ROBOTY MEDYCZNE MEDICAL ROBOTS ROBOTY MEDYCZNE 1 / MEDICAL ROBOTS 1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROBOTY MEDYCZNE MEDICAL ROBOTS ROBOTY MEDYCZNE 1 / MEDICAL ROBOTS 1"

Transkrypt

1 Projekt jest realizowany przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL oraz budżetu RP Wydanie książki w części sponsorował również bank PKO BP SA ROBOTY MEDYCZNE 1 / MEDICAL ROBOTS 1 ROBOTY MEDYCZNE 1 MEDICAL ROBOTS Pod redakcją Zbigniewa Nawrata Zabrze 2007

2 ROBOTY MEDYCZNE 1 MEDICAL ROBOTS Pod redakcją Zbigniewa Nawrata Książkę dedykuję profesorowi Zbigniewowi Relidze Zabrze

3 Spis treści Zakład Robin Heart Service EQUAL Community Initiative short introduction 11 Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL krótkie wprowadzenie 11 Medical robotics 2007 trends & short review 13 The medical robots. 20 Konferencja Roboty medyczne 2007, 30 Zabrze 7 XII Research On Medical Robots At Calabria University. 41 Biomechanical functional resemblance o the Kaiserslautern robot ROMAN to men - initial results of robot-human interaction. 67 Robin Heart Vision telemanipulator toru endoskowego. 79 Robion Heart Vision The Robotic Holder For Endoscopic Camera 79 Robot na sali operacyjnej konstrukcja i analiza funkcjonalna sposobu mocowania ramienia Robin Heart Vision do stołu operacyjnego. 91 Pod redakcją Zbigniewa Nawrata Opracowanie językowe, tłumaczenia Barbara Kostka Ilustracje, fotografie Mariusz Jakubowski Druk i oprawa: M Studio Zabrze tel ISBN Robin Heart Shell konsola sterowania robotem chirurgicznym Robin Heart 99 Robin Heart Shell - the control console of surgical robot Robin Heart 99 Zastosowanie Techniki Cyfrowej Rejestracji Optycznej do Określenia Wielkości Kinematycznych Telemanipulatora Robin Heart Vision 109 Simulation Of The Master - Slave System RobIn Heart: Kinematic Analysis, Dynamic Analysis and Bilateral Control Diagrams 117 Possibilities of virtual reality technology application for education and surgeon training. 125 Łódzkie ramię RobIn Heart 3 tym naprawdę można pracować. 135 Nowe końcówki narzędziowe do robota RobIn Heart. 146

4 New tool end-pieces in the RobIn Heart robot. 146 Analiza Systemów Pomiarowych Siły dla Narzędzi Telemanipulatorów Medycznych. 152 Serwomechanizm o dwóch stopniach swobody z ciernym przeniesieniem napędu. 160 RENUS-1 System mechatroniczny do wspomagania rehabilitacji ruchowej osób po udarach mózgu lub schorzeniach ortopedycznych. 167 RENUS-1 Mechatronics Active Rehabilitation Assistance System for Stroke or Orthopedic Patients. 167 Urządzenie PASTER do aktywnej i pasywnej rehabilitacji mięśni i stawów kończyn górnych lub dolnych 174 Bezprzewodowa, asynchroniczna transmisja danych pomiędzy wieloma węzłami systemu oparta o wykorzystanie grupy pikosieci standardu Bluetooth na przykładzie zastosowania w systemie rehabilitacji kardiologicznej PELETON Plus 178 Bioniczny hexapod w transporcie osób niepełnosprawnych 185 Drogi Czytelniku, oddaję w Twoje ręce książkę ważną dla mnie i dla coraz szerszej grupy naukowców, studentów interesujących się rozwojem inżynieryjnego zaplecza medycyny. Jest to pierwsza w Polsce monografia poświęcona robotyce medycznej. Książka jest pracą zbiorową ukazującą spektrum polskiej aktywności w zakresie robotyki medycznej i w pewnym sensie... podręcznikiem, gdyż została wzbogacona o rozdziały wprowadzające do tej nowej, mutidyscyplinarnej dziedziny. Książka powstała na kanwie prac przedstawionych 7 grudnia 2007 w czasie Międzynarodowej Konferencji Roboty Medyczne 2007, już piątej konferencji poświęconej robotyce organizowanej w Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu. Zdecydowałem, że nasza książka będzie dwujęzyczna, dokładnie tak jak nasze spotkanie. Zawiera zarówno profesjonalne prace naukowe, jak i prace studenckie. Książka nie oddaje w pełni atmosfery naszych spotkań, gdyż nie mogłem w niej zawrzeć żaru dyskusji podczas testów robotów, które są standardem stworzonym przez nasze konferencje. W czasie naszej konferencji spotykają się przedstawiciele różnych specjalności naukowych, lekarzy, biologów, inżynierów. Ludzie różnego wieku i różnej narodowości. Jedno nas jednak łączy: troska o chorego człowieka, pomoc lekarzowi i jego pacjentowi. Osoby zainteresowane głęboko opisanymi w niej zagadnieniami zapraszam po prostu w grudniu każdego roku do Zabrza. Informacje można znaleźć na wwwfrk.pl i Zmierzamy do uruchomienia w Polsce produkcji robotów medycznych w oparciu o projekt Robin Heart. Właśnie kończy się okres wsparcia finansowego przedsięwzięcia o nazwie Zakład Robin Heart Service przez program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL - Europejski Fundusz Społeczny (EFS). Mam nadzieje, że wkrótce, ten pierwszy polski zakład robotyki medycznej przekształci się w firmę serwisującą seryjnie produkowane polskie roboty Robin Heart. Dzięki projektowi Equal zdobyliśmy nowych współpracowników i możliwość pracy przez kilka lat nad naszym projektem w poszerzonym zespole. Dzięki niemu została wydrukowana również ta książka, w której, Drogi Czytelniku, mam nadzieje, że znajdziesz sporo wiedzy z unikalnych dziedzin nauki i techniki, ale przede wszystkim inspiracje i wiarę w sens wspólnych działania multidyscyplinarnych zespołów badawczych tworzących współczesne instrumentarium medycyny. Książkę, którą trzymasz Czytelniku w dłoni dedykuję profesorowi Zbigniewowi Relidze: Mistrzowi nie tylko całej Nowej Szkoły Kardiochirurgii w Polsce

5 ale także Człowiekowi, Lekarzowi, Szefowi, który jak nikt utorował drogę współpracy pomiędzy specjalistami tak niegdyś odległych dziedzin techniki i medycyny. Interdyscyplinarny zespół przez niego stworzony i prowadzony wdraża nowe urządzenia do praktyki klinicznej stojąc ramię w ramie a lekarzami przy pacjentach. Sztuczne serce, protezy zastawek serca, biomateriały, nowoczesne systemy doradcze a obecnie roboty i inne innowacyjne narzędzia chirurga są wynikiem prac prowadzonych przez stworzoną przez niego Fundację Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu. W Zabrzu, w którym dokonał przełomu w polskiej medycynie wykonując pierwszy udany przeszczep serca. Autorytet Profesora i jego zespołu, otwarta akcja promocyjna oraz wdrażanie do pracy nad robotem Robin Heart jak najszerszej grupy studentów i młodych naukowców były iskrą która spowodowała rozwój zainteresowania robotami medycznymi na polskich uczelniach. Obecnie na wielu uczelniach technicznych i medycznych w Polsce powstają Zakłady, Katedry specjalizujące się w tej dziedzinie i prowadzące odpowiednie zajęcia za studentami. Wszystko to otwiera wielką szanse na rozwój robotyki medycznej w Polsce, a wszystko zaczęło się od rozmowy fizyka (Zbigniew Nawrat (ZN)) i lekarza (Zbigniew Religa (ZR)): ZN. Nazwiemy go Robin Heart Profesorze! ZR. OK. A kiedy będę nim mógł operować? Dear Reader, I present You with the book, which is important both for me and the wide group of scientists and students interested in the development of engineer background of medicine. This is the first monograph in Poland connected with medical robotics. This book is a collective work including the spectrum of polish activities in the range of medical robotics and in a certain sense... is a kind of handbook, because some additional chapters for this new domain introduction was added. Mentioned book bases on the articles presented on International Conference Medical Robots 2007, which was held 7 th December 2007 as a 5th annual conference in the Foundation of Cardiac Surgery Development, Zabrze, Poland. According to my decision, our book is bilingual, exactly the same like our meeting. It contains both professional-scientist and students works. The book can not express the atmosphere of conference days fully, because I could not include in this edition the enthusiasm of hot discussions during presented robots tests, which have become the standard created by our conference. It is the common platform for representatives of different research specializations, physicians, biologists and engineers. People of different age and nationality. One is common: the care of seek patient by supporting both him and his doctor. Using this way I warmly invite all persons interested in presented here topics to participate in this event organized annually in December in Zabrze. All information can be found on and We are going toward creation the structure for production of medical robots in Poland, based on the Robin Heart project. The period of financial support of undertaking called Robin Heart Service by the program of Initiative community EQUAL - European Social Fund (ESF) has just been finished. I hope, that this first in Poland medical robotics plant will be transformed into company servicing polish robots Robin Heart mass produced soon. Thanks to EQUAL project we gathered new specialists and widened our team as well as supported also this book publishing. Book, where I hope You find, Dear Reader much knowledge from unique fields of science and techniques but first of all It will give the inspiration and belief in the sense of common actions of multidisciplinary research groups, creating contemporary medicine instrumentation. The book, which You hold in hand I dedicate to Professor Zbigniew Religa: the Master not only of whole New School of Cardiac surgery in Poland but also the Personality, Physician and the Boss, who as nobody else paved the way and built the bridges between specialists of medicine and technique. Created by him interdisciplinary team puts into clinical practice new medical devices supporting patient s life. Ventricular assist device, heart valves prostheses, biomaterials, modern advisory systems and currently surgery robots are the results of the project led in Zabrze, by created by him Foundation of Cardiac Surgery Development. In Zabrze, where He carried out the first heart transplantation mile stone and breakthrough of polish medicine. Authority of Professor and his team and open promotion action conducted from the beginning of the project realisation as well as fact, that the big group of young scientists and students were involved in it was the reason, that this pioneer project became an initial sparkle of huge wave of interest in medical robotic systems in polish universities. Currently several polish technical and also medical universities created autonomous faculties of medical robotics and run the lectures from this disciplines. Now there is a enormous and encouraging perspective for the development of surgical robotics in Poland while all began from the short conversation between physics (dr Zbigniew Nawrat (ZN)) and famous cardiac surgeon (prof. Zbigniew Religa (ZR)): ZN: We call it Robin Heart, Professor! ZR: OK! When will I be able to operate with it?

6 Zakład Robin Heart Service Zbigniew Nawrat Rynek telemanipulatorów medycznych stosowanych w kardiochirurgii rozwija się bardzo dynamicznie. Zapotrzebowanie na te nowoczesne narzędzia chirurgii jest coraz większe ponieważ ich stosowanie zwiększa precyzję operowania i pozwala na wykonywanie zabiegu w sposób mniej inwazyjny ogranicza uraz okołooperacyjny. Dotychczas tylko około 30% z szacowanego liczby 8 mln wykonuje się stosując metody mniej inwazyjne. Amerykańska firma MedMarket Dilligence analizująca trendy w przemyśle medycznym prognozuje, że po 2009 r. światowy rynek robotyki chirurgicznej będzie rósł w tempie 30-45% rocznie. UNECE, specjalistyczna agenda ONZ, szacowała, że obecnie do szpitali na świecie trafi blisko 2 tys robotów służących do operowania pacjentów. Rynek związany z wideochirurgią w USA (image guided surgery (IGS) market) w 2005 wyceniano na 115 mln dolarów. Do dzisiaj w zasadzie jedyna licząca się w tej branży firma amerykańska Intuitive Surgical zainstalowała w klinikach około 700 robotów do operowania da Vinci i ponad tysiąc zrobotyzowanych kamer endoskopowych AESOP. Zgodnie z polityką Unii Europejskiej mają tu powstawać firmy, które mogą rywalizować z innowacyjnością z amerykanskimi przedsiębiorstwami. Polski robot Robin Heart jest obiecującym europejskim konkurentem, obecnie w fazie prototypowej. Wprowadzenie tych nowych narzędzi do klinik powoduje potrzebę rozbudowę zaplecza badawczego oraz treningowego; szkolenia chirurgów. Mamy w tej dziedzinie również unikalne doświadczenia od kilku lat prowadząc warsztaty chirurgiczne dla studentów i młodych lekarzy. Efekty prac naukowych i konstrukcyjnych są wdrażane klinicznie i produkowane. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą bezpośrednio lub poprzez wyodrębnione zakłady gospodarcze. Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii prowadzi działalność związaną z ochroną ludzkiego zdrowia oraz produkcja sprzętu medycznego i chirurgicznego, instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych lub badawczych, jak również prowadzenie prac badawczorozwojowych w dziedzinie nauk medycznych, biologicznych, matematycznofizycznych, chemicznych i technicznych. We wrześniu 2005 r. został uruchomiony wydzielony Zakład Robin Heart Service, dla wdrożenia produkcji robotów chirurgicznych i nowoczesnych narzędzi chirurgii mniej inwazyjnej. Celem badań rozwojowych jest wdrożenie kliniczne robota, który mogły być swobodnie wykorzystywany w szerokim zakresie operacji laparoskopowych i torakospowych. Prowadzone są również badania związane z wprowadzeniem zunifikowanego systemu sterowania na sali operacyjnym obejmującym w pierwszym etapie zrobotyzowany system endowizyjny i stół operacyjny. Nasz główny partner - FAMED jest doświadczonym producentem sprzętu medycznego w tym stołów operacyjnych, zna rynek, posiada technologie wykonawcze produktów medycznych. Zgodnie z planem przyjętym rozwoju pierwszy wdrożony będzie system sterowania kamerą endoskopową. będą potrzebne w tysiącach klinik akademickich i prywatnych na świecie. Obecnie jest kilkaset zrobotyzowanych sal chirurgicznych na świecie, ale liczba zrobotyzowanych torów endoskopowych przekracza tysiąc. Zakład Robin Heart Service zajmuje się przeprowadzeniem polskiego robota przez najtrudniejszy okres: od prototypu do produktu. Prototyp udało się zbudować kosztem 1,5 mln zł dzięki pomocy sponsorów oraz grantowi Komitetu Badań Naukowych. Zakład Robin Heart Service powstał w oparciu o projekt: Wirtualny Inkubator Gospodarki Społecznej - model funkcjonowania w sieci współpracy, finansowany z środków Unii Europejskiej w ramach PIW Equal oraz budżetu rządu RP (380 tys zł). Otwarcie Zakładu możliwe było również dzięki wsparciu finansowemu Górnośląskiego Zakładu Elektroenergetycznego SA w Gliwicach i firmy Vattenfall, których pomoc bardzo sobie cenimy. Specjalne podziękowania kierujemy w stronę Törbjorna Wahlborga i Barbary Ryszki (Górnośląski Zakład Elektroenergetyczny, Vattenfall) oraz Tadeusza Durczoka (Wirtualny Inkubator Gospodarki Społecznej), którzy dostrzegli w projekcie Fundacji nowe szanse rozwoju regionu, utworzenia nowych miejsc pracy i współuczestnictwa w rozwoju najnowocześniejszych technologii dla medycyny. Na zakończenie o ludziach. Zakład liczy 5 osób. Arkadiusz Kandora, Pawel Kostka, Wojciech Sadowski, Kamil Rohr, Wojciech Dybka, Piotr Kurtok, współpracowali z nami technik Marek Jarmoliński (z Powiatowego Urzędu Pracy w Zabrzu) i wolontariusz Piotr Wojtaszczyk i Tomasz Szwed (student Politechniki Śląskiej). Każdy z nich to inna historia. Paweł doświadczony mój współpracownik i przyjaciel, od początku wprojekcie. Arek - to były mój student, pisał pracę magisterską z robotów, Wojtek S. był dwa lata bezrobotny, Wojtek D. zaś pracował m.in. w bankrutującej firmie produkującej polskie samoloty. Kamil i Tomek to byli zdolni studenci. Kamil wdrożył się zarówno do prac konstrukcyjnych (elektronika) jaki i naukowych (wygłosił już kilka prac na konferencjach). Tomek wybrał pracę bliżej miejsca zamieszkania. Marek też znalazł inną pracę. Złożyli i rozebrali roboty kilkadziesiat razy, konstruowali własne modele robota i narzędzi, organizowali stanowiska na warsztaty chirurgczne i targi. Wciągali następnych w piękna dziedzinę robotyki medycznej. Wszyscy nauczyliśmy się bardzo wiele. Wszystkich łączą trzy sprawy: niezwykłe umiejętności i chęć do nauki oraz przede wszystkim pasja - ludzi o takim charakterze pewnie Kolumb wybrał do wyprawy do Ameryki. Szacunek i dzięki kioledzy! Zbigniew Nawrat 8 9

7 EQUAL Community Initiative short introduction Association for Regional Cooperation, office: Al. Harcerska 3c, Chorzów, Poland tel. (+4832) , fax (+4832) , Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL krótkie wprowadzenie Streszczenie: Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL (EQUAL) jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). EQUAL jest platformą umożliwiającą poszukiwanie i uczenie się nowych sposobów osiągania celów polityki Europejskiej Strategii Zatrudnienia i Procesu Integracji Społecznej. Jednym z rozwiązań wypracowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL jest model inkubatora wspierającego tworzenie podmiotów trzeciego sektora przez osoby defaworyzowane na rynku pracy. Model powstał w ramach projektu Partnerstwa na Rzecz Rozwoju Wirtualny Inkubator Gospodarki Społecznej model funkcjonowania w sieci współpracy, którego inicjatorem jest Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej. Projekt Wirtualny Inkubator Gospodarki Społecznej (WISP) ma na celu wypracowanie i przetestowanie modelowego systemu wspierania tworzenia dobrych i stabilnych miejsc pracy w obszarze gospodarki społecznej dla osób dyskryminowanych na rynku pracy. Inkubator WISP łączy funkcje doradcze i szkoleniowe w zakresie prowadzenia efektywnej działalności gospodarczej przez podmioty III sektora. III sektor stanowią organizacje, które działają na zasadzie not-for-profit (z ang. nie dla zysku ). Opracowane przez zespół WISP procedury i narzędzia wspierania procesu tworzenia i rozwoju podmiotów III sektora zostały przetestowane w ramach projektów pilotażowych. Jednym z nich jest Robin Heart Service, którego celem jest utworzenie zakładu zatrudniającego bezrobotnych techników i absolwentów wyższych uczelni technicznych, który będzie prowadzić prace serwisowe urządzeń medycznych. W ramach projektu pilotażowego zbadana zostanie możliwość usamodzielnienia zakładu działającego początkowo w ramach Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii. Opracowane przez: Tadeusz Durczok, Dorota Krawczewska, Maria Marszałek 10 11

8 EQUAL is part of the European Union s strategy for more and better jobs and for ensuring that no-one is denied access to them. Funded by the European Social Fund, this initiative is testing since 2001 new ways of tackling discrimination and inequality experienced by those in work and those looking for a job. EQUAL differs from the European Social Fund mainstream programme in its function as a laboratory (principle of innovation) and in its emphasis on active co-operation between Member States. One of the results that have been elaborated within the EQUAL Community Initiative is a model system supporting creation of attractive and sustainable jobs in social companies for people experiencing discrimination and exclusion from the labour market. The model has been developed within a project called Virtual Incubator for Social Economy (WISP) run by Development Partnership led by the Association for Regional Cooperation. The Virtual Incubator combines advisory and training functions relating to effective business activity run by entities representing the Third Sector. The Third Sector comprises non-profit organizations established mainly to meet specific needs of local communities. The Incubator supports new businesses operating in the area of social economy (therein social cooperatives) from the stage of generating a business idea and searching for a market niche up to the stage of documents preparation and applying for external funding. The scope of the incubator s activities includes also a group integration process for beneficiaries - mostly the unemployed. A very important aspect of this support model is the establishment of a support network consisting of organizations supporting a smooth running of the social business. The particular partners from the support network are responsible for organizing training, financing or searching for contracts, etc.. The additional result of WISP project will be ready formulas for social economy subjects. Easy and clear descriptions will enable replication of social economy subject already tested by WISP. Procedures and tools developed by the WISP team to support the creation and development of third-sector entities has been tested within pilot projects. One of them was the RobIn Heart Service coordinated by the Foundation for Cardiac Surgery Development which main goal is to establish a company hiring unemployed technicians and technical university graduates to repair and maintain medical equipment. Medical robotics 2007 trends & short review Zbigniew Nawrat Motto: First, when you have a good idea, you may develop it, but it s not enough to have a good idea. You have to find the industry to develop these ideas, and it requires a lot of continuous effort on the part of the one who has had the idea. Continuous effort, years and years and years. And second, of course the idea has to work. A. Carpentier (a pioneer of mitral-valve surgery) said [1]. Currently the number of people on the Earth is above six billions. Smaller and smaller number of alive organisms and about million, more and more intelligent robots accompanies them. According to the Robot Institute of USA, a robot is a programmable multifunctional manipulator designed to move materials, parts, tools, or specialized devices through variable programmed motions for the performance of a variety of tasks. A slightly simpler definition is, Robotics is the intelligent connection of perception to action. [2]. Currently among many types of robots one of the newest but rapidly developed is the branche of the medical and rehabilitation robotics, which includes the manipulators and robots dedicated to support the surgery, therapy, prosthetics and rehabilitation. They serve to help fighting with the pareses of man and can also fulfill the role of patient s assistant. Rehabilitation manipulators can be steered by some ergonomic user interfaces e.g. by the head movements, the chin, the optic knob. Rehabilitation robotics is concerned with aids to help people who have manipulative disabilities and raises the important issue of robots interacting directly with people. A typical application would involve a robot arm attached to a wheelchair or to furniture within the working area, which would enable the person to eat and drink, to work or study, or to exercise. One of commercially available in long term trials with disabled users is RAID (robot for assisting the integration of the disabled designed by Oxford Intelligent Machines Ltd, costs about pounds sterling 50000). A robotic elderly assistance project example is RoboChair, which enables the elderly and disabled to gain necessary mobility to live independently and improve their quality of life in society. The nurse robots for patients and handicapped persons service develops very quickly. Partially or fully robotics devices help in almost all life actions, 1 1

9 like e.g. person moving, consuming meals, simple mechanical works, science and entertainment. The already existed robot-nurse: HelpMate, moving on the hospital corridors and rooms delivers meals, helps to find the right way etc. From one side we aim to creating robots similar to the man (humanoid), able to direct care, and from the other side robotic devices are constructed - telemanipulators - controlled by the man tools allowing to improve the precision of human tasks. Such a robots like ISAC (Highbrow Soft Arm Control) or Helpmate can replace the nurse, who will give information, help to find the way, bring the medicines and the meal. In case of lack of the qualified staff, for the care over needed patients at the home - this kind of the robots will carry irreplaceable help. The mobile robot (left) can roll to a patient s bedside and enable two-way, real time communication between a physician and a patient, patient s family, other physicians and nurses. Many physicians now use a remotely controlled robot with a built-in video conference system to provide medical care. A tech startup based in Santa Barbara, California has developed the RP-7 Remote Presence Robotic System that allows professionals in the healthcare community to consult with hospital-based patients and healthcare staff in a more rapid and efficient manner, thus improving hospital throughput, physician efficiency and providing high quality care. When combined with the RP-7 Robot s pan-tilt-zoom (PTZ) head and Holonomic mobility base, and modern telecommunications technology (Internet and wireless), a physician can now project his/herself to another location to move around, see, hear, talk and interact as though they were actually there. RP 7 is currently More often used, doctors visit bedside via robot (100 devices, 60 hospitals)[3]. Researchers with the MBDS Innovation Services at the University of Nice Sophia Antipolis recently completed the first phase of a project to create a robot assistant for people who have reduced mobility or who live alone.the idea surrounding RoboDOMO is to furnish an instrument that can provide around the clock video monitoring and medico-technical assistance for older or disabled people to improve their ability to live alone [4]. Telerobotics could be used in situations that are inaccessible to a particular skilled surgeon--for example, on a battlefield, in space, or under the sea. In September 2001, doctors in the U.S. successfully removed a gall bladder from a patient in eastern France using ZEUS robot. Telesurgery is expected to become more mainstream over the next couple of decades and be completely automated within 40 to 50 years [5]. Regarding clinical applications, we envisage that almost all surgery can and will be performed by robotic surgery in the future. For that to happen, the following systems should be developed further: (i) an image-guided surgical assistant system, (ii) smaller sized forceps for robots, (iii) capsule endoscopic surgery and (iv) a surgical robotic system. Robotic surgery was born out of microsurgery and endoscopic experience. They have three main advantages over humans: greater three dimensional spatial accuracy, are more reliable, produce more repeatable outcomes and can achieve much greater precision. And minimal dimensions. A robotic device can be designed in an intrinsically safe way, now it means that safety can be increased by making it passive, guided at all times by a surgeon. Nevertheless, some of the most promising developments may come from robots that are active (monitored rather than controlled by the surgeon) and not limited to intrinsically safe motion. Four types of robotic systems are generally used in contemporary medicine: Robots, replacing the assistant during surgery. By means of such a systems like AESOP (Computer Motion, USA currently out of production) or EndoAssist (Armstrong Healthcare Ltd, High Wycombe, Wlk. Brytania) the surgeon can control the movements of endoscopic channel on its own. Surgical robots Telemanipulators with precise tools are used willingly in many types of surgery. Because they are also the tele-surgery systems, they allow to perform the surgery for long distance. Currently system davinci (Intuitive Surgery, USA) is clinically used. In Poland the Robin Heart family of prototype surgery arms were developed. Robot teleoperator with the host computer allows movement scaling during the mapping of operator commands into tool arm movements and the hand tremor elimination can also be done. Thanks to high quality of image acquisition, process and transfer they can provide better view of operation field with the possibility of image zooming (the control of movement is made using the observation.) Experimentally not only camera but also the set of other surgical room devices was controlled by voice (Hermes, Computer Motion ) Navigation robots (passive systems) realize precise positioning and required trajectory holding. They are used in neurosurgery procedures, biopsy (e.g. VectorVision (BrainLab, Cambridge, Wlk. Brytania), NeuroMate (Integrated Surgical Systems, USA). Navigation surgical robots (active systems), working as actuator tools in the system of trajectory mapping, according to operation pre-planing (active navigation) used mainly in radio-surgery interventions CyberKnife (Accuray Inc, USA), neurosurgery: Roboscope (Imperial College, Londyn) and orthopedic operation : Robodoc (Integrated Surgical Systems, USA)

10 Medical surgery robotics is relatively young field of technique. In the second part of eighties the first clinical trials in neurosurgery and orthopedic started. In 1985 the positioning of needle during brain biopsy was performed: 52 years old man was placed in CT and robot was used to provide positioning and orientation of the biopsy needle slide. PUMA 560 industrial robot was used. These experiments were stopped due to safety reasons. NeuroMate neurosurgical robot was tested in Grenoble. ROBODOC system was developed by R.Taylor in USA (cooperation with IBM) and used in orthopedic surgery. The same application field was covered by developed in Germany system CASPAR (B. Davies, London Imperial College) used for prostate surgery. Intuitive s da Vinci system is therefore the only surgical telemanipulator that is currently clinically being used. The acceptance of the system not increases [6]. Raising numbers of procedures may be achieved due to development and improvement of facilitating anastomotic devices (MVP magnetic coupling device) and augmented reality with preoperative planning and intraoperative navigation. Based upon pre-operation cardiac surgery simulations the optimisation of cardiac surgery procedures can be established. Effectives and expanding of robots usage fields needs searching the most effective cardiac robots application range, building the strategy of its usage, simulation the operation results issue and creating the knowledge base supporting the robot s arm navigation and cardiac surgeon decision making, studying of image processing methods for optimal robot s arm navigation [6]. The surgery is a form of tactile cooperation during the procedure the surgeon is in physical action with patient either by his hand or by surgery instruments. In tele-surgery environment the operator remotely control the movement of surgical theatre by means of local movements of surgical manipulator. Till now no efficient and reliable force feedback system providing tactile sensing to the operator from the tooltip exists. The surgeon using robot during sewing does not feel the thread! The crucial points for surgery robotic system constructors is the safety system, force monitoring, predicting of cut limits, critical cases handling and sterilization. Evolution of adjunctive devices and techniques will also improve access to, and workspace in, confined intra-cardiac operations. The future of robotic surgery has significant potential what verified in many clinical applications. The procedure completed without the need for an additional assistant is called as solo surgery. Robotic assistance has enabled a solo surgery approach. The surgeon need assistants of next robot arm during operation mainly for stabilization of heart (beating heart bypass grafting ) or another tissue. The several trials of using two da Vinci console tested advantages of such system. As the answer the IS prepared the da Vinci S model with four arms. Potential applications of robotics in cardiac surgery includes: aortic valve replacement (standard or percutaneous technology); tricuspid valve repair; descending thoracic aortic surgery; transmyocardial laser revascularization; ventricular septal defect, patent ductus arteriosus, coarctation; intramyocardial delivery platform for biological agents such as stem cells, molecular therapeutics, genetic vectors and AORobAS - Artificial Organs Robotically Assisted Surgery. For us in Institute of Heart Prostheses FCSD the most interesting is surgery connecting to artificial organ implantation. Our future plans, AORobAS, include carrying out of a robotically assisted (using our Robin Heart robot) less invasive procedures to implant pumps and valve. Robots will be used for implantation the micro and nano medical devices.. Nanoparticle encapsulation is being investigated for the treatment. Nanomaterials and nanotechnology fabrication techniques are being investigated as tissue regeneration scaffolds. The ultimate goal is to grow large complex organs. Commercially viable solutions are thought to be 5 to 10 years away, given the scientific challenges related to a better understanding of molecular/cell biology and fabrication methods for producing large threedimensional scaffolds. Nanostructures are promising for temporary implants, e.g. that biodegrade and do not have to be removed in a subsequent operation. Research is also being done on a flexible nanofiber membrane mesh that can be applied to heart tissue in open-heart surgery. The mesh can be infused with antibiotics, painkillers and medicines in small quantities and directly applied to internal tissues [7]. Robots creates possibilities to repair the heart or another organs using bio or nanotechnology in mini invasive methods. The micromachines, could be the manmade white cell of the future, instructed to seek out and destroy specific molecules or tissue. Researchers at the Swiss Federal Institute of Technology believe it may be possible to inject nanoscale robot soldiers into the bloodstream to seek out and destroy diseases. These researchers have created a nano-scale robot that is six times smaller than an amoeba and weighs no more than a few hundred nanograms. While their medical use is decades away, such devices could eliminate the need for harmful drugs [8]. Robotics is a technology now at a point where its scope is dramatically expanding. 21st century robotic machines will be used in all areas of modern life in the form of surgical devices, machines to explore space and conduct hazardous tasks on earth, robot assistants in the home or work place and the most exciting toys and entertainment devices child-kind has ever 16 17

The Diminishing Human-Machine Interface. Interfejs operatora robota chirurgicznego. Zastosowania konsoli haptycznej do sterowania robotem medycznym

The Diminishing Human-Machine Interface. Interfejs operatora robota chirurgicznego. Zastosowania konsoli haptycznej do sterowania robotem medycznym Volume 2 December 2013 ISSN 2299-7407 www.medicalroboticsreports.com The Diminishing Human-Machine Interface Interfejs operatora robota chirurgicznego Zastosowania konsoli haptycznej do sterowania robotem

Bardziej szczegółowo

Project no.: 016020. Project acronym: ATVN-EU-GP. Project title: ACADEMIC INTERNET TELEVISION NETWORK SHOWCASES THE BEST OF GOOD PRACTICE ACTIVITIES

Project no.: 016020. Project acronym: ATVN-EU-GP. Project title: ACADEMIC INTERNET TELEVISION NETWORK SHOWCASES THE BEST OF GOOD PRACTICE ACTIVITIES Project no.: 016020 Project acronym: ATVN-EU-GP Project title: ACADEMIC INTERNET TELEVISION NETWORK SHOWCASES THE BEST OF GOOD PRACTICE ACTIVITIES Instrument: SSA Thematic Priority: IST D5 Interviews with

Bardziej szczegółowo

Warsaw POLAND. BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA. dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał

Warsaw POLAND. BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA. dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał Warsaw POLAND BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał On behalf of the National Centre for Research and Development, I am honored to introduce the participants

Bardziej szczegółowo

china /chiny mexico /meksyk poland /polska France /francja italy /włochy

china /chiny mexico /meksyk poland /polska France /francja italy /włochy ISSUE 2 (11) MAY 2009 NR 2 (11) MAJ 2009 mexico /meksyk china /chiny France /francja poland /polska italy /włochy NUMER SPECJALNY KWARTALNIKA INKUBATORA TECHNOLOGICZNEGO PPNT FUAM SPECIAL ISSUE OF TECHNOLOGY

Bardziej szczegółowo

Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne. redakcja ZBIGNIEW E. ZIELIŃSKI

Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne. redakcja ZBIGNIEW E. ZIELIŃSKI Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne redakcja ZBIGNIEW E. ZIELIŃSKI Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej Kielce 2011 Publikacja wydrukowana została

Bardziej szczegółowo

FORUM WSPÓŁPRACY DLA ROZWOJU INNOWACJI W LIFE SCIENCE

FORUM WSPÓŁPRACY DLA ROZWOJU INNOWACJI W LIFE SCIENCE FORUM WSPÓŁPRACY DLA ROZWOJU INNOWACJI W LIFE SCIENCE NAUKA I INNOWACJE DLA ZDROWIA I JAKOŚCI ŻYCIA KRAKÓW 8/10/2013 MATERIAŁY KONFERENCYJNE Copyright 2013 PerkinElmer, Inc. 400282_01 All rights reserved.

Bardziej szczegółowo

Telemedycyna i ezdrowie 2014

Telemedycyna i ezdrowie 2014 Polskie Towarzystwo Telemedycyny i e-zdrowia www.telemedycyna.org 1998-2014 Konferencja międzynarodowa Telemedycyna i ezdrowie 2014 STRESZCZENIA Pod redakcją Wojciecha Glinkowskiego www.e-zdrowie.pl 24

Bardziej szczegółowo

Transfer technologii, przedsiębiorczość innowacyjna w rozwoju firm

Transfer technologii, przedsiębiorczość innowacyjna w rozwoju firm Transfer technologii, przedsiębiorczość innowacyjna w rozwoju firm Uniwersytet Łódzki Łódź, 2011 1 Redakcja: dr Dariusz M. Trzmielak Recenzent: dr hab. Edward Stawasz prof. UŁ Przedmowa: dr hab. Rober

Bardziej szczegółowo

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa.

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa. Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 3 2014 price 14,85 PLN (including 8% VAT) The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 Ekskluzywny wywiad z Prezesem Tarnowskiego Klastera Przemysłowego

Bardziej szczegółowo

Nowe media w edukacji

Nowe media w edukacji Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej ze środków programu Leonardo da Vinci Transfer Innowacji Program konferencji Nowe media w edukacji 25 października 2010 Hotel Kyriad Prestige

Bardziej szczegółowo

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

Czwarta ogólnopolska konferencja w regionie pn. KLASTRY SZANSĄ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW I REGIONU

Czwarta ogólnopolska konferencja w regionie pn. KLASTRY SZANSĄ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW I REGIONU 2011 Czwarta ogólnopolska konferencja w regionie pn. KLASTRY SZANSĄ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW I REGIONU Konferencja została zorganizowana w ramach przedsięwzięcia PARP Polskie klastry i polityka klastrowa.

Bardziej szczegółowo

TALENTY, ODKRYCIA, INNOWACJE TALENTS, DISCOVERIES, INNOVATIONS

TALENTY, ODKRYCIA, INNOWACJE TALENTS, DISCOVERIES, INNOVATIONS TALENTY, ODKRYCIA, INNOWACJE TALENTS, DISCOVERIES, INNOVATIONS Jak wykorzystaliśmy fundusze strukturalne na naukę (2007-2013) How we used structural funds for science (2007-2013) spis treści table of

Bardziej szczegółowo

nasz region Wielkopolska: przedsiębiorcza i gościnna Wielkopolska: entrepreneurial and attractive

nasz region Wielkopolska: przedsiębiorcza i gościnna Wielkopolska: entrepreneurial and attractive nasz region Nr 4 /2011 ISSN 1733-6473 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY Biuletyn Informacyjny Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 ROZWIJA SIĘ Z EUROPĄ Wielkopolska Regional Operational

Bardziej szczegółowo

RADA NAUKOWA/SCIENTIFIC BOARD

RADA NAUKOWA/SCIENTIFIC BOARD ARCHITECTURAE et ARTIBUS - 2/2009 REDAKTOR NACZELNY CHAIRMAN: Grażyna Dąbrowska-Milewska g.milewska@pb.edu.pl, tel. (85) 746 99 04 SEKRETARZ NAUKOWY SCIENTIFIC EDITOR: Bartosz Czarnecki bart@pb.edu.pl,

Bardziej szczegółowo

Culture of Trust in ICT-aided Educational Interactions Report 1. (english & polish)

Culture of Trust in ICT-aided Educational Interactions Report 1. (english & polish) Maria Czerepaniak-Walczak Elżbieta Perzycka Culture of Trust in ICT-aided Educational Interactions Report 1 (english & polish) Szczecin 2013 Maria Czerepaniak Walczak & Elżbieta Perzycka Culture of Trust

Bardziej szczegółowo

Program Kultura 2007-2013 w Polsce. Culture Programme 2007-2013 in Poland. analiza i podsumowanie. analysis and summary

Program Kultura 2007-2013 w Polsce. Culture Programme 2007-2013 in Poland. analiza i podsumowanie. analysis and summary Program Kultura 2007-2013 w Polsce analiza i podsumowanie Culture Programme 2007-2013 in Poland analysis and summary Warszawa Warsaw 2013 Wydawca Published by: Punkt Kontaktowy ds. Kultury, Instytut Adama

Bardziej szczegółowo

Outplacement - Barriers and Challenges of Implementation by Small and Medium-Sized Enterprises in Poland

Outplacement - Barriers and Challenges of Implementation by Small and Medium-Sized Enterprises in Poland MPRA Munich Personal RePEc Archive Outplacement - Barriers and Challenges of Implementation by Small and Medium-Sized Enterprises in Poland Magdalena Klimczuk-Kochańska and Andrzej Klimczuk Stanislaw Staszic

Bardziej szczegółowo

NR / N O 3 (21) 2011 www.inqbator.pl

NR / N O 3 (21) 2011 www.inqbator.pl NR / N O 3 (21) 2011 STRATEGIA W WERSJI GLOBALNEJ STRATEGY IN A GLOBAL VERSION INTERNACJONALIZACJA MŁODYCH, INNOWACYJNYCH FIRM INTERNATIONALIZATION OF YOUNG INNOVATIVE COMPANIES W CENTRUM ROZWOJU FIRM

Bardziej szczegółowo

Wykorzystywanie rezultatów programu Uczenie się przez całe życie w rozwoju polityki i praktyki edukacyjnej w Polsce

Wykorzystywanie rezultatów programu Uczenie się przez całe życie w rozwoju polityki i praktyki edukacyjnej w Polsce 4 Wykorzystywanie rezultatów programu Uczenie się przez całe życie w rozwoju polityki i praktyki edukacyjnej w Polsce Exploitation of the Lifelong Learning Programme Results in the Development of the Educational

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo żywności

Bezpieczeństwo żywności Klaster Innowacji w Agrobiznesie: Bezpieczeństwo żywności najnowsze światowe standardy bezpieczeństwa w produkcji, przetwórstwie, pakowaniu oraz logistyce. Wyzwania związane z eksportem. Cluster of Innovation

Bardziej szczegółowo

RYNEK B+R W POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW

RYNEK B+R W POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW RYNEK B+R W POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW R&D MARKET IN POLAND SUPPORT FOR RESEARCH AND DEVELOPMENT ACTIVITY OF ENTERPRISES Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu

Bardziej szczegółowo

POLSKA RPA. 3 Nobel Peace Prize winners. Area: 1,219,090 km2. 8 th largest share of women in parliament in the world (42.

POLSKA RPA. 3 Nobel Peace Prize winners. Area: 1,219,090 km2. 8 th largest share of women in parliament in the world (42. Dossier www.mttp.pl 51.8 mln inhabitants 11 languages 8 th largest producer of wine in the world 3 Nobel Peace Prize winners 49.5 years life expectancy Area: 1,219,090 km2 in2012 getting credit 11,375

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE KWARTALNIK NAUKOWY Nr 1(13) WYDAWNICTWO POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ GLIWICE 2011 SPIS TREŚCI 1. Nina STĘPNICKA Nowoczesne formy współpracy przedsiębiorstw handlowych w Polsce i na świecie

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny / The Ventor Bulletin. s.12. s.5. Tygrys o dużych aspiracjach. Modernizacja Elektrowni Konin. Tiger with big aspirations

Biuletyn Informacyjny / The Ventor Bulletin. s.12. s.5. Tygrys o dużych aspiracjach. Modernizacja Elektrowni Konin. Tiger with big aspirations Luty/February 2011 Budownictwo przemysłowe / Industrial building NR 17 Modernizacja Elektrowni Konin Modernization of the Power Plant in Konin s.12 Tygrys o dużych aspiracjach s.5 Tiger with big aspirations

Bardziej szczegółowo

Projektowanie skutecznych usług. publicznych: praktyczny podręcznik dla kadry instytucji publicznych

Projektowanie skutecznych usług. publicznych: praktyczny podręcznik dla kadry instytucji publicznych Design at your Service Od roku 2011 Urząd Marszałkowski Województwa ŚląDesign Silesia project initially in partnership with the początkowo z Akademią Sztuk Pięknych w Katowicach Academy of Fine Arts in

Bardziej szczegółowo

ENTREPRENEURSHIP INSTITUTES IN POLAND

ENTREPRENEURSHIP INSTITUTES IN POLAND ENTREPRENEURSHIP INSTITUTES IN POLAND Eleventh Quarterly Report January - March, 1994 Volume 1 BEST AVAILABLE DaCU ENT CENTER ON EDUCATION AND TRAINING FOR EMPLOYMENT The Ohio State University Columbus

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY z badania pogłębionego Ocena barier i potrzeb instytucji otoczenia biznesu w kontekście rozwoju proinnowacyjnych usług na rzecz biznesu

RAPORT KOŃCOWY z badania pogłębionego Ocena barier i potrzeb instytucji otoczenia biznesu w kontekście rozwoju proinnowacyjnych usług na rzecz biznesu RAPORT KOŃCOWY z badania pogłębionego Ocena barier i potrzeb instytucji otoczenia biznesu w kontekście rozwoju proinnowacyjnych usług na rzecz biznesu Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

IDC DATACENTERS TRANSFORMATION ROADSHOW 2013 WARSZAWA 17 WRZEŚNIA 2013 HOTEL HYATT

IDC DATACENTERS TRANSFORMATION ROADSHOW 2013 WARSZAWA 17 WRZEŚNIA 2013 HOTEL HYATT IDC DATACENTERS TRANSFORMATION ROADSHOW 2013 WARSZAWA HOTEL HYATT Platinum Partners Silver Partners Media Partners Serdecznie witamy na konferencji IDC IT Security Roadshow 2013 Mamy nadzieję, że ten dzień

Bardziej szczegółowo