2012 RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2012 RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT"

Transkrypt

1 2012 RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT

2 2012 RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT

3 SPIS TREŚCI INDEX

4 05 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej / Letter from the Chairman of the Supervisory Board 07 List Prezesa Zarządu / Letter from the President of the Management Board 09 Spółka / The Company 19 Woda / Water 27 Ścieki / Wastewater 35 Inwestycje / Investments 43 Marketing / Marketing 51 Finanse / Finances

5 SKŁAD RADY NADZORCZEJ NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2012 R. COMPOSITION OF THE SUPERVISORY BOARD (AS AT 31 DECEMBER 2012) Paweł Rzepka Przewodniczący Rady / Chairman of the Board Stanisław Tamm Wiceprzewodniczący Rady / Vice-Chairman of the Board Przemysław Barczyński Członek Rady / Board Member Maciej Draszkiewicz Członek Rady / Board Member Paweł Leszek Klepka Członek Rady / Board Member Beata Kocięcka Członek Rady / Board Member Ewa Pancerzyńska Członek Rady / Board Member Bartosz Wachowiak Członek Rady / Board Member Ryszard Żurek Członek Rady / Board Member 4 RAPORT ROCZNY 2012

6 Szanowni Akcjonariusze i Klienci, za nami kolejny rok dobrej pracy, jaką wykonał Aquanet. Był to rok poświęcony realizacji wzrostu wartości Spółki, co szczególnie powinno cieszyć Jej Akcjonariuszy, a także kolejny rok skupiony na zapewnieniu mieszkańcom usług wodociągowych i kanalizacyjnych na najwyższym europejskim poziomie. Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej stworzyło instytucjom i podmiotom gospodarczym możliwość pozyskiwania dotacji unijnych dla przyspieszonego rozwoju infrastruktury w naszym kraju. Spółka Aquanet doskonale tę szansę wykorzystała. W sposób zrównoważony i świadomy inwestuje środki unijne na rozbudowę oraz modernizację infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie swojego działania. W ramach projektów unijnych wykorzystano już ponad 228,5 mln zł, a do końca 2015 roku zostanie wydatkowanych 84,6 mln zł w ramach I i II etapu Projektu pn.: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej dla ochrony zasobów wodnych w Poznaniu i okolicach. W roku 2013 Spółka planuje podpisać umowę dofinansowania dla III etapu Projektu wartego około 300 mln zł, z czego pozyskane bezzwrotne środki dotacji wyniosą 151,8 mln zł. Aquanet zabiega również o środki unijne dla kolejnych inwestycji o łącznej wartości około 200 mln zł. Plasuje to firmę wśród liderów polskiej gospodarki w zakresie inwestycji infrastrukturalnych. Spółka w ubiegłym roku opracowała długofalowy dziesięcioletni program inwestycyjny, a co najważniejsze opracowała skuteczny model jego finansowania. Rok 2012 to również czas opracowania nowej, 5-letniej Strategii Spółki. Przewiduje ona z jednej strony dalszą koncentrację na podstawowych obszarach działania związanych ze Zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i zbiorowym odprowadzaniem ścieków przy jednoczesnym bardzo intensywnym programie inwestycyjnym. Pozwoli to w perspektywie najbliższych lat zaspokoić wszystkich mieszkańców w zakresie dostępu do nowoczesnych usług na europejskim poziomie. Jednocześnie realizowana Strategia ograniczania i kontrolowania kosztów pozwoli na dostarczanie tych usług na akceptowalnym poziomie cenowym. W imieniu Rady Nadzorczej dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do osiągnięcia tak dobrych wyników w 2012 roku. Zarządowi, Pracownikom Spółki i instytucjom współpracującym dziękuję za profesjonalizm w działaniu. Życzę jednocześnie wytrwałości w realizacji postawionych sobie celów na rok Dear Shareholders and Customers, Another year of Aquanet s good work has passed. During this year, a focus was made on increasing the Company s value which should be good news to the Shareholders, as well as on providing water and sanitation services of top European quality to the residents. Poland s joining the European Union offered companies and organisations a possibility of obtaining EU subsidies in order to accelerate the infrastructure development in our country. Aquanet perfectly used that opportunity. In a sustainable and considerate way it invests the EU funds to expand and upgrade the water and sewage infrastructure in the area of its operations. Within the frame of EU projects, over PLN million has already been spent and by the end of 2015, PLN 84.6 million will be spent on Stage One and Stage Two of the Project entitled: Streamlining of the water and sewage management for the protection of water resources in Poznań and its environs. In 2013, the Company plans to sign a contract for subsiding Stage Three of the Project worth approximately PLN 300 million. The non-repayable subsidy will amount to PLN million. Aquanet is also trying to obtain EU funding for subsequent investment projects of a total value of approximately PLN 200 million. This puts Aquanet among the leaders of Polish economy as regards infrastructural investments. Last year, the Company developed a far-reaching ten-year investment programme and what is most important an effective model of financing thereof. The year 2012 saw the development of a new, 5-year Strategy for the Company. It provides for continued focusing on the core business, i.e. collective water supply and collective sewage discharge, as well as for the implementation of a very intense investment programme. This will make it possible to satisfy the needs of all customers as regards access to top quality services, conforming to the European standards, over the next few years. At the same time, the pursued strategy of reducing and monitoring costs will enable provision of the services at acceptable prices. On behalf of the Supervisory Board I would like to thank all who contributed to the splendid performance in I wish to thank the Management Board, Company employees and co-operating institutions for their professionalism. I also wish you persistence in pursuing your goals in List PrzewodniczĄcego Rady Nadzorczej Letter from the Chairman of the Supervisory Board Paweł Rzepka Przewodniczący Rady Nadzorczej / Chairman of the Supervisory Board ANNUAL REPORT

7 Michał Fornal Wiceprezes Zarządu / Vice-President Paweł Chudziński Prezes Zarządu / President of the Management Board Włodzimierz Dudlik Wiceprezes Zarządu / Vice-President 6 RAPORT ROCZNY 2012

8 LIST PREZESA ZARZĄDU LETTER FROM THE PRESIDENT OF THE MANAGEMENT BOARD Szanowni Państwo, przedstawiam kolejny Raport Roczny Aquanet SA. Obraz naszej fi rmy z upływem czasu zmienia się coraz bardziej. Każdy rok nacechowany jest innymi, aczkolwiek zawsze wyjątkowymi, wydarzeniami. W roku 2012 takie wydarzenia również miały miejsce. Przede wszystkim opracowaliśmy i rozpoczęliśmy wdrażanie nowej Strategii Spółki na okres pięcioletni. Strategia ta opiera się z jednej strony na zwiększeniu efektywności działania, z drugiej na zaspokojeniu potrzeb obecnych i przyszłych Klientów we współpracy z władzami samorządowymi. Kolejnym, istotnym z punktu widzenia przyszłości, działaniem Aquanet było rozpoczęcie prac nad projektem opracowania systemu zarządzania majątkiem przedsiębiorstwa. Projekt przewidziany jest do realizacji w ciągu czterech lat i będzie obejmował całą Spółkę. Ponadto, w ramach zwiększania efektywności wyodrębniono ze struktur Aquanet spółkę Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów, która wchodzi w skład Grupy Kapitałowej. Rok 2012 był kolejnym rokiem realizacji programu inwestycyjnego, wspieranego w dużej części przez fundusze Unii Europejskiej. Wszystkie wyżej opisane przedsięwzięcia znajdują swoje odzwierciedlenie w wynikach Spółki, które systematycznie ulegają poprawie. W tym miejscu pragnę podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do rozwoju naszej fi rmy, a w szczególności Klientom okazującym coraz większe zadowolenie z jakości naszych usług. Ladies and Gentlemen, I am happy to invite you to read yet another Annual Report of Aquanet SA. With the passage of time, our company has been changing even more. Each year is witness to different, yet always very special, events also saw such events. First of all, we developed a new Company Strategy for a fi ve-year period and started its implementation. The Strategy provides both for increasing the effectiveness of our operations and for satisfying the needs of our current and future customers in co-operation with local governments. Another activity important for the future of Aquanet was commencement of work on the project of development of a system of management of the company assets. The project is planned to be carried out over four years and it will cover the entire company. Besides, in order to increase the effi ciency of operations, the company District Motor Vehicle Station was spinned off from the structures of Aquanet S.A., still being part of the Capital Group. The year 2012 also saw continued implementation of the investment programme, partly supported with funds from the European Union. All the undertakings referred to above translate to the Company s performance, which is systematically improved. Here, I would like to thank all who have contributed to the development of our Company, and in particular our customers, who show growing satisfaction with the quality of our services. Paweł Chudziński Prezes Zarządu / President of the Management Board ANNUAL REPORT

9 8 RAPORT ROCZNY 2012

10 SPÓŁKA THE COMPANY ANNUAL REPORT

11 Każdego dnia dzięki naszej pracy ponad mieszkańców Poznania i okolicznych gmin posiada stały dostęp do zimnej wody oraz wysokiej jakości usług kanalizacyjnych. Liczba ta stale wzrasta z powodu realizowanych co roku inwestycji wodociągowo-kanalizacyjnych. Współpraca z mieszkańcami to również bezpośrednie relacje, a dbałość o ich profesjonalizm jest naszym priorytetem. Prowadzone od 8 lat badania konsumenckie pokazują, iż z roku na rok rośnie poziom zadowolenia klientów z indywidualnej obsługi i usług świadczonych przez Aquanet. Each day, over 790,000 residents of Poznań and neighbouring municipalities enjoy uninterrupted access to cold water and high quality sanitation services. The number continues to increase as a result of the water and sewage investment projects implemented every year. Co-operation with residents also means direct relations, and one of our priorities is to ensure that they are truly professional. Consumer surveys carried out for eight years now show that the level of customer satisfaction, derived from the personalised attitude and services provided by Aquanet, keeps growing from year to year. Nowa strategia W 2012 roku Aquanet przygotował nową Strategię działania na lata Zmieniające się otoczenie regulacyjne Spółki, konieczność monitorowania i poprawy efektywności procesów zachodzących w organizacji, a także nieustannie rosnące oczekiwania klientów wobec jakości i niezawodności usług wodociągowo-kanalizacyjnych wymagały sformułowania dla Aquanet odpowiednich celów strategicznych. Aktualizacji uległy wszystkie składniki Strategii: wizja, misja, wartości, kierunki strategiczne oraz cele. New strategy In 2012, Aquanet developed a new Strategy for the years The changing regulatory environment, the necessity to monitor and improve the effi ciency of the processes taking place within the organisation as well as the continually growing customer expectations as regards the quality and reliability of water and sanitation services required formulating relevant strategic objectives for Aquanet. All the elements of the Strategy had to be updated: the vision, mission, values, strategic directions and goals. Misja Aquanet SA Jesteśmy spółką świadczącą usługi wodociągowo-kanalizacyjne na poziomie rentowności umożliwiającym zapewnienie dostępu do infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej na obszarze naszego działania. Mission of Aquanet S.A. We are a water and sanitation services provider with a fi nancial standing which allows us to further develop the water and sanitation infrastructure in the area of our operations Wizja Aquanet SA Jesteśmy jednym z wiodących przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych w Polsce. Naszą pozycję osiągamy poprzez optymalne wykorzystanie posiadanych zasobów oraz rozwój działalności wodociągowo-kanalizacyjnej na obszarze naszego działania. Działalność koncentrujemy na terenie Poznania i okolicznych gmin jednocześnie aktywnie poszukując inwestycji w sektorze użyteczności publicznej zwiększających wartość przedsiębiorstwa. Vision of Aquanet S.A. We are one of the leading water and sanitation companies in Poland. We owe our position to the optimum use of our resources and expansion of the water and sanitation activity in the area of our operations. We focus on the territory of the City of Poznań and neighbouring municipalities, at the same actively pursuing investments in the public benefi ts sector, increasing the value of the company. 10 RAPORT ROCZNY 2012

12 SPÓŁKA / THE COMPANY Wyróżniamy się Po raz kolejny doceniono nas za dobre wyniki fi nansowe, jak również za ambitne, realizowane z poszanowaniem środowiska naturalnego przedsięwzięcia inwestycyjne. W 2012 roku zajęliśmy 847 miejsce wśród 2000 najlepszych polskich firm w rankingu Lista 2000 dziennika Rzeczpospolita, uzyskując jednocześnie wysoką 34. pozycję ze względu na rentowność. Z kolei wśród wytypowanych przez Głos Wielkopolski 100 największych ze względu na wyniki fi nansowe lokalnych fi rm, uzyskaliśmy 9. pozycję w kategorii najwyższej dynamiki zysku, 18. w zestawieniu najlepszych firm pod względem zysku i 30. z uwagi na przychody. Możemy poszczycić się nowym tytułem i znakiem Euro Symbol Inwestycji Komunalnej przyznanym Aquanet w Programie Symbol 2012 Monitora Rynkowego. Zostaliśmy wyróżnieni za jakość działania, bogatą ofertę usług i inwestycji adresowanych do mieszkańców, jak również za skuteczne starania o unij ne dotacje. Kolejny raz otrzymaliśmy przyznawany przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego tytuł Najlepsze w Polsce za szczególną dbałość o bardzo dobrą jakość dostarczanej wody oraz wysoki poziom parametrów oczyszczonych ścieków. Nagrodzono również zaangażowanie Aquanet w ochronę środowiska. Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody Salamandra przyznało Spółce tytuł Mecenasa Ochrony Przyrody za pomoc w ochronie susła moręgowanego, który wrócił na polskie łąki po dziesiątkach lat nieobecności. We stand out Once again we were appreciated for the good fi nancial performance as well as for the ambitious, environmentally-friendly investment projects. In 2012, we ranked 847 th among the 2000 best Polish companies in the List 2000 ranking of the Rzeczpospolita daily, at the same time taking the high 34 th place owing to our profitability. Among the 100 largest local companies in terms of fi nancial results selected by the Głos Wielkopolski daily we ranked 9 th in the category of the highest profit dynamics, 18 th in the category of most profitable companies and 30 th taking into account the revenues earned. We may boast a new title and mark of the Euro Symbol of Municipal Investments awarded to Aquanet in the Symbol 2012 Programme of the Monitor Rynkowy magazine. We were appreciated for the quality of operations, a comprehensive service offer and investments with residents in mind, as well as for successful obtaining of EU subsidies. Again we received the title of Poland s Best awarded by the Hipolit Cegielski Association for ensuring very good quality of supplied water and high wastewater treatment parameters. For our involvement in environmental protection Aquanet was also awarded the title of Nature Protection Sponsor by the Salamandra Polish Nature Protection Society, for its help to protect the European souslic (Spermophilus citellus), which returned to Polish meadows after a dozen of years of absence. Suseł moręgowany fot. G. Wojtaszyn, PTOP Salamandra European souslik photo of G. Wojtaszyn, PNPS Salamandra ANNUAL REPORT

13 Zatrudniamy specjalistów Aquanet jest jednym z większych pracodawców w Wielkopolsce. Zatrudniamy około 900 osób, których doświadczenie, zaangażowanie oraz kwalifi kacje umożliwiają Spółce ciągły rozwój i wzrost jakości oferowanych usług. Ponieważ pracownicy to nasz najcenniejszy zasób, dbamy o komfort ich pracy. Stabilne zatrudnienie, przyjazne warunki pracy i inwestycje w zasoby ludzkie pozwalają urzeczywistnić indywidualne aspiracje naszej kadry. Najlepszym dowodem zadowolenia z pracy w Aquanet jest zbliżony od lat poziom i skład zatrudnienia, sprzyjający budowaniu trwałych i umiejących efektywnie współpracować zespołów. Aby sprawiedliwe wyróżnić pracowników, którzy poprzez swoje zaangażowanie wpływają na sukces fi rmy, wprowadziliśmy w 2012 roku nowy system premiowy. Już po raz drugi, przeprowadziliśmy dla pracowników konkurs, w którym fi nansowo nagradzamy autorów najlepszych koncepcji biznesowych i organizacyjnych umożliwiających realną poprawę funkcjonowania, organizacji i wizerunku Spółki. W 2012 roku nagrodziliśmy 24 spośród 64 zgłoszonych opracowań. Część z nich zostanie wdrożona w fi rmie już w roku Uruchomiliśmy również cykl szkoleń wewnętrznych z zakresu obsługi klienta, aby utrzymać i rozwij ać wysoki standard jakości kontaktów z odbiorcami naszych usług. Wdrożyliśmy także nowy program kadrowo płacowy SAP HR. W 2012 roku wsparliśmy inicjatywy poznańskich uczelni zorganizowane z myślą o przyszłości zawodowej studentów. Po raz drugi przystąpiliśmy do projektu Era Inżyniera. Rozbudowa potencjału rozwojowego Politechniki Poznańskiej, oferując absolwentom 3-miesięczne staże w różnych komórkach organizacyjnych Spółki. Współdziałaliśmy z Niezależnym Zrzeszeniem Studentów działającym przy projekcie Drogowskazy Kariery, prezentując studentom Politechniki Poznańskiej i Uniwersytetu Ekonomicznego działalność inwestycyjną Aquanet. Z uwagi na korzyści, jakie studentom i Spółce przynosi organizacja praktyk, rozpoczęliśmy autorski program pn. Aquastaż Naturalne środowisko Twojego sukcesu. Podejmowane przez nas wysiłki mają na celu pozyskanie w przyszłości wykwalifi kowanej kadry inżynierskiej. We employ specialists Aquanet is one of the largest employers in Wielkopolska region. We employ approximately 900 people, whose experience, involvement and skills greatly contribute to the steady development of the Company and improvement of the quality of the services offered. As employees are our major asset, we try to ensure a comfortable working environment. Stable employment, good working conditions and investing in human resources enable fulfi l- ment of the ambitions of our employees. The best evidence confi rming satisfaction from being an Aquanet s employee is a relatively unchanging level of employment, contributing to building stable teams able to effectively cooperate. In order to appreciate those employees who through their involvement greatly contribute to the Company s success, we introduced a new bonus system in For the second time we organised a competition addressed to employees, offering a fi nancial prize to the authors of best business and organisational concepts enabling tangible improvement of the operation, organisation and image of the Company. In 2012, 24 out of the 64 submissions were awarded. Some of them will be implemented by the Company as soon as in We also launched a series of internal training courses in customer service to maintain and develop the high quality relations with our customers. We also implemented a new SAP HR module (human resources and payroll). In 2012, we supported initiatives of Poznań universities, having the future professional career of students in mind. For the second time, we took part in the project entitled The Epoch of the Engineer. Broadening the Development Potential of the Poznań University of Technology, by offering 3-month internship programmes in various organisational units of the Company to university graduates. We co-operated with the Independent Students Association upon implementation of the Career Beacons project, by presenting Aquanet s investment activity to students of Poznań University of Technology and University of Economics. Taking into account the benefi ts both for students and for the Company of organising periods of practice, we launched an auteur programme entitled Aquaintern Natural environment for your success. Our efforts aim to obtain qualifi ed engineers in the future. 12 RAPORT ROCZNY 2012

14 SPÓŁKA / THE COMPANY Jakość obsługi Uzyskane w 2012 roku wyniki badań poziomu satysfakcji klientów z usług dostarczanych przez Aquanet potwierdzają, iż ocena Spółki ulega ciągłej poprawie. Szczególne zadowolenie okazują klienci korzystający z usług Biura Obsługi Klienta. Doceniają zarówno kompetencje i życzliwość naszych konsultantów, jak również sposób funkcjonowania Biura Obsługi Klienta. Niewątpliwe do lepszej organizacji obsługi kontrahentów przyczyniła się modernizacja głównego Biura Obsługi Klienta przy ulicy Dolna Wilda oraz uruchomienie nowego punktu przy ulicy Piątkowskiej. Quality of service The results of the 2012 survey on customer satisfaction from services provided by Aquanet confi rm that the Company s reputation keeps improving all the time. Particularly satisfi ed are the customers who get in touch with our Customer Service Bureau. They appreciate both the skills and friendly attitude of our consultants as well as the way the Customer Service Bureau operates. With no doubt, modernising the main Customer Service Bureau in Dolna Wilda Street as well as launching a new customer service point in Piątkowska Street contributed to a better organisation of customer service. ANNUAL REPORT

15 Pomagamy We help Wrażliwość społeczna, odpowiedzialność i szacunek od lat wpisują się w politykę naszej działalności. W roku 2012 na działania charytatywne przeznaczyliśmy ,00 zł. Wsparliśmy kilkanaście organizacji pożytku publicznego uczestniczących w naszych konkursach charytatywnych: 1. Niepełnosprawność a rozwój osobisty, 2. Smak wakacji dla sprawnych inaczej, 3. Działamy na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Social sensitivity, responsibility and respect have been integral elements of our business for years. In 2012, we spent PLN 800,000 on charity activities. We supported several public benefi t organisations, which participated in our charity competitions: 1. Disability and personal development, 2. The fl avour of holidays for the disabled, 3. We act on behalf of people at risk of social seclusion. Nieprzerwanie od 2004 roku, we współpracy z Fundacją Familij ny Poznań, realizujemy program pomocowy pn. Fundusz Wodociągowy. Poprzez dofi nansowanie rachunków z tytułu opłat za wodę i ścieki wspieramy najuboższych mieszkańców z obszaru działania Spółki. W roku 2012 pomoc pieniężną w łącznej kwocie ,00 zł otrzymały: rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, rodziny wielodzietne, matki i ojcowie samotnie wychowujący dzieci, rodzinne formy opieki zastępczej, osoby samotne, żyjące w ubóstwie. Fundacja Familij ny Poznań w ramach projektu Fundusz Wodociągowy dokonała ponad 5000 wypłat na rzecz potrzebujących. Incessantly since 2004, we have been co-operating with the Family Poznań Foundation, carrying out an aid programme entitled The Water Fund. By subsidising water bills, we support those on lowest incomes residing in the area of the Company operations. In 2012, we offered fi nancial support totalling at PLN 700,000 to families faced with diffi cult circumstances, large families, single mothers and fathers, foster families, as well as single people living in poverty. Within the frame of the Water Fund project, the Family Poznań Foundation made over 5000 payments to the needy zł przeznaczyliśmy w roku 2012 na Fundusz Wodociągowy wspierający najuboższych mieszkańców z obszaru działania Aquanet SA zł otrzymały w roku 2012 organizacje pożytku publicznego biorące udział w konkursach charytatywnych Aquanet SA. 14 RAPORT ROCZNY 2012

16 SPÓŁKA / THE COMPANY Struktura własnościowa W 2012 roku liczba akcjonariuszy Aquanet zmniejszyła się z 22 na 21 ze względu na zbycie akcji na rzecz Spółki w celu ich umorzenia. Strukturę własnościową Aquanet tworzy aktualnie 10 Miast i Gmin oraz 11 osób fi zycznych. Nastąpiło za to podwyższenie kapitału zakładowego, który na dzień roku wynosił ,00 zł. Niezmiennie od początku istnienia, Aquanet jest w 100% polską fi rmą. Ownership structure In 2012, the number of shareholders of Aquanet was reduced from 22 to 21 due to the purchase of shares by the Company in order to redeem them. Currently, the shareholders of Aquanet include 10 Towns and Municipalities and 11 individuals. The share capital was increased and as at 31 December 2012 it amounted to PLN 858,542,709. Since its incorporation, Aquanet has remained to be a 100% Polish company. 71,959 % Miasto Poznań 8,680 % Gmina Mosina 4,736 % Miasto Puszczykowo 3,292 % Gmina Czerwonak 2,898 % Miasto Luboń 2,871 % Gmina Suchy Las Struktura własnościowa Aquanet SA na dzień 31 grudnia 2012 r. Ownership structure of Aquanet S.A. as at 31 December ,318 % Miasto i Gmina Murowana Goślina 1,614% Gmina Kórnik 1,566% Miasto i Gmina Swarzędz 0,034% Osoby fizyczne (11 osób) 0,027% Gmina Brodnica 0,005% AQUANET SA (akcje własne nabyte w celu ich umorzenia) ANNUAL REPORT

17 Współpracujemy z gminami Wieloletni plan rozwoju infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Aquanet obejmuje Poznań i okoliczne gminy. Naszą troską jest dbałość o doskonałą jakość usług dla mieszkańców obsługiwanego przez nas obszaru. We co-operate with municipalities The long-plan of development of the water and sewage infrastructure of Aquanet covers the City of Poznań and neighbouring municipalities. We take utmost care to ensure top quality services to residents and businesses in the area of our operations. W grudniu 2012 roku wskutek wygaśnięcia porozumień komunalnych warunkujących zasady nadzorowania przez Miasto Poznań kwestii: wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych na terenie Miast i Gmin: Brodnica, Czerwonak, Kórnik, Luboń, Mosina, Murowana Goślina, Puszczykowo, Suchy Las, Swarzędz, zmieniły się zasady współpracy z tymi partnerami. Spółka uzyskała od Burmistrzów i Wójtów nowe decyzje zezwalające Aquanet na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzanie ścieków. W 2012 roku powiększył się skład Grupy Kapitałowej Aquanet. Obok Aquanet SA, Aquanet Krzesinki Sp. z o.o., Aquanet Ostroróg Sp. z o.o. i Aquanet Mieścisko Sp. z o.o. pojawiła się Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Sp. z o.o., wydzielona ze struktur Aquanet. Kapitał zakładowy niezbędny do utrzymania bieżącej płynności został pokryty wkładem Aquanet. Spółka ta świadczy usługi na rzecz utrzymania w dobrym stanie technicznym fl oty Aquanet, jak również usługi w zakresie przeglądów, serwisu i naprawy pojazdów klientów zewnętrznych - instytucjonalnych i indywidualnych. In December 2012, as a result of the expiry of the municipal agreements setting the terms according to which the City of Poznań would oversee the following areas: water mains and water deliveries, sewage systems, collection and treatment of municipal sewage in the following Towns and Municipalities: Brodnica, Czerwonak, Kórnik, Luboń, Mosina, Murowana Goślina, Puszczykowo, Suchy Las, Swarzędz, the principles of co-operation with those partners had to be changed. The Company was provided with new decisions issued by Town Mayors and Heads of Municipalities, enabling Aquanet to provide collective water supply and sewage disposal. In 2012, the Aquanet Capital Group increased. In addition to Aquanet SA, Aquanet Krzesinki Sp. z o.o., Aquanet Ostroróg Sp. z o.o. and Aquanet Mieścisko Sp. z o.o., Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Sp. z o.o. was spinned off from the structures of Aquanet. The share capital indispensable to ensure current liquidity was contributed by Aquanet. The Company provides services relating to proper maintenance of Aquanet s fleet of vehicles, as well as maintenance check-ups, service and repairs of vehicles of external customers, both institutional and individual. Był to również dobry rok dla Spółki Aquanet Krzesinki Sp. z o.o., która została uhonorowana przez Dziennik Gazeta Prawna nagrodą Skrzydła Biznesu. W ogólnopolskim zestawieniu fi rm z sektora MSP zajęła 2. miejsce, osiągając miano jednej z najbardziej dynamicznie rozwij ających się Spółek w kategorii spółki średnie. It was also a good year for Aquanet Krzesinki Sp. z o.o., which was awarded the Wings of the Business prize by the Dziennik Gazeta Prawna daily. The company ranked 2 nd among Polish MSE companies, being one of the most dynamically developing companies in the medium-sized companies category. 16 RAPORT ROCZNY 2012

18 SPÓŁKA / THE COMPANY Gmina Mieścisko OBECNI AKCJONARIUSZE PRESENT SHAREHOLDERS: Poznań, Kórnik, Luboń, Swarzędz, Mosina, Czerwonak, Murowana Goślina, Puszczykowo, Brodnica, Suchy Las Gmina Ostroróg Gmina Murowana Goślina HURTOWI ODBIORCY WODY WHOLESALE RECIPIENTS OF WATER: Dopiewo, Kleszczewo, Komorniki, Rokietnica, Tarnowo Podgórne WSPÓŁPRACA NA ZASADZIE KAPITAŁOWEJ COOPERATION ON CAPITAL PRINCIPLE: Ostroróg, Mieścisko Gmina Rokietnica Gmina Suchy Las Gmina Czerwonak Gmina Tarnowo Podgórne Gmina Swarzędz Miasto Poznań Gmina Dopiewo Gmina Komorniki Gmina Luboń Gmina Kleszczewo Gmina Puszczykowo Gmina Kórnik Gmina Mosina OBSZAR DZIAŁANIA (WOJ. WLKP.) TERRITORIAL DEVELOPMENT MAP (WIELKOPOLSKA STATE) Gmina Brodnica ANNUAL REPORT

19 18 RAPORT ROCZNY 2012

20 WODA WATER ANNUAL REPORT

21 Codziennie dostarczamy zdrową wodę mieszkańcom Poznania, Swarzędza, Czerwonaka, Puszczykowa, Murowanej Gośliny, Mosiny, Lubonia, Rokietnicy, Suchego Lasu, Tarnowa Podgórnego, Dopiewa, Komornik, Kórnika, Brodnicy i Kleszczewa. Nieustannie dbamy o niezakłóconą ciągłość jej dostaw. W roku 2012 nie odnotowaliśmy na obsługiwanym przez nas terenie ani jednej, dłuższej niż 24 godziny, przerwy w dostawie wody spowodowanej awarią wodociągu. Mimo to, wciąż dążymy do poprawy technologii poboru, uzdatniania i dystrybucji wody z uwzględnieniem coraz większych wymagań w zakresie utrzymywania jak najwyższej jakości wody. Every day we supply healthy water to residents and businesses in Poznań, Swarzędz, Czerwonak, Puszczykowo, Murowana Goślina, Mosina, Luboń, Rokietnica, Suchy Las, Tarnowo Podgórne, Dopiewo, Komorniki, Kórnik, Brodnica and Kleszczewo. We continue to ensure uninterrupted water deliveries. In 2012, there was not a single water supply interruption lasting longer than 24 hours due to a water main failure in the area where we provide our services. Nevertheless, we continue to improve the water up-take, treatment and distribution technologies, bearing in mind the ever increasing requirements regarding top quality water services. Badania Laboratorium Badań Środowiskowych Aquanet dokonując miesięcznie ok analiz badawczych wody czuwa nad procesami jej uzdatniania, a także nad bezpieczeństwem ludzi i środowiska ekologicznego. Profesjonalizm badań uwiarygodnia posiadany przez laboratorium System Zarządzania zgodny z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005 oraz Certyfikat Akredytacji nr AB 700 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji. W 2012 roku poszerzyliśmy zakres akredytacji o 26 nowych parametrów, co pozwala nam badać łącznie aż 168 akredytowanych parametrów. Laboratorium dysponuje również zatwierdzeniem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu, zezwalającym na badania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Zaspokajając potrzebę ciągłego rozwoju w 2012 roku wdrożyliśmy nowe metody badań: mikrobiologiczne badanie czystości powietrza; mikrobiologiczne badanie kąpielisk (uczestniczyliśmy w badaniach kąpielisk zleconych przez Międzygminny Związek Puszczy Zielonka, a także w pracach sztabu Euro 2012, czuwając nad odpowiednią jakością wody w Poznaniu podczas mistrzostw). Specjaliści z Laboratorium uczestniczyli również w pracach badawczych związanych z modernizacją Stacji Uzdatniania Wody w Mosinie. Tests By performing approximately 14,000 water tests per month, Aquanet s Environmental Test Laboratory monitors treatment processes to guarantee the safety of people and the natural environment. The professionalism of the testing is confi rmed by the Management System concordant with standard PN-EN ISO/IEC 17025:2005 and the Accreditation Certificate no. AB 700 issued by the Polish Centre for Accreditation. In 2012, we extended the scope of the accreditation by 26 new parameters; as a result, we are now entitled to test as many as 168 accredited parameters. The Laboratory has also been approved by the District Sanitary-Epidemiological Station in Poznań for testing of water for human consumption. Responding to the need to constantly develop, in 2012 we implemented the following new test methods: Microbiological testing of air cleanliness; Microbiological testing of swimming pools (we participated in swimming pool water testing within the programme launched by the Zielonka Forest Inter-Municipal Association as well as within the frame of Euro 2012, when we monitored water quality in Poznań during the Football Championship). Laboratory experts also participated in research work connected with upgrading of the Mosina Water Treatment Plant. 20 RAPORT ROCZNY 2012

SPÓŁKA AQUANET - KIM JESTEŚMY I CO ROBIMY

SPÓŁKA AQUANET - KIM JESTEŚMY I CO ROBIMY SPÓŁKA AQUANET - KIM JESTEŚMY I CO ROBIMY 1 Spis treści SPÓŁKA WODA ŚCIEKI INWESTYCJE FUNDUSZ SPÓJNOŚCI MARKETING 2 3 Aquanet - nasza historia Poznańskie Wodociągi powstały 8 marca 1865 r. i działały wspólnie

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

2012 raport roczny. annual report

2012 raport roczny. annual report 2012 raport roczny annual report 2012 raport roczny annual report spis treści index 05 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej / Letter from the Chairman of the Supervisory Board 07 List Prezesa Zarządu

Bardziej szczegółowo

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r EGARA 2011 Adam Małyszko FORS POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r HISTORIA ELV / HISTORY ELV 1992r. 5 Program działań na rzecz ochrony środowiska / EAP (Environmental Action Plan) 1994r. Strategia dobrowolnego

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

Adam Kozierkiewicz JASPERS

Adam Kozierkiewicz JASPERS Adam Kozierkiewicz JASPERS Europa 2020 Flagship initiatives Priorities Targets Digital agenda for Europe Innovation Union Youth on the move Resource efficient Europe An industrial policy for the globalisation

Bardziej szczegółowo

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 Załącznik nr 1 General information (Informacje ogólne) 1. Please specify your country. (Kraj pochodzenia:) 2. Is this your country s ECPA

Bardziej szczegółowo

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond.

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond. Project CARETRAINING PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE Projekt CARETRAINING KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROJEKTU Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 25 LAT 27 LAT 1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 nasi klienci dobrze trafili... get your swing on with us... www.dyskret.com.pl 30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 131 tel. +48 12 423 31 00, office@dyskret.com.pl

Bardziej szczegółowo

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent How To Start a BUSINESS Agenda Steps to build a business Examples: Qualix Comergent 1 Idea The Idea is a Piece of a Company 4 2 The Idea is a Piece of a Company Investing_in_New_Ideas.wmv Finding_the_Problem_is_the_Hard_Part_Kevin

Bardziej szczegółowo

Tytuł System magazynowania ciepła na różnym poziomie temperatur. Krótki opis projektu: Short description of the project:

Tytuł System magazynowania ciepła na różnym poziomie temperatur. Krótki opis projektu: Short description of the project: Tytuł System magazynowania ciepła na różnym poziomie temperatur. Title of the project - System of the heat storage at different temperature level. Krótki opis projektu: Opracowanie systemu akumulacji ciepła

Bardziej szczegółowo

Załacznik nr VIII do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WSL w roku 2013. Tabela 8. Wskaźniki kluczowe (core indicators) 2007-2013

Załacznik nr VIII do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WSL w roku 2013. Tabela 8. Wskaźniki kluczowe (core indicators) 2007-2013 Załacznik nr VIII do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WSL w roku 2013 Tabela 8. Wskaźniki kluczowe (core indicators) 2007-2013 Wskaźnik Jednostka Priorytet Początkowy punkt odniesienia Ostateczny

Bardziej szczegółowo

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project Drugie Forum Obserwacji Ziemi Ministerstwo Rozwoju Warszawa, 4 lipca 2016 2 Zadania projektu Stworzenie

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

Standard pre-qualification form for contractors & suppliers. Formularz wstępny dla Wykonawców i Dostawców

Standard pre-qualification form for contractors & suppliers. Formularz wstępny dla Wykonawców i Dostawców Standard pre-qualification form for contractors & suppliers Formularz wstępny dla Wykonawców i Dostawców The Parties/Strony Name of the Contractor / Wykonawca Name of the Employer / Zamawiający Solidea

Bardziej szczegółowo

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International Edycja 5. kwiecień 2015 5 th Edition APRIL 2015 Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International The Most Desired Employers 2014 in the Opinion of Professionals

Bardziej szczegółowo

Dziś budujemy pod klucz dowolne typy instalacji energetycznych spotykanych w przemyśle, górnictwie i gospodarce komunalnej.

Dziś budujemy pod klucz dowolne typy instalacji energetycznych spotykanych w przemyśle, górnictwie i gospodarce komunalnej. Początki działalności naszej firmy sięgają jeszcze lat czterdziestych minionego stulecia. W ciągu kolejnych dekad, wraz z rozbudową mocy wytwórczych krajowej energetyki i górnictwa, systematycznie rozwijaliśmy

Bardziej szczegółowo

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Sustainable Urban Mobility Planning Poland Wprowadzenie Introduction Wyzwania polityki UE w zakresie transportu miejskiego Zatłoczenie centrów miast

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI / INDEX OGRÓD GARDEN WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE SKRZYNKI BOXES

SPIS TREŚCI / INDEX OGRÓD GARDEN WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE SKRZYNKI BOXES KATALOG 2016 CATALOGUE 2016 SPIS TREŚCI / INDEX WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD OGRÓD GARDEN PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE 31-38 21-30 4-20 SKRZYNKI BOXES 39-65 3 WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD 4 WYPOSAŻENIE

Bardziej szczegółowo

WAREHOUSE AND PRODUCTION HALL OFFER poz. schematu nr 1 position 1 on the sketch

WAREHOUSE AND PRODUCTION HALL OFFER poz. schematu nr 1 position 1 on the sketch WAREHOUSE AND PRODUCTION HALL OFFER poz. schematu nr 1 position 1 on the sketch PRODUCTION HALL DATA 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Hala magazynowo- produkyjna (oznaczona na schemacie

Bardziej szczegółowo

PRODUCTION HALL OFFER

PRODUCTION HALL OFFER PRODUCTION HALL OFFER 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Bałtowska 2. Location / Lokalizacja PRODUCTION HALL DATA Town / Street Miasto / Ulica Ostrowiec Świętokrzyski/Bałtowska Street

Bardziej szczegółowo

aforementioned device she also has to estimate the time when the patients need the infusion to be replaced and/or disconnected. Meanwhile, however, she must cope with many other tasks. If the department

Bardziej szczegółowo

NAJPIĘKNIEJSZE CHOINKI TYLKO U NAS! THE MOST BEAUTIFUL CHRISTMAS TREES ONLY FROM US! SPRZEDAŻ HURTOWA WHOLESALE Plantacja Ale Choinki osiąga dużą wydajność dzięki zautomatyzowaniu uprawy, odpowiedniej

Bardziej szczegółowo

WSPIERAMY TWOJĄ LOGISTYKĘ

WSPIERAMY TWOJĄ LOGISTYKĘ WSPIERAMY TWOJĄ LOGISTYKĘ WE SUPPORT YOUR LOGISTIC KATALOG PRODUKTÓW PRODUCT CATALOGUE SKRZYNKI TRANSPORTOWE / TRANSPORT CRATES PIWO / BEER Skrzynki na piwo marki ERG-SYSTEM to praktyczne i sprawdzone

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL. June 2013

Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL. June 2013 Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL June 2013 KEY FACTS ON THE SECTOR KEY FACTS ON THE SECTOR 110 000 No. of employees in foreign capital BPO/ITO, SSC and R&D centres

Bardziej szczegółowo

Investment expenditures of self-governement units in percentage of their total expenditure

Investment expenditures of self-governement units in percentage of their total expenditure CENTRAL STATISTICAL OFFICE STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE Sustainable Development Indicators. Regional module More information: for substantive matters concerning: national indicators and those on the

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland

GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIVE SCIENCES POZNAŃ BRANCH Department of Environmental Management in Livestock Buildings and

Bardziej szczegółowo

Why choose No Hau Studio?

Why choose No Hau Studio? Why choose No Hau Studio? We ve been perfecting our skills for over 10 years. Branding and Communications are the core of our activities. B2B is our speciality. Customer s Satisfaction is our priority.

Bardziej szczegółowo

Economical utilization of coal bed methane emitted during exploitation of coal seams energetic and environmental aspects

Economical utilization of coal bed methane emitted during exploitation of coal seams energetic and environmental aspects Economical utilization of coal bed methane emitted during exploitation of coal seams energetic and environmental aspects President of The Board mgr inż. Roman Łój Katowicki Holding Węglowy S.A. Katowicki

Bardziej szczegółowo

Akademia Morska w Szczecinie. Wydział Mechaniczny

Akademia Morska w Szczecinie. Wydział Mechaniczny Akademia Morska w Szczecinie Wydział Mechaniczny ROZPRAWA DOKTORSKA mgr inż. Marcin Kołodziejski Analiza metody obsługiwania zarządzanego niezawodnością pędników azymutalnych platformy pływającej Promotor:

Bardziej szczegółowo

Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał

Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał Poland is a nation rich in history, culture, and tradition, undergoing tremendous change. Polska jest krajem bogatym w historię, kulturę i tradycję, przechodzącym

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Description Master Studies in International Logistics is the four-semesters studies, dedicate

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE JEST NIEWIDOCZNE...

NAJWAŻNIEJSZE JEST NIEWIDOCZNE... NAJWAŻNIEJSZE JEST NIEWIDOCZNE......TAK JAK 170 TYS. KM NASZYCH GAZOCIĄGÓW. 2 MIEJSCE NA RYNKU GAZU DZIAŁALNOŚĆ PSG MIEJSCE NA RYNKU GAZU DZIAŁALNOŚĆ PSG Jesteśmy nowoczesnym przedsiębiorstwem o bogatych

Bardziej szczegółowo

raport roczny annual report

raport roczny annual report 2013 raport roczny annual report spis treści index LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ LETTER FROM THE CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY BOARD 5 LIST PREZESA ZARZĄDU LETTER FROM THE PRESIDENT OF THE MANAGEMENT

Bardziej szczegółowo

Dotyczy PN-EN ISO 14001:2005 Systemy zarządzania środowiskowego Wymagania i wytyczne stosowania

Dotyczy PN-EN ISO 14001:2005 Systemy zarządzania środowiskowego Wymagania i wytyczne stosowania POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY ICS 13.020.10 PN-EN ISO 14001:2005/AC listopad 2009 Wprowadza EN ISO 14001:2004/AC:2009, IDT ISO 14001:2004/AC1:2009, IDT Dotyczy PN-EN ISO 14001:2005 Systemy zarządzania środowiskowego

Bardziej szczegółowo

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance Benefits Depending on your residency status (EU citizen or not) there are various benefits available to help you with costs of living. A8 nationals need to have been working for a year and be registered

Bardziej szczegółowo

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business+

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business+ Goodman Poznań Airport 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business Goodman Poznań Airport ul. Batorowska 35, 62-081 Wysogotowo, Poznań Najlepsze miejsce dla biznesu Goodman

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

Your bridge to opportunities+

Your bridge to opportunities+ Goodman Wrocław IV 64,000 sqm warehouse space in strategic location Your bridge to opportunities+ Goodman Wrocław IV Wrocław, ul. Kwiatkowskiego Goodman Wrocław IV Wrocław, Kwiatkowskiego Street Zbliż

Bardziej szczegółowo

Nasza misja. Our mission

Nasza misja. Our mission Nasza misja I nadrzędny cel to oferowanie Klientom takich produktów i usług, które spełniają ich oczekiwania pod względem jakości, niezawodności, wzornictwa, ceny i terminowości. Our mission And priority

Bardziej szczegółowo

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ THE POWER OF EXPORT IN POLISH COSMETICS INDUSTRY KATARZYNA OLĘDZKA Brand Manager Verona Products Professional AGENDA 1. Branża kosmetyczna w Polsce i na świecie

Bardziej szczegółowo

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami Seweryn SPAŁEK Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami MONOGRAFIA Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice 2004 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 5 1. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W ORGANIZACJI 13 1.1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Instructions for student teams

Instructions for student teams The EduGIS Academy Use of ICT and GIS in teaching of the biology and geography subjects and environmental education (junior high-school and high school level) Instructions for student teams Additional

Bardziej szczegółowo

Customer engagement, czyli klient, który wraca

Customer engagement, czyli klient, który wraca Customer engagement, czyli klient, który wraca Impact Economics Relations Transformation Warszawa, 4 listopada 2015 Kolejność ma znaczenie Put your staff first, customers second, and shareholders third

Bardziej szczegółowo

Prawna obsługa biznesu Legal services to business

Prawna obsługa biznesu Legal services to business Prawna obsługa biznesu Legal services to business Magdalena Kołecka wspólnik Kołecka i Wspólnicy Szanowni Państwo, Kancelaria Kołecka i Wspólnicy zapewnia kompleksowe usługi prawne dla firm. Skutecznie

Bardziej szczegółowo

Regionalny SEAP w województwie pomorskim

Regionalny SEAP w województwie pomorskim ENNEREG International Conference Transfer of knowledge in the field of sustainable use of energy 22 May 2012, Wielkopolska Voivodship Office, Poznań, Poland Regionalny SEAP w województwie pomorskim Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Piąte spotkanie grupy partnerskiej w Katowicach (Polska) 19-20 maj 2015 Program Uczenie się przez całe życie Grundtvig Tytył projektu: Osoby 50+ na rynku

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

Employment. Number of employees employed on a contract of employment by gender in 2012. Company

Employment. Number of employees employed on a contract of employment by gender in 2012. Company Im not found /sites/eneacsr2012.mess-asp.com/themes/eneacsr2012/img/enea.jpg Employt Capital Group is one of the largest companies in the energy industry. Therefore it has an influence, as an employer,

Bardziej szczegółowo

Życiorys zawodowy: Krzysztof Lech Grabowski ur.1959 r. w Łodzi

Życiorys zawodowy: Krzysztof Lech Grabowski ur.1959 r. w Łodzi Życiorys zawodowy: Krzysztof Lech Grabowski ur.1959 r. w Łodzi Wykształcenie: 1986 r. studia magisterskie Uniwersytet Łódzki Wydział Mat.-Fiz.-Chem. mgr matematyki 1999 r. studia MBA Uniwersytet Łódzki

Bardziej szczegółowo

Implementation of the JEREMIE initiative in Poland. Prague, 8 November 2011

Implementation of the JEREMIE initiative in Poland. Prague, 8 November 2011 Implementation of the JEREMIE initiative in Poland Prague, 8 November 2011 Poland - main beneficiary of EU structural funds - 20% of allocation within cohesion policy (EUR 67 bln) Over EUR 10 bln of NSRF

Bardziej szczegółowo

KATALOG LAKIEROWANYCH FRONTÓW MEBLOWYCH.

KATALOG LAKIEROWANYCH FRONTÓW MEBLOWYCH. KATALOG LAKIEROWANYCH FRONTÓW MEBLOWYCH 2016 www.eurostyl-meble.com.pl SZANOWNY KLIENCIE Staramy się zadowolić gusta różnego rodzaju odbiorców, dlatego nasza oferta jest tak szeroka i ciągle wzbogacana

Bardziej szczegółowo

Ewa Rauba*, Krystyna Rauba**

Ewa Rauba*, Krystyna Rauba** Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych nr 40, 2009 r. Ewa Rauba*, Krystyna Rauba** Analiza możliwości spełnienia zasady zwrotu kosztów usług wodnych na przykładzie wybranych oczyszczalni ścieków z terenu

Bardziej szczegółowo

BADANIA PODATNOŚCI ŚCIEKÓW Z ZAKŁADU CUKIERNICZEGO NA OCZYSZCZANIE METODĄ OSADU CZYNNEGO

BADANIA PODATNOŚCI ŚCIEKÓW Z ZAKŁADU CUKIERNICZEGO NA OCZYSZCZANIE METODĄ OSADU CZYNNEGO oczyszczanie, ścieki przemysłowe, przemysł cukierniczy Katarzyna RUCKA, Piotr BALBIERZ, Michał MAŃCZAK** BADANIA PODATNOŚCI ŚCIEKÓW Z ZAKŁADU CUKIERNICZEGO NA OCZYSZCZANIE METODĄ OSADU CZYNNEGO Przedstawiono

Bardziej szczegółowo

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy Definition: WHAT DOES THE SPECIAL ECONOMIC ZONE MEAN? THE SPECIAL ECONOMIC ZONE IS THE SEPERATED AREA WITH ATTRACTIVE TAX

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIV/213/2009 Rady Miejskiej Pieszyc z dnia 28 sierpnia 2009 roku

UCHWAŁA Nr XXXIV/213/2009 Rady Miejskiej Pieszyc z dnia 28 sierpnia 2009 roku UCHWAŁA Nr XXXIV/213/2009 Rady Miejskiej Pieszyc z dnia 28 sierpnia 2009 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń i urządzeń kanalizacyjnych dla Gminy Pieszyce na lata

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU

POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU by Marek Oppeln-Bronikowski, 17 of March 2005, Brussels POLISH ECONOMICAL SITUATION POLISH ECONOMICAL SITUATION REAL ECONOMY: YEAR GDP CPI year-end Investment

Bardziej szczegółowo

Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem

Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem Ŝurawia GTK1100 Poznań, 24-11-2010 Igor Pawela Forum Czystej Energii Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

O NAS. Naszymi atutami jest doświadczenie, profesjonalizm, szybkość i skuteczność działania. Zapewniamy :

O NAS. Naszymi atutami jest doświadczenie, profesjonalizm, szybkość i skuteczność działania. Zapewniamy : ZAMKI KAPTUROWE O NAS Jesteśmy firmą handlową zajmująca się kompleksowym zaopatrzeniem dużych firm przemysłowych, produkcyjnych, budowlanych, handlowych oraz klientów indywidualnych w elementy złączne.

Bardziej szczegółowo

Goodman Toruń Logistics Centre. Up to 26,000 sqm available for built to suit development. regional choices+

Goodman Toruń Logistics Centre. Up to 26,000 sqm available for built to suit development. regional choices+ Goodman Toruń Logistics Centre Up to 26,000 sqm available for built to suit development regional choices Goodman Toruń Logistics Centre Ostaszewo 57B, 87-148 Łysomice/Toruń, Poland Elastyczna powierzchnia

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... 13

Spis treści. Wprowadzenie... 13 Spis treści Wprowadzenie... 13 Rozdział I. Przedsiębiorstwo turystyczne we współczesnej gospodarce rynkowej... 17 1.1. Współczesna gospodarka rynkowa i społeczeństwo konsumpcyjne jako środowiska przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

TYRE PYROLYSIS. REDUXCO GENERAL DISTRIBUTOR :: ::

TYRE PYROLYSIS. REDUXCO GENERAL DISTRIBUTOR  ::   :: TYRE PYROLYSIS Installation for rubber waste pyrolysis designed for processing of used tyres and plastic waste (polyethylene, polypropylene, polystyrene), where the final product could be electricity,

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

Space tailored for your logistics+

Space tailored for your logistics+ Goodman Sosnowiec Logistics Centre 22,588 sqm of warehouse space for development Space tailored for your logistics+ Goodman Sosnowiec Logistics Centre ul. Logistyczna 1, 41-200 Sosnowiec Magazyn szyty

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi SNMP Protocol The Simple Network Management Protocol (SNMP) is an application layer protocol that facilitates the exchange of management information between network devices. It is part of the Transmission

Bardziej szczegółowo

Lower Silesia Region CLIMATE-KIC PARTNER

Lower Silesia Region CLIMATE-KIC PARTNER Samorządowa jednostka organizacyjna Lower Silesia Region CLIMATE-KIC PARTNER Institute for Territorial Development / Climate-Kic 1 PRZEMYSŁAW MALCZEWSKI LOWER SILESIA COORDINATOR OF REGIONAL ACTIVITY AFFILIATED

Bardziej szczegółowo

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Dlaczego powstało? - świat przeżywa dziś rewolucję w obszarze edukacji, - naszym celem jest promocja śląskiego jako regionu opartego na wiedzy, i najnowszych technologiach,

Bardziej szczegółowo

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia Katedra Rynku Transportowego Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia dr Marcin Wołek Department of Transportation Market University of Gdansk Warsaw,

Bardziej szczegółowo

Equipment for ultrasound disintegration of sewage sludge disseminated within the Record Biomap project (Horizon 2020)

Equipment for ultrasound disintegration of sewage sludge disseminated within the Record Biomap project (Horizon 2020) Research Coordination for a Low-Cost Biomethane Production at Small and Medium Scale Applications, akronim Record Biomap Equipment for ultrasound disintegration of sewage sludge disseminated within the

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES IN Description The objective of the studies is to train an expert in international

Bardziej szczegółowo

11 CZERWIEC 2014, ŁĘCZYCA

11 CZERWIEC 2014, ŁĘCZYCA Projekt współorganizowany przez Starostwo Powiatowe w Łęczycy INWESTYCJE SAMORZĄD ROZWÓJ SEMINARIUM REALIZOWANE W RAMACH WSPÓŁPRACY OPEN-NET S.A. A KOMMUNALKREDIT AUSTRIA AG 11 CZERWIEC 2014, ŁĘCZYCA Starostwo

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS

GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS T W O J A W I Z J A N A S Z C E L Y O U R V I S I O N O U R A I M LOKALIZACJA LOCATION Firma SKB ma swoją siedzibę w Polsce

Bardziej szczegółowo

O FIRMIE. Wspierajmy Polskie produkty!

O FIRMIE. Wspierajmy Polskie produkty! O FIRMIE W 2015 roku Firma Icar obchodzi 25-lecie swojej działalności. Obecnie jesteśmy niekwestionowanym liderem w produkcji ram drewnianych w Polsce. Posiadamy także bardzo silną pozycję w produkcji

Bardziej szczegółowo

CERTIFICATION CONTACT SECRETARY HOMEPAGE OFFER CERTIFICATION. The Building Research Institute as:

CERTIFICATION CONTACT SECRETARY HOMEPAGE OFFER CERTIFICATION. The Building Research Institute as: HOMEPAGE OFFER CERTIFICATION CERTIFICATION The Building Research Institute as: an accredited and notified body for certification of products conducts certification activities within the scope of certification

Bardziej szczegółowo

ZELMOTOR Sp.z o.o Rzeszów; ul.przemysłowa 4a

ZELMOTOR Sp.z o.o Rzeszów; ul.przemysłowa 4a ZELMOTOR Sp.z o.o. 35-105 Rzeszów; ul.przemysłowa 4a tel. 017 8658858; fax: 0178658452 Zelmotor spółka z o.o. powstała 1.01.2010r w ramach przekształceń z Zakładu Silników Zelmer S.A. pozostając głównym

Bardziej szczegółowo

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+ Goodman Kraków Airport Logistics Centre 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth Goodman Kraków Airport Logistics Centre ul. Komandosów 1, 32-085 Modlniczka Goodman

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O

PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O Miejsce odbywania stażu IBM, ul. Muchoborska 8, 54-424 Wrocław, Poland Stanowisko, obszar działania Młodszy Koordynator Zarządzania Bazą

Bardziej szczegółowo

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Time for changes! Vocational activisation young unemployed people aged 15 to 24 Projekt location Ząbkowice Śląskie project produced in cooperation with Poviat Labour Office

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim Westpomeranian Integrated Territorial Investments Źródło: Biuletyn Informacyjny 1 Zintegrowane Inwestycje Terytorialne dla Koszalińsko-Kołobrzesko-

Bardziej szczegółowo

OFERTA REKLAMOWA. advertisement offer

OFERTA REKLAMOWA. advertisement offer OFERTA REKLAMOWA 2015 advertisement offer LICZBY GRAMWZIELONE.PL FACTS & FIGURES 5 LAT NA RYNKU YEARS ON THE MARKET 1 POZYCJA NA RYNKU MEDIÓW W POLSCE DEDYKOWANYCH ENERGII ODNAWIALNEJ NO 1 POSITION AMONG

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu: Osoby 50 + na rynku pracy Project title: People over 50 on the labour market

Tytuł projektu: Osoby 50 + na rynku pracy Project title: People over 50 on the labour market Dzień dobry Good morning Hyvää huomenta Buenos dĺas Projekt Partnerski Grundtviga Spotkanie w Katowicach 26-29 Listopad 2013 Grundtvig partnership project Kick off meeting in Katowice 26 29 November 2013

Bardziej szczegółowo

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science Proposal of thesis topic for mgr in (MSE) programme 1 Topic: Monte Carlo Method used for a prognosis of a selected technological process 2 Supervisor: Dr in Małgorzata Langer 3 Auxiliary supervisor: 4

Bardziej szczegółowo

Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska

Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska - Wstęp Dear Mr. President, Dear Mr. President, Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska Dear Sir, Dear Sir, Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska

Bardziej szczegółowo

Faculty of Environmental Engineering. St.Petersburg 2010

Faculty of Environmental Engineering. St.Petersburg 2010 Faculty of Environmental Engineering St.Petersburg 2010 Location of Wrocław LOCATION: centre of the Silesian Lowland 51º07 N, 17º02 E TOTAL AREA: 293 km 2 GREEN AREAS: 35% of the overall area ISLANDS:

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE STALOWE STEEL CONSTRUCTIONS

KONSTRUKCJE STALOWE STEEL CONSTRUCTIONS KONSTRUKCJE STALOWE STEEL CONSTRUCTIONS WYDANIE III, MARZEC 2014 ISSUE III, MARCH 2014 INFORMACJE OGÓLNE 3 GENERAL INFORMATION PREZENTACJA WYBRANYCH KONSTRUKCJI STALOWYCH WYKONANYCH PRZEZ FIRMĘ PATENTUS

Bardziej szczegółowo

Plac Powstańców Warszawy Warszawa Polska Warsaw Poland

Plac Powstańców Warszawy Warszawa Polska Warsaw Poland ZAWIADOMIENIE O NABYCIU AKCJI W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI PFLEIDERER GROUP S.A. ORAZ ODPOWIADAJĄCEJ IM LICZBY GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU PFLEIDERER GROUP S.A. NOTIFICATION REGARDING THE ACQUISITION

Bardziej szczegółowo

Brief description of the paper/report. Chain 90% 10% District

Brief description of the paper/report. Chain 90% 10% District Brief description of the paper/report Item Identification Card (IIC) Process Structure Design Produce Deliver Analyse and Understand Chain 90% 10% District Argument Supply Chain Planning Process. Proces

Bardziej szczegółowo

I webinarium 18.02.2015

I webinarium 18.02.2015 I webinarium 18.02.2015 Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

Bardziej szczegółowo

What and how is decentralized in Poland? Dieu Hang Do Van Aleksandra Milaniuk

What and how is decentralized in Poland? Dieu Hang Do Van Aleksandra Milaniuk What and how is decentralized in Poland? Dieu Hang Do Van Aleksandra Milaniuk Structure and size of local government: 1. Commune (gmina) 2. County (powiat) 3. Voivodeship (województwo) Commune 2 478 County

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo