REZERWOWANIE W SYSTEMACH DYNAMICZNEGO POZYCJONOWANIA STATKÓW WSPIERAJĄCYCH EKSPLORACJĘ DNA MORSKIEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REZERWOWANIE W SYSTEMACH DYNAMICZNEGO POZYCJONOWANIA STATKÓW WSPIERAJĄCYCH EKSPLORACJĘ DNA MORSKIEGO"

Transkrypt

1 REZERWOWANIE W SYSTEMACH DYNAMICZNEGO POZYCJONOWANIA STATKÓW WSPIERAJĄCYCH EKSPLORACJĘ DNA MORSKIEGO Leszek CHYBOWSKI, Gzegoz NICEWICZ Pzedsiębioswo Amaoskie Pee Döhle, Hambug, Niemcy Isyu Nauk Podsawowych Techiczych, Akademia Moska, Szczeci Seszczeie: Pzedsawioo podsawowe óżice i wymagaia sawiae sysemom pozycjoowaia dyamiczego jedosek góicwa moskiego i oceaoechiczych, ze szczególym uwzględieiem ezewowaia w ych sysemach. Zamodelowao w sposób uogólioy hieachiczą budowę sysemów dyamiczego pozycjoowaia oaz zapopoowao odmiey od sosowaych doychczas sposób opisu ezewowaia w sysemach echiczych z wykozysaiem płaszczyzy zespoloej. 1. WPROWADZENIE Pośód wielu ypów saków moskich wyóżić moża gupę saków wspieających opeacje wydobycia opy i gazu ziemego. Saki e wyposażoe są w sysemy dyamiczego pozycjoowaia DP, kóe służą auomayczemu uzymaiu jedoski a okeśloej pozycji i azymucie. Dla zapewieia odpowiediego poziomu bezpieczeńswa oaz iezawodości pacy większość podsysemów DP podlega ezewowaiu [1]. Sysem DP chaakeyzuje się wszyskimi odzajami ezewowaia, wobec czego moża sklasyfikować go jako sysem z ezewą mieszaą [2]. Dla pzykładu zespoły pądowócze elekowi wykazują ezewowaie ozdzielcze, aomias siłowie ezewowae są całościowo, i mamy do czyieia z ezewowaiem ogólym. Poado zespoły pądowócze w pewych saach eksploaacyjych pacują w układzie z większą ilością elemeów podsawowych iż ezewowych, pzy czym każdy ezewowy zespół pądowóczy może zasąpić każdy z zespołów podsawowych (ezewa pzesuwająca się. Pod kąem obciążeia domiuje w sysemach ezewa goąca (ezewowaie pędików sumieiowych lub ciepła (elekowie dla zapewieia maksymalego szybkiego pzełączaia w pzypadku uszkodzeia elemeów podsawowych [3]. Saki dyamiczie pozycjoowae dzieloe są pod względem wyposażeia a zw. Klasy kosekwecji DP. Pzepisy Międzyaodowej Ogaizacji Moskiej IMO doyczą saków zbudowaych po i klasyfikują saki z auomayczym pozycjoowaiem w zech klasach. Klasyfikacja IMO dzieli saki a zy klasy o osącym ezewowaiu w poszczególych podsysemach. Nie doyczy oa saków z ęczym lub półauomayczym seowaiem pozycją (ys. 1. Jedoski z półauomayczym sysemem DP, akowae są jako ajiższa (zeowa klasa wyposażeia DP, według owazysw klasyfikacyjych (DPS-. W dalszej części aykułu pzedsawioo uogólioy model sukuy sysemu dyamiczego pozycjoowaia oaz popozycję wykozysaia płaszczyzy liczb zespoloych do opisu ezewowaia w ych sysemach. 2. WYPOSAŻENIE W SYSTEMIE DYNAMICZNEGO POZYCJONOWANIA Wymagaia sawiae wyposażeiu saków pozycjoowaych dyamiczie wyikają z opeacji, do jakich ma być wykozysywaa daa jedoska. Odbiegają oe, od wymagań sawiaych wyposażeiu saków o pzezaczeiu aspoowym podsawową óżicą jes wysoki poziom ezewowaia większości suku związaych pośedio i bezpośedio z działaiem sysemu dyamiczego pozycjoowaia. W abeli 1 zapezeowao wymagaia okeśloej klasy wyposażeia saków DP w zależości od założoych zadań, jakie ma wykoywać. Zawsze do okeśloych zadań może być wykozysaa jedoska o wyższej klasie kosekwecji. Nie wyklucza się eż możliwości zasosowaia pozycjoowaia ęczego w pewych odzajach opeacji oceaoechiczych. W dalszej części z uwagi a ogaiczeia publikacji, ozpazoe zosaie ezewowaie w podsysemach DP saków z zeową (ajiższą oaz zecią (ajwyższą klasą kosekwecji. Opisae poziomy ezewowaia są zdefiiowae w okóliku IMO [4] oaz późiej wydae zaleceia szczegółowe Międzyaodowego Sowazyszeia Koakoów Moskich IMCA [5].

2 Rys. 1. Uposzczoa budowa sysemu maualego pozycjoowaia saku (DPS- Tabela 1. Dobó klasy wyposażeia saku DP w zależości od ypu opeacji oceaoechiczej jaką jedoska ma wykoywać. Opeacja Klasa Uwagi wyposażeia Wieceia 3 Zasosowaie do wszyskich odwieów w obębie pojeków Podukcja węglowodoów 3 Eksploaacja szybów wydobywczych 3 Wydobycie węglowodoów i składowaie ich a jedosce Opeacje łączeia z podmoskimi szybami wieiczymi 2, 3 Z podwodym smaowaiem Symulacja szybu wieiczego 2, 3 Załogowe opeacje podwode 3 Nukowaie wewąz suku ip. Załogowe opeacje podwode 2, 3 Nukowaie w owaej wodzie Wspomagaie pac ukowych z małej jedoski pomociczej 2, 3 Gdy jedoska pomocicza jes połączoa do główego saku dla pac ukowych Bezzałogowa iewecja podwoda z wykozysaiem 2, 3 pojazdów ROV Jedoska hoelowa połączoa apem z isalacją 3 oceaoechiczą Jedoska hoelowa poza sefą bezpieczeńswa 5 m 2, 3 Symulacja szybu afowego, szyby plafom 2, 3 Ogóle pace kosukcyje w sefie bezpieczeńswa 5 m 2, 3 Ogóle pace kosukcyje poza sefą bezpieczeńswa 5m 1, 2, 3 Dla pewych miej złożoych pac dopuszcza się zasosowaie saków klasy Klasa 3 (DPS-3 odpowiada sysemowi, w kóym uaa pozycji (zejście saku z zadaej pozycji i lub azymuu w wyiku awaii sysemu DP ie powia powsać w wyiku jakiegokolwiek pojedyczego uszkodzeia włączając komplee spaleie w wyiku pożau okeśloego podsysemu (p. jedej z siłowi lub całkowie zaopieie jedego z główych wodoszczelych pzedziałów maszyowych. Do pojedyczych uszkodzeń włącza się ówież pojedycze ieumyśle działaie jakiejkolwiek osoby a pokładzie jedoski. Pzykład akiego sysemu pzedsawioo a ysuku 2.

3 Rys. 2. Uposzczoa budowa sysemu dyamiczego pozycjoowaia klasy 3 (DPS-3 3. BUDOWA SYSTEMU DYNAMICZNEGO POZYCJONOWANIA Sysem dyamiczego pozycjoowaia wozą: E S1 auomayczy sysem adzou dyamiczego pozycjoowaia, E S2 sysem elekowi okęowej, E S3 sysem apędowy saku, E S4 sysem awayjego zasilaia w eegię elekyczą, E S5 sysem czujików odiesieia, E S6 pozosałe podsysemy sysemu DP: S={E S1, E S2, E S3, E S4, E S5, E S6 } (1 Auomayczy sysem adzou dyamiczego pozycjoowaia E S1 składa się z: E S1-1 jedoski seującej DP, E S1-2 sacji kooli DP, E S1-3 sysemu seowaia maualego oaz E S1-4 pozosałych podsysemów związaych z adzoem opeacji pozycjoowaia: E S1 = {E S1-1, E S1-2, E S1-3, E S1-4 } (2 Z kolei sysem elekowi okęowej E S2 wozą: E S2-1 zespoły pądowócze siłowi główej, E S2-2 główa ablica ozdzielcza GTR oaz sysem zaządzaia ozdziałem mocy, E S2-3 pomocicze maszyy siłowi główej, E S2-4 łącziki magisal GTR i E S2-5 pozosałe podsysemy związae z wywazaiem i ozdziałem eegii elekyczej: E S2 = {E S2-1, E S2-2, E S2-3, E S2-4, E S2-5 } (3 Sysem apędowy saku E S3 składa się z: E S3-1 główego zespołu apędowego saku waz z pędikiem, E S3-2 płewy seu główego pędika z sysemem apędu i seowaia, E S3-3 uelowych pędików sumieiowych waz z apędem, E S3-4 azymualych pędików sumieiowych waz z apędem oaz E S3-5 pozosałych podsysemów związaych z sysemem pędików: E S3 = {E S3-1, E S3-2, E S3-3, E S3-4, E S3-5 } (4 W skład sysemu awayjego zasilaia w eegię elekyczą E S4 wchodzą: E S4-1 zasilacz awayjy UPS, E S4-2 baeia akumulaoów, E S4-3 elekowia awayja oaz E S4-4 pozosałe podsysemy związae z awayjym zasilaiem w eegię elekyczą: E S4 = {E S4-1, E S4-2, E S4-3, E S4-4 } (5 Naomias sysem czujików odiesieia E S5 składa się z: E S5-1 żyokompasu (pomia azymuu, E S5-2 aemomeu (pomia kieuku i pędkości wiau, E S5-3 jedoski odiesieia pozycji saku (óżicowy sysem globalego pozycjoowaia DGPS, sysemy hydoakusycze, adaowe i laseowe, pomiay w dwóch

4 posopadłych płaszczyzach pioowych kąów odchyleia od osi pioowej aciągięej liki z obciążikiem opuszczoym a do moskie, E S5-4 jedoski odiesieia pioowego VRU (pomiay kołysań popzeczych, wzdłużych oaz uzeia saku i E S5-5 pozosałych podsysemów czujików DP: E S5 = {E S5-1, E S5-2, E S5-3, E S5-4, E S5-5 } (6 4. PROPOZYCJA OPISU REZERWOWANIA W SYSTEMACH DP Dla zamodelowaia ezewowaia w sysemie X wpowadzoo pzekszałceie X,. Wyikiem ego pzekszałceia jes paa liczb, kóe odpowiedio są ówe ilości elemeów podsawowych w sysemie X w chwili, oaz ilości elemeów ezewowych w sysemie X w chwili. (X, fukcja sukuy sysemu X w chwili. X, = ((X, = (P(X,, R(X, (7 Elemey pay liczbowej zwacaej w wyiku powyższego pzekszałceia w złożoych sysemach echiczych są zwykle fukcja czasu, co wyika z: zmiay sukuy fukcjoalej w związku ze zmiaą sau eksploaacyjego (waukuje o ia wymagaa do pacy miimalą ilość elemeów podsawowych, miejsza liczba wymagaych elemeów podsawowych zwiększa auomayczie liczebość elemeów ezewowych, elemey sysemu mogą w czasie eksploaacji sysemu echiczego pzechodzić w sa iezdaości, co powoduje zmiejszeie się ilości pozosałych, goowych do pacy elemeów. Dla okeśloej chwili czasu całkowia ilość elemeów (X, w sysemie X jes ówa: (X, = P(X, + R(X, = (X, REST (X, (8 (X, liczebość sysemu X pzy założoej począkowej pełej goowości sysemu w chwili =: ( X, cad( X P( X, R( X, REST ilość elemeów sysemu X, kóe uległy uszkodzeiu do chwili. Poówaie poziomu ezewowaia w sysemach DP a sakach ależących do klas wyposażeia, jes możliwe m.i. popzez wpowadzeie współczyika eal, kóy jes ówy maksymalej obsewowalej w czasie eksploaacji liczbie elemeów sysemu będących w saie zdaości: ( X maxcad( X (1 eal Zaleceia owazysw klasyfikacyjych doyczą wymagaej miimalej ilości okeśloych elemeów k, z. w czasie eksploaacji w sysemie DP w chwili jego pełej zdaości zeczywisa liczebość eal okeśloego podzespołu w sysemie X ie może być miejsza iż k co możemy zapisać jako: eal (X k (X (11 Waość współczyika k dla okeśloego sysemu może posłużyć do opisu ezewowaia w okeśloym podsysemie a saku o daej klasie wyposażeia. Odosząc o do wymagaej ilości elemeów podsawowych P(X,, liczebość elemeów ezewowych R(X, w okeśloym sysemie X, w dowolej chwili ie może być miejsza iż waość: Fukcja X, może być pzedsawioa a płaszczyźie zespoloej jako: i 1 R(X, = k (X - P(X, (12 X, = P(X, + i R(X, (13 (9

5 Po podsawieiu zależości (12 uzyskujemy fomułę powiązaą z omaywym wskaźikiem k w posaci: X, = P(X, + i [ k (X - P(X, ] (14 Rys. 3. Wymagae waości X,= dla poszczególych elemeów w klasie DPS-: 1 bak koieczości elemeów daego ypu w sysemie, 2 elemey bez ezewowaia, 3 elemey z koością ezewowaia κ=1 Rys. 4. Wymagae waości X,= dla poszczególych elemeów w klasie DPS-3: 1 elemey iewymagające ezewowaia wg zaleceń klasyfikacyjych; 2 wymagay jede eleme podsawowy, koość ezewowaia κ=1; 3 wymagay jede eleme podsawowy, koość ezewowaia κ=2; 4 wymagae dwa elemey podsawowe, koość ezewowaia κ=1 Wymagaia miimalej liczebości poszczególych sysemów X, pezeują się dla pzedsawioych modeli sukuy w odiesieiu do óżych klas wyposażeia DP. Z uwagi a ściśle okeśloe całkowie i zawae w okeśloych zakesach waości dla powyższych daych w każdej klasie DP moża zlokalizować modele ezewowaia poszczególych suku sysemu DP w okeśloych pozycjach a płaszczyźie zespoloej. Poszczególe sukuy podsysemów DP pzypoządkowao okeśloym pukom płaszczyzy

6 zespoloej zgodie z zależością (14. Dla saków DP klas DPS- i DPS-3 położeie poszczególych puków pzedsawioo a ysukach 3 i 4. Współzęde poszczególych puków odpowiadają waościom: P(X, = = e [X,=] = e [(E ((X, ] (16 R(X, = = im [X,=] = im[((x, ] (17 Współczyik koości ezewowaia defiioway jako sosuek ilości elemeów ezewowych do ilości elemeów podsawowych opisay jes zależością: R( (18 P( Wszyskie liczby w zapezeowaych modelach mają agumey ależące do piewszej ćwiaki układu współzędych, czyli: { ag }, 9 (19 Dla pzedsawioego modelu moża pzedsawić szeeg zależości. Założoo, że isieje pzyajmiej jede eleme w sysemie: Dla baku ezewowaia w sysemie, czyli: P ( (2 zachodzą zależości: R(X, = [ k (X - P(X, ] = (21 P( P( (22 oaz po uwzględieiu (19: ag (23 Dla dwóch sysemów o ej samej koości ezewowaia ozymuje się: czyli zachodzi: R( X, u R( X, v si 1 si P( X1, u P( X 2, v 2 (24 ag X1, u ag X 2, v (25 Dla uszkodzeia dowolego elemeu podsawowego w sysemie pzy działających elemeach ezewowych pzyjęo, że sysem w pzedziale czasu (, + ie zmieia swojego sau eksploaacyjego, czyli: oaz składa się z co ajmiej jedego elemeu ezewowego: P(X, = cosas (26 R(X, 1 (27 Poado założoo, że w jedej chwili czasowej, uszkodzić się może ylko jede eleme podsawowy, oaz zakłada się, że elemey ezewowe są w ym czasie zdae i załączają się do pacy (pzejmują obciążeie w pomijalie małym czasie. Wówczas uszkodzeie kóegokolwiek z elemeów podsawowych w sysemie X wywoła pzejście sau: λ iesywość uszkodzeń sysemu Nowy sa sysemu moża wówczas opisać fomułą: (28 i (29 Dla apawy dowolego elemeu ezewowego w sysemie pzy saie zdaości sysemu, pzyjęo, że sysem w pzedziale czasu (, + ie zmieia swojego sau eksploaacyjego (26 i jes w saie zdaości

7 oaz założoo, że w jedej chwili czasowej, apawie może podlegać ylko jede eleme oaz że zdae elemey sysemu w akcie apawy ie uszkadzają się. iesywość apaw sysemu Nowy sa sysemu moża wówczas opisać fomułą: (3 i (31 Dla uszkodzeia dowolego elemeu podsawowego w sysemie pzy uszkodzoych wszyskich elemeach ezewowych, pzyjęo, że sysem w pzedziale czasu (, + ie zmieia swojego sau eksploaacyjego (26. oaz uszkodzoe są wszyskie elemey ezewowe. R(X, = (32 Założoo ówież, że w jedej chwili czasowej, uszkodzić się może ylko jede dowoly eleme podsawowy, wówczas uszkodzeie wywoła pzejście sysemu ze sau zdaości do sau iezdaości: k 1 (33 Nowy sa sysemu moża wówczas opisać fomułą: F ( 1 (34 Dla apawy dowolego elemeu w sysemie, w saie iezdaości, pzyjęo, że sysem w pzedziale czasu (, + ie zmieia swojego sau eksploaacyjego (26. Poado sa iezdaości wyika z uszkodzeia ylko jedego elemeu kyyczego dla sysemu, z. uszkodzeie kóe wywołało awaie sysemu powsało w wyiku pocesu (34. Założoo, że w jedej chwili czasowej, apawie może podlegać ylko jede eleme oaz że elemey zdae w akcie apawy ie uszkadzają się. Wówczas apawa uszkodzoego elemeu kyyczego wywoła pzejście sysemu ze sau iezdaości do sau zdaości: Nowy sa sysemu moża wówczas opisać fomułą: k 2 (35 F ( 1 (36 Dla pzejścia w sa iezdaości sysemu pzy wyjściowym saie zdaości sysemu i wszyskich elemeach ezewowych, pzyjęo, że dla całego pocesu pzejścia do sau iezdaości sysem ie zmieia swojego sau eksploaacyjego (26 oaz zakłada się ze ie pzepowadza się apaw w sysemie do chwili pzejścia w sa iezdaości. Założoo, że w jedej chwili czasowej, uszkodzić się może ylko jede eleme podsawowy, oaz zakłada się, że elemey ezewowe jeśli są jeszcze zdae załączają się do pacy (pzejmują obciążeie w pomijalie małym czasie. Wówczas uszkodzeie kóegokolwiek z elemeów podsawowych w sysemie X wywoła pzejście sau (33. Zmiaa sau sysemu z pełej zdaości z zachowaiem opisaych założeń do sau iezdaości, wymaga zajścia kolejo (+1=(R(X, + 1 pzejść saów sysemu. Z czego R(X, pzejść opisaych jes zależością (29 co związae jes z wyczepaiem zasobów w posaci elemeów ezewowych w sysemie, aomias składik 1 opisay jes pzejściem (34 i związay jes bezpośedio z uszkodzeiem sysemu. Szeeg pocesów pzejść od sau wyjściowego do uszkodzeia sysemu moża opisać jako: {[, } 1,..., R( ], Dla pzejścia w sa pełej zdaości sysemu i wszyskich elemeach ezewowych pzy wyjściowym saie iezdaości sysemu, pzyjęo, że dla całego pocesu pzejścia do sau pełej zdaości sysemu i (37

8 wszyskich elemeów ezewowych, sysem ie zmieia swojego sau eksploaacyjego (26. Poado sa iezdaości wyika z uszkodzeia ylko jedego elemeu kyyczego dla sysemu, z. uszkodzeie kóe wywołało awaie sysemu powsało w wyiku pocesu (34. Założoo, że w jedej chwili czasowej, apawie może podlegać ylko jede eleme oaz że elemey zdae w czasie waia pocesu apawy ie uszkadzają się. Napawa uszkodzoego elemeu kyyczego (piewszego wywołuje pzejście sysemu ze sau iezdaości do sau zdaości. Pzyjęo, że sysem w kolejych (po odowie chwilach czasu (, + jes w saie zdaości oaz założoo, że w jedej chwili czasowej, apawie może podlegać ylko jede eleme oaz że zdae elemey sysemu w akcie apawy ie uszkadzają się. Pzejście sysemu ze sau iezdaości z zachowaiem opisaych założeń do sau pełej zdaości syemu i wszyskich elemeów ezewowych wymaga zajścia kolejo: jedego pzejścia (34 związaego z pzywóceiem goowości sysemu oaz (R(X, pzejść opisaych jes zależością (31 związaych z apawą wszyskich elemeów ezewowych w sysemie. Szeeg pocesów pzejść od sau wyjściowego do pełej zdaości sysemu i wszyskich elemeów ezewowych sysemu moża opisać jako: { [ 1 1, 1, 2 2 ( imf ( 2,..., ], (38 5. UWAGI KOŃCOWE W aykule zapopoowao owy sposób opisu ezewowaia dla złożoych sysemów echiczych o zmieej sukuze fukcjoalej. Zapopoowaa oacja w posaci pay liczb całkowiych pozwala a dokoaie szeegu pzekszałceń a płaszczyźie zespoloej. Pozwalają oe a spawdzeie szeegu zależości pomiędzy podsysemami w sysemach z ezewowaiem. Zależości e mogą mieć zasosowaie dla modelowaia i aaliz umeyczych złożoych sysemów echiczych o zmieej sukuze fukcjoalej i iezawodościowej. Między iymi dla jedakowych elemeów daego sysemu możliwe jes sumowaie wskaźików X,, co iepeować moża jako ozbudowę sysemu o okeśloą ilość elemeów podsawowych i ezewowych (połączeie szeegowe dwóch sysemów epezeowaych pzez odpowiedie wskaźiki oaz odejmowaie ych wskaźików, co iepeuje się jako poówaie sukuy (óżica w ilości wymagaych elemeów podsawowych i ezewowaia (óżica w ilości wymagaych elemeów ezewowych. PIŚMIENNICTWO CYTOWANE [1] Chybowski L., Mauszak Z., Simulaio of uavailabiliy of he offshoe ui s powe pla sysem wih use of seleced algoihms. Poblems of Applied Mechaics. Ieaioal Scieific Joual o 2 (15/24. IFToMM of Geogia. Tbilisi 24, s. 33. [2] Chybowski L., Sysem eegeyczo-apędowy jako podsukua sysemu dyamiczego pozycjoowaia jedoski oceaoechiczej. Maeiały XXIII Sympozjum Siłowi Okęowych, Akademia Moska, Gdyia, 22, s. 39. [3]. Nicewicz G., Gzebieiak R., Rezewowaie w sysemie eegeyczo-apędowym siłowi saku wieiczego i saku aspoowego. Maeiały 22 MSN, Zieloa Góa, Maj 21. Tom Mechaika, s. 13. [4] Guidelies fo Vessels wih Dyamic Posiioig Sysems. IMO MSC Cic Jue [5] Guidelies fo he Desig & Opeaio of Dyamically Posiioed Vessels. IMCA M 13. Febuay REDUNDANCY IN DYNAMIC POSITIONING SYSTEMS OF SEABED EXPLORING SUPPORT OFFSHORE VESSELS Summay: Majo diffeeces ad equiemes fo sucual edudacy i dyamic posiioig sysems of offshoe oil ad gas idusy suppo vessels has bee peseed. Geeic hieachical sucue model of dyamic posiioig sysems has bee show. Applicaio of complex umbes plae fo descipio of edudacy i dyamic posiioig sysems has bee poposed.

Ocena ekonomicznej efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych w elektrotechnice. 2. Podstawowe pojęcia obliczeń ekonomicznych w elektrotechnice

Ocena ekonomicznej efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych w elektrotechnice. 2. Podstawowe pojęcia obliczeń ekonomicznych w elektrotechnice opracował: prof. dr hab. iż. Józef Paska, mgr iż. Pior Marchel POLITECHNIKA WARSZAWSKA Isyu Elekroeergeyki, Zakład Elekrowi i Gospodarki Elekroeergeyczej Ekoomika w elekroechice laboraorium Ćwiczeie r

Bardziej szczegółowo

Nowa synteza neoklasyczna w makroekonomii

Nowa synteza neoklasyczna w makroekonomii Bak i Kredy 41 (2), 2010, 43 70 www.bakikredy.bp.pl www.bakadcredi.bp.pl Nowa syeza eoklasycza w makroekoomii Izabela Bludik * Nadesłay: 7 grudia 2009 r. Zaakcepoway: 18 luego 2010 r. Sreszczeie Od poad

Bardziej szczegółowo

Niepewności pomiarowe

Niepewności pomiarowe Niepewości pomiarowe Obserwacja, doświadczeie, pomiar Obserwacja zjawisk fizyczych polega a badaiu ych zjawisk w warukach auralych oraz a aalizie czyików i waruków, od kórych zjawiska e zależą. Waruki

Bardziej szczegółowo

ANALIZA BRYTYJSKIEGO RYNKU RENT HIPOTECZNYCH EQUITY RELEASE ORAZ KALKULACJA ŚWIADCZEŃ DLA POLSKICH ROZWIĄZAŃ Z WYKORZYSTANIEM RACHUNKU RENT ŻYCIOWYCH

ANALIZA BRYTYJSKIEGO RYNKU RENT HIPOTECZNYCH EQUITY RELEASE ORAZ KALKULACJA ŚWIADCZEŃ DLA POLSKICH ROZWIĄZAŃ Z WYKORZYSTANIEM RACHUNKU RENT ŻYCIOWYCH Batosz Lawędziak Uiwesytet Ekoomiczy w Katowicach Wydział Ekoomii Kateda Metod Statystyczo-Matematyczych w Ekoomii batoszlaw@ue.katowice.pl ANALIZA BRYTYJSKIEGO RYNKU RENT HIPOTECZNYCH EQUITY RELEASE ORAZ

Bardziej szczegółowo

Podstawy zarządzania finansami przedsiębiorstwa

Podstawy zarządzania finansami przedsiębiorstwa Podsawy zarządzaia fiasami przedsiębiorswa I. Wprowadzeie 1. Gospodarowaie fiasami w przedsiębiorswie polega a: a) określeiu spodziewaych korzyści i koszów wyikających z form zaagażowaia środków fiasowych

Bardziej szczegółowo

BADANIA DOCHODU I RYZYKA INWESTYCJI

BADANIA DOCHODU I RYZYKA INWESTYCJI StatSoft Polska, tel. () 484300, (60) 445, ifo@statsoft.pl, www.statsoft.pl BADANIA DOCHODU I RYZYKA INWESTYCJI ZA POMOCĄ ANALIZY ROZKŁADÓW Agieszka Pasztyła Akademia Ekoomicza w Krakowie, Katedra Statystyki;

Bardziej szczegółowo

METODY ILOŚCIOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH

METODY ILOŚCIOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH METODY ILOŚCIOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH QUANTITATIVE METHODS IN ECONOMICS Vol. XI, No. Szkoła Główa Gospodarstwa Wiejskiego Wydział Zastosowań Iformatyki i Matematyki Katedra Ekoometrii i Statystyki

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA WYBORU PORTFELA AKCJI ZAPEWNIAJĄCA KONTROLĘ RYZYKA NIESYSTEMATYCZNEGO

PROCEDURA WYBORU PORTFELA AKCJI ZAPEWNIAJĄCA KONTROLĘ RYZYKA NIESYSTEMATYCZNEGO B A D A I A O P E R A C Y J E I D E C Y Z J E 3 4 2004 omasz BRZĘCZEK* PROCEDURA WYBORU PORFELA AKCJI ZAPEWIAJĄCA KOROLĘ RYZYKA IESYSEMAYCZEGO Pzedsawiono poceduę wybou pofela akci zapewniaącą konolę yzyka

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY MATEMATYKI FINANSOWEJ. Wprowadzenie

ELEMENTY MATEMATYKI FINANSOWEJ. Wprowadzenie ELEMENTY MATEMATYI FINANSOWEJ Wpowadzeie Pieiądz ma okeśloą watość, któa ulega zmiaie w zależości od czasu, w jakim zostaje o postawioy do aszej dyspozycji. Watość tej samej omialie kwoty będzie ia dziś

Bardziej szczegółowo

euro info Planujemy fundusze europejskie Usługa PRO-INN dla małych i średnich przedsiębiorstw Międzynarodowy rynek obuwniczy ISSN 1505-781X

euro info Planujemy fundusze europejskie Usługa PRO-INN dla małych i średnich przedsiębiorstw Międzynarodowy rynek obuwniczy ISSN 1505-781X wrzesień (144) 2013 ISSN 1505-781X euro ifo Plaujemy fudusze europejskie dla małych i średich przedsiębiorstw www.ee.org.pl Usługa PRO-INN Międzyarodowy ryek obuwiczy Zachodiopomorskie Stowarzyszeie Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Twoja firma. Podręcznik użytkownika. Aplikacja Grupa. V edycja, kwiecień 2013

Twoja firma. Podręcznik użytkownika. Aplikacja Grupa. V edycja, kwiecień 2013 Twoja firma Podręczik użytkowika Aplikacja Grupa V edycja, kwiecień 2013 Spis treści I. INFORMACJE WSTĘPNE I LOGOWANIE...3 I.1. Wstęp i defiicje...3 I.2. Iformacja o możliwości korzystaia z systemu Aplikacja

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami

Zarządzanie finansami STOWARZYSZENIE KSIĘGOWYCH W POLSCE ODDZIAŁ W POZNANIU Zarządzaie fiasami DR LESZEK CZAPIEWSKI - POZNAŃ - WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE Pieiądze posiadają określoą wartość. Wartość w diu dzisiejszym omialej

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ

ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Nr 573 Ekoomia XXXIX 2001 BŁAŻEJ PRUSAK Katedra Ekoomii i Zarządzaia Przedsiębiorstwem METODY OCENY PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH Celem artykułu jest przedstawieie metod

Bardziej szczegółowo

FOLIA OECONOMICA CRACOVIENSIA

FOLIA OECONOMICA CRACOVIENSIA POLSKA AKADEMIA NAUK ODDZIAŁ W KRAKOWIE KOMISJA NAUK EKONOM ICZNYCH I SAYSYKI KRAKOWSKA AKADEMIA IM. ANDRZEJA FRYCZA M O D RZEW SKIEG O FOLIA OECONOMICA CRACOVIENSIA Vol. LII WYDAWNICWO ODDZIAŁU POLSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka instytucjonalna

Profilaktyka instytucjonalna RAPORT Z BADANIA: Profilaktyka istytucjoala W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Katowice, 9 wrzesień 2014 r. Projekt 1.16 Koordyacja a rzecz aktywej itegracji jest współfiasoway ze środków Uii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

Metrologia: miary dokładności. dr inż. Paweł Zalewski Akademia Morska w Szczecinie

Metrologia: miary dokładności. dr inż. Paweł Zalewski Akademia Morska w Szczecinie Metrologia: miary dokładości dr iż. Paweł Zalewski Akademia Morska w Szczeciie Miary dokładości: Najczęściej rozkład pomiarów w serii wokół wartości średiej X jest rozkładem Gaussa: Prawdopodobieństwem,

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 55a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409) zarządza się, co następuje:

Na podstawie art. 55a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409) zarządza się, co następuje: Projekt z dia 16.12.2013 r. Rozporządzeie Miistra Ifrastruktury i Rozwoju 1) z dia.. 2013 r. w sprawie metodologii obliczaia charakterystyki eergetyczej budyku i lokalu mieszkalego lub części budyku staowiącej

Bardziej szczegółowo

Michał Gruca ZASADY OPRACOWANIA WYNIKÓW POMIARÓW

Michał Gruca ZASADY OPRACOWANIA WYNIKÓW POMIARÓW Michał Gruca ZASADY OPRACOWANIA WYNIKÓW POMIARÓW 1. Wstęp Pomiarem jest procesem pozawczm, któr umożliwia odwzorowaie właściwości fizczch obiektów w dziedziie liczb. Sam proces pomiarow jest ciągiem czości

Bardziej szczegółowo

Jarosław Wróblewski Analiza Matematyczna 1A, zima 2012/13. Ciągi.

Jarosław Wróblewski Analiza Matematyczna 1A, zima 2012/13. Ciągi. Jarosław Wróblewski Aaliza Matematycza 1A, zima 2012/13 Ciągi. Ćwiczeia 5.11.2012: zad. 140-173 Kolokwium r 5, 6.11.2012: materiał z zad. 1-173 Ćwiczeia 12.11.2012: zad. 174-190 13.11.2012: zajęcia czwartkowe

Bardziej szczegółowo

WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE

WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE. PODSTAWOWE POJĘCIA Pieiądz, podobie jak ie doba (toway i usługi)) zieia swoją watość w czasie, co jest astępstwe zachodzących w sposób ciągły pocesów gospodaczych. Ziaie oże

Bardziej szczegółowo

WWW.E-AUTONAPRAWA.PL

WWW.E-AUTONAPRAWA.PL Autoaprawa ISSN 1897-3280 M I E S I Ę C Z N I K B R A N Ż O W Y GRUDZIEŃ 2013 (77) WWW.E-AUTONAPRAWA.PL Gościie a aszych łamach: Roma Boluk Obsługa kół pasowych TSD/eTSD Michał Czarzasty Krzysztof Grabowski

Bardziej szczegółowo

Metody ilościowe w systemie prognozowania cen produktów rolnych. Mariusz Hamulczuk Cezary Klimkowski Stanisław Stańko

Metody ilościowe w systemie prognozowania cen produktów rolnych. Mariusz Hamulczuk Cezary Klimkowski Stanisław Stańko Meody ilościowe w sysemie prognozowania cen produków rolnych nr 89 2013 Mariusz Hamulczuk Cezary Klimkowski Sanisław Sańko Meody ilościowe w sysemie prognozowania cen produków rolnych Meody ilościowe

Bardziej szczegółowo

BIULETYN MATURALNY NR 4 CENTRALNEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ MATEMATYKA

BIULETYN MATURALNY NR 4 CENTRALNEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ MATEMATYKA BIULETYN MATURALNY NR 4 CENTRALNEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ MATEMATYKA SPIS TREŚCI Rozdział I O egzamiie... Rozdział II Elemety matematyki fiasowej dr hab. Michał Szurek... 6 Rozdział III Wzory... 9 Rozdział

Bardziej szczegółowo

aktualności 46 listopad 2008 biomérieux Diagnostyka in vitro wspiera decyzje klinicystów Diagnostyka źródłem dobrego zdrowia

aktualności 46 listopad 2008 biomérieux Diagnostyka in vitro wspiera decyzje klinicystów Diagnostyka źródłem dobrego zdrowia 46 listopad 2008 aktualości biomérieux Diagostyka i vitro wspiera decyzje kliicystów Diagostyka źródłem dobrego zdrowia Spis treści 2 od wydawcy 3 Epidemiologicze aspekty zakażeń o etiologii C. difficile

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyki i Postępowania Zawodowego

Kodeks Etyki i Postępowania Zawodowego Kodeks Etyki i Postępowaia Zawodowego 2015 RELX Group Kodeks Etyki i Postępowaia Zawodowego Spis treści 2 Nasze zobowiązaie do uczciwości Wiadomość od aszego Dyrektora geeraleg Filozofia i wartości przyświecające

Bardziej szczegółowo

Konica Minolta Optimized Print Services (OPS) Oszczędzaj czas. Poprawiaj efektywność. Stabilizuj koszty. OPS firmy Konica Minolta

Konica Minolta Optimized Print Services (OPS) Oszczędzaj czas. Poprawiaj efektywność. Stabilizuj koszty. OPS firmy Konica Minolta Koica Miolta Optimized Prit Services (OPS) Oszczędzaj czas. Poprawiaj efektywość. Stabilizuj koszty. OPS firmy Koica Miolta Optimized Prit Services OPS Najlepszą metodą przewidywaia przyszłości jest jej

Bardziej szczegółowo

Opracowanie i analiza materiału statystycznego 419[01].O1.04

Opracowanie i analiza materiału statystycznego 419[01].O1.04 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Ewa Kawczyńska-Kiełbasa Opracowaie i aaliza materiału statystyczego 419[01].O1.04 Poradik dla uczia Wydawca Istytut Techologii Eksploatacji Państwowy Istytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo

euro info Program LIFE dla małych i średnich przedsiębiorstw polskiego eksportu ISSN 1505-781X walory regionu czynnikiem rozwoju przedsiębiorczości

euro info Program LIFE dla małych i średnich przedsiębiorstw polskiego eksportu ISSN 1505-781X walory regionu czynnikiem rozwoju przedsiębiorczości wrzesień (155) 2014 ISSN 1505-781X euro ifo dla małych i średich przedsiębiorstw www.ee.org.pl Marketig Marka regioala. iteretowy walory regiou czyikiem rozwoju przedsiębiorczości Program LIFE Niezamówioa

Bardziej szczegółowo

Entropia w układach dynamicznych

Entropia w układach dynamicznych Etropia w układach dyamiczych Wstęp Środowiskowe studia doktorackie Uiwersytet Jagielloński Kraków, marzec-kwiecień 203 Tomasz Dowarowicz Część II Etropia topologicza i zasada wariacyja Zaczijmy od początku.

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE PREFERENCJI A RYZYKO 11

MODELOWANIE PREFERENCJI A RYZYKO 11 MODELOWANIE PREFERENCJI A RYZYKO Sudia Ekonomiczne ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH MODELOWANIE PREFERENCJI A RYZYKO Kaowice 20 Komie Redakcyjny Tadeusz Trzaskalik (redakor

Bardziej szczegółowo