2012 RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2012 RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT"

Transkrypt

1 2012 RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT

2 2012 RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT

3 SPIS TREŚCI INDEX

4 05 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej / Letter from the Chairman of the Supervisory Board 07 List Prezesa Zarządu / Letter from the President of the Management Board 09 Spółka / The Company 19 Woda / Water 27 Ścieki / Wastewater 35 Inwestycje / Investments 43 Marketing / Marketing 51 Finanse / Finances

5 SKŁAD RADY NADZORCZEJ NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2012 R. COMPOSITION OF THE SUPERVISORY BOARD (AS AT 31 DECEMBER 2012) Paweł Rzepka Przewodniczący Rady / Chairman of the Board Stanisław Tamm Wiceprzewodniczący Rady / Vice-Chairman of the Board Przemysław Barczyński Członek Rady / Board Member Maciej Draszkiewicz Członek Rady / Board Member Paweł Leszek Klepka Członek Rady / Board Member Beata Kocięcka Członek Rady / Board Member Ewa Pancerzyńska Członek Rady / Board Member Bartosz Wachowiak Członek Rady / Board Member Ryszard Żurek Członek Rady / Board Member 4 RAPORT ROCZNY 2012

6 Szanowni Akcjonariusze i Klienci, za nami kolejny rok dobrej pracy, jaką wykonał Aquanet. Był to rok poświęcony realizacji wzrostu wartości Spółki, co szczególnie powinno cieszyć Jej Akcjonariuszy, a także kolejny rok skupiony na zapewnieniu mieszkańcom usług wodociągowych i kanalizacyjnych na najwyższym europejskim poziomie. Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej stworzyło instytucjom i podmiotom gospodarczym możliwość pozyskiwania dotacji unijnych dla przyspieszonego rozwoju infrastruktury w naszym kraju. Spółka Aquanet doskonale tę szansę wykorzystała. W sposób zrównoważony i świadomy inwestuje środki unijne na rozbudowę oraz modernizację infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie swojego działania. W ramach projektów unijnych wykorzystano już ponad 228,5 mln zł, a do końca 2015 roku zostanie wydatkowanych 84,6 mln zł w ramach I i II etapu Projektu pn.: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej dla ochrony zasobów wodnych w Poznaniu i okolicach. W roku 2013 Spółka planuje podpisać umowę dofinansowania dla III etapu Projektu wartego około 300 mln zł, z czego pozyskane bezzwrotne środki dotacji wyniosą 151,8 mln zł. Aquanet zabiega również o środki unijne dla kolejnych inwestycji o łącznej wartości około 200 mln zł. Plasuje to firmę wśród liderów polskiej gospodarki w zakresie inwestycji infrastrukturalnych. Spółka w ubiegłym roku opracowała długofalowy dziesięcioletni program inwestycyjny, a co najważniejsze opracowała skuteczny model jego finansowania. Rok 2012 to również czas opracowania nowej, 5-letniej Strategii Spółki. Przewiduje ona z jednej strony dalszą koncentrację na podstawowych obszarach działania związanych ze Zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i zbiorowym odprowadzaniem ścieków przy jednoczesnym bardzo intensywnym programie inwestycyjnym. Pozwoli to w perspektywie najbliższych lat zaspokoić wszystkich mieszkańców w zakresie dostępu do nowoczesnych usług na europejskim poziomie. Jednocześnie realizowana Strategia ograniczania i kontrolowania kosztów pozwoli na dostarczanie tych usług na akceptowalnym poziomie cenowym. W imieniu Rady Nadzorczej dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do osiągnięcia tak dobrych wyników w 2012 roku. Zarządowi, Pracownikom Spółki i instytucjom współpracującym dziękuję za profesjonalizm w działaniu. Życzę jednocześnie wytrwałości w realizacji postawionych sobie celów na rok Dear Shareholders and Customers, Another year of Aquanet s good work has passed. During this year, a focus was made on increasing the Company s value which should be good news to the Shareholders, as well as on providing water and sanitation services of top European quality to the residents. Poland s joining the European Union offered companies and organisations a possibility of obtaining EU subsidies in order to accelerate the infrastructure development in our country. Aquanet perfectly used that opportunity. In a sustainable and considerate way it invests the EU funds to expand and upgrade the water and sewage infrastructure in the area of its operations. Within the frame of EU projects, over PLN million has already been spent and by the end of 2015, PLN 84.6 million will be spent on Stage One and Stage Two of the Project entitled: Streamlining of the water and sewage management for the protection of water resources in Poznań and its environs. In 2013, the Company plans to sign a contract for subsiding Stage Three of the Project worth approximately PLN 300 million. The non-repayable subsidy will amount to PLN million. Aquanet is also trying to obtain EU funding for subsequent investment projects of a total value of approximately PLN 200 million. This puts Aquanet among the leaders of Polish economy as regards infrastructural investments. Last year, the Company developed a far-reaching ten-year investment programme and what is most important an effective model of financing thereof. The year 2012 saw the development of a new, 5-year Strategy for the Company. It provides for continued focusing on the core business, i.e. collective water supply and collective sewage discharge, as well as for the implementation of a very intense investment programme. This will make it possible to satisfy the needs of all customers as regards access to top quality services, conforming to the European standards, over the next few years. At the same time, the pursued strategy of reducing and monitoring costs will enable provision of the services at acceptable prices. On behalf of the Supervisory Board I would like to thank all who contributed to the splendid performance in I wish to thank the Management Board, Company employees and co-operating institutions for their professionalism. I also wish you persistence in pursuing your goals in List PrzewodniczĄcego Rady Nadzorczej Letter from the Chairman of the Supervisory Board Paweł Rzepka Przewodniczący Rady Nadzorczej / Chairman of the Supervisory Board ANNUAL REPORT

7 Michał Fornal Wiceprezes Zarządu / Vice-President Paweł Chudziński Prezes Zarządu / President of the Management Board Włodzimierz Dudlik Wiceprezes Zarządu / Vice-President 6 RAPORT ROCZNY 2012

8 LIST PREZESA ZARZĄDU LETTER FROM THE PRESIDENT OF THE MANAGEMENT BOARD Szanowni Państwo, przedstawiam kolejny Raport Roczny Aquanet SA. Obraz naszej fi rmy z upływem czasu zmienia się coraz bardziej. Każdy rok nacechowany jest innymi, aczkolwiek zawsze wyjątkowymi, wydarzeniami. W roku 2012 takie wydarzenia również miały miejsce. Przede wszystkim opracowaliśmy i rozpoczęliśmy wdrażanie nowej Strategii Spółki na okres pięcioletni. Strategia ta opiera się z jednej strony na zwiększeniu efektywności działania, z drugiej na zaspokojeniu potrzeb obecnych i przyszłych Klientów we współpracy z władzami samorządowymi. Kolejnym, istotnym z punktu widzenia przyszłości, działaniem Aquanet było rozpoczęcie prac nad projektem opracowania systemu zarządzania majątkiem przedsiębiorstwa. Projekt przewidziany jest do realizacji w ciągu czterech lat i będzie obejmował całą Spółkę. Ponadto, w ramach zwiększania efektywności wyodrębniono ze struktur Aquanet spółkę Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów, która wchodzi w skład Grupy Kapitałowej. Rok 2012 był kolejnym rokiem realizacji programu inwestycyjnego, wspieranego w dużej części przez fundusze Unii Europejskiej. Wszystkie wyżej opisane przedsięwzięcia znajdują swoje odzwierciedlenie w wynikach Spółki, które systematycznie ulegają poprawie. W tym miejscu pragnę podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do rozwoju naszej fi rmy, a w szczególności Klientom okazującym coraz większe zadowolenie z jakości naszych usług. Ladies and Gentlemen, I am happy to invite you to read yet another Annual Report of Aquanet SA. With the passage of time, our company has been changing even more. Each year is witness to different, yet always very special, events also saw such events. First of all, we developed a new Company Strategy for a fi ve-year period and started its implementation. The Strategy provides both for increasing the effectiveness of our operations and for satisfying the needs of our current and future customers in co-operation with local governments. Another activity important for the future of Aquanet was commencement of work on the project of development of a system of management of the company assets. The project is planned to be carried out over four years and it will cover the entire company. Besides, in order to increase the effi ciency of operations, the company District Motor Vehicle Station was spinned off from the structures of Aquanet S.A., still being part of the Capital Group. The year 2012 also saw continued implementation of the investment programme, partly supported with funds from the European Union. All the undertakings referred to above translate to the Company s performance, which is systematically improved. Here, I would like to thank all who have contributed to the development of our Company, and in particular our customers, who show growing satisfaction with the quality of our services. Paweł Chudziński Prezes Zarządu / President of the Management Board ANNUAL REPORT

9 8 RAPORT ROCZNY 2012

10 SPÓŁKA THE COMPANY ANNUAL REPORT

11 Każdego dnia dzięki naszej pracy ponad mieszkańców Poznania i okolicznych gmin posiada stały dostęp do zimnej wody oraz wysokiej jakości usług kanalizacyjnych. Liczba ta stale wzrasta z powodu realizowanych co roku inwestycji wodociągowo-kanalizacyjnych. Współpraca z mieszkańcami to również bezpośrednie relacje, a dbałość o ich profesjonalizm jest naszym priorytetem. Prowadzone od 8 lat badania konsumenckie pokazują, iż z roku na rok rośnie poziom zadowolenia klientów z indywidualnej obsługi i usług świadczonych przez Aquanet. Each day, over 790,000 residents of Poznań and neighbouring municipalities enjoy uninterrupted access to cold water and high quality sanitation services. The number continues to increase as a result of the water and sewage investment projects implemented every year. Co-operation with residents also means direct relations, and one of our priorities is to ensure that they are truly professional. Consumer surveys carried out for eight years now show that the level of customer satisfaction, derived from the personalised attitude and services provided by Aquanet, keeps growing from year to year. Nowa strategia W 2012 roku Aquanet przygotował nową Strategię działania na lata Zmieniające się otoczenie regulacyjne Spółki, konieczność monitorowania i poprawy efektywności procesów zachodzących w organizacji, a także nieustannie rosnące oczekiwania klientów wobec jakości i niezawodności usług wodociągowo-kanalizacyjnych wymagały sformułowania dla Aquanet odpowiednich celów strategicznych. Aktualizacji uległy wszystkie składniki Strategii: wizja, misja, wartości, kierunki strategiczne oraz cele. New strategy In 2012, Aquanet developed a new Strategy for the years The changing regulatory environment, the necessity to monitor and improve the effi ciency of the processes taking place within the organisation as well as the continually growing customer expectations as regards the quality and reliability of water and sanitation services required formulating relevant strategic objectives for Aquanet. All the elements of the Strategy had to be updated: the vision, mission, values, strategic directions and goals. Misja Aquanet SA Jesteśmy spółką świadczącą usługi wodociągowo-kanalizacyjne na poziomie rentowności umożliwiającym zapewnienie dostępu do infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej na obszarze naszego działania. Mission of Aquanet S.A. We are a water and sanitation services provider with a fi nancial standing which allows us to further develop the water and sanitation infrastructure in the area of our operations Wizja Aquanet SA Jesteśmy jednym z wiodących przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych w Polsce. Naszą pozycję osiągamy poprzez optymalne wykorzystanie posiadanych zasobów oraz rozwój działalności wodociągowo-kanalizacyjnej na obszarze naszego działania. Działalność koncentrujemy na terenie Poznania i okolicznych gmin jednocześnie aktywnie poszukując inwestycji w sektorze użyteczności publicznej zwiększających wartość przedsiębiorstwa. Vision of Aquanet S.A. We are one of the leading water and sanitation companies in Poland. We owe our position to the optimum use of our resources and expansion of the water and sanitation activity in the area of our operations. We focus on the territory of the City of Poznań and neighbouring municipalities, at the same actively pursuing investments in the public benefi ts sector, increasing the value of the company. 10 RAPORT ROCZNY 2012

12 SPÓŁKA / THE COMPANY Wyróżniamy się Po raz kolejny doceniono nas za dobre wyniki fi nansowe, jak również za ambitne, realizowane z poszanowaniem środowiska naturalnego przedsięwzięcia inwestycyjne. W 2012 roku zajęliśmy 847 miejsce wśród 2000 najlepszych polskich firm w rankingu Lista 2000 dziennika Rzeczpospolita, uzyskując jednocześnie wysoką 34. pozycję ze względu na rentowność. Z kolei wśród wytypowanych przez Głos Wielkopolski 100 największych ze względu na wyniki fi nansowe lokalnych fi rm, uzyskaliśmy 9. pozycję w kategorii najwyższej dynamiki zysku, 18. w zestawieniu najlepszych firm pod względem zysku i 30. z uwagi na przychody. Możemy poszczycić się nowym tytułem i znakiem Euro Symbol Inwestycji Komunalnej przyznanym Aquanet w Programie Symbol 2012 Monitora Rynkowego. Zostaliśmy wyróżnieni za jakość działania, bogatą ofertę usług i inwestycji adresowanych do mieszkańców, jak również za skuteczne starania o unij ne dotacje. Kolejny raz otrzymaliśmy przyznawany przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego tytuł Najlepsze w Polsce za szczególną dbałość o bardzo dobrą jakość dostarczanej wody oraz wysoki poziom parametrów oczyszczonych ścieków. Nagrodzono również zaangażowanie Aquanet w ochronę środowiska. Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody Salamandra przyznało Spółce tytuł Mecenasa Ochrony Przyrody za pomoc w ochronie susła moręgowanego, który wrócił na polskie łąki po dziesiątkach lat nieobecności. We stand out Once again we were appreciated for the good fi nancial performance as well as for the ambitious, environmentally-friendly investment projects. In 2012, we ranked 847 th among the 2000 best Polish companies in the List 2000 ranking of the Rzeczpospolita daily, at the same time taking the high 34 th place owing to our profitability. Among the 100 largest local companies in terms of fi nancial results selected by the Głos Wielkopolski daily we ranked 9 th in the category of the highest profit dynamics, 18 th in the category of most profitable companies and 30 th taking into account the revenues earned. We may boast a new title and mark of the Euro Symbol of Municipal Investments awarded to Aquanet in the Symbol 2012 Programme of the Monitor Rynkowy magazine. We were appreciated for the quality of operations, a comprehensive service offer and investments with residents in mind, as well as for successful obtaining of EU subsidies. Again we received the title of Poland s Best awarded by the Hipolit Cegielski Association for ensuring very good quality of supplied water and high wastewater treatment parameters. For our involvement in environmental protection Aquanet was also awarded the title of Nature Protection Sponsor by the Salamandra Polish Nature Protection Society, for its help to protect the European souslic (Spermophilus citellus), which returned to Polish meadows after a dozen of years of absence. Suseł moręgowany fot. G. Wojtaszyn, PTOP Salamandra European souslik photo of G. Wojtaszyn, PNPS Salamandra ANNUAL REPORT

13 Zatrudniamy specjalistów Aquanet jest jednym z większych pracodawców w Wielkopolsce. Zatrudniamy około 900 osób, których doświadczenie, zaangażowanie oraz kwalifi kacje umożliwiają Spółce ciągły rozwój i wzrost jakości oferowanych usług. Ponieważ pracownicy to nasz najcenniejszy zasób, dbamy o komfort ich pracy. Stabilne zatrudnienie, przyjazne warunki pracy i inwestycje w zasoby ludzkie pozwalają urzeczywistnić indywidualne aspiracje naszej kadry. Najlepszym dowodem zadowolenia z pracy w Aquanet jest zbliżony od lat poziom i skład zatrudnienia, sprzyjający budowaniu trwałych i umiejących efektywnie współpracować zespołów. Aby sprawiedliwe wyróżnić pracowników, którzy poprzez swoje zaangażowanie wpływają na sukces fi rmy, wprowadziliśmy w 2012 roku nowy system premiowy. Już po raz drugi, przeprowadziliśmy dla pracowników konkurs, w którym fi nansowo nagradzamy autorów najlepszych koncepcji biznesowych i organizacyjnych umożliwiających realną poprawę funkcjonowania, organizacji i wizerunku Spółki. W 2012 roku nagrodziliśmy 24 spośród 64 zgłoszonych opracowań. Część z nich zostanie wdrożona w fi rmie już w roku Uruchomiliśmy również cykl szkoleń wewnętrznych z zakresu obsługi klienta, aby utrzymać i rozwij ać wysoki standard jakości kontaktów z odbiorcami naszych usług. Wdrożyliśmy także nowy program kadrowo płacowy SAP HR. W 2012 roku wsparliśmy inicjatywy poznańskich uczelni zorganizowane z myślą o przyszłości zawodowej studentów. Po raz drugi przystąpiliśmy do projektu Era Inżyniera. Rozbudowa potencjału rozwojowego Politechniki Poznańskiej, oferując absolwentom 3-miesięczne staże w różnych komórkach organizacyjnych Spółki. Współdziałaliśmy z Niezależnym Zrzeszeniem Studentów działającym przy projekcie Drogowskazy Kariery, prezentując studentom Politechniki Poznańskiej i Uniwersytetu Ekonomicznego działalność inwestycyjną Aquanet. Z uwagi na korzyści, jakie studentom i Spółce przynosi organizacja praktyk, rozpoczęliśmy autorski program pn. Aquastaż Naturalne środowisko Twojego sukcesu. Podejmowane przez nas wysiłki mają na celu pozyskanie w przyszłości wykwalifi kowanej kadry inżynierskiej. We employ specialists Aquanet is one of the largest employers in Wielkopolska region. We employ approximately 900 people, whose experience, involvement and skills greatly contribute to the steady development of the Company and improvement of the quality of the services offered. As employees are our major asset, we try to ensure a comfortable working environment. Stable employment, good working conditions and investing in human resources enable fulfi l- ment of the ambitions of our employees. The best evidence confi rming satisfaction from being an Aquanet s employee is a relatively unchanging level of employment, contributing to building stable teams able to effectively cooperate. In order to appreciate those employees who through their involvement greatly contribute to the Company s success, we introduced a new bonus system in For the second time we organised a competition addressed to employees, offering a fi nancial prize to the authors of best business and organisational concepts enabling tangible improvement of the operation, organisation and image of the Company. In 2012, 24 out of the 64 submissions were awarded. Some of them will be implemented by the Company as soon as in We also launched a series of internal training courses in customer service to maintain and develop the high quality relations with our customers. We also implemented a new SAP HR module (human resources and payroll). In 2012, we supported initiatives of Poznań universities, having the future professional career of students in mind. For the second time, we took part in the project entitled The Epoch of the Engineer. Broadening the Development Potential of the Poznań University of Technology, by offering 3-month internship programmes in various organisational units of the Company to university graduates. We co-operated with the Independent Students Association upon implementation of the Career Beacons project, by presenting Aquanet s investment activity to students of Poznań University of Technology and University of Economics. Taking into account the benefi ts both for students and for the Company of organising periods of practice, we launched an auteur programme entitled Aquaintern Natural environment for your success. Our efforts aim to obtain qualifi ed engineers in the future. 12 RAPORT ROCZNY 2012

14 SPÓŁKA / THE COMPANY Jakość obsługi Uzyskane w 2012 roku wyniki badań poziomu satysfakcji klientów z usług dostarczanych przez Aquanet potwierdzają, iż ocena Spółki ulega ciągłej poprawie. Szczególne zadowolenie okazują klienci korzystający z usług Biura Obsługi Klienta. Doceniają zarówno kompetencje i życzliwość naszych konsultantów, jak również sposób funkcjonowania Biura Obsługi Klienta. Niewątpliwe do lepszej organizacji obsługi kontrahentów przyczyniła się modernizacja głównego Biura Obsługi Klienta przy ulicy Dolna Wilda oraz uruchomienie nowego punktu przy ulicy Piątkowskiej. Quality of service The results of the 2012 survey on customer satisfaction from services provided by Aquanet confi rm that the Company s reputation keeps improving all the time. Particularly satisfi ed are the customers who get in touch with our Customer Service Bureau. They appreciate both the skills and friendly attitude of our consultants as well as the way the Customer Service Bureau operates. With no doubt, modernising the main Customer Service Bureau in Dolna Wilda Street as well as launching a new customer service point in Piątkowska Street contributed to a better organisation of customer service. ANNUAL REPORT

15 Pomagamy We help Wrażliwość społeczna, odpowiedzialność i szacunek od lat wpisują się w politykę naszej działalności. W roku 2012 na działania charytatywne przeznaczyliśmy ,00 zł. Wsparliśmy kilkanaście organizacji pożytku publicznego uczestniczących w naszych konkursach charytatywnych: 1. Niepełnosprawność a rozwój osobisty, 2. Smak wakacji dla sprawnych inaczej, 3. Działamy na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Social sensitivity, responsibility and respect have been integral elements of our business for years. In 2012, we spent PLN 800,000 on charity activities. We supported several public benefi t organisations, which participated in our charity competitions: 1. Disability and personal development, 2. The fl avour of holidays for the disabled, 3. We act on behalf of people at risk of social seclusion. Nieprzerwanie od 2004 roku, we współpracy z Fundacją Familij ny Poznań, realizujemy program pomocowy pn. Fundusz Wodociągowy. Poprzez dofi nansowanie rachunków z tytułu opłat za wodę i ścieki wspieramy najuboższych mieszkańców z obszaru działania Spółki. W roku 2012 pomoc pieniężną w łącznej kwocie ,00 zł otrzymały: rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, rodziny wielodzietne, matki i ojcowie samotnie wychowujący dzieci, rodzinne formy opieki zastępczej, osoby samotne, żyjące w ubóstwie. Fundacja Familij ny Poznań w ramach projektu Fundusz Wodociągowy dokonała ponad 5000 wypłat na rzecz potrzebujących. Incessantly since 2004, we have been co-operating with the Family Poznań Foundation, carrying out an aid programme entitled The Water Fund. By subsidising water bills, we support those on lowest incomes residing in the area of the Company operations. In 2012, we offered fi nancial support totalling at PLN 700,000 to families faced with diffi cult circumstances, large families, single mothers and fathers, foster families, as well as single people living in poverty. Within the frame of the Water Fund project, the Family Poznań Foundation made over 5000 payments to the needy zł przeznaczyliśmy w roku 2012 na Fundusz Wodociągowy wspierający najuboższych mieszkańców z obszaru działania Aquanet SA zł otrzymały w roku 2012 organizacje pożytku publicznego biorące udział w konkursach charytatywnych Aquanet SA. 14 RAPORT ROCZNY 2012

16 SPÓŁKA / THE COMPANY Struktura własnościowa W 2012 roku liczba akcjonariuszy Aquanet zmniejszyła się z 22 na 21 ze względu na zbycie akcji na rzecz Spółki w celu ich umorzenia. Strukturę własnościową Aquanet tworzy aktualnie 10 Miast i Gmin oraz 11 osób fi zycznych. Nastąpiło za to podwyższenie kapitału zakładowego, który na dzień roku wynosił ,00 zł. Niezmiennie od początku istnienia, Aquanet jest w 100% polską fi rmą. Ownership structure In 2012, the number of shareholders of Aquanet was reduced from 22 to 21 due to the purchase of shares by the Company in order to redeem them. Currently, the shareholders of Aquanet include 10 Towns and Municipalities and 11 individuals. The share capital was increased and as at 31 December 2012 it amounted to PLN 858,542,709. Since its incorporation, Aquanet has remained to be a 100% Polish company. 71,959 % Miasto Poznań 8,680 % Gmina Mosina 4,736 % Miasto Puszczykowo 3,292 % Gmina Czerwonak 2,898 % Miasto Luboń 2,871 % Gmina Suchy Las Struktura własnościowa Aquanet SA na dzień 31 grudnia 2012 r. Ownership structure of Aquanet S.A. as at 31 December ,318 % Miasto i Gmina Murowana Goślina 1,614% Gmina Kórnik 1,566% Miasto i Gmina Swarzędz 0,034% Osoby fizyczne (11 osób) 0,027% Gmina Brodnica 0,005% AQUANET SA (akcje własne nabyte w celu ich umorzenia) ANNUAL REPORT

17 Współpracujemy z gminami Wieloletni plan rozwoju infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Aquanet obejmuje Poznań i okoliczne gminy. Naszą troską jest dbałość o doskonałą jakość usług dla mieszkańców obsługiwanego przez nas obszaru. We co-operate with municipalities The long-plan of development of the water and sewage infrastructure of Aquanet covers the City of Poznań and neighbouring municipalities. We take utmost care to ensure top quality services to residents and businesses in the area of our operations. W grudniu 2012 roku wskutek wygaśnięcia porozumień komunalnych warunkujących zasady nadzorowania przez Miasto Poznań kwestii: wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych na terenie Miast i Gmin: Brodnica, Czerwonak, Kórnik, Luboń, Mosina, Murowana Goślina, Puszczykowo, Suchy Las, Swarzędz, zmieniły się zasady współpracy z tymi partnerami. Spółka uzyskała od Burmistrzów i Wójtów nowe decyzje zezwalające Aquanet na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzanie ścieków. W 2012 roku powiększył się skład Grupy Kapitałowej Aquanet. Obok Aquanet SA, Aquanet Krzesinki Sp. z o.o., Aquanet Ostroróg Sp. z o.o. i Aquanet Mieścisko Sp. z o.o. pojawiła się Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Sp. z o.o., wydzielona ze struktur Aquanet. Kapitał zakładowy niezbędny do utrzymania bieżącej płynności został pokryty wkładem Aquanet. Spółka ta świadczy usługi na rzecz utrzymania w dobrym stanie technicznym fl oty Aquanet, jak również usługi w zakresie przeglądów, serwisu i naprawy pojazdów klientów zewnętrznych - instytucjonalnych i indywidualnych. In December 2012, as a result of the expiry of the municipal agreements setting the terms according to which the City of Poznań would oversee the following areas: water mains and water deliveries, sewage systems, collection and treatment of municipal sewage in the following Towns and Municipalities: Brodnica, Czerwonak, Kórnik, Luboń, Mosina, Murowana Goślina, Puszczykowo, Suchy Las, Swarzędz, the principles of co-operation with those partners had to be changed. The Company was provided with new decisions issued by Town Mayors and Heads of Municipalities, enabling Aquanet to provide collective water supply and sewage disposal. In 2012, the Aquanet Capital Group increased. In addition to Aquanet SA, Aquanet Krzesinki Sp. z o.o., Aquanet Ostroróg Sp. z o.o. and Aquanet Mieścisko Sp. z o.o., Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Sp. z o.o. was spinned off from the structures of Aquanet. The share capital indispensable to ensure current liquidity was contributed by Aquanet. The Company provides services relating to proper maintenance of Aquanet s fleet of vehicles, as well as maintenance check-ups, service and repairs of vehicles of external customers, both institutional and individual. Był to również dobry rok dla Spółki Aquanet Krzesinki Sp. z o.o., która została uhonorowana przez Dziennik Gazeta Prawna nagrodą Skrzydła Biznesu. W ogólnopolskim zestawieniu fi rm z sektora MSP zajęła 2. miejsce, osiągając miano jednej z najbardziej dynamicznie rozwij ających się Spółek w kategorii spółki średnie. It was also a good year for Aquanet Krzesinki Sp. z o.o., which was awarded the Wings of the Business prize by the Dziennik Gazeta Prawna daily. The company ranked 2 nd among Polish MSE companies, being one of the most dynamically developing companies in the medium-sized companies category. 16 RAPORT ROCZNY 2012

18 SPÓŁKA / THE COMPANY Gmina Mieścisko OBECNI AKCJONARIUSZE PRESENT SHAREHOLDERS: Poznań, Kórnik, Luboń, Swarzędz, Mosina, Czerwonak, Murowana Goślina, Puszczykowo, Brodnica, Suchy Las Gmina Ostroróg Gmina Murowana Goślina HURTOWI ODBIORCY WODY WHOLESALE RECIPIENTS OF WATER: Dopiewo, Kleszczewo, Komorniki, Rokietnica, Tarnowo Podgórne WSPÓŁPRACA NA ZASADZIE KAPITAŁOWEJ COOPERATION ON CAPITAL PRINCIPLE: Ostroróg, Mieścisko Gmina Rokietnica Gmina Suchy Las Gmina Czerwonak Gmina Tarnowo Podgórne Gmina Swarzędz Miasto Poznań Gmina Dopiewo Gmina Komorniki Gmina Luboń Gmina Kleszczewo Gmina Puszczykowo Gmina Kórnik Gmina Mosina OBSZAR DZIAŁANIA (WOJ. WLKP.) TERRITORIAL DEVELOPMENT MAP (WIELKOPOLSKA STATE) Gmina Brodnica ANNUAL REPORT

19 18 RAPORT ROCZNY 2012

20 WODA WATER ANNUAL REPORT

21 Codziennie dostarczamy zdrową wodę mieszkańcom Poznania, Swarzędza, Czerwonaka, Puszczykowa, Murowanej Gośliny, Mosiny, Lubonia, Rokietnicy, Suchego Lasu, Tarnowa Podgórnego, Dopiewa, Komornik, Kórnika, Brodnicy i Kleszczewa. Nieustannie dbamy o niezakłóconą ciągłość jej dostaw. W roku 2012 nie odnotowaliśmy na obsługiwanym przez nas terenie ani jednej, dłuższej niż 24 godziny, przerwy w dostawie wody spowodowanej awarią wodociągu. Mimo to, wciąż dążymy do poprawy technologii poboru, uzdatniania i dystrybucji wody z uwzględnieniem coraz większych wymagań w zakresie utrzymywania jak najwyższej jakości wody. Every day we supply healthy water to residents and businesses in Poznań, Swarzędz, Czerwonak, Puszczykowo, Murowana Goślina, Mosina, Luboń, Rokietnica, Suchy Las, Tarnowo Podgórne, Dopiewo, Komorniki, Kórnik, Brodnica and Kleszczewo. We continue to ensure uninterrupted water deliveries. In 2012, there was not a single water supply interruption lasting longer than 24 hours due to a water main failure in the area where we provide our services. Nevertheless, we continue to improve the water up-take, treatment and distribution technologies, bearing in mind the ever increasing requirements regarding top quality water services. Badania Laboratorium Badań Środowiskowych Aquanet dokonując miesięcznie ok analiz badawczych wody czuwa nad procesami jej uzdatniania, a także nad bezpieczeństwem ludzi i środowiska ekologicznego. Profesjonalizm badań uwiarygodnia posiadany przez laboratorium System Zarządzania zgodny z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005 oraz Certyfikat Akredytacji nr AB 700 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji. W 2012 roku poszerzyliśmy zakres akredytacji o 26 nowych parametrów, co pozwala nam badać łącznie aż 168 akredytowanych parametrów. Laboratorium dysponuje również zatwierdzeniem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu, zezwalającym na badania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Zaspokajając potrzebę ciągłego rozwoju w 2012 roku wdrożyliśmy nowe metody badań: mikrobiologiczne badanie czystości powietrza; mikrobiologiczne badanie kąpielisk (uczestniczyliśmy w badaniach kąpielisk zleconych przez Międzygminny Związek Puszczy Zielonka, a także w pracach sztabu Euro 2012, czuwając nad odpowiednią jakością wody w Poznaniu podczas mistrzostw). Specjaliści z Laboratorium uczestniczyli również w pracach badawczych związanych z modernizacją Stacji Uzdatniania Wody w Mosinie. Tests By performing approximately 14,000 water tests per month, Aquanet s Environmental Test Laboratory monitors treatment processes to guarantee the safety of people and the natural environment. The professionalism of the testing is confi rmed by the Management System concordant with standard PN-EN ISO/IEC 17025:2005 and the Accreditation Certificate no. AB 700 issued by the Polish Centre for Accreditation. In 2012, we extended the scope of the accreditation by 26 new parameters; as a result, we are now entitled to test as many as 168 accredited parameters. The Laboratory has also been approved by the District Sanitary-Epidemiological Station in Poznań for testing of water for human consumption. Responding to the need to constantly develop, in 2012 we implemented the following new test methods: Microbiological testing of air cleanliness; Microbiological testing of swimming pools (we participated in swimming pool water testing within the programme launched by the Zielonka Forest Inter-Municipal Association as well as within the frame of Euro 2012, when we monitored water quality in Poznań during the Football Championship). Laboratory experts also participated in research work connected with upgrading of the Mosina Water Treatment Plant. 20 RAPORT ROCZNY 2012

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. Municipal Water Supply and Sewerage Company in Warsaw Joint Stock Company

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. Municipal Water Supply and Sewerage Company in Warsaw Joint Stock Company Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. Municipal Water Supply and Sewerage Company in Warsaw Joint Stock Company raport roczny annual report 2011 spis treści 2 List

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny Annual Report 2010

Raport Roczny Annual Report 2010 Raport Roczny Annual Report 2010 Raport Roczny Annual Report 2010 Spis treści Table of contents Misja Mission 03 Wizja Vision 03 List przewodniczącego Rady Nadzorczej do akcjonariuszy Letter from the Chairman

Bardziej szczegółowo

PROCHEM S.A. RAPORT ROCZNY 2011 ANNUAL REPORT 2011

PROCHEM S.A. RAPORT ROCZNY 2011 ANNUAL REPORT 2011 PROCHEM S.A. RAPORT ROCZNY 2011 ANNUAL REPORT 2011 Misja Misją fi rmy PROCHEM jest umożliwienie Klientom uzyskania realnej przewagi konkurencyjnej przez dostarczenie im usług o najwyższej jakości w terminach

Bardziej szczegółowo

GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND

GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND Działalność i odpowiedzialność korporacyjna Activities and corporate responsibility EDF - LIONEL CHARRIER Publikacja przygotowana przez Dział Komunikacji EDF Polska

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny 2003 Annual Report

Raport Roczny 2003 Annual Report Raport Roczny 2003 Annual Report Raport Roczny 2003 Annual Report Raport Roczny PKO Banku Polskiego za rok 2003 Spis treści Wybrane dane finansowe na koniec 2002 r. i 2003 r. 3 List Przewodniczącego Rady

Bardziej szczegółowo

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. Corporate Social Responsibility

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. Corporate Social Responsibility 2 01 1 Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w Corporate Social Responsibility APORT 2011 R 0 1 1REPORT 2 Pytania, sugestie oraz propozycje współpracy związane ze Społeczną Odpowiedzialnością należy kierować

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Annual report

Raport roczny Annual report Raport roczny Annual report Spis treści Contents List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Letter from the Chairman of the Supervisory Board............. 02 List Prezesa Zarządu Letter from the President of

Bardziej szczegółowo

SŁOWO PREZESA FOREWORD WŁADZE SPÓŁKI COMPANY S GOVERNING AUTHORITIES DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI COMPANY S ACTIVITY

SŁOWO PREZESA FOREWORD WŁADZE SPÓŁKI COMPANY S GOVERNING AUTHORITIES DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI COMPANY S ACTIVITY Annual Report 1 4 8 22 26 34 38 SŁOWO PREZESA FOREWORD WŁADZE SPÓŁKI COMPANY S GOVERNING AUTHORITIES DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI COMPANY S ACTIVITY SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ MANAGEMENT QUALITY SYSTEM INWESTYCJE

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI CONTENTS. Annual Report of PKP Group 2013. Raport roczny Grupy PKP 2013 SŁOWO WSTĘPNE 3 INTRODUCTION 3

SPIS TREŚCI CONTENTS. Annual Report of PKP Group 2013. Raport roczny Grupy PKP 2013 SŁOWO WSTĘPNE 3 INTRODUCTION 3 Raport roczny 2013 Annual Report 2013 Raport roczny Grupy PKP 2013 Annual Report of PKP Group 2013 SPIS TREŚCI CONTENTS SŁOWO WSTĘPNE 3 INTRODUCTION 3 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 6 SPÓŁEK GRUPY PKP 1.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI CONTENTS RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2010

SPIS TREŚCI CONTENTS RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2010 4 BANK BPS RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2010 SPIS TREŚCI CONTENTS Władze...................................... Governing Bodies...................................12 Rada Nadzorcza..............................

Bardziej szczegółowo

List Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Prezesa Zarządu...4. Władze... Otoczenie makroekonomiczne... 14. Działalność Banku w 2008 roku...

List Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Prezesa Zarządu...4. Władze... Otoczenie makroekonomiczne... 14. Działalność Banku w 2008 roku... SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS List Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Prezesa Zarządu...4 A Letter from the Chairman of the Supervisory Board and the President of the Management Board Władze... Governing

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT STABILNY ROZWÓJ NOWE MOŻLIWOŚCI STABLE GROWTH NEW OPPORTUNITIES

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT STABILNY ROZWÓJ NOWE MOŻLIWOŚCI STABLE GROWTH NEW OPPORTUNITIES RAPORT ROCZNY 2014 ANNUAL REPORT STABILNY ROZWÓJ NOWE MOŻLIWOŚCI STABLE GROWTH NEW OPPORTUNITIES SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS 6 LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ LETTER OF THE CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT GRUPA KAPITA OWA LUBELSKI WÊGIEL BOGDANKA S.A. Marketingowy Raport Roczny GK LW Bogdanka za 2013 r.

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT GRUPA KAPITA OWA LUBELSKI WÊGIEL BOGDANKA S.A. Marketingowy Raport Roczny GK LW Bogdanka za 2013 r. 2013 RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT GRUPA KAPITA OWA LUBELSKI WÊGIEL BOGDANKA S.A. 01 Marketingowy Raport Roczny GK LW Bogdanka za 2013 r. 1 Marketingowy Raport Roczny GK LW Bogdanka za 2013 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Annual report

Raport roczny Annual report 2002 Raport roczny Annual report Raport Roczny Annual Report 2002 Raport roczny 2002 Annual report 2 Raport roczny Annual report Spis treści Table of Contents Wybrane dane finansowe 5 Selected Financial

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Annual report

Raport roczny Annual report Raport roczny Annual report 2009 Spis treści: Table of contents: 4 I Słowo wstępne Prezesa Zarządu Introductory address of the President of the Management Board 8 I Skład Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki

Bardziej szczegółowo

a n n u a l r e p o r t r a p o r t r o c z n y

a n n u a l r e p o r t r a p o r t r o c z n y WROCŁAWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. WROCŁ AW REGIONAL DE VELOPMENT AGENCY a n n u a l r e p o r t r a p o r t r o c z n y 2 0 0 9 2 0 0 9 Misja Mission MISJA THE MISSION Misją Wrocławskiej Agencji

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT TABLE OF CONTENTS. List Prezesa Zarządu Letter from the President of the Management Board

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT TABLE OF CONTENTS. List Prezesa Zarządu Letter from the President of the Management Board RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2007 RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS 4 6 7 9 13 24 List Prezesa Zarządu Letter from the President of the Management Board Wprowadzenie Introduction

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT

RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT 2013 1 SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS 4 Słowo wstępne Zarządu A Message from Our Management Board INNOWACYJNOŚĆ INNOVATION

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Table of contents

Spis treści. Table of contents Spis treści Table of contents List Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Prezesa Zarządu Letter from the Chairman of the Supervisory Board and the President of the Management Board Prezes Zarządu President

Bardziej szczegółowo

raport roczny annual report

raport roczny annual report raport roczny 2013 annual report Zdjęcie na okładce: Nowa siedziba Banku BPH w Gdańsku przy ul. płk. Jana Pałubickiego Cover photo: The new headquarters of Bank BPH in Gdansk at płk. Jana Pałubickiego

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny 2011 Annual Report

Raport Roczny 2011 Annual Report Raport Roczny 2011 Annual Report 2 Raport Roczny 2011 Annual Report Spis treści Content Zarząd oraz Rada Nadzorcza Management Board and Supervisory Board List Prezesa Zarządu Letter of the President of

Bardziej szczegółowo

etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej:

etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej: 323 Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej Partnership at all stages of sustainable building life cycle Projekt Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY z badania pogłębionego Ocena barier i potrzeb instytucji otoczenia biznesu w kontekście rozwoju proinnowacyjnych usług na rzecz biznesu

RAPORT KOŃCOWY z badania pogłębionego Ocena barier i potrzeb instytucji otoczenia biznesu w kontekście rozwoju proinnowacyjnych usług na rzecz biznesu RAPORT KOŃCOWY z badania pogłębionego Ocena barier i potrzeb instytucji otoczenia biznesu w kontekście rozwoju proinnowacyjnych usług na rzecz biznesu Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny / Annual Report

Raport Roczny / Annual Report Raport Roczny / Annual Report 2014 Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia Będzin S.A. Elektrociepłownia Będzin S.A. Elektrociepłownia BĘDZIN Sp. z o.o. of the Group of Elektrociepłownia Będzin S.A. Elektrociepłownia

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS

SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS SPRAWOZDANIE ROCZNE 2011 ANNUAL REPORT 2011 SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS SŁOWO PREZESA MESSAGE OF THE PRESIDENT 3 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI Management Report on the Company's operation 5 SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

Office as effective as outsourcing

Office as effective as outsourcing Office as effective as outsourcing Standard of innovative offices for companies operating in business services sector Biuro efektywne jak outsourcing Standard innowacyjnych biur dla firm sektora nowoczesnych

Bardziej szczegółowo

Raport. Roczny Annual. Report

Raport. Roczny Annual. Report Raport Roczny Annual Report 20 04 Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Warsaw Stock Exchange Raport Roczny Annual Report 20 04 Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Warsaw Stock Exchange RAPORT

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Annual report

Raport roczny Annual report 2012 Raport roczny Annual report Spis treści Contents List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Letter from the Chairman of the Supervisory Board. 02 List Prezesa Zarządu Letter from the President of the

Bardziej szczegółowo

2010 Raport Roczny Annual Report

2010 Raport Roczny Annual Report łączy nas e-biznes 2010 Raport Roczny Annual Report 2 Spis treści Misja 4 List Prezesa Zarządu 8 Akcjonariat 15 Władze 16 Rada Nadzorcza 16 Zarząd 17 Usługi rozliczeniowe 18 System ELIXIR (rozliczenia

Bardziej szczegółowo

4.2. Ocena realizacji celów i wskaźników RPO WD oraz Priorytetu 5 Energetyka, a także wybranych strategii poprzez projekty objęte badaniem...

4.2. Ocena realizacji celów i wskaźników RPO WD oraz Priorytetu 5 Energetyka, a także wybranych strategii poprzez projekty objęte badaniem... Raport końcowy Ewaluacja wpływu projektów realizowanych w Priorytecie 4 Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne i Priorytecie 5 Energetyka RPO WD oraz wyznaczenie pożądanych kierunków działań na przyszłość

Bardziej szczegółowo