DOSKONALENIE STRATEGII PRZEDSIĘBIORSTWA W POWIĄZANIU ZE ZWIĘKSZONĄ EFEKTYWNOŚCIĄ PRACOWNIKÓW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DOSKONALENIE STRATEGII PRZEDSIĘBIORSTWA W POWIĄZANIU ZE ZWIĘKSZONĄ EFEKTYWNOŚCIĄ PRACOWNIKÓW"

Transkrypt

1 Human Performance DOSKONALENIE STRATEGII PRZEDSIĘBIORSTWA W POWIĄZANIU ZE ZWIĘKSZONĄ EFEKTYWNOŚCIĄ PRACOWNIKÓW Improvement

2 s t r o n a 2 Podporządkowanie i zaangażowanie to dwie zupełnie różne sprawy. Człowiek zaangażowany wnosi energię, pasję i entuzjazm, których nie da się wyzwolić w ludziach uległych, nawet jeżeli ich podporządkowanie jest prawdziwe. Michael De Kare-Silver Autor, Strategy in Crisis: Why Business Urgently Needs a Completely New Approach (Kryzys strategii. Dlaczego biznes wymaga zupełnie nowego podejścia) Realizacja Strategii to zadanie dla wszystkich Istniejąca na rynku konkurencja sprawia, że realizacja strategii firmy to zadanie nie tylko dla kadry kierowniczej, lecz dla wszystkich pracowników. Efektywna załoga osiągająca dobrze postawione cele to potężna siła. Jednak zgranie priorytetów i postaw pracowników ze strategią firmy pozostaje wielkim wyzwaniem dla menedżerów. Informacje o nowej strategii trafiają do pracowników najczęściej bez słowa o tym, w jaki sposób przekłada się ona na ich własne priorytety, funkcje i pracę. Lukę tę kierownictwo usiłuje likwidować w tradycyjny sposób, czyli organizując szkolenia. Dobrze dobrane szkolenia od dawna są wykorzystywane do uzupełniania umiejętności lub wiedzy o kluczowym znaczeniu dla strategii firmy. Jednocześnie jednak, jeżeli szkolenia nie są bezpośrednio związane ze strategią, ich uczestnicy sami muszą decydować, jak zwiększać swoją efektywność, realizując tę strategię na swoim stanowisku pracy. Liczne badania wykazują, że szkolenie pracowników w oderwaniu od innych czynników wpływających na ich efektywność daje ograniczone rezultaty. Powstaje rozbieżność pomiędzy celami firmy a zachowaniem pracowników, co sprawia, że nakłady poniesione na wprowadzanie zmian stają się nieopłacalne. Odpowiedź na pytanie, jak wykorzystać dostępne obecnie techniki rozwoju personelu w postaci e-learningu, tradycyjnych szkoleń, coachingu i rekrutacji personelu, zapewniając ich spójność z otoczeniem, w którym wykonywana jest praca, jest nowym wyzwaniem dla dzisiejszych menedżerów. Działania te nie powinny być tylko przelotnymi usprawnieniami efektywności organizacyjnej. Firmy, które osiągają wysoką rentowność inwestycji szkoleniowych, rozumieją, że kluczem do poprawy efektywności jest sposób wykorzystania nowych umiejętności lub wiedzy pracowników po ich powrocie na stanowisko pracy. Równie ważne jest także bezpośrednie powiązanie szkoleń i działań na rzecz rozwoju pracowników ze strategią przedsiębiorstwa.

3 Można tego dokonać, zamieniając tradycyjne podejście do szkoleń jako wydarzeń jednorazowych na podejście systemowe z wykorzystaniem metody Doskonalenia Efektywności Pracowników. Chociaż często przyczyną niskiego poziomu efektywności są luki w wiedzy pracowników, rzadko jest to jedyny powód. Na poprawę efektywności składają się trzy czynniki: pracownik, wykonywana przez niego praca i otoczenie. Przykładem tego są badania wykazujące, iż jednym z najlepszych prognostyków poprawy efektywności jest sposób przyjęcia przez pracowników nowych wymagań w zakresie efektywności ich pracy. Niektórym ludziom się wydaje, że wiedzą wszystko, co muszą, i żaden trener nic nowego mi nie powie na temat tego, jak sprzedawać, kierować czy zachowywać się. Inni z kolei wątpią w swoje zdolności do przyswajania sobie nowych koncepcji lub praktyk. Skuteczna poprawa efektywności jest czymś więcej niż nowa wiedza lub umiejętności. Najpierw pracownik musi uwierzyć, że nauka jest nie tylko możliwa, lecz również konieczna dla sukcesu firmy. W praktyce wielu pracowników, mimo posiadania wiedzy i umiejętności umożliwiających uzyskiwanie przez nich wysokich wyników są to ci ludzie, którzy dostają dobre noty w procesie selekcji lub świetnie zdają testy po przebytych szkoleniach osiąga niższą od spodziewanej efektywność w pracy. Dzieje się tak za sprawą oddziaływania innych czynników wpływających na efektywność ich pracy. Tymi czynnikami są odpowiednio zaprojektowane procesy pracy, koordynacja mierników efektywności lub bodźców z celami organizacji, przemyślana integracja narzędzi i technologii oraz pozyskiwanie przez kierownictwo aktualnych informacji zwrotnych. Realizacja programów szkoleniowych w oderwaniu od tych czynników niezmiennie prowadzi do rozczarowań. Wilson Learning Worldwide proponuje takie podejście do doskonalenia efektywności pracowników, które powoduje, że firma przestaje traktować szkolenia w kategoriach jednorazowych wydarzeń, przyjmując rozwój kapitału ludzkiego jako jeden z elementów wzrostu efektywności przedsiębiorstwa. Doraźne szkolenia rzadko zdają egzamin. Rośnie za to nacisk konkurencji i presja na osiąganie wyników finansowych. Nie można już liczyć na jakieś tam zyski z pojedynczych inwestycji dokonywanych w przeszłości. Mając ponad czterdziestoletnie doświadczenie w dziedzinie kształcenia osób dorosłych oraz w ocenie i sprawdzaniu umiejętności pracowników, stwierdzamy, że optymalną drogą do uzyskania trwałych wyników biznesowych jest ukierunkowane i systematyczne podejście do doskonalenia efektywności pracowników. Idąc tym szlakiem, Wilson Learning Worldwide kontynuuje swoją misję pomagania ludziom i organizacjom w osiąganiu efektywności i satysfakcji. Jesteśmy przekonani, że ludzie lepiej pracują, jeżeli praca przynosi im satysfakcję, a satysfakcja rośnie wraz ze wzrostem efektywności tejże pracy. Program Doskonalenia Efektywności Pracowników sprawia, że staje się to dla naszych klientów elementem ich codzienności. s t r o n a 3

4 s t r o n a 4 Zawsze gdy próbujemy poprawić efektywność pracownika wyłącznie przez zmianę dostarczanej mu wiedzy, informacji lub umiejętności, czynimy naiwne założenie, że jest on zawieszony w swoistej próżni, która go izoluje i uniezależnia od reszty organizacji. Ignorujemy tym samym otoczenie, w którym pracownik osiąga swoją efektywność. To otoczenie >>ten system<< ma ogromny wpływ na sposób, w jaki ludzie wykonują swoją pracę, oraz na wyniki całej organizacji. Gary Rummler and Alan P. Brache, The Systems View of Human Performance (Efektywność pracowników z perspektywy systemów) Training magazine METODA DOSKONALENIA EFEKTYWNOŚCI PRACOWNIKÓW Wdzisiejszych czasach powiązanie możliwości pracowników ze strategią firmy wymaga, żeby traktować rozwój pracowników jako tylko jedno z krytycznych ogniw łańcucha poprawy efektywności. Oczywiście inne ogniwa są równie istotnymi częściami składowymi strategii biznesu: procesy pracy skoordynowane ze wskaźnikami efektywności, zintegrowane narzędzia w miejscu pracy, nowe technologie oraz wykorzystanie przez menedżerów nowej wiedzy lub umiejętności pracowników. Wilson Learning Worldwide skupia się na tworzeniu praktycznej metody rozwijania potencjału pracowników. Potencjał ten jest elementem napędzającym realizację strategii przedsiębiorstwa. Metoda Doskonalenia Efektywności Pracowników to złożony system planowania. Umożliwia on spójny i powtarzalny rozwój potencjału pracowników w zakresie niezbędnym do realizacji kluczowych strategii biznesowych firmy. Jest to mechanizm zapewniający zintegrowane podejście do poprawy efektywności w skali całej organizacji, jednostki biznesowej, wydziału lub zespołu roboczego. Pozwala też poszczególnym pracownikom lepiej zrozumieć podstawy działalności przedsiębiorstwa, zachodzące w nim procesy i przyjęte priorytety. Metoda Doskonalenia Efektywności Pracowników składa się z trzech głównych komponentów: OKREŚLENIE SYTUACJI PRZEDSIĘBIORSTWA ZROZUMIENIE WYZWAŃ STWORZENIE ZINTEGROWANYCH ROZWIĄZAŃ

5

6 s t r o n a 6 OKREŚLENIE SYTUACJI PRZEDSIĘBIORSTWA P ragnienie doskonalenia efektywności firmy wywodzi się z realnych wyzwań pojawiających się podczas realizacji przyjętych przez nią strategii. Takie wezwanie do czynu stanowi racjonalną podstawę i kontekst zastosowania metody Doskonalenia Efektywności Pracowników. Jeżeli coś nas boli, trzeba to wyleczyć. Inicjatywy w zakresie doskonalenia efektywności muszą być mocno ugruntowane i wspierane przez kierownictwo najwyższego szczebla. Aby tak się stało, muszą one być powiązane ze strategią organizacji. Realizacja szkoleń oraz innych działań zmierzających do doskonalenia efektywności bez powiązania ich celów ze strategią firmy i bez zapewnienia niezbędnego wsparcia organizacyjnego wzmacniającego ich rezultaty stwarza zagrożenie dla ich końcowej skuteczności. Określenie sytuacji przedsiębiorstwa dla celów doskonalenia efektywności pracowników wymaga uwzględnienia trzech zasadniczych elementów: 1. Identyfikacja zewnętrznych i wewnętrznych czynników napędzających działalność przedsiębiorstwa. Siły działające na zewnątrz kształtują jego wewnętrzne strategie biznesowe oraz postawę kierownictwa. Takie oddziaływania zewnętrzne mogą obejmować stan gospodarki, wzrost konkurencji, wzrastające upowszechnianie się produktów lub usług, naciski na obniżkę cen, innowacje technologiczne, uregulowania prawne itp. Wewnętrzne czynniki napędzające działalność przedsiębiorstwa reprezentują panujące w nim warunki poddane wpływom czynników zewnętrznych. Obejmują one główne kompetencje i procesy biznesowe przedsiębiorstwa, wymagania stawiane przez akcjonariuszy, klientów i pracowników, kondycję finansową, kulturę organizacyjną oraz inne siły determinujące bieżący stan firmy. 2. Powiązanie sytuacji firmy z jej strategią. Analiza wewnętrznych i zewnętrznych czynników popychających firmę do przodu prowadzi do tworzenia nowych strategii lub korygowania już istniejących. Strategie mogą powstawać na różnych szczeblach, począwszy od całej organizacji, poprzez wydziały, jednostki biznesowe, a skończywszy na grupach roboczych. Na przykład przedsiębiorstwo zmagające się z rosnącą konkurencją i malejącą rozpoznawalnością swoich produktów na rynku (oddziaływanie zewnętrzne) może zmienić swoje podejście do sprzedaży. Zamiast koncentrować się na produktach, może ono zacząć proponować kompleksowe rozwiązania (strategia wewnętrzna). Tworząc dodatkowe powiązania pomiędzy strategiami a efektywnością pracowników, firma może wypracować dodatkowe czynniki zapewniające sukces realizowanych projektów bądź też strategie pomocnicze. 3. Określenie, które z procesów pracy pozostają pod wpływem strategii. Przy zmianie strategii zachodzi konieczność ponownej oceny i dostosowania do tej zmiany procesów pracy w skali całego przedsiębiorstwa. W zależności od realizowanej strategii wprowadzane zmiany mogą wpływać na następujące procesy: badania i rozwój, produkcję, sprzedaż, marketing, obsługę klienta, obsługę prawną, zarządzanie zasobami ludzkimi i inne. Zmiana dokonana w ramach jednego procesu często powoduje konieczność dokonania zmiany w ramach innego. Na przykład przy zmianie strategii sprzedaży może zaistnieć potrzeba zmiany stosowanej taktyki marketingowej. Konieczna może się okazać również zmiana oferty i poinformowanie o tej zmianie partnerów w kanałach dystrybucyjnych oraz klientów. Podobnie, procesy produkcyjne muszą zostać dostosowane do nowego zestawu produktów lub do ich nowych właściwości. Nasza metoda Doskonalenia Efektywności Pracowników koncentruje się na dopasowywaniu procesów do strategii przedsiębiorstwa.

7 ROZUMIENIE WYZWAŃ I TWORZENIE ZINTEGROWANYCH ROZWIĄZAŃ Naszym zdaniem istotne jest, aby planowanie procesu polepszania efektywności pracowników zaczynało się od ogólnego zrozumienia czynników wpływających na tę efektywność. Cztery pojęcia mają kluczowe znaczenie dla powiązania rozwoju pracowników z realizacją strategii: Informacja Rozwój Integracja Dostosowanie Informacja i Rozwój to źródła energii niezbędnej do realizacji strategii; są one intensywnie wykorzystywane do rozwijania pracowników. Integracja i Dostosowanie to elementy kierujące i wzmacniające, istotne do zaszczepienia i rozkwitu zmian w przedsiębiorstwie. Wykorzystując te pojęcia, proponujemy cztery taktyki, które przedsiębiorstwo może przyjąć w celu dokonania zmiany zachowań pracowników. Obszary, w jakich mają one zastosowanie, stanowią siłę napędową programu Doskonalenia Efektywności Pracowników: Rozwijanie kluczowej wiedzy, umiejętności i kompetencji u pracowników. Wprowadzanie narzędzi pracy, technologii i procesów stanowiących szkielet, na którym opiera się doskonalenie efektywności pracowników. Tworzenie efektywnych wskaźników. Wykorzystanie informacji zwrotnych oraz coachingu ze strony kadry kierowniczej w celu wzmocnienia wiedzy, umiejętności i kompetencji pracowników. Pełna integracja i zbieżność wspomnianych pojęć i taktyk daje systemowe rozwiązanie wyzwań stawianych przez doskonalenie efektywności pracowników. Rozwiązanie to wytrzyma próbę czasu i zwiększy rentowność inwestycji w rozwój kapitału ludzkiego. Pod pojęciem informacji kryje się ocena i zbieranie danych niezbędnych do zaplanowania, wdrożenia, wzmocnienia i oceny działań w zakresie doskonalenia efektywności pracowników. Wraz z wprowadzaniem zmian w strategii zmieniają się również potrzeby informacyjne dotyczące bieżącego i przyszłego stanu przedsiębiorstwa, jego pracowników i procesów pracy. Firma potrzebuje informacji, na przykład do określenia, czym jest wysoka efektywność w kontekście nowej strategii. Zwiększanie efektywności na poziomie pojedynczego pracownika oznacza potrzebę zidentyfikowania wszelkich luk w posiadanej przez niego wiedzy, umiejętnościach czy kompetencjach zarówno w chwili obecnej, jak również w przyszłości, przy wprowadzaniu nowej strategii. Menedżerom potrzebne są też informacje o najlepszych praktykach i dostępnych narzędziach służących do szybkiej likwidacji stwierdzonych wcześniej luk. Mogą to być usprawnione procesy rekrutacji, alternatywne metody szkoleń realizowanych w czasie i miejscu wystąpienia luk albo metody pomiaru poprawy efektywności na stanowisku pracy. W wypadku braku takich informacji inwestycje w doskonalenie efektywności pracowników dokonywane są raczej na podstawie intuicji lub przyzwyczajeń panujących w firmie niż na podstawie konkretnych danych. Prowadzi to do stosowania środków, które nie mają bezpośredniego przełożenia na strategię firmy. Pojęcie rozwoju oznacza podejmowanie świadomych decyzji dotyczących najlepszych metod likwidacji niedostatków efektywności u aktualnych lub nowo zatrudnionych pracowników albo w obydwu tych przypadkach naraz. Jest to również zapewnienie powiązania narzędzi z wymaganiami strategii, zintegrowania ich z procesami codziennej pracy oraz wzmacniania ich działania przez kierownictwo. Na przykład kiedy w grę wchodzi rozwój określonych grup pracowników, firma musi zadecydować o kształcie i sposobach realizacji szkoleń. Chodzi o to, by jak najwięcej z przekazywanych treści pozostało w pamięci pracowników i żeby w sposób maksymalnie elastyczny stosowali oni s t r o n a 7

8 s t r o n a 8 to, czego się nauczyli. Wraz z nadejściem e-learningu oraz innych narzędzi wykorzystujących nowoczesne technologie zwiększyła się liczba możliwości szkoleniowych oferujących niespotykaną dotąd elastyczność. Wybór sprowadza się do odpowiedzi na kilka kluczowych pytań: Od jakich luk w efektywności należy zacząć? Które grupy pracowników lub obszary kompetencji zasługują na największą uwagę i koncentrację środków? Jaka powinna być kolejność działań szkoleniowych? Gdy ustalone są cele w zakresie poprawy efektywności i znana wielkość grupy pracowników przeznaczonych do potencjalnego przeszkolenia oraz ich umiejscowienie w firmie, a także parametry budżetowe i dostępne technologie szkoleniowe, pojawia się pytanie: które z metod szkoleniowych zapewnią największą rentowność zainwestowanych środków? Czy będą to tradycyjne szkolenia z wykładowcą, samoszkolenia realizowane we własnym tempie z wykorzystaniem materiałów dostępnych w sieci, współdzielenie wiedzy przez Internet, szkolenia na stanowisku pracy czy coaching w formie elektronicznej? A może najlepszym rozwiązaniem będzie jakieś połączenie tych technik? W jaki sposób zostanie stwierdzone, że nabyta wiedza jest przez pracowników aktywnie i dokładnie stosowana w pracy? Nie chodzi o to, czy pracownicy czegoś się nauczyli, lecz o to, co zapamiętają z tego, czego się nauczyli, aby po powrocie na stanowisko pracy ich efektywność nieustannie wzrastała. Kluczowym czynnikiem sukcesu takiego podejścia jest zintegrowanie szkoleń z innymi elementami wspierającymi wzrost efektywności, takimi jak narzędzia i technologie stosowane w pracy, efektywne procesy pracy, środki pomiaru efektywności oraz coaching ze strony kierownictwa. Metoda doskonalenia efektywności pracowników traci spójność i siłę oddziaływania, jeżeli nie jest aktywnie zarządzana, a poszczególne elementy wchodzące w jej skład są stosowane w oderwaniu od siebie. Można ją porównać do solidnego stołu z nadłamaną nogą. Jeden słaby element zagraża całej konstrukcji. Narzędzia i procesy pracy wspierają nabytą wiedzę pracowników i ułatwiają uzyskiwanie zakładanej efektywności. Na przykład jeżeli w procesie sprzedaży występują określone i wymierne etapy, wtedy pracownicy koncentrują się na odpowiednich zachowaniach dotyczących sprzedaży. Natomiast takie narzędzia, jak szablony wizyt handlowych czy kwestionariusze wywiadu z klientem, dostarczają metod planowania i włączania nabytych treści w działalność firmy. Równie ważna jest integracja środków pomiaru efektywności, ponieważ ludzie robią to, według czego są oceniani. Nie mówimy tu jednak o pomiarze efektywności szkolenia czy testowaniu pracowników po zakończeniu szkolenia. Chodzi raczej o pomiar efektywności na stanowisku pracy w zakresie wymaganym przez strategię przedsiębiorstwa. Zmiana strategii wymaga nowej wiedzy, umiejętności lub znajomości procesów pracy, zatem muszą się również zmienić środki pomiaru efektywności. Na przykład do oceny efektywności pracowników w zakresie zmiany zachowań niezbędnej do realizacji udoskonalonego procesu sprzedaży mogą być przydatne oceny 360 stopni. Takie nowe środki pomiaru efektywności mogą być formalnie zintegrowane z dotychczas używanymi w celu stymulowania pożądanych zmian w zakresie zachowania i skupienia na tym uwagi pracowników. Włączenie tych wszystkich form doskonalenia efektywności do codziennej pracy zwiększa oddziaływanie i trwałość podejmowanych wysiłków. Współpraca oznacza poparcie dla programu doskonalenia efektywności pracowników ze strony wszystkich głównych zainteresowanych. Gdy całe kierownictwo, wszyscy menedżerowie oraz pracownicy liniowi podążają w tym samym kierunku, wtedy strategia jest dobrze realizowana. Trwały opór lub obojętność na szczeblach kierowniczych mogą z kolei tego rodzaju inicjatywy obrócić wniwecz.

9 PAGE E igh t, Ni n e Wi l s o n l e a r n i n g w o r l d w i d e s PROGRAM DOSKONALENIA EFEKTYWNOŚCI PRACOWNIKÓW POWODUJE, ŻE NASTAWIENIE ORGANIZACJI NA SZKOLENIA JAKO WYDARZENIA JEDNORAZOWE ZASTĘPOWANE JEST PRZEZ SYSTEMATYCZNE PODEJŚCIE DO ROZWOJU KAPITAŁU LUDZKIEGO JAKO JEDNEGO Z ELEMENTÓW EFEKTYWNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA.

10 DOPASOWYWANIE PROGRAM DOSKONALENIA EFEKTYWNOŚCI PRACOWNIKÓW KONCENTRUJE SIĘ NA DOPASOWYWANIU PROCESÓW DO STRATEGII PRZEDSIĘBIORSTWA.

11 Dokonywanie większych zmian jest zazwyczaj niemożliwe, jeżeli ze strony większości s t r o n a 1 1 pracowników brakuje chęci wsparcia tego procesu, który często może wymagać krótkotrwałych poświęceń. Ludzie nie będą jednak się poświęcać, nawet jeżeli status quo im nie odpowiada, o ile nie uznają potencjalnych korzyści płynących ze zmian za atrakcyjne i naprawdę nie uwierzą, że transformacja jest możliwa. Nie komunikując się, i to intensywnie, nigdy nie uda nam się zdobyć serc i umysłów pracowników. John P. Kotter Autor, Leading Change (Przewodząc zmianom) Brak współpracy może osłabić skądinąd obiecujące inicjatywy w zakresie doskonalenia efektywności. Znamy na przykład przypadki prób poprawy efektywności w telefonicznych centrach obsługi klienta, które właśnie z tych przyczyn zakończyły się fiaskiem. Pracownicy centrów byli intensywnie szkoleni w celu opanowania nowych umiejętności obsługi klienta powiązanych ze strategią firmy, po czym ich kierownicy nadal stosowali tradycyjne wskaźniki efektywności (tzn. czas trwania rozmowy, ilość przeprowadzonych rozmów w ciągu godziny itd.). Menedżerowie działu obsługi klientów lekceważą nowe umiejętności nabyte przez pracowników, ponieważ oni sami są oceniani na podstawie wskaźników efektywności, a nie wskaźników poziomu zadowolenia klientów. Poza tym nikt ich nie nauczył coachingu ani też, w jaki sposób skutecznie integrować efektywność z zadowoleniem jako podwójny cel prowadzonej działalności. Nie mając wsparcia ze strony przełożonych, pracownikom brakuje bodźców do zastosowania nowych umiejętności w pracy. Rzetelni kierownicy zazwyczaj poprą nową strategię, jeżeli tylko za zmianą przemawiają mocne argumenty oraz jeżeli nauczy się ich wspierania nowych standardów efektywności. Szanse na zaangażowanie menedżerów w proces dokonywania zmian rosną, jeżeli są oni dobrze poinformowani przez dyrekcję o korzyściach płynących z tych zmian dla nich samych oraz o ryzyku, jakie niesie ze sobą zaniechanie wprowadzania ich. Na to, czy zmiany się zakorzenią, by wydać owoce, czy też odejdą w niepamięć, duży wpływ ma wspieranie i wzmacnianie przez menedżerów liniowych nowych umiejętności nabywanych przez pracowników w ramach programu doskonalenia efektywności. Zalecamy organizowanie spotkań z kierownikami w celu wyjaśnienia im, jaką rolę odgrywają we wspieraniu zmian, przed, w trakcie i po ich wprowadzeniu. Spotkania te wyjaśnią im, co mogą i powinni zrobić, aby wesprzeć poprawę efektywności w kontekście swoich codziennych obowiązków. Istotne jest również, aby kierownicy zdobyli nową wiedzę, umiejętności, znajomość procesów oraz narzędzia pozwalające im dobrze poczuć się w nowej roli. Dobrym pomysłem jest na przykład udział kierowników w formalnym szkoleniu wraz z pracownikami. Kierownicy powinni również zostać dodatkowo przeszkoleni, tak aby byli o jeden krok dalej podczas coachingu oraz w zakresie znajomości treści przekazywanych ich pracownikom w czasie szkoleń. Powinni czuć się jak najlepiej w tej roli, ponieważ to właśnie ich opieka i wsparcie stanowią klucz do uwolnienia prawdziwego potencjału kryjącego się w działaniach na rzecz doskonalenia efektywności pracowników.

12 s t r o n a 1 2 D O S KO N A L E N I E E F E K T Y W N O Ś C I P R A C O W N I K Ó W W P R A K T Y C E Przyjrzyjmy się dużemu producentowi wyposażenia biurowego, któremu firma Wilson Learning Worldwide pomagała we wdrożeniu nowej strategii sprzedaży. Nowa strategia zakładała zmianę ukierunkowania sprzedawców ze sprzedaży pojedynczych produktów na sprzedaż zintegrowanych rozwiązań. Oznaczało to, że sprzedawcy będą musieli odbywać spotkania na wyższych szczeblach organizacyjnych u klienta i w większej liczbie działów. Niezbędna też była konieczność uzasadniania swoich ofert bardziej przekonującymi argumentami finansowymi oraz głębszego zrozumienia kluczowych potrzeb biznesowych klienta i czynników warunkujących odnoszenie przez niego sukcesów. Sprzedawcy musieli również w większym stopniu ukierunkować się na pracę zespołową ze względu na bardziej intensywną współpracę ze specjalistami z własnej firmy podczas przygotowywania ofert i dostosowywania rozwiązań do potrzeb klientów. Menedżerom sprzedaży również potrzebna była nowa wiedza, umiejętności i kompetencje. Stawali oni przed koniecznością przekazania swoim pracownikom klarownego obrazu zastosowania nowych standardów efektywności w praktyce, a także przygotowania ich do odbywania spotkań handlowych z decydentami na wyższych szczeblach. Dla wielu sprzedawców była to perspektywa zniechęcająca, ponieważ nigdy wcześniej tego nie robili. Podczas przygotowania do wprowadzenia zmian pracowników sprzedaży zapoznano najpierw z uzasadnieniem biznesowym dla nowej strategii (sprzedaż wartości biznesowej rozwiązania zamiast sprzedaży pojedynczych tanich produktów), ponieważ wielu sprzedawców nie dostrzegało konieczności dokonywania zmiany procesu sprzedaży, który przecież przyniósł tej firmie miliony. Następnie wzięli oni udział w oficjalnym szkoleniu wykorzystującym różne techniki, które zostało skonstruowane w taki sposób, by pomóc im w opanowaniu nowego procesu sprzedaży. Szkolenie rozpoczynało się komputerową symulacją sprzedaży sprawdzającą posiadane przez nich umiejętności zaplanowania i przeprowadzenia spotkania handlowego z prezesem firmy będącej jednym z większych klientów. Wyniki symulacji wskazywały dodatkową wiedzę, umiejętności lub kompetencje, których uzupełnienie było dla pracowników niezbędne. Po pierwszym szkoleniu pracownicy uczestniczyli w warsztatach prowadzonych za pośrednictwem e-learningu i w tradycyjnej formie, na sali szkoleniowej, które miały za zadanie nauczyć ich finansowego podejścia do biznesu, odbywania spotkań handlowych na najwyższych szczeblach kierowniczych oraz niezbędnej przy takich okazjach umiejętności analizy procesów biznesowych. Wciąż jednak wielu pracowników odczuwało niepokój przed pierwszym spotkaniem z przedstawicielami kadry zarządzającej najwyższego szczebla. Był to dla nich grunt niezbadany, wymagający wyjścia poza utarte schematy kontaktów z klientami. Chcąc uzyskać zaangażowanie pracowników w realizację nowej strategii zamiast zwyczajnego się jej podporządkowania, kierownictwo firmy musiało przedstawić jakiś przekonujący argument. Wykorzystując analizę

13 s t r o n a 1 3 C a s e S t u dy ryzyka i korzyści, kierownictwo firmy przekonywało pracowników, że nabycie przez nich nowych umiejętności w zakresie sprzedaży strategicznej zwiększy ich perspektywy rozwoju kariery, wzbogaci sieć kontaktów wewnętrznych w firmie i stworzy okazję do uzyskania wyższego wynagrodzenia. Pracownicy sprzedaży bardzo szybko dostrzegli, że ryzyko związane z zaniechaniem spotkań na najwyższych szczeblach kierowniczych jest wyższe niż to, które się z takimi spotkaniami wiąże. Samo przeprowadzenie tego nowego kompleksowego szkolenia miało niewielki trwały wpływ na zwiększenie efektywności pracowników. Prawdziwe zmiany w zakresie efektywności dokonały się dopiero po wprowadzeniu przez firmę Wilson Learning Worldwide nowych narzędzi do planowania pracy z klientami i do zarządzania procesem sprzedaży. Firma zmodyfikowała system motywacyjny, by sprawiedliwie wynagradzać wykorzystanie przez pracowników nowych zachowań czy umiejętności w miejscu pracy. Kierowników sprzedaży przeszkolono w zakresie coachingu i udzielania sprzedawcom wsparcia podczas praktycznej realizacji nowej strategii. Przy braku odpowiednich zachęt, wsparcia kierownictwa i systemów wykorzystywanych w firmie pracownicy mieli niewielką motywację do stosowania nowo nabytych umiejętności w pracy. Na przykład dotychczasowy system planowania sprzedaży oparty był na sprzedaży pojedynczych produktów osobom piastującym stanowiska kierownicze. Nowa metoda sprzedaży wymagała oferowania zintegrowanego rozwiązania na wyższych szczeblach organizacji, dlatego też narzędzie zostało zmodyfikowane w celu dostosowania go do potrzeb takich wizyt. Dostosowano również system pomiaru efektywności do nowego celu, jakim była sprzedaż decydentom najwyższego szczebla. Dodatkowo menedżerowie sprzedaży otrzymali swoje własne środki pomiaru efektywności powiązane z realizacją strategii, łącznie z oceną skuteczności prowadzonego przez nich coachingu w zakresie niezbędnym do realizacji przez ich pracowników nowej strategii sprzedaży. Obecnie łączne zastosowanie szkoleń w zakresie nowych umiejętności, elektronicznych narzędzi wspierających realizację zadań, ciągłego coachingu ze strony menedżerów sprzedaży, zmodernizowanego narzędzia do planowania kontaktów z klientami oraz bardziej rozbudowanych procesów pracy pozwala pracownikom sprzedaży nawiązywać długoterminowe i satysfakcjonujące dla obu stron relacje z kluczowymi decydentami w firmach klientów. Namacalnym tego skutkiem stał się wzrost poziomu całkowitej sprzedaży, wzrost sprzedaży w kategoriach poszczególnych produktów wraz z dodatkami. W skali całej firmy dokonała się zmiana ukierunkowania ze zwykłego dokonywania transakcji na rzeczywiste dodawanie wartości klientom.

14 s t r o n a 1 4 przewaga technologiczna Systematyczne podejście do poprawy efektywności nie jest niczym nowym. Dlaczego więc tak rzadko się je wykorzystuje? Dla wielu firm przyczyna sprowadza się do jedynej obawy: widocznej złożoności takiego podejścia. Zarządzanie wieloma składnikami metody Doskonalenia Efektywności Pracowników oceną umiejętności, warsztatami realizowanymi przy pomocy e-learningu i na sali szkoleniowej, narzędziami stosowanymi w miejscu pracy, wsparciem przy zastosowaniu nowych umiejętności i coachingiem często postrzegane jest jako duże wyzwanie zarówno przez organizacje, jak też przez indywidualnych pracowników. Koszty związane z wysiłkiem i zaangażowaniem personelu w koordynację tych działań mogą być odbierane jako niewspółmiernie wysokie w stosunku do uzyskiwanych rezultatów. Jednak rozwój nowoczesnych technologii internetowych w połączeniu z optymalnym podejściem do doskonalenia efektywności pracowników stosowanym przez Wilson Learning pozwolił na uproszczenie tego procesu do tego stopnia, że opłacalność działań ukierunkowanych na doskonalenie efektywności pracowników dalece przekracza ciężar obciążenia administracyjnego. Na przykład zastosowanie aplikacji internetowych w celu centralizacji elementów składowych programu Doskonalenia Efektywności Pracowników umożliwia dostarczanie programów szkoleniowych wprost na biurko pracowników. Tym samym kierownicy liniowi lub do spraw szkoleń mogą skupić się na poprawie efektywności zamiast zajmować się koordynacją szkoleń. Program Doskonalenia Efektywności Pracowników wykorzystujący technologie komputerowe ma pozytywny wpływ na wiele czynników stymulujących działalność przedsiębiorstwa: czas przygotowania do pracy nowych pracowników, efektywne i skuteczne szkolenie w odpowiednim momencie, zmniejszone koszty, zwiększone przychody oraz wiele innych. Współczesne systemy doskonalenia efektywności pracowników wykorzystują na przykład zindywidualizowane portale internetowe, co oferuje użytkownikom i osobom szkolonym następujące korzyści: Administratorzy mogą z łatwością zarządzać rozwiązaniami w zakresie doskonalenia efektywności pracowników i dostosowywać je do zróżnicowanych potrzeb rozwojowych i szkoleniowych w skali całej organizacji, jednostki biznesowej lub wydziału. Pracownicy mogą samodzielnie śledzić harmonogram zaspokajania swoich potrzeb szkoleniowych w różnych dziedzinach doskonalenia posiadanych umiejętności łącznie z ich oceną, szkoleniami w systemie e-learning, grupowymi warsztatami i narzędziami wspomagającymi. Taka zamiana przenosi obciążenie związane z kierowaniem rozwojem osobistym z działu rozwoju zasobów ludzkich na samego pracownika. Menedżerowie liniowi za pośrednictwem sieci komputerowej mają łatwy dostęp do coachingu i narzędzi wspomagających, mogą śledzić postępy pracownika poprzez oceny lub kursy w systemie e-learning, a także mają możliwość dokonywania własnych ocen umiejętności osób szkolonych. Takie wydajne systemy znacząco redukują czas niezbędny menedżerom lub szefom szkoleń do koordynowania działań związanych z doskonaleniem efektywności pracowników, umożliwiając w ten sposób firmom i pracownikom spędzanie większej ilości czasu na rzeczywistym doskonaleniu efektywności zamiast administrowania lub kierowania tego typu działaniami.

15 DOSKONALENIE EFEKTYWNOŚCI PRACOWNIKÓW W TWOJEJ FIRMIE Metoda doskonalenia efektywności pracowników różni się od tradycyjnych metod szkoleniowych tak samo, jak odchudzanie się przy pomocy pigułek różni się od dobrej diety wzbogaconej ćwiczeniami. Chociaż pojedyncze szkolenia mogą zwiększać świadomość pracowników i przynosić krótkotrwałe rezultaty, jeżeli są one realizowane w oderwaniu od innych systemów wsparcia organizacyjnego, rzadko powodują trwałą zmianę zachowania pracowników. Dzieje się tak, ponieważ nowo nabyte umiejętności nie przekładają się automatycznie na zwiększenie efektywności wykonywanej pracy. Wiele ze szkolonych osób dobrze sobie radzi w wykonywaniu ćwiczeń w czasie szkolenia tylko dlatego, że robią to pod kierunkiem instruktora. Po powrocie na stanowisko pracy instruktora już nie ma. Inni po zakończeniu szkolenia posiadają nowe umiejętności i motywację, lecz po powrocie do pracy okazuje się, że ich przełożeni nie są zainteresowani wykorzystaniem nowo nabytych umiejętności swoich pracowników. Ponieważ pracownicy często naśladują zachowanie swoich przełożonych i wypełniają ich polecenia, ich nowe umiejętności równie często zanikają. Metoda doskonalenia efektywności pracowników, tworząc bliskie związki pomiędzy szkoleniem pracownika a narzędziami w miejscu pracy, procesami, miernikami efektywności i coachingiem ze strony kierowników, stanowi potężny środek do realizacji strategii firmy. Doskonalenie organizacji tylko wtedy może zmienić się z życzenia w rzeczywistość, gdy szkolenie będzie postrzegane jako jeden z elementów ciągłego procesu rozwoju pracownika, który to proces jest częścią składową większej układanki doskonalenia efektywności pracowników. Takie podejście jest kluczowe dla zapewnienia wymaganej obecnie opłacalności inwestycji w szkolenia, a także dla ukierunkowania wszystkich pracowników na osiąganie celów strategicznych firmy. s t r o n a 1 5

16 2003 Wilson Learning Worldwide. All Rights Reserved. Wilson Learning Worldwide owns all rights, including the rights in the copyright in these materials. No rights to reproduce, transfer, assign, or create derivative works based on these materials are granted without written permission of Wilson Learning Corporation. WLC wilson learning worldwide

Rozdział 6. Wpływ efektywności form szkolenia pracowników na konkurencyjność firmy

Rozdział 6. Wpływ efektywności form szkolenia pracowników na konkurencyjność firmy Artykuł pochodzi z publikacji: Zarządzanie kapitałem intelektualnym w organizacji inteligentnej, (Red.) W. Harasim, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2012 Joanna Konopka Wyższa Szkoła Promocji w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Projekt innowacyjny Model usługi rozwoju strategicznych kompetencji

Wprowadzenie. Projekt innowacyjny Model usługi rozwoju strategicznych kompetencji Spis treści Projekt innowacyjny Model usługi rozwoju strategicznych kompetencji.............. 4 Wprowadzenie................................................... 5 Zarządzanie strategiczne i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Alternatywne i innowacyjne sposoby dostarczania informacji przedsiębiorstwom

Alternatywne i innowacyjne sposoby dostarczania informacji przedsiębiorstwom PROGRAM WSPIERANIA BIZNESU MŚP-DOSKONAŁOŚĆ BUSINESS SUPPORT PROGRAM SME-EXCELLENCE /Tłumaczenie robocze/ MATERIAŁ SZKOLENIOWY: Alternatywne i innowacyjne sposoby dostarczania informacji przedsiębiorstwom

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. HR Business Partnera 2014. www.tangerine.biz.pl

Biuletyn. HR Business Partnera 2014. www.tangerine.biz.pl Biuletyn HR Business Partnera 2014 www.tangerine.biz.pl Rola, zadania oraz pozycja HR Business Partnera w organizacji HR Biznes Partner określenie, które zaczyna brzmieć coraz bardziej znajomo, choć to

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNY SYSTEM ZARZĄDZANIA WIEDZĄ

NOWOCZESNY SYSTEM ZARZĄDZANIA WIEDZĄ NOWOCZESNY SYSTEM ZARZĄDZANIA WIEDZĄ... w Twojej firmie Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE. y -BOX Redaktor podręcznika:

Bardziej szczegółowo

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników Agata Dragan Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników WSTĘP Kapitał ludzki jest zasobem każdego przedsiębiorstwa, który w znacznym stopniu wpływa na jego konkurencyjność, ale jednocześnie wymaga szczególnych

Bardziej szczegółowo

Kluczowe informacje, jak je znaleźć?

Kluczowe informacje, jak je znaleźć? Kluczowe informacje, jak je znaleźć? Nowoczesne rozwiązania biznesowe do planowania i budżetowania, analiz i raportowania, sprawozdawczości i kontrolingu. CUSTOM PUBLISHING Advertising Supplement IBM Kluczowe

Bardziej szczegółowo

przedsiębiorstwie. Politechnika Poznańska Wydział B M i Z Kierunek Zarządzanie i Marketing Studia Dzienne Praca końcowa z przedmiotu:

przedsiębiorstwie. Politechnika Poznańska Wydział B M i Z Kierunek Zarządzanie i Marketing Studia Dzienne Praca końcowa z przedmiotu: Politechnika Poznańska Wydział B M i Z Kierunek Zarządzanie i Marketing Studia Dzienne Praca końcowa z przedmiotu: Teoria i inżynieria systemów TEMAT: System TQM - Total Quality Management w przedsiębiorstwie.

Bardziej szczegółowo

Jak efektywnie szkolić pracowników

Jak efektywnie szkolić pracowników Jak efektywnie szkolić pracowników Wydanie I Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy klastrowe:

Inicjatywy klastrowe: Polskie klastry i polityka klastrowa 2011 Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój Redakcja: Marita Koszarek Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój pod redakcją

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wynikami i efektywnością przedsiębiorstw. Jak w pełni wykorzystać potencjał firmy?

Zarządzanie wynikami i efektywnością przedsiębiorstw. Jak w pełni wykorzystać potencjał firmy? Zarządzanie wynikami i efektywnością przedsiębiorstw. Jak w pełni wykorzystać Wstęp Wstęp Dzisiejsze środowisko gospodarcze cechuje rosnąca globalna konkurencja, wysoki poziom regulacji rynku, coraz większa

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA I SZKOLENIA

STRATEGIA I SZKOLENIA Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja! Spis treści STRATEGIA I SZKOLENIA Przedmowa... 2 Philippe Joffre, Perspektywiczne

Bardziej szczegółowo

Audyt procesowy. Nowy model, równie wszechstronny jak łatwy w zastosowaniu, pomaga firmom planować i realizować transformację opartą na procesach.

Audyt procesowy. Nowy model, równie wszechstronny jak łatwy w zastosowaniu, pomaga firmom planować i realizować transformację opartą na procesach. MeTODY Audyt procesowy Michael Hammer Nowy model, równie wszechstronny jak łatwy w zastosowaniu, pomaga firmom planować i realizować transformację opartą na procesach. Zarządzanie procesami stało się powszechnie

Bardziej szczegółowo

W tym rozdziale skoncentrujemy się na rozwoju strategii marketingowej i funkcji planowania. Po przeczytaniu tego rozdziału będziesz umiał:

W tym rozdziale skoncentrujemy się na rozwoju strategii marketingowej i funkcji planowania. Po przeczytaniu tego rozdziału będziesz umiał: Rozdział 2 Audyt marketingowy CELE W tym rozdziale skoncentrujemy się na rozwoju strategii marketingowej i funkcji planowania. Po przeczytaniu tego rozdziału będziesz umiał: Wymienić i wyjaśnić składniki

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zasobami ludzkimi i kapitałem ludzkim

Zarządzanie zasobami ludzkimi i kapitałem ludzkim Zarządzanie zasobami ludzkimi i kapitałem ludzkim Wiesław Harasim Abstrakt Każdy produkt, usługa, idea, działanie powstaje dzięki człowiekowi. W przypadku przedsiębiorstw pojawia się termin zasoby ludzkie,

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie do wprowadzenia innowacji, czyli jak zmiany organizacyjne w dziale informatycznym przyczyniają się do sukcesu ujednoliconej komunikacji

Przygotowanie do wprowadzenia innowacji, czyli jak zmiany organizacyjne w dziale informatycznym przyczyniają się do sukcesu ujednoliconej komunikacji Przygotowanie do wprowadzenia innowacji, czyli jak zmiany organizacyjne w dziale informatycznym przyczyniają się do sukcesu ujednoliconej komunikacji Spis treści Wstęp... 1 Unifikacja i zmiany... 2 Ujednolicona

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Jarosz w rozmowie ze Stanisławem Bochnakiem oraz Robertem Jesionkiem

Krzysztof Jarosz w rozmowie ze Stanisławem Bochnakiem oraz Robertem Jesionkiem Optymalizacja IT 1 2 Spis treści Optymalizacja jest koniecznością 5 kroków budowania zespołu wg Łukasza Kruczka Barbara Mejssner, it-manager.pl Redukcja kosztów w IT Jak mierzyć efektywność IT Stanisław

Bardziej szczegółowo

Grzegorz Filipowicz WPOWADZENIE DO ZARZĄDZANIA SZKOLENIAMI

Grzegorz Filipowicz WPOWADZENIE DO ZARZĄDZANIA SZKOLENIAMI WPOWADZENIE DO ZARZĄDZANIA SZKOLENIAMI Zasadniczym celem wszelkich programów szkoleniowych jest zmiana wiedzy, umiejętności oraz postaw pracowników w takim zakresie, aby pozytywnie oddziaływało to na funkcjonowanie

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie Organizacji Publicznych Poprzez Samoocenę

Doskonalenie Organizacji Publicznych Poprzez Samoocenę Doskonalenie Organizacji Publicznych Poprzez Samoocenę 1 2 Tytuł oryginału: The Common Assessment Framework (CAF). Improving Public Organisations through Self-Assessment. CAF 2013. Przekład z języka angielskiego:

Bardziej szczegółowo

Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury"

Instytucja Kultury EC1 Łódź - Miasto Kultury Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury" Raport pt. Rekomendowany model zarządzania Programem NCŁ zgodnie z umową nr EC1/51/2011 z dnia 08/12/2011 dotyczącą "wykonania usługi doradczej dotyczącej

Bardziej szczegółowo

CONTROLLING FINANSOWY W STRATEGII ROZWOJU WSPÓŁCZESNEJ ORGANIZACJI. Jan Maciejewski, Andrzej Sokołowski

CONTROLLING FINANSOWY W STRATEGII ROZWOJU WSPÓŁCZESNEJ ORGANIZACJI. Jan Maciejewski, Andrzej Sokołowski Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2009 CONTROLLING FINANSOWY W STRATEGII ROZWOJU WSPÓŁCZESNEJ

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania

Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania Mgr Maciej Kraus METODY WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW DZIAŁU SPRZEDAŻY W PRZEDSIĘBIORSTWACH DZIAŁAJĄCYCH NA RYNKU INSTYTUCJONALNYM Praca doktorska na kierunku Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

RAPORT INTELIGENTNA FIRMA 2011 dodatek promocyjny DO NOT COPY

RAPORT INTELIGENTNA FIRMA 2011 dodatek promocyjny DO NOT COPY RAPORT INTELIGENTNA FIRMA 2011 dodatek promocyjny DO NOT COPY SEKTOR DORADCZY w poszukiwaniu nowej oferty wartości W ciągu ostatnich trzydziestu lat byliśmy świadkami dynamicznej ekspansji największych

Bardziej szczegółowo

WYDANIE SPECJALNE poświęcone programowi GEOFIZYKA TORUŃ - FIRMĄ KADROWĄ

WYDANIE SPECJALNE poświęcone programowi GEOFIZYKA TORUŃ - FIRMĄ KADROWĄ WEWNĘTRZNY BIULETYN INFORMACYJNY REPORTAŻE*WYWIADY*POLEMIKI*FELIETONY WYDANIE SPECJALNE poświęcone programowi GEOFIZYKA TORUŃ - FIRMĄ KADROWĄ Motto numeru Jeśli pytasz, co twoja firma może zrobić dla ciebie,

Bardziej szczegółowo

Transformacja funkcji kadrowej

Transformacja funkcji kadrowej Human Capital Advisory Services Transformacja funkcji kadrowej Deloitte to jedna z najszybciej rozwijających się globalnych firm doradczych na świecie, świadcząca usługi w obszarach konsultingu, audytu,

Bardziej szczegółowo

Praca Magisterska Internetowy portal automatycznej obsługi klientów wybranej firmy umożliwiający zarządzanie relacjami z klientami

Praca Magisterska Internetowy portal automatycznej obsługi klientów wybranej firmy umożliwiający zarządzanie relacjami z klientami Praca Magisterska Internetowy portal automatycznej obsługi klientów wybranej firmy umożliwiający zarządzanie relacjami z klientami Przemysław Kantyka Robert Kornaś Promotor: dr Adrian Horzyk Wydział Elektrotechniki,

Bardziej szczegółowo

Tworzenie strategii w małych firmach

Tworzenie strategii w małych firmach Andrzej Żuk Tworzenie strategii w małych firmach Potrzeba posiadania strategii Strategia firmy określa, w jaki sposób realizowane są jej podstawowe cele. Każda organizacja gospodarcza, niezależnie od formy

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja potrzeb szkoleniowych jako istotny obszar działań w zarządzaniu personelem

Identyfikacja potrzeb szkoleniowych jako istotny obszar działań w zarządzaniu personelem Problemy Zarządzania, vol. 9, nr 4 (34): 191 203 ISSN 1644-9584, Wydział Zarządzania UW Identyfikacja potrzeb szkoleniowych jako istotny obszar działań w zarządzaniu personelem Krystyna Serafin Inwestycja

Bardziej szczegółowo

TQM I JAKOŚĆ ZARZĄDZANIA W SZKOLE WYŻSZEJ W OKRESIE REFORM

TQM I JAKOŚĆ ZARZĄDZANIA W SZKOLE WYŻSZEJ W OKRESIE REFORM Tadeusz Wawak Uniwersytet Jagielloński TQM I JAKOŚĆ ZARZĄDZANIA W SZKOLE WYŻSZEJ W OKRESIE REFORM 1. Pojęcie TQM Pojęcie Total Quality Management najczęściej tłumaczy się z angielskiego na język polski

Bardziej szczegółowo

2011 Metodyka identyfikacji

2011 Metodyka identyfikacji Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo