Zasady organizacji kwalifikacyjnych kursów zawodowych w szkołach Państwowej Straży Pożarnej kształcących w zawodzie technik pożarnictwa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zasady organizacji kwalifikacyjnych kursów zawodowych w szkołach Państwowej Straży Pożarnej kształcących w zawodzie technik pożarnictwa"

Transkrypt

1 Zasady organizacji kwalifikacyjnych kursów zawodowych w szkołach Państwowej Straży Pożarnej kształcących w zawodzie technik pożarnictwa K o m e n d a G ł ó w n a P a ń s t w o w e j S t r a ż y P o ż a r n e j 2 S t r o n a W a r s z a w a

2

3 Zasady organizacji kwalifikacyjnych kursów zawodowych w szkołach Państwowej Straży Pożarnej kształcących w zawodzie technik pożarnictwa I. Cel organizacji kwalifikacyjnych kursów zawodowych (KKZ) II. III. Celem organizacji kwalifikacyjnych kursów zawodowych jest osiągnięcie przez słuchaczy efektów kształcenia przypisanych do kwalifikacji Z.22 lub Z.23 wyodrębnionych w zawodzie technik pożarnictwa. Dokumenty normujące organizację KKZ Organizację KKZ regulują: 1. podstawa programowa kształcenia w zawodzie technik pożarnictwa (Dz. U. z 2012 r., poz. 184), 2. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 204), 3. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 186), 4. program nauczania dla zawodu technik pożarnictwa o strukturze przedmiotowej opracowany, jako wynik projektu Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego, realizowanego przez Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Czas trwania KKZ 1. Łączna liczba godzin dla kwalifikacji Z.22 i Z.23, zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodzie technik pożarnictwa, wynosi godzin do realizacji kwalifikacji Z.22, 650 godzin na kwalifikację Z.23, 310 godzin na efekty wspólne (podstawy kształcenia zawodowego PKZ; podzielone po równo pomiędzy obydwie kwalifikacje) i 160 godzin na praktyki zawodowe (podzielone po równo pomiędzy obydwie kwalifikacje). Do powyższych godzin nie wliczono godzin przeznaczonych na WF. 2. Po zmniejszeniu tej liczby do 65% (zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach S t r o n a 3

4 IV. pozaszkolnych), pozostaje do zrealizowania na KKZ 1020 godzin, z czego na kwalifikację Z godziny (65% z 530 godzin Z.22 + praktyki zawodowe), na Z godziny (65% z 730 godzin Z.23 + praktyki zawodowe) i na PKZ 202 godziny (65% z 310 godzin). 3. Łącznie na kwalifikację Z.22 należy przeznaczyć 445 godzin (344 godziny godzin na PKZ), natomiast na Z godzin (474 godziny godzin na PKZ). 4. Liczbę godzin określoną w ppkt. 3 można zmniejszyć uwzględniając efekty kształcenia osiągnięte na wcześniejszych etapach kształcenia (w zawodzie strażak, realizowanego dwu- lub jednoetapowo), zgodnie z rozporządzeniem, o którym mowa w pkt. 2, jednak należy zrealizować nie mniej niż: na kwalifikacji Z godzin, natomiast na kwalifikacji Z godzin. Zestawienie efektów kształcenia z podstawy programowej kształcenia w zawodzie technik pożarnictwa przypisanych do tematów i celów kształcenia w zawodzie strażak zawiera załącznik nr Minimalną liczbę godzin przypisaną do poszczególnych tematów/bloków tematycznych dla KKZ określonych w ppkt. 3 i 4 przedstawia załącznik nr Przyporządkowanie efektów kształcenia do poszczególnych kwalifikacji przedstawia załącznik nr 3. Organizacja procesu dydaktycznego 1. Kształcenie na KKZ należy organizować w formie zjazdów. W przypadku Z.22 3 zjazdy 5-ciodniowe po 10 godzin dydaktycznych dziennie lub 3 zjazdy 6-ciodniowe, natomiast Z zjazdów 5-ciodniowych po 10 godzin dydaktycznych dziennie lub 10 zjazdów 6-ciodniowych. Przy organizacji każdego z KKZ należy zaplanować dodatkowe zjazdy na przeprowadzenie zaliczeń i egzaminów. Czas trwania kształcenia na obydwu kwalifikacjach to miesięcy. 2. Słuchacze KKZ zwolnieni są z odbywania praktycznej nauki zawodu. 3. Podstawę organizacji procesu dydaktycznego stanowi program nauczania oraz zawarty w nim plan nauczania opracowane zgodnie z wymiarem godzin określonym w pkt. III, ppkt. 3 i Podstawową formą nauczania na KKZ są zajęcia dydaktyczne realizowane w ramach godzin dydaktycznych oraz konsultacje indywidualne i zbiorowe, pozwalające na ukierunkowanie samokształcenia. 5. Absolwent KKZ otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego. Wzór zaświadczenia określa załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2012 roku, poz.186). 4 S t r o n a

5 6. Warunkiem otrzymania zaświadczenia, o którym mowa w ppkt. 5 w przypadku kształcenia na KKZ z zakresu kwalifikacji Z.22 jest zdanie egzaminu końcowego obejmującego efekty kształcenia z kwalifikacji zawodowej. Natomiast w przypadku KKZ z zakresu kwalifikacji Z.23 uzyskanie zaliczenia z każdego z przedmiotów oraz zdanie egzaminu końcowego obejmującego efekty kształcenia z kwalifikacji zawodowej. Formę egzaminu na każdym z KKZ określa jego organizator. V. Warunki przyjęcia na KKZ Kandydat na KKZ musi złożyć u organizatora KKZ następujące dokumenty: 1. skierowanie na kwalifikacyjny kurs zawodowy wydane przez przełożonego uprawnionego do mianowania, zgodne ze wzorem określonym w załączniku nr 4, 2. potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię świadectwa ukończenia szkoły średniej lub świadectwa maturalnego (dojrzałości), 3. potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię świadectwa ukończenia szkolenia uzupełniającego strażaka jednostki ochrony przeciwpożarowej lub szkolenia podstawowego w zawodzie strażak, 4. potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego posiadanie aktualnych okresowych badań lekarskich, ważnego na czas trwania kursu, 5. potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia o ukończeniu szkolenia okresowego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla osób biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych, ważnego na czas trwania kursu, 6. wniosek o zwolnienie z zajęć odpowiadających efektom kształcenia osiągniętym na wcześniejszych etapach kształcenia, zgodny ze wzorem określonym w załączniku nr 5. S t r o n a 5

6 Załącznik nr 1 Zestawienie efektów kształcenia osiągniętych na szkoleniu podstawowym i uzupełniającym strażaka jednostki ochrony przeciwpożarowej oraz szkoleniu podstawowym w zawodzie strażak

7 Analiza programów w PSP pod kątem podobieństw treści nauczania (efektów kształcenia z podstawy programowej technika pożarnictwa oraz efektów i celów z SPS oraz SPSJOP i SUSJOP) (co najmniej 77 ze 153 jest zbieżnych) Efekty z Podstawy programowej kształcenia w zawodzie technik pożarnictwa Szkolenie Podstawowe w Zawodzie Strażak (Jednoetapowe) Szkolenie Uzupełniające Strażaka Jednostki Ochrony Przeciwpożarowej Szkolenie Podstawowe Strażaka Jednostki Ochrony Przeciwpożarowej Z ) klasyfikuje i charakteryzuje materiały budowlane; Z ) analizuje wpływ warunków pożarowych na materiały budowlane; rozróżnić materiał palny i niepalny; podać przykłady palnych i niepalnych materiałów budowlanych. omówić zachowanie się materiałów budowlanych w warunkach pożarowych; wskazać zagrożenia związane ze spalaniem tworzyw sztucznych. rozróżnić pojęcia materiał budowlany i wyrób budowlany; podać przykłady materiałów budowlanych i wyrobów budowlanych. scharakteryzować pod względem pożarowym drewno, beton, ceramikę, stal, żelbet, szkło. rozróżnić pojęcia obiekt budowlany, budynek i budowla. dokonać kategoryzacji budynków ze względu na materiał; podać zagrożenia związane z materiałami palnymi z których budynki są wykonane; wyliczyć stopnie palności materiałów budowlanych. Strona 1 z 71

8 Z ) rozróżnia konstrukcje budowlane i ich podstawowe elementy; wyjaśnić obiekt budowlany, budynek i budowlę; wymienić elementy konstrukcyjne budynku; omówić funkcje elementów konstrukcyjnych budynku; wymienić rodzaje konstrukcji budowlanych. wymienić elementy konstrukcyjne budynku; scharakteryzować konstrukcje murowe; wymienić wady i zalety konstrukcji murowych; dokonać charakterystyki konstrukcji wielkoblokowych i wielkopłytowych; podać wady i zalety konstrukcji szkieletowych z drewna, żelbetu i stali; omówić konstrukcje szkieletowe z drewna, żelbetu i stali; wskazać rodzaje konstrukcji pneumatycznych i scharakteryzować je; omówić konstrukcje namiotowe; podać zalety i wady konstrukcji pneumatycznych i namiotowych; rozróżnić rodzaje konstrukcji budowlanych; wyjaśnić znaczenie fundamentu dla konstrukcji budynku; rozróżnić fundamenty płytkie i głębokie; podać przykłady fundamentów płytkich i głębokich; dokonać klasyfikacji ścian; wskazać klasyfikacje elementów budynku; zdefiniować pojęcie odporności ogniowej elementów budynku; omówić funkcje elementów konstrukcyjnych budynku. Strona 2 z 71

9 wyjaśnić pojęcie konstrukcje budowlane; wymienić rodzaje konstrukcji budowlanych. Strona 3 z 71

10 Z ) rozróżnia instalacje użytkowe w obiektach budowlanych oraz zastosowane zabezpieczenia przeciwpożarowe; wymienić i opisać elementy budowy instalacji gazowej zasilanej z sieci gazowej,; wymienić i opisać elementy budowy instalacji gazowej zasilanej na gaz płynny; wymienić i opisać zagrożenia pożarowe związane z instalacjami gazowymi zasilanymiz sieci oraz na gaz płynny; odszukać i zamknąć główny zawór gazowy na podstawie oznakowania instalacji; omówić zagrożenia pożarowe związane z instalacjami elektrycznymi,; odszukać i wyłączyć przeciwpożarowy wyłącznik prądu oraz główny wyłącznik prądu w budynku, w oparciu o oznakowanie instalacji,; rozróżnić oznakowanie instalacji użytkowych. wyliczyć i omówić elementy budowy instalacji gazowych zasilanych z sieci gazowej; wymienić i omówić elementy budowy instalacji gazowych na gaz płynny; omówić budowę instalacji elektrycznych; wymienić obwody elektryczne wyodrębnione w mieszkaniu; wymienić elementy budowy instalacji ogrzewczej wodnej; podać przykłady miejsc, w których mogą występować nieszczelności w instalacjach gazowych; wymienić elementy budowy instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych; wymienić i omówić elementy budowy instalacji odgromowych; rozpoznać i rozróżnić instalacje gazową elektryczną ogrzewczą wentylacyjną i klimatyzacyjną. omówić zagrożenia pożarowe związane z instalacjami gazowymi zasilanymiz sieci oraz na gaz płynny; omówić zagrożenia pożarowe związane z instalacjami elektrycznymi; wymienić zagrożenia pożarowe wywołane przez instalacje grzewcze; rozróżnić oznakowania instalacji użytkowych w budynkach; odszukać główny kurek gazowy i przeciwpożarowy wyłącznik prądu w budynku. Z ) korzysta z dokumentacji budowlanej; Z ) szacuje odporność ogniową elementów konstrukcyjnych; zdefiniować pojęcie odporności ogniowej elementów budynku; wyjaśnić stany graniczne nośności ogniowej, szczelności ogniowej i izolacyjności ogniowej; wyliczyć i scharakteryzować klasy Strona 4 z 71

11 odporności ogniowej elementów budynku. Z ) określa wpływ różnych czynników na rozprzestrzenianie się pożaru w obiektach budowlanych; wymienić różnice pomiędzy rozwojem pożarów wewnętrznych i zewnętrznych; wymienić parametry rozwoju pożarów,; zdefiniować pojęcie temperatury pożaru wewnętrznego i zewnętrznego; omówić rozkład temperatur w pożarach wewnętrznych,. wskazać sposoby określenia temperatury pożaru wewnętrznego i zewnętrznego; wyjaśnić zjawiska wymiany ciepła, unoszenia ciepła i promieniowania cieplnego; wymienić sposoby wymiany ciepła w warunkach pożaru; wymienić czynniki, od których zależy wymiana gazowa podczas pożaru; omówić strefę neutralną i jej znaczenie dla działań ratowniczych; wskazać czynniki, od których zależy czas trwania pożaru; wyjaśnić liniową prędkość rozprzestrzeniania się pożaru; wyszczególnić czynniki, od których zależy liniowa prędkość rozprzestrzeniania się pożaru; podać przykłady czynników sprzyjających rozprzestrzenianiu się pożarów wewnętrznych i zewnętrznych. określić na podstawie parametrów rozwoju pożaru; pojęcie temperatury, pożaru wewnętrznego i zewnętrznego, - omówić szybkość rozprzestrzeniania się pożaru; ilość źródeł wody do celów przeciwpożarowych; przedstawić materiały przyspieszające prędkość pożaru; wyliczyć stopnie palności materiałów budowlanych. Strona 5 z 71

12 Z ) rozróżnia kategorie zagrożenia ludzi; znać podział zagrożenia ludzi. Z ) wyznacza gęstość obciążenia ogniowego; Z ) ustala klasę odporności pożarowej budynku; wyjaśnić pojęcie klasy odporności pożarowej"; wyjaśnić zależność między klasą odporności pożarowej budynku a klasą odporności ogniowej elementu budynku; wyliczyć klasy odporności pożarowej budynku. scharakteryzować termin klasy odporności budynku. Z ) określa wymagania ewakuacyjne w obiektach budowlanych; wskazać wymagania dla dróg ewakuacyjnych. Z ) ocenia stan przygotowania obiektu budowlanego do działań ratowniczo-gaśniczych; przeprowadzić rozpoznanie obiektu (warunków budowlanych). podać przykłady źródeł naturalnego i sztucznego zaopatrzenia w wodę; wymienić rodzaje budynków wymagające doprowadzenia drogi pożarowej; podać przykłady uzupełniających źródeł wody do celów przeciwpożarowych; wymienić i omówić rodzaje hydrantów zewnętrznych; scharakteryzować hydrant na podstawie tabliczki informacyjnej. Strona 6 z 71

13 Z ) rozróżnia rodzaje wentylacji pożarowej; wymienić sposoby oddymiania pomieszczeń; dobrać sposób oddymiania do pomieszczenia objętego pożarem; wymienić zasady przeprowadzania wentylacji nadciśnieniowej i podciśnieniowej; oddymić pomieszczenie poprzez wentylację grawitacyjną, nadciśnieniową i podciśnieniową. scharakteryzować systemy wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej; określić warunki stosowania wentylacji mechanicznej, grawitacyjnej i klimatyzacji; podać przykłady zagrożeń od instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. podać sposoby oddymiania pomieszczeń, omówić bezpieczny sposób wejścia do pomieszczenia; przykłady zagrożeń które niosą z sobą instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne. Z ) przestrzega zasad doboru i rozmieszczenia podręcznego sprzętu gaśniczego; wymienić i omówić rodzaje hydrantów zewnętrznych; wymienić i omówić rodzaje hydrantów wewnętrznych. Z ) określa warunki równowagi układu sił zbieżnych i dowolnego płaskiego układu sił; Z ) wskazuje przekroje niebezpieczne konstrukcji; wymienić elementy konstrukcyjne budynku; omówić funkcje elementów konstrukcyjnych budynku. Z ) rozróżnia i wyznacza strefy zagrożone wybuchem; Strona 7 z 71

14 Z ) rozróżnia rodzaje prac niebezpiecznych pożarowo i określa ogólne wskazania prewencyjne; Z ) rozróżnia zagrożenia w procesie produkcji, magazynowania i transportu oraz przedstawia metody ich ograniczania; wymienić i omówić zagrożenia pożarowe podczas prac prowadzonych przy użyciu ognia otwartego,; wymienić rodzaje prac niebezpiecznych pod względem pożarowym podać przykłady zagrożeń pożarowych podczas spawania, lutowania, ciecia gazowego, stosowania różnych technologii wykonywania pokryć dachowych; wyliczyć obowiązki osób wykonujących prace niebezpieczne pod względem pożarowym; wymienić i scharakteryzować zagrożenia pożarowe przy używaniu cieczy palnych; wymienić zagrożenia pożarowe podczas prac sprzętem do spawania i ciecia gazowego; wymienić i omówić zagrożenia pożarowe podczas rozładunku butli z gazami technicznymi. podać zagrożenia pożarowego podczas spalania materiałów takich jak ceramika, drewno, tworzywa sztuczne; wymienić zagrożenia podczas stosowania różnych technologii np. lutowanie, ciecie gazowe, spawanie. Strona 8 z 71

15 Z ) przestrzega zasad profilaktyki pożarowej na stacjach paliw i w bazach paliw; wymienić warunki stosowania instalacji gazowych na bazach paliw; zapobieganie pożaru na stacjach paliw i w bazach paliw. Z ) rozróżnia zagrożenia pożarowe i wybuchowe występujące na terenie bazy paliw; Z ) rozróżnia zagrożenia pożarowe urządzeń elektrycznych i stosuje metody ich ograniczania; wymienić i omówić zasady prowadzenia działań gaśniczych podczas pożarów, materiałów niebezpiecznych w instalacjach technologicznych i zbiornikach. wymienić i omówić zasady składowania materiałów niebezpiecznych pożarowo; wymienić i omówić zagrożenia pożarowe w bazach i na stacjach paliw; wymienić i omówić zagrożenia wybuchowe w bazach i na stacjach paliw płynnych. wyjaśnić zjawisko elektryczności - rozróżnić i scharakteryzować stały i zmienny prąd elektryczny; wyjaśnić zjawiska przetężenia, przepięcia i zwarcia; wyjaśnić przyczyny i skutki przetężenia, przepięcia i zwarcia; scharakteryzować wylądowania atmosferyczne -wymienić i omówić zagrożenia pożarowe od linii i instalacji elektrycznych; wymienić i omówić zagrożenia pożarowe od urządzeń elektrycznych. omówić zagrożenia pożarowe związane z instalacjami gazowymi zasilanymi z sieci oraz na gaz płynny;. omówić zagrożenia pożarowe związane z instalacjami elektrycznymi; wymienić zagrożenia pożarowe wywołane przez instalacje grzewcze; rozróżnić oznakowania instalacji użytkowych w budynkach; odszukać główny kurek gazowy i przeciwpożarowy wyłącznik prądu w budynku. Strona 9 z 71

16 Z ) identyfikuje zagrożenia pożarowe w lasach; Z ) dobiera metody zabezpieczenia przeciwpożarowego obszarów leśnych; scharakteryzować poszczególne rodzaje pożarów lasów; omówić rozprzestrzenianie się pożarów na obszarach leśnych; wymienić i omówić zasady gaszenia pożarów lasów, upraw i nieużytków; omówić charakterystyczne zagrożenia podczas pożarów lasów i upraw dla ratowników; poprowadzić działania ratowniczogaśnicze podczas pożaru lasu, uprawy i nieużytku. podać przykłady zagrożeń pożarowych występujących na obszarach leśnych; scharakteryzować zagrożenia pożarowe na obszarach leśnych; wymienić oraz wyjaśnić kategorie i stopnie zagrożenia pożarowego lasów. wymienić rodzaje zabezpieczeń przeciwpożarowych obszarów leśnych; omówić znaczenie punktów obserwacyjnych na obszarach leśnych; wyliczyć rodzaje pasów przeciwpożarowych; wskazać cechy rożnych pasów przeciwpożarowych. wyliczyć rodzaje pożarów lasów; scharakteryzować pożary podpowierzchniowe, przyziemne i całkowite drzewostanów; podać przykłady zagrożeń dla ratowników podczas pożarów lasów; przedstawić zasady przeprowadzania rozpoznania pożaru lasu; omówić sposoby prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych w lasach; omówić sposoby gaszenia pożarów płodów rolnych; przeprowadzić działania ratowniczo-gaśnicze podczas pożaru lasu. Strona 10 z 71

17 Z ) wykorzystuje sprzęt pożarniczy podczas podawania wody i innych środków gaśniczych zgodnie z prawami i zasadami hydrostatyki i hydrodynamiki ogólnej; wyjaśnić zależności zachodzące pomiędzy wydajnością, ciśnieniem i głębokością ssania; wymienić podstawowe przyczyny i wyjaśnić ich wpływ na straty ciśnienia w liniach wężowych; objaśnić możliwości optymalizowania strat oraz szacować wartość powstałych strat; podać wodę i roztwór wodnego środka pianotwórczego na kolektory tłoczne niskociśnieniowe i/lub wysokociśnieniowe (szybkiego natarcia),; zassać wodę przy pomocy autopompy; uruchomić autopompę; uruchomić motopompę; pobrać wodę ze zbiornika naturalnego/sztucznego przy pomocy motopomp i podać ją na kolektory tłoczne; wyjaśnić zjawisko uderzenia hydraulicznego. wskazać przyczyny strat ciśnień w liniach wężowych; wskazać wpływ natężenia przepływu na straty ciśnień w pożarniczych wężach tłocznych; oszacować straty ciśnień w liniach wężowych; podać przykłady sposobów minimalizowania strat ciśnień w liniach wężowych; wymienić wydajność, zasięg rzutu i ciśnienie robocze prądownic pianowych; wymienić wydajność, zasięg rzutu i ciśnienie robocze działek pianowych; wymienić wydajność, zasięg rzutu i ciśnienie robocze generatorów piany lekkiej; wymienić wydajność, zasięg rzutu i ciśnienie robocze agregatów piany lekkiej; wymienić wydajność, zasięg rzutu i ciśnienie robocze wytwornic pianowych. wyliczyć rodzaje prądów gaśniczych; dobrać rodzaj prądu gaśniczego do pożaru; wymienić i scharakteryzować techniki podawania środków gaśniczych; omówić zasady operowania prądami gaśniczymi wody, piany i proszku; omówić zasady operowania prądami gaśniczymi w utrudnionych warunkach. Strona 11 z 71

18 Z ) rozróżnia i stosuje urządzenia instalacji przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę; Z ) rozróżnia systemy sygnalizacji pożarowej; Z ) wykorzystuje urządzenia sygnalizacji alarmowo-pożarowej podczas pożaru; podać przykłady źródeł naturalnego i sztucznego zaopatrzenia w wodę; wymienić i omówić rodzaje hydrantów wewnętrznych; wskazać miejsca zastosowania hydrantów wewnętrznych; uruchomić hydrant wewnętrzny i zewnętrzny; wymienić i omówić rodzaje hydrantów zewnętrznych; scharakteryzować hydrant na podstawie tabliczki informacyjnej; odnaleźć hydrant podziemny na podstawie tabliczki informacyjnej. wymienić elementy wchodzące w skład systemu sygnalizacji pożarowej; omówić zasadę działania systemu sygnalizacji pożarowej; wyjaśnić zasadę działania monitoringu pożarowego. wskazać źródła zasilania sieci wodociągowych; wymienić i omówić rodzaje hydrantów zewnętrznych; scharakteryzować hydrant na podstawie tabliczki informacyjnej; odnaleźć hydrant podziemny na podstawie tabliczki informacyjnej. wymienić sposoby zabezpieczenia instalacji w budynkach. wymienić zasady ostrzegania i alarmowania zagrożonej ludności. Strona 12 z 71

19 Z ) rozróżnia stałe urządzenia gaśnicze; Z ) rozpoznaje przyczyny zdarzeń stanowiących zagrożenie dla życia i zdrowia oraz mienia i środowiska. Z ) przewiduje zagrożenia, które mogą wystąpić w trakcie prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych; dokonać podziału stałych urządzeń gaśniczych ze względu na rodzaj środka gaśniczego; wymienić elementy składowe stałych urządzeń gaśniczych; wyjaśnić różnicę w zasadzie działania urządzenia tryskaczowego i urządzenia zraszaczowego; wyjaśnić zasadę działania stałych urządzeń gazowych, pianowych i parowych; podać przykłady zagrożeń dla ratowników związanych z użyciem stałych urządzeń gaśniczych. wskazać różnicę pomiędzy stałymi i półstałymi urządzeniami gaśniczymi. Strona 13 z 71

20 Z ) ocenia stopień zagrożenia w miejscu zdarzenia; omówić zagrożenia dla ratowników podczas pożarów w transporcie drogowym i szynowym, omówić charakterystyczne zagrożenia podczas pożarów lasów i upraw dla ratowników; podać przykłady zagrożeń dla ratownika podczas prowadzenia działań gaśniczych w utrudnionych warunkach: promieniowanie cieplne, duże zadymienie, niekorzystne warunki atmosferyczne, praca w nocy. Strona 14 z 71

21 Z ) wykonuje pomiary parametrów cieczy, gazów i ciał stałych oraz interpretuje ich wyniki; Z ) analizuje stan zagrożenia w obszarze chronionym; omówić przeznaczenie przyrządów kontrolno - pomiarowych do pomiaru substancji chemicznie niebezpiecznych; omówić przeznaczenie przyrządów kontrolno - pomiarowych do pomiaru stężenia tlenu i gazów toksycznych; omówić przeznaczenie przyrządów do pomiaru temperatury i napięcia; omówić zasady przeprowadzania pomiarów gazów toksycznych, tlenu i gazów palnych; omówić zasady przeprowadzania pomiarów promieniowania jonizacyjnego; dokonać pomiaru temperatury przy wykorzystaniu pirometru; dokonać pomiaru napięcia elektrycznego; dokonać pomiaru promieniowania jonizacyjnego; dokonać pomiaru stężenia tlenu i gazów palnych przy użyciu przyrządów kontrolno pomiarowych. omówić postępowanie podczas dokonywania pomiarów przyrządami kontrolnopomiarowymi; wymienić zasady przeprowadzania pomiarów przyrządami kontrolnopomiarowymi; dokonać pomiaru obecności substancji toksycznych; dokonać pomiaru i oceny zagrożenia wybuchem; dokonać pomiaru procentowej zawartości tlenu; dokonać pomiaru odczynu roztworu ph; odczytać i zinterpretować wartości pomiarów. Z ) rozróżnia działania ratowniczo-gaśnicze zastępu, sekcji, plutonu; Strona 15 z 71

22 Z ) określa możliwości taktyczne pododdziałów; Z ) charakteryzuje zasady organizacji Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego; Z ) przeprowadza inspekcje gotowości bojowej jednostek ratowniczo-gaśniczych; Z ) rozróżnia typy kierowania działaniami ratowniczo-gaśniczymi; Z ) charakteryzuje uprawnienia kierującego akcją ratowniczo-gaśniczą; wyjaśnić pojęcie kierowanie działaniami ratowniczymi"; omówić typy kierowania działaniami ratowniczymi; rozróżnić typy kierowania działaniami ratowniczymi. wymienić obowiązki kierującego działaniami ratowniczymi na poziomie interwencyjnym; wymienić uprawnienia kierującego działaniami ratowniczymi; podać rodzaje odpowiedzialności ponoszone przez kierującego działaniami ratowniczymi. wyjaśnić pojęcie kierowanie działaniami ratowniczymi"; omówić typy kierowania działaniami ratowniczymi; rozróżnić typy kierowania działaniami ratowniczymi; wymienić obowiązki kierującego działaniami ratowniczymi na poziomie interwencyjnym. wymienić uprawnienia kierującego działaniami ratowniczymi; podać rodzaje odpowiedzialności ponoszone przez kierującego działaniami ratowniczymi. wymienić obowiązki kierującego działaniami ratowniczymi na poziomie interwencyjnym, strategicznym i taktycznym. wymienić i omówić uprawnienia kierującego działaniami ratowniczymi. Strona 16 z 71

23 Z ) kieruje akcją ratowniczo-gaśniczą na poziomie interwencyjnym; podać zasady wydawania rozkazów podczas działań ratowniczogaśniczych; wskazać elementy rozkazu wstępnego oraz rozkazu właściwego dla zastępu; sformułować rozkaz wstępny i właściwy dla zastępu; wymienić zasady sporządzania szkicu sytuacyjnego miejsca zdarzenia; wskazać zadania kierującego działaniami ratowniczymi na poziomie interwencyjnych podczas wypadku w transporcie drogowym; wymienić zadania kierującego działaniami ratowniczymi na poziomie interwencyjnym podczas wypadku środków transportu szynowego; wymienić zadania kierującego działaniami ratowniczymi na poziomie interwencyjnym podczas zdarzeń budowlanych; wskazać elementy rozkazu wstępnego oraz rozkazu właściwego dla zastępu; sformułować rozkaz wstępny i właściwy dla zastępu podczas wybranej akcji ratowniczej; wymienić zasady sporządzania szkicu sytuacyjnego miejsca zdarzenia na przykładzie akcji wymienić osoby uprawnione do wydawania rozkazów podczas działań ratowniczo-gaśniczych; podać zasady wydawania rozkazów podczas działań ratowniczogaśniczych; wskazać elementy rozkazu wstępnego oraz rozkazu właściwego dla zastępu; sformułować rozkaz wstępny i rozkaz właściwy dla zastępu; wymienić zasady sporządzania szkicu sytuacyjnego miejsca zdarzenia. Strona 17 z 71 zadania kierującego podczas wypadków środku transportu szynowego; zadania kierującego podczas wypadków w transporcie drogowym; omówić zadanie kierującego podczas zdarzeń budowlanych; wskazać elementy rozkazu wstępnego oraz rozkazu właściwego dla zastępu; umiejętność wykonywania szkicu sytuacyjnego.

24 ratowniczej. Z ) dobiera siły i środki niezbędne do likwidacji zagrożenia; Strona 18 z 71

25 Z ) dobiera taktykę ratowniczą i sprzęt do rodzaju zagrożenia; dobrać wyposażenie do przeprowadzenia rozpoznania podczas wypadku w transporcie drogowym; dobrać wyposażenie do przeprowadzenia rozpoznania podczas wypadku środków transportu szynowego; dobrać wyposażenie do przeprowadzenia rozpoznania podczas zdarzeń budowlanych. dobrać sposób uwolnienia poszkodowanego do uszkodzenia pojazdu samochodowego; dobrać sposób uwolnienia poszkodowanego do uszkodzenia samochodu ciężarowego i autobusu; dobrać sposób uwolnienia poszkodowanego do uszkodzenia pojazdu szynowego; dobrać wyposażenie do przeprowadzenia rozpoznania podczas wypadku w transporcie drogowym; dobrać wyposażenie do przeprowadzenia rozpoznania podczas wypadku w transporcie lotniczym; dobrać wyposażenie do przeprowadzenia rozpoznania podczas katastrof budowlanych. wyliczyć rodzaje sprzętu ewakuacyjnego i ratowniczego; sprawić sprzęt ratowniczy; sposób dostępu do osób uwięzionych w pojazdach samochodowych; uwalnianie i wydobywanie poszkodowanych z pojazdów samochodowych; dobrać odpowiednie wyposażenie ze względu na rodzaj zagrożenia. Strona 19 z 71

26 Z ) kieruje ewakuacją ludzi, zwierząt i mienia ze strefy zagrożenia; wskazać zasady ewakuacji osób z ograniczonymi możliwościami poruszania się; dobrać technikę i sposób ewakuacji ludzi, do sytuacji i stanu poszkodowanego; omówić zasady ewakuacji zwierząt domowych, hodowlanych oraz dzikich; wymienić i omówić systemy ewakuacji mienia ruchomego - system potokowy, brygadowy, indywidualnego transportu; przeprowadzić ewakuację mienia; przedstawić zadania roty ratowniczej ; omówić zasady ratowania strażaka przez strażaka; przeprowadzić ewakuację strażaka ze strefy pożaru w ramach roty/zastępu; przeprowadzić ewakuację osoby z ograniczonymi możliwościami poruszania się. podać przykłady sytuacji wymagających zarządzenia ewakuacji ludzi, zwierząt i mienia; wymienić i omówić zasady obowiązujące przy wyborze miejsca do ewakuacji; wskazać kolejność ewakuacji ludzi, zwierząt i mienia; wskazać zasady ewakuacji osób z dysfunkcjami; wymienić i omówić zasady poszukiwania osób zagrożonych; wymienić i omówić zasady ewakuacji poszkodowanych ze stref zagrożenia; dobrać technikę i sposób ewakuacji ludzi, zwierząt i mienia do sytuacji; wskazać możliwe drogi dojścia do osób zagrożonych/ poszkodowanych; przeprowadzić ewakuację ludzi, zwierząt i mienia; wyznaczyć i zabezpieczyć miejsce dla ewakuowanych ludzi, zwierząt i mienia. ewakuacja ludzi, zwierząt i mienia z zagrożonych terenów; wskazać zasady oznakowania terenu akcji; oznakować i zabezpieczyć teren akcji; rozróżnić pojęcia akcja ratownicza i działania ratownicze; wymienić sposoby ewakuacji pojedynczych osób z niższych i wyższych kondygnacji; omówić przebieg ewakuacji zbiorowej; przeprowadzić ewakuację grupy osób; przygotować miejsce pobytu dla osób ewakuowanych; wskazać zasady ewakuacji zwierząt domowych i hodowlanych. Z ) podejmuje decyzje podczas akcji ratowniczo-gaśniczej wyjaśnić zamiar taktyczny, wypracować zamiar taktyczny. Strona 20 z 71

27 Z ) korzysta ze specjalistycznych programów wspomagających działania ratowniczo- -gaśnicze; Z ) korzysta z planów ratowniczych podczas działań ratowniczych; Z ) organizuje i utrzymuje łączność na miejscu działań ratowniczych; wymienić i omówić przeznaczenie sieci radiowych; omówić zasady nawiązywania i prowadzenia korespondencji radiowej w sieciach radiowych PSP; omówić zasady prowadzenia nasłuchu w sieci alarmowej KSW; omówić strukturę budowy kryptonimu radiowego; wymienić podstawowe kryptonimy radiowe; wymienić sygnały alarmowe i kryptonimy okólnikowe; omówić zastosowanie sygnałów alarmowych i kryptonimów okólnikowych; wymienić i podać przykłady zastosowania alternatywnych środków i technik łączności; prowadzić korespondencję radiową; stosować w korespondencji radiowej sygnały alarmowe. wymienić i omówić zasady prowadzenia i organizacji łączności w jednostkach Państwowej Straży Pożarnej; odczytać informacje ze schematów łączności i zinterpretować je; utrzymać łączność współdziałania między zastępami podczas akcji gaśniczej; przeprowadzić korespondencję radiową ze stanowiskiem kierowania; złożyć meldunek do stanowiska kierowania. wymienić techniki łączności; podać przykłady zastosowania technik łączności; wymienić zasady prowadzenia korespondencji radiowej; przeprowadzić korespondencję radiową; uzgodnić znaki linką ratowniczą; wydać i odebrać znaki linką ratowniczą; wydać i odebrać polecenia z zastosowaniem znaków gestowych, dźwiękowych i świetlnych. Strona 21 z 71

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ SYSTEM SZKOLENIA CZŁONKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH BIORĄCYCH BEZPOŚREDNI UDZIAŁ W DZIAŁANIACH RATOWNICZYCH Warszawa, 2006 W opracowaniu systemu szkolenia

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ PROGRAM SZKOLENIA PODSTAWOWEGO W ZAWODZIE STRAŻAK

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ PROGRAM SZKOLENIA PODSTAWOWEGO W ZAWODZIE STRAŻAK KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ PROGRAM SZKOLENIA PODSTAWOWEGO W ZAWODZIE STRAŻAK Warszawa, 2013 Program opracowany przez przedstawicieli szkół Państwowej Straży Pożarnej oraz ośrodków szkolenia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2008 r.

Warszawa, październik 2008 r. KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Biuro Rozpoznawania Zagrożeń PROCEDURY organizacyjno-techniczne w sprawie spełnienia wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w inny sposób niż to określono

Bardziej szczegółowo

wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1

wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1 wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 12 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa Prawo budowlane, zwana dalej ustawą, normuje działalność obejmującą sprawy projektowania,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA Z DZIAŁAŃ POSZUKIWAWCZO-RATOWNICZYCH REALIZOWANYCH PRZEZ KSRG W ZAKRESIE PODSTAWOWYM

PROGRAM SZKOLENIA Z DZIAŁAŃ POSZUKIWAWCZO-RATOWNICZYCH REALIZOWANYCH PRZEZ KSRG W ZAKRESIE PODSTAWOWYM KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ BIURO SZKOLENIA PROGRAM SZKOLENIA Z DZIAŁAŃ POSZUKIWAWCZO-RATOWNICZYCH REALIZOWANYCH PRZEZ KSRG W ZAKRESIE PODSTAWOWYM Warszawa 2015 Opracowanie merytoryczne:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. Adres zakładu: nazwa : Glob-Terminal sp. z o.o., Terminal Przeładunkowy w Braniewie

INFORMACJA. Adres zakładu: nazwa : Glob-Terminal sp. z o.o., Terminal Przeładunkowy w Braniewie SIEDZIBA FIRMY: /PL/ 15-111 Białystok, Al. 1000-lecia P.P. 4 Białystok: tel. (+48 85) 653 91 85; fax. (+48 85) 676 05 50 Terminal Przeładunkowy w Braniewie: 14-500 Braniewo, ul. Olsztyńska 5 Braniewo:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 maja 2012 r. Poz. 619 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 29 maja 2012 r.

Warszawa, dnia 31 maja 2012 r. Poz. 619 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 29 maja 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia maja 0 r. Poz. 69 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ ) z dnia 9 maja 0 r. w sprawie prowadzenia kursów z zakresu

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/114 Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200, z

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA OSP. Kłodzko 2013

PORADNIK DLA OSP. Kłodzko 2013 PORADNIK DLA OSP Kłodzko 2013 1 SPIS TREŚCI 1. Podstawy prawne funkcjonowania OSP... 4 2. Władze OSP i ich obowiązki... 4 2. 1. Walne Zebranie... 4 2. 2. Zarząd OSP... 5 2. 3. Komisja Rewizyjna OSP...

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/83 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Odnośnik

Bardziej szczegółowo

STAN PRZYGOTOWANIA PAŃSTWA DO SEZONU ZIMOWEGO 2013/2014

STAN PRZYGOTOWANIA PAŃSTWA DO SEZONU ZIMOWEGO 2013/2014 STAN PRZYGOTOWANIA PAŃSTWA DO SEZONU ZIMOWEGO 2013/2014 WYDZIAŁ ANALIZ RCB GRUDZIEŃ 2013 1 SPIS TREŚCI I. STRESZCZENIE RAPORTU... 3 II. ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE W SEZONIE ZIMOWYM... 4 III. PROGNOZOWANE WARUNKI

Bardziej szczegółowo

ZASADY POSTĘPOWANIA I ZACHOWANIA SIĘ NA WYPADEK RÓŻNYCH ZAGROŻEŃ

ZASADY POSTĘPOWANIA I ZACHOWANIA SIĘ NA WYPADEK RÓŻNYCH ZAGROŻEŃ URZĄD GMINY RUDZINIEC ZASADY POSTĘPOWANIA I ZACHOWANIA SIĘ NA WYPADEK RÓŻNYCH ZAGROŻEŃ www.rudziniec.pl e-mail: gmina@rudziniec.pl RUDZINIEC 2011 Opracował: Inspektor ds. Obrony Cywilnej Szanowny Czytelniku

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus I. POSTANOWIENIA GENERALNE Postanowienia ogólne 1 11. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia EURO 10 Plus, zwane dalej owu mają zastosowanie do umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu przygotowania Obrony Cywilnej w Polsce

Ocena stanu przygotowania Obrony Cywilnej w Polsce 2012 Z A T W I E R D Z A M SZEF OBRONY CYWILNEJ KRAJU KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Ocena stanu przygotowania Obrony Cywilnej w Polsce Stan na dzień 31 grudnia 2011 r. Opracowano w Biurze do

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (tekst ujednolicony przez GUNB) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (tekst ujednolicony przez GUNB) Rozdział 1. Przepisy ogólne USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst ujednolicony przez GUNB) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.1. Ustawa - Prawo budowlane, zwana dalej ustawą, normuje działalność obejmującą sprawy projektowania,

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 14.2.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 44/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 139/2014 z dnia 12 lutego 2014 r. ustanawiające wymagania oraz

Bardziej szczegółowo

Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej. Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej

Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej. Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej 2013 Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej 1 Spis treści Spis treści 2 Wprowadzenie 4 1. Zakres, cele, priorytety i zasady Programu 6 1.1.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych 1)

USTAWA. z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych 1) Dziennik Ustaw Nr 208 12230 Poz. 1240 1240 USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych 1) Art. 1. Ustawa określa: Rozdział 1 Przepisy ogólne 1) warunki

Bardziej szczegółowo

Praca w przestrzeniach zamkniętych a BHP

Praca w przestrzeniach zamkniętych a BHP BEZPIECZEŃSTWO PRACA PROMOTOR 4/2014 KRZYSZTOF BABKA prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP, oddział Rzeszów Praca w przestrzeniach zamkniętych a BHP Artykuł zawiera wymogi, które

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych [1]) Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1. Art. 2.

USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych [1]) Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1. Art. 2. USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych [1]) Rozdział 1 Przepisy ogólne Ustawa określa: Art. 1. 1) warunki bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA. z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1)

Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA. z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) Kancelaria Sejmu s. 1/277 Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, 1238, z 2014 r. poz. 40, 47,

Bardziej szczegółowo

Twój pomysł, europejskie pieniądze

Twój pomysł, europejskie pieniądze Twój pomysł, europejskie pieniądze Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Ogólne zasady postępowania ludności W przypadku wystąpienia różnych zagrożeń

Ogólne zasady postępowania ludności W przypadku wystąpienia różnych zagrożeń Starostwo Powiatowe w Kluczborku Wydział Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Promocji Zdrowia Ogólne zasady postępowania ludności W przypadku wystąpienia różnych zagrożeń Kluczbork, 2013 r.

Bardziej szczegółowo

Zasady GHP / GMP oraz system HACCP jako narz dzia zapewnienia bezpieczeƒstwa zdrowotnego ywnoêci Poradnik dla przedsi biorcy

Zasady GHP / GMP oraz system HACCP jako narz dzia zapewnienia bezpieczeƒstwa zdrowotnego ywnoêci Poradnik dla przedsi biorcy Halina Turlejska Zasady GHP / GMP oraz system HACCP jako narz dzia zapewnienia bezpieczeƒstwa zdrowotnego ywnoêci Poradnik dla przedsi biorcy Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ul. Wspólna 30 02-930

Bardziej szczegółowo

jak w dniu poprzedzającym wydarzenie się szkody, przy uwzględnieniu faktycznego stopnia zużycia, powiększona o koszty zwykłego transportu

jak w dniu poprzedzającym wydarzenie się szkody, przy uwzględnieniu faktycznego stopnia zużycia, powiększona o koszty zwykłego transportu Ogólne warunki ubezpieczenia mieszkań i domów Mój Apartament nr 4/12 Witamy w AVIVie Dziękujemy za wybranie ubezpieczenia w Avivie. Obok ubezpieczeń mieszkaniowych oferujemy również ubezpieczenia komunikacyjne,

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE ERGONOMIA I BEZPIECZEŃSTWO PRACY OPRACOWAŁ: DARIUSZ SCZANIECKI LITERATURA: - BHP w praktyce Bogdan Rączkowski Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I POSTANOWIENIA WSPÓLNE

DZIAŁ I POSTANOWIENIA WSPÓLNE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WARTA EKSTRABIZNES PLUS z dnia 13 lutego 2012 UWAGA: WYRAZ OZNACZONE W NINIEJSZYM OWU TŁUSTYM DRUKIEM (ZA WYJĄTKIEM NAGŁOWKÓW) OTRZYMUJĄ ZNACZENIE OKREŚLONE W 2 ALBO 45 TEKST

Bardziej szczegółowo

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Stanisław Staszewski Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Lista kontrolna z komentarzem 1 Polskie ormy 1. P--18002, Wytyczne do oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy 2. P-92/-01255

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2014 poz. 1101 USTAWA. z dnia 11 lipca 2014 r.

Dz.U. 2014 poz. 1101 USTAWA. z dnia 11 lipca 2014 r. Kancelaria Sejmu s. 1/55 Dz.U. 2014 poz. 1101 USTAWA z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw 1),2) Art. 1. W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo

Bardziej szczegółowo