Automatyczna detekcja i pomiar markerów w fotogrametrycznym systemie trójwymiarowego pozycjonowania ciała dla celów rehabilitacji leczniczej *

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Automatyczna detekcja i pomiar markerów w fotogrametrycznym systemie trójwymiarowego pozycjonowania ciała dla celów rehabilitacji leczniczej *"

Transkrypt

1 Automatcza detekcja i pomia makeów w otogametczm sstemie tójwmiaowego pozcjoowaia ciała dla celów ehabilitacji lecziczej * D iż. Regia Tokaczk, iż. Michał Huppet Steszczeie Fotogametcz sstem pozcjoowaia dla celów ehabilitacji lecziczej bazując a obazach z apaatów cowch pozwala a wzaczeie pzestzech współzędch wbach puktów ciała człowieka. Te pukt, to pzeiesioe a powiezchię ciała chaaktestcze miejsca kośćca, sgalizowae lekkimi kulkami stopiaowmi. Opócz ich miez się ówież źeice oczu pacjeta. Układ odiesieia deiiowa jest za pomocą płaskich zaczików papieowch, umieszczoch w jedej płaszczźie. Wmieioe powżej pukt miezoe są maualie, co czi sstem mało kokuecjm wobec ich działającch w tej dziedziie. W amach ozwijaia i modeizacji sstemu powadzoe są pace ad automatczą detekcją i pomiaem a obazach cowch wżej wmieioch tzech gup puktów. Dla detekcji makeów a ciele pacjeta wbao metodę poszukiwaia według okeśloej baw. oszukiwaie to zachodzi w pzestzei baw HSI. Dla wktch a paze zdjęć gup pikseli twozącch obaz makeów wzaczae są ich ceta, a astępie łączoe w pa homologicze a podstawie kteiów: pzależości do odpowiediej liii epipolaej i miimum paalaks popzeczej. zepowadzoo poówaie opacowaej metod pomiau z pomiaem maualm, wpadło oo pomślie dla oce jej dokładości oieważ amatoskie kompaktowe apaat cowe użwae do ejestacji zapisują obaz w statm omacie JG, zbadao wpłw stopia kompesji a dokładość automatczego pomiau. 1. Wstęp Opacowa w akładzie Fotogametii i Iomatki Teledetekcjej cow sstem pomiaow dla celów ehabilitacji lecziczej umożliwia pomia wbach pzez lekaza puktów ciała ludzkiego i wzaczeie ich położeia w tójwmiaowej pzestzei. Sstem składa się z uządzeń do ejestacji obazów i opogamowaia, służącego do pomiau zdjęć, obliczeia pzestzeego położeia miezoch puktów, wkoaia a tej podstawie pewch aaliz i spoządzeia dokumetacji w postaci wkesów i tabel. Do ejestacji obazów służą dwa skalibowae cowe apaat otogaicze o osiach kame zbieżch pod kątem umożliwiającm ejestację a zdjęciach całego ciała człowieka, w tm jego części odbitej w lustze będącm ówież częścią sstemu. Wzaczae pomiaem otogametczm pukt są pzeiesieiem elemetów kośćca a powiezchię ciała pacjeta i są sgalizowae stopiaowmi kulkami. Do umiejscowieia modelu zbudowaego a podstawie zdjęć w * Opacowaie wkoao w amach gatu KBN 4 T1E 57

2 zewętzm układzie odiesieia służą otopukt w postaci papieowch biało-czach zaczków umieszczoe w płaszczźie lusta. Dotchczasow maual sposób pomiau puktów a zdjęciach czi sstem mało kokuecjm w poówaiu do iektóch ich sstemów wkozstwach w ehabilitacji lecziczej, zatem automatzacja pomiau jest logiczm etapem optmalizacji i ozwoju sstemu.. ałożeia metod detekcji o pzestudiowaiu liteatu dotczącej sstemów do pomiau ciała ludzkiego [Tokaczk R. 5] i bioąc pod uwagę założeia i wauki działaia aszego sstemu, do detekcji sgałów a pacjecie postaowioo wkozstać segmetację obazu z wkozstaiem baw. Ułatwieiem tej detekcji jest możliwość bawieia stopiaowch kulek paktczie a dowol kolo, zatem ajlepiej a taki, któ ie wstępuje lub wstępuje badzo zadko a obazach pacjetów otogaowach w gabiecie lekaskim. a ajlepiej adając się do tego celu kolo uzao kolo zielo. oieważ deiiowaie baw w sstemie RGB w któm ejestowae są obaz z apaatu cowego użwaego do ejestacji ie jest oczwiste, detekcję postaowioo pzepowadzać w pzestzei baw HSI. zejście obazu z RGB do HSI dokoao według omuł 1: I v1 v bcd, bcd,, b bcd,, b 1/3 1/ 6 1/ 1/ 1/ 1/ 1/3 1/ 6 1/ 1/ 1/ 1/ 1/3 1/ / 6 1/ MS,, b MS,, c MS,, d 1 gdzie: H bcd, acta[v1 bcd,/v bcd,] S bcd,[v1 bcd, v bcd, ] 1/ gdzie: MS,,b - składowa R modelu RGB MS,,c - składowa G modelu RGB MS,,d - składowa B modelu RGB I bcd, - obaz jasości dla tpletu kaałów spektalch b,c,d H bcd, - obaz baw dla tpletu kaałów spektalch b, c, d S bcd, - obaz asceia dla tpletu kaałów spektalch b, c, d Wbó wzoca kolou pzepowadzoo a podstawie póbki kolou w dwojaki sposób: - w opaciu o watości maksmale i miimale H i S, dowole I, - pzez wzaczeie epezetatwch paametów statstczch watości śediej m s, odchleia stadadowego σ, z ich pomocą obliczeia watości zakesów m s ± σ dla H, S, I. Ekspemet wkazał, że lepsze ezultat detekcji daje sposób piewsz, wzozec koloów poszezoo też o zakes miimal i maksmal składowej baw zasadiczej domiującej w aszm pzpadku G.

3 Dalsze paamet segmetacji to: ilość wdzieloch pzlegającch do siebie pikseli paamet zmie dla óżch ozdzielczości apaatów, ustuowaie a obazie i odległość gup wktch pikseli. zkład oka pogamu z wktmi sgałami i wzaczomi ich cetami pokazuje Rs.1a i 1b. a b b Rs. 1 ai b. Widok oka pogamu otogametczego sstemu z automatczie wktmi makeami a ciele metodą detekcji kolou. Ekspemet wkazał, że detekcja a podstawie kolou pozwala pawie zawsze wkć wszstkie pukt. Nielicze wjątki pomiięcia sgałów dotczą zazwczaj albo deektów bawieia kulek, albo dużego spadku jasości dla sgałów odbijach w lustze. Istotm waukiem pawidłowej detekcji baw a dwu zdjęciach pzezaczoch do pozcjoowaia jest pawidłowe oświetleie pacjeta światłem białm, ozposzom, ówomiem, z miimalmi cieiami. 3. omia cetów sgałów.

4 Odębm zagadieiem jest pomia cetów wktch sgałów. W pzpadku zdjęć z apaatu cowego o iewielkiej stosukowo ozdzielczości sstem działając w paktce składa się z apaatów o ozdzielczości 161 pikseli, kied obaz sgału jest twozo pzez 1-15 pikseli, dla okeśleia śodka sgału wstacz śedia atmetcza położeia pikseli lub śedia policzoa z maksmalej i miimalej ich pozcji w wieszach i kolumach obazu. oówaie pomiezoch maualie śodków sgałów z pomiezomi automatczie pzepowadzoe a 1 wktch puktach a pięciu zdjęciach dało śedi błąd około 1 piksela. Jest to dość dużo, ale iewielka ilość pikseli pzpadającch a sgał powoduje pewą ich ieoemość i pzez to poblem awet z maualm pomiaem. Lepsze wiki uzskao dla obazów z apaatu o ozdzielczości 6 megapikseli. oówaie pomiau maualego z automatczm dla śodka sgału obliczaego jako śedia z wktch pikseli dało a 1-tu miezoch puktach a pięciu zdjęciach śedi błąd pomiau,8 piksela, co daje oczwiście odpowiedio dużo lepszą dokładość a miezom obiekcie. Jeśli ejestacja odbwa się za pomocą apaatu o większej ozdzielczości, ceta kulek moża wzaczć jako śodki okęgów apoksmowach pikselami bzegowmi wktch sgałów według astępującego postego algotmu: Rówaie okęgu: R czli R F o lieazacji: F F F F d d dr v R F d d RdR v ozwiązujem metodą ajmiejszch kwadatów, pzbliżeia iewiadomch pzjmując: i jako śedią z pozcji skajch wktch pikseli, a R wika z połow óżic pozcji tch pikseli. 4. Badaie wpłwu kompesji JG a detekcję. Większość cowch apaatów otogaiczch ejestuje obaz w omacie JG. Kompesja obazu jest zwkle dwu lub tzstopiowa. W takcie badaia za pomocą cowego sstemu pozcjoowaia pacjet jest ejestowa wielokotie, poieważ pzbiea óże ułożeia ciała. auważoo, że dla zaejestowaia a jedej kacie kilku pacjetów osoba obsługująca sstem iekied zwiększa stopień kompesji JG-a. Wobec tego ależało zbadać, jak wpłie o a dokładość automatczego pomiau sgałów a pacjecie. ależość tą pzebadao dla zdjęcia wjściowego, a któm wzaczoo paamet detekcji baw sgału, poddaego óżm stopiom kompesji w pogamie hotoshop. oówao błęd wzaczeia cetów sgałów w stosuku do obazu wejściowego oaz ilość wktch pikseli. oiższa tabela Tabela 1 i spoządzoe a jej podstawie wkes pzedstawioe a Rs. 3a i b pokazują te zależości. Wielkość pliku obazu [KB] Błąd wkcia sgału [pl] Ilość wktch pikseli

5 1 784, , , , , , , , ,1 475 Tabela 1. Wpłw stopia kompesji JG a dokładość automatczego pomiau sgałów - śedi bląd pomiau [pl] w odiesieiu do pliku o ajmiejszm stopiu kompesji 1, 1,8,6,4, wielkość pliku w kb Rs.3a i b Wpłw stopia kompesji JG a dokładość automatczego wzaczeia położeia makeów. Badaia wkazał, że tlko badzo duż stopień kompesji ie wstępując w meu apaatów zacząco wpłwa a obiżeie wików pomiau. 5. Szukaie puktów homologiczch a dwu zdjęciach. Użcie do sgalizacji idetczch kulek powoduje, że wkte a obu obazach pacjeta make są podobmi plamkami o kształcie zbliżom do okęgu, zatem użta pzkładowo dla spaowaia metoda koelacji obazów dopasuje każd obaz makea z pawego zdjęcia do każdego z lewego. Dla otogametczego okeśleia ich pzestzeej pozcji ależ je dopasować odpowiedio tak, ab tlko pukt homologicze a obu obazach uzskał te sam idetikato. Dla dopasowaia sgałów wbaa dwa kteia: 1. położeie a odpowiediej liii dzeej epipolaej,. miimum paalaks popzeczej po oietacji wzajemej obu zdjęć.

6 akłada się, że dopasowaie sgałów astąpi po upzedio wkoaej oietacji wzajemej piewsze pzbliżeie wkozstującej otopukt mieszczące się w płaszczźie lusta i sgalizowae im tpem zaczków oszukiwaie puktów wzdłuż liii dzech Liie dzee puktu zobazowaego a dwu zdjęciach wzaczają dwa pukt: pukt dze, któ jest zutem śodkowm śodka zutów dugiego zdjęcia pa oaz obaz ozpatwaego puktu a zdjęciu. Okeślające ją a pawm zdjęciu bo pzjęto zasadę dopasowaia puktu pawego zdjęcia do puktu lewego zdjęcia pukt wzaczają ówaia: Y X Y X Y X Y X K K Współzęde puktu dzeego dostajem pzez podstawieie do ówaia kolieaości jako puktu zutowaego a zdjęcie pawe - lewego śodka zutów. Uzskaie zutu puktu a pawm zdjęciu umożliwia pzejście pzez zdjęcia epipolae: ajpiew zajdujem położeie puktu a pomociczm lewm zdjęciu epipolam, a astępie kozstając z własości obazów epipolach obliczam położeie puktu a pawm zdjęciu epipolam: b A w końcu pzechodzim a zdjęcie pawe ogiale 4. zeliczeie a zdjęcia epipolae umożliwiają wzaczoe w pocesie oietacji wzajemej paamet: kąt oietacji pawego zdjęcia w stosuku do lewego: ω, φ i κ oaz składowe baz w układzie modelu: b, b, b z.

7 Macieze obotu zdjęć piewotch do epipolach: 6 b Gdzie: b Κ Φ Ω Κ Φ cosκ si Κ cosφ si Φ 1 Ω cosω si Ω si Κ cosκ 1 si Φ cosφ 1 si Ω cosω Natomiast jest maciezą otzmaą z etapu oietacji wzajemej. Kąt maciez b obliczae są ze składowch baz: 7 Ω ω bz Φ actg b b Κ actg b b z 8 zeszukiwaie po liiach dzech powadzi się w pewm pasie ad i pod liią, ab uwzględić ewetuale iedokładości początkowej oietacji wzajemej oaz błęd automatczej detekcji kolou. W pzgotowaiu jest alteatwa metoda zajdowaia liii dzech, opata a okeślaiu dla puktu zidetikowaego a jedm zdjęciu płaszczz dzeej, dla dowolie zoietowach zdjęć, a astępie wzaczeiu dla dugiego zdjęcia pomieia dzeego jako kawędzi pzecięcia płaszczz zdjęcia z płaszczzą dzeą. W popoowam ozwiązaiu ie wzacza się położeia puktów dzech, któe w iektóch pzpadkach mogą bć ieokeśloe. 5.. Spawdzeie paalaks popzeczej dopasowach puktów Kotolą wkoaego w popzedim koku dopasowaia jest powtóe obliczeie oietacji wzajemej, tm azem opócz puktów dostosowaia a lustze do oietacji tej bae są kulki a ciele i spawdzeie watości paalaks popzeczej. ozwoli to a welimiowaie ieozaczoego pzpadku, gd dwa pukt zajdą się a tm samm pomieiu dzem.

8 aalaksa popzecza jest stadadowm idkatoem oietacji wzajemej. Wstąpieie dużej jej watości świadcz o błędm pomiaze tu o błędm dopasowaiu. 6. odsumowaie. Metoda detekcji makeów opata a segmetacji kolou jest metodą postą obliczeiowo, zatem czas automatczego pomiau w poówaiu do alteatwej dla tego pzpadku metod ABM jest zaczie kótsz. Bawieie makeów a kolo zadko wstępując a ciele ozebaego do bieliz pacjeta miimalizuje ilość pzekłamań pomiau i zmiejsza ilość pogamowch zabezpieczeń pzed imi. Dokładość wzaczeia położeia śodków sgałów metodą śediej jest wstaczająca dla apaatów o aktualie powszechej ozdzielczości 3-5 megapikseli. Wkozstaie liii dzech dla stosukowo iewielkiej ilości stadatowo miezoch puktów około 3 i kotola paalaks popzeczej zapewia pawidłowość dopasowaia odpowiadającch sobie puktów homologiczch. Liteatua: Tokaczk R., Fotogametia cowa w zastosowaiach medczch do pomiau ciała ludzkiego pzegląd i tedecje ozwojowe sstemów pomiaowch Geodezija, Katogaija i Aeootozimaia, Mizbidomczij Naukowo-Techiczij boik, Wipusk 66, 5, dostęp ówież w Iteecie:

9

Michał Gruca ZASADY OPRACOWANIA WYNIKÓW POMIARÓW

Michał Gruca ZASADY OPRACOWANIA WYNIKÓW POMIARÓW Michał Gruca ZASADY OPRACOWANIA WYNIKÓW POMIARÓW 1. Wstęp Pomiarem jest procesem pozawczm, któr umożliwia odwzorowaie właściwości fizczch obiektów w dziedziie liczb. Sam proces pomiarow jest ciągiem czości

Bardziej szczegółowo

ANALIZA BRYTYJSKIEGO RYNKU RENT HIPOTECZNYCH EQUITY RELEASE ORAZ KALKULACJA ŚWIADCZEŃ DLA POLSKICH ROZWIĄZAŃ Z WYKORZYSTANIEM RACHUNKU RENT ŻYCIOWYCH

ANALIZA BRYTYJSKIEGO RYNKU RENT HIPOTECZNYCH EQUITY RELEASE ORAZ KALKULACJA ŚWIADCZEŃ DLA POLSKICH ROZWIĄZAŃ Z WYKORZYSTANIEM RACHUNKU RENT ŻYCIOWYCH Batosz Lawędziak Uiwesytet Ekoomiczy w Katowicach Wydział Ekoomii Kateda Metod Statystyczo-Matematyczych w Ekoomii batoszlaw@ue.katowice.pl ANALIZA BRYTYJSKIEGO RYNKU RENT HIPOTECZNYCH EQUITY RELEASE ORAZ

Bardziej szczegółowo

TRZY TYPY ZASAD SPRAWIEDLIWOŚCI DYSTRYBUTYWNEJ

TRZY TYPY ZASAD SPRAWIEDLIWOŚCI DYSTRYBUTYWNEJ DECYZJE r 3 czerwiec 005 TRZY TYPY ZASAD SPRAWIEDLIWOŚCI DYSTRYBUTYWNEJ Grzeorz Lissowski * Uiwerstet Warszawski Artkł przedstawia propozcję tpoloii zasad sprawiedliwości dstrbtwej Wróżia się w im trz

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie modeli czynnikowych w zarządzaniu portfelowym ryzykiem kredytowym na przykładzie kredytów hipotecznych i gotówkowych

Zastosowanie modeli czynnikowych w zarządzaniu portfelowym ryzykiem kredytowym na przykładzie kredytów hipotecznych i gotówkowych MBA. CE 5/202 Artuł 3 Maagemet ad Busiess Admiistratio. Cetral Europe 5/202 (8): s. 3 28, ISSN 2084 3356, Copright b Aademia Leoa Koźmińsiego Zastosowaie modeli cziowch w zarządzaiu portfelowm rziem redtowm

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA OPOLSKA Wydział Elektrotechniki i Automatyki

POLITECHNIKA OPOLSKA Wydział Elektrotechniki i Automatyki POLITECHNIKA OPOLSKA Wydział Elektotechniki i Automatyki Mg inż. Michał Tomaszewski MODEL PRZEDSIĘBIORSTWA DYSTRYBUCYJNEGO DZIAŁAJĄCEGO NA OTWARTYM RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ Autoefeat pacy doktoskiej

Bardziej szczegółowo

WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE

WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE. PODSTAWOWE POJĘCIA Pieiądz, podobie jak ie doba (toway i usługi)) zieia swoją watość w czasie, co jest astępstwe zachodzących w sposób ciągły pocesów gospodaczych. Ziaie oże

Bardziej szczegółowo

aplikacji dla Zawiera Forum Dyskusyjne Katalog polskich Katalog

aplikacji dla Zawiera Forum Dyskusyjne Katalog polskich Katalog Zawiea pe³n¹ wesjê Oganize 6 W Wstęp F Foum Dyskusyjne www.lotuspolska.pl Katalog polskich dla K Katalog Polska, ul. 1-go Siepnia 8, 02-134 Waszawa, tel. (022) 878 67 60, fax (022) 878 67 64 Wstęp Szanowni

Bardziej szczegółowo

METODY ILOŚCIOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH

METODY ILOŚCIOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH METODY ILOŚCIOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH QUANTITATIVE METHODS IN ECONOMICS Vol. XI, No. Szkoła Główa Gospodarstwa Wiejskiego Wydział Zastosowań Iformatyki i Matematyki Katedra Ekoometrii i Statystyki

Bardziej szczegółowo

BIULETYN MATURALNY NR 4 CENTRALNEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ MATEMATYKA

BIULETYN MATURALNY NR 4 CENTRALNEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ MATEMATYKA BIULETYN MATURALNY NR 4 CENTRALNEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ MATEMATYKA SPIS TREŚCI Rozdział I O egzamiie... Rozdział II Elemety matematyki fiasowej dr hab. Michał Szurek... 6 Rozdział III Wzory... 9 Rozdział

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY MATEMATYKI FINANSOWEJ. Wprowadzenie

ELEMENTY MATEMATYKI FINANSOWEJ. Wprowadzenie ELEMENTY MATEMATYI FINANSOWEJ Wpowadzeie Pieiądz ma okeśloą watość, któa ulega zmiaie w zależości od czasu, w jakim zostaje o postawioy do aszej dyspozycji. Watość tej samej omialie kwoty będzie ia dziś

Bardziej szczegółowo

aktualności 46 listopad 2008 biomérieux Diagnostyka in vitro wspiera decyzje klinicystów Diagnostyka źródłem dobrego zdrowia

aktualności 46 listopad 2008 biomérieux Diagnostyka in vitro wspiera decyzje klinicystów Diagnostyka źródłem dobrego zdrowia 46 listopad 2008 aktualości biomérieux Diagostyka i vitro wspiera decyzje kliicystów Diagostyka źródłem dobrego zdrowia Spis treści 2 od wydawcy 3 Epidemiologicze aspekty zakażeń o etiologii C. difficile

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka instytucjonalna

Profilaktyka instytucjonalna RAPORT Z BADANIA: Profilaktyka istytucjoala W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Katowice, 9 wrzesień 2014 r. Projekt 1.16 Koordyacja a rzecz aktywej itegracji jest współfiasoway ze środków Uii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

MAGAZYN PRACOWNIKÓW PGE GÓRNICTWO i ENERGETYKA KONWENCJONALNA CZERWIEC 2014 NR 6 (47) WSPÓLNA KAWKA W GORZOWIE

MAGAZYN PRACOWNIKÓW PGE GÓRNICTWO i ENERGETYKA KONWENCJONALNA CZERWIEC 2014 NR 6 (47) WSPÓLNA KAWKA W GORZOWIE MAGAZYN PRACOWNIKÓW PGE GÓRNICTWO i ENERGETYKA KONWENCJONALNA EKspess CZERWIEC 2014 NR 6 (47) WSPÓLNA KAWKA W GORZOWIE SPIS TREŚCI Społeczne inicjatywy wolontaiuszy wspate pzez fundację PGE 13 Goące lata

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami

Zarządzanie finansami STOWARZYSZENIE KSIĘGOWYCH W POLSCE ODDZIAŁ W POZNANIU Zarządzaie fiasami DR LESZEK CZAPIEWSKI - POZNAŃ - WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE Pieiądze posiadają określoą wartość. Wartość w diu dzisiejszym omialej

Bardziej szczegółowo

WYZNACZANIE WSPÓŁCZYNNIKA ZAŁAMANIA ŚWIATŁA METODĄ SZPILEK I ZA POMOCĄ MIKROSKOPU. Wprowadzenie. = =

WYZNACZANIE WSPÓŁCZYNNIKA ZAŁAMANIA ŚWIATŁA METODĄ SZPILEK I ZA POMOCĄ MIKROSKOPU. Wprowadzenie. = = WYZNACZANIE WSPÓŁCZYNNIKA ZAŁAMANIA ŚWIATŁA METODĄ SZPILEK I ZA POMOCĄ MIKROSKOPU Wprowadzeie. Przy przejśiu światła z jedego ośrodka do drugiego występuje zjawisko załamaia zgodie z prawem Selliusa siα

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie gotówki i karty płatniczej w punktach handlowo-usługowych w Polsce: zastosowanie dwuwymiarowego modelu Poissona

Wykorzystanie gotówki i karty płatniczej w punktach handlowo-usługowych w Polsce: zastosowanie dwuwymiarowego modelu Poissona Bank i Kredt 44 (4, 03, 375 40 www.bankikredt.nbp.pl www.bankandcredit.nbp.pl Wkorzstanie gotówki i kart płatniczej w punktac andlowo-usługowc w Polsce: zastosowanie dwuwmiarowego modelu Poissona Jerz

Bardziej szczegółowo

KOLOKACJA SYSTEMÓW BEZPRZEWODOWYCH NA OBIEKTACH MOBILNYCH

KOLOKACJA SYSTEMÓW BEZPRZEWODOWYCH NA OBIEKTACH MOBILNYCH KOLOKACJA SYSTEMÓW BEZPRZEWODOWYCH NA OBIEKTACH MOBILNYCH Janusz ROMANIK, Kzysztof KOSMOWSKI, Edwad GOLAN, Adam KRAŚNIEWSKI Zakład Radiokomunikacji i Walki Elektonicznej Wojskowy Instytut Łączności 05-30

Bardziej szczegółowo

WWW.E-AUTONAPRAWA.PL

WWW.E-AUTONAPRAWA.PL Autoaprawa ISSN 1897-3280 M I E S I Ę C Z N I K B R A N Ż O W Y GRUDZIEŃ 2013 (77) WWW.E-AUTONAPRAWA.PL Gościie a aszych łamach: Roma Boluk Obsługa kół pasowych TSD/eTSD Michał Czarzasty Krzysztof Grabowski

Bardziej szczegółowo

BADANIA DOCHODU I RYZYKA INWESTYCJI

BADANIA DOCHODU I RYZYKA INWESTYCJI StatSoft Polska, tel. () 484300, (60) 445, ifo@statsoft.pl, www.statsoft.pl BADANIA DOCHODU I RYZYKA INWESTYCJI ZA POMOCĄ ANALIZY ROZKŁADÓW Agieszka Pasztyła Akademia Ekoomicza w Krakowie, Katedra Statystyki;

Bardziej szczegółowo

euro info Planujemy fundusze europejskie Usługa PRO-INN dla małych i średnich przedsiębiorstw Międzynarodowy rynek obuwniczy ISSN 1505-781X

euro info Planujemy fundusze europejskie Usługa PRO-INN dla małych i średnich przedsiębiorstw Międzynarodowy rynek obuwniczy ISSN 1505-781X wrzesień (144) 2013 ISSN 1505-781X euro ifo Plaujemy fudusze europejskie dla małych i średich przedsiębiorstw www.ee.org.pl Usługa PRO-INN Międzyarodowy ryek obuwiczy Zachodiopomorskie Stowarzyszeie Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Opracowanie wyników pomiarów

Opracowanie wyników pomiarów Opracowae wków pomarów Praca w laboratorum fzczm polega a wkoau pomarów, ch terpretacj wcagęcem wosków. Ab dojść do właścwch wosków aleŝ szczególą uwagę zwrócć a poprawość wkoaa pomarów mmalzacj błędów

Bardziej szczegółowo

Opracowanie i analiza materiału statystycznego 419[01].O1.04

Opracowanie i analiza materiału statystycznego 419[01].O1.04 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Ewa Kawczyńska-Kiełbasa Opracowaie i aaliza materiału statystyczego 419[01].O1.04 Poradik dla uczia Wydawca Istytut Techologii Eksploatacji Państwowy Istytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo

( ) O k k k. A k. P k. r k. M O r 1. -P n W. P 1 P k. Rys. 3.21. Redukcja dowolnego przestrzennego układu sił

( ) O k k k. A k. P k. r k. M O r 1. -P n W. P 1 P k. Rys. 3.21. Redukcja dowolnego przestrzennego układu sił 3.7.. Reducja dowolego uładu sił do sił i par sił Dowolm uładem sił będiem awać uład sił o liiach diałaia dowolie romiescoch w prestrei. tm pucie ajmiem się sprowadeiem (reducją) taiego uładu sił do ajprostsej

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. metody elementów skończonych

Wprowadzenie. metody elementów skończonych Metody komputerowe Wprowadzeie Podstawy fizycze i matematycze metody elemetów skończoych Literatura O.C.Ziekiewicz: Metoda elemetów skończoych. Arkady, Warszawa 972. Rakowski G., acprzyk Z.: Metoda elemetów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie EKSPERTYZA SYSTEMU WG: DIN EN ISO 9001:2000 DIN EN ISO 14001:2005 OHSAS 18001:2007. Valeo Service Sp. z o.o. Warszawa.

Sprawozdanie EKSPERTYZA SYSTEMU WG: DIN EN ISO 9001:2000 DIN EN ISO 14001:2005 OHSAS 18001:2007. Valeo Service Sp. z o.o. Warszawa. Spawozdanie EKSPERTYZA SYSTEMU WG: DIN EN ISO 9001:2000 DIN EN ISO 14001:2005 OHSAS 18001:2007 Valeo Sevice Sp. z o.o. Waszawa DQS GmbH Deutsche Gesellschaft zu Zetifizieung von Managementsystemen mazec

Bardziej szczegółowo

Konica Minolta Optimized Print Services (OPS) Oszczędzaj czas. Poprawiaj efektywność. Stabilizuj koszty. OPS firmy Konica Minolta

Konica Minolta Optimized Print Services (OPS) Oszczędzaj czas. Poprawiaj efektywność. Stabilizuj koszty. OPS firmy Konica Minolta Koica Miolta Optimized Prit Services (OPS) Oszczędzaj czas. Poprawiaj efektywość. Stabilizuj koszty. OPS firmy Koica Miolta Optimized Prit Services OPS Najlepszą metodą przewidywaia przyszłości jest jej

Bardziej szczegółowo

Projekt Inżynier mechanik zawód z przyszłością współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Inżynier mechanik zawód z przyszłością współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zajęcia wyrówawcze z fizyki -Zestaw 5 -Teoria Optyka geometrycza i optyka falowa. Prawo odbicia i prawo załamaia światła, Bieg promiei świetlych w pryzmacie, soczewki i zwierciadła. Zjawisko dyfrakcji

Bardziej szczegółowo

euro info Program LIFE dla małych i średnich przedsiębiorstw polskiego eksportu ISSN 1505-781X walory regionu czynnikiem rozwoju przedsiębiorczości

euro info Program LIFE dla małych i średnich przedsiębiorstw polskiego eksportu ISSN 1505-781X walory regionu czynnikiem rozwoju przedsiębiorczości wrzesień (155) 2014 ISSN 1505-781X euro ifo dla małych i średich przedsiębiorstw www.ee.org.pl Marketig Marka regioala. iteretowy walory regiou czyikiem rozwoju przedsiębiorczości Program LIFE Niezamówioa

Bardziej szczegółowo

Chłodziarki i zamrażarki

Chłodziarki i zamrażarki Grupa Liebherr Szeroki asortyet Grupa Liebherr jest jedy z ajwiększych a świecie producetów sprzętu budowlaego. Wysokiej jakości produkty i usługi Liebherr cieszą się uzaie także w iych dziedziach. Szeroki

Bardziej szczegółowo

Nowa synteza neoklasyczna w makroekonomii

Nowa synteza neoklasyczna w makroekonomii Bak i Kredy 41 (2), 2010, 43 70 www.bakikredy.bp.pl www.bakadcredi.bp.pl Nowa syeza eoklasycza w makroekoomii Izabela Bludik * Nadesłay: 7 grudia 2009 r. Zaakcepoway: 18 luego 2010 r. Sreszczeie Od poad

Bardziej szczegółowo