Zasady organizacji kwalifikacyjnych kursów zawodowych w szkołach Państwowej Straży Pożarnej kształcących w zawodzie technik pożarnictwa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zasady organizacji kwalifikacyjnych kursów zawodowych w szkołach Państwowej Straży Pożarnej kształcących w zawodzie technik pożarnictwa"

Transkrypt

1 Zasady organizacji kwalifikacyjnych kursów zawodowych w szkołach Państwowej Straży Pożarnej kształcących w zawodzie technik pożarnictwa K o m e n d a G ł ó w n a P a ń s t w o w e j S t r a ż y P o ż a r n e j 2 S t r o n a W a r s z a w a

2

3 Zasady organizacji kwalifikacyjnych kursów zawodowych w szkołach Państwowej Straży Pożarnej kształcących w zawodzie technik pożarnictwa I. Cel organizacji kwalifikacyjnych kursów zawodowych (KKZ) II. III. Celem organizacji kwalifikacyjnych kursów zawodowych jest osiągnięcie przez słuchaczy efektów kształcenia przypisanych do kwalifikacji Z.22 lub Z.23 wyodrębnionych w zawodzie technik pożarnictwa. Dokumenty normujące organizację KKZ Organizację KKZ regulują: 1. podstawa programowa kształcenia w zawodzie technik pożarnictwa (Dz. U. z 2012 r., poz. 184), 2. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 204), 3. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 186), 4. program nauczania dla zawodu technik pożarnictwa o strukturze przedmiotowej opracowany, jako wynik projektu Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego, realizowanego przez Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Czas trwania KKZ 1. Łączna liczba godzin dla kwalifikacji Z.22 i Z.23, zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodzie technik pożarnictwa, wynosi godzin do realizacji kwalifikacji Z.22, 650 godzin na kwalifikację Z.23, 310 godzin na efekty wspólne (podstawy kształcenia zawodowego PKZ; podzielone po równo pomiędzy obydwie kwalifikacje) i 160 godzin na praktyki zawodowe (podzielone po równo pomiędzy obydwie kwalifikacje). Do powyższych godzin nie wliczono godzin przeznaczonych na WF. 2. Po zmniejszeniu tej liczby do 65% (zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach S t r o n a 3

4 IV. pozaszkolnych), pozostaje do zrealizowania na KKZ 1020 godzin, z czego na kwalifikację Z godziny (65% z 530 godzin Z.22 + praktyki zawodowe), na Z godziny (65% z 730 godzin Z.23 + praktyki zawodowe) i na PKZ 202 godziny (65% z 310 godzin). 3. Łącznie na kwalifikację Z.22 należy przeznaczyć 445 godzin (344 godziny godzin na PKZ), natomiast na Z godzin (474 godziny godzin na PKZ). 4. Liczbę godzin określoną w ppkt. 3 można zmniejszyć uwzględniając efekty kształcenia osiągnięte na wcześniejszych etapach kształcenia (w zawodzie strażak, realizowanego dwu- lub jednoetapowo), zgodnie z rozporządzeniem, o którym mowa w pkt. 2, jednak należy zrealizować nie mniej niż: na kwalifikacji Z godzin, natomiast na kwalifikacji Z godzin. Zestawienie efektów kształcenia z podstawy programowej kształcenia w zawodzie technik pożarnictwa przypisanych do tematów i celów kształcenia w zawodzie strażak zawiera załącznik nr Minimalną liczbę godzin przypisaną do poszczególnych tematów/bloków tematycznych dla KKZ określonych w ppkt. 3 i 4 przedstawia załącznik nr Przyporządkowanie efektów kształcenia do poszczególnych kwalifikacji przedstawia załącznik nr 3. Organizacja procesu dydaktycznego 1. Kształcenie na KKZ należy organizować w formie zjazdów. W przypadku Z.22 3 zjazdy 5-ciodniowe po 10 godzin dydaktycznych dziennie lub 3 zjazdy 6-ciodniowe, natomiast Z zjazdów 5-ciodniowych po 10 godzin dydaktycznych dziennie lub 10 zjazdów 6-ciodniowych. Przy organizacji każdego z KKZ należy zaplanować dodatkowe zjazdy na przeprowadzenie zaliczeń i egzaminów. Czas trwania kształcenia na obydwu kwalifikacjach to miesięcy. 2. Słuchacze KKZ zwolnieni są z odbywania praktycznej nauki zawodu. 3. Podstawę organizacji procesu dydaktycznego stanowi program nauczania oraz zawarty w nim plan nauczania opracowane zgodnie z wymiarem godzin określonym w pkt. III, ppkt. 3 i Podstawową formą nauczania na KKZ są zajęcia dydaktyczne realizowane w ramach godzin dydaktycznych oraz konsultacje indywidualne i zbiorowe, pozwalające na ukierunkowanie samokształcenia. 5. Absolwent KKZ otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego. Wzór zaświadczenia określa załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2012 roku, poz.186). 4 S t r o n a

5 6. Warunkiem otrzymania zaświadczenia, o którym mowa w ppkt. 5 w przypadku kształcenia na KKZ z zakresu kwalifikacji Z.22 jest zdanie egzaminu końcowego obejmującego efekty kształcenia z kwalifikacji zawodowej. Natomiast w przypadku KKZ z zakresu kwalifikacji Z.23 uzyskanie zaliczenia z każdego z przedmiotów oraz zdanie egzaminu końcowego obejmującego efekty kształcenia z kwalifikacji zawodowej. Formę egzaminu na każdym z KKZ określa jego organizator. V. Warunki przyjęcia na KKZ Kandydat na KKZ musi złożyć u organizatora KKZ następujące dokumenty: 1. skierowanie na kwalifikacyjny kurs zawodowy wydane przez przełożonego uprawnionego do mianowania, zgodne ze wzorem określonym w załączniku nr 4, 2. potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię świadectwa ukończenia szkoły średniej lub świadectwa maturalnego (dojrzałości), 3. potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię świadectwa ukończenia szkolenia uzupełniającego strażaka jednostki ochrony przeciwpożarowej lub szkolenia podstawowego w zawodzie strażak, 4. potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego posiadanie aktualnych okresowych badań lekarskich, ważnego na czas trwania kursu, 5. potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia o ukończeniu szkolenia okresowego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla osób biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych, ważnego na czas trwania kursu, 6. wniosek o zwolnienie z zajęć odpowiadających efektom kształcenia osiągniętym na wcześniejszych etapach kształcenia, zgodny ze wzorem określonym w załączniku nr 5. S t r o n a 5

6 Załącznik nr 1 Zestawienie efektów kształcenia osiągniętych na szkoleniu podstawowym i uzupełniającym strażaka jednostki ochrony przeciwpożarowej oraz szkoleniu podstawowym w zawodzie strażak

7 Analiza programów w PSP pod kątem podobieństw treści nauczania (efektów kształcenia z podstawy programowej technika pożarnictwa oraz efektów i celów z SPS oraz SPSJOP i SUSJOP) (co najmniej 77 ze 153 jest zbieżnych) Efekty z Podstawy programowej kształcenia w zawodzie technik pożarnictwa Szkolenie Podstawowe w Zawodzie Strażak (Jednoetapowe) Szkolenie Uzupełniające Strażaka Jednostki Ochrony Przeciwpożarowej Szkolenie Podstawowe Strażaka Jednostki Ochrony Przeciwpożarowej Z ) klasyfikuje i charakteryzuje materiały budowlane; Z ) analizuje wpływ warunków pożarowych na materiały budowlane; rozróżnić materiał palny i niepalny; podać przykłady palnych i niepalnych materiałów budowlanych. omówić zachowanie się materiałów budowlanych w warunkach pożarowych; wskazać zagrożenia związane ze spalaniem tworzyw sztucznych. rozróżnić pojęcia materiał budowlany i wyrób budowlany; podać przykłady materiałów budowlanych i wyrobów budowlanych. scharakteryzować pod względem pożarowym drewno, beton, ceramikę, stal, żelbet, szkło. rozróżnić pojęcia obiekt budowlany, budynek i budowla. dokonać kategoryzacji budynków ze względu na materiał; podać zagrożenia związane z materiałami palnymi z których budynki są wykonane; wyliczyć stopnie palności materiałów budowlanych. Strona 1 z 71

8 Z ) rozróżnia konstrukcje budowlane i ich podstawowe elementy; wyjaśnić obiekt budowlany, budynek i budowlę; wymienić elementy konstrukcyjne budynku; omówić funkcje elementów konstrukcyjnych budynku; wymienić rodzaje konstrukcji budowlanych. wymienić elementy konstrukcyjne budynku; scharakteryzować konstrukcje murowe; wymienić wady i zalety konstrukcji murowych; dokonać charakterystyki konstrukcji wielkoblokowych i wielkopłytowych; podać wady i zalety konstrukcji szkieletowych z drewna, żelbetu i stali; omówić konstrukcje szkieletowe z drewna, żelbetu i stali; wskazać rodzaje konstrukcji pneumatycznych i scharakteryzować je; omówić konstrukcje namiotowe; podać zalety i wady konstrukcji pneumatycznych i namiotowych; rozróżnić rodzaje konstrukcji budowlanych; wyjaśnić znaczenie fundamentu dla konstrukcji budynku; rozróżnić fundamenty płytkie i głębokie; podać przykłady fundamentów płytkich i głębokich; dokonać klasyfikacji ścian; wskazać klasyfikacje elementów budynku; zdefiniować pojęcie odporności ogniowej elementów budynku; omówić funkcje elementów konstrukcyjnych budynku. Strona 2 z 71

9 wyjaśnić pojęcie konstrukcje budowlane; wymienić rodzaje konstrukcji budowlanych. Strona 3 z 71

10 Z ) rozróżnia instalacje użytkowe w obiektach budowlanych oraz zastosowane zabezpieczenia przeciwpożarowe; wymienić i opisać elementy budowy instalacji gazowej zasilanej z sieci gazowej,; wymienić i opisać elementy budowy instalacji gazowej zasilanej na gaz płynny; wymienić i opisać zagrożenia pożarowe związane z instalacjami gazowymi zasilanymiz sieci oraz na gaz płynny; odszukać i zamknąć główny zawór gazowy na podstawie oznakowania instalacji; omówić zagrożenia pożarowe związane z instalacjami elektrycznymi,; odszukać i wyłączyć przeciwpożarowy wyłącznik prądu oraz główny wyłącznik prądu w budynku, w oparciu o oznakowanie instalacji,; rozróżnić oznakowanie instalacji użytkowych. wyliczyć i omówić elementy budowy instalacji gazowych zasilanych z sieci gazowej; wymienić i omówić elementy budowy instalacji gazowych na gaz płynny; omówić budowę instalacji elektrycznych; wymienić obwody elektryczne wyodrębnione w mieszkaniu; wymienić elementy budowy instalacji ogrzewczej wodnej; podać przykłady miejsc, w których mogą występować nieszczelności w instalacjach gazowych; wymienić elementy budowy instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych; wymienić i omówić elementy budowy instalacji odgromowych; rozpoznać i rozróżnić instalacje gazową elektryczną ogrzewczą wentylacyjną i klimatyzacyjną. omówić zagrożenia pożarowe związane z instalacjami gazowymi zasilanymiz sieci oraz na gaz płynny; omówić zagrożenia pożarowe związane z instalacjami elektrycznymi; wymienić zagrożenia pożarowe wywołane przez instalacje grzewcze; rozróżnić oznakowania instalacji użytkowych w budynkach; odszukać główny kurek gazowy i przeciwpożarowy wyłącznik prądu w budynku. Z ) korzysta z dokumentacji budowlanej; Z ) szacuje odporność ogniową elementów konstrukcyjnych; zdefiniować pojęcie odporności ogniowej elementów budynku; wyjaśnić stany graniczne nośności ogniowej, szczelności ogniowej i izolacyjności ogniowej; wyliczyć i scharakteryzować klasy Strona 4 z 71

11 odporności ogniowej elementów budynku. Z ) określa wpływ różnych czynników na rozprzestrzenianie się pożaru w obiektach budowlanych; wymienić różnice pomiędzy rozwojem pożarów wewnętrznych i zewnętrznych; wymienić parametry rozwoju pożarów,; zdefiniować pojęcie temperatury pożaru wewnętrznego i zewnętrznego; omówić rozkład temperatur w pożarach wewnętrznych,. wskazać sposoby określenia temperatury pożaru wewnętrznego i zewnętrznego; wyjaśnić zjawiska wymiany ciepła, unoszenia ciepła i promieniowania cieplnego; wymienić sposoby wymiany ciepła w warunkach pożaru; wymienić czynniki, od których zależy wymiana gazowa podczas pożaru; omówić strefę neutralną i jej znaczenie dla działań ratowniczych; wskazać czynniki, od których zależy czas trwania pożaru; wyjaśnić liniową prędkość rozprzestrzeniania się pożaru; wyszczególnić czynniki, od których zależy liniowa prędkość rozprzestrzeniania się pożaru; podać przykłady czynników sprzyjających rozprzestrzenianiu się pożarów wewnętrznych i zewnętrznych. określić na podstawie parametrów rozwoju pożaru; pojęcie temperatury, pożaru wewnętrznego i zewnętrznego, - omówić szybkość rozprzestrzeniania się pożaru; ilość źródeł wody do celów przeciwpożarowych; przedstawić materiały przyspieszające prędkość pożaru; wyliczyć stopnie palności materiałów budowlanych. Strona 5 z 71

12 Z ) rozróżnia kategorie zagrożenia ludzi; znać podział zagrożenia ludzi. Z ) wyznacza gęstość obciążenia ogniowego; Z ) ustala klasę odporności pożarowej budynku; wyjaśnić pojęcie klasy odporności pożarowej"; wyjaśnić zależność między klasą odporności pożarowej budynku a klasą odporności ogniowej elementu budynku; wyliczyć klasy odporności pożarowej budynku. scharakteryzować termin klasy odporności budynku. Z ) określa wymagania ewakuacyjne w obiektach budowlanych; wskazać wymagania dla dróg ewakuacyjnych. Z ) ocenia stan przygotowania obiektu budowlanego do działań ratowniczo-gaśniczych; przeprowadzić rozpoznanie obiektu (warunków budowlanych). podać przykłady źródeł naturalnego i sztucznego zaopatrzenia w wodę; wymienić rodzaje budynków wymagające doprowadzenia drogi pożarowej; podać przykłady uzupełniających źródeł wody do celów przeciwpożarowych; wymienić i omówić rodzaje hydrantów zewnętrznych; scharakteryzować hydrant na podstawie tabliczki informacyjnej. Strona 6 z 71

13 Z ) rozróżnia rodzaje wentylacji pożarowej; wymienić sposoby oddymiania pomieszczeń; dobrać sposób oddymiania do pomieszczenia objętego pożarem; wymienić zasady przeprowadzania wentylacji nadciśnieniowej i podciśnieniowej; oddymić pomieszczenie poprzez wentylację grawitacyjną, nadciśnieniową i podciśnieniową. scharakteryzować systemy wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej; określić warunki stosowania wentylacji mechanicznej, grawitacyjnej i klimatyzacji; podać przykłady zagrożeń od instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. podać sposoby oddymiania pomieszczeń, omówić bezpieczny sposób wejścia do pomieszczenia; przykłady zagrożeń które niosą z sobą instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne. Z ) przestrzega zasad doboru i rozmieszczenia podręcznego sprzętu gaśniczego; wymienić i omówić rodzaje hydrantów zewnętrznych; wymienić i omówić rodzaje hydrantów wewnętrznych. Z ) określa warunki równowagi układu sił zbieżnych i dowolnego płaskiego układu sił; Z ) wskazuje przekroje niebezpieczne konstrukcji; wymienić elementy konstrukcyjne budynku; omówić funkcje elementów konstrukcyjnych budynku. Z ) rozróżnia i wyznacza strefy zagrożone wybuchem; Strona 7 z 71

14 Z ) rozróżnia rodzaje prac niebezpiecznych pożarowo i określa ogólne wskazania prewencyjne; Z ) rozróżnia zagrożenia w procesie produkcji, magazynowania i transportu oraz przedstawia metody ich ograniczania; wymienić i omówić zagrożenia pożarowe podczas prac prowadzonych przy użyciu ognia otwartego,; wymienić rodzaje prac niebezpiecznych pod względem pożarowym podać przykłady zagrożeń pożarowych podczas spawania, lutowania, ciecia gazowego, stosowania różnych technologii wykonywania pokryć dachowych; wyliczyć obowiązki osób wykonujących prace niebezpieczne pod względem pożarowym; wymienić i scharakteryzować zagrożenia pożarowe przy używaniu cieczy palnych; wymienić zagrożenia pożarowe podczas prac sprzętem do spawania i ciecia gazowego; wymienić i omówić zagrożenia pożarowe podczas rozładunku butli z gazami technicznymi. podać zagrożenia pożarowego podczas spalania materiałów takich jak ceramika, drewno, tworzywa sztuczne; wymienić zagrożenia podczas stosowania różnych technologii np. lutowanie, ciecie gazowe, spawanie. Strona 8 z 71

15 Z ) przestrzega zasad profilaktyki pożarowej na stacjach paliw i w bazach paliw; wymienić warunki stosowania instalacji gazowych na bazach paliw; zapobieganie pożaru na stacjach paliw i w bazach paliw. Z ) rozróżnia zagrożenia pożarowe i wybuchowe występujące na terenie bazy paliw; Z ) rozróżnia zagrożenia pożarowe urządzeń elektrycznych i stosuje metody ich ograniczania; wymienić i omówić zasady prowadzenia działań gaśniczych podczas pożarów, materiałów niebezpiecznych w instalacjach technologicznych i zbiornikach. wymienić i omówić zasady składowania materiałów niebezpiecznych pożarowo; wymienić i omówić zagrożenia pożarowe w bazach i na stacjach paliw; wymienić i omówić zagrożenia wybuchowe w bazach i na stacjach paliw płynnych. wyjaśnić zjawisko elektryczności - rozróżnić i scharakteryzować stały i zmienny prąd elektryczny; wyjaśnić zjawiska przetężenia, przepięcia i zwarcia; wyjaśnić przyczyny i skutki przetężenia, przepięcia i zwarcia; scharakteryzować wylądowania atmosferyczne -wymienić i omówić zagrożenia pożarowe od linii i instalacji elektrycznych; wymienić i omówić zagrożenia pożarowe od urządzeń elektrycznych. omówić zagrożenia pożarowe związane z instalacjami gazowymi zasilanymi z sieci oraz na gaz płynny;. omówić zagrożenia pożarowe związane z instalacjami elektrycznymi; wymienić zagrożenia pożarowe wywołane przez instalacje grzewcze; rozróżnić oznakowania instalacji użytkowych w budynkach; odszukać główny kurek gazowy i przeciwpożarowy wyłącznik prądu w budynku. Strona 9 z 71

16 Z ) identyfikuje zagrożenia pożarowe w lasach; Z ) dobiera metody zabezpieczenia przeciwpożarowego obszarów leśnych; scharakteryzować poszczególne rodzaje pożarów lasów; omówić rozprzestrzenianie się pożarów na obszarach leśnych; wymienić i omówić zasady gaszenia pożarów lasów, upraw i nieużytków; omówić charakterystyczne zagrożenia podczas pożarów lasów i upraw dla ratowników; poprowadzić działania ratowniczogaśnicze podczas pożaru lasu, uprawy i nieużytku. podać przykłady zagrożeń pożarowych występujących na obszarach leśnych; scharakteryzować zagrożenia pożarowe na obszarach leśnych; wymienić oraz wyjaśnić kategorie i stopnie zagrożenia pożarowego lasów. wymienić rodzaje zabezpieczeń przeciwpożarowych obszarów leśnych; omówić znaczenie punktów obserwacyjnych na obszarach leśnych; wyliczyć rodzaje pasów przeciwpożarowych; wskazać cechy rożnych pasów przeciwpożarowych. wyliczyć rodzaje pożarów lasów; scharakteryzować pożary podpowierzchniowe, przyziemne i całkowite drzewostanów; podać przykłady zagrożeń dla ratowników podczas pożarów lasów; przedstawić zasady przeprowadzania rozpoznania pożaru lasu; omówić sposoby prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych w lasach; omówić sposoby gaszenia pożarów płodów rolnych; przeprowadzić działania ratowniczo-gaśnicze podczas pożaru lasu. Strona 10 z 71

17 Z ) wykorzystuje sprzęt pożarniczy podczas podawania wody i innych środków gaśniczych zgodnie z prawami i zasadami hydrostatyki i hydrodynamiki ogólnej; wyjaśnić zależności zachodzące pomiędzy wydajnością, ciśnieniem i głębokością ssania; wymienić podstawowe przyczyny i wyjaśnić ich wpływ na straty ciśnienia w liniach wężowych; objaśnić możliwości optymalizowania strat oraz szacować wartość powstałych strat; podać wodę i roztwór wodnego środka pianotwórczego na kolektory tłoczne niskociśnieniowe i/lub wysokociśnieniowe (szybkiego natarcia),; zassać wodę przy pomocy autopompy; uruchomić autopompę; uruchomić motopompę; pobrać wodę ze zbiornika naturalnego/sztucznego przy pomocy motopomp i podać ją na kolektory tłoczne; wyjaśnić zjawisko uderzenia hydraulicznego. wskazać przyczyny strat ciśnień w liniach wężowych; wskazać wpływ natężenia przepływu na straty ciśnień w pożarniczych wężach tłocznych; oszacować straty ciśnień w liniach wężowych; podać przykłady sposobów minimalizowania strat ciśnień w liniach wężowych; wymienić wydajność, zasięg rzutu i ciśnienie robocze prądownic pianowych; wymienić wydajność, zasięg rzutu i ciśnienie robocze działek pianowych; wymienić wydajność, zasięg rzutu i ciśnienie robocze generatorów piany lekkiej; wymienić wydajność, zasięg rzutu i ciśnienie robocze agregatów piany lekkiej; wymienić wydajność, zasięg rzutu i ciśnienie robocze wytwornic pianowych. wyliczyć rodzaje prądów gaśniczych; dobrać rodzaj prądu gaśniczego do pożaru; wymienić i scharakteryzować techniki podawania środków gaśniczych; omówić zasady operowania prądami gaśniczymi wody, piany i proszku; omówić zasady operowania prądami gaśniczymi w utrudnionych warunkach. Strona 11 z 71

18 Z ) rozróżnia i stosuje urządzenia instalacji przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę; Z ) rozróżnia systemy sygnalizacji pożarowej; Z ) wykorzystuje urządzenia sygnalizacji alarmowo-pożarowej podczas pożaru; podać przykłady źródeł naturalnego i sztucznego zaopatrzenia w wodę; wymienić i omówić rodzaje hydrantów wewnętrznych; wskazać miejsca zastosowania hydrantów wewnętrznych; uruchomić hydrant wewnętrzny i zewnętrzny; wymienić i omówić rodzaje hydrantów zewnętrznych; scharakteryzować hydrant na podstawie tabliczki informacyjnej; odnaleźć hydrant podziemny na podstawie tabliczki informacyjnej. wymienić elementy wchodzące w skład systemu sygnalizacji pożarowej; omówić zasadę działania systemu sygnalizacji pożarowej; wyjaśnić zasadę działania monitoringu pożarowego. wskazać źródła zasilania sieci wodociągowych; wymienić i omówić rodzaje hydrantów zewnętrznych; scharakteryzować hydrant na podstawie tabliczki informacyjnej; odnaleźć hydrant podziemny na podstawie tabliczki informacyjnej. wymienić sposoby zabezpieczenia instalacji w budynkach. wymienić zasady ostrzegania i alarmowania zagrożonej ludności. Strona 12 z 71

19 Z ) rozróżnia stałe urządzenia gaśnicze; Z ) rozpoznaje przyczyny zdarzeń stanowiących zagrożenie dla życia i zdrowia oraz mienia i środowiska. Z ) przewiduje zagrożenia, które mogą wystąpić w trakcie prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych; dokonać podziału stałych urządzeń gaśniczych ze względu na rodzaj środka gaśniczego; wymienić elementy składowe stałych urządzeń gaśniczych; wyjaśnić różnicę w zasadzie działania urządzenia tryskaczowego i urządzenia zraszaczowego; wyjaśnić zasadę działania stałych urządzeń gazowych, pianowych i parowych; podać przykłady zagrożeń dla ratowników związanych z użyciem stałych urządzeń gaśniczych. wskazać różnicę pomiędzy stałymi i półstałymi urządzeniami gaśniczymi. Strona 13 z 71

20 Z ) ocenia stopień zagrożenia w miejscu zdarzenia; omówić zagrożenia dla ratowników podczas pożarów w transporcie drogowym i szynowym, omówić charakterystyczne zagrożenia podczas pożarów lasów i upraw dla ratowników; podać przykłady zagrożeń dla ratownika podczas prowadzenia działań gaśniczych w utrudnionych warunkach: promieniowanie cieplne, duże zadymienie, niekorzystne warunki atmosferyczne, praca w nocy. Strona 14 z 71

21 Z ) wykonuje pomiary parametrów cieczy, gazów i ciał stałych oraz interpretuje ich wyniki; Z ) analizuje stan zagrożenia w obszarze chronionym; omówić przeznaczenie przyrządów kontrolno - pomiarowych do pomiaru substancji chemicznie niebezpiecznych; omówić przeznaczenie przyrządów kontrolno - pomiarowych do pomiaru stężenia tlenu i gazów toksycznych; omówić przeznaczenie przyrządów do pomiaru temperatury i napięcia; omówić zasady przeprowadzania pomiarów gazów toksycznych, tlenu i gazów palnych; omówić zasady przeprowadzania pomiarów promieniowania jonizacyjnego; dokonać pomiaru temperatury przy wykorzystaniu pirometru; dokonać pomiaru napięcia elektrycznego; dokonać pomiaru promieniowania jonizacyjnego; dokonać pomiaru stężenia tlenu i gazów palnych przy użyciu przyrządów kontrolno pomiarowych. omówić postępowanie podczas dokonywania pomiarów przyrządami kontrolnopomiarowymi; wymienić zasady przeprowadzania pomiarów przyrządami kontrolnopomiarowymi; dokonać pomiaru obecności substancji toksycznych; dokonać pomiaru i oceny zagrożenia wybuchem; dokonać pomiaru procentowej zawartości tlenu; dokonać pomiaru odczynu roztworu ph; odczytać i zinterpretować wartości pomiarów. Z ) rozróżnia działania ratowniczo-gaśnicze zastępu, sekcji, plutonu; Strona 15 z 71

22 Z ) określa możliwości taktyczne pododdziałów; Z ) charakteryzuje zasady organizacji Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego; Z ) przeprowadza inspekcje gotowości bojowej jednostek ratowniczo-gaśniczych; Z ) rozróżnia typy kierowania działaniami ratowniczo-gaśniczymi; Z ) charakteryzuje uprawnienia kierującego akcją ratowniczo-gaśniczą; wyjaśnić pojęcie kierowanie działaniami ratowniczymi"; omówić typy kierowania działaniami ratowniczymi; rozróżnić typy kierowania działaniami ratowniczymi. wymienić obowiązki kierującego działaniami ratowniczymi na poziomie interwencyjnym; wymienić uprawnienia kierującego działaniami ratowniczymi; podać rodzaje odpowiedzialności ponoszone przez kierującego działaniami ratowniczymi. wyjaśnić pojęcie kierowanie działaniami ratowniczymi"; omówić typy kierowania działaniami ratowniczymi; rozróżnić typy kierowania działaniami ratowniczymi; wymienić obowiązki kierującego działaniami ratowniczymi na poziomie interwencyjnym. wymienić uprawnienia kierującego działaniami ratowniczymi; podać rodzaje odpowiedzialności ponoszone przez kierującego działaniami ratowniczymi. wymienić obowiązki kierującego działaniami ratowniczymi na poziomie interwencyjnym, strategicznym i taktycznym. wymienić i omówić uprawnienia kierującego działaniami ratowniczymi. Strona 16 z 71

23 Z ) kieruje akcją ratowniczo-gaśniczą na poziomie interwencyjnym; podać zasady wydawania rozkazów podczas działań ratowniczogaśniczych; wskazać elementy rozkazu wstępnego oraz rozkazu właściwego dla zastępu; sformułować rozkaz wstępny i właściwy dla zastępu; wymienić zasady sporządzania szkicu sytuacyjnego miejsca zdarzenia; wskazać zadania kierującego działaniami ratowniczymi na poziomie interwencyjnych podczas wypadku w transporcie drogowym; wymienić zadania kierującego działaniami ratowniczymi na poziomie interwencyjnym podczas wypadku środków transportu szynowego; wymienić zadania kierującego działaniami ratowniczymi na poziomie interwencyjnym podczas zdarzeń budowlanych; wskazać elementy rozkazu wstępnego oraz rozkazu właściwego dla zastępu; sformułować rozkaz wstępny i właściwy dla zastępu podczas wybranej akcji ratowniczej; wymienić zasady sporządzania szkicu sytuacyjnego miejsca zdarzenia na przykładzie akcji wymienić osoby uprawnione do wydawania rozkazów podczas działań ratowniczo-gaśniczych; podać zasady wydawania rozkazów podczas działań ratowniczogaśniczych; wskazać elementy rozkazu wstępnego oraz rozkazu właściwego dla zastępu; sformułować rozkaz wstępny i rozkaz właściwy dla zastępu; wymienić zasady sporządzania szkicu sytuacyjnego miejsca zdarzenia. Strona 17 z 71 zadania kierującego podczas wypadków środku transportu szynowego; zadania kierującego podczas wypadków w transporcie drogowym; omówić zadanie kierującego podczas zdarzeń budowlanych; wskazać elementy rozkazu wstępnego oraz rozkazu właściwego dla zastępu; umiejętność wykonywania szkicu sytuacyjnego.

24 ratowniczej. Z ) dobiera siły i środki niezbędne do likwidacji zagrożenia; Strona 18 z 71

25 Z ) dobiera taktykę ratowniczą i sprzęt do rodzaju zagrożenia; dobrać wyposażenie do przeprowadzenia rozpoznania podczas wypadku w transporcie drogowym; dobrać wyposażenie do przeprowadzenia rozpoznania podczas wypadku środków transportu szynowego; dobrać wyposażenie do przeprowadzenia rozpoznania podczas zdarzeń budowlanych. dobrać sposób uwolnienia poszkodowanego do uszkodzenia pojazdu samochodowego; dobrać sposób uwolnienia poszkodowanego do uszkodzenia samochodu ciężarowego i autobusu; dobrać sposób uwolnienia poszkodowanego do uszkodzenia pojazdu szynowego; dobrać wyposażenie do przeprowadzenia rozpoznania podczas wypadku w transporcie drogowym; dobrać wyposażenie do przeprowadzenia rozpoznania podczas wypadku w transporcie lotniczym; dobrać wyposażenie do przeprowadzenia rozpoznania podczas katastrof budowlanych. wyliczyć rodzaje sprzętu ewakuacyjnego i ratowniczego; sprawić sprzęt ratowniczy; sposób dostępu do osób uwięzionych w pojazdach samochodowych; uwalnianie i wydobywanie poszkodowanych z pojazdów samochodowych; dobrać odpowiednie wyposażenie ze względu na rodzaj zagrożenia. Strona 19 z 71

26 Z ) kieruje ewakuacją ludzi, zwierząt i mienia ze strefy zagrożenia; wskazać zasady ewakuacji osób z ograniczonymi możliwościami poruszania się; dobrać technikę i sposób ewakuacji ludzi, do sytuacji i stanu poszkodowanego; omówić zasady ewakuacji zwierząt domowych, hodowlanych oraz dzikich; wymienić i omówić systemy ewakuacji mienia ruchomego - system potokowy, brygadowy, indywidualnego transportu; przeprowadzić ewakuację mienia; przedstawić zadania roty ratowniczej ; omówić zasady ratowania strażaka przez strażaka; przeprowadzić ewakuację strażaka ze strefy pożaru w ramach roty/zastępu; przeprowadzić ewakuację osoby z ograniczonymi możliwościami poruszania się. podać przykłady sytuacji wymagających zarządzenia ewakuacji ludzi, zwierząt i mienia; wymienić i omówić zasady obowiązujące przy wyborze miejsca do ewakuacji; wskazać kolejność ewakuacji ludzi, zwierząt i mienia; wskazać zasady ewakuacji osób z dysfunkcjami; wymienić i omówić zasady poszukiwania osób zagrożonych; wymienić i omówić zasady ewakuacji poszkodowanych ze stref zagrożenia; dobrać technikę i sposób ewakuacji ludzi, zwierząt i mienia do sytuacji; wskazać możliwe drogi dojścia do osób zagrożonych/ poszkodowanych; przeprowadzić ewakuację ludzi, zwierząt i mienia; wyznaczyć i zabezpieczyć miejsce dla ewakuowanych ludzi, zwierząt i mienia. ewakuacja ludzi, zwierząt i mienia z zagrożonych terenów; wskazać zasady oznakowania terenu akcji; oznakować i zabezpieczyć teren akcji; rozróżnić pojęcia akcja ratownicza i działania ratownicze; wymienić sposoby ewakuacji pojedynczych osób z niższych i wyższych kondygnacji; omówić przebieg ewakuacji zbiorowej; przeprowadzić ewakuację grupy osób; przygotować miejsce pobytu dla osób ewakuowanych; wskazać zasady ewakuacji zwierząt domowych i hodowlanych. Z ) podejmuje decyzje podczas akcji ratowniczo-gaśniczej wyjaśnić zamiar taktyczny, wypracować zamiar taktyczny. Strona 20 z 71

27 Z ) korzysta ze specjalistycznych programów wspomagających działania ratowniczo- -gaśnicze; Z ) korzysta z planów ratowniczych podczas działań ratowniczych; Z ) organizuje i utrzymuje łączność na miejscu działań ratowniczych; wymienić i omówić przeznaczenie sieci radiowych; omówić zasady nawiązywania i prowadzenia korespondencji radiowej w sieciach radiowych PSP; omówić zasady prowadzenia nasłuchu w sieci alarmowej KSW; omówić strukturę budowy kryptonimu radiowego; wymienić podstawowe kryptonimy radiowe; wymienić sygnały alarmowe i kryptonimy okólnikowe; omówić zastosowanie sygnałów alarmowych i kryptonimów okólnikowych; wymienić i podać przykłady zastosowania alternatywnych środków i technik łączności; prowadzić korespondencję radiową; stosować w korespondencji radiowej sygnały alarmowe. wymienić i omówić zasady prowadzenia i organizacji łączności w jednostkach Państwowej Straży Pożarnej; odczytać informacje ze schematów łączności i zinterpretować je; utrzymać łączność współdziałania między zastępami podczas akcji gaśniczej; przeprowadzić korespondencję radiową ze stanowiskiem kierowania; złożyć meldunek do stanowiska kierowania. wymienić techniki łączności; podać przykłady zastosowania technik łączności; wymienić zasady prowadzenia korespondencji radiowej; przeprowadzić korespondencję radiową; uzgodnić znaki linką ratowniczą; wydać i odebrać znaki linką ratowniczą; wydać i odebrać polecenia z zastosowaniem znaków gestowych, dźwiękowych i świetlnych. Strona 21 z 71

Klasa I II I II 1 0,5 16

Klasa I II I II 1 0,5 16 Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Szkoła policealna - /szkoła dla młodzieży/ 2 letni okres nauczania /1/ Zawód: technik pożarnictwa; symbol 311919 Podbudowa

Bardziej szczegółowo

3. Przedstawić organizację ochotniczych straży pożarnych.

3. Przedstawić organizację ochotniczych straży pożarnych. PROGRAM NAUCZANIA SŁUŻBA STRAŻY POŻARNEJ DLA KLASY MUNDUROWEJ I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JACKA KACZMARSKIEGO W OLSZTYNKU I. Przedmiotowe cele nauczania i wychowania Celem kształcenia uczniów będzie

Bardziej szczegółowo

Całość wydanego cyklu obejmuje : Szkolenie Strażaków Ratowników OSP część I.

Całość wydanego cyklu obejmuje : Szkolenie Strażaków Ratowników OSP część I. Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej informuje, że wydało wszystkie części z ośmioczęściowego cyklu podręczników Szkolenie strażaków OSP. Wydane podręczniki zostały opracowane przez specjalistów

Bardziej szczegółowo

R E A L I Z A C J A Z A J Ę Ć D Y D A K T Y C Z N Y C H

R E A L I Z A C J A Z A J Ę Ć D Y D A K T Y C Z N Y C H 05.03. 05.03. 05.03. 5.03. Struktura i organizacja ochrony przeciwpożarowej, PR - Kutno 1 Ochotniczych Straży Pożarnych oraz ochrony ludności Służba wewnętrzna. Musztra PR - Kutno 2 Sprzęt ratowniczy i

Bardziej szczegółowo

I.1.1. Technik pożarnictwa 311[37]

I.1.1. Technik pożarnictwa 311[37] I.1.1. Technik pożarnictwa 311[37] Do egzaminu zostało zgłoszonych: 571 Przystąpiło łącznie: 567 przystąpiło: 567 ETAP PISEMNY ETAP PRAKTYCZNY zdało: 565 (99,6%) DYPLOM POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE

Bardziej szczegółowo

II Konferencja Redukcji Ryzyka Klęsk Żywiołowych

II Konferencja Redukcji Ryzyka Klęsk Żywiołowych KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WARSZAWIE II Konferencja Redukcji Ryzyka Klęsk Żywiołowych Warszawa, 15 października 2015 r. st. bryg. Janusz Szylar Dowódca Mazowieckiej Brygady Odwodowej

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE PODSTAWOWE. 1. Cel szkolenia

SZKOLENIE PODSTAWOWE. 1. Cel szkolenia SZKOLENIE PODSTAWOWE Celem szkolenia podstawowego strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych jest przygotowanie do sprawnego i bezpiecznego wykonywania zadań ratowniczo-gaśniczych, w tym do samodzielnego

Bardziej szczegółowo

Drabiny pożarnicze. Drabiny pożarnicze dzielimy na: 1. autodrabiny 2. drabiny przenośne. a) przystawne - DN-2,7 - D-5 - D-10W - D-3,8.

Drabiny pożarnicze. Drabiny pożarnicze dzielimy na: 1. autodrabiny 2. drabiny przenośne. a) przystawne - DN-2,7 - D-5 - D-10W - D-3,8. Drabiny pożarnicze Drabiny pożarnicze dzielimy na: 1. autodrabiny 2. drabiny przenośne a) przystawne - DN-2,7 - D-5 - D-10W - D-3,8 b) wolnostojące - D-10W Bosaki - ciężki 1 / 8 - lekki - sufitowy - podręczny

Bardziej szczegółowo

R E A L I Z A C J A Z A J Ę Ć D Y D A K T Y C Z N Y C H

R E A L I Z A C J A Z A J Ę Ć D Y D A K T Y C Z N Y C H nr. tematu 3.09. 13:20-14:05 Struktura i organizacja ochrony przeciwpożarowej, Ochotniczych Straży Pożarnych oraz ochrony ludności Służba wewnętrzna. Musztra Sprzęt ratowniczy i podręczny sprzęt gaśniczy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 grudnia 2014 r. Poz. 1793 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 21 listopada 2014 r.

Warszawa, dnia 12 grudnia 2014 r. Poz. 1793 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 21 listopada 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 12 grudnia 2014 r. Poz. 1793 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad wyposażenia

Bardziej szczegółowo

KURS STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP CZĘŚĆ I

KURS STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP CZĘŚĆ I KURS STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP CZĘŚĆ I TEMAT 8: Podstawy organizacji akcji gaśniczej Autorzy: Jerzy Prasuła Sławomir Kaczmarzyk Teren pożaru - obszar, na którym rozwija się i rozprzestrzenia pożar oraz

Bardziej szczegółowo

Tabela efektów kształcenia. Kształcenie zawodowe teoretyczne

Tabela efektów kształcenia. Kształcenie zawodowe teoretyczne Tabela efektów kształcenia Nazwa przedmiotu / pracowni Podstawy konstrukcji maszyn Tabela przyporządkowania poszczególnym przedmiotom efektów kształcenia dla zawodu : technik pojazdów samochodowych ; symbol:

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia specjalistów ochrony przeciwpożarowej

Program szkolenia specjalistów ochrony przeciwpożarowej KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ BIURO SZKOLENIA Program szkolenia specjalistów ochrony przeciwpożarowej (szkolenie aktualizujące) Warszawa 2015 Opracowanie metodyczne i redakcyjne: Biuro Szkolenia

Bardziej szczegółowo

2. W którym roku przyjęto obecnie obowiązującą nazwę Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej: a) 1989 b) 1991 c) 1992

2. W którym roku przyjęto obecnie obowiązującą nazwę Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej: a) 1989 b) 1991 c) 1992 1. Pierwszą pozycją w polskiej literaturze pożarniczej był napisany przez Pawła Prauna i wydany w 1860 roku podręcznik pod tytułem: a) Ochrona przeciwpożarowa w Polsce b) Policja ogniowa u nas i za granicą

Bardziej szczegółowo

Stałe urządzenia gaśnicze na gazy

Stałe urządzenia gaśnicze na gazy Wytyczne VdS dla stałych urządzeń gaśniczych Stałe urządzenia gaśnicze na gazy obojętne Projektowanie i instalowanie Spis treści 0 Wstęp... 8 0.1 Zastosowanie wytycznych VdS... 8 1 Informacje ogólne...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO.

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO. INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO. I. UWAGI OGÓLNE. 1. Ochrona przeciwpożarowa polega na realizacji przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia i mienia przed pożarem, klęską żywiołową lub

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Znak sprawy: CeTA.2140.5.2012 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Dostosowanie budynków CeTA do obowiązujących wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego - z kompleksowym systemem sygnalizacji alarmu pożaru i

Bardziej szczegółowo

Wniosek. o przyłączenie systemu sygnalizacji pożaru obiektu do stacji odbiorczej alarmów pożarowych (SOAP) w Komendzie Miejskiej PSP w Słupsku.

Wniosek. o przyłączenie systemu sygnalizacji pożaru obiektu do stacji odbiorczej alarmów pożarowych (SOAP) w Komendzie Miejskiej PSP w Słupsku. Słupsk, dnia........ (pieczęć nagłówkowa firmy, instytucji) Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku ul. Młyńska 2 76-200 Słupsk Wniosek o przyłączenie systemu sygnalizacji pożaru obiektu

Bardziej szczegółowo

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM ul. Żydowska 7, 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel./fax. 22 755 52 37, 22 755 27 75 www.kppsp.powiat-grodziski.pl ZASADY ORGANIZACJI I DYSPONOWANIA

Bardziej szczegółowo

Plan zajęć na szkoleniu kierowców-konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP

Plan zajęć na szkoleniu kierowców-konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP Załącznik do pisma PR.13..201 z dnia 25.06.201 roku Plan zajęć na szkoleniu kierowców-konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP 11.07.201 r. 12.07.201 r. J. Kolber J. Kolber J. Kolber + strażacy 17:00-17:30

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie prowadzącego Zakład:

Oznaczenie prowadzącego Zakład: NAZWA ZAKŁADU Oznaczenie prowadzącego Zakład: Nazwa prowadzącego zakład Adres siedziby Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego PZL-Świdnik S.A. Al. Lotników Polskich 1, 21-045 Świdnik Telefon 81 722 51 10 Fax

Bardziej szczegółowo

I. Efekty kształcenia kwalifikacji zawodowych B.8 i B.9

I. Efekty kształcenia kwalifikacji zawodowych B.8 i B.9 Podstawa programowa kształcenia w zawodzie Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych (712616) I. Efekty kształcenia kwalifikacji zawodowych B.8 i B.9 B.8 Wykonywanie robót związanych z budową i remontem

Bardziej szczegółowo

gdy zbiornik wody lub akwen jest zanieczyszczony należy zabezpieczyć go koszem,

gdy zbiornik wody lub akwen jest zanieczyszczony należy zabezpieczyć go koszem, Kilka podstawowych zasad podczas budowy stanowiska wodnego (c. d.): wody, aby można było zastosować pływak, gdy zbiornik wody lub akwen jest zanieczyszczony należy zabezpieczyć go koszem, unikać poboru

Bardziej szczegółowo

Odbiory obiektów budowlanych zakresu wymagań ochrony przeciwpożarowej.

Odbiory obiektów budowlanych zakresu wymagań ochrony przeciwpożarowej. Odbiory obiektów budowlanych zakresu wymagań ochrony przeciwpożarowej. POSTĘPOWANIE NADZORUJE I INFORMACJI UDZIELA: kpt. mgr Robert Paluch st. specjalista ds. Kontrolno-Rozpoznawczych, numer telefonu:

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACJI O OBIEKCIE

KARTA INFORMACJI O OBIEKCIE I. OPIS PODSTAWOWY 1. Dane adresowe KARTA INFORMACJI O OBIEKCIE Pełna nazwa obiektu, lokalizacja obiektu (miejscowość, ulica, nr, kod pocztowy):.... - Współrzędne geograficzne /stopnie, minuty, sekundy/:

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

REALIZACJA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH 2017-02-10 piątek ORG Spotkanie organizacyjne 16.00-16.45 01-T Struktura i organizacja ochrony przeciwpożarowej, Ochotniczych Straży Pożarnych oraz ochrony ludności 17.00-17.45 01-T Struktura i organizacja

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 lutego 2013 r. Poz. 252 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 25 stycznia 2013 r.

Warszawa, dnia 22 lutego 2013 r. Poz. 252 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 25 stycznia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 lutego 2013 r. Poz. 252 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

2) instrukcję postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowe (patrz ZAŁĄCZNIK);

2) instrukcję postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowe (patrz ZAŁĄCZNIK); Dokumenty wymagane do przedłożenia wraz z wnioskiem o wydanie opinii o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu (terenu)

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania Zawód: elektromechanik; symbol 741201 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Podstawy budownictwa

Podstawy budownictwa Rozkład materiału nauczania: Podstawy budownictwa PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU MONTER SIECI, INSTALACJI i URZĄDZEŃ SANITARNYCH, 712616 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ Podstawy budownictwa TYP SZKOŁY: ZASADNICZA

Bardziej szczegółowo

Wpisany przez Iwona Orłowska piątek, 14 marca :22 - Poprawiony poniedziałek, 06 listopada :03

Wpisany przez Iwona Orłowska piątek, 14 marca :22 - Poprawiony poniedziałek, 06 listopada :03 Kompetencje w zakresie odbiorów budynków. Zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane - Inwestor, w stosunku do którego nałożono obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej

Program szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ BIURO SZKOLENIA Program szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej (szkolenie aktualizujące) Warszawa 2012 Opracowanie metodyczne i redakcyjne: Biuro Szkolenia

Bardziej szczegółowo

Projekt Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Przykładowy szkolny plan nauczania* Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni cykl nauczania Zawód: Stolarz; symbol 752205 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje: K1 - Wytwarzanie wyrobów

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA AKCJI RATOWNICTWA TECHNICZNEGO NA SZLAKACH KOMUNIKACYJNYCH

ORGANIZACJA AKCJI RATOWNICTWA TECHNICZNEGO NA SZLAKACH KOMUNIKACYJNYCH ORGANIZACJA AKCJI RATOWNICTWA TECHNICZNEGO NA SZLAKACH KOMUNIKACYJNYCH str. 2 MATERIAŁ NAUCZANIA Elementy organizacji akcji ratownictwa technicznego na drogach; Rozpoznanie i zabezpieczenie działań ratownictwa

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania Zawód: Mechanik pojazdów samochodowych; symbol 723103 Podbudowa

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Program szkolenia w zakresie posługiwania się ratowniczymi zestawami hydraulicznymi, ratowniczym sprzętem mechanicznym oraz pracy w sprzęcie ochrony układu oddechowego

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia z zakresu bezpieczeństwa działań w środowisku pożaru dla funkcjonariuszy wykonujących zadania antyterrorystyczne

Program szkolenia z zakresu bezpieczeństwa działań w środowisku pożaru dla funkcjonariuszy wykonujących zadania antyterrorystyczne KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ BIURO SZKOLENIA Program szkolenia z zakresu bezpieczeństwa działań w środowisku pożaru dla funkcjonariuszy wykonujących zadania antyterrorystyczne Warszawa 2014

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: zasadnicza szkoła zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw

Bardziej szczegółowo

Rola rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych w procesie zapewniania bezpieczeństwa pożarowego w budynkach

Rola rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych w procesie zapewniania bezpieczeństwa pożarowego w budynkach KONFERENCJA BUDOWLANA MURATOR BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE BUDYNKÓW Rola rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych w procesie zapewniania bezpieczeństwa pożarowego w budynkach E-mail: pkubica@consultrisk.pl

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ I II I II I II Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania Zawód: Mechanik precyzyjny; symbol 731103 Podbudowa

Bardziej szczegółowo

Podstawowe zadania strażaków OSP w czasie działań ratownictwa chemicznego i ekologicznego

Podstawowe zadania strażaków OSP w czasie działań ratownictwa chemicznego i ekologicznego Podstawowe zadania strażaków OSP w czasie działań ratownictwa chemicznego i ekologicznego Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Starachowicach Plan prezentacji Podstawy prawne Zasady prowadzenia

Bardziej szczegółowo

ZAKRES TEMATYCZNY ANALIZY DZIAŁAŃ RATOWNICZYCH

ZAKRES TEMATYCZNY ANALIZY DZIAŁAŃ RATOWNICZYCH ZAKRES TEMATYCZNY ANALIZY DZIAŁAŃ RATOWNICZYCH I. Dane podstawowe. Załącznik nr 13 1. Numer ewidencyjny zdarzenia, data zgłoszenia do Powiatowego (Miejskiego) Stanowiska Kierowania lub podmiotu ksrg. 2.

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Warunki ochrony przeciwpożarowej dla projektowanego budynku usługowego określono zgodnie z postanowieniami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

Vademecum BHP. Ochrona ppoż. w praktyce

Vademecum BHP. Ochrona ppoż. w praktyce Vademecum BHP Ochrona ppoż. w praktyce Praktyczny informator Ochrona ppoż. w praktyce Kierownik Grupy Wydawniczej: Agnieszka Konopacka-Kuramochi Redaktor: Agnieszka Świeboda Menedżer produktu: Rafał Kępka

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni cykl nauczania Zawód: Stolarz; symbol 752205 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje:

Bardziej szczegółowo

PYTANIA TESTOWE do eliminacji powiatowych OTWP 2010 r. grupa wiekowa uczniowie szkół ponadgimnazjalnych

PYTANIA TESTOWE do eliminacji powiatowych OTWP 2010 r. grupa wiekowa uczniowie szkół ponadgimnazjalnych ... IMIĘ I NAZWISKO... DATA URODZENIIA... SZKOŁA Bełchatów, dnia 31.03.2010 r. PYTANIA TESTOWE do eliminacji powiatowych OTWP 2010 r. grupa wiekowa uczniowie szkół ponadgimnazjalnych 1. Maksymalna odległość

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Szkoła policealna /szkoła dla młodzieży/ 2 - letni okres nauczania /1/ Zawód: Technik transportu drogowego; symbol 311927

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ I II I II I II Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania Zawód: blacharz samochodowy; symbol 721306 Podbudowa

Bardziej szczegółowo

ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE OBIEKTÓW SAKRALNYCH

ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE OBIEKTÓW SAKRALNYCH ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE OBIEKTÓW SAKRALNYCH bryg. Grzegorz Fischer KM PSP Żory SITP Katowice Żory, 25 września 2013 Zgodnie z art. 4 ustawy o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991

Bardziej szczegółowo

Sieci wodociągowe. Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:

Sieci wodociągowe. Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: Sieci komunalne I rok (sem I i II) Sieci wodociągowe Rozpoznać materiały stosowane do budowy sieci wodociągowych oraz określać ich właściwości; Zinterpretować oznaczenia stosowane w materiałach do budowy

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ I II I II I II Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: Mechanik automatyki przemysłowej i

Bardziej szczegółowo

KURS STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP część II. TEMAT 1: Organizacja ochrony ludności, w tym ochrony przeciwpożarowej. Autor: Robert Łazaj

KURS STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP część II. TEMAT 1: Organizacja ochrony ludności, w tym ochrony przeciwpożarowej. Autor: Robert Łazaj KURS STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP część II TEMAT 1: Organizacja ochrony ludności, w tym ochrony przeciwpożarowej Autor: Robert Łazaj Ochrona Przeciwpożarowa Ochrona przeciwpożarowa polega na realizacji przedsięwzięć

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania*

Przykładowy szkolny plan nauczania* Przykładowy szkolny plan nauczania* Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: Elektromechanik pojazdów samochodowych; symbol 741203 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 321/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 28 listopada 2003 r.

DECYZJA Nr 321/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 28 listopada 2003 r. Inspektorat Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej 198 DECYZJA Nr 321/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania dokumentacji pod względem ochrony

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: operator maszyn i urządzeń do obróbki plastycznej;

Bardziej szczegółowo

semestr III semestr I semestr II

semestr III semestr I semestr II Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: szkoła policealna dla dorosłych /zaoczna/ Zawód: Technik ochrony fizycznej osób i mienia; symbol 541315 Podbudowa programowa:

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /modułowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /modułowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /modułowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: zasadnicza szkoła zawodowa - -letni okres nauczania /1//2/ Zawód: Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych;

Bardziej szczegółowo

Obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej Budynek Ikar SGGW Warszawa, ul. Nowoursynowska 161

Obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej Budynek Ikar SGGW Warszawa, ul. Nowoursynowska 161 Obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej Budynek Ikar SGGW Warszawa, ul. Nowoursynowska 161 Grudzień 2015 r. 1/8 Spis treści 1. Obowiązki właściciela, zarządzającego obiektem a także faktycznie władających

Bardziej szczegółowo

Projekt Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przykładowy szkolny plan nauczania* Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni cykl nauczania Zawód: mechanik-monter maszyn i urządzeń; symbol 723310 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje:

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: złotnik-jubiler symbol: 731305 Podbudowa programowa:

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania Zawód: elektryk; symbol 741103 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje:

Bardziej szczegółowo

...najważniejsze jest ratowanie ludzi, następnie zwierząt, a na końcu mienia.

...najważniejsze jest ratowanie ludzi, następnie zwierząt, a na końcu mienia. Moduł V Foliogram 1 GDY ZAUWAŻYMY POŻAR......najważniejsze jest ratowanie ludzi, następnie zwierząt, a na końcu mienia. Jeśli zachodzi obawa, że w obiekcie objętym pożarem są ludzie, należy ich zaalarmować,

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 723103 Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r.

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 723103 Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 723103 Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Aleksander Demczuk

mgr inż. Aleksander Demczuk ZAGROŻENIE WYBUCHEM mgr inż. Aleksander Demczuk mł. bryg. w stanie spocz. Czy tylko po??? ZAPEWNENIE BEZPIECZEŃSTWA POKÓJ KRYZYS WOJNA REAGOWANIE PRZYGOTOWANIE zdarzenie - miejscowe zagrożenie - katastrofa

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Pożar - definicja Istnieje wiele definicji pożaru, ale w dużym uproszczeniu można powiedzieć, że pożar to proces spalania materiałów palnych w czasie i miejscu do tego nieprzeznaczonym.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania

Przedmiotowy System Oceniania Centrum Edukacji Nova w Sosnowcu Rozkład materiału: Techniczne Bezpieczeństwo Pracy Technik bezpieczeństwa i higieny pracy Semestr I, w roku szkolnym 2016 Numer programu inż. Grzegorz Guździk Przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

KSIĄŻKA KONTROLI PRAC SPAWALICZYCH na obiekcie..

KSIĄŻKA KONTROLI PRAC SPAWALICZYCH na obiekcie.. KSIĄŻKA KONTROLI PRAC SPAWALICZYCH na obiekcie.. # Nazwa budynku i pomieszczenia Data i godzina rozpoczęcia prac Imiona i nazwiska spawaczy Imię i nazwisko kontrolującego Godzina przeprowadzenia kontroli

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw z 1998 r. Nr 55 poz. 362 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 22 kwietnia 1998 r.

Dziennik Ustaw z 1998 r. Nr 55 poz. 362 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 22 kwietnia 1998 r. Dziennik Ustaw z 1998 r. Nr 55 poz. 362 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzane

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania*

Przykładowy szkolny plan nauczania* Przykładowy szkolny plan nauczania* Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania Zawód: ślusarz; symbol 722204 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje: K1 - Wykonywanie i naprawa

Bardziej szczegółowo

Klasa I II III. Lp. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne. Liczba godzin nauczania. Liczba godzin tygodniowo. II semestr. II semestr. II semestr.

Klasa I II III. Lp. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne. Liczba godzin nauczania. Liczba godzin tygodniowo. II semestr. II semestr. II semestr. I semestr I semestr I semestr Liczba godzin tygodniowo w trzyletnim okresie nauczania Liczba godzin w trzyletnim okresie nauczania Przykładowy szkolny plan nauczania * (przedmiotowe kształcenie zawodowe)

Bardziej szczegółowo

Organizacja imprez masowych - wymagane dokumenty

Organizacja imprez masowych - wymagane dokumenty Organizacja imprez masowych - wymagane dokumenty Informacje opracowano na podstawie ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. Nr 62, poz. 504; zm.: Dz. U. z 2010 r. Nr 127,

Bardziej szczegółowo

Edukacja dla bezpieczeństwa

Edukacja dla bezpieczeństwa Strona1 Wyciąg z: Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego (str. 195

Bardziej szczegółowo

Klasa kosmetyki i wizażu z rozszerzonymi przedmiotami: język polski, biologia i historia

Klasa kosmetyki i wizażu z rozszerzonymi przedmiotami: język polski, biologia i historia pobierz podanie o przyjęcie do szkoły Zespół Szkół im. Szarych Szeregów w Tarczynie proponuje zapisy do następujących klas o profilu: LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE - NAUKA TRWA 3 LATA NOWOŚĆ!!! Klasa kosmetyki

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE PRZEDMIOT: instalacje budowlane PROGRAM:2103/T-4/MEN/1997.06.09 KLASA:3tba,3tbb technikum 4 letniego WYMAGANIA EDUKACYJNE DZIAŁ WODOCIĄGOWE POZIOM WYMAGAŃ NA OCENĘ: B WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI (UCZEŃ POWINIEN:)

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 2117 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 2 grudnia 2015 r.

Warszawa, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 2117 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 2 grudnia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 2117 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania Zawód: Mechanik maszyn i urządzeń drogowych; symbol 834201 Podbudowa

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ PROGRAM SZKOLENIA WSTĘPNEGO Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY SŁUŻBY DLA FUNKCJONARIUSZY

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ PROGRAM SZKOLENIA WSTĘPNEGO Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY SŁUŻBY DLA FUNKCJONARIUSZY KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ PROGRAM SZKOLENIA WSTĘPNEGO Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY SŁUŻBY DLA FUNKCJONARIUSZY PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Warszawa 2013 Opracowanie programu: 1. bryg.

Bardziej szczegółowo

Instalacje i urządzenia elektryczne oraz technologiczne powinny zapewniać ochronę przed powstaniem pożaru, wybuchem i innymi szkodami.

Instalacje i urządzenia elektryczne oraz technologiczne powinny zapewniać ochronę przed powstaniem pożaru, wybuchem i innymi szkodami. PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA ARCHITEKTONICZNA ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU URZĘDU GMINY, BUDOWA ŁĄCZNIKA ORAZ TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU GŁÓWNEGO NA TERENIE URZĘDU GMINY PSZCZÓŁKI Zastosowane urządzenia

Bardziej szczegółowo

LISTA KONTROLNA. Część II - Ochrona Przeciwpożarowa. Magazynowanie i Dystrybucja Paliw oraz Ropy Naftowej. Samokontrola/Kontrola w Zakładzie**

LISTA KONTROLNA. Część II - Ochrona Przeciwpożarowa. Magazynowanie i Dystrybucja Paliw oraz Ropy Naftowej. Samokontrola/Kontrola w Zakładzie** LISTA KONTROLNA Część II - Ochrona Przeciwpożarowa Magazynowanie i Dystrybucja Paliw oraz Ropy Naftowej Samokontrola/Kontrola w Zakładzie**... przeprowadzona w dniach:... 1. Obiekty i urządzenia przeciwpożarowe

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania Zawód: Monter nawierzchni kolejowej; symbol 711603 Podbudowa programowa:

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM ZAJĘĆ

HARMONOGRAM ZAJĘĆ 08.09-17.09.2017 08.09 - Piątek 15. Zadania strażaków w zastępie 1 0 1 1T-08.09 17 00-17 45 --- --- bryg. R. Klarzyński 16. Podstawy organizacji akcji gaśniczej 1 0 1 1T-08.09 17 50-18 35 --- --- bryg.

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie stolarz powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie stolarz powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. stolarz 752205 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego

Bardziej szczegółowo

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA KONIN - CHORZEŃ w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA KONIN - CHORZEŃ w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA KONIN - CHORZEŃ w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym ZASOBY LUDZKIE Prowadzenie działań ratowniczych możliwe jest dzięki dysponowaniu odpowiednimi do sytuacji siłami i środkami.

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ I II I II I II Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania Zawód: lakiernik; symbol 713201 Podbudowa programowa:

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat stanu bezpieczeństwa w mieście Zgierzu za 2014 rok. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu

Informacja na temat stanu bezpieczeństwa w mieście Zgierzu za 2014 rok. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu Informacja na temat stanu bezpieczeństwa w mieście Zgierzu za 2014 rok Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu Interwencje Straży Pożarnej na terenie miasta Zgierza Rodzaj interwencji 2012

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1 Uzgadnianie projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej. Dz.U.2015.2117 z dnia 2015.12.14 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 14 grudnia 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ BIURO SZKOLENIA

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ BIURO SZKOLENIA KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ BIURO SZKOLENIA Program szkolenia z zakresu pracy w sprzęcie ochrony dróg oddechowych oraz posługiwania się ratowniczym sprzętem mechanicznym i zestawami hydraulicznymi

Bardziej szczegółowo

ANALIZA RYZYKA ZAWODOWEGO ARKUSZ KONTROLNY OCENY STANU BHP NA STANOWISKU PRACOWNIKA STACJI PALIW GAZOWYCH

ANALIZA RYZYKA ZAWODOWEGO ARKUSZ KONTROLNY OCENY STANU BHP NA STANOWISKU PRACOWNIKA STACJI PALIW GAZOWYCH ANALIZA RYZYKA ZAWODOWEGO Załącznik ARKUSZ KONTROLNY OCENY STANU BHP NA STANOWISKU PRACOWNIKA STACJI PALIW GAZOWYCH uwzględniający wymagania: dyrektywy 90/270/EWG, Kodeksu pracy art. 207 2, art. 212, art.

Bardziej szczegółowo

Technik pojazdów samochodowych

Technik pojazdów samochodowych Technik pojazdów samochodowych 311513 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO PLENEROWEJ IMPREZY REKREACYJNO ROZRYWKOWEJ DNI ZIEMI DRAWSKIEJ

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO PLENEROWEJ IMPREZY REKREACYJNO ROZRYWKOWEJ DNI ZIEMI DRAWSKIEJ INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO PLENEROWEJ IMPREZY REKREACYJNO ROZRYWKOWEJ DNI ZIEMI DRAWSKIEJ Rozdział I Postanowienie ogólne. 1 Osoba fizyczna, osoba prawna, organizacja lub instytucja korzystająca

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: tapicer; symbol 753402 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ BIURO SZKOLENIA PROGRAM SZKOLENIA KIEROWCÓW KONSERWATORÓW SPRZĘTU RATOWNICZEGO OSP

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ BIURO SZKOLENIA PROGRAM SZKOLENIA KIEROWCÓW KONSERWATORÓW SPRZĘTU RATOWNICZEGO OSP KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ BIURO SZKOLENIA PROGRAM SZKOLENIA KIEROWCÓW KONSERWATORÓW SPRZĘTU RATOWNICZEGO OSP Warszawa 2015 Opracowanie merytoryczne: st. bryg. Ireneusz KRÓLIK KG PSP st.

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /modułowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /modułowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /modułowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: zasadnicza szkoła zawodowa - 3-letni okres nauczania Zawód: Operator maszyn i urządzeń metalurgicznych; symbol 812106 Podbudowa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 146/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 16 września 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 146/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 16 września 2013 r. ZARZĄDZENIE Nr 146/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego wprowadzające zmiany do zarządzenia Nr 18/2008 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 6 marca 2008 r. w sprawie organizowania szkolenia studentów

Bardziej szczegółowo

Zbiorcze zestawienie wyników prac dla pomp pożarniczych i armatury pożarniczej (grupa 2 i 3*)

Zbiorcze zestawienie wyników prac dla pomp pożarniczych i armatury pożarniczej (grupa 2 i 3*) Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy Zbiorcze zestawienie wyników prac dla pomp pożarniczych i armatury pożarniczej (grupa 2 i 3*) *

Bardziej szczegółowo

I. Efekty kształcenia kwalifikacji zawodowych E.7, E.8 i E.24

I. Efekty kształcenia kwalifikacji zawodowych E.7, E.8 i E.24 Podstawa programowa kształcenia w zawodzie Technik elektryk (311303) I. Efekty kształcenia kwalifikacji zawodowych E.7, E.8 i E.24 E.7 Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych 1. Montaż maszyn

Bardziej szczegółowo

Racjonalizacja organizacji działań gaśniczych podczas pożarów wewnętrznych sił pierwszego rzutuksrg

Racjonalizacja organizacji działań gaśniczych podczas pożarów wewnętrznych sił pierwszego rzutuksrg Racjonalizacja organizacji działań gaśniczych podczas pożarów wewnętrznych sił pierwszego rzutuksrg Autor: kpt. mgr inż. Marcin ŁAPICZ SGSP Warszawa Interoperacyjność działań gaśniczych podczas pożarów

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki obiektu

Karta charakterystyki obiektu Karta charakterystyki obiektu 1. DANE OGÓLNE/DANE LOKALIZACYJNE 1.1 Pełna nazwa chronionego obiektu 1.2 Adres chronionego obiektu 1.3 Nazwa i adres abonenta 1.4 Dane właściciela obiektu 1.5 Dane zarządcy

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ BIURO SZKOLENIA

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ BIURO SZKOLENIA KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ BIURO SZKOLENIA Program szkolenia w zakresie pracy w sprzęcie ochrony dróg oddechowych oraz posługiwania się ratowniczymi zestawami hydraulicznymi i ratowniczym

Bardziej szczegółowo