Ogólnopolskie Sympozjum Nauka i przemysł metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ogólnopolskie Sympozjum Nauka i przemysł metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości"

Transkrypt

1 Ogólnopolskie Sympozjum Nauka i przemysł metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości W dniach 4 6 czerwca 2013 r. na Wydziale Chemii Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie (UMCS) po raz szósty odbyło się Ogólnopolskie Sympozjum Nauka i przemysł metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości, którego organizatorami były Wydział Chemii UMCS, Polskie Towarzystwo Chemiczne i Instytut Nawozów Sztucznych w Puławach (INS). Spotkanie objęte było honorowym patronatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W Sympozjum wzięło udział ponad 190 osób, wygłoszonych zostało 71 wykładów i komunikatów oraz przedstawiono 115 posterów. Wzorem lat ubiegłych Sympozjum towarzyszyła monografia Nauka i przemysł metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości pod redakcją prof. Zbigniewa Hubickiego licząca 964 strony (ISBN ). Sympozjum otworzył prof. Stanisław Michałowski, JM Rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Głos zabrał również prof. Władysław Janusz, Dziekan Wydziału Chemii UMCS, prof. Bogusław Buszewski (UMK), prezes Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz prof. Cezary Możeński, dyrektor INS w Puławach. Prof. Zbigniew Hubicki, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego i Naukowego Sympozjum otwierając sesję plenarną, podobnie jak przedmówcy, życząc owocnych obrad podkreślił, że badania prowadzone w polskich uczelniach i instytutach badawczych muszą być prowadzone w ścisłej współpracy z producentami i ludźmi biznesu. Do tego też w swym wykładzie nawiązywał prof. B. Buszewski ( Gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy? Człowiek a postęp cywilizacji ). Interesujący wykład o narzędziach analitycznych do oznaczania poziomów emisji związków organicznych uwalnianych z elementów wyposażenia pomieszczeń zamkniętych zaprezentował także prof. Jacek Namieśnik (PG). Kolejny wykład wygłosiła prof. Barbara Kubica, która omówiła oznaczanie poziomu aktywności 137 Cs oraz stężeń wybranych metali ciężkich w glebach wschodniej części Karpat Fliszowych. Sesję plenarną zakończył wykład prof. Violetty Patroniak (UAM) o architekturach supramolekularnych w nowych kompleksach jonów metali przejściowych. Następnie obrady odbywały się w trzech równoległych sekcjach. W trakcie pierwszej sekcji swoje wystąpienia prezentowali m.in. prof. Marek Smolik (PŚ), prof. Rajmund Michalski (IPIŚ, PAN) 1

2 prof. Andrzej Maciejewski (UAM), prof. Leszek Rycerz (PWr), dr hab. Dorota Kołodyńska (UMCS), prof. Jerzy Gęga (PCz) oraz mgr Maciej Kowalczyk (UMCS). Obrady drugiej sekcji zdominowane były przez przedstawicieli poznańskich uczelni tj. Uniwersytetu Medycznego (dr Judyta Cielecka-Piontek - Zastosowanie spektroskopii FT-IR i Ramana w ocenie jakości leków z grupy cefalosporyn, dr Tomasz Pospieszny - Synteza, właściwości i zastosowanie nowych steroidowych koniugatów o aktywności biobójczej) i Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (dr Dagmara Insińska- Rak - Metody spektroskopowe w badaniu fotochemii ryboflawiny i jej pochodnych). O technikach ekstrakcyjnych w analizie wybranych leków przeciwhistaminowych mówiła mgr Ilona Kiszkiel (UB), zaś mgr Anna Watros z INS w Puławach o komponowaniu składu ekstraktów roślinnych przy pomocy metody powierzchni odpowiedzi. Wystąpienie mgr Marty Piątkowskiej dotyczyło natomiast pozostałości leków weterynaryjnych w jajach. W sesji popołudniowa poświęcona była zagadnieniom związanym z charakterystyką wypełnień stomatologicznych (mgr Zuzanna Okulus, PP i mgr Alina Krawczyk z UAM), synchroniczną spektroskopią fluorescencyjną w analizie równowag prototropowych pochodnych 5-deazaalloksazyn (dr Dorota Prukała, UAM), chromatografią biopartitioningu w ocenie przenikalności przez skórę wybranych składników ekstraktów roślinnych (mgr Katarzyna Stępnik, UMCS) z właściwościami elektrycznymi miodu (mgr Bartosz Paszkowski, IAF PAN). Uczestnicy Sympozjum mogli także dowiedzieć się o jakości oznaczania form specjacyjnych chromu i arsenu w wodzie techniką HPLC-ICP-MS (prof. Danuta Barałkiewicz, UAM), oznaczania wanadu w próbkach gleb (prof. Barbara Marczewska, KUL), wykorzystaniu spektrometrii alfa i gamma do celów geochronologicznych i oznaczaniu aktywności 137 Cs w próbkach gleb Karpat Fliszowych (dr Katarzyna Szarłowicz i dr Marcin Stobiński z AGH). Wystąpienia swe prezentowali również pracownicy UMCS: prof. Ryszard Dobrowolski, dr Mirosław Kulik, mgr Marek Reszka, dr Jolanta Nieszporek i mgr Sylwia Turczyniak, a także dr Grzegorz Rotko z PK. W tym dniu odbyła się również kolacja integracyjna w w Agit Hotel Congress & SPA w Lublinie. Drugi dzień obrad Sympozjum otworzył referat prof. Mirosława Karbowiaka z PWr związany z wykorzystaniem kompleksów i nanocząsteczek związków lantanowców jako komponentów luminescencyjnych materiałów hybrydowych. Następnie dr Małgorzata Kaczmarek omówiła chemiluminescencję układów zawierających jony lantanowców i jej zastosowanie w analizie chemicznej leków. Dr 2

3 Rafał Janicki (PWr) omówił właściwości strukturalne i spektroskopowe kompleksów Ln(III) z węglanami. Uczestnicy Sympozjum mieli okazję wysłuchać także szeregu interesujących wykładów z chemii koordynacyjnej (mgr Michał Zawiszak, UAM; dr Romualda Bregier-Jarzębowska, UAM; mgr Martyna Nowak). Obrady sekcji zakończyły wystąpienia przedstawicieli firm Candela, (mgr inż. Adam Jastrząb), Prevac (mgr inż. Stanisław Frysztak), Perlan Technologies (mgr Monika Stochaj- Yamani), Sartorius (mgr Łukasz Pietura) oraz Shim-Pol (dr hab. Marek Szklarczyk) omawiające najnowsze rozwiązania aparaturowe oferowane przez w/w Firmy. W ramach równolegle odbywającej się w tym dniu drugiej sekcji dr Przemysław Zalewski z UM w Poznaniu zaprezentował tematykę związaną z zastosowaniem spektroskopii FT-IR i Ramana w ocenie jakości leków z grupy cefalosporyn, dr Emilia Fornal z KUL mówiła o wykorzystaniu wysokorozdzielczej spektrometrii mas sprzężonej z chromatografią cieczową w kontroli produktów na zawartość substancji psychoaktywnych, dr Agata Głuszyńska z UAM o spektroskopii dichroizmu kołowego jako metodzie chiralooptycznej stosowana w analizie DNA, zaś Ewa Krystkowiak z UAM o zastosowaniu 6-aminokumaryny jako sondy do badań międzycząsteczkowych wiązań wodorowych w roztworach. Następnie wykład Teoria i eksperyment w badaniach spektroskopowych nad tautomerią pochodnych pirazolinonu o aktywności przeciwbakteryjnej zaprezentowała dr hab. Monika Pitucha z UM w Lublinie. Kolejnymi prelegentami byli dr Anna Przybył z UAM (Synteza i analiza amidowych pochodnych (-)-cytyzyny), mgr Marta Szewczyk z UAM (Synteza i właściwości spektroskopowe fluorowanych estrów kwasów fosfonowych), dr Anna Dembska z UAM (Fluorescencyjne sondy oligonukleotydowe na bazie i- motywów oraz g-kwadrupleksów), mgr inż. Tomasz Buchwald (Badania zmian składu i struktury szkliwa we wczesnym stadium próchnicy metodami spektroskopii optycznej), mgr Marta Hryniewicka z UB (Badania procesów wydzielania niektórych leków hipolipemicznych techniką SBSE), mgr inż. Iwona Mądrzak-Litwa z PP (Zastosowanie metod spektroskopowych w analizie związków heterocyklicznych) i mgr Joanna Maj z INS w Puławach (Walidacja i szacowanie niepewności procedury oznaczania miedzi i cynku metodą ICP-OES w surowcach i produktach roślinnych po ekstrakcji nadkrytycznej CO 2 na przykładzie aronii czarnej). Trzecia sekcja naukowa w tym dniu trwania Sympozjum dotyczyła natomiast badań realizowanych przez pracowników UMCS w Lublinie dr Barbary Charmas (Badania kalorymetryczne właściwości karbosili modyfikowanych hydrotermicznie), dr 3

4 Bożeny Czech (Ocena skuteczności zastosowania metod fotokatalitycznych do oczyszczania ścieków), dr Wiesławy Ćwikły-Bundyry (Zastosowanie glinokrzemianów szkieletowych w procesach adsorpcji i katalizy) oraz dr Elżbiety Grządki (Wpływ kolejności dodawania składników na wielkość adsorpcji gumy guar na powierzchni MnO 2 w obecności związków powierzchniowo czynnych). Wykłady w tym dniu wygłosili także dr inż. Kornelia Lewandowska z AGH (Badania spektroskopowe układów fuleren-chromofor organiczny dla zastosowań w optoelektronice) oraz przedstawiciele Politechniki Poznańskiej: mgr inż. Robert Skonieczny, dr hab. Mirosław Szybowicz i mgr Marcelina Bińczyk. Wśród prelegentów z UMCS znaleźli się: mgr Katarzyna Szewczuk-Karpisz (Właściwości adsorpcyjne układu tlenek chromu(iii) surowicza albumina wołowa), mgr Małgorzata Sęczkowska (Badanie procesu adsorpcji herbicydów w obecności substancji konkurujących) i mgr Małgorzata Zienkiewicz-Strzałka (Synteza i charakterystyka układów metali szlachetnych z uporządkowanymi materiałami krzemionkowymi). W ostatnim dniu trwania Sympozjum można było natomiast zapoznać się z tematami badawczymi związanymi ze spektroskopią Starka w ocenie czynników wpływających na wydajność barwnikowych ogniw słonecznych (dr hab. Agata Zdyb, PL), właściwościami sorpcyjnymi anionitów mocno zasadowych w stosunku do barwnika C.I. Direct Blue 71M (dr Monika Wawrzkiewicz, UMCS), spektrofotometryczną analizą kinetyki adsorpcji mieszaniny pestycydu i organicznej substancji towarzyszącej na węglu aktywnym (dr hab. Wojciech Marczewski, UMCS), wykorzystaniem technik spektroskopowych do charakterystyki hydroksyapatytu (dr Ewa Skwarek, UMCS), adsorpcją La(III), Eu(III) i Lu(III) na bentonicie (dr Agnieszka Gładysz-Płaska, UMCS), właściwościami usieciowanych kopolimerów zawierających w swojej strukturze ugrupowania sulfidowe, sulfinylowe i sulfonowe (dr Beata Podkościelna, UMCS), badaniami procesu redukcji jonów chromu(vi) na wybranych jonitach i sorbentach (dr Grzegorz Wójcik, UMCS), analizą spektroskopową chitozanu jako podstawą do modyfikacji popiołów lotnych (mgr Agnieszka Adamczuk, UMCS). Obrady sekcji zamknęły wystąpienia pracowników Laboratorium Analitycznego WCh UMCS: mgr Weroniki Sofińskiej-Chmiel (Zastosowanie jonitów bispikolinowych w procesie usuwania jonów Cu(II)) i mgr Michała Rawskiego (Badanie zawęglania katalizatora KCo/CeO 2 stosowanego w konwersji etanolu z wykorzystaniem mikroskopii elektronowej (TEM/STEM) i spektroskopii dyspersji energii promieniowania rentgenowskiego (XEDS). 4

5 Wzorem lat ubiegłych Sympozjum towarzyszyła sesja posterowa. Komitet Organizacyjny Sympozjum przyznał nagrody i wyróżnienia za najlepsze prace plakatowe. Trzy pierwsze nagrody otrzymali pracownicy UAM: dr Grażyna Bartkowiak, mgr Weronika Kozanecka i prof. Robert Pietrzak. Przyznano także wyróżnienia (mgr inż. Jolanta Pulit, PK; dr Elżbieta Grządka, UMCS oraz mgr Michał Rawski, UMCS i mgr Rafał Gałązka, IUNG Puławy). Fundatorami nagród zarówno dla wyróżnionych jak i wszystkich prelegentów Sympozjum były firmy Candela, INS, Avantor Performance Materials, PWN, Vetagro, JarMag, Lanxess, Dow, Standard. Warto nadmienić, że trakcie trwania sesji posterowej uczestnicy Sympozjum mogli zwiedzić Laboratorium Analityczne Wydziału Chemii UMCS oraz stoiska wystawowe. Mimo niesprzyjającej pogody i ulewnego deszczu nie zabrakło również chętnych do wspólnego zwiedzania Lublina. Na zakończenie obrad prof. Zbigniew Hubicki podziękował przewodniczącym poszczególnych sekcji oraz wszystkim prelegentom za ich trud i zaangażowanie w przygotowanie wystąpień. Wyraził również nadzieję na kolejne spotkanie w czerwcu 2014 roku i zaprosił wszystkich tym bardziej gorąco, że konferencja ta wpisze się w obchody jubileuszu 70-lecia istnienia UMCS w Lublinie, a ponadto towarzyszyć jej będzie równoległa konferencja studencka Nauka i przemysł lubelskie spotkania studenckie (informacje dostępne na stronie Dorota Kołodyńska (Komitet Organizacyjny) Fot.1. Otwarcie Sympozjum JM UMCS Stanisław Michałowski (fot. Emil Zięba) Fot.2-4.W trakcie obrad (fot. Emil Zięba) 5

51 ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHEMICZNEGO ORAZ STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO

51 ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHEMICZNEGO ORAZ STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO 51 ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHEMICZNEGO ORAZ STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO 7-11 września 2008 OPOLE PROGRAM ZJAZDU ORGANIZATORZY: Polskie Towarzystwo Chemiczne Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

XXVI SEMINARIUM pod hasłem

XXVI SEMINARIUM pod hasłem Stowarzyszenie Polskich Chemików Kolorystów i Fundacja Rozwoju Polskiej Kolorystyki uprzejmie informuje, że XXVI SEMINARIUM pod hasłem Chemiczna obróbka włókien teraźniejszość i przyszłość PROGRAM SEMINARIUM:

Bardziej szczegółowo

Uroczyste promocje habilitacyjne i doktorskie, 12 maja 2011 r.

Uroczyste promocje habilitacyjne i doktorskie, 12 maja 2011 r. Uroczyste promocje habilitacyjne i doktorskie, 12 maja 2011 r. Moment promocji doktorów habilitowanych przez Rektora Uniwersytetu i Dziekana Wydziału Moment promocji doktorskiej przez Prodziekana i Promotora

Bardziej szczegółowo

indeks Wicepremier Janusz Piechociński gościem Politechniki Świętokrzyskiej PISMO POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W KIELCACH 71 ROK 2013 ISSN 142 2991

indeks Wicepremier Janusz Piechociński gościem Politechniki Świętokrzyskiej PISMO POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W KIELCACH 71 ROK 2013 ISSN 142 2991 indeks NR Politechnika Świętokrzyska 71 ROK 2013 ISSN 142 2991 PISMO POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W KIELCACH Wicepremier Janusz Piechociński gościem Politechniki Świętokrzyskiej GALERIA INDEKSU Politechnika

Bardziej szczegółowo

Politechniki PISMO POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ CZERWIEC / LIPIEC 2011. Rok XIX NR 06 (160) ISSN 1233-5444

Politechniki PISMO POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ CZERWIEC / LIPIEC 2011. Rok XIX NR 06 (160) ISSN 1233-5444 Głos Politechniki PISMO POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ CZERWIEC / LIPIEC 2011 Rok XIX NR 06 (160) ISSN 1233-5444 strona 8 Wywiad z prof. Tadeuszem Malińskim DHC Politechniki Poznańskiej strona 3 Odznaczenia

Bardziej szczegółowo

SESJA SPRAWOZDAWCZA DOKTORANTÓW UEP 2011

SESJA SPRAWOZDAWCZA DOKTORANTÓW UEP 2011 SESJA SPRAWOZDAWCZA DOKTORANTÓW UEP 2011 ORGANIZOWANA PRZEZ WYDZIAŁ TOWAROZNAWSTWA I RADĘ DOKTORANTÓW UEP KOMUNIKATY Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Poznań 2011 Komitet Organizacyjny Sesji Sprawozdawczej

Bardziej szczegółowo

indeks ISSN 142 2991 PISMO POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W KIELCACH

indeks ISSN 142 2991 PISMO POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W KIELCACH indeks ROK 65 2011 ISSN 142 2991 PISMO POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W KIELCACH GALERIA INDEKSU Uroczysty wieczór kolęd Gmach Biblioteki Głównej i Rektoratu 5 stycznia 2011 r. SŁOWO REKTORA ENERGIS i kamień

Bardziej szczegółowo

kwiecień 2013 nr 64 Dzień Otwarty w AGH

kwiecień 2013 nr 64 Dzień Otwarty w AGH kwiecień 2013 nr 64 Dzień Otwarty w AGH 100-lecie powołania Akademii Szanowni Państwo Rok 2013 jest dla całej społeczności Akademii Górniczo-Hutniczej wyjątkowy i szczególny. Dokładnie 100 lat temu, 31

Bardziej szczegółowo

Politechniki W NUMERZE: DODATEK SPECJALNY "WOKÓŁ JUBILEUSZU" NASI PROFESOROWIE IMAGINE CUP XIII SEMINARIUM MECHATRONICZNE

Politechniki W NUMERZE: DODATEK SPECJALNY WOKÓŁ JUBILEUSZU NASI PROFESOROWIE IMAGINE CUP XIII SEMINARIUM MECHATRONICZNE Głos Politechniki PISMO POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ PAŹDZIERNIK / LISTOPAD 2009 Rok XVII NR 6 (143) ISSN 1233-5444 W NUMERZE: DODATEK SPECJALNY "WOKÓŁ JUBILEUSZU" NASI PROFESOROWIE IMAGINE CUP XIII SEMINARIUM

Bardziej szczegółowo

MEDYCYNA DYDAKTYKA WYCHOWANIE ISSN 0137 6543

MEDYCYNA DYDAKTYKA WYCHOWANIE ISSN 0137 6543 MEDYCYNA DYDAKTYKA WYCHOWANIE ISSN 0137 6543 ROK XLVI WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY NR 12/2014 Zespół redakcyjny: Prof. dr hab. Stefan Kruś redaktor honorowy Dr hab. Marcin Grabowski redaktor naczelny

Bardziej szczegółowo

5. BADANIA NAUKOWE 5.1. ORGANIZACJA BADAŃ NAUKOWYCH

5. BADANIA NAUKOWE 5.1. ORGANIZACJA BADAŃ NAUKOWYCH 5. BADANIA NAUKOWE 5.1. ORGANIZACJA BADAŃ NAUKOWYCH Działalność naukowa i badawcza jednostek organizacyjnych Uczelni jest realizowana jako: działalność statutowa wykonywanie określonych w statucie jednostki

Bardziej szczegółowo

Cicha noc, święta noc... Radosnych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku!!!

Cicha noc, święta noc... Radosnych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku!!! C=B; HI= º /CF?HN HCABN IO=? HOCN /NCFF? *;=BN Cicha noc, święta noc... Radosnych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku!!! Życie Uczelni 4/2010 2 Nagroda od rządu prowincji Shandong Profesor

Bardziej szczegółowo

Giełda Prac Dyplomowych

Giełda Prac Dyplomowych Uniwersytet Jagielloński Wydział Chemii Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Giełda Prac Dyplomowych Studenckie Prezentacje Badawcze 6-7 czerwca 2013 materiały konferencyjne Kraków 2013

Bardziej szczegółowo

W numerze: * Studenci z Francji na Mechanicznym * Wszystko o wyborach * Rekrutacja inaczej * Złoty medal projektantów * 10 lat AIESEC-u

W numerze: * Studenci z Francji na Mechanicznym * Wszystko o wyborach * Rekrutacja inaczej * Złoty medal projektantów * 10 lat AIESEC-u Z Życia Politechniki Radomskiej numer 1(28) ISSN 1642-1256 STYCZEŃ/MARZEC 2008 W numerze: * Studenci z Francji na Mechanicznym * Wszystko o wyborach * Rekrutacja inaczej * Złoty medal projektantów * 10

Bardziej szczegółowo

numer specjalny na koniec kadencji zarządu uczelni 2005-2008

numer specjalny na koniec kadencji zarządu uczelni 2005-2008 numer specjalny na koniec kadencji zarządu uczelni 2005-2008 Najważniejsze osiągnięcia kadencji 2005-2008 Nowa Biblioteka PB Fotoreportaż Młodzi, zdolni Życie Politechniki 1 W n u m e r z e : Siedem pytań

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu nr 2 (2014/2015) październik 2014 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Poznań 2014 3 Opracowanie Sylwia Jurga Spis treści Projekt

Bardziej szczegółowo

Politechniki 1-2. Kpt. pil. Tadeusz Wrona Zasłużonym dla Politechniki Rzeszowskiej

Politechniki 1-2. Kpt. pil. Tadeusz Wrona Zasłużonym dla Politechniki Rzeszowskiej (217-218) 1-2 styczeń-luty 2012 Politechniki Pismo pracowników i studentów Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza Promocje, nagrody, medale - s. 3. Kpt. pil. Tadeusz Wrona gościem swojej Alma

Bardziej szczegółowo

Politechniki. Każdy ma prawo szukać szczęścia... (vide str. 26.)

Politechniki. Każdy ma prawo szukać szczęścia... (vide str. 26.) 5 Politechniki (221) maj 2012 Pismo pracowników i studentów Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza Wybory dziekanów zakończone - s. 3 Pracownik PRz uczestnikiem programu Top 500 Innovators

Bardziej szczegółowo

Komisja Nauk Chemicznych Polskiej Akademii Nauk Oddział Katowice. Zakład Chemii Analitycznej, Instytut Chemii, Uniwersytet Śląski

Komisja Nauk Chemicznych Polskiej Akademii Nauk Oddział Katowice. Zakład Chemii Analitycznej, Instytut Chemii, Uniwersytet Śląski Komisja auk Chemicznych Polskiej Akademii auk Oddział Katowice Zakład Chemii Analitycznej, Instytut Chemii, Uniwersytet Śląski Dyrekcja, Instytut Chemii, Uniwersytet Śląski VII SEMIARIUM AUKOWE Aktualne

Bardziej szczegółowo

Gazeta Uczelniana. Miesięcznik informacyjny Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich rok XV nr 8 (143) maj 2009 ISSN 1429-5822

Gazeta Uczelniana. Miesięcznik informacyjny Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich rok XV nr 8 (143) maj 2009 ISSN 1429-5822 Gazeta Uczelniana Miesięcznik informacyjny Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich rok XV nr 8 (143) maj 2009 ISSN 1429-5822 AM we Wrocławiu wyróżniona nagrodą AWANS 2009 w rankingu szkół wyższych Rzeczpospolitej

Bardziej szczegółowo

Uroczyste promocje habilitacyjne i doktorskie Kraków, 10 maja 2010 r.

Uroczyste promocje habilitacyjne i doktorskie Kraków, 10 maja 2010 r. Uroczyste promocje habilitacyjne i doktorskie Kraków, 10 maja 2010 r. Prof. Piotr Epler zakłada biret doktorski dr inż. Jerzemu Adamkowi JM Rektor prof. Janusz Żmija uroczyście habilituje dr hab. Ewę Moliszewską

Bardziej szczegółowo

fot. Z. Sulima Wmurowanie kamienia węgielnego pod Centrum Informatyki AGH http://foto.agh.edu.pl/thumbnails.php?album=173

fot. Z. Sulima Wmurowanie kamienia węgielnego pod Centrum Informatyki AGH http://foto.agh.edu.pl/thumbnails.php?album=173 fot. Z. Sulima Wmurowanie kamienia węgielnego pod Centrum Informatyki AGH http://foto.agh.edu.pl/thumbnails.php?album=173 Rektor AGH laureatem Małopolskiej Nagrody Gospodarczej 8 września 2010 podczas

Bardziej szczegółowo

Politechniki. Ósma Noc Naukowców za nami! Studenci PP w konkursie Formuła Student. Bakteryjna praca zespołowa PISMO POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ

Politechniki. Ósma Noc Naukowców za nami! Studenci PP w konkursie Formuła Student. Bakteryjna praca zespołowa PISMO POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ Głos Politechniki PISMO POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ WRZESIEŃ / PAŻDZIERNIK 2014 Rok XXIII NR 04 (182) ISSN 1233-5444 Ósma Noc Naukowców za nami! Studenci PP w konkursie Formuła Student Bakteryjna praca zespołowa

Bardziej szczegółowo

FORUM SPOŁECZNOŚCI AKADEMICKIEJ POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ

FORUM SPOŁECZNOŚCI AKADEMICKIEJ POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ FORUM SPOŁECZNOŚCI AKADEMICKIEJ POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ MARZEC 2013 NR 3 (181) Obraz uzyskany za pomocą mikroskopu elektronowego SEM Centrum Nanotechnologii PG, przedstawia kryształy tlenku cynku (ZnO)

Bardziej szczegółowo

Jednostka naukowa. Politechnika Koszalińska

Jednostka naukowa. Politechnika Koszalińska Załącznik nr 1 do uchwały Rady NCN nr 2/2013 z dnia 10 stycznia 2013 r. Wykaz wykonanych i ch projektów badawczych własne pochodzących z konkursów przekazanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Bardziej szczegółowo

B I U L E T Y N P T A Nr 11 Grudzień 2012

B I U L E T Y N P T A Nr 11 Grudzień 2012 B I U L E T Y N P T A Nr 11 Grudzień 2012 Polskie Towarzystwo Antropologiczne ul. Umultowska 89, 61-614 Poznań tel. 61 8295713 fax. 61 8295730 http://www.ptantropologiczne.pl e-mail: pta@amu.edu.pl Skład

Bardziej szczegółowo

WIELKA WYBORY PROMOCJA NAUKI KSZTAŁCENIA PODCHORĄŻYCH DO SAMORZĄDU STUDENTÓW TUŻ TUŻ... STR.

WIELKA WYBORY PROMOCJA NAUKI KSZTAŁCENIA PODCHORĄŻYCH DO SAMORZĄDU STUDENTÓW TUŻ TUŻ... STR. MIESIĄC NA POLIGONIE STR. 4 WIELKA PROMOCJA NAUKI STR. 2 NOWY MODEL KSZTAŁCENIA PODCHORĄŻYCH STR. 18 WYBORY DO SAMORZĄDU STUDENTÓW TUŻ TUŻ... STR. 18 WIELKA PROMOCJA NAUKI Ziemia się trzęsie. Jak, gdzie

Bardziej szczegółowo

Informacje Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej Nr 1 marzec 2007

Informacje Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej Nr 1 marzec 2007 Informacje Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej Nr 1 marzec 2007 Rada Biblioteczna 25 stycznia 2007 r. odbyło się spotkanie Rady Bibliotecznej, którego gościem był Prorektor ds. Nauki prof. dr

Bardziej szczegółowo

Zbliża się kolejny Krajowy Zjazd Delegatów SBP

Zbliża się kolejny Krajowy Zjazd Delegatów SBP 94 Nr 1/2012 BIULETYN ZG SBP BIULETYN INFORMACYJNY Zarządu Głównego SBP ISSN: 1232-4477 1/2012 W numerze m.in.: Sprawozdanie z działalności SBP w 2011 r. W numerze m.in.: Zbliża się kolejny Krajowy Zjazd

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu nr 3 (2014/2015) listopad 2014 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Poznań 2014 3 Opracowanie Sylwia Jurga Spis treści Projekt graficzny

Bardziej szczegółowo