r a p o r t r o c z n y a n n u a l r e p o r t

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "r a p o r t r o c z n y a n n u a l r e p o r t"

Transkrypt

1 Elektrownia Skawina S.A. r a p o r t r o c z n y a n n u a l r e p o r t

2 SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS Wprowadzenie... 4 Wybrane wskaźniki... 8 Najważniejsze wydarzenia 2007 i 2008 roku aż do zamknięcia Raportu Rocznego List do udziałowców Władze spółki Wynik finansowy Przewidywana sytuacja ekonomiczno finansowa w 2008 roku i latach następnych Informacja dotycząca działalności podstawowej Cele strategiczne firmy Poszukiwania i rozwój Bezpieczeństwo, jakość i zarządzanie środowiskiem Struktura właścicielska Zasoby ludzkie Dotacje i sponsoring Sprawy sądowe Opinia niezależnego rewidenta Sprawozdanie finansowe Schemat organizacyjny Słownik terminów i skrótów Informacje o osobach odpowiedzialnych za raport roczny Dane identyfikacyjne firmy Introduction... 4 Selected Indicators of the Company... 8 Important Events of 2007 and 2008 Up to Annual (Year) Report Closing Date Letter to shareholders Directors and Officers Financial Performance Anticipated Economic and Financial Situation Information about Company s core business Strategy Objectives of the Company Research and Development Safety, Quality and Environmental Management Shares and Shareholders Human Resources Donorship and Sponsorship Program Litigation Auditors Report on the Financial Statements Financial Statements Organization Chart Glossary of terms and abbreviations Information on Persons Responsible for the Annual (Year) Report Company s identification data... 54

3 WPROWADZENIE INTRODUCTION Wizja: Stać się liderem na rynku enegii elektrycznej w Europie Środkowej i Południowo-Wschodniej Vision: To be the leader in the power market of Central and Southeastern Europe Grupa ČEZ CEZ Group Podnoszenie efektywności Ekspansja zagraniczna Odnowa portfela produkcyjnego Operational Excellence International Expansion Plant Portfolio Renewal Kultura firmowa 7 zasad Corporate culture 7 principles Działalność Grupy ČEZ pod względem zasięgu geograficznego rynki z aktywami Grupy ČEZ działalność Grupy ČEZ licencje handlowe rynki docelowe CEZ Group Territory markets with CEZ Group assets CEZ Group presence trading licence target markets Lider na rynku energii elektrycznej w Europie Środkowej i Południowo-Wschodniej Grupa ČEZ to dynamiczny, zintegrowany koncern energetyczny, działający w wielu krajach Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej, z centralą w Republice Czeskiej. Głównym przedmiotem jej działalności gospodarczej jest produkcja, dystrybucja i obrót energią elektryczną i ciepłem oraz wydobycie węgla. Akcje macierzystej spółki akcyjnej ČEZ, a. s. są notowane na giełdach w Pradze i w Warszawie, gdzie znacząco wpływają na indeksy giełdowe. Akcje te mają największy udział w indeksie NTX, wyliczanym przez giełdę wiedeńską i Erste Bank i obejmującym najlepsze spółki z regionu Europy Środkowej. Osiągając kapitalizację rynkową 738 miliardów CZK, spółka ČEZ, a. s. stała się największą firmą w tym regionie. Najważniejszym akcjonariuszem spółki nadal pozostaje Skarb Państwa Republiki Czeskiej, który na dzień r. posiadał 66% udziałów. Głównym elementem misji Grupy ČEZ jest maksymalizacja rentowności i zapewnienie długotrwałego wzrostu wartości akcji dla ich właścicieli. Dlatego Grupa ČEZ zmierza w swych wysiłkach do spełnienia wizji stać się liderem na rynku energii elektrycznej w Europie Środkowej i Południowo-Wschodniej. Podnoszenie efektywności W maju 2007 roku Grupa ČEZ oficjalnie zamknęła największy i najtrudniejszy projekt transformacji w Republice Czeskiej nazwany The Leader in the Power Market of Central and Southeastern Europe CEZ Group is a dynamic, integrated electricity conglomerate based in the Czech Republic and with operations in a number of countries of Central and Southeastern Europe. Its principal businesses encompass generation, distribution, and sale of electricity and heat as well as coal mining. The shares of the parent company ČEZ, a. s. are traded in Prague and Warsaw, and form a significant part of the stock exchange indexes there. In the NTX index of the best Central European stocks, compiled by the Vienna Stock Exchange and Erste Bank, the shares of ČEZ, a. s. have the highest weighting. With its market capitalization of CZK 738 billion, ČEZ, a. s. has become the largest corporation in the entire region. The Czech Republic continues to be the company s largest shareholder with a 66% stake as of 31 December A critical part of CEZ Group s mission is to maximize returns and ensure long-term growth in shareholder value. To this end, CEZ Group focuses its efforts on fulfilling the vision of becoming the leader in the power market of Central and Southeastern Europe. Operational Excellence In May 2007, CEZ Group officially completed VIZE 2008 the project that became the most extensive and most WIZJĄ Celem projektu było przeprowadzenie unbundlingu oddzielenia działalności w zakresie obrotu energią elektryczną od dystrybucji i równocześnie transformacja Grupy ČEZ, w wyniku której miała ona stać się zintegrowanym i procesowo zarządzanym koncernem. Wyznaczone zadania zostały zrealizowane wcześniej niż zaplanowano, przy czym projekt przyniósł większe korzyści finansowe i szerszy zakres zrealizowanych udoskonaleń operacyjnych. Skumulowany efekt finansowy projektu za lata w porównaniu z 2003 rokiem, poprzedzającym rozpoczęcie jego realizacji, osiągnął niemalże 12 miliardów CZK. W marcu 2007 roku ogłoszono nowy program podnoszenia efektywności nawiązujący do pomyślnie zrealizowanej integracji. Będzie on wchodził w skład pierwszego filaru gmachu strategicznego Grupy ČEZ. Celem programu jest zwiększenie wydajności i poprawa efektywności kosztowej kluczowych procesów tak, aby Grupa ČEZ do 2012 roku mogła dołączyć do grona najefektywniejszych koncernów w energetyce europejskiej. Do realizacji programu Efektywność w 2007 roku wybrano ponad 20 inicjatyw i zapoczątkowano siedem projektów strategicznych, które koncentrują się na kluczowych procesach produkcji i dystrybucji energii elektrycznej w Republice Czeskiej i za granicą. Chodzi o procesy związane z obsługą klientów i główne procesy wspomagające. Oczekuje się, że nowe inicjatywy mogłyby przynieść całkowity efekt finansowy w wysokości 19 miliardów CZK rocznie, przyjmując za punkt odniesienia porównywalną bazę w 2007 roku, przy czym rezultat powinien być widoczny od 2012 roku. Do programu stopniowo włączane będą dalsze inicjatywy. Ekspansja zagraniczna Częścią wizji Grupy ČEZ jest rozwój działalności poza Republiką Czeską. Grupa ČEZ skupia się na rynkach w Europie Środkowej i Południowo-Wschodniej, które traktuje priorytetowo. Może tutaj wykorzystać swoje wyjątkowe doświadczenie w zakresie zarządzania koncernem energetycznym w okresie transformacji rynku energii elektrycznej na zliberalizowany oraz podnoszenia efektywności. Udane akwizycje w Polsce, Bułgarii i Rumunii otworzyły Grupie ČEZ drogę na nowe rynki. Na Węgrzech, w Serbii i na Słowacji aktywnie działają spółki handlowe należące do Grupy. W Republice Serbskiej w Bośni i Hercegowinie rozpoczęło demanding corporate transformation yet in the Czech Republic. The project, whose goal was to separate, or unbundle, electricity sales from electricity distribution and, at the same time, transform CEZ Group into an integrated, process-driven player, was completed earlier, with higher financial benefits and a broader scope of operational improvements than was originally planned. The project s cumulative benefits in the period compared to the reference year 2003 amount to nearly CZK 12 billion. A new Operational Excellence program was announced in March It will build on the now-completed integration in the first pillar of the CEZ Group strategic temple. The aim of the program is to increase performance and improve the cost effectiveness of key processes in order to make CEZ Group one of the most efficient players in the European power industry by In order to flesh out the new program, in 2007 we selected over 20 initiatives and launched seven strategic projects focusing on key processes in electricity generation and distribution both in the Czech Republic and abroad i.e., processes related to customer service and principal ancillary processes. The overall benefits from the newly launched initiatives are expected to reach CZK 19 billion per year compared to the reference year 2007, starting in More initiatives will be added to the program as time goes on. International Expansion Another part of the CEZ Group vision is to develop operations beyond the borders of the Czech Republic. CEZ Group s priority focus is on markets in Central and Southeastern Europe, where we can best employ our unique experience in managing an electricity conglomerate during a period of transition to a liberalized power market and with achieving operational excellence. Successful acquisitions in Poland, Bulgaria, and Romania have opened up new markets for CEZ Group. The Group s subsidiaries in Hungary, Serbia, and Slovakia have gained a solid foothold in their respective markets. A joint venture

4 WPROWADZENIE INTRODUCTION działalność wspólne przedsiębiorstwo (joint venture), którego celem jest modernizacja i budowa elektrowni. Spółka akcyjna ČEZ, a. s., integruje do Grupy nowe spółki, wdrażając w nich najlepsze praktyki w dziedzinie procesów energetycznych i wspomagających. Jest zainteresowana udziałem w budowie elektrowni jądrowej Cernavodă w Rumunii, natomiast w sąsiedniej Bułgarii uczestniczy w przetargu, mającym wyłonić partnera strategicznego do realizacji projektu budowy i eksploatacji elektrowni jądrowej Belene. Pod koniec 2007 roku spółka ČEZ, a. s., i węgierska grupa MOL podpisały porozumienie o założeniu wspólnego przedsiębiorstwa, którego misją będzie budowa i eksploatacja parogazowych źródeł energii w rafineriach na Węgrzech i na Słowacji. Współpraca przyniesie obu partnerom znaczące efekty synergiczne. Grupa ČEZ aktywnie poszukuje okazji do budowy ekologicznych źródeł energii elektrowni wiatrowych. Odnowa portfela produkcyjnego Trzecim filarem ambitnego celu, który postawiła sobie Grupa ČEZ, jest modernizacja istniejących elektrowni zasilanych węglem. Jej realizację rozpoczęto 2 czerwca 2007 r., kiedy to ruszył projekt kompleksowej modernizacji Elektrowni Tušimice II w Republice Czeskiej, zasilanej węglem brunatnym. Rozpoczęto też kompleksową restrukturyzację elektrowni Prunéřov II. Trzecim projektem w ramach programu jest budowa nowej elektrowni zasilanej węglem brunatnym, o mocy 660 MW w Ledvicach. Obecnie na terenie elektrowni przebiegają intensywne przygotowania do rozpoczęcia budowy pierwszego w Republice Czeskiej bloku, cechującego się parametrami nadkrytycznymi. Większa skuteczność modernizowanych lub nowych elektrowni zasilanych węglem pozwoli na oszczędność paliwa od 15% do 25% w stosunku do istniejącego w tej chwili zapotrzebowania. Grupa ČEZ podjęła decyzję o wybudowaniu nowych niskoemisyjnych elektrowni gazowych także w Republice Czeskiej, preferowane są miejscowości Počerady i Úžin. Program odnowy portfela produkcyjnego dotyczy również zagranicznych części koncernu, w Republice Serbskiej w Bośni i Hercegowinie realizowany jest w formie wspólnego przedsiębiorstwa (joint venture). Ponadto rozważa się objęcie tym programem źródeł produkcyjnych w Polsce. Grupa ČEZ jest zainteresowana tego rodzaju działalnością na docelowych rynkach Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej i uczestniczy w adekwatnych procesach przetargowych. W Rumunii spółka ČEZ, a. s., złożyła ofertę w przetargu mającym wyłonić partnera strategicznego do realizacji budowy nowej elektrowni w okolicach Borzeşti oraz w przetargu na modernizację istniejącej elektrowni i potencjalnie także budowę nowej elektrowni w Galaţi. engaged in upgrading and expanding a generating plant has been started in Republika Srpska in Bosnia and Herzegovina. ČEZ, a. s. is integrating new companies into the Group and implementing best practices in both core and ancillary processes. We would like to play a role in building the Cernavodă Nuclear Power Station in Romania and are participating in a tender being organized next door in Bulgaria to find a strategic partner for construction and operation of the Belene Nuclear Power Station. In late 2007, ČEZ, a. s. and Hungary-based MOL agreed to set up a joint venture whose mission will be to build and operate combined cycle power plants in oil refineries in Hungary and Slovakia. Both partners will reap significant synergies from the cooperation. CEZ Group is also actively seeking opportunities to leverage environmental energy sources by building wind power plants. Plant Portfolio Renewal The third pillar for achieving CEZ Group s ambitious goal is the renewal of our existing coal-fired power stations. Plant renewal commenced on 2 June 2007 with the launch of a complete retrofit of the brown coal-fired Tušimice II Power Station in the Czech Republic. A second project, the complete retrofit of the Prunéřov II Power Station, has also been launched. In addition, work is now underway in a third project a new 660 MW brown coal-fired plant in the Ledvice Power Station to prepare the power station grounds for construction of what will be the first supercritical unit in the Czech Republic. Thanks to their increased efficiency, the retrofitted and new coal-fired power stations will bring fuel savings of 15 25% compared to the plants currently in use and contribute substantially to reducing CO 2 emissions. CEZ Group has decided to build new low-emission gas-fired power plants in the Czech Republic as well. The preferred sites are Počerady and Úžín. Plant renewal will also take place, in the form of a joint venture, in the Republika Srpska in Bosnia and Herzegovina, and we are also considering plants in Poland. CEZ Group is interested in developing similar activities in the target territory of Central and Southeastern Europe and is participating in tenders toward this end. ČEZ, a. s. placed a bid in a tender for a strategic partner for the planned construction of a new power plant in Borzeşti as well as a tender to upgrade an existing power plant and potentially build a new one in Galaţi, Romania. 4. pracujemy nad sobą nieustannie dążymy do rozwoju zawodowego i osobistego, 5. przerastamy granice tworzymy międzynarodową społeczność, 6. poszukujemy nowych rozwiązań jesteśmy otwarci na zmiany i akceptujemy lepsze rozwiązania, 7. jesteśmy fair postępujemy uczciwie, jesteśmy lojalni wobec naszych zasad i spółki. Odpowiedzialne traktowanie społeczeństwa i środowiska naturalnego W swojej działalności Grupa ČEZ kieruje się rygorystycznymi standardami etycznymi, obejmującymi również odpowiedzialne traktowanie społeczeństwa i środowiska naturalnego. Grupa ČEZ znacząco wspiera szereg organizacji niedochodowych i projektów pożytku publicznego. Ponadto nieustannie dąży do zmniejszania obciążeń ekologicznych związanych z wydobyciem węgla i produkcją oraz dystrybucją energii elektrycznej. W marcu 2007 roku opublikowała Plan Zmniejszania Emisji CO 2, którego częścią jest zobowiązanie do zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Grupa ČEZ aktywnie poszukuje okazji do inwestycji w projekty zmniejszania emisji CO 2 w krajach rozwojowych w formie tzw. elastycznych mechanizmów na podstawie Protokołu z Kioto. Oczekiwania dotyczące sytuacji gospodarczej i finansowej w 2008 roku Grupa ČEZ spodziewa się, że aktywne działania realizowane w ramach programu Efektywność oraz stały wzrost popytu na energię elektryczną i cen w Europie Środkowej w 2008 roku ponownie przyniosą wzrost wyników gospodarczych. Oczekiwany skonsolidowany zysk netto wynosi 46,6 miliarda CZK (o ponad 18% więcej niż w 2007 roku bez uwzględnienia nadzwyczajnych oddziaływań), natomiast operacyjny wynik gospodarczy bez odpisów (EBITDA) 85,5 miliarda CZK (wzrost o 16%), wskaźnik EBIT prawdopodobnie osiągnie wartość 63,5 miliarda CZK (wzrost o 23%). 4. developing our potential we work continually to improve ourselves in both our professional and personal lives, 5. growing beyond borders we are engaged in building an international organization, 6. seeking new solutions we are open to change and we accept better solutions, 7. playing fair we are honest and loyal to our principles and to society. Corporate Citizenship and Environmental Stewardship CEZ Group s business is governed by strict ethical standards that include behaving responsibly toward society and the environment. CEZ Group is a major supporter of a number of non-profit organizations and public-benefit projects. In addition to continually reducing the environmental impact of coal mining and electricity generation and distribution, in March 2007 CEZ Group announced its CO2 Reduction Action Plan, containing among other initiatives a pledge to increase generation from renewable sources of energy. CEZ Group is also actively seeking opportunities to invest in CO2 emission reduction projects in developing countries through the so-called flexible mechanisms of the Kyoto Protocol. Anticipated Commercial and Financial Situation in 2008 CEZ Group anticipates the active measures in the Operational Excellence program and ongoing growth in electricity demand and prices in Central Europe will lead to further improvements in performance. Consolidated net income is expected to reach CZK 46.6 billion (i.e. up 18% from 2007 before adjusting for extraordinary impacts), income before other income (expenses) and income taxes, depreciation and amortization (EBITDA) is to be CZK 85.5 billion (up 16%), and EBIT is anticipated at CZK 63.5 billion (up 23%). Kultura firmowa Aby Grupa ČEZ mogła kontynuować urzeczywistnianie swej wizji i nadal osiągać ambitne cele, konieczne jest ugruntowywanie kultury firmowej zorientowanej na wydajność. Została ona sformułowana w siedmiu zasadach reprezentujących podstawowe wartości, które powinni dzielić pracownicy Grupy ČEZ: 1. tworzymy wartości w sposób bezpieczny naszym absolutnym priorytetem jest tworzenie wartości, jednakże zawsze z zachowaniem bezpieczeństwa, 2. jesteśmy odpowiedzialni za wyniki wszyscy ponosimy osobistą odpowiedzialność za ich osiągnięcie, 3. stanowimy jeden zespół postępowanie każdego z nas musi prowadzić do sukcesu Grupy, Corporate Culture If CEZ Group is to continue to successfully fulfill its vision and achieve its demanding goals, it will be important to reinforce a corporate culture based on performance. That corporate culture is defined by seven principles core values to be shared by all employees of CEZ Group: 1. creating value safely our highest priority is to create value, while maintaining safety standards at all times, 2. responsibility for results we are all personally responsible for the results achieved, 3. playing as one team the actions of each of us must bring benefit to the Group as a whole,

5 WYBRANE WSKAŹNIKI Selected Indicators of the Company PODSTAWOWE WSKAŹNIKI KEY INDICATORS Jednostka Unit Zainstalowana moc elektryczna Installed electric power Produkcja energii elektrycznej Production of electric energy Sprzedaż energii elektrycznej Sale of electric energy Sprzedaż ciepła Sale of heat MW GWh 2 573, ,8 GWh 2 370, ,6 TJ 2 482, ,6 Zatrudnienie na 31 grudnia Employment as at 31 December Przychody Revenues EBITDA EBIT w tym: z sprzedaży energii elektrycznej including: from sale of Wynik netto Net result Aktywa razem Total assets Kapitał własny Shareholders equity Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej Net cash flows from operating activities (os.) (persons) PLN (tys.) PLN (thous.) PLN (tys.) PLN (thous.) PLN (tys.) PLN (thous.) PLN (tys.) PLN (thous.) PLN (tys.) PLN (thous.) PLN (tys.) PLN (thous.) PLN (tys.) PLN (thous.) PLN (tys.) PLN (thous.) , , , , , , , , , , , , , , , ,7 W dniu 4 września 2006 roku WZA Elektrowni Skawina podjęło uchwałę o sporządzaniu sprawozdań finansowych Spółki począwszy od roku obrotowego 2007 zgodnie z MSSF. Korekty związane z wdrożeniem MSSF to wycena majątku trwałego do zakładanego kosztu, rezerwy na podatek odroczony i korekta wyniku lat ubiegłych z tytułu amortyzacji. Powyższe korekty miały wpływ na dane wykazane w sprawozdaniu finansowym sporządzonym na dzień 31 grudnia 2006 roku zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. On 4 September 2006, the General Shareholders Meeting of Elektrownia Skawina adopted a resolution on preparing the Company s financial statements starting with the 2007 business year in accordance with International Financial Reporting Standards (IFRS). Adjustments related to the IFRS implementation include the appraisal of fixed assets to the assumed costs, provisions for deferred tax and the result adjustment for previous years in relation to depreciation. The above-mentioned adjustments affected figures shown in the financial statement prepared as at in accordance with the Polish accounting standards.

6 WAŻNE WYDARZENIA Important Events Najważniejsze wydarzenia 2007 i 2008 roku aż do zamknięcia Raportu Rocznego Kontrola przestrzegania przepisów o ochronie środowiska w zakresie ochrony powietrza i wód przeprowadzona przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie. Kontrola nie stwierdziła jakichkolwiek niezgodności Elektrownia Skawina podpisała umowę z firmą Rafako Racibórz na wykonanie II nitki Instalacji Odsiarczania Spalin. Wartość kontraktu opiewa na kwotę 34,1 mln PLN zaś budowa ukończona zostanie zgodnie z kontraktem w dniu 31/12/ Elektrownia Skawina otrzymała decyzję Urzędu Regulacji Energetyki o zmianie posiadanej koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej (ważnej na okres do 31 października 2008 r.). Zmiana dotyczy: przedmiotu działalności objętej koncesją. biomasy pochodzenia drzewnego Elektrownia Skawina S.A. otrzymała decyzję Urzędu Regulacji Energetyki o przedłużeniu terminu ważności obowiązujących koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej do dnia 31 grudnia 2025 roku Elektrownia Skawina S.A. otrzymała decyzję Urzędu Regulacji Energetyki o przedłużeniu terminu ważności obowiązujących koncesji na wytwarzanie ciepła do dnia 31 grudnia 2025 roku Uroczysty koncert w Filharmonii Krakowskiej z okazji obchodów 50-lecia powstania Elektrowni Skawina Kontrola przestrzegania przepisów o ochronie środowiska w zakresie gospodarki odpadami i ochrony przed hałasem oraz zawartości siarki w ciężkim oleju opałowym przeprowadzona przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie. Kontrola nie stwierdziła jakichkolwiek niezgodności zarówno w zakresie gospodarki odpadami jak i w zakresie ochrony środowiska przed hałasem Uzyskanie Pozwolenia Zintegrowanego dla instalacji do składowania odpadów paleniskowych o zdolności przyjmowania ponad 10 ton odpadów na dobę lub o całkowitej pojemności ponad ton. Pozwolenie zostało wydane na okres 10 lat Elektrownia Skawina S.A. uzyskała od Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdzenie nowej taryfy dla ciepła Sprzedaż Rozdzielni 220 kv i 110 kv na rzecz PSE-Operator S.A Przekazanie do eksploatacji zmodernizowanego kotła nr 11 wraz z elektrofiltrem Odbiór wybudowanej I-nitki instalacji odsiarczania spalin (IOS) wg. technologii półsuchej pozwalającej odsiarczać ponad Nm 3 /h spalin. Important Events of 2007 and 2008 Up to Annual (Year) Report Closing Date 31 January 20 February 2007 the Plant was inspected for air and water pollution control by the Voivodship Environmental Inspection Authority. No irregularities were found. 14 March 2007 Elektrownia Skawina signed a contract with Rafako - Racibórz for a second Flue Gas Desulphurisation line. The contract is worth 34.1 m PLN and the new facility is scheduled for commissioning on 31 December July 2007 Elektrownia Skawina received a new decision from the Energy Regulator modifying the existing concession for electricity generation (valid until 31 October 2008) in two areas: the concession area; wood biomass. 31 July 2007 Elektrownia Skawina S.A. received from the Energy Regulator an extension of its existing concessions for electricity generation until 31 December July 2007 Elektrownia Skawina S.A. received from the Energy Regulator an extension of its existing concessions for heat generation until 31 December October 2007 Elektrownia Skawina celebrated its 50th Anniversary at a concert gala at the Cracow Philharmonic Hall. 26 October 16 November 2007 the Plant was inspected by the Voivodship Environmental Inspection Authority for environmental compliance in the area of waste management, noise protection and sulphur concentration in heating oil. No irregularities were found in either waste management or noise emissions to the environment. 30 October 2007 the Plant received a 10-year Integrated Permit for its ash disposal system with the capacity of more than 10 tons per day and the overall capacity of 25 thousand tons. 17 December 2007 Elektrownia Skawina S.A. received an approval for its heat tariff from the Energy Regulator. 21 December 2007 The 220 kv and 110 kv electrical yards were sold to PSE-Operator S.A. 31 December 2007 Start-up boiler no. 11 together with an electrostatic precipitator as result of modernisation. 23 May 2008 The first line of the Combustion Gas Desulphurising Installation (IOS) was built according to the semi-dry technology which allows desulphurisation of over Nm 3 /h of combustion gases

7 List do AKCJONARIUSZY Letter to shareholders Umowa Sprzedaży w zakresie sprzedawania i dostarczania CTP energii elektrycznej oraz produktów powiązanych (prawa emisji, zielone certyfikaty i czerwone certyfikaty). Umowa ta gwarantuje stabilizację sprzedaży na trudnym powstającym rynku energii elektrycznej. W roku 2007 zakończono bardzo istotne inwestycje dostosowujące urządzenia wytwórcze do ostrzejszych wymogów z zakresu ochrony środowiska, które obowiązują w Polsce od 1 stycznia 2008 roku. Trudno nie wspomnieć o: 1. Zakończonej kompleksowej wymianie 8 elektrofiltrów. 2. Kompleksowym wyciszeniu zakładu poprzez zabudowanie tłumików hałasu na urządzeniach technologicznych i zabudowie ekranu akustycznego. 3. Zakończeniu modernizacji ostatniego z czterech kompleksowo rewitalizowanych kotłów, kotła Nr Budowa dwóch nitek Instalacji Odsiarczania Spalin, z których na pierwszą w m-cu grudniu podano pierwsze spaliny i rozpoczęto w ten sposób w Elektrowni Skawina S.A. odsiarczanie spalin. 5. Wyprodukowanie ponad 100 tys. MWh energii elektrycznej z biomasy tzw. energii zielonej. the area of selling and supplying electricity and related products (emission rights, green certificates and red certificates) to CTP. The said agreement guarantees sales stabilisation on a difficult emerging electricity market. In 2007, very important investments aimed at adjusting generation equipment to stricter environmental protection requirements, which have been binding in Poland since 1 January 2008, were completed. We also should remember about: 1. Completed complex replacement of 8 electrostatic precipitators. 2. Complex noise reduction in the plant by building in noise silencers on technological devices and by building an acoustic screen. 3. Completed modernisation of the last out of four boilers, i.e. boiler no. 11, all of which were revitalised. 4. Building two lines of Combustion Gas Desulphurising Installation; last December first combustion gases were supplied on the first one of the two and in this way combustion gas desulphurising started in Elektrownia Skawina S.A. 5. Producing of over MWh of electric energy from biomass, the so-called green energy. Szanowni Państwo Miniony rok 2007 był rokiem podsumowań, bilansów bo przecież to przed pięćdziesięciu laty, a konkretnie 12 listopada 1957 roku został zsynchronizowany po raz pierwszy turbozespół Nr 1 i o godz. 19:45 popłynął siecią państwową 110 kv pierwszy prąd z tego generatora. W roku jubileuszowym, ale to już było. Turbogenerator Nr 1 został złomowany. Jakie to symptomatyczne. Upływ czasu, zmiany technologii, zarządzania, presja na efektywność tego oczekują nasi akcjonariusze. Akcjonariat w trakcie roku nie uległ zmianie, większościowym akcjonariuszem pozostaje CEZ Poland Distribution B.V. W roku 2007 CEZ rozpoczął procedurę odkupu tzw. resztówki (akcji) od Skarbu Państwa i przypuszczalnie, co było gwarantowane w umowie pierwotnej zakończy się w roku Jestem przekonany, że miniony rok był bardzo dobry dla Spółki, tak pod względem efektów ekonomicznych, wyników finansowych, działań inwestycyjnych, jak również był rokiem, w którym z inicjatywy głównego akcjonariusza został zapoczątkowany proces integracji w Grupie CEZ. Temu służy wdrażany kompleksowo cały pakiet nowych systemów informatycznych: finansowo księgowego, kadrowo personalnego, obiegu dokumentów, remontowego. Ma to w przyszłości w bardzo znaczący sposób poprawić funkcjonowanie firmy i jest elementem kluczowym w procesie integracji. Ważnym wydarzeniem w 2007 roku było przekazanie przez Elektrownię Skawina prowadzone dotąd samodzielnie Operatorstwo Handlowo Techniczne na rzecz CEZ Trade Polska sp. z o.o. w Warszawie. Została zawarta na rok 2008 Ramowa Ladies and Gentlemen, Last year, 2007, was the year of summaries and balances, since it was the fiftieth anniversary of the company s business activity. On 12 November 1957, for the very first time Turbo Unit No. 1 was synchronised and at the first amount of current flew from that generator through 110 kv state power grid. In the jubilee year, but we have already been there. Turbogenerator No. 1 has been scrapped. It is so symptomatic. Passing of time, technology changes, management changes, and pressure on performance - this is what our shareholders expect. Shareholding structure did not change throughout the year and CEZ Poland Distribution B.V. still remains a majority shareholder. In 2007, CEZ initiated the procedure of re-buying of the remaining shares from the State Treasury and the process will probably be completed in 2008, which was guaranteed in the initial agreement. I am convinced that last year was very good for the Company both in terms of economic and financial results, investment activities, as well as it was the year in which the integration process in CEZ Group was initiated out of the main shareholder s initiative. The whole package of the new IT systems (financial and accounting, payroll and HR, document circulation and repair module) serves that purpose. In the future, it will contribute significantly to the improvement of the Company s operation and it is a key element in the integration process. An important event in 2007 was for Skawina Power Plant to transfer the Commercial and Technical Operation Unit, run independently so far, to CEZ Trade Polska sp. z o.o. [Ltd.] in Warsaw. A Framework Sales Agreement was concluded for 2008 in Istotnym wydarzeniem w Spółce była sprzedaż Rozdzielni 220 kv/110 kv na rzecz PSE Operator. W sposób istotny przyczyni się to, do obniżenia kosztów funkcjonowania firmy. Elektrownia Skawina nie prowadzi działalności koncesjonowanej w przesyle i dystrybucji, a zwiększone koszty w żaden sposób nie przenosiły się na cenę sprzedażną energii elektrycznej. Rozdzielnia 220kV/110 kv wymaga w niedługim czasie znaczących nakładów inwestycyjnych (będzie to już działanie PSE SA Operator). Jednocześnie Elektrownia Skawina zagwarantowała sobie w umowie, że Rozdzielnia 220 kv zostanie przebudowana przez PSE w gabarycie 400 kv, co jest bardzo dobrym rozwiązaniem, gdyż obniży koszty budowy nowych mocy generacyjnych w Skawinie (wyprowadzenie nowych mocy może być tylko na sieć 400 kv). Przedstawione wyżej w wielkim skrócie najważniejsze wydarzenia w naszej Spółce, możliwe były dzięki ogromnemu zaangażowaniu Załogi, której z całego serca dziękuję. Pragnę podziękować także Radzie Nadzorczej, Akcjonariuszom, Związkom Zawodowym, firmom i instytucjom współpracującym z nami, których działania przyczyniły się w mojej ocenie do osiągnięcia sukcesu Spółki w 2007 roku. Wyrażam nadzieję dalszej dobrej współpracy w 2008 roku. Ryszard Młodzianowski Prezes Zarządu Another important event in the Company was the sale of a 220 kv/110 kv switching station to PSE Operator. It will contribute significantly to the reduction of costs of the Company s operation. Skawina Power Plant does not run any licenced activities in the scope of transmission and distribution, and increased costs in were no way translated into the sales price of electric energy. The 220kV/110 kv switching station will soon require significant capital expenditures (however, PSE SA Operator will be responsible for it). At the same time, Skawina Power Plant guaranteed itself in the agreement that PSE will reconstruct the 220 kv switching station in the 400 kv dimension, which is a very good solution, since it will cause the cost reduction related to building of new generation powers in Skawina (new powers can be output only to the 400 kv grid). The key events presented briefly above, which took place in our Company, were possible due to huge efforts and involvement of the whole Team, whom I would like to thank with all my heart. I would like to also thank the Supervisory Board, Shareholders, Trade Unions, companies and institutions which cooperate with us. In my opinion, their activities contributed to the achievement of the Company s success in I do hope for further good cooperation in Ryszard Młodzianowski President of the Management Board 12 13

8 Władze spółki Directors and Officers Zarząd Members of the Board Członkowie Rady Nadzorczej Members of the Supervisory Board Vladımír Černý Przewodniczący Rady Nadzorczej Vladımír Černý Chairman of the Supervisory Board Radosław Barszcz Zbigniew Kulczak Jıří Feist Helena Hostková Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Sekretarz Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Radosław Barszcz Zbigniew Kulczak Jıří Feist Helena Hostková Deputy Chairman of the Supervisory Board Secretary of the Supervisory Board Member of the Supervisory Board Member of the Supervisory Board Ryszard Młodzianowski (* 1949) Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny od dnia Absolwent Politechniki Śląskiej, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania Warszawa (MBA). Dotychczas piastował stanowiska: Dyżurny Inżynier Ruchu, Kierownik Wydziału Ekonomiczno Socjalnego, Zastępca Dyrektora do Spraw Pracowniczo Ekonomicznych, Członek Zarządu I kadencji i Dyrektor Ekonomiczny i Spraw Pracowniczych. Ryszard Młodzianowski (* 1949) Chairman of the Board, General Manager since 1 July Graduate of Silesian Polytechnic, Business and Management Scool Warsaw (MBA). Positions held so far: Dispatching Engineer, Manager of the Economic and Social Division, Deputy HR and Economic Director, Member of the Board of the first term of office as well as HR and Economic Director. Józef Kozioł Członek Rady Nadzorczej Józef Kozioł Member of the Supervisory Board Jan Mikulka Członek Rady Nadzorczej Jan Mikulka Member of the Supervisory Board Witold Petrulis Członek Rady Nadzorczej Witold Petrulis Member of the Supervisory Board Wacław Radoń Członek Rady Nadzorczej Wacław Radoń Member of the Supervisory Board Jaroslav Veselský Członek Rady Nadzorczej Jaroslav Veselský Member of the Supervisory Board Lumír Jendryščík (* 1955) Członek Zarządu, Dyrektor Strategiczny od dnia 29 maja 2006 r. Absolwent Politechniki Technicznej Ostrava, Prague International Business School (MBA). Dotychczas piastował stanowiska: Dyrektor Elektrowni Chvaletice ( ), Dyrektor Elektrowni Detmarovice ( ). Lumír Jendryščík (* 1955) Member of the Board, Strategic Director since 29 May Graduate of Technical Polytechnic in Ostrava and Prague, Prague International Business School (MBA). Positions held so far: General Manager of Chvaletice Power Plant ( ), General Manager of Detmarovice Power Plant ( )

9 Władze spółki Directors and Officers Władze Spółki Company s governing bodies Krystyna Gramatyka (* 1951) Zastępca Dyrektora ds. Finansowych, Główny Księgowy od dnia Dyplomowany ekonomista Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Krystyna Gramatyka (* 1951) Deputy Financial Director, Chief Accountant since 1 January Certified economist, graduate of the University of Economics in Kraków. Leszek Kurlit (* 1955) Zastępca Dyrektora ds. Organizacji i Zarządzania od dnia Mgr prawa Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Leszek Kurlit (* 1955) Deputy Director for Organisational Administration and Management since 1 January Master in Law graduate of Jagiellonian University in Kraków. Marek Bogdanowicz (* 1957) Członek Zarządu, Dyrektor Techniczny od dnia 1 stycznia 2000 roku. Absolwent Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie. Dotychczas piastował stanowiska: Kierownik Wydziału Kotłowego i Odpopielania, Sekretarz Rady Nadzorczej Elektrowni Skawina S.A. od 1996 do 1999 roku. Marek Bogdanowicz (* 1957) Member of the Board, Technical Director since 1 January Graduate of AGH University of Science and Technology in Kraków. Positions held so far: Manager of Boiler and Ash Removal Division, Secretary of the Supervisory Board of Elektrownia Skawina S.A. from 1996 to Michał Chaberka (* 1958) Zastępca Dyrektora ds. Produkcji od dnia Mgr inż. Politechnika Śląska w Gliwicach. Włodzimierz Cichoń (* 1951) Zastępca Dyrektora ds. Inwestycji Automatyki i Remontów od dnia , poprzednio Zastępca Dyrektora ds. Usług Remontowych, Automatyki i Pomiarów od dnia Inż. mechanik Politechnika Krakowska w Krakowie. Michał Chaberka (* 1958) Deputy Production Director since 6 December 2004 Master and Engineer graduate of Silesian Polytechnic in Gliwice. Włodzimierz Cichoń (* 1951) Deputy Director for Investments, Automation and Repair Services since 1 March 2005, previously Deputy Director for Repair Services, Automation and Measurements since 1 January Mechanical Engineer graduate of Kraków Polytechnic in Kraków. Wiesław Martinek (* 1965) Manager ds. Logistyki Zamówień i Zakupów od dnia Mgr inż. elektryk Akademia Górniczo Hutnicza w Krakowie, Stockholm University School of Business, Akademia Ekonomiczna w Krakowie (MBA). Wiesław Martinek (* 1965) Logistics, Order and Purchase Manager since 1 April Master and Electric Engineer graduate of AGH University of Science and Technology in Kraków, Stockholm University School of Business, University of Economics in Kraków (MBA). Wojciech Zygmański (* 1947) Manager ds. Strategii i Ochrony Środowiska od dnia Dr inż. Politechnika Śląska. Wojciech Zygmański (* 1947) Manager for Strategies and Environmental Protection since 1 March Ph.D. and Engineer a graduate of Silesian Polytechnic. Ewa Kochana (* 1969) Członek Zarządu od dnia , Dyrektor Finansowy od dnia Absolwent Studium Ekonomicznego. Dotychczas piastowała stanowiska: Dyrektor Finansowy na Europę Centralną Tarmac Heavy Buildings Materials UK, Dyrektor Finansowy Członek Zarządu Lynka sp. Z.o.o., Dyrektor Finansowy Członek Zarządu Sunley Polska SA, Członek Rady Nadzorczej WKSM S.A., Członek Rady Nadzorczej Pol Tarmac S.A. Ewa Kochana (* 1969) Member of the Board since 30 June 2005, Financial Director since 1 February Graduate of Economic Studies. Positions held so far: Financial Director for Central Europe Tarmac Heavy Buildings Materials UK, Financial Director Member of the Board Lynka sp. z o.o., Financial Director Member of the Board Sunley Polska SA., Member of the Supervisory Board of WKSM S.A., Member of the Supervisory Board of Pol Tarmac S.A. Lista członków zarządu, których członkowstwo upłynęło w 2007 roku lub do dnia zamknięcia raportu rocznego: Zbigniew Kochański (* 1958) Dyrektor Handlowy, Członek Zarządu od dnia do dnia List of Board Members whose membership ended in 2007 or until the date of closing this Annual Report: Zbigniew Kochański (* 1958) Commercial Director, Member of the Board from 27 August 1999 to 21 March

10 Wynik finansowy Financial Performance Wynik finansowy spółki za rok 2007 wynosi ,5 tys. zł netto. W 2007 r. nastąpił większy wzrost kosztów niezależnych od Elektrowni w stosunku do wzrostu cen energii elektrycznej (w tym głównie wzrost cen węgla). Przez cały rok stosowano ceny niezmienione na ciepło wynikające z taryfy zatwierdzonej w 2004 roku. 6 grudnia 2007 r. Prezes URE zatwierdził nową taryfę na ciepło na okres do r. W maju 2007 r. Zarząd podpisał Aneks nr 7 do Wieloletniej Umowy o Współpracy w zakresie Świadczenia Usług Przewozowych z PKP CARGO S.A. zastosowanie w/w aneksu wpłynęło na obniżenie kosztów zakupu węgla w 2007 r. W trakcie 2007 r. spółka kontynuowała inwestycje z zakresu ochrony środowiska. Głównym zadaniem była budowa Instalacji Odsiarczania Spalin. Inwestycje dotyczące ochrony środowiska są finansowane częściowo ze środków własnych, z dotacji Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, z pożyczek preferencyjnych z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z kredytów i pożyczek komercyjnych. The Company s 2007 financial result totals PLN net. In 2007, costs independent on the power plant increased considerably compared to higher electricity prices (including mainly increased coal prices). Throughout the year heat prices remained unchanged; these resulted from the tariff approved in On 6 December 2007, the President of the Energy Regulatory Office (URE) approved a new tariff for heat for the period until 30 June In May 2007, the Management Board signed Annex no. 7 to the Multi-Annual Cooperation Agreement concerning Provision of Transportation Services with PKP CARGO S.A. Conclusion of that annex affected cost reduction related to coal purchases in During 2007, the Company continued its investments connected with environmental protection. The main task was to build a Combustion Gas Desulphurising Installation. Investments concerning environmental protection are financed partially from own funds, subsidies of the European Regional Development Fund within the frameworks of the Sectoral Operating Programme Increase of the Enterprises Competitiveness, preferential loans from the National and Voivodeship Fund for Environmental Protection and Water Management, as well as from commercial loans and credits

11 Sprzedaż i Rynek Energii w Polsce Sale and electricity market Rok 2007 był rokiem wielu wydarzeń na Rynku Energii w Polsce. 1. Z dniem zakończono proces unbundling-u powołując do życia nowych OSD (Operatorów Systemów Dystrybucyjnych) i zakończono proces udostępniania dostępu do sieci dla stron trzecich zgodnie z zasada TPA. Wprowadzono szereg aktualizacji IRiESP (Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej), która sankcjonowała wymienione powyżej zmiany. Doprowadzono do końca proces wydzielenia OSP (Operatora Sieci Przesyłowej) i przeniesienia na jego rzecz majątku sieciowego co umożliwia niezależność OSP od pozostałych graczy rynku energii. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją z 24 grudnia 2007r. DPE-47-58(5)/4988/2007/BT wyznaczył PSE-Operator S.A. Operatorem Systemu Przesyłowego elektroenergetycznego na okres od 1 stycznia 2008r. do 1 lipca 2014r. na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej. Opublikowano i rozpoczęto wprowadzanie w życie nowych standardów w zakresie WIRE (System Wymiany Informacji o Rynku Energii) i SOWE (System Operatywnej Współpracy z Elektrowniami). 2. Pojawiło się ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z dnia 29 maja 2007 r.) które przenosiło szereg dotychczasowych zapisów z IRiESP do swojego tekstu podwyższając ich rangę i wymóg bezwzględnego zastosowania się do przepisów rozporządzenia wszystkich uczestników RB (Rynku Bilansującego) w Polsce. Wprowadzono szereg aktualizacji IRiESP (Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej), która sankcjonowała wymienione powyżej zmiany. 3. Zakończono proces wygaszania KDT(Kontraktów Długoterminowych) zgodnie z zaleceniami UE. 4. Na rynku energii elektrycznej odnotowano sukcesywny wzrost cen zwłaszcza w listopadzie i grudniu po kontrowersyjnej decyzji prezesa URE znoszącej obowiązek taryfowy dla przedsiębiorstw obrotowych. 5. Przez praktycznie cały 2007 rok trwały prace nad podziałem limitów CO 2 dla II Okresu na lata Polska energetyka stanęła wobec problemu znaczących cięć limitów w porównaniu do I Okresu lat Przydział na poszczególne alokacje nie został zakończony do Praktycznie przez cały 2007 rok trwał dynamiczny rozwój energetyki opartej na Odnawialnych Źródłach Energii (OZE) zgodnie projektem realizacji zasady wytyczonej przez UE 3x20 (mała energetyka wodna ora siłownie i farmy wiatrowe) 7. Rozpoczęto proces wprowadzania na rynek nowych certyfikatów związanych z otrzymaniem świadectwa pochodzenia dla wytwarzania energii w kogeneracji tzw. certyfikatów czerwonych was an eventful year in the Polish energy market. 1. On 1 July 2007, the unbundling process had been completed and new DSOs (Distribution System Operators) established; at the same time the provision of third-party access to the network was finally concluded. These developments were reflected by modifications introduced to IRiESP (Transmission Network Maintenance and Operation Manual). Also completed was a process of spinning-off the Transmission Network Operator (TNO) and network assets were transferred to the TNO making the new Operator independent of other players in the energy market. President of the Energy Regulator, in his decision of 24 December 2007, ref.: DPE-47-58(5)/4988/2007/BT, appointed PSE-Operator S.A., as the nationwide Transmission Network Operator for the period from 1 January 2008 through 1 July Two new sets of standards were published and their implementation started; WIRE is an Electricity Market Information Exchange System and SOWIE is an Operational Cooperation System for Power Plants. 2. On 4 may 2007, Ministry of Economy adopted a Regulation laying down detailed conditions for the operation of the power system (Official Journal, Dz. U. of 29 May 2007). The Regulation adopted a number of provisions from IRiESP (Transmission Network Maintenance and Operation Manual) thus raising their status and the unconditional compliance requirement vis-à-vis all players of the Polish balancing market (BM). A number of relevant modifications were made to the IRiESP (Transmission Network Maintenance and Operation Manual) to reflect the new Regulation. 3. The phasing-out process of the long-term contracts (LTCs), as recommended by the EU, was completed. 4. Electricity prices gradually increased, especially in November and December after the controversial decision of the Energy Regulator waving the tariff requirement for trading companies. 5. Early in 2007, work started on a new CO 2 quota allocation for the 2nd Period spanning The Polish power sector faced a potentially significant cuts in the quota, as compared to the 1st Period spanning As of 31 December 2007, the new allocations had not yet been made. 6. Almost throughout 2007, renewable energy sector grew rapidly following the UE s 3x20 principle (small hydropower plants and wind farms). 7. Rollout started on the new Red Certificates of origin for cogeneration

12 Informacja dotycząca działalności podstawowej Information about Company s core business Elektrownia Skawina S.A. posiada koncesje na: wytwarzanie energii elektrycznej wydaną w dniu 28 października 1998 roku, zmienioną Decyzją Prezesa URE z dnia 20 lipca 2007 r. w zakresie wytwarzania energii odnawialnej pochodzącej ze współspalania biomasy oraz w zakresie wytwarzania energii elektrycznej odnawialnej z elektrowni wodnej, ważną do 31 grudnia 2025 r. na podstawie Decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 31 lipca 2007 r., obrót energią elektryczną wydaną 11 grudnia 2002 r. i obowiązującą od 1 stycznia 2003 roku do 1 stycznia 2013 r. na podstawie Decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 11 grudnia 2002 r., wytwarzanie ciepła wydaną w 1998 roku, zmienioną Decyzjami Prezesa URE z dnia 26 kwietnia 1999 r, z dnia 9 maja 2001 r, z dnia 19 maja 2006 r. oraz 11 grudnia 2007 r, ważną do 31 grudnia 2025 r. na podstawie Decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 31 lipca 2007 r. W roku 2007 nastąpił znaczny wzrost sprzedaży energii odnawialnej pochodzącej ze współspalania biomasy oraz energii produkowanej na Rynek Bilansujący w ramach RUS. Jeśli chodzi o kierunki sprzedaży to w 2007 roku Elektrownia Skawina kontynuowała sprzedaż energii elektrycznej w kontraktach bilateralnych rocznych oraz spotowych do Spółek Dystrybucyjnych, Spółek Obrotu oraz do OSP PSE Operator. Handel energią elektryczną (sprzedaż z własnej produkcji oraz zakup) odbywał się w oparciu o Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej umowy z kontrahentami (roczne, ramowe, EFET) oraz Umowę Przesyłowa i umowę na Regulacyjne Usługi Systemowe uwzględniając działania OSP wynikające z bilansowania przez Operatora Sieci Przesyłowej zapotrzebowania i dostaw energii elektrycznej w krajowym systemie elektroenergetycznym. Elektrownia Skawina była czynnym uczestnikiem Rynku Bilansującego poprzez swoje Jednostki Wytwórcze i Obrotu. Również w 2007 r. Elektrownia Skawina roku kupowała i odsprzedawała energię elektryczną do swoich odbiorców w ramach posiadanej koncesji na obrót energią elektryczną, w celu optymalizacji swojego obciążenia. W 2007 roku Elektrownia Skawina zwiększyła produkcję energii odnawialnej pochodzącej ze współspalania biomasy z węglem. Współspalanie biomasy oraz uzyskiwanie stosownych Świadectw Pochodzenia od Urzędu Regulacji Energetyki odbywał się zgodnie z przyznaną koncesją która po jej modyfikacji w roku 2007 pozwała na zwiększenie procentowego udziału biomasy w masie strumienia paliwa do produkcji. W 2007 roku Elektrownia Skawina prowadziła również szereg transakcji sprzedaży i zakupu uprawnień CO 2. Ilość sprzedanych uprawnień wynikała bezpośrednio ze zużycia przyznanych uprawnień CO 2, co znalazło potwierdzenie w zweryfikowanych Elektrownia Skawina S.A. has the following concessions: generation of electric energy, issued on 28 October 1998, changed by the Decision of the President of the Energy Regulatory Office of 20 July 2007 in the scope of generating renewable energy coming from biomass cofiring and in the scope of generating renewable electric energy from a hydro-electric power station, valid until 31 December 2025, pursuant to the Decision of the President of the Energy Regulatory Office of 31 July 2007; electric energy trading, issued on 11 December 2002 and effective from 1 January 2003 until 1 January 2013, pursuant to the Decision of the President of the Energy Regulatory Office of 11 December 2002; heat generation, issued in 1998, amended by the Decisions of the President of the Energy Regulatory Office of 26 April 1999, 9 May 2001, 19 May 2006 and 11 December 2007, valid until 31 December 2025, pursuant to the Decision of the President of the Energy Regulatory Office of 31 July In 2007, there was a significant sales increase of renewable energy coming from biomass co-firing and energy produced for the Balancing Market under RUS. As far as sales directions are concerned, in 2007, Skawina Power Plant continued to sell electric energy under bilateral annual contracts and spot contracts to Distribution Companies, Trading Companies and OSP PSE Operator. Trading of electric energy (selling own production and purchases) was carried out based on the Instruction on Traffic and Transmission Network Operation, agreements with clients (annual, framework and EFET ones), as well as the Transmission Agreement and the agreement for Regulatory System Services, taking into account OSP s activities stemming from balancing of the demand and supply of electric energy by the Transmission Network Operator in the domestic electric energy system. Skawina Power Plant participated actively in the Balancing Market through its Generation and Trading Units. Also in 2007 Skawina Power Plant carried out sales and purchase transactions for electric energy to its customers within the framework of the licence held for trading in electric energy in order to optimise its load. In 2007, Skawina Power Plant increased the production of renewable energy coming from biomass co-firing with coal. Biomass co-firing and the acquisition of respective Certificates of Origin from the Energy Regulatory Office took place according to the granted concession, which after its modification in permits a percentage increase of biomass share in the mass of fuel flow used for production. In 2007, Skawina Power Plant completed also a number of sales and purchase transactions of CO 2 allowances. The pozytywnie przez uprawnionych Weryfikatorów Raportach zużycia uprawnień CO 2. Całość transakcji została zarejestrowana na koncie w Krajowym Rejestrze Uprawnień. W grudniu 2007 Elektrownia Skawina przekazała prowadzone dotąd samodzielnie przez Elektrownię Operatorstwo Handlowo-Techniczne na rzecz ČEZ Trade Polska Sp. z o.o. w Warszawie. W dniu 27 listopada 2007 roku pomiędzy CEZ Trade Polska Sp. z o.o. w Warszawie (CTP) a Elektrownią SKAWINA S.A. została zawarta Ramowa Umowa Sprzedaży w zakresie sprzedawania i dostarczania CTP energii elektrycznej oraz produktów powiązanych (prawa emisji, zielone certyfikaty i czerwone certyfikaty). W myśl tej umowy CTP przysługuje wyłączne prawo zakupu energii elektrycznej i produktów powiązanych. Umowa weszła w życie z dniem podpisania i została zawarta na okres od dnia 1 stycznia 2008 do 31 grudnia 2008 roku. Istotnym wydarzeniem dla Spółki było podpisanie w dniu 12 kwietnia 2007 roku Listu intencyjnego pomiędzy PSE- OPERATOR S.A. a Elektrownią SKAWINA S.A. w sprawie kupna-sprzedaży rozdzielni 220kV i rozdzielni 110 kv. Rozpoczęto pertraktacje w sprawie warunków technicznych i finansowych sprzedaży obu rozdzielni, które doprowadziły do podpisania w dniu 19 października 2007 roku Protokołu uzgodnień. W wymienionym Protokole Strony spisały zakres przedmiotu transakcji, wynegocjowaną cenę (do ustalenia której punktem wyjścia była wycena majątku sporządzona przez rzeczoznawców majątkowych) oraz zobowiązanie PSE-OPERATOR S.A. do utrzymania i rozwoju elektroenergetycznej sieci przesyłowej w celu stworzenia warunków umożliwiających wyprowadzenie energii elektrycznej z nowych bloków Elektrowni SKAWINA na napięciu 400 kv (o ile Elektrownia lub podmiot dominujący podejmie decyzje o budowie takich bloków w Skawinie). Po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Nadzorczej Elektrowni SKAWINA S.A. i po wyrażeniu przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Potencjał wytwórczy i możliwości produkcyjne elektrowni Production potential and production capacities of the Power Plant Moc elektryczna zainstalowana Installed electric energy Moc elektryczna osiągalna w kondensacji Electric energy obtained in condensation Maksymalna moc cieplna osiągalna w wodzie co. Maximum thermal power achievable in central heating water Maksymalna moc cieplna osiągalna w parze tech. Maximum thermal power obtained in process steam Moc elektryczna osiągalna w maksymalnym skojarzeniu Electric energy achievable in maximum combination Podstawowe urządzenia wytwórcze to: Basic generating equipment: 9 kotłów parowych i 5 turbozespołów 9 steam boilers and 5 turbine units Parametry pary na wlocie do turbiny Steam parameters on turbine inlet Moc znamionowa elektryczna generatorów TG 3,4,5,6 Nominal electric power of TG generators nos. 3,4,5,6 Moc znamionowa elektryczna generatora TG 7 Nominal electric power of TG generator no. 7 Moc znamionowa elektryczna hydrogeneratora Nominal electric power of the hydrogenerator number of allowances sold resulted directly from the consumption of granted CO 2 allowances, which was confirmed in the CO 2 allowances consumption reports reviewed positively by authorised reviewers. All transactions were recorded in an account in the National Allowances Register. In December 2007, Skawina Power Plant transferred the Commercial and Technical Operation Unit, run independently so far by the Power Plant to CEZ Trade Polska Sp. z o.o. [Ltd.] situated in Warsaw. On 27 November 2007, CEZ Trade Polska Sp. z o.o. [Ltd.] situated in Warsaw (CTP) and Elektrownia Skawina S.A. entered into the Framework Sales Agreement concerning the sale and supply of electric energy and related products (emission rights, green certificates and red certificates) to CTP. Pursuant to that agreement, CTP is entitled only to the right of buying electric energy and related products. The said agreement became effective on the date of signing it and it was concluded for the period from 1 January 2008 to 31 December An important event for the Company was signing on 12 April 2007 of a Letter of Intent between PSE-OPERATOR S.A. and Elektrownia Skawina S.A. concerning the sale of the 220kV switching station and of the 110 kv switching station. Negotiations concerning technical and financial terms related to the sale of both switching stations began, which led to signing on 19 October 2007 of an arrangements protocol. In the said protocol, the Parties described the scope of the transaction subject, the negotiated price (the assets appraisal prepared by property valuers was the starting point for establishing that price) and PSE-OPERATOR S.A. s obligation to maintain and develop the electric energy transmission network in order to create conditions making it possible to output electric energy from new blocks in Skawina Power Plant with the voltage of 400 kv (if the Power Plant or a dominant entity will make a decision about building of such blocks in Skawina). Having received a positive opinion of the 490 MWe 490 MWe 588 MWt 72 MWt 370 MWe 535 C 9,0 MPa 110 MWe 50 MWe 1,6 MWe 22 23

13 Informacja dotycząca działalności podstawowej Information about Company s core business zgody na sprzedaż majątku przynależnego obu rozdzielniom, notarialna transakcja została w podstawowym zakresie sfinalizowana w dniu 14 grudnia 2007 rok. W dniu 31 grudnia 2007 roku został podpisany między stronami Protokół zdawczo-odbiorczy w sprawie wydania na rzecz PSE-OPERATOR S.A. w Warszawie infrastruktury rozdzielni wysokiego napięcia 220 kv oraz 110 kv. W marcu 2008 roku zawarto kolejny akt notarialny w sprawie przeniesienia wieczystego użytkowania jednej działki sprzedanej warunkowo w grudniu 2007 roku oraz ustanowienia wzajemnych służebności gruntowych i użytkowania na nieruchomościach PSE-OPERATOR S.A. i Elektrowni SKAWINA S.A. Elektrownia Skawina S.A. od dnia 27 września 2002 roku posiadała zatwierdzoną przez Prezesa URE taryfę na wytwarzanie ciepła. Ceny z tej taryfy były stosowane w ciągu 2007 roku oraz do końca stycznia 2008 roku. Na wniosek Elektrowni SKAWINA S.A. z dnia 19 czerwca 2007 roku, Prezes Urzędu Regulacji S.A. wydał w dniu 6 grudnia 2007 roku decyzję nr OKR (18)2007/1267/ IV/EŚ zatwierdzającą nową taryfę dla ciepła. Ceny i stawki z nowej taryfy (zgodnie z zapisami art. 47 ust. 4 ustawy Prawo energetyczne) Elektrownia Skawina stosuje dla odbiorców od 1 lutego 2008 roku. Supervisory Board of Elektrownia SKAWINA S.A. and having given its consent by the Company s General Shareholders Meeting for the sale of assets belonging to the two switching stations, the transaction made in the presence of the notary was finalised in the basic scope on 14 December On 31 December 2007, the Parties signed an acceptance protocol concerning the transfer, in favour of PSE-OPERA- TOR S.A., situated in Warsaw, of infrastructure of the 220 kv high voltage switching station and 110 kv switching station. In March 2008, another notary deed was made concerning the transfer of the perpetual usufruct of one plot sold conditionally in December 2007 and the establishment of mutual land and use servitudes on the properties owned by PSE-OPERATOR S.A. and Elektrownia Skawina S.A. Elektrownia Skawina S.A. has had a tariff for heat generation approved by the President of the Energy Regulatory Office since 27 September Prices under that tariff were used in 2007 and until the end of January At the request of Elektrownia Skawina S.A. of 19 June 2007, the President of the Energy Regulatory Office issued on 6 December 2007 Decision no. OKR (18)2007/1267/ IV/EŚ to approve a new heat tariff. Elektrownia Skawina S.A. has used the prices and rates under the new tariff for clients since 1 February 2008 (pursuant to the provisions of Art. 47 Item 4 of the Act Energy Law)

14 Cele strategiczne Strategy Objectives of the Company Na sytuację finansową Elektrowni Skawina S.A. mają wpływ następujące czynniki: 1. Czynniki zewnętrzne: Wprowadzona w marcu 2002 akcyza na energię elektryczną w wysokości 20 zł/mwh. Do chwili obecnej nie udało się odzyskać w cenie pełnej wysokości akcyzy. Planowane przeniesienie odprowadzania akcyzy na Spółki Dystrybucyjne prawdopodobnie na nowo ukształtuje rynek energii elektrycznej i może stworzyć możliwość wzrostu ceny energii dla Elektrowni. Zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym standardów emisji zanieczyszczeń do powietrza, od 1 stycznia 2008 obowiązują znacznie obniżone standardy. W przypadku Elektrowni Skawina S.A. wymagane obniżenie dla SO 2 wynosi z 2350 do 1500 mg/nm 3 a dla pyłu z 350 do 100 mg/nm 3. Z uwagi na przeprowadzoną modernizację elektrofiltrów oraz wprowadzenie do eksploatacji Instalacji Odsiarczania Spalin utrzymanie nowych standów nie stanowi problemu technicznego, natomiast spowoduje zwiększenie kosztów eksploatacyjnych wywołanych kosztami Instalacji Odsiarczania Spalin. Należy zwrócić uwagę, iż regulacje prawne dotyczące emisji SO 2 nie są dla Polski jeszcze w pełni ustabilizowane. Brakuje decyzji co do sposobu wprowadzenia dodatkowych ograniczeń emisyjnych wynikających z Traktatu Akcesyjnego Polski do Unii Europejskiej. Jednakże w przypadku Elektrowni Skawina S.A. nie powoduje to zagrożeń dzięki dużym możliwościom Instalacji Odsiarczania Spalin. Istnieje również niepewność co do definicji źródła spalania w odniesieniu do zapisów dyrektywy LCP. Obecnie, zgodnie z polskim prawem obowiązuje interpretacja źródło = kocioł. Wymuszenie przez UE na Polsce zmiany interpretacji na źródło = komin spowodowałoby generalnie istotne zaostrzenie wymagań emisyjnych. Wzrost kosztów z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska naturalnego oraz kosztów transportu. Anomalie pogodowe ciepłe zimy powodują małe wykorzystanie mocy cieplnej, spadek skojarzenia a zatem wzrost kosztów zmiennych energii elektrycznej. Trudny rynek paliwowy i wzrost cen paliw przyczyniają się do wzrostu kosztów produkcji energii elektrycznej i ciepła. The following factors affect the financial situation of Elektrownia Skawina S.A.: 1. External factors: Excise tax for electric energy amounting to 20 PLN/MWh, introduced in March Until now, the Company has failed to recover the full amount of the excise tax in the price. The planned transfer of the excise tax payment obligation to the Distribution Companies is likely to shape the electric energy market in a new way and it may create a possibility of raising the energy price in the Power Plant. Pursuant to the regulation concerning emission standards, much lower standards have been binding since 1 January In case of Elektrownia Skawina S.A. a decrease required for SO 2 is from 2350 down to 1500 mg/nm 3 and for dust: from 350 down to 100 mg/nm 3. Due to the modernisation of electrostatic precipitators and commissioning of the Combustion Gas Desulphurising Installation, maintenance of new standards does not pose any technical problem, however, it causes increased operating costs due to the costs of the Combustion Gas Desulphurising Installation. It should be noted that legal regulations concerning SO 2 emissions are not fully stabilised in case of Poland. There are no decisions as to the method of introducing additional emission limitations resulting from Poland s Accession Treaty to the European Union. However, in case of Elektrownia Skawina SA it does not cause any threats owing to extensive possibilities offered by the Combustion Gas Desulphurising Installation. There is also an uncertainty as to the definition of the source of burning with reference to the provisions of the LCP Directive. Currently, according to the Polish law, the interpretation source = boiler is binding. Forcing Poland to change the interpretation into source = chimney by the EU would generally cause considerable tightening of emission requirements. Increased costs related to business use of natural environment and increased transportation costs. Weather anomalies, i.e. warm winters, cause small heat power consumption, decreased cogeneration power and thus increased variable costs of electric energy. A difficult fuel market and a fuel price increase contributed to the growth of electric energy and heat production costs. Prowadzona będzie dalsza restrukturyzacja wewnętrzna Elektrowni, co pozwoli zoptymalizować koszty produkcji. W zakresie pozwoleń środowiskowych uaktualnione zostanie pozwolenie w zakresie gospodarki odpadami z uwagi na korelację z Pozwoleniem Zintegrowanym. Nastąpi zakończenie realizacji drugiej nitki Instalacji Odsiarczania Spalin. Całość instalacji zapewni możliwość odsiarczania spalin w zakresie produkcji 300 MW. Przeprowadzana głęboka analiza zużycia energii na potrzeby własne pozwoli na sprecyzowanie wniosków do sposobu ich obniżenia. Określone zostaną działania i projekty wdrożeniowe. W szczególności prace ukierunkowane będą na modernizację gospodarki odpadami paleniskowymi. Prowadzone będą dalsze starania dotyczące wprowadzenia wtórnej eksploatacji składowisk żużla i popiołu. Ilości składowanej tam mieszanki popiołowo żużlowej są na poziomie 3 mln. ton. W zakresie remontu istniejącej małej elektrowni wodnej na wypływie wody chłodzącej do rzeki Skawinki jak również budowy nowej małej elektrowni wodnej w Borku Szlacheckim wykonywane będą kolejne etapy projektu. Rozpoczęto prace nad docelową strukturą organizacyjną Elektrowni. Wdrożono nowe zintegrowane systemy zarządzania Kom-Bok, Axapta i D7i. Sfinalizowana w grudniu 2007 roku sprzedaż rozdzielni 220/110 KV spowoduje obniżenie kosztów wytwarzania, a środki uzyskane ze sprzedaży będą zainwestowane w nowe aktywa techniczne. Further internal restructuring of the Power Plant will be continued which will permit production cost optimisation. In the area of environmental permits, a permit concerning waste management will be updated due to the correlation wit the Integrated Permit. The second line of the Combustion Gas Desulphurising Installation will be completed. The whole installation will make it possible to desulphurise combustion gases in the area of 300 MW production. Profound analysis related to energy consumption for the Company s own needs will permit formulating of conclusions as to the method of limitation. Activities and projects will be specified. In particular, works will aim at modernisation of furnace waste management. Further efforts will be made in order to introduce secondary exploitation of slag and ash dumps. The amount of ash and slag mix deposited there is at the level of 3 million tonnes. As to the repairs of the existing small hydro-electric power station at the outflow of cooling water to the Skawinka River, as well as the construction of a new small hydro-electric power station in Borek Szlachecki, further project stages will be performed. Works on the target organisational structure of Elektrownia Skawina S.A. were initiated. New integrated management systems (Kom-Bok, Axapta and D7i) were implemented. The sale of the 220/110 KV switching station finalised in December 2007 will contribute to decreasing manufacturing costs and funds acquired from sale will be invested in new technical assets. 2. Czynniki wewnętrzne: Zbyt wysoki koszt produkcji energii elektrycznej w kondensacji, spowodowany przestarzałą technologią. Stosunkowo niska efektywność produkcji wynikająca z wieku Elektrowni powoduje większe jednostkowe zużycie CO 2 a to może zmniejszyć ewentualne przychody z handlu CO 2 lub ograniczyć produkcję w przypadku znacznie mniejszego przydziału uprawnień na lata Internal factors: A too high production cost of electric energy in condensation, caused by an obsolete technology. A relatively low production effectiveness resulting from the Power Plant age causes higher CO 2 unit consumption, and this, in turn, may decrease possible revenues from CO 2 trading or limit production in case of a much smaller permits assignment in the years

15 Poszukiwania i rozwój Research and Development 1. Modernizacja kotła nr 11 wraz z elektrofiltrem W zakresie modernizacji wykonano: wymieniono konstrukcję nośną i część ciśnieniową kotła (bez walczaka), zmodernizowano systemy pyłowe oraz zabudowano nowoczesne palniki pyłowe i instalację rozpałkową kotła, zastosowano system redukcji NO x poprzez trójstopniowe spalanie paliwa z reburningiem, zabudowano na kotle systemy automatyki i sterowania firmy ABB, wyposażono kocioł w system ciągłego monitoringu spalin, zamontowano tłumiki hałasu na wydmuchach z zaworu bezpieczeństwa kotła, zmodernizowano elektrofiltr przez wymianę elektrod ulotowych i zbiorczych, zabudowano nowe zespoły zasilająco-sterujące elektrofiltru wraz z systemem nadzoru pracy elektrofiltru. Modernizacja kotła miała na celu poprawę jego sprawności oraz dyspozycyjności oraz dostosowanie do nowych norm emisyjnych które obowiązują od roku. W wyniku modernizacji kotła i elektrofiltru uzyskano następujące efekty: poprawę stanu technicznego kotła, automatyzacja procesu technologicznego, redukcję NO x do poz. 450 mg/nm 3 i pyłu 50mg/Nm 3, podwyższenie sprawności kotła 89% do 92%, zwiększenie dyspozycyjności i niezawodności kotła. Ponadto zainstalowany ciągły monitoring spalin pozwoli na bezpośrednią ocenę poziomu emisji zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony środowiska oraz posłuży do bardziej ekonomicznej eksploatacji kotła. 2. Instalacja Odsiarczania Spalin Wybudowano I-nitkę instalacji odsiarczania spalin (IOS) wg. technologii półsuchej pozwalającej odsiarczać ponad Nm 3 /h spalin. Instalacja pobierać będzie spaliny z kanałów odprowadzających spaliny z kotłów nr Spaliny kierowane na IOS poddane są głębokiemu odsiarczaniu do poziomu 250mg/Nm 3 spalin suchych (przy 6% O 2 ). Skuteczność usuwania tlenków siarki (SO x ) 92% temperatura spalin na wylocie z przewodu kominowego IOS 80 C. 1. Modernisation of boiler no. 11 together with an electrostatic precipitator Modernisation concerned the following activities: load-bearing structure was replaced together with the boiler pressure part (without the boiler drum); dust systems were modernised as well as modern powdered-fuel burners and boiler kindling installation were developed; NO x reduction system was used by three-level fuel burning with re-burning; automation and control systems made by ABB were developed on the boiler; the boiler was furnished with the continuous combustion gas monitoring system; noise silencers were assembled on the outlets from the boiler safety valve; an electric precipitator was modernised by the replacement of corona and collecting electrodes; new supply and control units were built on the electric precipitator, together with the system supervising the electric precipitator operation. Boiler modernisation aimed at improving its performance and availability as well as adjustment to new emission standards, which have been binding since 1 January As a result of boiler and electric precipitator modernisation, the following effects were achieved: improvement of boiler technical condition; automation of the technological process; NO x reduction down to 450 mg/nm 3 and dust to 50mg/Nm 3 ; increased boiler performance from 89% to 92%; increased boiler availability and reliance. Furthermore, the installed continuous combustion gases monitoring will permit direct evaluation of the emissions level, according to binding regulations concerning environmental protection and it will serve more economic boiler operation. 2. Combustion Gas Desulphurising Installation The first line of the Combustion Gas Desulphurising Installation (IOS) was built according to the semi-dry technology which allows desulphurisation of over Nm3/h of combustion gases. The installation will collect combustion gases from channels which output combustion gases from boilers nos Combustion gases directed to IOS are subject to deep desulphurisation to the level fo 250mg/Nm 3 of dry combustion gases (with 6% O 2 ). The efficiency of removing SO x 92% and combustion gases temperature at the outlet from the IOS chimney cable 80 C. 3. Modernizacja sieci prądu stałego W ramach realizacji zadania pn. Modernizacja sieci prądu stałego 220V przekazano do eksploatacji baterię prądu stałego nr 2 wraz z prostownikiem impulsowym. Realizując tę wymianę wykonano niezbędne prace adaptacyjno-budowlane, montażowe, sprawdzenie pomontażowe i pomiary. Bateria bezobsługowa w zakresie uzupełnienia elektrolitu, hermetyczna o mniejszych gabarytach a także ekologiczna. Okres eksploatacji 25 lat (dłuższy niż starej baterii, której okres eksploatacji wynosił do 15 lat). Realizacja zadania jw. zapewniło pewne zasilanie awaryjne urządzeń podstawowych. 4. Alternatywne zasilanie nowej mazutowni z agregatów prądotwórczych W ramach realizacji zadania pt. Alternatywne zasilanie nowej mazutowi z agregatów prądotwórczych wykonano: niezbędne prace budowlane dla posadowienia agregatu prądotwórczego zabudowano agregat typ GJ 275 S A60 z oprogramowaniem i adapterem do połączenia do LAN wykonano podrozdzielnie 0,4 kv i okablowanie Realizacja zadania jw. zabezpiecza zasilanie mazutowni na wypadek awarii zasilania elektrycznego przy wystąpieniu tzw.,,black-out. 5. Zakup armatury wysokociśnieniowej W roku sprawozdawczym wykonano zakup i zamontowano nową armaturę ciśnieniową wraz z niezbędnymi urządzeniami współpracującymi: zasuwy stropowe DN 200 kotłów K-4 i K-5 wraz z zaworami obejściowymi, przepustnice DN 150 podgrzewaczy wody uzupełniającej nr 1 i 2, zasuwy DN 150 i DN 100 stacji RS A6H wraz z modernizacją rurociągu. Na w/w zasuwach zastosowano nowy typ napędów Auma. Realizacja w/w zadania zapewni bezpieczne i pewne odcięcia kolektorów parowych i wodnych. 3. Modernisation of direct current network When performing the task called Modernisation of 220V DC network DC battery no. 2 was commissioned together with impulse rectifier. During that replacement necessary adaptation, construction and assembly works were performed, together with post-assembly check-up and measurements. The battery is automatic in the area of electrolyte supplement, hermetic, smaller in size and ecological. The period of operation: 25 years (longer than in case of the old battery, whose period of operation was up to 15 years). The performance of the said task ensured certain emergency supply fir basic equipment. 4. Alternative supply of a new mazout unit from generators When performing the task called Alternative supply of a new mazout unit from generators the following works were carried out: necessary construction works for generator foundation; GJ 275 S A60 type generator was installed together with software and adapter for LAN connection; 0.4 kv switching substations were built together with cables. The task performance secures power supply for the mazout unit in case of electric supply failure during a blackout. 5. Purchase of high-pressure fixtures In the business year under analysis, new pressure fixtures were purchased and assembled together with necessary cooperating equipment: DN 200 ceiling gate valves for boilers K-4 and K-5, together with by-pass valves; DN 150 throttling valves for supplementary water heaters nos.1 and 2; DN 150 and DN 100 gate valves for RS A6H stations, together with pipeline modernisation. A new type of drives, Auma, was used in the above-mentioned gate valves. The performance of the above task will ensure safe and certain cut-offs of steam and water collectors

16 Bezpieczeństwo, jakość i zarządzanie środowiskiem Safety, Quality and Environmental Management Biorąc pod uwagę zwiększające się potrzeby energetyczne kraju jak również coraz ostrzejsze wymagania ekologiczne, Zarząd Elektrowni analizuje dalsze, ambitne plany rozwoju poprzez budowę nowych mocy. Ecological investments of Elektrownia Skawina S.A. are especially important in order to preserve a unique historic and cultural value of the City of Kraków. Taking into consideration growing energy needs of the country and stricter and stricter ecological requirements, the Board of the Power Plant analyses further ambitious development plans through building new capacities. W ostatnich latach Elektrownia Skawina S.A. zrealizowała wiele przedsięwzięć, które w znaczący sposób obniżyły emisję zanieczyszczeń do atmosfery oraz podwyższyły sprawność jednostek wytwórczych. In recent years, Elektrownia Skawina S.A. completed a number of projects, which significantly contributed to decreasing emission of pollutants to the atmosphere and increasing the efficiency of manufacturing units. Wydatki związane z ochroną środowiska w 2007 Expenditures related to environmental protection in Modernizacja elektrofiltra nr 8 (zakończenie zadania z 2006 roku) Electrostatic precipitator #8 (finalization of 2006 project) ok PLN ap PLN 2 Modernizacja elektrofiltra nr 11 Electrostatic precipitator #11 ok PLN ap PLN 3 Instalacja osiarczania spalin (IOS) (zakończenie zadania w 2008 roku) Flue gas desulphurization (will be continued in 2008) ok PLN ap PLN Ochrona powietrza atmosferycznego W zakresie ochrony powietrza realizowany jest program modernizacyjny 8-miu elektrofiltrów o większej skuteczności odpylania spalin. Modernizacja ostatniego elektrofiltru kotła K-11 została zakończona w grudniu 2007 roku w wyniku której uzyskano skuteczności odpylania na poziomie 99,9% spełniające już dzisiaj normy, które będą obowiązywać elektrownię dopiero od roku. Dnia roku został podpisany kontrakt na budowę w Elektrowni Skawina S.A. I nitki instalacji odsiarczania spalin a został podpisany kolejny kontrakt na budowę II nitki instalacji odsiarczania spalin, które pozwolą odsiarczyć Nm³ spalin ze skutecznością 92%. Budowa I nitki instalacji zakończona została w grudniu 2007 a obecnie jesteśmy w trakcie uruchomienia II nitki planowane go do zakończenia w grudniu 2008 tak, aby od początku roku 2009 Elektrownia mogła spełniać zaostrzone normy emisji dwutlenku siarki. Odsiarczanie odbywać się będzie metodą półsuchą bezściekową, o gwarantowanej sprawności 92%. Szczególnie ostrymi wymaganiami dla obiektu została objęta emisja hałasu z uwagi na wymóg utrzymania normy poziomu hałasu do otoczenia. Rozpoczynająca się inwestycja stanowi kolejny, ważny krok w procesie działań proekologicznych realizowanych w Elektrowni konsekwentnie od kilku lat. W ramach tych działań wymienić należy ograniczenie emisji tlenków azotu, modernizację elektrofiltrów oraz głęboką przebudowę kotłów w celu poprawy ich stanu technicznego oraz sprawności. Elektrownia Skawina staje się czystym producentem energii elektrycznej i ciepła dla Krakowa i Skawiny. Inwestycje ekologiczne Elektrowni Skawina S.A. są szczególnie istotne dla zachowania wyjątkowych wartości historycznych i kulturowych miasta Krakowa. Protection of atmospheric air Air protection comprises a modernization programme of 8 electrostatic precipitators with higher efficiency of removing dust from combustion gases. The modernization of the last one that is the electrostatic precipitator on boiler K-11 was finished on December 2007; as a result dust removal efficiency was achieved at the level of 99.9%, which means meeting of standards that will enter into force only on 1 January On 6 October 2006 a contract was signed for the construction of the first line of a Combustion Gas Desulphurising Installation in Elektrownia Skawina S.A. and on 14 March 2007 another contract was concluded for the construction of the second line of a Combustion Gas Desulphurising Installation, which will make it possible for desulphurise Nm 3 of combustion gases with the efficiency of 92%. Erection of the first line of the installation was completed in December 2007 and now we are in start up operation, whereas the second line will be completed in December 2008, so that from the beginning of 2009 the Power Plant as a whole will be able to meet stricter sulphur dioxide emission standards. Desulphurising will take place by means of a semi-dry method, without wastewater, with guaranteed efficiency of 92%. Noise emission is subject to particularly strict requirements for the facility due to the requirement of maintaining a standard for the level of noise to the environment. The investment about to start constitutes another important step in the process of pro-ecological actions performed in the Power Plant consistently for several years. Within the framework of those actions we need to mention reduction of nitrogen oxides emission, modernization of electrostatic precipitators and profound reconstruction of boilers in order to improve their technical condition and performance. Skawina Power Plant is becoming a clean producer of electric energy and heat for the City of Kraków and the Town of Skawina. Hałas Wszyscy pracownicy Elektrowni Skawina S.A. wystawieni na ekspozycję hałasu większą niż 80 db(a) wyposażeni zostali oraz posiadają obowiązek stosowania środków ochrony indywidualnej (ochronniki słuchu). Elektrownia będąc zakładem produkcyjnym zrealizowała szereg projektów dla ograniczenia emisji hałasu uciążliwego dla mieszkańców okolicznych miejscowości. Wobec wciąż rosnącej produkcji niezbędne okazały się nowe tłumiki hałasu na tzw. awaryjnych zrzutach pary. Wyciszono wentylatory spalin znajdujące się na zewnątrz budynku kotłowni oraz budynek sprężarkowni wraz z wydmuchami z zaworów bezpieczeństwa. Zaingerowano również w procesy technologiczne. Zmieniono technologię rozpalania kotłów na cichą z odzyskiem pary, bez konieczności zrzucania jej do środowiska. Wszystkie te działania pozwoliły na dotrzymanie dopuszczalnego poziomu dźwięku emitowanego do środowiska w porze dziennej. Opracowano koncepcję i projekt techniczny dla zmniejszenia oddziaływania akustycznego na środowisko zewnętrzne także w porze nocnej, poprzez osłonięcie budynku kotłowni ekranem dźwiękochłonnym o ok. 200 metrowej długości i 25 metrach wysokości. W marcu 2005 roku przystąpiono do budowy. Ekran akustyczny zakrył północną, wschodnią i zachodnią ścianę głównego budynku kotłowni. Od góry wolne przestrzenie zamknięte zostały przykryciami łukowymi. Noise All employees of Elektrownia Skawina S.A. exposed to noise larger than 80 db(a) are equipped and are obliged to use means of individual protection (hearing protectors). The Power Plant, being a manufacturing plant, has completed a series of projects in order to reduce noise emission uncomfortable for the inhabitants of surrounding towns. In the face of continuously growing production, it became necessary to buy new noise mufflers on the so-called emergency steam discharges. Combustion gas ventilators outside the boiler house were silenced as well as a compressor house, together with outbursts from safety valves. There was an intervention in technological processes as well. A boiler firing-up technology was replaced with a silent one, with steam recovery, without a necessity of discharging it into the environment. All those activities made it possible to keep an allowed level of sound emitted to the environment during the day. A concept and a technical design were developed in order to decrease acoustic impact upon external environment also at night by covering the boiler house with a ca. 200 m long and 25 m high acoustic screen. Construction works started in March The acoustic screen has covered the northern, eastern and western wall of the main boiler house building. Free space on top was covered with arch covers

17 Bezpieczeństwo, jakość i zarządzanie środowiskiem Safety, Quality and Environmental Management Koszt zabudowy ekranu to kwota ok. 4,7 mln złotych. Całkowite koszty redukcji emisji hałasu do środowiska poniesione od samego początku podjętych działań przeciwhałasowych to kwota rzędu 10,1 mln złotych. Obecnie zakład z własnej inicjatywy podjął decyzję odnośnie budowy profesjonalnego systemu ciągłych pomiarów emisji hałasu, którego uruchomienie nastąpiło w styczniu 2006 roku. Elektrownia Skawina S.A. spełnia wszelkie standardy emisji hałasu w dzień i w nocy co potwierdzone zostało pomiarami wykonanymi przez specjalistów Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. Odpady paleniskowe Niewykorzystane odpady paleniskowe deponowane są na mokrym składowisku popiołu i żużla. Skarpy wałów mokrego składowiska zabezpieczone są biologicznie przed wtórnym pyleniem. W 2007 odpady paleniskowe z Elektrowni Skawina S.A. wykorzystywano do: celów przemysłowych przez sąsiadujący z Elektrownią Zakład H+H Sp. z o.o. (dawniej PREVAR Sp. z o.o.) do produkcji elementów budowlanych oraz ENERGO Mineral Sp. z o.o. z Katowic, podnoszenia wałów składowiska odpadów paleniskowych. Zestawienie ilości odpadów paleniskowych w latach Table of furnace waste quantities in the years ROK YEAR Ilość uchwyconego popiołu i żużla Qty of captured ash and slag The cost of building the screen was ca. PLN 4.7 million. Total costs of reducing noise emission to the environment incurred since the very beginning of anti-noise actions amount to PLN 10.1 million. Recently, the plant made a decision out of its initiative to implement a professional system of constant monitoring of noise emission, which was commissioned in January Elektrownia Skawina S.A. meets all standards of noise emission both at night and during the day, which has been confirmed by measurements performed by specialists of the Voivodeship Inspector of Environmental Protection. Furnace waste Unused furnace waste is deposited on a wet ash and slag storage yard. Slopes of the wet storage yard embankments are secured biologically against secondary dusting. In 2007 furnace waste from Elektrownia Skawina S.A. were used for: industrial purposes by H+H Sp. z o.o. (previous PREVAR Sp. z o.o. [Ltd.]) adjacent to the Power Plant to produce construction elements and by ENERGO Mineral Sp. z o.o. [Ltd.] from Katowice, raising embankments of furnace waste storage yard. Odpady zagospodarowane Managed waste Odpady składowane Stored waste Mg Mg Mg Pozwolenie zintegrowane Decyzją Wojewody Małopolskiego z dnia 30 czerwca 2006 roku, udzielone zostało Elektrowni Skawina S.A., pozwolenie zintegrowane dla instalacji technologicznej w przemyśle energetycznym do spalania paliw o mocy nominalnej ponad 50 MWt : pięciu kotłów parowych typu OP-230 oraz czterech kotłów parowych typu OP-210 M wraz z obiektami gospodarki paliwowej (nawęglania), oczyszczania spalin oraz gospodarki olejem opałowym, zlokalizowanej przy ul. Piłsudskiego 10 w Skawinie, obejmującego: wprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza, wytwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne, prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów innych niż niebezpieczne. Decyzją Wojewody Małopolskiego z dnia 30 października 2007 roku, udzielone zostało Elektrowni Skawina S.A., pozwolenie zintegrowane dla instalacji technologicznej składowisko odpadów paleniskowych przyjmujące powyżej 10 Mg/dobę i pojemności powyżej Mg składowisko odpadów paleniskowych basen C-2 i C-3, położone w Borku Szlacheckim koło Skawiny, obejmujące elementy: prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów innych niż niebezpieczne, działalności w zakresie unieszkodliwiania odpadów innych niż niebezpieczne, odpadów innych niż niebezpieczne, odprowadzanie wód nadosadowych z basenów C2 i C3, do rowu melioracyjnego, prawobrzeżnego dopływu rzeki Wisły. Integrated permit By decision of Małopolskie Voivode of 30 June 2006, Elektrownia Skawina S.A. was granted an integrated permit for the technological installation in the energy industry to burn fuels with nominal power over 50 MWt : five steam boilers, type OP-230, and four steam boilers, type OP-210 M, together with fuel management facilities (carburisation), combustion gas conditioning and heating oil management, located at 10 Piłsudskiego Street in Skawina, including the following elements: introducing of pollutants to the atmosphere, generation of other kinds of waste than hazardous, running activities in order to recover other kinds of waste than hazardous. By decision of Małopolskie Voivode of 30 October 2007, Elektrownia Skawina S.A. was granted an integrated permit for the technological installation of waste storage yard receiving over 10 Mg/day and with volume of over Mg furnace waste storage yard C-2 and C-3 pond, located in Borek Szlachecki near Skawina, including the following elements: running activities in order to recover non-hazardous wastes, running activities in order to disposal of non-hazardous wastes, generation of non-hazardous wastes, emergency discharge of excess water from C-2 and C-3 pond to drainage ditch, inflow of Vistula River. Rekultywacje terenu Elektrownia Skawina S.A. prowadzi prace rekultywacyjne części zamkniętego składowiska odpadów paleniskowych basen C, na której została dopuszczona eksploatacja mieszanki popiołowo-żużlowej dla produkcji materiałów budowlanych. Po wybranym materiale powstało wyrobisko na terenie który został poddany rekultywacji. Rekultywacja techniczna terenu wyrobiska odbywa się zgodnie z projektem budowlanym opracowanym przez Przedsiębiorstwo Badań i rozpowszechniania nowych technologii TECHNOLOG Kraków zatwierdzonym decyzją Burmistrza Miasta i Gminy Skawina. Na wniosek Elektrowni Skawina Starosta Powiatowy dla rekultywacji wyrobiska na Basenie C zatwierdził projekt monitoringu wód podziemnych. Rekultywacja polega na uzupełnianiu wyrobiska z wykorzystaniem odpadów innych niż niebezpieczne w postaci między innymi odpadów budowlanych tak aby wyrównać zniekształcenie powierzchni terenu. Obecnie teren zamkniętego składowiska odpadów paleniskowych należy Miasta Skawina i Elektrownia Skawina S.A. jest we władaniu części gdzie rekultywacja jest nadal prowadzona. Land reclamation Elektrownia Skawina S.A. runs reclamation works on a part of the shut down furnace waste storage yard at C pond, where exploitation of ash/slag mixture has been accepted for the production of building materials. Technical reclamation of the heading area takes place in accordance with a building design developed by TECHNOLOG Kraków Research and New Technologies Promotion Enterprise, approved in a decision made by the Mayor of the City and Commune of Skawina. At the Skawina Power Plant s request, Poviat Starost approved an underwater monitoring design for heading reclamation on C Pond. Reclamation consists of supplementing the heading by means of non-hazardous waste, in the form of, among others, construction waste, in order to level a deformed land surface. At present, the area of shut down furnace waste belongs to Skawina Town Council and Elektrownia Skawina S.A. is a holder of part of it where reclamation works take place

18 Struktura właścicielska Structure of owners and decisions of owners Od 17 lipca 2002 r. tj. od dnia wpisania do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o podwyższeniu kapitału zakładowego Elektrowni Skawina S.A. wysokość tego kapitału wynosi zł. W roku obrotowym 2007 wysokość kapitału zakładowego nie uległa zmianie. Kapitał zakładowy dzieli się na akcji po 50 zł każda. Zgodnie z treścią księgi akcyjnej na koniec 2007 roku struktura właścicielska akcjonariuszy przedstawiała się następująco: Skawina Power plant in 2007 did not emitted new shares and its shareholding structure was as follows: From 17 July 2002 that is from the day of entrance to the Register Business of the National Court Register, the resolution of enlarging the share capital of Skawina Power Plant to PLN. In the fiscal year of 2007 the amount of the share capital remains unchanged. Share capital was divided into shares with a value of 50 PLN each share. Along with the share Ledger for the end of 2007 the ownership structure was as follows: CĚZ Poland Distribution B. V. CEZ Poland distribution B.V. Skarb Państwa The State Treasury Akcjonariat Pracowniczy Employee Share Ownership akcji shares akcji shares 821 akcji 821 shares 34 35

19 Zasoby ludzkie Human Resources W Elektrowni Skawina S.A. działają trzy organizacje związkowe, są to : NSZZ Solidarność Elektrowni Skawina S.A., NSZZ Pracowników Elektrowni Skawina S.A., NSZZ Pracowników Ruchu Ciągłego Elektrowni Skawina S.A. zrzeszające łącznie 369 pracowników. Pozycję Związków zawodowych w zakładzie reguluje ustawa o związkach i porozumienie określające działalność związków zawodowych w Elektrowni Skawina S.A. zawarte w dniu pomiędzy wszystkim org. związkowymi elektrowni, a Zarządem Spółki. Kompleksowym dokumentem regulującym sferę płacową, socjalną i warunki bezpieczeństwa pracy jest Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników Elektrowni Skawina S.A. podpisany przez reprezentantów org. związkowych i pracodawcę układ został zarejestrowany w rejestrze Zakładowych układów zbiorowych r. i jest zawarty jest na czas nieokreślony. Od momentu popisania i zarejestrowania dokument ten ulegał modyfikacjom wprowadzanych w drodze protokołów dodatkowych. W roku 2002 do Układu został wprowadzony Pakiet Gwarancji Socjalnych (obowiązujący do ) podpisany przez org. związkowe i inwestora strategicznego PSEG Global który w tym roku objął znaczący pakiet akcji Elektrowni Skawina S.A. Związki zawodowe elektrowni Skawina S.A. mają mocną pozycję wśród załogi i są konstruktywnym, chociaż czasem twardym partnerem w negocjacjach z pracodawcą. Związki zawodowe były szczególnie aktywne w procesie negocjacji związanym ze zmianami restrukturyzacyjnymi rozpoczętymi w roku 2007 w podmiotach CEZ umiejscowionych na terenie Polski. Zmiany restrukturyzacyjne dotyczą również Elektrowni Skawina i będą skutkowały znacząca redukcją zatrudnienia. Związki zawodowe w dyskusjach z Zarządem Spółki reprezentowały interes grup pracowniczych objętych planem redukcji zatrudnienia. Elektrownia Skawina S.A. w 2007 roku zatrudniła 1 pracownika, zwolniła 79 pracowników. Elektrownia Skawina S.A. w 2007 roku finansowała szkolenia w zakresie wymaganych prawem szkoleń, aktualizacji uprawnień, podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników. Zgodnie z obowiązującym prawem Elektrownia Skawina S.A. ma obowiązek tworzenia specjalnego funduszu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Wysokość podstawowego odpisu na Fundusz kształtuje się następująco: dla pracujących w normalnych warunkach pracy 37,5% przeciętnego wynagrodzenia, dla pracujących w uciążliwych warunkach pracy 50% przeciętnego wynagrodzenia, dla byłych pracowników zakładu emeryci i renciści 6,25% przeciętnego wynagrodzenia. Three following trade union organizations function in Elektrownia Skawina S.A.: Solidarność Trade Union of Elektrownia Skawina S.A., Independent trade union of employees of Elektrownia Skawina S.A., Independent trade union of all shifts employees at Elektrownia Skawina S.A. associating the total number of 369 employees. The position of trade unions in the Company is regulated by the Act on Trade Unions and the agreement stipulating trade unions operations in Elektrownia Skawina S.A. concluded on 28 June 2001 by and between all trade union organisations functioning in the Power Plant, on the one hand, and the Company s Board of Directors, on the other. A complex document regulating payrolls, as well as social and occupational safety conditions is the Company s Collective Bargaining Agreement for the Employees of Elektrownia Skawina S.A., signed by the representatives of trade union organizations and the employer. The agreement was registered in the register of the Company s collective bargaining agreements on 31 May 1995 and it was concluded for an undetermined period of time. Since it was signed and registered, that document has undergone modifications introduced in the form of additional protocols. In 2002, a Social Guarantee Package was introduced to the Collective Bargaining Agreement, which is valid until 12 June 2008); it was signed by trade union organizations and the strategic investor, PSEG Global, which has acquired a significant package of shares of Elektrownia Skawina S.A. this year. Trade unions operating in Elektrownia Skawina S.A. have a strong position among the employees and are a constructive, although sometimes tough, partner in negotiations with the employer. The trade unions were particularly active during negotiations involved in the restructuring process of Polish CEZ companies started in Elektrownia Skawina is also affected by the restructuring and will have to shed much of its personnel. In the negotiations with the Management Board the trade unions represented the interests of worker groups intended for job cuts. In 2006 Elektrownia Skawina S.A. employed 1 new employees and dismissed 79. In 2006, Elektrownia Skawina S.A. financed training, in the scope required by law, related to updating employees professional permits and raising employees professional qualifications. In accordance with binding law, Elektrownia Skawina S.A. is obliged to create a special fund: the Company s social benefits fund. The rate of the basic write-off for the Fund is as follows: employees working under ordinary working conditions: 37.5% of average remuneration; employees working under uncomfortable working conditions: 50% of average remuneration; former employees of the Company (pensioners): 6.25% of average remuneration. Fundusz podstawowy wyliczony jak wyżej zostaje podwyższony o 50% z tytułu realizacji Pakietu gwarancji socjalnych. Dodatkowy odpis na Fundusz z tytułu realizacji aneksów do Pakietu gwarancji socjalnych naliczany jest według stanu zatrudnienia na dzień 1 grudnia danego roku i stawki 350 PLN na osobę. Działalność socjalna finansowana z Funduszu w Elektrowni Skawina S.A. w 2007 roku objęła następujące rodzaje wydatków: dodatki urlopowe, zapomogi dla pracowników, rencistów i emerytów, wypoczynek dzieci pracowników zorganizowany wyłącznie w formie krajowych wczasów, kolonii, obozów, zimowisk, tzw. zielonych szkół itp., karnety na basen, paczek Mikołajowych dla dzieci pracowników, kupony świąteczne dla pracowników, wypoczynek sanatoryjny, gratyfikacja finansowa dla rencistów i emerytów z okazji Dnia Energetyka, pożyczki średnio i długoterminowe na cele mieszkaniowe, zapomogi pieniężne dla pracowników i emerytów oraz rencistów trudnej sytuacji materialnej. W 2007 roku Elektrownia Skawina S.A. wydała z Zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na rzecz pracowników kwotę w wysokości: PLN. The basic Fund calculated as shown above is increased by 50% due to the implementation of the Social Guarantee Package. An additional write-off for the Fund due to implementation of annexes to the Social Guarantee Package is calculated according to the number of employees as at 1 December of a given year and the rate of PLN 350 per person. In 2007, the following kinds of expenditures were covered by social activities financed from the Fund in Elektrownia Skawina S.A.: holiday benefits; aids for employees and pensioners; holidays for employees children organised exclusively in the form of holidays, summer camps, winter camps, the so-called green schools etc. in Poland; vouchers to the swimming pool; presents on St. Nicholas Day for the employees children; Christmas/Easter vouchers for employees; stays in spas; financial bonus for pensioners on the occasion of the Power Engineers Day ; medium-term and long-term loans for housing purposes. cash aid for current and retired employees in financial difficulty. In 2006, Elektrownia Skawina S.A. spent the amount of PLN in favor of the employees under the Company s social benefits fund

20 Dotacje i sponsoring Donorship and Sponsorship Program W kolejnym roku Elektrownia Skawina S.A. kontynuowała proces wsparcia dla inicjatyw lokalnych. Elektrownia Skawina S.A. jest znaczącym podmiotem gospodarczym na terenie miasta i gminy Skawina, a zarazem oddziaływuje na środowisko naturalne tego regionu i w związku z tym stara się wspierać instytucje publiczne, stowarzyszenia, amatorskie kluby sportowe działające na tym terenie. W roku 2007 przekazano tytułem darowizny na rzecz szkół, przedszkoli, szpitali, stowarzyszeń i amatorskich klubów sportowych łącznie ok PLN. Elektrownia Skawina S.A. has extended its financial and material support for the local communities of the Town and Commune of Skawina. Elektrownia Skawina S.A. is an important business entity in the Town and Commune of Skawina, and at the same time, it impacts natural environment of that region, and therefore it tries to support public institutions, associations and amateur sports clubs functioning on this area. In 2007, the total amount of ca. PLN was donated to schools, kindergartens, hospitals, associations and amateur sports clubs

POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2012

POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2012 POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2012 Statement of Financial Position as at 31 December 2012 ASSETS Note December 31, 2012 December 31, 2011

Bardziej szczegółowo

BALANCE SHEET/Bilans. Total Assets/Suma aktywów 6.476.595

BALANCE SHEET/Bilans. Total Assets/Suma aktywów 6.476.595 Ę ł ś ń ł ł ł ł ł ń ń Ę ń ł ś BALANCE SHEET/Bilans Note 31/12/10 ASSETS/Aktywa Non-current assets/aktywa trwałe Tangible Assets/Rzeczowe aktywa trwałe 6.1 2.978.726 Intangible Assets/Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Economical utilization of coal bed methane emitted during exploitation of coal seams energetic and environmental aspects

Economical utilization of coal bed methane emitted during exploitation of coal seams energetic and environmental aspects Economical utilization of coal bed methane emitted during exploitation of coal seams energetic and environmental aspects President of The Board mgr inż. Roman Łój Katowicki Holding Węglowy S.A. Katowicki

Bardziej szczegółowo

Wykaz Raportów. Raporty bieżące: Lp. Temat: Data:

Wykaz Raportów. Raporty bieżące: Lp. Temat: Data: Wykaz Raportów Raporty bieżące: Lp. Temat: Data: Raport 1/2005 Porozumienie o udzielenie pożyczki podporządkowanej pomiędzy Bankiem Pekao S.A. a Bankiem Pekao (Ukraina) Ltd. 05.01.2005 Raport 2/2005 Projekty

Bardziej szczegółowo

KULCZYK OIL VENTURES INC. Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku

KULCZYK OIL VENTURES INC. Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku KULCZYK OIL Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku (systemem ESPI) List of information which has been disclosed to the public during 2012 (filed with Warsaw Stock Exchange information

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

System optymalizacji produkcji energii

System optymalizacji produkcji energii System optymalizacji produkcji energii Produkcja energii jest skomplikowanym procesem na który wpływa wiele czynników, optymalizacja jest niezbędna, bieżąca informacja o kosztach i możliwościach wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Reporting on dissemination activities carried out within the frame of the DESIRE project (WP8)

Reporting on dissemination activities carried out within the frame of the DESIRE project (WP8) Reporting on dissemination activities carried out within the frame of the DESIRE project (WP8) Name, Affiliation Krzysztof Wojdyga, Marcin Lec, Rafal Laskowski Warsaw University of technology E-mail krzysztof.wojdyga@is.pw.edu.pl

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland

GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIVE SCIENCES POZNAŃ BRANCH Department of Environmental Management in Livestock Buildings and

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Description Master Studies in International Logistics is the four-semesters studies, dedicate

Bardziej szczegółowo

Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem

Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem Ŝurawia GTK1100 Poznań, 24-11-2010 Igor Pawela Forum Czystej Energii Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Przedmowa Ważniejsze symbole i jednostki miary... 4 SPIS TABLIC... 6 SPIS RYSUNKÓW... 12

SPIS TREŚCI. Przedmowa Ważniejsze symbole i jednostki miary... 4 SPIS TABLIC... 6 SPIS RYSUNKÓW... 12 SPIS TREŚCI Przedmowa... 3 Ważniejsze symbole i jednostki miary... 4 SPIS TABLIC... 6 SPIS RYSUNKÓW... 12 ROZDZIAŁ 1. Przemysł elektroenergetyczny... 19-32 ROZDZIAŁ 2. Krajowy system elektroenergetyczny...

Bardziej szczegółowo

Financial results of Apator Capital Group

Financial results of Apator Capital Group I. Wyniki GK Apator za rok 213 - Podsumowanie Raportowane przychody ze sprzedaży na poziomie 212 (wzrost o 1,5%), nieznacznie (3%) poniżej dolnego limitu prognozy giełdowej. Raportowany zysk netto niższy

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany oraz jednostkowy raport okresowy Consolidated and unitary quarterly report of AerFinance PLC

Skonsolidowany oraz jednostkowy raport okresowy Consolidated and unitary quarterly report of AerFinance PLC Skonsolidowany oraz jednostkowy raport okresowy Consolidated and unitary quarterly report of AerFinance PLC za okres 01.02.2013 do roku from 01.02.2013 to year Doncaster 17.06.2013 1. Wprowadzenie/ Introduction

Bardziej szczegółowo

Temat The Annual General Meeting of Shareholders, June 16, 2015 Revised Proposals of Resolutions

Temat The Annual General Meeting of Shareholders, June 16, 2015 Revised Proposals of Resolutions KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 16/2015 Data sporządzenia: 2015%06%01 Skrócona nazwa emitenta A.C.E. S.A. Temat The Annual General Meeting of Shareholders, June 16, 2015 Revised Proposals

Bardziej szczegółowo

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 Załącznik nr 1 General information (Informacje ogólne) 1. Please specify your country. (Kraj pochodzenia:) 2. Is this your country s ECPA

Bardziej szczegółowo

EN/PL COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 25 March 2014. 8148/14 Interinstitutional File: 2014/0011 (COD)

EN/PL COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 25 March 2014. 8148/14 Interinstitutional File: 2014/0011 (COD) COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Brussels, 25 March 2014 8148/14 Interinstitutional File: 2014/0011 (COD) CLIMA 30 ENV 318 MI 307 IND 117 ENER 142 ECOFIN 305 TRANS 175 COMPET 191 CODEC 893 INST 173 PARLNAT

Bardziej szczegółowo

Raport okresowy. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich. Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z działalności. I kwartał 2011 r.

Raport okresowy. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich. Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z działalności. I kwartał 2011 r. Raport okresowy z siedzibą w Bielanach Wrocławskich Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z działalności. r. List Prezes Zarządu Black Point S.A. do Akcjonariuszy i Inwestorów. Szanowni Akcjonariusze

Bardziej szczegółowo

PAKIET KLIMATYCZNO ENERGETYCZNY UE

PAKIET KLIMATYCZNO ENERGETYCZNY UE FORUM BRANŻOWYCH ORGANIZACJI GOSPODARCZYCH PAKIET KLIMATYCZNO ENERGETYCZNY UE SZANSA DLA INNOWACJI CZY ZAGROŻENIE DLA GOSPODARKI? STANOWISKO PRZEMYSŁU ANDRZEJ WERKOWSKI PRZEWODNICZĄCY FORUM CO2 WARSZAWA,

Bardziej szczegółowo

Quarterly consolidated financial statement of Apator Group for the first quarter 2015

Quarterly consolidated financial statement of Apator Group for the first quarter 2015 Quarterly consolidated financial statement of Apator Group for the first quarter 2015 2015 1 1. Selected financial data containing essential items of condensed financial statement 2 w tys. zł/ in thousands

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny AerFinance PLC za okres do roku Quarterly Report of AerFinance PLC

Raport kwartalny AerFinance PLC za okres do roku Quarterly Report of AerFinance PLC Raport kwartalny AerFinance PLC za okres 01.05.2011 do 31.07.2011 roku Quarterly Report of AerFinance PLC 01.05.2011 31.07.2011 Askern, 15 września 2011 roku Askern, 15th of September 2011 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Dom Development S.A., Pl. Piłsudskiego 3, 00-078 Warsaw

Dom Development S.A., Pl. Piłsudskiego 3, 00-078 Warsaw Jarosław Szanajca President of the Management Board Age: 45 Higher, Master of Law, Department of Law and Administration, Warsaw University 1996 present Dom Development S.A. in Warsaw, President of the

Bardziej szczegółowo

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r EGARA 2011 Adam Małyszko FORS POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r HISTORIA ELV / HISTORY ELV 1992r. 5 Program działań na rzecz ochrony środowiska / EAP (Environmental Action Plan) 1994r. Strategia dobrowolnego

Bardziej szczegółowo

ROBYG GROUP Presentation for investors Warsaw, 19th October, 2011

ROBYG GROUP Presentation for investors Warsaw, 19th October, 2011 ROBYG GROUP Presentation for investors Warsaw, 19th October, 2011 Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii,

Bardziej szczegółowo

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 25 LAT 27 LAT 1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 nasi klienci dobrze trafili... get your swing on with us... www.dyskret.com.pl 30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 131 tel. +48 12 423 31 00, office@dyskret.com.pl

Bardziej szczegółowo

1. PBG GROUP: CONTACT DETAILS

1. PBG GROUP: CONTACT DETAILS OTHER INFORMATION 1. PBG GROUP: CONTACT DETAILS TABLE 1: PARENT UNDERTAKING Company Address Tel. No./Fax www e-mail PBG S.A. www.pbg-sa.pl polska@pbg-sa.pl TABLE 2: DIRECT SUBSIDIARIES Company Address

Bardziej szczegółowo

Has the heat wave frequency or intensity changed in Poland since 1950?

Has the heat wave frequency or intensity changed in Poland since 1950? Has the heat wave frequency or intensity changed in Poland since 1950? Joanna Wibig Department of Meteorology and Climatology, University of Lodz, Poland OUTLINE: Motivation Data Heat wave frequency measures

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND

ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND 2014 WWW.ADVICERO.EU RETAIL MARKET IN POLAND The Polish retail market enjoyed substantial development in recent years and is expected to continue growing in the near

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

Regionalny SEAP w województwie pomorskim

Regionalny SEAP w województwie pomorskim ENNEREG International Conference Transfer of knowledge in the field of sustainable use of energy 22 May 2012, Wielkopolska Voivodship Office, Poznań, Poland Regionalny SEAP w województwie pomorskim Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami Seweryn SPAŁEK Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami MONOGRAFIA Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice 2004 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 5 1. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W ORGANIZACJI 13 1.1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

TGE ends the year 2015 with the highest-ever volumes on the electricity and gas sport markets

TGE ends the year 2015 with the highest-ever volumes on the electricity and gas sport markets Warsaw, 11 January 2016 TGE ends the year 2015 with the highest-ever volumes on the electricity and gas sport markets Summary of trading activity on the electricity, natural gas and property rights markets

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 30/2014 Data sporządzenia:

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 30/2014 Data sporządzenia: KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 30/2014 Data sporządzenia: 2014-05-16 Skrócona nazwa emitenta A.C.E. S.A. Temat The Annual General Meeting of Shareholders, June 17, 2014 - Proposals of Resolutions

Bardziej szczegółowo

Standard pre-qualification form for contractors & suppliers. Formularz wstępny dla Wykonawców i Dostawców

Standard pre-qualification form for contractors & suppliers. Formularz wstępny dla Wykonawców i Dostawców Standard pre-qualification form for contractors & suppliers Formularz wstępny dla Wykonawców i Dostawców The Parties/Strony Name of the Contractor / Wykonawca Name of the Employer / Zamawiający Solidea

Bardziej szczegółowo

Plac Powstańców Warszawy Warszawa Polska Warsaw Poland

Plac Powstańców Warszawy Warszawa Polska Warsaw Poland ZAWIADOMIENIE O NABYCIU AKCJI W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI PFLEIDERER GROUP S.A. ORAZ ODPOWIADAJĄCEJ IM LICZBY GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU PFLEIDERER GROUP S.A. NOTIFICATION REGARDING THE ACQUISITION

Bardziej szczegółowo

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Sustainable Urban Mobility Planning Poland Wprowadzenie Introduction Wyzwania polityki UE w zakresie transportu miejskiego Zatłoczenie centrów miast

Bardziej szczegółowo

Wysogotowo, 23 rd May 2007 To: Report submitted to the Polish Financial Supervision Authority Current report: 53/2007 Re: Resolutions adopted at the Annual General Meeting of Shareholders of PBG SA convened

Bardziej szczegółowo

Adam Kozierkiewicz JASPERS

Adam Kozierkiewicz JASPERS Adam Kozierkiewicz JASPERS Europa 2020 Flagship initiatives Priorities Targets Digital agenda for Europe Innovation Union Youth on the move Resource efficient Europe An industrial policy for the globalisation

Bardziej szczegółowo

UWAGA!!!! Nie odsyłać do Spółki ATTENTION!!!!! Do not send it to the Company

UWAGA!!!! Nie odsyłać do Spółki ATTENTION!!!!! Do not send it to the Company UWAGA!!!! Nie odsyłać do Spółki ATTENTION!!!!! Do not send it to the Company INSTRUKCJA ZAŁĄCZNIK DO PEŁNOMOCNICTWA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA PRAWA GŁOSU NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU

Bardziej szczegółowo

Dziś budujemy pod klucz dowolne typy instalacji energetycznych spotykanych w przemyśle, górnictwie i gospodarce komunalnej.

Dziś budujemy pod klucz dowolne typy instalacji energetycznych spotykanych w przemyśle, górnictwie i gospodarce komunalnej. Początki działalności naszej firmy sięgają jeszcze lat czterdziestych minionego stulecia. W ciągu kolejnych dekad, wraz z rozbudową mocy wytwórczych krajowej energetyki i górnictwa, systematycznie rozwijaliśmy

Bardziej szczegółowo

ROBYG GROUP 3Q 2011 Financial results Warsaw, 10th November, 2011

ROBYG GROUP 3Q 2011 Financial results Warsaw, 10th November, 2011 ROBYG GROUP 3Q 2011 Financial results Warsaw, 10th November, 2011 Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii,

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 11 / 2012

Raport bieżący nr 11 / 2012 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 11 / 2012 Data sporządzenia: 2012-03-08 Skrócona nazwa emitenta KREDYT INKASO S.A. Temat Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej. Podstawa prawna Art. 56

Bardziej szczegółowo

Implementation of the JEREMIE initiative in Poland. Prague, 8 November 2011

Implementation of the JEREMIE initiative in Poland. Prague, 8 November 2011 Implementation of the JEREMIE initiative in Poland Prague, 8 November 2011 Poland - main beneficiary of EU structural funds - 20% of allocation within cohesion policy (EUR 67 bln) Over EUR 10 bln of NSRF

Bardziej szczegółowo

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+ Goodman Kraków Airport Logistics Centre 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth Goodman Kraków Airport Logistics Centre ul. Komandosów 1, 32-085 Modlniczka Goodman

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-09-28. Typ ogłoszenia

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-09-28. Typ ogłoszenia Poland Tender Oferta przetargu Nazwa Dostawa oprogramowania komputerowego umożliwiającego tworzenie opracowań statystycznych obrazujących gospodarowanie Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa Miejscowość

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ W ENERGETYCE

ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ W ENERGETYCE Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. we Włocławku Michał Pietraszewski Zygmunt Katolik ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ W ENERGETYCE Studium przypadku Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki

Bardziej szczegółowo

I webinarium 18.02.2015

I webinarium 18.02.2015 I webinarium 18.02.2015 Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

Bardziej szczegółowo

Customer engagement, czyli klient, który wraca

Customer engagement, czyli klient, który wraca Customer engagement, czyli klient, który wraca Impact Economics Relations Transformation Warszawa, 4 listopada 2015 Kolejność ma znaczenie Put your staff first, customers second, and shareholders third

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 22/2012 Data sporządzenia: 2012-12-07. Temat Shareholder's Notification

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 22/2012 Data sporządzenia: 2012-12-07. Temat Shareholder's Notification KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 22/2012 Data sporządzenia: 2012-12-07 Skrócona nazwa emitenta A.C.E. S.A. Temat Shareholder's Notification Podstawa prawna Inne uregulowania Treść raportu:

Bardziej szczegółowo

A. Wartości niematerialne i prawne (Intangible fixed assets) 548 356. B. Lokaty (Investments) 719,505 867,348

A. Wartości niematerialne i prawne (Intangible fixed assets) 548 356. B. Lokaty (Investments) 719,505 867,348 Aktywa Bilans na 31.12.2008 (Balance sheet) AKTYWA (Assets) A. Wartości niematerialne i prawne (Intangible fixed assets) 548 356 B. Lokaty (Investments) 719,505 867,348 I. Nieruchomości (Real estate) 17,356

Bardziej szczegółowo

Struktura organizacyjna Pekao Banku Hipotecznego SA

Struktura organizacyjna Pekao Banku Hipotecznego SA Struktura organizacyjna Pekao Banku Hipotecznego SA Stałe Komitety Komitet ALCO Obszar Prezesa Zarządu Komitet Kredytowy Komitet Ryzyka Operacyjnego Biznesowy Komitet Kontroli Wewnętrznej Biuro Obsługi

Bardziej szczegółowo

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent How To Start a BUSINESS Agenda Steps to build a business Examples: Qualix Comergent 1 Idea The Idea is a Piece of a Company 4 2 The Idea is a Piece of a Company Investing_in_New_Ideas.wmv Finding_the_Problem_is_the_Hard_Part_Kevin

Bardziej szczegółowo

Employment. Number of employees employed on a contract of employment by gender in 2012. Company

Employment. Number of employees employed on a contract of employment by gender in 2012. Company Im not found /sites/eneacsr2012.mess-asp.com/themes/eneacsr2012/img/enea.jpg Employt Capital Group is one of the largest companies in the energy industry. Therefore it has an influence, as an employer,

Bardziej szczegółowo

OFERTA REKLAMOWA. advertisement offer

OFERTA REKLAMOWA. advertisement offer OFERTA REKLAMOWA 2015 advertisement offer LICZBY GRAMWZIELONE.PL FACTS & FIGURES 5 LAT NA RYNKU YEARS ON THE MARKET 1 POZYCJA NA RYNKU MEDIÓW W POLSCE DEDYKOWANYCH ENERGII ODNAWIALNEJ NO 1 POSITION AMONG

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy oraz skonsolidowany raport kwartalny z działalności. I kwartał 2010 r.

Jednostkowy oraz skonsolidowany raport kwartalny z działalności. I kwartał 2010 r. Jednostkowy oraz skonsolidowany raport kwartalny z działalności. I kwartał 2010 r. List prezesa zarządu Black Point S.A. do Akcjonariuszy i Inwestorów. Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy, Krótko po udanym

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Tytuł System magazynowania ciepła na różnym poziomie temperatur. Krótki opis projektu: Short description of the project:

Tytuł System magazynowania ciepła na różnym poziomie temperatur. Krótki opis projektu: Short description of the project: Tytuł System magazynowania ciepła na różnym poziomie temperatur. Title of the project - System of the heat storage at different temperature level. Krótki opis projektu: Opracowanie systemu akumulacji ciepła

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland

Cracow University of Economics Poland Cracow University of Economics Poland Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Keynote Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit,

Bardziej szczegółowo

TYRE PYROLYSIS. REDUXCO GENERAL DISTRIBUTOR :: ::

TYRE PYROLYSIS. REDUXCO GENERAL DISTRIBUTOR  ::   :: TYRE PYROLYSIS Installation for rubber waste pyrolysis designed for processing of used tyres and plastic waste (polyethylene, polypropylene, polystyrene), where the final product could be electricity,

Bardziej szczegółowo

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond.

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond. Project CARETRAINING PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE Projekt CARETRAINING KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROJEKTU Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project

Bardziej szczegółowo

14 maja 2015 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 1Q 2015 r.

14 maja 2015 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 1Q 2015 r. 14 maja 2015 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 1Q 2015 r. Podsumowanie I kwartału 2015 roku Wyższa sprzedaż energii elektrycznej o 0,32 TWh (q/q): wyższa sprzedaż energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI / INDEX OGRÓD GARDEN WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE SKRZYNKI BOXES

SPIS TREŚCI / INDEX OGRÓD GARDEN WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE SKRZYNKI BOXES KATALOG 2016 CATALOGUE 2016 SPIS TREŚCI / INDEX WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD OGRÓD GARDEN PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE 31-38 21-30 4-20 SKRZYNKI BOXES 39-65 3 WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD 4 WYPOSAŻENIE

Bardziej szczegółowo

PRODUCTION HALL OFFER

PRODUCTION HALL OFFER PRODUCTION HALL OFFER 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Bałtowska 2. Location / Lokalizacja PRODUCTION HALL DATA Town / Street Miasto / Ulica Ostrowiec Świętokrzyski/Bałtowska Street

Bardziej szczegółowo

CD PROJEKT Group 2014 financial results

CD PROJEKT Group 2014 financial results CD PROJEKT Group 2014 financial results Adam Kiciński President of the Board Piotr Nielubowicz Deputy President of the Board, CFO Presentation outline Overview of financial results Key events - update

Bardziej szczegółowo

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego Wersja z dnia 2 września 2014 Definicje GRA - Przeglądarkowa gra HTML5 o nazwie Sumerian City, dostępna

Bardziej szczegółowo

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ THE POWER OF EXPORT IN POLISH COSMETICS INDUSTRY KATARZYNA OLĘDZKA Brand Manager Verona Products Professional AGENDA 1. Branża kosmetyczna w Polsce i na świecie

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim Westpomeranian Integrated Territorial Investments Źródło: Biuletyn Informacyjny 1 Zintegrowane Inwestycje Terytorialne dla Koszalińsko-Kołobrzesko-

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... 13

Spis treści. Wprowadzenie... 13 Spis treści Wprowadzenie... 13 Rozdział I. Przedsiębiorstwo turystyczne we współczesnej gospodarce rynkowej... 17 1.1. Współczesna gospodarka rynkowa i społeczeństwo konsumpcyjne jako środowiska przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

FINANCIAL REPORT 1H 2012 covering the period from to obejmuj cy okres od do

FINANCIAL REPORT 1H 2012 covering the period from to obejmuj cy okres od do FINANCIAL REPORT 1H 2012 covering the period 01.01.2012 to 30.06.2012 obejmuj cy okres od 01.01.2012 do 30.06.2012 Date of submission/ Data przekazania 31.08.2012 1. Full name of the Issuer /Pe na nazwa

Bardziej szczegółowo

Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał

Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał Poland is a nation rich in history, culture, and tradition, undergoing tremendous change. Polska jest krajem bogatym w historię, kulturę i tradycję, przechodzącym

Bardziej szczegółowo

20 marzec Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2014 rok

20 marzec Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2014 rok 20 marzec 2015 Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2014 rok Podsumowanie 2014 roku Niższa o 4,14% [o 0,43 TWh] sprzedaż energii elektrycznej z własnej produkcji. Wyższa o 33,50% [o 0,86

Bardziej szczegółowo

Current state of biogas production in Poland

Current state of biogas production in Poland Aktualna sytuacja produkcji biogazu w Polsce Current state of biogas production in Poland Magdalena Papajewska Project Development Manager 30-05-2012 Kraków BIOGAS IN POLAND Region of Poland Wastewater

Bardziej szczegółowo

UWAGA!!!! Nie odsyłać do Spółki ATTENTION!!!!! Do not send it to the Company

UWAGA!!!! Nie odsyłać do Spółki ATTENTION!!!!! Do not send it to the Company UWAGA!!!! Nie odsyłać do Spółki ATTENTION!!!!! Do not send it to the Company INSTRUKCJA ZAŁĄCZNIK DO PEŁNOMOCNICTWA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA PRAWA GŁOSU NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU

Bardziej szczegółowo

Risk Management System As Strategic Support for Integration of Energy Groups

Risk Management System As Strategic Support for Integration of Energy Groups Risk Management System As Strategic Support for Integration of Energy Groups Energy Risk Central & Eastern Europe Roman Szyszko Warsaw, November 9, 2011 Risk Management System As Strategic Support 1. The

Bardziej szczegółowo

EXPERIENCE OF ŁUBIANKA

EXPERIENCE OF ŁUBIANKA EXPERIENCE OF ŁUBIANKA COMMUNE 1 2 SUSTAINABLE ENERGY ACTION PLAN REDUCTION OF CO 2 PROMOTION OF RES ENERGY EFFICIENCY IMPROVEMENT MOBILIZATION OF LOCAL POPULATION 3 REDUCTION OF CO 2 (PLAN 5X20) Of min

Bardziej szczegółowo

OFERTA REKLAMOWA 2017

OFERTA REKLAMOWA 2017 OFERTA REKLAMOWA 2017 LICZBY GRAMWZIELONE.PL FACTS & FIGURES 7LAT NA RYNKU POZYCJA NA RYNKU MEDIÓW W POLSCE DEDYKOWANYCH ENERGII ODNAWIALNEJ RENEWABLE ENERGY MEDIA IN POLAND ODSŁON 4 600 000 WYGENEROWALI

Bardziej szczegółowo

Meritum Bank Equity Investment

Meritum Bank Equity Investment Meritum Bank Equity Investment Kraj: Polska Numer projektu: 40198 Sektor: Inwestycja kapitalowa Publiczny/Prywatny:: Prywatny Kategoria Środowiskowa: Instytucje Finansowe Data posiedzenia Rady Dyrektorów:

Bardziej szczegółowo

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES The Student First and last name(s) Nationality E-mail Academic year 2014/2015 Study period 1 st semester 2 nd semester Study cycle Bachelor Master Doctoral Subject area,

Bardziej szczegółowo

Reporting on dissemination activities carried out within the frame of the DESIRE project (WP8)

Reporting on dissemination activities carried out within the frame of the DESIRE project (WP8) Reporting on dissemination activities carried out within the frame of the DESIRE project (WP8) Name, Affiliation Krzysztof Wojdyga, Marcin Lec, Rafal Laskowski Warszaw University of Technology E-mail krzysztof.wojdyga@is.pw.edu.pl

Bardziej szczegółowo

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project Drugie Forum Obserwacji Ziemi Ministerstwo Rozwoju Warszawa, 4 lipca 2016 2 Zadania projektu Stworzenie

Bardziej szczegółowo

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Piąte spotkanie grupy partnerskiej w Katowicach (Polska) 19-20 maj 2015 Program Uczenie się przez całe życie Grundtvig Tytył projektu: Osoby 50+ na rynku

Bardziej szczegółowo

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International Edycja 5. kwiecień 2015 5 th Edition APRIL 2015 Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International The Most Desired Employers 2014 in the Opinion of Professionals

Bardziej szczegółowo

OFERTA REKLAMOWA 2016

OFERTA REKLAMOWA 2016 OFERTA REKLAMOWA 2016 LICZBY GRAMWZIELONE.PL FACTS & FIGURES 6 LAT NA RYNKU YEARS ON THE MARKET 1 POZYCJA NA RYNKU MEDIÓW W POLSCE DEDYKOWANYCH ENERGII ODNAWIALNEJ RENEWABLE ENERGY MEDIA IN POLAND ODSŁON

Bardziej szczegółowo

Privacy policy. Polityka prywatności. www.wochen-office.com. office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473

Privacy policy. Polityka prywatności. www.wochen-office.com. office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473 Privacy policy Polityka office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473 registration / correspondence address: 05-850 Ożarów Mazowiecki ul. Dmowskiego 70A/37 Polska / Poland The personal / business

Bardziej szczegółowo

Goodman Toruń Logistics Centre. Up to 26,000 sqm available for built to suit development. regional choices+

Goodman Toruń Logistics Centre. Up to 26,000 sqm available for built to suit development. regional choices+ Goodman Toruń Logistics Centre Up to 26,000 sqm available for built to suit development regional choices Goodman Toruń Logistics Centre Ostaszewo 57B, 87-148 Łysomice/Toruń, Poland Elastyczna powierzchnia

Bardziej szczegółowo

(place, date) Name.. Name. Address. Address. PESEL (Personal Identification Number)/ register number) PESEL (Personal Identification Number)/

(place, date) Name.. Name. Address. Address. PESEL (Personal Identification Number)/ register number) PESEL (Personal Identification Number)/ Form for exercise voting rights by a proxy at the Annual General Meeting Shareholders ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., convened for 2 May 2016 (place, date) Data the Shareholder Data the

Bardziej szczegółowo

Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!"

Awareness campaign Safe rail-road level crossing Stop and Live! Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!" www.plk-sa.pl Geneva, 12-13 May 2014 The key objective of the campaign is: What are our objectives? - to promote the correct patterns of

Bardziej szczegółowo

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business+

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business+ Goodman Poznań Airport 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business Goodman Poznań Airport ul. Batorowska 35, 62-081 Wysogotowo, Poznań Najlepsze miejsce dla biznesu Goodman

Bardziej szczegółowo