IV. ZASADY PROJEKTOWE DLA KANALIZACJI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "IV. ZASADY PROJEKTOWE DLA KANALIZACJI"

Transkrypt

1 IV. ZASADY PROJEKTOWE DLA KANALIZACJI 4.1. Zasady projektowe dla kanalizacji grawitacyjnej Poniej przedstawiono zasady, którymi naley kierowa si przy programowaniu, a głównie projektowaniu układu sieci kanalizacyjnej jak równie ich wykonawstwa. Kanalizacj grawitacyjn programuje si głównie jako układ zbiorczy cieków dla jednostek osadniczych. cieki z takiego obszaru zbierane bd w pompowni (tłoczni) sieciowej, wtłaczane do układu tłocznego łczcego wszystkie miejscowoci z oczyszczalni dobran dla całej zlewni aglomeracji. Kanalizacja grawitacyjna jako lokalny układ sieci podłczona jest do wspomnianej tłoczni. Z kadej posesji cieki sprowadzane s grawitacyjnie instalacj wewntrzn, która jest połczona grawitacyjnym tzw. przykanalikiem z kanałem zbiorczym. Cz posesji bdzie przyłczona lokalnymi, przydomowymi pompowniami. Dotyczy to posesji zlokalizowanych przy kolektorach tłocznych. Przyłczenie kolektorem tłocznym bdzie równie zasadne dla zabudowa przy kolektorach grawitacyjnych, ale lecych jednostkowo poniej grawitacyjnej moliwoci przyłczenia. W warunkach wiejskich kanały zbiorcze z reguły wykonywane s z rur o przekroju kołowym, przy czym mog by stosowane rury kamionkowe, betonowe oraz z tworzyw sztucznych. W kadym przypadku naley zapewni sobie produkty spełniajce wysokie normy jakociowe. Proponuje si zastosowanie rur z tworzyw, z uwagi na łatwo montau i moliwo zminimalizowania infiltracji wód i eksfiltracji cieków. Grawitacyjna sie kanalizacyjna musi by wyposaona w odpowiednio usytuowane urzdzenia pomocnicze takie jak: studzienki rewizyjne, studzienki kaskadowe, przewietrzniki, wpusty deszczowe w przypadku kanalizacji deszczowej oraz płuczki kanałowe. Warto te wybra producenta zapewniajcego wymagany wybór produktów. Przyjcie zasady jednego producenta umoliwi równie właciwy dobór uszczelek gwarantujcych szczelno układu. W przypadku obszaru Gminy i Miasta Koziegłowy dotyczy to zarówno sieci tłocznej jak i grawitacyjnej, wszystkich typów studzienek i pompowni. Bardzo istotn spraw jest zapewnienie szczelnoci studzienek rewizyjnych i włazowych przed wodami powodziowymi i innymi przypadkami zalania. W gminie, dotyczy to obszarów wzdłu Boego Stoku i Warty. Wszystkie studzienki musz by wyposaone we włazy w wykoczeniu przeciwzalewowym. 103

2 Projektujc układy sieci kanalizacyjnej naley kierowa si nastpujcymi zasadami: 1. Trasy kolektorów z zasady przebiegaj wzdłu najniszych punktów terenowych zlewni. 2. Kolektory powinny by poprowadzone w sposób powodujcy jak najmniejsze naruszenie istniejcej infrastruktury zagospodarowania przestrzennego (w szczególnoci dróg). 3. Przyłcza z reguły odprowadzaj cieki po najkrótszej drodze do kolektorów, najczciej jedno przyłcze dotyczy jednego domostwa. 4. Kolektory główne, winny by wyposaone w studzienki rewizyjne z projektowanymi doprowadzeniami przyłczy. 5. W miejscach łczenia kolektorów winny wykonane by studnie umoliwiajce wejcie do nich słub komunalnych Z reguły, maj one rednic Na odcinkach prostych naley stosowa niewłazowe studzienki inspekcyjne. 6. Kade przyłcze winno posiada studzienk rewizyjn umoliwiajc pomiar jakoci i iloci cieków przez słuby komunalne. 7. Spadki kanałów grawitacyjnych winny by projektowane zgodnie z zasadami projektowanymi omówionymi w dalszej czci. wzoru: Kanały do odprowadzania cieków powinny by projektowane na podstawie Qr = Qbg + Qprz + Qp gdzie: - Qr - przepływ cieków [dm 3 /s] - Qbg - odpływ cieków bytowo gospodarczych [dm 3 /s] - Qprz - cieki przemysłowe [dm 3 /s] - Qp - wody przypadkowe [dm 3 /s] Qp = Qo + Qi gdzie: - Qo - ilo wód opadowych przenikajcych do kanalizacji [dm 3 /s] - Qi - iloci wód infiltracyjnych [dm 3 /s] Przepływy winny by projektowane sumujc odpływy cieków z wszystkich powierzchni czstkowych nalecych do kanałów. 104

3 Głbokoci posadowienia kanałów grawitacyjnych Głboko ułoenia grawitacyjnego kanału zbiorczego musi by na tyle dua, aby istniała moliwo grawitacyjnego sprowadzenia cieków z kadej posesji. W przypadku duych długoci kanału zbiorczego ich zagłbienia mog znacznie wzrasta, co wywołuje istotny wpływ na wzrost kosztów robót ziemnych przy budowie kanałów sieci. Ze wzgldów ekonomicznych zagłbienie kanałów wzgldem terenu nie powinno przekracza 4 m. W przypadku duej długoci zabudowy jednostki osadniczej moe wystpi potrzeba budowania odpowiednio zagłbionej studni do gromadzenia cieków, usytuowania w niej pomp do lokalnego podniesienia cieków do wypłyconego kanału. Głboko posadowienia kolektorów głównych jest zalena od: głbokoci posadowienia kanałów bocznych, a głównie przykanalików; Nie dysponujc na tym etapie pełnymi danymi o poszczególnych domostwach (a przede wszystkim sposobie i rodzaju dotychczasowego odprowadzania cieków do zbiorników bezodpływowych lub innych otworów z ziemi), przyj naley zasad minimalnego posadowienia kanalizacji 140 cm poniej terenu. Winno to zabezpieczy moliwoci podłczania domów do kanalizacji; topografii terenu; wzajemnego ukształtowania poszczególnych miejscowoci. Dla ułoenia kanału ciekowego istotn spraw jest posadowienie poniej strefy przemarzania gruntu. Ponisze dane przedstawiaj załoenia dla przykrycia przewodu kanalizacyjnego aby zabezpieczy go przed wpływem czynników atmosferycznych. Zwracamy jednak uwag, e w ostatnich latach obniono wartoci krytyczne. Dla obszaru Koziegłowy (strefa II) wskazan wartoci bdzie przykrycie 1,2 m. Zalecamy jednak przyjcie zaostrzonych warunków z uwagi na wystpujce nagminnie anomalie pogodowe. Proponujemy przyjcie strefy III - przypuszczalnie właciw wartoci bdzie przykrycie sieci o głbokoci 1,2 m. 105

4 Tabela 34. Wartoci przykrycia przewodu kanalizacyjnego Głboko przemarzania gruntu h 1 [m] Głboko przykrycia przewodu h 2 [m] 0,8 1,0 1,0 1,2 1,2 1,3 1,4 1,5 ródło: Literatura Okrelenia spadków kanałów i prdkoci przepływu cieków Zakres zastosowa grawitacyjnych sieci kanalizacyjnych dotyczy tych przypadków, kiedy jest moliwe ograniczenie głbokoci ułoenia kanałów, np. w jednostkach o zwartej zabudowie, przy ograniczonej długoci kanałów, w płaskim terenie, najlepiej ze spadkiem w kierunku oczyszczalni cieków. Dopuszczaln prdko przepływu cieków w kolektorach naley przyj jako: v = 0,70 m/s dla rednic do 450 mm przy minimum: przy maksimum: v min = 0,5 m/s dla cieków zawierajcych piasek v min = 0,4 m/s dla cieków bez piasku v max = 2,5 m/s dla cieków zawierajcych piasek v max = 3,0 m/s dla cieków bez piasku Tabela 35. rednica kolektora Minimalne i maksymalne dopuszczalne spadki kanałów grawitacyjnych wykonanych z PVC przy maksymalnej prdkoci V max. = 5m/s Spadek maksymalny Spadek minimalny [mm] [ ] [ ] ,0 5, ,8 4, ,3 3, ,0 2,5 ródło: Literatura Tabela 36. rednica [mm] Wartoci maksymalnych spadków przewodów kanalizacyjnych dla kanalizacji sanitarnej i deszczowej Spadek maksymalny [ ] przy maksymalnej prdkoci V max = 5 m/s Kanalizacja komunalna Kanalizacja deszczowa i ogólnospławna ,0 45, ,8 32, ,3 26,0 ródło: Literatura 106

5 Tabela 37. ródło: Literatura Minimalne spadki w kanalizacji grawitacyjnej w zalenoci od rednicy kolektora Spadek [%] rednica kanału [mm] 0, , , , Zachowanie odpowiednich spadków przy rurach o najmniejszych rednicach wymaga bardzo starannego wyrównanie kinety wykopu i wykonania podsypki. Odcinki sieci kanalizacyjnej o bardzo duych spadkach wymagaj zastosowania kaskadowych studzienek kanalizacyjnych. Sytuacja wysokociowa prowadzenia kanałów zmusza do wykonania włczenia przewodu kanalizacyjnego powyej dna studzienki kanalizacyjnej włazowej. Jest to zgodne z PN-B-10729: 2000, "...studzienki kaskadowe na kanałach o rednicy do 0,40 m i wysokoci spadku od 0,5 m do 4,0 m mog by wykonywane z rur spadow umieszczon na zewntrz lub wewntrz studzienki". W przypadku studzienki Tegra 1000 zalecane jest wykonanie odejcia rur spadow pod ktem 45 (trójnik) o tej samej rednicy, co rura dopływowa. Włczenie do komina studzienki rury dopływowej powinno nastpi za pomoc wkładki "in situ" (o rednicy 200, 160 lub 110). Dobór rednic przewodów kanalizacyjnych W opracowywaniu niniejszej dokumentacji przyjmujemy konieczno powizania istniejcych systemów kanalizacyjnych z nowoprojektowanymi. Do wylicze naley przyj zasad Manninga wyraon wzorem: 107

6 Q = F v = F 1/n R h 2/3 i 1/2 w którym: Q - natenie przepływu cieków [m 3 /s]; F - - powierzchnia przekroju przewodu [m 2 ]; v - prdko przepływu cieków [m/s]; R h i - promie hydrauliczny [m], wyraony przez stosunek powierzchni przekroju przewodu do obwodu zwilonego; - spadek zwierciadła cieków (spadek dna kanału). Wzór ten jest podstaw nomogramu dla rur kanalizacyjnych o przekroju kołowym i rednicy do 1,0 m, dla kanałów całkowicie napełnionych, przy załoeniu odczytów, tzw. rednic produkowanych (tj. powyej prostej odczytanej z nomogramu). Wielko rednic trzeba przyjmowa dla ½ napełnienia. Zwracamy uwag, e w zasadzie dla kadego dobranego kolektora grawitacyjnego w gminie Koziegłowy wystarczajca bdzie rednica 200 mm. Nomogram do wzoru Manninga dla rur kanalizacyjnych grawitacyjnych o przekroju kołowym do Ø 1000 mm Wnioski wynikajce z zastosowania nomogramu Manninga: 1 Dla rur 200 mm o duych współczynnikach tarcia, oznacza to moliwo przepływów 24 dm 3 /s (po zastosowaniu współczynników nierównomiernoci dobowej i godzinowej (łcznie!!!) oraz połowy napełnienia przekroju), 108

7 a w stosunku dobowym na poziomie 365 m 3 /dob. W zwizku z powyszym odstpiono w niniejszej koncepcji od wykonywania oblicze hydraulicznych dla kadego kolektora w kadej miejscowoci. 2 Dla 250 mm oznacza to moliwo przepływów na poziomie 37 dm 3 /s i 631 m 3 /dob. 3 Dla 300 mm oznacza to moliwo przepływów na poziomie 55 dm 3 /s i 913 m 3 /dob. 4 Odczytywanie z innych nomogramów jest zasadne dla jednolitych gładkich materiałów w całej sieci. 5 Wielkoci okrelone w innych nomogramach kilku autorów, pozwalaj na zwikszenie przepływów od 2,4 do 9,7 %. Rónice mog równie dotyczy błdów odczytowych. 6 Wielkoci okrelone w innych nomogramach kilku autorów, pozwalaj na zwikszenie przepływów od 2,4 do 9,7 %. Rónice mog równie dotyczy błdów odczytowych. Posadowienie kanałów wzgldem innych mediów Przewody kanalizacji grawitacyjnej, cinieniowej i podcinieniowej powinny by rozmieszczone w stosunku do pozostałych elementów uzbrojenia podziemnego zgodnie z odrbnymi przepisami. W zamieszczonej poniej tabeli przedstawiono minimalne odległoci przewodów kanalizacyjnych od innych elementów uzbrojenia podziemnego. Tabela 38. Wzajemne połoenie sieci mediów Odległo pionowa [m] Minimalna odległo pozioma [m] 0 < a < 0.5 Dn < 200 mm b 1,5 Dn 200 mm b 3,0 a > 0,5 c 1,5 + h 0 < h < 5,0 c 1,5 + h h > 0,5 c 1,5 + h ródło: Literatura Objanienie: a, b, c, h, Dn według poniszego schematu. Schemat klasycznego usytuowania przewodu kanalizacyjnego w stosunku do innych mediów: 109

8 Minimalne dopuszczalne odległoci pomidzy zewntrzn cian przewodu kanalizacyjnego Tabela 39. a zewntrzn powierzchni innych mediów Rodzaj przewodu Minimalny dopuszczalny odstp [m] Energetyczny 0,5 Teletechniczny 2,0 Gazowy niskiego cinienia 2,0 Gazowy redniego cinienia 2,0 Ciepłowniczy wg schematu Wodocigowy wg schematu ródło: Literatura Aktualnie trwaj prace nad ujednoliceniem w całej Europie zasad wzajemnego połoenia sieci teletechnicznych. Stosowanie umieszczenia takich sieci w dodatkowej rurze osłonowej przy okazji wykonywania w kanalizacji pozwala na realizacj przyszłych inwestycji bez ponownego rozkopywania dróg. W Polsce technologia ta jest mało znana ale w wielu miejscach wysoko zurbanizowanych bdzie koniecznoci. Równie ciekawym rozwizaniem jest moliwo poprowadzenia w jednym wykopie kilku mediów. Nie ma tu znaczenia czy w drugiej rurze posadowiona bdzie woda, telefon, energia czy kanał burzowy. Dla zobrazowania sytuacji, na rysunku pokazano wariant z kanalizacj deszczow. Pomimo wysokich kosztów warto taki układ rozpatrywa dla obszaru Koziegłów z uwagi na konieczno uporzdkowania mediów w ulicach miasta. 110

9 4.2. Zasady projektowe dla kanalizacji cinieniowej Z uwagi na układ terenowy wikszo kanalizacji rurocigi przesyłowe, stanowi bdzie kanalizacja cinieniowa. Wyjtkowo, jeeli oferent zagwarantuje podane parametry hydrauliczne mona rozpatrzy dla Koziegłów i Gniazdowa układ podcinieniowy. Kanalizacj cinieniow, z uwagi na rodzaje zastosowanych pomp i warunki hydrauliczne w kolektorach mona wstpnie podzieli na niskocinieniow i wysokocinieniow. o W kanalizacji niskocinieniowej stosowane s pompy wirowe, wytwarzajce cinienie nie przekraczajce 0,3 MPa. Przy długich kolektorach konieczne jest wybudowanie pompowni porednich. o Kanalizacja wysokocinieniowa wykorzystuje pompy wyporowe lub wirowe wytwarzajce cinienie pow. 0,3 MPa (rednio 0,5 MPa). System ten pozwala przesyła cieki na odległoci do 6 km bez potrzeby budowania pompowni porednich. Pompy wyporowe cechuje równie stała wydajno, co znacznie upraszcza wykonywanie projektów budowlanych. Podstawowymi elementami systemu kanalizacji cinieniowej s małe, przydomowe pompownie, zbierajce cieki z jednego lub kilku budynków oraz sie kanalizacyjna, składajca si z przykanalików oraz rurocigów tłocznych. Maksymalna rozpito prezentowanego systemu na ogół nie przekracza 1,0 1,5 km, co jest zwizane z koniecznoci zachowania tzw. prdkoci samooczyszczania si rurocigów tłocznych, równej 0,70 1,8 m/s podczas pracy jednej z pompowni. Stosowane na ogół w pompowniach przydomowych pompy z rozdrabniarkami, posiadaj moc nie przekraczajc 2,5 kw oraz wydajno w zakresie 2,0 4,0 dm 3 /s. Z punktu widzenia iloci cieków dopływajcych do pompowni, wydajno ta na ogół jest za wysoka, jednak niezbdna do zachowania odpowiedniej prdkoci przepływu cieków w przewodach tłocznych. Dua wydajno pompy w połczeniu z niewielk retencyjnoci pompowni powoduje, e jednorazowy czas pracy urzdzenia skraca si do kilkudziesiciu sekund, ograniczajc tym samym moliwo wzajemnego oddziaływania na siebie kilku pompowni, zamontowanych w jednym systemie. Pozwala to na stosowanie rurocigów tłocznych układanych poniej strefy zamarzania gruntu i zgodnie z topografi terenu, co zmniejsza koszty i czas trwania inwestycji. W wikszych systemach cinieniowych pompy stosowane w przydomowych pompowniach posiadaj zbyt mał wydajno i wysoko podnoszenia, aby mogły 111

10 zapewni niezbdn prdko przepływu cieków w kolektorach przesyłowych. Stosuje si wówczas pompownie sieciowe, przetłaczajce cieki z wikszych skupisk budynków, ich zadaniem jest okresowe przedmuchiwanie rurocigów. Pompownia sieciowa moe zbiera cieki z dowolnego układu kanalizacyjnego (grawitacyjnego lub cinieniowego). Nie jest istotny fakt, e pompy zamontowane w przydomowych pompowniach nie wymusz odpowiedniej prdkoci przepływu w głównym rurocigu tłocznym, poniewa przewód ten jest okresowo oczyszczony podczas pracy pompowni sieciowej. Mniej korzystna jest sytuacja, gdy nie ma technicznych przesłanek do zastosowania pompowni sieciowych. Wówczas naley przewidzie zastosowanie stacji sprarkowych. Zadaniem sprarki jest całkowite oprónienie rurocigów tłocznych z zalegajcych cieków. Pozytywn stron uycia sprarek jest fakt dodatkowego napowietrzania cieków, jednak wobec stosunkowo niewielkiej pojemnoci systemu fakt ten, ma znaczenie marginalne. Samo czyszczenie powinno odbywa si z zachowaniem odpowiednio przyjtej prdkoci przepływu cieków. Podczas doboru sprarki, bierze si pod uwag jej wydajno, maksymalne cinienie robocze rurocigów, pojemno układu - i na tej podstawie oblicza si niezbdny czas jej pracy. Niezalenie od wykonanych oblicze, czas pracy sprarki powinno si skorygowa podczas rozruchu całego systemu kanalizacyjnego. Zbyt krótki czas pracy sprarki moe powodowa nieskuteczne płukanie rurocigów. Natomiast za długa praca, spowoduje uzyskanie bardzo duej prdkoci przepływu cieków, mogcej doprowadzi do uszkodzenia elementów sieci oraz przyczynia si do powstawania niepodanych efektów akustycznych. W opracowaniu zaproponowano wykonanie klasycznych pompowni cieków i tłoczni jako alternatywy do tłoczni. W warunkach wiejskich istotne jest utrzymanie wysokiej sprawnoci pompowni. W klasycznych pompowniach, w przypadku napłynicia duych skratek pompy z rozdrabniaczami nie daj rady i ulegaj awaryjnemu zatrzymaniu. Zastosowanie tłoczni pozwala unikn przykrych niespodzianek. Tabela 40. Wytyczne dla kanalizacji cinieniowej rednica rurocigu tłocznego z PEHD Minimalna wydajno Prdko przepływu [mm] [dm 3 /s] [m/s] 63 2,0 1,0 75 3,3 1,0 90 5,0 1, ,8 1, ,5 1,0 ródło: Literatura 112

11 Sprawa jest bardziej złoona w przypadku przyłczenia pojedynczego domu do układu kolektora tłocznego. Rozwizania na rynku s róne. Z grubsza mona je podzieli na zewntrzne i montowane w pomieszczeniach piwnicznych. Ten sposób ma przewag z uwagi na małe gabaryty i moliwo obsługi pompowni niezalenie od warunków atmosferycznych. Ogólnie mona wyartykułowa wymogi takiego przyłcza. Winno ono by wyposaone w: - zawór odcinajcy; - zawór zwrotny (kulowy lub klapowy) przeciwzalewowy; - urzdzenie pompowe. Zawory zwrotne przeciwzalewowe winny by instalowane na obszarach z wystpujcym zagroeniem powodziowym i podtopieniowym. Zabezpieczaj one w ten sposób piwnice przed zalaniem ciekami z instalacji zewntrznych. Warto wobec tego wyranie okreli wysoko zalewów i poinformowa o tym projektantów. W omawianym obszarze sprawa ta dotyczy samych Koziegłów oraz wszystkich miejscowoci w obszarze zagroenia podtopieniami wzdłu Warty i Boego Stoku Omówienie przyłcza kanalizacyjnego Sprawa własnoci i eksploatacji przyłcza kanalizacyjnego winna by jednoznacznie okrelona w miejscowym prawie stanowionym i umowach pomidzy podmiotem komunalnym a odbiorc wody i dostawc cieków. Ostatnie weryfikacje prawne niestety nie rozwizały tego problemu. Po zasigniciu opinii prawnej proponujemy doprecyzowanie definicji przyłcza w celu jednoznacznego okrelenia zasad eksploatacyjnych przyłcza. Takie postawienie sprawy i dopilnowanie umów zniweluje w znacznym stopniu, a nawet wykluczy nieporozumienia w zakresie prowadzenia gospodarki ciekowej na terenie gminy. Wie si to równie z bezpieczestwem i cigłoci funkcjonowania jak równie moliwoci prowadzenia prawidłowej eksploatacji i utrzymania całego cigu kanalizacyjnego bez wzgldu na granice miejscowoci i midzyssiedzkie nieporozumienia. Problematyka prawna przyłczy wodocigowych i kanalizacyjnych Zagadnienie to wywołuje wiele kontrowersji wobec braku precyzyjnych definicji. Poniej zamieszczony został tekst po wykonanej konsultacji przez prawnika - specjalisty 113

12 w tym zakresie - Mirosława Krzyszczaka 1. Konsultacje zostały przeprowadzone na potrzeby koncepcji gospodarki ciekowej i ochrony wód. Dotychczasowa praktyka pokazuje bowiem, e pomimo wprowadzenia ustawowego definicji przyłczy, oraz dookrelenia przez ustawodawc kto ponosi koszty ich budowy, problematyczne nadal pozostaje, jaki w rzeczywistoci odcinek przewodu naley traktowa jako przyłcze wodocigowe czy kanalizacyjne. Przyłcze kanalizacyjne jest to odcinek przewodu łczcego wewntrzn instalacj kanalizacyjn w nieruchomoci odbiorcy usług z sieci kanalizacyjn, za pierwsz studzienk, liczc od strony budynku, a w przypadku jej braku do granicy nieruchomoci gruntowej". 2, Z kolei przepisy ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wod i zbiorowym odprowadzaniu cieków 3 normujce te zagadnienia nie mog by odczytywane bez odwołania si do innych ustaw, gdy problem przyłczy ma zdecydowanie charakter interdyscyplinarny. Z tych powodów, okrelenie zagadnienia nie jest wcale takie oczywiste, tym bardziej, e sprawy pojmowania przyłczy jednoznacznie nie rozstrzyga dokonana ju nowelizacja ustawy. Według art. 15 ust. 2 ustawy o zbiorowym ( ), realizacj budowy przyłczy do sieci zapewnia na własny koszt osoba ubiegajca si o przyłczenie nieruchomoci do sieci. Zatem adresatem cytowanego przepisu jest osoba ubiegajca si o przyłczenie nieruchomoci do sieci (przyszły odbiorca usług), na któr ustawodawca nakłada obowizek poniesienia nakładów na budow takich przewodów. Warto jednak zwróci uwag, e zachowanie si adresata, polega jedynie na poniesieniu kosztu budowy przyłczy, co z jednej strony stanowi realizacje treci ustawowego obowizku adresata, ale z drugiej, nie czyni niemoliw (zakazan) sytuacj, w której to przedsibiorstwo wodocigowo-kanalizacyjne wybuduje przyłcza, lecz na koszt osoby ubiegajcej si o przyłczenie nieruchomoci do sieci. Norma pozostawia bowiem otwart kwesti podmiotu, który fizycznie wykona przyłcza, wskazujc jedynie, e koszty takiej budowy poniesie przyszły odbiorca usług. Wobec tego, przyj naley, e kady w tym równie przedsibiorstwo wodocigowo-kanalizacyjne moe wybudowa przyłcza, działajc w imieniu i na rzecz osoby ubiegajcej si o przyłczenie do sieci. Skoro ustawodawca wskazuje, e koszty budowy przyłcza ponosi przyszły odbiorca usług, to nie jest moliwe finansowanie przyłczy przez inne podmioty, w tym take gmin. Oznacza to, e nawet wówczas, gdy gmina z rónych wzgldów bdzie 1 Konsultant jest wspólnikiem w Kancelarii Prawnej DORADCA sp.k. w Lublinie i jest doradc prawnym w Wodocigach i Kanalizacji. 2 Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu - USTAWA z dnia r. 3 Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. (Dz.U r., Nr 72, poz. 747 z zm.). 114

13 miała wol uczestniczenia w kosztach budowy przyłczy, dopuszczalno takiej praktyki jest wtpliwa. Brak jest bowiem norm kompetencyjnych, które upowaniałyby np. rad gminy do podjcia uchwały okrelajcej zasady partycypowania w kosztach budowy przyłczy 4. Dokd siga przyłcze Sprawa budowy przyłczy znacznie si komplikuje, gdy - na gruncie przepisów ustawy o zbiorowym ( ) - dochodzi do ustalenia zakresu kosztów ponoszonych przez osoby ubiegajce si o przyłczenie nieruchomoci do sieci. Co prawda, ustawa precyzuje pocztek przyłcza wodocigowego i kanalizacyjnego, wskazujc na miejsce włczenia odpowiednio: wewntrzn instalacj wodocigow i wewntrzn instalacj kanalizacyjn, lecz jednoczenie nie rozstrzyga expressis verbis, gdzie przyłcza znajduj swoje zakoczenie. Trzeba przy tym zwróci uwag, e ustawa z pewn konsekwencj za przyłcze uznaje zawsze przewód, który łczy ze sob dwa inne elementy infrastruktury tj.: instalacj wewntrzn budynku z sieci. Jest jednak pewna rónica, gdy przyłcze kanalizacyjne łczy instalacj wewntrzn z sieci. Natomiast przyłcze wodocigowe odwrotnie, gdy łczy sie z instalacj wewntrzn. W myl art. 2 pkt 5 tej ustawy podkrelenia wymaga, i zmiana tego terminu w stosunku do poprzedniego stanu prawnego polega wyłcznie na tym, e w przypadku, gdy na terenie nieruchomoci odbiorcy usług nie znajduje si studzienka, to przyłczem kanalizacyjnym jest odcinek od budynku do granicy nieruchomoci gruntowej, a nie jak poprzednio: odcinek od granicy nieruchomoci do sieci kanalizacyjnej. Natomiast, gdy na nieruchomoci odbiorcy jest zlokalizowana studzienka, nowela nie wprowadza adnych zmian podtrzymujc w ten sposób - dotychczasowe rozumienie przyłcza tj. jako odcinka za pierwsz studzienk liczc od strony budynku do sieci. Takie rozrónienie nie pozostaje bez znaczenia dla treci obowizków pokrycia kosztów budowy przyłcza kanalizacyjnego przez osob ubiegajc si o przyłczenie nieruchomoci do sieci i moe prowadzi do rónego traktowania takich podmiotów. Dlatego te, chociaby z tych powodów mona postawi wstpn tez, e zmiana dokonana nowelizacj nie ma charakteru systemowego i wprowadza jedynie pewnego rodzaju niespójno w pojmowaniu przyłcza kanalizacyjnego. O ile bezsporne pozostaje rozumienie przyłcza kanalizacyjnego, w przypadku braku studzienki, gdy taki przewód bdzie znajdował swoje zakoczenie zawsze na granicy danej nieruchomoci gruntowej, to spory moe powodowa sytuacja ustalenia zakresu przyłcza, gdy w obrbie zabudowanej nieruchomoci odbiorcy usług bdzie 4 Por.: Rozst. Nadz. Woj. w. z dnia 24 marca 2005 r., PN.I-0911/35/2005, niepublik. 115

14 posadowiona studzienka. 5 Rozstrzygnicie tego zagadnienia nie jest moliwe bez przywołania stosownych przepisów prawa budowlanego okrelajcych, co jest wewntrzn instalacj kanalizacyjn, gdy tam znajduje swój pocztek przyłcze kanalizacyjne. Ta kwestia ma zasadnicze znaczenie, gdy jak wczeniej zasygnalizowano - przyłcze kanalizacyjne łczy instalacj wewntrzn z sieci, a nie odwrotnie. Według tych przepisów 6, instalacj kanalizacyjn wewntrzn jest układ przewodów kanalizacyjnych w budynku wraz z armatur i wyposaeniem, majcy pocztek w miejscu połczenia przewodów z przyborami kanalizacyjnymi w pomieszczeniach, a zakoczenie na wlotach poziomych przewodów kanalizacyjnych do pierwszych od strony budynku studzienek umieszczonych na zewntrz budynku. Jeeli zatem na danej zabudowanej nieruchomoci znajduje si studzienka, to poczwszy od tej studzienki ( za pierwsz studzienk liczc od strony budynku ) przyłcze kanalizacyjne bdzie znajdowało swój pocztek. Jednak, czy podobnie jak ma to miejsce w przypadku braku studzienki ( a w przypadku jej braku do granicy nieruchomoci gruntowej... ), przyłcze kanalizacyjne zakoczy si na granicy nieruchomoci gruntowej? W trakcie prac legislacyjnych, podnoszony był zasadniczy argument przemawiajcy za uznaniem, e przyłcze kanalizacyjne, w kadym przypadku (bez wzgldu na to czy jest studzienka) bdzie znajdowało swoje zakoczenie w granicy nieruchomoci, a to wobec przepisów kodeksu cywilnego art oraz art. 191 kc. Podnoszono, e przyszły odbiorca moe finansowa budow przyłczy wyłcznie w granicach nieruchomoci stanowicej przedmiot jego własnoci. Inne rozwizanie narusza powołane uregulowania kodeksowe 7. Taki pogld był prezentowany nie tylko, jak chodzi o przyłcza kanalizacyjne, ale take przyłcza wodocigowe. Zatem pomimo, e art. 2 pkt 6) ustawy o zbiorowym ( ) traktuje przyłcze wodocigowe jako odcinek przewodu łczcego sie wodocigow [okrelanego od strony sieci tj.: miejsca włczenia, odwrotnie w przypadku przyłcza kanalizacyjnego] z wewntrzn instalacj wodocigow w nieruchomoci odbiorcy usług wraz z zaworem za wodomierzem głównym, to odwołujc si do przepisów kodeksu cywilnego, prezentowane było stanowisko, i take przyłcze wodocigowe znajduje swoje zakoczenie w granicy 5 Zob.: B.Dziadkiewicz Decyduje granica działki, Wspólnota z 2005 r., Nr 3 zdaniem autora jeszcze w poprzednim stanie prawnym (przed nowelizacj) przyłczem kanalizacyjnym jest zawsze odcinek od budynku do granicy nieruchomoci. Natomiast w przypadku istnienia studzienki, przyłczem jest odcinek nawet krótszy, gdy od budynku do studzienki; Por.: polemika w tej sprawie: M.Krzyszczak Problemy z definicj Wspólnota z 2005 r., Nr 5. 6 Tak: 3 pkt 11) rozporzdzenia MSWiA z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych uytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. Nr 74, poz. 836); 122 rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr z 75, poz. ze zm. 690) 7 Zob. szerz: M.Krzyszczak Kto zapłaci za rur, Rzeczpospolita z 2005, Nr 58(7045). 116

15 nieruchomoci odbiorcy usług 8. Przyjmowano równie, e poza granic nieruchomoci gruntowej znajdowa si bd wyłcznie urzdzenia wodocigowe lub kanalizacyjne, o których mowa w art. 2 pkt. 14) i 16) ustawy o zbiorowym ( ). Przyłcze w wietle kodeksu cywilnego Poniewa problem ma doniosłe znaczenie praktyczne, std - odwołujc si do przepisów kodeksu cywilnego - wymaga rozwaenia konkretnie, czy uprawniony jest pogld, i granica nieruchomoci gruntowej moe przesdza o tym, czy dana rzecz (w tym przypadku odcinek przewodu) do granicy nieruchomoci gruntowej odbiorcy usług stanowi cz składow tej nieruchomoci, za poza t granic wchodzi w skład przedsibiorstwa. Według art kc czci składow rzeczy jest wszystko, co nie moe by od niej odłczone bez uszkodzenia lub istotnej zmiany całoci albo bez uszkodzenia lub istotnej zmiany przedmiotu odłczonego. Przepis wskazuje, e cz składowa wraz z pozostałymi czciami rzeczy musi stanowi pewn cało w sensie gospodarczym, przy czym zwizek ten powinien by tego rodzaju, i odłczenie czci składowej spowoduje uszkodzenie lub istotn zmian całoci albo odłczonej czci. Prawnym wyrazem tego połczenia jest zakwalifikowanie przedmiotów połczonych z innymi rzeczami jako czci składowych, co oznacza, e przedmioty te trac swój samodzielny byt take w sensie prawnym, a wic przestaj by odrbnymi rzeczami. W myl art kc włacicielem czci składowej jest zawsze właciciel rzeczy głównej 9. Przykładowo rodzaje czci składowych gruntu wymienia art. 48 kc, zgodnie z którym, z zastrzeeniem wyjtków w ustawie przewidzianych, do czci składowych gruntu nale w szczególnoci budynki i inne urzdzenia trwale z gruntem zwizane, jak równie drzewa i inne roliny od chwili zasadzenia lub zasiania. Tre przepisu wskazuje wic, e zarówno konstrukcje sztuczne (np. przyłcza wodocigowe i kanalizacyjne) jak równie to, co na gruncie wyrosło w sposób naturalny stanowi jego cz składow. Dopełnieniem dyspozycji art. 48 kc jest art.191 kc, zgodnie z którym - własno nieruchomoci rozciga si na rzecz ruchom, która została połczona z nieruchomoci w taki sposób, e stała si jej czci składow. Zatem, to co na gruncie zostało wzniesione lub zasadzone, dzieli los prawny tego gruntu, gdy zarówno art. 48 kc i 191 kc wypowiadaj zasad superficies solo cedit. Połczenie rzeczy ruchomej z nieruchomoci w sposób wskazany w art. 191 k.c. rodzi wic okrelone skutki prawne. Konsekwencj 8 Takie stanowisko jest nadal prezentowane przez Ministerstwo Infrastruktury. Nie ma ono jednak waloru wykładni powszechnie obowizujcej i nie moe by przyjmowane bezkrytycznie.(bm3i-053k-63/04/1922). 9 Zob. szerz. S.Grzybowski System prawa cywilnego t.i, Ossolineum 1985, s ; A.Wolter Prawo cywilne-zarys czci ogólnej PWN 1977, s. 134; J.Ignatowicz Kodeks cywilny. Komentarz praca zbiorowa, WP 1972, s

16 takiego stanu prawnego jest rozcignicie na przyłczon rzecz ruchom (w istocie cz składow nieruchomoci) praw rzeczowych, jakie w chwili połczenia obciały t nieruchomo. Jednak wskazana zasada doznaje do istotnego ograniczenia w treci art. 49 kc, zgodnie z którym, urzdzenia słuce do doprowadzania lub odprowadzania wody, pary, gazu, prdu elektrycznego oraz inne urzdzenia podobne nie nale do czci składowych gruntu lub budynku, jeeli wchodz w skład przedsibiorstwa lub zakładu. Wnioskujc a contrario, jeeli urzdzenia wskazane w art. 49 kc nie wchodz w skład przedsibiorstwa lub zakładu, to nale do czci składowych gruntu lub budynku. Poniewa wejcie w skład przedsibiorstwa lub zakładu moe nastpi wyłcznie na podstawie zdarze prawnych znanych prawu cywilnemu (np. umowy przenoszcej własno), to do tego czasu, włacicielem przyłcza pozostaje właciciel nieruchomoci. Oznacza to, e do momentu przeniesienia własnoci przyłcza sfinansowanego przez właciciela danej nieruchomoci na przedsibiorstwo wodocigowo-kanalizacyjne pozostaje jego włacicielem jako czci składowej nieruchomoci. Z tych wzgldów, za nieuprawniony naley przyj pogld, i jakoby do granicy nieruchomoci gruntowej przyłcze jest czci składow tej nieruchomoci, za poza jej granicami wchodzi w skład przedsibiorstwa. Takie stanowisko jest przy tym zbiene z now lini orzecznicz Sdu Najwyszego 10 w sprawie art. 49 kc. Zdaniem SN, w skład przedsibiorstwa nie moe wej cokolwiek, do czego nie przysługuj przedsibiorstwu jakie prawa majtkowe. Nie mog one wynika z samych faktów, lecz zgodnie z ogólnymi zasadami prawa cywilnego podstaw nabycia tych praw musz by okrelone zdarzenia prawne (np. czynno prawna bd czyn niedozwolony), a tylko wyjtkowo - bezporednia i wyrana wola ustawodawcy. W odniesieniu do poszczególnych elementów infrastruktury wodocigowokanalizacyjnej oznacza to, e przez ich fizyczno-funkcjonaln integracj z sieci przedsibiorstwa nie staj si one automatycznie jego czciami składowymi. Co prawda w judykaturze, wspartej przez ju uchwał Trybunału Konstytucyjnego 11 z dnia 4 grudnia 1991 r., W 4/91 (OTK 1991, poz. 22), dominuje tendencja do rozszerzajcej wykładni art. 49 k.c., polegajcej na upatrywaniu w nim nie tylko treci "negatywnej", wyłczajcej wymienione tam urzdzenia z zakresu pojcia cz składowa gruntu, ale take treci "pozytywnej", to znaczy samoistnej podstawy do przejcia przedmiotowych urzdze na własno przedsibiorstwa, ale koncepcja ta jest w doktrynie krytykowana. W literaturze 10 Zob.: wyrok SN z 2 lipca 2004 r., sygn. akt II CK 420/03, opubl. Biuletyn SN z 2004, Nr 12; wyrok SN z 13 maja 2004 r. sygn.akt III SK 39/04 OSNP z 2005 r., Nr 6, poz.89, wyrok SN z 26 lutego 2003 r. sygn. akt II CK 40/02, niepublik. 11 Por.m.in.: orzecz. SN z dnia 13 stycznia 1995 r. sygn. III CZP 169/94, OSNC z 1995 r., Nr 4 poz. 64; orzecz. SN z dnia 9 padziernika 1998, sygn. III CKN 641/97, OSNC z 1999 r., Nr 3 poz.61, orzecz. SN z dnia 31 stycznia 2003 r., sygn. akt. IV CKN 1715/00, LEX nr

BIURO PROJEKTOWO - USŁUGOWE mgr in. Elbieta Klimek KOSZALIN ul. GRUNWALDZKA 6 tel. (0...94) PROJEKT BUDOWLANY

BIURO PROJEKTOWO - USŁUGOWE mgr in. Elbieta Klimek KOSZALIN ul. GRUNWALDZKA 6 tel. (0...94) PROJEKT BUDOWLANY Teczka nr 1 BIURO PROJEKTOWO - USŁUGOWE mgr in. Elbieta Klimek 75 241 KOSZALIN ul. GRUNWALDZKA 6 tel. (0...94) 346-14-58 PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: SIE WODOCIGOWA I KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYŁCZAMI DO

Bardziej szczegółowo

II. CHARAKTERYSTYKA GMINY I MIASTA KOZIEGŁOWY

II. CHARAKTERYSTYKA GMINY I MIASTA KOZIEGŁOWY CZ I I. WSTP 1.1. Przedmiot opracowania. 1.2. Podstawa prawna opracowania. 1.3. Cel i zakres opracowania. 1.4. Materiały wyjciowe do opracowania. 1.4.1. Aspekty prawne. 1.4.2. Podstawy merytoryczne. II.

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WOD I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA CIEKÓW

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WOD I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA CIEKÓW TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WOD I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA CIEKÓW zatwierdzona uchwał Rady Gminy Jasieniec Nr III.10.2013 z dnia 21 marca 2013r. Taryfa obowizuje od dnia 01-05-2013 Taryfa zostanie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁCZY WODOCIGOWYCH I PRZYŁCZY KANALIZACYJNYCH

PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁCZY WODOCIGOWYCH I PRZYŁCZY KANALIZACYJNYCH BIURO PROJEKTOWO-KONSTRUJCYJNE PROJEKT-SERWIS Sp. z o. o. OPOCZNO Pl. Kociuszki 16 tel/fax 0-44 755-00-20 PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁCZY WODOCIGOWYCH I PRZYŁCZY KANALIZACYJNYCH INWESTOR - Gmina Białaczów ul.

Bardziej szczegółowo

IV. ZASADY PROJEKTOWE DLA KANALIZACJI

IV. ZASADY PROJEKTOWE DLA KANALIZACJI IV. ZASADY PROJEKTOWE DLA KANALIZACJI 4.1. Zasady projektowe dla kanalizacji grawitacyjnej Poniżej przedstawiono zasady, którymi należy kierować się przy programowaniu, a głównie projektowaniu układu sieci

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. Warszawa, dnia 4 padziernika 2004 r. GI-DEC-DS-208/04

DECYZJA. Warszawa, dnia 4 padziernika 2004 r. GI-DEC-DS-208/04 Decyzja GIODO z dnia 4 padziernika 2004 r. nakazujca udostpnienie operatorowi telefonii komórkowej, udostpnienie Komendantowi Stray Miejskiej, danych osobowych abonenta telefonu komórkowego, w zakresie

Bardziej szczegółowo

Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa.

Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa. Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa. Wstp Przy podejciu do planowania adresacji IP moemy spotka si z 2 głównymi przypadkami: planowanie za pomoc adresów sieci prywatnej przypadek, w którym jeeli

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 6 lipca 2005 r. dotyczca przetwarzania danych osobowych córki Skarcego, przez Stowarzyszenie, poprzez publikacj informacji na temat rodziny

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA NA BUDOWĘ KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYKANALIKAMI DOMOWYMI

DOKUMENTACJA TECHNICZNA NA BUDOWĘ KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYKANALIKAMI DOMOWYMI DOKUMENTACJA TECHNICZNA NA BUDOWĘ KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYKANALIKAMI DOMOWYMI Adres obiektu : Czerwionka Leszczyny ul. Kombatantów 2,4,6 ul. Wolności 13, 15 Inwestor : Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny

Bardziej szczegółowo

Sieć wodociągowa i sieć kanalizacyjna Dalewo,Suliszewo,Zagórki,Drawsko Pomorskie. 1

Sieć wodociągowa i sieć kanalizacyjna Dalewo,Suliszewo,Zagórki,Drawsko Pomorskie. 1 Sieć wodociągowa i sieć kanalizacyjna Dalewo,Suliszewo,Zagórki,Drawsko Pomorskie. 1 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1. Przedmiot, lokalizacja i zakres inwestycji. Przedmiotem opracowania

Bardziej szczegółowo

3. Podaj podstawowe zasady uzgadniania. usytuowania sieci uzbrojenia terenu.

3. Podaj podstawowe zasady uzgadniania. usytuowania sieci uzbrojenia terenu. Pytania egzaminacyjne na egzamin pisemny z zakresów 1, 2 i 4 w dniu 27 czerwca 2003 r. Pytania z zakresu pierwszego. 1. Prosz opisa w kolejnoci jakie prace geodezyjne naley wykona, aby inwestor mógł wprowadzi

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU. ROZBUDOWA ULICY KAWCZYSKIEJ - BOCZNEJ I ULICY LENEJ BOCZNEJ w Dbicy

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU. ROZBUDOWA ULICY KAWCZYSKIEJ - BOCZNEJ I ULICY LENEJ BOCZNEJ w Dbicy Egz. 1 PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU Nazwa inwestycji: ROZBUDOWA ULICY KAWCZYSKIEJ - BOCZNEJ I ULICY LENEJ BOCZNEJ w Dbicy Działki budowlane: Inwestor: Projektant: Projektanci: wg ZAŁCZNIKA NR I TOM

Bardziej szczegółowo

Budowa kanalizacji sanitarnej i odtworzenie drogi w ul. Klikuszówka, os. Nowe i Buflak w Nowym Targu

Budowa kanalizacji sanitarnej i odtworzenie drogi w ul. Klikuszówka, os. Nowe i Buflak w Nowym Targu Część III : OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ROBOTY BUDOWLANE pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej i odtworzenie

Bardziej szczegółowo

OBIEKTY ELEKTROWNI WODNEJ

OBIEKTY ELEKTROWNI WODNEJ ! OBIEKTY ELEKTROWNI WODNEJ RÓWNANIE BERNOULLIEGO Równanie Bernoulliego opisuje ruch płynu i ma trzy składowe: - składow prdkoci - (energia kinetyczna ruchu), - składow połoenia (wysokoci) - (energia potencjalna),

Bardziej szczegółowo

Spis treci : A. Cz opisowa.

Spis treci : A. Cz opisowa. 2 Spis treci : A. Cz opisowa. 1. Dane ogólne. 1.1. Charakterystyka obiektu. 1.2. Podstawa opracowania. 1.3. Zakres opracowania. 2. Dane szczegółowe. 2.1. Instalacja wewntrzna. 2.2. Odprowadzenie spalin

Bardziej szczegółowo

M.11.01.04 ZASYPANIE WYKOPÓW WRAZ Z ZAGSZCZENIEM

M.11.01.04 ZASYPANIE WYKOPÓW WRAZ Z ZAGSZCZENIEM ZASYPANIE WYKOPÓW WRAZ Z ZAGSZCZENIEM 1. WSTP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej ST s wymagania szczegółowe dotyczce wykonania i odbioru Robót zwizanych z zasypywaniem wykopów z zagszczeniem dla

Bardziej szczegółowo

- 1 - OPIS TECHNICZNY Do projektu wykonawczego modernizacji budynku Komisariatu Policji w Gniewoszowie, pow. Kozienice

- 1 - OPIS TECHNICZNY Do projektu wykonawczego modernizacji budynku Komisariatu Policji w Gniewoszowie, pow. Kozienice - 1 - OPIS TECHNICZNY Do projektu wykonawczego modernizacji budynku Komisariatu Policji w Gniewoszowie, pow. Kozienice 1. OPIS OGÓLNY! " # $%&&' ( )%"&*+!!!!! $,!!$-!!#!"! #. /,0123"45044"67,88 8 ("9(5"%6!!:

Bardziej szczegółowo

Kod CPV 453 312 10-1 WENTYLACJA

Kod CPV 453 312 10-1 WENTYLACJA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA l OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV 453 312 10-1 WENTYLACJA 1 SPIS TRECI 1. WSTP... 1.1. Przedmiot ST... 1.2. Zakres stosowania ST... 1.3. Zakres robót objtych ST... 1.4.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu przyłczy wod. kan. do urzdze zabawowych wodnego placu zabaw

OPIS TECHNICZNY do projektu przyłczy wod. kan. do urzdze zabawowych wodnego placu zabaw OPIS TECHNICZNY do projektu przyłczy wod. kan. do urzdze zabawowych wodnego placu zabaw 1. Dane ogólne 1.1. Przedmiot opracowania Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa przyłczy wodocigowych i

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO

OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO ADRES BUDOWY: ul. Przemysłowa 1, 42-700 Lubliniec dz. nr 3767/134, 3764/137, 3765/137, 3766/137, 465/137 TEMAT PROJEKTU I TEREN INWESTYCJI:

Bardziej szczegółowo

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSC. JEŻÓW ETAP II. - Część 1-

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSC. JEŻÓW ETAP II. - Część 1- PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WYKONAWCZE ''BIOPROJEKT'' 97-310 Moszczenica Grzegorz Jaśki ul. Fabryczna 26 tel. (044) 61-69-772 BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSC. JEŻÓW ETAP II - Część 1- Zlewnia

Bardziej szczegółowo

Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji PROJEKTOR in. Włodzimierz Kamiski

Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji PROJEKTOR in. Włodzimierz Kamiski Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji PROJEKTOR in. Włodzimierz Kamiski 08-110 Siedlce, ul. Okrna 55 tel./fax. +48(025) 633 91 44 e-mail: bp_projektor@o2.pl Ilo egzemplarzy... Egzemplarz nr... NAZWA

Bardziej szczegółowo

Budowa hali magazynowo-serwisowej wraz z budynkiem oraz towarzyszc infrastruktur w Łaziskach Górnych przy ul. wierczewskiego.

Budowa hali magazynowo-serwisowej wraz z budynkiem oraz towarzyszc infrastruktur w Łaziskach Górnych przy ul. wierczewskiego. Załcznik nr 1 do Decyzji Burmistrza Miasta Łaziska Górne z dnia 29.05.2008r. nr WO.2-U/08 o rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiwzicia. Budowa hali magazynowo-serwisowej wraz z budynkiem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA GAZOWA-ST13

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA GAZOWA-ST13 SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA GAZOWA-ST13 CPV 453 330 00-0 1. WSTP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczce wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 21 marca 2005 r. odmawiajca uwzgldnienia wniosku o zobowizanie Zarzdu Banku, do wykrelenia danych osobowych dotyczcych Skarcego z Bankowego

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T P R Z E D M I A R R O B Ó T PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ WRAZ Z PRZYŁCZAMI Data: 2008-11-26 Budowa: REWITALIZACJA RYNKU W TRZEBINI Kody CPV: 45231220-3 Roboty budowlane w zakresie gazocigów Zamawiajcy: GMINA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR./07 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 2007 r.

UCHWAŁA NR./07 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 2007 r. UCHWAŁA NR./07 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 2007 r. w sprawie przystpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania I. Część ogólna 1. Wstęp 2. Podstawa opracowania 3. Zabudowa zasuwy burzowej w studni na wylocie kanalizacji deszczowej II. Spis rysunków Rys. 1 Projekt zagospodarowania terenu skala

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 3 I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Przedmiot i zakres opracowania Zleceniodawca Podstawa opracowania 3

OPIS TECHNICZNY 3 I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Przedmiot i zakres opracowania Zleceniodawca Podstawa opracowania 3 OPIS TECHNICZNY 3 I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 3 1. Przedmiot i zakres opracowania 3 2. Zleceniodawca 3 3. Podstawa opracowania 3 4. Opis stanu istniejącego 3 5. Warunki górnicze 3 6. Istniejące

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany. istniejącej studni wierconej znajdującej się na terenie posesji inwestora.

OPIS TECHNICZNY. Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany. istniejącej studni wierconej znajdującej się na terenie posesji inwestora. 2 1. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY - Zlecenie inwestora - Warunki Techniczne Przyłączenia - Normy i normatywy techniczne 2. Zakres opracowania Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany - Przyłącza

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych odmawiajca uwzgldnienia wniosku Skarcego w sprawie odmowy sprostowania przez Prezydenta Miasta danych osobowych zawartych w ewidencji prowadzonej

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005r. ze zm.

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005r. ze zm. Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005r. ze zm. ) w zwizku z wnioskiem podatnika XXXXXX z dnia 10.11.2005r., uzupełnionego

Bardziej szczegółowo

1. Spis zawartości. Część rysunkowa: Rysunki wg załączonego spisu rysunków. - strona 2 -

1. Spis zawartości. Część rysunkowa: Rysunki wg załączonego spisu rysunków. - strona 2 - 1. Spis zawartości. Część opisowa: 1. Spis zawartości.... 2 2. Spis rysunków.... 3 3. Opis techniczny.... 4 3.1. Dane ogólne... 4 3.1.1. Podstawa opracowania... 4 3.1.2. Zakres opracowania... 4 3.1.3.

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA o warunkach gruntowych w podłou działki nr 85 Łagiewniki ul. Sportowa

OPINIA GEOTECHNICZNA o warunkach gruntowych w podłou działki nr 85 Łagiewniki ul. Sportowa ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNO-EKONOMICZNYCH ALMA BIS s.c. Wrocław, ul. Morelowskiego 3 telefony: 0 601 798860 i 78930 03 almabis@o2.pl OPINIA GEOTECHNICZNA o warunkach gruntowych w podłou działki nr 85 Łagiewniki

Bardziej szczegółowo

D-03.02.01 REGULACJA PIONOWA STUDZIENEK REWIZYJNYCH, KRATEK CIEKOWYCH, ZAWORÓW ORAZ POKRYW STUDNI KABLOWYCH

D-03.02.01 REGULACJA PIONOWA STUDZIENEK REWIZYJNYCH, KRATEK CIEKOWYCH, ZAWORÓW ORAZ POKRYW STUDNI KABLOWYCH D-03.02.01 REGULACJA PIONOWA STUDZIENEK REWIZYJNYCH, KRATEK CIEKOWYCH, ZAWORÓW ORAZ POKRYW STUDNI KABLOWYCH 1. WSTP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST)

Bardziej szczegółowo

S P I S T R E C I. 1. WST P... 3 1.1 Uwagi ogólne 3 1.2 Wykorzystane materiały 3

S P I S T R E C I. 1. WST P... 3 1.1 Uwagi ogólne 3 1.2 Wykorzystane materiały 3 S P I S T R E C I 1. WSTP... 3 1.1 Uwagi ogólne 3 1.2 Wykorzystane materiały 3 2. ZAKRES WYKONANYCH ROBÓT I BADA... 4 2.1 Wiercenie otworów 4 2.2 Sondowanie statyczne CPT 4 3. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY EGZEMPLARZ NR:

PROJEKT BUDOWLANY EGZEMPLARZ NR: PROJEKT BUDOWLANY Zadanie: Inwestor: EGZEMPLARZ NR: BUDOWA PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNEGO ul. Krawcówka w Młoszowej REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z O.O. W CHRZANOWIE UL. JAGIELLOŃSKA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BOISKA DO PIŁKI NONEJ I BOISKA DO SIATKÓWKI WRAZ Z PLACEM ZABAW NA DZ.EW. 286/1 W MSC. SKRUDKI

PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BOISKA DO PIŁKI NONEJ I BOISKA DO SIATKÓWKI WRAZ Z PLACEM ZABAW NA DZ.EW. 286/1 W MSC. SKRUDKI Numer działki: 286/1 PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BOISKA DO PIŁKI NONEJ I BOISKA DO SIATKÓWKI WRAZ Z PLACEM ZABAW NA DZ.EW. 286/1 W MSC. SKRUDKI INWESTOR - Gmina yrzyn ul. Powstania Styczniowego 10 24-103

Bardziej szczegółowo

Amortyzacja rodków trwałych

Amortyzacja rodków trwałych Amortyzacja rodków trwałych Wydawnictwo Podatkowe GOFIN http://www.gofin.pl/podp.php/190/665/ Dodatek do Zeszytów Metodycznych Rachunkowoci z dnia 2003-07-20 Nr 7 Nr kolejny 110 Warto pocztkow rodków trwałych

Bardziej szczegółowo

(podstawy i wymagania ze szczególnym zwróceniem uwagi na funkcjonalno systemów. w odniesieniu do poszczególnych poziomów)

(podstawy i wymagania ze szczególnym zwróceniem uwagi na funkcjonalno systemów. w odniesieniu do poszczególnych poziomów) TIER CZTERY POZIOMY NIEZAWODNOCI (podstawy i wymagania ze szczególnym zwróceniem uwagi na funkcjonalno systemów klimatyzacji precyzyjnej w odniesieniu do poszczególnych poziomów) 1 Spis treci 1. Definicja

Bardziej szczegółowo

! "#$%&#%' ()*+,-./0, 12 33,/4 / 0*(+ 33,, 44 53, &1 261!! !" # "$% & ' " (!% % ) ' " (! * ' "% + ' ", ' " (%!-.- /0%12/-!1 3". 4 44 444 46 6 64 644 6444 49 9 94 5!$ 5!$ 5!!" 5!!% 5!!1 5!( 5!(71 5!8" 5!%1

Bardziej szczegółowo

08. PLANY PRZEDSIBIORSTW ENERGETYCZNYCH A

08. PLANY PRZEDSIBIORSTW ENERGETYCZNYCH A ZZAAŁŁOOEENNI IAA DDOO PPLLAANNUU ZZAAOOPPAATTRRZZEENNI IAA W CCI IEEPPŁŁOO,,, EENNEERRGGI I EELLEEKKTTRRYYCCZZNN I PPAALLI IWAA GGAAZZOOWEE MIAASSTTAA RRZZEESSZZÓÓW W-544.08 1 08. PLANY PRZEDSIBIORSTW

Bardziej szczegółowo

Projekt. UCHWAŁA Nr RADY MIEJSKIEJ ŁAZISKA GÓRNE Z DNIA..

Projekt. UCHWAŁA Nr RADY MIEJSKIEJ ŁAZISKA GÓRNE Z DNIA.. Projekt UCHWAŁA Nr RADY MIEJSKIEJ ŁAZISKA GÓRNE Z DNIA.. W sprawie: Zatwierdzenia Taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wod dla gminy Łaziska Górne Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

DDK-076-115/04/VP Warszawa, 02 czerwca 2004 r.

DDK-076-115/04/VP Warszawa, 02 czerwca 2004 r. Korespondencja w sprawie wystpienia Odpowied Prezesa Urzdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na wystpienie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. PREZES URZDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

Bardziej szczegółowo

RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA

RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA Projekt z dnia 22.03.2006 Załcznik do uchwały Nr Rady Ministrów z dnia r. RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA 1 Wstp Rzdowy program wyrównywania warunków

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. Warszawa, dnia 31 marca 2006 r. GI-DEC-DS-106/06

DECYZJA. Warszawa, dnia 31 marca 2006 r. GI-DEC-DS-106/06 Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych nakazujca Spółce usunicie uchybie w procesie przetwarzania danych osobowych osób biorcych udział w organizowanych przez t Spółk konkursach, poprzez

Bardziej szczegółowo

MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA Spółka z o.o.

MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA Spółka z o.o. MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA Spółka z o.o. Os. Parkowe 2 11-700 Mrgowo Taryfa dla ciepła NINIEJSZ TARYFA STANOWI ZAŁCZNIK DO DECYZJI PREZESA URE z dnia 25 wrzenia 2007 r. Nr OGD-4210-38(14)/2007/329/VII/CW

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WSPOMAGANE. Biuro Inżynierskie I N T E C H Daniel Florczak Kępno, ul. Pocztowa 1/3 tel. (062) OBIEKT:

PROJEKT BUDOWLANY WSPOMAGANE. Biuro Inżynierskie I N T E C H Daniel Florczak Kępno, ul. Pocztowa 1/3 tel. (062) OBIEKT: PROJEKTOWANIE WSPOMAGANE KOMPUTEREM KOMPUTEREM ARCHITEKTURA: - budownictwo mieszkaniowe jedno- i wielorodzinne - budownictwo ogólne, usługowe, obiekty produkcyjne - projekty zagospodarowania działki KONSTRUKCJA:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT SST- S.3

PRZEDMIAR ROBÓT SST- S.3 PRZEDMIAR ROBÓT SST- S.3 Budowa: ROZBUDOWA PODKARPACKIEGO PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO PPNT-II ETAP UZBROJENIE TERENU - PODKARPACKIEGO PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO STREFA S1-3 JASIONKA woj. PODKARPACKIE

Bardziej szczegółowo

Pracownia Projektowa Jacek Grzybowski Kielce, ul. Bodzentyska 10/104 NIP Regon

Pracownia Projektowa Jacek Grzybowski Kielce, ul. Bodzentyska 10/104 NIP Regon Pracownia Projektowa Jacek Grzybowski 25-308 Kielce, ul. Bodzentyska 10/104 NIP 657-173-65-88 Regon 290458085 041-34-48-997 0-508-267-312 ppjg@onet.eu KOSZTORYS LEPY Brana: Gazownicza Obiekt: Przebudowa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Sali gimnastycznej i łcznika wraz z zagospodarowaniem terenu w Łaziskach G. BADANIA GEOTECHNICZNE Tom I.5.

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Sali gimnastycznej i łcznika wraz z zagospodarowaniem terenu w Łaziskach G. BADANIA GEOTECHNICZNE Tom I.5. 44 200 Rybnik, ul. Cegielniana 16 NIP: 642-151-81-63 REGON: 277913020 mbank : 30114020040000390230802637 PRACOWNIA PROJEKTOWA: 44-200 Rybnik, ul. wierklaska 12 e_mail : pioren@interia.pl tel/fax. (032)

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA CIEPŁA Szczecin, sierpie 2004 r.

TARYFA DLA CIEPŁA Szczecin, sierpie 2004 r. TARYFA DLA CIEPŁA Szczecin, sierpie 2004 r Szczeciska Energetyka Cieplna Sp z oo w Szczecinie I INFORMACJE OGÓLNE 1 Taryfa zawiera ceny i stawki opłat za ciepło dostarczane odbiorcom przez Szczecisk Energetyk

Bardziej szczegółowo

Wykaz zagadnie do egzaminu dyplomowego

Wykaz zagadnie do egzaminu dyplomowego Wykaz zagadnie do egzaminu dyplomowego zatwierdzony na zebraniu Komisji ds. Jakoci Kształcenia na Wydziale Inynierii rodowiska w dniu 28.11.2008 r. 1.1 Podstawowe rónice w układach technologicznych uzdatniania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT SST- S.2

PRZEDMIAR ROBÓT SST- S.2 PRZEDMIAR ROBÓT SST- S.2 Budowa: ROZBUDOWA PODKARPACKIEGO PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO PPNT-II ETAP UZBROJENIE TERENU - PODKARPACKIEGO PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO STREFA S1-3 JASIONKA woj. PODKARPACKIE

Bardziej szczegółowo

SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL. GRUSZOWE SADY W OLSZTYNIE

SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL. GRUSZOWE SADY W OLSZTYNIE TEMAT: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL. GRUSZOWE SADY W OLSZTYNIE ADRES: ul. Gruszowe Sady - Olsztyn dz. nr 107-2/60, 107-2/62, 107-2/64, 107-2/65, 107-2/70 i 107-3/1 INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

druk O F E R T A NIP REGON Miasto Stołeczne Warszawa - Stołeczny Zarzd Rozbudowy Miasta ul. Senatorska 29/31 00-099 Warszawa

druk O F E R T A NIP REGON Miasto Stołeczne Warszawa - Stołeczny Zarzd Rozbudowy Miasta ul. Senatorska 29/31 00-099 Warszawa druk O F E R T A (piecz Wykonawcy [ów]) NIP REGON NUMER pod którym wpisano do ewidencji działalnoci gospodarczej wraz z podaniem organu prowadzcego ww. ewidencj (dotyczy os. fizycznych prowadzcych działalno

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot i zakres opracowania 3. Stan istniejący Istniejące uzbrojenie 4. Stan projektowany Kolektory Studzienki Wpusty uliczne Odwodnienie

Bardziej szczegółowo

InŜynieria sanitarna - przyłącze kanalizacji deszczowej - drenaŝ

InŜynieria sanitarna - przyłącze kanalizacji deszczowej - drenaŝ Egz. arch. Rodzaj opracowania : Projekt budowlany BranŜa : InŜynieria sanitarna - przyłącze kanalizacji deszczowej - drenaŝ Obiekt : Inwestor : Budowa boiska piłkarskiego wraz z budową drogi przy ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

OPIS Do Planu Zagospodarowania Terenu dla Opracowania : "BUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ PRZY DZIAŁCE NR 544 w WOLI KOPCOWEJ (ul.

OPIS Do Planu Zagospodarowania Terenu dla Opracowania : BUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ PRZY DZIAŁCE NR 544 w WOLI KOPCOWEJ (ul. 1 OPIS Do Planu Zagospodarowania Terenu dla Opracowania : "BUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ PRZY DZIAŁCE NR 544 I. PODSTAWA OPRACOWANIA 1. Projekt opracowano w oparciu o : Umowa z Gminą MASŁÓW. Mapę geodezyjną

Bardziej szczegółowo

I. CZĘŚĆ OPISOWA II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA. 4.1 Lokalizacja przejścia 4.2 Opis przejścia

I. CZĘŚĆ OPISOWA II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA. 4.1 Lokalizacja przejścia 4.2 Opis przejścia Przejście proj. rurociągów kanalizacyjnych pod torami PKP nr 195 relacji Kędzierzyn-Koźle - Baborów - 1 - I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. MATERIAŁY WYJŚCIOWE 3. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE 4. ROZWIĄZANIE

Bardziej szczegółowo

2. Warunki techniczne wydane przez PWiK w Suwałkach. 1. Projekt zagospodarowania terenu skala 1: Profile kanalizacji sanitarnej skala 1:100/250

2. Warunki techniczne wydane przez PWiK w Suwałkach. 1. Projekt zagospodarowania terenu skala 1: Profile kanalizacji sanitarnej skala 1:100/250 Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Opis techniczny 2. Warunki techniczne wydane przez PWiK w Suwałkach 3. Oświadczenie projektanta, uprawnienia zawodowe,zaświadczenie PIIB 4. Wykaz

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA S-0D KANALIZACJA DESZCZOWA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA S-0D KANALIZACJA DESZCZOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA S-0D KANALIZACJA DESZCZOWA 1. WSTĘP...2 a.zakres robót objętych ST...2 b.określenia podstawowe...2 c.dokumentacja robót montażowych sieci kanalizacyjnych....2 2. Materiały...3 3.

Bardziej szczegółowo

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Ul. 3-go Maja 97b, 32-400 Myślenice. ADRES INWESTYCJI: Dz. nr 529/1, Myślenice Obr. 3

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Ul. 3-go Maja 97b, 32-400 Myślenice. ADRES INWESTYCJI: Dz. nr 529/1, Myślenice Obr. 3 INWESTOR: Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Ul. 3-go Maja 97b, 32-400 Myślenice ADRES INWESTYCJI: Dz. nr 529/1, Myślenice Obr. 3 TEMAT: Budowa boiska szkolnego z drenażem, placu zabaw, kanalizacji

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do projektowania przykanalików sanitarnych.

Wytyczne do projektowania przykanalików sanitarnych. Wytyczne do projektowania przykanalików sanitarnych. Niniejsze Wytyczne zawierają zbiór podstawowych wymagań Milanowskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., które należy uwzględnić

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania:

Zawartość opracowania: I. Podstawa opracowania Zawartość opracowania: II. III. IV. Dane ogólne Zakres opracowania Część technologiczna V. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia VI. Oświadczenie projektanta 1 OPIS

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KANALIZACJA DESZCZOWA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KANALIZACJA DESZCZOWA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KANALIZACJA DESZCZOWA 1. WSTĘP 1.1. PRZEDMIOT S.S.T. Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KASTOR http://www.sklep.kastor.pl/ z 04.12.2014

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KASTOR http://www.sklep.kastor.pl/ z 04.12.2014 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KASTOR http://www.sklep.kastor.pl/ z 04.12.2014 I. Definicje Uyte w Regulaminie pojcia oznaczaj: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie bdca

Bardziej szczegółowo

C. SIECI PRZYŁCZENIOWE WOD-KAN

C. SIECI PRZYŁCZENIOWE WOD-KAN C. SIECI PRZYŁCZENIOWE WOD-KAN 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Mapa zasadnicza projekt instalacji wod-kan Wystpienie do Wodocigów Ziemi Cieszyskiej i ustalenia z dyrektorem Szkoły 2. ZAKRES OPRACOWANIA Obejmuje:

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XXV/142/2005 Rady Gminy w Wilczycach z dnia 22 czerwca 2005 roku. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wod.

U C H W A Ł A Nr XXV/142/2005 Rady Gminy w Wilczycach z dnia 22 czerwca 2005 roku. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wod. U C H W A Ł A Nr XXV/142/2005 Rady Gminy w Wilczycach z dnia 22 czerwca 2005 roku w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wod. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

W obiekcie hali sportowej projektuje si nastpujce powierzchnie: Nr pom. uytkowa (m 2 ) I PARTER

W obiekcie hali sportowej projektuje si nastpujce powierzchnie: Nr pom. uytkowa (m 2 ) I PARTER WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOAROWEJ DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANEGO ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ O SAL SPORTOW Z ZAPLECZEM I BIBLIOTEK Lubosz, ul. Powstaców Wlkp. 1, działki nr 121/4, 122 1. Dane

Bardziej szczegółowo

System TELE-Power (wersja STD) Instrukcja instalacji

System TELE-Power (wersja STD) Instrukcja instalacji System TELE-Power (wersja STD) Instrukcja instalacji 1) Zasilacz sieciowy naley dołczy do sieci 230 V. Słuy on do zasilania modułu sterujcego oraz cewek przekaników. 2) Przewód oznaczony jako P1 naley

Bardziej szczegółowo

Funkcja Imi i nazwisko Podpis

Funkcja Imi i nazwisko Podpis Inwestor: Gmina Mikinia Adres: Gmina Mikinia, ul. T. Kociuszki 41, 55-330 Mikinia Tytuł opracowania: DOKUMENTACJA UPROSZCZONA na remont chodnika stanowicego dojcie Brana: drogowa Obiekt: Chodnik stanowicy

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E do Uchwały Rady Miasta Rzeszowa w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wod i zbiorowe odprowadzanie cieków na terenie Gminy Miasto Rzeszów od dnia 1 stycznia

Bardziej szczegółowo

1. OPIS TECHNICZNY 1 2. RYSUNKI ZAWARTO PROJEKTU 1. Str

1. OPIS TECHNICZNY 1 2. RYSUNKI ZAWARTO PROJEKTU 1. Str ZAWARTO PROJEKTU 1 Str 1. OPIS TECHNICZNY 1 1.1. Podstawa opracowania 2 1.2. Zakres opracowania 2 1.3. Instalacja gazowa 2 1.4. Wymagania dotyczce instalowania kotła c.o. opalanego gazem 3 1.5. Odbiór

Bardziej szczegółowo

2. Pielgniarka, połona wykonujca indywidualn praktyk jest obowizana spełnia nastpujce warunki:

2. Pielgniarka, połona wykonujca indywidualn praktyk jest obowizana spełnia nastpujce warunki: Art. 25. 1. Pielgniarka, połona moe wykonywa indywidualn praktyk pielgniarki, połonej lub indywidualn specjalistyczn praktyk pielgniarki, połonej, zwanych dalej odpowiednio "indywidualn praktyk" albo "indywidualn

Bardziej szczegółowo

TECZKA ZAWIERA: A. Opis techniczny. B. Zestawienie podstawowych materiałów. C. Rysunki rys. nr 1 mapa sytuacja sie wody lodowej skala 1:500

TECZKA ZAWIERA: A. Opis techniczny. B. Zestawienie podstawowych materiałów. C. Rysunki rys. nr 1 mapa sytuacja sie wody lodowej skala 1:500 TECZKA ZAWIERA: A. Opis techniczny B. Zestawienie podstawowych materiałów C. Rysunki rys. nr 1 mapa sytuacja sie wody lodowej skala 1:500 rys. nr 2 profil + szczegóły rys. nr 3 schemat montaowy skala 100

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO BUDOWLANE

PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO BUDOWLANE PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO BUDOWLANE EDBUD 81-558 GDYNIA-ORŁOWO ul.wierzbowa 25 tel. (058)624-87-77 tel. fax (058)344-16-12 e-mail: edbud7@wp.pl NIP: 586-106-57-65 Bank Pocztowy S.A. Oddział Okrgowy Gdask

Bardziej szczegółowo

LC ECOLSYSTEM. ul. Belgijska 64, 54-404 Wrocław tel. 71 357-17-28 PROJEKT BUDOWLANY

LC ECOLSYSTEM. ul. Belgijska 64, 54-404 Wrocław tel. 71 357-17-28 PROJEKT BUDOWLANY 1 LC ECOLSYSTEM ul. Belgijska 64, 54-404 Wrocław tel. 71 357-17-28 PROJEKT BUDOWLANY Nazwa inwestycji Adres Inwestor Zbiornik bezodpływowy ścieków wraz z przyłączem kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego

Bardziej szczegółowo

Katalog techniczny. Softstarty. Typu PSR. Katalog 1SFC1320003C0201_PL

Katalog techniczny. Softstarty. Typu PSR. Katalog 1SFC1320003C0201_PL Katalog techniczny Softstarty Typu PSR Katalog 1SFC1320003C0201_PL Softstarty ABB Opis ogólny Od lewej: połczenie softstartu PSR z wyłcznikiem silnikowym MS116 Powyej: PSR16, PSR30 i PSR45*) Dział produktów

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Z ZAPLECZEM i INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

PROJEKT WYKONAWCZY. Z ZAPLECZEM i INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ PROJEKT WYKONAWCZY TEMAT: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY WRAZ Z ZAPLECZEM i INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ADRES: Dębica dz. nr 351/4, 352/1 obr. 1 ZAKRES: PROJEKT BUDOWLANY PRZEŁOŻENIA ODCINKA SIECI

Bardziej szczegółowo

Zaleca zgodnie z r - 7.

Zaleca zgodnie z r - 7. Kanalizacja sanitarna w Barcinie Wsi od studni S3 do studni S22 - gm. BARCIN Wysoki sto - - -. - - - zapoznanie z dokumen podziemnych m. in.: kable energetyczne, telekomunikacyjne, kanalizacja sanitarna,

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku.

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 31 sierpnia 2005 r. dotyczca skargi na przekazanie przez Syndyka akt osobowych Sdowi Okrgowemu - Sdowi Pracy i Ubezpiecze Społecznych. Skarcy

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file://c:\documents and Settings\zampub2\Ustawienia lokalne\temporary Internet Fil...

SEKCJA I: ZAMAWIAJCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file://c:\documents and Settings\zampub2\Ustawienia lokalne\temporary Internet Fil... Strona 1 z 5 Wrocław: Dostawa i monta owietlenia elewacji w ramach inwestycji: Termomodernizacji obiektów uytecznoci publicznej pełnicych funkcje edukacyjne - budynek główny Uniwersytetu Przyrodniczego

Bardziej szczegółowo

Spis treści Dane ogólne 1.1. Temat opracowania 1.2. Podstawy opracowania 1.3. Stan istniejący

Spis treści Dane ogólne 1.1. Temat opracowania 1.2. Podstawy opracowania 1.3. Stan istniejący Spis treści 1. Dane ogólne... 2 1.1. Temat opracowania... 2 1.2. Podstawy opracowania... 2 1.3. Stan istniejący... 2 2. Dane charakterystyczne projektowanej inwestycji... 2 2.1. Charakterystyka terenu...

Bardziej szczegółowo

budowa dwóch stawów retencyjnych w Wolsztynie w rejonie ulic Dbrowskiego, Prusa i Doktora Kocha.

budowa dwóch stawów retencyjnych w Wolsztynie w rejonie ulic Dbrowskiego, Prusa i Doktora Kocha. Wolsztyn: Budowa stawów retencyjnych w rejonie ul. Dbrowskiego i ul. Prusa w Wolsztynie Numer ogłoszenia: 39590-2010; data zamieszczenia: 11.02.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XVI/149/2003 RADY GMINY RZGÓW z dnia 30 grudnia 2003r.

UCHWAŁA Nr XVI/149/2003 RADY GMINY RZGÓW z dnia 30 grudnia 2003r. UCHWAŁA Nr XVI/149/2003 RADY GMINY RZGÓW z dnia 30 grudnia 2003r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania cieków przez Gminny Zakład Wodocigów i Kanalizacji w Rzgowie. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uzbrojenie terenu inwestycji

Uzbrojenie terenu inwestycji STRONA: 94. CZĘŚĆ VI. Uzbrojenie terenu inwestycji BRANŻA SANITARNA 1. PROJEKT PRZEŁOŻENIA ODCINKA SIECI KAN. SANITARNEJ 2. PROJEKT ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI KAN. SANITARNEJ 3. PROJEKT PRZEŁOŻENIE ODCINKA

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2 2. PRZEDMIOT, ZAKRES I CEL DO OPRACOWANIA 2 3. LOKALIZACJA OBIEKTU 2 4. OPIS PROJEKTOWANYCH PRZYŁĄCZY 3

Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2 2. PRZEDMIOT, ZAKRES I CEL DO OPRACOWANIA 2 3. LOKALIZACJA OBIEKTU 2 4. OPIS PROJEKTOWANYCH PRZYŁĄCZY 3 Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2 2. PRZEDMIOT, ZAKRES I CEL DO OPRACOWANIA 2 3. LOKALIZACJA OBIEKTU 2 4. OPIS PROJEKTOWANYCH PRZYŁĄCZY 3 5. UWAGI OGÓLNE 6 6. SPIS RYSUNKÓW. 6 7. OŚWIADCZENIE 7 8.

Bardziej szczegółowo

MP69 ZETTLER EXPERT. Osłona przeciwwietrzna MP69 Nr kat. 572.001 Osłona przeciwwietrzna stalowa SMP69 Nr kat. 572.002

MP69 ZETTLER EXPERT. Osłona przeciwwietrzna MP69 Nr kat. 572.001 Osłona przeciwwietrzna stalowa SMP69 Nr kat. 572.002 Osłona przeciwwietrzna Nr kat. 572.001 Osłona przeciwwietrzna stalowa S Nr kat. 572.002 ZETTLER EXPERT Osłony przeciwwietrzne / S instalowane s na kanałach wlotu powietrza w instalacjach klimatyzacyjnych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY PRACOWNIA USŁUGOWO PROJEKTOWA T A D E U S Z P R Z Y B Y Ł tel/fax 67-26-85-405 tel. kom. 601-261-123 PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY BRANŻA : INSTALACJE SANITARNE OBIEKT : Przebudowa drogi gminnej w Szczodrochowie

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY CZ DROGOWA

OPIS TECHNICZNY CZ DROGOWA OPIS TECHNICZNY CZ DROGOWA 1. Podstawa opracowania - Zarzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej W sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiada drogi publiczne i ich usytuowanie z dnia

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. Warszawa, dnia 13 czerwca 2005 r. GI-DEC-DS- 134/05

DECYZJA. Warszawa, dnia 13 czerwca 2005 r. GI-DEC-DS- 134/05 Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 13 czerwca 2005 r. nakazujca wypełnienie w stosunku do Skarcego, obowizku informacyjnego, o którym mowa w art. 33 ust. 1 ustawy o ochronie

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp Podstawa opracowania. Projekt architektoniczno konstrukcyjny przebudowy wejścia do budynku. Zlecenie Inwestora. Warunki przebudowy przy

1. Wstęp Podstawa opracowania. Projekt architektoniczno konstrukcyjny przebudowy wejścia do budynku. Zlecenie Inwestora. Warunki przebudowy przy PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY PRZYŁĄCZY KANALIZACYJNYCH PRZEBUDOWA WEJŚCIA DO BUDYNKU ZSP Nr 2 W MYSŁOWICACH PRZY UL. POCZTOWEJ 20 Spis zawartości 1. Wstęp 1.1. Podstawa opracowania 1.2. Przedmiot, zakres

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVIII/266/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 16 czerwca 2008 r.

Uchwała Nr XXVIII/266/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 16 czerwca 2008 r. Uchwała Nr XXVIII/266/2008 z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie okrelenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego przez Gmin Jarocin. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15,

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I V KAT.

WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I V KAT. WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I V KAT. 1. WSTP 1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) Przedmiotem n/n Szczegółowej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczce wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

I. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

I. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA -1- I. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. Zawartość opracowania warunki z ZDiK Tarnów znak: ZDiK.DO.4331.17.2016 z dnia 24 marca 2016r. II. Opis techniczny 1. Wstęp 2. Podstawa opracowania 3. Zakres opracowania

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE MONTAŻU STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH MONOKAN Z POLIETYLENU (PE) produkcji firmy EKO-SYSTEMY Sp. z o. o.

WYTYCZNE MONTAŻU STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH MONOKAN Z POLIETYLENU (PE) produkcji firmy EKO-SYSTEMY Sp. z o. o. WYTYCZNE MONTAŻU STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH MONOKAN Z POLIETYLENU (PE) produkcji firmy EKO-SYSTEMY Sp. z o. o. EKO-SYSTEMY Sp. z o.o. WSTĘP Przedmiotem niniejszych wytycznych montażu są studzienki kanalizacyjne

Bardziej szczegółowo

AUTOR AUTOR INWESTOR TEMAT BRANŻA OBIEKT ADRES OPRACOWAŁ. Starostwo Powiatowe w Głubczycach ul. Niepodległości

AUTOR AUTOR INWESTOR TEMAT BRANŻA OBIEKT ADRES OPRACOWAŁ. Starostwo Powiatowe w Głubczycach ul. Niepodległości 1 METRYKA OPRACOWANIA INWESTOR Starostwo Powiatowe w Głubczycach ul. Niepodległości TEMAT PROJEKT ODWODNIENIA ODCINKA ULICY ŻEROMSKIEGO (pomiędzy ulicą Powstańców i ulicą Curii Skłodowskiej) BRANŻA INSTALACJE

Bardziej szczegółowo

Plac Konstytucji 3 Maja Małomice pow. Ŝagański, woj. lubuskie

Plac Konstytucji 3 Maja Małomice pow. Ŝagański, woj. lubuskie Tytuł opracowania: SkrzyŜowanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej w m. Małomice z linią kolejową Nr 275 Wrocław Gubinek. Obiekt: Kanalizacja sanitarna i deszczowa w m. Małomice Inwestor : Gmina Małomice

Bardziej szczegółowo