MB PROJEKT Mirosław Biczysko ul. Olsztyńska 60A, Wrocław

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MB PROJEKT Mirosław Biczysko ul. Olsztyńska 60A, 51-423 Wrocław"

Transkrypt

1 MB PROJEKT Mirosław Biczysko ul. Olsztyńska 60A, Wrocław NIP: konto: INTELIGO tel lub (071) Tytuł opracowania: Obiekt: Adres obiektu: BranŜa: Stadium: Inwestor: INSTALACJA GAZÓW TECHNICZNYCH DLA POMIESZCZEŃ 3.27, 2.06, 3.51, 2.74, 3.42 i 3.49 KATEDRY FIZYKI I CHEMII UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO WE WROCŁAWIU UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU BUDYNEK GŁÓWNY WROCŁAW ul. Mikulicza-Radeckiego 6 INSTALACJE SANITARNE PROJEKT WYKONAWCZY UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU ul. Mikulicza-Radeckiego Wrocław Wrocław: Lipiec 2012 OŚWIADCZENIE: w/w opracowanie zostało wykonane zgodnie z umową obowiązującymi przepisami technicznobudowlanymi oraz normami i jest kompletne z punktu widzenia celu, któremu ma słuŝyć INSTALACJE SANITARNE projektant: mgr inŝ. M. Biczysko upr. proj. nr 162/89/UW DOŚ/IS/5009/01 projektant: mgr inŝ. A. Goliszek upr. proj. nr 516/87/UW DOŚ/IS/5009/01

2 2 SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA Strona tytułowa Karta zmian Spis zawartości opracowania Spis załączników Opis techniczny Załączniki Lp. Numer rysunku Nazwa rysunku Skala 1. 01/IS Instalacja gazów technicznych. Rzut parteru 1: /IS Instalacja gazów technicznych. Rzut II piętra 1: /IS Instalacja gazów technicznych. Rzut III piętra 1: /IS Izometria gazów technicznych 1:100 OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 2 OPIS TECHNICZNY 2 1 INFORMACJE OGOLNE DANE PODSTAWOWE PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA PODSTAWA OPRACOWANIA 4 2 INSTALACJE GAZÓW TECHNICZNYCH INSTALACJA SPRĘśONEGO POWIETRZA INSTALACJA WODORU INSTALACJE AZOTU CZYSTEGO. 7 3 ZAŁOśENIA BRANśOWE BRANśA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I STEROWANIA. 8

3 3 3.2 BRANśA BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNA. 8 4 PRÓBY CIŚNIENIA 8 5 ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE. ZNAKOWANIE RUROCIAGÓW 9 6 MATERIAŁY INSTALACJE WODORU, SPRĘśONEGO POWIETRZA, AZOTU CZYSTEGO. 9 7 UWAGI KOŃCOWE 10 1 INFORMACJE OGOLNE 1.1 DANE PODSTAWOWE Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, ul. Mikulicza- Radeckiego 6, Wrocław Nazwa inwestycji: INSTALACJA GAZÓW TECHNICZNYCH DLA POMIESZCZEŃ 3.27, 2.06, 3.51, 2.74, 3.42 i 3.49, KATEDRA FIZYKI I CHEMII UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO Obiekty: Budynek Główny Lokalizacja: Wrocław, ul. Mikulicza- Radeckiego 6, Wrocław Jednostka projektowa: MB PROJEKT Mirosław Biczysko, ul. Olsztyńska 60a, Wrocław BranŜa: Instalacje sanitarne 1.2 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA W zakres branŝy instalacji gazów technicznych obiektu wchodzą instalacje gazów spręŝonych, zasilane z butli gazowych ciśnieniowych, w tym: Instalacja spręŝonego powietrza, instalacja wodoru, instalacja azotu czystego oraz azotu dla spektrometrów Na terenie obiektów istnieją juŝ instalacje gazów technicznych zasilanych z butli zlokalizowanych w szafkach gazowych usytuowanych na wewnętrznym dziedzińcu przy zewnętrznych ścianach obsługiwanych budynków. W dokumentacji przewiduje się rozbudowę istniejących oraz montaŝ nowych instalacji począwszy od punktów redukcyjnych w istniejących szafkach na butle z gazami i zakończonych punktami poboru w poszczególnych pomieszczeniach laboratoryjnych. Nie przewiduje się montaŝ nowych szafek na butle z gazem.

4 4 1.3 PODSTAWA OPRACOWANIA Obowiązujące przepisy projektowe (budowlane i branŝowe, z zakresu BHP, sanit.-hig. i p-poŝ.) oraz normatywy, wytyczne i normy, w tym m. in.: Prawo zamówień publicznych. Ustawa z 29 stycznia 2004r. (Dz. U. Nr 19, poz. 177, z 2004r. + późniejsze zmiany, tekst jednolity Dz U nr 223, poz. 1655, z 2007r.). Rozporządzenie Min. Infrastruktury, z 3 lipca 2003r., w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz z 2003r. + zm. Dz. U. Nr 201, poz. 1239, z 2008r.). Rozporządzenie Min. Infrastruktury, z 2 września 2004r., w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŝytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072, z 2004r. Rozporządzenie Min. Infrastruktury, z dnia 12 kwietnia 2002 roku, w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z 2002 roku + późniejsze zmiany). Rozporządzenie MPiPS z dnia 26 września 1997 roku, w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844 z 1997 r., tekst jednolity Dz. U. Nr 169, poz z 2003 r.). Rozporządzenie Min. Infrastruktury, z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401, z 2003roku). Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku, w sprawie ochrony przeciwpoŝarowej (tekst jednolity Dz. U. Nr 147, poz z 2002 roku). Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji i magazynowaniu gazów, napełnianiu zbiorników gazami (Dz. U. Nr 7, poz. 59, z 2004roku). Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL, Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji Wyd. COBRTI INSTAL. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŝowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe. Wyd. Arkady. PN-N : Wytyczne znakowania rurociągów. PN-EN :2004 Butle do gazów. Znakowanie butli. Kod barwny. PN-H-74242:1985/Az2:1996 Rury stalowe bez szwu ze stali odpornej na korozję i Ŝaroodpornej. PN-EN :2007 Stale odporne na korozję. Część 1. Wykaz stali odpornych na korozję. PN-EN :2006/AC:2008 Rury stalowe bez szwu do zastosowań ciśnieniowych. Warunki dostawy. Część 5. Rury ze stali odpornych na korozję. PN-EN ISO :2007 Systemy rurociągowe do gazów medycznych. Część 1. Systemy rurociągowe do spręŝonych gazów medycznych i próŝni. PN-EN ISO :2008 Systemy rurociągowe do gazów medycznych. Część 1. Punkty poboru do spręŝonych gazów medycznych i próŝni. PN-EN ISO 21969:2006 Wysokociśnieniowe elastyczne połączenia do stosowania z gazami medycznymi. PN-M-34503: Gazociągi i instalacje gazownicze -- Próby rurociągów. Wydawnictwa branŝowe, w tym m. in.:: K. Benczak, H. Zborowska i in. - Higiena i bezpieczeństwo pracy w laboratorium poradnik, Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o. o., Warszawa Bąkowski Konrad - Sieci i instalacje gazowe. Poradnik projektowania, budowy i eksploatacji, Wyd. WNT, Warszawa 2007.

5 5 Recknagel, Springer, Schramek KOMPENDIUM OGRZEWNICTWA I KLIMATYZACJI (poradnik), tłumaczenie polskie, Wyd. OMNI SCALA, Wrocław Maciej Rydlewicz - AutoPIPE 6.1. Projektowanie i obliczenia rurociągów przemysłowych, Wyd. Helion, Warszawa Kontrakt ze zleceniodawcą. 2 INSTALACJE GAZÓW TECHNICZNYCH. ZAŁOśENIA PRZYJĘTE DO PROJEKTOWANIA. Pomieszczenia w których przewiduje się montaŝ dodatkowych punktów odbioru gazów technicznych są pomieszczeniami laboratoryjnymi w których zainstalowane są juŝ urządzenia laboratoryjne, pomiarowe i dygestoria. Pomieszczenia te wyposaŝone są juŝ lub będą (trwa remont) w wentylację mechaniczną nawiewno wywiewną bądź wywiewną. Funkcja pomieszczeń nie ulegnie zmianie. MontaŜ instalacji gazów technicznych wynika głównie z montaŝu nowych urządzeń do spektrometri. Instalacje gazów spręŝonych będą zasilane z butli gazowych ciśnieniowych. Pobór gazów z butli będzie okresowy. ZuŜycie poszczególnych gazów wynosi 1 40 butli/rok. Gazy techniczne będą wykorzystane do zasilania urządzeń i przyborów laboratoryjnych. Butle będą dzierŝawione od Dostawcy gazów (stanowią własność Dostawcy), na podstawie umowy z UŜytkownikiem. Przedmiotem umowy jest dostawa gazów wraz z demontaŝem butli oraz montaŝem i podłączeniem do zestawu przyłączeniowego (panelu gazowego). Butle powinny posiadać aktualne dokumenty dozorowe, dopuszczające je do uŝytkowania, wydane przez Urząd Dozoru Technicznego. Zestawy butli ciśnieniowych, usytuowano w wydzielonych boksach, dostępnych z zewnątrz obiektu. Butle powinny być ustawione w pozycji stojącej, w stojakach z obejmami. Zgodnie z wymaganiami inwestora w pomieszczeniach II i III piętra, w skrzydle budynku głównego przewidziano montaŝ całkowicie nowych instalacji spręŝonego powietrza, wodoru i azotu. W pomieszczeniu 2.74 Laboratorium naleŝy doprowadzić azot czysty do odmuchiwania. W pomieszczeniach 3.42 i 3.49 Laboratoria wymagana będzie instalacja azotu czystego. W pomieszczeniu 3.51 z uwagi na montaŝ spektrometrów przewidziano montaŝ dwóch stanowisk spręŝonego powietrza, wodoru oraz azotu o parametrach wymaganych dla tych urządzeń Dla pomieszczeń II i III piętra budynku głównego przewidziano rozbudowę instalacji wodoru i spręŝonego powietrza oraz budowę nowej instalacji azotu dla potrzeb spektromemetri. Urządzenia te przewidziano do montaŝu w pomieszczeniach laboratoryjnych 2.06 i Azot dla potrzeb spektrometri pobierany będzie z nowej butli przewidzianej do montaŝu w istniejącej szafce gazowej. Pobór wodoru gazowego przewidziano z istniejącej instalacji z korytek z gazami technicznymi prowadzonymi po elewacji budynku. Podłączenie do istniejącej instalacji spręŝonego powietrza przewidziano w pomieszczeniu 2.05, poprzez włączenie się w instalację miedzianą. Nowe odcinki instalacji gazów technicznych na zewnątrz budynku przewidziano wmontować w istniejące korytka kablowe, w które wmontowano juŝ instalacje istniejące. Część nowych instalacji gazu przewidzianych do prowadzenia po elewacji tak jak i dotychczasowe zaprojektowano w nowych korytkach osłonowych wykonanych tak jak i istniejące z blachy stalowej ocynkowanej. Dla kaŝdego ze skrzydeł przewidziano oddzielne instalacje.

6 6 2.1 INSTALACJA SPRĘśONEGO POWIETRZA. Źródłem spręŝonego powietrza dla budynku skrzydła będzie butla o pojemności 50 l (ew. 40 l), w których mieści się ok. 6,5m 3 powietrza, spręŝonego do ciśnienia 15MPa (150bar). Powietrze w butlach jest oczyszczone z cząstek stałych powyŝej 1,0µm oraz osuszone i nie wymaga dodatkowego uzdatniania. W boksie butli naleŝy zamontować pojedyncze stacje naścienne redukcyjne. Stacje te dla centralnej instalacji rozprowadzania gazu, przewidziano w celu zredukowania wysokiego ciśnienia z butli do poŝądanego niskiego ciśnienia na wejściu do instalacji. Jest to miejsce gdzie dokonuje się wymiany butli gazowych. Zastosowano panel pojedyńczy. Panel gazowy powinien być wyposaŝony w reduktor, manometr, zawór bezpieczeństwa oraz układ przedmuchu. Przewiduje się redukcję ciśnienia do 20 barów. Pomiędzy panelem a butlami gazowymi przewidziano montaŝ spiralnej rury ze stali nierdzewnej. Instalację spręŝonego powietrza naleŝy wykonać z rur stalowych nierdzewnych, spawanych orbitalnie. Zaprojektowano rozgałęziony układ rurociągów. Rurociągi rozdzielcze naleŝy prowadzić bezspadkowo. W budynku głównym przewiduje się rozbudowę instalacji spręŝonego powietrza. Przewiduje się korzystanie z istniejących juŝ instalacji gazowych. W dokumentacji przewiduje się włączenie w obrębie pomieszczenia 2.05 do istniejącej instalacji wykonanej z rur miedzianych dn10. Włączenie naleŝy wykonać poprzez wmontowanie trójnika w istniejącą instalację. Całość instalacji w tym obiekcie zaprojektowano z rur miedzianych dn6. W projekcie przewidziano nową instalację w kierunku pomieszczenia 2.06 oraz 3.27 na III piętrze. Dopuszcza się wykorzystanie istniejącej i niewykorzystywanej obecnie instalacji biegnącej poprzez II piętro po sprawdzeniu jej szczelności oraz odcięciu i zaślepieniu wszystkich niepotrzebnych odgałęzień. Przed kaŝdym odbiornikiem powietrza naleŝy zamontować zestaw podłączeniowy punkt poboru, składający się z reduktora II stopnia, z zaworu odcinającego i manometru. Rurociągi naleŝy mocować do ścian obejmami do rur. Przejścia rurociągów przez ściany naleŝy wykonać w tulejach ochronnych. Po wykonaniu instalacji naleŝy wykonać próbę szczelności. 2.2 INSTALACJA WODORU. Źródłem wodoru dla pomieszczeń zlokalizowanych w budynku skrzydła będzie nowa butla o pojemności 50 l, w których mieści się ok. 9,5m 3 wodoru, spręŝonego do ciśnienia 20MPa (200bar), przewidziana do montaŝu w istniejącej szafce na gazy techniczne. W budynku głównym źródłem wodoru będzie istniejący przewód wodoru biegnący po elewacji w korytku instalacyjnym. Przewiduje się włączenie poprzez przecięcie i wmontowanie nowego trójnika. W istniejącej szafce z butlami naleŝy zamontować naścienny panel gazowy, analogiczny jak dla butli spręŝonego powietrza, dopuszczony do instalacji wodoru. Panel gazowy powinien być wyposaŝony w reduktor, manometr, zawór bezpieczeństwa oraz układ przedmuchu. Przewiduje się redukcję ciśnienia do 20 barów. Pomiędzy panelem a butlami gazowymi przewidziano montaŝ spiralnej rury ze stali nierdzewnej. W instalacji zastosowano rury ze stali wysokostopowej, dla utrzymania wysokiej czystości transportowanego wodoru. Całość instalacji zaprojektowano na połączenia spawane orbitalnie. Dopuszcza się połączeniami ze złączkami skręcanymi i zaciskowymi. Odcinki poziome instalacji wodoru naleŝy układać bezspadkowo. Rurociągi rozdzielcze naleŝy prowadzić po ścianach w przestrzeni pod stropem. Rurociągi naleŝy ułoŝyć w odpowiednich odległościach od przegród budowlanych i innych instalacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Rurociągi naleŝy mocować do ścian i stropów obejmami do rur. Przejścia rurociągów przez ściany, powinny być zaopatrzone w tuleje ochronne.

7 7 Zakończenie instalacji wewnątrz pomieszczeń stanowią pojedyncze punkty poboru z bezpiecznikami p.płomieniowymi montowane na ścianie na wysokości około 2,0m. Rurociągi naleŝy mocować do ścian obejmami do rur. Przejścia rurociągów przez ściany naleŝy wykonać w tulejach ochronnych. Po wykonaniu instalacji naleŝy wykonać próbę szczelności. W pomieszczeniach, w których znajdują się punkty odbioru wodoru, projekt przewiduje zastosowanie automatycznego systemu bezpieczeństwa powietrza, z sygnalizacją akustyczno-optyczną. Czujniki wodoru naleŝy montować nie niŝej niŝ 30 cm od sufitu. Dla czterech pomieszczeń zaprojektowano centralki gazów, które mają za zadanie ostrzegać uŝytkowników o stęŝeniach gazów. Pierwszy stopień ALARM1 jest ostrzegawczy (przekroczenie I progu stęŝenia gazu), drugi stopień ALARM2 - niebezpieczeństwo ( przekroczenie II progu stęŝenia gazu). Nad drzwiami pomieszczeń naleŝy zamontować dwie lampki, jedna koloru pomarańczowego (ALARM1) i koloru czerwonego (ALARM2). NaleŜy poprowadzić przewód YDY 5x1,5 mm2 z centralek gazów do lampek zamontowanych nad drzwiami. 2.3 INSTALACJE AZOTU CZYSTEGO. Doprowadzenie azotu do instalacji będzie się odbywało z czterech odrębnych zestawów butli ciśnieniowych, usytuowanych w istniejących szafkach gazowych, dostępnym z zewnątrz obiektu. Źródłem azotu dla kaŝdej z tych instalacji będzie jedna butla gazowa. Dla azotu czystego przewidziano butle o pojemności 50 l, w których mieści się ok. 9,5m 3 azotu spręŝonego do ciśnienia 20MPa (200bar). W boksie butli naleŝy zamontować W boksie butli naleŝy zamontować pojedyncze stacje naścienne redukcyjne. Stacje te dla centralnej instalacji rozprowadzania gazu, przewidziano w celu zredukowania wysokiego ciśnienia z butli do poŝądanego niskiego ciśnienia na wejściu do instalacji. Jest to miejsce gdzie dokonuje się wymiany butli gazowych. Zastosowano panel pojedyńczy. Panel gazowy powinien być wyposaŝony w reduktor, manometr, zawór bezpieczeństwa oraz układ przedmuchu. Przewiduje się redukcję ciśnienia do 20 barów. Pomiędzy panelem a butlami gazowymi przewidziano montaŝ spiralnej rury ze stali nierdzewnej. Dla budynku bocznego zaprojektowano trzy instalacje azotu gazowego, odrębnie dla urządzeń spektrometrycznych oraz oddzielna dla pozostałych urządzeń. Dla budynku głównego przewidziano odrębną instalację azotu dla spektrometrów. W instalacjach dla budynku skrzydła zastosowano rury ze stali wysokostopowej, dla utrzymania wysokiej czystości transportowanego gazu. Całość instalacji zaprojektowano z połączeniami spawanymi orbitalnie. Dopuszcza się połączenia na złączki ciśnieniowe skręcane lub zaciskowe. W instalacjach dla budynku głównego zastosowano rury miedziane z wykorzystaniem istniejącego pustego pionu miedzianego poprowadzonego pomiędzy parterem, a II piętrem. Odcinki poziome instalacji azotu naleŝy układać bezspadkowo. Rurociągi rozdzielcze naleŝy prowadzić w przestrzeniach pod sufitem. Rurociągi naleŝy ułoŝyć w odpowiednich odległościach od przegród budowlanych i innych instalacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Rurociągi naleŝy mocować do ścian i stropów obejmami do rur. Przejścia rurociągów przez ściany, powinny być zaopatrzone w tuleje ochronne. W zakresie rodzaju materiału, uŝytego do wykonania armatury i do zastosowanych w niej uszczelnień, nie stosuje się specjalnych ograniczeń (z wyjątkiem wymogów wytrzymałościowych). Armatura w instalacji azotowej powinna być wykonana ze stali wysokostopowej, z mosiądzu kutego, lub miedzi. Uszczelnienia w armaturze powinny być z teflonu, miedzi itp. materiałów, pozbawionych śladów tłuszczu, oleju, smarów, itp. związków organicznych. Zastosowano armaturę i łączniki instalacyjne ciśnieniowe, ze stali analogicznej jak dla rurociągów, z połączeniami skręcanymi i zaciskowymi.

8 8 Przed kaŝdym odbiornikiem azotu naleŝy zamontować punkt poboru, analogicznie jak w pozostałych instalacjach gazów ciśnieniowych.. W pomieszczeniu nr 2.74 zakończenie instalacji stanowić będzie tylko zawór odcinający bez montaŝu dodatkowego punktu poboru. Rurociągi naleŝy mocować do ścian obejmami do rur. Przejścia rurociągów przez ściany naleŝy wykonać w tulejach ochronnych. Po wykonaniu instalacji naleŝy wykonać próbę szczelności. 3 ZAŁOśENIA BRANśOWE 3.1 BRANśA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I STEROWANIA. NaleŜy wykonać: - instalację pomiarowo kontrolną z automatycznym analizatorem i z rejestracją oraz sygnalizacją akustyczno-optyczną, wzrostu zawartości wodoru w powietrzu powyŝej dopuszczalnej wartości (dot. instalacji wodoru) Instalacje gazów i urządzenia naleŝy uziemić. 3.2 BRANśA BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNA. W ścianach i stropach wykonać otwory dla przejść przewodów rurowych. Otwory powinny umoŝliwić osadzenie tulei ochronnych. Szczeliny w ścianach i w stropach, wokół tulei naleŝy uszczelnić (zamurować) po ich zamontowaniu. Instalacje gazów technicznych prowadzone na zewnątrz budynku przewidziano w korytkach instalacyjnych poprowadzonych po elewacji budynku. Instalacje te częściowo naleŝy wmontować do istniejących korytek wykonanych ze stali ocynkowanej a częściowo w nowych analogicznych korytkach.. 4 PRÓBY CIŚNIENIA Po wykonaniu instalacji naleŝy wykonać próby szczelności, zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót. Rurociągi powinny być całkowicie zamontowane i przymocowane do przegród budowlanych. Przed wykonaniem próby szczelności naleŝy instalacje przedmuchać. Instalacje moŝna uznać za przygotowane do pełnienia swojej funkcji, po dokonaniu wszystkich prób i czynności odbiorowych oraz podpisaniu protokołu odbioru końcowego. Przekazując instalacje UŜytkownikowi naleŝy pozostawić je pod ciśnieniem roboczym Instalacja spręŝonego powietrza. Przed wykonaniem próby szczelności naleŝy instalację przedmuchać azotem lub spręŝonym powietrzem odtłuszczonym. Próbę szczelności instalacji naleŝy wykonać za pomocą azotu lub tlenu. Ciśnienie próbne dla instalacji spręŝonego powietrza naleŝy przyjąć 1,5MPa. Instalacje, wodoru i azotu czystego. Przed wykonaniem próby szczelności naleŝy instalacje przedmuchać azotem. JeŜeli do budowy instalacji zastosowano atestowane elementy o ciśnieniu roboczym przewyŝszającym ciśnienie próby wytrzymałościowej, moŝna kontrolę ograniczyć do wykonania próby szczelności.

9 9 Próby szczelności powinny być wykonane przy uŝyciu azotu. Ciśnienie próby szczelności powinno być o 50% większe od ciśnienia roboczego w instalacji. 5 ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE. ZNAKOWANIE RUROCIĄGÓW Instalacje gazów technicznych wykonanie ze stali nierdzewnej bądź miedzi nie wymagają specjalnego zabezpieczenia antykorozyjnwgo. Wszystkie piony, zawory i osprzęt instalacji gazów technicznych, muszą być oznaczone w sposób czytelny i trwały. RównieŜ rurociągi prowadzone po ścianach, w kanałach instalacyjnych oraz nad sufitami podwieszonymi powinny być oznakowane barwne (zgodnie z PN-N :1970 ew. PN-EN :2004). Dopuszczalne jest oznakowanie rurociągów etykietami (opaskami) w kolorze czarnym, z białym napisem nazwy medium oraz etykietami z oznaczeniem kierunku przepływu gazu. Butle gazów technicznych dostarczane są z oznaczeniami kolorystycznymi, zgodnie z PN-EN :2004 i PN-EN ISO 13769: MATERIAŁY Materiały, elementy i urządzenia przeznaczone do robót, powinny odpowiadać Polskim Normom i Normom BranŜowym, warunkom technicznym producentów, lub innym umownym warunkom. Wszystkie stosowane materiały powinny posiadać odpowiednie aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty lub świadectwa i decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydane przez upowaŝnione do tego jednostki (badawcze, normalizacyjne i certyfikacyjne). Sposób opakowania, transportowania, wyładunku, składowania i magazynowania powinien być odpowiedni dla danego typu i rodzaju materiału oraz zgodny z wytycznymi ich producentów. Podwieszenia i podparcia rurociągów naleŝy wykonać z wykorzystaniem systemowych obejm i podpór do rur, prętów gwintowanych ocynkowanych, łączników i typowych instalacyjnych akcesoriów montaŝowych. Rurociągi naleŝy mocować do ścian obejmami do rur, zakotwionymi w kołkach rozporowych. Rozstaw punktów mocowania rurociągów (obejmy i punkty stałe) naleŝy zastosować zgodnie z Wymaganiami Technicznymi. Przejścia rurociągów przez ściany pomieszczeń naleŝy wykonać w tulejach ochronnych. Wykonawca instalacji powinien przewidzieć wymianę obejm mocujących butle gazowe we wszystkich szafkach instalacyjnych w których będą mocowane panele do gazów technicznych. 6.1 INSTALACJE WODORU, SPRĘśONEGO POWIETRZA, AZOTU CZYSTEGO. Wewnętrzne instalacje instalacji gazów wykonać naleŝy z rur stalowych, ze stali chromowo-niklowej odpornej na korozję, z atestem, wg PN-H-74242:1985/Az2:1996, PN-EN :2006/AC:2008, PN- EN ISO 7396:2007, PN-EN :2007. Przykładowo rury ze OOH17N14M2 (AISI 316L/1.4404),. Łączenie rur instalacji naleŝy wykonać za pomocą spawania orbitalnego. Dopuszcza się montaŝ przy pomocy systemowych złączek rurowych. Łuki na sieciach i instalacjach wykonać promieniem Rmin=5DN lub za pomocą kolan ze stali j.w.

10 10 Armatura i łączniki instalacyjne ciśnieniowe, ze stali j.w., z połączeniami skręcanymi i zaciskowymi. Armatura i osprzęt (w tym punkty pobory gazów) dopuszczone do rodzaju gazu w instalacji. Zawory odcinające ciśnieniowe PN16. Punkty poboru naścienne, z zaworami w wykonaniu ze stali odpornej na korozję, z moŝliwością lokalnej redukcji ciśnienia. Dla układów butli gazowych przewidziano ścienne panele redukcyjne dla pojedynczych butli, redukcja do 20 bar, łączone z butlami rurą spiralną, ze stali nierdzewnej. 7 UWAGI KOŃCOWE Wykonanie i montaŝ instalacji powinny być realizowane zgodnie z niniejszym projektem, w oparciu o aktualne normy i przepisy (w tym m.in. z zakresu BHP i p-poŝ.), Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŝowych, Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót oraz Plan BIOZ. MontaŜ urządzeń i elementów instalacji oraz próby i rozruch instalacji, naleŝy wykonać zgodnie ze szczegółowymi wytycznymi producentów, w tym: DTR, instrukcje montaŝowe, eksploatacyjne, i szczegółowe wytyczne, opracowane przez producentów urządzeń i materiałów). Wszystkie stosowane materiały powinny odpowiadać Polskim Normom oraz posiadać atesty, certyfikaty i świadectwa, o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, lub aprobaty techniczne. Wszystkie rury zastosowane przy wykonaniu instalacji powinny być dostarczone z atestem hutniczym. Elementy instalacji, powinny posiadać atesty potwierdzające sprawdzenie wytrzymałości na ciśnienie. Przed pobraniem materiału do wykonania naleŝy sprawdzić zgodność, oznakowania z normą, atestem i projektem. Podłączenie urządzeń do instalacji elektrycznej wg DTR urządzeń. Wykonawca instalacji powinien posiadać odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia wykonawcze i doświadczenie w realizacji robót ujętych w zakresie niniejszego opracowania. Osoby nadzorujące prowadzenie robót powinny posiadać państwowe uprawnienia budowlane, w zakresie wykonawstwa instalacji sanitarnych (w tym ciśnieniowych rurowych instalacji technologicznych). Wykonawca instalacji powinien posiadać dopuszczenie UDT na wytwarzanie instalacji ciśnieniowych ze stali węglowej i nierdzewnej, podlegających dyrektywie ciśnieniowej PED 97/23/EC. W zakresie kosztów wykonania instalacji naleŝy uwzględnić moŝliwość wystąpienia (i wykonania) dodatkowych robót, nie ujętych w niniejszym projekcie i w opracowaniach kosztorysowych, a niemoŝliwych do przewidzenia na etapie projektowania.

MB PROJEKT Mirosław Biczysko ul. Olsztyńska 60A, 51-423 Wrocław

MB PROJEKT Mirosław Biczysko ul. Olsztyńska 60A, 51-423 Wrocław MB PROJEKT Mirosław Biczysko ul. Olsztyńska 60A, 51-423 Wrocław NIP: 895-138-21-17 konto: INTELIGO 50102055581111139750000013 tel. 0501 461-260 lub (071)325 26 47 e-mail: mbiczysko@poczta.onet.pl Tytuł

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REMONTU INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZENIU SERWEROWNI W PIWNICY

PROJEKT REMONTU INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZENIU SERWEROWNI W PIWNICY PROJEKT REMONTU INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZENIU SERWEROWNI W PIWNICY Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN ul. Dworkowa 3, Warszawa, Przedmiot: INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. Załączniki. Opis techniczny

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. Załączniki. Opis techniczny ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Załączniki 1. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 2. STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO PROJEKTANTA 3. ZAŚWIADCZENIE O CZŁONKOSTWIE W IZBIE BUDWOLANEJ PROJEKTANTA 4. STWIERDZENIE

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlano-wykonawczy wymiany instalacji gazu w budynku mieszkalnym przy ul. Fontany 24 w Warszawie.

Projekt budowlano-wykonawczy wymiany instalacji gazu w budynku mieszkalnym przy ul. Fontany 24 w Warszawie. inpro- projektowanie, nadzory, wykonawstwo budownictwa ogólnego 00-682 Warszawa HoŜa 72/33 tel.(0 22) 625-40-85 kom. 0602-190-624 e-mail: inpro52@go2.pl NIP 527-015-66-83 Projekt budowlano-wykonawczy wymiany

Bardziej szczegółowo

IV. INSTALACJA GAZOWA DLA POTRZEB KOTŁOWNI I KUCHNI

IV. INSTALACJA GAZOWA DLA POTRZEB KOTŁOWNI I KUCHNI 1 IV. INSTALACJA GAZOWA DLA POTRZEB KOTŁOWNI I KUCHNI Autorzy opracowania Imię i Nazwisko Nr uprawnień Data Podpis Projektował mgr inŝ. Piotr Ćwiek SWK/0088/PWOS/08 12-2009 Opracował Ryszard Susło GT.V-63/138/75

Bardziej szczegółowo

NR DZ : 25/5, obręb 70 PRZEBUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ W KOTŁOWNI

NR DZ : 25/5, obręb 70 PRZEBUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ W KOTŁOWNI PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNA AGNIESZKA ROMANOWSKA-TARCZYNSKA 44-100, GLIWICE, UL.BEDNARSKA 4/4 T E L > 0 3 2 2 3 8 9 6 8 5 F A X < 0 3 2 2 3 0 9 6 9 2 K O M : 0 6 0 1 0 6 4 8 9 9 3 D g l i

Bardziej szczegółowo

51-423 WROCŁAW, ul. OlsztyńskA 60A PRZEDMIAR ROBÓT

51-423 WROCŁAW, ul. OlsztyńskA 60A PRZEDMIAR ROBÓT MB PROJEKT 51-423 WROCŁAW, ul. OlsztyńskA 60A ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45351000-2 Mechaniczne instalacje inżynieryjne Nazwa inwestycji: : INSTALACJA GAZÓW TECHNICZNYCH DLA

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PROJEKT WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZ BUDYNEK A

OPIS TECHNICZNY PROJEKT WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZ BUDYNEK A OPIS TECHNICZNY PROJEKT WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZ BUDYNEK A SPIS TREŚCI I. PODSTAWA OPRACOWANIA...2 II. ZAKRES OPRACOWANIA...2 III. INSTALACJA GAZU...3 1. Stan aktualny...3 2. Zapotrzebowanie gazu i źródło

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 3. Uprawnienia budowlane projektanta 4. Zaświadczenie o opłaceniu składek projektanta 5

Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 3. Uprawnienia budowlane projektanta 4. Zaświadczenie o opłaceniu składek projektanta 5 SPIS TREŚCI: Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 3 Uprawnienia budowlane projektanta 4 Zaświadczenie o opłaceniu składek projektanta 5 Uprawnienia budowlane sprawdzającego 6 Zaświadczenie o opłaceniu

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania I Część ogólna 1. Przedmiot opracowania 2. Zakres opracowania dokumentacji technicznej 3. Podstawa opracowania II Opis techniczny projektowanych instalacji 1. Instalacja gazowa III.

Bardziej szczegółowo

ST A. Numer umowy : PSSE/1597/12/GEL/2008 PSSE/1670/1/2009

ST A. Numer umowy : PSSE/1597/12/GEL/2008 PSSE/1670/1/2009 ST-03-02-08-A Numer umowy : PSSE/1597/12/GEL/2008 PSSE/1670/1/2009 TEMAT / OBIEKT / : GDAŃSKI PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY - dz. Nr 684/2, 685/2, 686, 687/2, 687/3, dz. Nr 693, 692 i 689/2 / ustanowienie

Bardziej szczegółowo

PIOTR PASZENDA Ruda Śląska, ul Kolberga 4 NIP: tel PROJEKT

PIOTR PASZENDA Ruda Śląska, ul Kolberga 4 NIP: tel PROJEKT PIOTR PASZENDA 41-710 Ruda Śląska, ul Kolberga 4 NIP: 641-210-98-73 e-mail: paszenda.piotr@wp.pl tel. 697 562 960 maj 2014 r. PROJEKT Temat: Część: Projekt termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE SANITARNE i WENTYLACJA

INSTALACJE SANITARNE i WENTYLACJA ANEKS DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO Dostosowania budynku Domu Dziecka Nr 16 przy ul. Międzyparkowej 5 w Warszawie do wymogów p. poŝ. wraz z adaptacją poddasza na pomieszczenia uŝytkowe INSTALACJE SANITARNE

Bardziej szczegółowo

- 3 - OPIS TECHNICZNY. do projektu wymiany instalacji c.o. w budynku Szkoły Podstawowej połoŝonej w Bojszowach,

- 3 - OPIS TECHNICZNY. do projektu wymiany instalacji c.o. w budynku Szkoły Podstawowej połoŝonej w Bojszowach, - 3 - OPIS TECHNICZNY do projektu wymiany instalacji c.o. w budynku Szkoły Podstawowej połoŝonej w Bojszowach, 1. Dane ogólne 1.1. Podstawa opracowania: - zlecenie inwestora, - inwentaryzacja budowlana,

Bardziej szczegółowo

REMONT INSTALACJI HYDRANTOWEJ

REMONT INSTALACJI HYDRANTOWEJ STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY 1 TYTUŁ PROJEKTU: REMONT INSTALACJI HYDRANTOWEJ W BUDYNKU INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 1 W BYCHAWIE BRANŻA: Sanitarna INWESTOR: ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 1 ul. Władysława

Bardziej szczegółowo

- 3 - OPIS TECHNICZNY

- 3 - OPIS TECHNICZNY - 3 - OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wod-kan, oraz cwu w adaptowanych pomieszczeń w Szkole Podstawowej połoŝonej w Mszanie przy ul. Sportowej 3, dz. 1809/119;

Bardziej szczegółowo

b) wywiew Ilość powietrza: V W = 0,5 x 260 = 130m 3 /h = 0,036 m 3 /s Powierzchnia otworu wywiewnego: F W = 0,023 x 1,0-1 = 0,023 m 2

b) wywiew Ilość powietrza: V W = 0,5 x 260 = 130m 3 /h = 0,036 m 3 /s Powierzchnia otworu wywiewnego: F W = 0,023 x 1,0-1 = 0,023 m 2 OŚWIADCZENIE Oświadczam, Ŝe projekt wykonawczy wewnętrznej instalacji gazowej do kotłowni grzewczej c.o. i c.w.u. i wentylacji w projektowanym budynku PWSZ Centrum Dydaktyczne Badań Kół Zębatych przy ul.

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia w zakresie robót instalacji sanitarnych

Opis przedmiotu zamówienia w zakresie robót instalacji sanitarnych Opis przedmiotu zamówienia w zakresie robót instalacji sanitarnych Nazwa zadania: Rewitalizacja budynku mieszkalnego przy ul. Ząbkowskiej 13 w Warszawie - roboty budowlane i instalacyjne - w ramach zadania

Bardziej szczegółowo

Komenda Powiatowa Powiatowej StraŜy PoŜarnej w Wieluniu 98-300 Wieluń, ul. Wodna 1

Komenda Powiatowa Powiatowej StraŜy PoŜarnej w Wieluniu 98-300 Wieluń, ul. Wodna 1 Nr projektu: 218/S3 Inwestor: Komenda Powiatowa Powiatowej StraŜy PoŜarnej w Wieluniu 98-300 Wieluń, ul. Wodna 1 Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Temat: Przebudowa budynku Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Projektant : inż. Jan Skrzyszowski... L.p. Nazwa załącznika Nr str. Nr rys.

PROJEKT BUDOWLANY. Projektant : inż. Jan Skrzyszowski... L.p. Nazwa załącznika Nr str. Nr rys. EGZ.4 PROJEKT BUDOWLANY Obiekt : BUDYNEK URZĘDU GMINY INSTALACJA GAZOWA Adres : SKOŁYSZYN 12 Inwestor: GMINA SKOŁYSZYN. Adres : SKOŁYSZYN 12 Projektant : inż. Jan Skrzyszowski... Uprawnienia nr: 110S/01

Bardziej szczegółowo

Instytut Nawozów Sztucznych Puławy. Tytuł opracowania: Wymiana armatury regulacyjnej, odcinającej i zabezpieczającej

Instytut Nawozów Sztucznych Puławy. Tytuł opracowania: Wymiana armatury regulacyjnej, odcinającej i zabezpieczającej INSTYTUT Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A, 24-110 Puławy Tel. 081 473 14 00, fax. 081 473 14 10 e-mail: ins@ins.pulawy.pl, www.ins.pulawy.pl Regon: 000041619, NIP: 716-000-20-98 Nr projektu /zadania

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1. Strona tytułowa 2. Opis techniczny 3. Załączniki 4. Rysunki rys nr 1 Rzut piwnic gazy medyczne skala 1:100 rys nr 2 Rzut parteru gazy medyczne skala 1:100 OPIS TECHNICZNY

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1.0. Podstawa opracowania 2.0 Zakres opracowania 3.0 Opis stanu istniejącego

OPIS TECHNICZNY 1.0. Podstawa opracowania 2.0 Zakres opracowania 3.0 Opis stanu istniejącego OPIS TECHNICZNY do projektu budowlano wykonawczego wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym przy ul. Bukowskiej 328 w Poznaniu, działka nr 148, arkusz 04, obręb Ławica. 1.0. Podstawa opracowania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA PRACOWNIA PROJEKTOWA ABM śywiec ul. Zacisze 17, 34-300 śywiec Tel. 033/ 861 41 23, kom. 0502 203 510 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI SANITARNYCH I ELEKTRYCZNYCH INSTALACJA ARGONU ORAZ INSTALACJA ODCIĄGU SPALIN

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI SANITARNYCH I ELEKTRYCZNYCH INSTALACJA ARGONU ORAZ INSTALACJA ODCIĄGU SPALIN SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI SANITARNYCH I ELEKTRYCZNYCH INSTALACJA ARGONU ORAZ INSTALACJA ODCIĄGU SPALIN Kod CPV 45331210 1 - Instalacja wentylacji Kod CPV 45333000-0 -

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT I DOSTAW INSTALACJI GAZÓW MEDYCZNYCH STG 01.00

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT I DOSTAW INSTALACJI GAZÓW MEDYCZNYCH STG 01.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT I DOSTAW INSTALACJI GAZÓW MEDYCZNYCH STG 01.00 Przebudowa części budynku Szpitala Ginekologiczno-Położniczego na Oddział Urologii Poznań ul. Jarachowskiego

Bardziej szczegółowo

NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330

NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330 Tel. (033)8149821 Tel. kom. 501659782 INSTAL-PROJEKT mgr inż. Adam Wilczek 43-300 BIELSKO-BIAŁA ul. Poniatowskiego 4a/17 NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330 Inwestor: Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

I.OPIS TECHNICZNY 1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA 1.1 Umowa 1.2 Projekt technologiczny Bloku porodowego Szpiala Wojewódzkiego w Koszalinie. oprac: VII. 2007r

I.OPIS TECHNICZNY 1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA 1.1 Umowa 1.2 Projekt technologiczny Bloku porodowego Szpiala Wojewódzkiego w Koszalinie. oprac: VII. 2007r ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY 1.0 Podstawa opracowania 2.0 Cel i zakres opracowania 3.0 Technologia 3.1 Wewnętrzna instalacja centralnego ogrzewania 3.2 Gazy medyczne 4.0 Zestawienie materiałów

Bardziej szczegółowo

O P I S T E C H N I C Z N Y

O P I S T E C H N I C Z N Y O P I S T E C H N I C Z N Y do projektu budowlanego termomodernizacji instalacji centralnego ogrzewania w budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Augustowie ; ul. Szpitalna 12- III

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1. Instalacja gazu KOD CPV 45333000-0 1.1. Wstęp -Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Opis techniczny str.1-5 2. Warunki techniczne Zakładu Gazowniczego str.6-10 II. CZĘŚĆ GRAFICZNA 1a. Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500 str.11a 1. Rzut

Bardziej szczegółowo

Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze. Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie

Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze. Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie PROJEKT WYKONAWCZY OBIEKT: Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze ADRES: Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie BRANŻA: instalacje sanitarne INWESTOR: Urząd Gminy Cedry Wielkie, ul.

Bardziej szczegółowo

Powiat śywiec ul. Krasińskiego śywiec

Powiat śywiec ul. Krasińskiego śywiec Temat opracowania: Projekt budowlano wykonawczy modernizacji systemu grzewczego w Budynku Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego w śywcu Zakres opracowania: - Projekt instalacji wewnętrznej dla 3

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR PODLEŚNICTWO KRUSZYNA. ROMAN SOBOLEWSKI nr upr. AN/8346 708/86. MIASTKO, MAJ 2008r.

PROJEKT BUDOWLANY NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR PODLEŚNICTWO KRUSZYNA. ROMAN SOBOLEWSKI nr upr. AN/8346 708/86. MIASTKO, MAJ 2008r. PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNEJ I C.O. BUDYNKU MIESZKALNEGO W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ W KRUSZYNIE (Nadleśnictwo Leśny Dwór; Podleśnictwo Kruszyna). INWESTOR: NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości opracowania: 2. Rysunki: Schemat węzła co cwu Meibes HW AF T-H Rzut pomieszczenia węzła. Strona we 2

Spis zawartości opracowania: 2. Rysunki: Schemat węzła co cwu Meibes HW AF T-H Rzut pomieszczenia węzła. Strona we 2 Spis zawartości opracowania: 1. Opis techniczny Str we1-we33 2. Rysunki: Schemat węzła co cwu Meibes HW 50-35 AF T-H Rys nr-we1 Rzut pomieszczenia węzła Rys nr-we2 Strona we 2 WĘZEŁ CIEPLNY Zakres opracowania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY wewnętrznej instalacji gazu

PROJEKT BUDOWLANY wewnętrznej instalacji gazu Z A K Ł A D P R O J E K T O W O W Y K O N A W C Z Y S AN - G AZ 9 7-3 0 0 P i o t r k ó w T r y b. u l. W i ś l a n a 7 c t e l. 0-4 4 6 4 7-3 9-4 7 PROJEKT BUDOWLANY wewnętrznej instalacji gazu A D R

Bardziej szczegółowo

SSTWiOR INSTALACJE SANITARNE. Kod CPV Grupa, klasa lub kategoria Grupa robót Roboty w zakresie instalacji budowlanych

SSTWiOR INSTALACJE SANITARNE. Kod CPV Grupa, klasa lub kategoria Grupa robót Roboty w zakresie instalacji budowlanych SSTWiOR 02.01.02 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT Kompleksowa termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych, ul. Jagiellońska w Sosnowcu INSTALACJE

Bardziej szczegółowo

b r a n ż a s a n i t a r n a

b r a n ż a s a n i t a r n a 0511 Projektowanie i Nadzór Sieci i Instalacji Sanitarnych Krzysztof Dybicz 88-100 Inowrocław, ul. Wachowiaka 7/28 z siedzibą przy ul. Gen. Kleeberga 1 w Inowrocławiu tel. / fax (052) 352-19-40, e-mail:

Bardziej szczegółowo

TEMAT : PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI GAZU ZIEMNEGO NA POTRZEBY KOTŁOWNI GAZOWEJ WBUDOWANEJ DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO przy ul.brylowskiej 4, WARSZAWA

TEMAT : PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI GAZU ZIEMNEGO NA POTRZEBY KOTŁOWNI GAZOWEJ WBUDOWANEJ DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO przy ul.brylowskiej 4, WARSZAWA TEMAT : PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI GAZU ZIEMNEGO NA POTRZEBY KOTŁOWNI GAZOWEJ WBUDOWANEJ DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO przy ul.brylowskiej 4, WARSZAWA FAZA BRANŻA INWESTOR PROJEKT WYKONAWCZY SANITARNA ZAKŁAD

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI GAZOWEJ, I WYNIESIENIA KURKA GŁÓWNEGO DO

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI GAZOWEJ, I WYNIESIENIA KURKA GŁÓWNEGO DO USŁUGI PROJEKTOWE Aleksander Kania 01 708 Warszawa ul. Słodowiec 5a/39 tel./fax 834 79 04 PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI GAZOWEJ, I WYNIESIENIA KURKA GŁÓWNEGO DO PRZEBUDOWY BLOKU śywieniowego ADRES OBIEKTU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU KOTŁOWNI

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU KOTŁOWNI SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU KOTŁOWNI SPECYFIKACJA TECHNICZNA Kod CPV 45330000-9 1.1 Przedmiot opracowania - Kotłownia w budownictwie ogólnym Warunki podane w niniejszym rozdziale dotyczą

Bardziej szczegółowo

Sanitarna BRANŻA. PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż. Teresa Świetlikowska-Pupiałło, Gdańsk ul. Pilotów 10C/31

Sanitarna BRANŻA. PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż. Teresa Świetlikowska-Pupiałło, Gdańsk ul. Pilotów 10C/31 PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż. Teresa Świetlikowska-Pupiałło, 80-460 Gdańsk ul. Pilotów 10C/31 TYTUŁ: Instalacje wod-kan i gazowa w modernizowanych laboratoriach nr 3, 6 i 104 LOKALIZACJA: WYDZIAŁ CHEMII

Bardziej szczegółowo

1. Spis zawartości. Część rysunkowa: Rysunki wg załączonego spisu rysunków. - strona 2 -

1. Spis zawartości. Część rysunkowa: Rysunki wg załączonego spisu rysunków. - strona 2 - 1. Spis zawartości. Część opisowa: 1. Spis zawartości.... 2 2. Spis rysunków.... 3 3. Opis techniczny.... 4 3.1. Dane ogólne... 4 3.1.1. Podstawa opracowania... 4 3.1.2. Przedmiot i zakres opracowania...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT WYKONAŁ: OBIEKT: Wewnętrzna instalacja gazowa w budynku mieszkalnym wielorodzinnym

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT WYKONAŁ: OBIEKT: Wewnętrzna instalacja gazowa w budynku mieszkalnym wielorodzinnym PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: Wewnętrzna instalacja gazowa w budynku mieszkalnym wielorodzinnym LOKALIZACJA: Gaj Wielki, ul. Nowa 4, dz. nr 77/7, gm. Kaźmierz INWESTOR: LTD Nieruchomości sp. z o.o. ADRES ZAMIESZKANIA:

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY INSTALACJI GAZÓW MEDYCZNYCH

OPIS TECHNICZNY INSTALACJI GAZÓW MEDYCZNYCH OPIS TECHNICZNY INSTALACJI GAZÓW MEDYCZNYCH SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1. Założenia ogólne... 9 2. Wykaz punktów gazów medycznych... 10 3. Instalacje wewnętrzne... 10 4. Warunki wykonania gazów medycznych...

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA.

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. I. OPIS TECHNICZNY Str. 2 II. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Str. 5 III. ZAŁĄCZNIKI Str. 7 Z-1- Zaświadczenie opracowującego o przynależności do Lubuskiej

Bardziej szczegółowo

CP-60343. 05. 2013 r. upr. bud. Nr LOD/0309/POWS/05 Asystent: Techn. Janina Olczak

CP-60343. 05. 2013 r. upr. bud. Nr LOD/0309/POWS/05 Asystent: Techn. Janina Olczak bipro-bumar sp. z o. o. rok założenia 198 IN -272 Inwestor PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWANIA I REALIZACJI INWESTYCJI SP. Z O.O. ul. Nawrot 11, 90-029 Łódź Tel: 10-21-, 10-21-6, 2-67-1-8, 2-676-10-70 Tel./Fax

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE. PROJEKTANT INST. SANITARNYCH: mgr inŝ. Małgorzata Świtkiewicz upr. bud. nr GP-III-7342/8/93

OŚWIADCZENIE. PROJEKTANT INST. SANITARNYCH: mgr inŝ. Małgorzata Świtkiewicz upr. bud. nr GP-III-7342/8/93 OŚWIADCZENIE Zgodnie z art.20 ust.4 - Prawa Budowlanego (Dz.U. 207/2003 poz. 2016 z późniejszymi zmianami) oświadczamy jako projektant / sprawdzający, Ŝe projekt budowlany obiektu: Instalacja gazu i punkt

Bardziej szczegółowo

7. OBMIAR ROBÓT Ogólne zasady podano w S.T. Wymagania ogólne. Jednostkami obmiaru wykonanych robót są :

7. OBMIAR ROBÓT Ogólne zasady podano w S.T. Wymagania ogólne. Jednostkami obmiaru wykonanych robót są : PN-93/M-35350 Kotły grzewcze gazowe wodne niskotemperaturowe i średniotemperaturowe. Wymagania i badania. PN-92/M.-54832/01 Gazomierze. Ogólne wymagania i badania. PN-92/M.-54832/02 Gazomierze miechowe.

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚC OPRACOWANIA. 2. Część graficzna - Rzut parteru 1:100. Instalacja tlenowa rys.1 - Rzut I piętra1:100. /Część B/. Instalacja tlenowa rys.

ZAWARTOŚC OPRACOWANIA. 2. Część graficzna - Rzut parteru 1:100. Instalacja tlenowa rys.1 - Rzut I piętra1:100. /Część B/. Instalacja tlenowa rys. ZAWARTOŚC OPRACOWANIA 1. Opis techniczny 2. Część graficzna - Rzut parteru 1:100. Instalacja tlenowa rys.1 - Rzut I piętra1:100. /Część B/. Instalacja tlenowa rys.2 OPIS TECHNICZNY Do projektu wykonawczego

Bardziej szczegółowo

1.Temat opracowania. 2.Podstawa opracowania. - wizja lokalna - uzgodnienia z Inwestorem - normy i przepisy branżowe

1.Temat opracowania. 2.Podstawa opracowania. - wizja lokalna - uzgodnienia z Inwestorem - normy i przepisy branżowe OPIS TECHNICZNY DLA MODERNIZACJI INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACYJNEJ ORAZ CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACJI W BUDYNKU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ w GARBATCE ul. Spacerowa

Bardziej szczegółowo

K A R T A T Y T U Ł O W A

K A R T A T Y T U Ł O W A K A R T A T Y T U Ł O W A OBIEKT : Przedszkole nr 6 Ustroń Nierodzim, ul. Szeroka 7 Działka nr 346/28 TREŚĆ : ANEKS Projekt budowlano - wykonawczy rozbudowy budynku dla potrzeb ośrodka niepełnosprawnych,

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY INSTALACJI GAZOWEJ.

OPIS TECHNICZNY INSTALACJI GAZOWEJ. - 1 - ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA A: CZĘŚĆ OGÓLNA. 1. Przedmiot opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Podstawa opracowania. B: OPIS TECHNICZNY INSTALACJI GAZOWEJ. 1. MontaŜ i prowadzenie przewodów. 2. Roboty

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa rysunku Skala Nr rysunku 1 Rzut parteru instalacja wod-kan i c.o. 1:50 Is-01 2 Rozwinięcie proj. instalacji wod-kan i c.o.

Lp. Nazwa rysunku Skala Nr rysunku 1 Rzut parteru instalacja wod-kan i c.o. 1:50 Is-01 2 Rozwinięcie proj. instalacji wod-kan i c.o. II. ZAWARTOŚĆ PROJEKTU I. Strona tytułowa II. Zawartość projektu III. Opis techniczny: 1. Dane ogólne 2. Przedmiot i zakres opracowania 3. Podstawa opracowania A. Opis do wewnętrznej instalacji wod-kan

Bardziej szczegółowo

METRYKA PROJEKTU BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO

METRYKA PROJEKTU BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO METRYKA PROJEKTU TEMAT: BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO ADRES: PRZEMYŚL DZIAŁKI NR 181,182,183,184,187,180 OBR 214 CZĘŚĆ: FAZA: INWESTOR: INSTALACJE SANITARNE- INSTALACJA C.O. PROJEKT WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Branża instalacyjna kod CPV 45332000-3, 45331000-6

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Branża instalacyjna kod CPV 45332000-3, 45331000-6 1. Wstęp SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1.1 Przedmiot specyfikacji Branża instalacyjna kod CPV 45332000-3, 45331000-6 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 7. 1.1. Podstawa opracowania... 7. 1.2. Cel opracowania... 7. 1.3. Zakres opracowania... 7. Opis stanu istniejącego... 7

Wstęp... 7. 1.1. Podstawa opracowania... 7. 1.2. Cel opracowania... 7. 1.3. Zakres opracowania... 7. Opis stanu istniejącego... 7 I ZAŁĄCZNIKI 1. Uprawnienia projektanta. 2. Zaświadczenie opłacenia składki OC projektanta. 3. Zaświadczenie opłacenia składki OC sprawdzającego. 4. Uprawnienia sprawdzającego. II OPIS TECHNICZNY Wstęp....

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWLANYCH OBIEKT: BUDYNEK BIUROWY UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 21/23, W WARSZAWIE OPRACOWANIE: KOD CPV: DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ SYSTEMU KLIMATYZACJI DLA POMIESZCZEŃ BIUROWYCH NA PODDASZU BUDYNKU 45331220-4

Bardziej szczegółowo

ZAMEK SP. Z O.O. ul. Kościuszki 66 42-440 Ogrodzieniec PROJEKT BUDOWLANY

ZAMEK SP. Z O.O. ul. Kościuszki 66 42-440 Ogrodzieniec PROJEKT BUDOWLANY ZAMEK SP. Z O.O. ul. Kościuszki 66 42-440 Ogrodzieniec PROJEKT BUDOWLANY Rozbudowa i przebudowa budynku usługowego BONER w Podzamczu, ul.wojska Polskiego, dz. Nr 1403/5 WEWNĘTRZNE INSTALACJE SANITARNE:

Bardziej szczegółowo

REMONT CENTRALNEGO OGRZEWANIA W PAWILONACH 7 i 8 W MIEJSKIM SCHRONISKU DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT

REMONT CENTRALNEGO OGRZEWANIA W PAWILONACH 7 i 8 W MIEJSKIM SCHRONISKU DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT FIRMA PROJEKTOWO-WYKONAWCZA Inżynier Małgorzata Łukasik 40-406 Katowice ul. Leśnego Potoku 65/1 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

PROJEKTO-BUD Sp. z o.o.

PROJEKTO-BUD Sp. z o.o. Inwestor: Obiekt, adres: Stadium: PROJEKTO-BUD Sp. z o.o. Gmina Wiązownica 37-522 Wiązownica 208 Świetlica Wiejska Manasterz 59 37-522 Wiązownica Działka nr 316/3, obręb Manasterz PROJEKT BUDOWLANY PROJEKTO-BUD

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany instalacja wentylacji hybrydowej w budynku mieszkalnym Kielce ul. Ściegiennego 270A 1 Dane ogólne... 2 1.1 Przedmiot opracowania... 2 1.2 Zakres opracowania... 2 1.3 Podstawa opracowania...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Nazwa obiektu : Budynek Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Adres obiektu : ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2 44-100 Gliwice Działka nr 487, obręb Stare Miasto Temat : Inwestor

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1. Strona tytułowa 2. Opis techniczny 3. Załączniki 4. Rysunki rys nr 1 Rzut piwnic gazy medyczne skala 1:100 rys nr 2 Rzut parteru gazy medyczne skala 1:100 rys nr 3 Aksonometria

Bardziej szczegółowo

ZBIGNIEW RUSEK PRACOWNIA PROJEKTOWA Katowice ul. Tysiąclecia Gliwice ul. Rapackiego 5/6

ZBIGNIEW RUSEK PRACOWNIA PROJEKTOWA Katowice ul. Tysiąclecia Gliwice ul. Rapackiego 5/6 1 ZBIGNIEW RUSEK PRACOWNIA PROJEKTOWA 40-873 Katowice ul. Tysiąclecia 1 44-104 Gliwice ul. Rapackiego 5/6 tel/fax: 2795 201, 606 646 434 e-mail: zrusek @ o2.pl. NIP: 969-001-52-30 konto: Bank Śląski S.A.w

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA . 3 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Obiekt : WEWNĘTRZNA INSTALACJA GAZOWA W BUDYNKU URZĘDU GMINY W SKOŁYSZYNIE Adres : SKOŁYSZYN 12 Inwestor : GMINA SKOŁYSZYN. Projektant : inż. Jan Skrzyszowski Jasło,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA. Część II AUTOMATYKA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY

SPIS TREŚCI. Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA. Część II AUTOMATYKA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI 1.2. Cel i zakres opracowania 1.1. Podstawa opracowania 1.3. Bilans cieplny węzła 1.4. Projektowany węzeł cieplny 1.5. Rurociągi i armatura 1.6.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CZĘŚĆ 2

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CZĘŚĆ 2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CZĘŚĆ 2 Inwestor: SZCZECIŃSKO-POLICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE Sp. z o.o. ul. Fabryczna 21, 72-010 Police Adres: POLICE ul. FABRCZYNA

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI. Rys. IS-1 Instalacja c.o. Rzut II piętra Skala 1:50. Rys. IS-2 Przekrój A-A, Szczegół podłączenia grzejników Skala 1:50

SPIS ZAWARTOŚCI. Rys. IS-1 Instalacja c.o. Rzut II piętra Skala 1:50. Rys. IS-2 Przekrój A-A, Szczegół podłączenia grzejników Skala 1:50 SPIS ZAWARTOŚCI CZĘŚĆ OPISOWA Informacje ogólne... 2 CZĘŚĆ A INSTALACJA C.O.... 3 1.0 Instalacja centralnego ogrzewania... 3 CZĘŚĆ RYSUNKOWA Rys. IS-1 Instalacja c.o. Rzut II piętra Skala 1:50 Rys. IS-2

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: 2.1. Technologia kotłowni instalacja gazu rys. nr Aksonometryczne rozwinięcie instalacji gazu rys. nr 2.

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: 2.1. Technologia kotłowni instalacja gazu rys. nr Aksonometryczne rozwinięcie instalacji gazu rys. nr 2. ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: 1. Opis techniczny 2. Rysunki : 2.1. Technologia kotłowni instalacja gazu rys. nr 1. 2.2. Aksonometryczne rozwinięcie instalacji gazu rys. nr 2. 3. Umowa nr 11193/3087/2006 4. Uprawnienia

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T WYKONAWCZY

P R O J E K T WYKONAWCZY P R O J E K T WYKONAWCZY OBIEKT: STADIUM: PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W PRZELEWICACH NA CENTRUM KULTURALNE PROJEKT WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI WODNO KANALIZACYJNYCH I GAZOWYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Instalacja sprężonego powietrza

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Instalacja sprężonego powietrza SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Instalacja sprężonego powietrza INWESTOR: Gmina Miasto Puławy, Puławy ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy INWESTYCJA: Opracowanie dokumentacji projektowej

Bardziej szczegółowo

REMONT POMIESZCZEŃ KLINICZNEGO ODDZIAŁU KARDIOCHIRURGII W CZĘŚCI III BUDYNKU NR 1 w 4 WSKzP we WROCŁAWIU

REMONT POMIESZCZEŃ KLINICZNEGO ODDZIAŁU KARDIOCHIRURGII W CZĘŚCI III BUDYNKU NR 1 w 4 WSKzP we WROCŁAWIU REMONT POMIESZCZEŃ KLINICZNEGO ODDZIAŁU KARDIOCHIRURGII W CZĘŚCI III BUDYNKU NR 1 w 4 WSKzP we WROCŁAWIU OPIS TECHNICZNY Instalacja gazów medycznych Spis treści 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot inwestycji

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI GAZÓW MEDYCZNYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI GAZÓW MEDYCZNYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI GAZÓW MEDYCZNYCH 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są warunki

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA MAŁOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA MAŁOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO Temat: PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA Stadium: PROJEKT BUDOWLANY Inwestor: MAŁOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO Adres Inwestora: OS. XXX-V LECIA PRL 9, KARNIOWICE, 32-082 BOLECHOWICE Adres

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż. Paweł Jankowski 55-002 Kamieniec Wrocławski ul. Szkolna 12, tel 0-71 318-56-27, kom 606-249-467 NIP 697-132-57-07 REGON 932935410 PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY Instalacji wewnętrznej gazu w budynku Kancelarii Leśniczego Leśnictwa Niebylec w Konieczkowej.

PROJEKT BUDOWLANY Instalacji wewnętrznej gazu w budynku Kancelarii Leśniczego Leśnictwa Niebylec w Konieczkowej. P r o j e k t o w a n i e N a d z ó r K i e r o w a n i e robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

Pracownia Projektowa MONO ART Monika Kucharczyk Rumunki Głodowskie Lipno PROJEKT BUDOWLANY

Pracownia Projektowa MONO ART Monika Kucharczyk Rumunki Głodowskie Lipno PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: Budynek Domu Kultury w Ostrowitem. Adres: Ostrowite dz. nr: 194/10. gm. Brzuze. INWESTOR: Gmina Brzuze, Brzuze 62. PROJEKT BUDOWLANY Instalacja wewnętrzna wod-kan w wydzielonych zespołach sanitarnych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WENTYLACJI MECHANICZNEJ

PROJEKT BUDOWLANY WENTYLACJI MECHANICZNEJ PROJEKT BUDOWLANY WENTYLACJI MECHANICZNEJ OBIEKT: INWESTOR: Pomieszczenie nr 9 adaptacja warsztatu na suszarnię Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. Z o.o., 44-100 Gliwice, ul. Chorzowska 150 ADRES

Bardziej szczegółowo

Nr konta PKO BP 86 102024980000860202630192

Nr konta PKO BP 86 102024980000860202630192 ul. Częstochowska 118 A, Giebło 42-440 Ogrodzieniec NIP 649-103-89-88, tel. 608-694-357 Nr konta PKO BP 86 102024980000860202630192 Nr umowy: Zamawiający: Data: 05.2010 Nr projektu Rejonowe Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE GAZÓW MEDYCZNYCH

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE GAZÓW MEDYCZNYCH SPIS TREŚCI: PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE GAZÓW MEDYCZNYCH I. OPIS TECHNICZNY 1.1 Podstawa opracowania. 1.2 Przedmiot inwestycji 1.3 Zakres opracowania 1.4 Zapotrzebowanie na gazy medyczne 1.5 Instalacja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Wentylacji grawitacyjnej z łazienki

PROJEKT BUDOWLANY. Wentylacji grawitacyjnej z łazienki 1 PROJEKT BUDOWLANY Wentylacji grawitacyjnej z łazienki Adres inwestycji: 76-200 Słupsk, ul.podgórna 7/1 Inwestor: Branża: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku sanitarna ZAWARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Tomasz Paszczak USŁUGI PROJEKTOWE Szczecin ul. Jasna 51/29 tel kom

Tomasz Paszczak USŁUGI PROJEKTOWE Szczecin ul. Jasna 51/29 tel kom Tomasz Paszczak USŁUGI PROJEKTOWE 70-777 Szczecin ul. Jasna 1/29 tel. 91-464-24-86 kom. 02-097- 329 Zadanie: Remont lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym Inwestor: Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE. Projektant: mgr inż. Arkadiusz Burnicki. upr. POM/0227/POOS/10. Sprawdzający: mgr inż. Adam Szymborski. upr.

OŚWIADCZENIE. Projektant: mgr inż. Arkadiusz Burnicki. upr. POM/0227/POOS/10. Sprawdzający: mgr inż. Adam Szymborski. upr. OŚWIADCZENIE Oświadczam, że dokumentacja projektu wykonawczego branży sanitarnej dotycząca remontu i modernizacji pomieszczeń informatorium w Urzędzie Statystycznym przy Ul Danusi.4 w Gdańsku jest wykonana

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA WENTYLACJI -KLIMATYZACJI

INSTALACJA WENTYLACJI -KLIMATYZACJI INSTALACJA WENTYLACJI -KLIMATYZACJI 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 1.4. Ogólne wymagania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT: ZESPÓŁ SZKÓŁ MIEJSKICH NR 3, GIMNAZJUM NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI im. Ignacego Łukasiewicza w Jaśle

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT: ZESPÓŁ SZKÓŁ MIEJSKICH NR 3, GIMNAZJUM NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI im. Ignacego Łukasiewicza w Jaśle PROJEKT BUDOWLANY WYMIANY CZEŚCIOWEJ - WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA NA POZIOMIE PODPIWNICZENIA ORAZ PARTERU W ZESPOLE SZKÓŁ MIEJSKICH NR 3 W JASLE OBIEKT: ZESPÓŁ SZKÓŁ MIEJSKICH NR 3,

Bardziej szczegółowo

ZAWATROŚĆ OPRACOWANIA

ZAWATROŚĆ OPRACOWANIA 1 ZAWATROŚĆ OPRACOWANIA OPIS TECZNICZNY do projektu budowlanego wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku przy ul. Kładki nr 24. Podstawa opracowania. Zakres opracowania.

Bardziej szczegółowo

Instalacja klimatyzacji

Instalacja klimatyzacji Instalacja klimatyzacji 19 0. SPIS TREŚCI 1 PODSTAWA OPRACOWANIA...21 1.1 DANE OGÓLNE...21 1.2 MATERIAŁY WYJŚCIOWE...21 2 ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE...21 2.1 INSTALACJA KLIMATYZACJI...21 2.1.1 Pomieszczenia

Bardziej szczegółowo

Budynek zaplecza warsztatowo-garażowego Portu Lotniczego im. Wł. Reymonta w Łodzi

Budynek zaplecza warsztatowo-garażowego Portu Lotniczego im. Wł. Reymonta w Łodzi Budynek zaplecza warsztatowo-garażowego dla lotniska im. Władysława Reymonta w Łodzi PIOTR BILIŃSKI ARCHITEKT 90 417 Łódź ul. Piotrkowska 61 tel./fax. (42) 630 19 55, e-mail: bilinski@run.com.pl Budynek

Bardziej szczegółowo

Instytut Nawozów Sztucznych Puławy. Wyposażenie Laboratorium Wysokich Ciśnień w nowoczesną infrastrukturę badawczą

Instytut Nawozów Sztucznych Puławy. Wyposażenie Laboratorium Wysokich Ciśnień w nowoczesną infrastrukturę badawczą Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A, 24-11 Puławy Tel. 81 473 14, fax. 81 473 14 1 e-mail: ins@ins.pulawy.pl, www.ins.pulawy.pl Regon: 41619, NIP: 716--2-98 Nr projektu /zadania 926 Nr dokumentu: Inwestor:

Bardziej szczegółowo

OBIEKT: budynek biurowy. LOKALIZACJA: Gdańsk, ul. Partyzantów 74

OBIEKT: budynek biurowy. LOKALIZACJA: Gdańsk, ul. Partyzantów 74 OBIEKT: budynek biurowy LOKALIZACJA: Gdańsk, ul. Partyzantów 7 INWESTOR: Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych Zakład BudŜetowy ul. Partyzantów 7 80-2 Gdańsk TEMAT: przebudowa i remont pomieszczeń biurowych.

Bardziej szczegółowo

Egz. arch. InŜynieria sanitarna - przebudowa przyłącza gazowego niskiego ciśnienia

Egz. arch. InŜynieria sanitarna - przebudowa przyłącza gazowego niskiego ciśnienia Egz. arch. Rodzaj opracowania : Projekt budowlany BranŜa : InŜynieria sanitarna - przebudowa przyłącza gazowego niskiego ciśnienia Obiekt : Inwestor : Budowa boiska piłkarskiego wraz z budową drogi przy

Bardziej szczegółowo

: ul. G. Narutowicza 11/12; Gdańsk. Inwestor : Politechnika Gdańska, ul. G. Narutowicza 11/12; Gdańsk

: ul. G. Narutowicza 11/12; Gdańsk. Inwestor : Politechnika Gdańska, ul. G. Narutowicza 11/12; Gdańsk Obiekt : Budynki Wydziału Chemicznego POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Adres : ul. G. Narutowicza 11/12; 80-952 Gdańsk Inwestor : Politechnika Gdańska, ul. G. Narutowicza 11/12; 80-952 Gdańsk Tytuł : PROJEKT WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

Projektowanie Kosztorysowanie Nadzór i Wykonawstwo instalacji C O i gazu. Alicja Genderka Gostyń, ul. Agrestowa 1. Nazwa opracowania:

Projektowanie Kosztorysowanie Nadzór i Wykonawstwo instalacji C O i gazu. Alicja Genderka Gostyń, ul. Agrestowa 1. Nazwa opracowania: Projektowanie Kosztorysowanie Nadzór i Wykonawstwo instalacji C O i gazu. PKN i WIS Alicja Genderka 63-800 Gostyń, ul. Agrestowa 1. Nazwa opracowania: SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji centralnego ogrzewania Przedszkole Publiczne w Bobrownikach

Projekt instalacji centralnego ogrzewania Przedszkole Publiczne w Bobrownikach Temat opracowania: Projekt instalacji centralnego ogrzewania w budynku Przedszkola Publicznego w Bobrownikach Lokalizacja obiektu: Przedszkole Publiczne w Bobrownikach ul. 1-go Maja 73a Stadium dokumentacji:

Bardziej szczegółowo

KRYTA PŁYWALNIA W STRZELINIE PROJEKT BUDOWLANY

KRYTA PŁYWALNIA W STRZELINIE PROJEKT BUDOWLANY Opracowanie Nr KP/1002/08-PB KRYTA PŁYWALNIA W STRZELINIE PROJEKT BUDOWLANY BranŜa ZPG Przyłącze Gazowe Zespół autorski : Projektant: mgr inŝ. Artur Banachiewicz Nr upr. MAP/0068/PWOS/03 Sprawdzający:

Bardziej szczegółowo

III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I. Spis zawartości 1.1. Straty ciepła dla budynku 1.2. Instalacja centralnego ogrzewania 1.3. Przewody i rozprowadzenie instalacji 1.4. Próby, montaż, izolacja termiczna

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Instalacja Klimatyzacji

Specyfikacja Techniczna Instalacja Klimatyzacji Specyfikacja Techniczna Instalacja Klimatyzacji Spis treści instalacja klimatyzacji 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST 1.1.1. Zakres robót. 1.1.2. Charakterystyka techniczna robót związanych z wykonaniem instalacji.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TOM IV Przebudowa pionów instalacji wodociągowej p.poż. w obrębie klatek schodowych

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TOM IV Przebudowa pionów instalacji wodociągowej p.poż. w obrębie klatek schodowych PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TOM IV Przebudowa pionów instalacji wodociągowej p.poż. w obrębie klatek schodowych INWESTYCJA : DOSTOSOWANIE BUDYNKU C.I.S DO WYMOGÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Wydzielenie

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA CENTARLNEGO OGRZEWANIA KOD CPV WSTĘP

INSTALACJA CENTARLNEGO OGRZEWANIA KOD CPV WSTĘP INSTALACJA CENTARLNEGO OGRZEWANIA KOD CPV 45331100-7 1. WSTĘP 1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wewnętrznej

Bardziej szczegółowo