SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WSPRiTS/ZP/15/07 Samorząd Województwa Mazowieckiego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WSPRiTS/ZP/15/07 Samorząd Województwa Mazowieckiego"

Transkrypt

1 Projekt Budowa infrastruktury użytkowej systemu pozycjonowania satelitarnego w Województwie Mazowieckim jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego UNIA EUROPEJSKA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WSPRiTS/ZP/15/07 Samorząd Województwa Mazowieckiego zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy prawo zamówień publicznych na Opracowanie mapy nawigacyjnej województwa mazowieckiego i budowę infrastruktury użytkowej systemu pozycjonowania satelitarnego w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Warszawie w ramach realizacji projektu Budowa infrastruktury użytkowej systemu pozycjonowania satelitarnego w Województwie Mazowieckim, współfinansowanego z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Priorytet 1 ZPORR Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów. Podstawa prawna Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz z późn. zm.) zwanej w dalszej części specyfikacji istotnych warunków zamówienia w skrócie p.z.p. oraz aktów wykonawczych do tej ustawy. Do czynności podejmowanych przez zamawiającego i wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.), jeżeli przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej. Spis treści (zawartość specyfikacji istotnych warunków zamówienia) 1. Nazwa oraz adres zamawiającego. 2. Tryb udzielenia zamówienia. 3. Opis przedmiotu zamówienia. 4. Termin wykonania zamówienia. 5. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. 6. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 7. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, oraz wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami 8. Wymagania dotyczące wadium. 9. Termin związania ofertą. 10. Opis sposobu przygotowywania ofert. 11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 12. Opis sposobu obliczenia ceny. 13. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

2 14. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 16. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach. 17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia. 18. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 19. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 oraz okoliczności, po których zaistnieniu będą one udzielane. 20. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe. 21. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego, jeżeli zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną. 22. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą. 23. Informacja czy zamawiający przewiduje aukcje elektroniczną. 24. Informacja o wysokości zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający przewiduje ich zwrot. 25. Żądanie wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, a także podania nazw (firm) proponowanych podwykonawców. 26. Określenie części zamówienia, która nie może być powierzona podwykonawcom. 27. Załączniki: 1. Formularz oferty załącznik nr 1 2. Formularz cenowy załącznik nr 1A. 3. Opis przedmiotu zamówienia (warunki techniczne) załącznik nr 2; 2A. 4. Formularz oświadczenia zgodnego z art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 p.z.p. załącznik nr 3 5. Wzór ogólnych warunków umowy załącznik nr 4 2

3 1. Nazwa oraz adres zamawiającego Zamawiającym jest: Samorząd Województwa Mazowieckiego, ul. B. Brechta 3, Warszawa, Adres do korespondencji: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Warszawie ul. Poznańska Warszawa tel. (0 22) , faks (0-22) Tryb udzielenia zamówienia Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy prawo zamówień publicznych. 3. Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest : Opracowanie mapy nawigacyjnej województwa mazowieckiego i budowa infrastruktury użytkowej systemu pozycjonowania satelitarnego w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Warszawie obejmujące: 1) opracowanie i wdrożenie mapy nawigacyjnej województwa mazowieckiego, 2) wyposażenie centrum dyspozytorskiego (CPR) w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i budowę łączy z bazami terenowymi; 3) wyposażenie pojazdów ratownictwa medycznego WSPR; 4) wyposażenie baz terenowych (podstacji i miejsc wyczekiwania zlokalizowanych w rejonie operacyjnym m.st. Warszawy) 5) testowanie dostarczonego wyposażenia 6) szkolenie pracowników 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają Warunki techniczne stanowiące załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3. Określenie przedmiotu zamówienia wg CPV: Główny przedmiot zamówienia : satelitarne urządzenia komunikacyjne Dodatkowe przedmioty zamówienia: usługi sporządzania map, usługi bazy danych, urządzenia komputerowe, globalny system namierzania, terminale, rutery sieciowe, usługi testowania i konserwacji oprogramowania, szkolenia pracowników 4. Termin wykonania zamówienia 1. Zamawiający przewiduje zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 7 dni roboczych od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą. 2. Termin wykonania zamówienia 4 miesiące od podpisania umowy. 3. Termin przedstawienia do odbioru przedmiotu umowy musi uwzględniać czas przewidziany na odbiór i wniesienie ewentualnych poprawek i uzupełnień (30 dni roboczych przed terminem wykonania wynikającym z ust. 2). 3

4 5. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a w szczególności w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie: a) wykonali co najmniej jedną usługę polegającą na wdrożeniu systemu pozycjonowania satelitarnego obejmującego minimum 10 stacji wyjazdowych zlokalizowanych poza centrum dyspozytorskim; b) wykonali co najmniej dwie dostawy wraz z wdrożeniem systemu pozycjonowania satelitarnego, zintegrowanego z systemem dyspozytorskim obejmującym obsługę zdarzeń, obsługę mapy wektorowej w zakresie prezentacji m.in. warstwy obrysów budynków, warstwy siatki ulic, lokalizacji zdarzeń, obejmującego minimum 20 pojazdów. Każde z zamówień powinno obejmować oprogramowanie, sprzęt do pozycjonowania, sprzęt komputerowy. Wartość każdego zamówienia wraz z wdrożeniem powinna wynosić nie mniej niż 50% ceny brutto oferty składanej przez Wykonawcę. c) wykonali co najmniej jedną dostawę na sprzęt komputerowy dla potrzeb systemu pozycjonowania satelitarnego wraz z dostawą dedykowanego oprogramowania; dostawy muszą obejmować jednocześnie dostawę stacji roboczych, przełączników sieciowych i routerów; d) wykonali co najmniej po jednej usłudze polegającej na: opracowaniu lub aktualizacji TBD w zakresie komponentu TOPO, włączonego do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz opracowaniu lub aktualizacji Vmap Level 2 włączonego do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz opracowaniu mapy nawigacyjnej; 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; a) są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej w wysokości nie mniejszej niż ,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych) 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy. 2. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów załączonych do oferty. Ocena zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia nie spełnia. 3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 4. W przypadku udziału w postępowaniu wykonawców występujących wspólnie, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 5. W przypadku udziału w postępowaniu wykonawców występujących wspólnie, zamawiający dopuszcza możliwość łącznego spełniania i dokumentowania warunków, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3. Pozostałe warunki każdy z wykonawców musi spełnić i udokumentować samodzielnie. 4

5 6. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu 1. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia zgodne z art. 22 ust. 1 i z art. 24 ust. 1 i 2 p.z.p., którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji. W przypadku wykonawców występujących wspólnie do złożenia oświadczenia zobowiązany jest każdy z wykonawców występujących wspólnie. Okoliczności uzasadniające wykluczenie z postępowania w oparciu o przepisy art. 24 ust. 1 i 2 p.z.p. zachodzące choćby względem pojedynczego wykonawcy dyskwalifikują całą grupę wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. 2. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 p.z.p., zamawiający żąda, w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej na każdej stronie (zawierającej treść) za zgodność z oryginałem przez wykonawcę: 1)aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku podmiotów występujących wspólnie, aktualny odpis składa każdy z podmiotów; 2)aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważnego zaświadczenia właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku podmiotów występujących wspólnie, informację składa każdy z podmiotów; 3)aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku podmiotów występujących wspólnie, informację składa każdy z podmiotów; 4)aktualnych zaświadczeń właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku podmiotów występujących wspólnie, zaświadczenie składa każdy z podmiotów; 3. W celu potwierdzenia opisanego przez zamawiającego warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zamawiający żąda następujących dokumentów: 1) wykazu wykonanych usług i dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom i dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że te usługi i dostawy zostały wykonane należycie; 4. W celu potwierdzenia opisanego przez zamawiającego warunku znajdowania się przez wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, zamawiający żąda następujących dokumentów: 5

6 1) polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej 5. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w 6 ust. 2: 1) pkt 1, 3 i 4 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; 2) pkt 2 - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 p.z.p. 6. Dokumenty, o których mowa w ust. 5 pkt 1 lit. a i c oraz pkt 2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w ust. 5 pkt 1 lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 7. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 5, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis ust. 6 stosuje się odpowiednio. 7. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów oraz wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie. 2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą teleksu, telefaksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie. 3. Adres do korespondencji: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Warszawie ul. Poznańska Warszawa tel. (0 22) , faks (0-22) Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest Agnieszka Sztorc przewodniczący komisji przetargowej, tel. (0 22) , faks (0-22) Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Warszawie ul. Poznańska Warszawa Informacji dotyczących przetargu udziela się w godzinach: 8:30-15:00 6

7 8. Wymagania dotyczące wadium 1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w wysokości: zł (dziesięć tysięcy zł) 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz z późn. zm.). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: PKO BP SA IX Oddział Warszawa nr Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego ul. B. Brechta 3, Warszawa z dopiskiem,,wadium na system pozycjonowania 5. Kserokopię dowodu wniesienia wadium należy dołączyć do oferty. 6. Wadium wnoszone w innych formach niż pieniężna należy dołączyć do oferty zgodnie z zapisem z 10 ust Wadium musi być ważne przez cały okres związania ofertą (w tym również przez przedłużony okres związania ofertą). 8. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, jeżeli: 1) upłynął termin związania ofertą; 2) zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania tej umowy; 3) zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, a protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia. 10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek: 1) wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert; 2) wykonawcy, który został wykluczony z postępowania; 3) wykonawcy, którego oferta została odrzucona. 11. Złożenie przez wykonawcę, którego oferta została odrzucona lub wykluczonego z postępowania, wniosku o zwrot wadium jest równoznaczne ze zrzeczeniem się przez wykonawcę prawa do wniesienia protestu. 12. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 7

8 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 9. Termin związania ofertą 1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni. 2. Pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert. 10. Opis sposobu przygotowywania ofert 1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w której musi być zaoferowana tylko jedna cena. 2. Cena musi być podana w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 3. Wszelkie opusty udzielone przez Wykonawcę muszą zostać wliczone w cenę. 4. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności w formie pisemnej. 5. Oferta musi być przygotowana w języku polskim, pisemnie na papierze przy użyciu techniki pisarskiej pozostawiającej trwałe ślady (maszyna do pisania, drukarka komputerowa, długopis itp.). Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być przetłumaczone na język polski. 6. Oferta powinna być trwale zespolona tak, aby niemożliwe było jej przypadkowe zdekompletowanie. 7. Wszelkie poprawki lub zmiany (również te przy użyciu korektora) w ofercie, w tym w załącznikach, muszą być własnoręcznie podpisane przez osobę upoważnioną do podpisania oferty. 8. Zaleca się, aby oferta złożona została na kolejno ponumerowanych stronach z numeracją stron rozpoczynającą się od numeru 1 umieszczonego na pierwszej stronie oferty. 9. Każda strona oferty wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty. Zamawiający nie wymaga podpisywania czystych stron. 10. W przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączone pełnomocnictwo, w formie oryginału, określające zakres pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu chyba, że pełnomocnictwo wynika z innych załączonych do oferty dokumentów. 11. Do oferty należy dołączyć wypełniony formularz cenowy stanowiący załącznik nr 1A do SIWZ. 12. Wykonawca, nie później niż przed upływem terminu składania ofert, ma prawo zastrzec w swojej ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W tym przypadku wykonawca powinien zastrzeżoną część oferty oznaczyć w sposób nie budzący wątpliwości, iż stanowi ona zastrzeżoną tajemnicę przedsiębiorstwa np. umieścić ją w odrębnym (wydzielonym) opakowaniu oznaczonym napisem: TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA - NIE UDOSTĘPNIAĆ. 13. Wymaga się, aby każda załączona do oferty kopia wymaganego dokumentu była poświadczona za zgodność z oryginałem (na każdej stronie zawierającej treść) przez uprawnionego przedstawiciela wykonawcy upoważnionego do podpisania oferty. 14. Dokument potwierdzający wniesienie wadium w formie niepieniężnej powinien być załączony do oferty w oddzielnej kopercie, która powinna być oznaczona numerem sprawy i dopiskiem WADIUM. 15. Koszt przygotowania i złożenia oferty obciąża jedynie Wykonawcę. 16. Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu (kopercie), uniemożliwiającym przypadkowe otwarcie i zapoznanie się z jej treścią przed upływem terminu składania ofert. 17. Opakowanie powinno zostać opatrzone nazwą przedmiotu zamówienia oraz nazwą wykonawcy wraz z adresem i numerem telefonu (może być pieczęć). 8

9 18. Oferty składane pocztą powinny być zapakowane w dodatkową kopertę tak, aby jej rozpakowanie w miejscu składania ofert nie spowodowało naruszenia oferty właściwej. Nie zastosowanie się do tego zalecenia może spowodować zapoznanie się z treścią oferty przed terminem składania ofert z winy leżącej po stronie Wykonawcy. 11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 1. Miejscem składania ofert jest Sekretariat Dyrektora Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Warszawie, Warszawa, ul. Poznańska Terminem składania ofert jest dzień r. godzina 10: Miejscem otwarcia ofert jest siedziba Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Warszawie, Warszawa, ul. Poznańska 22, sala konferencyjna. 4. Terminem otwarcia ofert jest dzień r. godzina 10: Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 6. Zmiana lub wycofanie złożonej oferty musi zostać dokonane w sposób i w formie przewidzianej dla złożenia oferty, z zastrzeżeniem, że opakowanie zawierające informację o zmianie bądź wycofaniu oferty powinno posiadać oznaczenie dodatkowe o treści odpowiednio - ZMIANA OFERTY albo WYCOFANIE OFERTY. 7. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 12. Opis sposobu obliczenia ceny: 1. Do porównania ofert brana będzie pod uwagę łączna cena brutto w PLN. 2. W formularzu oferty Wykonawca podaje łączną cenę brutto (z VAT) i netto (bez VAT) za realizację zamówienia obliczoną na podstawie formularza cenowego, o którym mowa w 10 ust. 11 i kwotę tę wpisuje też słownie. 3. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 4. Zastosowanie przez wykonawcę stawki podatku VAT od towarów i usług niezgodnej z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług spowoduje odrzucenie oferty. 5. Wartość zamówienia musi zostać podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 13. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert 1. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający przyjął kryterium cena waga kryterium 100%. 2. Spośród ofert nie odrzuconych, spełniających wszystkie warunki specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający wybierze ofertę z najniższą łączną ceną brutto. 14. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 1. Zamawiający wraz z zawiadomieniem o wyborze najkorzystniejszej oferty poinformuje Wykonawcę, którego oferta została wybrana, o terminie i miejscu spotkania w celu uzgodnienia wszelkich szczegółowych kwestii zawieranej umowy. 2. Zamawiający przewiduje zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą. 3. Wykonawca, którego ofertę zamawiający uzna za najkorzystniejszą, zobowiązany będzie wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 9

10 15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 1. Zamawiający będzie żądał od wykonawcy, któremu udzieli zamówienia, zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zwanego dalej zabezpieczeniem. 2. Zabezpieczenie ustala się w wysokości 5 % ceny podanej w ofercie. 3. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Jeżeli wykonawca jest jednocześnie gwarantem, zabezpieczenie służy także pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji jakości. 4. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 5. Za zgodą zamawiającego zabezpieczenie może być wnoszone również: 1) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku; 2) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego; 3) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów. 6. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego. 7. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 8. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane. 9. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości określona została na 30% wysokości zabezpieczenia. 10.Kwota, o której mowa w ust. 9, jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości. 16. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach Wzór ogólnych warunków umowy stanowi załącznik nr 4 do niniejszej specyfikacji 17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej w postaci protestu, odwołania i skargi do sądu, w okolicznościach i na zasadach określonych w dziale VI ustawy (art ) p.z.p. 18. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych Zamawiający nie podzielił zamówienia na części i nie dopuszcza składania ofert częściowych. 19. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 p.z.p. oraz okolicznościach, po których zaistnieniu będą one udzielane Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 10

11 20. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 21. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego, jeżeli zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich. 23. Informacja czy zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej na podstawie art. 91b ust. 1 p.z.p. 24. Informacja o wysokości zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający przewiduje ich zwrot Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu; wszelkie koszty przygotowania oferty i udziału w postępowaniu obciążają wykonawcę. 25. Żądanie wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, a także podania nazw (firm) proponowanych podwykonawców Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, którą wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom, wraz z podaniem nazw (firm) proponowanych podwykonawców; brak informacji w tej sprawie zamawiający będzie rozumiał, że wykonawca nie zamierza powierzyć żadnej części zamówienia podwykonawcom. 26. Określenie części zamówienia, która nie może być powierzona podwykonawcom Zamawiający nie określił, która część zamówienia nie może być powierzona podwykonawcom. Warszawa, r. Podpisy członków komisji przetargowej Przewodniczący Komisji Agnieszka Sztorc Sekretarz Komisji Jolanta Czajkowska Członek Komisji Ryszard Kublik Członek Komisji Robert Szkop Członek Komisji Krzysztof Strachota Osiński Członek Komisji Barbara Popławska Członek Komisji Paweł Tabęcki Podpis Kierownika zamawiającego lub osoby upoważnionej 11

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WSPRiTS/ZP/60/07 PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WSPRiTS/ZP/60/07 PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Projekt Budowa infrastruktury uŝytkowej systemu pozycjonowania satelitarnego w Województwie Mazowieckim jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wrocławski Park Technologiczny S.A. ul. Muchoborska 18 54-424 Wrocław Polska tel. +48 71 798 58 00 fax. +48 71 780 40 34 e-mail: wpt@technologpark.pl Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego WPT/18/2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wrocławski Park Technologiczny S.A. ul. Muchoborska 18 54-424 Wrocław Polska tel. +48 71 798 58 00 fax. +48 71 780 40 34 e-mail: wpt@technologpark.pl Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego WPT/18/2015

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży Przedmiot zamówienia jest częścią projektu "Rozbudowa i

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Warszawa, 10 października 2014 r. ZAMAWIAJĄCY: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-030 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu prowadzonym w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr postępowania: WPR.341-31/1/2010 Zatwierdzam: Wójt Gminy Chełmiec Bernard Stawiarski SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa elektronicznych kart przedpłaconych dla pracowników Wojewódzkiego. Sądu Administracyjnego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa elektronicznych kart przedpłaconych dla pracowników Wojewódzkiego. Sądu Administracyjnego Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie Jasna 2/4, 00-013 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA ę ó ľ ľ ľ ę łó ľ ľ ľ ľ Ę ľ ľ ś ĺ ą ś ą ľ ĺ ľ ó ń ľ ś ĺ ż ľ ół ę ľ ą ľ ĺ ľĺ ľ ľ ľ ľ ľ Śľ ĺ ł ő ĺ ś Í Ó ś ľ Definicje i skróty: Wyrażenia i skróty użyte w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 34/dost./2008 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę programu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-23, fax (0-61) 850-61-31 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy AZP 2611-33/08 pieczęć Zamawiającego

Znak sprawy AZP 2611-33/08 pieczęć Zamawiającego Znak sprawy AZP 2611-33/08 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UDZIELANEGO PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA CENTRALA ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa; fax 22 572 63 05 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Znak sprawy: ZTM.EZ.3310.3.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (w skrócie:

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Biuro Zamówień Publicznych tel.: (22) 592-65-67, 592-64-20, e-mail:bzp@krus.gov.pl Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju Dolnego Śląska

Fundusze Europejskie dla rozwoju Dolnego Śląska etap 2 jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Zamawiający: Filharmonia im. Witolda

Bardziej szczegółowo

Dostawa sprzętu i oprogramowania serwerowego

Dostawa sprzętu i oprogramowania serwerowego Nr sprawy: SM-WLG-2131-10/14 Z A M A W I A J Ą C Y STRAŻ MIEJSKA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY adres: ul. Młynarska 43/45, 01-170 Warszawa tel./faks: (0-22) 851-16-12 www.strazmiejska.waw.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. / 022 / 695 89 02 fax / 022 / 695

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/ Zamawiający: Gdański Uniwersytet Medyczny ul. M. Skłodowskiej-Curie 3A 80-210 Gdańsk www.gumed.edu.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/ Przedmiot zamówienia: Dostawa wraz z transportem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Dostawę licencji wraz z opieką serwisową oraz usługi wsparcia dla Systemu Monitorowania Usług IT w ZUS

Dostawę licencji wraz z opieką serwisową oraz usługi wsparcia dla Systemu Monitorowania Usług IT w ZUS znak sprawy: TZ/370/75/13; SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę licencji wraz z opieką

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: 152/2011 ZAMAWIAJĄCY: SPZOZ ul. SPORTOWA 2 05-190 NASIELSK tel. (0-23) 691 26 06 fax. (0-23) 691 26 06 wew. 27 www.zoz.nasielsk.pl e-mail: zoz@zoz.nasielsk.pl NIP: 531-15-01-474 REGON: 016457218

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wrocławski Park Technologiczny S.A. ul. Muchoborska 18 54-424 Wrocław Polska tel. +48 71 798 58 00 fax. +48 71 780 40 34 e-mail: wpt@technologpark.pl Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego WPT/8/2015

Bardziej szczegółowo

Zakup szkoleń w zakresie CISCO

Zakup szkoleń w zakresie CISCO Znak sprawy: TZ/271/8/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup szkoleń w zakresie CISCO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr zamówienia: 24/usł./2011 Zatwierdzam: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo