technicznego budynku na poziomie zapewniającym bezpieczeństwo ludzi i mienia w okresie jego użytkowania, 2) ochronę zdrowia i życia ludzi w pomieszczeniach budynku, 3) utrzymanie wymaganego stanu estetycznego budynku, a w przypadku wpisania budynku do rejestru zabytków - zachowanie jego wartości podlegających ochronie konserwatorskiej, 4) zgodne z przeznaczeniem użytkowanie budynku i znajdujących się w nim pomieszczeń oraz urządzeń związanych z budynkiem, a w szczególności warunki w zakresie zaopatrzenia w wodę, gaz, energię cieplną, energię elektryczną, ochronę przeciwpożarową, oraz odprowadzania ścieków i usuwania odpadów stałych, 5) możliwość racjonalizacji zużycia wody i nośników energii zgodnie z wymaganiami użytkowników lokali, lecz w sposób nie naruszający interesów osób trzecich i nie powodujący pogorszenia właściwości użytkowych i technicznych budynku i związanych z nim urządzeń, 6) racjonalne wykorzystanie energii, 7) ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich, 8) oświetlenie dzienne mieszkania, o którym mowa w 3 pkt 9 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z p. zm.). Rozdział 2 rozporządzenia dotyczy kontroli okresowych budynków mieszkalnych. W celu właściwego użytkowania budynku należy przeprowadzać kontrole okresowe. Rozporządzenie stanowi, iż: 1. Kontrole, co do zasady, powinny być przeprowadzane w porze wiosennej. 2. Osoba przeprowadzająca kontrolę budynku powinna przed jej rozpoczęciem zapoznać się z: 1) protokołami z poprzednich kontroli, 2) z protokołami odbioru robót remontowych wykonanych w budynku w okresie od poprzedniej kontroli, 3) ze zgłoszeniami użytkowników lokali dotyczącymi usterek, wad, uszkodzeń lub zniszczeń elementów budynku. Jest to etap wstępny, przygotowawczy do przeprowadzenia dalszej oceny stanu technicznego i ma na celu dokonanie dotyczących wydarzeń mających miejsce od czasu ostatniej kontroli. Nie obejmuje on jednak konieczności zapoznania się z dokumentacją budowy. W praktyce nie zachowała się taka dokumentacja 7

8 budynków wybudowanych kilkadziesiąt lat temu. Dlatego też brak jest możliwości porównania stanu istniejącego z projektowanym. Zapoznanie się protokółem poprzedniej kontroli ma na celu przede wszystkim ustalenie, czy roboty remontowe, zalecane zostały wykonane, a w razie ich nie wykonania dokonujący kontroli ma obowiązek umieścić w swoim protokóle informację o nie wykonanych robotach. Często zdarza się, iż identyczny zakres robót remontowych zalecany jest w kilku kolejnych protokółach z okresowych kontroli, bez jakiejkolwiek informacji o tym, iż był zalecany w poprzednich protokółach i nie wykonany. Ustalenie zakresu nie wykonanych robót remontowych jest informacją ukierunkowującą kontrolera do konieczności bardzo dokładnej kontroli elementu budynku, objętego wcześniejszym zaleceniem remontu. Upływ czasu mógł bowiem spowodować, iż jego stan ten uległ dalszemu pogorszeniu. Zapoznanie się z protokołami odbioru robót remontowych wykonanych w budynku w okresie od poprzedniej kontroli, ma na celu przede wszystkim ustalenie, jakie roboty remontowe i w jakim zakresie zostały wykonane. Zapoznanie się ze zgłoszeniami użytkowników lokali dotyczącymi usterek, wad, uszkodzeń lub zniszczeń elementów budynku, pozostaje jedynie martwym przepisem. Niezwykle rzadko właściciele lub zarządców budynków prowadzą ewidencję tego rodzaju zgłoszeń. Każda informacja w tym zakresie, pozornie błaha, może być niezwykle istotna. Dlatego też osoba kontrolująca stan techniczny budynku, powinna zalecić właścicielowi prowadzenie takiej ewidencji i ujmowania w niej każdego zgłoszenia użytkowników lokali dotyczącego stanu technicznego elementu budynku. Właściwie zgromadzony materiał wstępny, ułatwi przeprowadzenie dalszych czynności kontrolnych. Oto podstawowe pytania, jakie zadajemy dla kontroli stanu konstrukcyjno-budowlanego wykonywanej do 31 maja: Stan pokrycia dachowego, obróbek blacharskich, rynien, rur spustowych, włazów na dach po okresie zimowym. Czy doszło do uszkodzenia elementów dachowych w okresie zimowym? Jaki wpływ mogą mieć na powstałe uszkodzenia nadzwyczajne warunki pogodowe występujące w porze wiosennej, takie jak: wyładowania atmosferyczne, silne wiatry, intensywne opady deszczu i gradu? Stan dachu. Czy w konstrukcji dachu zastosowano właściwe rozwiązania, czy zaprojektowano duże rozpiętości połaci dachowych ze zmniejszoną ilością podparć i z małym kątem nachylenia? Czy po okresie zimowym ujawniły się negatywne zmiany w konstrukcji dachu, które wymagają analizy i/lub dodatkowych zabezpieczeń? Czy stwierdzono uszkodzenia dachu spowodowane skutkami niskich temperatur, zaleganiem śniegu, uszkodzeniami mechanicznymi powstałymi w porze zimowej? Czy doszło do odkształceń dachu na skutek nadmiernych obciążeń śniegiem? 8

9 Początkowe pytania protokołu kontroli stanu konstrukcyjno-budowlanego wykonywanej do 30 listopada: Stan elementów dachowych. Czy wadliwe wykonanie lub zły stan techniczny tych elementów może spowodować tworzenie się niecek, w których nasilał się będzie proces zamarzania-rozmarzania i w konsekwencji narastające zaleganie warstw zlodowaciałego śniegu? Czy kąt nachylenia połaci dachu może ułatwić zaleganie zbitego śniegu o ciężarze przewyższającym zakładany dla tego typu konstrukcji? Czy stwierdzono uszkodzenia dachu spowodowane skutkami wysokich temperatur, opadami deszczu lub uszkodzeniami mechanicznymi, powstałymi w porze wiosenno-letniej? Czy doszło do odkształceń termicznych dachu? Czy wskutek wymienionych - i podobnych zjawisk - powstały niecki, w których może gromadzić się topniejący śnieg? Okresowej półrocznej kontroli podlegają elementy budynku narażone na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania, których uszkodzenia mogą powodować zagrożenie dla: 1) bezpieczeństwa osób, 2) środowiska, 3) konstrukcji budynku. W trakcie użytkowania obiektu budowlanego, ma miejsce zmiana jego stanu technicznego, powodująca zmniejszanie się jego sprawności technicznej i wartości użytkowej spada, w różnym stopniu sprawność jego konstrukcji. Ma na to wpływ wiele czynników, np.: 1) błędy projektowe i wykonawcze, 2) cechy zastosowanych wyrobów budowanych, mające związek z czasem ich wbudowania, 3) dopuszczanie do nadmiernego obciążania konstrukcji np. zbyt dużą ilością zalegającego śniegu, 4) naruszanie zasad właściwego użytkowania, 5) nieterminowe, konieczne remonty, Kontrola stanu technicznego obiektu budowlanego, jest zadaniem niezwykle złożonym i stwarzającym wiele problemów. Rzetelne wykonanie kontroli wymaga od kontrolera wszechstronnej znajomości zagadnienia oraz wiedzy technicznej. Zdarza się, iż wnioski końcowe co do stanu technicznego, formułowane są bez dostatecznego i wyczerpującego przeprowadzenia czynności kontrolnych. Obiekty wielkopowierzchniowe, często posiadają konstrukcję stalową. Jej kontrola polega przede wszystkim na wzrokowej jej ocenie, w poszukiwaniu jej słabych punktów: pojawienie się korozji, odkształceń, ubytków śrub, zniszczenia spawów. Takie oględziny, a przede wszystkim konstrukcja dachu, powinny być wykonane bardzo dokładnie. Obiekty takie zazwyczaj posiadają od kilku do kilkunastu metrów. Oględziny powinny zostać przeprowadzone z użyciem sprzętu mechanicznego (podnośnika) lub za pomocą lornetki. Oględziny takie mogą być utrudnione wówczas, gdy w obiekcie zastosowano sufit 9

10 podwieszony i nie zapewniono odpowiedniej ilości otworów kontrolnych. Kontrole takie są obciążone wówczas dużym błędem. Często brak jest dostępu, chodników komunikacyjnych, umożliwia kontrolę. W takich okolicznościach konieczne jest stosowanie innych środków kontroli stanu technicznego konstrukcji obiektu budowanego. Środki te powinny zostać zawarte w przepisach prawnych, tj. w Prawie budowlanym lub przepisach dotyczących warunków technicznych użytkowania obiektów budowlanych. Powinny one obejmować przede wszystkim zasady i środki techniczne monitoringu stanu technicznego tj. wdrożenie systemów wczesnego ostrzegania, czyli profilaktyki w zapewnieniu bezpieczeństwa konstrukcji i bezpieczeństwa użytkowaniu obiektów budowlanych. Kwestia ta została wprowadzona do polskiego systemu prawnego Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 12 marca 2009 r., zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 56 z 2009 r. poz. 461). W 204 dodano bowiem ust. 7 o treści: Budynki użyteczności publicznej z pomieszczeniami przeznaczonymi do przebywania znacznej liczby osób, takie jak: hale widowiskowe, sportowe, wystawowe, targowe, handlowe, dworcowe powinny być wyposażone, w zależności od potrzeb, w urządzenia do stałej kontroli parametrów istotnych dla bezpieczeństwa konstrukcji, takich jak: przemieszczenia, odkształcenia i naprężenia w konstrukcji. Przepis nie określa rodzaju urządzeń do kontroli. Ich rodzaj uzależniony będzie między innymi od rodzaju konstrukcji. Zastosowanie takiego systemu kontroli zapewni możliwość określania zmian w konstrukcji obiektu, powodowanych różnymi czynnikami: stałymi i zmiennymi i wyjątkowymi. Ponadto, zgodnie z ww. rozporządzenia, budynki i urządzenia z nimi związane powinny być projektowane i wykonywane w taki sposób, aby obciążenia mogące na nie działać w trakcie budowy i użytkowania nie prowadziły do: 1) zniszczenia całości lub części budynku, 2) przemieszczeń i odkształceń o niedopuszczalnej wielkości, 3) uszkodzenia części budynków, połączeń lub zainstalowanego wyposażenia w wyniku znacznych przemieszczeń elementów konstrukcji, 4) zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny. Konstrukcja budynku powinna spełniać warunki zapewniające nieprzekroczenie stanów granicznych nośności oraz stanów granicznych przydatności do użytkowania w żadnym z jego elementów i w całej konstrukcji. Stany graniczne nośności uważa się za przekroczone, jeżeli konstrukcja powoduje zagrożenie bezpieczeństwa ludzi znajdujących się w budynku oraz w jego pobliżu, a także zniszczenie wyposażenia lub przechowywanego mienia. Stany graniczne przydatności do użytkowania uważa się za przekroczone, jeżeli wymagania użytkowe dotyczące konstrukcji nie są dotrzymywane. Oznacza to, że w konstrukcji budynku nie mogą wystąpić: 10

11 1) lokalne uszkodzenia, w tym również rysy, które mogą ujemnie wpływać na przydatność użytkową, trwałość i wygląd konstrukcji, jej części, a także przyległych do niej niekonstrukcyjnych części budynku, 2) odkształcenia lub przemieszczenia ujemnie wpływające na wygląd konstrukcji i jej przydatność użytkową, włączając w to również funkcjonowanie maszyn i urządzeń, oraz uszkodzenia części niekonstrukcyjnych budynku i elementów wykończenia, 3) drgania dokuczliwe dla ludzi lub powodujące uszkodzenia budynku, jego wyposażenia oraz przechowywanych przedmiotów, a także ograniczające jego użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem. Warunki bezpieczeństwa konstrukcji, uznaje się za spełnione, jeżeli konstrukcja ta odpowiada Polskim Normom dotyczącym projektowania i obliczania konstrukcji. KONTROLA ELEMENTÓW BUDYNKU. Kontrola dachu. Kompleksowa kontrola dachu powinna obejmować zarówno sprawdzenie stanu pokrycia, jak i kontrolę konstrukcji, która także może wymagać naprawy. Szczególnie narażone na szkodliwe działanie warunków atmosferycznych i wszelkie zanieczyszczenia są słabe miejsca w połaci. Zaliczamy do nich wszelkie połączenia z pionowymi powierzchniami: kominami, ścianami bocznymi lukarn oraz koszami i zlewniami dachowymi. Kontrole stropów winny ustalić, czy nie nastąpiły: - zmiany w sposobie użytkowania pomieszczeń, - przeciążenia stropów, - zmiany w układzie ścianek działowych poprzez wykonanie nowych, np. z cegły lub elementów gipsowych, co mogłoby spowodować przeciążenie stropów, - niedopuszczalne przebicia otworów przez stropy lub podcinanie konstrukcji stropów bruzdami w celu przeprowadzenia lub ukrycia przewodów kanalizacyjnych. Ponadto w przypadku stwierdzenia nadmiernych ugięć stropów (wyrażających się uszkodzeniami ścianek działowych, odpadaniem tynku i uszkodzeniem posadzek) oraz pęknięć poprzecznych płyt stropowych należy wykonać ekspertyzę techniczną. W trakcie dokonywania kontroli fundamentów i ścian piwnic należy szczególną uwagę zwrócić na: - występowanie pęknięć i zarysowań ścian piwnic, - zawilgocenia ścian i posadzek, - odpryski i lokalne uszkodzenia betonu. Woda w piwnicach może występować ze względu na: a) nieszczelne przejścia instalacji przez ściany piwnic, 11

12 b) przecieki wody z przyłącza centralnego ogrzewania, c) złe spadki opasek wokół budynku lub ich brak, d) nieprawidłowo wykonane lub uszkodzone kosze przy okienkach piwnicznych, e) pęknięte - niedrożne żeliwne piony deszczówek, f) zniszczoną izolację pionową fundamentów, pęknięte ściany piwnic lub nieszczelne złącza elementów. Podczas kontroli ścian zewnętrznych szczególną uwagę należy zwrócić na to, czy nie występują wady polegające na: 1. Wychylaniu się z pionu ścian lub pękaniu ich elementów. 2. Pojawieniu się znacznych rys (niewłoskowatych), pęknięć połączonych z ubytkami i rozwarstwieniem materiału konstrukcyjnego na złączach elementów prefabrykowanych, spękań i odpadania faktur i tynków. 3. Występowaniu rdzawych wykwitów i innych oznak korozji zbrojenia i betonu od strony zewnętrznej i wewnętrznej ściany. 4. Pęknięciach konstrukcyjnych płyt balkonowych, stanu balustrad balkonowych oraz obróbek blacharskich. 5. Przemarzaniu ścian, objawiającym się wykropleniami i oszronieniami na wewnętrznej płaszczyźnie ściany. 6. Przeciekami opadów atmosferycznych do pomieszczeń użytkowych przez materiał ściany, złącza pionowe i poziome elementów prefabrykowanych, przez stolarkę, przez połączenie stolarki zewnętrznej z ościeżami prefabrykatów. Ponadto w czasie kontroli ścian zewnętrznych należy zwrócić uwagę na stan balustrad, ślusarki oraz stolarki. Stolarka i ślusarka wymagają regularnej konserwacji. Przyspieszone zużycie stolarki drewnianej, malowanej, a tym samym jej niszczenie, następuje w przypadku braku okitowania szyb, nieprawidłowego odprowadzania wody. Nieprawidłowe odprowadzanie wody powoduje również zamakanie ścian zewnętrznych. Kontrola ścian wewnętrznych. Ściany działowe są najczęściej wykonywane z betonu, cegły, dyli gipsowych, bloczków gazobetonowych, a także w postaci ścianek zwanych "plastrem pszczelim". Występujące często przypadki pęknięć w stykach ścian działowych z płytami stropowymi i ze ścianami nośnymi są spowodowane różnicą odkształceń poszczególnych elementów konstrukcji oraz ugięcia płyt stropowych. 12

13 Podczas kontroli klatki schodowej należy zwrócić uwagę na: - zachowanie się elementów konstrukcyjnych, - rysy i pęknięcia płyt biegów schodowych, - ubytki biegów schodowych, płyt stropowych, podestowych i spocznikowych oraz ścian, - oznaki korozji elementów złączy oraz zbrojenia, mogące świadczyć o zagrożeniu konstrukcji i wymagających wykonania ekspertyzy, - ubytki i zniszczenia profilu z polichlorku winylu na pochwycie balustrad. Kontroli polegają również stan techniczny instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska - przepisy prawa budowlanego nie precyzują, co należy rozumieć pod pojęciem instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska, o których mowa w art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy - Prawo budowlane. Mając jednak na uwadze przepisy dotyczące ochrony środowiska, należy przyjąć, że są to instalacje i urządzenia, które przeciwdziałają negatywnemu oddziaływaniu obiektu na stan środowiska oraz na życie lub zdrowie ludzi, w szczególności w zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza, wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, powodowania hałasu, wytwarzania pól elektromagnetycznych. Takimi urządzeniami są np. urządzenia sanitarne służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także służące do czasowego gromadzenia odpadów stałych, urządzenia filtrujące, czy wygłuszające. Obowiązek kontroli instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska, o którym mowa w art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy - Prawo budowlane, nie został w żaden sposób ograniczony w stosunku do rodzaju obiektu budowlanego czy podmiotu zobowiązanego do takiej kontroli okresowej. Celem kontroli jest zapobieganie negatywnemu oddziaływaniu obiektu na stan środowiska oraz na życie i zdrowie ludzi i odnoszą się do wszelkiego rodzaju urządzeń wprowadzających gazy i płyny do powietrza, odprowadzających ścieki do wód, wytwarzających pola elektromagnetyczne. Zakres kontroli instalacji gazowej obejmuje: a) pomieszczenie na kurek główny (na zbiorczy gazomierz), b) pralnie lokatorskie, c) przewody gazowe w piwnicach wraz z przejściem przewodu przez ścianę zewnętrzną budynku, d) piony gazowe, e) przewody gazowe w lokalach, f) gazomierze, g) aparaty gazowe. W czasie kontroli pomieszczenia na kurek główny należy przede wszystkim sprawdzić za pomocą wykrywacza gazu, czy w pomieszczeniu tym (szafce) nie ulatnia się gaz. Poza tym należy sprawdzić: a) czy jest bezpośredni dostęp do pomieszczenia (szafki) i czy klucz znajduje się w wyznaczonym miejscu i jest dostępny o każdej porze dla osób upoważnionych, 13

14 b) czy wentylacja jest odpowiednia, c) czy w pomieszczeniu znajdują się inne przedmioty (dopuszcza się umieszczenie w pomieszczeniu tylko wodomierza), d) czy instalacja elektryczna spełnia warunek elektroenergetycznego urządzenia przeciwwybuchowego, e) czy przewody gazowe wraz z zamontowanym uzbrojeniem są w odpowiednim stanie technicznym (stan zamocowania, powłoki antykorozyjnej, zawilgocenie itp.). W czasie kontroli instalacji gazowych w piwnicach, pionów, instalacji w lokalach należy sprawdzić: a) szczelność instalacji aparatów gazowych, b) stan powłok ochronnych, c) stan zamocowania przewodów i przejść przez przegrody budowlane, sposób prowadzenia przewodów w stosunku do przewodów innych instalacji, stan aparatów gazowych, d) prawidłowość ułożenia rur spalinowych oraz ciągu w przewodzie spalinowym, e) czy nie wprowadzono samowolnych zmian w instalacji i w sposobie użytkowania pomieszczeń. Szczelność instalacji gazowych sprawdza się wykrywaczem gazu, a dla ustalenia miejsca nieszczelności należy posłużyć się wodą mydlaną. Oprócz sprawdzania szczelności instalacji w poszczególnych lokalach, jeśli sprawdzenie wykrywaczem gazu nie ujawniło nieszczelności, zaleca się dodatkowe sprawdzenie przy otwartym kurku przed gazomierzem i otwartych kurkach przed aparatami gazowymi oraz zamkniętych kurkach przed palnikami - przez obserwację wskazań gazomierza w ciągu pół godziny. Zakres kontroli przewodów wentylacyjnych powinien obejmować: a) przewody w piwnicach wraz z ich uzbrojeniem, b) przewody i elementy uzbrojenia w pomieszczeniach ogólnego użytku oraz pralniach, suszarniach itp. pomieszczeniach. c) przewody w lokalach wraz z ich uzbrojeniem, d) urządzenia w lokalach nie przewidziane dokumentacją projektową, pod kątem ich zgodności z wymaganiami przepisów dotyczących bezpieczeństwa użytkowników, e) wszelkie urządzenia z mechanicznym napędem, służące do usuwania powietrza, przyłączone do przewodów wentylacyjnych obsługujących więcej niż jeden lokal powinny być zdemontowane; użytkowników lokali, w których znajdują się takie urządzenia, należy poinformować o obowiązujących przepisach oraz zagrożeniu wynikającym z funkcjonowania tego typu urządzeń (możliwość zatrucia tlenkiem węgla), f) trzony wentylacyjne w przestrzeni poddasza oraz ponad dachem wraz z ich uzbrojeniem, g) dojścia do kominów, włazy, drabiny, ławy kominiarskie. W czasie kontroli należy zwrócić uwagę na szczelność obsadzenia rozet, kratek wentylacyjnych, drzwiczek rewizyjnych i wyczystnych, obciążenia ścianek przewodów przez zawieszone przybory sanitarne lub inne elementy wyposażenia pomieszczeń. 14

15 Równocześnie z kontrolą przewodów wentylacyjnych, należy sprawdzić otwory nawiewne w drzwiach, przede wszystkim do pomieszczeń, w których znajdują się urządzenia gazowe. Kontrola przewodów spalinowych i dymowych powinna obejmować: a) przewody w piwnicach wraz z ich uzbrojeniem, b) przewody w lokalach wraz z ich uzbrojeniem oraz połączeniami przewodów z aparatami gazowymi i piecami oraz trzonami kuchennymi, c) urządzenia w lokalach nie przewidziane dokumentacją, szczególnie z wmontowanymi wentylatorami z napędem elektrycznym pod kątem wpływu tych urządzeń na zakłócenie działania przewodów z grawitacyjnym przepływem powietrza lub spalin. Urządzenia te, jako zagrażające bezpieczeństwu, winny być zdemontowane. Wymóg taki określony jest przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, d) trzony spalinowe i dymowe w przestrzeni poddasza oraz ponad dachem wraz z ich uzbrojeniem, e) dojścia do kominów, włazy, drabiny, ławy kominiarskie. W czasie kontroli należy zwrócić uwagę na szczelność obsadzenia rozet, drzwiczek rewizyjnych i wyczystnych, obciążenia ścianek przewodów przez zawieszone przybory sanitarne lub inne elementy wyposażenia pomieszczeń. Zakres kontroli przewodów kominowych powinien obejmować: 1) badanie drożności przewodów kominowych, 2) badanie prawidłowości podłączeń w tym ilość i rodzaj podłączeń (kratek wentylacyjnych, palenisk gazowych lub węglowych) podłączonych do jednego przewodu kominowego, 3) stan techniczny drzwiczek rewizyjnych, 4) stan techniczny łączników, rur zapiecowych, 5) prawidłowość zainstalowanych kratek wentylacyjnych (wielkość ich powierzchni chłonnej) czy jest zapewniony dostęp powietrza zewnętrznego koniecznego do prawidłowej cyrkulacji powietrza w lokalu, 6) czy w lokalu istnieją urządzenia wymuszające ciąg kominowy w przypadku gdy istnieją paleniska obsługiwane ciągiem grawitacyjnym lub gdy urządzenia te funkcjonują w przewodach wentylacji zbiorczej, 7) badanie prawidłowości ciągu kominowego, 8) badanie stanu technicznego kominów ponad dachem w tym głowic kominowych, ścian kominowych nad dachem i na strychu, nasad kominowych, 9) prawidłowości wylotów przewodów, 10) badanie prawidłowości dostępu do przeprowadzania kontroli przewodów kominowych w tym stanu technicznego: włazów, drabin, ankrów itp., ław kominiarskich, 15

16 11) badanie szczelności przewodów kominowych, 12) ocenę innych nieprawidłowości mogących wpływać na zagrożenie bezpieczeństwa mieszkańców, 13) badanie drożności. W toku kontroli szczegółowym sprawdzeniem należy również objąć stan techniczny: 1) zewnętrznych warstw przegród zewnętrznych (warstwa fakturowa), elementów ścian zewnętrznych (attyki, filary, gzymsy), balustrad, loggii i balkonów - kontrola ma na celu ustalenie stanu technicznego warstwy fakturowej. Z uwagi na bezpieczeństwo osób znajdujących się w strefie obiektów istotna jest stabilność warstwy fakturowej, podlegającej bezpośredniemu oddziaływaniu czynników atmosferycznych. Kontrola budynków, wykonanych z wielkopłytowych warstwowych ścian zewnętrznych, powinna obejmować określenie: 1) zakresu zawilgacania ścian oraz występowania zagrzybienia na ścianach wewnątrz mieszkań, 2) uszkodzeń warstwy elewacyjnej lub ułożonego na niej tynku, 3) rozmieszczenia spękań warstwy fakturowej, 4) obecności raków lub słabego zagęszczenia betonu, 5) miejsc, gdzie wieszaki lub siatki zbrojeniowe nie są otulone, 6) stanu uszczelnień złączy między płytami, 7) stanu obróbek blacharskich okien. Badanie elewacji powinno zawierać: 1) inwentaryzacją wad i uszkodzeń elewacji, 2) określenie stanu elementów wpływających na obciążenie wieszaków np. grubość warstwy fakturowej i ocieplenia, 3) badania nieniszczące płyt fakturowych w celu oceny zgodności z projektem w zakresie liczby, rozkładu wieszaków, prętów kotwiących i siatek zbrojeniowych, 4) odkrywki kontrolne w celu określenia współpracy części płyt, stanu łączników i zakresu uszkodzeń powstałych w czasie eksploatacji, a także pobrania próbek do badań laboratoryjnych (o ile takie byłyby konieczne). W ramach oględzin i badań wewnątrz pomieszczeń należy zwracać uwagę na czynniki wpływające na przyspieszenie procesów degradacji. Należy sprawdzić, czy występują zawilgocenia ścian (przy oknach, nadprożach, złączach ścian), grzyby pleśniowe, plamy itp., oraz określić zakres występowania tych czynników. Konieczne jest określenie skuteczności działania wentylacji. Stan techniczny elementów należy ocenić na podstawie analizy wszystkich badanych części płyty, a w razie stwierdzenia nieprawidłowości, sformułować zalecenia wykonania niezbędnych robót remontowych oraz kolejności wykonania. 16

17 Jeżeli stwierdzone zostaną wady wykonania elementów, a także objawy świadczące o postępie degradacji płyty, o istotnym znaczeniu dla bezpieczeństwa, należy przeprowadzać wówczas dokładne badania wad i uszkodzeń elewacji wynikających z wystąpienia warunków stymulujących degradację połączeń warstw w elementach ściennych. Niezbędne jest wykonanie badań, które pozwolą określić rzeczywiste wartości obciążeń wynikające z grubości warstw i zmiany relacji równowagi między elementami. Kontrola elementów ścian zewnętrznych (attyki, filary, gzymsy), balustrad, loggii i balkonów, powinna obejmować przede wszystkim ocenę ich stateczności, występujących zarysowań lub pęknięć, odspojenia tynków i jego ubytków. Należy zwrócić uwagę na to, czy balustrady nie mają ostro zakończonych elementów, a ich wysokość oraz maksymalny prześwit lub wymiar otworu pomiędzy elementami wypełnienia, zapewniającymi skuteczną ochronę przed wypadnięciem osób, a szklane elementy balustrad wykonane są ze szkła o podwyższonej wytrzymałości na uderzenia, tłukącego się na drobne, nieostre odłamki; 2) urządzeń zamocowanych do ścian i dachu budynku kontrolą należy objąć wszystkie elementy np. reklamy i gabloty reklamowe, tablice informacyjne, klimatyzatory, anteny satelitarne, daszki, osłony przeciwsłoneczne, urządzenia oświetleniowe, kraty zewnętrzne i okiennice, parapety zewnętrzne. Należy dotknąć każdego elementu i ocenić jego stabilność i trwałość. W razie jakichkolwiek wątpliwości zależy zalecić bezzwłoczne wzmocnienie mocowania urządzenia albo jego demontaż; 3)elementów odwodnienia budynku oraz obróbek blacharskich oraz pokryć dachowych należy zwrócić uwagę na: wpusty dachowe i filtry przy wpustach, zalegające kamienie, gałęzie i liście oraz innych zanieczyszczenia, sprawdzić szczelność pokrycia przy wszystkich elementach przebijających połać dachu, na porosty organiczne, na zanieczyszczenie rynien lub koryt odwadniających, zabezpieczenie antykorozyjne obróbek blacharskich; 4) instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej kontrolą instalacji centralnego ogrzewania należy objąć: przewody w piwnicach wraz z ich uzbrojeniem oraz izolacją ciepłochronną, przewody instalacyjne w lokalach, grzejniki, odpowietrzenie instalacji. Kontrola instalacji centralnego ogrzewania powinna być dokonywana wyłącznie w czasie jej funkcjonowania (tj. w sezonie ogrzewczym). Kontrola instalacji c.o. powinna być dokonywana tylko w okresie prawidłowej pracy węzła cieplnego (kotłowni). W razie stwierdzenia nieprawidłowości w funkcjonowaniu węzła cieplnego komisja powinna zalecić podjęcie działań mających na celu właściwą pracę węzła. Dalsze czynności komisja może podjąć po wyregulowaniu pracy węzła cieplnego. Kontrola instalacji centralnego ogrzewania obejmuje przewody w piwnicach wraz z ich uzbrojeniem oraz izolacją ciepłochronną. Kontrola instalacji centralnego ogrzewania powinien obejmować: a) przewody w piwnicach wraz z ich uzbrojeniem oraz izolacją ciepłochronną, 17

18 b) przewody instalacyjne w lokalach, c) grzejniki, d) odpowietrzenie instalacji. Celem kontroli jest w szczególności: - ustalenie stref niedogrzewań, - przeprowadzenie kontrolnych pomiarów temperatur wewnątrz wytypowanych pomieszczeń zlokalizowanych w reprezentatywnych miejscach budynku, - sprawdzenie aktualnych średnic kryz w reprezentatywnych miejscach instalacji, w tym w kilku wybranych pomieszczeniach, - sprawdzenie prawidłowości działań eksploatacyjnych dla ustalenia: - czy nie zaistniały przypadki ingerencji osób nieupoważnionych (zmiana wielkości grzejnika, zmiana średnicy kryz dławiących itp.), - czy zład jest należycie odpowietrzany, - czy nie występuje przepływ czynnika w przewodach odpowietrzających, - czy poziom wody w instalacji jest właściwy. - sprawdzenie stanu szczelności instalacji. Jeżeli występują nieszczelności, konieczne jest skontrolowanie stref występowania nieszczelności. Występowanie nieszczelności (rur, zaworów) na pojedynczych pionach lub poziomach wskazuje na wady materiałowe lub jest skutkiem oddziaływania określonych przyczyn zewnętrznych. Chropowate i widoczne produkty korozji na powierzchniach zewnętrznych rur i armatury są zazwyczaj spowodowane dużym zawilgoceniem powietrza w tym miejscu (np. na skutek wpływu czynnika grzejnego) bądź wyciekami z przewodów wodno-kanalizacyjnych, albo wilgoci kondensującej się na chłodnych powierzchniach. W czasie kontroli instalacji wody ciepłej należy sprawdzić: a) poziome przewody w piwnicach wraz z ich uzbrojeniem, b) przewody pionowe wraz z ich uzbrojeniem, c) stan izolacji cieplnej, d) przewody doprowadzające wodę do punktów jej poboru, e) sprawność funkcjonowania cyrkulacji, f) miejsca przejść przewodów przez przegrody budowlane; 5) urządzeń stanowiących zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku należy dokonać oceny w zakresie stanu technicznego urządzeń np. mocowania skrzynek na węże przeciwpożarowe, czy też ogólny stan techniczny osprzętu zabezpieczenia przeciwpożarowego budynku. Kontrola ta nie zastępuje czynności kontrolnych, dokonywanych przez służby prewencji straży pożarnej; 18

19 6) elementów instalacji kanalizacyjnej odprowadzających ścieki z budynku - w ramach kontroli należy ocenić: właściwy stanu przewodów, zabezpieczenia przewodów przed zamarzaniem, właściwości hydrodynamicznych przewodów kanalizacyjnych. Sprawdzenie poprawności działania instalacji kanalizacyjnej w budowlach wymaga sprawdzenia: stanu przyborów sanitarnych i urządzeń kanalizacyjnych, podejścia odpływowego, pionów kanalizacyjnych wraz z rurami wywiewnymi, poziomów kanalizacyjnych wraz z ich uzbrojeniem do pierwszej studzienki rewizyjnej na przykanaliku (licząc w kierunku spływu ścieków). Kontrola instalacji kanalizacyjnej obejmuje: a) stan przyborów sanitarnych i urządzeń kanalizacyjnych, b) podejścia odpływowe, c) piony kanalizacyjne wraz z rurami wywiewnymi, d) poziomy kanalizacyjne wraz z ich uzbrojeniem do pierwszej studzienki rewizyjnej na przykanaliku (licząc w kierunku spływu ścieków), e) wszystkie elementy kanalizacji deszczowej do pierwszej studzienki na przykanaliku; 7) przejść przyłączy instalacyjnych przez ściany budynku należy przede wszystkim zwrócić uwagę na kwestię uszczelnienia przejść przyłączy, ponieważ niedostateczne uszczelnienie może być źródłem dodatkowego ochładzania budynku, a w razie podwyższenia poziomu wód gruntowych lub powodzi, miejscem przenikania wody do budynku. 3. Osoby uprawnionego do dokonywania okresowych kontroli. Kontrolę stanu technicznego obiektów budowlanych (poza kontrolami instalacji elektrycznych, piorunochronnych, gazowych i urządzeń chłodniczych w pewnej mierze przewodów kominowych, mogą przeprowadzać co do zasady wyłącznie osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności i odpowiednim zakresie. W zależności od przedmiotu okresowej kontroli, upoważnioną do jej dokonania będzie więc osoba, która dysponuje uprawnieniami do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno budowlanej, bądź uprawnieniami do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, a także uprawnieniami budowlanymi do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych elektroenergetycznych bez ograniczeń w zależności od zakresu posiadanych uprawnień. Wykaz wszystkich specjalności i specjalizacji techniczno-budowlanych wyodrębnionych w specjalnościach budowlanych określa rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578 z p. zm.). 19

20 Art. 104 ustawy - Prawo budowlane deklaruje poszanowanie praw nabytych, stwierdzając, że nie ulega zmianie zakres uprawnień budowlanych nabytych pod rządami poprzednio obowiązujących przepisów. Zatem uprawnionymi do dokonywania okresowych kontroli będą również osoby, które nabyły wymagane kwalifikacje przed wejściem w życie obecnie obowiązującej ustawy Prawo budowlane. Posiadanie wyłącznie uprawnień w specjalności konstrukcyjno - budowlanej nie będzie upoważniało do przeprowadzania okresowej kontroli wszystkich elementów budynku wymienionych w art. 62 ust. 1 ustawy Prawo budowlane. Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych lub o stwierdzeniu posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie określa każdorazowo zakres prac projektowych lub robót budowlanych w danej specjalności, do których uprawniona jest dana osoba. Zatem, zakres uprawnień budowlanych należy odczytywać zgodnie z treścią decyzji o ich nadaniu. Obecnie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p. zm.), w sprawie tej należy zwracać się do właściwej izby samorządu zawodowego. Osoby uprawnione do dokonywania kontroli okresowych instalacji elektrycznych piorunochronnych i gazowych i urządzeń chłodniczych. Kontrolę stanu technicznego instalacji elektrycznych, piorunochronnych i gazowych mogą przeprowadzać zarówno osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności, jak również kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych i gazowych, tzn. świadectwa kwalifikacyjne wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych i gazowych, o których mowa w 5 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89, poz. 828 z p. zm.). Do przeprowadzania takich kontroli upoważnione są więc osoby posiadające uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej, jak i osoby posiadające kwalifikacje wynikające z przepisów o dozorze technicznym i energetyce i w tym przypadku bez znaczenia jest fakt posiadania lub nie posiadania przez nie uprawnień budowlanych. Osoby uprawnione do dokonywania kontroli okresowych przewodów kominowych. Do dokonywania kontroli stanu technicznego przewodów kominowych w użytkowanych obiektach budowlanych upoważnione są: 1) osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim w odniesieniu do przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych, 2) osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności - w odniesieniu do: 20

z okresowej kontroli stanu technicznego przewodów kominowych obiektu

z okresowej kontroli stanu technicznego przewodów kominowych obiektu Podstawa prawna PROTOKÓŁ Zał nr.. z okresowej kontroli stanu technicznego przewodów kominowych obiektu Art. 62 ust. 1 pkt 1 c ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 poz. 1409 z

Bardziej szczegółowo

Kontrola stanu technicznego obiektu budowlanego

Kontrola stanu technicznego obiektu budowlanego Kontrola stanu technicznego obiektu budowlanego Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki aradziej@agh.edu.pl, A1 312 n.h.m. Ustawa Prawo Budowlane Rozdział 6 Utrzymanie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. z okresowej kontroli pięcioletniej stanu technicznego budynku mieszkalnego

PROTOKÓŁ. z okresowej kontroli pięcioletniej stanu technicznego budynku mieszkalnego druk nr 65 PROTOKÓŁ z okresowej kontroli pięcioletniej stanu technicznego budynku mieszkalnego Podstawa prawna: art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz. U. nr 156 z 2006

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. z okresowej kontroli rocznej stanu technicznego obiektu budowlanego

PROTOKÓŁ. z okresowej kontroli rocznej stanu technicznego obiektu budowlanego PROTOKÓŁ z okresowej kontroli rocznej stanu technicznego obiektu budowlanego Podstawa prawna: art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z okresowej pięcioletniej kontroli stanu technicznego budynku

PROTOKÓŁ z okresowej pięcioletniej kontroli stanu technicznego budynku Załącznik nr 3 PROTOKÓŁ z okresowej pięcioletniej kontroli budynku Podstawa prawna Art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 roku Nr 156, poz. 1118 z p. zm.) ZAKRES

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z okresowej kontroli stanu technicznego przewodów kominowych

PROTOKÓŁ z okresowej kontroli stanu technicznego przewodów kominowych Podstawa prawna PROTOKÓŁ z okresowej kontroli stanu technicznego przewodów kominowych Art. 62 ust. 1 pkt 1 c ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 roku Nr 243, poz. 1623 z p. zm.)

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. z okresowej kontroli rocznej stanu technicznego budynku mieszkalnego. Uwaga: Kontrola powinna być przeprowadzona w porze wiosennej

PROTOKÓŁ. z okresowej kontroli rocznej stanu technicznego budynku mieszkalnego. Uwaga: Kontrola powinna być przeprowadzona w porze wiosennej PROTOKÓŁ z okresowej kontroli rocznej stanu technicznego budynku mieszkalnego Uwaga: Kontrola powinna być przeprowadzona w porze wiosennej Podstawa prawna: art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. z okresowej kontroli stanu technicznego

PROTOKÓŁ. z okresowej kontroli stanu technicznego druk nr 62 PROTOKÓŁ z okresowej kontroli stanu technicznego budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2.000 m 2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1.000 m 2, dokonywanych

Bardziej szczegółowo

Książka obiektu budowlanego (KOB)

Książka obiektu budowlanego (KOB) Książka obiektu budowlanego (KOB) Zgodnie z art. 64. 1, ustawy Prawo Budowlane właściciel lub zarządca obiektu jest obowiązany prowadzić dla każdego budynku oraz obiektu budowlanego niebędącego budynkiem,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr. kontroli okresowej (co najmniej raz na 5 lat) stanu technicznego budynku

PROTOKÓŁ nr. kontroli okresowej (co najmniej raz na 5 lat) stanu technicznego budynku ..,. Miejscowość data PROTOKÓŁ nr. kontroli okresowej (co najmniej raz na 5 lat) stanu technicznego budynku położonego w. przy ul. nr.., I. Osoby dokonujące kontroli: -, posiadająca uprawnienia w zakresie.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE OGÓLNE O BUDYNKU

INFORMACJE OGÓLNE O BUDYNKU INFORMACJE OGÓLNE O BUDYNKU Nazwa obiektu: Budynek dworca Nr inwentarzowy 9/032/01497/102 Adres budynku: Właściciel Zarządca: Rodzaj konstrukcji Wyposażenie w instalacje Opis ogólny Koniecpol Polskie Koleje

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli pięcioletniej stanu technicznego budynku/obiektu budowlanego

Protokół kontroli pięcioletniej stanu technicznego budynku/obiektu budowlanego miejscowość,.data Protokół kontroli pięcioletniej stanu technicznego budynku/obiektu budowlanego położonego w przy ul. nr, (inne dane identyfikujące obiekt). I. Komisja (zespół) w składzie: 1. Przedstawiciel

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI OKRESOWEJ 5 LETNIEJ STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU ( OBIEKTU BUDOWLANEGO )

PROTOKÓŁ KONTROLI OKRESOWEJ 5 LETNIEJ STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU ( OBIEKTU BUDOWLANEGO ) Załącznik nr. do umowy PROTOKÓŁ KONTROLI OKRESOWEJ 5 LETNIEJ STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU ( OBIEKTU BUDOWLANEGO ).. NAZWA OBIEKTU Ulica: Nr:... Miejscowość: 97-200 Tomaszów Maz. Zdjęcie obiektu: Tomaszów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO BUDYNKÓW MIESZKALNYCH W ZASOBACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MAKOSZOWIANKA W ZABRZU

REGULAMIN PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO BUDYNKÓW MIESZKALNYCH W ZASOBACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MAKOSZOWIANKA W ZABRZU REGULAMIN PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO BUDYNKÓW MIESZKALNYCH W ZASOBACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MAKOSZOWIANKA W ZABRZU 2 I. WPROWADZENIE 1. Przedmiot, cel i zakres opracowania. Przedmiotem opracowania jest

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 02/2012 Z OKRESOWEJ PIĘCIOLETNIEJ KONTROLI STANU TECHNICZNEGO

PROTOKÓŁ NR 02/2012 Z OKRESOWEJ PIĘCIOLETNIEJ KONTROLI STANU TECHNICZNEGO ORBE Administracja i Zarządzanie 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Kościuszki 1A PROTOKÓŁ NR 02/2012 Z OKRESOWEJ PIĘCIOLETNIEJ KONTROLI STANU TECHNICZNEGO OBIEKT: ADMINISTRATOR: DATA KONTROLI: Budynek magazynowy

Bardziej szczegółowo

Prawo budowlane Rozdział 6 - Utrzymanie obiektów budowlanych (Art )

Prawo budowlane Rozdział 6 - Utrzymanie obiektów budowlanych (Art ) Prawo budowlane Rozdział 6 - Utrzymanie obiektów budowlanych (Art. 61-72) Art. 61. Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany utrzymywać i użytkować obiekt zgodnie z zasadami, o których

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lublinie

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lublinie WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z PRZEPISÓW PRAWA BUDOWLANEGO, DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH I UŻYTKOWANIA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, W KTÓRYCH ZASTOSOWANO WYROBY BUDOWLANE ZAWIERAJĄCE AZBEST. Jacek Horszczaruk

Bardziej szczegółowo

Obowiązki właściciela lub zarządcy budynku

Obowiązki właściciela lub zarządcy budynku Obowiązki właściciela lub zarządcy budynku Obowiązki właściciela lub zarządcy budynku zawarte są m.in. art. 62 ustawy z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.),

Bardziej szczegółowo

Kontrole stanu technicznego obiektów budowlanych:

Kontrole stanu technicznego obiektów budowlanych: Kontrole stanu technicznego obiektów budowlanych: Zgodnie z brzmieniem art. 61 pkt 1 ustawy - Prawo budowlane to właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany: 1) utrzymywać i użytkować obiekt

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 7 września 2007 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane. (druk nr 535)

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 7 września 2007 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane. (druk nr 535) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 7 września 2007 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane (druk nr 535) USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. - PRAWO BUDOWLANE (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

do ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks karny, ustawy Prawo budowlane oraz ustawy Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

do ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks karny, ustawy Prawo budowlane oraz ustawy Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy M A T E R I A Ł P O R Ó W N AW C Z Y do ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks karny, ustawy Prawo budowlane oraz ustawy Kodeks postępowania w sprawach

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. sporządzony w wyniku kontroli okresowej budynku mieszkalnego (dokonywanej co najmniej raz w roku)

PROTOKÓŁ. sporządzony w wyniku kontroli okresowej budynku mieszkalnego (dokonywanej co najmniej raz w roku) PROTOKÓŁ sporządzony w wyniku kontroli okresowej budynku mieszkalnego (dokonywanej co najmniej raz w roku) I. Podstawa prawna: 1. Art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ciechanowie

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ciechanowie Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ciechanowie Źródło: http://www.pinbciechanow.bip-e.pl/inb/komunikaty-informacje-p/informacje-pinb/928,informacja-z-dnia-30092008r-powiatow ego-inspektoratu-nadzoru-budowlanego-w-ciech.html

Bardziej szczegółowo

Ustawa Prawo budowlane (z dnia 7 lipca 1994, Dz.U. z 1994 roku, Nr 89, poz. 414; z poźniejszymi zmianami)

Ustawa Prawo budowlane (z dnia 7 lipca 1994, Dz.U. z 1994 roku, Nr 89, poz. 414; z poźniejszymi zmianami) Zakładka: Przepisy UWARUNKOWANIA PRAWNE KOMINIARZY Ustawa Prawo budowlane (z dnia 7 lipca 1994, Dz.U. z 1994 roku, Nr 89, poz. 414; z poźniejszymi zmianami) Art. 57 1. Do zawiadomienia o zakończeniu budowy

Bardziej szczegółowo

Okresowe przeglądy obiektów budowlanych Opis przedmiotu zamówienia

Okresowe przeglądy obiektów budowlanych Opis przedmiotu zamówienia Okresowe przeglądy obiektów budowlanych Opis przedmiotu zamówienia Akademia im. Jana Długosza posiada następujące obiekty : - przy ul. Waszyngtona 4/8 - Obiekt Dydaktyczno - Biurowy Kubatura obiektu :

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z PRAWA BUDOWLANEGO

WYCIĄG Z PRAWA BUDOWLANEGO WYCIĄG Z PRAWA BUDOWLANEGO dotyczy charakterystyki energetycznej budynku Kancelaria Sejmu s. 4/4 ( Dziennik Ustaw z 2007r. Nr 191 poz. 1373 ) Art. 5. 1. Obiekt budowlany wraz ze związanymi z nim urządzeniami

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 maja 2007 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 10 maja 2007 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/5 USTAWA z dnia 10 maja 2007 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2007 r. Nr 99, poz. 665. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU TECHNICZNEGO

OCENA STANU TECHNICZNEGO OCENA STANU TECHNICZNEGO Adres budynku : 58-506 Jelenia Góra ul. Jana Kiepury 45B Data przeglądu: 12.06.2012 Rok budowy budynku : 1998 Lp. Rodzaj elementów budynku Rodzaj materiałów Opis zauważonych usterek

Bardziej szczegółowo

Warunki techniczne użytkowania budynków mieszkalnych. Dr hab. inż. Łukasz Drobiec

Warunki techniczne użytkowania budynków mieszkalnych. Dr hab. inż. Łukasz Drobiec Warunki techniczne użytkowania budynków mieszkalnych { Dr hab. inż. Łukasz Drobiec ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI (INFRASTRUKTURY) z dnia 16 sierpnia 1999 r. (Zmiana z dnia

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny... 3.

Opis techniczny... 3. POMIESZCZEŃ NR 4 I 4a W SĄDZIE REJONOWYM W ŁAŃCUCIE STRONA: 2. Spis treści Opis techniczny... 3. 1. Przedmiot i zakres opracowania 2 Podstawa opracowania 3. Opis konstrukcji budynku 4. Stan techniczny

Bardziej szczegółowo

Kto i w jaki sposób odpowiada za właściwe utrzymanie obiektów budowlanych?

Kto i w jaki sposób odpowiada za właściwe utrzymanie obiektów budowlanych? ARTYKUŁ: UTRZYMANIE BUDYNKÓW -KONTROLE OKRESOWE DR INŻ.KRZYSZTOF MICHALIK RZECZOZNAWCA BUDOWLANY BIEGŁY SĄDOWY WYKŁADOWCA KATEDRA BUDOWNICTWA WYŻSZA SZKOŁA TECHNICZNA W KATOWICACH wstmichalik@biurokonstruktor.com.pl

Bardziej szczegółowo

zadawalający - zuŝycie: 16-30%

zadawalający - zuŝycie: 16-30% PRZEGLĄD ROCZNY PROTOKÓŁ nr z okresowej kontroli (art. 62 ust.1 pkt.1 Prawa Budowlanego) i oceny stanu technicznego elementów budowlanych obiektu przeprowadzonej w dniu...... r........... /Nazwa obiektu

Bardziej szczegółowo

Obowiązki właściciela i zarządcy obiektu budowlanego związane z utrzymaniem odpowiedniego stanu technicznego obiektu budowlanego,

Obowiązki właściciela i zarządcy obiektu budowlanego związane z utrzymaniem odpowiedniego stanu technicznego obiektu budowlanego, Obowiązki właściciela i zarządcy obiektu budowlanego związane z utrzymaniem odpowiedniego stanu technicznego obiektu budowlanego, w zakresie dotyczącym wentylacji i odprowadzania spalin. Wojewódzki Inspektorat

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU TECHNICZNEGO

OCENA STANU TECHNICZNEGO OCENA STANU TECHNICZNEGO Adres budynku : 58-506 Jelenia Góra ul. Jana Kiepury 47 Data przeglądu: 05.06.2012 Rok budowy budynku : 1995 Lp. Rodzaj elementów budynku Rodzaj materiałów Opis zauważonych usterek

Bardziej szczegółowo

1.2 Materiały wyjściowe do projektowania. 2.2 Obecne zagospodarowanie działki. 2.3 Projektowane zagospodarowanie działki

1.2 Materiały wyjściowe do projektowania. 2.2 Obecne zagospodarowanie działki. 2.3 Projektowane zagospodarowanie działki SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA: - spis elementów opisu - spis rysunków technicznych - kserokopia uprawnień projektanta - zaświadczenie z branżowej izby - mapa ewidencyjna działki nr 82/3 i 55/15 w Kartuzach

Bardziej szczegółowo

Bo ena Domañska-Skorupa

Bo ena Domañska-Skorupa Budownictwo VERLAG DASHÖFER Bo ena Domañska-Skorupa D OKUMENTAC JA EK SPLOATAC JI I REMONTU BUDYNKU Praktyczne formularze wraz z komentarzem Copyright 2008 ISBN 978-83-88285-71-4 Wydawnictwo Verlag Dashofer

Bardziej szczegółowo

I. A Decyzja PINB w powiecie wałbrzyskim Nr 334/2014 z dnia 13.10.2014r. pismo znak NB.BG/7356/55-15/3446-07/6/1778/2014

I. A Decyzja PINB w powiecie wałbrzyskim Nr 334/2014 z dnia 13.10.2014r. pismo znak NB.BG/7356/55-15/3446-07/6/1778/2014 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. ZAŁĄCZNIKI I. A Decyzja PINB w powiecie wałbrzyskim Nr 334/2014 z dnia 13.10.2014r. pismo znak NB.BG/7356/55-15/3446-07/6/1778/2014 I. B Decyzja PINB w powiecie wałbrzyskim Nr

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. z dnia 16 sierpnia 1999 r.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. z dnia 16 sierpnia 1999 r. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74, poz. 836; zm.: Dz. U. z 2009 r. Nr

Bardziej szczegółowo

5 LETNI PRZEGLĄD TECHNICZNY

5 LETNI PRZEGLĄD TECHNICZNY Załącznik Nr 11 do SIWZ Strona 1 z 27 5 LETNI PRZEGLĄD TECHNICZNY budynku przy ulicy: w Warszawie KARTA OBIEKTU BUDOWLANEGO BUDYNEK:(mieszkalny / użytkowy / inny) ZARZĄDCA: Zarząd Budynków Komunalnych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ.

PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ. imbudizol Sp. z o.o. 01-006 Warszawa ul. Nowolipki 23/103 tel./fax:(22)-8321990,kom: 0-602714290 imbudizol@op.pl DOKUMENTACJA PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWA ROBÓT BUDOWLANYCH W ZABYTKOWYM BUDYNKU PRZY UL. JAGIELLOŃSKIEJ

Bardziej szczegółowo

- Wzór Umowy - Umowa Nr...

- Wzór Umowy - Umowa Nr... Załącznik Nr 6 - Wzór Umowy - Umowa Nr... zawarta w dniu... pomiędzy Miejskim Zakładem Gospodarki Lokalami w Złotowie przy al. Piasta 15a, NIP 767-000-13-82, reprezentowanym przez: 1. Jarosława Bobek -

Bardziej szczegółowo

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska. Gdańsk, 2010

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska. Gdańsk, 2010 Politechnika Gdańska Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska PODSTAWY BUDOWNICTWA PLANSZE DYDAKTYCZNE Michał ł Wójcik Gdańsk, 2010 ZAWARTOŚĆ Ogólne zagadnienia dotyczące budownictwa: podstawowe definicje,

Bardziej szczegółowo

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com TECHNICZNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com TECHNICZNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI TECHNICZNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI SPOSOBY OKREŚLANIA POTRZEB REMONTOWYCH ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU LUB JEGO CZĘŚCI DECYZJE ADMINISTRACYJNE W PROCESIE INWESTYCYJNO REMONTOWYM OBOWIĄZKI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Zamawiający: Urząd Miasta Nowy Sącz, 33-300 Nowy Sącz, Rynek 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa zamówienia: Przegląd i kontrola szczelności instalacji gazowej i aparatów gazowych

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Rozdział I. Postanowienia ogólne REGULAMIN podziału obowiązków pomiędzy Spółdzielnią a użytkownikami lokali w zakresie remontów oraz robót konserwacyjnych w obrębie budynków i lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Radziejowie Rozdział

Bardziej szczegółowo

Lekcja 6. Temat: Zasady eksploatacji instalacji elektrycznych

Lekcja 6. Temat: Zasady eksploatacji instalacji elektrycznych Lekcja 6 Temat: Zasady eksploatacji instalacji elektrycznych Ogólne wymagania eksploatacji. Zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane [Dz.U.06.156.1118] obowiązek zapewnienia

Bardziej szczegółowo

FIRMA INŻYNIERYJNA ANDRZEJ WÓJCICKI 25-804 Kielce al.górników Staszicowskich57

FIRMA INŻYNIERYJNA ANDRZEJ WÓJCICKI 25-804 Kielce al.górników Staszicowskich57 FIRMA INŻYNIERYJNA ANDRZEJ WÓJCICKI 25-804 Kielce al.górników Staszicowskich57 Ekspertyza budowlana instalacji sanitarnych budynku Karczmy na terenie wioski słowiańskiej-średniowiecznej w msc. Huta Szklana

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR PODLEŚNICTWO KRUSZYNA. ROMAN SOBOLEWSKI nr upr. AN/8346 708/86. MIASTKO, MAJ 2008r.

PROJEKT BUDOWLANY NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR PODLEŚNICTWO KRUSZYNA. ROMAN SOBOLEWSKI nr upr. AN/8346 708/86. MIASTKO, MAJ 2008r. PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNEJ I C.O. BUDYNKU MIESZKALNEGO W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ W KRUSZYNIE (Nadleśnictwo Leśny Dwór; Podleśnictwo Kruszyna). INWESTOR: NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR

Bardziej szczegółowo

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą w Węglińcu, przy ul. Pl. Wolności 1 tel ,

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą w Węglińcu, przy ul. Pl. Wolności 1 tel , MGOK. ZP. 1/07/14 Węgliniec, dnia 25.07.2014 r. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą w Węglińcu, przy ul. Pl. Wolności 1 tel. 75 77 12 510, 662057232 e-mail: kultura.wegliniec@interia.pl na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYBRANE PRZEPISY PRAWNE obowiązujące gestorów i właścicieli nieruchomości. Stan na listopad 2008 r.

WYBRANE PRZEPISY PRAWNE obowiązujące gestorów i właścicieli nieruchomości. Stan na listopad 2008 r. WYBRANE PRZEPISY PRAWNE obowiązujące gestorów i właścicieli nieruchomości Stan na listopad 2008 r. I. PRZEPISY W SPRAWIE OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ Właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektów bądź ich

Bardziej szczegółowo

4) dokonywać napraw i wymian uszkodzonych lub zużytych elementów instalacji i wyposażenia lokalu w zakresie obciążającym użytkownika, 5) informować

4) dokonywać napraw i wymian uszkodzonych lub zużytych elementów instalacji i wyposażenia lokalu w zakresie obciążającym użytkownika, 5) informować Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych z dnia 16 sierpnia 1999 r. (Dz.U. Nr 74, poz. 836) (zm. Dz.U. 2009 Nr 205, poz.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. I. ZAMAWIAJĄCY: Beskidzki Zespół Leczniczo-Rehabilitacyjny Szpital Opieki Długoterminowej 43-384 Jaworze, ul.

ZAPYTANIE OFERTOWE. I. ZAMAWIAJĄCY: Beskidzki Zespół Leczniczo-Rehabilitacyjny Szpital Opieki Długoterminowej 43-384 Jaworze, ul. Znak sprawy:17/bzlr/zp/2015 Jaworze, dnia 30.04.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z zamiarem udzielenia zamówienia na wykonanie kontroli jednorocznej stanu technicznego sprawności obiektów budowlanych

Bardziej szczegółowo

UTRZYMANIE OBIEKTÓW I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH KATASTROFY BUDOWLANE

UTRZYMANIE OBIEKTÓW I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH KATASTROFY BUDOWLANE UTRZYMANIE OBIEKTÓW I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH KATASTROFY BUDOWLANE W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWA BUDOWLANEGO Prowadzenie: mgr inż. Krzysztof Piątek Luty 2012 r. 2 SPIS TREŚCI Spis aktów prawnych

Bardziej szczegółowo

1. TERMINOLOGIA i PODSTAWY PRAWNE 2. DOKUMENTACJA TECHNICZNA OBIEKTU 3. PRZEGLĄDY TECHNICZNE OBIEKTÓW 4. PRZEGLĄDY TECHNICZNE URZĄDZEŃ

1. TERMINOLOGIA i PODSTAWY PRAWNE 2. DOKUMENTACJA TECHNICZNA OBIEKTU 3. PRZEGLĄDY TECHNICZNE OBIEKTÓW 4. PRZEGLĄDY TECHNICZNE URZĄDZEŃ 1 1. TERMINOLOGIA i PODSTAWY PRAWNE 2. DOKUMENTACJA TECHNICZNA OBIEKTU 3. PRZEGLĄDY TECHNICZNE OBIEKTÓW 4. PRZEGLĄDY TECHNICZNE URZĄDZEŃ 2 obiekt budowlany - należy przez to rozumieć: a) budynek wraz z

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 16 sierpnia 1999 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 16 sierpnia 1999 r. Dz.U.99.74.836 Dz.U.09.205.1584 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych. (Dz. U. z dnia 9

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 74 poz. 836 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

Dz.U. 1999 Nr 74 poz. 836 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1999 Nr 74 poz. 836 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych.

Bardziej szczegółowo

OBIEKTY KOMUNALNE REMONTY DACHÓW I KOMINÓW NA BUDYNKACH KOMUNALNYCH

OBIEKTY KOMUNALNE REMONTY DACHÓW I KOMINÓW NA BUDYNKACH KOMUNALNYCH OBIEKTY KOMUNALNE Komunalny zasób gminy stanowi 8 budynków mieszkalnych z 36 lokalami mieszkalnymi, z tego 5 lokali socjalnych o obniżonym standardzie, 5 budynków użytkowych oraz 9 budynków gospodarczych

Bardziej szczegółowo

Uporządkowanie i dobudowa przewodów kominowych w budynku przy ul. Głównej 12 w Gliwicach

Uporządkowanie i dobudowa przewodów kominowych w budynku przy ul. Głównej 12 w Gliwicach PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Uporządkowanie i dobudowa przewodów kominowych w budynku przy ul. Głównej 12 w Gliwicach Inwestor: Zarząd Budynków Miejskich II TBS Sp. z o.o. 44-100 Gliwice, ul. Warszawska

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA SZKOLEŃ W PIIB

TEMATYKA SZKOLEŃ W PIIB 6 października 2011 r. Niniejsze opracowanie zostało wykonane przez pana Zbigniewa Dzierżewicza, z wyjątkiem tematyki dotyczącej grupy 10, przekazanej przez pana Andrzeja Myśliwca. TEMATYKA SZKOLEŃ W PIIB

Bardziej szczegółowo

WYKAZ CEN RYCZAŁTOWYCH

WYKAZ CEN RYCZAŁTOWYCH WYKAZ CEN RYCZAŁTOWYCH Załącznik nr 8 do SIWZ nr 1 do Budowa krytej pływalni przy Zespole Szkół nr 7 w Lublinie, przy ul. Roztocze 14 wraz z instalacjami wewnętrznymi, przyłączami, oświetleniem i zagospodarowaniem

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa, tel. (22) 825-20-17, fax. (22) 825-79-70, e-mail: LRunkiewicz@itb.pl

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa, tel. (22) 825-20-17, fax. (22) 825-79-70, e-mail: LRunkiewicz@itb.pl Wzór ankiety INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa, tel. (22) 825-20-17, fax. (22) 825-79-70, e-mail: LRunkiewicz@itb.pl DANE O ZAGROŻENIU, AWARII LUB KATASTROFIE BUDOWLANEJ *) formularz

Bardziej szczegółowo

PPPPPPPP PPPPPP PPPPPPPPPPP PPPPPPPPP PPPPPPPPPP P PPPPPPP

PPPPPPPP PPPPPP PPPPPPPPPPP PPPPPPPPP PPPPPPPPPP P PPPPPPP PPPPPPPP PPPPPP PPPPPPPPPPP PPPPPPPPP PPPPPPPPPP P PPPPPPP 1. Okresowe przeglądy techniczne budynków i urządzeń. Podstawy prawne: Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez

Bardziej szczegółowo

Odbiory obiektów budowlanych zakresu wymagań ochrony przeciwpożarowej.

Odbiory obiektów budowlanych zakresu wymagań ochrony przeciwpożarowej. Odbiory obiektów budowlanych zakresu wymagań ochrony przeciwpożarowej. POSTĘPOWANIE NADZORUJE I INFORMACJI UDZIELA: kpt. mgr Robert Paluch st. specjalista ds. Kontrolno-Rozpoznawczych, numer telefonu:

Bardziej szczegółowo

Poziom wymagań na ocenę dostateczną (podstawowych). Uczeń potrafi: -klasyfikuje fundamenty wg różnych kryteriów -wylicza rodzaje izolacji

Poziom wymagań na ocenę dostateczną (podstawowych). Uczeń potrafi: -klasyfikuje fundamenty wg różnych kryteriów -wylicza rodzaje izolacji WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU: Organizacja robót klasa III Podstawa opracowania: PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK BUDOWNICTWA 311204 Dział programowy ORGANIZACJA I KONTROLA ROBÓT BUDOWLANYCH STANU

Bardziej szczegółowo

ZAKRES POTRZEB REMONTOWYCH NIERUCHOMOŚCI GMINY MUROWANA GOŚLINA

ZAKRES POTRZEB REMONTOWYCH NIERUCHOMOŚCI GMINY MUROWANA GOŚLINA ZAKRES POTRZEB REMONTOWYCH NIERUCHOMOŚCI GMINY MUROWANA GOŚLINA Załącznik nr 5 Murowana Goślina ul. Kochanowskiego 9 do wykonania 1. Uzupełnienie tynków i malowanie elewacji 2. Odnowienie powłok malarskich

Bardziej szczegółowo

II. OPINIA STANU TECHNICZNEGO WRAZ Z DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNĄ

II. OPINIA STANU TECHNICZNEGO WRAZ Z DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNĄ II. OPINIA STANU TECHNICZNEGO WRAZ Z DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNĄ 1. PODSTAWA OPRACOWANIA: Zlecenie Inwestora, Wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem, Obowiązujące przepisy i normy w zakresie Prawa Budowlanego,

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ROZBIÓRKI BUDYNKU GOSPODARCZEGO W RAMACH ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY ISNIEJĄCEGO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ROZBIÓRKI BUDYNKU GOSPODARCZEGO W RAMACH ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY ISNIEJĄCEGO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ 1 DO PROJEKTU ROZBIÓRKI BUDYNKU GOSPODARCZEGO W RAMACH ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY ISNIEJĄCEGO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ 1.0 Dane ogólne 1.1 Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt rozbiórki

Bardziej szczegółowo

OPIS INWENTARYZACJI Z OCENĄ TECHNICZNĄ

OPIS INWENTARYZACJI Z OCENĄ TECHNICZNĄ Przebudowa i rozbudowa budynku Ośrodka Zdrowia Gminnej Przychodni w Osiu wraz z przebudową układu komunikacyjnego na działce nr 177 położonej w miejscowości Osie, gmina Osie. OPIS INWENTARYZACJI Z OCENĄ

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ WZÓR ANKIETY INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa, tel. (22) 825-20-17, fax. (22) 825-79-70, e-mail: LRunkiewicz@itb.pl DANE O AWARII LUB KATASTROFIE BUDOWLANEJ formularz A. DANE

Bardziej szczegółowo

NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ Załącznik nr 1.1. Załącznik nr 13 do Regulaminu Konkursu nr 1 /POIiŚ/ 9.3/ 2008 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 RAMOWY KATALOG KOSZTÓW/WYDATKÓW KWALIFIKOWANYCH Priorytet IX. Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. Rozdział I. Postanowienia ogólne.

R E G U L A M I N. Rozdział I. Postanowienia ogólne. R E G U L A M I N podziału obowiązków pomiędzy Spółdzielnią a użytkownikami lokali w zakresie remontów oraz robót konserwacyjnych w obrębie budynków i lokali w SM Piast w Katowicach. Rozdział I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

OPINIA TECHNICZNA. BRANśA: SANITARNA REMONT POMIESZCZEŃ PIWNICZNYCH BUDYNKU SZKOLNEGO I ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W JAWORZE OPRACOWAŁA:

OPINIA TECHNICZNA. BRANśA: SANITARNA REMONT POMIESZCZEŃ PIWNICZNYCH BUDYNKU SZKOLNEGO I ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W JAWORZE OPRACOWAŁA: OPINIA TECHNICZNA REMONT POMIESZCZEŃ PIWNICZNYCH BUDYNKU SZKOLNEGO I ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W JAWORZE BRANśA: SANITARNA OPRACOWAŁA:. inŝ. Mariola Kochowska 1. Dane ogólne 1.1.Przedmiot opracowania

Bardziej szczegółowo

OPIS ZAWARTOŚCI I. OPINIA TECHNICZNA.

OPIS ZAWARTOŚCI I. OPINIA TECHNICZNA. OPIS ZAWARTOŚCI I.. 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA. 3. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU. 4. ANALIZA PRZEDMIOTU OPINII. 5. ANALIZA OBLICZENIOWA. 6. KONCEPCJA ADAPTACJI OBIEKTU. 7. WNIOSKI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. I. Postanowienia ogólne.

REGULAMIN. I. Postanowienia ogólne. REGULAMIN obowiązków Spółdzielni i jej członków oraz użytkowników w zakresie napraw wewnątrz lokali i rozliczeń z członkami zwalniającymi lokale w MSM Zjednoczenie w Krapkowicach. I. Postanowienia ogólne.

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny Michał Kowalski Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki

Opis techniczny Michał Kowalski Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki Opis techniczny Michał Kowalski Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki Spis treści 1. Dane ogólne 2. Dane szczegółowe 3. Wyposażenie budynku 1. Dane ogólne 1.1.

Bardziej szczegółowo

2. SPIS RYSUNKÓW... 2

2. SPIS RYSUNKÓW... 2 1. SPIS TREŚCI. 1. SPIS TREŚCI.... 2 2. SPIS RYSUNKÓW.... 2 3. OPIS TECHNICZNY... 3 3.1 DANE OGÓLNE... 3 3.1.1 Przedmiot opracowania.... 3 3.1.2 Inwestor.... 3 3.1.3 Podstawa opracowania.... 3 3.1.4 Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

OBIEKT : Remont, rozbudowa i przebudowa budynku Centrum Kultury Akademickiej PWSZ

OBIEKT : Remont, rozbudowa i przebudowa budynku Centrum Kultury Akademickiej PWSZ TEMAT : Projekt budowlany instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej OBIEKT : Remont, rozbudowa i przebudowa budynku Centrum Kultury Akademickiej PWSZ ADRES : ul. Czarnieckiego 15 INWESTOR : Państwowa Wyższa

Bardziej szczegółowo

Aktualne i planowane zmiany w przepisach, w tym techniczno-budowlanych. Projektant, a zasady wiedzy technicznej.

Aktualne i planowane zmiany w przepisach, w tym techniczno-budowlanych. Projektant, a zasady wiedzy technicznej. "Konstrukcje budowlane. Nowe wymagania, technologie i materiały - przykłady rozwiązań w praktyce". Aktualne i planowane zmiany w przepisach, w tym techniczno-budowlanych. Projektant, a zasady wiedzy technicznej.

Bardziej szczegółowo

2 Warunki. Cl techniczne. POI gjy. dla budynków i ich usytuowania. Władysław Korzeniewski Rafał Korzeniewski. z komentarzem i 160 rysunkami

2 Warunki. Cl techniczne. POI gjy. dla budynków i ich usytuowania. Władysław Korzeniewski Rafał Korzeniewski. z komentarzem i 160 rysunkami Władysław Korzeniewski Rafał Korzeniewski 2 Warunki Cl techniczne S dla budynków i ich usytuowania z komentarzem i 160 rysunkami w ydanie 9. uaktualnione i rozszerzone POI gjy Spółka z o.o. W arszawa 2013

Bardziej szczegółowo

Regulamin Funduszu Remontowego Spółdzielni Mieszkaniowej Mistrzejowice Północ w Krakowie

Regulamin Funduszu Remontowego Spółdzielni Mieszkaniowej Mistrzejowice Północ w Krakowie Spółdzielnia Mieszkaniowa Mistrzejowice-Północ Os.Boh.Września 26 Nr. ewid.r/rn/09 Strona/stron 1/6 Spółdzielni Mieszkaniowej Mistrzejowice Północ Zatwierdzono uchwałą Rady Nadzorczej nr 25/2012 z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU REMONTOWEGO

REGULAMIN FUNDUSZU REMONTOWEGO REGULAMIN FUNDUSZU REMONTOWEGO I. Postanowienia ogólne 1 Spółdzielnia tworzy fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych i lokali stanowiących odrębną własność na podstawie przepisów art. 6 ust 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. do projektu remontu wewnętrznych pomieszczeń w istniejącym budynku. świetlicy wiejskiej w Kacicach PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA

Opis techniczny. do projektu remontu wewnętrznych pomieszczeń w istniejącym budynku. świetlicy wiejskiej w Kacicach PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA Opis techniczny do projektu remontu wewnętrznych pomieszczeń w istniejącym budynku świetlicy wiejskiej w Kacicach Inwestor: Gmina Pułtusk 06-100 Pułtusk, Rynek 41 Lokalizacja: działka nr ew. 143, 142/6,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres prac, zestawienie dokumentacji projektowej

Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres prac, zestawienie dokumentacji projektowej S t r o n a 1 Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres prac, zestawienie dokumentacji projektowej I / OBIEKTY KUBATUROWE 1/ Budynek techniczno administracyjny w formule przeprojektuj i wybuduj - obiekt w stanie wykończonym

Bardziej szczegółowo

Przedszkole nr 110 ul. Bystrzycka 38

Przedszkole nr 110 ul. Bystrzycka 38 OPIS STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU Przedszkole nr 110 ul. Bystrzycka 38 Falenica - Budynek z 1957r. - Po remoncie dachu w 2002r w budynku odpadają zawilgocone przez wody opadowe gzymsy zagrażając użytkownikom.

Bardziej szczegółowo

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=19...

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=19... Page 1 of 14 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mpgkim.com.pl Siemianowice Śląskie: Wykonanie przeglądów w budynkach stanowiących

Bardziej szczegółowo

Przedszkole Nr 107 ul. Wilgi 29. Budynek z 1957r. OPIS STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU. marzec 2011

Przedszkole Nr 107 ul. Wilgi 29. Budynek z 1957r. OPIS STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU. marzec 2011 OPIS STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU Przedszkole Nr 107 ul. Wilgi 29 Radość Budynek z 1957r. Remont dachu w 2005r, ocieplenie budynku wykonane w 2007r - Po remoncie dachu w 2005r w budynku odpadają zawilgocone

Bardziej szczegółowo

ZAKRES POTRZEB REMONTOWYCH NIERUCHOMOŚCI GMINY MUROWANA GOŚLINA

ZAKRES POTRZEB REMONTOWYCH NIERUCHOMOŚCI GMINY MUROWANA GOŚLINA Załącznik nr 5 ZAKRES POTRZEB REMONTOWYCH NIERUCHOMOŚCI GMINY MUROWANA GOŚLINA Murowana Goślina ul. Kochanowskiego 8 (przewidziany do sprzedaży w 2006 roku) 1. Remont pokrycia dachowego w zakresie: - wymiana

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. I. ZAMAWIAJĄCY: Beskidzki Zespół Leczniczo-Rehabilitacyjny Szpital Opieki Długoterminowej Jaworze, ul.

ZAPYTANIE OFERTOWE. I. ZAMAWIAJĄCY: Beskidzki Zespół Leczniczo-Rehabilitacyjny Szpital Opieki Długoterminowej Jaworze, ul. Znak sprawy: 33/BZLR/ZP/2016 Jaworze, dnia 28.04.2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z zamiarem udzielenia zamówienia na wykonanie kontroli jednorocznej stanu technicznego sprawności obiektów budowlanych

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z WBUDOWANYMI GARAŻAMI W PARTERZE SZMARAGDOWE PRZEDMIEŚCIE

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z WBUDOWANYMI GARAŻAMI W PARTERZE SZMARAGDOWE PRZEDMIEŚCIE STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z WBUDOWANYMI GARAŻAMI W PARTERZE SZMARAGDOWE PRZEDMIEŚCIE I. ZAGOSPODAROWANIE TERENU (OTOCZENIE) dojścia piesze kostka betonowa; mała architektura

Bardziej szczegółowo

IV. INSTALACJA GAZOWA DLA POTRZEB KOTŁOWNI I KUCHNI

IV. INSTALACJA GAZOWA DLA POTRZEB KOTŁOWNI I KUCHNI 1 IV. INSTALACJA GAZOWA DLA POTRZEB KOTŁOWNI I KUCHNI Autorzy opracowania Imię i Nazwisko Nr uprawnień Data Podpis Projektował mgr inŝ. Piotr Ćwiek SWK/0088/PWOS/08 12-2009 Opracował Ryszard Susło GT.V-63/138/75

Bardziej szczegółowo

ORZECZENIE TECHNICZNE

ORZECZENIE TECHNICZNE 1 RODZAJ DOKUMENTACJI: ORZECZENIE TECHNICZNE Obiekt: budynek warsztatowo-biurowy Adres: Wrocław, pl. Hirszfelda 12, Ozn. geod. Obręb Południe, AM- 23, dz. nr 9,10 Inwestor: Dolnośląskie Centrum Onkologii

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA RZESZOWSKA Zakład Dróg i Mostów. Okresowe kontrole drogowych obiektów inżynierskich w świetle obowiązującego prawa. dr inż.

POLITECHNIKA RZESZOWSKA Zakład Dróg i Mostów. Okresowe kontrole drogowych obiektów inżynierskich w świetle obowiązującego prawa. dr inż. POLITECHNIKA RZESZOWSKA Zakład Dróg i Mostów Okresowe kontrole drogowych obiektów inżynierskich w świetle obowiązującego prawa dr inż. Lucjan Janas Rzeszów 2011 r. 1 Akty prawne: 1. Prawo budowlane 2.

Bardziej szczegółowo

OCENA TECHNICZNA. STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU NR 1 Wojskowego Szpitala Klinicznego NR 4 we Wrocławiu

OCENA TECHNICZNA. STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU NR 1 Wojskowego Szpitala Klinicznego NR 4 we Wrocławiu OCENA TECHNICZNA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU NR 1 Wojskowego Szpitala Klinicznego NR 4 we Wrocławiu dla zakresie adaptacji pomieszczeń dla utworzenia R Kardiologicznej 2p w części IV Budynku NR 1 DOTYCZY

Bardziej szczegółowo

ORZECZENIE TECHNICZNE EKSPERTYZA TECHNICZNA

ORZECZENIE TECHNICZNE EKSPERTYZA TECHNICZNA ORZECZENIE TECHNICZNE EKSPERTYZA TECHNICZNA Obiekt : Rozbudowa hali produkcyjnej z przyłączami Lokalizacja: Działki nr ewid. 325/54;325/57;325/75;325/76 położone w Przeworsku ul. Lubomirskich Inwestor:

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wprowadzenie 9

SPIS TREŚCI. Wprowadzenie 9 SPIS TREŚCI Wprowadzenie 9 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (wyciąg) 11 DZIAŁ X Bezpieczeństwo i higiena pracy 11 Rozdział I Podstawowe obowiązki pracodawcy 11 Rozdział II Prawa i obowiązki

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU BIUROWEGO NA TERENIE BAZY OLEJOWEJ PRZY UL. LEGNICKIEJ

OCENA STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU BIUROWEGO NA TERENIE BAZY OLEJOWEJ PRZY UL. LEGNICKIEJ OCENA STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU BIUROWEGO NA TERENIE BAZY OLEJOWEJ PRZY UL. LEGNICKIEJ 60a WE WROCŁAWIU 1. Dane ogólne: 1.1. Obiekt: Budynek biurowy na terenie bazy olejowej 1.2. Lokalizacja

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA

EKSPERTYZA TECHNICZNA EKSPERTYZA TECHNICZNA Nazwa BUDYNKU GMINNEGO PRZEDSZKOLA W KRUSZYNIE Adres UL. KOŚCIELNA 70 42-282 KRUSZYNA Numery ewidencyjne działek DZIAŁKA NR EWID. 759 Inwestor GMINA KRUSZYNA UL. KMICICA 5 42-282

Bardziej szczegółowo

O p i s T e c h n i c z n y I n w e n t a r y z a c j a i e k s p e r t y z a

O p i s T e c h n i c z n y I n w e n t a r y z a c j a i e k s p e r t y z a 1 O p i s T e c h n i c z n y I n w e n t a r y z a c j a i e k s p e r t y z a OBIEKT: Zabezpieczenie zabytkowego budynku stacyjnego LOKALIZACJA: Łódź-Karolew, ul. Wróblewskiego 33 dz. nr 1/85 sekcja

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Kod CPV-45262500-6

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Kod CPV-45262500-6 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Kod CPV-45262500-6 PRZEWODY DYMOWE I WENTYLACYJNE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot specyfikacji Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót związanych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Wewnętrznych instalacji wod-kan. Koszalin grudzień 2006r. INWESTOR: Zarząd Obiektów Sportowych Sp. z o.o. Koszalin, ul.

PROJEKT WYKONAWCZY. Wewnętrznych instalacji wod-kan. Koszalin grudzień 2006r. INWESTOR: Zarząd Obiektów Sportowych Sp. z o.o. Koszalin, ul. Koszalin grudzień 2006r. PROJEKT WYKONAWCZY Wewnętrznych instalacji wod-kan OBIEKT: Hala JUDO INWESTOR: Zarząd Obiektów Sportowych Sp. z o.o. Koszalin, ul. Jedności 4 ADRES: Koszalin ul. Fałata 34 dz.

Bardziej szczegółowo