TRANSPORT MIEJSKI I REGIONALNY 2010

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TRANSPORT MIEJSKI I REGIONALNY 2010"

Transkrypt

1 TRANSPORT MIEJSKI I REGIONALNY 2010 SPIS TREŚCI nr 1 2 Wpływ lokalnych baz danych na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego / Tomasz Szczuraszek Influence of local databases on road traffic safety improvement 7 Analiza zmian rodzajów i przyczyn zdarzeń drogowych na drogach wojewódzkich Małopolski / Arkadiusz Zielinkiewicz Analysis of changes in nature and reason of road accidents on regional roads of Malopolska 14 MoŜliwości zwiększania wpływu inwestycji unijnych na poprawę dostępności komunikacyjnej transportem zbiorowym obszarów peryferyjnych / Michał Wolański Possibilities of increasing EU's investments effects on improvement of public transport accessibility in suburban areas 19 Idea i narzędzia unijnego projektu MAX mającego na celu podniesienie świadomości potrzeby zarządzania mobilnością / Aleksandra Faron, Andrzej Rudnicki Idea and tools in EU's MAX project towards acceleration of consciousness of necessity to manage the mobility 27 Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie planu działania na rzecz mobilności w mieście (2008/2217(INI)) Project of resolution on an action plan on urban mobility adopted by European Parliament (2008/2217(0NI)) 33 SpostrzeŜenia metodyczne do artykułu Pana dr inŝ. Witolda Rekucia pt.: Identyfikacja architektury procesowej w formie hierarchii procesów w zarządzaniu miejskim transportem zbiorowym" (" Transport Miejski i Regionalny", 2009, nr 9) / Wojciech Bąkowski Some methodical remarks to the article by dr inŝ. Witold Rekuć on Process architecture identification in city transport hierarchy -processes hierarchy ( Transport Miejski i Regionalny", 2009, nr 9) 35 Odpowiedź na spostrzeŝenia metodyczne Pana profesora dra hab. Wojciecha Bąkowskiego do artykułu mojego autorstwa pt: Identyfikacja architektury procesowej w formie hierarchii procesów w zarządzaniu miejskim transportem zbiorowym" ( Transport Miejski i Regionalny", 2009, nr 9) The answer to some methodical remarks by Prof. dr hab. Wojciech Bąkowski to my article on Process architecture identification in city transport hierarchy - processes hierarchy ( Transport Miejski i Regionalny", 2009, nr9)

2 nr 2 2 Badania satysfakcji pasaŝerów przewoźnika Arriva PCC w Polsce / Michał Beim, Jędrzej Gadziński Survey of passenger satisfaction for Arriva PCC operator in Poland 12 Wpływ polityki transportowej miasta na zmniejszanie zatłoczenia na przykładzie Wrocławia / Bogusław Molecki, Tomasz Korycki Influence of the city transport policy on congestion on case of Wroclaw 19 Przekształcenia organizacyjno-własnościowe pasaŝerskich przedsiębiorstw komunikacji samochodowej / Zbigniew Taylor, Ariel Ciechański Property and organisation transformations in road passenger transport companies 26 Uwzględnianie kwestii zrównowaŝonego rozwoju w polityce UE w róŝnych dziedzinach. Przegląd strategii Unii Europejskiej na rzecz zrównowaŝonego rozwoju - rok 2009 Implementation of the idea of sustainable development in the UE policies for various fields of human activity. Review of the UE Sustainable Development Strategy Systemy telematyczne SOLARI jako element wspomagający w podnoszeniu jakości transportu miejskiego (tekst sponsorowany) SOLARI telematic system as an element aided city transport quality improvement

3 nr lat gdyńskiej miejskie] komunikacji zbiorowej / Olgierd Wyszomirski, Mariusz Józefowicz Eighty anniversary of public transport in Gdansk 9 Dostępność czasowa celów podróŝy przy dojazdach lokalnym transportem publicznym w Poznaniu / Jędrzej Gadziński, Michał Beim Time accessibility of travel targets for accessing by means of local public transport in Poznan 14 Modelowanie symulacyjne ruchu wzbudzonego i tłumionego / Andrzej Szarata Simulation modeliing of induced and reduced traffic 18 Zasady projektowania wielkopowierzchniowych parkingów naziemnych przyjaznych dla krajobrazu i środowiska / Anna Sarna Rules for designing parking lots friendly for landscape and environment 26 Wybrane zagadnienia zarządzania mobilnością / Katarzyna Nosal, Wiesław Starowicz Some problems of mobility management 32 Ruch rowerowy w Polsce na tle innych krajów UE / Tadeusz Kopta Bicycle traffic in Poland in comparison to the other UE countries

4 nr 4 2 Bezpieczeństwo ruchu drogowego w Polsce u progu nowej polityki transportowej Unii Europejskiej / Ryszard Krystek Road traffic safety in Poland at the beginning of the new EU transportation policy 6 Europejski program działań na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego nadzieje i oczekiwania / Richard E. Allsop European programme for road traffic safety in hopes and expectations 14 Perspektywy integracji systemu bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce według koncepcji ZEUS / Joanna śukowska, Lech Michalski Perspectives of road traffic safety integration in Poland according to ZEUS conception 18 Zbiorowy transport publiczny w zintegrowanym systemie bezpieczeństwa ruchu drogowego / Wiesław Dźwigoń, Łukasz Franek Public transport in integrated system of road safety 23 System niezaleŝnych badań wypadków drogowych w koncepcji ZEUS / Jan Unarski System of independent investigation of road accidents in conception of ZEUS 30 Zintegrowane zarządzanie ryzykiem w systemie bezpieczeństwa ruchu drogowego / Kazimierz Jamroz, Andrzej Szymanek Integrated risk management system for road traffic safety

5 nr 5 2 W poszukiwaniu oceny wartości usługi w miejskim transporcie zbiorowym / Wojciech Bąkowski Looking for city transport service value assessment 7 Restrukturyzacja miejskiego transportu zbiorowego w Polsce w latach / Olgierd Wyszomirski City public transport restructuring in Poland from 1990 to Perspektywy rozwoju transportu szynowego na obszarze Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego / Paweł Sośnicki Perspectives for railway transport development in the Upper Silesian Industrial Region 19 Komunikacja trolejbusowa w Tychach / Anna Powałka Trolleybus system in Tychy 25 Kryteria oceny planerów podróŝy dla transportu publicznego / Andrzej Jaszkiewicz, Artur Szychta Assessment criterions f journey planners in public transport 28 Modelowanie zachowań komunikacyjnych mieszkańców metropolii / Paweł Sośnicki, Jacek Szołtysek Modelling of transportation behaviour of metropolitan citizens 35 Centrum miasta - węzeł gordyjski urbanistyki komunikacyjnej / Bernard Rzeczyński City centre - Gordian knot of transportation town planning 39 Zmiany w regulacjach prawnych w zakresie ruchu drogowego / Bogusław Molecki Law regulation changes in the field of road traffic

6 nr 6 2 Rozwój obsługi komunikacyjnej mieszkańców w obszarze aglomeracyjnym miasta Krakowa / Zofia Bryniarska Development of public transport services in the Krakow suburban region 9 Wykorzystanie tramwajów w komunikacji nocnej / Marcin Rechłowicz Usage of tramways in passenger transport service by night 16 System obszarowego sterowania ruchem i system nadzoru ruchu tramwajowego w Krakowie / Piotr Haremza Area traffic control system and tram traffic control system in Krakow 21 Zintegrowane planowanie transportu jako odpowiedź na załoŝenia rozwoju zrównowaŝonego miast / Anna Farian Integrated transport planning as the response to the implementation of the sustainable development of the cities 31 Zachowania pieszych w obrębie duŝych skrzyŝowań z sygnalizacją świetlną na przykładzie placu Grunwaldzkiego we Wrocławiu / Bogusław Molecki, Emilia Skupień Pedestrian behavior in the area of large intersections with traffic light on case of Grunwaldzki Square in Wroclaw

7 nr 7/8 3 Krajobraz rond we Wrocławiu / Dagmara Chylińska, Gerard Kosmala Landscape of roundabouts m Wroclaw 10 Wydzielone pasy autobusowo-tramwajowe jako usprawnienie funkcjonowania systemu transportu publicznego w Poznaniu / Bartosz Majewski Lane dedicated for buses and trams as public transport system performance improvement in Poznan 15 Zmiany w planach rozwoju sieci tramwajowej we Wrocławiu i ich potencjalne konsekwencje / Igor Gisterek, Maciej Kruszyna Changes of tram network development plans in Wroclaw and their potential consequences 19 Transport publiczny - zagroŝenie czy szansa dla środowiska / Artur Badyda, Andrzej Kraszewski Public transport - chances and threats for environment 26 Wykorzystanie wydzielonych drogowych pasów autobusowych w Krakowie przez pojazdy miejskiego transportu zbiorowego / Sabina Puławska, Wiesław Starowicz Exploitation of bus lanes in Krakow by public transport vehicles 32 Wpływ wydzielonych pasów autobusowych na Trasie Łazienkowskiej w Warszawie na ruch pojazdów / Stefan Sarna Impact of bus lanes in Lazienkowska Route in Warszawa on vehicle traffic 36 System bezobsługowej wypoŝyczalni rowerów miejskich w Krakowie / Łukasz Hubka, Rafał Malinowski Unattended system of city-bicycle retting in Kraków 42 Stosowanie minironda jako metody poprawy bezpieczeństwa i uspokojenia ruchu drogowego na przykładzie miasta Chorzowa / Piotr Wojtala, Bogusław Bernad, Maciej Trybek Application of the mini-roundabout as a method improving safety and calming traffic on case of the city of Chorzow 48 Badania parkingowe z wykorzystaniem techniki cyfrowego rozpoznawania obrazu / Ireneusz Celiński Parking research using digital image processing

8 nr 9 2 Próba oceny wpływu zmniejszenia administracyjnego limitu prędkości w obszarach zabudowanych na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce / Tomasz Szczuraszek, Marek Obłój Attempt of influence of administrative decrease of speed limit in urban areas assessment on road traffic safety improvement in Poland 9 Obwodnica Augustowa a trasa ViaBaltica w świetle badań modelowych i prognoz ruchu / Tomasz Dybicz Augustów ring road and ViaBaltica route in the light of modelling research and traffic forecast 13 Metropolie szansą rozwoju transportu publicznego / Janusz Radziejowski Metropolises - chance for public transport development 19 Poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego w regionach Unii Europejskiej / Joanna Wachnicka Level of road traffic safety in the European Union regions 22 Zachowania komunikacyjne mieszkańców Tczewa w świetle wyników badań marketingowych / Katarzyna Hebel, Jakub Madeja Travel behaviours of inhabitants of Tczew - result of marketing survey 27 Preferencje pasaŝerów transportu zbiorowego na terenie aglomeracji śląskiej / Maria Cieśla, Damian Gąska, Tadeusz Opasiak Preferences of public transport passengers in the area of Silesian agglomeration 33 Komunikacja szynowa w Innsbrucku jako przykład powiązania sieci tramwajowej z lokalnym transportem kolejowym / Jakub Taczanowski Railway transport in Innsbruck as an example of connection between tramway network and local railway transport

9 nr 10 2 W kierunku zrównowaŝonej mobilności, czyli jak skorzystać z doświadczeń miast europejskich dzięki projektowi CiViTAS CATALIST / Joanna Majdecka Towards sustanaible mobility, i.e. how to use experiences of the European cities thanks to the CiViTAS CATALIST project 5 Rola opłat za wjazd do centrum w Sztokholmie w strategii zrównowaŝonego transportu / Daniel Firth Effects of the tax for entering to the centre in Stockholm the framework of the strategy of sustainable transport 8 Wykorzystanie inteligentnych systemów transportowych w transporcie publicznym w Tuluzie / Jonathan Turgy Use of intelligent transport systems in the public transport in Toulouse 11 System car-sharing w Bremie / Thomas Kirpal Car-sharing system in Bremen 14 Czyste pojazdy w Sztokholmie" - program wprowadzenia na rynek pojazdów napędzanych paliwami odnawialnymi / Jonas Ericson Clean vehicles in Stockholm" - program of introduction to the market of the vehicles on renewable fuels 22 Tele-bus - przykład pomyślnego transferu technologii z Genui do Krakowa / Magdalena Drobniak-Salitra, Adrian Obuchowicz Tele-bus - an example of successful transfer of technology from Genoa to Krakow

10 nr lat uczelni technicznych we Wrocławiu / Antoni Szydło One hundred years of technical universities in Wrocław 8 Skłonność kierowców do udzielania pierwszeństwa pieszym na przejściach przez jezdnie / Krzysztof Gasz The tendency of drivers to give priority to pedestrians at crosswalks 11 Ocena moŝliwości i zasadności uruchomienia tramwaju dwusystemowego we Wrocławiu / Igor Gisterek, Marek KruŜyński Assessment of possibility and relevancy of launch double system tram in Wrocław 17 Dodatkowe przejścia przez jezdnie jako rozwiązanie poprawiające warunki ruchu pieszych na skrzyŝowaniu / Maciej Kruszyna Additional street crossings as a solution for improvement of pedestrian traffic conditions on the intersection 22 Problemy doskonalenia konstrukcji rozjazdów tramwajowych w świetle wrocławskich doświadczeń / Jacek Makuch Problems of improvement of tram junctions' constructions in the light of Wrocław experiences 27 Koncepcja kolei regionalnej dla okolic Wrocławia / Andrzej Piotrkowski An idea of regional rail transport for the area around Wrocław 29 Transport konny dawnego Wrocławia / Wiesław Spuziak Horse-drawn transport in the old Wrocław 35 Kształtowanie systemu ruchu rowerowego na przykładzie Wrocławia / Czesław Wołek Shaping of the bicycle traffic system on the example of Wrocław

11 nr 12 3 Nowa kolej linowa dla Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie / Tomasz Rokita, Marian Wójcik Project of the new gondola ropeway in the Voivodship Park of Culture and Recreation in Chorzow 6 Tramwaj linowy jako środek transportu na lotniskach / Tomasz Rokita Cable Car as a solution for transportation at airports 10 Miejska kolej linowa dla Kłodzka / Tomasz Rokita, Marian Wójcik The concept of reversible ropeway in Kłodzko 13 Tramwaj linowy dla lotniska w Balicach / Tomasz Rokita Concept of cable car for the Balice Airport 16 Elektrohydrauliczne systemy sterowania sita napinania liny w kolejach napowietrznych / Janusz Pluta Electro-hydraulic systems for controlling the cable tightening force in aerial cable railways 21 Napowietrzne koleje linowe jako część systemu komunikacji miejskiej / Tomasz Magiera Aerial ropeways as a part of urban transport system 25 Koleje linowe jako element promocji miast / Tomasz Magiera Ropeways in cities promotion 28 Dźwigi osobowe - zabytki techniki warte zachowania / Tomasz Krakowski Passenger elevators -relics of the technology deserving preservation 31 Certyfikacja energetyczna urządzeń dźwigowych jako urządzeń transportu pionowego / Tomasz Krakowski Energy certification of lifting gears as devices of vertical transport 35 Koszty budowy ośrodka narciarskiego z urządzeniami transportu linowego w Polsce / Grzegorz Olszyna, Marian Wójcik Costs of the construction of the ski centre equipped with ski lifts in Poland 38 Kolej linowa przez Wisłę w Kazimierzu Dolnym / Tomasz Rokita Aerial ropeway over the Vistula river in Kazimierz Dolny Oprac. BPK

OCTOBER 20, 2010 / 20 PAŹDZIERNIKA 2010 HALL OF SILESIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, KATOWICE

OCTOBER 20, 2010 / 20 PAŹDZIERNIKA 2010 HALL OF SILESIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, KATOWICE OCTOBER 20, 2010 / 20 PAŹDZIERNIKA 2010 HALL OF SILESIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, KATOWICE 11.00-12.00 OPENING THE CONFERENCE/OTWARCIE KONFERENCJI 12.00-12.30 COFFEE BREAK/PRZERWA KAWOWA 12.30-14.50 PLENARY

Bardziej szczegółowo

Spis treści 2014. Rocznik LXVI NR 1 12. Autor Tytuł nr strona

Spis treści 2014. Rocznik LXVI NR 1 12. Autor Tytuł nr strona Spis treści 2014 Rocznik LXVI NR 1 12 Autor Tytuł nr strona Artykuły Bentkowska-Senator Krystyna, Zdzisław Kordel Zdzisław, Wilk Tadeusz Problematyka opłat drogowych 9 6 The issue of road charges Bielas

Bardziej szczegółowo

15th International Conference 'TRANSPORT SYSTEMS TELEMATICS TST 15'

15th International Conference 'TRANSPORT SYSTEMS TELEMATICS TST 15' 15th International Conference 'TRANSPORT SYSTEMS TELEMATICS TST 15' 15th Conference Transport Systems Telematics TST'15 - has been organised this year by Polish Association of Transport Telematics /PSTT/

Bardziej szczegółowo

OCTOBER 17, 2007 / 17 PAŹDZIERNIKA 2007 HALL OF SILESIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, KATOWICE

OCTOBER 17, 2007 / 17 PAŹDZIERNIKA 2007 HALL OF SILESIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, KATOWICE OCTOBER 17, 2007 / 17 PAŹDZIERNIKA 2007 HALL OF SILESIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, KATOWICE PLENARY SESSION/SESJA PLENARNA Chairman/Przewodniczy: Jerzy MIKULSKI 10.00 OPENING THE CONFERENCE/OTWARCIE KONFERENCJI

Bardziej szczegółowo

----------------------------------- 2 --------------------------------------- Agrotec Polska Sp. z o.o.

----------------------------------- 2 --------------------------------------- Agrotec Polska Sp. z o.o. Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności oraz przez budżet państwa w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Raport Końcowy

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia zarządzania mobilnością

Wybrane zagadnienia zarządzania mobilnością Katarzyna Nosal 1 Wiesław Starowicz 2 Wybrane zagadnienia zarządzania mobilnością ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Artykuł

Bardziej szczegółowo

etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej:

etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej: 323 Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej Partnership at all stages of sustainable building life cycle Projekt Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA 2012. nr 1. 6 Wydarzenia

LOGISTYKA 2012. nr 1. 6 Wydarzenia LOGISTYKA 2012 SPIS TREŚCI nr 1 6 Wydarzenia KONCEPCJE I STRATEGIE LOGISTYCZNE 9 Śródlądowy transport wodny w Polsce w świetle europejskiej polityki transportowej / Krystyna Wojewódzka-Król 15 Współczesne

Bardziej szczegółowo

OCTOBER 10, 2012 / 10 PAŹDZIERNIKA 2012 KATOWICE AIRPORT, PYRZOWICE

OCTOBER 10, 2012 / 10 PAŹDZIERNIKA 2012 KATOWICE AIRPORT, PYRZOWICE OCTOBER 10, 2012 / 10 PAŹDZIERNIKA 2012 KATOWICE AIRPORT, PYRZOWICE 9.30 DEPARTURE OF THE BUS FROM KATOWICE TO AIRPORT/ODJAZD AUTOBUSU Z KATOWIC NA LOTNISKO 10.00 REGISTRATION/REJESTRACJA UCZESTNIKÓW 11.00-11.15

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁCZESNE UWARUNKOWANIA ROZWOJU TRANSPORTU W REGIONIE

WSPÓŁCZESNE UWARUNKOWANIA ROZWOJU TRANSPORTU W REGIONIE WSPÓŁCZESNE UWARUNKOWANIA ROZWOJU TRANSPORTU W REGIONIE Studia Ekonomiczne ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH WSPÓŁCZESNE UWARUNKOWANIA ROZWOJU TRANSPORTU W REGIONIE Redaktor

Bardziej szczegółowo

OF THE POLISH REAL ESTATE SCIENTIFIC SOCIETY OLSZTYN 2 0 1 2 ISSN

OF THE POLISH REAL ESTATE SCIENTIFIC SOCIETY OLSZTYN 2 0 1 2 ISSN V O L U M E 20 N U M B E R 4 STUDIA I MATERIA Y TOWARZYSTWA NAUKOWEGO NIERUCHOMO CI JOURNAL OF THE POLISH REAL ESTATE SCIENTIFIC SOCIETY OLSZTYN 2 0 1 2 ISSN 1733-2478 STUDIA I MATERIA Y TOWARZYSTWA NAUKOWEGO

Bardziej szczegółowo

MODELE REWITALIZACJI JAKO NARZĘDZIA ZARZĄDZANIA MIASTAMI

MODELE REWITALIZACJI JAKO NARZĘDZIA ZARZĄDZANIA MIASTAMI dr inż. Wiesław Wańkowicz Instytut Rozwoju Miast w Krakowie MODELE REWITALIZACJI JAKO NARZĘDZIA ZARZĄDZANIA MIASTAMI Materiał przygotowano w ramach realizacji projektu badawczego zamawianego nr PBZ MNiSW

Bardziej szczegółowo

MARKETING I RYNEK 10/2014

MARKETING I RYNEK 10/2014 MARKETING I RYNEK 10/2014 Adres redakcji 00-099 Warszawa, ul. Canaletta 4, p. 301 tel. (22) 827 80 01, w. 314 faks (22) 827 55 67 e-mail: mir@pwe.com.pl strona internetowa: www.marketingirynek.pl Wersja

Bardziej szczegółowo

ŻYCIORYS ZAWODOWY - Tomasz Polichnowski

ŻYCIORYS ZAWODOWY - Tomasz Polichnowski DANE DO KONTAKTU TEL. +48 728 227 706 E-mail: tomek.polichnowski@icloud.com Adres do kontaktu: ul Wiejska 12a, 00-490 Warszawa WYKSZTAŁCENIE, ODBYTE STUDIA I SZKOLENIA Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa

Bardziej szczegółowo

UKAZUJE SIĘ OD 1945 ROKU

UKAZUJE SIĘ OD 1945 ROKU przegląd miesięcznik naukowo-techniczny stowarzyszenia inżynierów i techników komunikacji RP 1 2015 rocznik LXX cena 25,00 zł w tym 5% VAT komunikacyjny UKAZUJE SIĘ OD 1945 ROKU Regulacja w sektorze kolejowym

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE ANNUAL REPORT

SPRAWOZDANIE ROCZNE ANNUAL REPORT 2014 SPRAWOZDANIE ROCZNE ANNUAL REPORT SPIS TREŚCI / TABLE OF CONTENTS SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2014 / ANNUAL REPORT 2014 3 RAPORT ZARZĄDCZY / MANAGEMENT REPORT ON THE COMPANY S OPERATION

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Konferencyjne Book of abstracts

Zeszyty Konferencyjne Book of abstracts Zeszyty Konferencyjne Book of abstracts Międzynarodowa Konferencja Naukowa Inwestycje i nieruchomości w warunkach zrównoważonego rozwoju Investments and real estate in sustainable development Katedra Inwestycji

Bardziej szczegółowo

Budowa inteligentnych systemów transportowych jako szansa dla zrównoważonego rozwoju regionów

Budowa inteligentnych systemów transportowych jako szansa dla zrównoważonego rozwoju regionów Budowa inteligentnych systemów transportowych jako szansa dla zrównoważonego rozwoju regionów Michał Marczak Politechnika Łódzka, Wydział Organizacji i Zarządzania, Katedra Zarządzania e-mail: michal.j.marczak@gmail.com

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁCZESNE ZARZĄDZANIE Kwartalnik Środowisk Naukowych i Liderów Biznesu

WSPÓŁCZESNE ZARZĄDZANIE Kwartalnik Środowisk Naukowych i Liderów Biznesu WSPÓŁCZESNE ZARZĄDZANIE Kwartalnik Środowisk Naukowych i Liderów Biznesu CONTEMPORARY MANAGEMENT QUARTERLY The Journal of Scientific Community and Business Leaders 1/2011 ISSN 1643-5494 RADA PROGRAMOWA

Bardziej szczegółowo

S c i e n t i f i c C o m m i t t e e : R a d a N a u k o w a :

S c i e n t i f i c C o m m i t t e e : R a d a N a u k o w a : S c i e n t i f i c C o m m i t t e e : R a d a N a u k o w a : 1. dr hab. inż. arch. Teresa Bardzińska-Bonenberg, prof. PP, Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej 2. doc. dr inż. Paweł Błaszczyk,

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne technologie geodezyjne zastosowanie w różnych dziedzinach gospodarki

Innowacyjne technologie geodezyjne zastosowanie w różnych dziedzinach gospodarki 1 Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna w Rzeszowie Geokart International Sp. z o.o. Instytut Geodezji Politechniki Lwowskiej Lwowski Narodowy Uniwersytet Rolniczy w Dublanach V MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA

Bardziej szczegółowo

Wielkopolska in action

Wielkopolska in action Wielkopolska in action Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Marshal Office of the Wielkopolska Region FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI EUROPEAN FUNDS - FOR THE DEVELOPMENT

Bardziej szczegółowo

CROWDFUNDING NOWYM SPOSOBEM FINANSOWANIA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW

CROWDFUNDING NOWYM SPOSOBEM FINANSOWANIA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW MODERN MANAGEMENT REVIEW 2014 MMR, vol. XIX, 21 (2/2014) April-June STRESZCZENIA Maciej CHRZANOWSKI 1 Sylwia DZIEDZIC 2 CROWDFUNDING NOWYM SPOSOBEM FINANSOWANIA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW W czasach, w których

Bardziej szczegółowo

AN ANALYSIS OF REVERSE AND GREEN LOGISTICS: THEORETICAL ASPECTS

AN ANALYSIS OF REVERSE AND GREEN LOGISTICS: THEORETICAL ASPECTS Leonas Povilas Lingaitis 1, Darius Bazaras 2 Vilnius Gediminas Technical University 1 Faculty of the Transport Engineering leonasl@ti.vtu.lt 2 Department of Business Technology dbazaras@vv.vtu.lt AN ANALYSIS

Bardziej szczegółowo

Ocena wpływu RPO WK-P na lata 2007-2013 na zwiększenie potencjału ośrodków stołecznych regionu, w tym na rozwój funkcji metropolitalnych

Ocena wpływu RPO WK-P na lata 2007-2013 na zwiększenie potencjału ośrodków stołecznych regionu, w tym na rozwój funkcji metropolitalnych Ocena wpływu RPO WK-P na lata 2007-2013 na zwiększenie potencjału ośrodków stołecznych regionu, w tym na rozwój funkcji metropolitalnych Raport Końcowy Badanie ewaluacyjne jest finansowane ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

POLITYKI EUROPEJSKIE, FINANSE i MARKETING

POLITYKI EUROPEJSKIE, FINANSE i MARKETING ZESZYTY NAUKOWE Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie SCIENTIFIC JOURNALS Warsaw University of Life Sciences SGGW POLITYKI EUROPEJSKIE, FINANSE i MARKETING NR 10 (59) 2013 EUROPEAN POLICIES,

Bardziej szczegółowo

AKTUALNE PROBLEMY W ELEKTROENERGETYCE

AKTUALNE PROBLEMY W ELEKTROENERGETYCE Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej 42 AKTUALNE PROBLEMY W ELEKTROENERGETYCE APE' 15 XVII Międzynarodowa Konferencja Naukowa zorganizowana przez Katedrę Elektroenergetyki

Bardziej szczegółowo

Badanie ewaluacyjne finansowane ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Badanie ewaluacyjne finansowane ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Badanie ewaluacyjne finansowane ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Analiza zapotrzebowania gospodarki na absolwentów kierunków

Bardziej szczegółowo

CZYTELNICY! SZANOWNI READERS, DEAR 3PRZEGLĄD ITS OD REDAKTORA NACZELNEGO

CZYTELNICY! SZANOWNI READERS, DEAR 3PRZEGLĄD ITS OD REDAKTORA NACZELNEGO OD REDAKTORA NACZELNEGO Wydawca: OpenSky Systems and Services Sp. z o.o ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa tel. (022) 630 99 07; faks (022) 630 99 12 SZANOWNI CZYTELNICY! Redakcja: ul. Trębacka 4, 00-074

Bardziej szczegółowo

Procedura oceny zgodności działań podejmowanych przez Gminę Miejską Kraków z Polityką Transportową Miasta

Procedura oceny zgodności działań podejmowanych przez Gminę Miejską Kraków z Polityką Transportową Miasta Procedura oceny zgodności działań podejmowanych przez Gminę Miejską Kraków z Polityką Transportową Miasta Wstęp - informacje ogólne Pierwsza Polityka transportowa dla Krakowa przyjęta została w 1993 roku

Bardziej szczegółowo