ibook G4 Podr cznik u ytkownika Zawiera instrukcje konfiguracji, rozbudowy i usuwania problemów dla komputera ibook G4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ibook G4 Podr cznik u ytkownika Zawiera instrukcje konfiguracji, rozbudowy i usuwania problemów dla komputera ibook G4"

Transkrypt

1 ibook G4 Podr cznik u ytkownika Zawiera instrukcje konfiguracji, rozbudowy i usuwania problemów dla komputera ibook G4

2 K Apple Computer, Inc Apple Computer, Inc. Wszelkie prawa zastrze one. Zgodnie z prawem autorskim zabrania si kopiowania niniejszego podr cznika, w ca oêci lub w cz Êci, bez pisemnej zgody firmy Apple. Logo Apple jest znakiem towarowym firmy Apple Computer, Inc., zarejestrowanym w USA i w innych krajach. U ycie znaku logo Apple (Opcja-PodnoÊnik-K) w celach komercyjnych bez wczeêniejszej pisemnej zgody firmy Apple mo e stanowiç naruszenie prawa o znakach towarowych i nieuczciwej konkurencji. Do o one zosta y wszelkie starania, aby informacje zawarte w tym podr czniku by y prawdziwe. Apple Computer, Inc. nie ponosi odpowiedzialnoêci za b dy drukarskie lub redaktorskie. Apple 1 Infinite Loop Cupertino, CA Apple, logo Apple, AirPort, AppleTalk, Final Cut Pro, FireWire, ibook, ical, ilife, imovie, ipod, itunes, Mac, Macintosh i Mac OS sà znakami towarowymi firmy Apple Computer, Inc., zarejestrowanymi w USA i w innych krajach..mac jest znakiem serwisowym Apple Computer, Inc. ENERGY STAR jest znakiem towarowym zarejestrowanym w USA. Nazwa i logo Bluetooth sà w asnoêcià the Bluetooth SIG, Inc. i wszelkie u ycie tych znaków przez Apple Computer, Inc. jest na podstawie licencji. PowerPC jest znakiem towarowym firmy International Business Machines Corporation, u ywanym na licencji. Inne nazwy firm lub produktów wymienione w niniejszym podr czniku sà znakami towarowymi swoich w aêcicieli. Nazwy takie zosta y u yte wy àcznie w celach informacyjnych i nie stanowi to pochwa y ani rekomendacji. Apple nie bierze adnej odpowiedzialnoêci za dzia anie tych produktów. Produkt opisany w niniejszym podr czniku wykorzystuje technologi ochrony praw autorskich chronionà patentami i innymi prawami autorskimi, nale àcà do firmy Macrovision Corporation i innych. U ycie tej technologii musi byç autoryzowane przez Macrovision Corporation i jest dopuszczone wy àcznie do u ytku domowego i innych ograniczonych zastosowaƒ, o ile nie uzyskano specjalnej zgody od firmy Macrovision Corporation. Odwrotna in ynieria jest zabroniona. Wydrukowano w Polsce. AirPort Express, Exposé, FileVault, Finder, logo FireWire, idvd, iphoto, isight, Safari, Spotlight, SuperDrive i Tiger sà znakami towarowymi firmy Apple Computer, Inc. AppleCare i Apple Store sà znakami serwisowymi firmy Apple Computer, Inc., zarejestrowanym w USA i w innych krajach.

3 1 Spis treêci Rozdzia 1 5 Pierwsze kroki 6 Przygotowanie ibooka do pracy 12 Podstawowe funkcje ibooka G4 14 Dodatkowe funkcje ibooka G4 16 Usypianie i wy àczanie ibooka G4 17 Kalibracja baterii 18 Co dalej Rozdzia 2 19 Poznajemy ibooka G4 20 Regulacja ekranu 21 Korzystanie z zasilacza 22 U ywanie g adzika 23 U ywanie klawiatury 23 U ywanie myszy 24 Poznajemy Mac OS X 24 Zmiana wyglàdu biurka i ustawianie preferencji 25 Pomoc Macintosha uzyskiwanie odpowiedzi na pytania 26 U ywanie programów 26 Gdy program nie odpowiada 27 Pod àczanie do sieci 27 U ywanie Internetu 27 Aktualizacje oprogramowania 28 Pod àczanie drukarki 29 Odtwarzanie p yty CD i pod àczanie s uchawek 30 Pod àczanie cyfrowej kamery wideo i innych urzàdzeƒ FireWire 30 Przenoszenie plików na inny komputer Rozdzia 3 31 Korzystanie z komputera 32 Z àcze USB (Universal Serial Bus) 34 FireWire 36 Bezprzewodowa sieç AirPort Extreme 37 U ywanie urzàdzeƒ Bluetooth 40 Pod àczanie do Ethernetu (10/100Base-T) 3

4 41 U ywanie modemu 41 Zewn trzne monitory (VGA, Composite i S-Video) 43 Pod àczanie g oêników i innych urzàdzeƒ audio 43 U ywanie nap du optycznego 47 Czujnik wstrzàsów 47 Bateria 51 Gniazdo zabezpieczajàce Rozdzia 4 53 Dodawanie pami ci 54 Instalacja dodatkowej pami ci 59 Sprawdzenie, czy ibook rozpoznaje nowà pami ç Rozdzia 5 61 Rozwiàzywanie problemów 61 Problemy uniemo liwiajàce u ywanie komputera 63 Inne problemy 64 Test sprz towy Apple 65 Reinstalacja oprogramowania do àczonego do komputera 66 Odszukanie numeru seryjnego komputera Dodatek A 67 Dane techniczne Dodatek B 69 Konserwacja, obs uga i bezpieczeƒstwo 69 Czyszczenie ibooka G4 69 Przenoszenie ibooka G4 70 Przechowywanie ibooka G4 70 Instrukcje bezpieczeƒstwa 71 Ogólne wskazówki bezpieczeƒstwa 72 Bateria 72 Zagro enie uszkodzenia s uchu 73 Ergonomia 74 Apple a Êrodowisko naturalne Dodatek C 75 Pod àczanie do Internetu 76 Zebranie potrzebnych informacji 78 Wprowadzanie informacji 78 Po àczenie wdzwaniane (dialup) 80 Po àczenia przez modem DSL, modem kablowy lub LAN 86 Po àczenie bezprzewodowe AirPort Extreme 89 Usuwanie problemów zwiàzanych z po àczeniem Dodatek D najcz Êciej zadawanych pytaƒ Indeks Informacje prawne 4 Spis treêci

5 1 Pierwsze kroki 1 Twój ibook G4 jest w pe ni funkcjonalnym komputerem przenoênym. Twój ibook G4 zawiera nast pujàce komponenty: PrzejÊciówka Apple VGA Display Adapter Wtyczka do pràdu Przewód telefoniczny Zasilacz Przewód zasilajàcy pràdu zmiennego Wa ne: Przeczytaj uwa nie instrukcje instalacji oraz informacje dotyczàce bezpieczeƒstwa, zanim pod àczysz komputer do gniazdka pràdu (patrz Dodatek B Konserwacja, obs uga i bezpieczeƒstwo na stronie 69). 5

6 Przygotowanie ibooka do pracy ibook G4 jest zaprojektowany tak, aby mo na go by o zaczàç u ywaç natychmiast po rozpakowaniu. Na kolejnych stronach zapoznasz si z procedurà przygotowania komputera do pracy, w tym z nast pujàcymi czynnoêciami: Pod àczanie zasilacza Pod àczanie przewodów W àczanie ibooka G4 m Krok 1: Pod àczenie zasilacza JeÊli zasilacz jest owini ty ochronnà folià, zdejmij jà przed pod àczeniem zasilacza do ibooka. Pod àcz zasilacz do gniazda pràdu, a wtyczk zasilajàcà na koƒcu przewodu zasilacza do portu zasilania ibooka G4. Wtyczka pràdu zmiennego Wa ne: Przed pod àczeniem zasilacza do gniazda pràdu upewnij si, e rozk adane bolce, które wetkniesz do gniazda, sà ca kowicie roz o one. Port zasilania Wtyczka przewodu zasilajàcego Wtyczka pràdu zmiennego Przewód zasilajàcy pràdu zmiennego Aby przed u yç zasi g zasilacza, mo esz pod àczyç do niego przewód zasilajàcy pràdu zmiennego. Najpierw wyjmij wtyczk pràdu z zasilacza i w jej miejsce pod àcz przewód zasilajàcy. Drugi koniec przewodu w ó do gniazda pràdu. Rysunek znajdziesz w cz Êci Korzystanie z zasilacza na stronie Rozdzia 1 Pierwsze kroki

7 Krok 2: Pod àcz przewody Nast pnie, w celu uzyskania po àczenia z Internetem, pod àcz ibooka do linii telefonicznej, modemu DSL, modemu kablowego lub sieci Ethernet. JeÊli masz zamiar pod àczyç si do sieci bezprzewodowej AirPort Extreme, nie b dà potrzebne adne przewody. m Aby pod àczyç si do linii telefonicznej: Za pomocà przewodu telefonicznego po àcz gniazdko telefoniczne w Êcianie z portem modemu w komputerze. Przewód telefoniczny W Port wewn trznego modemu Upewnij si, e pod àczasz si do linii analogowej takiej jaka jest zwykle u ywana w mieszkaniach prywatnych. Twój modem nie wspó pracuje z linià cyfrowà. Ostrze enie: Nie pod àczaj do modemu linii cyfrowej; z y typ linii mo e uszkodziç modem. Skontaktuj si z firmà telekomunikacyjnà, jeêli nie masz pewnoêci co do typu posiadanej linii telefonicznej. Wi cej informacji o modemie znajdziesz w cz Êci U ywanie modemu na stronie 41. Informacje o innych typach po àczeƒ znajdziesz w Dodatku C Pod àczanie do Internetu na stronie 75. m Aby pod àczyç komputer do modemu DSL lub kablowego bàdê do sieci Ethernet: Pod àcz przewód do modemu DSL lub modemu kablowego zgodnie z instrukcjà do àczonà do modemu lub pod àcz przewód Ethernet do koncentratora lub gniazdka Ethernet. Nast pnie pod àcz drugi koniec przewodu do portu Ethernet komputera. Rozdzia 1 Pierwsze kroki 7

8 Sprawdê, czy u ywasz przewodu Ethernet, a nie przewodu telefonicznego, których wtyczki sà podobne. Przewód Ethernet G Port Ethernet (10/100Base-T) Krok 3: W àcz ibooka G4 Twój ibook jest ju gotowy do pracy. Gdy w àczysz po raz pierwszy komputer, uruchamia si Asystent ustawieƒ. Asystent ustawieƒ pomo e wprowadziç informacje zwiàzane z dost pem do Internetu i konfiguracjà poczty elektronicznej oraz stworzy konto u ytkownika na Twoim komputerze. JeÊli masz ju Maca, Asystent ustawieƒ pomo e automatycznie przenieêç pliki, programy i inne dane z Twojego poprzedniego Maca na nowego ibooka. Aby przenieêç dane, upewnij si, e: Twój drugi Mac ma port FireWire i obs uguje tryb dysku twardego FireWire. Na Twoim drugim Macu jest zainstalowany system Mac OS X 10.1 lub nowszy. Masz standardowy przewód FireWire z wtyczkami 6-pinowymi na obu koƒcach. Asystent ustawieƒ wykona ca y proces transferu danych. Ty musisz tylko wykonywaç instrukcje z ekranu. Przeniesienie danych na ibooka nie spowoduje usuni cia adnych danych z drugiega Maca. Za pomocà Asystenta ustawieƒ mo esz przenieêç: Konta u ytkowników, w tym preferencje i poczt elektronicznà. Ustawienia sieciowe, dzi ki czemu nowy ibook b dzie automatycznie skonfigurowany do pracy w tej samej sieci, co stary Mac. Pliki i teczki z twardego dysku i jego partycji. Zapewni to atwy dost p do wszystkich plików u ywanych na starym Macu. Teczk Programy, dzi ki czemu wszystkie programy u ywane na starym Macu b dà dost pne na ibooku (w przypadku niektórych programów mo e byç konieczna reinstalacja). Wa ne: Przy transferze programów ze starego komputera uwa aj, aby starsze wersje nie zastàpi y nowszych, ju zainstalowanych na ibooku. 8 Rozdzia 1 Pierwsze kroki

9 JeÊli nie masz zamiaru dalej u ywaç starego Maca, mo esz usunàç z niego autoryzacj sklepu muzycznego itunes, aby móc odtwarzaç zakupione utwory na nowym komputerze. Usuni cie autoryzacji z komputera spowoduje, e zakupione przez Ciebie piosenki i ksià ki dêwi kowe nie b dà mog y byç odtwarzane przez inne osoby na starym komputerze. JeÊli nie chcesz u yç Asystenta ustawieƒ do transferu danych przy pierwszym w àczeniu ibooka, mo esz to zrobiç póêniej za pomocà Asystenta migracji. Wejdê do teczki Programy, otwórz Narz dzia i kliknij podwójnie w Asystenta migracji. Uwaga: JeÊli dane ze starego Macintosha zosta y ju przeniesione za pomocà Asystenta ustawieƒ, a chcesz przenieêç je ponownie za pomocà Asystenta migracji, wy àcz w starym komputerze funkcj FileVault. Aby jà wy àczyç, otwórz panel Ochrona w Preferencjach systemowych i kliknij w kratk Wy àcz FileVault. Post puj dalej wed ug instrukcji. Asystent ustawieƒ mo e te pomoç w skonfigurowaniu po àczenia z Internetem. W przypadku u ytkowników domowych dost p do Internetu wymaga posiadania konta u dostawcy Internetu. Jest to zwykle p atne. JeÊli masz ju takie konto, zajrzyj do Dodatku C Pod àczanie do Internetu na stronie 75, gdzie dowiesz si, jakie informacje nale y wprowadziç. 1 Aby w àczyç ibooka, wciênij przycisk zasilania ( ). Po wciêni ciu przycisku zasilania us yszysz specjalny dêwi k. Proces startu potrwa kilka chwil. Asystent ustawieƒ uruchomi si automatycznie. Przycisk zasilania Rozdzia 1 Pierwsze kroki 9

10 Uwaga: Aby uruchomiç komputer, wciênij przycisk zasilania ( ) tylko raz przez ok. 1 sekund. Nie trzymaj przycisku wciêni tego, ani nie wciskaj go ponownie po us yszeniu dêwi ku startowego, gdy mo e to spowodowaç wy àczenie komputera. 2 Za pomocà wbudowanego g adzika mo esz zaznaczaç i przesuwaç rzeczy na ekranie, w taki sam sposób jak za pomocà myszy na komputerze stacjonarnym. Aby przesunàç wskaênik na ekranie, przesuƒ palec po powierzchni g adzika. Wa ne: Aby przesunàç wskaênik za pomocà g adzika, u ywaj jednego palca. Mo liwe te jest przewijanie za pomocà dwóch z àczonych palców, o ile jest w àczona funkcja przewijania. Wi cej informacji znajdziesz w cz Êci U ywanie g adzika na stronie 22. Do zaznaczania, klikania i podwójnego klikania u ywaj przycisku g adzika. G adzik Przycisk g adzika Wskazówki dotyczàce u ywania g adzika znajdziesz w cz Êci Jak u ywaç g adzika na stronie Rozdzia 1 Pierwsze kroki

11 Gratulacje! Komputer jest uruchomiony i dzia a! Problemy z w àczeniem komputera? Nic si nie dzieje po wciêni ciu przycisku zasilania. Bateria mo e byç wyczerpana. Sprawdê, czy zasilacz jest prawid owo pod àczony do komputera i do gniazda pràdu. Wtyczka powinna si zaêwieciç po pod àczeniu do komputera. JeÊli komputer nadal nie chce si uruchomiç, zajrzyj do cz Êci Problemy uniemo liwiajàce u ywanie komputera na stronie 61. Widzisz obrazek dysku lub teczk z migajàcym znakiem zapytania. Oznacza to, e komputer nie mo e znaleêç systemu operacyjnego na twardym dysku, ani na adnym innym dysku do àczonym do komputera. Spróbuj ponownie. WciÊnij przycisk zasilania na 4 do 5 sekund, a komputer si wy àczy. Nast pnie ponownie wciênij przycisk zasilania. JeÊli problem si utrzymuje, mo e to oznaczaç koniecznoêç ponownej instalacji systemu operacyjnego. Patrz Reinstalacja oprogramowania do àczonego do komputera na stronie 65. Rozdzia 1 Pierwsze kroki 11

12 Podstawowe funkcje ibooka G4 Antena AirPort Extreme Wbudowany g oênik (pod os onà) Mikrofon Antena AirPort Extreme Przycisk zasilania Klawisz Funkcja (Fn) Wbudowany g oênik Port zasilacza Wskaênik uêpienia Przycisk otwierania ekranu Przycisk g adzika G adzik Nap d optyczny Wy àczanie dêwi ku Klawisz klawiatury numerycznej Klawisz wypychania p yt Sterowanie jasnoêcià - Sterowanie dêwi kiem Klawisze funkcyjne 12 Rozdzia 1 Pierwsze kroki

13 - Regulacja jasnoêci ekranu Mo esz zwi kszyç lub zmniejszyç jasnoêç ekranu ibooka G4. Regulacja poziomu dêwi ku Mo esz zwi kszyç lub zmniejszyç g oênoêç dêwi ku wbudowanych g oêników oraz pod àczonych s uchawek. Klawisz klawiatury numerycznej Aktywuje klawiatur numerycznà wbudowanà w klawiatur ibooka G4. Gdy klawiatura numeryczna jest aktywna, jest to sygnalizowane zielonà lampkà w klawiszu. Klawisz wypychania p yt WciÊnij i przytrzymaj, aby wypchnàç p yt CD lub DVD. Mo esz te wypchnàç p yt przeciàgajàc jej znaczek do Kosza. Mikrofon Za pomocà wbudowanego mikrofonu (umieszczonego w górnej prawej cz Êci ekranu) mo esz nagrywaç dêwi ki bezpoêrednio na twardy dysk ibooka G4. Wbudowane g oêniki stereo (2) Pozwalajà na s uchanie muzyki, filmów, gier i programów multimedialnych. Klawisz aktywacji klawiszy funkcyjnych (Fn) WciÊnij i przytrzymaj, aby aktywowaç klawisze funkcyjne (od F1 do F12). Wskaênik uêpienia komputera Bia a, pulsujàca dioda sygnalizuje, e ibook G4 jest uêpiony. Przycisk otwierania ekranu WciÊnij ten przycisk, aby odblokowaç ekran i otworzyç ibooka G4. G adzik Jednym palcem mo esz przesuwaç wskaênik na ekranie ibooka G4, a dwoma palcami przewijaç zawartoêç okien (musisz wczeêniej w àczyç przewijanie w panelu Klawiatura i mysz Preferencji systemowych). Wi cej informacji o przesuwaniu wskaênika i przewijaniu znajdziesz w cz Êci U ywanie g adzika na stronie 22. Nap d optyczny Nap d optyczny mo e odczytywaç standardowe p yty CD-ROM, p yty CD, p yty muzyczne CD, p yty DVD-ROM i DVD-R, filmy DVD i inne rodzaje noêników. Mo e równie zapisywaç muzyk, dokumenty i inne pliki na p ytach CD-R i CD-RW. JeÊli masz nap d SuperDrive, mo esz te zapisywaç dane na p ytach DVD-R, DVD+R, DVD-RW i DVD+RW. Szczegó y znajdziesz w cz Êci U ywanie nap du optycznego na stronie 43. Przycisk zasilania S u y do w àczania i wy àczania ibooka G4 oraz usypiania go. Gniazdko do pod àczenia zasilacza Tu pod àczasz przenoêny zasilacz Apple, za pomocà którego adujesz bateri ibooka G4. Antena AirPort Extreme Za pomocà opcjonalnej stacji bazowej AirPort Extreme Base Station, AirPort Express lub innego punktu dost powego sieci bezprzewodowej mo esz pod àczyç si do Internetu bezprzewodowo. Mo esz te àczyç si bezprzewodowo z urzàdzeniami wyposa onymi w modu Bluetooth, takimi jak myszy, klawiatury, przenoêne organizatory czy telefony komórkowe. Dodatkowe informacje o AirPort Extreme i o nap dzie optycznym znajdziesz w rozdziale 3 Korzystanie z komputera na stronie 31. Rozdzia 1 Pierwsze kroki 13

14 Dodatkowe funkcje ibooka G4 Bateria G Port Ethernet (10/100Base-T) Port FireWire 400 Gniazdo bezpieczeƒstwa f Gniazdo s uchawek W Port wewn trznego modemu Porty USB 2.0 Port wyjêcia wideo 14 Rozdzia 1 Pierwsze kroki

15 W Port wewn trznego modemu Do wewn trznego modemu mo esz pod àczyç standardowà lini telefonicznà. G Port Ethernetu (10/100Base-T) Mo esz tu pod àczyç szybkà sieç 10/100Base-T Ethernet lub drugi komputer w celu transferu plików. Port Ethernet posiada funkcj automatycznego wykrywania innych urzàdzeƒ Ethernet. Nie ma potrzeby u ywania krosowanego przewodu Ethernet. Port FireWire 400 S u y do pod àczania szybkich urzàdzeƒ zewn trznych takich jak cyfrowe kamery wideo, drukarki i zewn trzne dyski. Wi cej informacji znajdziesz na stronie 34. Dwa porty USB 2.0 (Universal Serial Bus) S u à do pod àczania do ibooka G4 urzàdzeƒ zewn trznych takich jak drukarki, zewn trzne dyski, cyfrowe aparaty fotograficzne, modemy, klawiatury i joysticki. Port wyjêcia wideo (zewn trzny monitor) Do tego portu mo esz pod àczyç zewn trzny monitor lub projektor ze z àczem VGA (u ywajàc do àczonej do komputera przejêciówki Apple VGA Display Adapter). Mo esz te u yç przejêciówki Apple Video Adapter (sprzedawana oddzielnie), aby pod àczyç telewizor, magnetowid lub inne urzàdzenie wideo. f Ç Gniazdo s uchawek (wyjêcie dêwi ku) Mo na do niego pod àczyç zewn trzne g oêniki, s uchawki lub inne urzàdzenia dêwi kowe. Gniazdo zabezpieczajàce S u y do zabezpieczania ibooka G4 za pomocà linki, którà mo na go umocowaç do biurka. Dodatkowe informacje o powy szych funkcjach znajdziesz w rozdziale 3 Korzystanie z komputera na stronie 31. Rozdzia 1 Pierwsze kroki 15

16 Usypianie i wy àczanie ibooka G4 Gdy skoƒczysz prac z ibookiem G4, mo esz uêpiç lub wy àczyç komputer. Usypianie ibooka G4 JeÊli nie b dziesz u ywaç ibooka G4 tylko przez krótki czas, uêpij go. UÊpiony komputer mo na bardzo szybko obudziç, pomijajàc proces startu systemu. Aby uêpiç komputer, wykonaj jednà z poni szych czynnoêci: Zamknij ekran. Z paska menu wybierz Apple (K) > UÊpij. WciÊnij przycisk zasilania ( ) i wybierz UÊpij. Ostrze enie: Nie przenoê ibooka dopóki nie zacznie pulsowaç bia a dioda obok zamka ekranu, wskazujàca, e komputer jest uêpiony i twardy dysk przesta si obracaç. Przenoszenie komputera przy obracajàcym si twardym dysku mo e spowodowaç uszkodzenie dysku, a w konsekwencji utrat danych lub niezdolnoêç do startu systemu. Aby obudziç komputer: JeÊli ekran zosta zamkni ty, otwórz go. ibook G4 automatycznie obudzi si po otwarciu ekranu. JeÊli ekran jest ju otwarty, wciênij przycisk zasilania ( ) lub dowolny klawisz klawiatury. 16 Rozdzia 1 Pierwsze kroki

17 Wy àczanie ibooka G4 JeÊli nie b dziesz u ywaç ibooka G4 przez dzieƒ lub dwa, wy àcz go. Aby wy àczyç komputer, wykonaj jednà z poni szych czynnoêci: Z paska menu wybierz Apple (K) > Wy àcz. WciÊnij przycisk zasilania ( ) i w dialogu, który pojawi si na ekranie kliknij w Wy àcz. JeÊli chcesz przechowywaç ibooka G4 przez d u szy czas, zajrzyj do cz Êci Przechowywanie ibooka G4 na stronie 70, gdzie znajdziesz informacje o tym, jak zapobiec ca kowitemu roz adowaniu baterii. Kalibracja baterii Aby maksymalnie wyd u yç czas pracy baterii, wykonaj poni sze czynnoêci w czasie pierwszego tygodnia posiadania nowego ibooka G4. Aby po raz pierwszy skalibrowaç bateri, wykonaj poni sze kroki: 1 Pod àcz zasilacz i na aduj do pe na bateri ibooka G4. Dioda na wtyczce zasilacza powinna zmieniç kolor na zielony, a wskaênik poziomu baterii w pasku menu powinien pokazaç, e bateria jest w pe ni na adowana. 2 Od àcz zasilacz i u ywaj ibooka G4. Gdy poziom baterii b dzie niski, ujrzysz na ekranie pierwsze ostrze enie o niskim poziomie baterii. U ywaj nadal ibooka G4, a automatycznie si uêpi; b dzie to oznaczaç, e bateria zosta a zu yta wystarczajàco dla procesu kalibracji. 3 Pod àcz zasilacz i na aduj bateri do pe na. Wa ne: Aby skalibrowaç bateri, wystarczy raz przeprowadziç proces ca kowitego roz adowania, po czym na adowaç jà do pe na. Po skalibrowaniu mo esz pod àczaç i od àczaç zasilacz przy dowolnym poziomie na adowania baterii. JeÊli kupisz dodatkowà bateri, równie wykonaj procedur kalibracji. Wi cej informacji o zasilaczu i baterii znajdziesz w cz Êci Korzystanie z zasilacza na stronie 21 oraz w cz Êci Bateria na stronie 47. Rozdzia 1 Pierwsze kroki 17

18 18 Rozdzia 1 Pierwsze kroki Co dalej Zapoznaj si z podstawowymi informacjami o ibooku G4. Znajdziesz je w rozdziale 2 Poznajemy ibooka G4 na stronie 19. Pobaw si programami do àczonymi do komputera oraz Internetem. Przejrzyj broszur Prezentujemy Mac OS 10.4 Tiger, do àczonà do komputera. JeÊli nie znasz Mac OS X, otwórz Pomoc Macintosha i poczytaj informacje tam zawarte. Wi cej informacji znajdziesz w cz Êci Pomoc Macintosha uzyskiwanie odpowiedzi na pytania na stronie 25. JeÊli masz problem, który uniemo liwia korzystanie z komputera, odpowiedê znajdziesz w rozdziale 5 Rozwiàzywanie problemów na stronie 61. Przeczytaj odpowiedzi na najcz Êciej zadawane pytania w Dodatku D 10 najcz Êciej zadawanych pytaƒ na stronie 91. Informacje techniczne, listy dyskusyjne u ytkowników i najnowsze oprogramowanie Apple znajdziesz na stronie JeÊli nie znajdziesz odpowiedzi na swoje pytanie w powy szych miejscach, skontaktuj si z serwisem Apple. Informacj o serwisie znajdziesz w dokumentach do àczonych do komputera.

19 2 Poznajemy ibooka G4 2 Niniejszy rozdzia zawiera wa ne podstawowe informacje o ibooku G4. Dzi ki temu, e ibook G4 jest tak cienki i lekki, mo esz zabieraç go ze sobà do biura, biblioteki, szko y i wsz dzie tam, gdzie zechcesz na nim pracowaç lub si bawiç. Gdy przestaniesz u ywaç ibooka G4, odczekaj kilka chwil, a twardy dysk i p yta w nap dzie optycznym przestanà si obracaç. Dopiero wtedy b dzie mo na przenosiç komputer. Unikaj potrzàsania lub uderzania ibookiem G4, gdy dysk si obraca. Uwaga: Twój ibook jest wyposa ony w czujnik wstrzàsów (Sudden Motion Sensor), który pomaga chroniç twardy dysk przed skutkami nag ego uderzenia lub wibracji. Wi cej informacji znajdziesz w cz Êci Czujnik wstrzàsów na stronie 47. Gdy u ywasz ibooka G4 lub gdy adujesz bateri, dolna cz Êç obudowy rozgrzewa si. Jest to zjawisko normalne. Gdy u ywasz ibooka d u ej, ustaw go na p askiej, stabilnej powierzchni. Dolna cz Êç obudowy jest wtedy lekko uniesiona dzi ki podk adkom na obudowie, co umo liwia przep yw powietrza i utrzymanie prawid owej temperatury. Gdy poznasz ju nowy komputer, b dziesz w stanie rozpoznaç cichy szum oznaczajàcy obracanie si twardego dysku lub p yty w nap dzie optycznym. Dzieje si tak wtedy, gdy komputer odczytuje informacje z dysku lub p yty bàdê gdy jest wypychana lub wk adana p yta. Innym êród em cichego dêwi ku mo e byç wiatraczek, który w àcza si po pewnym czasie u ywania komputera i ma za zadanie ch odzenie wn trza ibooka. Te ciche szumy sà cz Êcià normalnego funkcjonowania komputera. Wi cej instrukcji bezpieczeƒstwwa i obs ugi ibooka znajdziesz w Dodatku B Konserwacja, obs uga i bezpieczeƒstwo na stronie

20 Regulacja ekranu Gdy zaczniesz pracowaç z nowym ibookiem G4, zauwa ysz pewnie koniecznoêç regulacji ekranu. Mo esz wyregulowaç jasnoêç ekranu za pomocà klawiszy oznaczonych znaczkiem. Sterowanie jasnoêcià Mo esz te zwi kszaç lub zmniejszaç wielkoêç obrazów na ekranie zmieniajàc rozdzielczoêç ekranu. RozdzielczoÊç ekranu mo esz wybraç w panelu Monitory Preferencji systemowych. JeÊli chcesz, mo esz ustawiç takà rozdzielczoêç, e obiekty na ekranie b dà wi ksze. Jednak w niektórych rozdzielczoêciach ostroêç obrazu mo e nie byç tak dobra, jak w rozdzielczoêci domyêlnej. m Aby ustawiç rozdzielczoêç ekranu: Otwórz panel Monitory w Preferencjach systemowych. Aby móc zmieniaç ustawienia ekranu za pomocà znaczka w pasku menu, kliknij w kratk Poka monitory w pasku menu. 20 Rozdzia 2 Poznajemy ibooka G4

21 Korzystanie z zasilacza Pod àczenie zasilacza powoduje, e komputer jest zasilany pràdem zmiennym i jest adowana bateria. Wa ne: W celu zapewnienia optymalnej jakoêci dzia ania u ywaj wy àcznie oryginalnego zasilacza do àczonego do komputera. Gdy po raz pierwszy pod àczysz zasilacz do komputera, zaêwieci si lampka przy wtyczce. Pomaraƒczowa dioda sygnalizuje, e adowana jest bateria. Zielona dioda wskazuje, e bateria jest w pe ni na adowana. Mo esz monitorowaç poziom baterii za pomocà wskaênika baterii w pasku menu lub sprawdzajàc poziom baterii za pomocà wskaênika umieszczonego w dolnej Êciance baterii (patrz strona 47). Aby wyd u yç zasi g zasilacza, wyjmij wtyczk pràdu zmiennego z zasilacza. W jej miejsce pod àcz przewód zasilajàcy pràdu zmiennego, którego drugi koniec w ó do gniazdka pràdu w Êcianie. Przewód zasilajàcy pràdu zmiennego Wtyczka zasilacza Ostrze enie: Przed pod àczeniem zasilacza do gniazda pràdu upewnij si, e jest on dok adnie zmontowany. U ywaj wy àcznie przewodu pràdu zmiennego do àczonego do zasilacza. Upewnij si, e wtyczka jest prawid owo w o ona do portu zasilania w komputerze i zapewnia dop yw pràdu. Gdy od àczasz zasilacz od gniazdka pràdu lub od komputera, ciàgnij za wtyczk, a nie za przewód. Aby zapoznaç si z instrukcjami bezpieczeƒstwa zwiàzanymi z u ywaniem zasilacza, zajrzyj do cz Êci Pod àczanie zasilacza na stronie 70. Rozdzia 2 Poznajemy ibooka G4 21

22 U ywanie g adzika To, jak szybko wskaênik porusza si po ekranie, zale y od tego, jak szybko poruszasz palcem po g adziku. Aby przesunàç wskaênik na ma à odleg oêç, przesuƒ palec wolno po g adziku. Im szybciej ruszasz palcem, tym wi kszà odleg oêç pokonuje wskaênik na ekranie. Jak u ywaç g adzika Aby uzyskaç najlepsze wyniki przy u ywaniu g adzika, pami taj o poni szych: U ywaj tylko jednego palca, chyba e w àczona jest funkcja przewijania i chcesz przewijaç zawartoêç okna. Nie u ywaj d ugopisu, ani adnych innych podobnych obiektów. Zarówno palec, jak i g adzik powinny byç suche. JeÊli g adzik stanie si wilgotny, np. w wyniku kondensacji pary wodnej, przed u yciem przetrzyj go delikatnie suchà szmatkà. Do czyszczenia g adzika nigdy nie u ywaj adnego p ynu do mycia. Aby uzyskaç wi cej informacji o g adziku, z paska menu u góry ekranu otwórz Pomoc > Pomoc Macintosha. Zamiast u ywaç przycisku g adzika, mo esz klikaç bezpoêrednio na g adziku. T i inne funkcje g adzika w àczasz w panelu Klawiatura i mysz w Preferencjach systemowych. Za pomocà g adzika mo esz przewijaç w poziomie i w pionie zawartoêç okien, które majà paski przewijania, u ywajàc dwóch przylegajàcych do siebie palców. Opcj t mo esz w àczyç w panelu Klawiatura i mysz w Preferencjach systemowych. Uwaga: JeÊli oka e si, e wskaênik przesuwa si w czasie u ywania klawiatury, poniewa przypadkowo dotykasz g adzika, mo esz wyeliminowaç ten problem w àczajàc kratk Ignoruj przypadkowe sygna y g adzika w panelu Klawiatura i mysz w Preferencjach systemowych. 22 Rozdzia 2 Poznajemy ibooka G4

23 U ywanie klawiatury Klawiatura Twojego ibooka G4 ma wbudowanà klawiatur numerycznà, która korzysta z tych samych klawiszy, co g ówna klawiatura. Klawisze klawiatury numerycznej majà dodatkowe, mniejsze oznaczenia. Klawisz klawiatury numerycznej Klawiatura numeryczna Aby u yç klawiatury numerycznej, wciênij klawisz Num Lock. Klawisz Num Lock po wciêni ciu zaêwieci si na zielono, sygnalizujàc e klawiatura numeryczna jest aktywna. Gdy skoƒczysz jej u ywaç, wciênij ponownie klawisz Num Lock, aby wy àczyç klawiatur numerycznà. Wa ne: JeÊli klawiatura dzia a nieprawid owo, sprawdê, czy nie jest w àczony Num Lock. JeÊli jest aktywna klawiatura numeryczna, pozosta e klawisze oraz skróty klawiaturowe poleceƒ menu (takie jak x-q do koƒczenia programów) sà nieaktywne. JeÊli preferujesz u ywanie skrótów klawiaturowych w celu przyspieszenia pracy, otwórz Pomoc Macintosha i wyszukaj has o skróty. Znajdziesz list skrótów klawiaturowych dla wielu popularnych procedur i programów. U ywanie myszy JeÊli masz mysz Apple ze z àczem USB, mo esz jà pod àczyç do portu USB 2.0 i natychmiast zaczàç u ywaç. JeÊli masz mysz bezprzewodowà Apple, zajrzyj do cz Êci U ywanie urzàdzeƒ Bluetooth na stronie 37, gdzie znajdziesz informacje o jej pod àczeniu. Mysz bezprzewodowà lub USB mo esz kupiç u autoryzowanego sprzedawcy Apple lub w sklepie internetowym Rozdzia 2 Poznajemy ibooka G4 23

24 Poznajemy Mac OS X Twój komputer jest wyposa ony w system operacyjny Tiger, czyli najnowszà wersj Mac OS X zawierajàcà mi dzy innymi Spotlight poprawionà wyszukiwark, która automatycznie indeksuje wszystkie pliki; Dashboard interfejs do obs ugi por cznych widgetów (mini-programów); Exposé wyêwietlajàce w przejrzysty sposób wszystkie otwarte programy, a tak e du o innych nowych funkcji. JeÊli zechcesz dowiedzieç si wi cej o Mac OS X oraz o nagradzanych programach ilife, do àczonych do Twojego komputera, zajrzyj do broszury Prezentujemy Mac OS 10.4 Tiger, równie do àczonej do ibooka. Mo esz te otworzyç Pomoc Macintosha i przejrzeç informacje tam zawarte. Znajdziesz mnóstwo informacji dla nowych u ytkowników, osób doêwiadczonych oraz osób zmieniajàcych komputer na Maca. JeÊli napotkasz na jakiekolwiek problemy z Mac OS X, zajrzyj do rozdzia u 5 Rozwiàzywanie problemów lub z paska menu u góry ekranu wybierz Pomoc > Pomoc Macintosha. Informacje na temat programów zgodnych z Mac OS X lub informacje o samym Mac OS X znajdziesz na stronie Apple: Uwaga: JeÊli chcesz u ywaç programów Classic, musisz zainstalowaç Mac OS 9, który obs uguje Êrodowisko Classic (patrz Instalacja Mac OS 9 na stronie 66). Mac OS 9 nie mo e byç podstawowym systemem operacyjnym ibooka, czyli nie mo esz wystartowaç komputera za pomocà Mac OS 9. Zmiana wyglàdu biurka i ustawianie preferencji Wyglàd biurka mo esz szybko zmieniç w Preferencjach systemowych. Z paska menu wybierz Apple (K) > Preferencje systemowe. 24 Rozdzia 2 Poznajemy ibooka G4

25 Mo esz dowolnie poeksperymentowaç z nast pujàcymi ustawieniami: Wyglàd: Ten panel s u y do zmiany kolorów przycisków, menu, okien i podêwietlenia, a tak e do zmiany innych opcji. Wygaszacz ekranu i biurko: W tym panelu preferencji mo esz zmieniç kolor t a i wzorek biurka bàdê zastàpiç wzorek wybranym zdj ciem lub plikiem graficznym. Mo esz te wybraç przyciàgajàcy wzrok efekt, który pojawi si na ekranie, gdy komputer zostanie pozostawiony bez obs ugi. Dok: W tym panelu mo esz zmieniç wyglàd, po o enie i zachowanie Doka. Gdy poznasz ju lepiej komputer, zbadaj do czego s u à inne preferencje. Jest to centrum zarzàdzania dla wi kszoêci ustawieƒ Twojego ibooka G4. Wi cej informacji znajdziesz w Pomocy Mac pod has em Preferencje systemowe lub pod has em dotyczàcym konkretnej preferencji. Uwaga: Poniewa Apple cz sto wypuszcza nowe wersje oprogramowania systemowego, programów i stron internetowych, obrazki w niniejszym podr czniku mogà si nieznacznie ró niç od tych, jakie ujrzysz na ekranie. Pomoc Macintosha uzyskiwanie odpowiedzi na pytania Wi kszoêç informacji na temat korzystania z Macintosha znajdziesz w komputerze w Pomocy Macintosha. Aby u yç Pomocy Macintosha: 1 Kliknij w znaczek Findera w Doku (pasku znaczków u do u ekranu). 2 Wybierz Pomoc > Pomoc Macintosha (kliknij w menu Pomoc i wybierz Pomoc Macintosha). Rozdzia 2 Poznajemy ibooka G4 25

Power Mac G5 Podr cznik u ytkownika Zawiera instrukcje konfiguracji, rozbudowy i rozwiàzywania problemów dla komputera Power Mac G5

Power Mac G5 Podr cznik u ytkownika Zawiera instrukcje konfiguracji, rozbudowy i rozwiàzywania problemów dla komputera Power Mac G5 Power Mac G5 Podr cznik u ytkownika Zawiera instrukcje konfiguracji, rozbudowy i rozwiàzywania problemów dla komputera Power Mac G5 apple Apple Computer, Inc. 2003 Apple Computer, Inc. Wszelkie prawa zastrze

Bardziej szczegółowo

1. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem. 2. W aêciwoêci. 3. Monta. Czujnik CO 2 AMUN 716 9 101

1. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem. 2. W aêciwoêci. 3. Monta. Czujnik CO 2 AMUN 716 9 101 310 164 01 Czujnik CO 2 AMUN 716 9 101 1. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem Czujnik s u y do rejestracji dwutlenku w gla (CO 2 ) i temperatury w pomieszczeniu mieszkalnym. ZawartoÊç CO 2 w powietrzu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Suscriptor. www.certum.pl

Instrukcja. Suscriptor. www.certum.pl Instrukcja Suscriptor www.certum.pl Minister Gospodarki, decyzjà Nr 1/014497/02, dokona 30 grudnia 2002 roku na czas nieoznaczony wpisu Unizeto Technologies SA do rejestru kwalifikowanych podmiotów Êwiadczàcych

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo

instrukcja przewodnik użytkownika instalacji w systemie Mac OS X modemu USB SpeedTouch 330 zestaw instalacyjny usługi SpeedTouch 330

instrukcja przewodnik użytkownika instalacji w systemie Mac OS X modemu USB SpeedTouch 330 zestaw instalacyjny usługi SpeedTouch 330 instrukcja przewodnik użytkownika instalacji zestaw instalacyjny usługi w systemie neostrada tp z modemem USB SpeedTouch 330 Mac OS X modemu USB SpeedTouch 330 Twój świat. Cały świat. Neostrada tp Spis

Bardziej szczegółowo

Modem Thomson SpeedTouch 330

Modem Thomson SpeedTouch 330 Modem Thomson SpeedTouch 330 szybki internet Szanowni Paƒstwo, uprzejmie dzi kujemy za okazane zaufanie i wybór usługi szybki internet. JesteÊmy przekonani, e korzystanie z dost pu do internetu Netii przyniesie

Bardziej szczegółowo

instrukcja instalacji w systemie Mac OS X

instrukcja instalacji w systemie Mac OS X instrukcja instalacji w systemie Mac OS X modemu USB ZTE ZXDSL 852 Twój świat. Cały świat. Neostrada tp Spis treêci 1. Instalacja sterowników modemu ZTE ZXDSL 852... 3 2. Instalacja modemu... 8 3. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Mac mini Podr cznik u ytkownika. Zawiera opis ustawienia oraz informacje o rozwiàzywaniu problemów dla komputera Mac mini

Mac mini Podr cznik u ytkownika. Zawiera opis ustawienia oraz informacje o rozwiàzywaniu problemów dla komputera Mac mini Mac mini Podr cznik u ytkownika Zawiera opis ustawienia oraz informacje o rozwiàzywaniu problemów dla komputera Mac mini K Apple Computer, Inc. 2005 Apple Computer, Inc. Wszelkie prawa zastrze one. Zgodnie

Bardziej szczegółowo

uwaga! aby korzystaç z neostrady tp z telewizjà zainstaluj modem livebox tp

uwaga! aby korzystaç z neostrady tp z telewizjà zainstaluj modem livebox tp uwaga! aby korzystaç z neostrady tp z telewizjà zainstaluj modem livebox tp instalacja modemu livebox tp z wykorzystaniem p yty instalacyjnej CD 3 uruchomienie programu instalacyjnego 4 pod àczenie modemu

Bardziej szczegółowo

Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi

Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo

Instalacja modemów iplus Huawei E169, E180, E220, E230 oraz E272 w systemie OS X Leopard (wersja polska).

Instalacja modemów iplus Huawei E169, E180, E220, E230 oraz E272 w systemie OS X Leopard (wersja polska). Instalacja modemów iplus Huawei E169, E180, E220, E230 oraz E272 w systemie OS X Leopard (wersja polska). Pobierz ze strony www.iplus.pl sterownik do swojego modemu. Upewnij się, że modem nie jest podłączony

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. Rozpoczynanie, zawieszanie i kończenie pracy z systemem (33)

Rozdział 4. Rozpoczynanie, zawieszanie i kończenie pracy z systemem (33) Windows XP PL. Podstawy obsługi systemu. Autor: Piotr Czarny Wstęp (7) Rozdział 1. Komputer? Ależ to proste! (11) BIOS, hardware, software (11) System operacyjny (13) o Zadania systemu operacyjnego (13)

Bardziej szczegółowo

Seria P-662HW-Dx. Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem. Skrócona instrukcja obsługi

Seria P-662HW-Dx. Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem. Skrócona instrukcja obsługi Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem Skrócona instrukcja obsługi Wersja 3.40 Edycja 1 3/2006 Informacje ogólne Posługując się dołączoną płytą CD lub postępując zgodnie ze wskazówkami w tej Skróconej instrukcji

Bardziej szczegółowo

Modem SAGEM F@st 800-840

Modem SAGEM F@st 800-840 Modem SAGEM F@st 800-840 Szybki Internet Szanowni Paƒstwo, dzi kujemy za okazane zaufanie i wybór usługi Szybki Internet. JesteÊmy przekonani, e korzystanie z dost pu do internetu Netii przyniesie Paƒstwu

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW Z SYSTEMEM SD-NAVI (wersja 1.00)

PROCEDURA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW Z SYSTEMEM SD-NAVI (wersja 1.00) 1 Spis treści ZaŜalenie klienta Diagnostyka Omówienie i opis wyprowadzeń Rozdział 2 Ogólny problem funkcjonalny Rozdział 3 Urządzenie nie działa lub nie uruchamia się (czarny ekran): Rozdział 3-1 Przycisk

Bardziej szczegółowo

IMPORT PRZELEWÓW. 1. Schemat dzia ania funkcji IMPORT PRZELEWÓW 2. 2. Dodatkowe zabezpieczenia funkcjonalnoêci IMPORT PRZELEWÓW 2

IMPORT PRZELEWÓW. 1. Schemat dzia ania funkcji IMPORT PRZELEWÓW 2. 2. Dodatkowe zabezpieczenia funkcjonalnoêci IMPORT PRZELEWÓW 2 IMPORT PRZELEWÓW 1. Schemat dzia ania funkcji IMPORT PRZELEWÓW 2 2. Dodatkowe zabezpieczenia funkcjonalnoêci IMPORT PRZELEWÓW 2 3. Funkcja IMPORT PRZELEWÓW - najcz Êciej zadawane pytania 3 4. Import plików

Bardziej szczegółowo

instrukcja instalacji w systemie Linux

instrukcja instalacji w systemie Linux instrukcja instalacji w systemie Linux modemu USB ZTE ZXDSL 852 Twój świat. Cały świat. Spis treêci 1. Wymagania podstawowe... 3 2. Instalacja sterownika dla systemu Fedora Core 2... 4 3. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Przeczytaj przed zainstalowaniem Mac OS X

Przeczytaj przed zainstalowaniem Mac OS X Przeczytaj przed zainstalowaniem Mac OS X Przeczytaj ten dokument, zanim zainstalujesz Mac OS X. Zawiera on informacje o obsługiwanych komputerach, wymaganiach systemowych i instalowaniu Mac OS X. Więcej

Bardziej szczegółowo

Parowanie urządzeń Bluetooth. Instrukcja obsługi

Parowanie urządzeń Bluetooth. Instrukcja obsługi Parowanie urządzeń Bluetooth Instrukcja obsługi Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows i Windows Vista są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna

Specyfikacja Techniczna Szczegółowy opis przedmiot zamówienia. Zał. do oferty Specyfikacja Techniczna Notebook 17 1 sztuka (producent/model).. Cena (brutto) za 1 sztukę: zł., VAT.. zł., co daje zł. netto. Atrybut Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

elero VarioTec Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç!

elero VarioTec Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç! VarioTec elero Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309023 Nr. 18 100.3401/0604 Spis treêci Wskazówki

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi GRAND HAND VIEW III

ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi GRAND HAND VIEW III ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi GRAND HAND VIEW III 1.1 Wstęp Grand Hand View III to uniwersalny konwerter obrazu z sygnału VGA na sygnał analogowy (TV). Urządzenie może być wykorzystane do gier komputerowych,

Bardziej szczegółowo

Jabra Link 850. Podręcznik użytkownika. www.jabra.com

Jabra Link 850. Podręcznik użytkownika. www.jabra.com Jabra Link 850 Podręcznik użytkownika www.jabra.com SPIS treści 1. Prezentacja produktu...3 1.1 Jabra LINK 850...3 1.2 Akcesoria dodatkowe...4 2. PODŁĄCZENIE URZĄDZENIA Jabra LINK 850...5 2.1 PODŁĄCZENIE

Bardziej szczegółowo

LINEA Office INSTRUKCJA OBS UGI

LINEA Office INSTRUKCJA OBS UGI LINEA Office INSTRUKCJA OBS UGI SPIS TREŒCI WPROWADZENIE W CZANIE I WY CZANIE URZ DZENIA.......................... PANEL URZ DZENIA................................................ DIODY NA PANELU URZ DZENIA...................................

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3. Udostępnianie drukarki USB...5. Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine...

Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3. Udostępnianie drukarki USB...5. Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine... Funkcje dodatkowe Spis treści Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3 Udostępnianie drukarki USB...5 Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine...6 Aplikacja NETGEAR genie...8

Bardziej szczegółowo

Przewodnik AirPrint. Ten dokument obowiązuje dla modeli atramentowych. Wersja A POL

Przewodnik AirPrint. Ten dokument obowiązuje dla modeli atramentowych. Wersja A POL Przewodnik AirPrint Ten dokument obowiązuje dla modeli atramentowych. Wersja A POL Modele urządzenia Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli. DCP-J40DW, MFC-J440DW/J450DW/J460DW

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005)

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Instrukcja numer SPD3/15_04/Z3 Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 3 Komunikatory internetowe - MS Messenger (PD3) Do czego s u y MSN Messenger? Wi

Bardziej szczegółowo

instalacja dekodera tv SDH 85

instalacja dekodera tv SDH 85 instalacja dekodera tv SDH 85 1 Opis dekodera wyêwietlacz diody przyciski r cznego zmieniania kana ów w àcznik stan czuwania 2 Poprawna instalacja 2 instalacja dekodera tv SDH 85 3 Konfiguracja modemu

Bardziej szczegółowo

3M TM Wall Display. du o wi cej ni obraz. 3 Innowacje

3M TM Wall Display. du o wi cej ni obraz. 3 Innowacje du o wi cej ni obraz 3 Innowacje Obraz, który trwa Po raz pierwszy jeden produkt àczy w sobie wszystkie urzàdzenia projekcyjne niezb dne w sali konferencyjnej. 3M Wall Display tworzy zupe nie nowà kategori

Bardziej szczegółowo

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA. Instalacja sterownika USB

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA. Instalacja sterownika USB ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA Instalacja sterownika USB 1 SIGMA PLATAN Sp. z o.o. 81-855 SOPOT, ul. Platanowa 2 tel. (0-58) 555-88-00, fax (0-58) 555-88-01 www.platan.pl e-mail: platan@platan.pl

Bardziej szczegółowo

instrukcja instalacji w systemie MS Windows Vista modemu USB F@st 800

instrukcja instalacji w systemie MS Windows Vista modemu USB F@st 800 instrukcja instalacji w systemie MS Windows Vista modemu USB F@st 800 Twój świat. Cały świat. Spis treêci Wst p... 3 S ownik poj ç u ytych w instrukcji... 4 Instalacja i konfiguracja neostrady tp z modemem

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowa karta sieciowa Micro USB N150 - Podręcznik instalacji

Bezprzewodowa karta sieciowa Micro USB N150 - Podręcznik instalacji Bezprzewodowa karta sieciowa Micro USB N150 - Podręcznik instalacji Niniejszy przewodnik przedstawia ekspresową instalację za pomocą kreatora NETGEAR Smart Wizard i instalację samodzielnego sterownika

Bardziej szczegółowo

imac G5 Instrukcja obsługi Zawiera opis ustawienia i sposobu używania oraz informacje o rozwiazywaniu problemów dla komputera imac G5

imac G5 Instrukcja obsługi Zawiera opis ustawienia i sposobu używania oraz informacje o rozwiazywaniu problemów dla komputera imac G5 imac G5 Instrukcja obsługi Zawiera opis ustawienia i sposobu używania oraz informacje o rozwiazywaniu problemów dla komputera imac G5 apple Apple Computer, Inc. 2005 Apple Computer, Inc. Wszelkie prawa

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi DPH-300S Bezprzewodowy telefon IP/DECT

Skrócona instrukcja obsługi DPH-300S Bezprzewodowy telefon IP/DECT Skrócona instrukcja obsługi DPH-300S Bezprzewodowy telefon IP/DECT Zawartość opakowania DPH-300S Telefon bezprzewodo wy IP/DECT CD-ROM z instrukcją obsługi 3 akumulatory AAA NiMH Kabel telefoniczny (RJ-11)

Bardziej szczegółowo

aplikacja hostingowa neostrada tp

aplikacja hostingowa neostrada tp aplikacja hostingowa neostrada tp materia y informacyjne dla u ytkownika instrukcja pos ugiwania si aplikacjà hostingowà Twój świat. Cały świat. WST P Niniejszy dokument przeznaczony jest dla U ytkowników

Bardziej szczegółowo

Motorola Phone Tools. Krótkie wprowadzenie

Motorola Phone Tools. Krótkie wprowadzenie Motorola Phone Tools Krótkie wprowadzenie Spis treści Minimalne wymagania... 2 Przed instalacją Motorola Phone Tools... 3 Instalowanie Motorola Phone Tools... 4 Instalacja i konfiguracja urządzenia przenośnego...

Bardziej szczegółowo

MUltimedia internet Instrukcja Instalacji

MUltimedia internet Instrukcja Instalacji MUltimedia internet Instrukcja Instalacji MUltimedia internet Instrukcja Instalacji 1 2 MULTIMEDIA Internet 1. Zestaw instalacyjny 4 2. Budowa modemu ADSL 5 3. Podłączenie modemu ADSL 7 4. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Microsoft Management Console

Microsoft Management Console Microsoft Management Console Konsola zarządzania jest narzędziem pozwalającym w prosty sposób konfigurować i kontrolować pracę praktycznie wszystkich mechanizmów i usług dostępnych w sieci Microsoft. Co

Bardziej szczegółowo

DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA

DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA INSTRUKCJA OBSŁUGI DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA ul. Hryniewieckiego 1 mag.iii 2p. 70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4539619 www.numark-dj.pl e-mail: numark@numark-dj.pl 1. PROGRAM wciśnij

Bardziej szczegółowo

Ashampoo Rescue Disc

Ashampoo Rescue Disc 1 Ashampoo Rescue Disc Oprogramowanie pozwala na utworzenie nośnika odzyskiwania system na płycie CD, DVD lub nośniku USB. Ten system awaryjny jest zalecany w dwóch sytuacjach: 1. W celu przywrócenia kopii

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja przeglądarek internetowych oraz Panelu Java dla klientów instutucjonalnych problemy z apletem do logowania/autoryzacji

Konfiguracja przeglądarek internetowych oraz Panelu Java dla klientów instutucjonalnych problemy z apletem do logowania/autoryzacji Konfiguracja przeglądarek internetowych oraz Panelu Java dla klientów instutucjonalnych problemy z apletem do logowania/autoryzacji Rozdział 1 Przeglądarka internetowa Internet Explorer (32-bit)... 2 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Karta sieciowa WiFi Micro USB N300 (N300MA)

Karta sieciowa WiFi Micro USB N300 (N300MA) Easy, Reliable & Secure 2012 On Networks All rights reserved. 240-10825-02 Instructions: If the CD does not start automatically, browse to the CD drive and double-click on autorun.exe. For Mac OS, double-click

Bardziej szczegółowo

Mini stacja MP3 5w1 z Bluetoothem, radiem, zegarem, głośnikiem

Mini stacja MP3 5w1 z Bluetoothem, radiem, zegarem, głośnikiem Mini stacja MP3 5w1 z Bluetoothem, radiem, zegarem, głośnikiem Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini stacji mp3. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja historii plików

Konfiguracja historii plików Wielu producentów oprogramowania oferuje zaawansowane rozwiązania do wykonywania kopii zapasowych plików użytkownika czy to na dyskach lokalnych czy w chmurze. Warto jednak zastanowić się czy instalacja

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji i konfiguracji Mac OS X 10.5 Leopard

Przewodnik instalacji i konfiguracji Mac OS X 10.5 Leopard Przewodnik instalacji i konfiguracji Mac OS X 10.5 Leopard Jeśli na twoim komputerze jest już zainstalowany Mac OS X 10.3 lub nowszy: Musisz jedynie uaktualnić do wersji Leopard. Patrz Uaktualnianie Mac

Bardziej szczegółowo

cena jedn.netto procesor: płyta główna: pamięć RAM: napęd DVD: dysk twardy: zasilacz: obudowa: oprogramowanie: klawiatura: mysz: monitor:

cena jedn.netto procesor: płyta główna: pamięć RAM: napęd DVD: dysk twardy: zasilacz: obudowa: oprogramowanie: klawiatura: mysz: monitor: Załacznik nr, znak sprawy DZ-250/363/4 FORMULARZ OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - FORMULARZ CENOWY Zadanie zestaw komputerowy o parametrach podanych w zestaw nr : laptop - opis parametrów w Zadanie 2 zestaw

Bardziej szczegółowo

Sterownik AVerMedia i instalacja tunera TV w systemie Windows Media Center

Sterownik AVerMedia i instalacja tunera TV w systemie Windows Media Center Podręcznik użytkownika Sterownik AVerMedia i instalacja tunera TV w systemie Windows Media Center Polski ZRZECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Wszystkie zrzuty ekranowe użyte w niniejszej dokumentacji, to tylko

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole. Opiekun pracowni internetowej SBS 2003 PING

Pracownia internetowa w każdej szkole. Opiekun pracowni internetowej SBS 2003 PING Instrukcja numer PING Pracownia internetowa w każdej szkole Opiekun pracowni internetowej SBS 2003 PING Poniższe rozwiązanie opisuje, jak zapisywać i odtwarzać obrazy całych dysków lub poszczególne partycje

Bardziej szczegółowo

MobileNET. Instalacja i konfiguracja MobileNET SIECI BLOKOWE S.C.

MobileNET. Instalacja i konfiguracja MobileNET SIECI BLOKOWE S.C. MobileNET Instalacja i konfiguracja MobileNET SIECI BLOKOWE S.C. MobileNET 2011 MobileNET Instalacja i konfiguracja MobileNET Zawartość OPIS MODEMU... 2 PRZYGOTOWANIE MODEMU...... 3 INSTALACJA MODEMU W

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji Instrukcja instalacji To samoêç w wirtualnym Êwiecie Zestaw cryptocertum www.certum.pl Od 1998 roku Unizeto Technologies SA w ramach utworzonego Powszechnego Centrum Certyfikacji CERTUM Êwiadczy us ugi

Bardziej szczegółowo

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT Modele elektroniczne z cyfrowym panelem Czasowa regulacja próżni INSTRUKCJA OBSŁUGI, INSTALACJI I

Bardziej szczegółowo

Poznanie komputera MyPal

Poznanie komputera MyPal QPL9 SD SD Poznanie komputera MyPal Elementy z przodu Elementy z boku Dioda LED Power/Notification (Zasilanie/Powiadomienie) Zasilanie Powiadamianie Przycisk Launch (Uruchom) Głośnik 4-kierunkowy przycisk

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI DENVER MPG-4054 NR Odtwarzacz medialny

PODRĘCZNIK OBSŁUGI DENVER MPG-4054 NR Odtwarzacz medialny PODRĘCZNIK OBSŁUGI DENVER MPG-4054 NR Odtwarzacz medialny Odtwarzacz wideo MP4 jest pełnym odtwarzaczem multimedialnym. Oznacza to, że odtwarza fotografie i e-booki tekstowe, nagrywa i odtwarza żywe audio

Bardziej szczegółowo

Boot Camp Podręcznik instalowania oraz konfigurowania

Boot Camp Podręcznik instalowania oraz konfigurowania Boot Camp Podręcznik instalowania oraz konfigurowania Spis treści 3 Wstęp 3 Co jest potrzebne? 4 Omówienie instalacji 4 Krok 1: Sprawdź dostępność uaktualnień 4 Krok 2: Przygotuj Maca do zainstalowania

Bardziej szczegółowo

Przeniesienie lekcji SITA z płyt CD na ipoda touch

Przeniesienie lekcji SITA z płyt CD na ipoda touch Przeniesienie lekcji SITA z płyt CD na ipoda touch W celu przeniesienia lekcji SITA na ipoda uruchom program itunes. Nie podłączaj ipoda do komputera. Umieść pierwszą płytę CD w napędzie CD/DVD swojego

Bardziej szczegółowo

Dell Vostro 3300/3400/3500/3700

Dell Vostro 3300/3400/3500/3700 Dell Vostro 3300/3400/3500/3700 Konfiguracja i funkcje komputera Informacja o ostrzeżeniach OSTRZEZENIE: Napis OSTRZEZENIE informuje o sytuacjach, w których występuje ryzyko uszkodzenia sprzętu, obrażeń

Bardziej szczegółowo

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, 2000, Me i 98SE Przed rozpoczęciem DSM-320 Bezprzewodowy odtwarzacz multimedialny Wymagania wstępne: komputer z systemem operacyjnym Windows XP, 2000,

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Rozpoczęcie pracy Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Należy najpierw wykonać czynności opisane na arkuszu Instalacja, aby zakończyć instalację sprzętu. Następnie należy wykonać czynności

Bardziej szczegółowo

SYSTEM AUDIO WIDEO DO TOYOTY RAV4

SYSTEM AUDIO WIDEO DO TOYOTY RAV4 SYSTEM AUDIO WIDEO DO TOYOTY RAV4 SPIS TREŒCI Dziêkujemy za wybranie naszego produktu. Zanim zaczniesz korzystaæ z urz¹dzenia, zapoznaj siê z instrukcj¹ obs³ugi. Zachowaj instrukcjê na przysz³oœæ, mo e

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 5 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Przed instalacją oprogramowania drukarki do systemu Windows Drukarka podłączona lokalnie to drukarka

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI REPEATER WIFI MODEL WL0189

INSTRUKCJA INSTALACJI REPEATER WIFI MODEL WL0189 INSTRUKCJA INSTALACJI REPEATER WIFI MODEL WL0189 Wstęp: WiFi Repeater jest zintegrowanym przewodowo/bezprzewodowym urządzeniem sieciowym zaprojektowanym specjalnie dla małego biznesu, biura oraz dla domowego

Bardziej szczegółowo

1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2. 2. Poprawiono... 2. 3. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2. 4. Zmiana stawki VAT w kartotece Towary...

1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2. 2. Poprawiono... 2. 3. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2. 4. Zmiana stawki VAT w kartotece Towary... Forte Handel 1 / 8 Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2011a Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Poprawiono... 2 Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2011 Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki.

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki. Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G321 Bezprzewodowy, wieloportowy serwer wydruków AirPlus G 802.11g / 2.4

Bardziej szczegółowo

raceboard-s Szybki start

raceboard-s Szybki start raceboard-s Szybki start Więcej na : http://raceboard.simracing.pl Kontakt: raceboard@simracing.pl Data aktualizacji: 2011-11-15 Wstęp Dziękujemy za wybór naszego produktu z serii raceboard, przykładamy

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania...

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania... Zawartość Instalacja... 1 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 4 Metody wyszukiwania... 6 Prezentacja wyników... 7 Wycenianie... 9 Wstęp Narzędzie ściśle współpracujące z raportem: Moduł

Bardziej szczegółowo

Windows Vista Instrukcja instalacji

Windows Vista Instrukcja instalacji Windows Vista Instrukcja instalacji Zanim będzie można używać maszyny, należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterownik. Proszę przeczytać ten podręcznik szybkiej konfiguracji oraz przewodnik instalacji

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWA ZESTAW OPTYCZNY PHANTOM INSTRUKCJA OBS UGI

BEZPRZEWODOWA ZESTAW OPTYCZNY PHANTOM INSTRUKCJA OBS UGI BEZPRZEWODOWA ZESTAW OPTYCZNY PHANTOM INSTRUKCJA OBS UGI WSTÊP Szanowni Pañstwo! Gratulujemy zakupu profesjonalnego zestawu bezprzewodowego marki IBOX. W zestawie zastosowano nowoczesn¹ technologie radiow¹.

Bardziej szczegółowo

Technical Reference - Q&A TSD-QA (2012/02)

Technical Reference - Q&A TSD-QA (2012/02) Technical Reference - Q&A TSD-QA (2012/02) 1. P. Czy moja p yta ASRock z chipsetem Intel z serii 6-tej obs uguje procesor Ivy Brigde? A: Dla obs ugi procesorów Intel 22 nm nowej generacji, wymagana jest

Bardziej szczegółowo

Nazwa asortymentu Parametry techniczne Gwarancja w latach

Nazwa asortymentu Parametry techniczne Gwarancja w latach Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia : specyfikacja techniczna CIOR1/44/9/08 Lp. Nazwa asortymentu Parametry techniczne Gwarancja w latach Ilość 1. 2. 3. 4. 5. 1 Klawiatura typ PS/2 standardowa

Bardziej szczegółowo

Instalacja Plugin. Rys. 1. Folder Plugin.

Instalacja Plugin. Rys. 1. Folder Plugin. Instalacja Plugin Co to jest Plugin? Plugin, czyli wtyczka, są to dodatkowe programy, które użytkownik instaluje w dekoderze, w zależności od swoich własnych potrzeb, czy preferencji. Programy te są dostępne

Bardziej szczegółowo

Przewodnik AirPrint. Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli: DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/J4620DW/ J5320DW/J5620DW/J5720DW

Przewodnik AirPrint. Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli: DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/J4620DW/ J5320DW/J5620DW/J5720DW Przewodnik AirPrint Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli: DCP-J40DW/MFC-J440DW/J460DW/ J530DW/J560DW/J570DW Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo

Gratulujemy, Ty i Twój Mac mini jesteście stworzeni dla siebie.

Gratulujemy, Ty i Twój Mac mini jesteście stworzeni dla siebie. Gratulujemy, Ty i Twój Mac mini jesteście stworzeni dla siebie. Przywitaj się z komputerem Mac mini. www.apple.com/pl/macmini Finder Przeglądaj pliki tak, jak przeglądasz muzykę za pomocą Cover Flow. Pomoc

Bardziej szczegółowo

PC0060. ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji. Instrukcja obsługi

PC0060. ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji. Instrukcja obsługi PC0060 ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji Instrukcja obsługi Rozdział 1 Produkt 1.1 Instrukcja Produkt PC0060 to najlepsze rozwiązanie w zakresie przesyłania danych.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Szkolenia są realizowane w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Załącznik nr 1 Do SIWZ

Bardziej szczegółowo

REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI

REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI AEK Zakład Projektowy Os. Wł. Jagiełły 7/25 60-694 POZNAŃ tel/fax (061) 4256534, kom. 601 593650 www.aek.com.pl biuro@aek.com.pl REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 1 Poznań 2011 REJESTRATOR RES800

Bardziej szczegółowo

PERSON Kraków 2002.11.27

PERSON Kraków 2002.11.27 PERSON Kraków 2002.11.27 SPIS TREŚCI 1 INSTALACJA...2 2 PRACA Z PROGRAMEM...3 3. ZAKOŃCZENIE PRACY...4 1 1 Instalacja Aplikacja Person pracuje w połączeniu z czytnikiem personalizacyjnym Mifare firmy ASEC

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy włącznik czasowy z lampką Nr produktu 000552446

Cyfrowy włącznik czasowy z lampką Nr produktu 000552446 INSTRUKCJA OBSŁUGI Cyfrowy włącznik czasowy z lampką Nr produktu 000552446 Strona 1 z 7 Przeznaczenie do użycia Produkt wyposażono w wyjście zasilania, które można włączyć lub wyłączyć wbudowanym włącznikem

Bardziej szczegółowo

Kabel do transmisji danych CA-42 krótka instrukcja instalacji

Kabel do transmisji danych CA-42 krótka instrukcja instalacji Kabel do transmisji danych CA-42 krótka instrukcja instalacji 9234594 Wydanie 2 Nokia, Nokia Connecting People i Pop-Port s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Copyright 2005

Bardziej szczegółowo

Skrócony podręcznik obsługi dla programu Wizualna poczta głosowa w wersji 8.5 lub nowszej

Skrócony podręcznik obsługi dla programu Wizualna poczta głosowa w wersji 8.5 lub nowszej QUICK START GUIDE Skrócony podręcznik obsługi dla programu Wizualna poczta głosowa w wersji 8.5 lub nowszej Czym jest Wizualna poczta głosowa? 2 Wizualna poczta głosowa w telefonie 2 Dostęp do Wizualna

Bardziej szczegółowo

Boot Camp Podręcznik instalowania oraz konfigurowania

Boot Camp Podręcznik instalowania oraz konfigurowania Boot Camp Podręcznik instalowania oraz konfigurowania Spis treści 3 Wstęp 3 Co jest potrzebne? 4 Omówienie instalacji 4 Krok 1: Sprawdź dostępność uaktualnień 4 Krok 2: Przygotuj Maca do zainstalowania

Bardziej szczegółowo

TECHNIK INFORMATYK - STYCZE 2010 Przyk adowe rozwi zanie (Zadanie nr 1)

TECHNIK INFORMATYK - STYCZE 2010 Przyk adowe rozwi zanie (Zadanie nr 1) Plik pobrany przez: andrzejpokrywka Data pobrania: 17:55:46 22-01-2011 TECHNIK INFORMATYK - STYCZE 2010 Przyk adowe rozwi zanie (Zadanie nr 1) 1. Tytu pracy egzaminacyjnej: Projekt realizacji prac prowadz

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO

INSTRUKCJA OBSŁUGI MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO GRATULUJEMY UDANEGO ZAKUPU ZESTAWU GŁOŚNIKOWEGO MC-2810 Z AKTYWNYM SUBWOOFEREM I GŁOŚNIKAMI SATELITARNYMI. ZESTAW ZOSTAŁ STARANNIE ZAPROJEKTOWANY

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi GPS VORDON

Instrukcja obsługi GPS VORDON Instrukcja obsługi GPS VORDON Witaj, Dziękujemy za skorzystanie z urządzenia marki Vordon. Użytkownik może korzystać z nawigatora GPS w każdej chwili w dowolnym miejscu, na przykład podczas jazdy, pieszo

Bardziej szczegółowo

Konfigurator opisuje proces instalacji i konfiguracji karty sieciowej bezprzewodowej D-Link DWL-520+ w systemach /2000/XP /

Konfigurator opisuje proces instalacji i konfiguracji karty sieciowej bezprzewodowej D-Link DWL-520+ w systemach /2000/XP / KONFIGURATOR Konfigurator opisuje proces instalacji i konfiguracji karty sieciowej bezprzewodowej D-Link DWL-520+ w systemach /2000/XP / 1. Instalowanie sterowników karty sieciowej. Podczas pierwszej instalacji

Bardziej szczegółowo

HERCULES DJCONTROLWAVE I DJUCED DJW PIERWSZE KROKI

HERCULES DJCONTROLWAVE I DJUCED DJW PIERWSZE KROKI HERCULES DJCONTROLWAVE I DJUCED DJW PIERWSZE KROKI HERCULES DJCONTROLWAVE OMÓWIENIE Urządzenie Hercules DJControlWave to dwudeckowy kontroler DJ wyposażony w technologię bezprzewodową Bluetooth. Umożliwia

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki. Krok 1. Uzupełnienie danych własnej firmy

Pierwsze kroki. Krok 1. Uzupełnienie danych własnej firmy Pierwsze kroki Krok 1. Uzupełnienie danych własnej firmy Przed rozpoczęciem pracy z programem, należy uzupełnić informacje o własnej firmie. Odbywa się to dokładnie tak samo, jak uzupełnianie informacji

Bardziej szczegółowo

Adapter USB do CB32. MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl

Adapter USB do CB32. MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl MDH System Strona 1 MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl Adapter USB do CB32 Produkt z kategorii: Elmes Cena: 42.00 zł z VAT (34.15 zł netto)

Bardziej szczegółowo

Karty zewn trzne. Numer katalogowy dokumentu: 419463-241. W tym podręczniku opisano sposób obsługi kart zewnętrznych. Stycze 2007 r.

Karty zewn trzne. Numer katalogowy dokumentu: 419463-241. W tym podręczniku opisano sposób obsługi kart zewnętrznych. Stycze 2007 r. Karty zewn trzne Numer katalogowy dokumentu: 419463-241 Stycze 2007 r. W tym podręczniku opisano sposób obsługi kart zewnętrznych. Spis tre ci 1 Karty do gniazda no ników cyfrowych Wkładanie karty cyfrowej........................

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS Uproszczona instrukcja obsługi Evolis Zenius Spis treści 1 WPROWADZENIE....3 1.1 Wypakowanie....3 1.2 Opis i funkcje drukarki....3 1.3 Instalacja....4 1.3.1

Bardziej szczegółowo

Instrukcja procesu aktywacji oraz obsługi systemu Banku Internetowego dla BS Mikołajki

Instrukcja procesu aktywacji oraz obsługi systemu Banku Internetowego dla BS Mikołajki Instrukcja procesu aktywacji oraz obsługi systemu Banku Internetowego dla BS Mikołajki w oparciu o przeglądarkę Microsoft Internet Explorer System stworzony został w oparciu o aktualne narzędzia i programy

Bardziej szczegółowo

Spisz na kartce dane sieci Wi-Fi, którą będzie generował router: nazwę sieci SSID oraz hasło do sieci WIFI KEY.

Spisz na kartce dane sieci Wi-Fi, którą będzie generował router: nazwę sieci SSID oraz hasło do sieci WIFI KEY. ROUTER HUAWEI E5220 Zapoznaj się z instrukcją obsługi routera Huawei E5220 dołączoną do opakowania, przejrzyj wszystkie informacje zawarte w materiałach drukowanych znajdujących się w pudełku z routerem.

Bardziej szczegółowo

Boot Camp Podręcznik instalowania i konfigurowania

Boot Camp Podręcznik instalowania i konfigurowania Boot Camp Podręcznik instalowania i konfigurowania Spis treści 3 Wstęp 4 Omówienie procesu instalowania 4 Krok 1: Sprawdź dostępność uaktualnień 4 Krok 2: Przygotuj Maca do zainstalowania systemu Windows

Bardziej szczegółowo

Telefony systemowe optipoint 500

Telefony systemowe optipoint 500 Telefony systemowe optipoint 500 Nowa rodzina telefonów dla systemów HiPath/Hicom Telefony optipoint 500 zapewniajà szybki i atwy dost p do szerokiej gamy funkcji systemowych platform komunikacyjnych HiPath

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS POLSKI ČESKY MAGYAR SLOVENSKÝ SAFESCAN MC-Software OPROGRAMOWANIE DO LICZENIA PIENIĘDZY SPIS TREŚCI WPROWADZENIE I

Bardziej szczegółowo

EM4028 Karta sieciowa PCI 10/100/1000 Mbps

EM4028 Karta sieciowa PCI 10/100/1000 Mbps EM4028 Karta sieciowa PCI 10/100/1000 Mbps 2 POLSKI EM4028 Karta sieciowa PCI 10/100/1000 Mbps Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 1.2 Przed rozpoczęciem instalacji... 2 2.0

Bardziej szczegółowo

EW1085R3. MICRO Adapter Bluetooth USB

EW1085R3. MICRO Adapter Bluetooth USB EW1085R3 MICRO Adapter Bluetooth USB MICRO Adapter Bluetooth USB EW1085 Spis treści EW1085R3... 1 MICRO Adapter Bluetooth USB... 1 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Funkcje i właściwości... 2 1.2 Zawartość opakowania...

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo