Router bezprzewodowy DSL-2640B WIRELESS G ADSL2+ MODEM ROUTER

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Router bezprzewodowy DSL-2640B WIRELESS G ADSL2+ MODEM ROUTER"

Transkrypt

1 Router bezprzewodowy DSL-2640B WIRELESS G ADSL2+ MODEM ROUTER Podręcznik uŝytkownika wersja EU_4.00 1

2 1. Spis treści 1. SPIS TREŚCI PRZEGLĄD URZĄDZENIA ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA: WYMAGANIA SYSTEMOWE: WPROWADZENIE FUNKCJE PRZEGLĄD URZĄDZENIA Widok z tyłu (podłączenia) Widok z przodu (diody) INSTALACJA ZANIM ZACZNIESZ UWAGI INSTALACYJNE Low Pass Filters Operating Systems Web Browser Ethernet Port (NIC Adapter) Konfiguracja sieci bezprzewodoej NIEZBĘDNE INFORMACJE DOSTARCZANE PRZEZ DOSTAWCĘ USŁUGI ADSL NIEZBĘDNE INFORMACJE O URZĄDZENIU DSL-2640B NIEZBĘDNE INFORMACJE O SIECI LAN LUB KOMPUTERZE UWAGI O INSTALACJI SIECI BEZPRZEWODOWEJ INSTALACJA URZĄDZENIA Zasilanie routera Przycisk przywracania ustawień fabrycznych Połączenia sieciowe KONFIGURACJA LOGOWANIE DO GUI GRAFICZNY INTERFEJS UśYTKOWNIKA KORZYSTANIE Z MENU KONFIGURACJI Setup > ADSL Setup (Kreator konfiguracji) Setup > ADSL Setup (Ustawienia ręczne) Setup > Wireless Setup Setup > LAN Setup Setup > Time and Date Setup > Parental Control Advanced > Port Forwarding Advanced > Application Rules Advanced > QoS Setup Advanced > Outbound Filter Advanced > Inbound Filter Advanced > DNS Setup Advanced > Firewall & DMZ Advanced > Advanced ADSL

3 Advanced > Advanced Wireless Advanced > Advanced LAN Advanced > SNMP Setup Advanced > TR Advanced > Remote Management Maintenance > Password Maintenance > Save/Restore Settings Maintenance > Firmware Update Maintenance > Diagnostics Maintenance > System Log Status > Device Info Status > Connected Clients Status > Statistics Status > Routing Info Help ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW Dlaczego nie mogę połączyć się z interfejsem zarządzania routerem DSL- 2640B z poziomu przeglądarki internetowej? Co zrobić jeŝeli zapomniałem hasła? Co mogę zrobić, jeŝeli mój router nie pracuje poprawnie? Dlaczego nie mogę się połączyć z Internetem? PODSTAWY SIECI BEZPRZEWODOWYCH PODSTAWOWE INFORMACJE O KONFIGURACJI SIECI DANE TECHNICZNE POMOC TECHNICZNA

4 2. Przegląd urządzenia 2.1 Zawartość opakowania: Router bezprzewodowy DSL-2640B ADSL 1 mocowana antena Zasilacz Podręcznik uŝytkownika oraz oprogramowanie na dysku CD Jeden kabel telefoniczny słuŝący do połączenia ADSL Jeden prosty kabel ethernetowy Skrócona instrukcja instalacji (Quick Install Guide) Uwaga!!!: Korzystanie z zasilacza o innym napięciu niŝ uŝywanym w zasilaczu dołączonym do urządzenia DSL-2640B spowoduje uszkodzenie i utratę gwarancji. Jeśli w opakowaniu brakuje któregokolwiek z wymienionych elementów, prosimy o kontakt ze sprzedawcą. 2.2 Wymagania systemowe: Dostęp do Internetu za pomocą usługi ADSL Komputer z procesorem 200MHz, 64 MB RAM, napędem CD-ROM, kartą sieciową dla protokołu TCP/IP Przeglądarka Internet Explorer 6.0 lub wyŝszej, Mozilla Firefox w wersji 1.5 System operacyjny Windows 2000/XP/Vista D-Link Click`n Connect Utility 2.3 Wprowadzenie POŁĄCZENIE Z INTERNETEM HIGH-SPEED ADSL2/2+ Najnowsze standardy ADSL2/2+ umoŝliwiają transmisję z prędkością pobierania do 24Mbps i wysyłania do 1Mbps. WYSOKA WYDAJNOŚĆ SIECI BEZPRZEWODOWEJ WdroŜona technologia dla szybkich połączeń w sieci bezprzewodowej, pełna kompatybilność z urządzeniami bezprzewodowymi b. KOMPLETNA OCHRONA I QoS Zapora sieciowa chroniąca przed atakami z Internetu, kontrola dostępu uŝytkowników do sieci, zabezpieczenie sieci bezprzewodowej typu WPA/WPA2 oraz priorytety kolejek dla płynnego działania aplikacji VoIP i transmisji multimediów. POŁĄCZENIE Z INTERNETEM Router DSL-2640B ADSL2+ jest wszechstronnym, wysoko-wydajnym urządzeniem dla domu i małych przedsiębiorstw. Router z technologią ADSL2+ umoŝliwia pobieranie z prędkością do 24Mbps oraz dostarcza takich rozwiązań jak zapora 4

5 sieciowa, QoS (Quality of Service), sieć bezprzewodowa w standardzie g wraz z 4-portowym przełącznikiem Ethernet. Są to wszystkie niezbędne funkcjonalności potrzebne w domu lub biurze, aby utworzyć bezpieczną i szybką sieć, wraz z połączeniem do Internetu. ZAPORA SIECIOWA i QoS Router DSL-2640B ma zaimplementowane mechanizmy zabezpieczeń chroniące sieć w domu lub biurze przed nieupowaŝnionym dostępem z Internetu lub urządzeń bezprzewodowych. Urządzenie posiada zaporę sieciową z mechanizmem SPI (Stateful Packet Inspection). Istotą tego mechanizmu jest kontrolowanie pakietów przechodzących przez zaporę, jako część połączenia. Dla kaŝdego nawiązanego połączenia, zapora zapisuje istotne atrybuty (tzw. state of connection) takie jak np. adresy IP i porty powiązane z danym połączeniem czy numer sekwencyjny. JeŜeli pakiet nie pasuje do zastawionego połączenia, to jest odrzucany. Zapora sieciowa typu SPI w przeciwieństwie do tradycyjnych zapór (typu stateless) nie traktuje kaŝdej ramki lub pakietu niezaleŝnie. Dla QoS (Quality of Service), router stosuje wielokrotne kolejki z priorytetem, co umoŝliwia uŝytkownikom korzystanie z wysokiej jakości transmisji ADSL dla aplikacji typu VoIP i transmisji multimediów przez Internet, bez obawy o zatłoczenie połączenia sieciowego. 2.4 Funkcje Szybsza sieć bezprzewodowa Router DSL-2640B umoŝliwia połączenie bezprzewodowe z innymi urządzeniami typu g z prędkością sięgającą 270Mbps 1. Kompatybilność z urządzeniami typu b urządzenie DSL-2640B jest w pełni kompatybilne z urządzeniami działającymi w standardzie IEEE b i g. DHCP Dynamic Host Configuration Protocol automatycznie i dynamicznie przydziela ustawienia adresacji IP urządzeniom w sieci LAN. Eliminuje to potrzebę rekonfiguracji kaŝdego hosta, gdy nastąpi zmiana topologii lub adresacji sieci. NAT (Network Adress Translation) router DSL-2640B umoŝliwia wielu uŝytkownikom sieci LAN stały dostęp do Internetu za pomocą pojedynczego konta i tym samym za cenę dostępu pojedynczego uŝytkownika. NAT zapewnia takŝe większy poziom bezpieczeństwa, ukrywając prywatną sieć za pojedynczym widzialnym adresem globalnym IP. Translacja NAT moŝe być takŝe uŝyta do połączenia dwóch domen przez połączenie LAN-to-LAN. Wysoka wydajność router umoŝliwia bardzo szybki transfer danych pobieranie do 24Mbps uŝywając standardu G.dmt (dla ADSL2+). Łatwa instalacja w celu łatwiej konfiguracji routera dostępny jest graficzny interfejs uŝytkownika z poziomu przeglądarki internetowej. 1 Maksymalna prędkość w sieci bezprzewodowej określona przez standard IEEE g. Rzeczywista prędkość przesyłania moŝe się róŝnić w zaleŝności od kilku czynników takich jak np. aktualnego obciąŝenia sieci czy materiałów budowlanych i konstrukcyjnych. 5

6 2.5 Przegląd urządzenia Widok z tyłu (podłączenia) Widok z przodu (diody) 6

7 3. Instalacja Ten rozdział pomoŝe Ci przejść przez proces instalacji. PołoŜenie routera jest bardzo waŝne. Nie umieszczaj go w zamkniętych obszarach takich jak: szafka, gablotka, strych czy garaŝ. 3.1 Zanim zaczniesz Zaleca się zapoznanie się ze wszystkimi warunkami wstępnymi poprawnej instalacji routera DSL-2640B i upewnienie się, Ŝe są one zrozumiałe. Przed rozpoczęciem instalacji naleŝy takŝe zaopatrzyć się w niezbędne wyposaŝenie i informacje. 3.2 Uwagi instalacyjne W celu ustanowienia połączenia z Internetem będzie konieczne dostarczenie routerowi DSL-2640B pewnych informacji, która router będzie przechowywał w pamięci. Dla niektórych uŝytkowników wymagane będzie tylko podanie nazwy uŝytkownika i hasła, dla innych - róŝne parametry kontrolujące i definiujące. Zaleca się zapisanie niezbędnych informacji, tak aby w przypadku potrzeby rekonfiguracji routera, wszystkie informacje były łatwo dostępne. Dane te naleŝy jednak zabezpieczyć i chronić przed nieupowaŝnionym dostępem Low Pass Filters Od momentu gdy usługi ADSL i telefoniczne współdzielą to same medium, w postaci kabla miedzianego, do przesyłania sygnałów moŝe być niezbędne zastosowanie mechanizmu filtrującego, w celu uniknięcia wzajemnego wpływania na siebie sygnałów. Urządzenie filtrujące dolnoprzepustowe moŝe być łatwo zainstalowane do kaŝdego telefonu współdzielącego linię z linią ADSL. Zapytaj swojego dostawcy usług o więcej informacji na ten temat dla Twojej instalacji Operating Systems Urządzenie DSL-2640B wykorzystuje do zarządzania i konfiguracji webowy interfejs oparty na HTML-u. Interfejs zarządzania i konfiguracji moŝe być osiągalny z wykorzystaniem kaŝdego systemu operacyjnego umoŝliwiającego uruchomienie przeglądarki internetowej, a więc np. Windows 98 SE, Windows ME, Windows 2000, Windows XP czy Windows Vista. 7

8 3.2.3 Web Browser Dostęp do webowego interfejsu zarządzającego jest moŝliwy przy uŝyciu kaŝdej zwyczajnej przeglądarki internetowej. Oprogramowanie urządzenia DSL- 2640B jest zaprojektowane tak, aby działało najwydajniej, dla przeglądarek takich jak: Opera, Microsoft Internet Explorer v6.0, Netscape Navigator v i w wersjach późniejszych. Wykorzystywana przeglądarka internetowa musi mieć włączoną usługę JavaScript (domyślnie w wielu przeglądarkach jest włączona). Upewnij się, Ŝe usługa JavaScript nie jest blokowana przez inne oprogramowanie działające w systemie takie jak np. anty-wirus Ethernet Port (NIC Adapter) KaŜdy komputer, który ma wykorzystywać router musi mieć moŝliwość połączenia się z routerem za pomocą kabla ethernetowego, a tym samym musi być wyposaŝony w port ethernetowy. Zdecydowana większość komputerów jest sprzedawana z juŝ zainstalowaną kartą sieciową i portem Ethernet, jeŝeli jednak Twój komputer nie posiada takiego portu, będziesz musiał zainstalować kartę sieciową z portem Ethernet Konfiguracja sieci bezprzewodoej Wszystkie ustawienia sieci bezprzewodowej LAN mogą zostać skonfigurowane na jednej stronie, uŝywając przeglądarki internetowej. Dla podstawowej komunikacji bezprzewodowej, naleŝy zdecydować, którego kanału uŝyć i jaki przypisać numer SSID. Te dwa ustawienia muszą być takie same dla kaŝdego urządzenia bezprzewodowego komunikującego się z routerem DSL-2640B za pomocą sieci bezprzewodowej. Zabezpieczenie sieci bezprzewodowej moŝe być wykonane na kilka sposobów. Urządzenie DSL-2640B wspiera WPA (Wi-Fi Protected Access), WPA2 i mieszane WPA/WPA2. Dostęp do sieci bezprzewodowej moŝe być takŝe kontrolowany przez przypisanie adresów fizycznych MAC tylko tych urządzeń, które mogą komunikować się z routerem. 3.3 Niezbędne informacje dostarczane przez dostawcę usługi ADSL Nazwa uŝytkownika (Username) nazwa uŝytkownika uŝywana do logowania się do sieci ADSL dostawcy. Hasło (Password) hasło jest uŝywane w połączeniu z nazwą uŝytkownika do logowania się do sieci ADSL dostawcy i weryfikacji toŝsamości uŝytkownika. Ustawienia WAN / Typ połączenia (WAN Setting / Connection Type) te ustawienia określają metodę jakiej Twój dostawca usługi ADSL uŝywa do 8

9 transportowania danych pomiędzy Internetem a Twoim komputerem. Większość uŝytkowników będzie uŝywało domyślnych ustawień. Dostępne metody to: PPPoE/PPPoA (PPPoE LLC, PPPoA LLC, PPPoA VC-Mux) IPoA/MER (statyczny adres IP)(Bridged IP LLC, 1483 Bridged IP VC Mux, 1483 Routed IP LLC, 1483 Routed IP VC-Mux, IPoA) MER (dynamiczny adres IP) (1483 Bridged IP LLC, 1483 Bridged IP VC- Mux) Typ modulacji (Modulation Type) ADSL uŝywa róŝnych, standaryzowanych technik modulacji do transmisji danych przez przydzielone częstotliwości sygnału. Niektórzy uŝytkownicy będą musieli zmienić typ modulacji, aby dostosować go do typu modulacji uŝywanego dla ich usługi ADSL. Domyślny typ modulacji DLS (ADSL2+ Multi-Mode) uŝywany w routerach domyślnie wykrywa wszystkie typy modulacji ADSL, ADSL2 i ADSL2+. JeŜeli jednak uŝytkownik został poinstruowany jaki typ modulacji powinien zdefiniować, moŝe wybrać odpowiednią opcję z menu rozwijanego dostępnych typów modulacji. VPI większość uŝytkowników nie będzie musiała zmieniać tych ustawień. VPI (Virtual Path Indentifier) jest uŝywany w połączeniu z VCI (Virtual Chanell Identifier) do identyfikacji ścieŝki danych pomiędzy siecią ADSL Twojego dostawcy i Twoim komputerem. JeŜeli ustawiłeś swój router na wiele wirtualnych połączeń, będziesz musiał skonfigurować VPI i VCI zgodnie z zaleceniami swojego dostawcy. Ustawienia mogą być zmienione w sekcji Ustawień WAN (WAN Settings) interfejsu webowego zarządzania routerem. VCI większość uŝytkowników nie będzie musiała zmieniać tych ustawień. VCI (Virtual Chanell Identifier) jest uŝywany w połączeniu z VPI (Virtual Path Indentifier) do identyfikacji ścieŝki danych pomiędzy siecią ADSL Twojego dostawcy i Twoim komputerem. JeŜeli ustawiłeś swój router na wiele wirtualnych połączeń, będziesz musiał skonfigurować VPI i VCI zgodnie z zaleceniami swojego dostawcy. Ustawienia mogą być zmienione w sekcji Ustawień WAN (WAN Settings) interfejsu webowego zarządzania routerem. 3.4 Niezbędne informacje o urządzeniu DSL-2640B Nazwa uŝytkownika (Username) jest to nazwa uŝytkownika niezbędna do otrzymania dostępu do interfejsu zarządzania routerem. Kiedy próbujesz uruchomić interfejs zarządzania routera za pomocą przeglądarki zostaniesz poproszony o wpisanie nazwy uŝytkownika i hasła. Domyślna nazwa to admin. Nie moŝe być ona zmieniona. Hasło (Password) hasło naleŝy podać przy próbie połączenia się z interfejsem zarządzania routera za pomocą przeglądarki internetowej. Adres LAN IP (LAN IP addresses) jest to adres IP, który będziesz musiał wpisać w pasku adresu przeglądarki internetowej, aby połączyć się z interfejsem zarządzania routerem. Domyślny adres to Adres ten moŝna zmienić, tak 9

10 aby dostosować jego wartość do potrzeb uŝytkownika. Będzie on uŝywany jako adres serwera DHCP w sieci LAN, kiedy usługa ta będzie aktywna. Maska podsieci LAN (LAN Subnet Mask) jest to maska podsieci interfejsu LAN routera. Domyślnie wynosi , ale moŝe być zmieniona. 3.5 Niezbędne informacje o sieci LAN lub komputerze Ethernet NIC jeŝeli Twój komputer jest wyposaŝony w kartę sieciową, moŝesz podłączyć router DSL-2640B do portu Ethernet korzystając z kabla ethernetowego. Wykorzystując pozostałe porty routera DSL-2640B moŝna podłączyć inne komputery. Status klientów DHCP (DHCP Client status) urządzenie DSL-2640B jest domyślnie ustawione na pełnienie funkcji serwera DHCP. Oznacza to, Ŝe router moŝe przypisywać adresację IP (adres IP, maskę podsieci, domyślną bramę,...) komputerom w sieci LAN. Domyślny zakres adresów przydzielanych przez serwer DHCP wynosi Aby skorzystać z serwer DHCP komputery w sieci muszą być ustawione jako klienci DHCP (pozyskiwać adres IP automatycznie). 3.6 Uwagi o instalacji sieci bezprzewodowej Router DSL-2640B pozwala na dostęp do sieci bezprzewodowej z kaŝdego miejsca w zasięgu operacyjnym sieci bezprzewodowej. NaleŜy jednak pamiętać, Ŝe liczba, grubość i połoŝenie ścian, sufitów i innych obiektów, przez który musi przejść sygnał, moŝe w znaczący sposób ograniczyć zasięg sieci. Zasięg sieci róŝni się w zaleŝności od typu materiałów i szumu radiowego (Radio Frequency Noise) w biurze lub domu. Kluczem do maksymalizacji zasięgu jest stosowanie się do następujących reguł: Liczba ścian i stropów między routerem DSL-2640B a innymi urządzeniami sieciowymi powinna być jak najmniejsza kaŝda ściana lub strop moŝe osłabić sygnał i ograniczyć tym samym zasięg sieci. Urządzenia powinny być w miarę moŝliwości tak ustawione, Ŝeby sygnał przechodził przez ścianę lub strop na wprost, a nie pod kątem. Przykładowo sygnał przechodzący przez ścianę o grubości 0,5m pod kątem 45stopni przenika przez ścianę tak samo jak przez ścianę o grubości 0,6m pod kątem 90stopni, podczas gdy ten sam sygnał pod kątem 2stopni miałby do pokonania aŝ 14-metrową ścianę. Materiały budowlane mogą powodować hamowanie sygnału np. metalowe drzwi mogą być powodem mniejszego zasięgu. NaleŜy tak umieszczać bezprzewodowe urządzenia i komputery z bezprzewodowymi kartami sieciowymi, aby sygnał przechodził przez jak najmniejsza liczbę przeszkód. Materiały i obiekty takie jak szkło, stal, metal, ściany z izolacją, woda 10

11 (akwaria), lustra, szafki na dokumenty, cegły czy beton powodują osłabienie sygnału. NaleŜy ustawiać urządzenia 1-2 metry od urządzeń elektrycznych i innych obiektów mogących generować szum radiowy i zakłócać sygnał. JeŜeli uŝywasz bezprzewodowych telefonów pracujących w częstotliwości 2,4GHz lub X-10 (produktów bezprzewodowych jak wiatraki pod sufitem, światła i systemów zabezpieczania domu), połączenie z siecią bezprzewodową moŝe znacznie się osłabić lub zupełnie zerwać. Upewnij się, Ŝe Twoja baza na 2,4GHz-owy telefon jest tak daleko od urządzeń bezprzewodowych, jak to tylko moŝliwe. Baza telefonu wysyła sygnał nawet wtedy, kiedy telefon nie jest uŝywany. 3.7 Instalacja urządzenia Urządzenie DSL-2640B łączy trzy oddzielne interfejsy, ADSL (WAN), Ethernet (LAN) i bezprzewodowy (WLAN). Umieść router w miejscu, gdzie moŝesz go podłączyć do wielu urządzeń i jednocześnie do źródła zasilania. Router nie powinien być umieszczany w miejscu, gdzie będzie naraŝony na duŝą wilgotność lub nadmierne ciepło. Upewnij się, Ŝe kable i kabel zasilający są umieszczone poza przejściem, tak aby nie były powodem potknięcia. Z urządzeniem DSL-2640B obchodź się ostroŝnie, tak jak z innymi urządzeniami elektrycznymi. Router powinien być umieszczony na półce lub blacie, najlepiej tak, Ŝeby widoczne były jego diody LED w przypadku napotkania i rozwiązywania problemów Zasilanie routera Router moŝe być uŝywany tylko z zasilaczem dołączonym do produktu. podłącz kabel zasilacz do gniazda zasilania na tylnym panelu routera, a następnie podłącz zasilacz do źródła zasilania. wciśnij przycisk zasilania routera na tylnym panelu. Dioda zasilania powinna się zapalić. JeŜeli do portu Ethernet podłączone jest działające urządzenie, sprawdź diodę Ethernet Link/Act LED aby upewnić się, Ŝe połączenie jest prawidłowe. Router spróbuje ustanowić połączenie ADSL. JeŜeli podłączenie jest prawidłowe a router jest poprawnie skonfigurowany, dioda powinna się po paru chwilach zaświecić. JeŜeli urządzenie jest instalowane po raz pierwszy, prawdopodobnie będzie konieczne przeprowadzenie zmian kilku parametrów i ustawień, w celu ustanowienia połączenia Przycisk przywracania ustawień fabrycznych Ustawienia routera DSL-2640B mogą zostać przywrócone do ustawień fabrycznych za pomocą przycisku RESET znajdującego się na tylnej obudowie routera. W tym celu postępuj zgodnie z instrukcjami: Przyciśnij i trzymaj przycisk RESET przy wyłączonym urządzeniu. 11

12 Włącz zasilanie. Odczekaj 5-7 sekund i odpuść przycisk RESET. Uwaga!!! Przywrócenie ustawień fabrycznych wykasuje całą konfigurację routera przechowywaną w pamięci flash, włączając w to informacje o koncie uŝytkownika i ustawienia adresacji IP interfejsu LAN. Adres interfejsu LAN będzie miał teraz wartość z maską podsieci Nazwa uŝytkownika i hasło zostaną ustawione na admin Połączenia sieciowe Połączenie ADSL UŜyj kabla ADSL, dołączonego do routera, aby podłączyć jedną stronę kabla do portu ADSL (RJ-11) na tylnym panelu routera i podłączyć drugą stronę kabla do gniazda telefonicznego. JeŜeli uŝywasz urządzenia filtrującego dolnoprzepustowego, postępuj zgodnie z instrukcją dołączoną do urządzenia lub dostarczoną przez dostawcę usługi. Podłączenie ADSL reprezentuje interfejs WAN. Jest to fizyczne łącze do sieci szkieletowej dostawcy usługi i jednocześnie Internetu. Połączenie Ethernet Router DSL-2640B moŝe zostać podłączony do pojedynczego komputera lub urządzenia Ethernet przez port 10BASE-TX Ethernet na tylnym panelu routera. KaŜde połączenie do urządzenia koncentrującego Ethernet takiego jak switch czy hub musi operować na prędkości 10/100 Mbps. Podłączając router do urządzenia mogącego pracować z prędkością większą niŝ 10Mbps, upewnij się, Ŝe włączona jest opcja auto-negocjacji (NWay). UŜywaj standardowej skrętki z końcówkami RJ-45. Router DSL-2640B ma zaimplementowaną funkcję MDI/MDIX, kaŝdy podłączony kabel jest automatycznie rozpoznawany. UŜytkownik nie musi więc zastanawiać się czy podłączyć kabel prosty czy skrosowany i moŝe uŝyć dowolnego z nich. Przy podłączaniu urządzenia Ethernet do routera nadal obowiązuje ograniczenie długości kabla. Upewnij się, Ŝe jego długość nie przekracza 100metrów. 4. Konfiguracja 4.1 Logowanie do GUI Sekcja zawiera informacje jak ustawić i skonfigurować router DSL-2640B, uŝywając menedŝera zarządzania z poziomu przeglądarki. Graficzny interfejs uŝytkownika (GUI) umoŝliwia zaawansowaną konfigurację router DSL-2640B. GUI dostępny jest przez przeglądarkę internetową. W polu adresu naleŝy wpisać adres IP routera DSL-2640B. Domyślnie jest to

13 Po połączeniu się z urządzeniem zostanie wyświetlony ekran logowania: JeŜeli logujesz się do routera po raz pierwszy lub nie zmieniałeś ustawień konta administratora w polu Nazwa uŝytkownika (Username) i Hasło (Password) naleŝy wpisać admin. Ze względów bezpieczeństwa zaleca się zmianę hasła administratora. 4.2 Graficzny interfejs uŝytkownika Po pomyślnym zalogowaniu się do routera DSL-2640B zostanie wyświetlony następujący ekran: 13

14 Główne kategorie konfiguracji znajdują się w górnej części ekranu pod odpowiednimi zakładkami: Konfiguracja (Setup) zawiera kreator konfiguracji routera DSL-2640B oraz konfigurację sieci LAN, WLAN, ADSL, ochrony rodzicielskiej (Parental control) oraz czasu i daty. Zaawansowane (Advanced) umoŝliwia filtrowanie ruchu wychodzącego i przychodzącego, konfigurowanie QoS, przekierowywania i otwierania portów. Zawiera równieŝ zaawansowane opcje sieci bezprzewodowej, LAN, ADSL, DNS, zapory sieciowej oraz zarządzania zdalnym dostępem. Konserwacja (Maintenance) zawiera konfigurację konta administratora, opcję wgrywania i zapisywania konfiguracji, aktualizacji firmware`u oraz sekcję diagnostyczną i dziennik zdarzeń. Status (Status) podsumowanie informacji o urządzeniu i połączeniach Pomoc (Help) zawiera pliki pomocy. Przedstawione wyŝej opcje będą szerzej omówione w kolejnych rozdziałach. NaleŜy pamiętać, Ŝe po wprowadzeniu zmian w konfiguracji naleŝy te ustawienia zapisać i aktywować przez wybranie przycisku Zapisz ustawienia (Save settings) lub Zastosuj ustawienia (Apply settings). JeŜeli dokonałeś zmian w konfiguracji, ale nie chcesz ich zatwierdzać, wybierz przycisk Anuluj (Cancel). 4.3 Korzystanie z menu konfiguracji Setup > ADSL Setup (Kreator konfiguracji) Po zalogowaniu się do interfejsu zarządzania zostanie wyświetlony ekran Kreator konfiguracji (Setup Wizard). Aby szybko skonfigurować router DSL-2640B, postępuj zgodnie z instrukcjami Kreatora. Do przechodzenia między kolejnymi oknami kreatora uŝywa się przycisków Wróć (Back), Dalej( Next) i Wyjście (Exit). Za pomocą pierwszego przycisku moŝna wrócić do poprzedniego ekranu, za pomocą przycisku Dalej (Next) przechodzi się do kolejnego ekranu, natomiast przycisk Wyjście (Exit), po potwierdzeniu przez uŝytkownika swojego wyboru, kończy pracę bez zapisywania zmian. Kreator dokonuje konfiguracji w trzech krokach opisanych na poniŝszym obrazku. Alternatywą do kreatora konfiguracji jest ustawienie parametrów połączenia ręcznie. NaleŜy zaznaczyć pole wyboru Ręczna konfiguracja (Manual Setup), a następnie wprowadzić niezbędne wartości. Szczegóły konfiguracji zostaną omówione w kolejnych rozdziałach. 14

15 Aby uruchomić kreator konfiguracji połączenia ADSL, kliknij przycisk Setup Wizard. Pierwszy ekran opisuje kroki niezbędne do zakończenia konfiguracji z pomocą kreatora. Są to: 1. Zmiana hasła routera DSL-2640B 2. Wybranie i skonfigurowanie połączenia z Internetem 3. Zapisanie konfiguracji i ponowne uruchomienie systemu Kolejne okno zawiera ustawienia umoŝliwiające zmianę hasła do routera. Ze względów bezpieczeństwa zaleca się zmianę hasła domyślnego admin na inne. 15

16 Nowe hasło musi zawierać od 1 do 16 znaków alfanumerycznych. Po wpisaniu bieŝącego hasła, nowego hasła (2x) kliknij przycisk Dalej (Next). JeŜeli nie chcesz zmieniać hasła wybierz Pomiń (Skip). Kolejny ekran dotyczy połączenia z Internetem. Z menu rozwijanego wybierz swój kraj oraz dostawcę Internetu (ISP). JeŜeli to konieczne wprowadź parametry VPI, VCI oraz Typ połączenia (Connection Type) (do wyboru: PPPoE LLC, PPPoE VC-Mux, PPPoA LLC, PPPoA VC-Mux). Wszystkie informacje które nie są potrzebne do wprowadzenia dla wybranego przez Ciebie ISP zostaną automatycznie dezaktywowane pola będą szare i nie będzie moŝliwości wpisania w nie jakiejkolwiek wartości. Po określeniu połączenia kliknij Dalej (Next), aby kontynuować. Kolejno okno będzie zawierało pola tekstowe do wprowadzenia nazwy uŝytkownika i hasła dla usługi ADSL. Po wpisaniu danych kliknij przycisk Dalej (Next). 16

17 JeŜeli na liście dostawców ISP brakuje Twojego dostawcy wybierz opcję Inni (Others), a następnie kliknij przycisk Dalej (Next) i przejdź do dalszej części konfiguracji połączenia. PPPoE/PPPoA Opcję PPPoE (protokół przesyłania pakietów PPP w sieci Ethernet) lub PPPoA (protokół przesyłania pakietów PPP w sieci ATM) naleŝy wybrać wówczas, gdy operator Internetu stosuje połączenia z wykorzystaniem tego protokołu. Operator udostępni odpowiednią nazwę uŝytkownika i hasło. Opcja ta jest na ogół wykorzystywana w połączeniach DSL. Aby skonfigurować połączenie typu PPPoE lub PPPoA postępuj zgodnie z instrukcją: Zaznacz opcję Auto PVC Scan, aby router sam wykrył ustawienia kanału VPI i VCI i naciśnij Dalej (Next). Po wykryciu parametrów kanału kreator 17

18 powróci do okna ustawień połączenia. Przed przejściem do dalszego etapu będzie wymagał wprowadzenia pozostałych parametrów. Uwaga!!! Router nie zawsze potrafi wykryć parametry kanału, więc jeŝeli jest dostawca ISP przekazał informacje o parametrach połączenia naleŝy je wprowadzić ręcznie. Wpisz nazwę uŝytkownika i hasło do konta ADSL. Typowe nazwa uŝytkownika będzie miała postać typu Hasło moŝe zostać przypisane przez dostawcę ISP lub uŝytkownik będzie mógł je podać w procesie zakładania konta. Wprowadź podane przez ISP wartości VPI i VCI. Z menu rozwijanego wybierz typ połączenia. Pole definiuje zarówno protokół połączenia jak i metodę enkapsulacji uŝywaną dla usługi ADSL. Dostępne opcje to PPPoE LLC, PPPoE VC-Mux, PPPoA LLC oraz PPPoA VC-Mux. JeŜeli uŝytkownik nie otrzymał dodatkowych informacji na temat parametrów połączenia, pola naleŝy pozostawić z wartościami domyślnymi. Kliknij przycisk Dalej (Next). Dynamic IP Address W celu automatycznego uzyskania adresów IP od operatora Internetu naleŝy wybrać opcję Dynamiczny adres IP (Dynamic IP Address). Opcję tę naleŝy wybrać takŝe wówczas, gdy operator Internetu nie udostępnił Ŝadnego specyficznego adresu IP. Opcja ta jest powszechnie wykorzystywana w usługach dostępu do Internetu przez sieć telewizji kablowej. Aby skonfigurować połączenie postępuj zgodnie z instrukcją: 18

19 Zaznacz opcję Auto PVC Scan, aby router sam wykrył ustawienia kanału VPI i VCI i naciśnij Dalej (Next). Po wykryciu parametrów kanału kreator powróci do okna ustawień połączenia. Przed przejściem do dalszego etapu będzie wymagał wprowadzenia pozostałych parametrów. Uwaga!!! Router nie zawsze potrafi wykryć parametry kanału, więc jeŝeli jest dostawca ISP przekazał informacje o parametrach połączenia naleŝy je wprowadzić ręcznie. Wprowadź podane przez ISP wartości VPI i VCI. Z menu rozwijanego wybierz typ połączenia. Pole definiuje zarówno protokół połączenia jak i metodę enkapsulacji uŝywaną dla usługi ADSL. Dostępne opcje to 1483 Bridged IP LLC oraz 1483 Bridged IP VC-Mux. JeŜeli uŝytkownik nie otrzymał dodatkowych informacji na temat parametrów połączenia, pola naleŝy pozostawić z wartościami domyślnymi. Niektórzy dostawcy ISP zapisują unikalny adres MAC karty sieciowej komputera, kiedy po raz pierwszy uŝytkownik łączy się z siecią ISP. Takie działanie uniemoŝliwia routerowi (który ma inny adres MAC) dostęp do sieci ISP (i Internetu). Aby sklonować adres MAC karty sieciowej komputera, kliknij przycisk Skopiuj adres MAC komputera (Copy Your PC`s MAC Address). Po zakończeniu konfiguracji wybierz przycisk Dalej (Next). Static IP Address Ta opcja umoŝliwia ręczne wprowadzenie adresu IP uzyskanego od operatora Internetu. Wymagane jest podanie adresu IP, maski podsieci, IP bramy domyślnej, adresów serwerów DNS oraz typu połączenia. 19

20 Aby skonfigurować połączenie postępuj zgodnie z instrukcją: Zaznacz opcję Auto PVC Scan, aby router sam wykrył ustawienia kanału VPI i VCI i naciśnij Dalej (Next). Po wykryciu parametrów kanału kreator powróci do okna ustawień połączenia. Przed przejściem do dalszego etapu będzie wymagał wprowadzenia pozostałych parametrów. Uwaga!!! Router nie zawsze potrafi wykryć parametry kanału, więc jeŝeli jest dostawca ISP przekazał informacje o parametrach połączenia naleŝy je wprowadzić ręcznie. Wprowadź podane przez ISP wartości VPI i VCI. Wprowadź wartości adresu IP (IP Address), maski podsieci(subnet Mask), domyślnej bramy (Default Gateway) zgodnie z wartościami podanymi przez dostawcę usługi ADSL. JeŜeli dostawca ISP dostarczył takŝe informacje na temat adresów IP serwerów DNS, naleŝy je wprowadzić w odpowiednie pola tekstowe - Podstawowy serwer DNS (Preferred DNS Server) i Zapasowy serwer DNS (Alternate DNS Server). Z menu rozwijanego wybierz typ połączenia. Pole definiuje zarówno protokół połączenia jak i metodę enkapsulacji uŝywaną dla usługi ADSL. Dostępne opcje to 1483 Bridged IP LLC, 1483 Bridged IP VC-Mux, 1483 Routed IP LLC oraz 1483 Routed IP VC-Mux. JeŜeli uŝytkownik nie otrzymał dodatkowych informacji na temat parametrów połączenia, pola naleŝy pozostawić z wartościami domyślnymi. Po zakończeniu konfiguracji wybierz przycisk Dalej (Next). Bridging Połączenie mostowe (Bridge Mode) wymaga najczęściej zainstalowania dodatkowego oprogramowania na kaŝdym komputerze, który będzie korzystał z routera chcąc połączyć się z Internetem. Dodatkowe oprogramowanie jest uŝywane do identyfikacji i weryfikacji kont oraz przyznawania pozwolenia na dostęp do sieci ISP i Internetu. Wymaga wprowadzenia Nazwy uŝytkownika (User Name) i Hasła (Passoword) do konta załoŝonego przez ISP. Te informacje są przechowywane lokalnie na komputerze, nie na routerze. 20

21 Aby skonfigurować połączenie postępuj zgodnie z instrukcją: Zaznacz opcję Auto PVC Scan, aby router sam wykrył ustawienia kanału VPI i VCI i naciśnij Dalej (Next). Po wykryciu parametrów kanału kreator powróci do okna ustawień połączenia. Przed przejściem do dalszego etapu będzie wymagał wprowadzenia pozostałych parametrów. Uwaga!!! Router nie zawsze potrafi wykryć parametry kanału, więc jeŝeli jest dostawca ISP przekazał informacje o parametrach połączenia naleŝy je wprowadzić ręcznie. Wprowadź podane przez ISP wartości VPI i VCI. Z menu rozwijanego wybierz typ połączenia. Pole definiuje zarówno protokół połączenia jak i metodę enkapsulacji uŝywaną dla usługi ADSL. Dostępne opcje to 1483 Bridged IP LLC oraz 1483 Bridged IP VC-Mux. JeŜeli uŝytkownik nie otrzymał dodatkowych informacji na temat parametrów połączenia, pola naleŝy pozostawić z wartościami domyślnymi. Po zakończeniu konfiguracji wybierz przycisk Dalej (Next). Ostatni krok w kreatorze konfiguracji to zapisanie ustawień i ponowne uruchomienie routera. Kliknij przycisk Restart, aby zapisać i wdroŝyć ustawienia, Wróć (Back), aby powrócić do poprzednich ekranów i edytować dane lub Anuluj (Cancel), aby przerwać działanie kreatora bez zapisywania ustawień Setup > ADSL Setup (Ustawienia ręczne) W celu ręcznego skonfigurowania połączenia ADSL naleŝy zaznaczyć pole wyboru Ręczna konfiguracja (Manual Setup). Sekcje słuŝące do ręcznej definicji parametrów połączenia staną się wtedy aktywne. >> 21

22 Ręczna konfiguracja połączenia ADSL (Manual ADSL Connection Setup) sekcja umoŝliwia wybór opcji połączenia z ISP: PPPoE/PPPoA Adresacja dynamiczną (Dynamic IP Address) Adresacja statyczna (Static IP Address) Tryb mostowy (Bridging) Wybór którejś z opcji powoduje wyświetlenie odpowiedniego zbioru ustawień w sekcji poniŝej. PPPoE / PPPoA Opcję PPPoE (protokół przesyłania pakietów PPP w sieci Ethernet) lub PPPoA (protokół przesyłania pakietów PPP w sieci ATM) naleŝy wybrać wówczas, gdy operator Internetu stosuje połączenia z wykorzystaniem tego protokołu. Operator udostępni odpowiednią nazwę uŝytkownika i hasło. Opcja ta jest na ogół wykorzystywana w połączeniach DSL. Aby skonfigurować połączenie typu PPPoE lub PPPoA postępuj zgodnie z instrukcją: Wpisz nazwę uŝytkownika i hasło do konta ADSL. Typowe nazwa uŝytkownika będzie miała postać typu Hasło moŝe zostać przypisane 22

23 przez dostawcę ISP lub uŝytkownik będzie mógł je podać w procesie zakładania konta. Z menu rozwijanego wybierz typ połączenia. Pole definiuje zarówno protokół połączenia jak i metodę enkapsulacji uŝywaną dla usługi ADSL. Dostępne opcje to PPPoE LLC, PPPoE VC-Mux, PPPoA LLC oraz PPPoA VC-Mux. JeŜeli uŝytkownik nie otrzymał dodatkowych informacji na temat parametrów połączenia, pola naleŝy pozostawić z wartościami domyślnymi. Pozostaw wartość MTU ustawioną na wartość domyślną, chyba Ŝe są uzasadnione przyczyny, aby ten parametr zmienić Czas bezczynności (Idle Time Out) umoŝliwia rozłączenie połączenia po upływie czasu bezczynności. Ustaw odpowiednią wartość wyraŝoną w minutach. JeŜeli zostałeś poinstruowany do zmiany wartości parametrów VPI lub VCI, wprowadź nowe wartości. Dla Neostrady parametry te powinny mieć wartość odpowiednio: 0 i 35, w przypadku Dialogu DSL naleŝy natomiast wpisać: 1 i 32 Po zakończeniu konfiguracji wybierz przycisk Zastosuj ustawienia (Apply Settings), aby zapisać ustawienia i uruchomić router ponownie. Po ponownym uruchomieniu router powinien automatycznie nawiązać połączenie WAN. JeŜeli nie, kliknij przycisk Połącz (Conncect). Dynamic IP Address 23

24 W celu automatycznego uzyskania adresów IP od operatora Internetu naleŝy wybrać opcję Dynamiczny adres IP (Dynamic IP Address). Opcję tę naleŝy wybrać takŝe wówczas, gdy operator Internetu nie udostępnił Ŝadnego specyficznego adresu IP. Opcja ta jest powszechnie wykorzystywana w usługach dostępu do Internetu przez sieć telewizji kablowej. Aby skonfigurować połączenie postępuj zgodnie z instrukcją: Z menu rozwijanego wybierz typ połączenia. Pole definiuje zarówno protokół połączenia jak i metodę enkapsulacji uŝywaną dla usługi ADSL. Dostępne opcje to 1483 Bridged IP LLC oraz 1483 Bridged IP VC-Mux. JeŜeli uŝytkownik nie otrzymał dodatkowych informacji na temat parametrów połączenia, pola naleŝy pozostawić z wartościami domyślnymi. Niektórzy dostawcy ISP zapisują unikalny adres MAC karty sieciowej komputera, kiedy po raz pierwszy uŝytkownik łączy się z siecią ISP. Takie działanie uniemoŝliwia routerowi (który ma inny adres MAC) dostęp do sieci ISP (i Internetu). Aby sklonować adres MAC karty sieciowej komputera, kliknij przycisk Skopiuj adres MAC komputera (Copy Your PC`s MAC Address). JeŜeli zostałeś poinstruowany do zmiany wartości parametrów VPI lub VCI, wprowadź nowe wartości. Dla Neostrady parametry te powinny mieć wartość odpowiednio: 0 i 35, w przypadku Dialogu DSL naleŝy natomiast wpisać: 1 i 32 Po zakończeniu konfiguracji wybierz przycisk Zastosuj ustawienia (Apply Settings), aby zapisać ustawienia i uruchomić router ponownie. Po ponownym uruchomieniu router powinien automatycznie nawiązać połączenie WAN. JeŜeli nie, kliknij przycisk Połącz (Conncect). Static IP Address 24

25 Statyczny adres IP(Static IP Address) - Ta opcja umoŝliwia ręczne wprowadzenie adresu IP uzyskanego od operatora Internetu. Wymagane jest podanie adresu IP, maski podsieci, IP bramy domyślnej, adresów serwerów DNS oraz typu połączenia. Aby skonfigurować połączenie postępuj zgodnie z instrukcją:. Wprowadź wartości adresu IP (IP Address), maski podsieci(subnet Mask), domyślnej bramy (Default Gateway) zgodnie z wartościami podanymi przez dostawcę usługi ADSL. JeŜeli dostawca ISP dostarczył takŝe informacje na temat adresów IP serwerów DNS, naleŝy je wprowadzić w odpowiednie pola tekstowe - Podstawowy serwer DNS (Preferred DNS Server) i Zapasowy serwer DNS (Alternate DNS Server). Z menu rozwijanego wybierz typ połączenia. Pole definiuje zarówno protokół połączenia jak i metodę enkapsulacji uŝywaną dla usługi ADSL. Dostępne opcje to 1483 Bridged IP LLC, 1483 Bridged IP VC-Mux, 1483 Routed IP LLC oraz 1483 Routed IP VC-Mux. JeŜeli uŝytkownik nie otrzymał dodatkowych informacji na temat parametrów połączenia, pola naleŝy pozostawić z wartościami domyślnymi. JeŜeli zostałeś poinstruowany do zmiany wartości parametrów VPI lub VCI, wprowadź nowe wartości. Dla Neostrady parametry te powinny mieć wartość odpowiednio: 0 i 35, w przypadku Dialogu DSL naleŝy natomiast wpisać: 1 i 32 Po zakończeniu konfiguracji wybierz przycisk Zastosuj ustawienia (Apply Settings), aby zapisać ustawienia i uruchomić router ponownie. Po ponownym uruchomieniu router powinien automatycznie nawiązać połączenie WAN. JeŜeli nie, kliknij przycisk Połącz (Conncect). Bridging 25

26 Połączenie mostowe (Bridge Mode) wymaga najczęściej zainstalowania dodatkowego oprogramowania na kaŝdym komputerze, który będzie korzystał z routera chcąc połączyć się z Internetem. Dodatkowe oprogramowanie jest uŝywane do identyfikacji i weryfikacji kont oraz przyznawania pozwolenia na dostęp do sieci ISP i Internetu. Wymaga wprowadzenia Nazwy uŝytkownika (User Name) i Hasła (Passoword) do konta załoŝonego przez ISP. Te informacje są przechowywane lokalnie na komputerze, nie na routerze. Aby skonfigurować połączenie postępuj zgodnie z instrukcją: Z menu rozwijanego wybierz typ połączenia. Pole definiuje zarówno protokół połączenia jak i metodę enkapsulacji uŝywaną dla usługi ADSL. Dostępne opcje to 1483 Bridged IP LLC oraz 1483 Bridged IP VC-Mux. JeŜeli uŝytkownik nie otrzymał dodatkowych informacji na temat parametrów połączenia, pola naleŝy pozostawić z wartościami domyślnymi. JeŜeli zostałeś poinstruowany do zmiany wartości parametrów VPI lub VCI, wprowadź nowe wartości. Dla Neostrady parametry te powinny mieć wartość odpowiednio: 0 i 35, w przypadku Dialogu DSL naleŝy natomiast wpisać: 1 i 32 Po zakończeniu konfiguracji wybierz przycisk Zastosuj ustawienia (Apply Settings), aby zapisać ustawienia i uruchomić router ponownie. Po ponownym uruchomieniu router powinien automatycznie nawiązać połączenie WAN. JeŜeli nie, kliknij przycisk Połącz (Conncect) Setup > Wireless Setup Sekcja umoŝliwia skonfigurowanie parametrów sieci bezprzewodowej. NaleŜy pamiętać, Ŝe wprowadzone zmiany w tych ustawieniach wiąŝą się z koniecznością wprowadzenia analogicznych zmian w urządzeniach korzystających z sieci bezprzewodowej. 26

27 Ustawienia sieci bezprzewodowej (Wireless Network Settings) sekcja umoŝliwia aktywowanie sieci bezprzewodowej i określenie jej parametrów. Uruchom sieć bezprzewodową (Enable Wireless) zaznacz opcję, aby uaktywnić sieć bezprzewodową. Nazwa sieci bezprzewodowej (Wireless Network Name) SSID (Service Set Identifier) wprowadź identyfikator sieci lub pozostaw wartość domyślną. Uruchom automatyczne skanowanie kanałów (Enable Auto Channel Scan) zaznacz tę opcję, aby router sam wybrał najlepszy kanał dla sieci bezprzewodowej. Kanał sieci bezprzewodowej (Wireless channel) jeŝeli nie została wybrana opcja automatycznego skanowania kanałów, naleŝy wybrać z menu rozwijanego jeden z dostępnych kanałów. Tryb ( Mode) - wybierz tryb pracy routera: tylko b (802.11b only), tylko g (802.11g only) lub mieszane b i g (Mixed b and g). Prędkość transmisji (Transsmision Rate) określ sugerowaną prędkość transmisji Ukryj sieć bezprzewodową (Hide Wireless Network) zaznaczenie tej opcji spowoduje zaprzestanie rozgłaszanie informacji o sieci bezprzewodowej - wysyłanie wiadomości broadcastowych z identyfikatorem SSID. Kreator konfiguracji zabezpieczeń sieci bezprzewodowej (Wireless Security Wizard) kliknij przycisk Zabezpiecz moją sieć bezprzewodową (Secure My Wireless Network), aby uruchomić kreator konfiguracji zabezpieczeń. Nazwa sieci bezprzewodowej (Wireless Network Name) (SSID) wpisz identyfikator sieci. 27

28 Kanał bezprzewodowy (Wireless Channel) z menu rozwijanego wybierz kanał sieci bezprzewodowej. Szyfrowanie (Encryption) z menu rozwijanego wybierz typ szyfrowania WPA- PSK lub WEP 64bit i przypisz hasło (od 8 do 63 znaków dla WPA-PSK lub 5 znaków dla WEP 64bit). Tryb zabezpieczeń sieci bezprzewodowej (Wireless Security Mode) sekcja umoŝliwia skonfigurowanie zabezpieczeń sieci bezprzewodowej. Urządzenie DSL- 2640B wspiera kilka trybów zabezpieczeń: WEP, Auto (WPA lub WPA2), WPA2 i WPA. Standardy WPA dostarczają lepszych metod zabezpieczeń niŝ WEP. Wybierz typ zabezpieczeń korzystając z menu rozwijanego. Po dokonaniu wyboru uaktywni się sekcja dotycząca szczegółowych ustawień trybu. WEP WEP (Wired Equivalent Privacy) to standard szyfrowania w sieciach bezprzewodowych. W celu jego uŝycia naleŝy wprowadzić te same klucze na urządzeniach klienckich sieci bezprzewodowej i routerze. Dla kluczy 64bitowych naleŝy wprowadzić 10 znaków heksadecymalnych dla kaŝdego klucza. Dla kluczy 128bitowych naleŝy wprowadzić 26 znaków heksadecymalnych. Znak heksadecymalny to cyfra z zakresu 0-9 lub litera z zakresu A-F. MoŜliwe jest takŝe wprowadzenie zwykłego teksu w polu kluczy WEP. W takim wypadku znaki zostaną przekształcone na wartości heksadecymalne z wykorzystaniem wartości ASCII. Dla klucza 64bitowego naleŝy wprowadzić 5 znaków, natomiast dla 128bitowego 13. Z menu rozwijanego wybierz takŝe który klucz będzie uŝywany jako domyślny, korzystając z opcji Domyślny klucz WEP (Default WEP Key) i rodzaj Uwierzytelnienia (Authentication) za pomocą Otwartego klucza (Open Key) lub Współdzielonego klucza (Shared Key). 28

29 WPA WPA (WiFi Protected Access) jest następcą standardu WEP i dostarcza lepszych zabezpieczeń. Tryby WPA i WPA2 róŝnią się od siebie uŝywaną metodą szyfrowania. WPA korzysta z TKIP/RC4, natomiast WPA2 z CCMP/AES. Standard WPA dzieli się na dwa typy: - Enterprise korzysta z zewnętrznego serwera RADIUS, przydzielającego róŝne klucze uŝytkownikom. - Personal nie wymaga zewnętrznego serwera uwierzytelnienia oraz wszystkie podłączone stacje wykorzystują jeden klucz. WPA-PSK Wpisz hasło wprowadzając od 8 do 63 znaków ASCII. WPA-Enterprise 29

30 Wprowadź następujące parametry: Group Key Update Interval czas w sekundach określający okres zmiany klucza grupowego do wysyłania wiadomości multicastowych i broadcastowych. Authentication Timeout czas w minutach, po upływie którego uŝytkownik będzie musiał sie ponownie uwierzytelnić. RADIUS Server IP Address adres IP serwera uwierzytelnienia RADIUS. RADIUS Server Port port serwera uwierzytelnienia RADIUS. RADIUS Server Shared Secret hasło, które musi być zgodnie z hasłem serwera uwierzytelniania RADIUS Setup > LAN Setup Sekcja umoŝliwia skonfigurowanie parametrów lokalnej sieci na routerze. Ustawienia na tej stronie są opcjonalne i nie jest konieczne wprowadzanie zmian, aby sieć została ustawiona i działała poprawnie. Ustawienia routera (Router Settings) ustawienia routera umoŝliwiają zmianę jego adresu IP w sieci LAN i maski podsieci LAN. Po wprowadzeniu nowych wartości wybierz przycisk Zatwierdź ustawienia (Apply Settings). Przeglądarka powinna 30

31 automatycznie zostać przekierowania na nowy adres routera (o ile znajduje się w tej samej podsieci co komputer z którego router jest skonfigurowany). JeŜeli serwer DHCP jest włączony i zostanie zmieniony adres routera, pula adresów przydzielanych przez serwer DHCP takŝe musi zostać zmieniona. Ustawienia Serwera DHCP (DHCP Server Settings) DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol - protokół dynamicznego konfigurowania hostów. Router DSL- 2640B posiada wbudowany serwer DHCP, który automatycznie przypisuje adresy IP komputerom w sieci lokalnej lub prywatnej. Komputery, aby korzystać z DHCP takŝe muszą być jego klientami, poprzez wybór opcji Uzyskaj adres IP automatycznie w ustawieniach TCP/IP. Tak skonfigurowany komputer po włączeniu załaduje automatycznie odpowiednie ustawienia TCP/IP z urządzenia DSL-2640B. Na Ŝądanie komputera serwer DHCP automatycznie przydziela nieuŝywany adres IP z puli. Konieczne jest podanie adresu początkowego i końcowego puli adresów IP. Uruchom serwer DHCP (Enable DHCP Server) zaznacz tą opcję aby uruchomić serwer DHCP na routerze. Zakres adresów IP DCHP (DHCP IP Address Range) wpisz zakres adresów IP które zostaną wykorzystane w celu przypisania ich hostom. W tym miejscu naleŝy określić adres początkowy i końcowy puli adresów IP. Uwaga: Jeśli przypisujesz adres IP w sposób statyczny, upewnij się Ŝe wpisywane adresy znajdują się poza podanym zakresem puli DHCP, aby uniknąć konfliktów. Czas dzierŝawy (DHCP Lease Time) czas dzierŝawy adresu IP czyli okres przez jaki dany komputer moŝe rezerwować dany adres. Wprowadź czas dzierŝawy (w godzinach). Dodawanie wpisów statycznych DHCP (Add Static DHCP) sekcja umoŝliwia takŝe statyczne przypisanie adresacji IP danemu komputerowi w sieci. W tym celu naleŝy podać nazwę komputera, adres IP oraz adres MAC. Nazwa komputera (Computer Name) wpisz nazwę komputera lub wybierz z menu. Adres IP (IP Address) podaj adres IP hosta.. Adres MAC (MAC Address) wpisz adres fizyczny MAC lub uŝyj przycisku Skopiuj adres MAC komputera (Copy Your PC`s MAC Address), aby skopiować adres MAC posiadanej karty sieciowej na komputerze do interfejsu routera. Lista statycznych wpisów DHCP (Static DHCP List) lista wszystkich komputerów ze statycznie przypisanymi adresami IP przez serwer DHCP. Poszczególne wpisy zawierają nazwę komputera, adres MAC, adres IP i opcje umoŝliwiające usunięcie lub edytowanie wpisu. 31

32 Lista klientów DHCP (Dynamic DHCP Clients) lista wszystkich komputerów korzystających z serwera DHCP. Poszczególne wpisy zawierają nazwę komputera, adres MAC, adres IP i czas wygaśnięcia dzierŝawy Setup > Time and Date Sekcja umoŝliwia skonfigurowanie, aktualizację i zarządzanie czasem wewnętrznego zegara urządzenia DSL-2640B. Konfiguracja czasu (Time Configuration) sekcja wyświetla informacje o bieŝących ustawieniach czasu i daty routera i umoŝliwia uruchomienie obsługi czasu letniego. BieŜący czas routera (Current Router Time) wyświetla aktualny czas i datę routera Strefa czasowa (Time Zone) menu rozwijane umoŝliwia wybranie odpowiedniej strefy czasowej Obsługa czasu letniego (Enable Daylight Saving) zaznacz tę opcję, jeŝeli w Twojej lokalizacji uŝywa się podziału na czas letni i zimowy. Offest czasu letniego (Daylight Saving Offset) wpisz wartość o którą następują zmiana godzin. 32

33 Data czasu letniego (Daylight Saving Date) wprowadź datę rozpoczęcia i końca czasu letniego. Automatyczna konfiguracja czasu (Automatic Time Configuration) - sekcja umoŝliwia automatycznie zsynchronizowanie routera z serwerem czasu NTP. Automatycznie zsynchronizuj z serwerem czasu w Internecie (Automatically synchronize with Internet time servers) zaznacz opcję jeŝeli chcesz zsynchronizować router z serwerem NTP Podstawowy serwer czasu NTP (First NTP Time Server) wybierz podstawowy serwer NTP Zapasowy serwer czasu NTP (Second NTP Time Server) wybierz zapasowy serwer NTP Ustaw czas i datę ręcznie (Set the date and time manually) wprowadź datę i czas ręcznie lub skorzystaj z przycisku Skopiuj ustawienia czasu z komputera (Copy Your Computer`s Time Settings), aby skopiować ustawienia czasu dla routera Setup > Parental Control Ochrona rodzicielska (Parental Control) dostarcza dwóch uŝytecznych narzędzi. Pozwala blokować strony, na podstawie listy stron i czasu działania blokady, oraz ograniczać dostęp do Internetu na podstawie zdefiniowanych przedziałów czasowych. 33

34 Aby zablokować dostęp do konkretnej strony naleŝy wypełnić następujące parametry: Strona (Website) wpisz adres strony w formacie URL. Dni (Days) naleŝy wybrać jedną z dwóch opcji: Cały tydzień (All Week), aby reguła dotyczyła wszystkich dni tygodnia lub Wybrane dni (Selected Day(s)), aby reguła dotyczyła tylko konkretnych dni. W przypadku drugiej opcji naleŝy dodatkowo, za pomocą pół wyboru, wskazać konkretne dni. JeŜeli została wybrana opcja Cały tydzień (All Week), pola wyboru konkretnego dnia będą nieaktywne. Cały dzień 24h (All Day 24hrs) zaznacz to pole, jeŝeli chcesz, aby reguła dotyczyła całej doby. JeŜeli chcesz wskazać konkretny przedział godzinowy pozostaw tę opcję niezaznaczoną. Czas początkowy (Start Time) podaj czas w formacie (godzina:minuta) od którego ma być stosowana reguła blokowanie strony o podanym wyŝej adresie. JeŜeli została zaznaczona opcja Cały dzień 24h (All Day 24hrs), opcja podania konkretnego czasu będzie nieaktywna. Czas końcowy (End Time) - podaj czas w formacie (godzina:minuta) do którego ma być stosowana reguła blokowanie strony o podanym wyŝej adresie. JeŜeli została zaznaczona opcja Cały dzień 24h (All Day 24hrs), opcja podania konkretnego czasu będzie nieaktywna. Po wypełnieniu wszystkich pól naleŝy wcisnąć przycisk Blokuj stronę (Block Website). Kontrola rodzicielska umoŝliwia takŝe całkowite ograniczenie dostępu do Internetu na podstawie harmonogramu. Aby ograniczyć(lub nie) dostęp do Internetu naleŝy podać czas początkowy i końcowy zastosowania reguły, określić dni tygodnia oraz opcję dostępu (blokowanie/zezwalanie). Czas początkowy (Start Time) z menu rozwijanego wybierz godzinę, od której ma być stosowana dana reguła. Czas końcowy (End Time) z menu rozwijanego wybierz godzinę, do której ma być stosowana dana reguła. Dni tygodnia (Mon Sun) - zaznacz odpowiednie pole, aby reguła była stosowana w danym dniu tygodnia Wszystkie (All) - zaznacz opcję, aby reguła była stosowana kaŝdego dnia tygodnia. Zaznaczenie opcji spowoduje automatycznie zaznaczenie wszystkich dni tygodnia. Zezwól / Zabroń (Allow / Deny) zaznacz odpowiednią opcję, aby zezwolić/zabronić dostępu do Internetu w zdefiniowanym okresie. 34

35 Przykłady zastosowania: UŜytkownik chce zablokować dostęp do strony w godzinach 16:00 22:00 od poniedziałku do piątku. Postępuj zgodnie z instrukcją: W sekcji blokowania stron (Blocked Websites Scheduling) w polu tekstowym Strona (Website) wpisz Zaznacz wszystkie checkboxy od poniedziałku (Monday) do piątku (Friday) i ustaw Czas początkowy (Start Time) na godzinę 16:00 a Czas końcowy (End Time) na 22:00 Kliknij przycisk Zablokuj Stronę (Block Website). UŜytkownik chce zablokować dostęp do Internetu wszystkim komputerom w sieci pomiędzy godziną 17:00 a 20:00 od wtorku do piątku. Postępuj zgodnie z instrukcją: W sekcji Ograniczenia dostępu do Internetu (Internet Access Time Restrictions) określ Czas początkowy (Start Time) stosowania reguły i Czas końcowy (End Time), wybierając odpowiednio godzinę 17:00 i 20:00 z menu rozwijanych. W tej samej linii zaznacz checkboxy od wtorku (Tuesday) do piątku (Friday). W tej samej linii zaznacz checkbox Zabroń (Deny). Kliknij przycisk Zapisz ustawienia (Save Settings). UŜytkownik chce umoŝliwić dostęp do Internetu od poniedziałku do piątku jedynie w godzinach od 19:00 do 21:00. W tym celu naleŝy wykonać następujące kroki: Zaznacz pola wyboru (checkboxy) od poniedziałku (Monday) do piątku (Friday), ustaw czas początkowy (Start Time) na 00:00 i końcowy na 19:00 oraz opcję dostępu na Blokuj (Deny). Dostęp do Internetu został ograniczony w godzinach 00:00 19:00 od poniedziałku do piątku. Zaznacz pola wyboru (checkboxy) od poniedziałku (Monday) do piątku (Friday), ustaw czas początkowy (Start Time) na 21:00 i końcowy na 23:59 oraz opcję dostępu na Blokuj (Deny). Dostęp do Internetu został ograniczony w godzinach 21:00 23:59 od poniedziałku do piątku. Zastosowanie obu reguł powoduje, Ŝe dostęp do Internetu jest moŝliwy w ciągu tygodnia tylko od 19:00 do 21:00. W weekend dostęp jest nieograniczony Advanced > Port Forwarding Sekcja umoŝliwia konfigurację przekierowania portów. Dodanie nowej zasady spowoduje otworzenie konkretnego portu na routerze i przekierowanie ruchu przychodzącego na ten port do określonego w zasadzie komputera w sieci LAN. Przekierowywanie portów pozwala na wykorzystanie serwisów udostępnianych w sieci LAN takich jak FTP czy Web, przez uŝytkowników z Internetu. Korzystanie z Przekierowywania portów (Port Forwarding) lub Zasad aplikacji (Application Rules), czyli wyzwalania portów, powoduje zwiększenie zagroŝenia atakiem ze strony Internetu. Zaleca się zastosowanie w tym przypadku Filtra ruchu przychodzącego (Inbound Filter), aby ograniczyć dostęp do sieci LAN przez otwarte wszystkim komputerom, z wyjątkiem tych zaufanych. 35

36 Kliknij przycisk Dodaj (Add), aby utworzyć nową regułę przekierowywania portów. Po kliknięciu przycisku uaktywni się dalsza część sekcji zawierająca odpowiednie pola. Wybierz usługę (Select a service) z menu rozwijanego wybierz nazwę aplikacji, dla której mają być dodane predefiniowane zasady przekierowania portów, a następnie wpisz adres IP ręcznie, na który ma być przekierowywany ruch. Wybierz przycisk Dodaj / Zastosuj (Add / Apply). JeŜeli na liście nie ma odpowiedniej aplikacji, regułę naleŝy utworzyć ręcznie za pomocą opcji Dostosuj serwer (Custom Server). Dostosuj serwer (Custom server) zaznacz tę opcję, jeŝeli na liście predefiniowanych zasad nie ma odpowiedniej aplikacji. Wpisz nazwę reguły i określ dla niej wszystkie niezbędne parametry. 36

37 Adres IP serwera (Server IP Address) wpisz adres IP komputera na który ma być przekierowywany ruch. Początkowy port zewnętrzny (External Port Start) wpisz początkowy adres puli portów, z których ruch ma być przekierowywany. Końcowy port zewnętrzny (External Port End) wpisz końcowy adres puli portów, z których ruch ma być przekierowywany. Protokół (Protocol) określ typ protokołu (TCP / UDP), który ma być przekierowywany. Początkowy port wewnętrzny (Internal Port Start) wpisz początkowy adres puli portów, na który ruch ma być przekierowywany. Końcowy port wewnętrzny (Internal Port End) wpisz końcowy adres puli portów, na który ruch ma być przekierowywany. Zdalne IP (Remote IP) wprowadź adres IP komputera, który będzie mógł skorzystać z definiowanej zasady. Kliknij Dodaj/Zastosuj (Add/Apply) aby dodać regułę Advanced > Application Rules Niektóre aplikacje, takie jak gry internetowe, konferencje wideo czy telefonia internetowa, nawiązują wiele połączeń. Ze względu na zasadę działania zapory, korzystanie z tych aplikacji wymaga dodatkowych zabiegów. Router DSL-2640B moŝe obsługiwać niektóre tego rodzaju aplikacje, dzięki funkcji Application Rules. Funkcja ta umoŝliwia automatyczne otwieranie portów Open ports, kiedy aplikacja zostanie uruchomiona w sieci LAN i rozpocznie inicjację połączenia TCP/UDP z miejscem docelowym po stronie sieci WAN uŝywając Portów wyzwalania czyli Triggering Ports. Router umoŝliwia takŝe miejscu docelowemu ustanowienia połączenia powrotnego do sieci LAN uŝywając portów zdefiniowanych w Open ports. Jeśli zastosowanie tej funkcji nie wystarcza do właściwego działania aplikacji, moŝna jeszcze wykorzystać opcję DMZ Host (Host DMZ). Router DSL-2640B pozwala na stworzenie 32 wpisów. Przykład: Gra sieciowa wysyła dane na portach , ale otrzymuje dane na porcie 111. JeŜeli uruchomiona jest translacja adresów NAT, router będzie automatycznie odrzucał przychodzące pakiety, poniewaŝ nie wie, do którego komputera naleŝy je wysłać. Wykorzystując wyzwalanie portu otwarcie portu 111 gdy dane są wysyłane przez porty router ma moŝliwość poprawnego przekierowania danych przychodzących do komputera w sieci LAN. Mechanizm ten jest bardziej elastyczny niŝ statyczne przekierowywanie portów, gdyŝ nie jest konieczne definiowanie reguł dla konkretnego komputera. 37

38 Korzystanie z Przekierowywania portów (Port Forwarding) lub Zasad aplikacji (Application Rules), czyli wyzwalania portów, powoduje zwiększenie zagroŝenia atakiem ze strony Internetu. Zaleca się zastosowanie w tym przypadku Filtra ruchu przychodzącego (Inbound Filter), aby ograniczyć dostęp do sieci LAN przez otwarte wszystkim komputerom, z wyjątkiem tych zaufanych. Wybierz aplikację (Select an application) z menu rozwijanego wybierz nazwę aplikacji, aby dodać predefiniowaną zasadę otwierania portów. Tabela portów i protokołów zostanie automatycznie wypełniona. JeŜeli lista nie zawiera odpowiedniej aplikacji naleŝy zasadę utworzyć ręcznie. Dostosuj regułę aplikacji (Custom application) wprowadź nazwę reguły i określ wszystkie niezbędne parametry. Początkowy port wyzwalania (Trigger Port Start) - podaj początkowy port puli portów, przez które aplikacja nawiązuje połączenie na początku działania. Końcowy port wyzwalania (Trigger Port End) - podaj końcowy port puli portów, przez które aplikacja nawiązuje połączenie na początku działania. Protokół wyzwalania (Trigger Protocol) z menu rozwijanego wybierz protokół, którego uŝycie będzie powodowało otwarcie portów: TCP, UDP, TCP/UDP 38

39 Początkowy port otwarcia (Open Port Start) - podaj początkowy port puli portów, które zostaną otworzone po wykryciu ruchu wyzwalającego. Pakiety przychodzące, skierowane na porty naleŝące do puli będą przepuszczane przez router. Końcowy port otwarica (Open Port End) - podaj końcowy port puli portów, które zostaną otworzone po wykryciu ruchu wyzwalającego. Pakiety przychodzące, skierowane na porty naleŝące do puli będą przepuszczane przez router. Protokół wyzwalania (Open Protocol) z menu rozwijanego wybierz protokół, którego pakiety będą przepuszczane na portach otwartych w wyniku ruchu wyzwalającego: TCP, UDP, TCP/UDP Uwaga!!! W danej chwili z jednego tunelu przeznaczonego dla aplikacji specjalnych moŝe korzystać tylko jeden komputer PC. Po wprowadzeniu zmian kliknij przycisk Apply (Zastosuj). Lista zasad aplikacji (Active Application Rules) lista zawiera spis wszystkich utworzonych i aktywnych reguł dotyczących wyzwalania i otwarcia portów oraz przepuszczania ruchu określonego typu Advanced > QoS Setup QoS (Quality of Service) poprawia szybkość działania aplikacji internetowych/gier sieciowych poprzez nadawanie odpowiednich priorytetów poszczególnym pakietom wędrującym przez sieć. Jest to bardzo waŝne dla aplikacji wraŝliwych na opóźnienia jak np. VoIP, gdzie problemy z przesyłaniem pakietów mogą spowodować np. przerwanie rozmowy. 39

40 Konfiguracja QoS (QoS Setup) - Router DSL-2640B posiada kilka predefiniowanych zasad dla QoS takich jak VoIP, H.323, FTP, MSN Messenger, IPSEC. Zaznacz odpowiednią opcję, aby uaktywnić QoS dla wskazanej usługi. Następnie kliknij przycisk Zapisz ustawienia (Save Settings). Ustawienia WMM (WMM Settings) Wi-FI Multimedia z menu wybierz opcję Uruchom (Enable), aby włączyć odpowiednią funkcję WMM, lub Wyłącz (Disable) w przeciwnym wypadku. WMM jest uŝywane do ustawianie priorytetów dla pakietów danych z LAN do WAN. Jest bardzo uŝyteczne przy transmisji pakietów czułych na opóźnienia jak np. VoIP. Zaawansowana konfiguracja QoS (Advanced QoS Setup) Kliknij przycisk Zaawansowane QoS (Advanced QoS), aby przejść do sekcji zaawansowanych ustawień QoS. Strona zawiera spis wszystkich ręcznie utworzonych reguł QoS wraz z ich ustawieniami. Kliknij przycisk Dodaj (Add), aby uaktywnić formularz dodawania nowych reguł QoS. 40

41 Zaawansowana konfiguracja QoS umoŝliwia zdefiniowanie odpowiedniej zasady przez nadanie jej odpowiedniej nazwy, priorytetu i parametru klasyfikacji takiego jak np.: Protokół (Protocol) Adres źródłowy IP (Source IP Address) Adres docelowy IP (Destination IP Address) Port źródłowy (Source Port) Port docelowy (Destination Port) Adres źródłowy MAC (Source MAC Address) Adres docelowy MAC (Destination MAC Address) i innych. Edytowanie i usuwanie zasad QoS jest moŝliwe przez zaznaczenie odpowiedniej reguły na liście reguł QoS i kliknięcie przycisku Edytuj (Edit) lub Usuń (Remove). 41

42 Advanced > Outbound Filter Filtr ruchu wychodzącego (Outbound Filter) jest zaawansowaną metodą kontroli danych wysyłanych do Internetu. UŜywając tej opcji moŝesz skonfigurować zasady filtrowania wypływających danych bazujących na przynajmniej jednym parametrze. Opcja Outbound Filter moŝe być uŝywana z opcją Port Forwarding. Domyślnie cały ruch wychodzący jest dozwolony. Opcja filtrów ruchu wychodzącego umoŝliwia dodanie maksymalnie 32 wpisów. Nazwa filtru (Filter Name) podaj nazwę filtru. Protokół (Protocol) wybierz typ protokołu transportowego (TCP, UDP, ICMP, TCP/UDP), który będzie uŝywany do filtrowania. Źródłowy adres IP (Source IP address) wpisz źródłowy adres IP. Maska podsieci źródłowej (Source Subnet Mask) podaj maskę podsieci źródłowej. Port źródłowy (Source Port) wpisz numer portu źródłowego lub zakres portów (port:port). Docelowy adres IP (Destination IP address) wpisz docelowy adres IP. 42

43 Maska podsieci docelowej (Destination Subnet Mask) podaj maskę podsieci docelowej. Port docelowy (Destination Port) wpisz numer portu końcowego lub zakres portów (port:port). Kliknij przycisk Dodaj/Zastosuj (Add/Apply) aby zapisać zmiany i Reboot, aby ponownie uruchomić router. Wszystkie dodane reguły zostaną wyświetlone w sekcji Aktywne filtry ruchu wychodzące (Active Outbound IP Filter) Advanced > Inbound Filter Filtr ruchu przychodzącego (Inbound Filter) jest zaawansowaną metodą kontroli danych przychodzących z Internetu. UŜywając tej opcji moŝesz skonfigurować zasady filtrowania danych bazujących na przynajmniej jednym parametrze. Domyślnie cały ruch przychodzący jest blokowany, o ile zapora sieciowa jest uruchomiona. JeŜeli nie jest, to filtry nie działają. Opcja filtrów ruchu przychodzącego umoŝliwia stworzenie maksymalnie 32 reguł. Korzystanie z Przekierowywania portów (Port Forwarding) lub Zasad aplikacji (Application Rules) czyli wyzwalania portów powoduje zwiększenie zagroŝenia atakiem ze strony Internetu. Zaleca się zastosowanie w tym przypadku Filtra ruchu przychodzącego (Inbound Filter), aby ograniczyć dostęp do sieci LAN przez otwarte wszystkim komputerom, z wyjątkiem tych zaufanych. 43

44 Nazwa filtru (Filter Name) podaj nazwę filtra. Protokół (Protocol) wybierz typ protokołu transportowego (TCP, UDP, ICMP, TCP/UDP), który będzie uŝywany do filtrowania. Źródłowy adres IP (Source IP address) wpisz źródłowy adres IP. Maska podsieci źródłowej (Source Subnet Mask) podaj maskę podsieci źródłowej. Port źródłowy (Source Port) wpisz numer portu źródłowego lub zakres portów (port:port). Docelowy adres IP (Destination IP address) wpisz docelowy adres IP. Maska podsieci docelowej (Destination Subnet Mask) podaj maskę podsieci docelowej. Port docelowy (Destination Port) wpisz numer portu końcowego lub zakres portów (port:port) Kliknij przycisk Dodaj/Zastosuj (Add/Apply) aby zapisać zmiany i Reboot, aby ponownie uruchomić router. Wszystkie dodane reguły zostaną wyświetlone w sekcji Aktywne filtry ruchu przychodzącego (Active Inbound Filter) Advanced > DNS Setup DNS (Domain Name Server) to serwer tłumaczący adresy URL / nazwy domenowe na odpowiadające im adresy IP. Dzięki niemu moŝliwe jest korzystanie z nazw domenowych np. przy wpisywaniu adresu strony w przeglądarce internetowej, zamiast wpisywania adresu IP. 44

45 Konfiguracja serwera DNS (DNS Server Configuration) wybierz odpowiednią opcję: Obtain DNS server address automatically pobierz adresy serwerów DNS automatycznie. Adresy serwerów DNS będą takie, jakie zostaną odczytane z serwera DHCP dostawcy ISP. Use the following DNS server addresses podaj adresy serwerów DNS, jeŝeli wymaga tego Twój dostawca ISP. Po wybraniu drugiej opcji pola tekstowe Podstawowy serwer DNS (Preferred DNS Server) i Zapasowy serwer DNS (Alternate DNS Server) staną się aktywne i będzie moŝliwość podania adresów serwerów DNS ręcznie. DDNS (Dynamic Domain Name Server) to serwer umoŝliwiający powiązanie dynamicznego adresu IP ze statyczną nazwą hosta w jednej z wielu domen, przez co dostęp do takiego serwera jest moŝliwy bez względu na jego aktualny adres IP i lokalizację. Konfiguracja DDNS (DDNS Configuration) sekcja umoŝliwia skonfigurowanie serwera DDNS. W celu włączenia funkcji serwera DDNS, zaznacz pole wyboru Uruchom Dynamiczny DNS (Enable Dynamic DNS). Następnie wprowadź odpowiednie informacje o serwerze DDNS. Konieczne jest zdefiniowanie następujących parametrów: Adres serwera (Server Address) z menu rozwijanego wybierz jeden z serwerów DDNS. Nazwa hosta (Host Name) podaj nazwę hosta zarejestrowaną u wybranego powyŝej dostawcy usługi DDNS. Nazwa uŝytkownika (Username) podaj nazwę uŝytkownika do konta DDNS Hasło (Password) podaj hasło do konta DDNS. Potwierdź hasło (Verify Password) wpisz powyŝsze hasło ponownie w celu weryfikacji poprawności. Po wprowadzeniu zmian kliknij przycisk Zastosuj ustawienia (Apply Settings) Advanced > Firewall & DMZ Rourter DSL-2640B dostarcza prostej zapory sieciowej w postaci mechanizmu translacji adresów NAT. Domyślnie NAT nie odpowiada na przychodzące Ŝądania na Ŝadnym porcie, co sprawia, Ŝe komputery w sieci LAN są niewidoczne z Internetu. Dodatkowo DSL-2640B ma zaimplementowany mechanizm zapory sieciowej SPI. Istotą tego mechanizmu jest kontrolowanie pakietów przechodzących przez zaporę jako część połączenia. Dla kaŝdego nawiązanego połączenia, zapora zapisuje istotne atrybuty (tzw. state of connection) takie jak np. adresy IP i porty powiązane z danym połączeniem czy numer sekwencyjny. JeŜeli pakiet nie pasuje do zastawionego połączenia jest odrzucany. Zapora sieciowa typu SPI w przeciwieństwie do tradycyjnych zapór (typu stateless) nie traktuje kaŝdej ramki lub pakietu niezaleŝnie. 45

46 DMZ (Demilitarised Zone) czyli strefa zdemilitaryzowana, umoŝliwia dostęp do komputerów będących za zaporą sieciową z Internetu. Najczęściej w strefie zdemilitaryzowanej umieszcza się serwery Web, FTP i inne. MoŜna ją zastosować np. wtedy, gdy któraś z aplikacji ma problem w działaniu zza routera. Host umieszczony w strefie zdemilitaryzowanej jest miejscem docelowym wszystkich pakietów przychodzących, które nie pasują do innych sesji przychodzących i stosowanych reguł reguły dotyczące aktywnych sesji, wirtualnych serwerów, aktywnych portów wyzwalających czy przekierowania portów mają priorytet nad DMZ. NaleŜy pamiętać, Ŝe router dostarcza ograniczonej funkcjonalności zapory sieciowej dla hostów DMZ. Nie przesyła pakietów TCP, które nie naleŝą do aktywnej sesji DMZ chyba, Ŝe jest to pakiet ustanawiający połączenie (SYN). Oprócz tego ograniczonego zabezpieczenia, host DMZ pozostaje poza zaporą sieciową. NaleŜy więc wziąć to pod uwagę i rozwaŝyć uruchomienie zapory sieciowej na tym hoście, aby dostarczyć dodatkowych zabezpieczeń. Uruchom zabezpieczenia DOS i skanowania portów (Enable DOS and Portscan Protection) - zaznaczenie tej opcji powoduje aktywacje szczegółowych opcji wyboru zabezpieczeń przed atakami typu: SYN FIN/URG/PSH Ping Xmas Tree TCP reset Null scanning Ping of Death 46

47 SYN/RST SYN/FIN Uruchom DMZ (Enable DMZ) zaznacz tę opcję, aby uaktywnić funkcjonalność strefy zdemilitaryzowanej. Adres IP (IP Address) wpisz adres IP komputera, który chcesz umieścić w strefie zdemilitaryzowanej lub wybierz jego nazwę z menu rozwijanego po prawej stronie, jeŝeli jest klientem serwera DHCP. Uwaga!!! Umieszczenie komputera w strefie zdemilitaryzowanej powoduje zmniejszenie poziomu zabezpieczeń i tym samym zwiększone zagroŝenie atakami z Internetu. UŜycie tej opcji jest zalecane tylko w ostateczności, jeŝeli nie da się zastosować np. translacji adresów NAT, wirtualnego serwera, przekierowania portów czy wyzwalania portów Advanced > Advanced ADSL Sekcja umoŝliwia ustawienie i konfigurację połączenia ADSL. Typ modulacji (Modulation Type) z menu rozwijanego wybierz typ modulacji. Dla większości kont ADSL będzie działało domyślne ustawienie Autosense. JeŜeli jednak Twój dostawca ISP poinformował Cię jaki typ modulacji naleŝy ustawić wybierz jeden z poniŝszych: Autosense T1.413 G.dmt G.lite ADSL2+ ANNEXL ANNEXM Zdolność (Capability) - JeŜeli nie zostałeś poinformowany o wymaganej konfiguracji, pozostaw te ustawienia niezmienione. Obie opcje tj. Bitswap i SRA 47

48 (Seamless Rate Adaptation) dotyczą zmiany parametrów połączenia pomiędzy routerem a ISP Advanced > Advanced Wireless Sekcja umoŝliwia konfigurację połączenia sieci bezprzewodowej. Zaawansowane ustawienia sieci bezprzewodowej składają się z trzech części: Ustawień zaawansowanych (Advanced Settings) Filtrowania MAC (MAC Filtering) Ustawień zabezpieczeń (Security Settings) Kliknij jeden z przycisków, aby uaktywnić odpowiednią sekcję ustawień. Ustawienia zaawansowane (Advanced Settings) Sekcja pozwala na zmianę ustawień sieci bezprzewodowej. Nie zaleca się zmiany tych ustawień. Błędy w konfiguracji mogą bowiem spowodować nieprawidłową pracę sieci. Dla większości środowisk ustawienia domyślne powinny zapewnić najlepsze działanie. 48

49 Transmission Rate ustaw szybkość transferu z jaką wszystkie stacje będą zdolne odbierać ramki z medium bezprzewodowego. Multicast Rate ustaw prędkość z jaką będą wysyłane wiadomości do określonej grupy odbiorców. Transmit Power ustaw moc transmisji. Do wyboru są trzy poziomy: Wysoki (High) Średni (Medium) Niski (Low) Beacon Period ustaw wartość z przedziału milisekund określająca okres wysyłania pakietów Beacon. Pakiet Beacon wysyłany jest przez router (AP) w celu synchronizacji sieci bezprzewodowej. RTS Threshold jeŝeli rozmiar pakietu jest mniejszy od ustawionego przez parametr RTS Threshold, mechanizm RTS/CTS nie będzie działał. Router 49

50 wysyła ramkę RTS (Request do Send) do określonej stacji odbiorczej i negocjuje parametry wysłania ramki danych. Po otrzymaniu ramki RTS, stacja odbiorcza odpowiada wysyłając ramkę CTS (Clear to Send), aby potwierdzić moŝliwość rozpoczęcia transmisji. Wprowadź wartość z zakresu bajtów. Fragmentation Treshold ustaw wartość z zakresu bajtów określającą maksymalny rozmiar ramki. Ramki o rozmiarze większym niŝ zdefiniowany będą fragmentowane na wiele paczek i przesyłane. Zmniejszenie tego parametru powoduje zwiększenie stabilności kosztem prędkości łącza. DTIM Interval ustaw wartość z przedziału milisekund określającą okres wysyłania wiadomości DTIM (Delivery Traffic Indication Message). Preamble Type określ typ preambuły dla ramki wi-fi. Dla sieci z duŝym obciąŝeniem zaleca się ustawienie krótkiej (short) preambuły. SSID sekcja dotyczy ogólnych ustawień sieci bezprzewodowej Enable Wireless zaznacz tę opcję, aby uaktywnić sieć bezprzewodową. Wireless Network Name (SSID) wprowadź identyfikator sieci Visibility Status - zaznacz opcję Niewidoczna (Invisible), aby zaprzestać rozgłaszania informacji o sieci bezprzewodowej za pomocą wiadomości broadcastowych z identyfikatorem SSID. W przeciwnym wypadku wybierz opcję Widoczna (Visible). User Isolation włączenie tej opcji (On) spowoduje, Ŝe klienci sieci bezprzewodowej nie będą mogli się porozumiewać między sobą. JeŜeli chcesz, aby komunikacja była moŝliwa wybierz opcję Wyłącz (Off). Disable WMM Advertise zaznacz opcję Wyłącz (Off), aby wyłączyć funkcję WMM, lub Włącz (On) w przeciwnym wypadku. Max Clients określ maksymalną liczbę klientów sieci bezprzewodowej, wprowadzając liczbę z zakresu Guest/Virtual Access Point sekcja umoŝliwia skonfigurowanie wirtualnego punktu dostępowego. Filtrowanie MAC (MAC Filtering) Sekcja umoŝliwia określenie urządzeń, na podstawie ich adresu MAC, które będą lub nie będą miały dostępu do sieci bezprzewodowej. 50

51 Uruchom Filtrowanie MAC (Enable Wireless MAC Filtering) zaznacz tę opcję, jeŝeli chcesz zablokować lub umoŝliwić dostęp do sieci bezprzewodowej komputerom o wskazanym adresie MAC. W zaleŝności od preferencji zaznacz jedną z opcji: Only Allow computers listed to access wireless network aby tylko komputery wskazane na liście miały dostęp do sieci bezprzewodowej Only Deny computers listed will be blocked to access wireless network aby komputery na liście były blokowane i nie miały dostępu do sieci bezprzewodowej Po wybraniu odpowiedniej opcji kliknij przycisk Zastosuj ustawienia (Apply Settings). Zostanie uaktywniona opcja wprowadzania adresów MAC. Wpisz adres MAC i z menu rozwijanego określ identyfikator SSID a następnie kliknij Zastosuj ustawienia (Apply Settings). Wpis zostanie dodany i wyświetlony na liście Wireless MAC Filtering List. Wpisy moŝna usuwać zaznaczając pole wyboru na liście i klikając przycisk Usuń zaznaczone (Remove Selected). Ustawienia zabezpieczeń (Secuity settings) 51

52 Wybierz SSID (Select SSID) (Service Set Identifier) wprowadź identyfikator sieci lub pozostaw wartość domyślną. Tryb zabezpieczeń sieci bezprzewodowej (Wireless Security Mode) sekcja umoŝliwia skonfigurowanie zabezpieczeń sieci bezprzewodowej. Urządzenie DSL- 2640B wspiera kilka trybów zabezpieczeń: WEP, Auto (WPA lub WPA2), WPA2 i WPA. Standardy WPA dostarczają lepszych metod zabezpieczeń niŝ WEP. Wybierz typ zabezpieczeń korzystając z menu rozwijanego. Po dokonaniu wyboru uaktywni się sekcja dotycząca szczegółowych ustawień trybu. WEP 52

53 WEP (Wired Equivalent Privacy) to standard szyfrowania w sieciach bezprzewodowych. W celu jego uŝycia naleŝy wprowadzić te same klucze na urządzeniach klienckich sieci bezprzewodowej i routerze. Dla kluczy 64bitowych naleŝy wprowadzić 10 znaków heksadecymalnych dla kaŝdego klucza. Dla kluczy 128bitowych naleŝy wprowadzić 26 znaków heksadecymalnych. Znak heksadecymalny to cyfra z zakresu 0-9 lub litera z zakresu A-F. MoŜliwe jest takŝe wprowadzenie zwykłego teksu w polu kluczy WEP. W takim wypadku znaki zostaną przekształcone na wartości heksadecymalne z wykorzystaniem wartości kodu ASCII. Dla klucza 64bitowego naleŝy wprowadzić 5 znaków, natomiast dla 128bitowego 13. Z menu rozwijanego wybierz takŝe który klucz będzie uŝywany jako domyślny, korzystając z opcji Domyślny klucz WEP (Default WEP Key) i rodzaj Uwierzytelnienia (Authentication) za pomocą Otwartego klucza (Open Key) lub Współdzielonego klucza (Shared Key). WPA WPA (WiFi Protected Access) jest następcą standardu WEP i dostarcza lepszych zabezpieczeń. Tryby WPA i WPA2 róŝnią się od siebie uŝywaną metodą szyfrowania. WPA korzysta z TKIP/RC4, natomiast WPA2 z CCMP/AES. Standard WPA dzieli się na dwa typy: - Enterprise korzysta z zewnętrznego serwera RADIUS, przydzielającego róŝne klucze uŝytkownikom. - Personal nie wymaga zewnętrznego serwera uwierzytelnienia oraz wszystkie podłączone stacje wykorzystują jeden klucz. WPA-PSK Wpisz hasło wprowadzając od 8 do 63 znaków ASCII. WPA-Enterprise Wprowadź adres serwera uwierzytelnienia RADIUS, port serwera i klucz oraz okres (w minutach) co jaki uŝytkownik musi zostać uwierzytelniony. 53

54 Advanced > Advanced LAN Sekcja umoŝliwia zmianę ustawień sieci LAN. Zaleca się jednak pozostawienie tych parametrów bez zmian z ustawieniami fabrycznymi. Ich zmiana moŝe bowiem powodować kłopoty w funkcjonowaniu sieci lokalnej. 54

55 Włącz UPnP (Enable UPnP) zaznacz opcję, aby uruchomić funkcjonalność Universal Plug and Play (UPnP). UPnP umoŝliwia automatycznie wykrywanie i kontrolę dostępnych usług w sieci. Urządzenia działające w trybie serwera i klienta mogą się ze sobą komunikować i korzystać ze swoich usług bez konieczności interwencji uŝytkownika. Aby współpraca była moŝliwa, w obu urządzeniach musi być włączona funkcja UPnP. Włącz transmisje multicastowe (Enable Multicast Streams IGMP) zaznacz opcję, aby uruchomić funkcjonalność grup multicastowych. Ustawienia RIP (RIP Settings) opcja umoŝliwia włączenie lub wyłączenie protokołu z rodziny RIP. RIP to protokół internetowy umoŝliwiający wymianę informacji o tablicach routingu między urządzeniami routującymi ruch w sieci LAN i sieciach przyłączonych za pomocą linii ADSL. RIP z menu rozwijanego wybierz opcję Wyłącz (Disable), aby wyłączyć działanie protokołu, lub Włącz (Enable) w przeciwnym wypadku. Wersja (Version) z menu rozwijanego wybierz obsługiwaną wersję protokołu RIP RIP w wersji 1 (1), RIP w wersji 2 (2) lub oba (Both). Operacja (Operation) z menu rozwijanego wybierz jedną z dwóch opcji Aktywne (Active) / Pasywne (Passive). Dodaj trasę statyczną (Add Static Route) sekcja umoŝliwia dodanie lub usunięcie trasy statycznej do tablicy routingu. Kliknij przycisk Dodaj (Add), aby dodać trasę, lub zaznacz trasę do usunięcia i kliknij Usuń (Delete). 55

56 Adres sieci docelowej (Destination Network Address) wpisz adres sieci docelowej Maska podsieci (Subnet Mask) wpisz maskę sieci docelowej. UŜyj adresu IP bramy (Use Gateway IP Address) zaznacz opcję i wprowadź adres IP w polu tekstowym, aby pakiety wychodzące do sieci docelowej były przesyłane przez ten adres IP bramy. UŜyj interfejsu (Use Interface) zaznacz opcję i wybierz interfejs z menu rozwijanego, aby pakiety wychodzące do sieci docelowej były przesyłane przez podany interfejs routera Advanced > SNMP Setup Sekcja umoŝliwia skonfigurowanie agenta SNMP umoŝliwiającego monitorowanie i zarządzanie urządzeniem DSL-2640B za pomocą protokołu SNMP. Uruchom Agenta SNMP (Enable SNMP Agent) zaznacz opcję, aby uaktywnić agenta SNMP. Łańcuch społeczności dla odczytu (Read community) parametr obowiązkowy określa hasło do dostępu typu tylko dla odczytu. Łańcuch społeczności dla zapisu (Set community) parametr obowiązkowy określa hasło do dostępu typu odczyt/zapis. Nazwa systemu (System Name) parametr opcjonalny wpisz nazwę systemu. 56

57 Lokalizacja (System Location) parametr opcjonalny wpisz lokalizację urządzenia. Kontakt (System Contact) parametr opcjonalny wpisz dane osoby, z którą naleŝy się kontaktować w sprawach dotyczących danego urządzenia. IP menedŝera pułapek (Trap Manager IP) wprowadź adres IP menedŝera pułapek, na który będą wysyłane wiadomości SNMP Advanced > TR-069 TR-069 (Technical Report 069) umoŝliwia komunikację pomiędzy urządzeniami końcowymi klienta a serwerem auto-koniguracji (ACS Auto-Configuration Server), określenie parametrów połączenia oraz zasad automatycznej konfiguracji urządzeń. Dzięki niemu moŝliwe jest zarządzanie urządzeniami końcowymi, ich automatyczna konfiguracja oraz monitorowanie. Inform zaznacz opcję Włącz (Enable), aby uaktywnić funkcjonalność klienta TR- 069 lub Wyłącz (Disable) w przeciwny wypadku. Okres powiadomień (Inform Interval) podaj czas w sekundach określający okres pomiędzy dwoma wiadomościami Inform. ACS URL wpisz adres URL dostawcy usługi ACS. Nazwa uŝytkownika ACS (ACS User Name) wpisz nazwę uŝytkownika do uwierzytelnienia. 57

58 Hasło ACS (ACS Password) wpisz hasło do uwierzytelnienia. Połączenie wymaga uwierzytelnienia (Connection Request Authentication) zaznacz opcję, jeŝeli połączenie z ACS wymaga uwierzytelnienia. Nazwa uŝytkownika do połączenia z ACS (Connection Request User Name) wpisz nazwę uŝytkownika do uwierzytelnienia do połączenia z serwerem ACS. Hasło do połączenia z ACS (Connection Request Password) wpisz hasło do uwierzytelnienia do połączenia z serwerem ACS. GetRPCMethods kliknij przycisk, aby uzyskać metody RPC serwera ACS Advanced > Remote Management Sekcja umoŝliwia skonfigurowanie zdalnego dostępu do routera za pomocą określonych usług z sieci LAN i WAN. Uruchom zdalne zarządzanie (Enable Remote Management) zaznacz tę opcję, aby umoŝliwić zdalne zarządzanie routerem DSL-2640B. Domyślnie zdalne zarządzanie powinno być wyłączone. JeŜeli jednak istnieje potrzeba dostępu do routera z Internetu np. przez pomoc techniczną to istnieje moŝliwość włączenie tej usługi. 58

59 Zdalny port administratora (Remote Admin Port) wpisz port, z którego będzie moŝliwy dostęp do routera. Filtr przychodzący zdalnego dostępu (Remote Admin Inbound Filter) zaznacz odpowiednią opcję: Allow all aby zezwolić dostęp wszystkim Deny all aby wszystkim zablokować dostęp Szczegóły (Details) wyświetlany jest opis zastosowanego filtru. Dodaj/Zastosuj (Add/Apply) przycisk umoŝliwia dodanie wpisu. Na liście poniŝej przycisku powinien pojawić się nowy wpis zawierający IP komputera, komentarz i opcję umoŝliwiająca usunięcie wpisu. Kontrola dostępu (Access Control) sekcja umoŝliwia zdefiniowanie jakie usługi są dostępne po stronie sieci LAN i WAN. NaleŜy zaznaczyć odpowiednią opcję, aby umoŝliwić działanie wybranej usługi. Do wyboru są: FTP HTTP ICMP (Ping) SNMP SSH Telnet TFTP Maintenance > Password Sekcja umoŝliwia zmianę hasła administratora. Domyślnie hasło administratora admin jest ustawione na admin. Ze względów bezpieczeństwa zaleca się zmianę juŝ przy pierwszym logowaniu do panelu administracyjnego. 59

60 BieŜące hasło (Current Password) wpisz bieŝące hasło administratora. Nowe hasło (New Password) wpisz nowe hasło administratora. Potwierdź hasło (Confirm Password) wpisz nowe hasło administratora ponownie, w celu weryfikacji poprawności. Po zmianie hasła zapisz nowe ustawienia korzystając z przycisku Zastosuj ustawienia (Apply Settings) i ponownie uruchom router np. klikając przycisk Reboot Maintenance > Save/Restore Settings DSL-2640B umoŝliwia zapisywanie i wgrywanie konfiguracji routera. Pliki konfiguracyjne są przechowywane na dysku twardym komputera. Sekcja umoŝliwia takŝe przywrócenie ustawień fabrycznych routera. Zapisz ustawienia na lokalnym dysku twardym (Save Settings To Local Hard Drive) kliknij przycisk Zapisz (Save) aby wskazać plik na dysku, w którym zostaną zapisane bieŝące ustawienia routera DSL-2640B. NaleŜy pamiętać o tym, Ŝeby zawsze zrobić kopię ustawień routera przed wgraniem nowej wersji firmware`u. Wgraj ustawienia z lokalnego dysku twardego (Load Settings From Local Hard Drive) kliknij przycisk Przeglądaj, aby wskazać plik konfiguracyjny na lokalnym dysku twardym a następnie kliknij przycisk Wgraj ustawienia (Upload Settings), aby wgrać konfigurację do routera DSL-2640B. Przywróć ustawienia fabryczne (Restore to Factory Default Settings) kliknij przycisk Przywróć ustawienia (Restore Device), aby przywrócić ustawienia fabryczne routera, w tym adres IP i hasło administratora admin Maintenance > Firmware Update Sekcja umoŝliwia aktualizację firmware`u urządzenia DSL-2640B. Nie zaleca się przeprowadzenia tej operacji samodzielnie, chyba Ŝe uŝytkownik zostanie poinstruowany przez pomoc techniczną D-Link lub dostawcę Internetu ISP. JeŜeli 60

61 urządzenie działa poprawnie, nie ma potrzeby wgrywania nowego oprogramowania. Aktualizacja firmware`u moŝe spowodować przywrócenie ustawień fabrycznych routera i dlatego naleŝy zapisać konfigurację routera przed dokonaniem aktualizacji. Informacje o Firmwarze (Firmware Information) sekcja zawiera informacje o bieŝącym oprogramowaniu: - BieŜąca wersja firmware`u (Current Firmware Version) - Data firmware`u (Current Firmware Date) Aktualizacja firmware`u (Firmware Update) sekcja umoŝliwia wgranie nowej wersji oprogramowania. Zrób kopię (Backup Now) zdarza się, Ŝe aktualizacja firmware`u powoduje przywrócenie ustawień fabrycznych urządzenia. Dlatego przed przeprowadzeniem tej operacji warto zrobić kopię zapasową konfiguracji routera korzystając z zakładki Maintenance > Save/Restore Settings lub korzystając z przycisku Zrób kopię zapasową (Backup Now). Aktualizacja firmware`u (Update Firmware) aktualizacja oprogramowania moŝe zostać przeprowadzona tylko pod warunkiem połączenia kablowego komputera z routerem. Aby wgrać nowy firmware naleŝy w polu tekstowym podać ścieŝkę do pliku z obrazem systemu lub skorzystać z przycisku Przeglądaj. Następnie naleŝy kliknąć przycisk Aktualizuj firmware (Update Firmware) Maintenance > Diagnostics Router DSL-2640B moŝe przeprowadzić kilka testów połączenia DSL i wyświetla wyniki tych testów na tej stronie. 61

62 Pass / Fail test zakończony pomyślnie / negatywnie. Uruchom testy diagnostyczne ponownie (Re-run Diagnostics Tests) przycisk umoŝliwia ponowne przeprowadzenie testów systemu i połączenia z Internetem Maintenance > System Log Sekcja umoŝliwia uruchomienie, konfigurację i przeglądanie wpisów systemu logowania czyli rejestracji określonych zdarzeń. 62

63 Log zaznacz tę opcję, aby uruchomić moŝliwość rejestrowania zdarzeń. Poziom rejestrowania (Log Level) określ poziom zapisywania zdarzeń wybierając odpowiednią wartość z menu rozwijanego. Do wyboru jest 8 następujących poziomów ułoŝonych w kolejności od najistotniejszego: Emergency, Alert, Critical, Error, Warning, Notice, Informational oraz Debugging. Rejestrowane będą wszystkie zdarzenia z poziomu równego i wyŝszego. Poziom wyświetlania (Display Level) - określ poziom wyświetlania wpisów o zdarzeniach wybierając odpowiednią wartość z menu rozwijanego. Do wyboru jest 8 następujących poziomów ułoŝonych w kolejności od najistotniejszego: Emergency, Alert, Critical, Error, Warning, Notice, Informational oraz Debugging. Wyświetlane będą wszystkie zdarzenia z poziomu równego i wyŝszego. Tryb (Mode) określ miejsce zapisywania logów. Wybierz opcję Lokalnie (Local), aby zdarzenia były zapisywane w pamięci routera, wybierz Zdalny (Remote), aby zdarzenia były zapisywana na zewnętrznym serwerze Syslog lub wybierz opcję Oba(Both), aby zdarzenia były zapisywane i lokalnie i zdalnie. Adres IP serwera (Server IP Address) jeŝeli wybrałeś opcję rejestrowania zdarzeń na zewnętrznym serwerze Syslog, musisz wprowadzić jego adres IP. Port UDP serwera (Server UDP Port) - jeŝeli wybrałeś opcję rejestrowania zdarzeń na zewnętrznym serwerze Syslog, musisz podać port UDP, na który mają być wysyłane informacje o zdarzeniach. Powiadomienie ( Notification) sekcja umoŝliwia skonfigurowanie powiadomienia o określonych zdarzeniach. Uruchom wysyłanie powiadomienia (Enable Notification) zaznacz tę opcję, aby uaktywnić usługę wysyłania powiadomień i umoŝliwić ich konfigurację. Na adres (To Address) wpisz adres , na który mają być wysyłane powiadomienia. Adres serwera SMTP (SMTP Server Address) - wpisz adres serwera SMTP. Uruchom uwierzytelnienie (Enable Authentication) jeŝeli serwer SMTP wymaga uwierzytelnienie, zaznacz tę opcję i wypełnij pola: Konto (Account), Hasło (Password), Potwierdź hasło (Verify Password) odpowiednimi informacjami. Gdy dziennik pełny (On Log Full) zaznaczenie tej opcji powoduje, Ŝe powiadomienie będzie wysłane na podany adres , gdy dziennik logów będzie pełny. Widok dziennika zdarzeń (View System Log) sekcja wyświetla wszystkie zarejestrowane zdarzenia na poziomie określonym przez Poziom wyświetlania (Display Level). Po restarcie routera dziennik jest automatycznie czyszczony. 63

64 Status > Device Info Sekcja umoŝliwia kontrolę stanu Ethernetu, połączenia z Internetem i dostarcza informacje o wersji oprogramowania routera DSL-2640B. Ogólne (General) sekcja zawiera ogólne informacje o routerze: Time aktualny czas urządzenia Firmware version aktualnie uŝywana wersja firmware`u Status Internetu (Internet Status) sekcja zawiera zbiór informacji o stanie połączenia z Internetem i ustawienia adresacji połączenia z Internetem: Connection Type rodzaj uŝywanego połączenia z Internetem ADSL Status aktualny status połączenia z Internetem wyraŝony w prędkości pobierania i prędkości wysyłania w Kbps Connection Up Time czas podłączenia do Internetu DHCP Release/Renew dwa przyciski umoŝliwiające zwrócenie przydzielonego adresu IP do serwera DHCP i przypisanie nowego (odświeŝenie) adresu IP. MAC Address wyświetla adres fizyczny MAC routera 64

65 Authentication & Security typ uwierzytelnienia uŝywany do połączenia IP Address adres IP interfejsu WAN Subnet Mask maska podsieci Default Gateway adres bramy domyślnej Preffered DNS Server adres podstawowego serwera DNS Alternate DNS Server adres zapasowego serwera DNS Status sieci bezprzewodowej (Wireless LAN) sekcja zawiera zbiór ustawień sieci bezprzewodowej: Wireless Radio status sieci bezprzewodowej (włączona ON, wyłączona OFF) MAC Address adres fizyczny MAC Wireless LAN Network Name (SSID) identyfikator sieci bezprzewodowej Channel uŝywany kanał sieci bezprzewodowej Security Type aktualnie uŝywany rodzaj zabezpieczenia sieci bezprzewodowej LAN (LAN) sekcja zawiera ustawienia sieci LAN: MAC Address adres fizyczny MAC LAN IP Address adres IP interfejsu LAN Subnet Mask maska podsieci DHCP Server status serwera DHCP (włączony ON, wyłączony OFF) Status > Connected Clients Sekcja zawiera listę komputerów w sieci LAN i sieci bezprzewodowej podłączonych do routera DSL-2640B, korzystających z serwera DHCP a takŝe listę blokowanych klientów. 65

66 Lista klientów DHCP zawiera następujące pozycje: Nazwa hosta (Hostname) Adres MAC (MAC Address) Adres IP (IP Address) Czas wygaśnięcia dzierŝawy (Expires In) Opcję blokowania klienta (Block) Status > Statistics Sekcja zawiera szczegółowe informacje o stanie połączeń WAN, LAN oraz statystyki ADSL. 66

67 Dostarczane informacje mogą być bardzo pomocne w rozwiązywaniu problemów związanych z urządzeniem DSL-2640B. Same w sobie mają funkcje jedynie informacyjną i w Ŝadne sposób nie wpływają na funkcjonalność i pracę routera. Informacje o stanie połączenia LAN i WAN zawierają całkowitą wielkość w bajtach (Bytes) wysłanych i odebranych pakietów, liczbę wysłany i odebranych pakietów (Pkts), liczbę błędów (Errs) oraz liczbę pakietów porzuconych (Drops) w wyniku błędów lub ograniczeń zasobów urządzenia DSL-2640B. Dane te są podzielone dla ruch wchodzącego (Received) i wychodzącego (Transmitted). Dla sieci WAN podany jest takŝe aktualnie wykorzystywany protokół i parametry VPI/VCI. Sekcja statystyk ADSL (ADSL Statistics) zawiera obszerny zbiór informacji o połączeniu ADSL Status > Routing Info Sekcja wyświetla tablicę routingu, słuŝącą do przekierowywania pakietów na odpowiedni interfejs w zaleŝności od punktu docelowego. Cel (Destination) określa sieć docelową lub hosta docelowego. Brama (Gateway) adres bramy domyślnej. Maska podsieci (Subnet Mask) określa maskę dla docelowej sieci, dla hosta lub dla domyślnej trasy Flagi (Flags) określają cechy trasy: U (route is up) H (target is a host) G (use gateway) R (reinstate route for dynamic routing) D (dynamically installed by daemon or redirect) M (modified from routing daemon or redirect) A (installed by addrconf) C (cache entry)! (reject route) 67

68 Metryka (Metric) określa dystans do celu, przewaŝnie liczony w przeskokach (hops). Obecnie nie uŝywany przez jądra systemu, ale moŝe być potrzebny dla demonów routingu. Usługa (Service) określa rodzaj usługi Help Sekcja zawiera spis odnośników do opisów zakładek i opcji zarządzania routerem DSL-2640B. 68

69 5. Rozwiązywanie problemów Rozdział zawiera rozwiązania problemów, które mogą się pojawić podczas procesu instalacji i działania urządzenia DSL-2640B. Przeczytaj poniŝsze opisy, jeŝeli masz jakieś problemy z urządzeniem DSL-2640B. 5.1 Dlaczego nie mogę połączyć się z interfejsem zarządzania routerem DSL-2640B z poziomu przeglądarki internetowej? Wprowadzając adres routera DSL-2640B (np ) nie łączysz się ze stroną internetową, ani nie musisz być podłączony do Internetu. Interfejs zarządzający jest wbudowany w chip ROM routera. Wystarczy, Ŝe urządzenie DSL-2640B będzie w tej samej podsieci co router. Postępuj zgodnie z następującymi zaleceniami: Upewnij się, Ŝe korzystasz z przeglądarki internetowej obsługującą Jave opcja obsługi Javy musi być włączona. Zaleca się uŝycie przeglądarki Internet Explorer w wersji 6.0 i wyŝszej lub Firefoxa w wersji 1.5 i wyŝszej. Zweryfikuj fizyczne połączenie sprawdzając diody urządzenia. JeŜeli odpowiednia dioda LAN nie pali się w sposób ciągły spróbuj uŝyć innego kabla lub zmień port. JeŜeli komputer jest wyłączony, dioda moŝe się nie palić. Wyłącz wszystkie programy zabezpieczające pracujące na komputerze. Oprogramowanie takie jak: Zone Alarm, Black Ice, Sygate, Norton Personal Firewall, czy Windows XP Firewall moŝe blokować dostęp do interfejsu zarządzającego. Sprawdź pliki pomocy dołączone do oprogramowania zapory sieciowej w celu wyłączenia lub zmiany konfiguracji zabezpieczeń. Skonfiguruj połączenie sieciowe: 1. Przejdź do Panelu Sterowania (Start > Panel Sterowania), następnie kliknij ikonę Opcje internetowe i przejdź do zakładki Zabezpieczenia. Kliknij przycisk Poziom domyślny, aby przywrócić ustawienia domyślne. 2. Przejdź do zakładki Połączenia i zaznacz opcję Nigdy nie wybieraj połączenia (o ile opcja jest aktywna). Następnie kliknij przycisk Ustawienia sieci LAN i odznacz wszystkie zaznaczone opcje w otwartym oknie. 3. Przejdź do zakładki Zaawansowane i wybierz opcję Przywróć domyślne, a następnie kliknij przycisk OK. 4. Zamknij przeglądarkę internetową i otwórz ją ponownie. Po ponownym otwarciu przeglądarki, wpisz adres IP routera w polu adresu. Powinien pojawić się ekran logowania do interfejsu zarządzania routerem DSL-2640B. JeŜeli nadal nie moŝesz połączyć się z interfejsem, odłącz zasilanie routera na 10 sekund i podłącz je ponownie. Odczekaj około 30 sekund i spróbuj ponownie połączyć się z interfejsem zarządzania. JeŜeli korzystasz z kilku komputerów, spróbuj połączyć się z innego komputera. 69

70 5.2 Co zrobić jeŝeli zapomniałem hasła? JeŜeli uŝytkownik zapomniał hasła, konieczne będzie zresetowanie konfiguracji routera i przywrócenie ustawień fabrycznych. Postępuj zgodnie z poniŝszą instrukcją: - Upewnij się, Ŝe router jest włączony - Naciśnij i przytrzymaj przycisk reset na tylnej stronie urządzenia przez około 5 do 7 sekund - Proces przywracania ustawień i ponownego uruchomienia urządzenia powinien zająć ok. 30 sekund. - Zaloguj się do routera z wykorzystaniem domyślnego adresu i hasła administratora admin Uwaga!!!: Resetowanie routera do ustawień domyślnych spowoduje skasowanie bieŝącej konfiguracji. Aby ponownie skonfigurować router zaloguj się do urządzenia 5.3 Co mogę zrobić, jeŝeli mój router nie pracuje poprawnie? - upewnij się, Ŝe kable są poprawnie podłączone po obu końcach - sprawdź diody LED na przednim panelu routera. Diody zasilania, Internetu, DSL i LAN powinny świecić - upewnij się, Ŝe ustawienia routera np. nazwa uŝytkownika i hasło są takie same jak dostarczone przez ISP. - postępuj zgodnie z punktem 5.2 w celu zresetowania routera do ustawień fabrycznych 5.4 Dlaczego nie mogę się połączyć z Internetem? - postępuj zgodnie z punktem skontaktuj się z dostawcą Internetu ADSL i upewnij się, Ŝe usługa została uruchomiona/aktywowana przez ISP i Ŝe dostarczona nazwa uŝytkownika i hasło są poprawne 6. Podstawy sieci bezprzewodowych Produkty bezprzewodowe firmy D-Link są zgodne ze standardami przemysłowymi, w celu dostarczenia łatwych w uŝyciu, kompatybilnych i szybkich urządzeń, pozwalających na stworzenie wysokowydajnej, bezprzewodowej sieci w domu, pracy czy miejscu publicznym. Pełna zgodność ze standardami IEEE pozwala na bezpieczny dostęp do danych z kaŝdego miejsca w zasięgu sieci i zapewnia olbrzymią swobodę. Bezprzewodowa sieć lokalna (Wireless Local Area Network WLAN) jest siecią przesyłającą dane za pomocą sygnałów radiowych zamiast kabli. UŜycie bezprzewodowych sieci LAN jest co raz powszechniejsze w domu, w pracy i miejscach publicznych takich jak lotniska, kawiarnie, czy uniwersytety. Innowacyjne 70

71 sposoby wykorzystywania technologii WLAN, pozwalają pracować i komunikować się efektywniej. UŜytkownicy sieci bezprzewodowej mogą korzystać z tych samych aplikacji, z których korzystali w sieci wykorzystującej połączenia kablowe. Bezprzewodowe karty sieciowe uŝywane w laptopach i komputerach stacjonarnych uŝywają tych samych protokołów jak karty sieciowe Ethernet. Co to jest sieć bezprzewodowa? Sieć bezprzewodowa (Wi-Fi) jest sposobem podłączenia komputerów i innych urządzeń do sieci bez uŝycia kabli. Sieć Wi-Fi, jako medium przesyłania danych, wykorzystuje częstotliwości radiowe. Dzięki takiemu rozwiązaniu, uŝytkownik moŝe podłączyć się do sieci z kaŝdego miejsca w biurze czy w domu w zasięgu sieci. Dlaczego sieć bezprzewodowa D-Link? Firma D-Link jest światowym liderem i zwycięzcą wielu nagród w kategorii projektowania, dostarczania i produkcji produktów sieciowych. D-Link dostarcza wszystkich produktów niezbędnych do tworzenia wysokowydajnej i szybkiej sieci przy jednocześnie niewielkich kosztach. Jak działa sieć bezprzewodowa? Sieć bezprzewodowa działa analogicznie jak bezprzewodowy telefon wykorzystując sygnał radiowy do przesyłania danych z punktu A do punktu B. Wi-Fi posiada ograniczenia w dostępie do sieci. UŜytkownik musi znajdować się w zasięgu sieci, aby mógł się do niej podłączyć. WyróŜnia się dwa typy sieci bezprzewodowej: - WLAN Wireless Local Area Network - WPAN Wireless Personal Area Network WLAN W bezprzewodowej sieci lokalnej WLAN, urządzenie dostępowe zwane Access Point em (AP) odpowiada za podłączenie komputerów do sieci. Posiada ono niewielką antenę umoŝliwiającą wysyłanie i odbieranie danych drogą radiową. WPAN Bluetooth to standard przemysłowy technologii bezprzewodowej uŝywanej do WPAN. Urządzenia Bluetooth w sieci WPAN mają zasięg operacyjny do 10metrów. W porównaniu z WLAN, zarówno zasięg jak i prędkość transmisji są znacznie mniejsze, ale za to cechuje się znacznie mniejszym zuŝyciem energii. Jest to głównym powodem tego, Ŝe bluetooth jest uŝywany w mobilnych urządzeniach osobistych, takich jak telefony komórkowe, palmtopy, bezprzewodowe słuchawki i mikrofony czy innych urządzeniach zasilanych na baterie. Kto uŝywa sieci bezprzewodowej? Technologia bezprzewodowa stała się ostatnio tak popularna, Ŝe jest uŝywana niemal przez wszystkich. Ma zastosowanie zarówno w domu, w biurze czy miejscach publicznych. 71

72 Wskazówki Zaleca się zapoznanie z poniŝszymi wskazówkami, w celu ułatwienia instalacji sieci bezprzewodowej. Ustawienie routera lub Access Point`a Upewnij się, Ŝe ustawiłeś router lub punkt dostępowy (access point) w centralnym miejscu Twojej sieci, aby zapewnić najlepszą wydajność i działanie. Staraj się umieścić router lub access point jak najwyŝej w pokoju, aby sygnał został rozproszony po całym domu. JeŜeli posiadasz dwu-piętrowy dom, jest moŝliwe, Ŝe będziesz musiał zastosować repeater do wzmocnienia sygnału i rozszerzenia zasięgu sieci. Wyeliminowanie interferencji Umieść domowe urządzenia takie jak telefony bezprzewodowe, mikfofalówkę, telewizory jak najdalej od routera/acces pointa, aby w znaczący sposób zredukować nakładanie się sygałów tych urządzeń. Bezpieczeństwo Nie pozwół sąsiadom lub intruzom podłączyć się do swojej bezprzewodowej sieci. Zabezpiecz swoją sieć uruchamiając funkcjonalność WPA na routerze. Zapoznaj się z odpowiednim rozdziałem podręcznika uŝytkownika w celu uzyskania dokładniejszych informacji na ten temat. Tryby sieci bezprzewodowej Istnią dwa podstawowe typy sieci bezprzewodowej: Infrastructure wszyscy klienci sieci bezprzewodowej będą podłączeni do access-point`a lub routera bezprzewodowego. Ad-Hoc wszystkie urządzenia i klienci bezprzewodowi uŝywający bezprzewodowej karty sieciowej podłączeni są bezpośrednio do siebie. Sieć typu Ad-Hoc zawiera tylko klientów. 7. Podstawowe informacje o konfiguracji sieci Korzystanie z Kreatora konfiguracji sieci systemu Windows XP W tym rozdziale omówimy sposób konfigurowania sieci domowej lub biurowej w systemie Microsoft Windows XP. Uwaga: Informacje o konfigurowaniu sieci w systemach Windows 2000, ME lub 98 moŝna znaleźć w Internecie, np. pod adresem i Kliknij kolejno Start > Panel sterowania > Połączenia sieciowe. Wybierz Konfiguruj sieć w domu lub małej firmie. 72

73 Kiedy pojawi się powyŝsze okno, kliknij przycisk Dalej. Postępuj zgodnie z instrukcjami przedstawionymi w poniŝszym oknie: Kliknij przycisk Dalej. W pokazanym poniŝej oknie wybierz opcję, która najlepiej opisuje posiadany komputer. Jeśli komputer jest połączony z Internetem przez bramę lub router, wybierz opcję drugą, tak jak na poniŝszym rysunku. 73

74 Kliknij przycisk Dalej. Wprowadź Opis komputera oraz Nazwę komputera (opcjonalnie). Kliknij przycisk Dalej. Wprowadź Nazwę grupy roboczej. Wszystkie komputery w sieci powinny naleŝeć do tej samej grupy roboczej. Kliknij przycisk Dalej. Odczekaj, aŝ Kreator konfiguracji sieci zastosuje zmiany. Po wprowadzeniu zmian przez kreatora kliknij Dalej. Odczekaj, aŝ Kreator konfiguracji sieci skonfiguruje komputer. MoŜe to potrwać kilka minut. W pokazanym poniŝej oknie wybierz najbardziej odpowiednią opcję. W poniŝszym przykładzie wybrano opcję Utwórz dysk konfigurowania sieci. Dysk ten zostanie wykorzystany do skonfigurowania kaŝdego komputera pracującego w tej sieci. Kliknij przycisk Dalej. 74

75 WłóŜ dyskietkę do napędu lub inną pamięć przenośną (np. flash). W razie potrzeby sformatuj dyskietkę i kliknij przycisk Dalej. Odczekaj, aŝ Kreator konfiguracji sieci skopiuje pliki. Odczytaj informacje pod nagłówkiem Zrób to tak w pokazanym poniŝej oknie. Po zakończeniu działania Kreatora konfiguracji sieci Dysk konfigurowania sieci posłuŝy do uruchomienia tego samego kreatora na kaŝdym z komputerów sieci. Aby kontynuować, kliknij przycisk Dalej. 75

76 Odczytaj informacje zamieszczone w wyświetlonym oknie, a następnie kliknij Zakończ, co spowoduje zakończenie działania Kreatora konfiguracji sieci. W celu zastosowania nowych ustawień naleŝy zrestartować komputer. W ten sposób zakończona została konfiguracja tego komputera. W następnej kolejności na wszystkich pozostałych komputerach w tej sieci naleŝy uruchomić program zapisany na Dysku konfigurowania sieci. Po zakończeniu tej procedury nowa sieć jest gotowa do pracy. Nadawanie nazwy komputerowi W celu nadania nazwy komputerowi naleŝy wykonać następujące czynności: Kliknij przycisk Start (w lewym dolnym rogu ekranu). Prawym przyciskiem myszy kliknij Mój komputer. Kliknij Właściwości. W oknie Właściwości systemu wybierz kartę Nazwa komputera. MoŜesz takŝe wprowadzić Opis komputera. Wypełnienie tego pola jest opcjonalne. Aby zmienić nazwę komputera i dołączyć go do domeny, kliknij przycisk Zmień. 76

77 W wyświetlonym oknie wprowadź Nazwę komputera. Zaznacz opcję Grupa robocza i wpisz nazwę tej grupy. Wszystkie komputery w sieci muszą naleŝeć do tej samej grupy roboczej. Kliknij przycisk OK. Sprawdzanie adresu IP w systemie Windows XP/2000 Kliknij kolejno: Start > Wszystkie programy > Akcesoria > Wiersz polecenia lub kliknij Start > Uruchom i w wyświetlonym oknie wpisz słowo cmd. Kliknij przycisk OK. W wierszu poleceń wpisz ipconfig /all i wciśnij Enter. Zostaną wyświetlone wszystkie ustawienia konfiguracyjne, tak jak to pokazano poniŝej. W celu uzyskania nowego adresu IP wpisz ipconfig /renew i naciśnij Enter. Procedura dla uŝytkowników systemów Windows 98/ME: Kliknij przycisk Start i wybierz Uruchom. Wpisz command. W wierszu poleceń wpisz winipcfg. W celu uzyskania nowego adresu IP kliknij Zwolnij i odnów. Przypisywanie statycznego adresu IP 77

DSL-G624T. Zawartość opakowania. Jeśli w opakowaniu brakuje któregokolwiek z wymienionych elementów, prosimy o kontakt ze sprzedawcą

DSL-G624T. Zawartość opakowania. Jeśli w opakowaniu brakuje któregokolwiek z wymienionych elementów, prosimy o kontakt ze sprzedawcą SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI DSL-G624T Router bezprzewodowy ADSL Zawartość opakowania Router bezprzewodowy D-Link DSL- G624T z dołączaną anteną CD-ROM z instrukcją obsługi Kabel Ethernet Kabel ADSL (kabel

Bardziej szczegółowo

TP-LINK 8960 Quick Install

TP-LINK 8960 Quick Install TP-LINK 8960 Quick Install (na przykładzie Neostrady) Podłączenie urządzenia Konfiguracja połączenia xdsl Włącz swoją przeglądarkę internetową i w polu adresowym wpisz http://192.168.1.1/ i naciśnij klawisz

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiej instalacji

Instrukcja szybkiej instalacji Instrukcja szybkiej instalacji Do konfiguracji rutera może posłużyć dowolna nowoczesna przeglądarka np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. Przed rozpoczęciem 1. Jeśli zakupiłeś ruter w celu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiej instalacji. Przed przystąpieniem do instalacji należy zgromadzić w zasięgu ręki wszystkie potrzebne informacje i urządzenia.

Instrukcja szybkiej instalacji. Przed przystąpieniem do instalacji należy zgromadzić w zasięgu ręki wszystkie potrzebne informacje i urządzenia. Instrukcja szybkiej instalacji Do konfiguracji modemu może posłużyć dowolna nowoczesna przeglądarka np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DSL-300T ADSL Modem Przed rozpoczęciem Przed przystąpieniem

Bardziej szczegółowo

P-660HN. Skrócona instrukcja obsługi. Bezprzewodowy router N z modemem ADSL2+

P-660HN. Skrócona instrukcja obsługi. Bezprzewodowy router N z modemem ADSL2+ Bezprzewodowy router N z modemem ADSL2+ Ustawienia domyślne: Adres IP: http://192.168.1.1 Nazwa uŝytkownika: user Hasło: 1234 Oprogramowanie wbudowane v3.70 Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 Wydanie

Bardziej szczegółowo

BROADBAND INTERNET ROUTER- INSTRUKCJA OBSŁUGI

BROADBAND INTERNET ROUTER- INSTRUKCJA OBSŁUGI BROADBAND INTERNET ROUTER- INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Broadband Router 10/100 WPROWADZENIE A. Panel przedni 2 WSKAŹNIK LED Lp. Dioda Funkcja 1 Dioda zasilania Jeśli aktywna- zostało włączone zasilanie routera

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP Urządzenie można skonfigurować za pomocą każdej nowoczesnej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-G730AP Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy D-Link

Bardziej szczegółowo

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus

Bardziej szczegółowo

ADSL Router Instrukcja instalacji

ADSL Router Instrukcja instalacji ADSL Router Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1 1.1 Przedni panel...1 1.2 Tylni panel...1 2. Zawartość opakowania...2 3. Podłączenie urządzenia...2 4. Konfiguracja połączenia sieciowego....3

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego.

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Instalacja Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Należy dopilnować by nie podłączać urządzeń mokrymi rękami. Jeżeli aktualnie

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja routera ADSL ZyXEL Prestige 660H/HW do usług dostępu do Internetu: Neostrada (TPSA) Net24 (Netia) DialNet DSL (Dialog)

Konfiguracja routera ADSL ZyXEL Prestige 660H/HW do usług dostępu do Internetu: Neostrada (TPSA) Net24 (Netia) DialNet DSL (Dialog) Konfiguracja routera ADSL ZyXEL Prestige 660H/HW do usług dostępu do Internetu: Neostrada (TPSA) Net24 (Netia) DialNet DSL (Dialog) Każdy router Prestige domyślnie ma włączoną usługę DHCP aby automatycznie

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja własnego routera LAN/WLAN

Konfiguracja własnego routera LAN/WLAN Konfiguracja własnego routera LAN/WLAN W zależności od posiadanego modelu routera poszczególne kroki mogą się nieznacznie różnić. Przed przystąpieniem do zmiany jakichkolwiek ustawień routera należy zapoznać

Bardziej szczegółowo

Seria P-661HW-Dx Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem

Seria P-661HW-Dx Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem Seria P-661HW-Dx Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem Skrócona instrukcja obsługi Wersja 3.40 Edycja 1 3/2006-1 - Informacje ogólne Posługując się dołączoną płytą CD lub postępując zgodnie ze wskazówkami

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWY ROUTER SZEROKOPASMOWY 11N 300MBPS

BEZPRZEWODOWY ROUTER SZEROKOPASMOWY 11N 300MBPS BEZPRZEWODOWY ROUTER SZEROKOPASMOWY 11N 300MBPS Instrukcja szybkiej instalacji DN-70591 WPROWADZENIE Urządzenie DN-70591 to router zapewniający bezprzewodowy lub przewodowy dostęp do Internetu. Urządzenie

Bardziej szczegółowo

Dokładniejsze informacje można znaleźć w Podręczniku użytkownika.

Dokładniejsze informacje można znaleźć w Podręczniku użytkownika. Bezprzewodowy ruter ADSL 802.11b DSL-604+ Instrukcja szybkiej instalacji Dokładniejsze informacje można znaleźć w Podręczniku użytkownika. Niniejsza instrukcja zawiera wskazówki dotyczące instalowania

Bardziej szczegółowo

Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G

Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G Seria Instant Wireless Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G Zawartość zestawu: Punkt dostępowy WRT54g wraz z odłączanymi antenami. (1) Zasilacz sieciowy. (2) CD-Rom instalacyjny z instrukcją obsługi.

Bardziej szczegółowo

DI-614+ Przed rozpoczęciem. Zawartość opakowania. Bezprzewodowy ruter 2,4 GHz. Ruter bezprzewodowy 2,4 GHz DI-614+

DI-614+ Przed rozpoczęciem. Zawartość opakowania. Bezprzewodowy ruter 2,4 GHz. Ruter bezprzewodowy 2,4 GHz DI-614+ Do skonfigurowania rutera może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. Przed rozpoczęciem DI-614+ Bezprzewodowy ruter 2,4 GHz 1. Jeżeli ruter został

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TD-8817.

Instalacja. Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TD-8817. Instalacja Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TD-8817. Podłączenie urządzenia Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputery, modem/router). Jeżeli modem jest używany, należy go odłączyć.

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 10. 1. Przedni panel. LED Opis funkcji ADSL

Strona 1 z 10. 1. Przedni panel. LED Opis funkcji ADSL Strona 1 z 10 Wskaźniki i złącza urządzenia Zawartość opakowania Podłączenie urządzenia Instalacja oprogramowania Konfiguracja połączenia sieciowego Konfiguracja urządzenia Rejestracja usługi Neostrada

Bardziej szczegółowo

Bramka IP 2R+L szybki start.

Bramka IP 2R+L szybki start. Bramka IP 2R+L szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 2R+L do nawiązywania połączeń VoIP... 4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 IP Polska Sp. z

Bardziej szczegółowo

Netis Bezprzewodowy Router N ADSL2+ z Modemem Instrukcja szybkiej instalacji

Netis Bezprzewodowy Router N ADSL2+ z Modemem Instrukcja szybkiej instalacji Instrukcja szybkiej instalacji bezprzewodowego routera netis N ADSL2+ z modemem z Neostradą Orange Netis Bezprzewodowy Router N ADSL2+ z Modemem Instrukcja szybkiej instalacji Instrukcja szybkiej instalacji

Bardziej szczegółowo

ADSL Router Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia... 1 1.1 Przedni panel.... 1 1.2 Tylni panel... 1 2. Zawartość opakowania... 2 3. Podłączenie urządzenia... 2 4. Instalacja oprogramowania...

Bardziej szczegółowo

Wireless Router Instrukcja instalacji. 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1

Wireless Router Instrukcja instalacji. 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1 Wireless Router Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1 1.1 Przedni panel...1 1.2 Tylni panel...1 2. Zawartość opakowania...2 3. Podłączenie urządzenia...2 4. Konfiguracja połączenia

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N

PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N 1. Topologia połączenia sieci WAN i LAN (jeśli poniższa ilustracja jest nieczytelna, to dokładny rysunek topologii znajdziesz w pliku network_konfigurowanie_linksys_wrt300n_cw.jpg)

Bardziej szczegółowo

High-Speed ADSL Router

High-Speed ADSL Router High-Speed ADSL Router Asmax AR 1004g Neosurfer Wireless Podręcznik szybkiej instalacji Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router).

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Instalacja Podłączenie urządzenia Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Podłącz kabel sieciowy do port WAN routera i do portu LAN modemu. Podłącz kabel sieciowy do komputera

Bardziej szczegółowo

Modem ADSL + router Wireless ready

Modem ADSL + router Wireless ready Seria Instant Broadband Modem ADSL + router Wireless ready Zawartoć zestawu:. Zasilacz sieciowy. CD-Rom instalacyjny z instrukcją obsługi. Kabel telefoniczny z wtykiem RJ-11. Jak zainstalować urządzenie

Bardziej szczegółowo

ADSL 2/2+ Modem Router

ADSL 2/2+ Modem Router ADSL 2/2+ Modem Router ADE-3410 / ADE-3400v2 / ADE-4400v2 Skrócona instrukcja obsługi. ADE-3410 / 3400.v2 / 4400.v2 07.2006 Planet ADE-3400 / 4400 ADSL 2/2+ jest urządzeniem typu "combo", łączącym modem

Bardziej szczegółowo

Router VPN z Rangeboosterem

Router VPN z Rangeboosterem Zawartość zestawu Router szerokopasmowy VPN Wireless-G z Rangeboosterem D-Rom instalacyjny Instrukcja obsługi na płycie D Ethernetowy kabel sieciowy Zasilacz sieciowy Instrukcja Szybki start Karta rejestracyjna

Bardziej szczegółowo

Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND.

Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND. Instalacja Podłączenie urządzenia Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND. Nadaj komputerowi statyczny adres IP: 192.168.1.100. W razie problemów przejdź do punktu T3 sekcji Rozwiązywanie

Bardziej szczegółowo

Router bezprzewodowy DSL-2740B

Router bezprzewodowy DSL-2740B Router bezprzewodowy DSL-2740B WIRELESS RangeBooster N ADSL2/2+ MODEM ROUTER vcard.txt Podręcznik użytkownika wersja 2.61 1 1. Spis treści 1. SPIS TREŚCI... 2 2. PRZEGLĄD URZĄDZENIA... 4 2.1 ZAWARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

THOMSON SpeedTouch 780 WL

THOMSON SpeedTouch 780 WL THOMSON SpeedTouch 780 WL Modem ADSL, Router, Switch, Wi-Fi, VoIP Instrukcja podłączenia i uruchomienia Thomson Speedtouch 780 WL jest urządzeniem umoŝliwiającym dostęp do Internetu poprzez wbudowany modem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Grand IP Camera III. Kamera IP do monitoringu

Instrukcja obsługi. Grand IP Camera III. Kamera IP do monitoringu Instrukcja obsługi Grand IP Camera III Kamera IP do monitoringu 1 ROZDZIAŁ 1 1.1Wstęp Grandtec przedstawia kamerę IP z wbudowanym serwerem web i możliwością zarządzania przez WWW. Produkt stanowi idealne

Bardziej szczegółowo

Podłączenie rutera DI-804HV do sieci. Zrestartuj komputer

Podłączenie rutera DI-804HV do sieci. Zrestartuj komputer Przed rozpoczęciem 1. Dziękujemy za zakupienie tego rutera, umoŝliwiającego współuŝytkowanie szybkiego połączenia z Internetem przez kilka komputerów. Aby współuŝytkowanie szybkiego dostępu do Internetu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER.

INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER. INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER. Dziękujemy za zakup bezprzewodowego routera marki ΩMEGA. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby to urządzenie spełniło Twoje oczekiwania.

Bardziej szczegółowo

DI-524 Ruter bezprzewodowy AirPlus G. Kabel Ethernet (bezpośredni) Jeżeli którejkolwiek z tych pozycji brakuje, skontaktuj się ze sprzedawcą.

DI-524 Ruter bezprzewodowy AirPlus G. Kabel Ethernet (bezpośredni) Jeżeli którejkolwiek z tych pozycji brakuje, skontaktuj się ze sprzedawcą. Do skonfigurowania rutera może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7. DI-524 Ruter bezprzewodowy AirPlus G 108G/2.4GHz Przed rozpoczęciem 1. Jeżeli ruter

Bardziej szczegółowo

Skrócona Instrukcja Obsługi

Skrócona Instrukcja Obsługi Skrócona Instrukcja Obsługi TD-8840T / TD-8840TB 4-portowy Router Ethernet ADSL2/2+ Rev:1.0.0 7106500723 1. Instalacja urządzeń Przed rozpoczęciem instalacji urządzeń należy się upewnić, że usługodawca

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z podręcznikiem użytkownika) Kabel ethernetowy (Kat. 5 UTP)

Dysk CD (z podręcznikiem użytkownika) Kabel ethernetowy (Kat. 5 UTP) Urządzenie można skonfigurować za pomocą każdej nowoczesnej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7. DWL-G810 D-Link AirPlus XtremeG most Ethernet-sieć bezprzewodowa

Bardziej szczegółowo

THOMSON SpeedTouch 585v6

THOMSON SpeedTouch 585v6 THOMSON SpeedTouch 585v6 Modem ADSL, router, switch, Wi-Fi Instrukcja podłączenia i uruchomienia Router Speedtouch 585v5 jest urządzeniem umoŝliwiającym dostęp do Internetu poprzez wbudowany modem ADSL

Bardziej szczegółowo

Zapora ogniowa DFL-700 NETDEFEND. Dysk CD (z podręcznikiem użytkownika i gwarancją) Kabel ethernetowy bezpośredni UTP, kat. 5 (skrętka nieekranowana)

Zapora ogniowa DFL-700 NETDEFEND. Dysk CD (z podręcznikiem użytkownika i gwarancją) Kabel ethernetowy bezpośredni UTP, kat. 5 (skrętka nieekranowana) Urządzenie można skonfigurować za pomocą każdej nowoczesnej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6 lub nowszej. DFL-700 NETDEFEND Network Security Firewall Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Wireless Access Point Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1 1.1 Przedni panel...1 1.2 Tylni panel...1 2. Zawartość opakowania...2 3. Podłączenie urządzenia...2 4. Konfiguracja połączenia

Bardziej szczegółowo

Podłącz bezprzewodowy punkt dostępowy DWL-700AP do sieci.

Podłącz bezprzewodowy punkt dostępowy DWL-700AP do sieci. Do skonfigurowania rutera może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-700AP Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link Air Przed rozpoczęciem Do skonfigurowania

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie urządzenia:

Przygotowanie urządzenia: Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA730RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który znajduje się z tyłu tego urządzenia przez około

Bardziej szczegółowo

LevelOne. Instrukcja Szybkiej Instalacji

LevelOne. Instrukcja Szybkiej Instalacji LevelOne WBR-6011 N MAX Router Bezprzewodowy Instrukcja Szybkiej Instalacji Produkt posiada 2-letnią gwarancję Dane kontaktowe serwisu: Tel. 061 898 32 28, email: serwis.level1@impakt.com.pl Dystrybutor:

Bardziej szczegółowo

ZyWALL SSL 10 Zintegrowana brama SSL VPN

ZyWALL SSL 10 Zintegrowana brama SSL VPN ZyWALL SSL 10 Zintegrowana brama SSL VPN Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 6/2006 Copyright 2006 ZyXEL Communications Corporation. Wszystkie prawa zastrzeŝone Wprowadzenie ZyWALL SSL 10 jest to brama

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji Encore ADSL 2 + WIG

Instrukcja instalacji Encore ADSL 2 + WIG Instrukcja instalacji Encore ADSL 2 + WIG 1. Wymagania sprzętowe: - aktywna usługa ADSL na łączu od dostawcy usług internetowych - komputer z systemem operacyjnym Windows 98/Me/2000/XP/Vista - karta sieciowa

Bardziej szczegółowo

Ruter bezprzewodowy 2,4 GHz AirPlus Xtreme G DI-624. Kabel Ethernet (bezpośredni) Zasilacz 5 V, 2,5 A

Ruter bezprzewodowy 2,4 GHz AirPlus Xtreme G DI-624. Kabel Ethernet (bezpośredni) Zasilacz 5 V, 2,5 A Do skonfigurowania rutera może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DI-624 Ruter bezprzewodowy 2.4 GHz AirPlus Xtreme G Przed rozpoczęciem 1. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

Telefon AT 530 szybki start.

Telefon AT 530 szybki start. Telefon AT 530 szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 530 do nawiązywania połączeń VoIP.....4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 1/6 Instalacja i

Bardziej szczegółowo

Linksys/Cisco RT31P2, WRT54GP2. Instrukcja Konfiguracji

Linksys/Cisco RT31P2, WRT54GP2. Instrukcja Konfiguracji Linksys/Cisco RT31P2, WRT54GP2 Instrukcja Konfiguracji 1. Logowanie się do systemu ipfon24 Aby zalogować się do systemu należy wejść na https://ipfon24.ipfon.pl i zalogować się podające login wybrany podczas

Bardziej szczegółowo

ADSL Router Instrukcja instalacji

ADSL Router Instrukcja instalacji ADSL Router Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1 1.1 Przedni panel...1 1.2 Tylni panel...1 2. Zawartość opakowania...2 3. Podłączenie urządzenia...2 4. Instalacja oprogramowania...3

Bardziej szczegółowo

ZyXEL NBG-415N. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1

ZyXEL NBG-415N. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1 ZyXEL NBG-415N Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1 Copyright 2006 ZyXEL Communications Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1 Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1 Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA830RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET,

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Produkt pokazany na ilustracjach w tej instrukcji to model TD-VG3631. Podłączanie urządzenia

Instalacja. Produkt pokazany na ilustracjach w tej instrukcji to model TD-VG3631. Podłączanie urządzenia Instalacja Najpierw uruchom płytę CD, program instalacyjny przeprowadzi cię krok po kroku przez proces konfiguracji urządzenia. W wypadku problemów z uruchomieniem płyty postępuj według poniższej instrukcji.

Bardziej szczegółowo

Urządzenie TL-WA7510N jest przeznaczone do połączeń point-to-point na daleką odległość. Umożliwia zdalne udostępnianie Internetu.

Urządzenie TL-WA7510N jest przeznaczone do połączeń point-to-point na daleką odległość. Umożliwia zdalne udostępnianie Internetu. Instalacja 1 Typowe połączenie Urządzenie TL-WA7510N jest przeznaczone do połączeń point-to-point na daleką odległość. Umożliwia zdalne udostępnianie Internetu. Powyżej pokazane jest typowe połączenie

Bardziej szczegółowo

NBG420N. Bezprzewodowy router N. Skrócona instrukcja obsługi. DOMYŚLNE LOGOWANIE Adres IP: http://192.168.1.1 Hasło: 1234

NBG420N. Bezprzewodowy router N. Skrócona instrukcja obsługi. DOMYŚLNE LOGOWANIE Adres IP: http://192.168.1.1 Hasło: 1234 Bezprzewodowy router N DOMYŚLNE LOGOWANIE Adres IP: http://192.168.1.1 Hasło: 1234 Skrócona instrukcja obsługi Wersja 3.60 Marzec 2008 Wydanie 1 Copyright 2008. Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Skrócona Instrukcja Obsługi Version 1.0. DCS-2120 Bezprzewodowa kamera IP

Skrócona Instrukcja Obsługi Version 1.0. DCS-2120 Bezprzewodowa kamera IP Skrócona Instrukcja Obsługi Version 1.0 DCS-2120 Bezprzewodowa kamera IP Wymagania systemowe Wymagania systemowe MS Windows 2000/XP co najmniej 128MB pamięci RAM (zalecane 256MB) sieć bezprzewodowa (802.11b/802.11g)

Bardziej szczegółowo

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki.

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki. Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G321 Bezprzewodowy, wieloportowy serwer wydruków AirPlus G 802.11g / 2.4

Bardziej szczegółowo

ZyXEL P-336M. Skrócona instrukcja obsługi. Bezprzewodowy router szerokopasmowy XtremeMIMO TM 802.11b/g. Wersja 1.0 1/2006

ZyXEL P-336M. Skrócona instrukcja obsługi. Bezprzewodowy router szerokopasmowy XtremeMIMO TM 802.11b/g. Wersja 1.0 1/2006 Bezprzewodowy router szerokopasmowy XtremeMIMO TM 802.11b/g Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.0 1/2006 ZyXEL P-336M - wprowadzenie Bezprzewodowy router ZyXEL P-336M XtremeMIMO TM 802.11b/g to brama,

Bardziej szczegółowo

DFL-200 Network Security Firewall. Dysk CD (zawierający podręcznik użytkownika) Kabel konsoli (RS 232) Zasilacz napięcia stałego 5 V

DFL-200 Network Security Firewall. Dysk CD (zawierający podręcznik użytkownika) Kabel konsoli (RS 232) Zasilacz napięcia stałego 5 V Urządzenie można skonfigurować za pomocą każdej nowoczesnej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6. DFL-200 Zapora zabezpieczająca sieć Przed rozpoczęciem Jeżeli zapora

Bardziej szczegółowo

Telefon IP 620 szybki start.

Telefon IP 620 szybki start. Telefon IP 620 szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 620 do nawiązywania połączeń VoIP.....4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 1/6 Instalacja i

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START MP01. Wersja: V1.0 PL

SZYBKI START MP01. Wersja: V1.0 PL SZYBKI START MP01 Wersja: V1.0 PL 2014 Spis treści SZYBKI START MP01... 2 1. UŻYJ MP01 DO UTWORZENIA SIECI TELEFONICZNEJ WIFI I WEWNĘTRZNYCH POŁĄCZEŃ TELEFONICZNYCH... 2 1.1 KROK 1-LOGOWANIE DO INTERFEJSU

Bardziej szczegółowo

P-334U Router bezprzewodowy 802.11a/g

P-334U Router bezprzewodowy 802.11a/g P-334U Router bezprzewodowy 802.11a/g Skrócona instrukcja obsługi Wersja 3.60 Edycja 1 5/2006-1 - Informacje ogólne P-334U to router bezprzewodowy (obsługujący standardy IEEE 802.11a, b i g) z wbudowanym,

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia

Podłączenie urządzenia Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji punktu dostępowego należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, injector i punkt dostępowy).

Bardziej szczegółowo

Instalacja i uruchomienie usługi telefonii internetowej HaloNet dla FRITZ!Box Fon WLAN 7170

Instalacja i uruchomienie usługi telefonii internetowej HaloNet dla FRITZ!Box Fon WLAN 7170 Instalacja i uruchomienie usługi telefonii internetowej HaloNet dla FRITZ!Box Fon WLAN 7170 SPIS TREŚCI 1. Podłączenie urządzenia. 2. Konfiguracja połączenia z Internetem. 3. Konfiguracja VoIP HaloNet.

Bardziej szczegółowo

Rozwiązywanie problemów z DNS i siecią bezprzewodową AR1004g v2

Rozwiązywanie problemów z DNS i siecią bezprzewodową AR1004g v2 Rozwiązywanie problemów z DNS i siecią bezprzewodową AR1004g v2 1. W zakładce panelu konfiguracyjnego (adres IP strony konfiguracyjnej urządzenia to: 192.168.1.254) Advanced Setup --> LAN, w sekcji Domain

Bardziej szczegółowo

USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU

USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU DN-13014-3 DN-13003-1 Przewodnik szybkiej instalacji DN-13014-3 & DN-13003-1 Przed rozpoczęciem należy przygotować następujące pozycje: Windows 2000/XP/2003/Vista/7 komputer

Bardziej szczegółowo

Następnie kliknąć prawym klawiszem myszy na Połączenie sieci bezprzewodowej i wybrać Wyłącz.

Następnie kliknąć prawym klawiszem myszy na Połączenie sieci bezprzewodowej i wybrać Wyłącz. Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA850RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który znajduje obok portu LAN tego urządzenia przez

Bardziej szczegółowo

RX3041. Przewodnik szybkiej instalacji

RX3041. Przewodnik szybkiej instalacji RX3041 Przewodnik szybkiej instalacji 1 Wprowadzenie Gratulujemy zakupu routera ASUS RX3041. Router ten jest wysokiej jakości, niezawodnym urządzeniem trasującym, umożliwiającym korzystanie przez wielu

Bardziej szczegółowo

Linksys/Cisco SPA2102, SPA3102 Instrukcja Konfiguracji

Linksys/Cisco SPA2102, SPA3102 Instrukcja Konfiguracji Linksys/Cisco SPA2102, SPA3102 Instrukcja Konfiguracji 1. Logowanie się do systemu ipfon24 Aby zalogować się do systemu należy wejść na https://ipfon24.ipfon.pl i zalogować się podające login wybrany podczas

Bardziej szczegółowo

P-320W ZyXEL P-320W Bezprzewodowy szerokopasmowy router 802.11g z zaporą sieciową Szybki start

P-320W ZyXEL P-320W Bezprzewodowy szerokopasmowy router 802.11g z zaporą sieciową Szybki start P-320W ZyXEL P-320W Bezprzewodowy szerokopasmowy router 802.11g z zaporą sieciową Szybki start 10/2005 Wersja 2.1 1 POLSKI Informacje ogólne Prestige to router szerokopasmowy z wbudowanym, czteroportowym

Bardziej szczegółowo

MINI ROUTER DO TV/PS

MINI ROUTER DO TV/PS MINI ROUTER DO TV/PS MODEL: AK21 SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI Dziękujemy za zakup produktu. Proszę przeczytać tę instrukcję przed rozpoczęciem użytkowania produktu i zachować ją na przyszłość. 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

THOMSON SpeedTouch 716 WL

THOMSON SpeedTouch 716 WL THOMSON SpeedTouch 716 WL Modem ADSL, Router, Switch, Wi-Fi, VoIP Instrukcja podłączenia i uruchomienia Thomson Speedtouch 716 WL jest urządzeniem umoŝliwiającym dostęp do Internetu poprzez wbudowany modem

Bardziej szczegółowo

Zdalna obsługa transcievera. H A M R A D I O D E L U X E R e m o t e S e r v e r C o n f i g u r a t i o n

Zdalna obsługa transcievera. H A M R A D I O D E L U X E R e m o t e S e r v e r C o n f i g u r a t i o n Zdalna obsługa transcievera H A M R A D I O D E L U X E R e m o t e S e r v e r C o n f i g u r a t i o n Do poprawnej pracy zdalnego dostępu do radiostacji, niezbędne jest działające oprogramowanie Ham

Bardziej szczegółowo

Zawartość opakowania Opakowanie karty DWL-G650+ powinno zawierać następujące pozycje: Karta Cardbus sieci bezprzewodowej 2.4 GHz AirPlus G+ DWL-G650+

Zawartość opakowania Opakowanie karty DWL-G650+ powinno zawierać następujące pozycje: Karta Cardbus sieci bezprzewodowej 2.4 GHz AirPlus G+ DWL-G650+ Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, Windows 2000, Windows ME, Windows 98SE. Przed rozpoczęciem DWL-G650+ Karta Cardbus sieci bezprzewodowej (2.4 GHz) AirPlus G+ Do korzystania z karty

Bardziej szczegółowo

Router z punktem Dostępowym

Router z punktem Dostępowym Seria Instant Wireless Router z punktem Dostępowym Jak zainstalować urządzenie: BEFW11S4 Router z punktem dostępowym Wireless B Krok 1: Podłączanie urządzenia W rozdziale tym zajmiemy się poprawnym podłączeniem

Bardziej szczegółowo

Instalacja. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego.

Instalacja. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Instalacja Podłączenie urządzenia Uwaga W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputery, modem/router). Jeżeli

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać z przewodowego połączenia sieciowego.

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać z przewodowego połączenia sieciowego. Instalacja Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji routera należy korzystać z przewodowego połączenia sieciowego. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputery, modem/router). Jeżeli aktualnie

Bardziej szczegółowo

1 Podłącz kabel ADSL do złącza linii ADSL I

1 Podłącz kabel ADSL do złącza linii ADSL I Informacje na temat produktu A B C D E F G H I J K L M N O P A: Kontrolka zasilania B: Kontrolka portu LAN C: Kontrolka portu LAN D: Kontrolka portu LAN E: Kontrolka portu 4 LAN F: Kontrolka transferu

Bardziej szczegółowo

Skrócona Instrukcja obsługi

Skrócona Instrukcja obsługi Skrócona Instrukcja obsługi TD-8610/TD-8810/TD-8811/TD-8840/TD-8841 Zewnętrzny Modem ADSL2+/Router Rev: 1.0.1 71065041 1. Konfiguracja komputera 1) Połączyć Modem ADSL/ Router zgodnie z rysunkiem 1. 2)

Bardziej szczegółowo

Modem router ADSL 2/2+

Modem router ADSL 2/2+ Modem router ADSL 2/2+ ADE-3400, ADE-4400 Skrócona instrukcja obsługi. ADE-3400/4400 10.2005 Planet ADE-3400 / 4400 ADSL 2/2+ jest urządzeniem typu "combo", łączącym modem ADSL 2/2+ i router NAT. Umożliwia

Bardziej szczegółowo

instrukcja instalacji w systemie Mac OS X modemu USB ZTE ZXDSL 852

instrukcja instalacji w systemie Mac OS X modemu USB ZTE ZXDSL 852 instrukcja instalacji w systemie Mac OS X modemu USB ZTE ZXDSL 852 Neostrada tp Spis treści 1. Instalacja sterowników modemu ZTE ZXDSL 852... 3 2. Instalacja modemu ZTE ZXDSL 852... 7 3. Konfiguracja systemu

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45 Produkt nr: 986922 Strona 1 z 17 Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300 To urządzenie WI-Fi jest zaprojekowane

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA701ND v.2

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA701ND v.2 Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA701ND v.2 Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować punkt dostępowy TL-WA701ND do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy router szerokopasmowy + 4-portowy przełącznik + serwer druku firmy Sweex

Bezprzewodowy router szerokopasmowy + 4-portowy przełącznik + serwer druku firmy Sweex Bezprzewodowy router szerokopasmowy + 4-portowy przełącznik + serwer druku firmy Sweex Zalety Współdzielenie łącza internetowego - Szerokopasmowe łącze internetowe umożliwia wielu komputerom jednoczesne

Bardziej szczegółowo

N150 Router WiFi (N150R)

N150 Router WiFi (N150R) Easy, Reliable & Secure Podręcznik instalacji N150 Router WiFi (N150R) Znaki towarowe Nazwy marek i produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do ich prawnych właścicieli.

Bardziej szczegółowo

IEEE 802.11b/g. Asmax Wireless LAN USB Adapter. Instrukcja instalacji

IEEE 802.11b/g. Asmax Wireless LAN USB Adapter. Instrukcja instalacji IEEE 802.11b/g Asmax Wireless LAN USB Adapter Instrukcja instalacji Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

Asmax VoIP Router V320 Instrukcja instalacji

Asmax VoIP Router V320 Instrukcja instalacji Asmax VoIP Router V320 Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1 2. Zawartość opakowania...2 3. Podłączenie urządzenia...3 4. Konfiguracja połączenia sieciowego....5 5. Konfiguracja przeglądarki

Bardziej szczegółowo

Black Box. Gateway. Bridge. Wireless ISP. Tryb Gateway.

Black Box. Gateway. Bridge. Wireless ISP. Tryb Gateway. Black Box BlackBox to urządzenie oparte na popularnym układzie Realteka RTL8186. Dzięki wielu zaawansowanym opcjom konfiguracyjnym, przeznaczony jest on głównie dla dostawców internetu bezprzewodowego

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Strona 1 z 5

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Strona 1 z 5 Strona 1 z 5 Połączenia Obsługiwane systemy operacyjne Korzystając z dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja, można zainstalować oprogramowanie drukarki w następujących systemach operacyjnych: Windows 8

Bardziej szczegółowo

A B C D E F. F: Kontrolka 4 portu LAN G: Złącze dla głównego zasilania H: Port 4 LAN I: Port 3 LAN J: Port 2 LAN

A B C D E F. F: Kontrolka 4 portu LAN G: Złącze dla głównego zasilania H: Port 4 LAN I: Port 3 LAN J: Port 2 LAN Product informatie A B C D E F G H I J K L M A: Kontrolka zasilania B: Kontrolka portu WAN C: Kontrolka portu LAN D: Kontrolka portu LAN E: Kontrolka portu LAN F: Kontrolka 4 portu LAN G: Złącze dla głównego

Bardziej szczegółowo

ZyXEL G-570U Skrócona instrukcja obsługi

ZyXEL G-570U Skrócona instrukcja obsługi G-570U Bezprzewodowy punkt dostępowy 802.11a/b/g Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 6/2006 Informacje ogólne Instrukcja Szybki start pokazuje, jak podłączyć G-570U do routera szerokopasmowego, aby

Bardziej szczegółowo

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s Spis treści 1. Opis diod kontrolnych i gniazd modemu SpeedTouch 605s... 2 1.1. Opis diod kontrolnych... 2 1.2. Opis gniazd... 3 2. Konfiguracja połączenia przewodowego...

Bardziej szczegółowo

THOMSON SpeedTouch 706 WL

THOMSON SpeedTouch 706 WL THOMSON SpeedTouch 706 WL bramka VoIP jeden port FXS do podłączenia aparatu telefonicznego wbudowany port FXO do podłączenia linii stacjonarnej PSTN sieć bezprzewodowa WiFi 2 portowy switch WAN poprzez

Bardziej szczegółowo

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL.

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL. ZyWALL P1 Wprowadzenie ZyWALL P1 to sieciowe urządzenie zabezpieczające dla osób pracujących zdalnie Ten przewodnik pokazuje, jak skonfigurować ZyWALL do pracy w Internecie i z połączeniem VPN Zapoznaj

Bardziej szczegółowo

szybki internet modem SpeedTouch 585(i) podręcznik użytkownika

szybki internet modem SpeedTouch 585(i) podręcznik użytkownika szybki internet modem SpeedTouch 585(i) podręcznik użytkownika Szanowni Państwo, przekazujemy Państwu podręcznik użytkownika szybki internet, dzięki któremu szybko i w prosty sposób będą Państwo mogli

Bardziej szczegółowo

4. Podstawowa konfiguracja

4. Podstawowa konfiguracja 4. Podstawowa konfiguracja Po pierwszym zalogowaniu się do urządzenia należy zweryfikować poprawność licencji. Można to zrobić na jednym z widżetów panelu kontrolnego. Wstępną konfigurację można podzielić

Bardziej szczegółowo

P-335U Router bezprzewodowy 802.11a/g

P-335U Router bezprzewodowy 802.11a/g P-335U Router bezprzewodowy 802.11a/g Skrócona instrukcja obsługi Wersja 3.60 Edycja 1 5/2006-1 - Informacje ogólne P-335U to router bezprzewodowy (obsługujący standardy IEEE 802.11a, b i g i wyposaŝony

Bardziej szczegółowo

Router bezprzewodowy DSL-2542B ADSL2+4-PORT MODEM ROUTER

Router bezprzewodowy DSL-2542B ADSL2+4-PORT MODEM ROUTER Router bezprzewodowy DSL-2542B ADSL2+4-PORT MODEM ROUTER Podręcznik uŝytkownika wersja EU_1.00 1 1. Spis treści 1. SPIS TREŚCI... 2 2. PRZEGLĄD URZĄDZENIA... 4 2.1 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA:... 4 2.2 WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja połączenia G.SHDSL punkt-punkt w trybie routing w oparciu o routery P-791R.

Konfiguracja połączenia G.SHDSL punkt-punkt w trybie routing w oparciu o routery P-791R. Konfiguracja połączenia G.SHDSL punkt-punkt w trybie routing w oparciu o routery P-791R. Topologia sieci: Lokalizacja B Lokalizacja A Niniejsza instrukcja nie obejmuje konfiguracji routera dostępowego

Bardziej szczegółowo