IV. ZASADY PROJEKTOWE DLA KANALIZACJI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "IV. ZASADY PROJEKTOWE DLA KANALIZACJI"

Transkrypt

1 IV. ZASADY PROJEKTOWE DLA KANALIZACJI 4.1. Zasady projektowe dla kanalizacji grawitacyjnej Poniej przedstawiono zasady, którymi naley kierowa si przy programowaniu, a głównie projektowaniu układu sieci kanalizacyjnej jak równie ich wykonawstwa. Kanalizacj grawitacyjn programuje si głównie jako układ zbiorczy cieków dla jednostek osadniczych. cieki z takiego obszaru zbierane bd w pompowni (tłoczni) sieciowej, wtłaczane do układu tłocznego łczcego wszystkie miejscowoci z oczyszczalni dobran dla całej zlewni aglomeracji. Kanalizacja grawitacyjna jako lokalny układ sieci podłczona jest do wspomnianej tłoczni. Z kadej posesji cieki sprowadzane s grawitacyjnie instalacj wewntrzn, która jest połczona grawitacyjnym tzw. przykanalikiem z kanałem zbiorczym. Cz posesji bdzie przyłczona lokalnymi, przydomowymi pompowniami. Dotyczy to posesji zlokalizowanych przy kolektorach tłocznych. Przyłczenie kolektorem tłocznym bdzie równie zasadne dla zabudowa przy kolektorach grawitacyjnych, ale lecych jednostkowo poniej grawitacyjnej moliwoci przyłczenia. W warunkach wiejskich kanały zbiorcze z reguły wykonywane s z rur o przekroju kołowym, przy czym mog by stosowane rury kamionkowe, betonowe oraz z tworzyw sztucznych. W kadym przypadku naley zapewni sobie produkty spełniajce wysokie normy jakociowe. Proponuje si zastosowanie rur z tworzyw, z uwagi na łatwo montau i moliwo zminimalizowania infiltracji wód i eksfiltracji cieków. Grawitacyjna sie kanalizacyjna musi by wyposaona w odpowiednio usytuowane urzdzenia pomocnicze takie jak: studzienki rewizyjne, studzienki kaskadowe, przewietrzniki, wpusty deszczowe w przypadku kanalizacji deszczowej oraz płuczki kanałowe. Warto te wybra producenta zapewniajcego wymagany wybór produktów. Przyjcie zasady jednego producenta umoliwi równie właciwy dobór uszczelek gwarantujcych szczelno układu. W przypadku obszaru Gminy i Miasta Koziegłowy dotyczy to zarówno sieci tłocznej jak i grawitacyjnej, wszystkich typów studzienek i pompowni. Bardzo istotn spraw jest zapewnienie szczelnoci studzienek rewizyjnych i włazowych przed wodami powodziowymi i innymi przypadkami zalania. W gminie, dotyczy to obszarów wzdłu Boego Stoku i Warty. Wszystkie studzienki musz by wyposaone we włazy w wykoczeniu przeciwzalewowym. 103

2 Projektujc układy sieci kanalizacyjnej naley kierowa si nastpujcymi zasadami: 1. Trasy kolektorów z zasady przebiegaj wzdłu najniszych punktów terenowych zlewni. 2. Kolektory powinny by poprowadzone w sposób powodujcy jak najmniejsze naruszenie istniejcej infrastruktury zagospodarowania przestrzennego (w szczególnoci dróg). 3. Przyłcza z reguły odprowadzaj cieki po najkrótszej drodze do kolektorów, najczciej jedno przyłcze dotyczy jednego domostwa. 4. Kolektory główne, winny by wyposaone w studzienki rewizyjne z projektowanymi doprowadzeniami przyłczy. 5. W miejscach łczenia kolektorów winny wykonane by studnie umoliwiajce wejcie do nich słub komunalnych Z reguły, maj one rednic Na odcinkach prostych naley stosowa niewłazowe studzienki inspekcyjne. 6. Kade przyłcze winno posiada studzienk rewizyjn umoliwiajc pomiar jakoci i iloci cieków przez słuby komunalne. 7. Spadki kanałów grawitacyjnych winny by projektowane zgodnie z zasadami projektowanymi omówionymi w dalszej czci. wzoru: Kanały do odprowadzania cieków powinny by projektowane na podstawie Qr = Qbg + Qprz + Qp gdzie: - Qr - przepływ cieków [dm 3 /s] - Qbg - odpływ cieków bytowo gospodarczych [dm 3 /s] - Qprz - cieki przemysłowe [dm 3 /s] - Qp - wody przypadkowe [dm 3 /s] Qp = Qo + Qi gdzie: - Qo - ilo wód opadowych przenikajcych do kanalizacji [dm 3 /s] - Qi - iloci wód infiltracyjnych [dm 3 /s] Przepływy winny by projektowane sumujc odpływy cieków z wszystkich powierzchni czstkowych nalecych do kanałów. 104

3 Głbokoci posadowienia kanałów grawitacyjnych Głboko ułoenia grawitacyjnego kanału zbiorczego musi by na tyle dua, aby istniała moliwo grawitacyjnego sprowadzenia cieków z kadej posesji. W przypadku duych długoci kanału zbiorczego ich zagłbienia mog znacznie wzrasta, co wywołuje istotny wpływ na wzrost kosztów robót ziemnych przy budowie kanałów sieci. Ze wzgldów ekonomicznych zagłbienie kanałów wzgldem terenu nie powinno przekracza 4 m. W przypadku duej długoci zabudowy jednostki osadniczej moe wystpi potrzeba budowania odpowiednio zagłbionej studni do gromadzenia cieków, usytuowania w niej pomp do lokalnego podniesienia cieków do wypłyconego kanału. Głboko posadowienia kolektorów głównych jest zalena od: głbokoci posadowienia kanałów bocznych, a głównie przykanalików; Nie dysponujc na tym etapie pełnymi danymi o poszczególnych domostwach (a przede wszystkim sposobie i rodzaju dotychczasowego odprowadzania cieków do zbiorników bezodpływowych lub innych otworów z ziemi), przyj naley zasad minimalnego posadowienia kanalizacji 140 cm poniej terenu. Winno to zabezpieczy moliwoci podłczania domów do kanalizacji; topografii terenu; wzajemnego ukształtowania poszczególnych miejscowoci. Dla ułoenia kanału ciekowego istotn spraw jest posadowienie poniej strefy przemarzania gruntu. Ponisze dane przedstawiaj załoenia dla przykrycia przewodu kanalizacyjnego aby zabezpieczy go przed wpływem czynników atmosferycznych. Zwracamy jednak uwag, e w ostatnich latach obniono wartoci krytyczne. Dla obszaru Koziegłowy (strefa II) wskazan wartoci bdzie przykrycie 1,2 m. Zalecamy jednak przyjcie zaostrzonych warunków z uwagi na wystpujce nagminnie anomalie pogodowe. Proponujemy przyjcie strefy III - przypuszczalnie właciw wartoci bdzie przykrycie sieci o głbokoci 1,2 m. 105

4 Tabela 34. Wartoci przykrycia przewodu kanalizacyjnego Głboko przemarzania gruntu h 1 [m] Głboko przykrycia przewodu h 2 [m] 0,8 1,0 1,0 1,2 1,2 1,3 1,4 1,5 ródło: Literatura Okrelenia spadków kanałów i prdkoci przepływu cieków Zakres zastosowa grawitacyjnych sieci kanalizacyjnych dotyczy tych przypadków, kiedy jest moliwe ograniczenie głbokoci ułoenia kanałów, np. w jednostkach o zwartej zabudowie, przy ograniczonej długoci kanałów, w płaskim terenie, najlepiej ze spadkiem w kierunku oczyszczalni cieków. Dopuszczaln prdko przepływu cieków w kolektorach naley przyj jako: v = 0,70 m/s dla rednic do 450 mm przy minimum: przy maksimum: v min = 0,5 m/s dla cieków zawierajcych piasek v min = 0,4 m/s dla cieków bez piasku v max = 2,5 m/s dla cieków zawierajcych piasek v max = 3,0 m/s dla cieków bez piasku Tabela 35. rednica kolektora Minimalne i maksymalne dopuszczalne spadki kanałów grawitacyjnych wykonanych z PVC przy maksymalnej prdkoci V max. = 5m/s Spadek maksymalny Spadek minimalny [mm] [ ] [ ] ,0 5, ,8 4, ,3 3, ,0 2,5 ródło: Literatura Tabela 36. rednica [mm] Wartoci maksymalnych spadków przewodów kanalizacyjnych dla kanalizacji sanitarnej i deszczowej Spadek maksymalny [ ] przy maksymalnej prdkoci V max = 5 m/s Kanalizacja komunalna Kanalizacja deszczowa i ogólnospławna ,0 45, ,8 32, ,3 26,0 ródło: Literatura 106

5 Tabela 37. ródło: Literatura Minimalne spadki w kanalizacji grawitacyjnej w zalenoci od rednicy kolektora Spadek [%] rednica kanału [mm] 0, , , , Zachowanie odpowiednich spadków przy rurach o najmniejszych rednicach wymaga bardzo starannego wyrównanie kinety wykopu i wykonania podsypki. Odcinki sieci kanalizacyjnej o bardzo duych spadkach wymagaj zastosowania kaskadowych studzienek kanalizacyjnych. Sytuacja wysokociowa prowadzenia kanałów zmusza do wykonania włczenia przewodu kanalizacyjnego powyej dna studzienki kanalizacyjnej włazowej. Jest to zgodne z PN-B-10729: 2000, "...studzienki kaskadowe na kanałach o rednicy do 0,40 m i wysokoci spadku od 0,5 m do 4,0 m mog by wykonywane z rur spadow umieszczon na zewntrz lub wewntrz studzienki". W przypadku studzienki Tegra 1000 zalecane jest wykonanie odejcia rur spadow pod ktem 45 (trójnik) o tej samej rednicy, co rura dopływowa. Włczenie do komina studzienki rury dopływowej powinno nastpi za pomoc wkładki "in situ" (o rednicy 200, 160 lub 110). Dobór rednic przewodów kanalizacyjnych W opracowywaniu niniejszej dokumentacji przyjmujemy konieczno powizania istniejcych systemów kanalizacyjnych z nowoprojektowanymi. Do wylicze naley przyj zasad Manninga wyraon wzorem: 107

6 Q = F v = F 1/n R h 2/3 i 1/2 w którym: Q - natenie przepływu cieków [m 3 /s]; F - - powierzchnia przekroju przewodu [m 2 ]; v - prdko przepływu cieków [m/s]; R h i - promie hydrauliczny [m], wyraony przez stosunek powierzchni przekroju przewodu do obwodu zwilonego; - spadek zwierciadła cieków (spadek dna kanału). Wzór ten jest podstaw nomogramu dla rur kanalizacyjnych o przekroju kołowym i rednicy do 1,0 m, dla kanałów całkowicie napełnionych, przy załoeniu odczytów, tzw. rednic produkowanych (tj. powyej prostej odczytanej z nomogramu). Wielko rednic trzeba przyjmowa dla ½ napełnienia. Zwracamy uwag, e w zasadzie dla kadego dobranego kolektora grawitacyjnego w gminie Koziegłowy wystarczajca bdzie rednica 200 mm. Nomogram do wzoru Manninga dla rur kanalizacyjnych grawitacyjnych o przekroju kołowym do Ø 1000 mm Wnioski wynikajce z zastosowania nomogramu Manninga: 1 Dla rur 200 mm o duych współczynnikach tarcia, oznacza to moliwo przepływów 24 dm 3 /s (po zastosowaniu współczynników nierównomiernoci dobowej i godzinowej (łcznie!!!) oraz połowy napełnienia przekroju), 108

7 a w stosunku dobowym na poziomie 365 m 3 /dob. W zwizku z powyszym odstpiono w niniejszej koncepcji od wykonywania oblicze hydraulicznych dla kadego kolektora w kadej miejscowoci. 2 Dla 250 mm oznacza to moliwo przepływów na poziomie 37 dm 3 /s i 631 m 3 /dob. 3 Dla 300 mm oznacza to moliwo przepływów na poziomie 55 dm 3 /s i 913 m 3 /dob. 4 Odczytywanie z innych nomogramów jest zasadne dla jednolitych gładkich materiałów w całej sieci. 5 Wielkoci okrelone w innych nomogramach kilku autorów, pozwalaj na zwikszenie przepływów od 2,4 do 9,7 %. Rónice mog równie dotyczy błdów odczytowych. 6 Wielkoci okrelone w innych nomogramach kilku autorów, pozwalaj na zwikszenie przepływów od 2,4 do 9,7 %. Rónice mog równie dotyczy błdów odczytowych. Posadowienie kanałów wzgldem innych mediów Przewody kanalizacji grawitacyjnej, cinieniowej i podcinieniowej powinny by rozmieszczone w stosunku do pozostałych elementów uzbrojenia podziemnego zgodnie z odrbnymi przepisami. W zamieszczonej poniej tabeli przedstawiono minimalne odległoci przewodów kanalizacyjnych od innych elementów uzbrojenia podziemnego. Tabela 38. Wzajemne połoenie sieci mediów Odległo pionowa [m] Minimalna odległo pozioma [m] 0 < a < 0.5 Dn < 200 mm b 1,5 Dn 200 mm b 3,0 a > 0,5 c 1,5 + h 0 < h < 5,0 c 1,5 + h h > 0,5 c 1,5 + h ródło: Literatura Objanienie: a, b, c, h, Dn według poniszego schematu. Schemat klasycznego usytuowania przewodu kanalizacyjnego w stosunku do innych mediów: 109

8 Minimalne dopuszczalne odległoci pomidzy zewntrzn cian przewodu kanalizacyjnego Tabela 39. a zewntrzn powierzchni innych mediów Rodzaj przewodu Minimalny dopuszczalny odstp [m] Energetyczny 0,5 Teletechniczny 2,0 Gazowy niskiego cinienia 2,0 Gazowy redniego cinienia 2,0 Ciepłowniczy wg schematu Wodocigowy wg schematu ródło: Literatura Aktualnie trwaj prace nad ujednoliceniem w całej Europie zasad wzajemnego połoenia sieci teletechnicznych. Stosowanie umieszczenia takich sieci w dodatkowej rurze osłonowej przy okazji wykonywania w kanalizacji pozwala na realizacj przyszłych inwestycji bez ponownego rozkopywania dróg. W Polsce technologia ta jest mało znana ale w wielu miejscach wysoko zurbanizowanych bdzie koniecznoci. Równie ciekawym rozwizaniem jest moliwo poprowadzenia w jednym wykopie kilku mediów. Nie ma tu znaczenia czy w drugiej rurze posadowiona bdzie woda, telefon, energia czy kanał burzowy. Dla zobrazowania sytuacji, na rysunku pokazano wariant z kanalizacj deszczow. Pomimo wysokich kosztów warto taki układ rozpatrywa dla obszaru Koziegłów z uwagi na konieczno uporzdkowania mediów w ulicach miasta. 110

9 4.2. Zasady projektowe dla kanalizacji cinieniowej Z uwagi na układ terenowy wikszo kanalizacji rurocigi przesyłowe, stanowi bdzie kanalizacja cinieniowa. Wyjtkowo, jeeli oferent zagwarantuje podane parametry hydrauliczne mona rozpatrzy dla Koziegłów i Gniazdowa układ podcinieniowy. Kanalizacj cinieniow, z uwagi na rodzaje zastosowanych pomp i warunki hydrauliczne w kolektorach mona wstpnie podzieli na niskocinieniow i wysokocinieniow. o W kanalizacji niskocinieniowej stosowane s pompy wirowe, wytwarzajce cinienie nie przekraczajce 0,3 MPa. Przy długich kolektorach konieczne jest wybudowanie pompowni porednich. o Kanalizacja wysokocinieniowa wykorzystuje pompy wyporowe lub wirowe wytwarzajce cinienie pow. 0,3 MPa (rednio 0,5 MPa). System ten pozwala przesyła cieki na odległoci do 6 km bez potrzeby budowania pompowni porednich. Pompy wyporowe cechuje równie stała wydajno, co znacznie upraszcza wykonywanie projektów budowlanych. Podstawowymi elementami systemu kanalizacji cinieniowej s małe, przydomowe pompownie, zbierajce cieki z jednego lub kilku budynków oraz sie kanalizacyjna, składajca si z przykanalików oraz rurocigów tłocznych. Maksymalna rozpito prezentowanego systemu na ogół nie przekracza 1,0 1,5 km, co jest zwizane z koniecznoci zachowania tzw. prdkoci samooczyszczania si rurocigów tłocznych, równej 0,70 1,8 m/s podczas pracy jednej z pompowni. Stosowane na ogół w pompowniach przydomowych pompy z rozdrabniarkami, posiadaj moc nie przekraczajc 2,5 kw oraz wydajno w zakresie 2,0 4,0 dm 3 /s. Z punktu widzenia iloci cieków dopływajcych do pompowni, wydajno ta na ogół jest za wysoka, jednak niezbdna do zachowania odpowiedniej prdkoci przepływu cieków w przewodach tłocznych. Dua wydajno pompy w połczeniu z niewielk retencyjnoci pompowni powoduje, e jednorazowy czas pracy urzdzenia skraca si do kilkudziesiciu sekund, ograniczajc tym samym moliwo wzajemnego oddziaływania na siebie kilku pompowni, zamontowanych w jednym systemie. Pozwala to na stosowanie rurocigów tłocznych układanych poniej strefy zamarzania gruntu i zgodnie z topografi terenu, co zmniejsza koszty i czas trwania inwestycji. W wikszych systemach cinieniowych pompy stosowane w przydomowych pompowniach posiadaj zbyt mał wydajno i wysoko podnoszenia, aby mogły 111

10 zapewni niezbdn prdko przepływu cieków w kolektorach przesyłowych. Stosuje si wówczas pompownie sieciowe, przetłaczajce cieki z wikszych skupisk budynków, ich zadaniem jest okresowe przedmuchiwanie rurocigów. Pompownia sieciowa moe zbiera cieki z dowolnego układu kanalizacyjnego (grawitacyjnego lub cinieniowego). Nie jest istotny fakt, e pompy zamontowane w przydomowych pompowniach nie wymusz odpowiedniej prdkoci przepływu w głównym rurocigu tłocznym, poniewa przewód ten jest okresowo oczyszczony podczas pracy pompowni sieciowej. Mniej korzystna jest sytuacja, gdy nie ma technicznych przesłanek do zastosowania pompowni sieciowych. Wówczas naley przewidzie zastosowanie stacji sprarkowych. Zadaniem sprarki jest całkowite oprónienie rurocigów tłocznych z zalegajcych cieków. Pozytywn stron uycia sprarek jest fakt dodatkowego napowietrzania cieków, jednak wobec stosunkowo niewielkiej pojemnoci systemu fakt ten, ma znaczenie marginalne. Samo czyszczenie powinno odbywa si z zachowaniem odpowiednio przyjtej prdkoci przepływu cieków. Podczas doboru sprarki, bierze si pod uwag jej wydajno, maksymalne cinienie robocze rurocigów, pojemno układu - i na tej podstawie oblicza si niezbdny czas jej pracy. Niezalenie od wykonanych oblicze, czas pracy sprarki powinno si skorygowa podczas rozruchu całego systemu kanalizacyjnego. Zbyt krótki czas pracy sprarki moe powodowa nieskuteczne płukanie rurocigów. Natomiast za długa praca, spowoduje uzyskanie bardzo duej prdkoci przepływu cieków, mogcej doprowadzi do uszkodzenia elementów sieci oraz przyczynia si do powstawania niepodanych efektów akustycznych. W opracowaniu zaproponowano wykonanie klasycznych pompowni cieków i tłoczni jako alternatywy do tłoczni. W warunkach wiejskich istotne jest utrzymanie wysokiej sprawnoci pompowni. W klasycznych pompowniach, w przypadku napłynicia duych skratek pompy z rozdrabniaczami nie daj rady i ulegaj awaryjnemu zatrzymaniu. Zastosowanie tłoczni pozwala unikn przykrych niespodzianek. Tabela 40. Wytyczne dla kanalizacji cinieniowej rednica rurocigu tłocznego z PEHD Minimalna wydajno Prdko przepływu [mm] [dm 3 /s] [m/s] 63 2,0 1,0 75 3,3 1,0 90 5,0 1, ,8 1, ,5 1,0 ródło: Literatura 112

11 Sprawa jest bardziej złoona w przypadku przyłczenia pojedynczego domu do układu kolektora tłocznego. Rozwizania na rynku s róne. Z grubsza mona je podzieli na zewntrzne i montowane w pomieszczeniach piwnicznych. Ten sposób ma przewag z uwagi na małe gabaryty i moliwo obsługi pompowni niezalenie od warunków atmosferycznych. Ogólnie mona wyartykułowa wymogi takiego przyłcza. Winno ono by wyposaone w: - zawór odcinajcy; - zawór zwrotny (kulowy lub klapowy) przeciwzalewowy; - urzdzenie pompowe. Zawory zwrotne przeciwzalewowe winny by instalowane na obszarach z wystpujcym zagroeniem powodziowym i podtopieniowym. Zabezpieczaj one w ten sposób piwnice przed zalaniem ciekami z instalacji zewntrznych. Warto wobec tego wyranie okreli wysoko zalewów i poinformowa o tym projektantów. W omawianym obszarze sprawa ta dotyczy samych Koziegłów oraz wszystkich miejscowoci w obszarze zagroenia podtopieniami wzdłu Warty i Boego Stoku Omówienie przyłcza kanalizacyjnego Sprawa własnoci i eksploatacji przyłcza kanalizacyjnego winna by jednoznacznie okrelona w miejscowym prawie stanowionym i umowach pomidzy podmiotem komunalnym a odbiorc wody i dostawc cieków. Ostatnie weryfikacje prawne niestety nie rozwizały tego problemu. Po zasigniciu opinii prawnej proponujemy doprecyzowanie definicji przyłcza w celu jednoznacznego okrelenia zasad eksploatacyjnych przyłcza. Takie postawienie sprawy i dopilnowanie umów zniweluje w znacznym stopniu, a nawet wykluczy nieporozumienia w zakresie prowadzenia gospodarki ciekowej na terenie gminy. Wie si to równie z bezpieczestwem i cigłoci funkcjonowania jak równie moliwoci prowadzenia prawidłowej eksploatacji i utrzymania całego cigu kanalizacyjnego bez wzgldu na granice miejscowoci i midzyssiedzkie nieporozumienia. Problematyka prawna przyłczy wodocigowych i kanalizacyjnych Zagadnienie to wywołuje wiele kontrowersji wobec braku precyzyjnych definicji. Poniej zamieszczony został tekst po wykonanej konsultacji przez prawnika - specjalisty 113

12 w tym zakresie - Mirosława Krzyszczaka 1. Konsultacje zostały przeprowadzone na potrzeby koncepcji gospodarki ciekowej i ochrony wód. Dotychczasowa praktyka pokazuje bowiem, e pomimo wprowadzenia ustawowego definicji przyłczy, oraz dookrelenia przez ustawodawc kto ponosi koszty ich budowy, problematyczne nadal pozostaje, jaki w rzeczywistoci odcinek przewodu naley traktowa jako przyłcze wodocigowe czy kanalizacyjne. Przyłcze kanalizacyjne jest to odcinek przewodu łczcego wewntrzn instalacj kanalizacyjn w nieruchomoci odbiorcy usług z sieci kanalizacyjn, za pierwsz studzienk, liczc od strony budynku, a w przypadku jej braku do granicy nieruchomoci gruntowej". 2, Z kolei przepisy ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wod i zbiorowym odprowadzaniu cieków 3 normujce te zagadnienia nie mog by odczytywane bez odwołania si do innych ustaw, gdy problem przyłczy ma zdecydowanie charakter interdyscyplinarny. Z tych powodów, okrelenie zagadnienia nie jest wcale takie oczywiste, tym bardziej, e sprawy pojmowania przyłczy jednoznacznie nie rozstrzyga dokonana ju nowelizacja ustawy. Według art. 15 ust. 2 ustawy o zbiorowym ( ), realizacj budowy przyłczy do sieci zapewnia na własny koszt osoba ubiegajca si o przyłczenie nieruchomoci do sieci. Zatem adresatem cytowanego przepisu jest osoba ubiegajca si o przyłczenie nieruchomoci do sieci (przyszły odbiorca usług), na któr ustawodawca nakłada obowizek poniesienia nakładów na budow takich przewodów. Warto jednak zwróci uwag, e zachowanie si adresata, polega jedynie na poniesieniu kosztu budowy przyłczy, co z jednej strony stanowi realizacje treci ustawowego obowizku adresata, ale z drugiej, nie czyni niemoliw (zakazan) sytuacj, w której to przedsibiorstwo wodocigowo-kanalizacyjne wybuduje przyłcza, lecz na koszt osoby ubiegajcej si o przyłczenie nieruchomoci do sieci. Norma pozostawia bowiem otwart kwesti podmiotu, który fizycznie wykona przyłcza, wskazujc jedynie, e koszty takiej budowy poniesie przyszły odbiorca usług. Wobec tego, przyj naley, e kady w tym równie przedsibiorstwo wodocigowo-kanalizacyjne moe wybudowa przyłcza, działajc w imieniu i na rzecz osoby ubiegajcej si o przyłczenie do sieci. Skoro ustawodawca wskazuje, e koszty budowy przyłcza ponosi przyszły odbiorca usług, to nie jest moliwe finansowanie przyłczy przez inne podmioty, w tym take gmin. Oznacza to, e nawet wówczas, gdy gmina z rónych wzgldów bdzie 1 Konsultant jest wspólnikiem w Kancelarii Prawnej DORADCA sp.k. w Lublinie i jest doradc prawnym w Wodocigach i Kanalizacji. 2 Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu - USTAWA z dnia r. 3 Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. (Dz.U r., Nr 72, poz. 747 z zm.). 114

13 miała wol uczestniczenia w kosztach budowy przyłczy, dopuszczalno takiej praktyki jest wtpliwa. Brak jest bowiem norm kompetencyjnych, które upowaniałyby np. rad gminy do podjcia uchwały okrelajcej zasady partycypowania w kosztach budowy przyłczy 4. Dokd siga przyłcze Sprawa budowy przyłczy znacznie si komplikuje, gdy - na gruncie przepisów ustawy o zbiorowym ( ) - dochodzi do ustalenia zakresu kosztów ponoszonych przez osoby ubiegajce si o przyłczenie nieruchomoci do sieci. Co prawda, ustawa precyzuje pocztek przyłcza wodocigowego i kanalizacyjnego, wskazujc na miejsce włczenia odpowiednio: wewntrzn instalacj wodocigow i wewntrzn instalacj kanalizacyjn, lecz jednoczenie nie rozstrzyga expressis verbis, gdzie przyłcza znajduj swoje zakoczenie. Trzeba przy tym zwróci uwag, e ustawa z pewn konsekwencj za przyłcze uznaje zawsze przewód, który łczy ze sob dwa inne elementy infrastruktury tj.: instalacj wewntrzn budynku z sieci. Jest jednak pewna rónica, gdy przyłcze kanalizacyjne łczy instalacj wewntrzn z sieci. Natomiast przyłcze wodocigowe odwrotnie, gdy łczy sie z instalacj wewntrzn. W myl art. 2 pkt 5 tej ustawy podkrelenia wymaga, i zmiana tego terminu w stosunku do poprzedniego stanu prawnego polega wyłcznie na tym, e w przypadku, gdy na terenie nieruchomoci odbiorcy usług nie znajduje si studzienka, to przyłczem kanalizacyjnym jest odcinek od budynku do granicy nieruchomoci gruntowej, a nie jak poprzednio: odcinek od granicy nieruchomoci do sieci kanalizacyjnej. Natomiast, gdy na nieruchomoci odbiorcy jest zlokalizowana studzienka, nowela nie wprowadza adnych zmian podtrzymujc w ten sposób - dotychczasowe rozumienie przyłcza tj. jako odcinka za pierwsz studzienk liczc od strony budynku do sieci. Takie rozrónienie nie pozostaje bez znaczenia dla treci obowizków pokrycia kosztów budowy przyłcza kanalizacyjnego przez osob ubiegajc si o przyłczenie nieruchomoci do sieci i moe prowadzi do rónego traktowania takich podmiotów. Dlatego te, chociaby z tych powodów mona postawi wstpn tez, e zmiana dokonana nowelizacj nie ma charakteru systemowego i wprowadza jedynie pewnego rodzaju niespójno w pojmowaniu przyłcza kanalizacyjnego. O ile bezsporne pozostaje rozumienie przyłcza kanalizacyjnego, w przypadku braku studzienki, gdy taki przewód bdzie znajdował swoje zakoczenie zawsze na granicy danej nieruchomoci gruntowej, to spory moe powodowa sytuacja ustalenia zakresu przyłcza, gdy w obrbie zabudowanej nieruchomoci odbiorcy usług bdzie 4 Por.: Rozst. Nadz. Woj. w. z dnia 24 marca 2005 r., PN.I-0911/35/2005, niepublik. 115

14 posadowiona studzienka. 5 Rozstrzygnicie tego zagadnienia nie jest moliwe bez przywołania stosownych przepisów prawa budowlanego okrelajcych, co jest wewntrzn instalacj kanalizacyjn, gdy tam znajduje swój pocztek przyłcze kanalizacyjne. Ta kwestia ma zasadnicze znaczenie, gdy jak wczeniej zasygnalizowano - przyłcze kanalizacyjne łczy instalacj wewntrzn z sieci, a nie odwrotnie. Według tych przepisów 6, instalacj kanalizacyjn wewntrzn jest układ przewodów kanalizacyjnych w budynku wraz z armatur i wyposaeniem, majcy pocztek w miejscu połczenia przewodów z przyborami kanalizacyjnymi w pomieszczeniach, a zakoczenie na wlotach poziomych przewodów kanalizacyjnych do pierwszych od strony budynku studzienek umieszczonych na zewntrz budynku. Jeeli zatem na danej zabudowanej nieruchomoci znajduje si studzienka, to poczwszy od tej studzienki ( za pierwsz studzienk liczc od strony budynku ) przyłcze kanalizacyjne bdzie znajdowało swój pocztek. Jednak, czy podobnie jak ma to miejsce w przypadku braku studzienki ( a w przypadku jej braku do granicy nieruchomoci gruntowej... ), przyłcze kanalizacyjne zakoczy si na granicy nieruchomoci gruntowej? W trakcie prac legislacyjnych, podnoszony był zasadniczy argument przemawiajcy za uznaniem, e przyłcze kanalizacyjne, w kadym przypadku (bez wzgldu na to czy jest studzienka) bdzie znajdowało swoje zakoczenie w granicy nieruchomoci, a to wobec przepisów kodeksu cywilnego art oraz art. 191 kc. Podnoszono, e przyszły odbiorca moe finansowa budow przyłczy wyłcznie w granicach nieruchomoci stanowicej przedmiot jego własnoci. Inne rozwizanie narusza powołane uregulowania kodeksowe 7. Taki pogld był prezentowany nie tylko, jak chodzi o przyłcza kanalizacyjne, ale take przyłcza wodocigowe. Zatem pomimo, e art. 2 pkt 6) ustawy o zbiorowym ( ) traktuje przyłcze wodocigowe jako odcinek przewodu łczcego sie wodocigow [okrelanego od strony sieci tj.: miejsca włczenia, odwrotnie w przypadku przyłcza kanalizacyjnego] z wewntrzn instalacj wodocigow w nieruchomoci odbiorcy usług wraz z zaworem za wodomierzem głównym, to odwołujc si do przepisów kodeksu cywilnego, prezentowane było stanowisko, i take przyłcze wodocigowe znajduje swoje zakoczenie w granicy 5 Zob.: B.Dziadkiewicz Decyduje granica działki, Wspólnota z 2005 r., Nr 3 zdaniem autora jeszcze w poprzednim stanie prawnym (przed nowelizacj) przyłczem kanalizacyjnym jest zawsze odcinek od budynku do granicy nieruchomoci. Natomiast w przypadku istnienia studzienki, przyłczem jest odcinek nawet krótszy, gdy od budynku do studzienki; Por.: polemika w tej sprawie: M.Krzyszczak Problemy z definicj Wspólnota z 2005 r., Nr 5. 6 Tak: 3 pkt 11) rozporzdzenia MSWiA z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych uytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. Nr 74, poz. 836); 122 rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr z 75, poz. ze zm. 690) 7 Zob. szerz: M.Krzyszczak Kto zapłaci za rur, Rzeczpospolita z 2005, Nr 58(7045). 116

15 nieruchomoci odbiorcy usług 8. Przyjmowano równie, e poza granic nieruchomoci gruntowej znajdowa si bd wyłcznie urzdzenia wodocigowe lub kanalizacyjne, o których mowa w art. 2 pkt. 14) i 16) ustawy o zbiorowym ( ). Przyłcze w wietle kodeksu cywilnego Poniewa problem ma doniosłe znaczenie praktyczne, std - odwołujc si do przepisów kodeksu cywilnego - wymaga rozwaenia konkretnie, czy uprawniony jest pogld, i granica nieruchomoci gruntowej moe przesdza o tym, czy dana rzecz (w tym przypadku odcinek przewodu) do granicy nieruchomoci gruntowej odbiorcy usług stanowi cz składow tej nieruchomoci, za poza t granic wchodzi w skład przedsibiorstwa. Według art kc czci składow rzeczy jest wszystko, co nie moe by od niej odłczone bez uszkodzenia lub istotnej zmiany całoci albo bez uszkodzenia lub istotnej zmiany przedmiotu odłczonego. Przepis wskazuje, e cz składowa wraz z pozostałymi czciami rzeczy musi stanowi pewn cało w sensie gospodarczym, przy czym zwizek ten powinien by tego rodzaju, i odłczenie czci składowej spowoduje uszkodzenie lub istotn zmian całoci albo odłczonej czci. Prawnym wyrazem tego połczenia jest zakwalifikowanie przedmiotów połczonych z innymi rzeczami jako czci składowych, co oznacza, e przedmioty te trac swój samodzielny byt take w sensie prawnym, a wic przestaj by odrbnymi rzeczami. W myl art kc włacicielem czci składowej jest zawsze właciciel rzeczy głównej 9. Przykładowo rodzaje czci składowych gruntu wymienia art. 48 kc, zgodnie z którym, z zastrzeeniem wyjtków w ustawie przewidzianych, do czci składowych gruntu nale w szczególnoci budynki i inne urzdzenia trwale z gruntem zwizane, jak równie drzewa i inne roliny od chwili zasadzenia lub zasiania. Tre przepisu wskazuje wic, e zarówno konstrukcje sztuczne (np. przyłcza wodocigowe i kanalizacyjne) jak równie to, co na gruncie wyrosło w sposób naturalny stanowi jego cz składow. Dopełnieniem dyspozycji art. 48 kc jest art.191 kc, zgodnie z którym - własno nieruchomoci rozciga si na rzecz ruchom, która została połczona z nieruchomoci w taki sposób, e stała si jej czci składow. Zatem, to co na gruncie zostało wzniesione lub zasadzone, dzieli los prawny tego gruntu, gdy zarówno art. 48 kc i 191 kc wypowiadaj zasad superficies solo cedit. Połczenie rzeczy ruchomej z nieruchomoci w sposób wskazany w art. 191 k.c. rodzi wic okrelone skutki prawne. Konsekwencj 8 Takie stanowisko jest nadal prezentowane przez Ministerstwo Infrastruktury. Nie ma ono jednak waloru wykładni powszechnie obowizujcej i nie moe by przyjmowane bezkrytycznie.(bm3i-053k-63/04/1922). 9 Zob. szerz. S.Grzybowski System prawa cywilnego t.i, Ossolineum 1985, s ; A.Wolter Prawo cywilne-zarys czci ogólnej PWN 1977, s. 134; J.Ignatowicz Kodeks cywilny. Komentarz praca zbiorowa, WP 1972, s

16 takiego stanu prawnego jest rozcignicie na przyłczon rzecz ruchom (w istocie cz składow nieruchomoci) praw rzeczowych, jakie w chwili połczenia obciały t nieruchomo. Jednak wskazana zasada doznaje do istotnego ograniczenia w treci art. 49 kc, zgodnie z którym, urzdzenia słuce do doprowadzania lub odprowadzania wody, pary, gazu, prdu elektrycznego oraz inne urzdzenia podobne nie nale do czci składowych gruntu lub budynku, jeeli wchodz w skład przedsibiorstwa lub zakładu. Wnioskujc a contrario, jeeli urzdzenia wskazane w art. 49 kc nie wchodz w skład przedsibiorstwa lub zakładu, to nale do czci składowych gruntu lub budynku. Poniewa wejcie w skład przedsibiorstwa lub zakładu moe nastpi wyłcznie na podstawie zdarze prawnych znanych prawu cywilnemu (np. umowy przenoszcej własno), to do tego czasu, włacicielem przyłcza pozostaje właciciel nieruchomoci. Oznacza to, e do momentu przeniesienia własnoci przyłcza sfinansowanego przez właciciela danej nieruchomoci na przedsibiorstwo wodocigowo-kanalizacyjne pozostaje jego włacicielem jako czci składowej nieruchomoci. Z tych wzgldów, za nieuprawniony naley przyj pogld, i jakoby do granicy nieruchomoci gruntowej przyłcze jest czci składow tej nieruchomoci, za poza jej granicami wchodzi w skład przedsibiorstwa. Takie stanowisko jest przy tym zbiene z now lini orzecznicz Sdu Najwyszego 10 w sprawie art. 49 kc. Zdaniem SN, w skład przedsibiorstwa nie moe wej cokolwiek, do czego nie przysługuj przedsibiorstwu jakie prawa majtkowe. Nie mog one wynika z samych faktów, lecz zgodnie z ogólnymi zasadami prawa cywilnego podstaw nabycia tych praw musz by okrelone zdarzenia prawne (np. czynno prawna bd czyn niedozwolony), a tylko wyjtkowo - bezporednia i wyrana wola ustawodawcy. W odniesieniu do poszczególnych elementów infrastruktury wodocigowokanalizacyjnej oznacza to, e przez ich fizyczno-funkcjonaln integracj z sieci przedsibiorstwa nie staj si one automatycznie jego czciami składowymi. Co prawda w judykaturze, wspartej przez ju uchwał Trybunału Konstytucyjnego 11 z dnia 4 grudnia 1991 r., W 4/91 (OTK 1991, poz. 22), dominuje tendencja do rozszerzajcej wykładni art. 49 k.c., polegajcej na upatrywaniu w nim nie tylko treci "negatywnej", wyłczajcej wymienione tam urzdzenia z zakresu pojcia cz składowa gruntu, ale take treci "pozytywnej", to znaczy samoistnej podstawy do przejcia przedmiotowych urzdze na własno przedsibiorstwa, ale koncepcja ta jest w doktrynie krytykowana. W literaturze 10 Zob.: wyrok SN z 2 lipca 2004 r., sygn. akt II CK 420/03, opubl. Biuletyn SN z 2004, Nr 12; wyrok SN z 13 maja 2004 r. sygn.akt III SK 39/04 OSNP z 2005 r., Nr 6, poz.89, wyrok SN z 26 lutego 2003 r. sygn. akt II CK 40/02, niepublik. 11 Por.m.in.: orzecz. SN z dnia 13 stycznia 1995 r. sygn. III CZP 169/94, OSNC z 1995 r., Nr 4 poz. 64; orzecz. SN z dnia 9 padziernika 1998, sygn. III CKN 641/97, OSNC z 1999 r., Nr 3 poz.61, orzecz. SN z dnia 31 stycznia 2003 r., sygn. akt. IV CKN 1715/00, LEX nr

System akumulacji punktów ECTS jako metoda zarzdzania elastycznym modelem studiów

System akumulacji punktów ECTS jako metoda zarzdzania elastycznym modelem studiów !" 1 Spis treci System akumulacji punktów ECTS jako metoda zarzdzania elastycznym modelem studiów Tomasz Saryusz-Wolski 1. Wprowadzenie... 2 2. Definicje podstawowych poj... 4 3. Obcienie studentów prac...

Bardziej szczegółowo

NETYKIETA KODEKS ETYCZNY CZY PRAWO INTERNETU?

NETYKIETA KODEKS ETYCZNY CZY PRAWO INTERNETU? Uniwersytet Jagielloski Wydział Zarzdzania i Komunikacji Społecznej INSTYTUT INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOTEKOZNAWSTWA Studia dzienne Grzegorz Kubas NETYKIETA KODEKS ETYCZNY CZY PRAWO INTERNETU? Opiekun

Bardziej szczegółowo

Stan obecny i główne kierunki rozwoju radiokomunikacji morskiej

Stan obecny i główne kierunki rozwoju radiokomunikacji morskiej Samodzielna Pracownia Radiokomunikacji Morskiej w Gdasku (P-8) Stan obecny i główne kierunki rozwoju radiokomunikacji morskiej Etap 1 Praca nr 08300025 Gdask, grudzie 2005 1 Stan obecny i główne kierunki

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE LUSARZ (37 03)

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE LUSARZ (37 03) MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE LUSARZ (37 03) OBECNIE: 722[03] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Gospodarki Minister Edukacji Narodowej SPIS TRECI str. PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BRANśY INSTALACYJNEJ (KANALIZACJA SANITARNA, SIEĆ WODOCIĄGOWA)

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BRANśY INSTALACYJNEJ (KANALIZACJA SANITARNA, SIEĆ WODOCIĄGOWA) PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BRANśY INSTALACYJNEJ (KANALIZACJA SANITARNA, SIEĆ WODOCIĄGOWA) INWESTYCJI POD NAZWĄ: UZBROJENIE TERENU OSIEDLA DOMKÓW JEDNORODZINNYCH W CIEPŁOWODACH ADRES : 57-211 Ciepłowody

Bardziej szczegółowo

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego Krzysztof Siewicz Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego 1. Wprowadzenie Informacja potrzebna jest każdemu z nas w życiu prywatnym oraz zawodowym. Dzięki informacji swoją działalność prowadzą

Bardziej szczegółowo

Gminne instrumenty kształtowania rozwoju lokalnych podmiotów gospodarczych.

Gminne instrumenty kształtowania rozwoju lokalnych podmiotów gospodarczych. Andrzej Sztando Gminne instrumenty kształtowania rozwoju lokalnych podmiotów gospodarczych. Wprowadzenie Począwszy od dnia wejścia w życie ustawy o samorządzie terytorialnym, której zasadniczym celem była

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1992 Nr 97 poz. 486 UCHWAŁA. TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO z dnia 9 grudnia 1992 r. (W. 13/91)

Dz.U. 1992 Nr 97 poz. 486 UCHWAŁA. TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO z dnia 9 grudnia 1992 r. (W. 13/91) Kancelaria Sejmu s. 1/15 Dz.U. 1992 Nr 97 poz. 486 UCHWAŁA TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO z dnia 9 grudnia 1992 r. (W. 13/91) w sprawie wykładni art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. - Przepisy wprowadzające

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO OPERATÓW WODNOPRAWNYCH

WYTYCZNE DO OPERATÓW WODNOPRAWNYCH WYTYCZNE DO OPERATÓW WODNOPRAWNYCH Hauraton Polska Sp. z o.o. Ul. Kasztelańska 37 60-316 Poznań Tel.: 061/ 66 25 444 Fax: 061/ 66 25 440 e-mail: hauraton@hauraton.com.pl www.hauraton.com Stan prawny na

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY I ROZWOJU ZASOBÓW WODNYCH

PROGRAM OCHRONY I ROZWOJU ZASOBÓW WODNYCH Załcznik do Uchwały Nr 98/06 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 29 maja 2006 roku ZARZD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO PROGRAM OCHRONY I ROZWOJU ZASOBÓW WODNYCH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W ZAKRESIE UDRONIENIA

Bardziej szczegółowo

Twój pomysł, europejskie pieniądze

Twój pomysł, europejskie pieniądze Twój pomysł, europejskie pieniądze Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229 USTAWA. z dnia 18 lipca 2001 r.

Dz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229 USTAWA. z dnia 18 lipca 2001 r. Kancelaria Sejmu s. 1/112 Dz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229 USTAWA Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z z dnia 18 lipca 2001 r. 2005 r. Nr 239, poz. 2019, Nr 267, poz. Prawo wodne 1) 2255, z 2006 r. Nr 170,

Bardziej szczegółowo

Uwagi do projektu Ustawy o efektywności energetycznej Projekt z dnia 04.12.2014 r. wersja 1.20

Uwagi do projektu Ustawy o efektywności energetycznej Projekt z dnia 04.12.2014 r. wersja 1.20 Uwagi do projektu Ustawy o efektywności energetycznej Projekt z dnia 04.12.2014 r. wersja 1.20 L.p. 1 Przepis, którego dotyczy uwaga Uwaga ogólna Zgłaszający uwagę Treść uwagi Projektowana ustawa wdraża

Bardziej szczegółowo

Pomoc publiczna w programach operacyjnych 2007-2013.

Pomoc publiczna w programach operacyjnych 2007-2013. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Pomoc publiczna w programach operacyjnych 2007-2013. Poradnik dla administracji publicznej. marzec 2008 r. CZĘŚĆ I - PORADNIK 2 Spis treści Wstęp... 4 Rozdział 1. Pojęcie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa Prawo budowlane, zwana dalej ustawą, normuje działalność obejmującą sprawy projektowania,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 18 lipca 2001 r.

USTAWA. z dnia 18 lipca 2001 r. Kancelaria Sejmu s. 1/132 USTAWA Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z z dnia 18 lipca 2001 r. 2005 r. Nr 239, poz. 2019, Nr 267, poz. Prawo wodne 1) 2255, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, Nr 227, poz. 1658,

Bardziej szczegółowo

POMOC PUBLICZNA W PROGRAMACH OPERACYJNYCH 2007-2013.

POMOC PUBLICZNA W PROGRAMACH OPERACYJNYCH 2007-2013. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego POMOC PUBLICZNA W PROGRAMACH OPERACYJNYCH 2007-2013. Poradnik dla administracji publicznej wraz z komentarzami do Rozporz¹dzeñ Ministra Rozwoju Regionalnego MARZEC 2008

Bardziej szczegółowo

PRAWO AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE. Poradnik przedsiębiorcy

PRAWO AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE. Poradnik przedsiębiorcy Iwona Kuś, Zofia Senda PRAWO AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE Poradnik przedsiębiorcy Zmiany prawa w związku z dostosowaniem przepisów do prawa Unii Europejskiej Autorzy: Iwona Kuś, Zofia Senda Redakcja i korekta

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA ORAZ PODSTAWY PRAWNE JEJ

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA ORAZ PODSTAWY PRAWNE JEJ WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA ORAZ PODSTAWY PRAWNE JEJ FUNKCJONOWANIA Spis treści Wstęp... 1 I. Podstawowe zagadnienia i definicje.... 1 II. Podstawowe przepisy prawne regulujące funkcjonowanie wspólnoty mieszkaniowej....

Bardziej szczegółowo

Narzędzia i techniki konsultacji społecznych. Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie

Narzędzia i techniki konsultacji społecznych. Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie Narzędzia i techniki konsultacji społecznych Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie Podręcznik współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja

Bardziej szczegółowo

Współpraca JST w Polsce stan i potrzeby

Współpraca JST w Polsce stan i potrzeby Projekt predefiniowany Budowanie kompetencji do współpracy międzysamorządowej i międzysektorowej jako narzędzi rozwoju lokalnego i regionalnego Współpraca JST w Polsce stan i potrzeby zespół: Jan M. Czajkowski,

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ADMINISTRACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla administracji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-6-X Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Informacja Zbiorcza dla Wnioskodawców. Gmina Siechnice

Informacja Zbiorcza dla Wnioskodawców. Gmina Siechnice Informacja Zbiorcza dla Wnioskodawców Gmina Siechnice marzec 2011 r. Strona 1 z 24 Spis Treści : Strona Spis treści...... 2 Podstawowe pojęcia i ich skróty stosowane w opracowaniu..... 3 1. Wstęp.......

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA. z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1)

Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA. z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) Kancelaria Sejmu s. 1/277 Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, 1238, z 2014 r. poz. 40, 47,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA ZAKOPANE

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA ZAKOPANE PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA ZAKOPANE AKTUALIZACJA ZAKOPANE, MAJ 2010 R. Miasto Zakopane Urząd Miasta Zakopane ul. Tadeusza Kościuszki 13, 34-500 Zakopane tel. 018 20 20 400, fax. 018 20 20 455

Bardziej szczegółowo

Postępowanie w sprawie orzekania zakazu prowadzenia działalności gospodarczej

Postępowanie w sprawie orzekania zakazu prowadzenia działalności gospodarczej INSTYTUT WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI dr Tomasz Szanciło Postępowanie w sprawie orzekania zakazu prowadzenia działalności gospodarczej Warszawa 2013 Spis treści 1. Zagadnienia wstępne... 1 1.1. Cel i zakres

Bardziej szczegółowo

POMOC PUBLICZNA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

POMOC PUBLICZNA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW POMOC PUBLICZNA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Karolina Gałązka 1 Pomoc publiczna dla przedsiębiorców Karolina Gałązka Warszawa, marzec 2012 >> POMOC PUBLICZNA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW 2 >> Karolina Gałązka Spis treści

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ADMINISTRACJI

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ADMINISTRACJI MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ADMINISTRACJI SYMBOL CYFROWY 343 [01] Akceptuj Zatwierdzam Minister Spraw Wewntrznych i Administracji Minister Edukacji

Bardziej szczegółowo

Propozycje zmian w ustawie Prawo zamówień publicznych

Propozycje zmian w ustawie Prawo zamówień publicznych Propozycje zmian w ustawie Prawo zamówień publicznych Urząd Zamówień Publicznych grudzień 2011 rok Spis treści I. Kierunki zmian w ustawie Prawo zamówień publicznych...s.4 II. Część szczegółowa propozycji

Bardziej szczegółowo

Raport Zbigniew Lasocik Emilia Rekosz-Cebula Łukasz Wieczorek. Handel ludźmi do pracy przymusowej: mechanizmy powstawania i efektywne zapobieganie.

Raport Zbigniew Lasocik Emilia Rekosz-Cebula Łukasz Wieczorek. Handel ludźmi do pracy przymusowej: mechanizmy powstawania i efektywne zapobieganie. Raport Zbigniew Lasocik Emilia Rekosz-Cebula Łukasz Wieczorek Handel ludźmi do pracy przymusowej: mechanizmy powstawania i efektywne zapobieganie. Zbigniew Lasocik Emilia Rekosz-Cebula Łukasz Wieczorek

Bardziej szczegółowo