Many authors [1] claim it is impossible to obtain the

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Many authors [1] claim it is impossible to obtain the"

Transkrypt

1 CLINICAL ORTHODONTICS 1/2015 Ulepszenie protokołu pozycjonowania zamków na modelu klejenie metodą pośrednią Updating the protocol of bracket positioning on the model for indirect bonding OPRACOWANIE: Pablo Echarri DDS 1, Martin Pedernera DDS 1, Miguel Ángel Pérez Campoy DDS 1 Wielu autorów [1] uważa, osiągnięcie takich samych wyników we wszystkich przypadkach stosowania zamków o identycznej preskrypcji jest niemożliwe. Głównymi powodami różnego końcowego ustawienia zębów za pomocą aparatów stałych o identycznych parametrach są: 1. Zróżnicowanie kształtu zębów, warunkujące różnice w pozycjach zamków [2, 3]. 2. Błędy umiejscowienia zamków podczas klejenia metodą bezpośrednią [4]. Many authors [1] claim it is impossible to obtain the same results in all cases using the same prescription. The main reason for different final position of the teeth when using the brackets with the identical parameters is: 1. The variation of tooth shape, which conditions the variations in brackets positioning [2, 3]. 2. Errors in brackets positioning with direct bonding [4]. 3. Different facial types require the positioning of incisors with different torque values in order to achieve anterior guidance [5-7]. Słowa kluczowe: klejenie pośrednie, wyrób modeli set-up, odniesienie do płaszczyzny okluzyjnej Keywords: Indirect bonding, Set-Up Model Maker, Occlusal Plane Reference Streszczenie: Technika CSW (Custom-made Straight Wire, zindywidualizowanego łuku ciągłego) dr. Echarriego opiera się na dostosowanych do danego przypadku zarówno preskrypcji zamków, jak i sekwencji łuków. Technika klejenia pośredniego pozwala na indywidualizację preskrypcji zamków w zależności od konkretnego przypadku. System CLASS (Custom-made, Lingual/Labial, Set-Up Service wykonany indywidualnie set-up do techniki przedsionkowej i językowej), na który składa się wytwarzanie modeli set-up i ich korygowanie zgodnie z planem leczenia oraz pozycjonowanie zamków dowiązanych do idealnego łuku drucianego to metoda bardzo precyzyjna. Najważniejszy jej etap to skorygowanie modelu set-up i właśnie protokół przedstawiony w niniejszym artykule pozwoli ustandaryzować rezultaty korekty modelu, dostosowując je do planu leczenia. Summary: Dr. Echarri s CSW (Custom-made Straight Wire) Technique is based on the customization of brackets prescription and individualization of arch sequence according to the case characteristics. The indirect bonding technique allows the individualization of the brackets prescription according to the characteristics of each case. The CLASS System (Custom-made, Lingual/Labial, Set-Up Service), which consists of set-up models fabrication and their correction according to the treatment plan, and positioning of the brackets ligated to the ideal arch wire, is a very precise technique. The most important step of this technique is the set-up model correction, and the protocol exposed in this article allows us to standardize the results of model correction, adjusting it to the treatment plan. 7

2 ortodoncja W PRAKTYCE 1/2015 fot. archiwum autorów 1 2 Ryc. 1. SUM urządzenie do wytwarzania modeli set-up Ryc. 2. Model w uchwycie na model SUM z płytką artykulatora do zachowania relacji uzyskanych w artykulatorze Fig. 1. SUM Set-Up Model Maker Fig. 2. Model in the SUM Model Holder with the articulator plate to maintain the articulator relationships 8

3 CLINICAL ORTHODONTICS 1/ Ryc. 3. Wycisk silikonowy strefy zębowo-wyrostkowej modelu, uzyskany za pomocą górnej łyżki SU; wycisk przycięto już skalpelem Ryc. 4. Poziome cięcie w modelu do oddzielenia podstawy od części zębowo-wyrostkowej Fig. 3. Silicon impression of dento-alveolar zone of the model using the upper SU tray. The impression is already trimmed with a scalpel Fig. 4. Horizontal cut in the model to separate the base from dento-alveolar part 9

4 o r to d o n cja W P RA K T Y C E 5 6 Ryc. 5. Zęby rozdzielane po kolei Ryc. 6. Zęby rozdzielane po kolei Fig. 5. The teeth are separated one by one Fig. 6. The teeth are separated one by one 10 1 /201 5

5 CLINICAL ORTHODONTICS 1/ Ryc. 7. Przycięte gipsowe zęby umieszczone ponownie w wycisku silikonowym Ryc. 8. Górna część SUM umieszczona na podstawie SUM. Górna część zawiera wycisk silikonowy oraz rozdzielone i przycięte zęby gipsowe. Podstawa modelu wraz z płytką artykulatora jest umieszczona w uchwycie na model. SUM pozwala zachować początkowe relacje między zębami a podstawą modelu Fig. 7. The trimmed plaster teeth are positioned back in the silicon impression Fig. 8. The upper SUM part is placed on the SUM base. The upper part contains the silicon impression and separated and trimmed plaster teeth. The model base with articulator plate is placed in the Model Holder. The SUM allows us to maintain the initial relationship between the teeth and model base 8 3. Różne typy twarzy, które wymagają zróżnicowanego torku zębów siecznych, umożliwiającego prowadzenie sieczne [5-7]. 4. Elastyczność ozębnej, która może być źródłem nawrotu. Zachrisson dowiódł, że osiągnięcie 100% korekty rotacji wymaga nadkorekty (w stosunku do preskrypcji zamka) o dodatkowe 10-20%. Roth i Swain twierdzą, że ta sama reguła dotyczy wysokości, nachylenia oraz torku [1, 8]. 5. Stosowanie techniki łuku ciągłego jest obarczone trzema poważnymi wadami [1, 8, 9]: a. Siła przyłożona w zamku nigdy nie przechodzi przez centrum oporu zęba, co prowadzi do nachyleń, zamiast przesunięć. b. Swobodny ruch drutu w slocie zamka (gra szczelinowa) nie pozwala łukowi wymusić pozycji zęba zgodnej z preskrypcją. c. Stopniowy spadek wartości siły w miarę odzyskiwania przez łuk pierwotnego kształtu powoduje, że ząb nie osiąga pożądanego położenia końcowego. Co więcej, charakterystyka przypadku oraz zastosowana w nim mechanika ortodontyczna muszą uwzględniać klucze idealnej okluzji Andrewsa [10, 11]. Rozwiązaniem tych problemów może być technika CSW (Custom-made Straight Wire, zindywidualizowanego łuku ciągłego) dr. Echarriego, która opiera się na indywidualizacji zarówno preskrypcji, jak i sekwencji łuków zależnie od charakterystyki przypadku. Dotychczas proponowano różne sposoby indywidualizacji preskrypcji zamków, w tym kombinację zamków różnych systemów czy też stosowanie technik klejenia pośredniego. 4. Elasticity of periodontal ligaments that may cause relapse. Zachrisson demonstrated that to achieve 100% correction of rotations, it is necessary to overcorrect the bracket prescription for 10-20%. Roth and Swain say that the same tendency exists in height, inclination and torque [1, 8]. 5. Straight archwire appliances have three important deficiencies [1, 8, 9]: a. The applied force always passes through the brackets that are out of the resistance center of the tooth, provoking the inclinations instead of bodily movements. b. The free movement of the archwire inside the bracket slot doesn t allow the arch to position the tooth in the exact position prescribed in the bracket. c. Progressive reduction of the force as the archwire recuperates its initial shape provokes that the tooth doesn t achieve its final, desired position. On the other hand, it is also necessary to adapt the Andrews keys of ideal occlusion [10] to the case characteristics and to the mechanics used for orthodontic correction [11]. Dr. Echarri s CSW (Custom-made Straight Wire) Technique is based on the customization of the prescription and on the individualization of archwire sequence according to the characteristics of the case. Different ways of customizing the bracket prescription have been proposed, which include both the combination of brackets with different prescriptions, or carrying out the indirect bonding techniques. 11

6 o r to d o n cja W P RA K T Y C E 1 / Ryc. 9. Przestrzeń między podstawą modelu a częścią wyrostkową wypełnia się woskiem, tym samym łącząc zęby z podstawą modelu Ryc. 10. Przestrzeń między podstawą modelu a częścią wyrostkową wypełnia się woskiem, tym samym łącząc zęby z podstawą modelu Fig. 9. The fusion point of alveolar part with the base is filled with wax, joining in this way the teeth with the model base Fig. 10. The fusion point of alveolar part with the base is filled with wax, joining in this way the teeth with the model base 12

7 CLINICAL ORTHODONTICS 1/ Ryc. 11. Gotowy model set-up Ryc. 12. OPR: Occlusal Plane Reference. Tę samą podstawę i uchwyt na model stosuje się w SUM, ale górną część zastępuje się Wielokierunkowym Urządzeniem Adaptacyjnym (Multidirectional Adaptation Appliance, MAA) wraz z przezroczystą płytką okluzyjną Fig. 11. Finished set-up model Fig. 12. OPR: Occlusal Plane Reference. The same base and Model Holder are used as in SUM, but the upper part is substituted with the Multidirectional Adaptation Appliance (MAA) and the transparent Occlusal Plane Plate 13

8 ortodoncja W PRAKTYCE 1/ Ryc. 13. Umieszczenie modelu set-up z płytką artykulatora w uchwycie na model oraz dostosowanie przezroczystej płytki okluzyjnej z użyciem śrub MAA Ryc. 14. Nałożenie okluzogramu na model, przymocowanie przezroczystej płytki okluzyjnej Fig. 13. Fix the set-up model with the articulator plate to the Model holder, and adjust the transparent Occlusal Plane Plate using the MAA screws Fig. 14. Superimposition of the occlusogram over the model, fixing the transparent Occlusal Plane Plate 14

9 CLINICAL ORTHO DO NTICS 1 / Ryc. 15. Nałożenie zgryzowej VTO (wizualizacji celu terapii) na model, przymocowanie przezroczystej płytki okluzyjnej Ryc. 16. Korekta modelu set-up przy użyciu okluzyjnego VTO jako wzorca Fig. 15. Superposition of the occlusal VTO (occlusal Visual Treatment Objective) to the model, fixing the transparent Occlusal Plane Plate Fig. 16. Set-up model correction using the occlusal VTO as reference 15

10 ortodoncja W PRAKTYCE 1/ Ryc. 17. Dla zachowania wymiaru pionowego, a także strzałkowego i poprzecznego nachylenia płaszczyzny okluzji oraz krzywych Spee i Wilsona stosuje się przezroczystą płytkę okluzyjną z wartościami odniesienia uzyskanymi za pomocą MAA Ryc. 18. Skorygowany model set-up Fig. 17. To maintain the vertical dimension, sagittal and vertical inclination of occlusal plane, and to level the curves of Spee and Wilson, transparent Occlusal Plane Plate is used with the MAA adjustment values as a reference Fig. 18. Corrected set-up model 16

11 CLINICAL ORTHODONTICS 1/ Ryc. 19. Skorygowane modele set-up umieszczone w artykulatorze w celu sprawdzenia okluzji czynnościowej Ryc. 20. Idealny łuk wargowy przymocowany do modelu płytką OPR wraz ze wzorcem przednim wykonanym z żywicy blokującej na poziomie brzegów siecznych przyśrodkowych zębów siecznych Fig. 19. Corrected set-up models mounted in the articulator to check the functional occlusion Fig. 20. Labial ideal arch wire fixed to the model with OPR plate and with anterior reference fabricated in block out resin at the level of incisal edges of central incisors 17

12 ortodoncja W PRAKTYCE 1/ Ryc. 21. Zamki dowiązane do idealnego łuku przedsionkowego Ryc. 22. Zamki dowiązane do idealnego łuku przedsionkowego Fig. 21. Brackets ligated to the labial ideal arch wire Fig. 22. Brackets ligated to the labial ideal arch wire 18

13 CLINICAL ORTHODONTICS 1/2015 System CLASS (Custom-made, Lingual/Labial, Set-up Service wykonany indywidualnie set-up do techniki przedsionkowej i językowej) [12] to jeden z najszerzej wykorzystywanych systemów pozycjonowania zamków, zapewniający indywidualną preskrypcję, na który składa się wytwarzanie i korekta modeli set-up oraz pozycjonowanie zamków dowiązanych do łuku o idealnym kształcie. Istnieją techniki pozycjonowania zamków bez wytwarzania modeli set-up, z użyciem precyzyjnych maszyn, takich jak Slot Machine [14, 15, 16]. Choć system CLASS pozwala na dokładne pozycjonowanie zamków i indywidualizację ich preskrypcji, wynik końcowy korekty modelu set-up zależy w ogromnej mierze od doświadczenia wykonującego go technika. Dlatego też opracowano Adenta Lab Tec System, który pozwala uzyskać ustandaryzowane wyniki za pomocą uproszczonej procedury. Pozycjonowanie aparatów przedsionkowych za pomocą systemu CLASS z użyciem Adenta Lab Tec Adenta Lab Tec System [17], zaprojektowany przez dr. Pabla Echarriego oraz inżyniera Clausa Schendella, pozwala na wytwarzanie modeli diagnostycznych, wytwarzanie i korektę modeli set-up oraz na wytwarzanie modeli symulujących warunki zgryzowe w przypadkach leczonych interdyscyplinarnie, przez połączenie terapii ortodontycznej i zabiegów z dziedziny chirurgii szczękowo-twarzowej [18]. Lab Tec System obejmuje: 1. Model Maker (MM) urządzenie do wytwarzania modeli diagnostycznych. 2. Set-Up Model Maker (SUM) urządzenie do wytwarzania modeli set-up. 3. Occlusal Plane Reference (OPR) urządzenie do korekty modeli set-up oraz pozycjonowania aparatów przedsionkowych i językowych na potrzeby techniki klejenia pośredniego. 4. Surgical Model Accuracy Device (SMAD) urządzenie do symulacji operacji chirurgicznych. SUM (ryc. 1, s. 8) składa się z podstawy stosowanej we wszystkich maszynach Adenta Lab Tec machines, uchwytu na model oraz części górnej, używanej do powielania modeli z zachowaniem wszystkich relacji uzyskanych w artykulatorze. Górny model montowany jest w artykulatorze i wraz z płytką artykulatora umieszczany w uchwycie na model SUM, a następnie pobierany jest wycisk przedniej strefy zębowo-wyrostkowej za pomocą gęstej masy silikonowej (ryc. 2, s. 8). Po pobraniu wycisku dokonuje się cięcia poziomego (ryc. 3-4, s. 9) z użyciem piły przedstawionej na rycinie 4 (s. 9). Następnie wszystkie zęby rozdziela się (ryc. 5 i 6, s. 10) i docina ich części korzeniowe, po czym ponownie umieszcza je w wycisku silikonowym (ryc. 7, s. 11). Podstawa modelu i wycisk wraz z zębami zostają przeniesione z powrotem w SUM (ryc. 8, s. 11), po czym brakujący wyrostek zębodołowy uzupełnia się woskiem (ryc. 9 i 10, s. 12). W ten sposób łatwo i szybko powstaje model set-up (ryc. 11, s. 13), gotowy do użycia w artykulatorze; procedurę powtarza się dla modelu dolnego. CLASS System (Custom-made, Lingual/labial, Appliances Set-up Service) [12] is one of the most used bracket positioning systems with customized prescription, and consists of set-up models fabrication and their correction, fabrication of an ideal archwire and positioning of the brackets ligated to the ideal archwire. There are also brackets positioning techniques without the fabrication of set-up model, using the precision machines, such as Slot Machine [14, 15, 16]. Although the CLASS System allows the exact positioning of the brackets, customizing their prescription, the final result of set-up models correction depends greatly on the experience of the technician who performs it. This is why the Adenta Lab Tec System has been developed. It is a system which allows us to obtain standardized results through simplified procedure. Labial brackets positioning with CLASS System technique, using the Adenta Lab Tec Adenta Lab Tec System [17] designed by Dr. Pablo Echarri and the engineer Claus Schendell allows the fabrication of study models, fabrication of set-up models and its correction, as well as the model surgery for cases treated with combined treatment of orthodontics and orthognatic surgery [18]. The Lab Tec System includes: 1. The Model Maker (MM) used to fabricate study models. 2. The Set-Up Model Maker (SUM) used to fabricate set-up models. 3. The Occlusal Plane Reference (OPR) used to correct the set-up models and to position the labial and lingual brackets for indirect bonding technique. 4. The Surgical Model Accuracy Device (SMAD) used to carry out the model surgery. The SUM (fig. 1, p. 8) consists of a base which is used with all Adenta Lab Tec machines, a Model Holder, and the upper part used to duplicate the models maintaining all the relationships of articulator mounting. The upper model mounted in the articulator and with articulator plate is positioned in the Model Holder of the SUM, then the impression of anterior dento-alveolar zone is taken with heavy silicon (fig. 2, p. 8). When the impression is taken, a horizontal cut is carried out (fig. 3-4, p. 9) using a saw as it can be seen in the figure 4 (p. 9). Then, all the teeth are separated (fig. 5-6, p. 10) and their root parts are trimmed. They are repositioned back in the silicon impression (fig. 7, p. 11). The model base and the impression with teeth are positioned back in the SUM (fig. 8, p. 11), and the alveolar part of the model is waxed (figs. 9-10, p. 12). In this way, the set-up model is carried out easily (fig. 11, p. 13), ready to be used in the articulator in a rapid and safe way. The same procedure is used for the opposite dental arch. 19

14 ortodoncja W PRAKTYCE 1/2015 Do korekty modelu set-up stosuje się OPR (ryc. 12, s. 13). OPR składa się z tej samej podstawy oraz uchwytu na model, zaś górną część zastępuje się wielokierunkowym urządzeniem adaptacyjnym (Multidirectional Adaptation Appliance, MAA) oraz przezroczystą płytką okluzyjną (Occlusal Plane Plate). Model set-up umieszcza się następnie w uchwycie na model, płytkę okluzyjną dopasowuje się do płaszczyzny okluzji modelu, a następnie rejestruje pozycję MAA (rys. 13, s. 14). Przezroczysta płytka okluzyjna pozwala nałożyć okluzogram na model set-up (rys. 14, s. 14), a także na zgryzową VTO (wizualizacja celu terapii) (rys. 15, s. 15). W ten sposób korektę modelu set-up można przeprowadzić zgodnie z planem leczenia (ryc. 16, s. 15), utrzymując kontrolę wymiaru pionowego, a także strzałkowego i poprzecznego nachylenia płaszczyzny okluzji oraz krzywych Spee i Wilsona (ryc. 17, s. 16). Po zakończeniu korekty górnego i dolnego modelu set-up (ryc. 18, s. 16) są one montowane z powrotem w artykulatorze i dokonuje się sprawdzenia okluzji czynnościowej (ryc. 19, s. 17). Idealny łuk aparatu przedsionkowego doginany jest z pełnowymiarowego drutu stalowego (drut o przekroju 0,018 x 0,025 dla zamków ze slotem 0,018 i 0,022 x 0,028 dla zamków ze slotem 0,022 ). Skorygowany model set-up umieszcza się w uchwycie na model, a idealny łuk umieszcza się na modelu z użyciem MAA; rejestrację kończy unieruchomienie z żywicy blokującej (Scheu Dental) osadzonej na poziomie brzegów siecznych (ryc. 20, s. 17). Następnie wszystkie zamki dowiązuje się do łuku i umieszcza w środku szerokości mezjalno-dystalnej każdego z zębów (ryc. 21 i 22, s. 18). Model pokrywa się warstwą izolatora i przykleja się aparat do modelu z użyciem kleju Light Bond (Reliance). Klej Light Bond powinien dopasować podstawę zamka do powierzchni zęba, tym samym indywidualizując preskrypcję. Ta technika pozwala na stosowanie zarówno zamków samoligaturujących, jak i konwencjonalnych, a także metalowych i estetycznych. Idealny łuk aparatu przedsionkowego należy zachować w kartotece pacjenta, zaś wartości MAA używane do pozycjonowania łuku należy zapisać, ponieważ dzięki temu można w razie potrzeby odtworzyć płytki transferowe. Płytki te wykonywane są po usunięciu łuku z zamków oddzielnie dla każdego zęba, dla potrzeb metody klejenia pośredniego [19, 20]. Podsumowanie Adenta Lab Tec System pozwala na pozycjonowanie zamków na modelu wykorzystywanym do przyklejania aparatu metodą pośrednią, czyli na indywidualizację preskrypcji. Dzięki temu proces klejenia zostaje uproszczony i ustandaryzowany, pozwalając na osiągnięcie bardziej powtarzalnych wyników, dostosowanych do planu leczenia. Piśmiennictwo na s. 70 To correct the set-up model, the OPR is used (fig. 12, p. 13). It consists of the same base and the Model Holder, and the upper part is substituted with the Multidirectional Adaptation Appliance (MAA) and transparent Occlusal Plane Plate. The set-up model is positioned in the Model Holder, and the Occlusal Plane Plate is adapted to the occlusal plane of the model, and the MAA position is put on record (fig. 13, p. 14). The transparent Occlusal Plane Plate allows superimposing the occlusogram with the set-up model (fig. 14, p. 14), and also with the occlusal Visual Treatment Objective (occlusal VTO) (fig. 15, p. 15). In this way, the set-up model correction can be carried out according to the treatment plan (fig. 16, p. 15), and maintaining the vertical dimension control, sagittal and transverse inclination of occlusal plane, and leveling of the curves of Spee and Wilson (fig. 17, p. 16). When the correction of upper and lower set-up models is finished (fig. 18, p. 16), they are mounted back in the articulator, and the functional occlusion is checked (fig. 19, p. 17). Labial ideal archwire is carried out in full size SS wire (.018 x.025 wire for brackets with the.018 slot, and.022 x.028 wire for brackets with the.022 slot). The corrected set-up model is positioned on the Model Holder, and the ideal labial archwire is positioned on the model using the MAA and a block out resin reference (Scheu Dental) is fabricated at the interincisal level (fig. 20, p. 17). Then all the brackets are ligated to the archwire and positioned in the mesio-distal center of each tooth (fig , p. 18). The model is covered with the layer of the isolator and the brackets are bonded to the model using the Light Bond paste (Reliance). The Light Bond paste should adapt the bracket base to the tooth surface, customizing the prescription in this way. This technique allows the use of both self-ligating and conventional brackets, as well as both metallic and esthetic brackets. The ideal labial archwire should be stored and the MAA values used to position the archwire should be put on record, because in this way it is possible to repeat a transfer tray, if necessary. When the archwire is removed, single tooth transfer trays are fabricated for indirect bonding technique [19-20]. Summary The Adenta Lab Tec System allows the positioning of the brackets on the model for indirect bonding technique, customizing the brackets prescription. In this way, the process is simplified and standardized, allowing the achievement of more reliable results, adjusted to the treatment plan. References: p ELADENT, SL Lleó 11-13, Badalona (BCN) España 20

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi SNMP Protocol The Simple Network Management Protocol (SNMP) is an application layer protocol that facilitates the exchange of management information between network devices. It is part of the Transmission

Bardziej szczegółowo

Leczenie stłoczeń zębowych z zastosowaniem językowych zamków samoligaturujących 2D opis przypadku

Leczenie stłoczeń zębowych z zastosowaniem językowych zamków samoligaturujących 2D opis przypadku Czas. Stomatol., 2009, 62, 3, 197-201 2009 Polish Dental Society http://www.czas.stomat.net Leczenie stłoczeń zębowych z zastosowaniem językowych zamków samoligaturujących 2D opis przypadku Treatment of

Bardziej szczegółowo

Leczenie zgryzu krzyżowego zęba 21 systemem clear aligner - opis przypadku

Leczenie zgryzu krzyżowego zęba 21 systemem clear aligner - opis przypadku W DENTAL FORUM 2/2012 str. 133-136 wydanym w ramach 16 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego w Poznaniu opisano po raz pierwszy pacjenta leczonego systemem Clear-Aligner. Jest to pierwszy artykuł

Bardziej szczegółowo

OPRAWY LED '2 32'Ï:,(7/$1,$ 1,6= FIXTURES )25 &29( $1' 1,&+( /,*+7,1*

OPRAWY LED '2 32'Ï:,(7/$1,$ 1,6= FIXTURES )25 &29( $1' 1,&+( /,*+7,1* OPRAWY LED FIXTURES NISA-PLA KPL. REF. 18028NA 11,2 mm (0.4 ) 57 mm (1.25 ) 7 mm (0.28 ) NISA-PLA KPL. składa się z listwy montażowej TENIPLAS, profilu ONISA oraz sznura sylikonowego. długość: 1m, 2m (standard);

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

Torque wczoraj i dziś. Ewolucja preskrypcji systemów zamków ortodontycznych w aspekcie pozycji korzenia zębowego w kości wyrostka zębodołowego

Torque wczoraj i dziś. Ewolucja preskrypcji systemów zamków ortodontycznych w aspekcie pozycji korzenia zębowego w kości wyrostka zębodołowego prace poglądowe Dent. Med. Probl. 2011, 48, 4, 570 575 ISSN 1644-387X Copyright by Wroclaw Medical University and Polish Dental Society Katarzyna Potoczek-Wallner 1, Beata Kawala 1, Szymon Chojnowski 2

Bardziej szczegółowo

OSI Network Layer. Network Fundamentals Chapter 5. Version Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Public 1

OSI Network Layer. Network Fundamentals Chapter 5. Version Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Public 1 OSI Network Layer Network Fundamentals Chapter 5 Version 4.0 1 OSI Network Layer Network Fundamentals Rozdział 5 Version 4.0 2 Objectives Identify the role of the Network Layer, as it describes communication

Bardziej szczegółowo

SERIES. Szymon Chojnowski specjalista ortodonta. tork NISKI tork ŚREDNI tork WYSOKI

SERIES. Szymon Chojnowski specjalista ortodonta. tork NISKI tork ŚREDNI tork WYSOKI W ostatnich latach nastąpił błyskawiczny rozwój techniki leczenia aparatami stałymi, a wybór preskrypcji zamków jest ogromny.każdy z twórców danej koncepcji leczenia kierował się swoimi założeniami a producenci

Bardziej szczegółowo

OSI Network Layer. Network Fundamentals Chapter 5. ITE PC v4.0 Chapter Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

OSI Network Layer. Network Fundamentals Chapter 5. ITE PC v4.0 Chapter Cisco Systems, Inc. All rights reserved. OSI Network Layer Network Fundamentals Chapter 5 1 Network Layer Identify the role of the Network Layer, as it describes communication from one end device to another end device Examine the most common

Bardziej szczegółowo

PRECYZYJNE AKCESORIA DO FORM

PRECYZYJNE AKCESORIA DO FORM a SUPERIOR DIE SET CORPORATION COMPANY FCPK Bytów Sp. z o.o. ul. Lęborska 26, 77-100 Bytów, Poland tel. +48-59-822-9700, fax +48-59-822-9701 www.fcpk.pl PRECYZYJNE AKCESORIA DO FORM PRE-ENGINEERED COMPONENTS

Bardziej szczegółowo

6 kluczy prawidłowej okluzji wg Andrewsa: Właściwy stosunek trzonowców Angulacja mezjalno-dystalne nachylenie koron zębów Tork przedsionkowo językowe

6 kluczy prawidłowej okluzji wg Andrewsa: Właściwy stosunek trzonowców Angulacja mezjalno-dystalne nachylenie koron zębów Tork przedsionkowo językowe Aparaty stałe 6 kluczy prawidłowej okluzji wg Andrewsa: Właściwy stosunek trzonowców Angulacja mezjalno-dystalne nachylenie koron zębów Tork przedsionkowo językowe nachylenie koron zębów Brak rotacji zębów

Bardziej szczegółowo

OSI Transport Layer. Network Fundamentals Chapter 4. Version Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Public 1

OSI Transport Layer. Network Fundamentals Chapter 4. Version Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Public 1 OSI Transport Layer Network Fundamentals Chapter 4 Version 4.0 1 OSI Transport Layer Network Fundamentals Rozdział 4 Version 4.0 2 Objectives Explain the role of Transport Layer protocols and services

Bardziej szczegółowo

Robotic Arm Assembly Manual

Robotic Arm Assembly Manual Robotic Arm Assembly Manual 1. List of materials 3D printed Parts: Part Quantity Arm 1 gear.stl 1 Arm 1 lower.stl 1 Arm 1 upper.stl 1 Arm 2.STL 1 Arm 3.STL 1 Base gear.stl 1 Base.STL 1 Grasper 1.STL 1

Bardziej szczegółowo

Odpowietrznik / Vent Charakterystyka pracy / Performance characteristic: Wykres ciœnienia wyjœciowego p2 w funkcji ciœnienia steruj¹cego p4 Diagram -

Odpowietrznik / Vent Charakterystyka pracy / Performance characteristic: Wykres ciœnienia wyjœciowego p2 w funkcji ciœnienia steruj¹cego p4 Diagram - Zawór hamowania przyczepy 45 10 Trailer control valve Przeznaczenie: Zawór steruj¹cy przyczepy stosowany jest w jednoprzewodowych i kombinowanych powietrznych uk³adach hamulcowych pojazdów samochodowych

Bardziej szczegółowo

PUSZKI HERMETYCZNE HERMETIC BOXES

PUSZKI HERMETYCZNE HERMETIC BOXES PUSZKI HERMETYCZNE HERMETIC OXES Puszki hermetyczne znajdują szerokie zastosowanie w instalacjach natynkowych a w szczególności w instalacjach zewnętrznych tam gdzie wymagany jest wysoki stopień ochrony.

Bardziej szczegółowo

Skojarzone leczenie ortodontyczne i implantoprotetyczne jako rehabilitacja hipodoncji i mikrodoncji

Skojarzone leczenie ortodontyczne i implantoprotetyczne jako rehabilitacja hipodoncji i mikrodoncji Skojarzone leczenie ortodontyczne i implantoprotetyczne jako rehabilitacja hipodoncji i mikrodoncji Autorzy _ Jan Pietruski i Małgorzata Pietruska Ryc. 1 Ryc. 2 _Wrodzone wady zębów, dotyczące ich liczby

Bardziej szczegółowo

G14L LPG toroidal tank

G14L LPG toroidal tank G14L LPG toroidal tank Product Description 4-hole version of the unique STAKO patented design of the full (centre-filled) toroidal tank. The valve plate enhances the functionality of the tank compared

Bardziej szczegółowo

APARAT ANDREWS² APARAT TECHNIKI ŁUKU PROSTEGO

APARAT ANDREWS² APARAT TECHNIKI ŁUKU PROSTEGO Andrews 2 Appliance APARAT ANDREWS² APARAT TECHNIKI ŁUKU PROSTEGO Naukowy Efektywny Skuteczny Koncepcja aparatu Andrews² techniki łuku prostego obejmuje wbudowanie naprowadzenia zęba do jego prawidłowej

Bardziej szczegółowo

Struktury proponowane dla unikalnych rozwiązań architektonicznych.

Struktury proponowane dla unikalnych rozwiązań architektonicznych. 23 Struktury proponowane dla unikalnych rozwiązań architektonicznych.. System fundamentu zespolonego może być zastosowany jako bezpieczna podstawa dla obiektów silnie obciążonych mogących być zlokalizowanymi

Bardziej szczegółowo

Warsztaty Ocena wiarygodności badania z randomizacją

Warsztaty Ocena wiarygodności badania z randomizacją Warsztaty Ocena wiarygodności badania z randomizacją Ocena wiarygodności badania z randomizacją Każda grupa Wspólnie omawia odpowiedź na zadane pytanie Wybiera przedstawiciela, który w imieniu grupy przedstawia

Bardziej szczegółowo

Przemysław Kopczyński, Rafał Flieger, Teresa Matthews- Brzozowska. Zastosowanie miniimplantów w leczeniu ortodontyczno - protetycznym

Przemysław Kopczyński, Rafał Flieger, Teresa Matthews- Brzozowska. Zastosowanie miniimplantów w leczeniu ortodontyczno - protetycznym Przemysław Kopczyński, Rafał Flieger, Teresa Matthews- Brzozowska Zastosowanie miniimplantów w leczeniu ortodontyczno - protetycznym Klinika Ortodoncji Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Przemysłowe zastosowania technologii generatywnych

Przemysłowe zastosowania technologii generatywnych Industrial applications of additive manufacturing technologies Przemysłowe zastosowania technologii generatywnych Edward Chlebus, Bogdan Dybała, Tomasz Boratyoski, Mariusz Frankiewicz, Tomasz Będza CAMT

Bardziej szczegółowo

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science Proposal of thesis topic for mgr in (MSE) programme 1 Topic: Monte Carlo Method used for a prognosis of a selected technological process 2 Supervisor: Dr in Małgorzata Langer 3 Auxiliary supervisor: 4

Bardziej szczegółowo

DUAL SIMILARITY OF VOLTAGE TO CURRENT AND CURRENT TO VOLTAGE TRANSFER FUNCTION OF HYBRID ACTIVE TWO- PORTS WITH CONVERSION

DUAL SIMILARITY OF VOLTAGE TO CURRENT AND CURRENT TO VOLTAGE TRANSFER FUNCTION OF HYBRID ACTIVE TWO- PORTS WITH CONVERSION ELEKTRYKA 0 Zeszyt (9) Rok LX Andrzej KUKIEŁKA Politechnika Śląska w Gliwicach DUAL SIMILARITY OF VOLTAGE TO CURRENT AND CURRENT TO VOLTAGE TRANSFER FUNCTION OF HYBRID ACTIVE TWO- PORTS WITH CONVERSION

Bardziej szczegółowo

ETNA BOXES DO KABIN PRYSZNICOWYCH SHOWER. Zawiasy i klamry do kabin prysznicowych Shower hinges and clamps AKCESORIA ACCESSORIES

ETNA BOXES DO KABIN PRYSZNICOWYCH SHOWER. Zawiasy i klamry do kabin prysznicowych Shower hinges and clamps AKCESORIA ACCESSORIES Zawiasy i klamry do kabin prysznicowych Shower hinges and clamps AKCESORIA DO KABIN PRYSZNICOWYCH SHOWER BOXES ACCESSORIES ZAWIASY I KLAMRY DO KABIN PRYSZNICOWYCH SHOWER HINGES AND CLAMPS TGHU - ZAWIASY

Bardziej szczegółowo

Rolki i arkusze stosowane w handlu Commercial rolls and sheets. ko-box.pl

Rolki i arkusze stosowane w handlu Commercial rolls and sheets. ko-box.pl 0100 Rolki i arkusze stosowane w handlu Commercial rolls and sheets 0100 0110 10 0200 Pud a klapowe sà to pude ka z o one zasadniczo z jednej cz Êci, których brzeg jest klejony, szyty, albo które majà

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji usługi Wirtualnej Sieci Prywatnej w systemie Mac OSX

Instrukcja konfiguracji usługi Wirtualnej Sieci Prywatnej w systemie Mac OSX UNIWERSYTETU BIBLIOTEKA IEGO UNIWERSYTETU IEGO Instrukcja konfiguracji usługi Wirtualnej Sieci Prywatnej w systemie Mac OSX 1. Make a new connection Open the System Preferences by going to the Apple menu

Bardziej szczegółowo

NAPRĘŻENIA ŚCISKAJĄCE PRZY 10% ODKSZTAŁCENIU WZGLĘDNYM PRÓBEK NORMOWYCH POBRANYCH Z PŁYT EPS O RÓŻNEJ GRUBOŚCI

NAPRĘŻENIA ŚCISKAJĄCE PRZY 10% ODKSZTAŁCENIU WZGLĘDNYM PRÓBEK NORMOWYCH POBRANYCH Z PŁYT EPS O RÓŻNEJ GRUBOŚCI PRACE INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ - KWARTALNIK 1 (145) 2008 BUILDING RESEARCH INSTITUTE - QUARTERLY No 1 (145) 2008 Zbigniew Owczarek* NAPRĘŻENIA ŚCISKAJĄCE PRZY 10% ODKSZTAŁCENIU WZGLĘDNYM PRÓBEK NORMOWYCH

Bardziej szczegółowo

Realizacja systemów wbudowanych (embeded systems) w strukturach PSoC (Programmable System on Chip)

Realizacja systemów wbudowanych (embeded systems) w strukturach PSoC (Programmable System on Chip) Realizacja systemów wbudowanych (embeded systems) w strukturach PSoC (Programmable System on Chip) Embeded systems Architektura układów PSoC (Cypress) Możliwości bloków cyfrowych i analogowych Narzędzia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. binding machine KRIS. instruction manual. 80-393 GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) 55 43 555 fax: (058) 55 43 500 ODDZIAŁ:

Instrukcja obsługi. binding machine KRIS. instruction manual. 80-393 GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) 55 43 555 fax: (058) 55 43 500 ODDZIAŁ: Instrukcja obsługi instruction manual 80-393 GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) 55 43 555 fax: (058) 55 43 500 ODDZIAŁ: 02-784 WARSZAWA ul. Janowskiego 9 tel.: (022) 648 03 48..49 fax: (022) 648 03 50 bindownica

Bardziej szczegółowo

DELTIM Sp. z o.o. S.K.A ul. Rząsawska 30/38; Częstochowa. Bumper bar X-Lander X-Move

DELTIM Sp. z o.o. S.K.A ul. Rząsawska 30/38; Częstochowa. Bumper bar X-Lander X-Move Strona Page: 1 Zleceniodawca: Client: DELTIM Sp. z o.o. S.K.A ul. Rząsawska 30/38; 42-209 Częstochowa Przedmiot badania: Test item: Bumper bar X-Lander X-Move Producent / Klient zew.: Manufacturer / ext.

Bardziej szczegółowo

EXAMPLES OF CABRI GEOMETRE II APPLICATION IN GEOMETRIC SCIENTIFIC RESEARCH

EXAMPLES OF CABRI GEOMETRE II APPLICATION IN GEOMETRIC SCIENTIFIC RESEARCH Anna BŁACH Centre of Geometry and Engineering Graphics Silesian University of Technology in Gliwice EXAMPLES OF CABRI GEOMETRE II APPLICATION IN GEOMETRIC SCIENTIFIC RESEARCH Introduction Computer techniques

Bardziej szczegółowo

Żaluzje poziome aluminiowe Venus 16mm / 25mm Aluminium Venetian blinds Venus 16mm / 25mm

Żaluzje poziome aluminiowe Venus 16mm / 25mm Aluminium Venetian blinds Venus 16mm / 25mm Katalog Produktów Spis Treści / contents Żaluzje poziome aluminiowe 25mm Aluminium Venetian blinds 25mm 3 Żaluzje poziome aluminiowe 50mm Aluminium Venetian blinds 50mm 4 Żaluzje poziome aluminiowe Venus

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJA HYBRYDOWYCH NARZĘDZI DO OBRÓBKI ELEMENTÓW OPTYCZNYCH. Grzegorz BUDZIK *, Sławomir SOŁTYS

KONSTRUKCJA HYBRYDOWYCH NARZĘDZI DO OBRÓBKI ELEMENTÓW OPTYCZNYCH. Grzegorz BUDZIK *, Sławomir SOŁTYS KONSTRUKCJA HYBRYDOWYCH NARZĘDZI DO OBRÓBKI ELEMENTÓW OPTYCZNYCH Grzegorz BUDZIK *, Sławomir SOŁTYS STRESZCZENIE Artykuł przedstawia moŝliwości wykonania narzędzi na bazie granitu do obróbki precyzyjnych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. ibind A8/A12/A15/A20. instruction manual. 80-393 GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) 55 43 555 fax: (058) 55 43 500

Instrukcja obsługi. ibind A8/A12/A15/A20. instruction manual. 80-393 GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) 55 43 555 fax: (058) 55 43 500 Instrukcja obsługi instruction manual 80-9 GDAŃSK ul. Krynicka tel.: (08) fax: (08) 00 ODDZIAŁ: 0-78 WARSZAWA ul. Janowskiego 9 tel.: (0) 8 0 8..9 fax: (0) 8 0 0 BindownicE ibind A8/A/A/A0 BINDING MACHINEs

Bardziej szczegółowo

DETECTION OF MATERIAL INTEGRATED CONDUCTORS FOR CONNECTIVE RIVETING OF FUNCTION-INTEGRATIVE TEXTILE-REINFORCED THERMOPLASTIC COMPOSITES

DETECTION OF MATERIAL INTEGRATED CONDUCTORS FOR CONNECTIVE RIVETING OF FUNCTION-INTEGRATIVE TEXTILE-REINFORCED THERMOPLASTIC COMPOSITES Kompozyty 11: 2 (2011) 152-156 Werner A. Hufenbach, Frank Adam, Maik Gude, Ivonne Körner, Thomas Heber*, Anja Winkler Technische Universität Dresden, Institute of Lightweight Engineering and Polymer Technology

Bardziej szczegółowo

S U WA K I K R Z Y W K O W E

S U WA K I K R Z Y W K O W E S U WA K I K R Z Y W K O W E CAM UNIT PRZEDSTAWIENIE PRODUKTÓW Tłoczniki do obróbki blach uległy na przestrzeni lat znacznej ewolucji. Ogólną tendencją jest łączenie licznych obróbek w mniejszej ilości

Bardziej szczegółowo

Termoformowanie, które polega na kształtowaniu

Termoformowanie, które polega na kształtowaniu t e m at numeru Termoformowanie metoda tworzenia nakładek wybielających tech. dent. Aurelia Betlej Termoformowanie, które polega na kształtowaniu pod ciśnieniem lub próżniowo nagrzanych do odpowiedniej

Bardziej szczegółowo

PRZYRZĄDY POMIAROWE STOSOWANE DO ANALIZY MODELI

PRZYRZĄDY POMIAROWE STOSOWANE DO ANALIZY MODELI 6.5.7. PRZYRZĄDY POMIAROWE STOSOWANE DO ANALIZY MODELI 6.5.7.1. Symetroskopy Symetroskopy są to zwykle przezierne płytki celuloidowe o kształcie okrągłym lub kwadratowym z naniesioną na nie podziałką milimetrową.

Bardziej szczegółowo

A n g i e l s k i. Phrasal Verbs in Situations. Podręcznik z ćwiczeniami. Dorota Guzik Joanna Bruska FRAGMENT

A n g i e l s k i. Phrasal Verbs in Situations. Podręcznik z ćwiczeniami. Dorota Guzik Joanna Bruska FRAGMENT A n g i e l s k i Phrasal Verbs in Situations Podręcznik z ćwiczeniami FRAGMENT Dorota Guzik Joanna Bruska Autorzy: Dorota Guzik, Joanna Bruska Konsultacja językowa: Tadeusz Z. Wolański Lektorzy: Maybe

Bardziej szczegółowo

SG-MICRO... SPRĘŻYNY GAZOWE P.103

SG-MICRO... SPRĘŻYNY GAZOWE P.103 SG-MICRO... SG-MICRO 19 SG-MICRO SG-MICRO H SG-MICRO R SG-MICRO 32 SG-MICRO 32H SG-MICRO 32R SG-MICRO SG-MICRO H SG-MICRO R SG-MICRO 45 SG-MICRO SG-MICRO SG-MICRO 75 SG-MICRO 95 SG-MICRO 0 cylindra body

Bardziej szczegółowo

Język angielski. Poziom rozszerzony Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą CZĘŚĆ I KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I

Język angielski. Poziom rozszerzony Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą CZĘŚĆ I KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I Poziom rozszerzony Język angielski Język angielski. Poziom rozszerzony KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I W schemacie oceniania zadań otwartych są prezentowane przykładowe odpowiedzi.

Bardziej szczegółowo

6.6.5. WSKAŹNIK BOLTONA

6.6.5. WSKAŹNIK BOLTONA 6.6.5. WSKAŹNIK BOLTONA Wskaźnik Boltona określa zależność pomiędzy sumą mezjodystalnych szerokości zębów stałych szczęki i żuchwy. Overall ratio (wskaźnik całkowity): Suma ---------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Zasady bezpieczeństwa

Zasady bezpieczeństwa 2 3 Zasady bezpieczeństwa GB The door and the feeding flap must be closed when operating the machine! PL Drzwiczki i klapka szczeliny podawczej muszą być zamknięte w trakcie używania urządzenia! GB Ensure

Bardziej szczegółowo

szczęki, objawy i sposoby Natalia Zając

szczęki, objawy i sposoby Natalia Zając Etiologia wybranych grup rozszczepów szczęki, objawy i sposoby ich zespołowego leczenia. Natalia Zając Promotor: dr n. med., prof. Vaclav Bednar Wstęp Wśród wad rozwojowych występujących u noworodków w

Bardziej szczegółowo

OSI Physical Layer. Network Fundamentals Chapter 8. Version Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Public 1

OSI Physical Layer. Network Fundamentals Chapter 8. Version Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Public 1 OSI Physical Layer Network Fundamentals Chapter 8 Version 4.0 1 Warstwa fizyczna modelu OSI Network Fundamentals Rozdział 8 Version 4.0 2 Objectives Explain the role of Physical layer protocols and services

Bardziej szczegółowo

miniature, low-voltage lighting system MIKRUS S

miniature, low-voltage lighting system MIKRUS S P R O F E S S I O N A L L I G H T I N G miniature, low-voltage lighting system /system/ elements 20 20 47 6 6 profile transparent 500-94010000 1000-94020000 2000-94030000 20 6 6 20 connector I 94060000

Bardziej szczegółowo

18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego. 19. Mo liwe pytania egzaminatora i przyk³adowe odpowiedzi egzaminowanego

18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego. 19. Mo liwe pytania egzaminatora i przyk³adowe odpowiedzi egzaminowanego 18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego I m sorry, could you repeat that, please? - Przepraszam, czy mo na prosiæ o powtórzenie? I m sorry, I don t understand. - Przepraszam, nie rozumiem. Did you

Bardziej szczegółowo

TYRE PYROLYSIS. REDUXCO GENERAL DISTRIBUTOR :: ::

TYRE PYROLYSIS. REDUXCO GENERAL DISTRIBUTOR  ::   :: TYRE PYROLYSIS Installation for rubber waste pyrolysis designed for processing of used tyres and plastic waste (polyethylene, polypropylene, polystyrene), where the final product could be electricity,

Bardziej szczegółowo

FORMAT. Design: R&S Activa

FORMAT. Design: R&S Activa FORMAT FORMAT Design: R&S Activa 3 FORMAT 10SL CHROM O FORMAT 20E CHROM 4 FORMAT 20R CHROM FORMAT 20R CHROM 5 Dostępne 2 rodzaje nakładek na podłokietniki: tapicerowane* lub drewniane. 2 types of armpads

Bardziej szczegółowo

aforementioned device she also has to estimate the time when the patients need the infusion to be replaced and/or disconnected. Meanwhile, however, she must cope with many other tasks. If the department

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) 112 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.6.4. Część ustna. Przykładowe zestawy zadań Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna (wyłącznie

Bardziej szczegółowo

UWAGA!!!! Nie odsyłać do Spółki ATTENTION!!!!! Do not send it to the Company

UWAGA!!!! Nie odsyłać do Spółki ATTENTION!!!!! Do not send it to the Company UWAGA!!!! Nie odsyłać do Spółki ATTENTION!!!!! Do not send it to the Company INSTRUKCJA ZAŁĄCZNIK DO PEŁNOMOCNICTWA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA PRAWA GŁOSU NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU

Bardziej szczegółowo

Implantologia stomatologiczna jest dziedziną stomatologii

Implantologia stomatologiczna jest dziedziną stomatologii Zastosowanie tomografii stożkowej w implantologii stomatologicznej dr Tomasz Śmigiel, tech. radiolog Jakub Baran Implantologia stomatologiczna jest dziedziną stomatologii zajmującą się odbudową uzębienia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU MARBO E SPORT LISTA CZĘŚCI (PARTS LIST) (ASSEMBLY INSTRUCTION) MH-W102 NR CZĘŚCI (PART NO.) ILOŚĆ (QUANTITY) OPIS (DESCRIPTION)

INSTRUKCJA MONTAŻU MARBO E SPORT LISTA CZĘŚCI (PARTS LIST) (ASSEMBLY INSTRUCTION) MH-W102 NR CZĘŚCI (PART NO.) ILOŚĆ (QUANTITY) OPIS (DESCRIPTION) LISTA CZĘŚCI (PARTS LIST) NR CZĘŚCI (PART NO.) ILOŚĆ (QUANTITY) OPIS (DESCRIPTION) 1 ŚRUBA (HEX BOLT) x70 6 ŚRUBA (HEX BOLT) 0 3 ŚRUBA (CARRIAGE BOLT) 5 INSTRUKCJA MONTAŻU (ASSEMBLY INSTRUCTION) MH-W10

Bardziej szczegółowo

MAIN FEATURES OF TROLLEYS

MAIN FEATURES OF TROLLEYS Trolleys Wózki MAIN FEATURES OF TROLLEYS GŁÓWNE CECHY WÓZKÓW TWO WHEEL SYSTEMS DWA SYSTEMY KÓŁEK FULLY MECHANICAL AND RELIABLE W PEŁNI MECHANICZNE I NIEZAWODNE FOUR KINDS OF TROLLEYS CZTERY RODZAJE WÓZKÓW

Bardziej szczegółowo

The development of the technological process in an integrated computer system CAD / CAM (SerfCAM and MTS) with emphasis on their use and purpose.

The development of the technological process in an integrated computer system CAD / CAM (SerfCAM and MTS) with emphasis on their use and purpose. mgr inż. Marta Kordowska, dr inż. Wojciech Musiał; Politechnika Koszalińska, Wydział: Mechanika i Budowa Maszyn; marteczka.kordowska@vp.pl wmusiał@vp.pl Opracowanie przebiegu procesu technologicznego w

Bardziej szczegółowo

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Dlaczego powstało? - świat przeżywa dziś rewolucję w obszarze edukacji, - naszym celem jest promocja śląskiego jako regionu opartego na wiedzy, i najnowszych technologiach,

Bardziej szczegółowo

LED PAR 56 7*10W RGBW 4in1 SLIM

LED PAR 56 7*10W RGBW 4in1 SLIM LED PAR 56 7*10W RGBW 4in1 SLIM USER MANUAL Attention: www.flash-butrym.pl Strona 1 1. Please read this specification carefully before installment and operation. 2. Please do not transmit this specification

Bardziej szczegółowo

Bow terminals Zaciski szynowe

Bow terminals Zaciski szynowe www.el-team.com.pl www.ftg-germany.de Bow terminals Zaciski szynowe Szeroka Great variety różnorodność with solid i solidna technique technika Pewna Steady klasyka classic Ustalony Well established standard.

Bardziej szczegółowo

Streszczenia / Abstracts 6/ 2011

Streszczenia / Abstracts 6/ 2011 Streszczenia / s 6/ 2011 Paweł Cegielski Andrzej Kolasa Tadeusz Sarnowski Dostosowanie robotów do spawania elementów o obniżonej dokładności Adaptation of welding robots control systems to joining parts

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie stałych i ruchomych aparatów ortodontycznych w chirurgiczno-ortodontycznym leczeniu niewyrzniętych lub zatrzymanych zębów

Wykorzystanie stałych i ruchomych aparatów ortodontycznych w chirurgiczno-ortodontycznym leczeniu niewyrzniętych lub zatrzymanych zębów Ann. Acad. Med. Gedan., 2008, 38, 83 90 Bożena Soroka-Letkiewicz, Józef Zienkiewicz, Anita Pawłowska, Anna Wróbel Wykorzystanie stałych i ruchomych aparatów ortodontycznych w chirurgiczno-ortodontycznym

Bardziej szczegółowo

Jazz EB207S is a slim, compact and outstanding looking SATA to USB 2.0 HDD enclosure. The case is

Jazz EB207S is a slim, compact and outstanding looking SATA to USB 2.0 HDD enclosure. The case is 1. Introduction Jazz EB207S is a slim, compact and outstanding looking SATA to USB 2.0 HDD enclosure. The case is made of aluminum and steel mesh as one of the coolest enclosures available. It s also small

Bardziej szczegółowo

Original paper Borgis

Original paper Borgis Praca oryginalna Original paper Borgis Ocena przyczyn odklejania się zamków ortodontycznych przyklejanych podczas zabiegów chirurgicznego odsłaniania zębów zatrzymanych badania laboratoryjne Wojciech Popowski

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r EGARA 2011 Adam Małyszko FORS POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r HISTORIA ELV / HISTORY ELV 1992r. 5 Program działań na rzecz ochrony środowiska / EAP (Environmental Action Plan) 1994r. Strategia dobrowolnego

Bardziej szczegółowo

Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych. Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz

Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych. Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz 1 do czego można wykorzystywać bankowość elektroniczną? nowe usługi płatnicze a korzystanie

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PORÓWNAWCZA POMIARÓW LINIOWYCH MODELI GIPSOWYCH I WIRTUALNYCH MODELI ORTODONTYCZNYCH 3D*

ANALIZA PORÓWNAWCZA POMIARÓW LINIOWYCH MODELI GIPSOWYCH I WIRTUALNYCH MODELI ORTODONTYCZNYCH 3D* ANNALES ACADEMIAE MEDICAE STETINENSIS ROCZNIKI POMORSKIEJ AKADEMII MEDYCZNEJ W SZCZECINIE 2008, 54, 2, 106 113 ANNA JEDLIŃSKA ANALIZA PORÓWNAWCZA POMIARÓW LINIOWYCH MODELI GIPSOWYCH I WIRTUALNYCH MODELI

Bardziej szczegółowo

Zespołowe leczenie ortodontyczno-chirurgiczno-protetyczne dorosłego pacjenta z hipodoncją opis przypadku

Zespołowe leczenie ortodontyczno-chirurgiczno-protetyczne dorosłego pacjenta z hipodoncją opis przypadku _estetyka Zespołowe leczenie ortodontyczno-chirurgiczno-protetyczne dorosłego pacjenta z hipodoncją opis przypadku Interdisciplinar management of adult patient with hipodontia a case report Autorzy_ Maciej

Bardziej szczegółowo

Stół Regolo. 100% Made in Italy. Może być używany w wersji zamkniętej lub otwartej na dowolnej wysokości It can be used open or closed, at any height

Stół Regolo. 100% Made in Italy. Może być używany w wersji zamkniętej lub otwartej na dowolnej wysokości It can be used open or closed, at any height Spis treści Stół Regolo... 2 Stół Basic quadrato... 8 Stół Basic rettangolare... 9 Stół Easy... 10 Stół Facile... 11 Stół Kubo... 12 Stół Piccolo... 13 Stoliki Piego... 14 Stół kwadratowy Trendy quadrato...

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Oprogramowania Firmowego (Fleszowanie) Microprocessor Firmware Upgrade (Firmware downloading)

Aktualizacja Oprogramowania Firmowego (Fleszowanie) Microprocessor Firmware Upgrade (Firmware downloading) Aktualizacja Oprogramowania Firmowego (Fleszowanie) Microprocessor Firmware Upgrade (Firmware downloading) ROGER sp.j. Gościszewo 59 82-416 Gościszewo Poland tel. 055 2720132 fax 055 2720133 www.roger.pl

Bardziej szczegółowo

OSTC GLOBAL TRADING CHALLENGE MANUAL

OSTC GLOBAL TRADING CHALLENGE MANUAL OSTC GLOBAL TRADING CHALLENGE MANUAL Wrzesień 2014 www.ostc.com/game Po zarejestrowaniu się w grze OSTC Global Trading Challenge, zaakceptowaniu oraz uzyskaniu dostępu to produktów, użytkownik gry będzie

Bardziej szczegółowo

Testy jednostkowe - zastosowanie oprogramowania JUNIT 4.0 Zofia Kruczkiewicz

Testy jednostkowe - zastosowanie oprogramowania JUNIT 4.0  Zofia Kruczkiewicz Testy jednostkowe - zastosowanie oprogramowania JUNIT 4.0 http://www.junit.org/ Zofia Kruczkiewicz 1. Aby utworzyć test dla jednej klasy, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy w oknie Projects na wybraną

Bardziej szczegółowo

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM 1. Imię i nazwisko dziecka / Child's name... 2. Adres / Address... 3. Data urodzenia / Date of birth... 4. Imię i nazwisko matki /Mother's name... 5. Adres

Bardziej szczegółowo

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond.

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond. Project CARETRAINING PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE Projekt CARETRAINING KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROJEKTU Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project

Bardziej szczegółowo

KlusDesign KlusDesign KlusDesign KlusDesign KlusDesign KlusDesign. KlusDesign KlusDesign KlusDesign KlusDesign KlusDesign KlusDesign

KlusDesign KlusDesign KlusDesign KlusDesign KlusDesign KlusDesign. KlusDesign KlusDesign KlusDesign KlusDesign KlusDesign KlusDesign OPRAWY LED FIXTURES NISA-PLA KPL. REF. 18028NA 11,2 mm (0.4 ) 57 mm (1.25 ) 7 mm (0.28 ) NISA-PLA KPL. składa się z listwy montażowej TENIPLAS, profilu ONISA oraz sznura sylikonowego. długość: 1m, 2m (standard);

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRÓB / SUMMARY OF TESTS

WYKAZ PRÓB / SUMMARY OF TESTS Strona/Page 2/9 WYKAZ PRÓB / SUMMARY OF TESTS PN-EN 61643-11:2006 STRONA PAGE Próba nieusuwalności znakowania Test of indelibility of markings Próba niezawodności śrub, części przewodzących i połączeń

Bardziej szczegółowo

Jak prawdziwe zęby Zalety implantów dentystycznych

Jak prawdziwe zęby Zalety implantów dentystycznych Jak prawdziwe zęby Zalety implantów dentystycznych Opcje zastępowania zębów implantami dentystycznymi Dobra inwestycja, która będzie procentować przez całe moje życie Kent Hanson, lat 60 Implanty dentystyczne

Bardziej szczegółowo

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+ Goodman Kraków Airport Logistics Centre 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth Goodman Kraków Airport Logistics Centre ul. Komandosów 1, 32-085 Modlniczka Goodman

Bardziej szczegółowo

system OPEN LED ES-SYSTEM

system OPEN LED ES-SYSTEM ES-SYSTEM Light impressions system OPEN LED Niekonwencjonalne rozwiązanie stropu podwieszanego. Konstrukcja wykonana z profilu aluminiowego zamkniętego dyfuzorem mikropryzmatycznym. Wysokowydajne diody

Bardziej szczegółowo

Obudowa betonowa do wkładu kominkowego Blanka 8 kw. Instrukcja obsługi i karta gwarancyjna ver. 2

Obudowa betonowa do wkładu kominkowego Blanka 8 kw. Instrukcja obsługi i karta gwarancyjna ver. 2 Obudowa betonowa do wkładu kominkowego Blanka 8 kw Instrukcja obsługi i karta gwarancyjna ver. 2 (PL) The concrete casing for fireplace insert Blanka 8 kw User Manual and Warranty Card (EN) Obudowa betonowa

Bardziej szczegółowo

TROLLEYS TYPES OVERVIEW RODZAJE WÓZKÓW

TROLLEYS TYPES OVERVIEW RODZAJE WÓZKÓW TROLLEYS TROLLEYS WÓZKI For our systems, we have designed several types of trolleys to transport all standard containers. Our offer consists of the following: light trolleys used as a cost-wise solution

Bardziej szczegółowo

WIADRA I KASTRY BUDOWLANE BUILDING BUCKETS AND CONTAINERS

WIADRA I KASTRY BUDOWLANE BUILDING BUCKETS AND CONTAINERS WIADRA I KASTRY BUDOWLANE BUILDING BUCKETS AND CONTAINERS 24 5L 19 31 23 12L 34 27 16L 37 28 20L Dostępne rozmiary wiader bez lejka: Available sizes of buckets without funnel: Wiadro 5L/ Bucket 5L Wiadro

Bardziej szczegółowo

WENTYLATORY PROMIENIOWE SINGLE-INLET DRUM BĘBNOWE JEDNOSTRUMIENIOWE CENTRIFUGAL FAN

WENTYLATORY PROMIENIOWE SINGLE-INLET DRUM BĘBNOWE JEDNOSTRUMIENIOWE CENTRIFUGAL FAN WENTYLATORY PROMIENIOWE SINGLE-INLET DRUM BĘBNOWE JEDNOSTRUMIENIOWE CENTRIFUGAL FAN TYP WPB TYPE WPB Wentylatory promieniowe jednostrumieniowe bębnowe (z wirnikiem typu Single-inlet centrifugal fans (with

Bardziej szczegółowo

Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych?

Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych? Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych? Artykuł pobrano ze strony eioba.pl Pokazuje, jak zastosowanie zasady Pareto może usprawnić Twoją naukę angielskiego. Słynna zasada Pareto mówi o

Bardziej szczegółowo

rozwiązania cyfrowe belka retencyjna

rozwiązania cyfrowe belka retencyjna Rhein 83 rozwiązania cyfrowe belka retencyjna Carraro Lucio Massimo Moneta, Zampieri Marino, Fabio Marchiori, tłum. lic. st. tech. dent. Paweł Matusiak, konsultant Centrum Edukacyjnego Holtrade Title:

Bardziej szczegółowo

BŁĘDY OKREŚLANIA MASY KOŃCOWEJ W ZAKŁADACH SUSZARNICZYCH WYKORZYSTUJĄC METODY LABORATORYJNE

BŁĘDY OKREŚLANIA MASY KOŃCOWEJ W ZAKŁADACH SUSZARNICZYCH WYKORZYSTUJĄC METODY LABORATORYJNE Inżynieria Rolnicza 5(103)/2008 BŁĘDY OKREŚLANIA MASY KOŃCOWEJ W ZAKŁADACH SUSZARNICZYCH WYKORZYSTUJĄC METODY LABORATORYJNE Zbigniew Zdrojewski, Stanisław Peroń, Mariusz Surma Instytut Inżynierii Rolniczej,

Bardziej szczegółowo

Regulacja luzów zaworowych Honda CRV II (RD8) Valve Clearance Adjustment Honda CRV II (RD8)

Regulacja luzów zaworowych Honda CRV II (RD8) Valve Clearance Adjustment Honda CRV II (RD8) Regulacja luzów zaworowych Honda CRV II (RD8) Valve Clearance Adjustment Honda CRV II (RD8) UWAGA: Regulację zaworów można przeprowadzić jedynie gdy temperatura głowicy cylindrów jest mniejsza niż 38 C

Bardziej szczegółowo

Metalowe orodzenia Metal fencing

Metalowe orodzenia Metal fencing Metalowe orodzenia Metal fencing Firma TENAX oferuje szeroką gamę siatek metalowych od ochronnych i dekoracyjnych przeznaczonych do ogrodu do bardziej tradycyjnych wykorzystywanych do budowania klatek

Bardziej szczegółowo

Strategic planning. Jolanta Żyśko University of Physical Education in Warsaw

Strategic planning. Jolanta Żyśko University of Physical Education in Warsaw Strategic planning Jolanta Żyśko University of Physical Education in Warsaw 7S Formula Strategy 5 Ps Strategy as plan Strategy as ploy Strategy as pattern Strategy as position Strategy as perspective Strategy

Bardziej szczegółowo

Językowe aparaty ortodontyczne przegląd piśmiennictwa

Językowe aparaty ortodontyczne przegląd piśmiennictwa Czas. Stomatol., 2008, 61, 7, 504-508 2008 Polish Dental Society http://www.czas.stomat.net Językowe aparaty ortodontyczne przegląd piśmiennictwa Lingual orthodontic appliances review of literature Liwia

Bardziej szczegółowo

Aktualne Problemy Biomechaniki, nr 8/2014 163

Aktualne Problemy Biomechaniki, nr 8/2014 163 Aktualne Problemy Biomechaniki, nr 8/2014 163 Piotr WODARSKI, Marek Andrzej BIENIEK Zabrze Zabrze Katedra Streszczenie: Wykorzystanie nowoczesnych systemów Technologii Wirtualnej kaski 3D, w wybranych

Bardziej szczegółowo

Wpływ metody zamkniętego wyrzynania na tkanki przyzębia niewyrzniętych lub zatrzymanych zębów po leczeniu chirurgiczno-ortodontycznym

Wpływ metody zamkniętego wyrzynania na tkanki przyzębia niewyrzniętych lub zatrzymanych zębów po leczeniu chirurgiczno-ortodontycznym Ann. Acad. Med. Gedan., 27, 37, 111 121 Bożena Soroka-Letkiewicz, Józef Zienkiewicz, Maciej Dijakiewicz, Jadwiga Gawrońska-Skorkowska, Adam Zedler, Violetta Szycik Wpływ metody zamkniętego wyrzynania na

Bardziej szczegółowo

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Piąte spotkanie grupy partnerskiej w Katowicach (Polska) 19-20 maj 2015 Program Uczenie się przez całe życie Grundtvig Tytył projektu: Osoby 50+ na rynku

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

EURO Plus DALI TRACK 3F Track 3F

EURO Plus DALI TRACK 3F Track 3F System aluminiowych szynoprzewodów oraz akcesoriów łączących, zasilających i montażowych. Do systemu można podpiąć wszystkie oprawy (reflektory) z oznaczeniem Adaptor 3F. Szyna wyposażona jest w dwa dodatkowe

Bardziej szczegółowo

ACTIVE. Design: Grzegorz Olech

ACTIVE. Design: Grzegorz Olech ACTIVE ACTIVE Design: Grzegorz Olech 4 ACTIVE 11SL CHROM P48PU SL mechanizm synchronicznego odchylenia siedziska / oparcia z możliwością dostosowania sprężystości odchylenia oparcia do ciężaru siedzącego,

Bardziej szczegółowo

Streszczenie. Summary. Joshua Polansky

Streszczenie. Summary. Joshua Polansky Odczarowywanie siekacza centralnego Metody, wskazania i techniki związane z odbudową siekacza centralnego Demystifying the single central Methods, applications, and techniques to conquer the single central

Bardziej szczegółowo