Plan wspólnych działań. Joint Action Plan. Metodologia i praktyka. Methodology and praxis. Marcin Baron, Artur Ochojski

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Plan wspólnych działań. Joint Action Plan. Metodologia i praktyka. Methodology and praxis. Marcin Baron, Artur Ochojski"

Transkrypt

1 Plan wspólnych działań Metodologia i praktyka Joint Action Plan Methodology and praxis Marcin Baron, Artur Ochojski

2 Recenzent: Florian Kuźnik CERADA (Central European Research and Development Area) Środkowoeuropejska Przestrzeń Badawczo-Rozwojowa Plan wspólnych działań: metodologia i praktyka Marcin Baron, Artur Ochojski Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Katowice 2011 Projekt CERADA jest współfinansowany przez Komisję Europejską w ramach Siódmego Programu Ramowego ISBN Tłumaczenie i korekta tekstu polskiego: Małgorzata Sawicka, Renata Lipczak Wydawca: Górnośląska Agencja Przekształceń Przedsiębiorstw Projekt okładki, skład tekstu: Marcin Strzelczyk Publikacja rozpowszechniana bezpłatnie nie na sprzedaż Plan wspólnych działań Metodologia i praktyka 2

3 Reviewer: Florian Kuźnik Central European Research and Development Area Joint Action Plan: methodology and praxis Marcin Baron, Artur Ochojski University of Economics in Katowice Katowice 2011 CERADA project has been co-funded by the European Commission within the Seventh Framework Programme ISBN Proofreading: Małgorzata Sawicka Publisher: Górnośląska Agencja Przekształceń Przedsiębiorstw Cover design, typeset: Marcin Strzelczyk Free copy not for sale Joint Action Plan Methodology and praxis 3

4 Spis treści Przedmowa... 6 Rozdział 1. Europa Środkowa jako przestrzeń europejskiego renesansu innowacji Rozdział 2. Action learning for CERADA Rozdział 3. Strategic context of CERADA Rozdział 4. Towards Joint Action Plan Rozdział 5. CERADA Actions Plan wspólnych działań Metodologia i praktyka 4

5 Contents Preface... 7 Chapter 1. Central Europe as European innovation renaissance area Chapter 2. Action learning for CERADA Chapter 3. Strategic context of CERADA Chapter 4. Towards Joint Action Plan Chapter 5. CERADA Actions Joint Action Plan Methodology and praxis 5

6 Przedmowa Utworzenie Środkowo-Europejskiego Obszaru Badań i Rozwoju pod nazwą CERADA to oferta skierowana do firm, wyższych uczelni oraz decydentów, opracowana dzięki wspólnemu wysiłkowi czterech regionów, zaangażowanych w realizację Projektu Ramowego o tym samym tytule. Moravskoslezský kraj, województwo śląskie, Zlínský kraj i Žilinský kraj znalazły się wśród inicjatorów utworzenia obszaru CERADA oraz zastosowania nowoczesnych rozwiązań rozwoju gospodarki regionalnej. Narodziny nowoczesnej gospodarki w regionach wiążą się ściśle z procesami uczenia się zachodzącymi w firmach oraz w ich środowisku instytucjonalnym. Rozwój regionalny wyjaśnia się współcześnie na ogół w kontekście wyników uczenia się i procesów doskonalenia w środowisku instytucjonalnym (B. Asheim, B.-Å. Lundvall, B. Johnson, J. Ritsilä, M. Storper). Nacisk kładzie się na wyniki współpracy w warunkach konkurencji pomiędzy firmami oraz różnorodnymi organizacjami publicznymi i prywatnymi, w szczególności, należącymi do sektora edukacji, polityki oraz działalności obywatelskiej. Podkreśla się, że efekty przyczyniają się do rozwoju wiedzy w regionie oraz do jego rozwoju (R. Camagni, R. Capello, R. Hassink, A. Malmberg, P. Maskell). Należy też wskazać, że poziom rozwoju i konkurencyjności gospodarki determinują między innymi: umiejętność współpracy w ramach sieci (B.-Å. Lundvall, P. Cooke K. Morgan), zidentyfikowanie konieczności poszerzania wiedzy, rozwoju umiejętności i kompetencji przez ludzi już pracujących, jak i tych, którzy dopiero wchodzą na rynek pracy (R. Martin, O. Raspe, F. Van Oort), oraz szeroko pojęta kreatywność i inicjatywa ludzi (Ch. Landry, G.-J. Hospers). Rozwój działań, które przyczyniają się do stworzenia niezbędnej infrastruktury oraz umożliwiają podjęcie wyzwań, to tematy podchwytywane skwapliwie przez środowiska polityczne, biznesowe, społeczne i akademickie. Od początku lat 60., obserwujemy w regionach rozwój twardej infrastruktury, promującej wzrost gospodarczy. Od początku lat 80. kładzie sie nacisk na przedsięwzięcia podejmowane w celu rozwoju infrastruktury edukacyjnej, ulepszania dostępności komunikacji, restrukturyzacji gospodarczej oraz przestrzennej. W swoich badaniach, Bank Światowy zauważa, że od połowy lat 90. rośnie zainteresowanie instrumentami wspierania infrastruktury miękkiej. Są to, w szczególności, instrumenty przyczyniające się do zacieśniania więzi gospodarczych i zwiększania możliwości zatrudnienia. Należą do nich, na przykład, sieciowanie i tworzenie klastrów, szkolenia i działania informacyjne, jak również rozmaite dotacje finansowe. Mają one znaczenie kluczowe, ponieważ nawet przy ugruntowa- Plan wspólnych działań Metodologia i praktyka 6

7 Preface The creation of the Central European Research and Development Area called CERADA is an offer granted to business, universities and policy-makers through the cooperation effort of four regions involved in a Framework Project under the same title. Moravskoslezský kraj, województwo śląskie, Zlínský kraj and Žilinský kraj were among those initiating and setting up the CERADA area and using the logic of building up a modern economy in regions. The emergence of modern economy in the regions is closely related to learning by business entities and by their institutional milieux. Regional development tends to be explained through the results of learning and improvement processes in the institutional milieu (B. Asheim, B.-Å. Lundvall, B. Johnson, J. Ritsilä, M. Storper). The emphasis is on the effects of cooperation under conditions of competitiveness among companies and various public and private organisations, in particular, from educational, political and civic sectors. It is stressed that the effects expand knowledge in the region and contribute to its development (R. Camagni, R. Capello, R. Hassink, A. Malmberg, P. Maskell). It should also be pointed out that the development and competitiveness levels of the economy in the regions are determined, for instance, by: the cooperative skills within networks (B.-Å. Lundvall, P. Cooke K. Morgan), recognition of the necessary prospective knowledge, skills and competencies by people who already work and by those who are entering the labour market (R. Martin, O. Raspe, F. Van Oort), and, in broad terms, the creativity and initiative of people (Ch. Landry, G.-J. Hospers). Enhancing actions and activities that create the necessary infrastructure and meet challenges are readily taken up by political circles as well as business, social and academic ones. Since the beginning of the 1960s, we have observed that the hard infrastructure that promotes economic development has been installed in the regions. Since the beginning of the 1980s, the emphasis has been placed on undertakings aimed at developing the educational infrastructure, improving the communications accessibility, economic restructuring or spatial regeneration. In its studies, the World Bank notes that since the mid-1990s the interest in initiating soft infrastructure support instruments has increased. These have been, in particular, instruments contributing to the expansion of economic ties and the increase in labour opportunities. They include, for example, enhanced networking and cluster-formation, training and informational activities, and various financial grants. Their support is essential, since even with high quality preparation, the promoting of regional development through spatial infrastructure forms, rang- Joint Action Plan Methodology and praxis 7

8 nym podejściu do rozwoju regionalnego w ramach kształtowania infrastruktury przestrzennej, od tworzenia ośrodków edukacji, platform badawczych i laboratoriów rozwoju, poprzez różnorodne parki technologiczne i strefy działalności ekonomicznej, działaniom takim powinny towarzyszyć zabiegi mające na celu doskonalenie kapitału ludzkiego i społecznego. Niniejszy dokument jest podsumowaniem doświadczeń ponad dwóch lat działań ukierunkowanej na utworzenie wzorców współpracy w ramach CERADA oraz propozycji dalszych działań w latach W rozdziale pierwszym omówiono rolę CERADA w Europejskim Obszarze Badań także w odniesieniu do strategii Europa Przedstawiono tu dane dotyczące badań i innowacji. W rozdziale drugim przedstawiono podstawy metod action learning (uczenia się poprzez działanie) oraz narzędzia wykorzystywane do operacjonalizacji koncepcji CERADA. Należy postrzegać je jako praktyczną podstawę do zainicjowania i wdrożenia podobnych działań w innych obszarach Unii Europejskiej. Rozdział trzeci obejmuje ogólne omówienie kontekstu strategicznego CERADA, począwszy od wizji, a skończywszy na strategicznych powiązaniach pomiędzy podmiotami, które zostały przedstawione w postaci analizy interesariuszy. W rozdziale czwartym przedstawiono działania zrealizowane w latach w ramach rozwoju projektu CERADA. Zidentyfikowano kluczowe czynniki wewnętrzne i zewnętrzne, przedstawiono przetestowane hipotezy dotyczące scenariuszy rozwoju. Ostatni rozdział przedstawia działania, które będą podejmowane przez interesariuszy CERADA od roku Opis działań praktycznych, oferowanych w postaci planu działania, otwiera CERADA na nowe możliwości oraz na współpracę z partnerami biznesowymi, akademickimi i technologicznymi w Europie Środkowej. Metodologię tę można łatwo przystosować do potrzeb innych sektorów biznesu oraz spoza świata biznesu, jak również innych terytoriów, ponieważ umożliwia ona realizację skoordynowanych działań o zróżnicowanym charakterze. Plan wspólnych działań Metodologia i praktyka 8

9 ing from educational centres, research platforms and development laboratories, through various technological parks and economic activity areas, should be, to a larger extent, accompanied by activities boosting their human and social capital. The presented document combines the experience of more than a two-year cooperation focused on establishing cooperative patterns in CERADA with the proposals of future actions time-bound between Chapter one reviews CERADA s role in the European Research Area with regards to the Europe 2020 strategy. Background data concerning research and innovation are provided. Chapter two deals with the fundamentals of action learning methods and tools used during the operationalisation of the CERADA concept. Thus, it should be perceived as the practical setting for initiating and implementing similar activities in other parts of the European Union. Chapter three provides an overview of the CERADA strategic context starting with the vision and moving on to the strategic interplay of actors, summarised in a tailor-made stakeholder analysis. Chapter four relates the activities performed in aimed at strengthening CERADA. Key internal and external factors are identified, hypotheses concerning growth scenarios tested. The final chapter focuses on the actions to be taken by CERADA stakeholders starting from The praxis, offered as the action plan, opens up CERADA for new opportunities and new business, university and technology partners in Central Europe. The methodology can be easily adapted to the needs of other business and non-business sectors and territories allowing coordinated actions of various nature. Joint Action Plan Methodology and praxis 9

10 Rozdział 1. Europa Środkowa jako przestrzeń europejskiego renesansu innowacji W kierunku nowego europejskiego renesansu innowacji Wyniki osiągane przez gospodarkę europejską zdają się nie potwierdzać jej własnej wizji innowacyjności, a tym samym konkurencyjności w wymiarze globalnym. Po zmierzchu strategii lizbońskiej, która nie spełniła pokładanych w niej nadziei, pojawiły się lub powróciły pewne plany polityczno-strategiczne, stanowiące podstawę budowania nowych koncepcji i proponowania nowych planów działania. Do nowego otwarcia wezwała Rada ds. Europejskiej Przestrzeni Badawczej. Ciało to, złożone z autorytetów europejskiej nauki, wskazało szereg spraw, którymi należy się zająć w nadchodzących latach pod hasłem przygotowania Europy na nowy renesans. 1 Głównym zamysłem tej koncepcji jest sprawienie, aby EPG stała się synonimem kreatywności, doskonałości i efektywności oraz katalizatorem nowego renesansu w naszym globalnym sposobie myślenia, działania i prowadzenia badań. REPB rozwinęła tę koncepcję, definiując sześć podstawowych obszarów oraz działań, jakie w ich zakresie należy przeprowadzić do roku 2030 (rys. 1). Rys. 1. Europejska Przestrzeń Badawcza podstawowe obszary i potrzebne działania Źródło: Preparing Europe for a New Renaissance. A Strategic View of the European Research Area, Rada ds. Europejskiej Przestrzeni Badawczej, Komisja Europejska, 2009 EPB jest potrzebna Działania do przeprowadzenia w sześciu podstawowych obszarach do roku 2030 Na Europejską Przestrzeń Badawczą składa się wiele osób i instytucji; jednak aby osiągać oczekiwane rezultaty, muszą oni wszyscy współpracować na nieznającym granic rynku talentów i pomysłów. Niepokojące są dzisiejsze podziały w EPB: wciąż zbyt wiele znaczą partykularne priorytety narodowe, centralizm i niekorzystne uwarunkowania prawne i instytucjonalne. W obliczu wyzwań, przed jakimi stoi nasza planeta i Europa, musimy działać, i to natychmiast. W przeciwnym razie Europa nie tylko ulegnie marginalizacji na rynku światowym, ale także nie wykorzysta szans na wkład w rozwiązanie naszych największych problemów. Aby do 2030 roku stworzyć w pełni funkcjonalną EPB, potrzebujemy silnego przywództwa w sześciu obszarach polityki: 1. EPB zjednoczona, pozwalająca na swobodny przepływ idei i ludzi w dynamicznym i otwartym społeczeństwie. 2. EPB kierująca się potrzebami społecznymi dotyczącymi wielkich wyzwań, takich jak zmiany klimatyczne, bezpieczeństwo energetyczne, zasoby wodne, starzenie się społeczeństw, opieka zdrowotna i zrównoważony wzrost gospodarczy dla wszystkich. 3. EPB, której fundamentem jest wspólna odpowiedzialność nauki, polityki i społeczeństwa, gdzie polityka publiczna oparta jest na faktach i nowej umowie społecznej nauki i społeczeństwa, mającej za podstawę odpowiedzialność za działania oraz wolność myśli. 4. EPB otwarta na innowacje publicznych i prywatnych interesariuszy, służące wzmocnieniu naszej bazy naukowej oraz gospodarki. 5. EPB dążąca do doskonałości, gdzie podejmowanie ryzyka w badaniach, niezależnie od ich publicznego czy prywatnego źródła, stanie się wiodącą zasadą. 6. EPB spójna, obejmująca cały kontynent, umożliwiająca wszystkim aktorom badań europejskich uczestniczenie w tworzeniu gospodarki opartej na wiedzy. 1 Preparing Europe for a New Renaissance. A Strategic View of the European Research Area, Rada ds. Europejskiej Przestrzeni Badawczej, Komisja Europejska, Plan wspólnych działań Metodologia i praktyka 10

11 Chapter 1. Central Europe as European innovation renaissance area Towards the new European innovation renaissance The condition of the European economy challenges its understanding and vision of being innovative and thus competitive in the global dimension. Following the dusk of the unsuccessful Lisbon Strategy, 1 several policy plans emerged or reemerged as a food for thought in order to support the building of new concepts and proposing of new action plans. A serious call for the new opening has been presented by the European Research Area Board. This body of respectable European representatives of science pinpointed several issues to be tackled in the forthcoming years, under the umbrella of Preparing Europe for a New Renaissance 2. The main idea behind the concept is to make ERA a byword for creativity, excellence and efficiency and the catalyst for a new Renaissance in the way we think, act and research globally. To follow this concept, the ERAB defined six fundamental themes and actions required by 2030 (fig. 1). Fig. 1. European Research Area fundamental themes and required actions Source: Preparing Europe for a New Renaissance. A Strategic View of the European Research Area, European Research Area Board, European Commission, 2009 THE ERA is necessary Action required by 2030 on 6 fundamental themes The European Research Area comprises many people and institutions but unless they work together, in a borderless marketplace for talents and ideas, they will be ineffectual. We are concerned by the fractured state of the ERA today: still too much driven by inward-looking national priorities, too much centralism and sub-optimal institutional and legal frameworks. In view of the challenges our planet and Europe face, we must act, and act now. Otherwise, Europe will not only become marginalized in a global market, but will fail to contribute to solving our greatest challenges. As a result, bold leadership along six policy themes is needed to achieve a fully functioning ERA by 2030: 1. A united ERA to permit ideas and people to move freely across a dynamic and open society. 2. An ERA driven by societal needs to address the Grand Challenges, such as climate change, energy supply, water resources, ageing societies, healthcare and sustainable prosperity for all. 3. An ERA based on a shared responsibility between science, policy and society, where public policy is based on evidence and underpinned by a new social contract between science and society that emphasizes responsibility for action as well as freedom of thought. 4. An ERA of open innovation between all public and private stakeholders so as to strengthen our research base and our economy. 5. An ERA to deliver excellence where risk-taking in research, regardless of its public or private origin, will be the guiding principle for the ERA policy. 6. An ERA of cohesion across the continent to allow all European research actors to take part in the knowledge-based society. 1 Causes of which have been scrutinized in the Commission Staff Working Document SEC(2010)114: Lisbon Strategy evaluation document, European Commission, Preparing Europe for a New Renaissance. A Strategic View of the European Research Area, European Research Area Board, European Commission, Joint Action Plan Methodology and praxis 11

12 Dokument ten można w istocie uznać za wyraz przejścia od myślenia życzeniowego do europejskiej strategii w obszarze badań i innowacji. Powinno się go jednak także odczytywać jako przejaw consensusu w zakresie jednego z najważniejszych wyzwań stojących przed polityką europejską. Wyznaczone kierunki pojawiają się również w strategii Europa Zakłada ona, że w wyniku dynamicznego rozwoju uwolniony zostanie innowacyjny potencjał Europy, powodując poprawę wyników edukacyjnych oraz jakości i osiągnięć instytucji edukacyjnych, a także zagospodarowanie ekonomicznych i społecznych korzyści, jakie niesie społeczeństwo cyfrowe. Odpowiednia polityka prowadzona będzie na poziomie regionalnym, krajowym i wspólnotowym. Główne założenia planu stymulowania innowacji przedstawiono w opisie inicjatywy flagowej Unia Innowacji (rys. 2). Rys. 2. Europa 2020 projekt przewodni Unia Innowacji Projekt przewodni: Unia Innowacji Celem projektu jest wykorzystywanie działalności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej do rozwiązywania takich problemów jak zmiany klimatu, efektywność energetyczna i pod względem zasobów, zdrowie oraz zmiany demograficzne. Konieczne jest wzmocnienie każdego elementu procesu innowacji, począwszy od wstępnych projektów badawczych aż po komercyjne wykorzystanie ich wyników. Na poziomie UE Komisja podejmuje się: ukończyć tworzenie europejskiej przestrzeni badawczej, opracować strategiczny program działalności badawczej skoncentrowany wokół takich kwestii jak bezpieczeństwo energetyczne, transport, zmiany klimatu, efektywne korzystanie z zasobów, zdrowie i starzenie się społeczeństw, przyjazne środowisku metody produkcji i gospodarowanie gruntami, a także wzmocnić rolę wspólnego planowania z państwami członkowskimi i regionami; poprawić warunki ramowe prowadzenia działalności innowacyjnej przez przedsiębiorstwa (tj. utworzyć jednolity patent UE i specjalny sąd patentowy, poprawić prawodawstwo w obszarze praw autorskich i znaków towarowych, poprawić dostęp MŚP do ochrony praw własności intelektualnej, przyspieszyć opracowywanie standardów interoperacyjnych, poprawić dostęp do kapitału i w pełni wykorzystywać strategie tworzenia popytu, np. poprzez zamówienia publiczne i inteligentne regulacje; utworzyć europejskie partnerstwa innowacyjne między podmiotami działającymi na poziomie UE i w państwach członkowskich w celu szybszego opracowywania i wykorzystywania technologii potrzebnych do rozwiązania określonych problemów. Pierwsze takie partnerstwa obejmą następujące kwestie: zbudowanie biogospodarki do roku 2020, najważniejsze technologie wspomagające, kształtujące przyszłość europejskiego przemysłu oraz technologie umożliwiające osobom starszym samodzielne życie i aktywne funkcjonowanie w społeczeństwie ; nieustająco wzmacniać rolę instrumentów UE mających wspierać innowacje (np. funduszy strukturalnych, funduszy rozwoju obszarów wiejskich, badawczo-rozwojowych programów ramowych, programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji (CIP), planu EPSTE) między innymi poprzez ściślejszą współpracę z EBI i sprawniejsze procedury administracyjne w celu ułatwienia dostępu do funduszy, szczególnie MŚP, oraz wprowadzenia innowacyjnych mechanizmów zachęcających do inwestowania związanych z rynkiem uprawnień do emisji dwutlenku węgla, szczególnie dla podmiotów szybko rozwijających się; wspierać partnerstwa w obszarze wiedzy i umacniać powiązania między światem nauki, biznesu, badań i innowacji, między innymi z wykorzystaniem Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii, oraz wspierać przedsiębiorczość, pomagając młodym innowacyjnym przedsiębiorstwom. Na poziomie krajowym państwa członkowskie będą musiały: zreformować krajowe (i regionalne) systemy prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej, aby sprzyjały one rozwijaniu doskonałości i inteligentnej specjalizacji, zacieśnić współpracę między uczelniami, społecznością badawczą i biznesem, realizować wspólne planowanie, a także poprawić współpracę w obszarach, gdzie UE może zaoferować wartość dodaną, i odpowiednio dostosować krajowe procedury finansowania, tak aby zapewnić rozprzestrzenianie się technologii na całe terytorium UE; zapewnić odpowiednią liczbę absolwentów nauk ścisłych, wydziałów matematycznych i inżynieryjnych oraz wprowadzić do programów szkolnych elementy kreatywności, innowacji i przedsiębiorczości; promować wydatki na wiedzę, między innymi stosując ulgi podatkowe i inne instrumenty finansowe umożliwiające wzrost prywatnych inwestycji w badania i rozwój. Źródło: Europa Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, Komunikat Komisji, KOM(2010)2020, Komisja Europejska Europa Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, Komunikat Komisji, KOM(2010)2020, Komisja Europejska Plan wspólnych działań Metodologia i praktyka 12

13 Indeed, the document can be perceived as a step between wishful thinking and a European strategy for research and innovation. Nevertheless, it must also be read and understood as a manifestation of the consensus upon one of the most important policy challenges in Europe. The directions set therein re-echo throughout the Europe strategy, which assumes that the EU s smart growth will unleash Europe's innovative capabilities leading to the improvement of educational outcomes and the quality and outputs of education institutions, and to a good use of the economic and societal benefits of digital society. The relevant policies will be delivered at regional, national and EU level. The key plans towards boosting innovation has been summarised in the description of the Flagship Initiative: "Innovation Union" (fig. 2). Fig. 2. Europe 2020 Flagship Initiative: "Innovation Union" Flagship Initiative: "Innovation Union" The aim of this is to re-focus R&D and innovation policy on the challenges facing our society, such as climate change, energy and resource efficiency, health and demographic change. Every link should be strengthened in the innovation chain, from 'blue sky' research to commercialisation. At EU level, the Commission will work: To complete the European Research Area, to develop a strategic research agenda focused on challenges such as energy security, transport, climate change and resource efficiency, health and ageing, environmentally-friendly production methods and land management, and to enhance joint programming with Member States and regions; To improve framework conditions for business to innovate (i.e. create the single EU Patent and a specialised Patent Court, modernise the framework of copyright and trademarks, improve access of SMEs to Intellectual Property Protection, speed up setting of interoperable standards; improve access to capital and make full use of demand side policies, e.g. through public procurement and smart regulation); To launch 'European Innovation Partnerships' between the EU and national levels to speed up the development and deployment of the technologies needed to meet the challenges identified. The first will include: 'building the bio-economy by 2020', 'the key enabling technologies to shape Europe's industrial future' and 'technologies to allow older people to live independently and be active in society'; To strengthen and further develop the role of EU instruments to support innovation (e.g. structural funds, rural development funds, R&D framework programme, CIP, SET plan), including through closer work with the EIB and streamline administrative procedures to facilitate access to funding, particularly for SMEs and to bring in innovative incentive mechanisms linked to the carbon market, namely for fastmovers; To promote knowledge partnerships and strengthen links between education, business, research and innovation, including through the EIT, and to promote entrepreneurship by supporting Young Innovative Companies. At national level, Member States will need: To reform national (and regional) R&D and innovation systems to foster excellence and smart specialisation, reinforce cooperation between universities, research and business, implement joint programming and enhance cross-border co-operation in areas with EU value added and adjust national funding procedures accordingly, to ensure the diffusion of technology across the EU territory; To ensure a sufficient supply of science, maths and engineering graduates and to focus school curricula on creativity, innovation, and entrepreneurship; To prioritise knowledge expenditure, including by using tax incentives and other financial instruments to promote greater private R&D investments. Source: Europe A strategy for smart, sustainable and inclusive growth, Communication from the Commission, COM(2010)2020, European Commission Europe A strategy for smart, sustainable and inclusive growth, Communication from the Commission, COM(2010)2020, European Commission Joint Action Plan Methodology and praxis 13

14 Wzmocnienie EPB znów jawi się jako kluczowy czynnik kształtujący gospodarczą pozycję Europy. Europa Środkowa i jej pozycja gospodarcza Państwa członkowskie oraz regiony usytuowane w Europie Środkowej muszą zdefiniować swoją pozycję strategiczną w kontekście nowego europejskiego renesansu. Ta część kontynentu obejmuje obszary dotkliwie obciążone ponadczterdziestoletnim wpływem rządów reżimów komunistycznych. Polityka centralnego planowania gospodarki, której towarzyszyło wyjątkowo silne uprzedzenie wobec własności prywatnej, zmieniła mentalność ludzi, wpływając negatywnie na ich zdolności kluczowe dla przedsiębiorczości, kreatywności i innowacyjności. Z drugiej strony, gospodarki centralnie planowane opierały się zwykle na wielkim przemyśle, wymagającym licznej siły roboczej. W konsekwencji wiele regionów środkowoeuropejskich rozwijało się jako quasi-klastry, wyspecjalizowane w konkretnej dziedzinie produkcji przemysłowej, z dobrze wykwalifikowaną siłą roboczą i licznymi uczelniami oraz ośrodkami badawczo-rozwojowymi, które pracowały nad racjonalizacją procesów przemysłowych. W wyniku politycznych i ekonomicznych tendencji nasilających się do końca lat 80. XX w. kraje i regiony Europy Środkowej znalazły się w szczególnej sytuacji podczas transformacji politycznej i gospodarczej (lata 90.), a także w latach późniejszych, w czasie akcesji do Unii Europejskiej. W większości przypadków przystąpiły one do wspólnego rynku europejskiego jako kraje i regiony pozostające w tyle zarówno pod względem gospodarczym, jak i nowoczesnego podejścia do badań i rozwoju. Niemniej, pomimo niedoinwestowania, ich potencjał techniczny związany tak z kapitałem ludzkim, jak i instytucjami, wygląda obiecująco w świetle nadchodzących przemian. Nie ma jednej definicji Europy Środkowej; nie ma też mapy, która przedstawiałaby ją w sposób definitywny, jednakże jako główne kraje obszaru wskazuje się Czechy, Węgry, Polskę i Słowację, często w towarzystwie Austrii i wschodnich landów Niemiec. Takie pojęcie Europy Środkowej rozszerza się nieraz o południowe kraje strefy bałtyckiej oraz kraje naddunajskie. Poniższe zestawienie obrazuje główne wskaźniki ekonomiczne i innowacyjności, które ilustrują obecną sytuację w Europie Środkowej. Plan wspólnych działań Metodologia i praktyka 14

15 Again, the strengthening of the ERA emerges as a key factor in determining the new economic position of Europe. Central Europe and its economic position The Member States and Regions located in Central Europe must find their way in the changed context of the new European renaissance. This part of the continent covers territories heavily burdened by an over 40-year influence of the communist regime. The policies of centrally planned economies, accompanied by an extremely strong bias against public ownership, had changed human mindsets and, in consequence, people s willingness to engage in and abilities related to entrepreneurship, creativeness and innovativeness. On the other hand, centrally planned economies were usually based on big labourintensive industries. Due to this, many Central European regions had evolved as quasi-clusters specializing in a specific area of industrial production, with a fairly well skilled workforce and numerous higher education institutions and research and development institutes focused on the so-called rationalisation of industrial processes. The political and economic trends of 1950s through 1980s had led to a very peculiar situation of the Central European Member States and Regions in the years of political and economic transformation (1990s) and afterwards, at the time of their accession to the EU. In most cases, they entered the Single European Market as countries and regions lagging behind in terms of both, the economy and the modern approach to R&D. However, even though underinvested, their technical potential residing in human capital and institutions has been promising with regard to the future processes. There is no single definition of Central Europe, nor is there a single indicative map of this area. Whichever way to look at it, the core countries are the Czech Republic, Hungary, Poland and Slovakia, usually accompanied by Austria and eastern regions of Germany. This understanding of Central Europe is often extended to the countries of the southern Baltic area and the Danube area. The figures below present the main economic and innovation indicators in the current positioning of Central Europe. Joint Action Plan Methodology and praxis 15

16 Rys. 3. Najbogatsze i najbiedniejsze regiony europejskie w roku 2003 (regionalny PKB w przeliczeniu na mieszkańca w 25 krajach UE) Źródło: Eurostat Rys. 4. Najbogatsze i najbiedniejsze regiony europejskie w roku 2008 (regionalny PKB w przeliczeniu na mieszkańca w 27 krajach UE) Źródło: Eurostat Plan wspólnych działań Metodologia i praktyka 16

17 Fig. 3. European richest and poorest regions 2003 (Regional GDP per inhabitant, EU-25) Source: Eurostat Fig. 4. European richest and poorest regions 2008 (Regional GDP per inhabitant, EU-27) Source: Eurostat Joint Action Plan Methodology and praxis 17

18 Rys. 5. Poziom PKB na mieszkańca (SSN) w 2007 r. Fig. 5. GDP per head (PPS), 2007 Źródło/Source: Investing in Europe s future. Fifth report on economic, social and territorial cohesion. European Commission, November 2010 Plan wspólnych działań Metodologia i praktyka 18

19 Rys. 6. Realny wzrost poziomu PKB per capita w latach Fig. 6. Growth of GDP per head in real terms, Źródło/Source: Investing in Europe s future. Fifth report on economic, social and territorial cohesion. European Commission, November 2010 Joint Action Plan Methodology and praxis 19

20 Rys. 7. Łączne wydatki na badania i rozwój w 2007 r. Fig. 7. Total expenditure on R&D, 2007 Źródło/Source: Investing in Europe s future. Fifth report on economic, social and territorial cohesion. European Commission, November 2010 Plan wspólnych działań Metodologia i praktyka 20

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

Clusters in the Łódzkie. Voivodeship. 2012 Klastry w województwie łódzkim. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową

Clusters in the Łódzkie. Voivodeship. 2012 Klastry w województwie łódzkim. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

RYNEK B+R W POLSCE RYNEK B+R POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW R&D MARKET IN POLAND R&D MARKET IN POLAND

RYNEK B+R W POLSCE RYNEK B+R POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW R&D MARKET IN POLAND R&D MARKET IN POLAND RYNEK B+R W POLSCE RYNEK B+R POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW R&D MARKET IN POLAND R&D MARKET IN POLAND SUPPORT

Bardziej szczegółowo

RYNEK B+R W POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW

RYNEK B+R W POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW RYNEK B+R W POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW R&D MARKET IN POLAND SUPPORT FOR RESEARCH AND DEVELOPMENT ACTIVITY OF ENTERPRISES Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu

Bardziej szczegółowo

Rozwijanie współpracy

Rozwijanie współpracy Rozwijanie współpracy pomiędzy kształceniem zawodowym, szkolnictwem wyższym i uczeniem się dorosłych w odpowiedzi na wyzwania uczenia się przez całe życie Developing Cooperation between VET, Higher Education

Bardziej szczegółowo

Klastry w Województwie Podlaskim

Klastry w Województwie Podlaskim Klastry i polityka klastrowa 2011 Klastry w Województwie Podlaskim województwo podlaskie / Podlaskie Voivodeship Clusters in the Podlaskie Voivodeship UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY województwo

Bardziej szczegółowo

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa.

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa. Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY z badania pogłębionego Ocena barier i potrzeb instytucji otoczenia biznesu w kontekście rozwoju proinnowacyjnych usług na rzecz biznesu

RAPORT KOŃCOWY z badania pogłębionego Ocena barier i potrzeb instytucji otoczenia biznesu w kontekście rozwoju proinnowacyjnych usług na rzecz biznesu RAPORT KOŃCOWY z badania pogłębionego Ocena barier i potrzeb instytucji otoczenia biznesu w kontekście rozwoju proinnowacyjnych usług na rzecz biznesu Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Wykorzystywanie rezultatów programu Uczenie się przez całe życie w rozwoju polityki i praktyki edukacyjnej w Polsce

Wykorzystywanie rezultatów programu Uczenie się przez całe życie w rozwoju polityki i praktyki edukacyjnej w Polsce 4 Wykorzystywanie rezultatów programu Uczenie się przez całe życie w rozwoju polityki i praktyki edukacyjnej w Polsce Exploitation of the Lifelong Learning Programme Results in the Development of the Educational

Bardziej szczegółowo

NR / N O 3 (21) 2011 www.inqbator.pl

NR / N O 3 (21) 2011 www.inqbator.pl NR / N O 3 (21) 2011 STRATEGIA W WERSJI GLOBALNEJ STRATEGY IN A GLOBAL VERSION INTERNACJONALIZACJA MŁODYCH, INNOWACYJNYCH FIRM INTERNATIONALIZATION OF YOUNG INNOVATIVE COMPANIES W CENTRUM ROZWOJU FIRM

Bardziej szczegółowo

Regionalne Systemy Innowacji w Polsce

Regionalne Systemy Innowacji w Polsce Regionalne Systemy Innowacji w Polsce Regionalne Systemy Innowacji w Polsce raport z badań Warszawa, styczeń 2013 Regionalne systemy innowacji w Polsce Raport z badań Raport końcowy z badania Przegląd

Bardziej szczegółowo

Klastry w województwie warmińsko-mazurskim

Klastry w województwie warmińsko-mazurskim Polskie Klastry i klastry polityka i polityka klastrowa klastrowa 2012 Klastry w województwie warmińsko-mazurskim województwo warmińsko-mazurskie / Warmińsko-Mazurskie Voivodeship Clusters in the Warmińsko-

Bardziej szczegółowo

województwo zachodniopomorskie / Zachodniopomorskie Voivodeship

województwo zachodniopomorskie / Zachodniopomorskie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

REKOMENDACJE RECOMMENDATIONS

REKOMENDACJE RECOMMENDATIONS KATOWICE 2012 Przewodniczącego Komisji Europejskiej José Manuela Barroso / The President of the European Commission José Manuela Barroso PATRONATY HONOROWE / HONORARY PATRONAGE Prezydenta Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY. Wpływ wsparcia RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 na funkcjonowanie Instytucji Otoczenia Biznesu

RAPORT KOŃCOWY. Wpływ wsparcia RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 na funkcjonowanie Instytucji Otoczenia Biznesu RAPORT KOŃCOWY Wpływ wsparcia RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 na funkcjonowanie Instytucji Otoczenia Biznesu Poznań, sierpień 2013 BADANIE EWALUACYJNE PN.: WPŁYW WSPARCIA RPO WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

Klastry w Województwie Śląskim

Klastry w Województwie Śląskim Klastry i polityka klastrowa 2011 Klastry w Województwie Śląskim województwo śląskie / Śląskie Voivodeship Clusters in the Śląskie Voivodeship UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY województwo śląskie

Bardziej szczegółowo

Program Kultura 2007-2013 w Polsce. Culture Programme 2007-2013 in Poland. analiza i podsumowanie. analysis and summary

Program Kultura 2007-2013 w Polsce. Culture Programme 2007-2013 in Poland. analiza i podsumowanie. analysis and summary Program Kultura 2007-2013 w Polsce analiza i podsumowanie Culture Programme 2007-2013 in Poland analysis and summary Warszawa Warsaw 2013 Wydawca Published by: Punkt Kontaktowy ds. Kultury, Instytut Adama

Bardziej szczegółowo

INTELIGENTNE ORGANIZACJE ZARZĄDZANIE WIEDZĄ I KOMPETENCJAMI PRACOWNIKÓW

INTELIGENTNE ORGANIZACJE ZARZĄDZANIE WIEDZĄ I KOMPETENCJAMI PRACOWNIKÓW INTELIGENTNE ORGANIZACJE ZARZĄDZANIE WIEDZĄ I KOMPETENCJAMI PRACOWNIKÓW Raport powstał w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego WARSZAWA 2010 Autorzy: Dr inż. Piotr Kordel

Bardziej szczegółowo

Ocena wpływu RPO WK-P na lata 2007-2013 na zwiększenie potencjału ośrodków stołecznych regionu, w tym na rozwój funkcji metropolitalnych

Ocena wpływu RPO WK-P na lata 2007-2013 na zwiększenie potencjału ośrodków stołecznych regionu, w tym na rozwój funkcji metropolitalnych Ocena wpływu RPO WK-P na lata 2007-2013 na zwiększenie potencjału ośrodków stołecznych regionu, w tym na rozwój funkcji metropolitalnych Raport Końcowy Badanie ewaluacyjne jest finansowane ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Problematyka 30. Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt.

Problematyka 30. Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. Problematyka 30. Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. Problematyka badawcza przemian strukturalnych przemysłu i usług w układach przestrzennych PEDAGOGICAL UNIVERSITY OF CRACOW INSTITUTE

Bardziej szczegółowo

etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej:

etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej: 323 Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej Partnership at all stages of sustainable building life cycle Projekt Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia

Bardziej szczegółowo

W numerze: This issue includes: - METREX Robert Read... 2. - METREX Roger Read... 3. - Lista członków METREX... 5. - METREX Members 2007...

W numerze: This issue includes: - METREX Robert Read... 2. - METREX Roger Read... 3. - Lista członków METREX... 5. - METREX Members 2007... W numerze: - METREX Robert Read... 2 - Lista członków METREX... 5 - Obszary metropolitalne to kręgosłup Europy rozmowa z Berndem Steinacherem, prezesem sieci METREX... 6 - Efekty warsztatów w formule open

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcze miasta Informator Projektu. Entrepreneurial Cities. Project Directory

Przedsiębiorcze miasta Informator Projektu. Entrepreneurial Cities. Project Directory Przedsiębiorcze miasta Informator Projektu Entrepreneurial Cities Project Directory 1 Badania stanu potrzeb firm dynamicznych, kreatywnych i innowacyjnych Studies on the needs of dynamic, creative and

Bardziej szczegółowo

china /chiny mexico /meksyk poland /polska France /francja italy /włochy

china /chiny mexico /meksyk poland /polska France /francja italy /włochy ISSUE 2 (11) MAY 2009 NR 2 (11) MAJ 2009 mexico /meksyk china /chiny France /francja poland /polska italy /włochy NUMER SPECJALNY KWARTALNIKA INKUBATORA TECHNOLOGICZNEGO PPNT FUAM SPECIAL ISSUE OF TECHNOLOGY

Bardziej szczegółowo

Analiza dotycząca przedsięwzięć innowacyjnych w Polsce Wschodniej w ujęciu sektorowym. Raport podsumowujący

Analiza dotycząca przedsięwzięć innowacyjnych w Polsce Wschodniej w ujęciu sektorowym. Raport podsumowujący Analiza dotycząca przedsięwzięć innowacyjnych w Polsce Wschodniej w ujęciu sektorowym Raport podsumowujący Opracowanie: AGERON Polska na zlecenie Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych

Bardziej szczegółowo

Analiza TOWS/SWOT innowacyjności województwa podkarpackiego

Analiza TOWS/SWOT innowacyjności województwa podkarpackiego Analiza TOWS/SWOT innowacyjności województwa podkarpackiego Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa oraz budżetu Samorządu Województwa Podkarpackiego w ramach

Bardziej szczegółowo

CHINY CHINA R APORT REPORT POLSKA POLAND PISM. z badania. study. Ocena współpracy gospodarczej polskich przedsiębiorstw z Chinami

CHINY CHINA R APORT REPORT POLSKA POLAND PISM. z badania. study. Ocena współpracy gospodarczej polskich przedsiębiorstw z Chinami z badania POLAND R APORT study REPORT Ocena współpracy gospodarczej POLSKA CHINY CHINA Assessment of Polish enterprises' PISM POLSKI INSTYTUT SPRAW MIĘDZYNARODOWYCH THE POLISH INSTITUTE OF INTERNATIONAL

Bardziej szczegółowo

Badanie ewaluacyjne finansowane ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Badanie ewaluacyjne finansowane ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Badanie ewaluacyjne finansowane ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Analiza zapotrzebowania gospodarki na absolwentów kierunków

Bardziej szczegółowo

Wpływ realizacji RPO WZ na strategie Województwa Zachodniopomorskiego

Wpływ realizacji RPO WZ na strategie Województwa Zachodniopomorskiego Wpływ realizacji RPO WZ na strategie Województwa Zachodniopomorskiego Maj 2012 Badanie ewaluacyjne jest finansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Raport Końcowy. Warszawa czerwiec 2014 r.

Raport Końcowy. Warszawa czerwiec 2014 r. Raport w zakresie instrumentów finansowych (fundusze pożyczkowe i poręczeniowe, aniołowie biznesu, venture capital) i ich zaangażowaniu w procesy innowacyjne na Mazowszu Raport Końcowy Warszawa czerwiec

Bardziej szczegółowo