Plan wspólnych działań. Joint Action Plan. Metodologia i praktyka. Methodology and praxis. Marcin Baron, Artur Ochojski

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Plan wspólnych działań. Joint Action Plan. Metodologia i praktyka. Methodology and praxis. Marcin Baron, Artur Ochojski"

Transkrypt

1 Plan wspólnych działań Metodologia i praktyka Joint Action Plan Methodology and praxis Marcin Baron, Artur Ochojski

2 Recenzent: Florian Kuźnik CERADA (Central European Research and Development Area) Środkowoeuropejska Przestrzeń Badawczo-Rozwojowa Plan wspólnych działań: metodologia i praktyka Marcin Baron, Artur Ochojski Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Katowice 2011 Projekt CERADA jest współfinansowany przez Komisję Europejską w ramach Siódmego Programu Ramowego ISBN Tłumaczenie i korekta tekstu polskiego: Małgorzata Sawicka, Renata Lipczak Wydawca: Górnośląska Agencja Przekształceń Przedsiębiorstw Projekt okładki, skład tekstu: Marcin Strzelczyk Publikacja rozpowszechniana bezpłatnie nie na sprzedaż Plan wspólnych działań Metodologia i praktyka 2

3 Reviewer: Florian Kuźnik Central European Research and Development Area Joint Action Plan: methodology and praxis Marcin Baron, Artur Ochojski University of Economics in Katowice Katowice 2011 CERADA project has been co-funded by the European Commission within the Seventh Framework Programme ISBN Proofreading: Małgorzata Sawicka Publisher: Górnośląska Agencja Przekształceń Przedsiębiorstw Cover design, typeset: Marcin Strzelczyk Free copy not for sale Joint Action Plan Methodology and praxis 3

4 Spis treści Przedmowa... 6 Rozdział 1. Europa Środkowa jako przestrzeń europejskiego renesansu innowacji Rozdział 2. Action learning for CERADA Rozdział 3. Strategic context of CERADA Rozdział 4. Towards Joint Action Plan Rozdział 5. CERADA Actions Plan wspólnych działań Metodologia i praktyka 4

5 Contents Preface... 7 Chapter 1. Central Europe as European innovation renaissance area Chapter 2. Action learning for CERADA Chapter 3. Strategic context of CERADA Chapter 4. Towards Joint Action Plan Chapter 5. CERADA Actions Joint Action Plan Methodology and praxis 5

6 Przedmowa Utworzenie Środkowo-Europejskiego Obszaru Badań i Rozwoju pod nazwą CERADA to oferta skierowana do firm, wyższych uczelni oraz decydentów, opracowana dzięki wspólnemu wysiłkowi czterech regionów, zaangażowanych w realizację Projektu Ramowego o tym samym tytule. Moravskoslezský kraj, województwo śląskie, Zlínský kraj i Žilinský kraj znalazły się wśród inicjatorów utworzenia obszaru CERADA oraz zastosowania nowoczesnych rozwiązań rozwoju gospodarki regionalnej. Narodziny nowoczesnej gospodarki w regionach wiążą się ściśle z procesami uczenia się zachodzącymi w firmach oraz w ich środowisku instytucjonalnym. Rozwój regionalny wyjaśnia się współcześnie na ogół w kontekście wyników uczenia się i procesów doskonalenia w środowisku instytucjonalnym (B. Asheim, B.-Å. Lundvall, B. Johnson, J. Ritsilä, M. Storper). Nacisk kładzie się na wyniki współpracy w warunkach konkurencji pomiędzy firmami oraz różnorodnymi organizacjami publicznymi i prywatnymi, w szczególności, należącymi do sektora edukacji, polityki oraz działalności obywatelskiej. Podkreśla się, że efekty przyczyniają się do rozwoju wiedzy w regionie oraz do jego rozwoju (R. Camagni, R. Capello, R. Hassink, A. Malmberg, P. Maskell). Należy też wskazać, że poziom rozwoju i konkurencyjności gospodarki determinują między innymi: umiejętność współpracy w ramach sieci (B.-Å. Lundvall, P. Cooke K. Morgan), zidentyfikowanie konieczności poszerzania wiedzy, rozwoju umiejętności i kompetencji przez ludzi już pracujących, jak i tych, którzy dopiero wchodzą na rynek pracy (R. Martin, O. Raspe, F. Van Oort), oraz szeroko pojęta kreatywność i inicjatywa ludzi (Ch. Landry, G.-J. Hospers). Rozwój działań, które przyczyniają się do stworzenia niezbędnej infrastruktury oraz umożliwiają podjęcie wyzwań, to tematy podchwytywane skwapliwie przez środowiska polityczne, biznesowe, społeczne i akademickie. Od początku lat 60., obserwujemy w regionach rozwój twardej infrastruktury, promującej wzrost gospodarczy. Od początku lat 80. kładzie sie nacisk na przedsięwzięcia podejmowane w celu rozwoju infrastruktury edukacyjnej, ulepszania dostępności komunikacji, restrukturyzacji gospodarczej oraz przestrzennej. W swoich badaniach, Bank Światowy zauważa, że od połowy lat 90. rośnie zainteresowanie instrumentami wspierania infrastruktury miękkiej. Są to, w szczególności, instrumenty przyczyniające się do zacieśniania więzi gospodarczych i zwiększania możliwości zatrudnienia. Należą do nich, na przykład, sieciowanie i tworzenie klastrów, szkolenia i działania informacyjne, jak również rozmaite dotacje finansowe. Mają one znaczenie kluczowe, ponieważ nawet przy ugruntowa- Plan wspólnych działań Metodologia i praktyka 6

7 Preface The creation of the Central European Research and Development Area called CERADA is an offer granted to business, universities and policy-makers through the cooperation effort of four regions involved in a Framework Project under the same title. Moravskoslezský kraj, województwo śląskie, Zlínský kraj and Žilinský kraj were among those initiating and setting up the CERADA area and using the logic of building up a modern economy in regions. The emergence of modern economy in the regions is closely related to learning by business entities and by their institutional milieux. Regional development tends to be explained through the results of learning and improvement processes in the institutional milieu (B. Asheim, B.-Å. Lundvall, B. Johnson, J. Ritsilä, M. Storper). The emphasis is on the effects of cooperation under conditions of competitiveness among companies and various public and private organisations, in particular, from educational, political and civic sectors. It is stressed that the effects expand knowledge in the region and contribute to its development (R. Camagni, R. Capello, R. Hassink, A. Malmberg, P. Maskell). It should also be pointed out that the development and competitiveness levels of the economy in the regions are determined, for instance, by: the cooperative skills within networks (B.-Å. Lundvall, P. Cooke K. Morgan), recognition of the necessary prospective knowledge, skills and competencies by people who already work and by those who are entering the labour market (R. Martin, O. Raspe, F. Van Oort), and, in broad terms, the creativity and initiative of people (Ch. Landry, G.-J. Hospers). Enhancing actions and activities that create the necessary infrastructure and meet challenges are readily taken up by political circles as well as business, social and academic ones. Since the beginning of the 1960s, we have observed that the hard infrastructure that promotes economic development has been installed in the regions. Since the beginning of the 1980s, the emphasis has been placed on undertakings aimed at developing the educational infrastructure, improving the communications accessibility, economic restructuring or spatial regeneration. In its studies, the World Bank notes that since the mid-1990s the interest in initiating soft infrastructure support instruments has increased. These have been, in particular, instruments contributing to the expansion of economic ties and the increase in labour opportunities. They include, for example, enhanced networking and cluster-formation, training and informational activities, and various financial grants. Their support is essential, since even with high quality preparation, the promoting of regional development through spatial infrastructure forms, rang- Joint Action Plan Methodology and praxis 7

8 nym podejściu do rozwoju regionalnego w ramach kształtowania infrastruktury przestrzennej, od tworzenia ośrodków edukacji, platform badawczych i laboratoriów rozwoju, poprzez różnorodne parki technologiczne i strefy działalności ekonomicznej, działaniom takim powinny towarzyszyć zabiegi mające na celu doskonalenie kapitału ludzkiego i społecznego. Niniejszy dokument jest podsumowaniem doświadczeń ponad dwóch lat działań ukierunkowanej na utworzenie wzorców współpracy w ramach CERADA oraz propozycji dalszych działań w latach W rozdziale pierwszym omówiono rolę CERADA w Europejskim Obszarze Badań także w odniesieniu do strategii Europa Przedstawiono tu dane dotyczące badań i innowacji. W rozdziale drugim przedstawiono podstawy metod action learning (uczenia się poprzez działanie) oraz narzędzia wykorzystywane do operacjonalizacji koncepcji CERADA. Należy postrzegać je jako praktyczną podstawę do zainicjowania i wdrożenia podobnych działań w innych obszarach Unii Europejskiej. Rozdział trzeci obejmuje ogólne omówienie kontekstu strategicznego CERADA, począwszy od wizji, a skończywszy na strategicznych powiązaniach pomiędzy podmiotami, które zostały przedstawione w postaci analizy interesariuszy. W rozdziale czwartym przedstawiono działania zrealizowane w latach w ramach rozwoju projektu CERADA. Zidentyfikowano kluczowe czynniki wewnętrzne i zewnętrzne, przedstawiono przetestowane hipotezy dotyczące scenariuszy rozwoju. Ostatni rozdział przedstawia działania, które będą podejmowane przez interesariuszy CERADA od roku Opis działań praktycznych, oferowanych w postaci planu działania, otwiera CERADA na nowe możliwości oraz na współpracę z partnerami biznesowymi, akademickimi i technologicznymi w Europie Środkowej. Metodologię tę można łatwo przystosować do potrzeb innych sektorów biznesu oraz spoza świata biznesu, jak również innych terytoriów, ponieważ umożliwia ona realizację skoordynowanych działań o zróżnicowanym charakterze. Plan wspólnych działań Metodologia i praktyka 8

9 ing from educational centres, research platforms and development laboratories, through various technological parks and economic activity areas, should be, to a larger extent, accompanied by activities boosting their human and social capital. The presented document combines the experience of more than a two-year cooperation focused on establishing cooperative patterns in CERADA with the proposals of future actions time-bound between Chapter one reviews CERADA s role in the European Research Area with regards to the Europe 2020 strategy. Background data concerning research and innovation are provided. Chapter two deals with the fundamentals of action learning methods and tools used during the operationalisation of the CERADA concept. Thus, it should be perceived as the practical setting for initiating and implementing similar activities in other parts of the European Union. Chapter three provides an overview of the CERADA strategic context starting with the vision and moving on to the strategic interplay of actors, summarised in a tailor-made stakeholder analysis. Chapter four relates the activities performed in aimed at strengthening CERADA. Key internal and external factors are identified, hypotheses concerning growth scenarios tested. The final chapter focuses on the actions to be taken by CERADA stakeholders starting from The praxis, offered as the action plan, opens up CERADA for new opportunities and new business, university and technology partners in Central Europe. The methodology can be easily adapted to the needs of other business and non-business sectors and territories allowing coordinated actions of various nature. Joint Action Plan Methodology and praxis 9

10 Rozdział 1. Europa Środkowa jako przestrzeń europejskiego renesansu innowacji W kierunku nowego europejskiego renesansu innowacji Wyniki osiągane przez gospodarkę europejską zdają się nie potwierdzać jej własnej wizji innowacyjności, a tym samym konkurencyjności w wymiarze globalnym. Po zmierzchu strategii lizbońskiej, która nie spełniła pokładanych w niej nadziei, pojawiły się lub powróciły pewne plany polityczno-strategiczne, stanowiące podstawę budowania nowych koncepcji i proponowania nowych planów działania. Do nowego otwarcia wezwała Rada ds. Europejskiej Przestrzeni Badawczej. Ciało to, złożone z autorytetów europejskiej nauki, wskazało szereg spraw, którymi należy się zająć w nadchodzących latach pod hasłem przygotowania Europy na nowy renesans. 1 Głównym zamysłem tej koncepcji jest sprawienie, aby EPG stała się synonimem kreatywności, doskonałości i efektywności oraz katalizatorem nowego renesansu w naszym globalnym sposobie myślenia, działania i prowadzenia badań. REPB rozwinęła tę koncepcję, definiując sześć podstawowych obszarów oraz działań, jakie w ich zakresie należy przeprowadzić do roku 2030 (rys. 1). Rys. 1. Europejska Przestrzeń Badawcza podstawowe obszary i potrzebne działania Źródło: Preparing Europe for a New Renaissance. A Strategic View of the European Research Area, Rada ds. Europejskiej Przestrzeni Badawczej, Komisja Europejska, 2009 EPB jest potrzebna Działania do przeprowadzenia w sześciu podstawowych obszarach do roku 2030 Na Europejską Przestrzeń Badawczą składa się wiele osób i instytucji; jednak aby osiągać oczekiwane rezultaty, muszą oni wszyscy współpracować na nieznającym granic rynku talentów i pomysłów. Niepokojące są dzisiejsze podziały w EPB: wciąż zbyt wiele znaczą partykularne priorytety narodowe, centralizm i niekorzystne uwarunkowania prawne i instytucjonalne. W obliczu wyzwań, przed jakimi stoi nasza planeta i Europa, musimy działać, i to natychmiast. W przeciwnym razie Europa nie tylko ulegnie marginalizacji na rynku światowym, ale także nie wykorzysta szans na wkład w rozwiązanie naszych największych problemów. Aby do 2030 roku stworzyć w pełni funkcjonalną EPB, potrzebujemy silnego przywództwa w sześciu obszarach polityki: 1. EPB zjednoczona, pozwalająca na swobodny przepływ idei i ludzi w dynamicznym i otwartym społeczeństwie. 2. EPB kierująca się potrzebami społecznymi dotyczącymi wielkich wyzwań, takich jak zmiany klimatyczne, bezpieczeństwo energetyczne, zasoby wodne, starzenie się społeczeństw, opieka zdrowotna i zrównoważony wzrost gospodarczy dla wszystkich. 3. EPB, której fundamentem jest wspólna odpowiedzialność nauki, polityki i społeczeństwa, gdzie polityka publiczna oparta jest na faktach i nowej umowie społecznej nauki i społeczeństwa, mającej za podstawę odpowiedzialność za działania oraz wolność myśli. 4. EPB otwarta na innowacje publicznych i prywatnych interesariuszy, służące wzmocnieniu naszej bazy naukowej oraz gospodarki. 5. EPB dążąca do doskonałości, gdzie podejmowanie ryzyka w badaniach, niezależnie od ich publicznego czy prywatnego źródła, stanie się wiodącą zasadą. 6. EPB spójna, obejmująca cały kontynent, umożliwiająca wszystkim aktorom badań europejskich uczestniczenie w tworzeniu gospodarki opartej na wiedzy. 1 Preparing Europe for a New Renaissance. A Strategic View of the European Research Area, Rada ds. Europejskiej Przestrzeni Badawczej, Komisja Europejska, Plan wspólnych działań Metodologia i praktyka 10

11 Chapter 1. Central Europe as European innovation renaissance area Towards the new European innovation renaissance The condition of the European economy challenges its understanding and vision of being innovative and thus competitive in the global dimension. Following the dusk of the unsuccessful Lisbon Strategy, 1 several policy plans emerged or reemerged as a food for thought in order to support the building of new concepts and proposing of new action plans. A serious call for the new opening has been presented by the European Research Area Board. This body of respectable European representatives of science pinpointed several issues to be tackled in the forthcoming years, under the umbrella of Preparing Europe for a New Renaissance 2. The main idea behind the concept is to make ERA a byword for creativity, excellence and efficiency and the catalyst for a new Renaissance in the way we think, act and research globally. To follow this concept, the ERAB defined six fundamental themes and actions required by 2030 (fig. 1). Fig. 1. European Research Area fundamental themes and required actions Source: Preparing Europe for a New Renaissance. A Strategic View of the European Research Area, European Research Area Board, European Commission, 2009 THE ERA is necessary Action required by 2030 on 6 fundamental themes The European Research Area comprises many people and institutions but unless they work together, in a borderless marketplace for talents and ideas, they will be ineffectual. We are concerned by the fractured state of the ERA today: still too much driven by inward-looking national priorities, too much centralism and sub-optimal institutional and legal frameworks. In view of the challenges our planet and Europe face, we must act, and act now. Otherwise, Europe will not only become marginalized in a global market, but will fail to contribute to solving our greatest challenges. As a result, bold leadership along six policy themes is needed to achieve a fully functioning ERA by 2030: 1. A united ERA to permit ideas and people to move freely across a dynamic and open society. 2. An ERA driven by societal needs to address the Grand Challenges, such as climate change, energy supply, water resources, ageing societies, healthcare and sustainable prosperity for all. 3. An ERA based on a shared responsibility between science, policy and society, where public policy is based on evidence and underpinned by a new social contract between science and society that emphasizes responsibility for action as well as freedom of thought. 4. An ERA of open innovation between all public and private stakeholders so as to strengthen our research base and our economy. 5. An ERA to deliver excellence where risk-taking in research, regardless of its public or private origin, will be the guiding principle for the ERA policy. 6. An ERA of cohesion across the continent to allow all European research actors to take part in the knowledge-based society. 1 Causes of which have been scrutinized in the Commission Staff Working Document SEC(2010)114: Lisbon Strategy evaluation document, European Commission, Preparing Europe for a New Renaissance. A Strategic View of the European Research Area, European Research Area Board, European Commission, Joint Action Plan Methodology and praxis 11

12 Dokument ten można w istocie uznać za wyraz przejścia od myślenia życzeniowego do europejskiej strategii w obszarze badań i innowacji. Powinno się go jednak także odczytywać jako przejaw consensusu w zakresie jednego z najważniejszych wyzwań stojących przed polityką europejską. Wyznaczone kierunki pojawiają się również w strategii Europa Zakłada ona, że w wyniku dynamicznego rozwoju uwolniony zostanie innowacyjny potencjał Europy, powodując poprawę wyników edukacyjnych oraz jakości i osiągnięć instytucji edukacyjnych, a także zagospodarowanie ekonomicznych i społecznych korzyści, jakie niesie społeczeństwo cyfrowe. Odpowiednia polityka prowadzona będzie na poziomie regionalnym, krajowym i wspólnotowym. Główne założenia planu stymulowania innowacji przedstawiono w opisie inicjatywy flagowej Unia Innowacji (rys. 2). Rys. 2. Europa 2020 projekt przewodni Unia Innowacji Projekt przewodni: Unia Innowacji Celem projektu jest wykorzystywanie działalności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej do rozwiązywania takich problemów jak zmiany klimatu, efektywność energetyczna i pod względem zasobów, zdrowie oraz zmiany demograficzne. Konieczne jest wzmocnienie każdego elementu procesu innowacji, począwszy od wstępnych projektów badawczych aż po komercyjne wykorzystanie ich wyników. Na poziomie UE Komisja podejmuje się: ukończyć tworzenie europejskiej przestrzeni badawczej, opracować strategiczny program działalności badawczej skoncentrowany wokół takich kwestii jak bezpieczeństwo energetyczne, transport, zmiany klimatu, efektywne korzystanie z zasobów, zdrowie i starzenie się społeczeństw, przyjazne środowisku metody produkcji i gospodarowanie gruntami, a także wzmocnić rolę wspólnego planowania z państwami członkowskimi i regionami; poprawić warunki ramowe prowadzenia działalności innowacyjnej przez przedsiębiorstwa (tj. utworzyć jednolity patent UE i specjalny sąd patentowy, poprawić prawodawstwo w obszarze praw autorskich i znaków towarowych, poprawić dostęp MŚP do ochrony praw własności intelektualnej, przyspieszyć opracowywanie standardów interoperacyjnych, poprawić dostęp do kapitału i w pełni wykorzystywać strategie tworzenia popytu, np. poprzez zamówienia publiczne i inteligentne regulacje; utworzyć europejskie partnerstwa innowacyjne między podmiotami działającymi na poziomie UE i w państwach członkowskich w celu szybszego opracowywania i wykorzystywania technologii potrzebnych do rozwiązania określonych problemów. Pierwsze takie partnerstwa obejmą następujące kwestie: zbudowanie biogospodarki do roku 2020, najważniejsze technologie wspomagające, kształtujące przyszłość europejskiego przemysłu oraz technologie umożliwiające osobom starszym samodzielne życie i aktywne funkcjonowanie w społeczeństwie ; nieustająco wzmacniać rolę instrumentów UE mających wspierać innowacje (np. funduszy strukturalnych, funduszy rozwoju obszarów wiejskich, badawczo-rozwojowych programów ramowych, programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji (CIP), planu EPSTE) między innymi poprzez ściślejszą współpracę z EBI i sprawniejsze procedury administracyjne w celu ułatwienia dostępu do funduszy, szczególnie MŚP, oraz wprowadzenia innowacyjnych mechanizmów zachęcających do inwestowania związanych z rynkiem uprawnień do emisji dwutlenku węgla, szczególnie dla podmiotów szybko rozwijających się; wspierać partnerstwa w obszarze wiedzy i umacniać powiązania między światem nauki, biznesu, badań i innowacji, między innymi z wykorzystaniem Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii, oraz wspierać przedsiębiorczość, pomagając młodym innowacyjnym przedsiębiorstwom. Na poziomie krajowym państwa członkowskie będą musiały: zreformować krajowe (i regionalne) systemy prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej, aby sprzyjały one rozwijaniu doskonałości i inteligentnej specjalizacji, zacieśnić współpracę między uczelniami, społecznością badawczą i biznesem, realizować wspólne planowanie, a także poprawić współpracę w obszarach, gdzie UE może zaoferować wartość dodaną, i odpowiednio dostosować krajowe procedury finansowania, tak aby zapewnić rozprzestrzenianie się technologii na całe terytorium UE; zapewnić odpowiednią liczbę absolwentów nauk ścisłych, wydziałów matematycznych i inżynieryjnych oraz wprowadzić do programów szkolnych elementy kreatywności, innowacji i przedsiębiorczości; promować wydatki na wiedzę, między innymi stosując ulgi podatkowe i inne instrumenty finansowe umożliwiające wzrost prywatnych inwestycji w badania i rozwój. Źródło: Europa Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, Komunikat Komisji, KOM(2010)2020, Komisja Europejska Europa Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, Komunikat Komisji, KOM(2010)2020, Komisja Europejska Plan wspólnych działań Metodologia i praktyka 12

13 Indeed, the document can be perceived as a step between wishful thinking and a European strategy for research and innovation. Nevertheless, it must also be read and understood as a manifestation of the consensus upon one of the most important policy challenges in Europe. The directions set therein re-echo throughout the Europe strategy, which assumes that the EU s smart growth will unleash Europe's innovative capabilities leading to the improvement of educational outcomes and the quality and outputs of education institutions, and to a good use of the economic and societal benefits of digital society. The relevant policies will be delivered at regional, national and EU level. The key plans towards boosting innovation has been summarised in the description of the Flagship Initiative: "Innovation Union" (fig. 2). Fig. 2. Europe 2020 Flagship Initiative: "Innovation Union" Flagship Initiative: "Innovation Union" The aim of this is to re-focus R&D and innovation policy on the challenges facing our society, such as climate change, energy and resource efficiency, health and demographic change. Every link should be strengthened in the innovation chain, from 'blue sky' research to commercialisation. At EU level, the Commission will work: To complete the European Research Area, to develop a strategic research agenda focused on challenges such as energy security, transport, climate change and resource efficiency, health and ageing, environmentally-friendly production methods and land management, and to enhance joint programming with Member States and regions; To improve framework conditions for business to innovate (i.e. create the single EU Patent and a specialised Patent Court, modernise the framework of copyright and trademarks, improve access of SMEs to Intellectual Property Protection, speed up setting of interoperable standards; improve access to capital and make full use of demand side policies, e.g. through public procurement and smart regulation); To launch 'European Innovation Partnerships' between the EU and national levels to speed up the development and deployment of the technologies needed to meet the challenges identified. The first will include: 'building the bio-economy by 2020', 'the key enabling technologies to shape Europe's industrial future' and 'technologies to allow older people to live independently and be active in society'; To strengthen and further develop the role of EU instruments to support innovation (e.g. structural funds, rural development funds, R&D framework programme, CIP, SET plan), including through closer work with the EIB and streamline administrative procedures to facilitate access to funding, particularly for SMEs and to bring in innovative incentive mechanisms linked to the carbon market, namely for fastmovers; To promote knowledge partnerships and strengthen links between education, business, research and innovation, including through the EIT, and to promote entrepreneurship by supporting Young Innovative Companies. At national level, Member States will need: To reform national (and regional) R&D and innovation systems to foster excellence and smart specialisation, reinforce cooperation between universities, research and business, implement joint programming and enhance cross-border co-operation in areas with EU value added and adjust national funding procedures accordingly, to ensure the diffusion of technology across the EU territory; To ensure a sufficient supply of science, maths and engineering graduates and to focus school curricula on creativity, innovation, and entrepreneurship; To prioritise knowledge expenditure, including by using tax incentives and other financial instruments to promote greater private R&D investments. Source: Europe A strategy for smart, sustainable and inclusive growth, Communication from the Commission, COM(2010)2020, European Commission Europe A strategy for smart, sustainable and inclusive growth, Communication from the Commission, COM(2010)2020, European Commission Joint Action Plan Methodology and praxis 13

14 Wzmocnienie EPB znów jawi się jako kluczowy czynnik kształtujący gospodarczą pozycję Europy. Europa Środkowa i jej pozycja gospodarcza Państwa członkowskie oraz regiony usytuowane w Europie Środkowej muszą zdefiniować swoją pozycję strategiczną w kontekście nowego europejskiego renesansu. Ta część kontynentu obejmuje obszary dotkliwie obciążone ponadczterdziestoletnim wpływem rządów reżimów komunistycznych. Polityka centralnego planowania gospodarki, której towarzyszyło wyjątkowo silne uprzedzenie wobec własności prywatnej, zmieniła mentalność ludzi, wpływając negatywnie na ich zdolności kluczowe dla przedsiębiorczości, kreatywności i innowacyjności. Z drugiej strony, gospodarki centralnie planowane opierały się zwykle na wielkim przemyśle, wymagającym licznej siły roboczej. W konsekwencji wiele regionów środkowoeuropejskich rozwijało się jako quasi-klastry, wyspecjalizowane w konkretnej dziedzinie produkcji przemysłowej, z dobrze wykwalifikowaną siłą roboczą i licznymi uczelniami oraz ośrodkami badawczo-rozwojowymi, które pracowały nad racjonalizacją procesów przemysłowych. W wyniku politycznych i ekonomicznych tendencji nasilających się do końca lat 80. XX w. kraje i regiony Europy Środkowej znalazły się w szczególnej sytuacji podczas transformacji politycznej i gospodarczej (lata 90.), a także w latach późniejszych, w czasie akcesji do Unii Europejskiej. W większości przypadków przystąpiły one do wspólnego rynku europejskiego jako kraje i regiony pozostające w tyle zarówno pod względem gospodarczym, jak i nowoczesnego podejścia do badań i rozwoju. Niemniej, pomimo niedoinwestowania, ich potencjał techniczny związany tak z kapitałem ludzkim, jak i instytucjami, wygląda obiecująco w świetle nadchodzących przemian. Nie ma jednej definicji Europy Środkowej; nie ma też mapy, która przedstawiałaby ją w sposób definitywny, jednakże jako główne kraje obszaru wskazuje się Czechy, Węgry, Polskę i Słowację, często w towarzystwie Austrii i wschodnich landów Niemiec. Takie pojęcie Europy Środkowej rozszerza się nieraz o południowe kraje strefy bałtyckiej oraz kraje naddunajskie. Poniższe zestawienie obrazuje główne wskaźniki ekonomiczne i innowacyjności, które ilustrują obecną sytuację w Europie Środkowej. Plan wspólnych działań Metodologia i praktyka 14

15 Again, the strengthening of the ERA emerges as a key factor in determining the new economic position of Europe. Central Europe and its economic position The Member States and Regions located in Central Europe must find their way in the changed context of the new European renaissance. This part of the continent covers territories heavily burdened by an over 40-year influence of the communist regime. The policies of centrally planned economies, accompanied by an extremely strong bias against public ownership, had changed human mindsets and, in consequence, people s willingness to engage in and abilities related to entrepreneurship, creativeness and innovativeness. On the other hand, centrally planned economies were usually based on big labourintensive industries. Due to this, many Central European regions had evolved as quasi-clusters specializing in a specific area of industrial production, with a fairly well skilled workforce and numerous higher education institutions and research and development institutes focused on the so-called rationalisation of industrial processes. The political and economic trends of 1950s through 1980s had led to a very peculiar situation of the Central European Member States and Regions in the years of political and economic transformation (1990s) and afterwards, at the time of their accession to the EU. In most cases, they entered the Single European Market as countries and regions lagging behind in terms of both, the economy and the modern approach to R&D. However, even though underinvested, their technical potential residing in human capital and institutions has been promising with regard to the future processes. There is no single definition of Central Europe, nor is there a single indicative map of this area. Whichever way to look at it, the core countries are the Czech Republic, Hungary, Poland and Slovakia, usually accompanied by Austria and eastern regions of Germany. This understanding of Central Europe is often extended to the countries of the southern Baltic area and the Danube area. The figures below present the main economic and innovation indicators in the current positioning of Central Europe. Joint Action Plan Methodology and praxis 15

16 Rys. 3. Najbogatsze i najbiedniejsze regiony europejskie w roku 2003 (regionalny PKB w przeliczeniu na mieszkańca w 25 krajach UE) Źródło: Eurostat Rys. 4. Najbogatsze i najbiedniejsze regiony europejskie w roku 2008 (regionalny PKB w przeliczeniu na mieszkańca w 27 krajach UE) Źródło: Eurostat Plan wspólnych działań Metodologia i praktyka 16

17 Fig. 3. European richest and poorest regions 2003 (Regional GDP per inhabitant, EU-25) Source: Eurostat Fig. 4. European richest and poorest regions 2008 (Regional GDP per inhabitant, EU-27) Source: Eurostat Joint Action Plan Methodology and praxis 17

18 Rys. 5. Poziom PKB na mieszkańca (SSN) w 2007 r. Fig. 5. GDP per head (PPS), 2007 Źródło/Source: Investing in Europe s future. Fifth report on economic, social and territorial cohesion. European Commission, November 2010 Plan wspólnych działań Metodologia i praktyka 18

19 Rys. 6. Realny wzrost poziomu PKB per capita w latach Fig. 6. Growth of GDP per head in real terms, Źródło/Source: Investing in Europe s future. Fifth report on economic, social and territorial cohesion. European Commission, November 2010 Joint Action Plan Methodology and praxis 19

20 Rys. 7. Łączne wydatki na badania i rozwój w 2007 r. Fig. 7. Total expenditure on R&D, 2007 Źródło/Source: Investing in Europe s future. Fifth report on economic, social and territorial cohesion. European Commission, November 2010 Plan wspólnych działań Metodologia i praktyka 20

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

Adam Kozierkiewicz JASPERS

Adam Kozierkiewicz JASPERS Adam Kozierkiewicz JASPERS Europa 2020 Flagship initiatives Priorities Targets Digital agenda for Europe Innovation Union Youth on the move Resource efficient Europe An industrial policy for the globalisation

Bardziej szczegółowo

Uw a r u n k o w a n i a r o z w o j u Do l n e g o Śl ą s k a. Redaktor naukowy Teresa Kupczyk

Uw a r u n k o w a n i a r o z w o j u Do l n e g o Śl ą s k a. Redaktor naukowy Teresa Kupczyk Uw a r u n k o w a n i a r o z w o j u Do l n e g o Śl ą s k a w perspektywie roku 2020 Redaktor naukowy Teresa Kupczyk Wrocław 2010 Spis treści Wprowadzenie...7 1. Szanse i zagrożenia dla rozwoju Polski

Bardziej szczegółowo

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project Drugie Forum Obserwacji Ziemi Ministerstwo Rozwoju Warszawa, 4 lipca 2016 2 Zadania projektu Stworzenie

Bardziej szczegółowo

Eugeniusz Koś micki Zrównoważony rozwój w warunkach globalizacji gospodarki. Podstawowe problemy teoretyczne i polityczne

Eugeniusz Koś micki Zrównoważony rozwój w warunkach globalizacji gospodarki. Podstawowe problemy teoretyczne i polityczne Eugeniusz Koś micki Zrównoważony rozwój w warunkach globalizacji gospodarki Podstawowe problemy teoretyczne i polityczne Białystok Poznań 2009 3 copyright by: Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce

Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce HORIZON 2020 - THE FRAMEWORK PROGRAMME FOR RESEARCH AND INNOVATION (2014-2020) 2020) Challenge 5 Climate action, environment, resource efficiency and raw materials INFORMAL DRAFT 1 Copyright KPK PB UE

Bardziej szczegółowo

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia Katedra Rynku Transportowego Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia dr Marcin Wołek Department of Transportation Market University of Gdansk Warsaw,

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Description Master Studies in International Logistics is the four-semesters studies, dedicate

Bardziej szczegółowo

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond.

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond. Project CARETRAINING PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE Projekt CARETRAINING KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROJEKTU Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland

Cracow University of Economics Poland Cracow University of Economics Poland Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Keynote Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit,

Bardziej szczegółowo

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Sustainable Urban Mobility Planning Poland Wprowadzenie Introduction Wyzwania polityki UE w zakresie transportu miejskiego Zatłoczenie centrów miast

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura badawcza w Programie Horyzont 2020

Infrastruktura badawcza w Programie Horyzont 2020 Infrastruktura w H2020 UMK Toruń, 18 marca 2014 Infrastruktura badawcza w Programie Horyzont 2020 Wiesław Studencki Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Instytucie Podstawowych Problemów

Bardziej szczegółowo

Implementation of the JEREMIE initiative in Poland. Prague, 8 November 2011

Implementation of the JEREMIE initiative in Poland. Prague, 8 November 2011 Implementation of the JEREMIE initiative in Poland Prague, 8 November 2011 Poland - main beneficiary of EU structural funds - 20% of allocation within cohesion policy (EUR 67 bln) Over EUR 10 bln of NSRF

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES Graduate profile Graduate has a general theoretical knowledge in the field

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w programach Unii Europejskiej 2014 2020. COSME i Horyzont 2020. Dolnośląskie Spotkania Biznesowe, maj 2014 r.

Wsparcie dla przedsiębiorców w programach Unii Europejskiej 2014 2020. COSME i Horyzont 2020. Dolnośląskie Spotkania Biznesowe, maj 2014 r. Wsparcie dla przedsiębiorców w programach Unii Europejskiej 2014 2020 COSME i Horyzont 2020 Dolnośląskie Spotkania Biznesowe, maj 2014 r. COSME small and medium sized enterprises Program na rzecz konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ OBSZARÓW MIEJSKICH W KRAJACH CZŁONKOWSKICH UE W LATACH 2014-2020 29 września 1 października 2015 r. Sesja warsztatowa - Zintegrowane Strategie Miejskie tworzenie i realizacja Tworzenie

Bardziej szczegółowo

aforementioned device she also has to estimate the time when the patients need the infusion to be replaced and/or disconnected. Meanwhile, however, she must cope with many other tasks. If the department

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

Regionalny E-KO-SYSTEM Innowacji Województwa Śląskiego

Regionalny E-KO-SYSTEM Innowacji Województwa Śląskiego Regionalny E-KO-SYSTEM Innowacji Województwa Śląskiego Konferencja Regionalny Ekosystem Innowacji Wspólny rynek dla biznesu i nauki Chorzów, 10 października 2012 r. RSI komunikuje politykę innowacyjną

Bardziej szczegółowo

Agencja Rozwoju Innowacji SA

Agencja Rozwoju Innowacji SA Agencja Rozwoju Innowacji SA Zwiększenie szansy na sukces projektów innowacyjnych Czerwiec 2012 Europa 2020 W 2010 r. Komisja Europejska przyjęła nową strategię średniookresową: Europa 2020. Strategia

Bardziej szczegółowo

Innowacyjność jako obszar polityki rozwoju Małopolski STRATEGIA MAŁOPOLSKA 2020

Innowacyjność jako obszar polityki rozwoju Małopolski STRATEGIA MAŁOPOLSKA 2020 Innowacyjność jako obszar polityki rozwoju Małopolski STRATEGIA MAŁOPOLSKA 2020 Konferencja Regionalna SMART+ Innowacje w małych i średnich przedsiębiorstwach oraz promocja badań i rozwoju technologicznego

Bardziej szczegółowo

Lower Silesia Region CLIMATE-KIC PARTNER

Lower Silesia Region CLIMATE-KIC PARTNER Samorządowa jednostka organizacyjna Lower Silesia Region CLIMATE-KIC PARTNER Institute for Territorial Development / Climate-Kic 1 PRZEMYSŁAW MALCZEWSKI LOWER SILESIA COORDINATOR OF REGIONAL ACTIVITY AFFILIATED

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES IN Description The objective of the studies is to train an expert in international

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Polityka klastrowa i klastry perspektywa Komisji Europejskiej

Polityka klastrowa i klastry perspektywa Komisji Europejskiej Piotr Kryjom Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Polityka klastrowa i klastry perspektywa Komisji Europejskiej Kraków, 03 czerwca 2013 r. Spis treści: 1. Trendy, 2. Działania Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

SME Instrument & Fast Track to Innovation Programy wspierania innowacji dla MŚP sektora transportowego

SME Instrument & Fast Track to Innovation Programy wspierania innowacji dla MŚP sektora transportowego Warszawa, 17 grudnia 2014 SME Instrument & Fast Track to Innovation Programy wspierania innowacji dla MŚP sektora transportowego Prelegent: Aneta Maszewska W niniejszej prezentacji wykorzystano materiały

Bardziej szczegółowo

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 Załącznik nr 1 General information (Informacje ogólne) 1. Please specify your country. (Kraj pochodzenia:) 2. Is this your country s ECPA

Bardziej szczegółowo

Warunki poprawy pozycji innowacyjnej kraju Globalizacja działalności badawczej i rozwojowej: próba oceny miejsca Polski

Warunki poprawy pozycji innowacyjnej kraju Globalizacja działalności badawczej i rozwojowej: próba oceny miejsca Polski Warunki poprawy pozycji innowacyjnej kraju Globalizacja działalności badawczej i rozwojowej: próba oceny miejsca Polski Wojciech Burzyński Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur Warszawa, 8 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Polityka klastrowa i wsparcie inicjatyw klastrowych doświadczenia i perspektywa 2014-2020

Polityka klastrowa i wsparcie inicjatyw klastrowych doświadczenia i perspektywa 2014-2020 2013 Joanna Podgórska Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Polityka klastrowa i wsparcie inicjatyw klastrowych doświadczenia i perspektywa 2014-2020 Seminarium CATI Warszawa, 24 czerwca 2013 roku

Bardziej szczegółowo

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy Definition: WHAT DOES THE SPECIAL ECONOMIC ZONE MEAN? THE SPECIAL ECONOMIC ZONE IS THE SEPERATED AREA WITH ATTRACTIVE TAX

Bardziej szczegółowo

HORYZONT 2020 nowy program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji

HORYZONT 2020 nowy program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji Politechnika Śląska 28 luty 2014 rok HORYZONT 2020 nowy program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji Mobilność naukowców Akcje Marie Skłodowska-Curie oraz ERC Renata Downar-Zapolska Regionalny

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY SEMINARIÓW. TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk. Godziny spotkania: 10:00 13:00

PROGRAMY SEMINARIÓW. TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk. Godziny spotkania: 10:00 13:00 PROGRAMY SEMINARIÓW TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk 1. Pojęcia podstawowe z obszaru innowacyjnej przedsiębiorczości 2. Proces poszukiwania innowacyjności 3. Proces wprowadzania innowacji

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim Westpomeranian Integrated Territorial Investments Źródło: Biuletyn Informacyjny 1 Zintegrowane Inwestycje Terytorialne dla Koszalińsko-Kołobrzesko-

Bardziej szczegółowo

ASTERN BORDERIAND OF ENLARGED EUROPEAN UNION

ASTERN BORDERIAND OF ENLARGED EUROPEAN UNION ASTERN BORDERIAND OF ENLARGED EUROPEAN UNION COMPETITIUENESS FACTORS Editedby Eufemia Teichmann WARSAW SCHOOL OF ECONOMICS WARSAW 2006 Spis treści Przedmowa 9 Część I CZYNNIKI I OGRANICZENIA KONKURENCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania dotyczące rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw w oparciu o zamówienia publiczne dr inż. Arkadiusz Borowiec

Uwarunkowania dotyczące rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw w oparciu o zamówienia publiczne dr inż. Arkadiusz Borowiec Uwarunkowania dotyczące rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw w oparciu o zamówienia publiczne dr inż. Arkadiusz Borowiec Spotkanie informacyjne współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

ZróŜnicowanie polskich miast Urban Inequality in Poland

ZróŜnicowanie polskich miast Urban Inequality in Poland OECD Przegląd krajowej polityki miejskiej National Urban Policy Review of Poland 17-19 19 March 2010 ZróŜnicowanie polskich miast Urban Inequality in Poland Zygmunt Ziobrowski Instytut Rozwoju Miast The

Bardziej szczegółowo

Zasady programu Potencjał badawczy w 7.PR

Zasady programu Potencjał badawczy w 7.PR Zasady programu Potencjał badawczy w 7.PR Work Programme 2012-13 Call identifier: FP7-REGPOT-2012-2013-1 Call title: Unlocking and developing the research potential of research entitis in the EU s Convergence

Bardziej szczegółowo

Zwiększenie konkurencyjności regionu poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu. Magdalena Woźniak - Miszewska Szczecin, 23-24 listopada 2011 r.

Zwiększenie konkurencyjności regionu poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu. Magdalena Woźniak - Miszewska Szczecin, 23-24 listopada 2011 r. Zwiększenie konkurencyjności regionu poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu Magdalena Woźniak - Miszewska Szczecin, 23-24 listopada 2011 r. Plan wystąpienia: 1. Cel główny 2. Centrum Obsługi Inwestorów

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/2014_2020/strony/ glowna.aspx 2 I Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja naukowoprzemysłowe

Bardziej szczegółowo

Klastry wyzwania i możliwości

Klastry wyzwania i możliwości Klastry wyzwania i możliwości Stanisław Szultka Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową 29 września 2015 Klastry wyzwania nowej perspektywy 1. Klastry -> inteligentne specjalizacje 2. Organizacje klastrowe

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa UE nowe uwarunkowania

Nowa perspektywa finansowa UE nowe uwarunkowania Wydział Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Nowa perspektywa finansowa UE nowe uwarunkowania UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Rozporządzenie ogólne PE i Rady Ukierunkowanie

Bardziej szczegółowo

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Piąte spotkanie grupy partnerskiej w Katowicach (Polska) 19-20 maj 2015 Program Uczenie się przez całe życie Grundtvig Tytył projektu: Osoby 50+ na rynku

Bardziej szczegółowo

Inteligentna Energia Program dla Europy

Inteligentna Energia Program dla Europy Inteligentna Energia Program dla Europy informacje ogólne, priorytety. Antonina Kaniszewska Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji (2007-2013) Competitiveness and Innovation framework Programme

Bardziej szczegółowo

Iwona Nurzyńska. Fundusze Unii Europejskiej a system finansowania inwestycji ze środków publicznych w Polsce

Iwona Nurzyńska. Fundusze Unii Europejskiej a system finansowania inwestycji ze środków publicznych w Polsce Iwona Nurzyńska Fundusze Unii Europejskiej a system finansowania inwestycji ze środków publicznych w Polsce Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk Warszawa 2011 Iwona Nurzyńska European

Bardziej szczegółowo

Rozwój inteligentny Rozwój zrównoważony Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu

Rozwój inteligentny Rozwój zrównoważony Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu Europa 2020 Cele Europa 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu Rozwój inteligentny Rozwój zrównoważony Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu

Bardziej szczegółowo

Łukasz Urbanek. Departament RPO. Kierownik Działu Programowania i Ewaluacji. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Łukasz Urbanek. Departament RPO. Kierownik Działu Programowania i Ewaluacji. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 1 Łukasz Urbanek Kierownik Działu Programowania i Ewaluacji Departament RPO Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Strategia lizbońska 2007-2013 Strategia Europa 2020 2014-2020 Główne założenia

Bardziej szczegółowo

Prelegent: Aleksandra Ihnatowicz Zespół ICT KPK

Prelegent: Aleksandra Ihnatowicz Zespół ICT KPK Prelegent: Aleksandra Ihnatowicz Zespół KPK Siećnarodowych punktów kontaktowych wfp7i H2020 Wsparcie wnioskodawców projektów Od pomysłu do skutecznego złożenia wniosku Kim jesteśmy? Międzynarodowa sieć

Bardziej szczegółowo

Akceleracja komercjalizacji Kapitał i inwestycje koniecznym elementem rynkowego sukcesu. See what we see

Akceleracja komercjalizacji Kapitał i inwestycje koniecznym elementem rynkowego sukcesu. See what we see Akceleracja komercjalizacji Kapitał i inwestycje koniecznym elementem rynkowego sukcesu See what we see Listopad 2014 Spis treści 1. Źródła finansowania prac i nakładów na prace B+R 2. Innowacje w Polsce,

Bardziej szczegółowo

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r EGARA 2011 Adam Małyszko FORS POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r HISTORIA ELV / HISTORY ELV 1992r. 5 Program działań na rzecz ochrony środowiska / EAP (Environmental Action Plan) 1994r. Strategia dobrowolnego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland

GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIVE SCIENCES POZNAŃ BRANCH Department of Environmental Management in Livestock Buildings and

Bardziej szczegółowo

CLUSTRAT BOOSTING INNOVATION THROUGH NEW CLUSTER CONCEPTS IN SUPPORT OF EMERGING ISSUES AND CROSS-SECTORAL THEMES

CLUSTRAT BOOSTING INNOVATION THROUGH NEW CLUSTER CONCEPTS IN SUPPORT OF EMERGING ISSUES AND CROSS-SECTORAL THEMES CLUSTRAT BOOSTING INNOVATION THROUGH NEW CLUSTER CONCEPTS IN SUPPORT OF EMERGING ISSUES AND CROSS-SECTORAL THEMES Wzmacnianie innowacji poprzez nowe koncepcje klastrów wspierających pojawiające się potrzeby

Bardziej szczegółowo

EUROPA W PERSPEKTYWIE ROKU 2050

EUROPA W PERSPEKTYWIE ROKU 2050 POLSKA AKADEMIA NAUK KANCELARIA PAN KOMITET PROGNOZ POLSKA 2000 PLUS' EUROPA W PERSPEKTYWIE ROKU 2050 EUROPĘ IN THE PERSPECTIVE TO 2050 Warszawa 2007 SPIS TREŚCI Uwagi wstępne 10 EUROPA 2050 - WYZWANIA

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wprowadzenie... 9

SPIS TREŚCI. Wprowadzenie... 9 SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 9 ROZDZIAŁ I Teoretyczne ujęcie innowacji... 11 1. Innowacje-proces innowacyjny-konkurencyjność... 11 2. System innowacyjny na poziomie regionu... 15 3. System innowacyjny a

Bardziej szczegółowo

Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał

Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał Poland is a nation rich in history, culture, and tradition, undergoing tremendous change. Polska jest krajem bogatym w historię, kulturę i tradycję, przechodzącym

Bardziej szczegółowo

Investment expenditures of self-governement units in percentage of their total expenditure

Investment expenditures of self-governement units in percentage of their total expenditure CENTRAL STATISTICAL OFFICE STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE Sustainable Development Indicators. Regional module More information: for substantive matters concerning: national indicators and those on the

Bardziej szczegółowo

Środki na projekty B+R i transfer technologii w RPO WM

Środki na projekty B+R i transfer technologii w RPO WM Środki na projekty B+R i transfer technologii w RPO WM 2014-2020 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Warszawa, 11 grudnia 2013 br. 1 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych MIR:

Bardziej szczegółowo

Ewa Pancer-Cybulska, tukasz Olipra, Leszek Cybulski, Agata Suröwka TRANSPORT LOTNICZY A REGIONALNE RYNKI PRACY W POLSCE THE IMPACT OF AIR TRANSPORT

Ewa Pancer-Cybulska, tukasz Olipra, Leszek Cybulski, Agata Suröwka TRANSPORT LOTNICZY A REGIONALNE RYNKI PRACY W POLSCE THE IMPACT OF AIR TRANSPORT Ewa Pancer-Cybulska, tukasz Olipra, Leszek Cybulski, Agata Suröwka TRANSPORT LOTNICZY A REGIONALNE RYNKI PRACY W POLSCE THE IMPACT OF AIR TRANSPORT ON REGIONAL LABOUR MARICETS IN POLAND jt^l Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Daniel Szczechowski Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Opole, 13 listopada 2014 r. Potencjał innowacyjny

Bardziej szczegółowo

About the Program. Beneficiaries of the Program. Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration

About the Program. Beneficiaries of the Program. Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration Dariusz Janusek Science for Industry: Necessity is the mother of invention Second Networking Event in the field of modern techniques

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

POLITYKA EKOINNOWACYJNA UNII EUROPEJSKIEJ

POLITYKA EKOINNOWACYJNA UNII EUROPEJSKIEJ POLITYKA EKOINNOWACYJNA UNII EUROPEJSKIEJ Katowice, dnia 17 maja 2012 rok Wyzwaniem w zakresie innowacji w obecnym stuleciu będzie wydłużenie okresu wykorzystywania zasobów osiąganie więcej mniejszym kosztem

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

L.p. NAZWA KONKURSU JEDNOSTKA FINANSUJĄCA TERMIN ZAMKNIĘCIA NABORU WIĘCEJ INFORMACJI KRAJOWE

L.p. NAZWA KONKURSU JEDNOSTKA FINANSUJĄCA TERMIN ZAMKNIĘCIA NABORU WIĘCEJ INFORMACJI KRAJOWE 1 ERC Starting Grants ERC 03.02.2015 2 ERC Consolidator Grants ERC 12.03.2015 3 ERC Advanced Grants ERC 02.06.2015 4 ERC Proof of Concept Grant ERC 05.02.2015,28.05.2015,01.10.2015 ERA.Net RUS PLUS w ścieżce

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

Tworzenie programów w Unii Europejskiej

Tworzenie programów w Unii Europejskiej Tworzenie programów w Unii Europejskiej Fundusze unijne w okresie programowania 2007-2013 Plan Programowanie na poziomie Unii Europejskiej Strategiczne Wytyczne Wspólnoty Cele polityki spójności Wymagania

Bardziej szczegółowo

Możliwości dla MŚP fundusze unijne

Możliwości dla MŚP fundusze unijne KRAKÓW, 17.04.2013 Możliwości dla MŚP fundusze unijne Joanna Niedziałek Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk W niniejszej

Bardziej szczegółowo

Ochrona. Głowna zasada: każdy uczestnik musi należycie chronić własną wiedzę.

Ochrona. Głowna zasada: każdy uczestnik musi należycie chronić własną wiedzę. Ochrona Głowna zasada: każdy uczestnik musi należycie chronić własną wiedzę. Design Nie trzeba nikogo informować o zamiarze ochrony swojej wiedzy (w specyficznych przypadkach KE) 1 KPK PB UE IPPT PAN Ochrona

Bardziej szczegółowo

Konferencja Ponadregionalnej Sieci Aniołów Biznesu Innowacja Wrocław, 17 października 2012 r.

Konferencja Ponadregionalnej Sieci Aniołów Biznesu Innowacja Wrocław, 17 października 2012 r. www.psab.pl Konferencja Ponadregionalnej Sieci Aniołów Biznesu Innowacja Wrocław, 17 października 2012 r. Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytutu Nauk Ekonomicznych i Społecznych Koordynator zarządzający

Bardziej szczegółowo

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY ODMIENNE PODEJŚCIE JAK NAWIGOWAĆ W OBECNYCH NURTACH I RUCHACH, KTÓRE

Bardziej szczegółowo

Innowacje społeczne innowacyjne instrumenty polityki społecznej w projektach finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Innowacje społeczne innowacyjne instrumenty polityki społecznej w projektach finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Zarządzanie Publiczne, 2(18)/2012, s. 33 45 Kraków 2012 Published online September 10, 2012 doi: 10.4467/20843968ZP. 12.009.0533 Innowacje społeczne innowacyjne instrumenty polityki społecznej w projektach

Bardziej szczegółowo

Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza

Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza www.ris.mazovia.pl Projekt realizowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Faculty of Environmental Engineering. St.Petersburg 2010

Faculty of Environmental Engineering. St.Petersburg 2010 Faculty of Environmental Engineering St.Petersburg 2010 Location of Wrocław LOCATION: centre of the Silesian Lowland 51º07 N, 17º02 E TOTAL AREA: 293 km 2 GREEN AREAS: 35% of the overall area ISLANDS:

Bardziej szczegółowo

System wspierania innowacji w regionie Dolna Austria

System wspierania innowacji w regionie Dolna Austria System wspierania innowacji w regionie Dolna Austria wizyta studyjna w Wiener Neustadt zorganizowana w ramach projektu Loris Plus 25-26.04.2007r. Magdalena Raszka Loris Plus, Uniwersytet Łódzki zdj. 28.06.2007r.,

Bardziej szczegółowo

UNIVERSITY OF ECONOMIC ACTIVITY INWARSAW SOCIO - ECONOMIC SOCIETY "MAZOWSZE" Globalization. Chance or IUusion?

UNIVERSITY OF ECONOMIC ACTIVITY INWARSAW SOCIO - ECONOMIC SOCIETY MAZOWSZE Globalization. Chance or IUusion? UNIVERSITY OF ECONOMIC ACTIVITY INWARSAW SOCIO - ECONOMIC SOCIETY "MAZOWSZE" Globalization Chance or IUusion? Scientific Editors Zdzisław SIROJĆ Kazimierz PLOTZKE Warsaw 2006 Spis treści Słowo od organizatorów

Bardziej szczegółowo

Zmiany potencjału innowacyjnego. w latach Monika Matusiak Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Zmiany potencjału innowacyjnego. w latach Monika Matusiak Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Zmiany potencjału innowacyjnego poznańskich przedsiębiorstw w latach 2004-2014 Monika Matusiak Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Potencjał innowacyjny - definicja Zdolność przedsiębiorstw do wprowadzania

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020. Warszawa, 14 października 2014 r.

Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020. Warszawa, 14 października 2014 r. Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020 Warszawa, 14 października 2014 r. 1 Cele tematyczne 2 Programy operacyjne na poziomie krajowym i regionalnym 3 Programy ramowe Unii Europejskiej Wsparcie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O

PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O Miejsce odbywania stażu IBM, ul. Muchoborska 8, 54-424 Wrocław, Poland Stanowisko, obszar działania Młodszy Koordynator Zarządzania Bazą

Bardziej szczegółowo

Współpraca transnarodowa i międzyregionalna w ramach EWT / INTERREG Doświadczenia i rekomendacje Małopolski

Współpraca transnarodowa i międzyregionalna w ramach EWT / INTERREG Doświadczenia i rekomendacje Małopolski Współpraca transnarodowa i międzyregionalna w ramach EWT / INTERREG Doświadczenia i rekomendacje Małopolski Grzegorz First Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków ZAKRES: 1. Uwagi ogólne

Bardziej szczegółowo

POLITYKA SPÓJNOŚCI na lata

POLITYKA SPÓJNOŚCI na lata ZINTEGROWANE DZIAŁANIA NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU OBSZARÓW MIEJSKICH POLITYKA SPÓJNOŚCI na lata 2014-2020 Komisja Europejska przyjęła propozycje ustawodawcze dotyczące polityki spójności na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Time for changes! Vocational activisation young unemployed people aged 15 to 24 Projekt location Ząbkowice Śląskie project produced in cooperation with Poviat Labour Office

Bardziej szczegółowo

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami Seweryn SPAŁEK Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami MONOGRAFIA Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice 2004 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 5 1. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W ORGANIZACJI 13 1.1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Programy Interreg: Europa Środkowa, Region Morza Bałtyckiego, EUROPA

Programy Interreg: Europa Środkowa, Region Morza Bałtyckiego, EUROPA Europejska Współpraca Terytorialna Programy Interreg: Europa Środkowa, Region Morza Bałtyckiego, EUROPA Gliwice, 23 października 2014 roku 1 Europejska Współpraca Terytorialna 2007-2013 Programy transnarodowe

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu perspektywy i kierunki rozwoju

Społeczna odpowiedzialność biznesu perspektywy i kierunki rozwoju Społeczna odpowiedzialność biznesu perspektywy i kierunki rozwoju Redakcja Robert Karaszewski Anna Paluszek Spis treści Wstęp Janina Ochojska... 7 Robert Karaszewski... 11 I. Pierwsze refleksje Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Możliwości inwestycyjne w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej

Możliwości inwestycyjne w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Możliwości inwestycyjne w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Czerwiec 2014 POLSKA* wiodąca destynacja dla bezpośrednich inwestycji zagranicznych w 2012 roku silny gracz w Europie w 2012 roku 3. miejsce

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu: Osoby 50 + na rynku pracy Project title: People over 50 on the labour market

Tytuł projektu: Osoby 50 + na rynku pracy Project title: People over 50 on the labour market Dzień dobry Good morning Hyvää huomenta Buenos dĺas Projekt Partnerski Grundtviga Spotkanie w Katowicach 26-29 Listopad 2013 Grundtvig partnership project Kick off meeting in Katowice 26 29 November 2013

Bardziej szczegółowo

Horyzont Unijny Program Ramowy Badań i Innowacji. Wiktor Raldow, DG RTD and Tanja Zegers, DG ENTR

Horyzont Unijny Program Ramowy Badań i Innowacji. Wiktor Raldow, DG RTD and Tanja Zegers, DG ENTR Horyzont 2020 Unijny Program Ramowy Badań i Innowacji Wiktor Raldow, DG RTD and Tanja Zegers, DG ENTR Wieloletnia Perspektywa Finansowa 2014-2020 Propozycje Komisji z 29 czerwca 2011 1. Smart & inclusive

Bardziej szczegółowo

Przykładowe instrumenty wsparcia uczestnictwa MŚP w programie Horyzont Stanisław Alwasiak Michał Adamczyk

Przykładowe instrumenty wsparcia uczestnictwa MŚP w programie Horyzont Stanisław Alwasiak Michał Adamczyk Przykładowe instrumenty wsparcia uczestnictwa MŚP w programie Horyzont 2020 Stanisław Alwasiak Michał Adamczyk Wprowadzenie Uczestnictwo Małych i Średnich Przedsiębiorstw w całym programie H2020 w dwóch

Bardziej szczegółowo

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges www.european-ecotourism.pl registration: office@european-ecotourism.pl enquires: biuro@sie.org.pl tel. +48 725 994 964 Social Ecological Institute is pleased to invite to III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE

Bardziej szczegółowo

Faculty: Management and Finance. Management

Faculty: Management and Finance. Management Faculty: Management and Finance The name of field of study: Management Type of subject: basic Supervisor: prof. nadzw. dr hab. Anna Antczak-Barzan Studies level (BSc or MA): bachelor studies Type of studies:

Bardziej szczegółowo

PRACE NAUKOWE. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Redaktor^, naukowi. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2009

PRACE NAUKOWE. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Redaktor^, naukowi. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2009 PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Redaktor^, naukowi,.'~*i\*\- ::"?' '"''* --f'.'.';-.-v 1 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2009 Spis treści Wstęp. '... Część

Bardziej szczegółowo

Polityka wspierania klastrów w województwie pomorskim Karolina N. Lipińska, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Polityka wspierania klastrów w województwie pomorskim Karolina N. Lipińska, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Polityka wspierania klastrów w województwie pomorskim Karolina N. Lipińska, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Seminarium dotyczące wyboru klastrów kluczowych krajowych Warszawa, 5 czerwca 2014

Bardziej szczegółowo

Akcje i strategie innowacyjne w zakresie ICT w regionach krajów w członkowskich UE podsumowanie rezultatów w piętnastu lat eksperymentów

Akcje i strategie innowacyjne w zakresie ICT w regionach krajów w członkowskich UE podsumowanie rezultatów w piętnastu lat eksperymentów Akcje i strategie innowacyjne w zakresie ICT w regionach krajów w członkowskich UE podsumowanie rezultatów w piętnastu lat eksperymentów Robert BARYS SMWI, 2006 Wiele pozostaje do zrobienia Innowacja nie

Bardziej szczegółowo

Brief description of the paper/report. Chain 90% 10% District

Brief description of the paper/report. Chain 90% 10% District Brief description of the paper/report Item Identification Card (IIC) Process Structure Design Produce Deliver Analyse and Understand Chain 90% 10% District Argument Supply Chain Planning Process. Proces

Bardziej szczegółowo