ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH POLISH SOCIAL INSURANCE INSTITUTION INFORMATOR COMPENDIUM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH POLISH SOCIAL INSURANCE INSTITUTION INFORMATOR COMPENDIUM"

Transkrypt

1 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH POLISH SOCIAL INSURANCE INSTITUTION INFORMATOR COMPENDIUM Warszawa 2011 Warsaw 2011

2

3 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH POLISH SOCIAL INSURANCE INSTITUTION INFORMATOR COMPENDIUM Warszawa 2011 Warsaw 2011

4

5 SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS Słowo wstępne Foreword ZUS instytucja ubezpieczenia społecznego ZUS social insurance institution Krótko o historii instytucji ZUS brief historical outline Zadania ZUS ZUS objectives Struktura organizacyjna ZUS ZUS organizational structure Pracownicy Personnel Gospodarka finansowa ZUS ZUS financial management Dochody Funduszu Ubezpieczeń Społecznych Revenues of the Social Insurance Fund Wydatki Funduszu Ubezpieczeń Społecznych Expenditures of the Social Insurance Fund Koszty działalności ZUS ZUS operating costs Współpraca międzynarodowa International co-operation INFORMATOR COMPENDIUM 3

6 SŁOWO WSTĘPNE Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest jedną z ważniejszych instytucji publicznych w Polsce. Sprawiają to dwa czynniki: zakres realizowanych zadań oraz rozmiary zaangażowanych funduszy publicznych. ZUS łączy funkcje instytucji finansowej (pobór składek, wypłata świadczeń, przekazywanie do urzędów skarbowych zaliczek na podatek dochodowy w imieniu emerytów i rencistów) z funkcjami instytucji zabezpieczenia społecznego. Gwarantuje swoim klientom świadczeniobiorcom, ubezpieczonym, płatnikom składek poczucie bezpieczeństwa, wynikające z rzetelnego wypełniania społecznej, powierzonej instytucji misji. Zadania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych są ściśle określone w ustawach z zakresu ubezpieczeń społecznych, a zwłaszcza w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych z 1998 r., a także w innych ustawach wskazujących ZUS jako realizatora zadań zleconych przez państwo. Zakres tych zadań wykracza poza wąsko rozumiane ubezpieczenie społeczne. Każdego miesiąca ZUS pobiera składki na ubezpieczenia społeczne za około 15,6 mln osób, wypłaca emerytury i renty dla 7,4 mln osób, pobiera składkę na II kapitałowy filar ubezpieczenia emerytalnego i przekazuje ją do otwartych funduszy emerytalnych (OFE). Ponadto ZUS zbiera: składkę na ubezpieczenie zdrowotne i przekazuje ją do Narodowego Funduszu Zdrowia (za ponad 23 mln ubezpieczonych), składkę na Fundusz Pracy, z którego finansowane są świadczenia na rzecz bezrobotnych, a także składkę na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Realizuje też zadania nieobjęte systemem ubezpieczeniowym, np. wypłaca zasiłki i świadczenia przedemerytalne dla 152 tys. osób oraz renty socjalne dla 248 tys. osób. W instytucji opracowana została Strategia przekształceń Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na lata , będąca jej odpowiedzią na zmiany zachodzące w otoczeniu społecznym. Zmiany te z jednej strony związane są z rozwojem społeczeństwa informacyjnego i postępującą elektronizacją usług, z drugiej zaś z rosnącymi oczekiwaniami społeczeństwa wobec instytucji publicznych w zakresie racjonalności wydatkowania środków publicznych i jakości świadczonych usług. Wdrażając Strategię przekształceń Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma nadzieję stać się, w ciągu kilku lat, liderem wśród instytucji publicznych pod względem jakości obsługi klientów, gwarantując przy tym przejrzystość gospodarki finansowej oraz wysokie standardy kontroli kosztów. Działania służące realizacji strategicznego celu ukierunkowane są m.in. na zidentyfikowanie potrzeb w zakresie informatyzacji, optymalizację procesów, które definiują zadania i usługi świadczone przez ZUS, kontrolę efektywności finansowej realizowanych procesów, wzrost efektywności organizacyjnej, poprawę jakości świadczonych usług. W 2010 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych został wyróżniony Polską Nagrodą Jakości, w kategorii Organizacje publiczne administracja oraz Nagrodą Dobrych Praktyk (Good Practice Award), przyznaną przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Zabezpieczenia Społecznego (ISSA). Pierwszą z wymienionych nagród ZUS otrzymał za wdrażany Zintegrowany System Zarządzania Jakością, drugą za przygotowanie i wdrożenie Kompleksowego Systemu Zarządzania Ryzykiem. Kierownictwo i pracownicy instytucji czynią wszystko, aby sprostać licznym zadaniom nałożonym na Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Zabiegamy o utrzymanie wizerunku ZUS jako instytucji wiarygodnej, przyjaznej płatnikom składek i ubezpieczonym, skutecznie zbierającej składki na ubezpieczenia społeczne oraz terminowo, regularnie i we właściwej, przewidzianej prawem wysokości, wypłacającej świadczenia swoim klientom. Jednocześnie dbamy o to, aby ZUS był instytucją nowoczesną, wychodzącą naprzeciw oczekiwaniom społeczeństwa. Publikacja, którą Państwu przekazujemy, zawiera podstawowe wiadomości o Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Mam nadzieję, że jej lektura przybliży Czytelnikom historię naszej instytucji, jej strukturę organizacyjną, zakres działania oraz rolę w finansowaniu ubezpieczeń społecznych. n Zbigniew Derdziuk Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 4 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH POLISH SOCIAL INSURANCE INSTITUTION

7 FOREWORD Social Insurance Institution (ZUS) is one of major public institutions in Poland. It is driven by two factors: the scope of performed assignments and size of committed public funds. Social Insurance Institution combines the function of a financial institution (collection of contributions, payment of benefits, transfer of advances for income tax to the inland tax revenue offices on behalf of old-age and disability pensioners) with the function of social security institution. It provides its customers beneficiaries, the insured, contribution payers with the feeling of security due to the reliable performance of entrusted social mission. The responsibilities of the Social Insurance Institution are defined precisely in the social insurance acts including in particular the Social Insurance System Act of 1998 as well as in other parliamentary acts stipulating that ZUS is the executor of government assignments. The scope of government assignments goes beyond narrowly understood social insurance. Each month ZUS collects social insurance contributions from approximately 15.6 million people, pays pension benefits to 7.4 million people, collects contributions for the second funded pillar of the pension insurance and transfers them to open pension funds (OFE). Additionally ZUS collects: health insurance contributions and transfers them to the National Health Fund (for more than 23 million of the insured), contributions to the Labour Fund which is used to finance unemployment benefits, and contributions to the Fund of Guaranteed Employee Benefits. It also performs assignments not covered by the insurance system e.g. pays allowances and pre-retirement benefits to 152 thousand people and social pensions to 248 thousand people. The Social Insurance Institution developed ZUS Transformation Strategy in , which is a response to ongoing changes in the social environment. On the one hand the changes are triggered by the development of information society and ongoing digitalisation of services and on the other hand by growing expectations of the general public towards public institutions regarding reasonable spending of public funds and quality of provided services. Implementing its Transformation Strategy the Social Insurance Institution hopes to become, within couple of years, a leader in the group of public institutions in terms of customer service quality in parallel to transparency of finance management and high standards of cost control. The measures taken to attain the strategic goal are targeted, inter alia, at identification of IT implementation needs, optimisation of processes defining objectives and services rendered by ZUS, control of financial efficiency of processes, enhancement of organizational efficiency, improvement of the quality of rendered services. In 2010 Social Insurance Institution was distinguished with the Polish Quality Award in the category Public Organisations Administration and received an award in Good Practice Award competition, granted by International Social Security Association (ISSA). The first of aforementioned awards ZUS was granted for the implementation of Integrated Quality Management System, whereas the second award for the development and implementation of Comprehensive Risk Management System. The ZUS Management and personnel take their best efforts to fulfil numerous tasks imposed on the Social Insurance Institution. We make every effort to upkeep ZUS image as a reliable institution, friendly for contribution payers and the insured, collecting effectively social insurance contributions and paying out benefits to its customers on time, regularly and in the amount prescribed by law. In parallel we take our best efforts to ensure that ZUS is a modern institution meeting the expectations of the general public. This publication comprises basic information about the Social Insurance Institution, I hope that this brochure will bring closer to its readers ZUS history, organizational structure, scope of activities and role played in the financing of social insurance. n Zbigniew Derdziuk President of Polish Social Insurance Institution INFORMATOR COMPENDIUM 5

8 ZUS INSTYTUCJA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZUS SOCIAL INSURANCE INSITUTION Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest państwową jednostką organizacyjną posiadającą osobowość prawną. Zakład wykonuje zadania z zakresu ubezpieczeń społecznych na podstawie następujących przepisów: ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, statutu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, nadanego rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2011 r., regulaminu organizacyjnego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W swojej działalności ZUS obowiązany jest także stosować przepisy innych ustaw odnoszących się do instytucji sektora finansów publicznych, a w szczególności przepisy dotyczące: finansów publicznych, rachunkowości, zamówień publicznych, dostępu do informacji. Nadzór nad zgodnością działań Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z obowiązującymi przepisami sprawuje Minister Pracy i Polityki Społecznej. W obecnej formie organizacyjno-prawnej ZUS działa od 1 stycznia 1999 r., ale jest on sukcesorem instytucji działającej pod tą samą nazwą od 1934 r. n Social Insurance Institution (ZUS) is a state-owned organizational unit with a legal capacity. ZUS exercises social insurance responsibilities on the grounds of following legislation: Act on Social Insurance System of 13th October 1998, Statutes of the Social Insurance Institution, laid down in the Decree of the Prime Minister, dated 13th January 2011, Organizational Bylaws of the Social Insurance Institution. In its operations ZUS is obliged to apply also the provisions of other parliamentary acts covering the public finance sector institutions including in particular regulations on: public finance, accounting, government procurement, access to information. The compliance of ZUS operations with the effective laws is supervised by the Minister of Labour and Social Policy. With the current organizational structure and legal status ZUS has been operating since 1st January 1999, but it is a legal successor of the institution that has been operating under the same name since n Centrala ZUS w Warszawie ZUS Headquarters in Warsaw 6 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH POLISH SOCIAL INSURANCE INSTITUTION

9 KRÓTKO O HISTORII INSTYTUCJI ZUS BRIEF HISTORICAL OUTLINE Zakład Ubezpieczeń Społecznych został powołany do życia ustawą z dnia 24 października 1934 r. nowelizującą ustawę z dnia 28 marca 1933 r. o ubezpieczeniu społecznym, powszechnie zwaną ustawą scaleniową. Ustawa z października 1934 r. wprowadziła istotne zmiany w systemie organizacyjnym ubezpieczeń społecznych, prowadzące do znaczącej centralizacji ubezpieczeń w Polsce. Na jej podstawie pięć działających wcześniej instytucji ubezpieczeniowych zostało połączonych w jedną Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Od strony czysto organizacyjnej wydzielono centralę i 5 oddziałów (w Chorzowie, Krakowie, Lwowie, Łodzi i Poznaniu). Działały też ubezpieczalnie społeczne. ZUS zarządzał wówczas pięcioma funduszami ubezpieczeniowymi połączonymi w zakresie administracji, a wyodrębnionymi finansowo. Były to fundusze: ubezpieczenia emerytalnego robotników, ubezpieczenia emerytalnego pracowników umysłowych, ubezpieczenia od wypadków i chorób zawodowych, ubezpieczenia na wypadek braku pracy pracowników umysłowych, ogólny fundusz ubezpieczenia na wypadek choroby i macierzyństwa. Okres II wojny światowej był okresem bardzo trudnym dla Polski, w tym dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Straty poniesione w czasie wojny były olbrzymie. Zrujnowaniu uległy finanse ubezpieczeń społecznych, zniszczone zostały liczne nieruchomości wchodzące w skład majątku Zakładu. Po II wojnie światowej najważniejszym zadaniem ZUS było jak najszybsze rozpoczęcie wypłaty rent. Dysponował on po wojnie do 1950 r. 6 oddziałami terenowymi: w Chorzowie, Krakowie, Łodzi i Poznaniu oraz w Gdańsku i we Wrocławiu. Pozostałe regiony kraju obsługiwane były bezpośrednio przez Centralę, która od września 1946 r. mieściła się w Warszawie. Istotne zamiany w organizacji ubezpieczeń społecznych nastąpiły w latach Zniesiono wówczas fundusze ubezpieczeniowe, a dochody i wydatki ZUS stały się częścią budżetu państwa. Dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oznaczało to ostateczną likwidację autonomii i samodzielności oraz zatracenie jego przedwojennej filozofii działania. W wyniku reorganizacji utworzono 7 oddziałów wojewódzkich (o pełnym zakresie działania) i 54 oddziały obwodowe (o ograniczonym zakresie działania). The Social Insurance Institution (ZUS) was established by virtue of the Act of 24 October 1934 amending the Social Insurance Act of 28 March 1933, commonly dubbed amalgamation act. Under the Act of October 1934 essential modifications in the organisation of the social insurance system were implemented, which led to significant centralisation of social insurance system in Poland. By virtue of the Act five social insurance institutions operating previously in Poland were merged into one that was called the Social Insurance Institution. On purely organizational grounds the Headquarters and 5 branch offices were established (in Chorzów, Cracow, Lvov, Łódź and Poznań). Also social insurance systems were active at that time. Then ZUS managed five insurance schemes with shared administration, but separate finances. These included: workers pension scheme, white-collar worker pension scheme, accident and occupational disease insurance scheme, unemployment insurance scheme for white-collar workers, general insurance scheme in case of sickness and maternity. The times of World War II were very hard for Poland and also for the Social Insurance Institution. The losses incurred during the war were enormous. The social insurance finances were also ruined, whereas numerous real properties owned by ZUS were damaged. Right after World War II the major objective for the ZUS was to launch disability pension payments as quickly as possible. After the World War II until 1950 it had at its disposal 6 local offices: in Chorzów, Cracow, Łódź and Poznań as well as in Gdańsk and Wrocław. To other regions in Poland services were provided directly by the Headquarters, which was located in Warsaw starting from September The period saw major changes in the organisation of social insurance system. Then the insurance funds were liquidated whereas ZUS revenues and expenditures became a part of the central budget of the state. For the Social Insurance Institution this implied ultimate liquidation of autonomy and independence and discontinuation of its pre-war operational philosophy. Pursuant to the reorganization process 7 provincial branch offices were established (with full operational scope) and 54 district offices (with limited operational scope). INFORMATOR COMPENDIUM 7

10 Kolejna zmiana organizacji ubezpieczeń społecznych została przeprowadzona w 1955 r. Zlikwidowano wówczas ZUS i dokonano podziału administracyjnego ubezpieczeń na pion świadczeń krótkoterminowych i na pion świadczeń długoterminowych (rentowych). Te pierwsze oddano pod zarząd związkom zawodowym, te drugie pozostały w gestii administracji państwowej Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej. Reforma z 1955 r. nie spełniła związanych z nią oczekiwań i nie przyniosła poprawy funkcjonowania ubezpieczeń społecznych. Bardzo szybko okazało się, że nowy system jest niewydolny. W 1960 r. na nowo wydzielono administrację ubezpieczeń społecznych i przywrócono jej instytucjonalną jedność. Powołano Zakład Ubezpieczeń Społecznych jako centralny organ administracji państwowej odpowiedzialny za realizację zadań z zakresu ubezpieczeń społecznych. Lata były dla ZUS okresem stabilizacji struktur organizacyjnych. Rytm pracy odmierzały ustawy rozciągające obowiązek ubezpieczeń społecznych na kolejne grupy społeczne oraz rozszerzające zakres przyznawanych świadczeń. Struktura organizacyjna Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pokrywała się z administracyjną strukturą państwa. Oprócz Centrali ZUS funkcjonowały 24 oddziały (17 w siedzibach województw oraz dodatkowo 7 w dużych skupiskach ludności), powstały inspektoraty, jako jednostki ZUS niższego szczebla oraz punkty informacyjne. Dodatkowo w 1974 r. zlecono Zakładowi do realizacji wypłatę świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego. Reforma administracji państwa w 1975 r., kiedy to powstało 49 województw, przyczyniła się do decentralizacji struktury organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Utworzono wówczas 30 nowych oddziałów ZUS. Ostatecznie ich liczba wzrosła do 55. Stopniowo nowe jednostki organizacyjne usamodzielniały się i stawały się pełnozakresowymi oddziałami, otrzymując status jednostki budżetowej. Kolejnym ważnym wydarzeniem w historii Zakładu Ubezpieczeń Społecznych było uchwalenie ustawy z dnia 25 listopada 1986 r. o organizacji i finansowaniu ubezpieczeń społecznych. Na podstawie tego aktu prawnego w celu realizacji zadań z zakresu ubezpieczenia społecznego powołany został państwowy fundusz celowy, nazwany Funduszem Ubezpieczeń Społecznych (FUS), zaś Zakład Ubezpieczeń Społecznych został dysponentem tego funduszu. Z FUS finansowane były świadczenia z ubezpieczenia społecznego oraz koszty działalności ZUS. Another change in the social insurance system organisation was carried out in Then the ZUS was liquidated and the insurance system was divided administratively into shortterm benefit division and long-term benefit division (pension benefits). The short-term benefits were transferred under the management of trade unions, whereas the long-term benefits remained under the management of government administration the Ministry of Labour and Social Care. The 1955 reform did meet the expectations attached to it and did not result in the operational improvement of the social insurance system. The new system turned out very quickly to be inefficient. In 1960 the administration of social insurance system was separated again and its institutional integrity was restored. The Social Insurance Institution was called into being as a government administrative body responsible for the performance of social insurance assignments. The period saw a stabilisation of the organizational structure of the ZUS. The work was paced by the parliamentary acts extending a social insurance obligation to subsequent social groups and widening the scope of granted benefits. The ZUS organizational structure corresponded to the administrative division of Poland. In addition to ZUS Headquarters there were 24 branch offices (17 at provincial level and additional 7 in large urban agglomerations). At a lower level inspectorates and inquiry desks were established. Additionally in 1974 ZUS was mandated to pay out benefits from the Alimony Fund. The administrative reform in 1975, when 49 provinces were established, led to the decentralisation of the organizational structure of the Social Insurance Institution. Then 30 new ZUS branch offices were established. Ultimately their number rose to 55. Gradually new organizational units were becoming independent and fully-fledged branch offices with a budgetary unit status. Another milestone in the history of Social Insurance Institution was the enactment of the Act on Organisation and Financing of Social Insurance System, dated 25 November By virtue of this Act a state targeted fund called Social Insurance Fund (FUS) was established to perform social insurance assignments, whereas the Social Insurance Institution was appointed to the position of Fund administrator. The FUS monies were used to finance social insurance benefits and ZUS operating costs. 8 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH POLISH SOCIAL INSURANCE INSTITUTION

11 Narastająca dysproporcja pomiędzy zadaniami nałożonymi na Zakład Ubezpieczeń Społecznych a jego potencjałem wykonawczym spowodowała już w latach 80. XX w. konieczność modernizacji funkcjonowania ZUS i wprowadzenia komputeryzacji. Od 1986 r. większość świadczeń emerytalno-rentowych wypłacanych przez ZUS była waloryzowana automatycznie. W kolejnych latach komputery wykorzystywano także przy realizacji innych zadań Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Proces transformacji systemu gospodarczego w Polsce na początku lat 90. XX w. był również szczególnym momentem dla ZUS. Sytuacja demograficzna, przywileje branżowe, łatwość uzyskiwania świadczeń rentowych, słabe powiązanie świadczeń emerytalnych ze stażem pracy spowodowały wzrost wydatków na świadczenia, a to z kolei wpłynęło na zagrożenie finansów państwa. W związku z tym w 1999 r. wprowadzono fundamentalną reformę systemu ubezpieczeń społecznych, w szczególności systemu emerytalnego. Dla ZUS reforma ta oznaczała konieczność głębokich zmian, uznawanych za najbardziej rewolucyjne w dotychczasowej historii tej instytucji. Wdrażanie reformy systemu ubezpieczeń społecznych trwa do dziś, choć główne zadania z nią związane (jak np. budowa nowego, kompleksowego systemu informatycznego) zostały zakończone sukcesem. Ważnym wydarzeniem, które w istotny sposób wpłynęło na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, było przystąpienie Polski do Unii Europejskiej z dniem 1 maja 2004 r. Dla ZUS fakt ten oznaczał nowe zadania, wynikające z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Z perspektywy kilku lat funkcjonowania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w nowych warunkach można stwierdzić, iż ZUS sprawnie i skutecznie wywiązuje się z nowych zadań. Postępowały również prace nad dokończeniem realizowanej od 1999 r. gruntownej reformy systemu emerytalnego. W szczególności wyzwaniem było przygotowanie się do rozpoczęcia wypłat emerytur według nowych zasad, uwzględniających świadczenia pochodzące z otwartych funduszy emerytalnych. n Przedwojenna siedziba Centrali ZUS Prewar Headquarters of ZUS Growing gap between assignments imposed on the Social Insurance Institution and its executive capacity necessitated already in 1980s the modernisation and computerisation of ZUS operations. Starting from 1986 most of pension benefits paid by the Social Insurance Institution was indexed automatically. In subsequent years computers were also used for the performance of other ZUS assignments. The economic transition period in Poland on the onset of 1990s was also a special moment in the history of Social Insurance Institution. The demographics, industry-specific privileges, easiness of obtaining pension benefits, weak correlation of pension benefits with the length of employment led to spiralling effect of benefit spending, which in turn threatened state finances. Consequently in 1999 a fundamental reform of the social insurance system was undertaken with a special focus on the pension system. For ZUS the reform meant profound changes, perceived as the most revolutionary in the ZUS history. The implementation of social insurance system reform is still underway, though major reform objectives (such as the construction of a new, comprehensive IT system) have been successfully attained. A major event that had material impact on the Social Insurance Institution operations was Poland s accession to the European Union on 1 May For ZUS this meant new assignments related to the co-ordination of social security systems. Speaking from a few years experience it is visible that the Social Insurance Institution is coping efficiently and effectively with new responsibilities. In parallel the efforts were being taken to complete the in-depth reform of the pension system that was launched in A special challenge were the preparations for starting the payment of old-age pensions under new principles, encompassing benefits from the open pension funds. n INFORMATOR COMPENDIUM 9

12 ZADANIA ZUS Jak już wspomniano, Zakład Ubezpieczeń Społecznych realizuje zadania z zakresu ubezpieczeń społecznych na podstawie ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Z zapisów tej ustawy, a także ze statutu i regulaminu organizacyjnego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, wynikają szczegółowe zadania ZUS, które mają bardzo zróżnicowany charakter. Oddział ZUS w Kielcach Branch Office of ZUS in Kielce Do najważniejszych zadań ZUS należą: ustalanie prawa do świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz wypłacanie tych świadczeń chyba że, na mocy odrębnych przepisów, obowiązki te wykonują płatnicy składek, stwierdzanie i ustalanie obowiązku ubezpieczenia, wymierzanie i pobieranie składek na ubezpieczenia społeczne oraz na ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, prowadzenie rozliczeń z płatnikami składek z tytułu należnych składek i wypłacanych przez nich świadczeń podlegających finansowaniu z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych lub innych źródeł, kontrola wykonywania przez płatników składek i ubezpieczonych obowiązków w zakresie ubezpieczeń społecznych oraz innych zadań zleconych Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych, prowadzenie indywidualnych kont ubezpieczonych i kont płatników składek, prowadzenie Centralnego Rejestru Ubezpieczonych, Centralnego Rejestru Płatników Składek oraz Centralnego Rejestru Członków Otwartych Funduszy Emerytalnych, sporządzanie rocznego planu finansowego dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, Funduszu Rezerwy Demograficznej i Funduszu Emerytur Pomostowych, orzekanie o niezdolności do pracy przez lekarzy orzeczników ZUS i komisje lekarskie Zakładu dla potrzeb ustalania uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych, kontrola orzecznictwa o czasowej niezdolności do pracy, prowadzenie prewencji rentowej, obejmującej: rehabilitację leczniczą osób zagrożonych całkowitą lub częściową niezdolnością do pracy oraz osób pobierających rentę okresową, badania i analizy przyczyn niezdolności do pracy, inne działania prewencyjne, prowadzenie prewencji wypadkowej, realizacja umów i porozumień międzynarodowych w dziedzinie ubezpieczeń społecznych, dysponowanie środkami finansowymi Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, opracowywanie aktuarialnych analiz i prognoz w zakresie ubezpieczeń społecznych, popularyzacja wiedzy o ubezpieczeniach społecznych. Dla realizacji wyżej wymienionych zadań niezbędna jest codzienna, ścisła współpraca ZUS z innymi instytucjami. W najszerszym zakresie Zakład Ubezpieczeń Społecznych współpracuje: z bankami, w tym głównie z Narodowym Bankiem Polskim w kwestii przepływu środków finansowych Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz pozostałych funduszy, na które ZUS pobiera składki, z otwartymi funduszami emerytalnymi na rzecz których ZUS pobiera i którym przekazuje składki na II kapitałowy filar ubezpieczenia emerytalnego, a także z Komisją Nadzoru Finansowego (KNF), do której przekazuje dane o stanie członków OFE i składkach kierowanych do otwartych funduszy emerytalnych, z Narodowym Funduszem Zdrowia na rzecz którego ZUS wymierza, pobiera, rozlicza i przekazuje składkę na ubezpieczenie zdrowotne, z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych dokąd ZUS przekazuje informacje o zmianach członkostwa, czyli przechodzeniu ubezpieczonych z jednego do drugiego funduszu emerytalnego, z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej na rzecz którego ZUS wymierza i pobiera składkę na Fundusz Pracy, z pocztą za pośrednictwem której ZUS wypłaca świadczenia swoim klientom, z urzędami skarbowymi na rzecz których ZUS, w imieniu emerytów i rencistów, odprowadza należny podatek dochodowy od osób fizycznych. n 10 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH POLISH SOCIAL INSURANCE INSTITUTION

13 ZUS OBJECTIVES As it has already been mentioned, the Social Insurance Institution pursues the social insurance objectives on the grounds of the Act on Social Insurance System, dated 13th October The Act as well as the Statutes and Organizational Bylaws of the Social Insurance Institution lay down ZUS specific objectives that vary a great deal. to perform international agreements and treaties on social insurance, to manage the funds of the Social Insurance Fund, to develop social insurance actuarial studies and forecasts, to propagate knowledge on social insurance. Major ZUS objectives include: to establish the entitlement to social insurance benefits and to pay out such benefits unless, under separate regulations, such obligations are performed by the contribution payers, to assess and establish an insurance obligation, to assess and collect social insurance and health insurance contributions as well contributions to the Labour Fund and the Fund of Guaranteed Employee Benefits, to settle the accounts with contribution payers in relation to due contributions and benefits withdrawn by them that are financed with the funds from the Social Insurance Fund and other sources, to monitor the fulfilment of obligation to pay social insurance contributions and other mandatory payments and other assignments given to the Social Insurance Institution, to keep individual accounts of the insured and accounts of contribution payers, to run Central Register of the Insured, Central Register of Contribution Payers and Central Register of the Members of Open Pension Funds, to draw up an annual financial plans for Social Insurance Fund, Demographic Reserve Fund and for Bridging Pension Fund, to certify incapacity for work by the ZUS medical examiners and medical boards for the purposes of establishing the entitlement to social insurance benefits, to control doctor s decisions about temporary incapacity for work, to carry out pension prevention activities including: therapeutical rehabilitation of people threatened by the total or partial incapacity for work and of beneficiaries of temporary pension, to study and analyse root causes of incapacity for work, other prevention activities, to carry out accident prevention activities, To implement the aforementioned assignments close, day-to-day co-operation between ZUS and other institutions is required. The Social Insurance Institution has the largest scope of co-operation with the following institutions: with the banks including mainly the National Bank of Poland with regard to the transfer of funds of the Social Insurance Fund and other funds for which ZUS collects contributions, open pension funds on behalf of which ZUS collects and transfers contributions to the funded pillar of the pension insurance; and also with the Polish Financial Supervision Authority (PFSA) to which it transfers data about the number of members in Open Pension Funds and contributions transferred to open pension funds, with the National Health Fund on behalf of which assesses, collects, settles and transfers health insurance contributions, with the National Depository for Securities to date ZUS has transferred information about transfers in/out i.e. transfer of the insured from one pension fund to another, with the Ministry of Labour and Social Policy on behalf of which ZUS assesses and collects contribution to the Labour Fund, with the Polish Post through the agency of which ZUS pays benefits to its customers, with Inland Revenue Offices to which ZUS, on behalf of old-age and disability pensioners, transfers the due personal income tax. n INFORMATOR COMPENDIUM 11

14 STRUKTURA ORGANIZACYJNA ZUS ZUS ORGANIZATIONAL STRUCTURE ZARZĄD I RADA NADZORCZA Organami Zakładu Ubezpieczeń Społecznych są: Prezes Zakładu, Zarząd, którego przewodniczącym jest z urzędu Prezes Zakładu, Rada Nadzorcza Zakładu. Prezes ZUS powoływany jest przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego, spośród osób wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru. Prezes Rady Ministrów odwołuje Prezesa Zakładu na wniosek ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego. Zarząd Zakładu składa się z 2-4 osób, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą Zakładu, na wniosek Prezesa ZUS. Organ ten zarządza funduszami, których dysponentem jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych, prowadzi na bieżąco gospodarkę finansową Zakładu, opracowuje plany dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i samego Zakładu. Do kompetencji członków Zarządu należy również nadzór merytoryczny nad działalnością poszczególnych komórek organizacyjnych Centrali Zakładu oraz oddziałów ZUS. Rada Nadzorcza jest organem o charakterze opiniodawczo-decyzyjnym. Jej członkami są osoby delegowane przez partnerów dialogu społecznego działających w Trójstronnej Komisji do spraw Społeczno-Gospodarczych, a więc przez: związki zawodowe, organizacje pracodawców oraz rząd. Jest powoływana przez Prezesa Rady Ministrów na 5-letnią kadencję. Liczba członków Rady Nadzorczej jest uzależniona od liczby funkcjonujących w danym okresie reprezentatywnych (ogólnokrajowych) organizacji pracodawców i pracowników. Aktualnie Rada liczy 12 członków. MANAGEMENT AND SUPERVISORY BOARDS The governing bodies of the Social Insurance Institution include: President of ZUS, Management Board, headed ex officio by the President of ZUS, Supervisory Board of the Social Insurance Institution. ZUS President is appointed by the Prime Minister, following a request of the minister competent for social security, from amongst candidates selected in an open and competitive procedure. The Prime Minister dismisses the ZUS President following a request of the minister competent for social security. ZUS Management Board consists of 2-4 persons, appointed and dismissed by the ZUS Supervisory Board following, a request of the ZUS President. The Management Board manages the funds that are administered by the Social Insurance Institution, runs financial management of the ZUS on a dayto-day basis, develops plans for the Social Insurance Fund and for the ZUS itself. The powers of Management Board members include also the subject matter supervision over the operations of individual organizational units of the ZUS Headquarters and branch offices. The Supervisory Board is a consultative and decisionmaking body. Its members are delegated by partners of social dialogue acting in the Tripartite Commission for Socio-Economic Issues, i.e. by trade unions, organisations of employers and government. It is appointed for 5 years by the Prime Minister. The number of Supervisory Board members depends on the number of representative (nation-wide) employers and employees organisations operational at a certain moment. Presently the Board is composed of 12 members. CENTRALA I JEDNOSTKI TERENOWE Zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych Zakład Ubezpieczeń Społecznych realizuje swoje zadania przez Centralę oraz terenowe jednostki organizacyjne. Statut ZUS określa, że terenowymi jednostkami organizacyjnymi Zakładu są oddziały oraz podległe im inspektoraty i biura terenowe. Sieć jednostek ZUS na terenie kraju obejmuje 325 jednostek, w tym 43 oddziały, 214 inspektoratów i 68 biur terenowych (patrz: mapa na s. 13). HEADQUARTERS AND FIELD OFFICES Pursuant to the Act on Social Insurance System the Social Insurance Institution performs its functions by the Headquarters and field organizational units. ZUS Statutes stipulates that the field organizational units of ZUS are branch offices with reporting inspectorates and field offices. The national network of ZUS organizational units includes 325 units, of which 43 branch offices, 214 inspectorates and 68 local offices (see map on p. 13). 12 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH POLISH SOCIAL INSURANCE INSTITUTION

15 Centrala Zakładu koordynuje zadania, jakie nałożyła na ZUS ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych. Centrala podzielona jest na 31 departamentów, według ich właściwości. Należy do nich między innymi: dysponowanie Funduszem Ubezpieczeń Społecznych, Funduszem Rezerwy Demograficznej oraz prowadzenie rozliczeń składek na ubezpieczenia społeczne, prowadzenie indywidualnych kont ubezpieczonych oraz rejestrów ubezpieczonych i płatników składek, zapewnienie oddziałom ZUS niezbędnej pomocy merytorycznej, organizacyjno-technicznej i finansowej, umożliwiającej sprawną realizację zadań, The ZUS Headquarters coordinates the attainment of objectives laid down for ZUS in the Act on Social Insurance System. The Headquarters comprises 31 departments organised on the basis of their competencies. They have been entrusted the following responsibilities: to manage the Social Insurance Fund, the Demographic Reserve Fund and to make settlements of the social insurance contributions, to keep individual accounts of the insured as well as registers of the insured and contribution payers, to provide ZUS branch offices with necessary subject matter, organizational, technical and financial support to enable the efficient performance of duties, Sieć oddziałów ZUS na terenie Polski National network of ZUS branch offices Źródło: ZUS, Gabinet Prezesa, Wydział Organizacji i Analiz. Source: ZUS, President s Office, Organization and Studies Department. INFORMATOR COMPENDIUM 13

16 zapewnienie jednolitej interpretacji powszechnie obowiązujących przepisów, opracowywanie wewnętrznych aktów prawnych oraz wzorów formularzy i druków, realizacja zadań wynikających z umów międzynarodowych, zarządzanie finansami Zakładu i dysponowanie jego majątkiem, opracowywanie projektów planów działalności Zakładu oraz analiz i prognoz dotyczących jego działalności. Terenowe jednostki organizacyjne ZUS prowadzą bezpośrednią obsługę klientów w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych. Należy do nich przede wszystkim: stwierdzanie i ustalanie obowiązku ubezpieczeń społecznych, ustalanie uprawnień do świadczeń z tytułu ubezpieczeń społecznych oraz do innych świadczeń zleconych Zakładowi do realizacji, wypłata świadczeń z tytułu ubezpieczeń społecznych oraz innych świadczeń zleconych Zakładowi do realizacji, dochodzenie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, dochodzenie należnych składek i opłat, orzekanie o niezdolności do pracy przez lekarzy orzeczników ZUS i komisje lekarskie Zakładu dla potrzeb ustalania uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych. to provide a consistent interpretation of universally binding legislation, to develop internal bylaws as well as specimen forms and printed matter, to implement tasks under international treaties, to manage ZUS finances and its assets, to develop draft ZUS operational plans as well as studies and forecasts of its activities. ZUS field organizational units are responsible for front office customer service in all social insurance-related matters. These include primarily: to assess and establish social insurance obligation, to establish the entitlement to social insurance benefits and to other benefits delegated to the ZUS for implementation, payment of social insurance benefits and other benefits commissioned to ZUS for implementation, to enforce the repayment of unduly collected benefits, to collect due payments of contributions and fees, to certify the incapacity for work by ZUS medical examiners and medical board for the purposes of establishing the entitlement to social insurance benefits. 14 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH POLISH SOCIAL INSURANCE INSTITUTION

17 Ponadto wybrane jednostki ZUS wykonują dodatkowo inne zadania takie, jak: realizacja umów i porozumień międzynarodowych w dziedzinie ubezpieczeń społecznych (wydziały realizacji umów międzynarodowych), przetwarzanie dla potrzeb działalności Zakładu danych przekazywanych przez płatników składek (regionalne ośrodki informatyczne), szkolenia, doszkalanie i doskonalenie zawodowe pracowników oraz płatników składek (regionalne ośrodki szkolenia), obsługa poligraficzna Zakładu (wydziały poligrafii). Additionally selected ZUS units perform other duties such as: to perform international contracts and treaties in the field of social insurance (international treaty performance departments), to process data provided by the contribution payers for ZUS operational purposes (regional IT centres), to provide training, additional training and in-service courses for ZUS personnel and contribution payers (regional training facilities), to provide printing services to ZUS (printing departments). Na kolejnych stronach przedstawiono: sieć oddziałów ZUS na terenie Polski schemat struktury organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych szczegółowy wykaz oddziałów ZUS. n Subsequent pages present: the national network of ZUS branch offices in Poland an organizational chart of the Social Insurance Institution detailed specification of ZUS branch offices. n INFORMATOR COMPENDIUM 15

18 Schemat struktury organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Rada Nadzorcza Zakładu ZUS Supervisory Board Prezes Zakładu President of ZUS Członek Zarządu Board Member Pion Zarządzania Strategicznego Strategic Management Division Pion Świadczeń i Orzecznictwa Benefit and Certification Division Obszar Organizacyjny Organizational Area obszar nadzoruje dyrektor koordynujący Area is supervised by Coordinating director Biuro Rady Nadzorczej Supervisory Board Office Obszar Świadczeń Benefits Area obszar nadzoruje dyrektor koordynujący Area is supervised by Coordinating Director Gabinet Prezesa President s Office Departament Spraw Pracowniczych Human Resources Department Departament Zasiłków Allowances Department Departament Legislacyjno-Prawny Legislative and Legal Department Departament Kontrolingu Controlling Department Departament Świadczeń Emerytalno-Rentowych Pension Benefit Department Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych Statistics and Actuarial Forecast Department Departament Audytu Audit Department Departament Rent Zagranicznych Foreign Pensions Department Departament Współpracy Międzynarodowej International Co-operation Department Departament Kontroli Wewnętrznej Internal Control Department Obszar Orzecznictwa Certification Area Obszar nadzoruje dyrektor koordynujący Area is supervised by Coordinating Director Oddziały 43 Branch Offices 43 Departament Orzecznictwa Lekarskiego Medical Certification Department Obszar Kontroli Płatników Składek Contribution Payer Control Area Inspektoraty 214 Inspectorates 214 Departament Prewencji i Rehabilitacj i Prevention and Rehabilitation Department Departament Kontroli Płatników Składek Contribution Payer Control Department Biura Terenowe 68 Local Offices ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH POLISH SOCIAL INSURANCE INSTITUTION

19 Organizational Chart of Social Insurance Institution Rady i Zespoły Councils and Work Groups Członek Zarządu Board Member Pion Finansów i Realizacji Dochodów Finance and Income Realization Division Członek Zarządu Board Member Pion Administracji i Zamówień Publicznych Administration and Government Procurement Division Członek Zarządu Board Member Pion Operacji, Eksploatacji Systemów i Bezpieczeństwa Informacji Operations, System Operation and Information Security Division Obszar Finansowy Financial Area obszar nadzoruje dyrektor koordynujący Area is supervised by Coordinating Director Obszar Administracyjny Administrative Area obszar nadzoruje dyrektor koordynujący Area is supervised by Coordinating Director Obszar Operacyjny Operational Area obszar nadzoruje dyrektor koordynujący Area is supervised by Coordinating Director Departament Finansów Funduszy Funds and Finance Departament Departament Zarządzania Nieruchomościami Property Management Department Departament Rozwoju Usług IT IT Service Development Department Departament Finansów Zakładu ZUS Finance Department Departament Administracyjny Administration Department Administracyjny Departament Obsługi Klientów Customer Service Department Obszar Dochodów Income Area Obszar nadzoruje dyrektor koordynujący Area is supervised by Coordinating Director Biuro Poligrafii Publishing Office Departament Aplikacji Autorskich Proprietary Software Development Department Departament Realizacji Dochodów Income Realization Department Departament Zamówień Publicznych Government Procurment Department Obszar Eksploatacji Systemów System Operation Area obszar nadzoruje dyrektor koordynujący Area is supervised by Coordinating Director Departament Ubezpieczeń i Składek Insurance and Contribution Department Departament Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji Information Security Management Department Departament Zarządzania Usługami Service Management Department Departament Zarządzania Systemami Informatycznymi IT System Management Department Departament Eksploatacji Aplikacji Application Operation Department Departament Eksploatacji Infrastruktury Informatycznej IT Infrastructure Operation Department Źródło: ZUS, Gabinet Prezesa. Source: ZUS, President s Office. INFORMATOR COMPENDIUM 17

20 Wykaz oddziałów ZUS List of ZUS branch offices Oddział ZUS ZUS branch office Liczba emerytów i rencistów (w tys.) 1 No of pensioners (in thousands) 1 Liczba płatników składek (w tys.) No of contribution payers (in thousands) Liczba osób zatrudnionych w oddziale Total headcount per branch 1. BIAŁYSTOK Białystok ul. Młynowa 29 tel. +(48 85) BIELSKO-BIAŁA Bielsko-Biała ul. Krasińskiego 34 tel. +(48 33) BIŁGORAJ Biłgoraj ul. Kościuszki 103 tel. +(48 84) BYDGOSZCZ Bydgoszcz ul. Świętej Trójcy 33 tel. +(48 52) CHORZÓW Chorzów ul. Dąbrowskiego 45 tel. +(48 32) CHRZANÓW Chrzanów ul. Oświęcimska 14 tel. +(48 32) CZĘSTOCHOWA Częstochowa ul. Dąbrowskiego 43/45 tel. +(48 34) ELBLĄG Elbląg ul. Teatralna 4 tel. + (48 55) GDAŃSK Gdańsk ul. Chmielna 27/33 tel. +(48 58) GORZÓW WIELKOPOLSKI Gorzów Wlkp. ul. Sikorskiego 42 tel. +(48 95) ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH POLISH SOCIAL INSURANCE INSTITUTION

Raport roczny Annual report

Raport roczny Annual report Raport roczny Annual report 2009 Spis treści: Table of contents: 4 I Słowo wstępne Prezesa Zarządu Introductory address of the President of the Management Board 8 I Skład Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki

Bardziej szczegółowo

Legal basis of the UFG s operational activity... 16. Cooperation with domestic financial market institutions... 76

Legal basis of the UFG s operational activity... 16. Cooperation with domestic financial market institutions... 76 Contents FOREWORD FROM THE CHAIRMAN OF THE FUND S COUNCIL.............. 4 FOREWORD FROM THE CHAIRPERSON OF THE FUND S EXECUTIVE BOARD.... 8 ROLE OF GUARANTEE FUNDS IN INSURANCE...........................

Bardziej szczegółowo

Raport. Roczny. KDPW S.A. 00-498 Warszawa, ul. Książęca 4 tel.: 0 22 537 93 43 fax: 0 22 627 31 11 www.kdpw.pl kdpw@kdpw.pl. Annual.

Raport. Roczny. KDPW S.A. 00-498 Warszawa, ul. Książęca 4 tel.: 0 22 537 93 43 fax: 0 22 627 31 11 www.kdpw.pl kdpw@kdpw.pl. Annual. Raport Roczny KDPW S.A. 00-498 Warszawa, ul. Książęca 4 tel.: 0 22 537 93 43 fax: 0 22 627 31 11 www.kdpw.pl kdpw@kdpw.pl 2008 Annual Report Raport Roczny 2008 Annual Report Co 4 List Prezesa Zarządu An

Bardziej szczegółowo

2011 RAPORT Odpowiedzialny biznes / Responsible business REPORT

2011 RAPORT Odpowiedzialny biznes / Responsible business REPORT www.lotnisko-chopina.pl Lotnisko Chopina w Warszawie / Warsaw Chopin Airport 2011 RAPORT Odpowiedzialny biznes / Responsible business REPORT 2011 RAPORT Odpowiedzialny biznes / Responsible business REPORT

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI TABLE OF CONTENTS

SPIS TREŒCI TABLE OF CONTENTS 1 Raport Roczny Grupy PKP 2004 Annual Report of PKP Group SPIS TREŒCI Władze PKP S.A. Słowo wstępne Prezesa Zarządu PKP S.A. Grupa PKP Polskie Koleje Państwowe S.A. PKP Intercity Sp. z o.o. PKP Przewozy

Bardziej szczegółowo

02-761 Warszawa, ul. Cypryjska 72 sekr. tel. +48/22 651 63 66, fax: +48/22 651 63 93 e-mail: kir@kir.com.pl, http://www.kir.com.pl

02-761 Warszawa, ul. Cypryjska 72 sekr. tel. +48/22 651 63 66, fax: +48/22 651 63 93 e-mail: kir@kir.com.pl, http://www.kir.com.pl KRAJOWA IZBA ROZLICZENIOWA S.A. 02-761 Warszawa, ul. Cypryjska 72 sekr. tel. +48/22 651 63 66, fax: +48/22 651 63 93 e-mail: kir@kir.com.pl, http://www.kir.com.pl Annual Report 2002 SPIS TREŚCI TABLE OF

Bardziej szczegółowo

Skład Rady Nadzorczej i Zarządu The Supervisory Board and the Management Board

Skład Rady Nadzorczej i Zarządu The Supervisory Board and the Management Board raport roczny annual report Spis treści Contents 2 2 6 8 10 12 16 17 18 20 22 24 28 34 30 36 31 37 32 38 42 42 Skład Rady Nadzorczej i Zarządu The Supervisory Board and the Management Board List Andrzeja

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI CONTENTS. Annual Report of PKP Group 2013. Raport roczny Grupy PKP 2013 SŁOWO WSTĘPNE 3 INTRODUCTION 3

SPIS TREŚCI CONTENTS. Annual Report of PKP Group 2013. Raport roczny Grupy PKP 2013 SŁOWO WSTĘPNE 3 INTRODUCTION 3 Raport roczny 2013 Annual Report 2013 Raport roczny Grupy PKP 2013 Annual Report of PKP Group 2013 SPIS TREŚCI CONTENTS SŁOWO WSTĘPNE 3 INTRODUCTION 3 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 6 SPÓŁEK GRUPY PKP 1.

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny Grupy PKP / Annual Report of PKP Group

Raport Roczny Grupy PKP / Annual Report of PKP Group Raport Roczny Grupy PKP / Annual Report of PKP Group 2007 SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS Słowo wstępne Przewodniczącego Rady Nadzorczej PKP S.A. Słowo wstępne Prezesa Zarządu PKP S.A. Władze PKP S.A. Grupa

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Annual report

Raport roczny Annual report Raport roczny Annual report Spis treści Contents List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Letter from the Chairman of the Supervisory Board............. 02 List Prezesa Zarządu Letter from the President of

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2005 ANNUAL REPORT 2004 LIST DO UDZIAŁOWCÓW SPRAWOZDANIE ZARZĄDU OPINIA I RAPORT BIEGŁEGO REWIDENTA SPRAWOZDANIE FINANSOWE

RAPORT ROCZNY 2005 ANNUAL REPORT 2004 LIST DO UDZIAŁOWCÓW SPRAWOZDANIE ZARZĄDU OPINIA I RAPORT BIEGŁEGO REWIDENTA SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2005 RAPORT ROCZNY 2005 LIST DO UDZIAŁOWCÓW SPRAWOZDANIE ZARZĄDU OPINIA I RAPORT BIEGŁEGO REWIDENTA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ANNUAL REPORT 2004 LETTER TO SHAREHOLDERS MANAGEMENT BOARD REPORT OPINION AND

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny 2003 Annual Report

Raport Roczny 2003 Annual Report Raport Roczny 2003 Annual Report Raport Roczny 2003 Annual Report Raport Roczny PKO Banku Polskiego za rok 2003 Spis treści Wybrane dane finansowe na koniec 2002 r. i 2003 r. 3 List Przewodniczącego Rady

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Grupy PKP Annual Report of PKP Group

Raport roczny Grupy PKP Annual Report of PKP Group Raport roczny Grupy PKP Annual Report of PKP Group 2008 2 Raport roczny Grupy PKP 2008 Annual Report of PKP Group słowo wstępne 4 Władze PKP S.A. 6 Grupa PKP 8 Polskie koleje Państwowe S.A. 30 PKP Intercity

Bardziej szczegółowo

a n n u a l r e p o r t r a p o r t r o c z n y

a n n u a l r e p o r t r a p o r t r o c z n y WROCŁAWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. WROCŁ AW REGIONAL DE VELOPMENT AGENCY a n n u a l r e p o r t r a p o r t r o c z n y 2 0 0 9 2 0 0 9 Misja Mission MISJA THE MISSION Misją Wrocławskiej Agencji

Bardziej szczegółowo

Partnerstwo publiczno-prywatne w gospodarce odpadami Public-Private Partnership In waste management. Z cyklu: Dobre praktyki ppp

Partnerstwo publiczno-prywatne w gospodarce odpadami Public-Private Partnership In waste management. Z cyklu: Dobre praktyki ppp Partnerstwo publiczno-prywatne w gospodarce odpadami Public-Private Partnership In waste management Z cyklu: Dobre praktyki ppp Partnerstwo publiczno-prywatne w gospodarce odpadami Public-Private Partnership

Bardziej szczegółowo

Raport. Roczny Annual. Report

Raport. Roczny Annual. Report Raport Roczny Annual Report 20 04 Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Warsaw Stock Exchange Raport Roczny Annual Report 20 04 Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Warsaw Stock Exchange RAPORT

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA METODYCZNE METHODOLOGICAL NOTES

WYJAŚNIENIA METODYCZNE METHODOLOGICAL NOTES WYJAŚNIENIA METODYCZNE METHODOLOGICAL NOTES 1 WYJAŚNIENIA METODYCZNE 1. Dane o produkcie krajowym brutto i wartości dodanej brutto oraz elementach jego rozdysponowania opracowano według zasad systemu rachunków

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT TABLE OF CONTENTS. List Prezesa Zarządu Letter from the President of the Management Board

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT TABLE OF CONTENTS. List Prezesa Zarządu Letter from the President of the Management Board RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2007 RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS 4 6 7 9 13 24 List Prezesa Zarządu Letter from the President of the Management Board Wprowadzenie Introduction

Bardziej szczegółowo

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. Corporate Social Responsibility

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. Corporate Social Responsibility 2 01 1 Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w Corporate Social Responsibility APORT 2011 R 0 1 1REPORT 2 Pytania, sugestie oraz propozycje współpracy związane ze Społeczną Odpowiedzialnością należy kierować

Bardziej szczegółowo

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa.

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa. Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za 2014 rok

Sprawozdanie z działalności Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za 2014 rok ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Sprawozdanie z działalności Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za 2014 rok przyjęte przez Zarząd Zakładu Ubezpieczeń Społecznych uchwałą Nr 18 z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY z badania pogłębionego Ocena barier i potrzeb instytucji otoczenia biznesu w kontekście rozwoju proinnowacyjnych usług na rzecz biznesu

RAPORT KOŃCOWY z badania pogłębionego Ocena barier i potrzeb instytucji otoczenia biznesu w kontekście rozwoju proinnowacyjnych usług na rzecz biznesu RAPORT KOŃCOWY z badania pogłębionego Ocena barier i potrzeb instytucji otoczenia biznesu w kontekście rozwoju proinnowacyjnych usług na rzecz biznesu Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT STABILNY ROZWÓJ NOWE MOŻLIWOŚCI STABLE GROWTH NEW OPPORTUNITIES

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT STABILNY ROZWÓJ NOWE MOŻLIWOŚCI STABLE GROWTH NEW OPPORTUNITIES RAPORT ROCZNY 2014 ANNUAL REPORT STABILNY ROZWÓJ NOWE MOŻLIWOŚCI STABLE GROWTH NEW OPPORTUNITIES SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS 6 LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ LETTER OF THE CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS

SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS SPRAWOZDANIE ROCZNE 2011 ANNUAL REPORT 2011 SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS SŁOWO PREZESA MESSAGE OF THE PRESIDENT 3 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI Management Report on the Company's operation 5 SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI CONTENTS RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2010

SPIS TREŚCI CONTENTS RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2010 4 BANK BPS RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2010 SPIS TREŚCI CONTENTS Władze...................................... Governing Bodies...................................12 Rada Nadzorcza..............................

Bardziej szczegółowo

Oferta. Raport końcowy

Oferta. Raport końcowy Raport końcowy Diagnoza organizacji infrastrukturalnych oraz identyfikacja zapotrzebowania organizacji pozarządowych na usługi świadczone Autorzy: Małgorzata Leszczyńska Piotr Stronkowski Agnieszka Szczurek

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT GRUPA KAPITA OWA LUBELSKI WÊGIEL BOGDANKA S.A. Marketingowy Raport Roczny GK LW Bogdanka za 2013 r.

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT GRUPA KAPITA OWA LUBELSKI WÊGIEL BOGDANKA S.A. Marketingowy Raport Roczny GK LW Bogdanka za 2013 r. 2013 RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT GRUPA KAPITA OWA LUBELSKI WÊGIEL BOGDANKA S.A. 01 Marketingowy Raport Roczny GK LW Bogdanka za 2013 r. 1 Marketingowy Raport Roczny GK LW Bogdanka za 2013 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE GRUPY PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W 2010 ROKU ENTERPRISE GROUPS IN POLAND IN 2010

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE GRUPY PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W 2010 ROKU ENTERPRISE GROUPS IN POLAND IN 2010 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE GRUPY PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W 2010 ROKU ENTERPRISE GROUPS IN POLAND IN 2010 Statistical Information and Elaborations Informacje i opracowania statystyczne

Bardziej szczegółowo

REKOMENDACJE RECOMMENDATIONS

REKOMENDACJE RECOMMENDATIONS KATOWICE 2012 Przewodniczącego Komisji Europejskiej José Manuela Barroso / The President of the European Commission José Manuela Barroso PATRONATY HONOROWE / HONORARY PATRONAGE Prezydenta Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Table of contents

Spis treści. Table of contents Spis treści Table of contents List Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Prezesa Zarządu Letter from the Chairman of the Supervisory Board and the President of the Management Board Prezes Zarządu President

Bardziej szczegółowo