ibook G4 Podr cznik u ytkownika Zawiera instrukcje konfiguracji, rozbudowy i usuwania problemów dla komputera ibook G4

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ibook G4 Podr cznik u ytkownika Zawiera instrukcje konfiguracji, rozbudowy i usuwania problemów dla komputera ibook G4"

Transkrypt

1 ibook G4 Podr cznik u ytkownika Zawiera instrukcje konfiguracji, rozbudowy i usuwania problemów dla komputera ibook G4

2 K Apple Computer, Inc Apple Computer, Inc. Wszelkie prawa zastrze one. Zgodnie z prawem autorskim zabrania si kopiowania niniejszego podr cznika, w ca oêci lub w cz Êci, bez pisemnej zgody firmy Apple. Logo Apple jest znakiem towarowym firmy Apple Computer, Inc., zarejestrowanym w USA i w innych krajach. U ycie znaku logo Apple (Opcja-PodnoÊnik-K) w celach komercyjnych bez wczeêniejszej pisemnej zgody firmy Apple mo e stanowiç naruszenie prawa o znakach towarowych i nieuczciwej konkurencji. Do o one zosta y wszelkie starania, aby informacje zawarte w tym podr czniku by y prawdziwe. Apple Computer, Inc. nie ponosi odpowiedzialnoêci za b dy drukarskie lub redaktorskie. Apple 1 Infinite Loop Cupertino, CA Apple, logo Apple, AirPort, AppleTalk, Final Cut Pro, FireWire, ibook, ical, ilife, imovie, ipod, itunes, Mac, Macintosh i Mac OS sà znakami towarowymi firmy Apple Computer, Inc., zarejestrowanymi w USA i w innych krajach..mac jest znakiem serwisowym Apple Computer, Inc. ENERGY STAR jest znakiem towarowym zarejestrowanym w USA. Nazwa i logo Bluetooth sà w asnoêcià the Bluetooth SIG, Inc. i wszelkie u ycie tych znaków przez Apple Computer, Inc. jest na podstawie licencji. PowerPC jest znakiem towarowym firmy International Business Machines Corporation, u ywanym na licencji. Inne nazwy firm lub produktów wymienione w niniejszym podr czniku sà znakami towarowymi swoich w aêcicieli. Nazwy takie zosta y u yte wy àcznie w celach informacyjnych i nie stanowi to pochwa y ani rekomendacji. Apple nie bierze adnej odpowiedzialnoêci za dzia anie tych produktów. Produkt opisany w niniejszym podr czniku wykorzystuje technologi ochrony praw autorskich chronionà patentami i innymi prawami autorskimi, nale àcà do firmy Macrovision Corporation i innych. U ycie tej technologii musi byç autoryzowane przez Macrovision Corporation i jest dopuszczone wy àcznie do u ytku domowego i innych ograniczonych zastosowaƒ, o ile nie uzyskano specjalnej zgody od firmy Macrovision Corporation. Odwrotna in ynieria jest zabroniona. Wydrukowano w Polsce. AirPort Express, Exposé, FileVault, Finder, logo FireWire, idvd, iphoto, isight, Safari, Spotlight, SuperDrive i Tiger sà znakami towarowymi firmy Apple Computer, Inc. AppleCare i Apple Store sà znakami serwisowymi firmy Apple Computer, Inc., zarejestrowanym w USA i w innych krajach.

3 1 Spis treêci Rozdzia 1 5 Pierwsze kroki 6 Przygotowanie ibooka do pracy 12 Podstawowe funkcje ibooka G4 14 Dodatkowe funkcje ibooka G4 16 Usypianie i wy àczanie ibooka G4 17 Kalibracja baterii 18 Co dalej Rozdzia 2 19 Poznajemy ibooka G4 20 Regulacja ekranu 21 Korzystanie z zasilacza 22 U ywanie g adzika 23 U ywanie klawiatury 23 U ywanie myszy 24 Poznajemy Mac OS X 24 Zmiana wyglàdu biurka i ustawianie preferencji 25 Pomoc Macintosha uzyskiwanie odpowiedzi na pytania 26 U ywanie programów 26 Gdy program nie odpowiada 27 Pod àczanie do sieci 27 U ywanie Internetu 27 Aktualizacje oprogramowania 28 Pod àczanie drukarki 29 Odtwarzanie p yty CD i pod àczanie s uchawek 30 Pod àczanie cyfrowej kamery wideo i innych urzàdzeƒ FireWire 30 Przenoszenie plików na inny komputer Rozdzia 3 31 Korzystanie z komputera 32 Z àcze USB (Universal Serial Bus) 34 FireWire 36 Bezprzewodowa sieç AirPort Extreme 37 U ywanie urzàdzeƒ Bluetooth 40 Pod àczanie do Ethernetu (10/100Base-T) 3

4 41 U ywanie modemu 41 Zewn trzne monitory (VGA, Composite i S-Video) 43 Pod àczanie g oêników i innych urzàdzeƒ audio 43 U ywanie nap du optycznego 47 Czujnik wstrzàsów 47 Bateria 51 Gniazdo zabezpieczajàce Rozdzia 4 53 Dodawanie pami ci 54 Instalacja dodatkowej pami ci 59 Sprawdzenie, czy ibook rozpoznaje nowà pami ç Rozdzia 5 61 Rozwiàzywanie problemów 61 Problemy uniemo liwiajàce u ywanie komputera 63 Inne problemy 64 Test sprz towy Apple 65 Reinstalacja oprogramowania do àczonego do komputera 66 Odszukanie numeru seryjnego komputera Dodatek A 67 Dane techniczne Dodatek B 69 Konserwacja, obs uga i bezpieczeƒstwo 69 Czyszczenie ibooka G4 69 Przenoszenie ibooka G4 70 Przechowywanie ibooka G4 70 Instrukcje bezpieczeƒstwa 71 Ogólne wskazówki bezpieczeƒstwa 72 Bateria 72 Zagro enie uszkodzenia s uchu 73 Ergonomia 74 Apple a Êrodowisko naturalne Dodatek C 75 Pod àczanie do Internetu 76 Zebranie potrzebnych informacji 78 Wprowadzanie informacji 78 Po àczenie wdzwaniane (dialup) 80 Po àczenia przez modem DSL, modem kablowy lub LAN 86 Po àczenie bezprzewodowe AirPort Extreme 89 Usuwanie problemów zwiàzanych z po àczeniem Dodatek D najcz Êciej zadawanych pytaƒ Indeks Informacje prawne 4 Spis treêci

5 1 Pierwsze kroki 1 Twój ibook G4 jest w pe ni funkcjonalnym komputerem przenoênym. Twój ibook G4 zawiera nast pujàce komponenty: PrzejÊciówka Apple VGA Display Adapter Wtyczka do pràdu Przewód telefoniczny Zasilacz Przewód zasilajàcy pràdu zmiennego Wa ne: Przeczytaj uwa nie instrukcje instalacji oraz informacje dotyczàce bezpieczeƒstwa, zanim pod àczysz komputer do gniazdka pràdu (patrz Dodatek B Konserwacja, obs uga i bezpieczeƒstwo na stronie 69). 5

6 Przygotowanie ibooka do pracy ibook G4 jest zaprojektowany tak, aby mo na go by o zaczàç u ywaç natychmiast po rozpakowaniu. Na kolejnych stronach zapoznasz si z procedurà przygotowania komputera do pracy, w tym z nast pujàcymi czynnoêciami: Pod àczanie zasilacza Pod àczanie przewodów W àczanie ibooka G4 m Krok 1: Pod àczenie zasilacza JeÊli zasilacz jest owini ty ochronnà folià, zdejmij jà przed pod àczeniem zasilacza do ibooka. Pod àcz zasilacz do gniazda pràdu, a wtyczk zasilajàcà na koƒcu przewodu zasilacza do portu zasilania ibooka G4. Wtyczka pràdu zmiennego Wa ne: Przed pod àczeniem zasilacza do gniazda pràdu upewnij si, e rozk adane bolce, które wetkniesz do gniazda, sà ca kowicie roz o one. Port zasilania Wtyczka przewodu zasilajàcego Wtyczka pràdu zmiennego Przewód zasilajàcy pràdu zmiennego Aby przed u yç zasi g zasilacza, mo esz pod àczyç do niego przewód zasilajàcy pràdu zmiennego. Najpierw wyjmij wtyczk pràdu z zasilacza i w jej miejsce pod àcz przewód zasilajàcy. Drugi koniec przewodu w ó do gniazda pràdu. Rysunek znajdziesz w cz Êci Korzystanie z zasilacza na stronie Rozdzia 1 Pierwsze kroki

7 Krok 2: Pod àcz przewody Nast pnie, w celu uzyskania po àczenia z Internetem, pod àcz ibooka do linii telefonicznej, modemu DSL, modemu kablowego lub sieci Ethernet. JeÊli masz zamiar pod àczyç si do sieci bezprzewodowej AirPort Extreme, nie b dà potrzebne adne przewody. m Aby pod àczyç si do linii telefonicznej: Za pomocà przewodu telefonicznego po àcz gniazdko telefoniczne w Êcianie z portem modemu w komputerze. Przewód telefoniczny W Port wewn trznego modemu Upewnij si, e pod àczasz si do linii analogowej takiej jaka jest zwykle u ywana w mieszkaniach prywatnych. Twój modem nie wspó pracuje z linià cyfrowà. Ostrze enie: Nie pod àczaj do modemu linii cyfrowej; z y typ linii mo e uszkodziç modem. Skontaktuj si z firmà telekomunikacyjnà, jeêli nie masz pewnoêci co do typu posiadanej linii telefonicznej. Wi cej informacji o modemie znajdziesz w cz Êci U ywanie modemu na stronie 41. Informacje o innych typach po àczeƒ znajdziesz w Dodatku C Pod àczanie do Internetu na stronie 75. m Aby pod àczyç komputer do modemu DSL lub kablowego bàdê do sieci Ethernet: Pod àcz przewód do modemu DSL lub modemu kablowego zgodnie z instrukcjà do àczonà do modemu lub pod àcz przewód Ethernet do koncentratora lub gniazdka Ethernet. Nast pnie pod àcz drugi koniec przewodu do portu Ethernet komputera. Rozdzia 1 Pierwsze kroki 7

8 Sprawdê, czy u ywasz przewodu Ethernet, a nie przewodu telefonicznego, których wtyczki sà podobne. Przewód Ethernet G Port Ethernet (10/100Base-T) Krok 3: W àcz ibooka G4 Twój ibook jest ju gotowy do pracy. Gdy w àczysz po raz pierwszy komputer, uruchamia si Asystent ustawieƒ. Asystent ustawieƒ pomo e wprowadziç informacje zwiàzane z dost pem do Internetu i konfiguracjà poczty elektronicznej oraz stworzy konto u ytkownika na Twoim komputerze. JeÊli masz ju Maca, Asystent ustawieƒ pomo e automatycznie przenieêç pliki, programy i inne dane z Twojego poprzedniego Maca na nowego ibooka. Aby przenieêç dane, upewnij si, e: Twój drugi Mac ma port FireWire i obs uguje tryb dysku twardego FireWire. Na Twoim drugim Macu jest zainstalowany system Mac OS X 10.1 lub nowszy. Masz standardowy przewód FireWire z wtyczkami 6-pinowymi na obu koƒcach. Asystent ustawieƒ wykona ca y proces transferu danych. Ty musisz tylko wykonywaç instrukcje z ekranu. Przeniesienie danych na ibooka nie spowoduje usuni cia adnych danych z drugiega Maca. Za pomocà Asystenta ustawieƒ mo esz przenieêç: Konta u ytkowników, w tym preferencje i poczt elektronicznà. Ustawienia sieciowe, dzi ki czemu nowy ibook b dzie automatycznie skonfigurowany do pracy w tej samej sieci, co stary Mac. Pliki i teczki z twardego dysku i jego partycji. Zapewni to atwy dost p do wszystkich plików u ywanych na starym Macu. Teczk Programy, dzi ki czemu wszystkie programy u ywane na starym Macu b dà dost pne na ibooku (w przypadku niektórych programów mo e byç konieczna reinstalacja). Wa ne: Przy transferze programów ze starego komputera uwa aj, aby starsze wersje nie zastàpi y nowszych, ju zainstalowanych na ibooku. 8 Rozdzia 1 Pierwsze kroki

9 JeÊli nie masz zamiaru dalej u ywaç starego Maca, mo esz usunàç z niego autoryzacj sklepu muzycznego itunes, aby móc odtwarzaç zakupione utwory na nowym komputerze. Usuni cie autoryzacji z komputera spowoduje, e zakupione przez Ciebie piosenki i ksià ki dêwi kowe nie b dà mog y byç odtwarzane przez inne osoby na starym komputerze. JeÊli nie chcesz u yç Asystenta ustawieƒ do transferu danych przy pierwszym w àczeniu ibooka, mo esz to zrobiç póêniej za pomocà Asystenta migracji. Wejdê do teczki Programy, otwórz Narz dzia i kliknij podwójnie w Asystenta migracji. Uwaga: JeÊli dane ze starego Macintosha zosta y ju przeniesione za pomocà Asystenta ustawieƒ, a chcesz przenieêç je ponownie za pomocà Asystenta migracji, wy àcz w starym komputerze funkcj FileVault. Aby jà wy àczyç, otwórz panel Ochrona w Preferencjach systemowych i kliknij w kratk Wy àcz FileVault. Post puj dalej wed ug instrukcji. Asystent ustawieƒ mo e te pomoç w skonfigurowaniu po àczenia z Internetem. W przypadku u ytkowników domowych dost p do Internetu wymaga posiadania konta u dostawcy Internetu. Jest to zwykle p atne. JeÊli masz ju takie konto, zajrzyj do Dodatku C Pod àczanie do Internetu na stronie 75, gdzie dowiesz si, jakie informacje nale y wprowadziç. 1 Aby w àczyç ibooka, wciênij przycisk zasilania ( ). Po wciêni ciu przycisku zasilania us yszysz specjalny dêwi k. Proces startu potrwa kilka chwil. Asystent ustawieƒ uruchomi si automatycznie. Przycisk zasilania Rozdzia 1 Pierwsze kroki 9

10 Uwaga: Aby uruchomiç komputer, wciênij przycisk zasilania ( ) tylko raz przez ok. 1 sekund. Nie trzymaj przycisku wciêni tego, ani nie wciskaj go ponownie po us yszeniu dêwi ku startowego, gdy mo e to spowodowaç wy àczenie komputera. 2 Za pomocà wbudowanego g adzika mo esz zaznaczaç i przesuwaç rzeczy na ekranie, w taki sam sposób jak za pomocà myszy na komputerze stacjonarnym. Aby przesunàç wskaênik na ekranie, przesuƒ palec po powierzchni g adzika. Wa ne: Aby przesunàç wskaênik za pomocà g adzika, u ywaj jednego palca. Mo liwe te jest przewijanie za pomocà dwóch z àczonych palców, o ile jest w àczona funkcja przewijania. Wi cej informacji znajdziesz w cz Êci U ywanie g adzika na stronie 22. Do zaznaczania, klikania i podwójnego klikania u ywaj przycisku g adzika. G adzik Przycisk g adzika Wskazówki dotyczàce u ywania g adzika znajdziesz w cz Êci Jak u ywaç g adzika na stronie Rozdzia 1 Pierwsze kroki

11 Gratulacje! Komputer jest uruchomiony i dzia a! Problemy z w àczeniem komputera? Nic si nie dzieje po wciêni ciu przycisku zasilania. Bateria mo e byç wyczerpana. Sprawdê, czy zasilacz jest prawid owo pod àczony do komputera i do gniazda pràdu. Wtyczka powinna si zaêwieciç po pod àczeniu do komputera. JeÊli komputer nadal nie chce si uruchomiç, zajrzyj do cz Êci Problemy uniemo liwiajàce u ywanie komputera na stronie 61. Widzisz obrazek dysku lub teczk z migajàcym znakiem zapytania. Oznacza to, e komputer nie mo e znaleêç systemu operacyjnego na twardym dysku, ani na adnym innym dysku do àczonym do komputera. Spróbuj ponownie. WciÊnij przycisk zasilania na 4 do 5 sekund, a komputer si wy àczy. Nast pnie ponownie wciênij przycisk zasilania. JeÊli problem si utrzymuje, mo e to oznaczaç koniecznoêç ponownej instalacji systemu operacyjnego. Patrz Reinstalacja oprogramowania do àczonego do komputera na stronie 65. Rozdzia 1 Pierwsze kroki 11

12 Podstawowe funkcje ibooka G4 Antena AirPort Extreme Wbudowany g oênik (pod os onà) Mikrofon Antena AirPort Extreme Przycisk zasilania Klawisz Funkcja (Fn) Wbudowany g oênik Port zasilacza Wskaênik uêpienia Przycisk otwierania ekranu Przycisk g adzika G adzik Nap d optyczny Wy àczanie dêwi ku Klawisz klawiatury numerycznej Klawisz wypychania p yt Sterowanie jasnoêcià - Sterowanie dêwi kiem Klawisze funkcyjne 12 Rozdzia 1 Pierwsze kroki

13 - Regulacja jasnoêci ekranu Mo esz zwi kszyç lub zmniejszyç jasnoêç ekranu ibooka G4. Regulacja poziomu dêwi ku Mo esz zwi kszyç lub zmniejszyç g oênoêç dêwi ku wbudowanych g oêników oraz pod àczonych s uchawek. Klawisz klawiatury numerycznej Aktywuje klawiatur numerycznà wbudowanà w klawiatur ibooka G4. Gdy klawiatura numeryczna jest aktywna, jest to sygnalizowane zielonà lampkà w klawiszu. Klawisz wypychania p yt WciÊnij i przytrzymaj, aby wypchnàç p yt CD lub DVD. Mo esz te wypchnàç p yt przeciàgajàc jej znaczek do Kosza. Mikrofon Za pomocà wbudowanego mikrofonu (umieszczonego w górnej prawej cz Êci ekranu) mo esz nagrywaç dêwi ki bezpoêrednio na twardy dysk ibooka G4. Wbudowane g oêniki stereo (2) Pozwalajà na s uchanie muzyki, filmów, gier i programów multimedialnych. Klawisz aktywacji klawiszy funkcyjnych (Fn) WciÊnij i przytrzymaj, aby aktywowaç klawisze funkcyjne (od F1 do F12). Wskaênik uêpienia komputera Bia a, pulsujàca dioda sygnalizuje, e ibook G4 jest uêpiony. Przycisk otwierania ekranu WciÊnij ten przycisk, aby odblokowaç ekran i otworzyç ibooka G4. G adzik Jednym palcem mo esz przesuwaç wskaênik na ekranie ibooka G4, a dwoma palcami przewijaç zawartoêç okien (musisz wczeêniej w àczyç przewijanie w panelu Klawiatura i mysz Preferencji systemowych). Wi cej informacji o przesuwaniu wskaênika i przewijaniu znajdziesz w cz Êci U ywanie g adzika na stronie 22. Nap d optyczny Nap d optyczny mo e odczytywaç standardowe p yty CD-ROM, p yty CD, p yty muzyczne CD, p yty DVD-ROM i DVD-R, filmy DVD i inne rodzaje noêników. Mo e równie zapisywaç muzyk, dokumenty i inne pliki na p ytach CD-R i CD-RW. JeÊli masz nap d SuperDrive, mo esz te zapisywaç dane na p ytach DVD-R, DVD+R, DVD-RW i DVD+RW. Szczegó y znajdziesz w cz Êci U ywanie nap du optycznego na stronie 43. Przycisk zasilania S u y do w àczania i wy àczania ibooka G4 oraz usypiania go. Gniazdko do pod àczenia zasilacza Tu pod àczasz przenoêny zasilacz Apple, za pomocà którego adujesz bateri ibooka G4. Antena AirPort Extreme Za pomocà opcjonalnej stacji bazowej AirPort Extreme Base Station, AirPort Express lub innego punktu dost powego sieci bezprzewodowej mo esz pod àczyç si do Internetu bezprzewodowo. Mo esz te àczyç si bezprzewodowo z urzàdzeniami wyposa onymi w modu Bluetooth, takimi jak myszy, klawiatury, przenoêne organizatory czy telefony komórkowe. Dodatkowe informacje o AirPort Extreme i o nap dzie optycznym znajdziesz w rozdziale 3 Korzystanie z komputera na stronie 31. Rozdzia 1 Pierwsze kroki 13

14 Dodatkowe funkcje ibooka G4 Bateria G Port Ethernet (10/100Base-T) Port FireWire 400 Gniazdo bezpieczeƒstwa f Gniazdo s uchawek W Port wewn trznego modemu Porty USB 2.0 Port wyjêcia wideo 14 Rozdzia 1 Pierwsze kroki

15 W Port wewn trznego modemu Do wewn trznego modemu mo esz pod àczyç standardowà lini telefonicznà. G Port Ethernetu (10/100Base-T) Mo esz tu pod àczyç szybkà sieç 10/100Base-T Ethernet lub drugi komputer w celu transferu plików. Port Ethernet posiada funkcj automatycznego wykrywania innych urzàdzeƒ Ethernet. Nie ma potrzeby u ywania krosowanego przewodu Ethernet. Port FireWire 400 S u y do pod àczania szybkich urzàdzeƒ zewn trznych takich jak cyfrowe kamery wideo, drukarki i zewn trzne dyski. Wi cej informacji znajdziesz na stronie 34. Dwa porty USB 2.0 (Universal Serial Bus) S u à do pod àczania do ibooka G4 urzàdzeƒ zewn trznych takich jak drukarki, zewn trzne dyski, cyfrowe aparaty fotograficzne, modemy, klawiatury i joysticki. Port wyjêcia wideo (zewn trzny monitor) Do tego portu mo esz pod àczyç zewn trzny monitor lub projektor ze z àczem VGA (u ywajàc do àczonej do komputera przejêciówki Apple VGA Display Adapter). Mo esz te u yç przejêciówki Apple Video Adapter (sprzedawana oddzielnie), aby pod àczyç telewizor, magnetowid lub inne urzàdzenie wideo. f Ç Gniazdo s uchawek (wyjêcie dêwi ku) Mo na do niego pod àczyç zewn trzne g oêniki, s uchawki lub inne urzàdzenia dêwi kowe. Gniazdo zabezpieczajàce S u y do zabezpieczania ibooka G4 za pomocà linki, którà mo na go umocowaç do biurka. Dodatkowe informacje o powy szych funkcjach znajdziesz w rozdziale 3 Korzystanie z komputera na stronie 31. Rozdzia 1 Pierwsze kroki 15

16 Usypianie i wy àczanie ibooka G4 Gdy skoƒczysz prac z ibookiem G4, mo esz uêpiç lub wy àczyç komputer. Usypianie ibooka G4 JeÊli nie b dziesz u ywaç ibooka G4 tylko przez krótki czas, uêpij go. UÊpiony komputer mo na bardzo szybko obudziç, pomijajàc proces startu systemu. Aby uêpiç komputer, wykonaj jednà z poni szych czynnoêci: Zamknij ekran. Z paska menu wybierz Apple (K) > UÊpij. WciÊnij przycisk zasilania ( ) i wybierz UÊpij. Ostrze enie: Nie przenoê ibooka dopóki nie zacznie pulsowaç bia a dioda obok zamka ekranu, wskazujàca, e komputer jest uêpiony i twardy dysk przesta si obracaç. Przenoszenie komputera przy obracajàcym si twardym dysku mo e spowodowaç uszkodzenie dysku, a w konsekwencji utrat danych lub niezdolnoêç do startu systemu. Aby obudziç komputer: JeÊli ekran zosta zamkni ty, otwórz go. ibook G4 automatycznie obudzi si po otwarciu ekranu. JeÊli ekran jest ju otwarty, wciênij przycisk zasilania ( ) lub dowolny klawisz klawiatury. 16 Rozdzia 1 Pierwsze kroki

17 Wy àczanie ibooka G4 JeÊli nie b dziesz u ywaç ibooka G4 przez dzieƒ lub dwa, wy àcz go. Aby wy àczyç komputer, wykonaj jednà z poni szych czynnoêci: Z paska menu wybierz Apple (K) > Wy àcz. WciÊnij przycisk zasilania ( ) i w dialogu, który pojawi si na ekranie kliknij w Wy àcz. JeÊli chcesz przechowywaç ibooka G4 przez d u szy czas, zajrzyj do cz Êci Przechowywanie ibooka G4 na stronie 70, gdzie znajdziesz informacje o tym, jak zapobiec ca kowitemu roz adowaniu baterii. Kalibracja baterii Aby maksymalnie wyd u yç czas pracy baterii, wykonaj poni sze czynnoêci w czasie pierwszego tygodnia posiadania nowego ibooka G4. Aby po raz pierwszy skalibrowaç bateri, wykonaj poni sze kroki: 1 Pod àcz zasilacz i na aduj do pe na bateri ibooka G4. Dioda na wtyczce zasilacza powinna zmieniç kolor na zielony, a wskaênik poziomu baterii w pasku menu powinien pokazaç, e bateria jest w pe ni na adowana. 2 Od àcz zasilacz i u ywaj ibooka G4. Gdy poziom baterii b dzie niski, ujrzysz na ekranie pierwsze ostrze enie o niskim poziomie baterii. U ywaj nadal ibooka G4, a automatycznie si uêpi; b dzie to oznaczaç, e bateria zosta a zu yta wystarczajàco dla procesu kalibracji. 3 Pod àcz zasilacz i na aduj bateri do pe na. Wa ne: Aby skalibrowaç bateri, wystarczy raz przeprowadziç proces ca kowitego roz adowania, po czym na adowaç jà do pe na. Po skalibrowaniu mo esz pod àczaç i od àczaç zasilacz przy dowolnym poziomie na adowania baterii. JeÊli kupisz dodatkowà bateri, równie wykonaj procedur kalibracji. Wi cej informacji o zasilaczu i baterii znajdziesz w cz Êci Korzystanie z zasilacza na stronie 21 oraz w cz Êci Bateria na stronie 47. Rozdzia 1 Pierwsze kroki 17

18 18 Rozdzia 1 Pierwsze kroki Co dalej Zapoznaj si z podstawowymi informacjami o ibooku G4. Znajdziesz je w rozdziale 2 Poznajemy ibooka G4 na stronie 19. Pobaw si programami do àczonymi do komputera oraz Internetem. Przejrzyj broszur Prezentujemy Mac OS 10.4 Tiger, do àczonà do komputera. JeÊli nie znasz Mac OS X, otwórz Pomoc Macintosha i poczytaj informacje tam zawarte. Wi cej informacji znajdziesz w cz Êci Pomoc Macintosha uzyskiwanie odpowiedzi na pytania na stronie 25. JeÊli masz problem, który uniemo liwia korzystanie z komputera, odpowiedê znajdziesz w rozdziale 5 Rozwiàzywanie problemów na stronie 61. Przeczytaj odpowiedzi na najcz Êciej zadawane pytania w Dodatku D 10 najcz Êciej zadawanych pytaƒ na stronie 91. Informacje techniczne, listy dyskusyjne u ytkowników i najnowsze oprogramowanie Apple znajdziesz na stronie JeÊli nie znajdziesz odpowiedzi na swoje pytanie w powy szych miejscach, skontaktuj si z serwisem Apple. Informacj o serwisie znajdziesz w dokumentach do àczonych do komputera.

19 2 Poznajemy ibooka G4 2 Niniejszy rozdzia zawiera wa ne podstawowe informacje o ibooku G4. Dzi ki temu, e ibook G4 jest tak cienki i lekki, mo esz zabieraç go ze sobà do biura, biblioteki, szko y i wsz dzie tam, gdzie zechcesz na nim pracowaç lub si bawiç. Gdy przestaniesz u ywaç ibooka G4, odczekaj kilka chwil, a twardy dysk i p yta w nap dzie optycznym przestanà si obracaç. Dopiero wtedy b dzie mo na przenosiç komputer. Unikaj potrzàsania lub uderzania ibookiem G4, gdy dysk si obraca. Uwaga: Twój ibook jest wyposa ony w czujnik wstrzàsów (Sudden Motion Sensor), który pomaga chroniç twardy dysk przed skutkami nag ego uderzenia lub wibracji. Wi cej informacji znajdziesz w cz Êci Czujnik wstrzàsów na stronie 47. Gdy u ywasz ibooka G4 lub gdy adujesz bateri, dolna cz Êç obudowy rozgrzewa si. Jest to zjawisko normalne. Gdy u ywasz ibooka d u ej, ustaw go na p askiej, stabilnej powierzchni. Dolna cz Êç obudowy jest wtedy lekko uniesiona dzi ki podk adkom na obudowie, co umo liwia przep yw powietrza i utrzymanie prawid owej temperatury. Gdy poznasz ju nowy komputer, b dziesz w stanie rozpoznaç cichy szum oznaczajàcy obracanie si twardego dysku lub p yty w nap dzie optycznym. Dzieje si tak wtedy, gdy komputer odczytuje informacje z dysku lub p yty bàdê gdy jest wypychana lub wk adana p yta. Innym êród em cichego dêwi ku mo e byç wiatraczek, który w àcza si po pewnym czasie u ywania komputera i ma za zadanie ch odzenie wn trza ibooka. Te ciche szumy sà cz Êcià normalnego funkcjonowania komputera. Wi cej instrukcji bezpieczeƒstwwa i obs ugi ibooka znajdziesz w Dodatku B Konserwacja, obs uga i bezpieczeƒstwo na stronie

20 Regulacja ekranu Gdy zaczniesz pracowaç z nowym ibookiem G4, zauwa ysz pewnie koniecznoêç regulacji ekranu. Mo esz wyregulowaç jasnoêç ekranu za pomocà klawiszy oznaczonych znaczkiem. Sterowanie jasnoêcià Mo esz te zwi kszaç lub zmniejszaç wielkoêç obrazów na ekranie zmieniajàc rozdzielczoêç ekranu. RozdzielczoÊç ekranu mo esz wybraç w panelu Monitory Preferencji systemowych. JeÊli chcesz, mo esz ustawiç takà rozdzielczoêç, e obiekty na ekranie b dà wi ksze. Jednak w niektórych rozdzielczoêciach ostroêç obrazu mo e nie byç tak dobra, jak w rozdzielczoêci domyêlnej. m Aby ustawiç rozdzielczoêç ekranu: Otwórz panel Monitory w Preferencjach systemowych. Aby móc zmieniaç ustawienia ekranu za pomocà znaczka w pasku menu, kliknij w kratk Poka monitory w pasku menu. 20 Rozdzia 2 Poznajemy ibooka G4

21 Korzystanie z zasilacza Pod àczenie zasilacza powoduje, e komputer jest zasilany pràdem zmiennym i jest adowana bateria. Wa ne: W celu zapewnienia optymalnej jakoêci dzia ania u ywaj wy àcznie oryginalnego zasilacza do àczonego do komputera. Gdy po raz pierwszy pod àczysz zasilacz do komputera, zaêwieci si lampka przy wtyczce. Pomaraƒczowa dioda sygnalizuje, e adowana jest bateria. Zielona dioda wskazuje, e bateria jest w pe ni na adowana. Mo esz monitorowaç poziom baterii za pomocà wskaênika baterii w pasku menu lub sprawdzajàc poziom baterii za pomocà wskaênika umieszczonego w dolnej Êciance baterii (patrz strona 47). Aby wyd u yç zasi g zasilacza, wyjmij wtyczk pràdu zmiennego z zasilacza. W jej miejsce pod àcz przewód zasilajàcy pràdu zmiennego, którego drugi koniec w ó do gniazdka pràdu w Êcianie. Przewód zasilajàcy pràdu zmiennego Wtyczka zasilacza Ostrze enie: Przed pod àczeniem zasilacza do gniazda pràdu upewnij si, e jest on dok adnie zmontowany. U ywaj wy àcznie przewodu pràdu zmiennego do àczonego do zasilacza. Upewnij si, e wtyczka jest prawid owo w o ona do portu zasilania w komputerze i zapewnia dop yw pràdu. Gdy od àczasz zasilacz od gniazdka pràdu lub od komputera, ciàgnij za wtyczk, a nie za przewód. Aby zapoznaç si z instrukcjami bezpieczeƒstwa zwiàzanymi z u ywaniem zasilacza, zajrzyj do cz Êci Pod àczanie zasilacza na stronie 70. Rozdzia 2 Poznajemy ibooka G4 21

22 U ywanie g adzika To, jak szybko wskaênik porusza si po ekranie, zale y od tego, jak szybko poruszasz palcem po g adziku. Aby przesunàç wskaênik na ma à odleg oêç, przesuƒ palec wolno po g adziku. Im szybciej ruszasz palcem, tym wi kszà odleg oêç pokonuje wskaênik na ekranie. Jak u ywaç g adzika Aby uzyskaç najlepsze wyniki przy u ywaniu g adzika, pami taj o poni szych: U ywaj tylko jednego palca, chyba e w àczona jest funkcja przewijania i chcesz przewijaç zawartoêç okna. Nie u ywaj d ugopisu, ani adnych innych podobnych obiektów. Zarówno palec, jak i g adzik powinny byç suche. JeÊli g adzik stanie si wilgotny, np. w wyniku kondensacji pary wodnej, przed u yciem przetrzyj go delikatnie suchà szmatkà. Do czyszczenia g adzika nigdy nie u ywaj adnego p ynu do mycia. Aby uzyskaç wi cej informacji o g adziku, z paska menu u góry ekranu otwórz Pomoc > Pomoc Macintosha. Zamiast u ywaç przycisku g adzika, mo esz klikaç bezpoêrednio na g adziku. T i inne funkcje g adzika w àczasz w panelu Klawiatura i mysz w Preferencjach systemowych. Za pomocà g adzika mo esz przewijaç w poziomie i w pionie zawartoêç okien, które majà paski przewijania, u ywajàc dwóch przylegajàcych do siebie palców. Opcj t mo esz w àczyç w panelu Klawiatura i mysz w Preferencjach systemowych. Uwaga: JeÊli oka e si, e wskaênik przesuwa si w czasie u ywania klawiatury, poniewa przypadkowo dotykasz g adzika, mo esz wyeliminowaç ten problem w àczajàc kratk Ignoruj przypadkowe sygna y g adzika w panelu Klawiatura i mysz w Preferencjach systemowych. 22 Rozdzia 2 Poznajemy ibooka G4

23 U ywanie klawiatury Klawiatura Twojego ibooka G4 ma wbudowanà klawiatur numerycznà, która korzysta z tych samych klawiszy, co g ówna klawiatura. Klawisze klawiatury numerycznej majà dodatkowe, mniejsze oznaczenia. Klawisz klawiatury numerycznej Klawiatura numeryczna Aby u yç klawiatury numerycznej, wciênij klawisz Num Lock. Klawisz Num Lock po wciêni ciu zaêwieci si na zielono, sygnalizujàc e klawiatura numeryczna jest aktywna. Gdy skoƒczysz jej u ywaç, wciênij ponownie klawisz Num Lock, aby wy àczyç klawiatur numerycznà. Wa ne: JeÊli klawiatura dzia a nieprawid owo, sprawdê, czy nie jest w àczony Num Lock. JeÊli jest aktywna klawiatura numeryczna, pozosta e klawisze oraz skróty klawiaturowe poleceƒ menu (takie jak x-q do koƒczenia programów) sà nieaktywne. JeÊli preferujesz u ywanie skrótów klawiaturowych w celu przyspieszenia pracy, otwórz Pomoc Macintosha i wyszukaj has o skróty. Znajdziesz list skrótów klawiaturowych dla wielu popularnych procedur i programów. U ywanie myszy JeÊli masz mysz Apple ze z àczem USB, mo esz jà pod àczyç do portu USB 2.0 i natychmiast zaczàç u ywaç. JeÊli masz mysz bezprzewodowà Apple, zajrzyj do cz Êci U ywanie urzàdzeƒ Bluetooth na stronie 37, gdzie znajdziesz informacje o jej pod àczeniu. Mysz bezprzewodowà lub USB mo esz kupiç u autoryzowanego sprzedawcy Apple lub w sklepie internetowym Rozdzia 2 Poznajemy ibooka G4 23

24 Poznajemy Mac OS X Twój komputer jest wyposa ony w system operacyjny Tiger, czyli najnowszà wersj Mac OS X zawierajàcà mi dzy innymi Spotlight poprawionà wyszukiwark, która automatycznie indeksuje wszystkie pliki; Dashboard interfejs do obs ugi por cznych widgetów (mini-programów); Exposé wyêwietlajàce w przejrzysty sposób wszystkie otwarte programy, a tak e du o innych nowych funkcji. JeÊli zechcesz dowiedzieç si wi cej o Mac OS X oraz o nagradzanych programach ilife, do àczonych do Twojego komputera, zajrzyj do broszury Prezentujemy Mac OS 10.4 Tiger, równie do àczonej do ibooka. Mo esz te otworzyç Pomoc Macintosha i przejrzeç informacje tam zawarte. Znajdziesz mnóstwo informacji dla nowych u ytkowników, osób doêwiadczonych oraz osób zmieniajàcych komputer na Maca. JeÊli napotkasz na jakiekolwiek problemy z Mac OS X, zajrzyj do rozdzia u 5 Rozwiàzywanie problemów lub z paska menu u góry ekranu wybierz Pomoc > Pomoc Macintosha. Informacje na temat programów zgodnych z Mac OS X lub informacje o samym Mac OS X znajdziesz na stronie Apple: Uwaga: JeÊli chcesz u ywaç programów Classic, musisz zainstalowaç Mac OS 9, który obs uguje Êrodowisko Classic (patrz Instalacja Mac OS 9 na stronie 66). Mac OS 9 nie mo e byç podstawowym systemem operacyjnym ibooka, czyli nie mo esz wystartowaç komputera za pomocà Mac OS 9. Zmiana wyglàdu biurka i ustawianie preferencji Wyglàd biurka mo esz szybko zmieniç w Preferencjach systemowych. Z paska menu wybierz Apple (K) > Preferencje systemowe. 24 Rozdzia 2 Poznajemy ibooka G4

25 Mo esz dowolnie poeksperymentowaç z nast pujàcymi ustawieniami: Wyglàd: Ten panel s u y do zmiany kolorów przycisków, menu, okien i podêwietlenia, a tak e do zmiany innych opcji. Wygaszacz ekranu i biurko: W tym panelu preferencji mo esz zmieniç kolor t a i wzorek biurka bàdê zastàpiç wzorek wybranym zdj ciem lub plikiem graficznym. Mo esz te wybraç przyciàgajàcy wzrok efekt, który pojawi si na ekranie, gdy komputer zostanie pozostawiony bez obs ugi. Dok: W tym panelu mo esz zmieniç wyglàd, po o enie i zachowanie Doka. Gdy poznasz ju lepiej komputer, zbadaj do czego s u à inne preferencje. Jest to centrum zarzàdzania dla wi kszoêci ustawieƒ Twojego ibooka G4. Wi cej informacji znajdziesz w Pomocy Mac pod has em Preferencje systemowe lub pod has em dotyczàcym konkretnej preferencji. Uwaga: Poniewa Apple cz sto wypuszcza nowe wersje oprogramowania systemowego, programów i stron internetowych, obrazki w niniejszym podr czniku mogà si nieznacznie ró niç od tych, jakie ujrzysz na ekranie. Pomoc Macintosha uzyskiwanie odpowiedzi na pytania Wi kszoêç informacji na temat korzystania z Macintosha znajdziesz w komputerze w Pomocy Macintosha. Aby u yç Pomocy Macintosha: 1 Kliknij w znaczek Findera w Doku (pasku znaczków u do u ekranu). 2 Wybierz Pomoc > Pomoc Macintosha (kliknij w menu Pomoc i wybierz Pomoc Macintosha). Rozdzia 2 Poznajemy ibooka G4 25

Power Mac G5 Podr cznik u ytkownika Zawiera instrukcje konfiguracji, rozbudowy i rozwiàzywania problemów dla komputera Power Mac G5

Power Mac G5 Podr cznik u ytkownika Zawiera instrukcje konfiguracji, rozbudowy i rozwiàzywania problemów dla komputera Power Mac G5 Power Mac G5 Podr cznik u ytkownika Zawiera instrukcje konfiguracji, rozbudowy i rozwiàzywania problemów dla komputera Power Mac G5 apple Apple Computer, Inc. 2003 Apple Computer, Inc. Wszelkie prawa zastrze

Bardziej szczegółowo

imac G5 Instrukcja obsługi Zawiera opis ustawienia i sposobu używania oraz informacje o rozwiazywaniu problemów dla komputera imac G5

imac G5 Instrukcja obsługi Zawiera opis ustawienia i sposobu używania oraz informacje o rozwiazywaniu problemów dla komputera imac G5 imac G5 Instrukcja obsługi Zawiera opis ustawienia i sposobu używania oraz informacje o rozwiazywaniu problemów dla komputera imac G5 apple Apple Computer, Inc. 2005 Apple Computer, Inc. Wszelkie prawa

Bardziej szczegółowo

CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY. C-7070 Wide Zoom. Wykonuj zdj cia i odtwarzaj je! Podstawowa instrukcja obs ugi

CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY. C-7070 Wide Zoom. Wykonuj zdj cia i odtwarzaj je! Podstawowa instrukcja obs ugi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY C-7070 Wide Zoom Wykonuj zdj cia i odtwarzaj je! PL Podstawowa instrukcja obs ugi Spis treêci Jak korzystaç z aparatu?... 3 Wskazania bezpieczeƒstwa... 5 ROZPAKOWYWANIE ZAWARTOÂCI

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWA INSTRUKCJA OBS UGI POLSKA. Cyfrowy aparat fotograficzny IR-500

PODSTAWOWA INSTRUKCJA OBS UGI POLSKA. Cyfrowy aparat fotograficzny IR-500 PODSTAWOWA INSTRUKCJA OBS UGI POLSKA Cyfrowy aparat fotograficzny IR-500 Dla klientów w Ameryce Pó nocnej i Po udniowej Dla klientów w USA Deklaracja zgodnoêci Product Name Numer modelu Nazwa handlowa

Bardziej szczegółowo

DIGITAL VOICE RECORDER DS-3000

DIGITAL VOICE RECORDER DS-3000 50 DIGITAL VOICE RECORDER DS-3000 PL SKRÓCONA INSTRUKCJA OBS UGI PL Skrócona instrukcja obs ugi Przeglàd elementów Q W E R T Y U I O P { } q Mikrofon Przycisk NEW Przycisk REC (Nagrywanie) / SET Przycisk

Bardziej szczegółowo

Komputer serii Aspire E1 (15")

Komputer serii Aspire E1 (15) Komputer serii Aspire E1 (15") Podr cznik u ytkownika komputera Obs ugiwane modele: Aspire E1-572G / E1-572 / E1-570G / E1-570 / E1-532G / E1-532 / E1-530G / E1-530 / E1-510 2013 Wszelkie prawa zastrze

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po instalacji zestawu. Orange Freedom

Przewodnik po instalacji zestawu. Orange Freedom Przewodnik po instalacji zestawu Orange Freedom Teraz, bez wychodzenia z domu, mo esz wszystko. Orange Freedom sprawi, e poczujesz puls Êwiata wyraêniej ni kiedykolwiek. Brak limitu transferu i mo liwoêç

Bardziej szczegółowo

PJD6243 DLP Projektor

PJD6243 DLP Projektor PJD6243 DLP Projektor Model No. VS14425 - - - - - - - i ii - - - Substancja Proponowana maksymalna koncentracja Rzeczywista koncentracja 1 - - - PJD6243 ViewSonic DLP Projector VS14425 PJD6243_UG_POL Rev.

Bardziej szczegółowo

SIMATIC HMI. Podr cznik Wydanie 09/2006

SIMATIC HMI. Podr cznik Wydanie 09/2006 SIMATIC HMI Podr cznik Wydanie 09/2006 Warszawa 2006 SIMATIC HMI Wprowadzenie 0 Przygotowanie i instalacja 1 WinCC V6 Pierwsze kroki Pierwszy projekt WinCC 2 WyÊwietlanie wartoêci procesowych 3 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Gratulujemy! Ty i Twój Mac mini jesteście dla siebie stworzeni.

Gratulujemy! Ty i Twój Mac mini jesteście dla siebie stworzeni. Gratulujemy! Ty i Twój Mac mini jesteście dla siebie stworzeni. Zapraszamy do Maca mini. www.apple.com/pl/macmini Szybkie we/wy Thunderbolt Podłączanie urządzeń i monitorów o wysokiej wydajności. Centrum

Bardziej szczegółowo

Gratulujemy, Ty i Twój MacBook Air jesteście dla siebie stworzeni.

Gratulujemy, Ty i Twój MacBook Air jesteście dla siebie stworzeni. Gratulujemy, Ty i Twój MacBook Air jesteście dla siebie stworzeni. Zapraszamy do MacBooka Air. www.apple.com/pl/macbookair Wbudowana kamera FaceTime Połączenia wideo z najnowszym ipadem, iphonem, ipodem

Bardziej szczegółowo

Rejestrator cyfrowy serii LE-L

Rejestrator cyfrowy serii LE-L Rejestrator cyfrowy serii LE-L Instrukcja obs ugi UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obs ugi bez wcze niejszego poinformowania. Ze wzgl du na ci g modyfikacj

Bardziej szczegółowo

Podr cznik u ytkownika. wersja. Adobe Illustrator 9.0

Podr cznik u ytkownika. wersja. Adobe Illustrator 9.0 Podr cznik u ytkownika Adobe Illustrator wersja 9.0 2000 Adobe Systems Incorporated. Wszelkie prawa zastrze one. Podr cznik u ytkownika programu Adobe Illustrator 9.0 dla systemów Windows i Macintosh Ten

Bardziej szczegółowo

Alcatel OmniPCX 4400

Alcatel OmniPCX 4400 Alcatel OmniPCX 4400 W I Z J A Czy istnieje... Czy istnieje system komunikacyjny, który jest Jest taki system. w stanie usprawniç dzia anie ka dego pracownika firmy, Nazywa si Alcatel OmniPCX 4400 i jest

Bardziej szczegółowo

uwaga! aby korzystaç z neostrady tp z telewizjà zainstaluj modem livebox tp

uwaga! aby korzystaç z neostrady tp z telewizjà zainstaluj modem livebox tp uwaga! aby korzystaç z neostrady tp z telewizjà zainstaluj modem livebox tp instalacja modemu livebox tp z wykorzystaniem p yty instalacyjnej CD 3 uruchomienie programu instalacyjnego 4 pod àczenie modemu

Bardziej szczegółowo

http://www.ca.com.pl Mio 528 Instrukcja obsługi

http://www.ca.com.pl Mio 528 Instrukcja obsługi http://www.ca.com.pl Mio 528 Instrukcja obsługi Instrukcja obs ugi Numer katalogowy: 5615 1417 0114 R01 (sierpieƒ 2002) Znaki towarowe Wszystkie marki i nazwy produktów sà znakami towarowymi lub zastrze

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONALNOÂå OSZCZ DNOÂCI ZASTOSOWANIA

FUNKCJONALNOÂå OSZCZ DNOÂCI ZASTOSOWANIA FUNKCJONALNOÂå OSZCZ DNOÂCI ZASTOSOWANIA Telefonia IP Cisco Telefonia nowej generacji telefonia IP Cisco AVVID FUNKCJONALNOÂå OSZCZ DNOÂCI ZASTOSOWANIA Telefonia IP Cisco Telefonia nowej generacji telefonia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n50

Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n50 Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n50 Instrukcja obs³ugi (wydanie luty 2005) Copyright 2005 Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrze one. Zabrania siê reprodukowania jakiejkolwiek czêœci niniejszej publikacji,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Serie komputerów przeno nych HP

Instrukcja obsługi Serie komputerów przeno nych HP Instrukcja obsługi Serie komputerów przeno nych HP Numer katalogowy dokumentu: 370697-241 Czerwiec 2004 W tym podręczniku przedstawiono sposób konfigurowania, obsługi i konserwowania komputera, a także

Bardziej szczegółowo

OFFICEJET 100. Podr cznik U ytkownika L411

OFFICEJET 100. Podr cznik U ytkownika L411 OFFICEJET 100 Podr cznik U ytkownika L411 Drukarka przeno na HP Officejet 100 (L411) Podr cznik U ytkownika Informacje dotycz ce praw autorskich 2010 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Bardziej szczegółowo

TravelMate seria 660. Instrukcja obslugi

TravelMate seria 660. Instrukcja obslugi TravelMate seria 660 Instrukcja obslugi Instrukcja obs³ugi komputera TravelMate serii 660 Wydanie pierwsze (sierpieñ 2003) Copyright 2003 Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrze one. Zabrania siê reprodukowania

Bardziej szczegółowo

HiPath 3000 HiPath 4000. Instrukcja obs ugi optipoint 500 entry

HiPath 3000 HiPath 4000. Instrukcja obs ugi optipoint 500 entry HiPath 3000 HiPath 4000 Instrukcja obs ugi optipoint 500 entry Informacje dotyczàce instrukcji obs ugi Niniejsza Instrukcja Obs ugi opisuje u ytkowanie aparatów telefonicznych optipoint 500 entry w po

Bardziej szczegółowo

Small Business Server 2008 PL. Instalacja, migracja i konfiguracja

Small Business Server 2008 PL. Instalacja, migracja i konfiguracja Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

TD2220 WY WIETLACZEM LCD Podr cznik u ytkownika

TD2220 WY WIETLACZEM LCD Podr cznik u ytkownika TD2220 WY WIETLACZEM LCD Podr cznik u ytkownika Model No. VS14833 TCO informacja Congratulations! This display is designed for both you and the planet! The display you have just purchased carries the TCO

Bardziej szczegółowo

Cztery liczby, które zaw adn y Êwiatem

Cztery liczby, które zaw adn y Êwiatem chabiƒska Cztery liczby, które zaw adn y Êwiatem Jednà z niewidocznych, ale niezwykle wa nych, us ug internetowych jest system DNS (Domain Name System). Na ca ym Êwiecie mechanizm ten wykorzystuje si wiele

Bardziej szczegółowo

Przewodnik szybkiego startu i rozwiązywania problemów

Przewodnik szybkiego startu i rozwiązywania problemów Przewodnik szybkiego startu i rozwiązywania problemów SPIS TREŚ CI Ważne informacje 3 Informacje podstawowe 5 Bezpieczeństwo i wygoda... 5 Środki ostrożności... 5 Zalecenia zdrowotne... 5 Poznawanie komputera...

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚ CI. www.packardbell.com. Szybki start i rozwiązywanie problemów

SPIS TREŚ CI. www.packardbell.com. Szybki start i rozwiązywanie problemów SPIS TREŚ CI Ważne informacje 2 Informacje podstawowe 3 Bezpieczeństwo i wygoda... 3 Środki ostrożności... 3 Zalecenia zdrowotne... 3 Poznawanie komputera... 4 Klawiatura i mysz... 4 Napędy komputera...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n35

Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n35 Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n35 Instrukcja obs³ugi (wydanie luty 2005) Copyright 2005 Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrze one. Zabrania siê reprodukowania jakiejkolwiek czêœci niniejszej publikacji,

Bardziej szczegółowo

Rejestratory sieciowe serii - 32xx/38xx

Rejestratory sieciowe serii - 32xx/38xx BCS Rejestratory sieciowe serii - 32xx/38xx Instrukcja obsługi UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcze niejszego poinformowania. Ze wzgl du na ci

Bardziej szczegółowo