SPIS TREŚCI: CONTENT:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPIS TREŚCI: CONTENT:"

Transkrypt

1

2 SPIS TREŚCI: CONTENT: Józef Matuszek Strategia Lizbońska 2 Krzysztof J. Konsztowicz Ewolucja modelu rozwojowego badań naukowych oraz mechanizmów ich finansowania 12 Branislav MIČIETA, Halina TUREKOVÁ Rozwój przedsiębiorstw poprzez innowacje 18 Aleksander MOCZAŁA Od innowacji do przedsiębiorstwa komercjalizacja innowacji 23 Branislav MIČIETA, Aleksander MOCZAŁA Wsparcie wdra ania innowacji 29 Milan Gregor, Štefan Medvecký, Józef Matuszek Cyfrowa fabryka 33 Maria Baron Puda Wybrane zagadnienia zarządzania personelem w przedsiębiorstwach przemysłowych część 2 Korzyści wynikające z wartościowania pracy 43 Maciej Szmit Na praktyce w Volkswagenie w... Chinach 49 Grzegorz Richter MARWIL powłoki chemoodporne, antykorozyjne do zabezpieczania konstrukcji z betonu i elbetonu 51 Luk PALMEN Województwo Śląskie w kierunku Kreatywnego Regionu Innowacyjnego 54 Maciej Kołoczek Euroregion Beskidy 56 Józef Matuszek The Lisbon Strategy 7 Krzysztof J. Konsztowicz Evolution of the model of scientific research and it s financing mechanisms 15 Branislav MIČIETA, Halina TUREKOVÁ Developing enterprises by innovation 20 Aleksander MOCZAŁA From innovation to enterprise Commercialization of innovation 26 Branislav MIČIETA, Aleksander MOCZAŁA Support of Implemention of Innovative Projects 31 Milan Gregor, Štefan Medvecký, Józef Matuszek Digital Factory 38 Maria Baron Puda Selected problems of personnel management in industrial enterprises (2) Benefits from job evaluation 46 Maciej Szmit On an internship in Volkswagen in... China 50 Grzegorz Richter MARWIL anticorosion coatings for the protection of concrete and reinforced concrete constructions 53 Luk PALMEN The Silesian Region towards the Creative Innovative Region 55 Maciej Kołoczek Euroregion Beskidy 56

3 Słowo wstępne Oddajemy do rąk Czytelników drugi numer Produktywność i Innowacje. Z dużą przyjemnością odbieraliśmy sygnały od Państwa pozytywnej oceny odbioru pierwszego numeru. W drugim numerze naszego czasopisma rozpoczynamy cykl dyskusyjnych artykułów na temat nakładów na naukę i kierunków rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce, proponujemy Państwu kolejne artykuły pogłębiające zagadnienie rozwoju produktywności i innowacyjności autorów polskich i słowackich. W oddawanym numerze zapoczątkowany został cykl treści prezentujących sylwetki studentów i absolwentów Akademii Techniczno Humanistycznej pt. Nasi studenci i absolwenci oraz osiągnięcia przedsiębiorstw pt. Nasze przedsiębiorstwa. Chcielibyśmy również Państwu przybliżyć organizacje i instytucje wspierające rozwój produktywności, innowacji, kooperacji oraz rozwój gospodarczy naszego regionu. Mamy nadzieję, że zamieszczone w kolejnych numerach prezentacje pozwolą na bliższe poznanie i zacieśnienie więzów współpracy i kooperacji między zainteresowanymi organizacjami. Józef Matuszek Akademia Techniczno Humanistyczna w Bielsku Białej, Katedra Inżynierii Produkcji Milan Gregor Uniwersytet Techniczny w Żylinie Katedra Przemyslovego Inzinierstva Aleksander Moczała Akademia Techniczno Humanistyczna w Bielsku Białej, Katedra In ynierii Produkcji ISSN Czasopismo Akademii Techniczno Humanistycznej w Bielsku Białej Katedra Inżynierii Produkcji We współpracy: Uniwersytet Techniczny w Żylinie Słowacja Słowackie Centrum Produktywności w Żylinie Słowacja w ramach projektu Phare CBC zarządzanego przez Euroregion Beskidy Niniejszy dokument powstał przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej. Wyłączną odpowiedzialność za treść niniejszego dokumentu ponosi Akademia Techniczno Humanistyczna i w żadnym razie nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Unii Europejskiej. Redaktor Czasopisma: dr inż. Aleksander Moczała Akademia Techniczno Humanistyczna w Bielsku Białej Rada Naukowa Redakcji: Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Józef Matuszek Akademia Techniczno Humanistyczna w Bielsku Białej Prof. dr hab. inż. Milan Gregor Uniwersytet Techniczny w Żylinie Prof. dr hab. inż. Branislav Micieta Słowackie Centrum Produktywności w Żylinie Prof. dr hab. inż. Jan Szadkowski Akademia Techniczno Humanistyczna w Bielsku Białej Adres redakcji: Akademia Techniczno Humanistyczna, Katedra Inżynierii Produkcji, ul. Willowa 2, Bielsko Biała tel , Uwagi redakcyjne Decyzja ostateczna o druku jest podejmowana po uzyskaniu recenzji artykułu. Redakcja zastrzega prawo skracania nadesłanych przez autorów publikacji do druku. Niezamówione rękopisy i fotografie nie są zwracane przez redakcję. 2 / 2006 Produktywność i Innowacje / Productivity & Innovation 1

4 Józef Matuszek Akademia Techniczno Humanistyczna w Bielsku Białej Katedra In ynierii Produkcji STRATEGIA LIZBOŃSKA (czy Europa, Polska sprosta wyzwaniom gospodarczym współczesnego świata) Streszczenie: W artykule przedstawiono pojęcie strategii lizbońskiej, scharakteryzowano najwa niejsze tendencje rozwoju gospodarczego współczesnego świata. Przedstawiono sytuację Polski na tle innych krajów europejskich. Określono perspektywy rozwoju nauki i postępu technicznego w naszym kraju. 1. Pojęcie STRATEGII LIZBOŃSKIEJ Głównym celem strategicznym Strategii Lizbońskiej jest przekształcenie gospodarki Unii Europejskiej do 2010 roku w najbardziej konkurencyjną, dynamiczną, opartą na wiedzy, zdolną do trwałego rozwoju z większą liczbą miejsc pracy, gospodarkę świata. Jednym z najwa niejszych elementów mającego się dokonać przekształcenia w rozwoju gospodarczym państw Unii, oparcie ich gospodarki na społeczeństwie wiedzy jest edukacja obywateli, stworzenie silnego sektora badawczo rozwojowego ( B+R ) oraz przygotowanie kadr w tym naukowców do mającej się w tym celu dokonać transformacji społeczno gospodarczej. Warunkiem osiągnięcia sukcesu i spełnienia przyjętych zało eń jest koordynacja działań we wszystkich krajach członkowskich UE. Narastające problemy gospodarcze krajów Europy są związane głównie z: zwiększającą się ró nicą w tempie wzrostu ich gospodarczego i pogarszającą się pozycją we współczesnym świecie między państwami UE a USA i Azji. coraz ni szym przyrostem demograficznym oraz starzeniem się społeczeństw, niskimi nakładami na naukę, przeznaczeniem przez Kraje Europy na naukę i rozwój gospodarczy małej wartości środków finansowych (tylko dwa kraje przeznaczają na naukę powy ej 3% PKB), spadkiem liczby powstających nowych miejsc pracy. Dane ilustrujące krajowe plany zwiększania nakładów na naukę przedstawia tabela 1. [ 1 ] Wzrost rozwoju gospodarki ma być dokonany przez zwiększenie nakładów na naukę i postęp techniczny do 3% PKB, a ponadto przez poprawę nasycenia dostępu do najnowocześniejszych technologii informatycznych (w tym internetu) w szkołach, uczelniach, administracji, handlu, itp. Warto tu zaznaczyć, e rozszerzenie UE obiegło kraje o znacznie słabszej gospodarce stąd zamierzenia podjęte w STRATEGII LIZBOŃSKIEJ będą trudniejsze do osiągnięcia. 2. Unia Europejska a USA Porównując np. gospodarkę Unii Europejskiej (UE) i USA nale y pamiętać, e [ 1 ] europejski sektor IT stanowi około 6% PKB, podczas gdy USA 7,3%, ponad 70% firm z listy 300 największych firm IT na świecie to firmy amerykańskie, ponad 45% z listy 300 największych firm przeznaczających najwięcej środków na B+R to firmy amerykańskie. Równocześnie nale y podkreślić, e kraje europejskie kształcą prawie dwa razy tyle naukowców i in ynierów, co USA, świadczy to o nienajlepszej skuteczności zarządzania nauką w UE. Znacząca jest równie ró nica w strukturze pozyskiwania środków na naukę i rozwój sfery B+R rys. 1. Warto te dodać, e du a cześć przewagi technologicznej USA związana jest z sektorem obronnym. [ 1 ] Tabl. 1. Nakłady na naukę określone w Strategii Lizbońskiej [ 1 ] 2 Produktywność i Innowacje / Productivity & Innovation 2 /2006

5 Józef Matuszek Strategia Lizbońska Rys. 1. Źródła finansowania nauki i sfery B+R w Unii Europejskiej i USA (15 krajów) [ 1 ] Wyraźne ró nice są widoczne w porównaniu potencjału naukowego. Stanów Zjednoczonych UE i Polski tabl. 2. Szczególnie du a ró nica występuje w ilości udzielonych patentów, co świadczy o innowacyjności porównywanych gospodarek. Potencjalne szanse rozwoju Polski przedstawiono na rys. 2. Aktualny stan krajowego sektora nauki i sektora B+R przedstawia tabl. 3. Tabl. 2. Porównanie potencjału USA, UE i Polski (RP) [ 1 ] 3. Polska a STRATEGIA LIZBOŃSKA Określenie działań wg Strategii Lizbońskiej, wstąpienie naszego kraju do UE jest szansą polskiego społeczeństwa i gospodarki. Działalność naukową i wdro eniową uczelni ośrodków naukowo badawczych jednostek Polskiej Akademii Nauk, ocenia się w Polsce w oparciu o ocenę parametryczną przydzielając im odpowiednią liczbę tzw. punktów obliczeniowych. Tabl. 3. Stan krajowego sektora nauki i B+R [ 1 ] 2 / 2006 Produktywność i Innowacje / Productivity & Innovation 3

6 Józef Matuszek Strategia Lizbońska Rys. 2. Potencjalne szanse rozwoju polskiej gospodarki [ 1 ] Tabl. 4. Wykorzystanie środków przeznaczonych na badania naukowe i sektor B+R dla potrzeb praktyki gospodarczej. [ 1 ] Rys. 2. Nakłady na naukę w latach [ ] Nakłady na naukę w % PKB przedstawia rys. 2. Ocenia się, e bariera krytycznego finansowania (pozwalającego na utrzymanie majątku) waha się w granicach 0,4 0,6 PKB. Zasady finansowania sektora nauki i B+R ilustruje rys. 3. Kwestie poprawy stanu rzeczy w myśl ustaleń postępowania dla wypełnienia zobowiązań wynikających ze strategii Lizbońskiej przedstawia rys. 4. Rys. 3. Zasady monta u finansowego nakładów na B+R w latach [ 1 ] 4 Produktywność i Innowacje / Productivity & Innovation 2 /2006

7 Józef Matuszek Strategia Lizbońska Rys. 4. Nakłady pozabud etowe na B+R niezbędne dla osiągnięcia celów Strategii Lizbońskiej. [ 1 ] Rys. 5. Porównanie udziału w PKB wydatków na naukę [%]. [ 1 ] Przyjęty do realizacji narodowy plan rozwoju na lata definiuje przydział i środków na rozwój nauki i B+R na kwotę 12,8 mld Euro (w tym mieszczą się środki z funduszy strukturalnych dla wsparcia sfery B+R, innowacyjności i rozwoju nowych technologii przewidziano 425 mln Euro, oraz środki na wsparcie budowy społeczeństwa informatycznego kwota 570 mln Euro. 4. Społeczeństwo wiedzy Przez społeczeństwo wiedzy rozumie się społeczeństwo o umiejętności posługiwania się technologiami informatycznymi umiejące korzystać z dóbr kultury, działania na gospodarce opartej na nauce, postępie technicznym, czyli inaczej wiedzy. (GOW gospodarka opar- ta na wiedzy). W Polsce uznaje się, e nie ma dostatecznych środków finansowych na szybkie zrealizowanie tego procesu rozwojowego w skali całego kraju, postuluje się wiec aby: oddzielić proces tworzenia i wdra ania wiedzy w gospodarce od procesu jej udostępniania metodami informatycznymi proces udostępniania wiedzy był realizowany w skali kraju proces tworzenia i wdra ania wiedzy w gospodarce był realizowany w regionach gospodarki opartej na wiedzy (RGOW) w RGOW mo liwe jest selektywne uzyskanie warunków niezbędnych do rozwoju GOW w wybranych regionach kraju, dysponujących du ym potencjałem naukowym i wytwórczym, poprzez stworzenie w nich warunków regionalnych dla uzyskania nadprogowego poziomu nakładów bud etowych na B+R. 2 / 2006 Produktywność i Innowacje / Productivity & Innovation 5

8 Józef Matuszek Strategia Lizbońska Rys. 6. Plany utworzenia makroregionów GOW (opracowanie własne oparte na [ 1 ] ) 5. Sektor nauki i B+R na Podbeskidziu Ideę tworzenia Makroregionów GOW przedstawia rys. 6. Potencjał naukowo badawczo rozwojowy to: jedna akademicka wy sza uczelnia państwową, (Akademia Techniczno Humanistyczna w Bielsku Białej), dwa oddziały zamiejscowe uczelni państwowych (Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie i Akademii Ekonomicznej w Bielsku Białej), sześć wy szych szkół zawodowych w Bielsku Białej i ywcu, trzy ośrodki badawczo rozwojowe w Bielsku Białej, kilkanaście liczących się w skali kraju międzynarodowych firm posiadających własne projektowe komórki organizacyjne (np. przemyśle lotniczym). Ponadto w regionie działają ośrodki wspierania przedsiębiorczości: W Bielsku Białej: Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębior czości, Regionalna Izba Handlu i Przemysłu. W ywcu: Agencja Rozwoju Regionalnego S. A. w Bielsku Białej. W Cieszynie: Śląski Zamek Sztuki Budowany jest inkubator technologiczny w Parku Przemysłowo Usługowym. Potencjał regionu, nie utracenie blasku sloganu Bielsko Biała miastem 100 przemysłów uzasadnia objęcie regionu strefą dwu Regionów Gospodarki opartej na wiedzy Infostrady i Doliny Lotniczej Nale y stworzyć warunki do rozwoju Parków Technologicznych, Inkubatorów Technologicznych, sieci, konsorcjów klastrów centrów badawczych, centrów międzyuczelnianych wraz z instytutami PAN. Istnieje potrzeba zmian w systemach edukacyjnych umo liwiających zwiększenie elastyczności kształcenia, umo liwiania dostosowania się absolwentów do zmieniającego się rynku pracy. Stworzenia warunków do kształcenia ustawicznego. Chcąc wyeliminować jedną z bolączek państw UE bezrobocie wzrost zatrudnienia mo na uzyskać przez: wzrost znaczenia zatrudnienia czasowego, wzrost zatrudnienia kobiet i starszych pracowników, wprowadzenie rotacyjnych systemów pracy. Uczelnie powinny podjąć działania na rzecz zmian struktury źródeł ich finansowania, rys. 7. Warunkiem sukcesu jest: powstanie nowych uregulowań prawnych w skali kraju, uzale nienie rozwoju kadry, awansów kadrowych od rzeczywistych osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych związanych z nauką i praktyką produkcyjną, (bardzo trudno znaleźć dzisiaj na uczelniach profesorów, którzy wcześniej swą karierę zaczynali w gospodarce i uzyskali tam niekwestionowane sukcesy), przygotowanie się do urynkowienia funkcjonowania uczelni. 5. Podsumowanie Stworzenie silnej, zjednoczonej gospodarczo Europy o mocnym potencjale społeczno ekonomicznym stwarza szansę zmniejszenia ró nic w tempie rozwoju gospodarczego między Europą a USA i Azją. Nale y zapobiec wyjazdom z Polski i z nowych krajów UE młodych utalentowanych naukowców do innych ośrodków naukowych. Mo na to uzyskać poprzez rzetelne wzajemne uznawanie kwalifikacji naukowych, wzmocnienie procesów akredytacyjnych systemów zapewnienia jakości kształcenia. Winien być rozwiązany problem finansowania badań, stworzenia warunków do rozwoju młodych naukowców, zespolenia badawczych uniwersytetów. Nale y wprowadzić ulgi podatkowe dla przedsiębiorstw inwestujących w badania i rozwój (np. dla zlecanych prac badawczych, podmiotom mających status naukowy) Rys. 7. Obecne i oczekiwane proporcje finansowania sfery B+R ze środków pozabud etowych i bud etowych. [ 1 ] Literatura: [1] Praca zbiorowa materiały Konferencyjne Budowa gospodarki opartej na wiedzy, Fundacja Rektorów Polskich Instytut Społeczeństwa Wiedzy, Warszawa r. [2] Praca Zbiorowa Zadania polskich szkół wy szych w realizacji nowej Strategii Lizbońskie Fundacja Rektorów Polskich Instytut Społeczeństwa Wiedzy, Warszawa 2005 r. Prof. dr hab. in. Józef Matuszek Katedra In ynierii Produkcji, Akademia Techniczno Humanistyczna w Bielsku Białej, 6 Produktywność i Innowacje / Productivity & Innovation 2 /2006

9 Józef Matuszek University of Bielsko Biała Chair of Industrial Department THE LISBON STRATEGY (is Europe, Poland able to meet the economic challenges of the contemporary world) Summary: The idea of the Lisbon Strategy is presented in the paper. The most important tendencies of economic development of the contemporary world are characterized. Polish economic reality compared to other European countries is also presented, and prospects of scientific development and technological progress in Poland are defined. 1. The idea of the LISBON STRATEGY The main strategic goal of the Lisbon Strategy is transforming till the year 2010 the European Union economy into the most competitive, dynamic, and knowledge based economy, able to develop constantly, with larger number of workplaces. [1,2]. One of the most important elements of the transformation in economic development of the European Union members is basing their economies foundations on the knowledge society. The education of citizens should become the highest priority, creating a strong research and development sector, and preparing the personnel, including scientists, for the coming social and economic transformation. The coordination of actions in all the member countries of the European Union is the condition to succeed and fulfill the accepted assumptions. The increasing economic problems of the European countries are mainly related to: growing gap in the pace of their economic growth and deteriorating position in the contemporary world among the countries of the EU, the USA and Asia, low demographic growth and ageing process of the societies, low expenditures on university education, low value of financial support of education and scientific research in European countries (only two countries spend more than 3% of their GNP (Gross National Product) on research), decreasing number of new workplaces. The data showing national plans to increase expenditures on education are given in table [1]. The increase of economic development is to be done by the increase of expenditures on research and development to the value of 3% of GNP and improvement of access to the most modern computer technologies (including the Internet) at schools, universities, administration, trade, etc. It is worth noting that the expand of the EU covered the countries marked by much weaker economy; therefore, the intentions taken by the Lisbon Strategy will be more difficult to achieve. 2. The European Union and the USA Comparing the economies of the European Union and the USA one should remember that, for example, the European IT sector accounts for about 6% of GNP, whereas in the USA 7.3% [1]. Furthermore, American companies account for 70% of the list of 300 largest IT companies in the world. Similarly, American companies account for 45% off the list of 300 major companies that allocate the largest amount of funds for researches and development. It is worth stressing that the European countries educate almost twice as many scientists and engineers as the USA. This proves ineffective management of education in the European Union. A big difference can be also seen in the structure of winning funds on research and development Fig.1 Finally, a large part of American technological advantage is connected with the defense sector [1]. Tab. 1. The expenditures on education defined in the Lisbon Strategy [1] 2 / 2006 Produktywność i Innowacje / Productivity & Innovation 7

10 Józef Matuszek The Lisbon Strategy Pic. 1. Sources of education, research and development sphere funding in the European Union and the USA (15 countries) [1] Some significant differences can be observed while comparing scientific potential of the USA, the EU and Poland. A great difference can be found in the number of given patents, that shows innovation of the compared economies. Potential development chances of Poland are given in Fig.2. Current state of national sector of education and research and development is shown in table III. Tab. 2. Comparison of the potentials of the USA, the EU and Poland [1] 3. Poland and the LISBON STRATEGY Determining activities according to the Lisbon Strategy, joining the European Union by Poland are the chances for Polish society and economy. Scientific and implementation activity of universities, research and development centers, institutes of Polish Science Academy in Poland are evaluated on the basis of the parametrical grade a certain amount of so called calculation points given to them. Tab. 3. State of national education and research and development sector in the year 2002 [1] 8 Produktywność i Innowacje / Productivity & Innovation 2 /2006

11 Józef Matuszek The Lisbon Strategy Pic. 2. Potential chances of development for Polish economy on the basis of [1] Tab. 4. Use of funds allocated for researches and development for the needs of economic practice [1]. Pic. 2. Expenditures on education within the years [1] Expenditures on education in percentages of GNP are given in Fig. 2. It is estimated that the critical barrier of funding ( which allows to maintain the capital) fluctuates between of GNP. The rules of funding of education and research and development sector are presented in Fig.3. The issues of improvement of the state of affairs according to the set proceedings to fulfill the commitments which result from the Lisbon Strategy are given in Fig.4. Pic.3. Rules of financial assembly of expenditures on researches and development within the years [1] 2 / 2006 Produktywność i Innowacje / Productivity & Innovation 9

12 Józef Matuszek The Lisbon Strategy Pic. 4. Out of budget expenditures on researches and development that are necessary to achieve Lizbon Strategy goals [1] Pic. 5. Comparison of shares of expenses on education (%) in GNP [1] The accepted National Development Plan for the years defines allocation of funds for science development and researches and development at the rate of Euro (including the structural funds for supporting the sphere of research and development, innovation and development of new technologies for which is provided, and funds for supporting the creation of computer society at the amount of ). 4. Society of knowledge Society of knowledge is a society which can make use of computer technologies, culture goods, economic activities related to science, technological progress that means knowledge (KBE Knowledge Based Economy). There is not enough funds in Poland which would allow to realise this developmental process quickly on the scale of the whole country. Therefore, it is suggested: to separate the process of creation and implementation of knowledge in economy from the process of making it available with the help of computer methods, the process of making knowledge available could be realized in the scale of the whole country, the process of creation and implementation of knowledge into economy could be realized in regions of knowledge based economy (RKBE), in RKBE it is possible to gain the conditions necessary for development of KBE in the particular regions in the country selectively, the regions are characterized by large scientific and manufacture potentials because of the creation of conditions which favour obtaining over limit level of budget expenditures on researches and development. 10 Produktywność i Innowacje / Productivity & Innovation 2 /2006

13 Józef Matuszek The Lisbon Strategy 5. Sectors of education, research and development on Podbeskidzie ( the Beskidy area) The idea of Makroregions (RKBE) creation is presented in Fig. 6. Scientific, research and development potential is: one state university, ( University of Bielsko Biała (Akademia Techniczno Humanistyczna)), two long distance departments of state universities (Silesian University in Katowice and Economic University in Katowice), six vocational academic schools in Bielsko Biała and Żywiec, three research and development centers in Bielsko Biała, some well recognised, international companies which have their own design organizational units (e.g. in aviation industry) Additionally, there are some centers which suport enterprise in the region: Centre of Enterprise in Bielsko Biała, Regional Unit of Trade and Industry in Bielsko Biała, Regional Development Agency in Żywiec, Silesian Castle of Enterprise and Art in Cieszyn A technological incubator in Industrial and Service Park is being built. Potential of the town, maintaining of the slogan Bielsko Biała a town of hundred industries justify covering this region by two regions of knowledge based economy Infostrada and Air Valley. 5. Summary Creation of strong, economically united Europe with strong economic and social potential gives the chance to decrease the differences in the pace of economic development between Europe, the USA and Asia. As young, talented scientists often leave Poland or other countries which are new members of the EU to other scientific centers, there should be taken some steps to prevent it. It can be done by mutual recognition of scientific qualifications, strengthening of accreditation systems of securing the quality of education. The problem of researches funding, creation of conditions for the development of young scientists, consolidation of universities should be also solved. Tax concessions for the enterprises which invest in researches and development (e.g. commissioned research works, the entities that have scientific status) should be introduced. Rys. 6. Plan of macroregions (KBE) creation [1] Favourable conditions for development of Technological Parks, Technological Incubators, nets, consortiums of research centers, centers of cooperation among universities together with Institutes of Polish Science Academy should be created. There is a need for changes in educational systems which would enable to increase the flexibility of education, and students adjustment to the changing labour market. Also favourable conditions for permanent education are highly required. To eliminate one of the main headache of the European countries unemployment increase of employment can be obtained by: increase of significance of time employment, increase of women s and older workers employment, implementation of rotation work systems Universities should take some actions to change the structure of their funding, that is shown in Fig.7. The condition of success is: appearance of new law procedures for the whole country, making staff development and promotion dependent on real scientific, didactic, and organization achievements connected with education and production practice ( at today s university it is difficult to find a professor who used to start their career in economy and achieved successes at that time), universities should be prepared to function on the market. Bibliography: [1] Praca zbiorowa materiały Konferencyjne Budowa gospodarki opartej na wiedzy, Fundacja Rektorów Polskich Instytut Społeczeństwa Wiedzy, Warszawa r. [2] Praca Zbiorowa Zadania polskich szkół wy szych w realizacji nowej Strategii Lizbońskie Fundacja Rektorów Polskich Instytut Społeczeństwa Wiedzy, Warszawa 2005 r. Pic. 7. Current and required proportions of research and development sphere funding from out of budget and budget sources [1] Prof. dr hab. in. Józef Matuszek University of Bielsko Biała, Production Engineering Department, 2 / 2006 Produktywność i Innowacje / Productivity & Innovation 11

14 Krzysztof J. Konsztowicz Akademia Techniczno Humanistyczna w Bielsku Białej Katedra In ynierii Produkcji EWOLUCJA MODELU ROZWOJOWEGO BADAŃ NAUKOWYCH ORAZ MECHANIZMÓW ICH FINANSOWANIA Streszczenie: Wiele spośród najbardziej zaawansowanych krajów świata posiada ciekawe wzorce dla Polski w zakresie mo liwości ulepszenia systemów badań naukowych oraz kształcenia akademickiego. Kanada dokonała znaczącego postępu w tych dziedzinach w ciągu ostatnich lat i jest wyjątkowo dobrym modelem, tak e z uwagi na zbli oną wielkość populacji. W oparciu o przykład rozwiązań kanadyjskich, ten pierwszy z serii trzech artykuł prezentuje aktualne proporcje w finansowaniu badań naukowych przez ró ne sektory w ró nych krajach oraz analizuje ewolucję tego finansowania w Kanadzie. W rozwa aniach uwzględnia się tak e ewolucję modelu badań naukowych oraz rosnącą rolę badań stosowanych spowodowaną przez stale powiększający się udział sektora przemysłowego w finansowaniu większości prac badawczych i rozwojowych. 1. Dlaczego przykład Kanady?... Jednym z krajów, który w ostatnich latach dokonał znaczącego postępu w kierunku budowy gospodarki opartej na wiedzy jest Kanada. Kanada, jest jedynym małym krajem będącym członkiem G7 grupy najbardziej rozwiniętych państw świata. Z populacją podobnego rzędu wielkości co Polska (32, mln mieszkańców) jest pod wieloma względami doskonałym, choć niestety bardzo mało znanym wzorcem rozwojowym dla naszego kraju. Zbiurokratyzowane gospodarki opiekuńczych państw Europy Zachodniej prezentują mniejszy lub większy stopień wieloletniego, niemal e notorycznego parali u gospodarczego. Kanadyjski system społeczny zbli ony jest do systemów Europy Zachodniej, jednak e jest on finansowo sprawny i zawiera tylko niezbędne i funkcjonalne programy stymulacji rozwoju społecznego oraz opieki medycznej. Wiadomo nie od dzisiaj, e mimo ogólnej fascynacji Ameryką, model rozwoju tej najbardziej efektywnej gospodarki wolnorynkowej, jaki istnieje właśnie w USA, miałby zasadnicze trudności z przeszczepieniem na nasz specyficzny, postkomunistyczny grunt. System ekonomiczny Kanady, z konieczności ścisłej współpracy ekonomicznej, jest bardzo zbli ony do systemu gospodarki USA, czyli innymi słowy jest to zaawansowana gospodarka wolnorynkowa o wysokiej efektywności funkcjonowania. Zatem Kanada jawi się jako kraj, który posiada rozwiązania ekonomiczno społeczne jak gdyby biorące to, co najlepsze z obydwu najlepszych ze światów. Dodatkowo, i co bardzo wa ne, kanadyjski system prawny jest klarowny, a egzekucja tego prawa jest jednoznaczna i twarda. Nieprzypadkowo chyba Zjednoczone Królestwo, którego system społeczno gospodarczy jest najbardziej w Europie podobny do systemu kanadyjskiego, jest obecnie jedynym naprawdę dobrze prosperującym du ym krajem Unii Europejskiej. W dalszej części tekstu, głównie na przykładzie Kanady, podjęta zostanie próba wykazania, e na określonym etapie rozwoju społeczno gospodarczego nie tylko mo na, ale nawet nale y inwestować większe kwoty w naukę i szkolnictwo wy sze. Musi to jednak być działanie, które funkcjonuje jako ściśle określony i odpowiednio zorganizowany system, zapewniający nie tylko to, e środki finansowe są czy będą właściwie i efek- tywnie wykorzystane, ale koniecznie muszą one przynieść określone i wymierne korzyści społeczeństwu i gospodarce. 2. Zmiany mechanizmów finansowania badań naukowych w Kanadzie i na świecie Około 10 lat temu Kanada przeznaczała niewiele ponad 1% GDP na badania naukowe (podobnie jak obecnie Czechy lub Węgry). Przejście do intensywnej, postindustrialnej ekonomii wiedzy ( knowledge economy ) spowodowało, e Kanada zwiększyła ostatnio ponad dwukrotnie nakłady na badania naukowe a do poziomu 2,2% PKB (czyli w okolicy średniej dla OECD), dbając przy tym bardzo o skuteczność wykorzystania tych środków (pieniędzy podatników...). Na czym polega taka transformacja do etapu rozwoju gospodarki opartej na wiedzy w sensie nakładów bud etowych i przemysłowych, pokazuje diagram przestawiony poni ej i cytowany za Gazetą Wyborczą, na którym widoczna jest równie aktualna pozycja Polski w tym zakresie. W tym punkcie, mówiąc o mo liwych (i koniecznych) zmianach, nale y z całą stanowczością rozwiać złudzenia tych, którzy marzyliby (patrz dotychczasowe jesienne artykuły okolicznościowe...) o tym, e wzrost wydatków na badania uniwersyteckie i inne prace naukowe, mo e się kiedykolwiek w najbli szej przyszłości odbywać z kiesy państwowej. Jeśli spojrzeć z kolei na wykres przedstawiony poni ej, wskazujący ewolucję nakładów na badania naukowe w ostatnich latach w Kanadzie to (ku niewątpliwemu zmartwieniu naukowych marzycieli finansowych...) widać wyraźnie, e w miarę upływu lat udział wydatków rządowych na te cele tak, tak, systematycznie maleje. Oczywiście to jest całkiem zdrowa i widoczna w krajach zaawansowanych tendencja, bo jednocześnie widać, e udział przemysłu w finansowaniu badań naukowych systematycznie rośnie. Wiadomo tak e powszechnie, e przemysł, szczególnie prywatny, nigdy nie będzie finansował wszystkich (czytaj tak e byle jakich... ) badań, lecz tylko takie, które mu są konkretnie potrzebne do konkretnego celu związanego z generowaniem dochodu na konkretnym etapie rozwoju technologicznego. Taki jest mechanizm obowiązujący dzisiaj w całym świecie rozwiniętym i proporcje zestawione na kolejnym wykresie nie pozostawiają co do tego najmniejszych wątpliwości. Chyba nieprzypadkowo najwy szy procentowy udział w finansowaniu badań naukowych ma przemysł amerykański (ponad 70%...), a z kolei rząd amerykański ma udział względnie najni szy. I pomyśleć, ze w jednym z najmniejszych czerwonych słupków na tym wykresie (wskazującym na finansowanie badań szkolnictwa wy szego), który tak e nale y do USA, mieści się największa ilość yjących laureatów Nagrody Nobla. Jak oni to robią?... Oczywiście, te zmiany w proporcjach finansowania, o czym te mo e nie wszyscy u nas wiedzą (a inni mo e wolą nie wiedzieć...), mają ścisły związek ze zmianami rozwojowymi samych badań naukowych, z ewolucją procesu badawczego, jaki ma miejsce w ostatnich czasach. 12 Produktywność i Innowacje / Productivity & Innovation 2 /2006

SPIS TREŚCI: CONTENT: Józef MATUSZEK TRENDY I KIERUNKI ROZWOJU INŻYNIERII PRODUKCJI... 2

SPIS TREŚCI: CONTENT: Józef MATUSZEK TRENDY I KIERUNKI ROZWOJU INŻYNIERII PRODUKCJI... 2 SPIS TREŚCI: CONTENT: Józef MATUSZEK TRENDY I KIERUNKI ROZWOJU INŻYNIERII PRODUKCJI... 2 Milan GREGOR, Dariusz PLINTA LEAN ENTERPRISE KONCEPCJA WYSZCZUPLANIA PRZEDSIĘBIORSTW... 8 Aleksander MOCZAŁA SYSTEM

Bardziej szczegółowo

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

roduktywność CTICE i

roduktywność CTICE i ISSN 1734-9834 Content: Application of new technologies Virtual reality as a meaning for innovative engineering Productivity & Innovation roduktywność CTICE A R i P & nnowacje IENCE C S IN W numerze: 2

Bardziej szczegółowo

Klastry w Województwie Podlaskim

Klastry w Województwie Podlaskim Klastry i polityka klastrowa 2011 Klastry w Województwie Podlaskim województwo podlaskie / Podlaskie Voivodeship Clusters in the Podlaskie Voivodeship UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY województwo

Bardziej szczegółowo

Problematyka 30. Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt.

Problematyka 30. Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. Problematyka 30. Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. Problematyka badawcza przemian strukturalnych przemysłu i usług w układach przestrzennych PEDAGOGICAL UNIVERSITY OF CRACOW INSTITUTE

Bardziej szczegółowo

RYNEK B+R W POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW

RYNEK B+R W POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW RYNEK B+R W POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW R&D MARKET IN POLAND SUPPORT FOR RESEARCH AND DEVELOPMENT ACTIVITY OF ENTERPRISES Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu

Bardziej szczegółowo

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa.

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa. Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

china /chiny mexico /meksyk poland /polska France /francja italy /włochy

china /chiny mexico /meksyk poland /polska France /francja italy /włochy ISSUE 2 (11) MAY 2009 NR 2 (11) MAJ 2009 mexico /meksyk china /chiny France /francja poland /polska italy /włochy NUMER SPECJALNY KWARTALNIKA INKUBATORA TECHNOLOGICZNEGO PPNT FUAM SPECIAL ISSUE OF TECHNOLOGY

Bardziej szczegółowo

REKOMENDACJE RECOMMENDATIONS

REKOMENDACJE RECOMMENDATIONS KATOWICE 2012 Przewodniczącego Komisji Europejskiej José Manuela Barroso / The President of the European Commission José Manuela Barroso PATRONATY HONOROWE / HONORARY PATRONAGE Prezydenta Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY z badania pogłębionego Ocena barier i potrzeb instytucji otoczenia biznesu w kontekście rozwoju proinnowacyjnych usług na rzecz biznesu

RAPORT KOŃCOWY z badania pogłębionego Ocena barier i potrzeb instytucji otoczenia biznesu w kontekście rozwoju proinnowacyjnych usług na rzecz biznesu RAPORT KOŃCOWY z badania pogłębionego Ocena barier i potrzeb instytucji otoczenia biznesu w kontekście rozwoju proinnowacyjnych usług na rzecz biznesu Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Ekonomika i finanse w procesie rozwoju gospodarki rynkowej. Aspekty globalne i lokalne. Redakcja naukowa: Wiesława Olkowska. Olsztyn 2013 (46,20 zł).

Ekonomika i finanse w procesie rozwoju gospodarki rynkowej. Aspekty globalne i lokalne. Redakcja naukowa: Wiesława Olkowska. Olsztyn 2013 (46,20 zł). Ekonomika i finanse w procesie rozwoju gospodarki rynkowej. Aspekty globalne i lokalne. Redakcja naukowa: Wiesława Olkowska. Olsztyn 2013 (46,20 zł). Zawartość tomu: Rozdział I: Funkcjonowanie współczesnego

Bardziej szczegółowo

NR / N O 3 (21) 2011 www.inqbator.pl

NR / N O 3 (21) 2011 www.inqbator.pl NR / N O 3 (21) 2011 STRATEGIA W WERSJI GLOBALNEJ STRATEGY IN A GLOBAL VERSION INTERNACJONALIZACJA MŁODYCH, INNOWACYJNYCH FIRM INTERNATIONALIZATION OF YOUNG INNOVATIVE COMPANIES W CENTRUM ROZWOJU FIRM

Bardziej szczegółowo

Klastry w województwie warmińsko-mazurskim

Klastry w województwie warmińsko-mazurskim Polskie Klastry i klastry polityka i polityka klastrowa klastrowa 2012 Klastry w województwie warmińsko-mazurskim województwo warmińsko-mazurskie / Warmińsko-Mazurskie Voivodeship Clusters in the Warmińsko-

Bardziej szczegółowo

Program Kultura 2007-2013 w Polsce. Culture Programme 2007-2013 in Poland. analiza i podsumowanie. analysis and summary

Program Kultura 2007-2013 w Polsce. Culture Programme 2007-2013 in Poland. analiza i podsumowanie. analysis and summary Program Kultura 2007-2013 w Polsce analiza i podsumowanie Culture Programme 2007-2013 in Poland analysis and summary Warszawa Warsaw 2013 Wydawca Published by: Punkt Kontaktowy ds. Kultury, Instytut Adama

Bardziej szczegółowo

województwo zachodniopomorskie / Zachodniopomorskie Voivodeship

województwo zachodniopomorskie / Zachodniopomorskie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

CROWDFUNDING NOWYM SPOSOBEM FINANSOWANIA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW

CROWDFUNDING NOWYM SPOSOBEM FINANSOWANIA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW MODERN MANAGEMENT REVIEW 2014 MMR, vol. XIX, 21 (2/2014) April-June STRESZCZENIA Maciej CHRZANOWSKI 1 Sylwia DZIEDZIC 2 CROWDFUNDING NOWYM SPOSOBEM FINANSOWANIA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW W czasach, w których

Bardziej szczegółowo

Klastry w Województwie Śląskim

Klastry w Województwie Śląskim Klastry i polityka klastrowa 2011 Klastry w Województwie Śląskim województwo śląskie / Śląskie Voivodeship Clusters in the Śląskie Voivodeship UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY województwo śląskie

Bardziej szczegółowo

Wykorzystywanie rezultatów programu Uczenie się przez całe życie w rozwoju polityki i praktyki edukacyjnej w Polsce

Wykorzystywanie rezultatów programu Uczenie się przez całe życie w rozwoju polityki i praktyki edukacyjnej w Polsce 4 Wykorzystywanie rezultatów programu Uczenie się przez całe życie w rozwoju polityki i praktyki edukacyjnej w Polsce Exploitation of the Lifelong Learning Programme Results in the Development of the Educational

Bardziej szczegółowo

Projektowanie skutecznych usług. publicznych: praktyczny podręcznik dla kadry instytucji publicznych

Projektowanie skutecznych usług. publicznych: praktyczny podręcznik dla kadry instytucji publicznych Design at your Service Od roku 2011 Urząd Marszałkowski Województwa ŚląDesign Silesia project initially in partnership with the początkowo z Akademią Sztuk Pięknych w Katowicach Academy of Fine Arts in

Bardziej szczegółowo

Analiza dotycząca przedsięwzięć innowacyjnych w Polsce Wschodniej w ujęciu sektorowym. Raport podsumowujący

Analiza dotycząca przedsięwzięć innowacyjnych w Polsce Wschodniej w ujęciu sektorowym. Raport podsumowujący Analiza dotycząca przedsięwzięć innowacyjnych w Polsce Wschodniej w ujęciu sektorowym Raport podsumowujący Opracowanie: AGERON Polska na zlecenie Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych

Bardziej szczegółowo

RYNEK B+R W POLSCE RYNEK B+R POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW R&D MARKET IN POLAND R&D MARKET IN POLAND

RYNEK B+R W POLSCE RYNEK B+R POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW R&D MARKET IN POLAND R&D MARKET IN POLAND RYNEK B+R W POLSCE RYNEK B+R POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW R&D MARKET IN POLAND R&D MARKET IN POLAND SUPPORT

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁCZESNE ZARZĄDZANIE Kwartalnik Środowisk Naukowych i Liderów Biznesu

WSPÓŁCZESNE ZARZĄDZANIE Kwartalnik Środowisk Naukowych i Liderów Biznesu WSPÓŁCZESNE ZARZĄDZANIE Kwartalnik Środowisk Naukowych i Liderów Biznesu CONTEMPORARY MANAGEMENT QUARTERLY The Journal of Scientific Community and Business Leaders 1/2011 ISSN 1643-5494 RADA PROGRAMOWA

Bardziej szczegółowo

Raport potrzeb. województwa go

Raport potrzeb. województwa go Raport potrzeb i mo w podmiotów integr yjno- ny h województwa go Projekt y ze ków E w E F szu o Raport potrzeb i możliwości podmiotów integracyjno-społecznych województwa dolnośląskiego Raport potrzeb

Bardziej szczegółowo

Clusters in the Łódzkie. Voivodeship. 2012 Klastry w województwie łódzkim. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową

Clusters in the Łódzkie. Voivodeship. 2012 Klastry w województwie łódzkim. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

ISBN 978-83-7610-129-3 Free copy

ISBN 978-83-7610-129-3 Free copy WARSZAWA 2009 PUBLISHER: Ministry of Regional Developement Wspólna 2/4, 00-926 Warsaw www.mrr.gov.pl www.funduszeeuropejskie.gov.pl DEPARTMENT OF INFORMATION, PROMOTION AND TRAINING tel. 022 461 39 62

Bardziej szczegółowo

CHINY CHINA R APORT REPORT POLSKA POLAND PISM. z badania. study. Ocena współpracy gospodarczej polskich przedsiębiorstw z Chinami

CHINY CHINA R APORT REPORT POLSKA POLAND PISM. z badania. study. Ocena współpracy gospodarczej polskich przedsiębiorstw z Chinami z badania POLAND R APORT study REPORT Ocena współpracy gospodarczej POLSKA CHINY CHINA Assessment of Polish enterprises' PISM POLSKI INSTYTUT SPRAW MIĘDZYNARODOWYCH THE POLISH INSTITUTE OF INTERNATIONAL

Bardziej szczegółowo

konkurs na najlepiej zaprojektowane produkty i usługi na polskim rynku competition for the best designed products and services on the Polish market

konkurs na najlepiej zaprojektowane produkty i usługi na polskim rynku competition for the best designed products and services on the Polish market konkurs na najlepiej zaprojektowane produkty i usługi na polskim rynku competition for the best designed products and services on the Polish market 2010 www.iwp.com.pl/projekty_dobry_wzor Instytut Wzornictwa

Bardziej szczegółowo

elektrownie wiatrowe

elektrownie wiatrowe Określenie potencjału energetycznego regionów Polski w zakresie odnawialnych źródeł energii - wnioski dla Regionalnych Programów Operacyjnych na okres programowania 2014-2020 odnawialne źródła energii

Bardziej szczegółowo

I X O R G A N I Z A T O R K O N F E R E N C J I. P o l s k i e T o w a r z y s t w o I n f o r m a c j i N a u k o w e j

I X O R G A N I Z A T O R K O N F E R E N C J I. P o l s k i e T o w a r z y s t w o I n f o r m a c j i N a u k o w e j I X K r a j o w e F o r u m I n f o r m a c j i N a u k o w e j i T e c h n i c z n e j W Y M I A N A I N F O R M A C J I I R O Z W Ó J P R O F E S J O N A L N Y C H U S Ł U G I N F O R M A C Y J N Y C

Bardziej szczegółowo

Regionalne Systemy Innowacji w Polsce

Regionalne Systemy Innowacji w Polsce Regionalne Systemy Innowacji w Polsce Regionalne Systemy Innowacji w Polsce raport z badań Warszawa, styczeń 2013 Regionalne systemy innowacji w Polsce Raport z badań Raport końcowy z badania Przegląd

Bardziej szczegółowo