Wykaz promotorów i tematów prac dyplomowych przewidzianych do obrony w roku akademickim 2015/2016

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wykaz promotorów i tematów prac dyplomowych przewidzianych do obrony w roku akademickim 2015/2016"

Transkrypt

1 dr inż. Monika Wierzbińska Wykaz promotorów i tematów prac dyplomowych przewidzianych do obrony w roku akademickim 2015/2016 Rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w powietrzu na przykładzie wybranego obiektu przemysłowego Metody ograniczania niskiej emisji na terenie wybranej gminy Wpływ zmian wysokości geometrycznej emitora na imisję zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym Wpływ rodzaju i średnicy emitora na rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym 1. Wpływ aerodynamicznej szorstkości terenu na rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w atmosferze 2. Wpływ parametrów spalin na rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym 3. Wpływ rodzaju paliwa na imisję zanieczyszczeń powietrza z procesów spalania 4. Rekultywacja terenów zdegradowanych na terenie wybranej gminy Regulacje prawne w zakresie ochrony powietrza

2 dr hab. inż. Jan Cebula prof. ATH 5. Usuwanie amoniaku z gazów odlotowych kompostowni z wykorzystaniem reaktora fluidalnego 6. Użycie reaktora fluidalnego z wsadem dolomitowym do usuwania amoniaku z gazów odlotowych kompostowni 7. Zmiana form chemicznych żelaza i manganu podczas dezynfekcji wód dołowych 8. Zmiana form chemicznych cynku i ołowiu podczas dezynfekcji wody

3 dr inż. Janusz Kozak Ocena zmienności stosunków termicznych oraz częstości zjawisk inwersji termicznej w profilu wysokościowym.(wybranym przez dyplomanta) 9. Wpływ sytuacji synoptycznej i lokalnych warunków meteorologicznych na wysokie stężenia PM 10 w rejonie Żywca/Bielska- Białej (niepotrzebne skreślić) Ocena zmienności wilgotności gleby na tle warunków środowiskowych wydzielonego obszaru (wybranego przez dyplomanta) Analiza zmienności czasowo przestrzennej stosunków termicznych na obszarze Podbeskidzia/Beskidu Małego (niepotrzebne skreślić) Analiza zmienności czasowo przestrzennej opadów atmosferycznych na obszarze Podbeskidzia/Beskidu Małego (niepotrzebne skreślić) Charakterystyka zmienności opadów atmosferycznych w rejonie Bielska-Białej

4 dr hab. Alicja Machnicka prof. ATH Metody biologicznego oczyszczania ścieków na przykładzie Oczyszczalni Ścieków (oczyszczalnia ścieków wybrana przez studenta/kę) Metody biologicznego oczyszczania ścieków na przykładzie Oczyszczalni Ścieków (oczyszczalnia ścieków wybrana przez studenta/kę) Metody biologicznego oczyszczania ścieków na przykładzie Oczyszczalni Ścieków (oczyszczalnia ścieków wybrana przez studenta/kę) Efektywność usuwania związków biogennych ze ścieków na przykładzie Oczyszczalni Ścieków (oczyszczalnia ścieków wybrana przez studenta/kę) Technologie uzdatniania wody na przykładzie Stacji Uzdatniania Wody (Stacja uzdatniania wybrana przez studenta/kę) Efektywność usuwania związków biogennych ze ścieków na przykładzie Oczyszczalni ścieków (oczyszczalnia ścieków wybrana przez studenta/kę) Technologie uzdatniania wody na przykładzie Stacji Uzdatniania Wody (Stacja uzdatniania wybrana przez studenta/kę) Efektywność usuwania związków biogennych ze ścieków na przykładzie Oczyszczalni ścieków (oczyszczalnia ścieków wybrana przez studenta/kę) Technologie uzdatniania wody na przykładzie Stacji Uzdatniania Wody (Stacja uzdatniania wybrana przez studenta/kę) Wpływ dezintegracji osadu nadmiernego polem ultradźwiękowym (40 khz) na redukcję wskaźników parazytologicznych Higienizacja parazytologiczna osadu nadmiernego mikrofalami Wpływ dezintegracji osadu nadmiernego polem ultradźwiękowym (40 khz) na redukcję wskaźników parazytologicznych Higienizacja parazytologiczna osadu nadmiernego mikrofalami Wpływ dezintegracji osadu nadmiernego polem ultradźwiękowym (40 khz) na redukcję wskaźników parazytologicznych Higienizacja parazytologiczna osadu nadmiernego mikrofalami

5 dr hab. Alicja Machnicka prof. ATH Higienizacja parazytologiczna osadu nadmiernego w procesie dezintegracji nożowej Ocena skuteczności oddziaływania mikrofal na liczebność bakterii Salmonella sp. i Escherichia coli Higienizacja parazytologiczna osadu nadmiernego w procesie dezintegracji nożowej Ocena skuteczności oddziaływania mikrofal na liczebność bakterii Salmonella sp. i Escherichia coli Higienizacja parazytologiczna osadu nadmiernego w procesie dezintegracji nożowej Ocena skuteczności oddziaływania mikrofal na liczebność bakterii Salmonella sp. i Escherichia coli Wpływ dezintegracji osadu nadmiernego ozonem na redukcję wskaźników parazytologicznych Rolnicze wykorzystanie osadów ściekowych Wpływ dezintegracji osadu nadmiernego ozonem na redukcję wskaźników parazytologicznych Rolnicze wykorzystanie osadów ściekowych Wpływ dezintegracji osadu nadmiernego ozonem na redukcję wskaźników parazytologicznych Rolnicze wykorzystanie osadów ściekowych

6 dr inż. Klaudiusz Grübel Ocena pacy oczyszczalni ścieków na przykładzie Oczyszczalni Ścieków w (wybrana przez studentkę/ta oczyszczalnia) Skuteczność oczyszczania ścieków na przykładzie Oczyszczalni Ścieków (wybrana przez studentkę/ta oczyszczalnia) Nowoczesne metody utleniania stosowane w technologii wody i ścieków praca teoretyczna Produkcja biogazu na przykładzie Oczyszczalni Ścieków w... (wybrana przez studentkę/ta oczyszczalnia) Gospodarka osadami ściekowymi na przykładzie oczyszczalni ścieków w. (wybrana przez studentkę/ta oczyszczalnia) Ocena pacy oczyszczalni ścieków na przykładzie Oczyszczalni Ścieków w. (wybrana przez studentkę/ta oczyszczalnia) Skuteczność oczyszczania ścieków na przykładzie Oczyszczalni Ścieków (wybrana przez studentkę/ta oczyszczalnia) Produkcja biogazu na przykładzie Oczyszczalni Ścieków w... (wybrana przez studentkę/ta oczyszczalnia) Gospodarka osadami ściekowymi na przykładzie oczyszczalni ścieków w. (wybrana przez studentkę/ta oczyszczalnia) Ocena pacy oczyszczalni ścieków na przykładzie Oczyszczalni Ścieków w. (wybrana przez studentkę/ta oczyszczalnia) Skuteczność oczyszczania ścieków na przykładzie Oczyszczalni Ścieków. (wybrana przez studentkę/ta oczyszczalnia) Nowoczesne metody utleniania stosowane w technologii wody i ścieków praca teoretyczna Produkcja biogazu na przykładzie Oczyszczalni Ścieków w... (wybrana przez studentkę/ta oczyszczalnia) Gospodarka osadami ściekowymi na przykładzie oczyszczalni ścieków w. (wybrana przez studentkę/ta oczyszczalnia)

7 dr inż. Klaudiusz Grübel Wykorzystanie aktywowanego persulfatu do chemicznej dezintegracji osadu czynnego Grawitacyjne zagęszczanie osadu poddanego działaniu dezintegracji chemicznej aktywowanym persulfatu Analiza statystyczna pracujących w Polsce oczyszczalni ścieków praca teoretyczna Stan gospodarki osadowo-ściekowej w Polsce na tle Europy praca teoretyczna Zastosowanie alternatywnych źródeł energii w budownictwie użyteczności publicznej/jednorodzinnym Wykorzystanie aktywowanego persulfatu do chemicznej dezintegracji osadu czynnego Grawitacyjne zagęszczanie osadu poddanego działaniu dezintegracji chemicznej aktywowanym persulfatu Analiza statystyczna pracujących w Polsce oczyszczalni ścieków praca teoretyczna Stan gospodarki osadowo-ściekowej w Polsce na tle Europy praca teoretyczna Zmiana liczebności Escherichia coli i Salmonella sp. w wyniku wstępnego kondycjonowania osadów ściekowych Wykorzystanie aktywowanego persulfatu do chemicznej dezintegracji osadu czynnego Grawitacyjne zagęszczanie osadu poddanego działaniu dezintegracji chemicznej aktywowanym persulfatu Analiza statystyczna pracujących w Polsce oczyszczalni ścieków praca teoretyczna Stan gospodarki osadowo-ściekowej w Polsce na tle Europy praca teoretyczna

8 dr inż. Ewa Jachniak Prace badawcze wymagające pomiarów terenowych i laboratoryjnych Charakterystyka zbiorowisk glonów planktonowych rozwijających się w wybranych stawach kompleksu parkowego w.. Określenie statusu troficznego wód zbiornika zaporowego Wapienica na podstawie stężeń chlorofilu a oraz wybranych czynników fizykochemicznych Poziom zeutrofizowania zbiornika zaporowego.. w oparciu o strukturę gatunkową i biomasę fitoplanktonu Charakterystyka zbiorowisk glonów planktonowych rozwijających się w wybranych stawach kompleksu parkowego w.. Określenie statusu troficznego wód zbiornika zaporowego Wapienica na podstawie stężeń chlorofilu a oraz wybranych czynników fizykochemicznych Poziom zeutrofizowania zbiornika zaporowego.. w oparciu o strukturę gatunkową i biomasę fitoplanktonu Wpływ miasta Bielska-Białej na jakość wody rzeki Białej Wpływ miasta Bielska-Białej na jakość wody rzeki Białej Wyższa roślinność wodna oraz jej rola w przyrodzie i gospodarce człowieka Wyższa roślinność wodna oraz jej rola w przyrodzie i gospodarce człowieka Kultury glonów - cele i sposoby ich prowadzenia Kultury glonów - cele i sposoby ich prowadzenia

9 prof. dr hab. Jan Żarnowiec Antropogeniczne uszkodzenia drzew przy szlakach turystycznych na... Ocena gospodarowania zielenią wysoką na terenie miejscowości Zmiany w dendroflorze Parku... po... latach jego użytkowania Waloryzacja zadrzewień przydrożnych w miejscowości... (gmina...) Ocena gospodarowania zielenią wysoką na terenie miejscowości... Ocena stanu zachowania drzew pomnikowych na terenie Parku... Waloryzacja dendroflory parku... w miejscowości... Prace waloryzacyjne oparte na wynikach badań na terenie różnych miejscowości. Teren analiz zostanie ustalony po konsultacji ze studentami.

10 dr Damian Chmura dr inż. Anna Salachna Ocena jakości wody w rzece... za pomocą indeksu BMWP-PL Walory przyrodnicze doliny rzeki... Stan zachowania i zagrożenia populacji tojadu lisiego Aconitum lycoctonum na terenie gminy Gilowice w Beskidzie Małym Prace waloryzacyjne, teren analiz zostanie ustalony po konsultacji ze studentem. Ocena stanu zachowania drzewostanu na obszarze... Walory przyrodnicze gminy... Analiza sozofityczna flory i jej ochrona na obszarze... Flora synantropijna i jej potencjalny wpływ na różnorodność biologiczną na przykładzie... Rozmieszczenie i zasoby populacji gatunku inwazyjnego...na terenie... Wpływ antropopresji na kondycję populacji chronionego gatunku... Ocena jakości doliny rzecznej z wykorzystaniem metody RHS na obszarze... Rozmieszczenie i zasoby populacji... (gatunku chronionego) na terenie... Wpływ antropopresji na rozprzestrzenianie się... (gatunku inwazyjnego) na terenie... Ocena jakości rzeki... z wykorzystaniem metody makrofitowej Prace inżynierskie mogą być realizowane na kierunku IŚ i OŚ. Obiekt i teren badań zostanie ustalony po konsultacji ze studentami

11 dr Wojciech Prus Zastosowanie polimerów z nadrukiem molekularnym w metodach ekstrakcyjnych Wytwarzanie kolumn monolitycznych z nadrukiem molekularnym do rozdziału flawonoidów Zastosowanie kopolimerów na bazie politrimetakrylanu trimetylolopropanu (TRIM) w układach rozdzielczych HPLC Optymalizacja sprawności kurtyny wodnej do wychwytywania aerozoli alkilobenzenów Badanie procesu powstawania złogów krzemionkowych podczas procesu wygrzewania i dopalania gum Wytwarzanie kolumn monolitycznych z nadrukiem molekularnym do rozdziału flawonoidów Optymalizacja sprawności kurtyny wodnej do wychwytywania aerozoli alkilobenzenów Badanie procesu powstawania złogów krzemionkowych podczas procesu wygrzewania i dopalania gum Zastosowanie polimerów z nadrukiem molekularnym w metodach ekstrakcyjnych Wytwarzanie kolumn monolitycznych z nadrukiem molekularnym do rozdziału flawonoidów Zastosowanie kopolimerów na bazie politrimetakrylanu trimetylolopropanu (TRIM) w układach rozdzielczych HPLC Optymalizacja sprawności kurtyny wodnej do wychwytywania aerozoli alkilobenzenów Ocena sprawności kurtyny wodnej w kabinie lakierniczej Ocena sprawności kurtyny wodnej w kabinie lakierniczej Ocena sprawności kurtyny wodnej w kabinie lakierniczej

12 dr Andrzej Jaguś dr Wojciech Prus Bilans zużycia rozpuszczalników stosowanych jako składniki faz ruchomych do chromatografii cieczowej w badaniach próbek środowiskowych Porównanie metod wykrywania BMK techniką chromatografii cienkowarstwowej Badania lipofilowości wybranych substancji o znaczeniu farmakologicznym metodą TLC Efekty miniaturyzacji technik chromatograficznych w badaniu próbek środowiskowych Zastosowanie polimerów z nadrukiem molekularnym w chromatografii cieczowej Badania lipofilowości wybranych substancji o znaczeniu farmakologicznym metodą TLC Bilans zużycia rozpuszczalników stosowanych jako składniki faz ruchomych do chromatografii cieczowej w badaniach próbek środowiskowych Porównanie metod wykrywania BMK techniką chromatografii cienkowarstwowej Badania lipofilowości wybranych substancji o znaczeniu farmakologicznym metodą TLC Efekty miniaturyzacji technik chromatograficznych w badaniu próbek środowiskowych Zastosowanie polimerów z nadrukiem molekularnym w chromatografii cieczowej Uwarunkowania jakości wód rzeki / potoku / zbiornika oraz ocena wybranych parametrów fizykochemicznych Ocena możliwości użytkowania zbiornika Porąbka na podstawie wybranych parametrów jakościowych wody Ocena możliwości użytkowania zbiornika Kozłowa Góra na podstawie wybranych parametrów jakościowych wody

13 dr hab. inż. Henryk Kasza prof. ATH Ocena wielkości ładunków głównych kationów wnoszonych wraz z opadami atmosferycznymi na południowe obszary Polski Ocena warunków tlenowych w wybranych rzekach południowej Polski Ocena statusu troficznego zbiornika Łąka na podstawie badań chlorofilu a w 2015 roku Ocena statusu troficznego zbiornika Goczałkowice na podstawie badań chlorofilu a w 2015 roku Ocena warunków biogennych w wybranych rzekach południowej Polski Ocena statusu troficznego zbiornika Tresna na podstawie badań chlorofilu a w 2015 roku Ocena statusu troficznego zbiornika Porąbka na podstawie badań chlorofilu a w 2015 roku Ocena statusu troficznego zbiornika Czaniec na podstawie badań chlorofilu a w 2015 roku Miedź w środowisku - występowanie w wybranych rzekach południowej Polski

14 dr inż. Andrzej Harat Dyrektywa IPPC i jej implementacja do prawa polskiego Dyrektywy Seveso i ich implementacja do prawa polskiego jako kryterium ograniczające korzystanie z nieruchomości Dyrektywa IPPC i jej implementacja do prawa polskiego Dyrektywy Seveso i ich implementacja do prawa polskiego Ramowa Dyrektywa Wodna i jej implementacja do prawa polskiego Ramowa Dyrektywa Wodna i jej implementacja do prawa polskiego Dyrektywa z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów i jej implementacja do prawa polskiego Dyrektywa Azotanowa i jej implementacja do prawa polskiego Dyrektywa z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów i jej implementacja do prawa polskiego Dyrektywa Azotanowa i jej implementacja do prawa polskiego Odpowiedzialność administracyjna w prawie ochrony środowiska Pozwolenia na korzystanie ze środowiska jako prawny instrument ochrony środowiska. Zasada korzystania ze środowiska w prawie ochrony środowiska Handel emisjami jako ekonomicznoprawny instrument ochrony środowiska Odpowiedzialność administracyjna w prawie ochrony środowiska Pozwolenia na korzystanie ze środowiska jako prawny instrument ochrony środowiska Zasada korzystania ze środowiska w prawie ochrony środowiska Handel emisjami jako ekonomicznoprawny instrument ochrony środowiska

15 dr inż. Marek Madzia dr inż. Andrzej Harat Instrumenty ekonomiczno-prawne w prawie geologicznym i górniczym Instrumenty ekonomiczno-prawne w prawie geologicznym i górniczym Prawne regulacje UE dotyczące GMO i ich implementacja do prawa polskiego Prawne regulacje UE dotyczące GMO i ich implementacja do prawa polskiego Identyfikacja i analiza wydajności źródeł w zlewni potoku Bilans hydrologiczny zlewni potoku (rzeki) Wpływ retencji śnieżnej na wezbranie roztopowe na przykładzie zlewni potoku Wpływ małych przydomowych zbiorników wody deszczowej na hydrogram odpływu ze zlewni zurbanizowanej potoku Wyznaczenie modelu opad-odpływ w zlewni potoku Ocena możliwości wykorzystania stopnia wodnego na rzece w km do produkcji energii elektrycznej Określenie infiltracji w glebach zlewni potoku

16 dr hab. inż. Bożena Mrowiec prof. ATH Gospodarka osadami ściekowymi w Polsce Usuwanie azotu z cieczy osadowych w procesie symultanicznej nitryfikacji-denitryfikacji Metody usuwania i odzysku fosforu ze ścieków Optymalizacja procesu usuwania fosforu ze ścieków komunalnych Warunki kofermentacji organicznych osadów przemysłowych i komunalnych Wysokoefektywne metody usuwania azotu ze ścieków i wód osadowych Efektywność usuwania substancji biogennych ze ścieków w reaktorach SBR

17 dr inż. Mariusz Kuglarz Wpływ mikrofalowej obróbki słomy rzepakowej na efektywność procesu fermentacji alkoholowej Mikrofalowa intensyfikacja procesu fermentacji alkoholowej wierzby energetycznej Energetyczne zagospodarowanie pozostałości po produkcji etanolu lignocelulozowego Fermentacja metanowa pozostałości po produkcji bioetanolu z wierzby energetycznej Wpływ wstępnej obróbki termicznej wierzby energetycznej na efektywność procesu fermentacji alkoholowej Wpływ wstępnej obróbki mikrofalowej wierzby energetycznej na efektywność procesu fermentacji alkoholowej Wpływ mikrofalowej obróbki słomy rzepakowej na efektywność procesu fermentacji alkoholowej Mikrofalowa intensyfikacja procesu fermentacji alkoholowej wierzby energetycznej Prace doświadczalne Tematy mogą być realizowane jako prace inż. lub mgr Praca doświadczalna Praca doświadczalna Prace doświadczalne Tematy zatwierdzone na rok 2014/2015 Mikrofalowa obróbka biomasy lignocelulozowej przed fermentacją alkoholową Termiczno-chemiczna obróbka biomasy lignocelulozowej przed fermentacją alkoholową

18 dr inż. Lucyna Przywara Analiza gospodarki ściekowej w zakładzie z przemysłu.. Oczyszczanie wód po szczelinowaniu hydraulicznym gazu łupkowego Ocena stanu jakości wód rzeki.na terenie miasta. Problemy gospodarki wodno - ściekowej w gminie. Analiza gospodarki wodno ściekowej w zakładzie z przemysłu. Ocena efektywności oczyszczalni ścieków w.. Alternatywne źródła węgla do wspomagania denitryfikacji w komunalnych oczyszczalniach ścieków Odzysk fosforu ze ścieków i możliwości jego zastosowania Wpływ parametrów ujmowanej wody na efektywność jej uzdatniania Analiza systemów fotowoltaicznych z uwzględnieniem kryteriów praktycznego zastosowania Ocena działania oczyszczalni ścieków w Żywcu i wpływ na jakość wody Jeziora Żywieckiego

19 dr inż. Grażyna Kuszmider Bioreaktory membranowe w oczyszczaniu ścieków Pompy ciepła w oczyszczalniach ścieków rozwiązania techniczne Wykorzystanie sekwencyjnych reaktorów biologicznych w oczyszczaniu ścieków przemysłowych Wpływ czasu sonifikacji na zawartość suchej masy w osadzie stabilizowanym beztlenowo Ocena zawartości żelaza w wodach powierzchniowych i podziemnych Polski południowej Badania oddziaływania ultradźwięków na zawartość związków organicznych w wodzie powierzchniowej Analiza i ocena programów ochrony środowiska gminy Bielsko-Biała Źródła finansowania ochrony środowiska w Polsce naturalnego przed odpadami niebezpiecznymi Nowoczesne rozwiązania techniczne i technologiczne w oczyszczaniach ścieków Zastosowanie złóż obrotowych w oczyszczaniu ścieków

20 dr hab. inż. Jerzy Mazierski prof. ATH dr hab. Henryk Klama prof. ATH Typologia zadrzewień na terenie (teren do uzgodnienia) Rola marginesów ekologicznych w ochronie różnorodności biologicznej terenów wiejskich studium przypadku Charakterystyka form ochrony przyrody na terenie gminy (teren do uzgodnienia) Wątrobowce epifityczne parków i cmentarzy Bielska- Białej Przyrodnicze zagospodarowanie obrzeży szlaków komunikacyjnych na wybranym przykładzie Charakterystyka wybranych, inwazyjnych gatunków roślin na terenie (teren do uzgodnienia) Flora wątrobowców i jej ochrona na terenie Synantropizacja szaty roślinnej rezerwatów przyrody na obszarach zurbanizowanych Recykling odpadów opakowaniowych Metody ograniczenia ładunków azotu i fosforu odprowadzanych do zbiorników wodnych Metody rekultywacji zbiorników wodnych Rozkład biodegradowalnych tworzyw sztucznych w środowisku Wpływ produkcji roślinnej na zagrożenie środowiska wodnego Usuwanie związków azotu w procesie uzdatniania wód podziemnych

21 dr inż. Eligiusz Kowalski dr inż. Mirosław Wyszomirski Modele cząsteczkowe wybranych nanokompozytów grafenowych do nowych zastosowań w materiałach inżynierskich Symulacja komputerowa adsorpcji mieszaniny azot-metan na syntetycznym zeolicie do zastosowania przy oczyszczaniu biogazu Modelowanie oczyszczania zabarwionych ścieków na przykładzie oddziaływania kurkumy z powierzchnią celulozy krystalicznej Symulacja komputerowa oddziaływań celulozy z wodnym roztworem NaOH jako element projektowania metod produkcji materiałów celulozowych Modelowanie komputerowe wybranych właściwości nanokompozytu polietylenu z grafemem do nowych zastosowań w materiałach inżynierskich Zastosowanie syntetycznych zeolitów do usuwania metali ciężkich z wody Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła w budynkach jednorodzinnych

22 dr inż. Monika Rom dr inż. Janusz Fabia Badania procesu degradacji polimerowych stentów tchawicznych z pamięcią kształtu Badanie właściwości powierzchni materiałów polimerowych poddanych działaniu czynników środowiskowych

23 dr inż. Katarzyna Kobiela-Mendrek dr inż. Henryk Żelazny Analiza zapotrzebowania na energię użytkową po termomodernizacji istniejącego budynku mieszkalnego (temat dodatkowy) Ocena wielkości cząstek pyłów włóknistych powstałych w wyniku procesów ścierania tekstyliów na sucho Ocena wielkości cząstek pyłów włóknistych powstałych w wyniku procesów ścierania tekstyliów na mokro

24 dr hab. Anna Pielesz prof. ATH dr hab. inż. Jan Broda prof. ATH Biodegradacja geotekstyliów jutowych przeznaczonych do ochrony gruntu przed erozją powierzchniową Wpływ hydrożeli polimerowych na właściwości sorpcyjne sznurów Kemafil Zabezpieczenie przeciwerozyjne skarp z wykorzystaniem sznurów Kemafil Zastosowanie hydrożeli w geotekstyliach przeznaczonych do ochrony gruntu przed erozją powierzchniową Spektroskopia IR i Raman w zastosowaniach inżynierskich Spektroskopia IR i Raman w zastosowaniach inżynierskich

25 dr hab. inż. Józef Myrczek prof. ATH dr inż. Andrzej Gawłowski Optymalizacja procesu modyfikacji trudnozapalnej włókien PET z zastosowaniem sodowego szkła wodnego Zagrożenia związane z wydobyciem węgla kamiennego w kopalniach głębinowych na przykładzie kopalni Ziemowit

ROK AKAD. 2014/2015. Studia stacjonarne. Specjalizacja: Wodociągi, kanalizacja i monitoring środowiska

ROK AKAD. 2014/2015. Studia stacjonarne. Specjalizacja: Wodociągi, kanalizacja i monitoring środowiska TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH DLA STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA (MAGISTERSKICH) KIERUNKU INŻYNIERIA ŚRODOWISKA, SPECJALNOŚĆ INŻYNIERIA SANITARNA ROK AKAD. 2014/2015 Studia

Bardziej szczegółowo

zarządzanie transport socjologia

zarządzanie transport socjologia BAZA EKSPERTÓW AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA W BIELSKU-BIAŁEJ Bielsko-Biała 2014 AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA W BIELSKU-BIAŁEJ WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I INFORMATYKI mechanika i budowa maszyn zarządzanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019 PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019 - aktualizacja Programu ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju dla miasta Gliwice do roku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/111/15 RADY MIEJSKIEJ W NYSIE. z dnia 1 lipca 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/111/15 RADY MIEJSKIEJ W NYSIE. z dnia 1 lipca 2015 r. UCHWAŁA NR IX/111/15 RADY MIEJSKIEJ W NYSIE z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie uchwalenia aktualizacji Programu Ochrony Środowiska Gminy Nysa na lata 2014-2017 z perspektywą na lata 2018-2021 wraz z prognozą

Bardziej szczegółowo

Polskie Normy Ochrona środowiska 1

Polskie Normy Ochrona środowiska 1 Polskie Normy Ochrona środowiska 1 Idź do zakresu: Geotechnika, geodezja, geologia, jakość gleby OCH Ochrona przed hałasem i promieniowaniem Gospodarka odpadami POW Jakość powietrza Gospodarka wodno-ściekowa

Bardziej szczegółowo

Prognoza oddziaływania na środowisko Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Opalenica na lata 2013 2016 z perspektywą do roku 2020

Prognoza oddziaływania na środowisko Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Opalenica na lata 2013 2016 z perspektywą do roku 2020 Spis treści 1 WSTĘP...5 1.1 Podstawa prawna...5 1.2 Cel i zakres opracowania...5 1.3 Metodyka wykorzystana do sporządzenia prognozy...7 2 ZAWARTOŚĆ I GŁÓWNE CELE AKTUALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY PIERZCHNICA

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY PIERZCHNICA PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY PIERZCHNICA Autorzy: Kierownik Zespołu Tomasz Pezold mgr Magdalena Janiszewska mgr inż. Józef Polkowski Współpraca: Urząd Gminy Pierzchnica Warszawa 2004 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY MORAWICA AKTUALIZACJA NA LATA 2008 2012

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY MORAWICA AKTUALIZACJA NA LATA 2008 2012 Spis Treści: Str.: 1. Wprowadzenie... 5 1.1. Podstawa prawna opracowania... 5 1.2. Diagnoza i wyzwania polityki ekologicznej... 5 1.3. Zakres opracowania 7 2. Opis aktualnego stanu środowiska w gminie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA OSTROŁĘKI

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA OSTROŁĘKI Załącznik do uchwały Nr.. Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia.. PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA OSTROŁĘKI na lata 2004-2012 Program Ochrony Środowiska Miasta Ostrołęki I. Wprowadzenie. Program Ochrony

Bardziej szczegółowo

Uzupełnienie rozdziału 3

Uzupełnienie rozdziału 3 Uzupełnienie rozdziału 3 Załącznik nr 1 do WKJK WIŚiB PCz Uzupełnienie rozdziału 3 3.1. Budynki i sale dydaktyczne SALE DYDAKTYCZNE Sale wykładowe wyposażone są w nowoczesną aparaturę audiowizualną oraz

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA Zlecający: GMINA KAMPINOS 05-085 Kampinos, ul. Niepokalanowska 3 tel.: (0-22) 725 00 40, fax.: (0-22) 725 04 44 Wykonawca: Przedsiębiorstwo Geologiczne POLGEOL S.A. 03-908 Warszawa, ul. Berezyńska 39 tel.:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA RZESZOWA NA LATA 2013-2016, Z UWZGLĘDNIENIEM ZADAŃ ZREALIZOWANYCH W 2013 ROKU ORAZ PERSPEKTYWĄ NA LATA 2017-2020

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA RZESZOWA NA LATA 2013-2016, Z UWZGLĘDNIENIEM ZADAŃ ZREALIZOWANYCH W 2013 ROKU ORAZ PERSPEKTYWĄ NA LATA 2017-2020 Załącznik do uchwały Nr LXIII/1158/2013 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 14 listopada 2013 r. PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA RZESZOWA NA LATA 2013-2016, Z UWZGLĘDNIENIEM ZADAŃ ZREALIZOWANYCH W 2013 ROKU

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY na lata 2014-2020 WRPO 2014+

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY na lata 2014-2020 WRPO 2014+ Wersja 5.0. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY na lata 2014-2020 WRPO 2014+ (wstępny projekt przeznaczony do konsultacji społecznych) Unia Europejska Europejski

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA KRASNYSTAW

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA KRASNYSTAW 42-693 Krupski Młyn, ul. Główna 5 tel. (032) 285-70-13, fax. (032) 284-84-36, e-mail: atgroupsa@atgroupsa.pl www.atgroupsa.pl NIP: 645-19-95-494 Temat opracowania: PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY GNIEZNO NA LATA 2011-2014 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2015-2018

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY GNIEZNO NA LATA 2011-2014 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2015-2018 Ryc. 46. Pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów na terenie miejscowości Zdziechowa Autor: Anna Bernaciak. Ryc. 47. Pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów na terenie miejscowości Napoleonowo Autor:

Bardziej szczegółowo

Strategia działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na lata 2013-2016

Strategia działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na lata 2013-2016 Strategia działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na lata 2013-2016 Zatwierdzona uchwałą Rady Nadzorczej nr 242/2012 z dnia 26 września 2012 roku SPIS SKRÓTÓW...

Bardziej szczegółowo

P r o g r am och r on y środowiska dla P o w i atu K o ś c i ań skiego. n a l ata 2016-2019. z perspektywą

P r o g r am och r on y środowiska dla P o w i atu K o ś c i ań skiego. n a l ata 2016-2019. z perspektywą ZARZĄD POWIATU W KOŚCIANIE P r o g r am och r on y środowiska dla P o w i atu K o ś c i ań skiego n a l ata 2012-2015 z perspektywą n a l ata 2016-2019 ( a k tualizacja I) P R O J E K T Autorzy opracowania:

Bardziej szczegółowo

Prognoza oddziaływania na środowisko Strategii zrównoważonego rozwoju Gminy Miasta Pszów na lata 2011 2020

Prognoza oddziaływania na środowisko Strategii zrównoważonego rozwoju Gminy Miasta Pszów na lata 2011 2020 Prognoza oddziaływania na środowisko Strategii zrównoważonego rozwoju Gminy Miasta Pszów na lata 2011 2020 Zamawiający Autorzy Opracowanie Data opracowania Gmina Miasto Pszów Mgr inż. Marta Gwiżdż Mgr

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU JANOWSKIEGO

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU JANOWSKIEGO STAROSTWO POWIATOWE W JANOWIE LUBELSKIM PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU JANOWSKIEGO Janów Lubelski 2003 rok - 2 - Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Janowskiego Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1)

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) Kancelaria Sejmu s. 1/178 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) 1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo! a kierunki tego doskonalenia wyznaczają m.in. wymagania nowej normy ISO 14001:2004 i Rozporządzenia Unii Europejskiej EMAS.

Szanowni Państwo! a kierunki tego doskonalenia wyznaczają m.in. wymagania nowej normy ISO 14001:2004 i Rozporządzenia Unii Europejskiej EMAS. D e k l a racja Środowiskowa Wydanie III Brzezie, październik 2007 Szanowni Państwo! BOT Elektrownia Opole SA od początku swojego istnienia stale spełnia zwiększające się wymagania i oczekiwania środowiskowe

Bardziej szczegółowo

L I S T A PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH w 2015 ROKU

L I S T A PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH w 2015 ROKU Załącznik do uchwały Nr 14/14 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Kielcach z dnia 30 czerwca 2014 r. zm. uchwałą Nr 10/14 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Kielcach z dnia 23 października 2014 r. L I S T A PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1)

Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) Kancelaria Sejmu s. 1/178 Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) 1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw

Bardziej szczegółowo

Diagnoza aktualnego stanu gospodarki wodnej

Diagnoza aktualnego stanu gospodarki wodnej Diagnoza aktualnego stanu gospodarki wodnej Załącznik 1 Do Projektu Polityki wodnej państwa 2030 (z uwzględnieniem etapu 2016) KRAJOWY ZARZĄD GOSPODARK WODNEJ 2010 SPS TREŚC. STAN ZASOBÓW WODNYCH ORAZ

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1)

Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) Kancelaria Sejmu s. 1/178 Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) 1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw

Bardziej szczegółowo

BILANS PRODUKCJI OSADÓW W POLSCE I KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA

BILANS PRODUKCJI OSADÓW W POLSCE I KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA 12 0 16 Konferencja Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie XX Międzynarodowe Targi Maszyn i Urządzeń dla Wodociągów i Kanalizacji WOD-KAN 12 PLANOWANIE GOSPODARKI OSADAMI Z KOMUNALNYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1)

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) Kancelaria Sejmu s. 1/178 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) 1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627. USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1)

Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627. USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) Kancelaria Sejmu s. 1/178 Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) 1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw

Bardziej szczegółowo

Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla gminy Ryglice na lata 2010 2013 z perspektywą na lata 2014 2020

Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla gminy Ryglice na lata 2010 2013 z perspektywą na lata 2014 2020 AZYMUT MENADŻERSKIE BIURO ASOCJACYJNE Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla gminy Ryglice na lata 2010 2013 z perspektywą na lata 2014 2020 Jerzy Kwintkiewicz marzec 2010

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r.

Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Kancelaria Sejmu s. 1/181 Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) 1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw

Bardziej szczegółowo