2008 R a p o r t R o c z n y A n n u a l R e p o r t E L E K T R O B U D O W A S A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2008 R a p o r t R o c z n y A n n u a l R e p o r t 2 0 0 8 E L E K T R O B U D O W A S A"

Transkrypt

1 2008 Raport Roczny Annual Report 2008 ELEKTROBUDOWA SA

2 Cele ELEKTROBUDOWY SA wzmocniç pozycj lidera polskiej elektroenergetyki rozwijaç potencjał w sposób zrównowa ony i stabilny ustawicznie poszerzaç kompleksowoêç oferty chroniç Êrodowisko naturalne byç profesjonalnym i rzetelnym partnerem w biznesie stosowaç innowacyjne rozwiàzania techniczne i organizacyjne Objectives of ELEKTROBUDOWA SA strengthen its leadership position in the Polish power industry maintain sustainable and steady growth continually augment comprehensiveness of the offer protect natural environment be a professional, reliable business partner apply innovative technical and organisational solutions

3 ELEKTROBUDOWA SA ELEKTROBUDOWA SA Raport Roczny Annual Report 2008

4 List Prezesa Zarzàdu Szanowni Paƒstwo, Miniony 2008 rok był okresem dynamicznego wzrostu i rozwoju ELEKTROBUDOWY SA. Dobrze wykorzystaliêmy okres koniunktury gospodarczej. Podj liêmy wszystkie niezb dne i mo liwe do przeprowadzenia w ubiegłorocznych warunkach działania majàce na celu wzmocnienie zarówno pozycji rynkowej, jak i fundamentów naszej Spółki. Wyniki 2008 roku Êwiadczà, e zało one cele osiàgn liêmy. Przychody netto ze sprzeda y wyniosły 786,2 mln PLN, co oznacza wzrost o 18% w porównaniu z rokiem 2007, zaê Letter from the President Dear Shareholders, The past year 2008 was the period of dynamic growth and development of ELEKTROBUDOWA SA. We have made the most of the time of economic boom. We have taken up every necessary action which was possible to perform in last year circumstances in order to strengthen our market position and the Company s foundations. The results of last year performance prove that the assumed targets have been accomplished. Net sales revenues of PLN million mean the 18% growth as compared with the year 2007, whereas the net 4 ELEKTROBUDOWA SA 2008

5 zysk netto wyniósł 56,3 mln PLN, to jest o 66% wi cej ni w roku ubiegłym. Mog Paƒstwa zapewniç, e nie ustaniemy w poczynaniach podnoszàcych naszà efektywnoêç i sprawnoêç działania na rynku polskim jako lider w sektorze budowlano-monta owym. W minionym roku została z powodzeniem sfinalizowana emisja akcji Spółki serii D, z której pozyskaliêmy Êrodki w wysokoêci 89,7 mln PLN. Dzi ki niej zrealizowaliêmy projekty, które wczeêniej były nieosiàgalne. KupiliÊmy firmy ENERGOEFEKT Sp. z o.o. z Rudy Âlàskiej oraz ENER- GOTEST-ENERGOPOMIAR Sp. z o.o. z Gliwic. ELEKTRO- BUDOWA SA nabyła równie 49% udziałów w Spółce z ograniczonà odpowiedzialnoêcià Elektrotechnicznym Zakładzie WEKTOR na terenie Federacji Rosyjskiej. Szukajàc nowych rynków zbytu dla naszych produktów ELEKTROBUDOWA SA zainicjowała działalnoêç na Półwyspie Arabskim poprzez zawiàzanie spółki SAUDI ELEKTROBUDOWA CO. Ltd. Partnerem naszym jest lokalny przedsi biorca znajàcy realia rynku oraz rodzime przepisy i zwyczaje. Zdajemy sobie spraw tak e z faktu, i budowa przewagi konkurencyjnej na globalnym rynku nie jest mo liwa bez inwestowania w nowoczesne rozwiàzania technologiczne. Dlatego z pozyskanych Êrodków Spółka zakupiła na terenie aglomeracji Êlàskiej grunt pod budow nowoczesnego zakładu produkujàcego systemy wyprowadzenia mocy z du ych obiektów energetycznych. Uwa am, e dzi ki przeprowadzonym inwestycjom oraz zaawansowanej restrukturyzacji Spółki jesteêmy dobrze przygotowani na wyzwania czekajàce nas w najbli szych, trudniejszych ni jeszcze niedawno oczekiwaliêmy, latach. W trosce o utrzymanie najwy szych standardów w relacjach z inwestorami Spółka przestrzega wszystkich zasad ładu korporacyjnego, a zgodnie z realizowanà w ubiegłych latach politykà dywidend, planujemy równie w tym roku wypłat dywidendy dla Akcjonariuszy za rok Zapewniam Paƒstwa, i ELEKTROBUDOWA SA opierajàc si na silnych fundamentach i ogromnym potencjale wzrostu, wykorzysta wszystkie pojawiajàce si mo liwoêci rozwoju, a jednoczeênie znacznie lepiej poradzi sobie z ujawniajàcymi si trudnoêciami i zagro eniami. Doło ymy wszelkich staraƒ, aby w kolejnym roku zapewniç dalszy wzrost wartoêci firmy i nie zawieêç zaufania, jakim Paƒstwo obdarzyli naszà Spółk. profit amounting to PLN 56.3 million was by as much as 66% greater on last year. I can assure You that we will not cease our efforts to boost our productivity and efficiency and will maintain our leading position in the Polish construction and erection sector. Successfully completed issue of the series D shares of the Company earned PLN 89.7 million. Owing to those proceeds we we able to carry out projects which were unreachable earlier. We acquired two engineering companies: ENERGOEFEKT Sp. z o.o. from Ruda Âlàska and ENERGOTEST-ENERGOPOMIAR Sp. z o.o. from Gliwice. ELEKTROBUDOWA SA has also purchased a 49% stake in the limited company in the Russian Federation, the Electrotechnical Company WEKTOR. Looking for new markets for our products, ELEKTRO- BUDOWA SA initiated a new business in the Middle East, by establishing a company called SAUDI ELEKTROBUDOWA CO. Ltd. Our partner is a local entrepreneur, who knows the local market, with its rules and customs. We know that building the competitive advantage in the global market is not possible without investments in modern technologies. Therefore the Company earmarked a part of the generated proceeds on purchase of land, situated in the Silesian municipality, on which a modern manufacturing facility will be erected for our generator busduct systems. I believe that owing to the investments made and the advanced restructuring of the Company we are well prepared for the challenges we will have to face in the years to come, which will be tougher that we thought not so long ago. In order to maintain the highest standards in the relations with investors, the Company observes all corporate governance rules, and consistently with the dividend policy which has been implemented for a few years, also this year we plan to pay the dividend for 2008 for our shareholders. I can assure You that ELEKTROBUDOWA SA, which has sound foundations and enormous growth potential, will take the advantage of all possible possibilities for development and will overcome any difficulties and threats that may stand in its way. We will do our best to provide further growth of the company s value and will prove we deserve the confidence you have in our Company. Prezes Zarzàdu / President Jacek Faltynowicz ELEKTROBUDOWA SA

6 ELEKTROBUDOWA SA 6 ELEKTROBUDOWA SA 2008

7 Historia ELEKTROBUDOWY SA 1953 utworzenie Przedsi biorstwa Monta u Elektrycznego ELEKTROBUDOWA 1992 przekształcenie przedsi biorstwa paƒstwowego w spółk akcyjnà 1995 sprzeda akcji spółki w ofercie publicznej 1996 pierwsze notowania na Warszawskiej Giełdzie Papierów WartoÊciowych 1997 uzyskanie Certyfikatu ISO 9001 w zakresie: projektowania, produkcji i monta u urzàdzeƒ oraz instalacji 2000 kompleksowa restrukturyzacja firmy 2002 uzyskanie Certyfikatu Systemu JakoÊci według wymagaƒ AQAP do realizacji kontraktów na rzecz wojska uzyskanie Certyfikatu ISO na system zarzàdzania Êrodowiskowego 2003 w Petersburgu powstaje firma KRUELTA Sp. z o.o. wspólne przedsi wzi cie ELEKTROBUDOWY SA i RK TAVRIDA ELECTRIC Sp. z o.o ELEKTROBUDOWA SA uzyskuje nowe kompetencje dzi ki rozwojowi usług obejmujàcych automatyk dla budownictwa, energetyki, przemysłu oraz instalacji wodnych i ochrony Êrodowiska w nowo powstałym centrum biznesu Rynku Automatyki 2008 akwizycja spółek opartych na wiedzy obj cie wi kszoêciowego pakietu udziałów w kapitale zakładowym spółek ENERGOEFEKT Sp. z o.o. oraz ENERGOTEST-ENERGOPOMIAR Sp. z o.o. zakup 49% udziału w kapitale zało ycielskim Elektrotechnicznego Zakładu WEKTOR Sp. z o.o. w Wotkiƒsku od firmy RK TAVRIDA ELECTRIC Sp. z o.o. rejestracja oddziału pracujàcego na rzecz budowy elektrowni jàdrowej w Finlandii rejestracja spółki SAUDI ELEKTROBUDOWA CO. Ltd. w Arabii Saudyjskiej uzyskanie certyfikatu DIN EN ISO Brief history of ELEKTROBUDOWA SA 1953 establishment of the Electrical Installation Enterprise, PME ELEKTROBUDOWA 1992 transformation of the state-owned enterprise into a joint-stock /public/ company ELEKTROBUDOWA SA 1995 distribution of shares in public offer 1996 Initial Public Offering on the Warsaw Stock Exchange 1997 ISO 9001 Certificate in designing, manufacturing and erection of electrical equipment and installations 2000 corporate restructuring 2002 Quality Certificate according to AQAP concerning the supply of defence sector contract obtaining the ISO Certificate for the environmental management system 2003 establishing KRUELTA Ltd. in St. Petersburg a joint venture of ELEKTROBUDOWA SA and RK TAVRIDA ELECTRIC Ltd ELEKTROBUDOWA SA gains new competence by enlarging the range of services with automation services for civil construction, power sector, industrial sector and water and environmental protection plant in a new business centre, Automation Division 2008 acquisition of knowledge intensive companies controlling interests in the share capital of ENERGOEFEKT Sp. z o.o. and ENERGOTEST- ENERGOPOMIAR Sp. z o.o. acquisition of 49% interest in the initial capital of Electrotechnical Company WEKTOR Ltd. based in Votkinsk, Russia, from RK TAVRIDA ELECTRIC Ltd. registration of a branch to perform contractual works in the nuclear power plant in Finland registration of SAUDI ELEKTROBUDOWA CO. Ltd. in Saudi Arabia obtaining a DIN EN ISO Certificate ELEKTROBUDOWA SA

8 Jarosław Tomaszewski Tomasz Jaêwiƒski Jacek Faltynowicz Ariusz Bober Stanisław Rak W adze Spó ki Company`s governing bodies 8 8 ELEKTROBUDOWA SA 2007 SA 2008

9 Zarzàd ELEKTROBUDOWY SA The Management Board Skład osobowy Zarzàdu wg stanu na dzieƒ 31 grudnia 2008 roku Composition of the Management Board as at 31 December 2008 Jacek Faltynowicz Prezes Zarzàdu, Dyrektor Spółki Jacek Faltynowicz President, Chief Executive Officer Cz onkowie Zarzàdu Jarosław Tomaszewski Dyrektor Finansowy Ariusz Bober Dyrektor Oddziału Spółki Rynek Dystrybucji Energii Stanisław Rak Dyrektor Oddziału Spółki Rynek Wytwarzania Energii Tomasz Jaêwiƒski Dyrektor Oddziału Spółki Rynek Przemysłu Members Jarosław Tomaszewski Chief Financial Officer Ariusz Bober Director, Power Distribution Division Stanisław Rak Director, Power Generation Division Tomasz Jaêwiƒski Director, Industry Division Dnia 1 lutego 2009 roku Rada Nadzorcza Spółki powołała Arkadiusza Klimowicza na Członka Zarzàdu Spółki. On 1 February 2009 the Supervisory Board of the Company appointed Mr Arkadiusz Klimowicz as member of the Management Board. Rada Nadzorcza ELEKTROBUDOWY SA The Supervisory Board Skład osobowy Rady Nadzorczej wg stanu na dzieƒ 31 grudnia 2008 roku Composition of the Supervisory Board as at 31 December 2008 Dariusz Maƒko Przewodniczàcy Karol bikowski Wiceprzewodniczàcy Członkowie Aleksander Chłopecki Jacek Chwałek Tomasz Mosiek Ryszard Rafalski Dariusz Wojda Zmiany w składzie osobowym Rady Nadzorczej Dariusz Maƒko Chairman Karol bikowski Deputy Chairman Members Aleksander Chłopecki Jacek Chwałek Tomasz Mosiek Ryszard Rafalski Dariusz Wojda Changes in the Supervisory Board W zwiàzku z upływem kadencji: Michał Wnorowski pełnił funkcj Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od r. do r. Roman Zalewski pełnił funkcj Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od r. do r. Due to expiry of the term of office: Michał Wnorowski was a member of the Supervisory Board from 1 January 2008 to 24 April 2008 Roman Zalewski was a member of the Supervisory Board from 1 January 2008 to 24 April 2008 ELEKTROBUDOWA SA

10 Organizacja Spółki The organisation ELEKTROBUDOWA SA 2007 SA 2008

11 Struktura kapita u Capital structure kapitał zakładowy issued capital PLN liczba akcji wszystkich emisji number of shares in issue sztuk/pcs wartoêç nominalna akcji par value of 1 share PLN 2.00 wartoêç ksi gowa na dzieƒ r. book value at 31 December 2008 PLN wartoêç rynkowa na dzieƒ r. market value at 31 December 2008 PLN Struktura akcjonariuszy Shareholders Stan na dzieƒ 2 marca 2009 roku As at 2 March % AXA OFE 7.93% OFE PZU Złota Jesieƒ 8.69% AIG OFE Pozostali Float 48.67% 11.38% Commercial Union OFE BPH CU WBK 16.84% ING OFE ELEKTROBUDOWA SA

12 Schemat organizacyjny The organisation chart Walne Zgromadzenie General Meeting Rada Nadzorcza Supervisory Board Zarzàd Spó ki Management Board Prezes Zarzàdu, Dyrektor Spó ki President, C.E.O. D Biuro Zarzàdu Head Office DA Zarzàdzanie Zasobami Ludzkimi Human Resources DP Zarzàdzanie Systemami Quality and Safety Management DJ Zarzàdzanie Finansami Finance Management DE Oddzia Spó ki Rynek Wytwarzania Energii Power Generation Division Oddzia Spó ki Rynek Dystrybucji Energii Power Distribution Division Oddzia Spó ki Rynek Przemys u Industry Division Oddzia Spó ki Rynek Automatyki Automation Division RWE RDE RP RA 12 ELEKTROBUDOWA SA 2008

13 Przedmiot dzia alnoêci ELEKTROBUDOWA SA Êwiadczy kompleksowe usługi budowlano-monta owe, realizujàc inwestycje zwiàzane z przemysłem energetycznym, chemicznym, wydobywczym oraz budownictwem obiektów u ytecznoêci publicznej w systemie pod klucz. DziałalnoÊç Spółki skupia si tak e na produkcji urzàdzeƒ elektroenergetycznych rozdzielnic i aparatury rozdzielczej Êrednich i niskich napi ç oraz stacji i systemów elektroenergetycznych. Sektor wytwarzania energii Kompleksowa realizacja instalacji elektroenergetycznych w zakresie Êredniego i niskiego napi cia w nowych, modernizowanych oraz remontowanych obiektach energetyki zawodowej. Sektor dystrybucji energii Produkcja rozdzielnic wn trzowych SN w izolacji powietrznej oraz rozdzielnic nn, realizacja pod klucz stacji Êrednich i wysokich napi ç: nowych, remontowanych i modernizowanych. Basic activity ELEKTROBUDOWA SA provides a complete range of construction and installation services, executing projects for power sector, chemical industry or mining and also turnkey supply of public utility facilities. The Company is also focused on manufacturing electric power equipment medium and low voltage switchgear, power substations and systems. Power generation sector Overall supply of electrical installations, low and medium voltage, for greenfield, modernized or retrofitted power stations. Power distribution sector Manufacture of indoor MV air insulated switchgear and low voltage panels; also turnkey supply of medium and highvoltage substations: new, modernized or overhauled. Sektor przemysłu W ramach budownictwa ogólnego w zakresie generalnego wykonawstwa: obiekty u ytecznoêci publicznej, biurowce, centra handlowe obiekty przemysłowe, budowle specjalistyczne budynki mieszkalne obiekty wojskowe. Ponadto wykonawstwo kompletnych instalacji elektroenergetycznych dla zakładów przemysłowych oraz budynków mieszkalnych i obiektów u ytecznoêci publicznej. Sektor automatyki przemysłowej Realizacja kompleksowych projektów automatyki i instalacji teletechnicznych dla obiektów energetyki, przemysłu, budownictwa i przedsi biorstw u ytecznoêci publicznej w oparciu o rozwiàzania techniczne renomowanych producentów, w tym: doradztwo i konsultacje techniczne projektowanie dostawy monta uruchomienie serwis Realizacja pod klucz: sterowania zabezpieczenia procesów technologicznych sterowania i zabezpieczenia układów elektroenergetycznych sterowania i układy bezpieczeƒstwa dla budynków. Industry sector For civil construction, turnkey supply of: public utility facilities, office buildings, retail centres industrial facilities, special structures residential buildings military structures. The company also provides complete electrical installations for industrial plants and residential and public utility buildings. Industrial automation sector Execution of complex automation projects, data and communication systems for power generation plants, industrial facilities, civil, industrial and residential construction, public utility facilities based on technical solutions provided by recognized producers, including: technical consulting engineering procurement erection commissioning service Turnkey supply of: process control and protection systems control and protection of power systems control and security systems for buildings. ELEKTROBUDOWA SA

14 Rok 2008 w skrócie 2008 in brief Struktura przychodów Structure of revenues Zmiana / Change tys. PLN / PLN'000 % tys. PLN / PLN'000 % tys. PLN / PLN'000 Przychody netto ze sprzeda y produktów, towarów i materiałów Revenue from sales of products, merchandise and materials Usługi budowlano-monta owe Construction and erection services Wyroby elektrotechniczne Electrotechnical products Pozostałe usługi Other services Materiały i towary Merchandise and materials Analiza finansowa Wskaêniki rentownoêci sprzeda y Spółki wykazujà tendencj wzrostowà na przestrzeni ostatnich kilku lat przede wszystkim na skutek wzrastajàcej z roku na rok kwoty zysku netto osiàganego przez Spółk. Wyraêny wzrost w 2008 r. wykazuje równie wskaênik rentownoêci majàtku (ROA), który wzrósł w porównaniu z rokiem 2007 o 3,2 punktu procentowego i wynosił 14,6%. Wzrostowa tendencja wysokoêci wskaênika rentownoêci (ROA) Êwiadczy o poprawiajàcej si zyskownoêci, a tak e o lepszym wykorzystaniu posiadanych aktywów. Wskaênik rentownoêci kapitału własnego (ROE) obni ył si w 2008 r. o 3,2 punktu procentowego w stosunku do roku Zmniejszenie wskaênika (ROE) w 2008 r. spowodowane było zwi kszeniem poziomu kapitału własnego na skutek nowej emisji akcji serii D. Ârodki pieni ne z emisji akcji serii D były wykorzystywane na finansowanie inwestycji kapitałowych oraz rzeczowych, niezb dnych do realizacji strategii rozwoju Spółki. Wskaêniki płynnoêci, zarówno bie àcy, jak i szybki, w roku 2008 wzrosły w porównaniu ze wskaênikami za rok 2007 o 0,2 i kształtujà si na zadowalajàcym poziomie. Inwestycje Nakłady inwestycyjne dokonane w 2008 roku wyniosły tys. PLN. Nakłady na finansowe aktywa trwałe poniesione w 2008 r. stanowiły realizacj podstawowego celu emisji akcji Spółki serii D. Wydatki na inwestycje kapitałowe to 76% ogółu nakładów inwestycyjnych. Financial analysis For the last few years return on sales ratios have shown a growth trend, mainly due to year-to-year increase of the net profit amount earned by the Company. In 2008 a substantial increase was noted also in return on assets (ROA), which rose by 3.2 percentage point on 2007 and was 14.6%. The growth trend of the ROA indicates the improving profitability and better use of assets. The return on equity (ROE) dropped by 3.2 percentage point on The decrease in ROE in 2008 was caused by the increase in equity after the issue of new series D shares. The proceeds from the issue were used for financing equity and physical investments necessary for the implementation of the Company s strategy. Liquidity ratios, both current and quick, rose in 2008 as compared with 2007 by 0.2 and are on the satisfying level. Investments Total capital expenditure in 2008 amounted to PLN thousand. The expenditure on non-current financial assets in 2008 was incurred to accomplish the main targets of issuance of series D shares in ELEKTROBUDO- WA SA. Equity investments constitute 76% of total investment expenditure. 14 ELEKTROBUDOWA SA 2008

15 Zakupiono nast pujàce udziały w podmiotach krajowych i zagranicznych: 100% udziałów w Spółce ENERGOEFEKT Sp. z o.o. w Rudzie Âlàskiej, 100% udziałów w Spółce ENERGOTEST-ENERGOPO- MIAR Sp. z o.o. w Gliwicach, 49% udziałów w Elektrotechnicznym Zakładzie WEKTOR Sp. z o.o. w Rosji 33% udziałów w Spółce SAUDI ELEKTROBUDOWA CO. Ltd. w Arabii Saudyjskiej. Zasadnicza cz Êç wydatków na niefinansowe aktywa trwałe przeznaczona została na dalsze unowoczeênianie i bie àce odtwarzanie rzeczowego majàtku trwałego Spółki. Nakłady inwestycyjne w zakresie modernizacji budynków i budowli oraz na zakup gruntu wynios y tys. PLN. Najwi cej modernizacji dokonano w zakładzie produkcyjnym w Koninie, m.in. wyremontowany został dach w magazynie oraz pomieszczenia socjalne w jednej z hal produkcyjnych. W pomieszczeniach Generalnego Wykonawstwa Inwestycji w Gdaƒsku wykonano modernizacj powierzchni biurowej. The shareholdings in the following domestic and foreign entities were acquired: a 100% stake in ENERGOEFEKT Sp. z o.o., Ruda Âlàska, a 100% stake in ENERGOTEST-ENERGOPOMIAR Sp. z o.o., Gliwice, a 49% stake in Electrotechnical Company WEKTOR Ltd., Russia, a 33% stake in SAUDI ELEKTROBUDOWA CO. Ltd., the Kingdom of Saudi Arabia. A considerable part of the expenditure on fixed assets was earmarked for further modernization and current reproduction of fixed tangible assets of the Company. The expenditure on modernization of buildings and structures, and purchase of land amounted to PLN thousand. The biggest modernization projects were carried out in the manufacturing facility in Konin, which included the repair of the roof on the warehouse building and renovation of social facilities in one of the production buildings. In Gdaƒsk, office facilities of the General Realization of Investments were completely modernized. W 2008 roku zrealizowano równie zakupy sprz tu usprawniajàcego proces produkcji i technologi monta u, takich jak m.in. prasa kraw dziowa oraz wykrawarka wielofunkcyjna, na kwot tys. PLN. Ponadto kontynuowano wymian sprz tu komputerowego (na kwot tys. PLN) i zakupy nowoczesnego oprogramowania, w tym sieç do obsługi kodów kreskowych dla usprawnienia logistyki. Dla usprawnienia transportu zakupiono samochody osobowo-dostawcze i osobowe, ci arowy z urawiem, ciàgniki, przyczepy kablowe specjalne i przyczepy wciàgarki kablowej. In 2008 the equipment to streamline the production process and assembly technology was bought for the sum of PLN thousand, which included a press brake and multi-function contour band saw. Furthermore, PLN thousand was spent on replacement of hardware and modern software, including bar code service network to streamline the logistics. In order to improve transport, vans and motors cars were purchased and also a crane truck, tractors, cable trailers and cable hoisting winches. Eksport Export WartoÊç (tys. PLN) / Value (PLN 000) % WartoÊç (tys. PLN) / Value (PLN 000) % Rosja / Russia Finlandia / Finland Ukraina / Ukraine Turcja / Turkey BiałoruÊ / Belarus Belgia / Belgium Irak / Iraq Arabia Saudyjska / Saudi Arabia Australia / Australia Pozostałe kraje / Other countries Razem przychody z eksportu / Total ELEKTROBUDOWA SA

16 Rok 2008 w skrócie Najwi kszy udział w przychodach ze sprzeda y eksportowej (73,7%) ma eksport do Rosji, gdzie przychody ze sprzeda y wynios y za 2008 rok 52,7 mln PLN i były wy sze ni w roku 2007 o 36%. ELEKTROBUDOWA SA dokonuje eksportu swoich wyrobów na rynek rosyjski za poêrednictwem Spółki KRUELTA, w której posiada 49% udziałów. Rozdzielnice D-12P i D-12PT, stanowiàce główny przedmiot eksportu, sà jednà z najlepszych konstrukcji spełniajàcych oczekiwania najbardziej wymagajàcych rosyjskich klientów. Przedmiotem eksportu sà równie przenoêne stacje kontenerowe, w których istnieje mo liwoêç monta u rozdzielnic oraz innych urzàdzeƒ energetycznych, pozwalajàcych na tworzenie obiektów energetycznych o dowolnej konfiguracji w zakresie napi cia od 0,4 do 35 kv. Bioràc pod uwag dotychczasowe rezultaty działania na rynku rosyjskim w zakresie rozdzielnic Êredniego napi cia oraz kontynuujàc proces wchodzenia na rynek rosyjski, ELEKTROBUDOWA SA kupiła 49% udziałów w Spółce WEKTOR z siedzibà w Wotkiƒsku (Autonomiczna Republika Udmurcka Federacji Rosyjskiej) in brief Export to Russia has the biggest share in total export revenue (73.7%). Revenues from sales to Russia amounted to PLN 52.7 million and were by 36% higher than in ELEKTROBUDOWA SA sells its products on the Russian market through KRUELTA Ltd., in which it has 49% interest. D-12P and D-12PT switchgear assemblies, the main export products, are one of the best designs and meet the requirements of the most demanding Russian customers. Other exported products are mobile substations which can be equipped with switchgear panels or other equipment, providing the possibility of constructing electric power facilities in any configuration, for voltages from 0.4kV to 35kV. Considering the results of operations in the Russian market in the scope of medium voltage switchgear systems which were performed to date, and to continue the process of entering this market, the Group acquired 49% of shares in WEKTOR, a limited company based in Votkinsk (the Autonomous Republic of Udmurtia included in the Russian Federation). W Spółce tej produkowane b dà urzàdzenia elektroenergetyczne w oparciu o technologi stosowanà w ELEKTROBUDOWIE SA. Aktualnie w Spółce WEKTOR trwa proces inwestycyjny polegajàcy na kompleksowej modernizacji hali produkcyjnej w celu dostosowania jej do wymogów projektu technologicznego. Produkcja urzàdzeƒ rozpocznie si w 2009 roku. Nowy obszar aktywnoêci marketingowej ELEKTROBUDO- WY SA skierowany jest na rynek skandynawski i obejmuje przede wszystkim wykonanie robót monta owych w elektrowniach atomowych. W 2008 roku ELEKTROBUDOWA SA rozpocz ła realizacj kontraktu w zakresie monta u cz Êci elektrycznej i automatyki dla Elektrowni Atomowej OLKILUOTO 3 w Finlandii, którego wartoêç umowna wynosi 33,6 mln EUR, a okres realizacji 4 lata. Wa niejsze prace prowadzone w dziedzinie rozwoju technicznego W zakresie urzàdzeƒ niskich napi ç: Zakoƒczono proces atestacji Modułowego systemu przewodów szynowych niskiego napi cia typu PONTIS. W zakresie urzàdzeƒ Êrednich napi ç: Opracowano dokumentacj, wykonano zestaw do badaƒ i przeprowadzono atestacj skrzynki łàczeniowej kablowej przeznaczonej dla górnictwa odkrywkowego. The Company will manufacture power equipment, basing on technologies used by the parent. At present, WEKTOR undergoes the investment process, consisting in a total modernization of the production bay with the purpose of adapting it to the requirements of technological design. The facility will start production in A new area in which the Group is performing its marketing targets is the Scandinavian market, which concerns mainly providing electrical erection in nuclear power plants. In 2008 the Group started its contract for the erection of electrical and I&C works for the Nuclear Power Plant OLKILUOTO 3 in Finland, which agreed price is EUR 33.6 million and the realization period is scheduled for 4 years. Major technical development works In the range of low voltages: The project Modular electricity distribution system type PONTIS was completed. In the range of medium voltages: Specifications of cable junction box dedicated for strip mines were prepared, a test assembly was manufactured and certification carried out. 16 ELEKTROBUDOWA SA 2008

17 Przeprowadzono analiz techniczno-ekonomicznà dotyczàcà produkcji rozdzielnicy wyłàcznikowej w izolacji SF6. Opracowano dokumentacj, wykonano zestaw do badaƒ i przeprowadzono badania rozdzielnicy D-17P wykonanej według wymogów rynku arabskiego. Proces dopuszczenia rozdzielnicy na rynek arabski prowadzony jest w chwili obecnej w Arabii Saudyjskiej. Zamierzenia dotyczàce prac prowadzonych w dziedzinie badaƒ i rozwoju w 2009 r. Wprowadziç nowy wariant rozdzielnicy pràdu stałego przeznaczonej na rynek trakcji tramwajowej, trolejbusowej, metra. Zarzàdzanie Systemem JakoÊci Kluczowym elementem działaƒ Spółki jest stałe podnoszenie jakoêci produktów, osiàganej w sposób nie zagra ajàcy Êrodowisku. Regularnie przeprowadzany jest audyt recertyfikacyjny w celu potwierdzenia stosowania systemów zarzàdzania opartych na wymaganiach norm EN ISO 9001 i EN ISO W 2008 roku jednostka dominujàca wdro- yła dodatkowo i certyfikowała system jakoêci w procesie spawania wg EN oraz system zapewnienia jakoêci dla energetyki jàdrowej wg KTA Przeprowadzone w 2008 roku audyty nie wykazały odchyleƒ funkcjonujàcych systemów zarzàdzania w stosunku do wymagaƒ zawartych w normach systemowych. Feasibility study for the production of SF6 insulated circuit breaker switchgear assembly was prepared. Specification of D-17P switchgear conforming to the requirements of Arabian market was developed, a test assembly was manufactured and certification carried out. At present the procedure of approval for the Arabian market is pending. Research and Development targets for 2009 To launch a new variant of DC switchgear designed for the requirements of tramway, trolleybus, underground train traction market. Quality System Management The key issue in the Company s operations is the continual improvement of product quality, with respect to the environment. A recertification audit is regularly carried out in order to confirm that the management systems based on the requirements of EN ISO 9001 and EN ISO standards are applied. In 2008 the parent additionally implemented and certified the quality system in welding acc. to EN and the system quality assurance in nuclear power stations acc. to KTA The audits carried out in 2008 did not detect any deviations of the management systems in practice from the requirements of the system standards. Nagrody Jacek Faltynowicz Prezes Zarzàdu otrzymał tytuł Top Managera Roku 2008 w czwartej edycji konkursu organizowanego przez Manager Magazin w kategorii: Handel i usługi. Jarosław Tomaszewski Członek Zarzàdu, Dyrektor Finansowy otrzyma tytu Dyrektora Finansowego CFO 2008 w konkursie organizowanym przez redakcj Rzeczpospolitej oraz firm COFACE Poland, Êwiatowego lidera w zakresie ochrony, finansowania i zarzàdzania nale noêciami. ELEKTROBUDOWA SA znalazła si na 39. miejscu wêród 150 Pereł Polskiej Gospodarki 2008 w kategorii firm o przychodach pomi dzy 100 mln a 1 mld PLN w VI edycji rankingu. Ranking Perły Polskiej Gospodarki organizowany jest od szeêciu lat przez angloj zyczny miesi cznik gospodarczy Polish Market oraz Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Awards Jacek Faltynowicz President of ELEKTROBUDOWA SA was awarded a title of "Top Manager 2008" in the fourth edition of a competition organized by Manager Magazin, in the category: Trade and Services. Jarosław Tomaszewski Member of the Management Board, Finance Director has received a title of CFO 2008 in the competition organized by Rzeczpospolita, a daily newspaper and COFACE Poland, a global leader in protection, financing and management of receivables. ELEKTROBUDOWA SA was 39th in the list of 150 BIG PEARLS, companies with the revenue PLN 100m PLN1bn, in the prestigious ranking Pearls of the Polish Economy The 6th edition of the ranking was organized by the English language monthly business magazine, Polish Market and the Institute of Economics of the Polish Academy of Sciences. ELEKTROBUDOWA SA

18 Obszary dzia ania Areas of activity Energetyka wytwarzanie Power industry-generation 32.5% Obiekty handlowe 16.4% Retail facilities Pozostałe obszary Other 4.0% Przemysł papierniczy Paper & pulp 0.7% Energetyka dystrybucja Power distribution 0.8% Przemysł materia ów budowlanych Building materials 1.1% Przemysł motoryzacyjny Automotive 1.1% Przemysł elektroniczny Electrical industry 2.1% Przemysł metalurgiczny Metallurgic industry 3.0% Przemysł wydobywczy 12.4% Mining Eksport produktów 9.1% Export of products Przemysł chemiczny 7.6% Chemical industry Transport 4.1% Budownictwo mieszkaniowe i u ytecznoêci publicznej Residential and utility building 5.1% Kierunki sprzeda y Niezmiennie sektor energetyki wytwarzania 32,5% w bran owej strukturze sprzeda y, jest najwi kszym i wcià rosnàcym êródłem przychodów. Âwiadczàc kompleksowy zakres robót energetycznych ELEKTROBUDOWA SA jest obecna we wszystkich mo liwych obiektach energetyki zawodowej. Wysoki udział w przychodach ogółem wynoszàcy 16,4% miały dostawy i roboty wykonane w nowych i modernizowanych obiektach handlowych, takich jak supermarkety i sieci handlowe TESCO, ALDI oraz Centrum Dystrybucyjne dla spółki giełdowej LPP. Ten specyficzny rodzaj wykonywanych w obiektach handlowych prac Spółka realizuje z powodzeniem od 2005 r. Kolejny, systematycznie rosnàcy obszar działalnoêci to przemysł wydobywczy w obszarach kopalƒ w gla brunatnego, kamiennego oraz miedzi. Udział przychodów z tej bran y wynosi 12,4%. Przemysł petrochemiczny to jeden z obszarów, który od wielu ju lat jest wiodàcym obszarem działalnoêci i stanowi 7,6% ogółu przychodów i dotyczy głównie PKN ORLEN SA w Płocku. Nast pnym obszarem działania ELEKTROBUDOWY SA było budownictwo mieszkaniowe i u ytecznoêci publicznej. Udział przychodów tego obszaru w przychodach ogółem wynosił 5,1%. Pozostałe segmenty rynku pozwoliły w znacznym stopniu na uzupełnienie sprzeda y poza wy ej wymienionymi podstawowymi bran ami gospodarki. Sales destinations Traditionally, the power generating sector was the biggest source of income in 2008 (32.5% in the sales breakdown by industries) where ELEKTROBUDOWA SA is present with its products and full range of electric installation works on all newly erected, developed and modernized power stations. In 2008, supplies and works performed in new and modernized retail centres, i.e. supermarkets and chains of stores such as TESCO, ALDI and the Distribution Centre in Pruszcz Gdaƒski for a listed company LPP had a 16.4% share in the total revenues. These specific works have been performed successfully by ELEKTROBUDOWA SA since The third biggest sector for ELEKTROBUDOWA SA is mining. Revenue from this industry had a 12.4% share in total sales for This area of activity included lignite mines, coal mines and copper mines. Petrochemical industry has been an important business area for the Company for years. Last year it earned 7.6% of total revenues, mainly from contracts carried out for PKN ORLEN SA in Płock. Another significant area of ELEKTROBUDOWA S operations in 2008 was residential building and public utility building. Revenues generated from this sector accounted for 5.1% of total revenues. The remaining market segments allowed the Company to considerably supplement its sales outside the forenamed basic branches of economy. 18 ELEKTROBUDOWA SA 2008

19 Najwi ksze kontrakty w roku 2008 Elektrownia Atomowa OLKILUOTO 3 w Finlandii monta instalacji elektrycznych, w tym monta kabli i urzàdzeƒ rozdzielczych, aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki oraz udział w rozruchu dla cz Êci reaktorowej wykonywanie cz Êci elektrycznej i AKPiA. SKY TOWER roboty budowlane zwiàzane z inwestycjà. LPP SA budowa Centrum Dystrybucyjnego w Pruszczu Gdaƒskim o pow. 31 tys. m 2 w systemie pod klucz. Mostostal Warszawa SA stacje metra A20, A21 i A22. Elektrownia Łagisza budowa bloku o mocy 460 MW. Wytwórnia Płyt IZOPOL w Trzemesznie SA kompleksowe roboty elektryczne. PEC Suwałki roboty budowlano-monta owe bloku energetycznego w systemie pod klucz. Centrum Wielofunkcyjne Bonifraterska w Warszawie zaprojektowanie i budowa (24 kondygnacje naziemne oraz 3 podziemne) centrum wielofunkcyjnego o całkowitej powierzchni 51 tys. m 2. EC Siekierki i EC eraƒ przebudowa rozdzielni R15. EC Wrocław modernizacja układów elektrycznych oraz wyprowadzenie mocy bloku BC-50. Junimex Development Warszawa budowa centrum handlowo-biurowego ALDI w Radomiu. PKN ORLEN SA w Płocku modernizacja stacji rejonowej GPRR5. TESCO Polska budowa centrum handlowo- -usługowego w Milanówku. TESCO Polska budowa hali magazynowej w Teresinie. BOT Elektrownia Bełchatów SA modernizacja IOS bloków 10, 11 i 12. Elektrownia Pàtnów dostawa i monta urzàdzeƒ. I kwartał 2009 r. BOT El. Bełchatów SA monta urzàdzeƒ, instalacji elektrycznych i AKPiA oraz pomiarów pomonta owych na bloku parowym 858 MW. MONDI ÂWIECIE SA wykonanie linii zasilania 110 kv instalacji elektrycznej (budowa maszyny MP7). Major contracts in 2008 Nuclear Power Plant OLKILUOTO 3 in Finland erection of electrical systems in the reactor part of a new nuclear power plant, including installation of cables and switchgear equipment, I&C systems and support during commissioning phases. SKY TOWER civil works related to the construction. LPP SA turnkey construction of the sq.m. Distribution Centre in Pruszcz Gdaƒski. Mostostal Warszawa SA Warsaw Underground stations: A20, A21, A22. The Łagisza Power Plant erection of the 460MW power unit. IZOPOL factory in Trzemeszno turnkey electrical works. PEC Suwałki turnkey erection of the power unit. Multi-function Centre Bonifraterska, Warsaw design and construction (24 storey building with three-level underground garage) of the multi-function centre with total area of sq.m. Heat & Power Plants: EC Siekierki and EC eraƒ retrofit of the R15 substation. EC Wrocław modernization of the electrical systems and generator busduct connection. Junimex Development Warsaw erection of the retail and office facility ALDI in Radom. PKN ORLEN SA in Płock modernization of the local substation GPRR5. TESCO Polska erection of the retail facility in Milanówek. TESCO Polska erection of the warehouse facility in Teresin. BOT Elektrownia Bełchatów SA modernization of the FGD plant of power units 10, 11, 12. The Pàtnów Power Station supplies and installation of electrical equipment. 1st quarter 2009 BOT El. Bełchatów SA installation of electrical equipment and electrical and I&C systems for the 858MW steam unit. MONDI ÂWIECIE SA 110kV feeder line and electrical installations related to the construction of the MP7 machine. ELEKTROBUDOWA SA

20 Zarzàdzanie kapitałem ludzkim Rozwój pracowników. W oparciu o procedur Szkolenia i rozwój zawodowy pracowników, stanowiàcà cz Êç obowiàzujàcego w Spółce systemu ISO, w sposób planowy realizowano polityk szkoleniowà. Nakłady na szkolenia dotyczyły w szczególnoêci polityki systematycznego budowania kultury organizacyjnej zorientowanej na zarzàdzanie projektami (Project Management), jak te zagadnieƒ zwi kszajàcych profesjonalizm działania poszczególnych zespołów pracowniczych. Ârednie nakłady na szkolenia wyniosły PLN na jednego pracownika. Udział kosztów szkoleƒ w funduszu wynagrodzeƒ za rok 2008 wynosił 3,0%. Zatrudnienie. Przeci tne zatrudnienie (bez osób na urlopach wychowawczych i bezpłatnych) ukształtowało si na poziomie etatów i było o 11,9% wy sze ni w roku Stan zatrudnienia ogółem na koniec 2008 r. wyniósł osób i był równie o 10,8% wy szy ni na koniec roku Zwi kszenie stanu zatrudnienia było zwiàzane przede wszystkim z rozszerzeniem skali działalnoêci w zwiàzku ze zdobywaniem nowych kontraktów. Rekrutacja. Spółka nie odnotowała wi kszych problemów z pozyskiwaniem nowych pracowników. Na wzrost stanu zatrudnienia znaczàcy wpływ (25%) majà pracownicy sezonowi zatrudniani na okres realizacji okreêlonych kontraktów. W ogólnej liczbie zatrudnionych 981 etatów to pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych, natomiast 615 to stanowiska nierobotnicze. W obu grupach nastàpił wzrost w stosunku do roku 2007 odpowiednio o 11,2% i 13,1%. ProduktywnoÊç zatrudnienia obrazujàca poziom przychodów ze sprzeda y na jednego zatrudnionego ukształtowała si w 2008 r. na poziomie przekraczajàcym 493 tys. PLN i była wy sza ni w roku 2007 o 7,7%. Systemy motywacyjne. Pod koniec 2008 r. dokonana została zmiana w obowiàzujàcym Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy, jak równie obowiàzujàcym w Spółce systemie wynagradzania. Zmiana podyktowana była koniecznoêcià dostosowania wewnàtrzoddziałowych przepisów prawa pracy do powszechnie obowiàzujàcych przepisów. Zmiana ZUZP nie b dzie miała wpływu na wysokoêç Êwiadczeƒ w latach przyszłych. Przeci tne miesi czne wynagrodzenie w 2008 r. ukształtowało si na poziomie PLN i było wy sze ni w 2007 r. o 1,8%. Wzrost wynagrodzenia jest wynikiem przede wszystkim dobrych wyników ekonomiczno-finansowych w 2008 r. oraz funkcjonujàcego w Spółce systemu motywacyjnego, wià àcego wysokoêci wynagrodzenia z efektywnoêcià ekonomiczno-finansowà, która sukcesywnie roênie, jak równie presji płacowej na rynku pracy, szczególnie w budownictwie. EfektywnoÊç. W zakresie efektywnoêci wynagrodzeƒ, liczonej jako relacja przychodów ze sprzeda y do funduszu wynagrodzeƒ, nale y stwierdziç, i w 2008 r. wskaênik efektywnoêci wynagrodzeƒ był wy szy ni w 2007 r. o ok. 18,9 %. Stosunki przemysłowe. Nie odnotowano adnych konfliktów ze zwiàzkami zawodowymi. Spółka podobnie jak w latach ubiegłych wspierała oraz respektowała powszechnie przyj te prawa człowieka, jak te przestrzegała standardów pracowniczych w zakresie prawa do zrzeszania si i rokowaƒ zbiorowych oraz przeciwdziałania praktykom dyskryminacyjnym. Human capital management Personnel development. Development of employee s qualifications and competence is a crucial issue in the development of the Company. So, as in previous years, in 2008 training policy was being implemented as planned, basing on the Procedure for Personnel Training and Development which is a part of ISO system valid in the Company. Expenditure on training particularly concerned the policy of systematic development of the project management-focused corporate culture and also issues of enhancing professionalism of work teams. Average expenditure for training in 2008 per employee amounted to PLN Costs of training accounted for 3% of the total remuneration fund in Employment. In 2008 average employment in the Company (excluding child-care and unpaid leaves) was job equivalents and was higher by 11.9 % than in the year At 31 December 2008 the Company employed persons, 10.8% more than on the same date of the previous year. The increase in the number of employees was principally the result of expanding the range of operations in consequence of the volume of orders received. Recruitment. In 2008 the Company did not encounter greater difficulties in recruiting personnel. It must be pointed out that the growth in the number of personnel is mainly (25%) attributable to seasonal workers employed for the period of relevant contracts. In the total number of employees 981 job equivalents fell to direct labour, whereas 615 job equivalents to white-collar staff. In both groups there was an increase on 2007, by 11.2% and 13.1% respectively. Productivity of employment which shows the amount of sales revenues per one employee was over PLN 493 thousand in 2008, by 7.7% higher than in Incentive schemes. Near the end of 2008 both the Company s Collective Labour Agreement and the existing remuneration system were amended. The change was dictated by the necessity to adapt the inter-divisional labour law regulations to the generally binding laws. The amendment of the Company s Collective Labour Agreement will not have impact on the level of employee benefits in future years. Average monthly remuneration in 2008 was PLN 4 160, by 1.8% higher on Growth of average monthly remuneration is the result of good economic and financial results in 2008 and the incentive system implemented in the Company, tying the remuneration with systematically improving performance, but it is also the effect of growing pressure of the job market, particularly in the building industry. Efficiency. In respect of remuneration efficiency calculated as the sales revenues to remuneration fund, it must be underlined that this index was higher by approx. 18.9% in 2008 than in Industrial relations. The Company did not enter into any conflict with trade unions. As in previous years ELEKTROBUDOWA SA supported and respected generally accepted human rights as well as observed worker standards in the scope of the right of association and collective negotiations and counteracting discrimination practices. 20 ELEKTROBUDOWA SA 2008

ELEKTROBUDOWA SA LIDER POLSKIEJ ELEKTROENERGETYKI

ELEKTROBUDOWA SA LIDER POLSKIEJ ELEKTROENERGETYKI ELEKTROBUDOWA SA LIDER POLSKIEJ ELEKTROENERGETYKI Informacje ogólne r. 1 1 Historia firmy 1953 1992 1995 1996 1997 2000 2002 utworzenie Przedsiębiorstwa MontaŜu Elektrycznego ELEKTROBUDOWA przekształcenie

Bardziej szczegółowo

SA LIDER POLSKIEJ ELEKTROENERGETYKI XII

SA LIDER POLSKIEJ ELEKTROENERGETYKI XII ELEKTROBUDOWA SA LIDER POLSKIEJ ELEKTROENERGETYKI Jaworze, 1 kwietnia 2009 r. 1 1 Jacek Faltynowicz Prezes Zarządu i Dyrektor Spółki 1974 1990 1990 1995 Dyrektor 1995 1997 Prezes i Dyrektor 1998 1999 Prezes

Bardziej szczegółowo

ELEKTROBUDOWA SA LIDER POLSKIEJ ELEKTROENERGETYKI

ELEKTROBUDOWA SA LIDER POLSKIEJ ELEKTROENERGETYKI ELEKTROBUDOWA SA LIDER POLSKIEJ ELEKTROENERGETYKI Informacje ogólne styczeń 2009 r. styczeń 2009 1 1 Historia firmy 1953 1992 1995 1996 1997 2000 2002 utworzenie Przedsiębiorstwa MontaŜu Elektrycznego

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

BALANCE SHEET/Bilans. Total Assets/Suma aktywów 6.476.595

BALANCE SHEET/Bilans. Total Assets/Suma aktywów 6.476.595 Ę ł ś ń ł ł ł ł ł ń ń Ę ń ł ś BALANCE SHEET/Bilans Note 31/12/10 ASSETS/Aktywa Non-current assets/aktywa trwałe Tangible Assets/Rzeczowe aktywa trwałe 6.1 2.978.726 Intangible Assets/Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2012

POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2012 POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2012 Statement of Financial Position as at 31 December 2012 ASSETS Note December 31, 2012 December 31, 2011

Bardziej szczegółowo

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 25 LAT 27 LAT 1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 nasi klienci dobrze trafili... get your swing on with us... www.dyskret.com.pl 30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 131 tel. +48 12 423 31 00, office@dyskret.com.pl

Bardziej szczegółowo

Wykaz Raportów. Raporty bieżące: Lp. Temat: Data:

Wykaz Raportów. Raporty bieżące: Lp. Temat: Data: Wykaz Raportów Raporty bieżące: Lp. Temat: Data: Raport 1/2005 Porozumienie o udzielenie pożyczki podporządkowanej pomiędzy Bankiem Pekao S.A. a Bankiem Pekao (Ukraina) Ltd. 05.01.2005 Raport 2/2005 Projekty

Bardziej szczegółowo

ELEKTROBUDOWA SA LIDER POLSKIEJ ELEKTROENERGETYKI

ELEKTROBUDOWA SA LIDER POLSKIEJ ELEKTROENERGETYKI ELEKTROBUDOWA SA LIDER POLSKIEJ ELEKTROENERGETYKI Warszawa, 13 grudnia 2010 r. grudzień 2010 1 1 Akcjonariat ELEKTROBUDOWY SA (wrzesień 2010 r.) POLSAT OFE 3,23% NORDEA OFE 2,98% Pozostali 30,84% AVIVA

Bardziej szczegółowo

Financial results of Apator Capital Group

Financial results of Apator Capital Group I. Wyniki GK Apator za rok 213 - Podsumowanie Raportowane przychody ze sprzedaży na poziomie 212 (wzrost o 1,5%), nieznacznie (3%) poniżej dolnego limitu prognozy giełdowej. Raportowany zysk netto niższy

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI / INDEX OGRÓD GARDEN WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE SKRZYNKI BOXES

SPIS TREŚCI / INDEX OGRÓD GARDEN WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE SKRZYNKI BOXES KATALOG 2016 CATALOGUE 2016 SPIS TREŚCI / INDEX WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD OGRÓD GARDEN PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE 31-38 21-30 4-20 SKRZYNKI BOXES 39-65 3 WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD 4 WYPOSAŻENIE

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

ISSN X Biuletyn Miesięczny GPW WSE Monthly Bulletin (01/2013) styczeń 2013 (01/2013) January 2013

ISSN X Biuletyn Miesięczny GPW WSE Monthly Bulletin (01/2013) styczeń 2013 (01/2013) January 2013 ISSN 1731-920X Biuletyn Miesięczny GPW WSE Monthly Bulletin (01/2013) styczeń 2013 (01/2013) January 2013 Wskaźniki w PLN - Indicators in PLN terms Rynek kasowy - Cash market Wartość obrotów - notowania

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki w PLN - Indicators in PLN terms Rynek kasowy - Cash market

Wskaźniki w PLN - Indicators in PLN terms Rynek kasowy - Cash market ISSN 1731-920X Biuletyn Miesięczny GPW WSE Monthly Bulletin (11/2012) listopad 2012 (11/2012) November 2012 Wskaźniki w PLN - Indicators in PLN terms Rynek kasowy - Cash market Wartość obrotów - notowania

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki w PLN - Indicators in PLN terms Rynek kasowy - Cash market

Wskaźniki w PLN - Indicators in PLN terms Rynek kasowy - Cash market ISSN 1731-920X Biuletyn Miesięczny GPW WSE Monthly Bulletin (02/2013) luty 2013 02/2013) February 2013 Wskaźniki w PLN - Indicators in PLN terms Rynek kasowy - Cash market Wartość obrotów - notowania ciągłe

Bardziej szczegółowo

ISSN X Biuletyn Miesięczny GPW WSE Monthly Bulletin (08/2012) sierpień 2012 (08/2012) August 2012

ISSN X Biuletyn Miesięczny GPW WSE Monthly Bulletin (08/2012) sierpień 2012 (08/2012) August 2012 ISSN 1731-920X Biuletyn Miesięczny GPW WSE Monthly Bulletin (08/2012) sierpień 2012 (08/2012) August 2012 Wskaźniki w PLN - Indicators in PLN terms Rynek kasowy - Cash market Wartość obrotów - notowania

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki w PLN - Indicators in PLN terms Rynek kasowy - Cash market

Wskaźniki w PLN - Indicators in PLN terms Rynek kasowy - Cash market ISSN 1731-920X Biuletyn Miesięczny GPW WSE Monthly Bulletin (10/2012) październik 2012 (10/2012) October 2012 Wskaźniki w PLN - Indicators in PLN terms Rynek kasowy - Cash market Wartość obrotów - notowania

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki w PLN - Indicators in PLN terms Rynek kasowy - Cash market

Wskaźniki w PLN - Indicators in PLN terms Rynek kasowy - Cash market ISSN 1731-920X Biuletyn Miesięczny GPW WSE Monthly Bulletin (09/2012) wrzesień 2012 (09/2012) September 2012 Wskaźniki w PLN - Indicators in PLN terms Rynek kasowy - Cash market Wartość obrotów - notowania

Bardziej szczegółowo

REHABILITATION OF MEDIUM-HEAD HYDROPOWER PLANTS WITH EXPLOITED TWIN-FRANCIS TURBINES.

REHABILITATION OF MEDIUM-HEAD HYDROPOWER PLANTS WITH EXPLOITED TWIN-FRANCIS TURBINES. ZRE Gdańsk S.A. ul. Litewska 14A 80-719 Gdańsk REHABILITATION OF MEDIUM-HEAD HYDROPOWER PLANTS WITH EXPLOITED TWIN-FRANCIS TURBINES. Maciej Kaniecki, PhD Andrzej Łojek, PhD Marusz Hajdarowicz, M.Sc.Eng

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki w PLN - Indicators in PLN terms Rynek kasowy - Cash market

Wskaźniki w PLN - Indicators in PLN terms Rynek kasowy - Cash market ISSN 1731-920X Biuletyn Miesięczny GPW WSE Monthly Bulletin (07/2013) lipiec 2013 (07/2013) July 2013 Wskaźniki w PLN - Indicators in PLN terms Rynek kasowy - Cash market Wartość obrotów - notowania ciągłe

Bardziej szczegółowo

OFERTA REKLAMOWA. advertisement offer

OFERTA REKLAMOWA. advertisement offer OFERTA REKLAMOWA 2015 advertisement offer LICZBY GRAMWZIELONE.PL FACTS & FIGURES 5 LAT NA RYNKU YEARS ON THE MARKET 1 POZYCJA NA RYNKU MEDIÓW W POLSCE DEDYKOWANYCH ENERGII ODNAWIALNEJ NO 1 POSITION AMONG

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

Dom Development S.A., Pl. Piłsudskiego 3, 00-078 Warsaw

Dom Development S.A., Pl. Piłsudskiego 3, 00-078 Warsaw Jarosław Szanajca President of the Management Board Age: 45 Higher, Master of Law, Department of Law and Administration, Warsaw University 1996 present Dom Development S.A. in Warsaw, President of the

Bardziej szczegółowo

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy Definition: WHAT DOES THE SPECIAL ECONOMIC ZONE MEAN? THE SPECIAL ECONOMIC ZONE IS THE SEPERATED AREA WITH ATTRACTIVE TAX

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

ELEKTROBUDOWA SA od 15 lat na GPW ELEKTROBUDOWA SA. listopad 2012. www.elbudowa.com.pl

ELEKTROBUDOWA SA od 15 lat na GPW ELEKTROBUDOWA SA. listopad 2012. www.elbudowa.com.pl ELEKTROBUDOWA SA Firma na rynku od 1953 roku. Notowana na warszawskiej GPW od 16 lat. Lider w produkcji i usługach branży elektroenergetycznej w Polsce. Świadczy kompleksowe usługi budowlanomontażowe realizując

Bardziej szczegółowo

BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE INDUSTRIAL CONSTRUCTION

BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE INDUSTRIAL CONSTRUCTION BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE INDUSTRIAL CONSTRUCTION BRANŻA SPOŻYWCZA FOOD INDUSTRY 3 950 m 2 25 700 m 3 Baxters Polska Sp. z o.o. BAXTERS POLSKA Hala produkcyjno-magazynowa branży spożywczej z zapleczem socjalnym

Bardziej szczegółowo

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ THE POWER OF EXPORT IN POLISH COSMETICS INDUSTRY KATARZYNA OLĘDZKA Brand Manager Verona Products Professional AGENDA 1. Branża kosmetyczna w Polsce i na świecie

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

PRODUCTION HALL OFFER

PRODUCTION HALL OFFER PRODUCTION HALL OFFER 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Bałtowska 2. Location / Lokalizacja PRODUCTION HALL DATA Town / Street Miasto / Ulica Ostrowiec Świętokrzyski/Bałtowska Street

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Description Master Studies in International Logistics is the four-semesters studies, dedicate

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki w PLN - Indicators in PLN terms Rynek kasowy - Cash market

Wskaźniki w PLN - Indicators in PLN terms Rynek kasowy - Cash market ISSN 1731-920X Biuletyn Miesięczny GPW WSE Monthly Bulletin (10/2013) październik 2013 (10/2013) October 2013 Wskaźniki w PLN - Indicators in PLN terms Rynek kasowy - Cash market Wartość obrotów - notowania

Bardziej szczegółowo

ISSN X Biuletyn Miesięczny GPW WSE Monthly Bulletin (3/2010) marzec 2010 (3/2010) March 2010

ISSN X Biuletyn Miesięczny GPW WSE Monthly Bulletin (3/2010) marzec 2010 (3/2010) March 2010 ISSN 1731-920X Biuletyn Miesięczny GPW WSE Monthly Bulletin (3/2010) marzec 2010 (3/2010) March 2010 Wskaźniki w PLN - Indicators in PLN terms Rynek kasowy - Cash market Wartość obrotów - notowania ciągłe

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki w PLN - Indicators in PLN terms Rynek kasowy - Cash market

Wskaźniki w PLN - Indicators in PLN terms Rynek kasowy - Cash market ISSN 1731-920X Biuletyn Miesięczny GPW WSE Monthly Bulletin (08/2011) sierpień 2011 (08/2011) Aug 2011 Wskaźniki w PLN - Indicators in PLN terms Rynek kasowy - Cash market Wartość obrotów - notowania ciągłe

Bardziej szczegółowo

ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND

ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND 2014 WWW.ADVICERO.EU RETAIL MARKET IN POLAND The Polish retail market enjoyed substantial development in recent years and is expected to continue growing in the near

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

ROBYG GROUP Presentation for investors Warsaw, 19th October, 2011

ROBYG GROUP Presentation for investors Warsaw, 19th October, 2011 ROBYG GROUP Presentation for investors Warsaw, 19th October, 2011 Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii,

Bardziej szczegółowo

OFERTA REKLAMOWA 2016

OFERTA REKLAMOWA 2016 OFERTA REKLAMOWA 2016 LICZBY GRAMWZIELONE.PL FACTS & FIGURES 6 LAT NA RYNKU YEARS ON THE MARKET 1 POZYCJA NA RYNKU MEDIÓW W POLSCE DEDYKOWANYCH ENERGII ODNAWIALNEJ RENEWABLE ENERGY MEDIA IN POLAND ODSŁON

Bardziej szczegółowo

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International Edycja 5. kwiecień 2015 5 th Edition APRIL 2015 Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International The Most Desired Employers 2014 in the Opinion of Professionals

Bardziej szczegółowo

POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU

POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU by Marek Oppeln-Bronikowski, 17 of March 2005, Brussels POLISH ECONOMICAL SITUATION POLISH ECONOMICAL SITUATION REAL ECONOMY: YEAR GDP CPI year-end Investment

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

Employment. Number of employees employed on a contract of employment by gender in 2012. Company

Employment. Number of employees employed on a contract of employment by gender in 2012. Company Im not found /sites/eneacsr2012.mess-asp.com/themes/eneacsr2012/img/enea.jpg Employt Capital Group is one of the largest companies in the energy industry. Therefore it has an influence, as an employer,

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS

GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS T W O J A W I Z J A N A S Z C E L Y O U R V I S I O N O U R A I M LOKALIZACJA LOCATION Firma SKB ma swoją siedzibę w Polsce

Bardziej szczegółowo

Economical utilization of coal bed methane emitted during exploitation of coal seams energetic and environmental aspects

Economical utilization of coal bed methane emitted during exploitation of coal seams energetic and environmental aspects Economical utilization of coal bed methane emitted during exploitation of coal seams energetic and environmental aspects President of The Board mgr inż. Roman Łój Katowicki Holding Węglowy S.A. Katowicki

Bardziej szczegółowo

Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem

Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem Ŝurawia GTK1100 Poznań, 24-11-2010 Igor Pawela Forum Czystej Energii Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

FINANCIAL REPORT 1H 2012 covering the period from to obejmuj cy okres od do

FINANCIAL REPORT 1H 2012 covering the period from to obejmuj cy okres od do FINANCIAL REPORT 1H 2012 covering the period 01.01.2012 to 30.06.2012 obejmuj cy okres od 01.01.2012 do 30.06.2012 Date of submission/ Data przekazania 31.08.2012 1. Full name of the Issuer /Pe na nazwa

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Miesięczny GPW 1 WSE Monthly Bulletin

Biuletyn Miesięczny GPW 1 WSE Monthly Bulletin ISSN 1731-920X Biuletyn Miesięczny GPW WSE Monthly Bulletin (05/2009) maj 2009 (05/2009) May 2009 Wskaźniki w PLN - Indicators in PLN terms Rynek kasowy - Cash market Wartość obrotów - notowania ciągłe

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Miesięczny GPW 1 WSE Monthly Bulletin

Biuletyn Miesięczny GPW 1 WSE Monthly Bulletin ISSN 1731-920X Biuletyn Miesięczny GPW WSE Monthly Bulletin (02/2009) luty 2009 (02/2009) February 2009 Wskaźniki w PLN - Indicators in PLN terms Rynek kasowy - Cash market Wartość obrotów - notowania

Bardziej szczegółowo

ROBYG GROUP 3Q 2011 Financial results Warsaw, 10th November, 2011

ROBYG GROUP 3Q 2011 Financial results Warsaw, 10th November, 2011 ROBYG GROUP 3Q 2011 Financial results Warsaw, 10th November, 2011 Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii,

Bardziej szczegółowo

Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał

Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał Poland is a nation rich in history, culture, and tradition, undergoing tremendous change. Polska jest krajem bogatym w historię, kulturę i tradycję, przechodzącym

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w okresie I - IX 2010 roku.

Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w okresie I - IX 2010 roku. Warszawa, 22 listopada 2010 r. Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w okresie I - IX 2010 roku. W okresie styczeń-wrzesień br. wyniki finansowe badanych przedsiębiorstw a) uległy poprawie w

Bardziej szczegółowo

Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL. June 2013

Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL. June 2013 Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL June 2013 KEY FACTS ON THE SECTOR KEY FACTS ON THE SECTOR 110 000 No. of employees in foreign capital BPO/ITO, SSC and R&D centres

Bardziej szczegółowo

Struktura organizacyjna Pekao Banku Hipotecznego SA

Struktura organizacyjna Pekao Banku Hipotecznego SA Struktura organizacyjna Pekao Banku Hipotecznego SA Stałe Komitety Komitet ALCO Obszar Prezesa Zarządu Komitet Kredytowy Komitet Ryzyka Operacyjnego Biznesowy Komitet Kontroli Wewnętrznej Biuro Obsługi

Bardziej szczegółowo

Raport okresowy. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich. Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z działalności. I kwartał 2011 r.

Raport okresowy. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich. Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z działalności. I kwartał 2011 r. Raport okresowy z siedzibą w Bielanach Wrocławskich Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z działalności. r. List Prezes Zarządu Black Point S.A. do Akcjonariuszy i Inwestorów. Szanowni Akcjonariusze

Bardziej szczegółowo

Plan prezentacji. I. Pierwszy rok RADPOL S.A. na GPW. II. Realizacja celów Emisji. III.Wyniki finansowe. IV. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Plan prezentacji. I. Pierwszy rok RADPOL S.A. na GPW. II. Realizacja celów Emisji. III.Wyniki finansowe. IV. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Plan prezentacji I. Pierwszy rok RADPOL S.A. na GPW II. Realizacja celów Emisji III.Wyniki finansowe IV. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy V. Cele długookresowe I. Pierwszy rok RADPOL S.A. na GPW Kurs akcji

Bardziej szczegółowo

WAREHOUSE AND PRODUCTION HALL OFFER poz. schematu nr 1 position 1 on the sketch

WAREHOUSE AND PRODUCTION HALL OFFER poz. schematu nr 1 position 1 on the sketch WAREHOUSE AND PRODUCTION HALL OFFER poz. schematu nr 1 position 1 on the sketch PRODUCTION HALL DATA 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Hala magazynowo- produkyjna (oznaczona na schemacie

Bardziej szczegółowo

System optymalizacji produkcji energii

System optymalizacji produkcji energii System optymalizacji produkcji energii Produkcja energii jest skomplikowanym procesem na który wpływa wiele czynników, optymalizacja jest niezbędna, bieżąca informacja o kosztach i możliwościach wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland

Cracow University of Economics Poland Cracow University of Economics Poland Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Keynote Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit,

Bardziej szczegółowo

25 27 May th Logistics, Warehousing and Transport Expo. summary.

25 27 May th Logistics, Warehousing and Transport Expo. summary. summary On logistics in a complex manner, at the Expo Silesia fair only Over two thousand visitors came to Expo Silesia on 25-27 May 2010 during the Logistics, and the Rail Transport Fair held at the same

Bardziej szczegółowo

ELEKTROBUDOWA SA R a p o r t R o c z n y A n n u a l R e p o r t 2 0 0 6

ELEKTROBUDOWA SA R a p o r t R o c z n y A n n u a l R e p o r t 2 0 0 6 ELEKTROBUDOWA SA R a p o r t R o c z n y A n n u a l R e p o r t 2 0 0 6 ELEKTROBUDOWA SA R a p o r t R o c z n y A n n u a l R e p o r t 2 0 0 6 ELEKTROBUDOWA SA Historia ELEKTROBUDOWY 1953 powstaje Przedsi

Bardziej szczegółowo

Standard pre-qualification form for contractors & suppliers. Formularz wstępny dla Wykonawców i Dostawców

Standard pre-qualification form for contractors & suppliers. Formularz wstępny dla Wykonawców i Dostawców Standard pre-qualification form for contractors & suppliers Formularz wstępny dla Wykonawców i Dostawców The Parties/Strony Name of the Contractor / Wykonawca Name of the Employer / Zamawiający Solidea

Bardziej szczegółowo

KULCZYK OIL VENTURES INC. Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku

KULCZYK OIL VENTURES INC. Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku KULCZYK OIL Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku (systemem ESPI) List of information which has been disclosed to the public during 2012 (filed with Warsaw Stock Exchange information

Bardziej szczegółowo

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates Call 2013 national eligibility criteria and funding rates POLAND a) National eligibility criteria Funding Organisation National Contact Point National Center for Research and Development (Narodowe Centrum

Bardziej szczegółowo

ZELMOTOR Sp.z o.o Rzeszów; ul.przemysłowa 4a

ZELMOTOR Sp.z o.o Rzeszów; ul.przemysłowa 4a ZELMOTOR Sp.z o.o. 35-105 Rzeszów; ul.przemysłowa 4a tel. 017 8658858; fax: 0178658452 Zelmotor spółka z o.o. powstała 1.01.2010r w ramach przekształceń z Zakładu Silników Zelmer S.A. pozostając głównym

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki w PLN - Indicators in PLN terms Rynek kasowy - Cash market

Wskaźniki w PLN - Indicators in PLN terms Rynek kasowy - Cash market ISSN 1731-920X Biuletyn Miesięczny GPW WSE Monthly Bulletin (11/2011) listopad 2011 (11/2011) Nov 2011 Wskaźniki w PLN - Indicators in PLN terms Rynek kasowy - Cash market Wartość obrotów - notowania ciągłe

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE WYNIKI FINANSOWE GRUPY ELEKTROBUDOWA ZA 3 M-CE 2017

SKONSOLIDOWANE WYNIKI FINANSOWE GRUPY ELEKTROBUDOWA ZA 3 M-CE 2017 Warszawa, 18.05.2017 r. SKONSOLIDOWANE WYNIKI FINANSOWE GRUPY ELEKTROBUDOWA ZA 3 M-CE 2017 KLUCZOWE PARAMETRY 3M. 2017 (mpln) 300 250 200 150 100 50-258 ZAMÓWIENIA* 138 144 3M. 2015 3M. 2016 3M. 2017 300

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki w PLN - Indicators in PLN terms Rynek kasowy - Cash market

Wskaźniki w PLN - Indicators in PLN terms Rynek kasowy - Cash market ISSN 1731-920X Biuletyn Miesięczny GPW WSE Monthly Bulletin (03/2012) Marzec 2012 (03/2012) March 2012 Wskaźniki w PLN - Indicators in PLN terms Rynek kasowy - Cash market Wartość obrotów - notowania ciągłe

Bardziej szczegółowo

ELEKTROBUDOWA SA LIDER POLSKIEJ ELEKTROENERGETYKI

ELEKTROBUDOWA SA LIDER POLSKIEJ ELEKTROENERGETYKI ELEKTROBUDOWA SA LIDER POLSKIEJ ELEKTROENERGETYKI www.elbudowa.com.pl 1 ELEKTROBUDOWA SA KIM JESTEŚMY I CO ROBIMY www.elbudowa.com.pl 2 ELEKTROBUDOWA SA Firma istnieje na rynku od 1953 roku. Notowana na

Bardziej szczegółowo

ELEKTROBUDOWA SA ELEKTROBUDOWA SA 2007

ELEKTROBUDOWA SA ELEKTROBUDOWA SA 2007 2007 ELEKTROBUDOWA SA Raport Roczny Annual Report 2007 Cele ELEKTROBUDOWY SA wzmocniç pozycj lidera polskiej elektroenergetyki rozwijaç potencjał w sposób zrównowa ony i stabilny ustawicznie poszerzaç

Bardziej szczegółowo

Has the heat wave frequency or intensity changed in Poland since 1950?

Has the heat wave frequency or intensity changed in Poland since 1950? Has the heat wave frequency or intensity changed in Poland since 1950? Joanna Wibig Department of Meteorology and Climatology, University of Lodz, Poland OUTLINE: Motivation Data Heat wave frequency measures

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ W ENERGETYCE

ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ W ENERGETYCE Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. we Włocławku Michał Pietraszewski Zygmunt Katolik ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ W ENERGETYCE Studium przypadku Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES IN Description The objective of the studies is to train an expert in international

Bardziej szczegółowo

Privacy policy. Polityka prywatności. www.wochen-office.com. office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473

Privacy policy. Polityka prywatności. www.wochen-office.com. office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473 Privacy policy Polityka office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473 registration / correspondence address: 05-850 Ożarów Mazowiecki ul. Dmowskiego 70A/37 Polska / Poland The personal / business

Bardziej szczegółowo

I webinarium 18.02.2015

I webinarium 18.02.2015 I webinarium 18.02.2015 Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

Bardziej szczegółowo

Plac Powstańców Warszawy Warszawa Polska Warsaw Poland

Plac Powstańców Warszawy Warszawa Polska Warsaw Poland ZAWIADOMIENIE O NABYCIU AKCJI W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI PFLEIDERER GROUP S.A. ORAZ ODPOWIADAJĄCEJ IM LICZBY GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU PFLEIDERER GROUP S.A. NOTIFICATION REGARDING THE ACQUISITION

Bardziej szczegółowo

GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland

GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIVE SCIENCES POZNAŃ BRANCH Department of Environmental Management in Livestock Buildings and

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki w PLN - Indicators in PLN terms Rynek kasowy - Cash market

Wskaźniki w PLN - Indicators in PLN terms Rynek kasowy - Cash market ISSN 1731-920X Biuletyn Miesięczny GPW WSE Monthly Bulletin (07/2012) lipiec 2012 (07/2012) July 2012 Wskaźniki w PLN - Indicators in PLN terms Rynek kasowy - Cash market Wartość obrotów - notowania ciągłe

Bardziej szczegółowo

Adam Kozierkiewicz JASPERS

Adam Kozierkiewicz JASPERS Adam Kozierkiewicz JASPERS Europa 2020 Flagship initiatives Priorities Targets Digital agenda for Europe Innovation Union Youth on the move Resource efficient Europe An industrial policy for the globalisation

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

Wrocław Skrócone sprawozdanie finansowe 18:22 ND / SU Condensed financial statement 4 m/s Informacje ogólne Suma bilansowa netto na koniec 2012 r. wyniosła 2 097 mln zł, a na koniec 2011 r. 2 067 mln zł.

Bardziej szczegółowo

OFERTA REKLAMOWA 2017

OFERTA REKLAMOWA 2017 OFERTA REKLAMOWA 2017 LICZBY GRAMWZIELONE.PL FACTS & FIGURES 7LAT NA RYNKU POZYCJA NA RYNKU MEDIÓW W POLSCE DEDYKOWANYCH ENERGII ODNAWIALNEJ RENEWABLE ENERGY MEDIA IN POLAND ODSŁON 4 600 000 WYGENEROWALI

Bardziej szczegółowo

Faculty of Environmental Engineering. St.Petersburg 2010

Faculty of Environmental Engineering. St.Petersburg 2010 Faculty of Environmental Engineering St.Petersburg 2010 Location of Wrocław LOCATION: centre of the Silesian Lowland 51º07 N, 17º02 E TOTAL AREA: 293 km 2 GREEN AREAS: 35% of the overall area ISLANDS:

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES Graduate profile Graduate has a general theoretical knowledge in the field

Bardziej szczegółowo

Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH

Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH Kierunek Elektronika i Telekomunikacja, Studia II stopnia Specjalność: Systemy wbudowane Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki w PLN - Indicators in PLN terms Rynek kasowy - Cash market

Wskaźniki w PLN - Indicators in PLN terms Rynek kasowy - Cash market ISSN 1731-920X Biuletyn Miesięczny GPW WSE Monthly Bulletin (09/2013) wrzesień 2013 (09/2013) September 2013 Wskaźniki w PLN - Indicators in PLN terms Rynek kasowy - Cash market Wartość obrotów - notowania

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki w PLN - Indicators in PLN terms Rynek kasowy - Cash market

Wskaźniki w PLN - Indicators in PLN terms Rynek kasowy - Cash market ISSN 1731-920X Biuletyn Miesięczny GPW WSE Monthly Bulletin (12/2013) grudzień 2013 (12/2013) December 2013 Wskaźniki w PLN - Indicators in PLN terms Rynek kasowy - Cash market Wartość obrotów - notowania

Bardziej szczegółowo

ELEKTROBUDOWA SA. Raport Roczny Annual Report WYBRANE DANE FINANSOWE SELECTED FINANCIAL DATA. w tys. PLN / in thousands of PLN jednostkowe company

ELEKTROBUDOWA SA. Raport Roczny Annual Report WYBRANE DANE FINANSOWE SELECTED FINANCIAL DATA. w tys. PLN / in thousands of PLN jednostkowe company WYBRANE DANE FINANSOWE SELECTED FINANCIAL DATA Raport Roczny Annual Report ELEKTROBUDOWA SA Przychody ze sprzeda y ogółem Total sales revenues Zysk z działalnoêci operacyjnej Operating profit Zysk brutto

Bardziej szczegółowo

CERTIFICATION CONTACT SECRETARY HOMEPAGE OFFER CERTIFICATION. The Building Research Institute as:

CERTIFICATION CONTACT SECRETARY HOMEPAGE OFFER CERTIFICATION. The Building Research Institute as: HOMEPAGE OFFER CERTIFICATION CERTIFICATION The Building Research Institute as: an accredited and notified body for certification of products conducts certification activities within the scope of certification

Bardziej szczegółowo

ZróŜnicowanie polskich miast Urban Inequality in Poland

ZróŜnicowanie polskich miast Urban Inequality in Poland OECD Przegląd krajowej polityki miejskiej National Urban Policy Review of Poland 17-19 19 March 2010 ZróŜnicowanie polskich miast Urban Inequality in Poland Zygmunt Ziobrowski Instytut Rozwoju Miast The

Bardziej szczegółowo

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r.

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. RAPORT BIEŻĄCY NR 17/2010 Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Warszawa, 3 marca 2010 r. Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

1. PBG GROUP: CONTACT DETAILS

1. PBG GROUP: CONTACT DETAILS OTHER INFORMATION 1. PBG GROUP: CONTACT DETAILS TABLE 1: PARENT UNDERTAKING Company Address Tel. No./Fax www e-mail PBG S.A. www.pbg-sa.pl polska@pbg-sa.pl TABLE 2: DIRECT SUBSIDIARIES Company Address

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

Temat The Annual General Meeting of Shareholders, June 16, 2015 Revised Proposals of Resolutions

Temat The Annual General Meeting of Shareholders, June 16, 2015 Revised Proposals of Resolutions KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 16/2015 Data sporządzenia: 2015%06%01 Skrócona nazwa emitenta A.C.E. S.A. Temat The Annual General Meeting of Shareholders, June 16, 2015 Revised Proposals

Bardziej szczegółowo