Rozdzia³ 6. Po³¹czenia WAN

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozdzia³ 6. Po³¹czenia WAN"

Transkrypt

1 Rozdzia³ 6 Po³¹czenia WAN 79

2 80 SIECI KOMPUTEROWE - KURS PODSTAWOWY Wiele firm lokalizuj¹cych swoje oddzia³y w ró nych miejscach zg³asza potrzebê wspólnego korzystania ze swoich zasobów. I tak przyk³adowo, system ksiêgowy jest dostêpny w budynkach g³ównej siedziby, czyli tam, gdzie znajduj¹ siê dzia³y ksiêgowoœci, jednak magazyny zlokalizowane akurat na drugim koñcu miasta równie musz¹ mieæ dostêp do systemu ksiêgowego z powodu ustalania danych ksiêgowych, obowi¹zku wprowadzania danych oraz innych zadañ inwentaryzacyjnych i utrzymuj¹cych porz¹dek. Mo e siê te zdarzyæ, e firma pos³uguje siê systemem oprogramowania do pracy grupowej, takiego jak Lotus Notes, który wymaga regularnego uaktualniania informacji i wiadomoœci z jednego miejsca do drugiego. W rzeczywistoœci sytuacja ta mo e okazaæ siê jeszcze bardziej skomplikowana. Niektóre firmy maj¹ biura na ca³ym œwiecie, a ka de z nich ma inne wymagania co do dostêpu i uaktualniania danych. W³aœnie w takich sytuacjach pomocna okazuje siê sieæ WAN, czyli sieæ rozleg³a (ang. Wide Area Network). Oczywiœcie, w ma³ym u³amku wszystkie te biura mog¹ wysy³aæ do siebie dane korzystaj¹c z us³ug firm kurierskich, z identycznych napêdów taœmowych, napêdów zip, dysków JAZ lub innych metod, i tak siê kontaktowaæ (zak³adaj¹c, e oprogramowanie obs³uguje wymianê danych w ten w³aœnie sposób.) Jednak ten rodzaj organizacji ma pewne wady, a do najwiêkszych z nich zalicza siê wzglêdnie powolne tempo tych operacji. Dwie sieci LAN mo na po³¹czyæ ze sob¹ na wiele sposobów, co jest tematem tego rozdzia³u. Na pocz¹tku prezentujemy podstawowe pojêcia zwi¹zane z ³¹czeniem sieci LAN nawi¹zuj¹c po³¹czenie WAN. Nastêpnie przejdziemy do omówienia technologii WAN, wraz z charakterystyk¹ minusów, które wi¹ ¹ siê z ka d¹ z nich. OKREŒLANIE POTRZEB WAN Oprócz nielicznych przypadków, po³¹czenia WAN s¹ prawie zawsze bardzo drogie w utrzymaniu, zw³aszcza dlatego, e wymagaj¹ ci¹g³ego zwiêkszania przepustowoœci. Ponadto, po³¹czenia WAN maj¹ wiêksz¹ ni LAN sk³onnoœæ do wywo³ywania problemów, g³ównie z powodu wiêkszej iloœci punktów, w których mo e dojœæ do awarii. Ze wzglêdu na te okolicznoœci, zanim podejmiemy decyzjê, musimy powa nie oceniæ potrzebê zastosowania sieci WAN, a nastêpnie przeanalizowaæ wszystkie dostêpne opcje, koszty z nimi zwi¹zane i ich wady. Koszty mog¹ siê znacz¹co wahaæ w zale noœci od zastosowanej technologii, prêdkoœci i innych czynników (w tym naszej lokalizacji), a do podjêcia decyzji niezbêdne bêdzie pos³u enie siê danymi dotycz¹cymi tych aspektów dostarczanymi przez lokalnych dostawców us³ug sieciowych. Ponadto nale y pamiêtaæ, e ceny i warunki dostêpu zmieniaj¹ siê niemal e z tygodnia na tydzieñ, trzeba siê wiêc postaraæ o jak najbardziej aktualne dane, zanim zdecydujemy siê na jedn¹ z technologii WAN. WSKAZÓWKA: Czêsto odpowiedzi¹ na potrzebê pos³u enia siê technologi¹ WAN s¹ Wirtualne Sieci Prywatne (VPN). VPN jest sieci¹ prywatn¹ tworzon¹ za pomoc¹ sieci publicznej, zwyczajowo Internetu. VPN nazywa siê sieci¹ prywatn¹, poniewa wszystkie

3 Rozdzia³ 6: Po³¹czenia WAN 81 pakiety danych znajduj¹ce siê miêdzy dwoma punktami s¹ zakodowane, tak wiêc nawet jeœli s¹ przesy³ane przy wykorzystaniu sieci publicznej, informacja pozostaje bezpieczna. A poniewa VPN pos³uguje siê Internetem, jest o wiele tañsza ni dedykowane po³¹czenia WAN, i czêsto mo e wykorzystaæ istniej¹ce po³¹czenia Internetowe dla dwóch (lub wiêcej) lokalizacji. Wirtualne Sieci Prywatne szczegó³owo omówione zostan¹ w Rozdziale 9 Po³¹czenia zdalne: zdalny dostêp do sieci. Analiza wymagañ Zanim przyjrzymy siê ró nym technologiom WAN, musimy najpierw mieæ solidne podstawy na temat potrzeb sieci WAN. Z powodu kosztów i czasu niezbêdnego do jej za³o enia i utrzymania, lepiej powstrzymaæ siê od podjêcia konkretnych kroków ku jej realizacji, zanim nie mamy pewnoœci, e takie w³aœnie rozwi¹zanie jest konieczne. Pierwsza sieæ WAN w firmie jest zazwyczaj pokierowana jednym szczególnym powodem, takim jak na przyk³ad dostêpnoœæ systemu ksiêgowego. Kiedy ju WAN dzia³a, firma zaczyna siê nim pos³ugiwaæ równie do innych zastosowañ. I tak przyk³adowo firma mo e przesy³aæ pocztê elektroniczn¹ miêdzy swoimi oddzia³ami, nawi¹zuj¹c za ka dym razem osobne po³¹czenie, ale kiedy jest ju zainstalowana sieæ WAN obs³uguj¹ca system ksiêgowy, wtedy zdecydowanie ³atwiej jest przekierowaæ do po³¹czenia WAN ni dalej pos³ugiwaæ siê dwoma schematami po³¹czeñ. Tym sposobem ujawniaj¹ siê kolejne mo liwoœci wykorzystania sieci WAN, warto wiêc precyzyjnie przeanalizowaæ pierwotne zastosowanie, a nastêpnie rozwa yæ, jakie inne zastosowania mo na wzi¹æ pod uwagê. Jeœli nie uda nam siê przewidzieæ ich wszystkich, mo e siê okazaæ, e firma zainwestowa³a du o pieniêdzy w rozwi¹zanie, które tak naprawdê nie spe³nia jej oczekiwañ. Przed dokonaniem wyboru jednego z rozwi¹zañ WAN, nale y sobie odpowiedzieæ na kilka pytañ: Jakie lokalizacje maj¹ siê znaleÿæ w sieci WAN i jakie us³ugi s¹ dla nich dostêpne? Biuro sprzeda y na Tahiti prawdopodobnie nie bêdzie w stanie kupiæ najnowszej linii xdsl. Ile danych musi byæ przes³ane z i do ka dej lokalizacji, oraz w jakim okresie czasu? Jak szybko dane musz¹ byæ przesy³ane? Czy transfer danych musi byæ synchroniczny czy mo e byæ asynchroniczny? Przyk³adowo, pracownik magazynu, który wprowadza zmiany bezpoœrednio do systemu ksiêgowego zlokalizowanego w innym miejscu potrzebuje synchronicznego (w czasie rzeczywistym) po³¹czenia, podczas gdy restauracja, która musi uaktualniaæ dane o sprzeda y co noc o obojêtnie jakiej godzinie, mo e siê pos³u yæ po³¹czeniem asynchronicznym. Kiedy ma dochodziæ do transferu danych? Czy informacje musz¹ byæ przesy³ane bez przerwy?

4 82 SIECI KOMPUTEROWE - KURS PODSTAWOWY Czy wystarczy, e transfery danych bêd¹ mia³y miejsce co 30 minut, lub w oparciu o jakikolwiek inny schemat? Jakie s¹ ograniczenia finansowe? Gdy znamy ju odpowiedzi na te pytania, mo emy zacz¹æ siê zastanawiaæ nad wyborem jednej z technologii WAN. Kwestie wyboru omówione zostan¹ poni ej. Komutowana czy dedykowana? Komutowane po³¹czenie WAN (inaczej w³¹czane ) to takie, które nie jest aktywne ca³y czas. Do tego typu po³¹czeñ nale y na przyk³ad to uzyskane za pomoc¹ modemu, który wybiera numer, czy po³¹czenie ISDN miêdzy dwoma lokalizacjami. Po³¹czenia tego typu nawi¹zujemy tylko w momencie, gdy s¹ potrzebne i zazwyczaj p³acimy w takich okolicznoœciach tylko za czas po³¹czenia, a nie za iloœæ danych, jak¹ mo emy w nim przes³aæ. Rysunek 6-1 przedstawia przyk³adowe komutowane po³¹czenie WAN. Mamy do czynienia z dwoma typami transmisji w po³¹czeniach komutowanych: po³¹czeniow¹ lub pakietow¹. Transmisja po³¹czeniowa jest realizowana tylko, gdy jest ona potrzebna i udostêpnia sta³y zakres przepustowoœci. Transmisja pakietowa wysy³a pakiety danych do chmury sieciowej, w której spoœród wielu œcie ek mog¹ wybraæ drogê do swoich adresów docelowych, a nastêpnie wy³oniæ siê z niej. Sieci z transmisj¹ pakietow¹ s¹ bardziej niezawodne, poniewa dane mog¹ pod¹ yæ kilkoma ró nymi œcie kami, chocia nie ma gwarancji, e wszystkie dotr¹ do celu w okreœlonym okresie czasu. Sieci z transmisj¹ po³¹czeniow¹ udostêpniaj¹ tylko drogê od Ÿród³a do celu, ale tutaj mo na kontrolowaæ co i na jak d³ugo zosta³o wys³ane do adresu docelowego. Z kolei dedykowane po³¹czenie WAN dzia³a bez przerwy. Do przyk³adowych po³¹czeñ dedykowanych nale ¹ linie DS1 (T-1), xdsl czy dzier awione linie telefoniczne. Na to rozwi¹zanie nale y siê zdecydowaæ, gdy potrzebne jest sta³e po³¹czenie z sieci¹, albo gdy z bilansu ekonomicznego wynika, e i tak bêdzie ono tañsze od po³¹czenia komutowanego. Rysunek 6-2 ilustruje dedykowane po³¹czenie WAN. Modem Modem LAN Komutowane po³¹czenie z wybieraniem numeru LAN Rysunek 6-1. Komutowane po³¹czenie WAN

5 Rozdzia³ 6: Po³¹czenia WAN 83 Ruter CSU/DSU CSU/DSU Ruter LAN Po³¹czenie dedykowane (T-1 lub inne) LAN Rysunek 6-2. Dedykowane po³¹czenie WAN Prywatna czy publiczna? Sieæ prywatna to sieæ nale ¹ca wy³¹cznie do jednej firmy, a dane adnej innej firmy nie mog¹ byæ w niej przesy³ane. Jej zaletami s¹ bezpieczeñstwo danych, ³atwa kontrola sposobu korzystania z sieci i przewidywalnoœæ dostêpnej przepustowoœci. Sieæ publiczna (lub sieæ zewnêtrzna), jak na przyk³ad Internet, jest sieci¹, w której znajduj¹ siê dane wielu firm. Sieci publiczne s¹ mniej bezpieczne od prywatnych, ale do ich zalet nale y niski koszt u ytkowania i to, e nie musimy ich sami nadzorowaæ i utrzymywaæ. Z sieci publicznych nale y korzystaæ, jeœli: Nie zale y nam, by dane zawsze dociera³y do adresu docelowego w okreœlonym, krótkim czasie i gdy nie przeszkadza nam, e nie mo na przewidzieæ opóÿnienia w transferze. Zale y nam na mo liwie najtañszym rozwi¹zaniu. Dane nie musz¹ byæ bezwzglêdnie zabezpieczone, lub gdy posiadamy mo liwoœæ zapewnienia im bezpieczeñstwa w sieci publicznej. (Spoœród istniej¹cych technologii, które mog¹ takie bezpieczeñstwo zagwarantowaæ, wykorzystaæ mo na kodowanie danych czy wirtualne sieci prywatne.) Z sieci prywatnych nale y skorzystaæ, jeœli: Najistotniejsze jest bezpieczeñstwo danych. Mamy do dyspozycji wielu doœwiadczonych pracowników, którzy zainstaluj¹ i bêd¹ utrzymywaæ tê sieæ. Jej koszt nie jest a tak istotny w porównaniu do korzyœci, które niesie ze sob¹ sieæ prywatna.

6 84 SIECI KOMPUTEROWE - KURS PODSTAWOWY Niezbêdna jest pe³na, niezawodna kontrola nad wykorzystaniem przepustowoœci sieci. PO CZENIA WAN Skoro zaznajomiliœmy siê z podstawami po³¹czeñ WAN, mo emy przyjrzeæ siê bli ej poszczególnym technologiom WAN i poznaæ wskazówki i rady przedstawione poni ej, a zwi¹zane z ka dym z typów po³¹czeñ WAN. POTS - Standardowa Us³uga Telefoniczna POTS (ang. Plain Old Telephone Service) to wszystkim znana us³uga telefoniczna. Pomimo, e ze wzglêdów technicznych nie kwalifikuje siê jako ³¹cze WAN (przynajmniej w tym sensie, w którym najczêœciej siê o nich myœli), POTS mo e skutecznie s³u yæ do ³¹czenia dwóch lub wiêcej lokalizacji, jeœli nie jest niezbêdna wysoka przepustowoœæ. Chocia nale y do najwolniejszych rozwi¹zañ sieciowych, POTS jest obecny i ³atwo dostêpny na ca³ym œwiecie, oraz najczêœciej (choæ nie zawsze!) stanowi najtañszy sposób po³¹czenia. W rozwi¹zaniu POTS u ywa siê skrêtki (innymi s³owy, po prostu dwóch przewodów). W niektórych przypadkach korzysta siê z dwóch skrêtek, ale tylko dwie g³ówne y³y s¹ u ywane do przenoszenia sygna³u telefonicznego i dzwonienia. Dwa pozosta³e mog¹ pos³u yæ do innych celów, takich jak w systemach PBX podœwietlenie tarczy telefonu czy zapalanie diody informuj¹cej, e na linii jest kolejna rozmowa. Obecnie wszystkie ³¹cza POTS wykorzystuj¹ proste wtyki telefoniczne RJ-11, które wystarczy w³o yæ do gniazdka. Maksymalna teoretyczna prêdkoœæ podstawowego, analogowego ³¹cza telefonicznego wynosi 33,6K bps, choæ wiele czynników mo e j¹ ograniczyæ, a jest to przede wszystkim jakoœæ linii. Linie telefoniczne zazwyczaj nie ³¹cz¹ siê wiêc z t¹ górn¹ prêdkoœci¹ 33,6 Kbps, czêsto nieoczekiwanie przerywaj¹ po³¹czenia, czasami trac¹ przesy³ane dane lub przestaj¹ funkcjonowaæ przez d³u szy czas, gdy wzmo ony szum elektryczny uniemo liwia transfer danych. Korzystaj¹c z linii telefonicznej do nawi¹zywania po³¹czenia, najlepiej na obu koñcach mieæ dopasowane modemy, poniewa pochodz¹c od tego samego producenta, ³atwiej negocjuj¹ one najwy sz¹ mo liw¹ prêdkoœæ transmisji. Potrafi¹ one wówczas równie przejœæ na wolniejszy tryb, który automatycznie wprowadza mniejsz¹ prêdkoœæ przesy³u, jeœli nagle szum zaczyna sprawiaæ zbyt du o k³opotów. Linia telefoniczna przenosi wy³¹cznie sygna³y analogowe. Dane przesy³ane pomiêdzy systemami modem zamienia z cyfrowych na analogowe. S³owo modem jest w jêzyku angielskim akronimem nazw funkcji jakie wykonuje modulator/demodulator, czyli urz¹dzenie koduj¹ce/dekoduj¹ce. Na ka dym koñcu po³¹czenia modem systemu wysy³aj¹cego koduje dane cyfrowe na sygna³ analogowy i wysy³a go lini¹ telefoniczn¹ jako serie s³yszalnych dÿwiêków. Nastêpnie, na koñcu odbieraj¹cym modem dekoduje s³yszalny sygna³ analogowy z powrotem na dane cyfrowe na u ytek komputera.

7 Rozdzia³ 6: Po³¹czenia WAN 85 ISDN Technologia ISDN (ang. Integrated Services Digital Network), miêdzynarodowy standard sieci zintegrowanych us³ug sieciowych, cyfrowa sieæ komunikacyjna o bardzo du ej przepustowoœci, bazuj¹ca na istniej¹cej infrastrukturze telefonicznej, jest stosowana od ponad 10 lat. Jednak z powodu niezbêdnych unowoczeœnieñ sprzêtowych wymaganych od centralnych biur firm telekomunikacyjnych, ISDN nie rozpowszechni³ siê a do ostatniego czasu, a nawet teraz z jego us³ug mo na skorzystaæ prawie wy³¹cznie w du ych miastach. ISDN jest dostêpny w dwóch podstawowych formach: Dostêp Podstawowy, BRI (ang. Basic Rate Interface) i Dostêp Pierwotny, PRI (ang. Primary Rate Interface). Po³¹czenie ISDN-BRI sk³ada siê z trzech kana³ów; dwa z nich zwane s¹ kana³ami sygnalizacyjnymi (kana³y typu B) i przesy³aj¹ dane ka dy z prêdkoœci¹ 64 Kbps. Mog¹ one równie przenosiæ rozmowy telefoniczne, czyli g³os ludzki. (Ka dy z nich mo e przenosiæ równoczeœnie tylko jeden g³os.) Kana³ trzeci, zwany kana³em danych (kana³ typu D), przenosi sygna³y steruj¹ce i inne komunikaty niezbêdne do zarz¹dzania kana³ami typu B. Prêdkoœæ tego kana³u wynosi 16 Kbps. Wychodz¹c od skróconych nazw: kana³y B i kana³ D, po³¹czenie ISDN-BRI nazywa siê czêsto po³¹czeniem 2B+D, co informuje nas o liczbie i rodzaju kana³ów, z których siê sk³ada. Po³¹czenie ISDN-PRI sk³ada siê z kolei z 24 kana³ów B i jednego kana³u D i mo e przesy³aæ w sumie 1,544 Mbps, jak na przyk³ad linia T-1. UWAGA: W ró nych czêœciach œwiata dostêpne s¹ ró ne odmiany konfiguracji PRI. Czêsto spotykana jest 24B+D, ale tak e 22 kana³y B z 64 Kbps kana³em D, 24 kana³y B o prêdkoœci 56 Kbps, czy nawet 30 standardowych kana³ów B (czyli w sumie 1,92 Mbps). Po³¹czenie ISDN nawi¹zuje siê zazwyczaj w momencie, gdy jest ono potrzebne s¹ wiêc po³¹czeniami komutowanymi. Aby pos³u yæ siê ISDN w po³¹czeniu WAN, na ka dym koñcu korzysta siê z routerów ISDN na ¹danie, które wybior¹ numer tego drugiego routera, gdy dane maj¹ zostaæ wys³ane. Poniewa ISDN ma bardzo krótki okres inicjowania po³¹czenia, po³¹czenie uzyskuje siê tutaj znacznie szybciej ni w po³¹czeniu telefonicznym i trwa to zazwyczaj krócej ni jedn¹ sekundê. ISDN jest nadal stosunkowo nowym rozwi¹zaniem, jeœli weÿmiemy pod uwagê stopieñ jego rozpowszechnienia. Regularnie obserwuje siê zmiany w jego cenach, a s¹ one równie czêsto ró ne w ró nych czêœciach kraju. Zanim podejmiemy wiêc decyzjê o wyborze ISDN, musimy poznaæ warunki finansowe tej us³ugi oferowane przez dostawców us³ug telefonicznych. Nastêpnie na podstawie przewidywanego wykorzystania sieci do transferu danych, powinniœmy byæ w stanie oszacowaæ op³acalnoœæ takiego rozwi¹zania. Typowo instalacja linii ISDN-BRI, przy za³o eniu, e nie s¹ konieczne zmiany w okablowaniu, kosztuje oko³o 250 dolarów. Niektóre firmy telekomunikacyjne mog¹ zrezygnowaæ z op³aty instalacyjnej, kiedy podpiszemy z nimi umowê na liniê ISDN na rok lub dwa.

8 86 SIECI KOMPUTEROWE - KURS PODSTAWOWY UWAGA: Decyduj¹c siê na ISDN, musisz wzi¹æ pod uwagê, e mo e min¹æ sporo czasu zanim faktycznie linia ta zostanie zainstalowana. Dobrym rozwi¹zaniem bêdzie za ¹danie od dostawcy tej us³ugi dok³adnej, pisemnej informacji o dacie ukoñczenia instalacji. Musisz byæ te przygotowany na sytuacjê, e firma nie dotrzyma tego pierwotnego terminu. Op³ata miesiêczna za korzystanie z ISDN jest podobna do op³aty za po³¹czenia telefoniczne, tak samo jest w przypadku po³¹czeñ zamiejscowych. Nale y jednak pamiêtaæ, e korzystanie z dwóch kana³ów B jest równowa ne wykonywaniu dwóch osobnych rozmów telefonicznych, i tym samym koszt równy jest podwójnej op³acie za rozmowê. DSL Coraz szerzej dostêpna jest wzglêdnie nowa metoda dokonywania po³¹czeñ nazwana DSL (ang. Digital Subscriber Line). Istnieje kilka ró nych odmian DSL, i nazwa ka dej rozpoczyna siê od innych inicja³ów, z którego to powodu DSL nazywa siê czêsto xdsl. Dostêpne s¹ nastêpuj¹ce odmiany: ADSL Asymetryczny DSL (ang. Asymmetric DSL) pozwala na odbiór do 8 Mpbs i wys³anie 1 Mbps danych. Wielu dostawców us³ug internetowych oferuje tylko do 1,5 Mbps odbieranych (nazywanych równie downstream) i 256 Kbps wysy³anych (nazywanych upstream) danych, jednak na prêdkoœæ znacz¹cy wp³yw mo e mieæ tak e odleg³oœæ od centrali. Przy d³u szych odcinkach prêdkoœæ mo e byæ znacznie mniejsza (jednak ASDL bêdzie zawsze szybsze od modemowego po³¹czenia telefonicznego). HDSL Szybki DSL (ang. High-speed DSL) gwarantuje po³¹czenie dwóch lokalizacji z prêdkoœci¹ pomiêdzy 768 Kbps a 2,048 Mpbs. RADSL DSL z Adaptacj¹ Prêdkoœci (ang. Rate Adaptive DSL) gwarantuje po³¹czenie z prêdkoœci¹ pomiêdzy 600 Kbps a 12 Mbps dla danych odbieranych oraz pomiêdzy 128 Kbps a 1 Mbps dla danych wysy³anych. SDLS Symetryczny DSL (ang. Symmetric DSL) gwarantuje dwustronne po³¹czenie z prêdkoœci¹ pomiêdzy 160 Kbps a 2,048 Mbps. VDSL Bardzo Szybki DSL (ang. Very-high-speed DSL) gwarantuje do 51 Mbps dla danych odbieranych i do 2 Mbps dla danych wysy³anych. Poni ej przedstawione zostan¹ zasady dzia³ania xdsl i opisane okolicznoœci, w których mo na zastosowaæ jego najwy sze przepustowoœci. Najwiêkszy nacisk po³o ony zostanie na ASLD, poniewa jest to wariant najbardziej powszechny i najtañszy. Jednak dla po³¹czeñ WAN lepszym wyborem okazaæ siê mo e SDSL, zw³aszcza gdy potrzeby transferu danych s¹ takie same w obu kierunkach.

9 Rozdzia³ 6: Po³¹czenia WAN 87 Jak dzia³a xdsl Miedziana skrêtka u ywana w dostêpie telefonicznym jest w stanie przesy³aæ sygna³y z czêstotliwoœci¹ do 1 MHz, ale po³¹czenie telefoniczne wykorzystuje z ca³ego zakresu jedynie 8 KHz. Powodem tego ograniczenia jest dzia³anie karty w centrali dostawcy us³ug, która transmituje sygna³ analogowy przesy³any przez skrêtkê do sieci cyfrowej dostawcy. Ten interfejs zezwala jedynie na czêstotliwoœæ 4 KHz sygna³ów w ka dym z kierunków, nawet jeœli kabel móg³by je przes³aæ w wiêkszej czêstotliwoœci. xdsl dzia³a przez otwarcie ca³ej maksymalnej czêstotliwoœci 1 MHz poprzez korzystanie z nowych kart rozszerzeñ xdsl, które dostawca us³ug mo e zainstalowaæ w centrali telefonicznej. W przypadku linii ³¹cz¹cych siê z tymi kartami, nowy zakres czêstotliwoœci jest w stanie przes³aæ du o wiêcej danych ni gdyby te karty nie by³y zainstalowane, ograniczaæ je jednak mo e odleg³oœæ miêdzy sprzêtem komputerowym a prze³¹cznikiem centrali. Wiêkszoœæ wersji xdsl dzia³a optymalnie do prawie 4 km odleg³oœci. W szczególnoœci przesy³anie danych z prêdkoœci¹ 8 Mbps do abonenta i 1 Mbps od abonenta przez ADSL jest mo liwe wy³¹cznie do takiej odleg³oœci, a d³u sze dystanse mog¹ zostaæ równie pokonane, ale ju nie przy takich prêdkoœciach. Przyk³adowo, po³¹czenie ADSL poprowadzone na odleg³oœæ prawie 6 km czyli dystans, jaki dzieli 95% 1 miejsc instalacji telefonu od centrali ogranicza skutecznoœæ swojego dzia³ania w najlepszym przypadku do 1,5 Mbps, gdy odbiera dane. W Stanach Zjednoczonych Ameryki tylko 50% telefonów znajduje siê w odleg³oœci nie przekraczaj¹cej 4 km. Pozytywne prognozy g³osz¹, e nowe rozwi¹zania powinny pozwoliæ na ominiêcie tych ograniczeñ stawianych przez odleg³oœci. Pomys³y te s¹ w fazie rozwoju i prawdopodobnie bêd¹ dostêpne dopiero w koñcu roku 2001, jeœli nie w roku ADSL Jak ju zosta³o powiedziane, ADSL mo e przesy³aæ do 8 Mbps w kierunku do abonenta i do 1 Mbps od abonenta. Dodatkowo, do tych dwóch kana³ów dla danych, ADSL udostêpnia równie jeden kana³ o prêdkoœci 8 KHz przeznaczony na liniê telefoniczn¹, który mo e wspó³istnieæ z kana³ami dla danych. Rozmaite zastosowania ADSL ró ni¹ siê miêdzy sob¹ prêdkoœci¹ transferu. Niektóre wolniejsze warianty funkcjonuj¹ tylko z prêdkoœci¹ 1,5 Mpbs od i 256 Kbps do abonenta, a w jeszcze innych mo e nawet spaœæ do odpowiednio 384 Kbps i 64 Kbps. xdsl, a zw³aszcza ADSL, cieszy siê du ym zainteresowaniem. Koszt przes³ania jednego megabajta danych jest zdecydowanie ni szy ni w przypadku linii telefonicznych, a nawet czêsto ni szy równie od ISDN. Jednak nawet przy takim zainteresowaniu, potrwa to jeszcze kilka lat zanim xdsl bêdzie powszechnie dostêpne. W chwili obecnej coraz wiêcej firm telekomunikacyjnych wci¹ga go do swojej oferty, ale nadal nie s¹ one zbyt liczne. Nikt nie jest w stanie przewidzieæ jak szybko przyjmie siê xdsl. G³ównym ograniczeniem s¹ zmiany, jakie firmy telekomunikacyjne bêd¹ musia³y wprowadziæ do swoich centrali, a koszty ich s¹ znaczne. Jedna karta rozszerzeñ (a wymagana jest jedna karta na jedno z³¹cze) kosztuje szacunkowo przynajmniej 1 tys. dolarów. irmy bêd¹ 1 Dane dotycz¹ Stanów Zjednoczonych Ameryki (przyp. t³um.)

10 88 SIECI KOMPUTEROWE - KURS PODSTAWOWY musia³y prawdopodobnie unowoczeœniæ wszystkie centrale telefoniczne, co z kolei bêdzie kosztowaæ oko³o 250 do 500 tys. dolarów. I chocia firmy telekomunikacyjne mog¹ mieæ nadziejê na szybkie odzyskanie tych kosztów, to jednak zmiany te bêd¹ wymagaæ du ych nak³adów finansowych na pocz¹tku. Cynicy zwracaj¹ uwagê, e ISDN istnieje na rynku od ponad 12 lat, a sta³ siê powszechnie dostêpny dopiero teraz. Czy xdsl bêdzie musia³ podzieliæ jego los? Wyrok nie jest jeszcze przes¹dzony, jednak teraz, na pocz¹tku 2001 roku, wydaje siê, e xdsl ma szansê na szybkie i pe³ne sukcesu zaistnienie. Dlaczego Asymetryczny DSL? Potrzeby dostêpu do danych czêsto s¹ asymetryczne. Innymi s³owy, w obojêtnie którym momencie, system zazwyczaj chce odbieraæ wiêcej danych ni wysy³aæ, b¹dÿ odwrotnie. Wiêkszoœæ po³¹czeñ zdalnych, zw³aszcza Internetowe, jest asymetryczna. Nacisk jest najczêœciej po³o ony na szybsze otrzymywanie ni wysy³anie danych. Z tego te powodu ADSL towarzyszy najwiêksze zainteresowanie spoœród zastosowañ xdsl, oferuj¹cemu po prostu wiêcej korzyœci przy tej samej przepustowoœci. Liczniejsze programy bêd¹ skuteczniej pracowa³y z szybszym transferem do ni od abonenta. Niektóre zastosowania xdsl s¹ symetryczne, jak na przyk³ad SDSL czy HDSL, i s¹ lepiej przystosowane do u ytkowania, gdzie wymiana danych jest mniej wiêcej równa w obu kierunkach, jak to siê dzieje na przyk³ad w dwóch zdalnych sieciach LAN po³¹czonych ze sob¹. Po³¹czenia T-1 / T-3 (DS1 / DS3) Przed ponad 40 laty w laboratoriach amerykañskiej firmy telekomunikacyjnej Bell rozwiniêto hierarchiê systemów, które mog¹ cyfrowo przenosiæ sygna³y g³osu ludzkiego. Na najni szym jej poziomie znalaz³o siê po³¹czenie nazwane DS0 o przepustowoœci 64 Kbps. Po³¹czenie, które ³¹czy w sobie 24 DS0 nosi nazwê DS1 i oddaje do dyspozycji przepustowoœæ 1,544 Mbps, gdy wszystkie kana³y s¹ u ywane. Nastêpny wspólny kana³ to DS3, mieszcz¹cy w sobie 672 DS0 i o ³¹cznej przepustowoœci 44,736 Mbps. DS1 nazywany jest najczêœciej po³¹czeniem T-1, co odnosi siê w³aœciwie do systemu z³o onego z regeneratorów, które mog¹ przesy³aæ ruch DS1 przez podwójn¹ skrêtkê. (Zaskakuj¹ce jest to, e wymogi DS1 ograniczaj¹ siê do podwójnej skrêtki, a nie œwiat³owodu czy czegoœ bardziej egzotycznego. Aby dowiedzieæ siê, ile danych mo e przenosiæ zwyk³y kabel telefoniczny, patrz wczeœniejszy podrozdzia³ DSL.) DS1 jest czêsto u ywany jako po³¹czenie cyfrowe w ramach jednej firmy pomiêdzy PBX a POP (ang. Point of Presence), a tak e powszechnie ³¹czy sieci LAN z Internetem. Z³¹cze DS1 mo e przenosiæ równoczeœnie do 24 rozmów telefonicznych lub do 24 transferów danych. Albo te, korzystaj¹c z mutliplexera i DS1, mo na uzyskaæ jedno du e po³¹czenie o prêdkoœci 1,544 Mbps.

11 Rozdzia³ 6: Po³¹czenia WAN 89 Istnieje równie inne popularne rozwi¹zanie, zwane czêœciowe T-1, w którym zainstalowane jest pe³ne DS1, jednak aktywnych jest tylko tyle kana³ów, ile zosta³o op³aconych. Jest to wygodna metoda, poniewa kupuje siê tylko potrzebn¹ przepustowoœæ, a powiêkszenie jej (maksymalnie do DS1) to tylko kwestia jednego telefonu (i pewnej sumy pieniêdzy!). UWAGA: Po³¹czenia WAN za pomoc¹ DS0, DS1 i DS3 wykorzystuj¹ technologiê sygnalizowania frame relay (przekazywania ramek) po stronie firmy telekomunikacyjnej. Zrozumienie jej istoty nie jest tu najwa niejsze, jednak musisz wiedzieæ, e instaluj¹c z³¹cze czêœciowe T-1 od Twojej sieci LAN do Internetu, korzystasz z us³ugi frame relay. Na ka dym koñcu po³¹czenia DS1 znajduj¹ siê dwa kluczowe urz¹dzenia: CSU/ DSU konwertuj¹cy sygna³y DS1 w sygna³y sieciowe oraz router, który kieruje pakietami danych pomiêdzy DS1 i sieci¹ LAN. Tryb Transferu Asynchronicznego (ATM) Tryb Transferu Asynchronicznego (ang. Asynchronous Transfer Mode, ATM) jest bardzo szybk¹ technologi¹ transmisji danych. ATM jest wielostronn¹, opart¹ na komórkach technologi¹ sieciow¹, która zbiera dane w jednostki zwane komórkami, a nastêpnie przesy³a je przez po³¹czenie sieciowe ATM. Mo e przesy³aæ zarówno dane, jak i g³os, a jego prêdkoœæ dochodzi nawet do Mbps. Zazwyczaj z rozwi¹zania tego korzystaj¹ wzglêdnie du e firmy, które potrzebuj¹ prêdkoœci ATM dla swoich po³¹czeñ WAN, lub firmy, które wysy³aj¹ niezmiernie du e iloœci danych, jak to jest na przyk³ad w przypadku transferu danych video. X.25 Po³¹czenia X.25 dostêpne s¹ ju od d³u szego czasu, ale nie s¹ raczej u ywane do po³¹czeñ WAN, z powodu kosztów sta³ych i rozbie noœci pomiêdzy cen¹ a oferowan¹ przepustowoœci¹, która nie jest konkurencyjna w porównaniu z innymi rozwi¹zaniami. Niektóre starsze sieci mog¹ mieæ zainstalowane z³¹cza X.25, zw³aszcza w Europie. X.25 jest komutowanym po³¹czeniem WAN, w którym dane przechodz¹ przez chmurê X.25, dzia³aj¹c¹ podobnie do Internetu, ale korzysta z prywatnej/publicznej sieci X.25. Po³¹czenia te s¹ zazwyczaj wzglêdnie wolne (56 Kbps), choæ niekiedy mog¹ byæ szybsze. Technologia ta zosta³a zaprojektowana i rozwiniêta przez amerykañskie si³y wojskowe w celu u ycia jej do transmisji g³osu w celach wojskowych na wypadek takich okolicznoœci jak nawet wybuch nuklearny. Jak siê mo na z tego domyœliæ, X.25 jest niezwykle niezawodnym, bezpiecznym protoko³em do transmisji danych. Wszystkie ramki (podobne do pakietów) przesy³ane t¹ drog¹ s¹ dok³adnie sprawdzane od pocz¹tku do koñca po³¹czenia.

12 90 SIECI KOMPUTEROWE - KURS PODSTAWOWY PODSUMOWANIE ROZDZIA U Rozdzia³ ten przedstawi³ pojêcia i technologie zwi¹zane z po³¹czeniami sieci WAN, w tym ró ne typy po³¹czeñ i z³¹czy, jak równie specyfikacje poszczególnych typów technologii WAN. Chocia zakres wyboru mo e wywo³aæ dezorientacjê, jego dokonanie oka e siê ³atwiejsze, gdy problem roz³o ymy na mniejsze elementy. Przede wszystkim nale y ostro nie i dok³adnie zidentyfikowaæ nasze potrzeby wzglêdem sieci WAN, a nastêpnie przeanalizowaæ je w porozumieniu z dostawcami us³ug sieciowych, porównuj¹c nasze potrzeby z ich ofertami. Kolejny rozdzia³ przechodzi do zagadnienia protoko³ów sieciowych, takich jak TCP/ IP i IPX/SPX. Dowiemy siê tam, jak owe protoko³y dzia³aj¹, jak s¹ konstruowane ich pakiety i jaka jest g³ówna charakterystyka ka dego typu protoko³ów. Przedstawione zostan¹ równie inne powszechne protoko³y, zw³aszcza te zwi¹zane z TCP/IP, takie jak SMTP, HTTP i WINS.

Mariusz Kasprzak Rewolucja w technologii VoIP. Sposób na ograniczenie kosztów dla firm i instytucji

Mariusz Kasprzak Rewolucja w technologii VoIP. Sposób na ograniczenie kosztów dla firm i instytucji 2 VoIP SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA Mariusz Kasprzak Rewolucja w technologii VoIP 4 5 ISBN 978-83-60516-33-1 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Telefonia internetowa: gdzie jesteœmy? 6 10 Wydawca:

Bardziej szczegółowo

Czy Polacy wiedz¹ co to jest VoIP? 3. Telefonia IP krótki poradnik dla firm zainteresowanych wykorzystaniem tej technologii

Czy Polacy wiedz¹ co to jest VoIP? 3. Telefonia IP krótki poradnik dla firm zainteresowanych wykorzystaniem tej technologii 2 VoIP OPERATORZY, US UGI, SPRZÊT SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-02-7 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz tel.

Bardziej szczegółowo

HiPath 4000 V2.0 - System IP czasu rzeczywistego dla œrednich i du ych przedsiêbiorstw

HiPath 4000 V2.0 - System IP czasu rzeczywistego dla œrednich i du ych przedsiêbiorstw HiPath 4000 V2.0 - System IP czasu rzeczywistego dla œrednich i du ych przedsiêbiorstw HiPath 4000 V2.0 to innowacyjny, nowoczesny system IP czasu rzeczywistego zapewniaj¹cy nowy poziom jakoœci w komunikacji

Bardziej szczegółowo

Wywiad z Rafa³em Fazanem dyrektorem dzia³u handlowego ESD Alcatel Polska SA. Jak unikn¹æ katastrofy w podró y s³u bowej dziêki odpowiednim narzêdziom

Wywiad z Rafa³em Fazanem dyrektorem dzia³u handlowego ESD Alcatel Polska SA. Jak unikn¹æ katastrofy w podró y s³u bowej dziêki odpowiednim narzêdziom Mobilne biuro 3 SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA Wywiad z Rafa³em Fazanem dyrektorem dzia³u handlowego ESD Alcatel Polska SA 4 5 ISBN 83-60516-00-6 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG

Bardziej szczegółowo

Opcje dostêpu zdalnego

Opcje dostêpu zdalnego Rozdzia³ 32 Nowa funkcja! Tworzenie po³¹czenia pulpitu zdalnego z innym komputerem 892 Nowa funkcja! U ywanie Pod³¹czania pulpitu zdalnego 899 Dostêp zdalny poprzez Wirtualn¹ sieæ prywatn¹ (VPN) 912 ¹czenie

Bardziej szczegółowo

Naszym zdaniem technologie informacyjne i telekomunikacyjne s¹ w stanie poprawiæ standard ycia oko³o 80% ludnoœci zamieszkuj¹ce kraje rozwijaj¹ce siê.

Naszym zdaniem technologie informacyjne i telekomunikacyjne s¹ w stanie poprawiæ standard ycia oko³o 80% ludnoœci zamieszkuj¹ce kraje rozwijaj¹ce siê. Warunkiem koniecznym dla zaistnienia gotowoœci jest zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowej. Bez dostêpu do globalnego systemu komunikacyjnego, adna spo³eczeñstwo nie bêdzie mog³o uczestniczyæ

Bardziej szczegółowo

Projektowanie funkcjonalnych serwisów internetowych

Projektowanie funkcjonalnych serwisów internetowych IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Uzyskiwanie pomocy i wsparcia technicznego

Uzyskiwanie pomocy i wsparcia technicznego Rozdzia³ 4 Nowa funkcja! Centrum pomocy i obs³ugi technicznej 118 Nowa funkcja! ¹czenie siê z innym komputerem za pomoc¹ narzêdzia Pomoc zdalna 129 Inne zasoby pomocy technicznej 139 Kontaktowanie siê

Bardziej szczegółowo

Spis treœci. Wstêp...XIII Rozdzia³: 1 Wprowadzenie do sieci... 1. Rozdzia³: 3 Konfigurowanie sprzêtu sieciowego... 31

Spis treœci. Wstêp...XIII Rozdzia³: 1 Wprowadzenie do sieci... 1. Rozdzia³: 3 Konfigurowanie sprzêtu sieciowego... 31 Spis treœci Spis treœci Wstêp...XIII Rozdzia³: 1 Wprowadzenie do sieci... 1 Historia....................................................... 1 Sieci TCP/IP.....................................................

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej 2 Monitoring i nowoczesne systemy alarmowe SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-08-9 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

Sterowanie dla monitoringu. Nowoczesne rozwi¹zania œwiat³owodowe i telekomunikacyjne. Pawe³ Olszynka, Marzena Opaliñska, Tomasz Deluga

Sterowanie dla monitoringu. Nowoczesne rozwi¹zania œwiat³owodowe i telekomunikacyjne. Pawe³ Olszynka, Marzena Opaliñska, Tomasz Deluga 2 ITELIGENTNE INFRASTRUKTURY SIECIOWE SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA GRUPA ZPAS 3 INFOTELA ISBN 978-83-60516-01-0 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323

Bardziej szczegółowo

Zrób u ytek z domowej sieci

Zrób u ytek z domowej sieci Korzystanie z Internetu to nie tylko przegl¹danie stron WWW, to równie mo liwoœæ przekszta³cenia, niewielkim kosztem, zwyk³ego domu w multimedialne centrum rozrywki... MICHA STÊPIEÑ INTERNET Zrób u ytek

Bardziej szczegółowo

IP over ATM. Spis treœci

IP over ATM. Spis treœci IP over ATM Spis treœci 1. Wstêp 3 1.1. Protokó³ IP 3 1.2. IP over ATM 3 2. Po³¹czenia w sieci ATM 5 3. Classical IP over ATM na podstawie RFC 1577 6 3.1. Cele specyfikacji 6 3.2. Konfiguracja podsieci

Bardziej szczegółowo

Piotr Szulec. Poradnik inwestora. W co inwestowaæ czyli abc inwestycji

Piotr Szulec. Poradnik inwestora. W co inwestowaæ czyli abc inwestycji Piotr Szulec Poradnik inwestora W co inwestowaæ czyli abc inwestycji Warszawa 2004 1 Broszura zosta³a wydana w celach edukacyjnych. Informacje w niej zawarte maj¹ charakter ogólny. Publikacja zosta³a wydana

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI BIBLIOTEKA INFOTELA Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) ISBN 83-921962-3-6 KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI partnerzy wydania 4 Okablowanie œwiat³owodowe 4 Centrale telefoniczne 4 Technologie mobilne 4 Zarz¹dzanie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e...2 5. Telekomunikacja

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e...2 5. Telekomunikacja SPIS TREŒCI Warto wiedzieæ, e......2 5 INDEKS 345237 numer 3 (107), rok dziesi¹ty lipiec/wrzesieñ 2010 PL ISSN 1429-0200 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 10 000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c.

Bardziej szczegółowo

AMP Communications Outlet System PLUS Nowa generacja systemów okablowania!

AMP Communications Outlet System PLUS Nowa generacja systemów okablowania! AMP Communications Outlet System PLUS Nowa generacja systemów okablowania! Zalety - PLUSY: modularny, ³atwy i szybki w instalacji bezpieczna inwestycja pe³na kompatybilnoœæ wstecz ³atwy w uaktualnianiu

Bardziej szczegółowo

WARTO WIEDZIEÆ, E... INFOTEL 1/2007

WARTO WIEDZIEÆ, E... INFOTEL 1/2007 WARTO WIEDZIEÆ, E......B³yskawiczna ekspansja wideo w internecie zmienia oblicze portali. Wydawcy internetowi coraz wiêcej inwestuj¹ w multimedia i coraz chêtniej mówi¹ o swoich us³ugach telewizja. Teledyski,

Bardziej szczegółowo

Jak bezpiecznie korzystaæ z kredytu? Poradnik dla konsumenta. www.zbp.pl

Jak bezpiecznie korzystaæ z kredytu? Poradnik dla konsumenta. www.zbp.pl Jak bezpiecznie korzystaæ z kredytu? Poradnik dla konsumenta Zawartoœæ: S³owniczek Wstêp Co to znaczy nadmiernie siê zad³u yæ? Kogo dotyczy ten problem? Problem nasycenia kredytami gotówkowymi w Polsce

Bardziej szczegółowo

Praca z domenami Windows

Praca z domenami Windows Rozdzia³ 33 Domeny i Grupy robocze 920 Przy³¹czanie do domeny 927 Logowanie siê do domeny 935 Odnajdywanie plików, drukarek i u ytkowników 937 Praca z domenami Windows Czêœæ VII: Sieæ Rozdzia³ 33: Praca

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA U YTKOWNIKA. Modem G.shdsl+ z wbudowanym routerem TAHOE 684 WOLNOή KOMUNIKACJI

INSTRUKCJA U YTKOWNIKA. Modem G.shdsl+ z wbudowanym routerem TAHOE 684 WOLNOŒÆ KOMUNIKACJI INSTRUKCJA U YTKOWNIKA Modem G.shdsl+ z wbudowanym routerem TAHOE 684 WOLNOŒÆ KOMUNIKACJI SPIS TREŒCI 1. Wprowadzenie... 1 2. Interfejsy... 3 3. Konfiguracja modemu przy pomocy klawiaturki i wyœwietlacza

Bardziej szczegółowo

J. Altkorn, Podstawy marketingu, Wydawnictwo Instytucji Marketingu, wyd. II Kraków 2000, s. 19. 3

J. Altkorn, Podstawy marketingu, Wydawnictwo Instytucji Marketingu, wyd. II Kraków 2000, s. 19. 3 BAROMETR REGIONALNY 59 DOŒWIADCZENIA W WYKORZYSTANIU NARZÊDZI MARKETINGU W PRZEDSIÊBIORSTWACH W PROGRAMIE EQUAL SYSTEM PRZECIWDZIA ANIA POWSTAWANIU BEZROBOCIA NA TERENACH S ABO ZURBANIZOWANYCH mgr Agnieszka

Bardziej szczegółowo

Lotus Development, wspólnie z 19 tysi¹cami Partnerów Handlowych, dostarcza rozwi¹zania dla urzêdów i agencji pañstwowych.

Lotus Development, wspólnie z 19 tysi¹cami Partnerów Handlowych, dostarcza rozwi¹zania dla urzêdów i agencji pañstwowych. Lotus Development, wspólnie z 19 tysi¹cami Partnerów Handlowych, dostarcza rozwi¹zania dla urzêdów i agencji pañstwowych. Zapraszamy do zostania jedn¹ z 56 milionów osób na ca³ym œwiecie, które znaj¹ ju

Bardziej szczegółowo

Analiza i opis procesów e-urzêdu

Analiza i opis procesów e-urzêdu Analiza i opis procesów e-urzêdu Pawe³ Kamecki* Dokument e-europa. Spo³eczeñstwo informacyjne dla wszystkich W marcu roku 2000 podczas szczytu w Lizbonie pañstwa Unii Europejskiej przyjê³y dokument o nazwie

Bardziej szczegółowo

Grzegorz Kantowicz. Mieczys³aw Borkowski. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz

Grzegorz Kantowicz. Mieczys³aw Borkowski. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz INDEKS 345237 numer 1 (101), rok dziesi¹ty styczeñ/marzec 2009 PL ISSN 1429-0200 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 10 000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. M. Kantowicz, G. Kantowicz ul. Stawowa 110,

Bardziej szczegółowo

Serwisy WWW. Projektowanie, tworzenie i zarz¹dzanie

Serwisy WWW. Projektowanie, tworzenie i zarz¹dzanie IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

E-GOSPODARKA. Poradnik przedsiêbiorcy

E-GOSPODARKA. Poradnik przedsiêbiorcy E-GOSPODARKA Poradnik przedsiêbiorcy Warszawa 2003 1 Autor Adam Wawszczyk Redakcja i korekta Agnieszka Tokaj-Krzewska Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci, 2003 Projekt ok³adki Jakub

Bardziej szczegółowo

ROZDZIA 11. Zabezpieczanie pojedynczego serwera

ROZDZIA 11. Zabezpieczanie pojedynczego serwera ROZDZIA 11 Zabezpieczanie pojedynczego serwera 251 252 LINUX - ADMINISTRACJA - KURS PODSTAWOWY Nie musisz szukaæ d³ugo, aby dowiedzieæ siê, e ktoœ odkry³ now¹, œwietn¹ metodê na w³amywanie siê do systemów.

Bardziej szczegółowo

Microsoft Office. to standard [str. 8] Ile warta jest marka Microsoft Certified Partner [str. 25]

Microsoft Office. to standard [str. 8] Ile warta jest marka Microsoft Certified Partner [str. 25] ISSN 1730-6884 Dwumiesiêcznik dla Partnerów Microsoft nr 1 (3) marzec 2005 Ile warta jest marka Microsoft Certified Partner [str. 25] Microsoft Office to standard [str. 8] Poznajemy fachowców z kompetencj¹

Bardziej szczegółowo

Od chaosu do wspó³pracy

Od chaosu do wspó³pracy Raport powsta³ dziêki wspó³pracy The Henley Centre HeadlightVision i Yankelovich Od chaosu do wspó³pracy Innowacje technologiczne zapowiadaj¹ now¹ erê w podró owaniu Spis treœci Przedmowa 3 Streszczenie

Bardziej szczegółowo