ZASTOSOWANIE PAKIETU SIMULINK DO MODELOWANIA TRANSMISJI VDSL*

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZASTOSOWANIE PAKIETU SIMULINK DO MODELOWANIA TRANSMISJI VDSL*"

Transkrypt

1 Paweł Sroka Politechika Pozańska Istytut Elektroiki i Telekomuikacji 2004 Pozańskie Warsztaty Telekomuikacyje Pozań 9-10 grudia 2004 ZASTOSOWANIE PAKIETU SIMULINK DO MODELOWANIA TRANSMISJI VDSL* Streszczeie: W artykule przedstawioo model symulacyjy systemu trasmisyjego VDSL wykorzystującego modulację OFDM. Opisao modele układów adajika i odbiorika oraz model kaału trasmisyjego wykoae przy pomocy pakietu Matlab/Simulik. Zaprezetowao wyiki przykładowych przebiegów symulacyjych obrazujące działaie symulatora. 1. WPROWADZENIE Wzrost zapotrzebowaia a dostęp do iformacji oraz usług multimedialych, przy jedoczesym rozwoju techiki komputerowej i elektroiki powszechego użytku, powoduje koieczość poszukiwaia owych metod trasmisji daych, pozwalających a zwiększeie przepływości systemów trasmisyjych. Techologią, która wykorzystuje jako medium łącze aboeckie, pozwalając a ajszersze korzystaie z usług dostępych w sieci, jest rozwijaa w ostatim czasie techika szerokopasmowej trasmisji daych VDSL (Very high bit rate Digital Subscriber Lie). Techologia VDSL może być uważaa za rozwiięcie stadardu ADSL, a jedocześie jest kompatybila z usługami opartymi a techologiach SDH, czy ATM. Większe możliwości trasmisyje systemów zgodych z tym stadardem są osiągae przez użycie pasma częstotliwości o szerokości rzędu 10 do 30 MHz. W związku z tym poważie ograiczoy jest zasięg systemu trasmisyjego do 1 km, gdyż tłumieie sygałów o wysokich częstotliwościach w pętli aboeckiej jest bardzo sile. VDSL dopuszcza trasmisję zarówo w trybie asymetryczym jak i symetryczym, zapewiając przepływości do 56 Mbit/s w trybie asymetryczym i 26 Mbit/s w każdym kieruku w trybie symetryczym. Pasmo częstotliwości wykorzystywae w trasmisji rozciąga się od 138 khz do 30 MHz [3, 6]. Jedocześie zachowując kompatybilość z usługami protokołów wyższych warstw, takich jak ATM czy SDH, system trasmisyjy VDSL zapewia trasmisję dwóch ścieżek daych: kaału z przeplotem, przezaczoego dla daych wymagających szczególie silego zabezpieczeia przed zakłóceiami oraz kaału szybkiego, służącego do przesyłaia daych wymagających małych opóźień. Wykorzystaie szerokiego pasma częstotliwości w trasmisji VDSL powoduje, że przesyłay sygał daych jest arażoy a sile zakłóceia różego pochodzeia. Najsiliejszym typem zakłóceń w pętli aboeckiej są przeiki zbliże i zdale sygału, * Praca przygotowaa częściowo w ramach projektu VIPNet VDSL Techology for Improved Performace i the Access Network realizowaego w ramach iicjatywy UE Eureka zarówo pochodzeia obcego (przeiki sygału iych rodzajów systemów działających w obrębie tej samej wiązki łączy) jak i własego (przeiki sygału VDSL z iych systemów działających w obrębie tej samej wiązki łączy). W szczególości wyróżić moża zakłóceia pochodzące z trasmisji HDSL, w przedziale częstotliwości od 138 khz do 300 khz, ADSL, o paśmie do 1,1 MHz, a także iych systemów VDSL wykorzystujących te sam kabel. Oprócz przeików, bardzo poważym źródłem zakłóceń trasmisji VDSL są szumy pochodzeia radiowego. W ich ramach moża wyróżić przede wszystkim zakłóceia spowodowae iterferecją z sygałami komercyjych stacji radiowych oraz zakłóceia pochodzące od sygałów adajików amatorskich. Powodują oe dalsze ograiczeia możliwości trasmisyjych systemu VDSL w określoych przedziałach częstotliwości. Obecość tak szerokiej gamy sygałów zakłócających o relatywie dużej mocy (w przypadku sygałów radia amatorskiego moc zakłóceń może osiągać awet wartość 0 dbm) powoduje koieczość zastosowaia skomplikowaych rozwiązań w układzie trasceivera VDSL, takich jak zaawasowae układy korekcji sygału, czy kompesacji sygałów radiowych. Stąd jest koiecze przeaalizowaie wpływu różych rozwiązań układu trasceivera VDSL a jakość trasmisji daych. Do tego może być wykorzystay pakiet Matlab/Simulik, który pozwala a dokłade modelowaie układów adajika i odbiorika, a także szybką i wygodą prezetację wyików symulacji działaia układu. 2. BUDOWA NADAJNIKA VDSL Zadaiem przedstawioego systemu jest zapewieie całkowitej przepływości daych użytkowika rzędu kbit/s w przypadku trasmisji w dół. W związku z tym model odosi się do struktury i działaia modemu klasy A4 (asymetryczy) lub S4 (symetryczy). Model obrazuje połączeie typu FTTCab o zwielokrotieiu FDD, wykorzystujące pasmo częstotliwości określoe plaem B. Tak więc do trasmisji w dół przezaczoe są przedziały od 138 khz do 3 MHz i od 5,1 MHz do 7 MHz [3,6]. Jedak ze względu a obecość sygałów ADSL i HDSL w łączu, dola graica pasma systemu została przesuięta do wartości 1,1 MHz [1]. Maksymala PWT 2004, Pozań 9-10 grudia

2 liczba dostępych ośych w systemie wyosi 2047 (gdyż składowa stała ie jest wykorzystywaa), jedak do trasmisji w dół używaych jest wyłączie 840 ośych daych i 6 ośych sygałów pilota. Układ adajika, przedstawioy a rysuku 1, składa się z elemetów realizujących kodowaie admiarowe, składaie ramki sygału OFDM, odwzorowaie bitów w symbole QAM oraz geerowaie sygału OFDM i sterowaie jego mocą. Układ skramblera dokouje radomizacji wejściowego strumieia biarego zgodie z rówaiem [4, 7]: x() = m() + x( 18) + x( 23) (1) Dae wyjściowe ze scramblera są dalej przetwarzae w układzie bajtowego kodera Reeda Solomoa. Wektor daych iformacji wejściowej kodera ma długość 128 bajtów. Słowo kodowe, o długości 144 bajtów, tworzoe jest poprzez podzieleie przesuiętego wielomiau iformacyjego przez wielomia geerujący, określoy rówaiem [4, 7]: G(x) = x 8 + x 4 + x 3 + x 2 +1 (2) Rys. 1. Model układu adajika VDSL wykorzystującego modulację OFDM Warstwa kowergecji (PMS TC Physical Media Specific Trasmissio Covergece) modelu symulacyjego, przedstawioa a rysuku 2, uwzględia tylko fukcje skrambligu, kodowaia admiarowego i przeplotu iezależe od aplikacji systemu. Przetwarzaie iformacji odbywa się dla dwóch ścieżek: kaału z przeplotem o większej odporości a błędy oraz kaału szybkiego. Stąd w skład tej warstwy wchodzą: - pseudolosowy geerator sekwecji biarych, który reprezetuje źródło sygału wejściowego z wyższych warstw, - skrambler, - blok kodowaia Reeda Solomoa, - blok przeplotu, w przypadku kaału z przeplotem, - bloki buforowaia daych odpowiedio kaału szybkiego i kaału z przeplotem. Dae kaału o większej odporości a zakłóceia poddawae są astępie operacji przeplotu splotowego (covolutioal iterleavig). Długość bloku przeplotu wyosi 32, a parametr określający jego głębokość M = 12. Kolejym elemetem warstwy fizyczej adajika jest blok odwzorowaia bitów w symbole daych i składaia ramki OFDM. Zadaiem tego bloku jest odwzorowaie bitów z bufora ramki daych w warstwie kowergecji w symbole kostelacji QAM o wartościowościach od 2 do 32768, a astępie złożeie powstałego ciągu symboli w ramkę sygału, będącą odzwierciedleiem jego charakterystyki w dziedziie częstotliwości. Poieważ bufor ramki daych ma rozmiar 840 bajtów, czyli 6720 bitów, a średi rozmiar kostelacji wyosi 256, co odpowiada odwzorowaiu jedego bajtu a symbol, jest użytych 840 ośych. Podział pasma, określoy plaem częstotliwości B, otrzymyway jest przez rozdzieleie grupy wykorzystywaych ośych odpowiedią liczbą ośych o zerowej mocy, wymuszających brak sygału w przedziale od 3 MHz do 5,1 MHz. Układ składaia ramki sygału OFDM jest rówież odpowiedzialy za dołączeie 6 sygałów pilota oraz przełączaie adajika z trybu przesyłaia sekwecji treigowej w tryb trasmisji daych. Rys. 2. Schemat warstwy kowergecji adajika PWT 2004, Pozań 9-10 grudia

3 Sygał wyjściowy adajika VDSL otrzymyway jest w układzie adajika OFDM, przedstawioego a rysuku 3. W jego skład wchodzą: - układ realizujący odwrotą szybką trasformację Fouriera (IFFT), którego celem jest modulacja ośych ortogoalych sygałami z kostelacji QAM, - blok dołączaia cykliczego rozszerzeia symbolu OFDM (prefiksu i sufiksu), - blok kowersji sygału rówoległego a szeregowy, - układ regulacji mocy sygału adawaego. - koduktacja: G = 10-6 S/km, - iduktacja: L = H/km, - pojemość: C = 0, F/km, - impedacja źródła: 130 Ω/km, - impedacja obciążeia: 130 Ω/km. Sygał a wejściu odbiorika jest otrzymyway przez wykoaie operacji splotu sygału wejściowego VDSL z odpowiedzią impulsową kaału, której wykres przedstawioy został a rysuku 4. Model kaału trasmisyjego przedstawioo a rysuku 5. Rys. 3. Schemat układu adajika OFDM Zastosoway został blok IFFT o rozmiarze 4096, gdyż maksymala możliwa liczba ośych w systemie wyosi Cyklicze rozszerzeie symbolu OFDM składa się ze 170 próbek prefiksu i 150 próbek sufiksu. Jego rozmiar cykliczego rozszerzeia został dobray, przy uwzględieiu odstępu między ośymi wyoszącego 4,3125 khz i częstotliwości symboli OFDM wyoszącej 4 khz, zgodie z rówaiem [4,7]: f s = 2N SC 2N + L SC CP f + L CS β 3. MODEL KANAŁU TRANSMISYJNEGO (3) Przy modelowaiu kaału trasmisyjego założoo zastosowaie kabla pięćdziesięcioparowego o astępujących parametrach: - długość: d = 300 m, - współczyik strat: tgδ = , - rezystacja: R = 130 Ω/km, Rys. 4. Wykres odpowiedzi impulsowej kaału Zakłóceia pochodzące z przeików geerowae są zgodie z fukcjami widmowej gęstości mocy zawartymi w [5]. Zakłóceia pochodzące od sygałów komercyjych rozgłośi radiowych modelowae są za pomocą dziesięciu przebiegów siusoidalych o różych częstotliwościach określoych stadardem [3]. Schemat układu geeratora zakłóceń został przedstawioy a rysuku 6. Rys. 5. Model kaału trasmisyjego VDSL PWT 2004, Pozań 9-10 grudia

4 Rys. 6. Geerator zakłóceń trasmisji VDSL 4. BUDOWA ODBIORNIKA VDSL Podobie jak w przypadku adajika, w odbioriku moża wyróżić trzy podstawowe bloki fukcjoale: - układ odbiorika OFDM z demodulacją, - układ korekcji sygału, - warstwa kowergecji odbiorika. Schemat układu odbiorika został przedstawioy a rysuku 7. Rys. 7. Układ odbiorika VDSL Zadaiem odbiorika OFDM, przedstawioego a rysuku 8, jest wzmocieie odbieraego sygału, odfiltrowaie sygałów o iepożądaych częstotliwościach, a astępie przetworzeie go a postać dogodą do demodulacji. Kompesacja zjawiska iterferecji międzysymbolowej, powodującego ziekształceie sygału daych, odbywa się poprzez zastosowaie cykliczego rozszerzeia, usuwaego w odbioriku OFDM. Następie w układzie 4096 puktowej trasformacji FFT otrzymywae są pary składowych syfazowej i kwadraturowej. Symbole z wyjścia układu odbiorika OFDM podlegają korekcji i decyzji, a astępie rozdzieleiu symboli daych i symboli sygałów pilota. Otrzymae symbole daych są z kolei odwzorowywae w wektory bitów, w zależości od wartościowości kostelacji. Do korekcji w dziedziie częstotliwości został użyty w modelu symulacyjym filtr liiowy wykorzystujący algorytm adaptacji oparty a kryterium miimalizacji błędu średiokwadratowego algorytm LMS. Adaptacja współczyików korektora odbywa się zgodie z rówaiem [8]: ci, + 1 = ci, γ e x i i = 0,1,..., N 1 (4) gdzie: e N = 1 ci, x i i= 0 d Warstwa kowergecji odbiorika VDSL, przedstawioa a rysuku 9, odpowiedziala jest za detekcję i korekcję błędów. Model symulacyjy uwzględia tylko elemety iezależe od aplikacji systemu, do których ależą: - układy składaia ramki daych kaału szybkiego i kaału z przeplotem, - blok odwróceia przeplotu (deiterleaver) kaału o większej odporości a zakłóceia, - dekoder Reeda Solomoa, - układ deskramblera. Parametry bloków przeplotu, kodowaia i skrambligu są komplemetare z układami w adajiku. Rys. 8. Schemat odbiorika OFDM Rys. 9. Warstwa kowergecji odbiorika VDSL PWT 2004, Pozań 9-10 grudia

5 5. PRZYKŁADOWE WYNIKI SYMULACJI Powyższy układ symulacyjy posłużył do zbadaia jakości trasmisji VDSL w założoych warukach. Sygał VDSL poddaway był zakłóceiom pochodzącym z przeików własych i obcych, a także zakłóceiom spowodowaym występowaiem szumu tła. Badaymi parametrami, w zależości od wartości stosuku mocy sygału do mocy szumu, były: bitowa stopa błędów kaału szybkiego, bitowa stopa błędów kaału z przeplotem oraz bitowa stopa błędów a wyjściu układu demodulacji. Wykresy bitowych stóp błędów przedstawioe zostały a rysuku 10. Sygał poddaway jest zakłóceiom pochodzącym z przeików, co widocze jest a rysuku 12, przedstawiającym widmo gęstości mocy sygału a wejściu odbiorika. Jedak odpowiedia filtracja i korekcja umożliwia prawidłową demodulację sygału, co zostało przedstawioe a rysuku 13, przedstawiającym widmo gęstości mocy sygału po filtracji. 1,0E+00 1,0E-01 1,0E-02 1,0E-03 BER 1,0E-04 1,0E-05 1,0E-06 1,0E-07 1,0E SNR [db] BER kaału szybkiego BER kaału z przeplotem BER a wyjściu układu demodulacji Rys. 10. Wykresy bitowej stopy błędów w zależości od wartości SNR Widmo gęstości mocy adawaego sygału, przedstawioe a rysuku 11, wskazuje iż trasmisja odbywa się zgodie z plaem częstotliwości B określoym w stadardach. Rys. 12. Widmo sygału a wejściu odbiorika Rys. 11. Widmo sygału adawaego PWT 2004, Pozań 9-10 grudia

6 Rys. 13. Widmo sygału po filtracji w odbioriku 6. PODSUMOWANIE Opracoway model symulacyjy systemu trasmisyjego działającego w trybie VDSL zawiera wszystkie ajważiejsze elemety układów adajika i odbiorika, działających z wykorzystaiem modulacji OFDM oraz model kaału wraz z ajistotiejszymi źródłami zakłóceń. Budowa układu symulacyjego pozwala a badaia obejmujące pomiary stopy błędów, stosuku mocy sygału do mocy szumu, a także aalizę widma sygału, w zależości od doboru mocy adawaego sygału i rodzaju zakłóceń. Dzięki zastosowaiu pakietu Matlab/Simulik przy jego tworzeiu jest możliwe dodaie lub szybka modyfikacja iektórych elemetów. Jedocześie gotowe elemety pakietu pozwalają a szybka i przejrzystą wizualizację wyików symulacji. Jedak w przypadku aalizy bardziej skomplikowaych układów, zawierających złożoe układy kodowaia, korekcji czy kompesacji sygałów radiowych, jest koiecze użycie własych elemetów utworzoych a przykład z wykorzystaiem języka programowaia C++. Wykorzystywae są do tego specjale bloki umożliwiające wstawieie kodu programu apisaego w iym języku do modelu symulacyjego tworzoego w pakiecie Simulik. Utworzoy model symulacyjy systemu trasmisyjego VDSL staowi podstawę do przyszłych eksperymetów i badań ad owymi rozwiązaiami adajika i odbiorika VDSL. Telecommuicatios Stadards Istitute, Frace, 1999 [4] ETSI TS V1.1.1 ( ), Trasmissio ad Multiplexig (TM); Access trasmissio systems o metallic access cables; Very high speed Digital Subscriber Lie (VDSL); Part 2: Trasceiver specificatio, Europea Telecommuicatios Stadards Istitute, Frace, 2001 [5] Starr T., Cioffi J. M., Silverma P. J.: Uderstadig Digital Subscriber Lie Techology, Pretice Hall PTR, 1999 [6] T1E1.4/ R2, Very-high-bit-rate Digital Subscriber Lie (VDSL) Metallic Iterface, Part 1: Fuctioal Requiremets ad Commo Specificatio, ANSI T1 Workig Group T1E1.4 (DSL Access), Vacouver, Caada, February 2002 [7] T1E1.4/ , Very-high bit-rate Digital Subscriber Lies (VDSL) Metallic Iterface, Part 3: Techical Specificatio of a Multi-Carrier Modulatio Trasceiver, ANSI T1 Workig Group T1E1.4 (DSL Access),, Vacouver - Caada, February 2002 [8] Wesołowski K.: Podstawy cyfrowych systemów telekomuikacyjych, Wydawictwo Komuikacji i Łączości, grudzień 2003 SPIS LITERATURY [1] Bigham J. A. C.: ADSL, VDSL, ad Multicarrier Modulatio, Joh Wiley & Sos, 2000 [2] Bogucka H., Sawicki J.: Aaliza i projektowaie układów telekomuikacyjych z wykorzystaiem pakietu MATLAB-SIMULINK, Wydawictwo Politechiki Pozańskiej, Pozań, 1999 [3] ETSI TS V1.2.1 ( ), Trasmissio ad Multiplexig (TM);Access trasmissio systems o metallic access cables; Very high speed Digital Subscriber Lie (VDSL); Part 1: Fuctioal requiremets, Europea PWT 2004, Pozań 9-10 grudia

METODY ILOŚCIOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH

METODY ILOŚCIOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH METODY ILOŚCIOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH QUANTITATIVE METHODS IN ECONOMICS Vol. XI, No. Szkoła Główa Gospodarstwa Wiejskiego Wydział Zastosowań Iformatyki i Matematyki Katedra Ekoometrii i Statystyki

Bardziej szczegółowo

euro info Planujemy fundusze europejskie Usługa PRO-INN dla małych i średnich przedsiębiorstw Międzynarodowy rynek obuwniczy ISSN 1505-781X

euro info Planujemy fundusze europejskie Usługa PRO-INN dla małych i średnich przedsiębiorstw Międzynarodowy rynek obuwniczy ISSN 1505-781X wrzesień (144) 2013 ISSN 1505-781X euro ifo Plaujemy fudusze europejskie dla małych i średich przedsiębiorstw www.ee.org.pl Usługa PRO-INN Międzyarodowy ryek obuwiczy Zachodiopomorskie Stowarzyszeie Rozwoju

Bardziej szczegółowo

euro info Program LIFE dla małych i średnich przedsiębiorstw polskiego eksportu ISSN 1505-781X walory regionu czynnikiem rozwoju przedsiębiorczości

euro info Program LIFE dla małych i średnich przedsiębiorstw polskiego eksportu ISSN 1505-781X walory regionu czynnikiem rozwoju przedsiębiorczości wrzesień (155) 2014 ISSN 1505-781X euro ifo dla małych i średich przedsiębiorstw www.ee.org.pl Marketig Marka regioala. iteretowy walory regiou czyikiem rozwoju przedsiębiorczości Program LIFE Niezamówioa

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka instytucjonalna

Profilaktyka instytucjonalna RAPORT Z BADANIA: Profilaktyka istytucjoala W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Katowice, 9 wrzesień 2014 r. Projekt 1.16 Koordyacja a rzecz aktywej itegracji jest współfiasoway ze środków Uii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne technologie: WiMAX jako alternatywa sieci GSM, GPRS i UMTS

Nowoczesne technologie: WiMAX jako alternatywa sieci GSM, GPRS i UMTS SAMODZIELNY ZAKŁAD SIECI KOMPUTEROWYCH Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej POLITECHNIKA ŁÓDZKA 90-924 Łódź ul. Stefanowskiego 18/22 tel./fax. (42) 6 360 300 e-mail: szsk@zsk.p.lodz.pl

Bardziej szczegółowo

Szybka transmisja danych w paśmie krótkofalowym

Szybka transmisja danych w paśmie krótkofalowym Samodzielna Pracownia Radiokomunikacji Morskiej w Gdańsku (P-8) Szybka transmisja danych w paśmie krótkofalowym Etap 2: Opracowanie uniwersalnej platformy sprzętowej modemu Praca nr 08300016 Gdańsk, grudzień

Bardziej szczegółowo

PowerFlex 525. igus. Crouzet Nowe programowalne panele dotykowe str. 16. Nowy przemiennik częstotliwości. kablowe i kable. str. 5. www.oemautomatic.

PowerFlex 525. igus. Crouzet Nowe programowalne panele dotykowe str. 16. Nowy przemiennik częstotliwości. kablowe i kable. str. 5. www.oemautomatic. umer 1 marzec 2013 PowerFlex 525 Nowy przemieik częstotliwości str. 5 igus Prowadiki str. 8 kablowe i kable Crouzet Nowe programowale paele dotykowe str. 16 www.oemautomatic.pl PROFESJONALNE KOMPONENTY

Bardziej szczegółowo

Rozdział. Grzegorz Michalski. Innowacyjne podejście do zarządzania aktywami bieżącymi

Rozdział. Grzegorz Michalski. Innowacyjne podejście do zarządzania aktywami bieżącymi Rozdział Grzegorz Michalski Iowacyje podejście do zarządzaia aktywami bieżącymi 1. Wstęp Kapitał pracujący etto, czyli aktywa bieżące pomiejszoe o iefiasowe pasywa bieżące, to środki, które przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Opracowanie i analiza materiału statystycznego 419[01].O1.04

Opracowanie i analiza materiału statystycznego 419[01].O1.04 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Ewa Kawczyńska-Kiełbasa Opracowaie i aaliza materiału statystyczego 419[01].O1.04 Poradik dla uczia Wydawca Istytut Techologii Eksploatacji Państwowy Istytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ

ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Nr 573 Ekoomia XXXIX 2001 BŁAŻEJ PRUSAK Katedra Ekoomii i Zarządzaia Przedsiębiorstwem METODY OCENY PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH Celem artykułu jest przedstawieie metod

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami

Zarządzanie finansami STOWARZYSZENIE KSIĘGOWYCH W POLSCE ODDZIAŁ W POZNANIU Zarządzaie fiasami DR LESZEK CZAPIEWSKI - POZNAŃ - WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE Pieiądze posiadają określoą wartość. Wartość w diu dzisiejszym omialej

Bardziej szczegółowo

Konica Minolta Optimized Print Services (OPS) Oszczędzaj czas. Poprawiaj efektywność. Stabilizuj koszty. OPS firmy Konica Minolta

Konica Minolta Optimized Print Services (OPS) Oszczędzaj czas. Poprawiaj efektywność. Stabilizuj koszty. OPS firmy Konica Minolta Koica Miolta Optimized Prit Services (OPS) Oszczędzaj czas. Poprawiaj efektywość. Stabilizuj koszty. OPS firmy Koica Miolta Optimized Prit Services OPS Najlepszą metodą przewidywaia przyszłości jest jej

Bardziej szczegółowo

WWW.E-AUTONAPRAWA.PL

WWW.E-AUTONAPRAWA.PL Autoaprawa ISSN 1897-3280 M I E S I Ę C Z N I K B R A N Ż O W Y GRUDZIEŃ 2013 (77) WWW.E-AUTONAPRAWA.PL Gościie a aszych łamach: Roma Boluk Obsługa kół pasowych TSD/eTSD Michał Czarzasty Krzysztof Grabowski

Bardziej szczegółowo

Jarosław Szóstka. WiMAX NOWY STANDARD DOSTĘPU RADIOWEGO

Jarosław Szóstka. WiMAX NOWY STANDARD DOSTĘPU RADIOWEGO Jarosław Szóstka WiMAX NOWY STANDARD DOSTĘPU RADIOWEGO Kabelkom Sp. z o.o. Biuro handlowe Adres: ul. Bukowa 30 43-300 Bielsko-Biała, POLSKA Tel.: (+48) 33 821 35 38 Tel.: (+48) 33 819 11 43 Tel.: (+48)

Bardziej szczegółowo

BADANIA DOCHODU I RYZYKA INWESTYCJI

BADANIA DOCHODU I RYZYKA INWESTYCJI StatSoft Polska, tel. () 484300, (60) 445, ifo@statsoft.pl, www.statsoft.pl BADANIA DOCHODU I RYZYKA INWESTYCJI ZA POMOCĄ ANALIZY ROZKŁADÓW Agieszka Pasztyła Akademia Ekoomicza w Krakowie, Katedra Statystyki;

Bardziej szczegółowo

aktualności 46 listopad 2008 biomérieux Diagnostyka in vitro wspiera decyzje klinicystów Diagnostyka źródłem dobrego zdrowia

aktualności 46 listopad 2008 biomérieux Diagnostyka in vitro wspiera decyzje klinicystów Diagnostyka źródłem dobrego zdrowia 46 listopad 2008 aktualości biomérieux Diagostyka i vitro wspiera decyzje kliicystów Diagostyka źródłem dobrego zdrowia Spis treści 2 od wydawcy 3 Epidemiologicze aspekty zakażeń o etiologii C. difficile

Bardziej szczegółowo

Michał Gruca ZASADY OPRACOWANIA WYNIKÓW POMIARÓW

Michał Gruca ZASADY OPRACOWANIA WYNIKÓW POMIARÓW Michał Gruca ZASADY OPRACOWANIA WYNIKÓW POMIARÓW 1. Wstęp Pomiarem jest procesem pozawczm, któr umożliwia odwzorowaie właściwości fizczch obiektów w dziedziie liczb. Sam proces pomiarow jest ciągiem czości

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyki i Postępowania Zawodowego

Kodeks Etyki i Postępowania Zawodowego Kodeks Etyki i Postępowaia Zawodowego 2015 RELX Group Kodeks Etyki i Postępowaia Zawodowego Spis treści 2 Nasze zobowiązaie do uczciwości Wiadomość od aszego Dyrektora geeraleg Filozofia i wartości przyświecające

Bardziej szczegółowo

Sieci i technologie bezprzewodowe. Maciej Przeor, Adrian Witlib

Sieci i technologie bezprzewodowe. Maciej Przeor, Adrian Witlib Sieci i technologie bezprzewodowe Maciej Przeor, Adrian Witlib Technologie bezprzewodowe Technologia Pasmo Przepustowość Zasięg gprs / umts 0,9-2,1 GHz 2 mb/s 3km bluetooth 2,4 GHz 5 mb/s 100 m wifi 2,4/5

Bardziej szczegółowo

Materiały dydaktyczne. Systemy automatyki okrętowej. Semestr VI. Wykłady

Materiały dydaktyczne. Systemy automatyki okrętowej. Semestr VI. Wykłady Materiały dydaktyczne Systemy automatyki okrętowej Semestr VI Wykłady 1 Temat: Przetworniki analogowe / cyfrowe Większość urządzeń pomiarowych lub rejestratorów sygnałów w systemach pomiarowych kontaktujących

Bardziej szczegółowo

Mapa sieci szerokopasmowej Województwa Małopolskiego opis tekstowy i graficzna wizualizacja

Mapa sieci szerokopasmowej Województwa Małopolskiego opis tekstowy i graficzna wizualizacja DEPARTAMENT SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO Mapa sieci szerokopasmowej Województwa Małopolskiego opis tekstowy i graficzna wizualizacja Autor: TEL.P.P. Właściciel: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

Przemysłowe Sieci Informatyczne (PSI)

Przemysłowe Sieci Informatyczne (PSI) Przemysłowe Sieci Informatyczne (PSI) Bezprzewodowa transmisja danych - przykłady wybrane Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Kierunek: Automatyka i Robotyka Studia stacjonarne I

Bardziej szczegółowo

Protkół BGP w Hamnecie Krzysztof Dąbrowski OE1KDA 05.12.2013 1

Protkół BGP w Hamnecie Krzysztof Dąbrowski OE1KDA 05.12.2013 1 05.12.2013 1 Wiedeń 2013 Opracowanie niniejsze może być rozpowszechniane i kopiowane na zasadach niekomercyjnych w dowolnej postaci (elektronicznej, drukowanej itp.) i na dowolnych nośnikach lub w sieciach

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 listopada 2012 r. Poz. 1229 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 18 października 2012 r.

Warszawa, dnia 9 listopada 2012 r. Poz. 1229 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 18 października 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dia 9 listopada 2012 r. Poz. 1229 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dia 18 paździerika 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskaia

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura Teleinformatyczna Państwa

Infrastruktura Teleinformatyczna Państwa Zakład Zastosowań Technik Łączności Elektronicznej (Z 10) Infrastruktura Teleinformatyczna Państwa Praca nr: 10300038 Warszawa, grudzień 2008 Infrastruktura teleinformatyczna państwa Wniosek nr 1004/08

Bardziej szczegółowo

Katalog Produktów. Uszczelnienia do urządzeń wirujących. Uszczelnienia spoczynkowe. Uszczelnienia do hydrauliki siłowej i pneumatyki

Katalog Produktów. Uszczelnienia do urządzeń wirujących. Uszczelnienia spoczynkowe. Uszczelnienia do hydrauliki siłowej i pneumatyki Katalog Produktów OGÓLNY Uszczelieia do urządzeń wirujących Uszczelieia spoczykowe Uszczelieia do hydrauliki siłowej i peumatyki Smary i chemia przemysłowa Powłoki kompozytowe Dostarczamy wysokiej jakości

Bardziej szczegółowo

OCENA DOKŁADNOŚCI GLOBALNYCH MODELI GEOPOTENCJAŁU EGM96 I EGM08 NA OBSZARZE DOLNEGO ŚLĄSKA 1

OCENA DOKŁADNOŚCI GLOBALNYCH MODELI GEOPOTENCJAŁU EGM96 I EGM08 NA OBSZARZE DOLNEGO ŚLĄSKA 1 Acta Sci. Pol., Geodesia et Descriptio Terrarum 8(1) 2009, 19-30 OCENA DOKŁADNOŚCI GLOBALNYCH MODELI GEOPOTENCJAŁU EGM96 I EGM08 NA OBSZARZE DOLNEGO ŚLĄSKA 1 Marek Trojaowicz Uiwersytet Przyrodiczy we

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu WSPR autorstwa K1JT

Instrukcja do programu WSPR autorstwa K1JT Instrukcja do programu WSPR autorstwa K1JT Wstęp Skrót WSPR pochodzi od pełnej angielskiej nazwy programu Weak Signal Propagation Reporter czyli Obserwator propagacji słabych sygnałów. Program ten jest

Bardziej szczegółowo

Temat: ISDN. Autor: Dzięgiel Rafał IVFDS

Temat: ISDN. Autor: Dzięgiel Rafał IVFDS Temat: ISDN Autor: Dzięgiel Rafał IVFDS 1 STRESZCZENIE Opracowanie zawiera genezę sieci ISDN, przedstawiająca pokrótce drogę od sieci analogowych do cyfrowych. Opis standardów i przepustowości sieci opartej

Bardziej szczegółowo

1. Rodzaje multimedialnych, interaktywnych sieci szerokopasmowych i ich podstawowe cechy

1. Rodzaje multimedialnych, interaktywnych sieci szerokopasmowych i ich podstawowe cechy 1. Rodzaje multimedialnych, interaktywnych sieci szerokopasmowych i ich podstawowe cechy 1. MMDS Opiera się na technologii mikrofalowej. Specyfikacja tego systemu opiera się na specyfikacji telewizji kablowej

Bardziej szczegółowo