Rozdzia³ 6. Po³¹czenia WAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozdzia³ 6. Po³¹czenia WAN"

Transkrypt

1 Rozdzia³ 6 Po³¹czenia WAN 79

2 80 SIECI KOMPUTEROWE - KURS PODSTAWOWY Wiele firm lokalizuj¹cych swoje oddzia³y w ró nych miejscach zg³asza potrzebê wspólnego korzystania ze swoich zasobów. I tak przyk³adowo, system ksiêgowy jest dostêpny w budynkach g³ównej siedziby, czyli tam, gdzie znajduj¹ siê dzia³y ksiêgowoœci, jednak magazyny zlokalizowane akurat na drugim koñcu miasta równie musz¹ mieæ dostêp do systemu ksiêgowego z powodu ustalania danych ksiêgowych, obowi¹zku wprowadzania danych oraz innych zadañ inwentaryzacyjnych i utrzymuj¹cych porz¹dek. Mo e siê te zdarzyæ, e firma pos³uguje siê systemem oprogramowania do pracy grupowej, takiego jak Lotus Notes, który wymaga regularnego uaktualniania informacji i wiadomoœci z jednego miejsca do drugiego. W rzeczywistoœci sytuacja ta mo e okazaæ siê jeszcze bardziej skomplikowana. Niektóre firmy maj¹ biura na ca³ym œwiecie, a ka de z nich ma inne wymagania co do dostêpu i uaktualniania danych. W³aœnie w takich sytuacjach pomocna okazuje siê sieæ WAN, czyli sieæ rozleg³a (ang. Wide Area Network). Oczywiœcie, w ma³ym u³amku wszystkie te biura mog¹ wysy³aæ do siebie dane korzystaj¹c z us³ug firm kurierskich, z identycznych napêdów taœmowych, napêdów zip, dysków JAZ lub innych metod, i tak siê kontaktowaæ (zak³adaj¹c, e oprogramowanie obs³uguje wymianê danych w ten w³aœnie sposób.) Jednak ten rodzaj organizacji ma pewne wady, a do najwiêkszych z nich zalicza siê wzglêdnie powolne tempo tych operacji. Dwie sieci LAN mo na po³¹czyæ ze sob¹ na wiele sposobów, co jest tematem tego rozdzia³u. Na pocz¹tku prezentujemy podstawowe pojêcia zwi¹zane z ³¹czeniem sieci LAN nawi¹zuj¹c po³¹czenie WAN. Nastêpnie przejdziemy do omówienia technologii WAN, wraz z charakterystyk¹ minusów, które wi¹ ¹ siê z ka d¹ z nich. OKREŒLANIE POTRZEB WAN Oprócz nielicznych przypadków, po³¹czenia WAN s¹ prawie zawsze bardzo drogie w utrzymaniu, zw³aszcza dlatego, e wymagaj¹ ci¹g³ego zwiêkszania przepustowoœci. Ponadto, po³¹czenia WAN maj¹ wiêksz¹ ni LAN sk³onnoœæ do wywo³ywania problemów, g³ównie z powodu wiêkszej iloœci punktów, w których mo e dojœæ do awarii. Ze wzglêdu na te okolicznoœci, zanim podejmiemy decyzjê, musimy powa nie oceniæ potrzebê zastosowania sieci WAN, a nastêpnie przeanalizowaæ wszystkie dostêpne opcje, koszty z nimi zwi¹zane i ich wady. Koszty mog¹ siê znacz¹co wahaæ w zale noœci od zastosowanej technologii, prêdkoœci i innych czynników (w tym naszej lokalizacji), a do podjêcia decyzji niezbêdne bêdzie pos³u enie siê danymi dotycz¹cymi tych aspektów dostarczanymi przez lokalnych dostawców us³ug sieciowych. Ponadto nale y pamiêtaæ, e ceny i warunki dostêpu zmieniaj¹ siê niemal e z tygodnia na tydzieñ, trzeba siê wiêc postaraæ o jak najbardziej aktualne dane, zanim zdecydujemy siê na jedn¹ z technologii WAN. WSKAZÓWKA: Czêsto odpowiedzi¹ na potrzebê pos³u enia siê technologi¹ WAN s¹ Wirtualne Sieci Prywatne (VPN). VPN jest sieci¹ prywatn¹ tworzon¹ za pomoc¹ sieci publicznej, zwyczajowo Internetu. VPN nazywa siê sieci¹ prywatn¹, poniewa wszystkie

3 Rozdzia³ 6: Po³¹czenia WAN 81 pakiety danych znajduj¹ce siê miêdzy dwoma punktami s¹ zakodowane, tak wiêc nawet jeœli s¹ przesy³ane przy wykorzystaniu sieci publicznej, informacja pozostaje bezpieczna. A poniewa VPN pos³uguje siê Internetem, jest o wiele tañsza ni dedykowane po³¹czenia WAN, i czêsto mo e wykorzystaæ istniej¹ce po³¹czenia Internetowe dla dwóch (lub wiêcej) lokalizacji. Wirtualne Sieci Prywatne szczegó³owo omówione zostan¹ w Rozdziale 9 Po³¹czenia zdalne: zdalny dostêp do sieci. Analiza wymagañ Zanim przyjrzymy siê ró nym technologiom WAN, musimy najpierw mieæ solidne podstawy na temat potrzeb sieci WAN. Z powodu kosztów i czasu niezbêdnego do jej za³o enia i utrzymania, lepiej powstrzymaæ siê od podjêcia konkretnych kroków ku jej realizacji, zanim nie mamy pewnoœci, e takie w³aœnie rozwi¹zanie jest konieczne. Pierwsza sieæ WAN w firmie jest zazwyczaj pokierowana jednym szczególnym powodem, takim jak na przyk³ad dostêpnoœæ systemu ksiêgowego. Kiedy ju WAN dzia³a, firma zaczyna siê nim pos³ugiwaæ równie do innych zastosowañ. I tak przyk³adowo firma mo e przesy³aæ pocztê elektroniczn¹ miêdzy swoimi oddzia³ami, nawi¹zuj¹c za ka dym razem osobne po³¹czenie, ale kiedy jest ju zainstalowana sieæ WAN obs³uguj¹ca system ksiêgowy, wtedy zdecydowanie ³atwiej jest przekierowaæ do po³¹czenia WAN ni dalej pos³ugiwaæ siê dwoma schematami po³¹czeñ. Tym sposobem ujawniaj¹ siê kolejne mo liwoœci wykorzystania sieci WAN, warto wiêc precyzyjnie przeanalizowaæ pierwotne zastosowanie, a nastêpnie rozwa yæ, jakie inne zastosowania mo na wzi¹æ pod uwagê. Jeœli nie uda nam siê przewidzieæ ich wszystkich, mo e siê okazaæ, e firma zainwestowa³a du o pieniêdzy w rozwi¹zanie, które tak naprawdê nie spe³nia jej oczekiwañ. Przed dokonaniem wyboru jednego z rozwi¹zañ WAN, nale y sobie odpowiedzieæ na kilka pytañ: Jakie lokalizacje maj¹ siê znaleÿæ w sieci WAN i jakie us³ugi s¹ dla nich dostêpne? Biuro sprzeda y na Tahiti prawdopodobnie nie bêdzie w stanie kupiæ najnowszej linii xdsl. Ile danych musi byæ przes³ane z i do ka dej lokalizacji, oraz w jakim okresie czasu? Jak szybko dane musz¹ byæ przesy³ane? Czy transfer danych musi byæ synchroniczny czy mo e byæ asynchroniczny? Przyk³adowo, pracownik magazynu, który wprowadza zmiany bezpoœrednio do systemu ksiêgowego zlokalizowanego w innym miejscu potrzebuje synchronicznego (w czasie rzeczywistym) po³¹czenia, podczas gdy restauracja, która musi uaktualniaæ dane o sprzeda y co noc o obojêtnie jakiej godzinie, mo e siê pos³u yæ po³¹czeniem asynchronicznym. Kiedy ma dochodziæ do transferu danych? Czy informacje musz¹ byæ przesy³ane bez przerwy?

4 82 SIECI KOMPUTEROWE - KURS PODSTAWOWY Czy wystarczy, e transfery danych bêd¹ mia³y miejsce co 30 minut, lub w oparciu o jakikolwiek inny schemat? Jakie s¹ ograniczenia finansowe? Gdy znamy ju odpowiedzi na te pytania, mo emy zacz¹æ siê zastanawiaæ nad wyborem jednej z technologii WAN. Kwestie wyboru omówione zostan¹ poni ej. Komutowana czy dedykowana? Komutowane po³¹czenie WAN (inaczej w³¹czane ) to takie, które nie jest aktywne ca³y czas. Do tego typu po³¹czeñ nale y na przyk³ad to uzyskane za pomoc¹ modemu, który wybiera numer, czy po³¹czenie ISDN miêdzy dwoma lokalizacjami. Po³¹czenia tego typu nawi¹zujemy tylko w momencie, gdy s¹ potrzebne i zazwyczaj p³acimy w takich okolicznoœciach tylko za czas po³¹czenia, a nie za iloœæ danych, jak¹ mo emy w nim przes³aæ. Rysunek 6-1 przedstawia przyk³adowe komutowane po³¹czenie WAN. Mamy do czynienia z dwoma typami transmisji w po³¹czeniach komutowanych: po³¹czeniow¹ lub pakietow¹. Transmisja po³¹czeniowa jest realizowana tylko, gdy jest ona potrzebna i udostêpnia sta³y zakres przepustowoœci. Transmisja pakietowa wysy³a pakiety danych do chmury sieciowej, w której spoœród wielu œcie ek mog¹ wybraæ drogê do swoich adresów docelowych, a nastêpnie wy³oniæ siê z niej. Sieci z transmisj¹ pakietow¹ s¹ bardziej niezawodne, poniewa dane mog¹ pod¹ yæ kilkoma ró nymi œcie kami, chocia nie ma gwarancji, e wszystkie dotr¹ do celu w okreœlonym okresie czasu. Sieci z transmisj¹ po³¹czeniow¹ udostêpniaj¹ tylko drogê od Ÿród³a do celu, ale tutaj mo na kontrolowaæ co i na jak d³ugo zosta³o wys³ane do adresu docelowego. Z kolei dedykowane po³¹czenie WAN dzia³a bez przerwy. Do przyk³adowych po³¹czeñ dedykowanych nale ¹ linie DS1 (T-1), xdsl czy dzier awione linie telefoniczne. Na to rozwi¹zanie nale y siê zdecydowaæ, gdy potrzebne jest sta³e po³¹czenie z sieci¹, albo gdy z bilansu ekonomicznego wynika, e i tak bêdzie ono tañsze od po³¹czenia komutowanego. Rysunek 6-2 ilustruje dedykowane po³¹czenie WAN. Modem Modem LAN Komutowane po³¹czenie z wybieraniem numeru LAN Rysunek 6-1. Komutowane po³¹czenie WAN

5 Rozdzia³ 6: Po³¹czenia WAN 83 Ruter CSU/DSU CSU/DSU Ruter LAN Po³¹czenie dedykowane (T-1 lub inne) LAN Rysunek 6-2. Dedykowane po³¹czenie WAN Prywatna czy publiczna? Sieæ prywatna to sieæ nale ¹ca wy³¹cznie do jednej firmy, a dane adnej innej firmy nie mog¹ byæ w niej przesy³ane. Jej zaletami s¹ bezpieczeñstwo danych, ³atwa kontrola sposobu korzystania z sieci i przewidywalnoœæ dostêpnej przepustowoœci. Sieæ publiczna (lub sieæ zewnêtrzna), jak na przyk³ad Internet, jest sieci¹, w której znajduj¹ siê dane wielu firm. Sieci publiczne s¹ mniej bezpieczne od prywatnych, ale do ich zalet nale y niski koszt u ytkowania i to, e nie musimy ich sami nadzorowaæ i utrzymywaæ. Z sieci publicznych nale y korzystaæ, jeœli: Nie zale y nam, by dane zawsze dociera³y do adresu docelowego w okreœlonym, krótkim czasie i gdy nie przeszkadza nam, e nie mo na przewidzieæ opóÿnienia w transferze. Zale y nam na mo liwie najtañszym rozwi¹zaniu. Dane nie musz¹ byæ bezwzglêdnie zabezpieczone, lub gdy posiadamy mo liwoœæ zapewnienia im bezpieczeñstwa w sieci publicznej. (Spoœród istniej¹cych technologii, które mog¹ takie bezpieczeñstwo zagwarantowaæ, wykorzystaæ mo na kodowanie danych czy wirtualne sieci prywatne.) Z sieci prywatnych nale y skorzystaæ, jeœli: Najistotniejsze jest bezpieczeñstwo danych. Mamy do dyspozycji wielu doœwiadczonych pracowników, którzy zainstaluj¹ i bêd¹ utrzymywaæ tê sieæ. Jej koszt nie jest a tak istotny w porównaniu do korzyœci, które niesie ze sob¹ sieæ prywatna.

6 84 SIECI KOMPUTEROWE - KURS PODSTAWOWY Niezbêdna jest pe³na, niezawodna kontrola nad wykorzystaniem przepustowoœci sieci. PO CZENIA WAN Skoro zaznajomiliœmy siê z podstawami po³¹czeñ WAN, mo emy przyjrzeæ siê bli ej poszczególnym technologiom WAN i poznaæ wskazówki i rady przedstawione poni ej, a zwi¹zane z ka dym z typów po³¹czeñ WAN. POTS - Standardowa Us³uga Telefoniczna POTS (ang. Plain Old Telephone Service) to wszystkim znana us³uga telefoniczna. Pomimo, e ze wzglêdów technicznych nie kwalifikuje siê jako ³¹cze WAN (przynajmniej w tym sensie, w którym najczêœciej siê o nich myœli), POTS mo e skutecznie s³u yæ do ³¹czenia dwóch lub wiêcej lokalizacji, jeœli nie jest niezbêdna wysoka przepustowoœæ. Chocia nale y do najwolniejszych rozwi¹zañ sieciowych, POTS jest obecny i ³atwo dostêpny na ca³ym œwiecie, oraz najczêœciej (choæ nie zawsze!) stanowi najtañszy sposób po³¹czenia. W rozwi¹zaniu POTS u ywa siê skrêtki (innymi s³owy, po prostu dwóch przewodów). W niektórych przypadkach korzysta siê z dwóch skrêtek, ale tylko dwie g³ówne y³y s¹ u ywane do przenoszenia sygna³u telefonicznego i dzwonienia. Dwa pozosta³e mog¹ pos³u yæ do innych celów, takich jak w systemach PBX podœwietlenie tarczy telefonu czy zapalanie diody informuj¹cej, e na linii jest kolejna rozmowa. Obecnie wszystkie ³¹cza POTS wykorzystuj¹ proste wtyki telefoniczne RJ-11, które wystarczy w³o yæ do gniazdka. Maksymalna teoretyczna prêdkoœæ podstawowego, analogowego ³¹cza telefonicznego wynosi 33,6K bps, choæ wiele czynników mo e j¹ ograniczyæ, a jest to przede wszystkim jakoœæ linii. Linie telefoniczne zazwyczaj nie ³¹cz¹ siê wiêc z t¹ górn¹ prêdkoœci¹ 33,6 Kbps, czêsto nieoczekiwanie przerywaj¹ po³¹czenia, czasami trac¹ przesy³ane dane lub przestaj¹ funkcjonowaæ przez d³u szy czas, gdy wzmo ony szum elektryczny uniemo liwia transfer danych. Korzystaj¹c z linii telefonicznej do nawi¹zywania po³¹czenia, najlepiej na obu koñcach mieæ dopasowane modemy, poniewa pochodz¹c od tego samego producenta, ³atwiej negocjuj¹ one najwy sz¹ mo liw¹ prêdkoœæ transmisji. Potrafi¹ one wówczas równie przejœæ na wolniejszy tryb, który automatycznie wprowadza mniejsz¹ prêdkoœæ przesy³u, jeœli nagle szum zaczyna sprawiaæ zbyt du o k³opotów. Linia telefoniczna przenosi wy³¹cznie sygna³y analogowe. Dane przesy³ane pomiêdzy systemami modem zamienia z cyfrowych na analogowe. S³owo modem jest w jêzyku angielskim akronimem nazw funkcji jakie wykonuje modulator/demodulator, czyli urz¹dzenie koduj¹ce/dekoduj¹ce. Na ka dym koñcu po³¹czenia modem systemu wysy³aj¹cego koduje dane cyfrowe na sygna³ analogowy i wysy³a go lini¹ telefoniczn¹ jako serie s³yszalnych dÿwiêków. Nastêpnie, na koñcu odbieraj¹cym modem dekoduje s³yszalny sygna³ analogowy z powrotem na dane cyfrowe na u ytek komputera.

7 Rozdzia³ 6: Po³¹czenia WAN 85 ISDN Technologia ISDN (ang. Integrated Services Digital Network), miêdzynarodowy standard sieci zintegrowanych us³ug sieciowych, cyfrowa sieæ komunikacyjna o bardzo du ej przepustowoœci, bazuj¹ca na istniej¹cej infrastrukturze telefonicznej, jest stosowana od ponad 10 lat. Jednak z powodu niezbêdnych unowoczeœnieñ sprzêtowych wymaganych od centralnych biur firm telekomunikacyjnych, ISDN nie rozpowszechni³ siê a do ostatniego czasu, a nawet teraz z jego us³ug mo na skorzystaæ prawie wy³¹cznie w du ych miastach. ISDN jest dostêpny w dwóch podstawowych formach: Dostêp Podstawowy, BRI (ang. Basic Rate Interface) i Dostêp Pierwotny, PRI (ang. Primary Rate Interface). Po³¹czenie ISDN-BRI sk³ada siê z trzech kana³ów; dwa z nich zwane s¹ kana³ami sygnalizacyjnymi (kana³y typu B) i przesy³aj¹ dane ka dy z prêdkoœci¹ 64 Kbps. Mog¹ one równie przenosiæ rozmowy telefoniczne, czyli g³os ludzki. (Ka dy z nich mo e przenosiæ równoczeœnie tylko jeden g³os.) Kana³ trzeci, zwany kana³em danych (kana³ typu D), przenosi sygna³y steruj¹ce i inne komunikaty niezbêdne do zarz¹dzania kana³ami typu B. Prêdkoœæ tego kana³u wynosi 16 Kbps. Wychodz¹c od skróconych nazw: kana³y B i kana³ D, po³¹czenie ISDN-BRI nazywa siê czêsto po³¹czeniem 2B+D, co informuje nas o liczbie i rodzaju kana³ów, z których siê sk³ada. Po³¹czenie ISDN-PRI sk³ada siê z kolei z 24 kana³ów B i jednego kana³u D i mo e przesy³aæ w sumie 1,544 Mbps, jak na przyk³ad linia T-1. UWAGA: W ró nych czêœciach œwiata dostêpne s¹ ró ne odmiany konfiguracji PRI. Czêsto spotykana jest 24B+D, ale tak e 22 kana³y B z 64 Kbps kana³em D, 24 kana³y B o prêdkoœci 56 Kbps, czy nawet 30 standardowych kana³ów B (czyli w sumie 1,92 Mbps). Po³¹czenie ISDN nawi¹zuje siê zazwyczaj w momencie, gdy jest ono potrzebne s¹ wiêc po³¹czeniami komutowanymi. Aby pos³u yæ siê ISDN w po³¹czeniu WAN, na ka dym koñcu korzysta siê z routerów ISDN na ¹danie, które wybior¹ numer tego drugiego routera, gdy dane maj¹ zostaæ wys³ane. Poniewa ISDN ma bardzo krótki okres inicjowania po³¹czenia, po³¹czenie uzyskuje siê tutaj znacznie szybciej ni w po³¹czeniu telefonicznym i trwa to zazwyczaj krócej ni jedn¹ sekundê. ISDN jest nadal stosunkowo nowym rozwi¹zaniem, jeœli weÿmiemy pod uwagê stopieñ jego rozpowszechnienia. Regularnie obserwuje siê zmiany w jego cenach, a s¹ one równie czêsto ró ne w ró nych czêœciach kraju. Zanim podejmiemy wiêc decyzjê o wyborze ISDN, musimy poznaæ warunki finansowe tej us³ugi oferowane przez dostawców us³ug telefonicznych. Nastêpnie na podstawie przewidywanego wykorzystania sieci do transferu danych, powinniœmy byæ w stanie oszacowaæ op³acalnoœæ takiego rozwi¹zania. Typowo instalacja linii ISDN-BRI, przy za³o eniu, e nie s¹ konieczne zmiany w okablowaniu, kosztuje oko³o 250 dolarów. Niektóre firmy telekomunikacyjne mog¹ zrezygnowaæ z op³aty instalacyjnej, kiedy podpiszemy z nimi umowê na liniê ISDN na rok lub dwa.

8 86 SIECI KOMPUTEROWE - KURS PODSTAWOWY UWAGA: Decyduj¹c siê na ISDN, musisz wzi¹æ pod uwagê, e mo e min¹æ sporo czasu zanim faktycznie linia ta zostanie zainstalowana. Dobrym rozwi¹zaniem bêdzie za ¹danie od dostawcy tej us³ugi dok³adnej, pisemnej informacji o dacie ukoñczenia instalacji. Musisz byæ te przygotowany na sytuacjê, e firma nie dotrzyma tego pierwotnego terminu. Op³ata miesiêczna za korzystanie z ISDN jest podobna do op³aty za po³¹czenia telefoniczne, tak samo jest w przypadku po³¹czeñ zamiejscowych. Nale y jednak pamiêtaæ, e korzystanie z dwóch kana³ów B jest równowa ne wykonywaniu dwóch osobnych rozmów telefonicznych, i tym samym koszt równy jest podwójnej op³acie za rozmowê. DSL Coraz szerzej dostêpna jest wzglêdnie nowa metoda dokonywania po³¹czeñ nazwana DSL (ang. Digital Subscriber Line). Istnieje kilka ró nych odmian DSL, i nazwa ka dej rozpoczyna siê od innych inicja³ów, z którego to powodu DSL nazywa siê czêsto xdsl. Dostêpne s¹ nastêpuj¹ce odmiany: ADSL Asymetryczny DSL (ang. Asymmetric DSL) pozwala na odbiór do 8 Mpbs i wys³anie 1 Mbps danych. Wielu dostawców us³ug internetowych oferuje tylko do 1,5 Mbps odbieranych (nazywanych równie downstream) i 256 Kbps wysy³anych (nazywanych upstream) danych, jednak na prêdkoœæ znacz¹cy wp³yw mo e mieæ tak e odleg³oœæ od centrali. Przy d³u szych odcinkach prêdkoœæ mo e byæ znacznie mniejsza (jednak ASDL bêdzie zawsze szybsze od modemowego po³¹czenia telefonicznego). HDSL Szybki DSL (ang. High-speed DSL) gwarantuje po³¹czenie dwóch lokalizacji z prêdkoœci¹ pomiêdzy 768 Kbps a 2,048 Mpbs. RADSL DSL z Adaptacj¹ Prêdkoœci (ang. Rate Adaptive DSL) gwarantuje po³¹czenie z prêdkoœci¹ pomiêdzy 600 Kbps a 12 Mbps dla danych odbieranych oraz pomiêdzy 128 Kbps a 1 Mbps dla danych wysy³anych. SDLS Symetryczny DSL (ang. Symmetric DSL) gwarantuje dwustronne po³¹czenie z prêdkoœci¹ pomiêdzy 160 Kbps a 2,048 Mbps. VDSL Bardzo Szybki DSL (ang. Very-high-speed DSL) gwarantuje do 51 Mbps dla danych odbieranych i do 2 Mbps dla danych wysy³anych. Poni ej przedstawione zostan¹ zasady dzia³ania xdsl i opisane okolicznoœci, w których mo na zastosowaæ jego najwy sze przepustowoœci. Najwiêkszy nacisk po³o ony zostanie na ASLD, poniewa jest to wariant najbardziej powszechny i najtañszy. Jednak dla po³¹czeñ WAN lepszym wyborem okazaæ siê mo e SDSL, zw³aszcza gdy potrzeby transferu danych s¹ takie same w obu kierunkach.

9 Rozdzia³ 6: Po³¹czenia WAN 87 Jak dzia³a xdsl Miedziana skrêtka u ywana w dostêpie telefonicznym jest w stanie przesy³aæ sygna³y z czêstotliwoœci¹ do 1 MHz, ale po³¹czenie telefoniczne wykorzystuje z ca³ego zakresu jedynie 8 KHz. Powodem tego ograniczenia jest dzia³anie karty w centrali dostawcy us³ug, która transmituje sygna³ analogowy przesy³any przez skrêtkê do sieci cyfrowej dostawcy. Ten interfejs zezwala jedynie na czêstotliwoœæ 4 KHz sygna³ów w ka dym z kierunków, nawet jeœli kabel móg³by je przes³aæ w wiêkszej czêstotliwoœci. xdsl dzia³a przez otwarcie ca³ej maksymalnej czêstotliwoœci 1 MHz poprzez korzystanie z nowych kart rozszerzeñ xdsl, które dostawca us³ug mo e zainstalowaæ w centrali telefonicznej. W przypadku linii ³¹cz¹cych siê z tymi kartami, nowy zakres czêstotliwoœci jest w stanie przes³aæ du o wiêcej danych ni gdyby te karty nie by³y zainstalowane, ograniczaæ je jednak mo e odleg³oœæ miêdzy sprzêtem komputerowym a prze³¹cznikiem centrali. Wiêkszoœæ wersji xdsl dzia³a optymalnie do prawie 4 km odleg³oœci. W szczególnoœci przesy³anie danych z prêdkoœci¹ 8 Mbps do abonenta i 1 Mbps od abonenta przez ADSL jest mo liwe wy³¹cznie do takiej odleg³oœci, a d³u sze dystanse mog¹ zostaæ równie pokonane, ale ju nie przy takich prêdkoœciach. Przyk³adowo, po³¹czenie ADSL poprowadzone na odleg³oœæ prawie 6 km czyli dystans, jaki dzieli 95% 1 miejsc instalacji telefonu od centrali ogranicza skutecznoœæ swojego dzia³ania w najlepszym przypadku do 1,5 Mbps, gdy odbiera dane. W Stanach Zjednoczonych Ameryki tylko 50% telefonów znajduje siê w odleg³oœci nie przekraczaj¹cej 4 km. Pozytywne prognozy g³osz¹, e nowe rozwi¹zania powinny pozwoliæ na ominiêcie tych ograniczeñ stawianych przez odleg³oœci. Pomys³y te s¹ w fazie rozwoju i prawdopodobnie bêd¹ dostêpne dopiero w koñcu roku 2001, jeœli nie w roku ADSL Jak ju zosta³o powiedziane, ADSL mo e przesy³aæ do 8 Mbps w kierunku do abonenta i do 1 Mbps od abonenta. Dodatkowo, do tych dwóch kana³ów dla danych, ADSL udostêpnia równie jeden kana³ o prêdkoœci 8 KHz przeznaczony na liniê telefoniczn¹, który mo e wspó³istnieæ z kana³ami dla danych. Rozmaite zastosowania ADSL ró ni¹ siê miêdzy sob¹ prêdkoœci¹ transferu. Niektóre wolniejsze warianty funkcjonuj¹ tylko z prêdkoœci¹ 1,5 Mpbs od i 256 Kbps do abonenta, a w jeszcze innych mo e nawet spaœæ do odpowiednio 384 Kbps i 64 Kbps. xdsl, a zw³aszcza ADSL, cieszy siê du ym zainteresowaniem. Koszt przes³ania jednego megabajta danych jest zdecydowanie ni szy ni w przypadku linii telefonicznych, a nawet czêsto ni szy równie od ISDN. Jednak nawet przy takim zainteresowaniu, potrwa to jeszcze kilka lat zanim xdsl bêdzie powszechnie dostêpne. W chwili obecnej coraz wiêcej firm telekomunikacyjnych wci¹ga go do swojej oferty, ale nadal nie s¹ one zbyt liczne. Nikt nie jest w stanie przewidzieæ jak szybko przyjmie siê xdsl. G³ównym ograniczeniem s¹ zmiany, jakie firmy telekomunikacyjne bêd¹ musia³y wprowadziæ do swoich centrali, a koszty ich s¹ znaczne. Jedna karta rozszerzeñ (a wymagana jest jedna karta na jedno z³¹cze) kosztuje szacunkowo przynajmniej 1 tys. dolarów. irmy bêd¹ 1 Dane dotycz¹ Stanów Zjednoczonych Ameryki (przyp. t³um.)

10 88 SIECI KOMPUTEROWE - KURS PODSTAWOWY musia³y prawdopodobnie unowoczeœniæ wszystkie centrale telefoniczne, co z kolei bêdzie kosztowaæ oko³o 250 do 500 tys. dolarów. I chocia firmy telekomunikacyjne mog¹ mieæ nadziejê na szybkie odzyskanie tych kosztów, to jednak zmiany te bêd¹ wymagaæ du ych nak³adów finansowych na pocz¹tku. Cynicy zwracaj¹ uwagê, e ISDN istnieje na rynku od ponad 12 lat, a sta³ siê powszechnie dostêpny dopiero teraz. Czy xdsl bêdzie musia³ podzieliæ jego los? Wyrok nie jest jeszcze przes¹dzony, jednak teraz, na pocz¹tku 2001 roku, wydaje siê, e xdsl ma szansê na szybkie i pe³ne sukcesu zaistnienie. Dlaczego Asymetryczny DSL? Potrzeby dostêpu do danych czêsto s¹ asymetryczne. Innymi s³owy, w obojêtnie którym momencie, system zazwyczaj chce odbieraæ wiêcej danych ni wysy³aæ, b¹dÿ odwrotnie. Wiêkszoœæ po³¹czeñ zdalnych, zw³aszcza Internetowe, jest asymetryczna. Nacisk jest najczêœciej po³o ony na szybsze otrzymywanie ni wysy³anie danych. Z tego te powodu ADSL towarzyszy najwiêksze zainteresowanie spoœród zastosowañ xdsl, oferuj¹cemu po prostu wiêcej korzyœci przy tej samej przepustowoœci. Liczniejsze programy bêd¹ skuteczniej pracowa³y z szybszym transferem do ni od abonenta. Niektóre zastosowania xdsl s¹ symetryczne, jak na przyk³ad SDSL czy HDSL, i s¹ lepiej przystosowane do u ytkowania, gdzie wymiana danych jest mniej wiêcej równa w obu kierunkach, jak to siê dzieje na przyk³ad w dwóch zdalnych sieciach LAN po³¹czonych ze sob¹. Po³¹czenia T-1 / T-3 (DS1 / DS3) Przed ponad 40 laty w laboratoriach amerykañskiej firmy telekomunikacyjnej Bell rozwiniêto hierarchiê systemów, które mog¹ cyfrowo przenosiæ sygna³y g³osu ludzkiego. Na najni szym jej poziomie znalaz³o siê po³¹czenie nazwane DS0 o przepustowoœci 64 Kbps. Po³¹czenie, które ³¹czy w sobie 24 DS0 nosi nazwê DS1 i oddaje do dyspozycji przepustowoœæ 1,544 Mbps, gdy wszystkie kana³y s¹ u ywane. Nastêpny wspólny kana³ to DS3, mieszcz¹cy w sobie 672 DS0 i o ³¹cznej przepustowoœci 44,736 Mbps. DS1 nazywany jest najczêœciej po³¹czeniem T-1, co odnosi siê w³aœciwie do systemu z³o onego z regeneratorów, które mog¹ przesy³aæ ruch DS1 przez podwójn¹ skrêtkê. (Zaskakuj¹ce jest to, e wymogi DS1 ograniczaj¹ siê do podwójnej skrêtki, a nie œwiat³owodu czy czegoœ bardziej egzotycznego. Aby dowiedzieæ siê, ile danych mo e przenosiæ zwyk³y kabel telefoniczny, patrz wczeœniejszy podrozdzia³ DSL.) DS1 jest czêsto u ywany jako po³¹czenie cyfrowe w ramach jednej firmy pomiêdzy PBX a POP (ang. Point of Presence), a tak e powszechnie ³¹czy sieci LAN z Internetem. Z³¹cze DS1 mo e przenosiæ równoczeœnie do 24 rozmów telefonicznych lub do 24 transferów danych. Albo te, korzystaj¹c z mutliplexera i DS1, mo na uzyskaæ jedno du e po³¹czenie o prêdkoœci 1,544 Mbps.

11 Rozdzia³ 6: Po³¹czenia WAN 89 Istnieje równie inne popularne rozwi¹zanie, zwane czêœciowe T-1, w którym zainstalowane jest pe³ne DS1, jednak aktywnych jest tylko tyle kana³ów, ile zosta³o op³aconych. Jest to wygodna metoda, poniewa kupuje siê tylko potrzebn¹ przepustowoœæ, a powiêkszenie jej (maksymalnie do DS1) to tylko kwestia jednego telefonu (i pewnej sumy pieniêdzy!). UWAGA: Po³¹czenia WAN za pomoc¹ DS0, DS1 i DS3 wykorzystuj¹ technologiê sygnalizowania frame relay (przekazywania ramek) po stronie firmy telekomunikacyjnej. Zrozumienie jej istoty nie jest tu najwa niejsze, jednak musisz wiedzieæ, e instaluj¹c z³¹cze czêœciowe T-1 od Twojej sieci LAN do Internetu, korzystasz z us³ugi frame relay. Na ka dym koñcu po³¹czenia DS1 znajduj¹ siê dwa kluczowe urz¹dzenia: CSU/ DSU konwertuj¹cy sygna³y DS1 w sygna³y sieciowe oraz router, który kieruje pakietami danych pomiêdzy DS1 i sieci¹ LAN. Tryb Transferu Asynchronicznego (ATM) Tryb Transferu Asynchronicznego (ang. Asynchronous Transfer Mode, ATM) jest bardzo szybk¹ technologi¹ transmisji danych. ATM jest wielostronn¹, opart¹ na komórkach technologi¹ sieciow¹, która zbiera dane w jednostki zwane komórkami, a nastêpnie przesy³a je przez po³¹czenie sieciowe ATM. Mo e przesy³aæ zarówno dane, jak i g³os, a jego prêdkoœæ dochodzi nawet do Mbps. Zazwyczaj z rozwi¹zania tego korzystaj¹ wzglêdnie du e firmy, które potrzebuj¹ prêdkoœci ATM dla swoich po³¹czeñ WAN, lub firmy, które wysy³aj¹ niezmiernie du e iloœci danych, jak to jest na przyk³ad w przypadku transferu danych video. X.25 Po³¹czenia X.25 dostêpne s¹ ju od d³u szego czasu, ale nie s¹ raczej u ywane do po³¹czeñ WAN, z powodu kosztów sta³ych i rozbie noœci pomiêdzy cen¹ a oferowan¹ przepustowoœci¹, która nie jest konkurencyjna w porównaniu z innymi rozwi¹zaniami. Niektóre starsze sieci mog¹ mieæ zainstalowane z³¹cza X.25, zw³aszcza w Europie. X.25 jest komutowanym po³¹czeniem WAN, w którym dane przechodz¹ przez chmurê X.25, dzia³aj¹c¹ podobnie do Internetu, ale korzysta z prywatnej/publicznej sieci X.25. Po³¹czenia te s¹ zazwyczaj wzglêdnie wolne (56 Kbps), choæ niekiedy mog¹ byæ szybsze. Technologia ta zosta³a zaprojektowana i rozwiniêta przez amerykañskie si³y wojskowe w celu u ycia jej do transmisji g³osu w celach wojskowych na wypadek takich okolicznoœci jak nawet wybuch nuklearny. Jak siê mo na z tego domyœliæ, X.25 jest niezwykle niezawodnym, bezpiecznym protoko³em do transmisji danych. Wszystkie ramki (podobne do pakietów) przesy³ane t¹ drog¹ s¹ dok³adnie sprawdzane od pocz¹tku do koñca po³¹czenia.

12 90 SIECI KOMPUTEROWE - KURS PODSTAWOWY PODSUMOWANIE ROZDZIA U Rozdzia³ ten przedstawi³ pojêcia i technologie zwi¹zane z po³¹czeniami sieci WAN, w tym ró ne typy po³¹czeñ i z³¹czy, jak równie specyfikacje poszczególnych typów technologii WAN. Chocia zakres wyboru mo e wywo³aæ dezorientacjê, jego dokonanie oka e siê ³atwiejsze, gdy problem roz³o ymy na mniejsze elementy. Przede wszystkim nale y ostro nie i dok³adnie zidentyfikowaæ nasze potrzeby wzglêdem sieci WAN, a nastêpnie przeanalizowaæ je w porozumieniu z dostawcami us³ug sieciowych, porównuj¹c nasze potrzeby z ich ofertami. Kolejny rozdzia³ przechodzi do zagadnienia protoko³ów sieciowych, takich jak TCP/ IP i IPX/SPX. Dowiemy siê tam, jak owe protoko³y dzia³aj¹, jak s¹ konstruowane ich pakiety i jaka jest g³ówna charakterystyka ka dego typu protoko³ów. Przedstawione zostan¹ równie inne powszechne protoko³y, zw³aszcza te zwi¹zane z TCP/IP, takie jak SMTP, HTTP i WINS.

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat.

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat. Ethernet VPN tp 19330 Twój œwiat. Ca³y œwiat. Efektywna komunikacja biznesowa pozwala na bardzo szybkie i bezpieczne po³¹czenie poszczególnych oddzia³ów firmy przez wirtualn¹ sieæ prywatn¹ (VPN) oraz zapewnia

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Definicja. Elementy 2012-05-24

Sieci komputerowe. Definicja. Elementy 2012-05-24 Sieci komputerowe Wprowadzenie dr inż. Maciej Piechowiak Definicja grupa komputerów lub innych urządzeń połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów Elementy Cztery elementy

Bardziej szczegółowo

Sieć komputerowa grupa komputerów lub innych urządzeo połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów, na przykład:

Sieć komputerowa grupa komputerów lub innych urządzeo połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów, na przykład: Sieci komputerowe Sieć komputerowa grupa komputerów lub innych urządzeo połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów, na przykład: korzystania ze wspólnych urządzeo, np.

Bardziej szczegółowo

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach?

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy masz niedosyt informacji niezbêdnych do tego, by mieæ pe³en komfort w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

Niezawodna transmisja danych. Transmisja danych tp. strona 1 rozwiàzania transmisji danych. Twój œwiat. Ca³y œwiat.

Niezawodna transmisja danych. Transmisja danych tp. strona 1 rozwiàzania transmisji danych. Twój œwiat. Ca³y œwiat. Niezawodna transmisja danych Transmisja danych tp strona 1 Twój œwiat. Ca³y œwiat. Transmisja danych Frame Relay/ATM Sieæ POLPAK Telekomunikacja Polska oferuje us³ugi w sieci szkieletowej POLPAK, która

Bardziej szczegółowo

1 Usługa POTS 20,05. 2 Usługa ISDN-BRA 29,16. 3 Usługa ISDN-PRA za 15 kanałów 463,84

1 Usługa POTS 20,05. 2 Usługa ISDN-BRA 29,16. 3 Usługa ISDN-PRA za 15 kanałów 463,84 Załącznik nr 2 do Decyzji Prezesa UKE z dnia nr DHRT-WORK-6082-1/12( ) W Ofercie SOR wprowadza się następujące zmiany: Tabela nr 38 otrzymuje następujące brzmienie: Tabela nr 38. Opłaty miesięczne za usługi

Bardziej szczegółowo

Rozwiązywanie nazw w sieci. Identyfikowanie komputerów w sieci

Rozwiązywanie nazw w sieci. Identyfikowanie komputerów w sieci Rozwiązywanie nazw w sieci Identyfikowanie komputerów w sieci Protokół TCP/IP identyfikuje komputery źródłowe i docelowe poprzez ich adresy IP. Jednakże użytkownicy łatwiej zapamiętają słowa niż numery.

Bardziej szczegółowo

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów revati.pl rozwi¹zania dla poligrafii Systemy do sprzeda y us³ug poligraficznych w internecie Drukarnia Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych Na 100% procent wiêcej klientów drukarnia drukarnia

Bardziej szczegółowo

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA. Instalacja sterownika USB

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA. Instalacja sterownika USB ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA Instalacja sterownika USB 1 SIGMA PLATAN Sp. z o.o. 81-855 SOPOT, ul. Platanowa 2 tel. (0-58) 555-88-00, fax (0-58) 555-88-01 www.platan.pl e-mail: platan@platan.pl

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe cel

Sieci komputerowe cel Sieci komputerowe cel współuŝytkowanie programów i plików; współuŝytkowanie innych zasobów: drukarek, ploterów, pamięci masowych, itd. współuŝytkowanie baz danych; ograniczenie wydatków na zakup stacji

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą 1. 1. Opis Oferty 1.1. Oferta Usługi z ulgą (dalej Oferta ), dostępna będzie w okresie od 16.12.2015 r. do odwołania, jednak nie dłużej niż do dnia 31.03.2016 r.

Bardziej szczegółowo

Elementy i funkcjonalno

Elementy i funkcjonalno Konsola operatora Konsola operatora zapewnia dost p do najwa niejszych informacji o po czeniu i aktualnym statusie abonentów, dzi ki czemu u atwia przekazywanie po cze. Konsola przewy sza swoimi mo liwo

Bardziej szczegółowo

Cennik Planów Taryfowych en' zwanych dalej en świadczonych przez Virtual Line Sp. z o.o..

Cennik Planów Taryfowych en' zwanych dalej en świadczonych przez Virtual Line Sp. z o.o.. Cennik Planów Taryfowych en' zwanych dalej en świadczonych przez Virtual Line Sp. z o.o.. Cennik obowiązuje od dnia..00r. Wszystkie ceny podane w cenniku są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Plany

Bardziej szczegółowo

Miesięczne opłaty abonamentowa w promocji DIALOG bez ograniczeń

Miesięczne opłaty abonamentowa w promocji DIALOG bez ograniczeń Megaszybki internet o prędkości do 12 Mb/s i rozmowy bez ograniczeń w ramach abonamentu telefonicznego to nowa oferta promocyjna Telefonii DIALOG SA. Od 27 lutego Klienci wybrać mogą jedną z trzech opcji

Bardziej szczegółowo

Komuniukacja Komputer-Komputer

Komuniukacja Komputer-Komputer Komuniukacja Komputer-Komputer Komunikacja komputer-komputer prowadzi do powstania sieci komputerowych LAN sieci lokalne (do 1 km) WAN sieci rozleg e (powy ej 1 km) Internet Sie Intranet ograniczony Internet

Bardziej szczegółowo

Po³¹czenie iphone'a/ipad a do Smart Multishare USB

Po³¹czenie iphone'a/ipad a do Smart Multishare USB INSTRUKCJA OBSLUGI Po³¹czenie iphone'a/ipad a do Smart Multishare USB Smart Multishare USB jest produktem, który pozwala Ci bezprzewodowo transmitowaæ elementy takie jak zdjêcia, filmy video, muzykê i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI MIX LAN 2PAK. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROMOCJI MIX LAN 2PAK. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN PROMOCJI MIX LAN 2PAK 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Promocji MIX LAN 2PAK, zwanej w dalszej części Regulaminu Promocją jest AP-MEDIA Andrzej Kuchta, Marcin Szmyd, Łukasz Sanocki Spółka

Bardziej szczegółowo

UMOWA PARTNERSKA. z siedzibą w ( - ) przy, wpisanym do prowadzonego przez pod numerem, reprezentowanym przez: - i - Przedmiot umowy

UMOWA PARTNERSKA. z siedzibą w ( - ) przy, wpisanym do prowadzonego przez pod numerem, reprezentowanym przez: - i - Przedmiot umowy UMOWA PARTNERSKA zawarta w Warszawie w dniu r. pomiędzy: Izbą Gospodarki Elektronicznej z siedzibą w Warszawie (00-640) przy ul. Mokotowskiej 1, wpisanej do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

DSL (od ang. Digital Subscriber Line)

DSL (od ang. Digital Subscriber Line) MODEMY xdsl DSL (od ang. Digital Subscriber Line) cyfrowa linia abonencka, popularna technologia szerokopasmowego dostępu do internetu. Często określa się ją jako xdsl. Wynalazcą modemów DSL był Joseph

Bardziej szczegółowo

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite 4980 Softphone

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite 4980 Softphone OmniTouch 8400 Instant Communications Suite 4980 Softphone Przewodnik informacyjny R6.0 Czym jest aplikacja 4980 Softphone? Działająca w systemie Windows aplikacja kliencka Alcatel-Lucent 4980 Softphone

Bardziej szczegółowo

Regulamin i cennik Promocji TV+INTERNET NA PRÓBĘ

Regulamin i cennik Promocji TV+INTERNET NA PRÓBĘ Regulamin i cennik Promocji TV+INTERNET NA PRÓBĘ 1. Organizatorem promocji są: A) EVIO Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 61-714, al. Niepodległości 27, wpisana w rejestrze przedsiębiorców KRS pod numerem

Bardziej szczegółowo

PROMOCJE Internet po świetle

PROMOCJE Internet po świetle Cennik usług INTROLAN na dzień 01-07-2016 PROMOCJE Internet po świetle Pakiet (umowa 24 m-ce, podłączenie kablem światłowodowym ) FIBER-40 40Mbps FIBER-80 80Mbps FIBER-120 120Mbps FIBER-160 160Mbps Miesięczny

Bardziej szczegółowo

MUltimedia internet Instrukcja Instalacji

MUltimedia internet Instrukcja Instalacji MUltimedia internet Instrukcja Instalacji MUltimedia internet Instrukcja Instalacji 1 2 MULTIMEDIA Internet 1. Zestaw instalacyjny 4 2. Budowa modemu ADSL 5 3. Podłączenie modemu ADSL 7 4. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Chmura obliczeniowa. do przechowywania plików online. Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16

Chmura obliczeniowa. do przechowywania plików online. Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16 Chmura obliczeniowa do przechowywania plików online Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16 1 Chmura, czyli co? Chmura obliczeniowa (cloud computing) to usługa przechowywania i wykorzystywania danych, do

Bardziej szczegółowo

Łącza WAN. Piotr Steć. 28 listopada 2002 roku. P.Stec@issi.uz.zgora.pl. Rodzaje Łącz Linie Telefoniczne DSL Modemy kablowe Łącza Satelitarne

Łącza WAN. Piotr Steć. 28 listopada 2002 roku. P.Stec@issi.uz.zgora.pl. Rodzaje Łącz Linie Telefoniczne DSL Modemy kablowe Łącza Satelitarne Łącza WAN Piotr Steć P.Stec@issi.uz.zgora.pl 28 listopada 2002 roku Strona 1 z 18 1. Nośniki transmisyjne pozwalające łączyć sieci lokalne na większe odległości: Linie telefoniczne Sieci światłowodowe

Bardziej szczegółowo

UMOWA PORĘCZENIA NR [***]

UMOWA PORĘCZENIA NR [***] UMOWA PORĘCZENIA NR [***] zawarta w [***], w dniu [***] r., pomiędzy: _ z siedzibą w, ul., ( - ), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy, Wydział

Bardziej szczegółowo

Rys Mo liwe postacie funkcji w metodzie regula falsi

Rys Mo liwe postacie funkcji w metodzie regula falsi 5.3. Regula falsi i metoda siecznych 73 Rys. 5.1. Mo liwe postacie funkcji w metodzie regula falsi Rys. 5.2. Przypadek f (x), f (x) > w metodzie regula falsi 74 V. Równania nieliniowe i uk³ady równañ liniowych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 08.01.2016 r.

Warszawa, 08.01.2016 r. Warszawa, 08.01.2016 r. INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z USŁUGI POWIADOMIENIA SMS W SYSTEMIE E25 BANKU BPS S.A. KRS 0000069229, NIP 896-00-01-959, kapitał zakładowy w wysokości 354 096 542,00 złotych, który został

Bardziej szczegółowo

Modem Thomson SpeedTouch 330

Modem Thomson SpeedTouch 330 Modem Thomson SpeedTouch 330 szybki internet Szanowni Paƒstwo, uprzejmie dzi kujemy za okazane zaufanie i wybór usługi szybki internet. JesteÊmy przekonani, e korzystanie z dost pu do internetu Netii przyniesie

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości Lp. Str. Zastosowanie Budowa wzmacniacza RS485 Dane techniczne Schemat elektryczny

Spis zawartości Lp. Str. Zastosowanie Budowa wzmacniacza RS485 Dane techniczne Schemat elektryczny Spis zawartości Lp. Str. 1. Zastosowanie 2 2. Budowa wzmacniacza RS485 3 3. Dane techniczne 4 4. Schemat elektryczny 5 5. Konfiguracja sieci z wykorzystaniem wzmacniacza RS485 6 6. Montaż i demontaż wzmacniacza

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi optoizolowanego konwertera MCU-01 USB - RS232/485. Wersja 0.2

Instrukcja obs³ugi optoizolowanego konwertera MCU-01 USB - RS232/485. Wersja 0.2 Instrukcja obs³ugi optoizolowanego konwertera MCU-01 USB - S232/485 Wersja 0.2 41-250 CzeladŸ ul. Wojkowicka 21 tel.: +48 (32) 763-77-77 Fax.: 763-75 - 94 www.mikster.com mikster@mikster.com (13.10.2009r.)

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wymagania ogólne:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wymagania ogólne: Nr RK.271.5.2015 Osiek, dnia 2.10.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE dostarczenie Internetu do 100 gospodarstw domowym na terenie gminy Osiek w ramach utrzymania projektu pn. Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego

Bardziej szczegółowo

System nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Bosch Praesideo

System nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Bosch Praesideo System nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Bosch Praesideo 2 Systemy nagłośnieniowe i dźwiękowe systemy ostrzegawcze Bosch Praesideo Bosch Praesideo przekaże Twoją wiadomość zawsze i wszędzie

Bardziej szczegółowo

Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami

Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami Cechy: Kolorowy i intuicyjny wyœwietlacz LCD Czujnik wysokiej jakoœci Inteligentne rozpoznawanie przeszkód Przedni i tylni system wykrywania

Bardziej szczegółowo

CENNIK Lepszy Telefon Cały Czas*

CENNIK Lepszy Telefon Cały Czas* CENNIK Lepszy Telefon Cały Czas* obowiązuje od 1.12.2008 * Plan taryfowy Lepszy Telefon Cały Czas dostępny jest tylko i wyłącznie dla konsumentów w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty Taniej z Energą

Regulamin oferty Taniej z Energą Regulamin oferty Taniej z Energą ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki skorzystania z oferty Taniej z Energą (zwanej dalej Ofertą) dla Odbiorców, którzy w okresie

Bardziej szczegółowo

VLAN Ethernet. być konfigurowane w dowolnym systemie operacyjnym do ćwiczenia nr 6. Od ćwiczenia 7 należy pracować ć w systemie Linux.

VLAN Ethernet. być konfigurowane w dowolnym systemie operacyjnym do ćwiczenia nr 6. Od ćwiczenia 7 należy pracować ć w systemie Linux. VLAN Ethernet Wstęp Ćwiczenie ilustruje w kolejnych krokach coraz bardziej złożone one struktury realizowane z użyciem wirtualnych sieci lokalnych. Urządzeniami, które będą realizowały wirtualne sieci

Bardziej szczegółowo

INTERNET CENNIK ŒWIADCZENIA US UG TELEWIZJI CYFROWEJ ASTA-NET

INTERNET CENNIK ŒWIADCZENIA US UG TELEWIZJI CYFROWEJ ASTA-NET INTERNET CENNIK ŒWIADCZENIA US UG TELEWIZJI CYFROWEJ ASTA-NET Cennik obowi¹zuje od 18.09.2017 r. Us³uga PAKIETY INTERNETU PRZEWODOWEGO Pakiet INTERNET 150 pobierania do 150 Mb/s wysy³ania do 10 Mb/s Cena

Bardziej szczegółowo

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs. HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.pl Wrocław, dnia 22.06.2015 r. OPINIA przedmiot data Praktyczne

Bardziej szczegółowo

KLAUZULE ARBITRAŻOWE

KLAUZULE ARBITRAŻOWE KLAUZULE ARBITRAŻOWE KLAUZULE arbitrażowe ICC Zalecane jest, aby strony chcące w swych kontraktach zawrzeć odniesienie do arbitrażu ICC, skorzystały ze standardowych klauzul, wskazanych poniżej. Standardowa

Bardziej szczegółowo

Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK. 10 kva. Wersja U/CES_GXR_10.0/J/v01. Praca równoległa

Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK. 10 kva. Wersja U/CES_GXR_10.0/J/v01. Praca równoległa Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK 10 kva Centrum Elektroniki Stosowanej CES sp. z o. o. 30-732 Kraków, ul. Biskupińska 14 tel.: (012) 269-00-11 fax: (012) 267-37-28 e-mail: ces@ces.com.pl,

Bardziej szczegółowo

e-kadry.com.pl Ewa Drzewiecka Telepraca InfoBiznes

e-kadry.com.pl Ewa Drzewiecka Telepraca InfoBiznes e-kadry.com.pl Ewa Drzewiecka Telepraca Beck InfoBiznes www.beckinfobiznes.pl Telepraca wydanie 1. ISBN 978-83-255-0050-4 Autor: Ewa Drzewiecka Redakcja: Joanna Tyszkiewicz Wydawnictwo C.H. Beck Ul. Gen.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja postępowania w celu podłączenia do PLI CBD z uwzględnieniem modernizacji systemu w ramach projektu PLI CBD2

Instrukcja postępowania w celu podłączenia do PLI CBD z uwzględnieniem modernizacji systemu w ramach projektu PLI CBD2 Urząd Komunikacji Projekt PLI Elektronicznej CBD2 Faza projektu: E-3 Rodzaj dokumentu: Instrukcje Odpowiedzialny: Paweł Sendek Wersja nr: 1 z dnia 31.03.2015 Obszar projektu: Organizacyjny Status dokumentu:

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005)

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Instrukcja numer SPD3/_0/W Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 004/005) Opiekun pracowni internetowej cz. 3 Bardzo krótko o TCP/IP (PD3) Aktualna sytuacja Sie Internet 3 stacja0 stacja0 INTRANET

Bardziej szczegółowo

Śrubka zamykająca Uchwyt ścienny Przycisk kontrolny Lampka kontrolna

Śrubka zamykająca Uchwyt ścienny Przycisk kontrolny Lampka kontrolna Modem GSM do sterowania ogrzewaniem 1 Przegląd W połączeniu z radiowym regulatorem temperatury pokojowej X2D modem ten umożliwia zdalne sterowanie ogrzewaniem. Zdalne sterowanie odbywa się za pomocą komunikatów

Bardziej szczegółowo

FlexDSL ORION3 TDM Based SHDSL.bis

FlexDSL ORION3 TDM Based SHDSL.bis FlexDSL ORION3 TDM Based SHDSL.bis Kodowanie SHDSL i SHDSL.bis (TC-PAM16/32/64/128) do 15.2Mbps po jednej parze do 60.8Mbps po czterech parach E1 (G.703/704) Nx64 (V.35/36, X.21) Zarządzalny Ethernet Switch

Bardziej szczegółowo

Terminale ISDN. Katalog produktów 2001/2002

Terminale ISDN. Katalog produktów 2001/2002 Katalog produktów 2001/2002 Terminale ISDN Ascom Poland Sp. z o.o., 03-924 Warszawa, ul. Niek³añska 23 tel. +48 22 617 80 06, ISDN +48 22 616 42 36, fax +48 22 617 80 05 Internet:www.ascom.com.pl a a Co

Bardziej szczegółowo

Zbuduj prywatnπ chmurê backupu w? rmie. Xopero Backup. Centralnie zarzπdzane rozwiπzanie do backupu serwerów i stacji roboczych

Zbuduj prywatnπ chmurê backupu w? rmie. Xopero Backup. Centralnie zarzπdzane rozwiπzanie do backupu serwerów i stacji roboczych Zbuduj prywatnπ chmurê backupu w? rmie Centralne i zdalne zarzπdzanie kopiami zapasowymi Dedykowane rozwiπzanie dla dowolnej infrastruktury w? rmie Backup stacji roboczych i serwerów Bezpieczne przechowywanie

Bardziej szczegółowo

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy 1. ORGANIZATOR, CZAS TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ, PROGRAM AKCJI 1.1 Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą Skuteczność

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi DPH-300S Bezprzewodowy telefon IP/DECT

Skrócona instrukcja obsługi DPH-300S Bezprzewodowy telefon IP/DECT Skrócona instrukcja obsługi DPH-300S Bezprzewodowy telefon IP/DECT Zawartość opakowania DPH-300S Telefon bezprzewodo wy IP/DECT CD-ROM z instrukcją obsługi 3 akumulatory AAA NiMH Kabel telefoniczny (RJ-11)

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWA MYSZ OPTYCZNA FLAT PRO INSTRUKCJA OBS UGI

BEZPRZEWODOWA MYSZ OPTYCZNA FLAT PRO INSTRUKCJA OBS UGI BEZPRZEWODOWA MYSZ OPTYCZNA FLAT PRO INSTRUKCJA OBS UGI WSTÊP Szanowni Pañstwo! Gratulujemy zakupu profesjonalnej myszy bezprzewodowej marki IBOX. W myszy u yto nowoczesnej technologii radiowej. W przeciwieñstwie

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w menedżerze sprzedaży BaseLinker (plugin dostępny w wersji ecommerce)

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w menedżerze sprzedaży BaseLinker (plugin dostępny w wersji ecommerce) emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w menedżerze sprzedaży BaseLinker (plugin dostępny w wersji ecommerce) Zastosowanie Rozszerzenie to dedykowane jest internetowemu menedżerowi sprzedaży BaseLinker.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. wymagane minimalne parametry techniczne:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. wymagane minimalne parametry techniczne: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ wymagane minimalne parametry techniczne: dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Bardziej szczegółowo

Sprawa numer: BAK.WZP.230.2.2015.34 Warszawa, dnia 27 lipca 2015 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Sprawa numer: BAK.WZP.230.2.2015.34 Warszawa, dnia 27 lipca 2015 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Sprawa numer: BAK.WZP.230.2.2015.34 Warszawa, dnia 27 lipca 2015 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 1. Zamawiający: Skarb Państwa - Urząd Komunikacji Elektronicznej ul. Kasprzaka 18/20 01-211 Warszawa 2.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II część zamówienia Załącznik nr 1a do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dotyczący zakupu instalacji i dostępu do sieci Internetowej dla 153 beneficjentów ostatecznych (150 beneficjentów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Seria P-662HW-Dx. Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem. Skrócona instrukcja obsługi

Seria P-662HW-Dx. Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem. Skrócona instrukcja obsługi Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem Skrócona instrukcja obsługi Wersja 3.40 Edycja 1 3/2006 Informacje ogólne Posługując się dołączoną płytą CD lub postępując zgodnie ze wskazówkami w tej Skróconej instrukcji

Bardziej szczegółowo

3.2 Warunki meteorologiczne

3.2 Warunki meteorologiczne Fundacja ARMAAG Raport 1999 3.2 Warunki meteorologiczne Pomiary podstawowych elementów meteorologicznych prowadzono we wszystkich stacjach lokalnych sieci ARMAAG, równolegle z pomiarami stê eñ substancji

Bardziej szczegółowo

Generalnie przeznaczony jest do obsługi systemów klimatyzacyjnych i chłodniczych.

Generalnie przeznaczony jest do obsługi systemów klimatyzacyjnych i chłodniczych. SYSTEM MONITORINGU FIRMY CAREL Generalnie przeznaczony jest do obsługi systemów klimatyzacyjnych i chłodniczych. Korzyści systemu 1. Możliwość kontroli parametrów pracy urządzeń sterowanych regulatorami

Bardziej szczegółowo

gdy wielomian p(x) jest podzielny bez reszty przez trójmian kwadratowy x rx q. W takim przypadku (5.10)

gdy wielomian p(x) jest podzielny bez reszty przez trójmian kwadratowy x rx q. W takim przypadku (5.10) 5.5. Wyznaczanie zer wielomianów 79 gdy wielomian p(x) jest podzielny bez reszty przez trójmian kwadratowy x rx q. W takim przypadku (5.10) gdzie stopieñ wielomianu p 1(x) jest mniejszy lub równy n, przy

Bardziej szczegółowo

CENNIK US UG TELEKOMUNIKACYJNYCH

CENNIK US UG TELEKOMUNIKACYJNYCH CENNIK US UG TELEKOMUNIKACYJNYCH US UGI PODSTAWOWE Taryfa Darmowe Rozmowy Pakiet 60. obowi zuje od 05.03.2007 r. www.netia.pl SPIS TRE CI OP ATY AKTYWACYJNE (JEDNORAZOWE)... 3 2. OP ATY ABONAMENTOWE (MIESI

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe dla Klientów Banku Spółdzielczego Ziemi Kaliskiej Stan aktualny na dzień 01.03.2011r.

Wyciąg z taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe dla Klientów Banku Spółdzielczego Ziemi Kaliskiej Stan aktualny na dzień 01.03.2011r. CZĘŚĆ 1 prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe pobierane od OSÓB FIZYCZNYCH DZIAŁ I RACHUNKI. ROZDZIAŁ I - Rachunek Oszczędnościowo Rozliczeniowy ROR. OTWARCIE I PROWADZENIE STANDARD JUNIOR (osoby

Bardziej szczegółowo

Przewodnik AirPrint. Ten dokument obowiązuje dla modeli atramentowych. Wersja A POL

Przewodnik AirPrint. Ten dokument obowiązuje dla modeli atramentowych. Wersja A POL Przewodnik AirPrint Ten dokument obowiązuje dla modeli atramentowych. Wersja A POL Modele urządzenia Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli. DCP-J40DW, MFC-J440DW/J450DW/J460DW

Bardziej szczegółowo

newss.pl Ultraszybki internet nowej generacji - UPC Fiber Power

newss.pl Ultraszybki internet nowej generacji - UPC Fiber Power UPC Polska, lider w zakresie prędkości przesyłu danych i jeden z największych polskich dostawców usług internetowych, wprowadza na rynek ultraszybki internet kablowy najnowszej generacji UPC Fiber Power,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Data publikacji 2016-04-29 Rodzaj zamówienia Tryb zamówienia

Bardziej szczegółowo

Modem ADSL2. Z portem USB i Ethernet. Szybki start ADSL2MUE(EU/LA) ZawartoϾ zestawu. Modem ADSL2

Modem ADSL2. Z portem USB i Ethernet. Szybki start ADSL2MUE(EU/LA) Zawartoœæ zestawu. Modem ADSL2 ivision of isco Systems, Inc. Zawartoœæ zestawu Modem SL2 Zasilacz sieciowy Kabel US thernetowy kabel sieciowy (Kat 5) Kabel telefoniczny RJ-11 Instrukcja obs³ugi i sterowniki na -Rom Instrukcja Szybki

Bardziej szczegółowo

1) bezpoêredniego z protoko em PPP lub SLIP - o szybkoêci do 28.8 kbit/s. a) o szybkoêci od 64 kbit/s do 256 kbit/s

1) bezpoêredniego z protoko em PPP lub SLIP - o szybkoêci do 28.8 kbit/s. a) o szybkoêci od 64 kbit/s do 256 kbit/s cennik us ug Sieci Polpak-T Tabela 1 Op aty za uzyskanie dost pu do sieci POLPAK-T (4+5) Uzyskanie dost pu do szybkich sieci transmisji danych POLPAK-T - za ka de zakoƒczenie àcza: 1) bezpoêredniego z

Bardziej szczegółowo

Zespó Szkó Samochodowych

Zespó Szkó Samochodowych Program sta owy w ramach projektu S t a i n w e s t y c j w p r z y s z o Zespó Szkó Samochodowych Rodzaj zaj : Sta e zawodowe dla uczniów Imi i nazwisko nauczyciela: Mariusz Rakowicz Liczba uczniów w

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 29 wrzeœnia 2006 r. Nr 15 ZARZ DZENIE PREZESA WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO

Katowice, dnia 29 wrzeœnia 2006 r. Nr 15 ZARZ DZENIE PREZESA WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO DZIENNIK URZÊDOWY WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO Katowice, dnia 29 wrzeœnia 2006 r. Nr 15 TREŒÆ: Poz.: ZARZ DZENIE PREZESA WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO 81 nr 6 z dnia 29 sierpnia 2006 r. zmieniaj¹ce zarz¹dzenie

Bardziej szczegółowo

(wymiar macierzy trójk¹tnej jest równy liczbie elementów na g³ównej przek¹tnej). Z twierdzen 1 > 0. Zatem dla zale noœci

(wymiar macierzy trójk¹tnej jest równy liczbie elementów na g³ównej przek¹tnej). Z twierdzen 1 > 0. Zatem dla zale noœci 56 Za³ó my, e twierdzenie jest prawdziwe dla macierzy dodatnio okreœlonej stopnia n 1. Macierz A dodatnio okreœlon¹ stopnia n mo na zapisaæ w postaci n 1 gdzie A n 1 oznacza macierz dodatnio okreœlon¹

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi oraz zmiana treści SIWZ

Pytania i odpowiedzi oraz zmiana treści SIWZ Warszawa, dnia 08.11.2013 r. Pytania i odpowiedzi oraz zmiana treści SIWZ Dotyczy: postępowania na rozbudowę sieci lokalnej, strukturalnej i dedykowanej 230V w budynku Teatru Wielkiego Opery Narodowej,

Bardziej szczegółowo

Zakupy przez internet w świetle nowych przepisów co zyskają konsumenci?

Zakupy przez internet w świetle nowych przepisów co zyskają konsumenci? Zakupy przez internet w świetle nowych przepisów co zyskają konsumenci? Elżbieta Seredyńska Centrum Przedsiębiorczości Smolna Warszawa, 30 czerwca 2014 r. 1 Plan prezentacji 1. Zakres zastosowania 2. Nowe

Bardziej szczegółowo

1. PODMIOTEM ŚWIADCZĄCYM USŁUGI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ JEST 1) SALESBEE TECHNOLOGIES SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE, UL.

1. PODMIOTEM ŚWIADCZĄCYM USŁUGI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ JEST 1) SALESBEE TECHNOLOGIES SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE, UL. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAKRESIE UDOSTĘPNIANIA MOŻLIWOŚCI PRZYSTĄPIENIA DO UMÓW UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO ZAWARTYCH Z LINK4 S.A. ORAZ OBSŁUGI PŁATNOŚCI ONLINE 1. PODMIOTEM ŚWIADCZĄCYM

Bardziej szczegółowo

Elementy podłączeniowe.

Elementy podłączeniowe. Dziękujemy za wybór Sterboxa. Elementy podłączeniowe. Widoczne gniazdko do podłączenia kabla sieci komputerowej. Na górnej krawędzi gniazdko 12 stykowe, na dolnej 16 stykowe. Do tych gniazd podłącza się

Bardziej szczegółowo

Elementy sprzętowe oraz programowe sieci

Elementy sprzętowe oraz programowe sieci Elementy sprzętowe oraz programowe sieci Elementy sprzętowe oraz programowe sieci Na sieci komputerowe składają się elementy sprzętowe oraz programowe. Do elementów sprzętowych sieci zaliczamy: Urządzenia

Bardziej szczegółowo

Akcesoria: OT10070 By-pass ró nicy ciœnieñ do rozdzielaczy modu³owych OT Izolacja do rozdzielaczy modu³owych do 8 obwodów OT Izolacja do r

Akcesoria: OT10070 By-pass ró nicy ciœnieñ do rozdzielaczy modu³owych OT Izolacja do rozdzielaczy modu³owych do 8 obwodów OT Izolacja do r Rozdzielacze EU produkt europejski modu³owe wyprodukowane we W³oszech modu³owa budowa rozdzielaczy umo liwia dowoln¹ konfiguracjê produktu w zale noœci od sytuacji w miejscu prac instalacyjnych ³¹czenie

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA

Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Zarządy spółek ATM Grupa S.A., z siedzibą w Bielanach Wrocławskich oraz ATM Investment Spółka z o.o., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Systemy mikroprocesorowe - projekt

Systemy mikroprocesorowe - projekt Politechnika Wrocławska Systemy mikroprocesorowe - projekt Modbus master (Linux, Qt) Prowadzący: dr inż. Marek Wnuk Opracował: Artur Papuda Elektronika, ARR IV rok 1. Wstępne założenia projektu Moje zadanie

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Usługodawcy oraz prawa do Witryn internetowych lub Aplikacji internetowych

Postanowienia ogólne. Usługodawcy oraz prawa do Witryn internetowych lub Aplikacji internetowych Wyciąg z Uchwały Rady Badania nr 455 z 21 listopada 2012 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała o poszerzeniu możliwości

Bardziej szczegółowo

Stronicowanie na ¹danie

Stronicowanie na ¹danie Pamiêæ wirtualna Umo liwia wykonywanie procesów, pomimo e nie s¹ one w ca³oœci przechowywane w pamiêci operacyjnej Logiczna przestrzeñ adresowa mo e byæ du o wiêksza od fizycznej przestrzeni adresowej

Bardziej szczegółowo

TÜV Rheinland Polska. Nowy Znak. Odpowiadamy na Pañstwa pytania. www.tuv.pl

TÜV Rheinland Polska. Nowy Znak. Odpowiadamy na Pañstwa pytania. www.tuv.pl TÜV Rheinland Polska Nowy Znak Odpowiadamy na Pañstwa pytania Odpowiadamy na Pañstwa pytania wszystko czego chc¹ siê Pañstwo dowiedzieæ na temat nowego znaku TÜV Rheinland. Zgodnie z has³em Jeden dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

od 41 do 100 portów (w àcznie) do 40 portów (w àcznie)

od 41 do 100 portów (w àcznie) do 40 portów (w àcznie) cennik us ugi centrala PABX tp, Êwiadczonej przez Telekomunikacj Polska S.A. Op aty za us ugi realizowane w ramach umowy o Êwiadczenie us ugi PABX tp Tabela 1 Us ugi do 40 portów od 41 do 100 portów od

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania DRIVER. Programator z przewodem sterowniczym. DRIVER 610 lub 620-1 lub 2 strefy DRIVER

Instrukcja użytkowania DRIVER. Programator z przewodem sterowniczym. DRIVER 610 lub 620-1 lub 2 strefy DRIVER Instrukcja użytkowania DRIVER Programator z przewodem sterowniczym 6050425 6050426 DRIVER 610 lub 620-1 lub 2 strefy DRIVER Opis Urządzenie pozwala na programowanie temperatury komfortowej oraz ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62894. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, PL

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62894. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej d2)opis OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 112772 (22) Data zgłoszenia: 29.11.2001 EGZEMPLARZ ARCHIWALNY (19) PL (n)62894 (13)

Bardziej szczegółowo

Nowe głowice Hunter - DSP 700

Nowe głowice Hunter - DSP 700 Nowe głowice Hunter - DSP 700 Fot. Wimad, archiwum Nowy model głowicy DSP 700 (z prawej) w porównaniu z głowicą aktywną DSP 500 produkowaną obecnie Firma Hunter zaprezentowała nową koncepcję głowic aktywnych

Bardziej szczegółowo

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok 1. KONTAKT DO AUTORA/AUTORÓW PROPOZYCJI ZADANIA (OBOWIĄZKOWE) UWAGA: W PRZYPADKU NIEWYRAŻENIA ZGODY PRZEZ

Bardziej szczegółowo

Roczne zeznanie podatkowe 2015

Roczne zeznanie podatkowe 2015 skatteetaten.no Informacje dla pracowników zagranicznych Roczne zeznanie podatkowe 2015 W niniejszej broszurze znajdziesz skrócony opis tych pozycji w zeznaniu podatkowym, które dotyczą pracowników zagranicznych

Bardziej szczegółowo

Tester pilotów 315/433/868 MHz 10-50 MHz

Tester pilotów 315/433/868 MHz 10-50 MHz TOUCH PANEL KOLOROWY WYŚWIETLACZ LCD TFT 160x128 ` Parametry testera Zasilanie Pasmo 315MHz Pasmo 433MHz Pasmo 868 MHz Pasmo 10-50MHz 5-12V/ bateria 1,5V AAA 300-360MHz 400-460MHz 820-880MHz Pomiar sygnałów

Bardziej szczegółowo

(W Z Ó R) Umowa zawarta w dniu. 2014 r. w Lublinie pomiędzy:

(W Z Ó R) Umowa zawarta w dniu. 2014 r. w Lublinie pomiędzy: Umowa na świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej wraz z dzierżawą centrali telefonicznej w obiekcie użytkowanym przez Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie (W Z

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie FonTel służy do prezentacji nagranych rozmów oraz zarządzania rejestratorami ( zapoznaj się z rodziną rejestratorów FonTel ).

Oprogramowanie FonTel służy do prezentacji nagranych rozmów oraz zarządzania rejestratorami ( zapoznaj się z rodziną rejestratorów FonTel ). {tab=opis} Oprogramowanie FonTel służy do prezentacji nagranych rozmów oraz zarządzania rejestratorami ( zapoznaj się z rodziną rejestratorów FonTel ). Aplikacja umożliwia wygodne przeglądanie, wyszukiwanie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

Komentarz technik dróg i mostów kolejowych 311[06]-01 Czerwiec 2009

Komentarz technik dróg i mostów kolejowych 311[06]-01 Czerwiec 2009 Strona 1 z 14 Strona 2 z 14 Strona 3 z 14 Strona 4 z 14 Strona 5 z 14 Strona 6 z 14 Uwagi ogólne Egzamin praktyczny w zawodzie technik dróg i mostów kolejowych zdawały wyłącznie osoby w wieku wskazującym

Bardziej szczegółowo

Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek

Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy. Umowa zintegrowana o rachunek

Bardziej szczegółowo

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych Załącznik nr 3 do SIWZ Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści Umowy Prowadzenia obsługi bankowej budżetu miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych miasta zawartej z Wykonawcą 1. Umowa

Bardziej szczegółowo

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 w celu wszczęcia postępowania i zawarcia umowy opłacanej ze środków publicznych 1. Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

W¹ w œcianie. u³atwia odkurzanie... TUBO-Praktic

W¹ w œcianie. u³atwia odkurzanie... TUBO-Praktic W¹ w œcianie u³atwia odkurzanie... TUBO-Praktic centralne odkurzanie Co to jest? ZASADA DZIA ANIA Sprz¹tanie jest jeszcze prostsze i szybsze to nowe rozwi¹zanie u³atwiaj¹ce sprz¹tanie. Uzupe³nia, w niespotykany

Bardziej szczegółowo

Teoria sieci. TI I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Łodzi

Teoria sieci. TI I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Łodzi 1 Teoria sieci 1. Definicja Sieć jest to połączenie przynajmniej dwóch komputerów ze sobą przy pomocy medium transmisyjnego. 2. Rodzaje sieci LAN Local Area Network. Lokalna sieć komputerowa łącząca grupę

Bardziej szczegółowo

Tester pilotów 315/433/868 MHz

Tester pilotów 315/433/868 MHz KOLOROWY WYŚWIETLACZ LCD TFT 160x128 ` Parametry testera Zasilanie Pasmo 315MHz Pasmo 433MHz Pasmo 868 MHz 5-12V/ bateria 1,5V AAA 300-360MHz 400-460MHz 820-880MHz Opis Przyciski FQ/ST DN UP OFF przytrzymanie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA DOSTĘPU. Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu: e-administracja, e-zdrowie)

KRYTERIA DOSTĘPU. Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu: e-administracja, e-zdrowie) Załącznik nr 1 do Uchwały nr / II / 2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 201-2020 KRYTERIA DOSTĘPU Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu:

Bardziej szczegółowo